A meséken túl a munka világában

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A meséken túl a munka világában"

Átírás

1 A meséken túl a munka világában Hatástanulmány Az esély bölcsődéje program túlvállalási szakaszának foglalkoztatási szolgáltatásairól június

2 Békés Megyei Nők Egyesülete 5600 Békéscsaba, Derkovits sor 1. Írta és szerkesztette: Kiss Ilona elemző Herczeg Tamás szociálpolitikus Szakértő: Medovarszky Pál közgazdász Felelős szerkesztő: Szikora Mihályné a Békés Megyei Nők Egyesületének elnöke

3 Tartalomjegyzék 1. Bevezetõ A nõk munkaerõ-piaci helyzete Gazdasági aktivitás Foglalkoztatottak Munkanélküliek A program túlvállalási idõszakában tapasztaltak összegzése A programban résztvevõk adottságai, jellemzõi A program eredményességének mutatói Az elhelyezkedettek mélyinterjús felvételének tapasztalatai A programban résztvevõk visszajelzései A program szolgáltatásait adó szakemberek tapasztalatai Munkaerõ-piaci információ nyújtás Álláskeresési technikák egyéni és csoportfoglalkozásai Munkatanácsadás Pályatanácsadás Mentálhigiénés tanácsadás Jogi tanácsadás Grafológiai tanácsadás A résztvevõket mentorálók tapasztalatai, dokumentálás Összegzés Mellékletek

4 2

5 1. Bevezetõ A hatástanulmány célja a gyesrõl, gyedrõl a munkavilágába visszatérni szándékozó anyák elhelyezkedését segítõ EQUAL Az esély bölcsõdéje elnevezésû program túlvállalási idõszakának keretében folytatott segítõ tevékenységek tapasztalatainak dokumentálása, kiértékelése, és az elért eredmények terjesztése. Javaslatok kidolgozása a kisgyermekes anyák munkaerõ-piaci viszszavezetésére. A hatástanulmány kiadvány formájában történõ megjelentetése és eljuttatása mindazon civil szervezetekhez, akik a hátrányos helyzetû csoportok foglalkoztatását célozzák meg. A hatástanulmány az alábbi területeket térképezi fel: 1. A Nemzeti Foglalkoztatási Akcióterv irányvonalainak megvalósulásának (elsõsorban a 6. irányvonal, a Nõk és férfiak esélyegyenlõsége) tükrözõdése a programban részt vett kisgyermekes anyák munkatapasztalataiban és életében. A tapasztalatok összegyûjtése a programban résztvevõk körében kérdõíves adatfelvétellel történik. 2. Az esély bölcsõdéje program túlvállalási idõszakának bemutatása, eredményességének értékelése. a) Az EQUAL Az esély bölcsõdéje program célcsoportja 60 fõ kisgyermekes anya, akiket a program során a tudásszint felfrissítõ, felzárkóztató képzés mellett mentorálás, jogi tanácsadás, elhelyezkedést segítõ támogatás segített a munka világába való visszatérésben. A program során elhelyezkedett 14 fõ kisgyermekes anyával interjú készítése arról, hogy miben segítette elhelyezkedését az EQUAL Az esély bölcsõdéje program, és milyen tapasztalataik voltak az elhelyezkedés során, majd azt követõen. b) A túlvállalás során a programra eredetileg jelentkezett 201 fõ kisgyermekes anya megkeresésével egy elhelyezkedést támogató komplex szolgáltató rendszert indítottunk be, melyet foglalkoztatási szolgálatnak neveztünk el. A program fõ elemei: mentorálás, kapcsolatfelvétel a munkáltatókkal, foglalkoztatási információnyújtás, álláskeresési, pálya-, munka-, jogi tanácsadás, mentálhigiénés foglalkozás, grafológiai elemzés, gyermekelhelyezés, útiköltség térítés. 3

6 A hatástanulmányban bemutatjuk a túlvállalás során a programban résztvevõk (célcsoport, és a felkészítõk, mentorálók, jogász stb.) tapasztalatait, megfogalmazásra kerülnek a program lebonyolításával kapcsolatos egye di és általánosítható tanulságok, és javaslatokat dolgozunk ki a kisgyermekes anyák helyzetével kapcsolatban szükséges változtatásokra. A feladat megoldásának módszere a program befejezését követõen, a célcsoport értékelõ lap alapján történõ megkérdezése, valamint a lebonyolításában résztvevõ szakértõk tapasztalatainak összegyûjtése strukturált mélyinterjú formájában. Szikora Mihályné, a Békés Megyei Nõk Egyesülete elnöke 4

7 2. A nõk munkaerõ-piaci helyzete A legfrissebb statisztikai adatok szerint 1 Magyarország lakónépessége 10,04 millió fõ, melynek valamivel több, mint fele (52%-a) nõ Gazdasági aktivitás A munkaerõpiacon betöltött szerep szerint megkülönböztetünk gazdaságilag aktív, és gazdaságilag nem aktív csoportba tartozókat. A gazdasági aktivitást a foglalkoztatottak és a munkanélküliek csoportjához kötjük, míg a nem aktívak, az eltartottak, és az inaktív keresõk. Hazánkban komoly kihívás a gazdaságilag aktív népesség arányának növelése, az Európai Unió 100% 80% 60% 40% 20% 0% A népessség gazdasági aktivitási arány szerinti megoszlása 2005-ben 26,4% 26,7% 33,8% 30,5% 33,4% 38,1% 6,4% 4,6% Békés megye 1. diagram Ország Eltartott Inaktív kereső Foglalkoztatott Munkanélküli szintjének megközelítése, a tervekben megfogalmazott ütemezés szerinti szintek elérése. A gazdasági aktivitás több tekintetben, pl. földrajzi területenként, életkoronként, iskolai végzettségenként, és nemenként is jelentõs eltéréseket mutat, csakúgy, mint Európa más országaiban. Az 1. számú diagram 2 a gazdasági aktivitás területi megoszlása alapján a Magyarországon és a szûkebb térségünkben, Békés megyében jellem - zõ arányokat mutatja. A számok alapján elmondható, hogy Békés me gyé - ben az országos átlagnál magasabb a munkanélküliek és az inaktív kere - sõk népességen belüli ará nya, míg a foglalkoztatottak ará nya nem éri el az országos átlag szintjét. Az eltartottak vonatkozásában közel hasonló, a népesség valamivel több, mint egynegyede (26,4% Békés, 26,7% ország) tartozik ebbe a csoportba. E jellemzõk megyénk országos átlagnál kedvezõtlenebb foglalkoztatottsá - gi adatairól tanúskodnak, amely mellett a munkaerõpiactól távol lévõ inak- 1 Forrás: STADAT rendszer Magyarország lakónépessége Forrás: Mikrocenzus KSH 5

8 tív keresõk aránya is magasabb. (A gyesen, gyeden lévõk is ebbe a körbe tartoznak). A felsoroltak értelmezéséhez szükséges néhány fogalom magyarázata: Munkanélküli az a személy, aki a fõ megélhetési forrásra vonatkozóan a felmérést megelõzõ héten legalább egy órát dolgozott, vagy munkát keresett, továbbá munkába állásának nem volt olyan akadálya, ami a munkavállalást csak két héten túl tenné lehetõvé. Foglalkoztatottnak minõsül minden 15 éves és idõsebb személy, aki az eszmei idõpontot megelõzõ héten legalább egy órányi, jövedelmet biztosító munkát végzett, vagy rendszeres foglalkozásától (pl. betegség miatti távollét vagy fizetett, illetve fizetés nélküli szabadság miatt) csak átmenetileg volt távol. Jövedelmet biztosító munkának számít annak jogi kereteitõl függetlenül minden olyan tevékenység, amely pénzjövedelmet vagy természetbeni juttatást biztosít. Ennek megfelelõen foglalkoztatottak mindazok, akik munkaviszonyban, köztisztviselõi, közalkalmazotti jogviszonyban, bírói, ügyészi szolgálati viszonyban, munkavégzési kötelezettséggel járó tagsági viszonyban állnak bármely munkáltatóval, illetve munkaszerzõdéssel, vállalkozói engedéllyel rendelkeznek. Idetartozik a háztartáshoz tartozó gazdaságban vagy vállalkozásban, segítõ családtagként végzett rendszeres tevékenység, az alkalmi munka, illetve a közhasznú munkában való részvétel is. A foglalkoztatottak közé tartoznak a nyugdíj, gyed, gyes, gyet mellett dolgozók, továbbá amennyiben az intézetben dolgoznak a büntetés-végrehajtási intézetben fogva tartottak is. Foglalkoztatottnak számítanak a 15 éves és idõsebb nappali tagozatos tanulók is abban az esetben, ha az eszmei idõpontot megelõzõ héten legalább egy órát dolgoztak. Inaktív keresõk azok a személyek, akik a felvétel eszmei idõpontjában keresõ tevékenységet nem folytattak, de keresettel, jövedelemmel rendelkeztek. Így a saját jogú nyugellátásban, nyugdíjszerû ellátásban, járadékban részesülõk a hozzátartozói jogon folyósított nyugdíjban vagy egyéb ellátásban részesülõk, a gyermekgondozás (nevelés) címen ellátásban részesülõk, a mun kanélküli-ellátásban részesülõk, akik nem minõsülnek munkanélkülinek (pl. nem keresnek munkát), a vagyonukból vagy egyéb, nem munkával kapcsolatos jövedelembõl élõk (pl. földjük, nyaralójuk, lakásuk bérbeadásából, bankbetétjük kamataiból, albérlõ tartásából élnek). Eltartottak azok a személyek, akik nem tartoznak az elõbbiekben felsorolt kategóriák egyikébe sem, mert általában keresettel, jövedelemmel nem rendelkeznek, és megélhetésükrõl magánszemély vagy intézmény gondoskodik. Ilyenek például a 15 éven aluli nem tanuló gyermekek, a keresõ tevékenységet nem folytató, inaktív keresõnek nem minõsülõ nappali tagozaton tanulók (mindazok, akik az iskolarendszerbe tartozó alap-, közép-, illetve felsõfokú oktatási intézmények valamelyikének nappali tagozatán folytatják 6

9 tanulmányaikat, függetlenül attól, hogy részesülnek-e ösztöndíjban. Ezen kívül az egyéb eltartottak (a 15 éves és idõsebb, nappali tagozaton nem tanuló eltartottak, mint pl. a háztartásbeliek). 2. diagram A népessség gazdasági aktivitási arányának nemekénti megoszlása 2005-ben A gazdaság aktivitás szerinti meg oszlást tovább bontva és a területi dimenzió mellett azt nemenként 100% is vizsgálva mutatkozó ered- 27,2% 25,7% 27,6% 26,0% ményt a 2. számú diagram szemlélteti. 80% Mind országos átlagban, mind 60% 27,3% Eltartott 23,5% Békés megyében a férfiak aránya a 39,8% 36,8% Inaktív kereső foglalkoztatottak és a munkanélküliek 40% Foglalkoztatott Munkanélküli körében is magasabb, mint a nõké, és érdekes módon ez en - 38,0% 43,4% nél kisebb különbséggel ugyan, de 20% 29,2% 33,3% az eltartottakra is igaz. A nõk dominanciája mindkét vizsgált területi 0% dimenzióban az inaktív ke- 7,5% 5,3% 5,5% 3,9% ffi nő ffi nő resõk körében meghatározó. Békés megye ország Amennyiben a nõk gazdasági aktivitását területenként vizsgáljuk, jelentõs különbség látszik a Békés megyében foglalkoztatotti státusban lé - võk és az ugyanilyen nemûek országos átlaga között. Míg megyénkben a nõi lakosságon belül mindössze 29,2%-ot képviselnek a foglalkoztatottak, ugyan - ez az arány országos szinten 33,3%. A munkanélküliként jegyzett nõk aránya Békés megyében szintén magasabb, mint országosan, míg országosan ez az arány 3,9%, addig megyénkben 5,3%, közel akkora, mint a férfiak országos népességen belüli munkanélküli aránya. Az eltartott nõk aránya mindkét területi dimenzióban azonos, 26%, illetve 25,7%. Az inaktív keresõknél korábbiakban említett különbség újra jelentkezik, a Békés megyei inaktív keresõ nõk népességen belüli aránya 3%- ponttal magasabb, mint az országban. A fenti adatokból megállapítható, hogy a Békés megyében élõk az országos átlagnál kedvezõtlenebb gazdasági aktivitási megoszlási arányokkal jellemezhetõk. Feltételezhetnénk, hogy az inaktív keresõk országosnál magasabb arányát az e csoportba tartozó gyermeket szülõ gyesen, gyeden lévõ nõk nagyobb aránya okozza, mely által a megye termelékenysége országos átlag feletti. Ez sajnos nem igaz. Az inaktív keresõk csoportjába tartoznak a gyermeket nevelõ nõk mellett azok is, akik megváltozott munkavégzõ képes- 7

10 ségük miatt nem képesek dolgozni bár életkoruk szerint tudnának. Megyénkben a kedvezõtlen foglalkoztatási lehetõségek, az alacsony bérek, az álláshelyek megyén belüli területi egyenlõtlensége miatt bizony sokan rokkantsági nyugdíjból, nyugdíjszerû ellátásból élnek, s így jelentõsen hozzájárulnak az inaktív keresõk magas arányához. Ezt a megye egyes területein a gazdaság szerkezete miatt a nõi munkák hiánya tovább fokozza, s eredményezi a nõk férfiakénál jóval magasabb inaktivitását Foglalkoztatottak A gazdaságilag aktív népességet a foglalkoztatottak, és a munkanélküliek együttes száma adja. Ezen belül a foglalkoztatottakra vonatkozó adatok jellemzõivel foglalkozunk a következõkben, s ezekkel is az elmúlt 10 év és azon belül is a férfi és nõi foglalkoztatottak viszonylatával. A foglalkoztatottak számát a KSH adatai alapján a éves népességen belül vizsgáljuk (ezer fő) 3. diagram A éves korosztályból foglalkoztatottak számának nemek szerinti megoszlása Magyarországon Férfi Nő A vizsgált idõszakban 1998 és 2007 között a foglalkoztatottak száma Magyarországon 3,6 és 3,9 millió fõ között mozgott. Kismértékû, de folyamatosan emelkedõ tendenciát mutatva 2003-ban 3,907 millió fõs csúcsot elérve, majd kismértékû negatív és pozitív irányú mozgás után 2006-ban érte el legmagasabb értékét 3,906 fõvel, mely 2007-re kismértékû csökkenéssel 3,897 milliót mutat. Összetételében minden évben a férfiak túlsúlya a jellemzõ. A foglalkoztatottak számát a 3. számú diagram mutatja. A éves korú népességen belül a foglalkoztatottak aránya hazánkban 1998-ban 47,2%-ot mutatott, majd az elõzõekben vázolt létszámváltozáshoz igazodva 2007-ben 50,7%-on áll. 8

11 (%) A nemek viszonylatában a férfiak magasabb foglalkoztatási ará nya a 4. szá mú diagramon jól nyomon követhetõ. Az elmúlt 10 évben mindig magasabb volt a nõkénél, a különbség átlagosan 13%pont körüli. A vizsgált idõ szakban a nemek foglalkoztatási szintjében mutatkozó különbség 1998-tól 2002-ig 13,1%- pontos volt, majd csökkent és 2006 között 12,1 és 12,7% pont között mozgott. A legkisebb különbség 2005-ben mutatkozott, amikor mindössze 12,1%-pont a férfiak 63,1%-os és a nõk 51%-os foglalkoztatási rátája. A nõk rátájában 1998-tõl 2003-ig folyamatos emelkedés, az ezt követõ években kismértékû csökkenés, majd emelkedés után 2007-re a négy évvel korábbi értékre 50,9%-ra esett vissza a mutató. A férfiaknál az 1998 és közötti emelkedõ tendencia szintén nyomon követhetõ, majd az ezt követõ két év 0,3%-pontos csökkenés, majd stagnálás után 2007-re 0,2%- ponttal emelkedett, így esetükben ez évben 64%-ra nõtt a foglalkoztatási ráta. Az elmúlt tíz évben a férfiak foglalkoztatási aránya 3,7, a nõké 3,6%- ponttal emelkedett. (%) A éves korosztály foglalkoztatási rátája nemenként Magyarországon Férfi 60,3 47,3 4. diagram 62,2 62,7 62,9 62,9 63,4 63,1 63,1 63, ,9 49,6 49,8 49,8 50,9 50, ,1 50, diagram A évesek foglalkoztatási rátája 2007-ben nemenként Nő Férfi életkori csoportok Nő Mindez az egyes életkori csoportok vonatkozásában eltérõ értékeket mutat, melyet az 5. számú diagram is jól szemléltet. Ezen a 2007-ben foglalkoztatottak arányának nemenkén - ti megoszlását látjuk életkori csoportonként. A férfiak vezetõ pozíciója valamennyi életkori csoportban tetten érhetõ, s jól látszik, hogy a két nem foglalkoztatási szintjében a 25-29, illetve a évesek korcsoportjában mutatkozik jelentõsebb eltérés. Ez az az életkor, amikor a nõk nagyobb létszámban maradnak távol a munkaerõpiacról gyermekeik születése és gondozása miatt. Kérdésként merül föl, hogy ez elmúlt tíz esztendõben mindig így volt-e, vagy a férfiak és nõk foglalkoztatási rátájában mutatkozik-e ezalatt az idõ - szak alatt bármelyik korcsoportnál nagyobb eltérés? A kérdés megválaszolása 9

12 (%-pont) 5 10 Az egyes életkori csoportba tartozó nők foglalkoztatási rátájának eltérése az azonos életkori csoprtba tartozó férfiakhoz viszonyítva Magyarországon ,1-19,9-27,7 érdekében valamennyi érin tetett korcsoportban megvizsgáltuk az 1998 és 2007 közötti idõszakban foglalkoztatott nõk arányá - nak férfiakéhoz viszonyított eltérését. A változást a 6. számú diagram mutatja. Az eredmények alapján az elmúlt tíz évben, há rom korcsoportban mutatkozik a változás irányának jelentõsebb mértékû átrendezõdése. életkor diagram év év év év év diagram A foglalkoztatási ráta életkori csoportonkénti vátozása 1998-ról 2007-re Magyarországon (%-pont) Az egyik a éveseké ahol 1998-ban a nõk igen alacsony (52,7%) foglalkoztatási rátája 27,7%-ponttal maradt el a férfiakétól. Ez 2007-re 7,3%- pontos mérséklõdéssel 20,4%-pontra apadt. Ebben az évben az ebbe a korcsoportba tartozók foglalkoztatási rája 61,2%-ra emelkedett. Ezzel ellentétes a éves korcsoportba tartozó nõk vonatkozásában tapasztalható változás. A vizsgált idõszak elsõ évében, 1998-ban még csak 15,1%-ponttal maradtak el az azonos korú férfiak foglalkoztatási szintjétõl, 2007-re immár 21,3%-os az elmaradásuk. Az ebbe az életkori csoportba tartozó nõk foglalkoztatási rátája az 1998-as 66%-ról 2007-re csupán 65,5%-ra csökkent, de a férfiak foglalkoztatási rátájához viszonyított különbségük nagymértékû csökkenést mutat. Ugyanezen idõszakra vonatkozóan az 1998-ról 2007-re történt az egyes életkori csoportok közötti változást az alábbi, 7. számú diagram mutatja. Ez alapján a éves korcsoportba tartozók összesített foglalkoztatási rátája 2,8%-ponttal emelkedett. Ebben, a férfiak foglalkoztatási arányának növekedése játszott nagyobb szerepet. A két vizsgált 25-29, és a éves életkori csoportba tartozó nõk foglalkoztatási arányának fentebb vázolt változásai arra engednek következtetni, hogy esetükben a változás jelentõs átrendezõdésében a gyermekvállalás, és, ezáltal sok esetben a foglalkoztatotti körbõl való kiesés, valamint a gyermekvállalás idõsebb korra tolódása is hatással van. -10,1-20,4-21,3

13 A vizsgált számadatokból többek között még két változás ötlik szembe. Egyrészt az elmúlt tíz évben nagymértékben csökkent a fiatal korosztály, a éves korúak foglalkoztatotti aránya, összességében 13,1 százalékponttal 2007-re 21%-ra apadt. E mellett ugyanezen idõszak alatt 17,2%-kal növekedett a év közötti életkorúak foglalkoztatotti aránya (7,2%-ról 13,6%-ra). Míg a fiatal korosztály foglalkoztatotti arányának csökkenésében a tanulási szándék, a családtól való leszakadás, az önálló életkezdés idejének kitolódása játszik szerepet. Az idõsebb korosztály foglalkoztatotti arányának növekedésében a nyugdíjkorhatár megemelése játszik jelentõs szerepet, ami miatt a vizsgált idõszakban egyre több munkavállaló marad bent foglalkoztatottként a munkaerõ-piacon. A két életkori csoportban foglalkoztatottakon belül a nõk férfiakhoz viszonyított arányát és annak változását a 8. számú diagram szemlélteti. A nõk (%-pont) diagram A és a év es korú nők foglalkoztatás rátájának eltérése az ugyanilyen korú férfiakhoz viszonyítva Magyarországon év -5,0-5,0-6,6-7,5-5,4-6 -5,5-5,2-5,8-6,4-6,8-7,4-7,2-7,6-8,4-9,5-11,3-10,3-9,2-11, foglalkoztatási arányának fér - fiakétól való elmaradása az elmúlt 10 évben a fiatal év közötti korosztályban nem mutat jelentõs változást. Az idõsebbek vonatkozásában azonban igen. A évesek közé tartozó nõk ará - nya a foglalkoztatottakon be - lül és között egy - re nagyobb különbséget mutatott a férfiakéhoz viszonyít - va, azonban 2006-tól a csökkenés megállt. Az elõzõ évhez viszonyítva 2006-ban 1%-ponttal, illetve 2007-re újabb 0,9%-ponttal mérséklõdött a két nem foglalkoztatotti aránya közötti különbség Munkanélküliek Az Állami Foglalkoztatási Szolgálatnál nyilvántartott álláskeresõk száma a dél-alföldi régióban 2008 áprilisában fõ volt. A dél-alföldi régió há - rom megyét foglal magába, Bács-Kiskun, Békés és Csongrád megyét. A há - rom megyében eltérõ a nyilvántartott álláskeresõk száma, és annak gazdaságilag aktív népességhez viszonyított aránya. A régió három megyéje közül Békésben ugyanezen idõszakban 23,6 ezer fõ szerepelt a nyilvántartásban, és a nyilvántartott álláskeresõk gazdaságilag aktív népességhez aránya 11

14 14,9%-ot tett ki. A három megye közül a regiszterben szereplõ álláskeresõk száma tekintetében Békés megye a középértéket képviseli, a nyilvántartott álláskeresõk aránya viszont a három megye közül ebben a megyében a legmagasabb. A Békés megyében nyilvántartásában szereplõ álláskeresõk valamivel több, mint fele (52%) férfi, 48%-a nõ. A regisztrált nõk létszáma az elmúlt fő diagram A nyilvántartott álláskeresők számának változása nemeként Békés megyében április férfi nő nyolc évben 1653 fõvel emelkedett, a férfiak 392 fõs csökkenése mellett. A munkaerõ-piac 2000 óta bekövetkezett változásai így hátrányosabban érintették a nõket, melynek kompenzálása, de legalább is a lehetõségek szerinti mérséklése a munkaügyi szervezet egyik kiemelt feladata. A nyilvántartásainkban szereplõ nõk átlagéletkoruk tekintetében fiatalabbak, mint a férfiak. Legnagyobb hányaduk 26 és 35 év közötti, illetve 36 és 45 év közötti korosztály képviselõje. Egyértelmûen képzettebbek, mint férfitársaik: lényegesen nagyobb (több, mint másfélszer akkora) arányban fordul elõ körükben érettségizett; s a diplomások súlya is 2 százalékponttal magasabb a férfiakénál. Alacsonyabb ugyanakkor a szakmunkások arány. A nõi munkaerõ piacképessége így a magasabb képzettségi szint ellenére is kedvezõtlenebbnek bizonyul. 12

15 3. A program túlvállalási idõszakában tapasztaltak összegzése Az EQUAL Az esély bölcsõdéje program túlvállalási idõszakában január 1. és június 30. között volt lehetõségünk a már elkezdett munka folytatására. Ennek keretén belül a korábbiakban érintett 60 kisgyermekes anya mellett, valamennyi, a program indulásakor toborzott mintegy 200 fõnek kívántunk újabb lehetõséget kínálva segítséget nyújtani. A H/003-as projekt a túlvállalási szakaszban egy un. foglalkoztatási szolgálat felállításával és mûködtetésével kívánta az eddig megvalósított programelemeket kiegészíteni, illetve a képzési programba be nem kerültek számára is új lehetõségként az elhelyezkedésüket a kínált szolgáltatások igénybe vételének lehetõségével elõsegíteni. A foglalkoztatási szolgálat 9 témában kínált a résztvevõknek szakértõ segítséget, melyek egy része meghatározott idõközönként heti, illetve havi rendszerességgel állt az érdeklõdõk rendelkezésére. A foglalkoztatási szolgálat keretében ezek mellett a Békés Megyei Nõk Egyesületének irodáiban minden nap fogadta az érdeklõdõket két foglalkoztatási koordinátor, akik a mentori és az állásközvetítõi tevékenységet végezték. Az alábbi táblázat a túlvállalási szakaszban nyújtott szolgáltatások gyakoriságát mutatja be. 1. Táblázat A foglalkoztatási szolgálat keretében nyújtott programelemek Szolgáltatás megnevezése formája gyakorisága Munkaerõ-piaci tájékoztatás csoportos havonta 1 alkalommal Álláskeresési tanácsadás egyéni hetente 1 alkalommal Álláskeresési tanácsadás csoportos havonta 1 alkalommal Munkatanácsadás egyéni havonta 1 alkalommal Pályatanácsadás csoportos havonta 1 alkalommal Mentálhigiénés tanácsadás csoportos hetente 2 alkalommal Mentorálás egyéni napi szinten igény szerint Állásközvetítés egyéni napi szinten ajánlat szerint Jogi tanácsadás egyéni havonta 1 alkalommal, illetve kritikus esetben egyedi igény szerint Grafológiai tanácsadás egyéni 2 hetente 2 alkalommal 13

16 Az alábbiakban a programban részt vettek, a program megvalósításában résztvevõ szakemberek, és a programot szervezõk tapasztalatait, és észrevételeit foglaljuk össze A programban résztvevõk adottságai, jellemzõi 10. diagram Az esély bölcsõdéje program túlvállalási szakaszában 47 fõ regisztrációjára került sor. Õk mindannyian gyermeket nevelõ elhelyezkedési problémákkal küzdõ édesanyák. Az elhelyezkedési problémák között gyakran a földrajzi távolságok kerülnek megemlítésre. Nem is fõleg annak a kilométerben kifejezhetõ hossza, hanem a magyar tömegközlekedés csatlakozási és járatsûrûségi problémái jelennek meg kifogásként. A szolgáltatásokat igénybe vevõk összetétele megerõsíteni látszik ezt, hiszen az érintettek között a helyi békéscsabai lakosok dominálnak, alacsony a távolabbi lakóhelyekrõl bejárók aránya. Békéscsabai a résztvevõk 74%-a, míg a környezõ településekrõl, melyek km-en belül találhatók 20%-uk jár be. Esetükben ez nem jelent problémát, hiszen az ilyen távolságban élõk közül jelentõs arányban járnak be iskolába, munkahelyre, és még bevásárolni is a térség vonzásközpontjába. Két távolabbi település van, ahonnan 1, illetve 2 fõ veszi igénybe a szolgáltatást, az egyik város Elek, amely 24 kilométerre, a másik Mezõhegyes, mely 55 kilométerre helyezkedik el Békéscsabától, õk a kedvezõtlen tömeg közlekedés miatt személygépkocsival utaz tak. Az elhelyezkedés gátló tényezõjeként szokták emlegetni a gyermekeket, fõleg akkor, ha azok még kicsik, esetleg éppen bölcsõdébe, vagy óvodába beszoktatósak. A programunkon résztvevõ anyáknak összesen 86 gyermekük van, így átlagosan két lurkóról kell gondoskodni a programon való részvétel mellett. A gyermekek száma szerint legmagasabb, a két gyermeket nevelõ háztartások aránya, a résztvevõk 43%-a él ilyen családmodellben. E mellett az egygyermekesek vannak jelen magasabb arányban, akik a csoporton belül 30%-ot képviselnek. Vannak 3, 5, illetve 6 gyermekes anyukák is a programban, de számuk és arányuk jelentõsen eltér az elõzõektõl. A gyermeküket nevelõ anyák közül 15 fõ olyan volt, akik pillanatnyilag a gyermekek ellátásával kapcsolatos ellátást kapnak (gyesen, gyeden, gyeten van), a résztvevõk nagyobbik hányada (68%) már nem kap ilyen ellátást, és 14

17 nem áll munkaviszonyban. Számukra igazán komoly lehetõséget jelent a program keretében mûködtetett foglalkoztatási szolgálat, melyet nagy érdeklõdéssel ki is használtak. A munkavállalást akadályozó tényezõk között szokták az iskolai végzettség hiányát, illetve nem piacképes voltát említeni. A programon részt vett anyák az átlagosnál is iskolázottabbak. (Ez lehet okozója a program iránti motivációjuknak is, kutatások szerint minél magasabb valakinek az iskolai végzettsége, annál inkább képes motivációt, inspirációt meríteni élete során) Valamennyi résztvevõre vetítve egy fõ átlagosan 2,4 iskolát végeztek, melyek nagyon széles körben megszerzett ismereteket takarnak. Van közöttük olyan, aki több szakmunkás végzettséggel is rendelkezik, de többük a középiskola után felsõfokú végzettséget is szerzett, illetve tanfolyami keretek között tanult. A megszerzett szakképesítések köre szerteágazó, vannak eladók, kereskedelmi végzettségûek, varrónõk, érettségizettek, akik késõbb diplomát szereztek, pedagógiai foglalkozásúk, pénzügyi végzettségûek, egészségügyi foglalkozást ellátni képesek. A megszerzett végzettséghez nagy arányban nyelvvizsga is tartozik. A programon résztvevõk 30%-a rendelkezik idegen nyelv ismerettel, legnagyobb számban angol nyelven tanultak. E mellett 4 fõnek egy másik idegen nyelvbõl is van ismeretet igazoló okirata. A programon résztvevõk legtöbbje már nem pályakezdõ, ha a munkával töltött idejüket összeadjuk, a 47 fõs csoport minden tagja átlagosan 4,1 évet dolgozott idáig. Ez az elhelyezkedés során abból a szempontból lehet fontos, hogy a pályakezdõkkel ellentétben õk már rendelkeznek munkatapasztalattal, ismereteik vannak arról, hogy milyen elvárások fogalmazódnak meg egy munkahelyen, és az ezekhez való alkalmazkodás szükségességét már megtapasztalták. A fenti jellemzõk alapján jó és kevésbé munkavállalói adottságokkal is rendelkeznek a célcsoportba tartozók, de ami szembetûnõ, hogy a legnagyobb hátrányt esetükben a munkaerõpiactól való távol maradásuk idõtartama okozza. Emiatt a hangsúly a munkára kész állapot elérése, a mentális felkészülés és az álláskereséshez szükséges ismeretek megszerzésére helye - zõdik A program eredményességének mutatói A program alanyainak nyújtott szolgáltatásokról és közvetítésekrõl, valamint a mentorálásról az egyesületnél dolgozók folyamatos nyilvántartást vezettek. A szolgáltatások igénybevételének gyakoriságát a 3.4. fejezetben bõvebben 15

18 érintjük. Ezen a helyen a résztvevõknek nyújtott állásközvetítési tevékenység számadatairól ejtünk elõször néhány szót. A résztvevõk által megadott keresési szempontoknak megfelelõ állásajánlatokról -en, telefonon és személyesen adtak jelzést a foglalkoztatási koordinátorok. A leggyakoribb csatorna, a gyorsasága és egyszerûsége miatt az volt, de a telefonos értesítésre is az esetek 29%-ában került sor. Ilyen formán összesen 539 értesítést küldtek ki a résztvevõknek, mely átlagosan 15 állásajánlatot jelentett személyenként a program hat hónapja alatt. Természetesen az egyéni adottságok, végzettségek, és elvárások alapján nem kaphatott mindenki egyforma számú állásajánlatot. Az ajánlatok száma 1 és 44 között szóródott. Olyan résztvevõ, aki egy állásajánlatot sem kapott, nem volt. Ezek az ajánlatok az egyesület koordinátoraitól jutottak el az érintettekhez, de emellett természetesen mindenki a saját beállítottsága, pillanatnyi lelki állapota szerint önmaga is kereste az álláslehetõségeket. A programban végzett munka eredményeképpen sikeres elhelyezkedésekrõl is be tudunk számolni. A 47 fõs túlvállalási idõszak célcsoport tagjai közül a mai napig 12 fõ helyezkedett a nyílt munkaerõpiacon, közülük 2 fõ a régi munkahelyére ment vissza dolgozni, 5 fõ rész-, 4 fõ 4 órás munkaidõben dolgozik,1 fõ 6 órás munkát talált. Három fõ tanfolyamra jár Az elhelyezkedettek mélyinterjús felvételének tapasztalatai Az in ter júk kér dé se it öt fe je zet be ren dez tük: az elsõ rész ben az ál ta lá nos ada tok sze re pel nek, a má so dik ban a prog ram ról kér dez tünk, a har ma dik rész az in ter jú a la nyok je len le gi mun ka he lyé rõl, a ne gye dik az ott ho ni kö rül - ményeikrõl, az ötödik pedig a jövõbeni terveikrõl szól. 1. Ál ta lá nos ada tok Az interjúalany kora: végzettsége: lakhelye: családi állapota: háztartásában élõk száma: gyermekeinek száma: jelenlegi foglalkozása: munkahelyének jellege (intézmény, gazdasági társaság, hivatal, magánvállalkozás): 16

19 Az in ter júk elem zé se so rán ki de rül, hogy a ku ta tás ba be vont nõk túl nyo mó több sé ge és kö zött szü le tett, te hát a 29 és 45 év kö zöt ti ko rosz - tály hoz tar to zik. A min ta vé tel át la go lá sa után 35,5 éves át la gé let kort ka - punk. A meg kér de zet tek há rom te le pü lé sen lak nak, leg na gyobb szám ban békéscsabaiak, valamint csorvási és újkígyósi is van közöttük. A nõk kö zül hét fér je zett, öt élet tár si kap cso lat ban él, ha ja don nak ket ten val lot ták ma gu kat. A sta tisz ti kai át lag hoz ké pest igen ke ve sen vál tak el ed di - gi éle tük so rán, ami igen ked ve zõ kö rül mény a gyer mek ne ve lés szem pont já - ból. Tud juk, a kis gyer me ket ne ve lõ szü lõk kap cso la ta ál ta lá ban erõ sebb, mint a gyer mek te le ne ké, il let ve azo ké, akik nek fiai-lá nyai már el hagy ták a közös háztartást. A dön tõ há nyad egy vagy két gyer me kes nuk le á ris csa lád ban él. Ha tan há - romfõs, nyolcan négyfõs családban élnek, zömében nem nagyszülõvel, hanem egy vagy két gye re ket vál lal va. A meg kér de zet tek kö zül nyol can nyi lat koz tak úgy, hogy csak egy ke re sõ van a ház tar tás ban, ez mu tat ja, hogy so kuk a gye rek kel ott hon ma rad va igen ne héz kö rül mé nyek kö zött él het. Egy fõ - nek a családjában egyetlen keresõ sincs, az õ helyzete rendkívül nehéz lehet. A meg kér de zet tek leg na gyobb há nya da 10 fõ érett sé gi zett, szak kö zép - is ko lá ban vég zett. Eb bõl kö vet ke zik, hogy a leg na gyobb arányt a szü lés elõtt be osz tott szel le mi dol go zó ként mun kál ko dók te szik ki. A vá la sza dók fog lal - ko zá sát te kint ve több ela dót, as szisz tenst, te rü le ti kép vi se lõt, mû ve lõ dés - szer ve zõt, hir de tés szer ve zõt, sza ká csot, köz tisz vi se lõ, sza bászt és szám lá zót ta lál tunk. A mun ka hely jel le gé re is rá kér dez tünk: a vá la szok kö zött gaz da sá - gi társaság, magánvállalkozás, illetve intézmény és hivatal egyaránt szerepel. 2. Az EQUAL prog ram ról... Me lyik ré sze volt a leg hasz no sabb Ön sze rint a kép zés nek? Használt-e az önismeretben a tréning? Me lyik tan tárgy volt a leg jobb, a leg ked ve sebb Ön nek? Mennyiben segítette az elhelyezkedését a program? A kép zés alatt me lyik mo dul se gí tet te le gin kább a ké sõb bi el he lyez ke dé - sében? A munkahelyi alkalmazkodáshoz segített-e a tréning? Mennyire segített a Békés Megyei Nõk Egyesülete? Használja-e az itt megszerzett tudást? Melyik tudást tudja leginkább használni? Hol tud ja hasz nál ni a prog ram so rán meg szer zett tu dást, kés zsé ge ket (munkahely, család, barátok)? Min vál toz tat na a kép zést il le tõ en, a ha té ko nyabb el he lyez ke dés ér de ké - ben? 17

20 Használt-e, fontos-e a mentorálás? Ha fon tos, mi ért fon tos? Tartja-e a kapcsolatot olyanokkal, akik jártak a képzésre? Mik a képzés legfontosabb értékei (melyik három érték)? A kép zés han gu la tát, az ok ta tók hoz zá ál lá sát, és a kö zös ség ki a la ku lá sát szin te min den ki iga zi mo ti vá ci ós plusz ként ér zé kel te a kép zés re já rás so rán. A kel le mes lég kör se gí tõ kö ze get tud nyúj ta ni egy kép zé sen, ez egyéb ként az is ko la rend sze rû ok ta tás ban is fon tos szem pont le het ne, de itt fel tét le nül szük sé ges ah hoz, hogy kel lõ en mo ti vál tak le gye nek a hall ga tók. Így a tu dás kön nyeb ben el sa já tít ha tó, és ez ta lán több le tet hoz hat majd a mun ka e rõ pi - ac ra ke rü lés so rán. Úgy hogy a kép zés sel szem ben meg fo gal ma zott el vá rá - sok: a tu dás gya ra pí tá sa, ez ál tal az el he lyez ke dés esé lyé nek nö ve lé se, és így a csa lád anya gi hely ze té nek ja ví tá sa, a biz ton ság meg te rem té se so kak szá - mára teljesíthetõ elvárássá vált. A mun ka vi lá gá ból való ki ke rü lés szá mos hát rá nya kö zül a tár sa dal mi kap cso la tok be szû kü lé se, izo lált ság ki a la ku lá sa, a mun ka hely te rem tet te kom mu ni ká ci ós háló hi á nya is sú lyos prob lé ma. Ezt ol dot ta az EQUAL pro - jekt ben való rész vé tel, hi szen le he tõ ség nyílt új, sze mé lyes kon tak tu sok ki - ala ku lá sá ra. A gyes ne u ró zis nak ne ve zett ál la pot el len sze ré nek ki vá ló mód - szer, ha kö zös ség tag ja le het az em ber Ez itt a cso port ban min den kép zé si, tudásszerzési szempont mellett lényeges tényezõ. A kö vet ke zõ két ha son ló, mé gis ér tel me zé sé ben tel je sen más kér dést tet - tük fel: me lyik volt a leg hasz no sabb, il let ve a leg ked ve sebb ré sze a kép zés - nek? A leg hasz no sabb nö vek võ sor rend ben a gaz da sá gi is me re tek, a szá mí tás - tech ni ka, a kom mu ni ká ció és az an gol. Itt kell meg je gyez ni, hogy igen so kan je lez ték, hogy a szá mí tás tech ni ka ki sebb cso por tok ban és több gya kor lá si le - he tõ ség gel hasz nál ha tóbb tu dást adott vol na. Min de ne set re a szá mí tó gép ke ze lés nagy mér ték ben ér dek li a meg kér de zet te ket, túl nyo mó részt ter mé - sze te sen azo kat, akik még nem vet tek részt ilyen jel le gû tan fo lya mon, de akad nak olya nok is szép szám mal, akik szí ve sen ta nul ják újra a szá mí tó gép ke ze lés for té lya it Leg ke ve seb ben egy iro dai prog ram cso mag gal, leg töb ben az internettel foglalkoznának. Szá mí tás tech ni ka és a kom mu ni ká ció volt, amit a leg szük sé ge sebb nek érez tem, így a leg kö ze lebb állt hoz zám. Szá mí tás tech ni ka, gaz da sá gi is me re tek, mi vel ab ból elõ zõ leg nem tud - tam sem mit, így lett róla némi fo gal mam. A gaz da sá gi is me re tek ne kem sze mély sze rint na gyon tö mör és nyers volt, így mi vel nem volt elõ ze tes ismeretem, sok új dolgot nem értettem. 18

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2

A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2 136 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Né meth Lász ló 1 A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2 Cselekvési változatok Ki in du lás ként fon tos meg fo gal maz ni azt, hogy

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. ja nu ár 30., péntek 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 19/2009. (I. 30.) Korm. ren de let A föld gáz el lá tás ról szóló 2008. évi XL. tör vény ren del ke zé

Részletesebben

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE Mirnics Károly A DESTRUKTURÁLÓ TÉNYEZÕK SZÁMBAVÉTELE ÉS A DESTRUKCIÓ FOLYAMATÁNAK SZOCIOLÓGIAI MEGVILÁGÍTÁSA Egy nemzetrész

Részletesebben

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása TISZTELT TAGTÁRSAK! 1994. ja nu ár 26-án 151 sze mély meg ala kí tot - ta a Moz gás kor lá to zot tak Mély kú ti Egye sü le tét. A he lyi szer ve zet lét re ho zá sá nak több cél ja is volt. Leg fon to

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto)

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) A borítóillusztráció Gruber Ferenc fotójának felhasználásával készült (Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) A borító Kiss László munkája. Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) Kiadja

Részletesebben

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. jú li us 31., hétfõ 95. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: LXIX. tv. Az európai szövetkezetrõl... 7792 2006: LXX. tv. Az éle tük tõl és a sza bad

Részletesebben

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 26., kedd 104. Ára: 1150, Ft TARTALOMJEGYZÉK 67/2005. (VII. 26.) FVM r. A 2004. évi nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott ag rár- és vi dék fej

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete 23584 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/90. szám A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete a szélerõmû kapacitás létesítésére irányuló pályázati kiírás feltételeirõl,

Részletesebben

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 10., kedd 92. szám Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CI. tv. A döntéselõkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetõségének biz to sí tá sá

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete 15946 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/66. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 14., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 14., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. au gusz tus 14., hétfõ 102. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 175/2006. (VIII. 14.) Korm. r. A fel sõ ok ta tá si hall ga tók jut ta tá sa i ról...

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben A je len mó do sí tás sal az Ala pí tók a Fô vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett Ala pít vány Ala pí tó oki ra tát úgy kí ván ják mó do sí

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete 2556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/39. szám A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról A köz úti köz le

Részletesebben

109. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 777, Ft. Oldal

109. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 777, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 15., szerda 109. szám Ára: 777, Ft TARTALOMJEGYZÉK 216/2007. (VIII. 15.) Korm. r. A hosszú távú kötelezettségek vállalásának egyes szabályairól

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M 2006/4. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 137 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. január 25. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/4. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ:

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA VII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2008. FEBRUÁR 15. A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1260 FORINT TARTALOM Oldal I. RÉSZ SZEMÉLYI HÍREK 5/2008. (I. 31.) ME h. egyes két ol da lú gaz da sá

Részletesebben

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 96. szám Ára: 3825 Ft 2009. évi LXXX. tör vény A Bün te tõ Tör vény könyv rõl szóló 1978. évi IV. tör vény

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal.

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 95/2006. (IV. 18.) Korm. ren de let 11/2006. (IV. 10.) HM ren

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

2 0 1 2. F E B R U Á R. egyenlítô L L É K L E T. BÁ RÁN DY GER GELY PhD AZ IGAZ SÁG ÜGYI A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM PAGE 24

2 0 1 2. F E B R U Á R. egyenlítô L L É K L E T. BÁ RÁN DY GER GELY PhD AZ IGAZ SÁG ÜGYI A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM PAGE 24 2 0 1 2. F E B R U Á R egyenlítô M E L L É K L E T BÁ RÁN DY GER GELY PhD OR SZÁG GYÛ LÉ SI KÉP VI SE LÔ AZ IGAZ SÁG ÜGYI AL KOT MÁ NYO ZÁS KRONOLÓGIÁJA A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM

Részletesebben

2009. évi XXXVII. törvény

2009. évi XXXVII. törvény 2009/71. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 16273 2009. évi XXXVII. törvény az erdõrõl, az erdõ védelmérõl és az erdõgazdálkodásról* Az er dei élet kö zös sé gek nél kü löz he tet len fennmara - dása, vé dõ

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 737-888. OLDAL 2006. március 3. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1104 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 21., kedd 31. szám I. kö tet Ára: 4807, Ft TARTALOMJEGYZÉK 57/2006. (III. 21.) Korm. r. A gyám ha tó sá gok ról, valamint a gyer mek vé del

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január

XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét Az Alkotmánybíróság Határozatai utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tóra és

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ IV. év fo lyam 14. szám 1344 Ft 2007. december 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink

Részletesebben

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök 118. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 170/2005. (IX. 1.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság

Részletesebben

21. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. feb ru ár 20., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1935, Ft. Oldal

21. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. feb ru ár 20., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1935, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. feb ru ár 20., péntek 21. szám Ára: 1935, Ft TARTALOMJEGYZÉK 33/2009. (II. 20.) Korm. ren de let A he lyi ön kor mány za tok vis ma i or tá mo ga tá

Részletesebben

39. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, áp ri lis 6., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 759, Ft. Oldal

39. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, áp ri lis 6., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 759, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 6., csütörtök 39. szám Ára: 759, Ft TARTALOMJEGYZÉK 80/2006. (IV. 6.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből 68 Emlékek között Karinthy Gáborról Kö ze leb bi kap cso lat ba ti zen há rom éves ko rom ba ke - rül tünk egy más sal. Álom vi lág ban élt, ami ta lán nem lett vol na

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

26. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 19., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1325, Ft. Oldal

26. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 19., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1325, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 19., kedd 26. szám Ára: 1325, Ft TARTALOMJEGYZÉK 29/2008. (II. 19.) Korm. r. A Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter feladat- és hatáskörérõl.

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

165. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. no vem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 680, Ft. Oldal

165. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. no vem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 680, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. no vem ber 21., péntek 165. szám Ára: 680, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXXIV. tv. A Ma gyar Fej lesz té si Bank Rész vény tár sa ság ról szó ló 2001. évi

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

191. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, de cem ber 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal

191. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, de cem ber 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2004. de cem ber 15., szerda 191. szám Ára: 966, Ft TARTALOMJEGYZÉK 334/2004. (II. 15.) Korm. r. Az európai ügyekért felelõs tárca nélküli miniszter feladat-

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek 160. szám Ára: 3801, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXXIII. tv. A bá nyá szat ról szóló 1993. évi XLVIII. tör vé ny mó do sí tá sá

Részletesebben

A nonprofit számvitel alapjai

A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Képzési Füzetek Dr. Baráth Katalin A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Szolgáltató Központ Zalaegerszeg, 2010 NONPROFIT KÉPZÉSI FÜZETEK Dr. Baráth Katalin Nonprofit számvitel alapjai Landorhegy

Részletesebben