Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Kéthely SZAKMAI PROGRAM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Kéthely SZAKMAI PROGRAM"

Átírás

1 Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Kéthely SZAKMAI PROGRAM 2011 levélcím: 8713 Kéthely, Magyari u. 35. telefon: fax: web:

2 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 A szolgáltatás célja A szolgáltatás feladata A megvalósítani kívánt program konkrét bemutatása, a létrejövő kapacitások, a nyújtott 4. szolgáltatás elemek, tevékenységek leírása 4 5. Más intézményekkel történő együttműködés módja Az ellátandó célcsoport jellemzői A feladatellátás szakmai tartalmát, módját, a biztosított szolgáltatások formáit, körét, rendszerességét, a gondozási, rehabilitációs és fejlesztési feladatok jellegét, tartalmát Az ellátás igénybevételének módját A szolgáltatásról szóló tájékoztatás helyi módját Az ellátottak és a személyes gondoskodást végző személyek jogainak védelmével kapcsolatos szabályok Melléklet.. 18 Szakmai program Oldal: 2 / 29

3 1. Általános rendelkezések A költségvetési szerv neve:fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona székhelye: Kéthely, Magyari u. 35. telephelyei: Kéthely, Hunyadi u. 61. Kéthely, Hunyadi u. 93. Kéthely, Ady u. 55. Telefon: 85/ ; 85/ Telefax: 85/ Honlap: A költségvetési szerv alapítója: Budapest Főváros Önkormányzata Budapest V. Városház u Alapító okirat száma, kelte: 1231/1992. (09.24.) Főv. Kgy. sz. határozat módosítás kelte: IV. 27. száma: 1156/2011.(IV.27.)Főv. Kgy. számú határozattal módosított, S azonosítási szám. A költségvetési szerv alapító jogokkal felruházott irányító szervének neve: Budapest Főváros Közgyűlése Székhelye: Budapest, Városház u A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: Személyes gondoskodást nyújtó, szakosított szociális szolgáltatás A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM. rendelet 5./A. (1.) bekezdése általános működési feltételként írja elő, hogy a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézménynek rendelkezni kell Szakmai Programmal. A szakmai programot az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 5/A 1 (3) bekezdése alapján az (1) bekezdés szerinti elemeinek változása esetén módosítani kell. A módosításokat az Érdekképviseleti Fórum véleményezi. 2. A szolgáltatás célja. A szolgáltatás célja, hogy biztosítsa az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes személyeknek a teljes körű ellátását, fizikai, mentális, pszichés állapotukhoz, életkorukhoz, ápolási, gondozási szükségleteikhez, önellátási szintjükhöz igazodó, differenciált ápolást, gondozást, foglalkoztatást. Az ellátás során Szakmai program Oldal: 3 / 29

4 tiszteletben tartsák az ellátottak alkotmányos jogait, különösen az élethez, az emberi méltósághoz, a testi épséghez, a testi és lelki egészséghez való jogot. Olyan harmonikus életforma biztosítása, amelyben az értelmi fogyatékos személynek lehetősége nyílik: egyéni képességei kibontakoztatására, tartalmas közösségi tevékenységre, a társas munkamegosztásban való részvételre, otthonos körülmények között kulturált szórakozásra, pihenésre, az intézményen kívüli élettel megfelelő kapcsolat tartására, valamint szakszerű ápolás és gondozás igénybevételére. Az intézmény által ellátandó alap tevékenységeket a Fővárosi Közgyűlés által jóváhagyott Alapító Okirat határozza meg. A Szakmai Programban megfogalmazott célok megvalósításához a Fővárosi Közgyűlés által megállapított és jóváhagyott költségvetés nyújt fedezetet. 3. A szolgáltatás feladata Az intézmény végzi a beutaló határozattal, vagy kétoldalú megállapodás alapján elhelyezett felnőtt értelmi fogyatékos személyek fejlesztését, egészségügyi ellátását, gondozását, nevelését, kulturált szabadidő eltöltését, foglalkoztatását. Az intézményi komplex gondozás részletesen kidolgozott szakmai tervek alapján valósul meg. Biztosítja az intézmény teljes körét érintően a működéshez, működtetéshez szükséges feltételeket. Az otthonba az az értelmi fogyatékos személy vehető fel, akinek oktatására, képzésére, foglalkoztatására, valamint gondozására csak intézményi keretek között van lehetőség. Az intézmény feladata, hogy a szolgáltatást úgy nyújtsa az ellátottak részére, hogy az megfeleljen az intézményi működést szakmailag is érintő szabályozásoknak, így: - jelen szakmai programnak, - az alapító okiratnak, - a szervezeti és működési szabályzatnak, - a házirendnek; - a jogszabályokban meghatározott szakmai szempontoknak, az ott meghatározott feladat-ellátási követelményeknek. 4. A megvalósítani kívánt program konkrét bemutatása, a létrejövő kapacitások, nyújtott szolgáltatáselemek, tevékenységek leírása a.) A konkrét program bemutatása Az intézmény vezetésének folyamatos törekvése a korszerű, új, magasabb színvonalat jelentő gondozási, foglalkoztatási formák keresése, a feltételek megteremtése, azok gyakorlati megvalósítása. A fogyatékos személyek részére biztosítani azt, hogy a meglévő képességeik és lehetőségeik keretein belül szabadon rendelkezzenek életük alakításáról. Az önállóság kiterjed a személyes mozgás, idő, a tulajdon feletti önrendelkezésre. Az intézményben érvényesülő prevenció elvének érvényesülése értelmében az ellátottakkal kapcsolatos tevékenységek során úgy kell eljárni, hogy a fogyatékos személy állapot rosszabbodását megelőzzék, illetve az ellátottak minél tovább megőrizzék meglévő képességeiket. Szakmai program Oldal: 4 / 29

5 Az intézményben élő személyek heterogén csoportot alkotnak, így eltérő szükségletekkel rendelkeznek, ezért az egyes intézkedéseket az egyéni szükségletek alapján kell tervezni. Az emberi méltóság tisztelete érdekében mindig figyelembe kell venni, hogy a fejlesztés során megvalósítandó célkitűzésekről, az azokhoz vezető utakról az ellátottal közösen döntsenek a szakemberek. Az integráció elvét követve az intézményben elhelyezést nyert személyek a mindennapjaikban kapcsolatot létesíthessenek és tarthassanak fenn családtagjaikkal, más emberekkel, szervezetekkel, hogy képessé váljanak az ellátott az érdekeik érvényesítésére. A normalizáció elve alapján az értelmi fogyatékos személyek számára a társadalom más tagjaival azonos életminták és hétköznapi életfeltételek válnak elérhetővé. Ennek érdekében az intézményi életet úgy kell alakítani, hogy azok a társadalomban megszokott gyakorlatoknak és feltételeknek megfeleljenek. Az ellátottakatképessé kell tenni arra, hogy állapotuknak képességeiknek javítása érdekében érdemi erőfeszítéseket tehessenek, erre ad lehetőséget az intézményben a szociális foglalkoztatás. Az intézményvezetése biztosítja a közalkalmazottak, valamint az intézményen belül munkát végző lakók részére az egészséges és biztonságos munkavégzés alapvető feltételeit. Egyéni és közösségi érdekeket szem előtt tartva törekszik arra, hogy a dolgozók munkakörük ellátásához előírt szakképesítést megszerezzék, munkájukat mind képzettebben, és korszerűbb szakértelemmel végezzék. A szolgáltatást végzők esetében biztosítani kell, hogy a munkavégzéshez kapcsolódó megbecsülést megkapják, tiszteletben tartsák emberi méltóságukat és személyiségi jogaikat, munkájukat elismerjék, valamint a munkáltató megfelelő munka körülményeket biztosítson számukra. Közfeladatot ellátó személynek minősül az alábbi munkaköröket betöltő személy: az intézményi ellátásban foglalkoztatott ápoló, intézményvezető ápoló, gondozó, szociális mentálhigiénés munkatárs, az előgondozással megbízott személy. Az intézmény rendelkezik a szolgáltatásban foglalkoztatottak védelme érdekében az ellátást igénybe vevők részéről esetlegesen felmerülő veszélyhelyzet kezelésére vonatkozó belső utasítással. b.) A létrejövő kapacitások bemutatása Az intézményben az engedélyezett ellátotti létszám: akiket négy telephelyen látnak el: 214 fő, Férőhely kapacitás: Székhelyen: Kéthely, Magyari u db. Telephelyeken: 8713 Kéthely, Hunyadi u db Szakmai program Oldal: 5 / 29

6 8713 Kéthely, Hunyadi u Kéthely, Ady E. u db 40 db Az ellátás tárgyi feltételei, jellemzői: Minden telephelyre jellemző, hogy két, három, és négy ágyas szobák biztosítottak a szolgáltatás igénylői részére. Három telephelyen van lehetőség arra, hogy párkapcsolatban élhessenek az ellátottak. Az intézmény minden telephelye mozgássérültek számára is jól meg közelíthető. Az alkalmazotti engedélyezett létszám: 145 fő, melyből 105 fő a szakmai munkát, 40 fő az üzemeltetés, a kiszolgáló tevékenységet végzi. A szakképzettségi arány valamennyi szakterületen megfelel a jogszabályi előírásoknak. c.) A nyújtott szolgáltatás elemei, tevékenységek leírása Az intézmény teljes ellátást nyújt az igénybevevő részére, melynek elemei: Egészségügyi tevékenység Egyéni fejlesztés Szociális foglalkoztatás Ruházat, textília, higiéniához szükséges eszközök Étkeztetés Mentálhigiénés ellátás Érték és vagyon megőrzés Hospise szolgáltatás és a végtisztesség megadásának megszervezése Az intézményben az alapfeladatokon túl térítésmentes és térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatásokat nyújtanak. Azoknak az ellátottaknak, akiknek a jövedelme nem teszi lehetővé, hogy térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatást igényeljenek, az intézmény végzi el a higiénés és esztétikai jellegű szolgáltatásokat, pl: hajvágás. A szolgáltatások mértéke és rendszeressége függ az ellátott igényeitől, pl borotválás. a.) Térítésmentes szolgáltatások. 1. Az intézmény által szervezett társintézményekkel országos rendezvényeken való részvételi díj, szállítási költség, szállás díj. 2. kéz és lábápolás 3. Hajvágás 4. Tea konyha használat biztosítása 5. Borotválás 6. Kábeltelevízió előfizetése 7. Pénzkezeléssel kapcsolatos segítségnyújtás 8. Érdekképviselet, ellátott jogi képviselő b.) Szolgáltatások térítés ellenében, melyeket az eseti térítési díj tartalmazza 1. Üdülések, szabadidős programok. 2. Gépkocsi igénybevétel (intézmény tulajdonában levő). Szakmai program Oldal: 6 / 29

7 3. Autóbusszal, gépkocsival történő szállítás, üdülésekre, kirándulásokra (vállalkozó által a szolgáltatásért kért összeg). 4. Vendégétkeztetés. 5. Rendezvényen való megjelenések (belépőjegy, stb.). 6. Színház, uszoda bérlet, szolgáltató által ajánlott áron. 7. Saját szükségleteinek kielégítéséhez szükséges tárgyak, bútorok, berendezési tárgyak, ruházat, stb. megvásárlása piaci áron. 8. Lakossági szolgáltatások igénybe vétele. 9. Pedikűr, manikűr. 10. Internet használat A vendégétkezés térítési díja az élelmezési norma és a rezsi költség ÁFÁ - val növelt összege. Az intézmény lakói számára lehetőség van az intézményi gépkocsi igénybevételére hozzátartozóik meglátogatására, be-, illetve hazaköltözés és egyéb célokra térítés ellenében, abban az esetben, ha a gépkocsi igénybevételének ideje és tartama nem ütközik az intézményi feladatok ellátásával. A fizetendő díj összegének meghatározását a házirendtartalmazza. 5. Más intézményekkel történő együttműködés Az együttműködés szerves része az integrációnak, az egyenlő esélyű hozzáférés érdekében az értelmileg akadályozott személyek a többségi társadalom tagjaival azonos minőségben és mennyiségben tudják igénybe venni a közszolgáltatásokat, amit az ellátó intézmény az eltérő szükségletek figyelembevételével szervez meg: Hozzátartozókkal Törvényes képviselővel Társintézményekkel Egészségügyi intézményekkel Gyámhivatalokkal Egyházakkal Helyi és kistérségi művelődési házakkal Önkormányzatokkal Munkáltatókkal Ellátott jogi képviselővel Esélyegyenlőségi Koordinációs Iroda /megyei/ Színházakkal Az intézmény évente két alkalommal szülői értekezletet tart, ahol a gondnokok, hozzátartozók tájékoztatást kapnak az intézmény munkájáról. De lehetőség van minden látogatás alkalmával az intézmény vezetőivel konzultálni, kérdéseket feltenni, problémáikat elmondani. 6. Az ellátandó célcsoport jellemzői Az intézmény feladata önmaga ellátásra nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes felnőtt értelmi fogyatékos személyek ellátása, ápolása, gondozása, fejlesztése. Az ellátást igénybe vevő fogyatékosságának, életkorának, egészségi Szakmai program Oldal: 7 / 29

8 állapotának megfelelő szinten tartó, képességfejlesztő, munkavégzési célú foglalkoztatása. Az intézmény a szolgáltatásaival, az ellátottak meglévő képességeit törekszik fejleszteni az egész életen át tartó segítségnyújtás és pedagógiai kísérés eszközével. a.) Az intézményben ellátottak heterogén csoportot alkotnak a fogyatékosságuk, egyéb sérültségeik és életkoruk alapján. Értelmi fogyatékosok száma: 214 fő a teljes létszám 100%-a. Enyhefokban értelmi fogyatékos: 2 fő Középfokban értelmi fogyatékos 53 fő Súlyos halmozottan sérült: Értelmi fogyatékos és mozgássérült: 42 fő Értelmi fogyatékos és hallássérült: 13 fő Értelmi fogyatékos és látássérült: 48 fő Egyéb okok miatt halmozottan sérült: 43 fő Autista: 1 fő Értelmi fogyatékos és pszichiátriai beteg: 12 fő Összesen: 214 fő b.)demográfiai mutatói Korcsoport szerinti mutatók: év év év év év év év Összesen: 78 fő 89 fő 20 fő 16 fő 5 fő 3 fő 3 fő 214 fő c.) Szociális jellemzői Iskolai végzettség, szakképzettség Speciális szakiskolát végzett: 6 fő Foglalkoztató iskolát végzett: 54 fő Általános iskolát végzett: 55 fő Nem fejezte be az általános iskolát : 15 fő Kisegítő iskolát végzett: 26 fő Iskolázatlan: 54 fő Nincs információ: 1 fő Összesen: 214 fő Szakmai program Oldal: 8 / 29

9 d.)kapcsolattartása a hozzátartozóval: 60 személynek van. e.) Cselekvőképességek kimutatása: Cselekvőképes: 16 fő Kizáró gondnokság alatt áll: 123 fő Cselekvőképességet korlátozó gondnokság alatt áll: 75 fő f.) Jövedelemmel rendelkezők száma és jellege: 214 Emelt összegű családi póték: Fogyatékossági támogatás: Rokkantsági járadék: Rokkantsági nyugdíj: Árvaellátás: Rendszeres szociális járadék: Munkabér: Munka rehabilitációs díj: Készpénz vagyon : rehabilitációs járadék: 158 személy 36 személy 114 személy 45 személy 52 személy 6 személy 35 személy 84 személy 65 személy részére áll rendelkezésre 1 személy g.) Ellátási szükséglet: Az ellátási szükséglet megállapítása érdekében az intézménybe felvett személyekről a következő felmérések készülnek: Pedagógiai jellemzés. Szociális helyzet pl: család típusa, lakókörülményei, intézeti nevelésének oka. Az iskola befejezése és az intézménybe kerülés közti évekre vonatkozó adatok. Az intézménybe történő felvételnél elvégzett vizsgálatok adatai: igényszint vizsgálat, szociális érettség vizsgálat, rajz vizsgálat, Kapcsolattartás a családdal. Szomatikus fejlettség. Étkezési szokások. Testi és egészségi állapot. Mentális képességek. Munkakészség. Szociális érettség. A lakó érzelmi kötődési igénye az intézményhez. Szexuális érdeklődése. Szabadidős tevékenységei. A fentiek alapján az önellátási képesség kerül meghatározásra: Önellátásra részben képes: 55 Önellátásra nem képes, teljes függőség: 159 Az ellátási szükségletfelmérésének célja - mely felülvizsgálatra kerül félévente, hogy segítséget kapjanak a lakók a számukra szükséges és megfelelő irányba történő fejlesztés érdekében. Szakmai program Oldal: 9 / 29

10 7. A feladat ellátás szakmai tartalma, módja, a biztosított szolgáltatások formái, köre, rendszeressége, a gondozási, rehabilitációs és fejlesztési feladatok jellege, tartalma Az intézmény ellátottaiban az egyéni képességek fejlesztésének igénye, a nevelés általános és speciális (gyógypedagógiai) eszközeivel, a foglalkoztatás különféle módszereivel kerül kialakításra.. A lakótársakkal együtt végzett közös tevékenység jelentőségét, a munkavégzés jogának és kötelezettségének reális igényét, a közös otthon szeretetének, óvásának igényét törekszenek kialakítani az intézmény munkatársai. A szociális alkalmazkodási képességek olyan mértékű fejlesztésére törekedve, hogy az intézményen kívüli élettela társadalom toleranciájával találkozzon 7/1. Az intézmény ápolási, gondozási, fejlesztési feladatainak tartalma, módja A feladatellátás tartalma A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 69. és a 70. -ában meghatározottak szerinti intézményi elhelyezés, amely az intézményben életvitelszerű tartózkodást biztosít, folyamatos felügyelet mellett. A feladatellátás módja, formája: A folyamatos felügyeletet az ápoló nővérek, szociális szakemberek és a nem főállású orvosok biztosítják. Az ellátottak elhelyezésére ágyas szobákban van lehetőség. Az intézmény hosszú távú missziója, hogy az ellátottakat, - a sérülésük figyelembe vételével - a mindennapi szükségleteik kielégítésében segítse, támogassa. Biztonságot, védelmet nyújtson a mindennapi élet viteléhez, kapcsolataik és kommunikációjuk ápolásához. 7/1./a. Fizikai ellátás gondozás. Biztosítani kell az egyéni fejlődést a képességek által determinált mértékben. Ennek érdekében épül egymásra az intézményben az ellátás. Az ápolási-gondozási feladatellátás keretében biztosítani kell az ellátott szükségleteihez, állapotához igazodó ápolást, gondozást úgy mint: gyógyszer átadás, beadás, sebellátás, felfekvések kezelése, fürdetés, mosdatás, tisztába tevés, ágytálazás, öltöztetés, az ellátottak mozgatása, emelése, az ellátottak tornáztatása különösen a fekvő betegeknél, kézés lábápolás, borotválás, hajvágás, a szennyes ruha és ágynemű gyűjtése valamint a tiszta kiadása, öltöztetés, A feladatellátás módja: az ápolók munkaköri leírása, a vezetők utasítása, valamint az ellátottak igénye szerint történik. Az ellátottnak lehetőség szerint biztosítani kell, az őt közvetlenül érintő személyes ügyekben a döntési lehetőséget. Olyan emberek veszik körül, akiktől segítségre számíthat, s nyíltan közölheti észrevételeit, kérdéseire választ várhat. Szakmai program Oldal: 10 / 29

11 kölcsönösség és a méltányosság szempontjainak figyelembe vételével. Mindez racionális szempontok megértését, a saját törekvések, szükségletek vágyak belső szabályozását és a társakhoz fűződő érzelmi kapcsolatok kialakítását, de ugyanakkor ezek egyfajta kontrolálását is szükségessé teszi. Az elhelyezési körülmények megfelelnek a jogszabályban előírt feltételeknek. Kettő három és négyágyas fürdőszobával rendelkező lakószobák állnak rendelkezésre. Minden lakrészben étkező, teakonyha és közös nappali is található. Tágabb környezetében: parkosított udvar és az épületek akadálymentes megközelítése biztosított az ellátottaknak. 7.1/b. Egészségügyi ápolás feladatai jellege tartalma: Az intézmény egészségügyi ellátása úgy van kialakítva, hogy az megfeleljen a korszerű szakmai követelményeknek. A feladat centrikus munka helyett, az egyénre szabott ápolási tevékenység van előtérbe. A szabad orvos választás lehetőségével minden lakó élhet. Az intézmény - a fogorvosi ellátás kivételével - biztosítja a lakók egészségügyi alapellátását, továbbá a pszichiátriai szakellátását. Amennyiben az ellátott nem az intézmény orvosát választja, erről tájékoztatni kell a vezető ápolót, hogy betegség, vagy egyéb rosszullét esetén dupla gyógyszerezésre ne kerüljön sor. A szabad orvosválasztással felmerülő többletköltségek a lakót terhelik. Az intézmény egészség megőrző programja háromszintű: - Primer prevenció. - Szűrővizsgálatokkal a betegség megelőzése. - Szekunder prevenció. - Akkut betegségek megjelenésétől a gyógyulásig való követés. - Tercier prevenció. - Krónikus betegségek kialakulása után a további szövődmények megelőzése. Az ellátottak részére megbetegedés esetén, illetve kórházból történő elbocsátást követően, utógondozás céljából, az ápoló-gondozó csoport ad megfelelő szolgáltatást. Az egészségügyi ellátás keretében a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény a 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelete alapján köteles gondoskodni az ellátott egészségügyi ellátásáról, amelyek: - egészség megőrzését szolgáló felvilágosítás, - rendszeres orvosi felügyelet, - szükség szerinti alapápolás, /különösen a személyi higiéné biztosításáról, a gyógyszerelésről, az étkezésben, a folyadékpótlásban, a hely és helyzetváltoztatásban, valamint a kontinenciában való segítségnyújtásról./ - szakorvosi illetve sürgősségi ellátáshoz való hozzájutás, - kórházi kezeléshez való hozzájutás, - a rendeletben meghatározott gyógyszerellátás, - gyógyászati segédeszköz biztosítása. Szakmai program Oldal: 11 / 29

12 A bentlakásos intézmény a rendszeres orvosi felügyelet keretében biztosítja az ellátást igénybe vevő egészségi állapotának folyamatos ellenőrzését, az egészségügyi tanácsadást, szűrést, az orvos által elrendelt vizsgálatok elvégzését ha az intézményi keretek között megoldható gyógykezelést. Az intézményben háziorvos, belgyógyász szakorvos, pszichiáter és neurológus szakorvos rendel, a szakrendelésre és kórházi, valamint sürgősségi ellátásra a Marcaliban lévő kórház és szakrendelő intézet biztosít szolgáltatásokat. Az intézményben a hatékony munkavégzés érdekében különböző képzettségű szakemberek állnak rendelkezésre. Az ápoló gondozó team az egyéni speciális ápolást, ellátást szolgálja. Tagjai: az intézet orvosai, intézményvezető ápoló, részlegvezetők, telephelyvezetők, szociális ápolók. A team segítséget nyújt abban, hogy a lakó minél gyorsabb, szakszerűbb ellátásban részesüljön. Ahhoz, hogy eredményes legyen az együttműködés, ápolási tervben meghatározzák a feladatokat: ápolási szükségletek felmérése, teendők megtervezése, végrehajtás, értékelés útján. Az ápolási szükségletek felmérésére épül az ápolási dokumentáció, melyet betegség esetén kell vezetni. Az orvosi utasításoknak megfelelően megtervezik az ápolási feladatokat, módszereket, amelynek dokumentálásáért a személyi ápoló felel. Az ápolók a megfigyelésekről, a lakó egészségi állapotának változásáról köteles tájékoztatni az ápolási team vezetőjét, hogy a további feladatok megoldásához segítséget tudjon nyújtani. A részleg munkájának főbb feladata: - orvosi rendeléseken az asszisztencia biztosítása, - rendszeres orvosi vizit megszervezése betegszobai bent fekvés alkalmával, - tájékoztatás és értesítési kötelezettség, - betegjogok betartása, - gyógyszer ellátás az ezzel kapcsolatos teljes körű ügyintézés, - az ellátottak kísérése szakrendelésekre, - betegszobai ellátás és teljes körű alapszükséglet kielégítése, amennyiben az ellátott fizikai és pszichés állapota ezt igényli, - korlátozó intézkedések, - veszélyes hulladék kezelése, - informatikai rendszer kezelése, használata, - előírás szerinti dokumentációk vezetése. Gyógyszerelés: Az intézményi ellátásában részesülő egyének rendszeres és eseti gyógyszeres ellátásban részesülnek, orvosi utasítás alapján. Az orvos által felírt, névre szóló gyógyszert, az orvos a lakó orvosi dokumentációjára felvezeti, melyben meghatározza a gyógyszer nevét, adagolását, és a javasolt terápia időtartamát. Az ellátottaknál alkalmazott gyógyszeres terápiákat a rendelet által előírt egyéni gyógyszerelő lapon is rögzítik, melyet aláírásukkal igazolnak a résztvevők. Az alap Szakmai program Oldal: 12 / 29

13 gyógyszerkészletet havonta az intézményvezető ápoló állítja össze a háziorvos javaslata alapján. Az alap gyógyszerkészletről szóló dokumentációt minden módosítás után hirdetmény útján közzé kell tenni, hogy elérhető legyen a lakók és törvényes képviselőjük számára. Az alapgyógyszer készlet körébe nem tartozó gyógyszereken túlmenően felmerülő egyéni gyógyszerszükséglet költségét, ideértve a gyógyszerért külön jogszabály alapján dobozonként fizetendő díj költségét is az ellátást igénybe vevő viseli. Az intézmény viseli az ellátást igénybevevő rendszeres és eseti egyéni gyógyszerszükségletének: Teljes költségét - ha az ellátást igénybe vevőnek a személyi térítési díj megfizetése után fennmaradó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20%-át, - ha az ellátást igénybe vevő részére az intézmény biztosítja a költőpénzt. Részleges költségét Az ellátást igénybe vevőnek a személyi térítési díj megfizetése után fennmaradó havi jövedelme meghaladja a nyugdíjminimumnak a 20%-át, azonban ez a jövedelem nem fedezi az ellátást igénybevevő egyéni gyógyszerszükségletének költségét. Ebben az esetben az intézmény az ellátást igénybe vevő jövedelmének a kötőpénz összegét meghaladó részét az egyéni gyógyszerszükséglet mértékéig kiegészíti. Az intézmény nem köteles az egyéni gyógyszerszükséglet költségeinek a viselésére, ha az ellátást igénybevevő tartására a Szt.114..(2) bek. c)-e) pontja szerinti más személy köteles és képes, vagy az ellátást igénybe vevő a részleges térítés esetén a reá eső részét nem fizeti meg. A tartásra köteles és képes hozzátartozó esetén az egyéni gyógyszerszükséglet költsége a térítési díjon felül érvényesíthető. Az intézmény egyénre szólóan gondoskodik a szükséges gyógyászati segédeszközök cseréjéről. A testközeli segédeszköz /pl: szemüveg, hallókészülék, stb/ költsége a lakót terheli. A test távoli segédeszköz, pl.: kerekesszék biztosítása az intézmény feladata, mely az intézmény tulajdonát képezi. 7.1/c. A gondozás feladata és tartalma: A lakók egy része szükségletük kielégítése érdekében csak részlegesen, esetleg átmeneti jellegű segítséget és állandó odafigyelést, irányítást, ellenőrzést igényel, míg a másik része teljes ellátásra szorul. A gondozó személyzetnek, azaz a személyi gondozónak törekedni kell arra, hogy a leginkább személyre szóló, a szükségletekhez illeszkedő támogatással kísérjenek minden ellátottat. Szakmai program Oldal: 13 / 29

14 Az intézményben kialakított gondozási modell hármas egységből áll. Az egészségügy, az ellátó gondozó részleg és a fejlesztők. Az intézményen belül minden személyi gondozónak 8-10 ellátottja van, kikről teljes körűen gondoskodik és felel értük. A személyi gondozói munka a gondozási dokumentációban kerül rögzítésre. A személy- és környezete higiéniájának alakításában fontos szerepe van annak a kultúrának, ahol az ellátott él. Lényeges, hogy a meglévő legkisebb önállósági szintet is figyelembe kell venni, ha lehetséges fejleszteni, vagy szinten tartani, míg erre a kora, sérültsége, betegsége lehetőséget nyújt. Külön odafigyelést igényel a segítőktől az eszközök és tárgyak rendeltetésszerű használatának megtanítása pl.: gyógyászati segédeszközök esetében szemüveg, protézis, hallókészüléket, illetve gyógycipőt viselő lakók esetében. A közvetlen lakókörnyezet, szobák, közös helyiségek, udvar, kert tisztán és rendben tartása, mely az otthonosságot erősíti. 7.1/d. Étkeztetés A feladatellátás tartalma, rendszeressége: Az intézmény az étkeztetést a lakók életkori sajátosságainak, valamint az egészséges táplálkozás követelményeinek megfelelően biztosítja, a szociális étkeztetésre vonatkozó szabályok figyelembevételével. Az ellátottak étkeztetése keretében napi háromszori étkezést, ebből legalább egy alkalommal meleg ételt biztosít. Ha az ellátást igénybe vevő egészségi állapota indokolja, részére orvosi, vagy dietetikusi javaslatra speciális étkezési lehetőséget kell biztosítani. A feladatellátás formái: - normál, - pépes, - speciális, - szénhidrát szegény,- fehérje szegény étrend. A lakók életkori sajátosságaihoz és egészségi állapotához kell, hogy alkalmazkodjon az intézmény által szolgáltatott élelmiszer mennyisége és minősége. Az étkezést kulturált körülmények között, lehetőség szerint önkiszolgáló módszerrel tálalt, ha szükséges a gondozók segítségét is igénybe vehetik az ellátottak. A lakók a teakonyhában a saját költségen vásárolt élelmiszereket készíthetik el szabadidejükben. A személyi gondozók feladata, hogy a főzést felügyeljék és figyeljenek az étel eltarthatóságára, a tűz- és érintésvédelmi előírások betartására. 7.1/e. Ruházat Az intézményi ellátottaknak megfelelő minőségű, az évszakhoz, az időjáráshoz igazodó, ápolt, tiszta öltözettel kell rendelkezniük. Ha az ellátott nem rendelkezik elegendő, illetve megfelelő ruházattal, akkor az intézmény biztosítja számára a következő ruházatot: - legalább három váltás fehérnemű és hálóruha, - az évszaknak megfelelő, legalább két váltás felsőruházat és utcai cipő, szükség szerint más lábbeli. Az intézményben közvetlenül az ellátottakkal foglalkozó személyek kötelesek közreműködni a textíliával kapcsolatos ellátási feladatok végrehajtásában, a megfelelően tiszta, kulturált, higiénikus környezet megtartásában. Az uniformizálás tilos az intézményben. Szakmai program Oldal: 14 / 29

15 Az intézményben évente két alkalommal saját ingó leltár van, melyen a lakó, és gondnoka is részt vesz. A törvényes képviselő akadályoztatása esetén írásban nyilatkozik az ingóságok sorsáról. 7.1/f.Mentálhigiéné Az intézmény feladatkörében gondoskodik az ellátást igénybe vevő mentálhigiénés ellátásáról. Ennek keretében biztosítja a személyre szabott bánásmódot, a konfliktushelyzetek kialakulásának megelőzése érdekében az egyéni, csoportos megbeszélést, a szabadidő kulturált eltöltésének feltételeit, a szükség szerinti szocioterápiás foglalkozást, az ellátottak családi és társadalmi kapcsolatai fenntartásának feltételeit, a gondozási, illetve fejlesztési tervek megvalósítását, a hitélet gyakorlásának feltételeit, és segíti, támogatja az intézményen belüli kis közösségek, társas kapcsolatok kialakulását és működését. A feladatellátás formái: Az ellátást igénybe vevő korának, egészségi állapotának, képességeinek és egyéni adottságainak figyelembevételével szükséges szervezni az aktivitást segítő fizikai tevékenységeket (séta, sporttevékenység, fekvőbetegek levegőztetése, ágytorna stb.), a szellemi és szórakoztató tevékenységeket (pl. előadások, olvasás, felolvasás, rádióhallgatás, tévénézés, kártya- és társasjátékok, vetélkedők, zenehallgatás stb.), a kulturális tevékenységeket (pl. rendezvények, ünnepségek, névnapok, színház-, mozi-, múzeumlátogatások, kirándulások, kiállítások stb.). 7/2. Szociális foglalkoztatás, Egyéni fejlesztés, Szabadidő szervezése Az intézményi jogviszonyban álló személy intézményen belüli foglalkoztatása az intézmény szakmai programja alapján a lakó egyéni fejlesztési tervében kerül kidolgozásra, mely az ellátotti habilitációt, esetleges rehabilitációt támogatja. Építve az ellátott minden olyan készségterületének kiaknázására, fejlesztésére, melyaz értelmileg akadályozott embereket alkalmassá teszik aktív értékteremtő munkavégzésre egy célirányos tanítási tanulási folyamat által. Elsajátítva azokat a technikákat, amelyek lehetővé teszik azt, hogy olyan foglalkoztatásban részesüljenek, ahol a meglévő képességeiket a lehető legjobban tudják hasznosítani. A szociális foglalkoztatásban foglalkoztatóként az a személy, illetve szervezet vehet részt, aki erre az illetékes gyámhivatal által kiadott engedéllyel rendelkezik. A rehabilitációs szakértői vélemény állapítja meg azt, hogy az ellátott, munka rehabilitáció vagy fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás keretében foglalkoztatható. A gondnokot tájékoztatni kell a gondokoltja foglalkoztatása érdekében végzendő vizsgálatról és a rehabilitációs bizottság döntéséről. Szakmai program Oldal: 15 / 29

16 Az intézmény a szociális foglalkoztatásban foglalkoztatott után támogatást igényelhet. A szociális foglalkoztatási támogatást munka-rehabilitációs díjra, bérjellegű kifizetésekre, valamint a foglalkoztatáshoz kapcsolódó személyi és dologi kiadásokra, valamint tárgyieszköz beszerzésekre kell fordítani. A támogatás ellenőrzését külön jogszabály tartalmazza. 7.2/a. A szociális foglalkoztatás típusai: A fejlesztő felkészítő foglalkoztatás A fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás célja az ellátott személy számára a munkafolyamat betanítása a foglalkoztatása révén az önálló munkavégző képesség kialakítása, helyreállítása, fejlesztése, valamint az ellátott felkészítése védett munkahelyi foglalkoztatás keretében, illetve a nyílt munkaerőpiacon történő önálló munkavégzésre. A fejlesztő- felkészítő foglalkoztatást külső, erre a célra kiadott engedéllyel rendelkező munkáltató végzi az intézményben. A foglalkoztatást egy telephelyen végzik. A szükséges engedélyeket a foglalkoztató vállalat beszerezte. A foglalkoztatottak létszáma 30 fő, a munkáltató biztosítja részükre a munkaruhát. A foglalkoztatás határozott idejű munkaviszony keretében folytatható. A foglalkoztatásban a cselekvő képes és a cselekvőképességet korlátozó gondnokság alatt álló személy foglalkoztatható. A cselekvőképességet korlátozó gondnokság alatt álló személy munkaszerződéséhez a törvényes képviselő hozzájárulása is szükséges. Az intézményi jogviszony megszűnése esetén a fejlesztő-felkészítő foglalkoztatásra vonatkozó jogviszony is megszűnik. Az intézményen belüli fejlesztő felkészítő foglalkoztatásra 45 személy részére van engedély, azonban ez a tevékenységi kör szünetel. A fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás célja a szociális intézményben ellátott személy számára a munkafolyamatok betanítása és foglalkoztatása réven az önálló munkavégző képesség kialakítása, helyreállítása, valamint az ellátott felkészítése a védett munka keretében, illetve a nyílt munkaerőpiacon történő önálló munkavégzésre. A fejlesztő felkészítő foglalkoztatás időtartama nem haladhatja meg a napi 8 és a heti 40 órát. A munka rehabilitáció A munka-rehabilitáció célja az ellátott személy munkakészségének, testi és szellemi képességeinek munkavégzéssel történő megőrzése, fejlesztése, továbbá a fejlesztőfelkészítő foglalkoztatásra való felkészítése. A munka rehabilitációra az intézményi jogviszony keretében kerül sor, az ellátott, illetve ha az ellátott cselekvőképességét kizáró gondnokság alatt áll, akkor a törvényes képviselője és az intézmény vezetője közötti megállapodás alapján. Az intézmény a következő területekre kapott működési engedélyt munkarehabilitációs célú foglalkoztatásra. Egyéb évelő és nem évelő növények termesztése Szakmai program Oldal: 16 / 29

17 Növénytermesztési szolgáltatás és zöld területkezelés Máshova nem sorolt ipari termékek előállítása Máshova nem sorolt egyéb textíliák gyártása Csomagolás Kiskereskedelmi tevékenység A szociális foglalkoztatás személyi, tárgyi feltételeit, a foglalkoztatás engedélyezésének és szakmai ellenőrzésének szabályait külön jogszabály tartalmazza, melyet minden esetben betart az intézmény. Az intézményben a foglalkoztatási típusok különböznek, ezért szükséges minden foglalkoztatási területhez biztosítani a segítőt. Az intézményben hat órában történik a munka-rehabilitációban résztvevők foglalkoztatása. A munka-rehabilitáció időbeosztását az ellátott állapotának, képességeinek figyelembevételével egyénileg kerül meghatározásra az egyéni fejlesztési tervek alapján. A munka-rehabilitációs foglalkoztatásra három telephelyen kapott engedélyt az intézmény. A telephelyek jól megközelíthetőek. A foglalkoztatásban résztvevők munkahelye és lakóhelye is elkülönül egymástól. A foglalkoztatottak létszáma: 76 fő Az intézmény a foglalkoztatásra pályázat útján támogatást kap. A Támogatási szerződésben meghatározott feladatmutató alapján. A szociális foglalkoztatásról negyedévente a fenntartón keresztül elkészíti az országos Regiszterbe a jelentését. Szocioterápiás foglalkoztatás Az előzőekben részletezett munkavégzés keretébe be nem vonható lakók számára szocioterápiás foglalkoztatás biztosított, melyek lehetnek: munkavégzés céljából, terápiás, képességfejlesztő, képzési célból. A munkavégzési formák: pl. udvari munka, takarítói kisegítő munka, lakótársak segítése, kisérése, könyvtárkezelés, kézbesítés, stb. Az intézmény működési körén belül szervezett foglalkoztatásért, az abban részt vevőket, a házi és házkörüli munkáért is, a mindenkori hatályos jogszabály alapján, az intézmény munkaterápiás jutalomban részesíti. 7.2/b. Egyéni fejlesztés A fejlesztés az ellátottak hosszú távú, folyamatos, intellektuális segítése a nevelésoktatás eszközeivel. Terápiás, rehabilitációs eljárásoknak az összessége, amely a problémafeltáró, illetve az eredményvizsgáló diagnózis segítségével, az értelmi fogyatékos személyek sajátos szükségleteinek kielégítését, személyiségének fejlődését, élethelyzetének javítását, társadalmi integrációját segíti elő. Magába foglalja a mentálhigiénés munkát. A fejlesztő foglalkozásokon teret kap a konfliktushelyzetek kezelése, kivédésére való felkészítés. A fejlesztő személy feladata az Szakmai program Oldal: 17 / 29

18 önismereti tréningek vezetése. Az egyéni fejlesztési terv rövid és hosszú távú célokat fogalmaz meg. Az egyéni fejlesztésen való részvétel önkéntes. Az elkészített egyéni fejlesztési tervet a lakónak és/vagy törvényes képviselőjének jóvá kell hagynia. Minden évben két alkalommal kerül sor a terv felülvizsgálatára, szükség esetén módosítására. A fejlesztő csoportban pedagógusok, pedagógiai, gyógypedagógiai asszisztensek dolgoznak. Az intézmény által nyújtott fejlesztési területek: - egészséges életvitel kialakítása, egészségmegőrző kondicionáló torna, - manipulációs készség, - kommunikációs készség, - önkiszolgálás, - kultúrtechnikai ismeretek, - mennyiségi ismeretek pénzkezelés, - háztartási ismeretek, - Konfliktuskezelés, - relaxáció, - zeneterápia, - fényterápia, - basalis terápia. A fejlesztőcsoport munkaterv alapján végzi munkáját. Az egyéni fejlesztést végző munkatársak ezt óratervekre bontják, amit a csoportvezető rendszeresen ellenőriz. 7.2/c. Szabadidő szervezés A fejlesztő csoport tevékenységéhez szorosan kapcsolódik a szabadidő szervező és gondozási csoport munkája. A fejlesztő foglalkozásokon tanultak gyakorlása, rögzítése, szinten tartása e két csoport feladataiban szerepel. A szabadidő ugyanolyan fontos szerepet tölt be az ember életében, mint a munka. Ezért az intézmény lehetőségeket kínál, és az igénybevételhez segítséget, támogatást nyújt a csoport. Ennek érdekében szoros kapcsolatot tart az intézmény: - a helyi önkormányzattal, - a helyi általános iskolával, - a Művelődési Házzal, - az egyházzal, - a Marcali Múzeummal, 8. Az ellátás igénybevételének módja. Az ellátás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, és/vagy törvényes képviselőjének szóbeli vagy írásbeli kérelmére, indítványára történik. Amennyiben az ellátást igénylő cselekvőképtelen, a kérelmet, indítványt a törvényes képviselője terjeszti elő. A korlátozottan cselekvőképes személy a kérelmét, indítványát törvényes képviselőjének beleegyezésével, vagy ha e tekintetben a bíróság a cselekvőképességét nem korlátozta - önállóan terjesztheti elő. Szakmai program Oldal: 18 / 29

19 Ideiglenes gondnokság alatt levő személy esetén az intézményi elhelyezéshez szükséges az illetékes gyámhivatal jóváhagyása. Az intézményi ellátást a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények formáiról, azok igénybevételének rendjéről szóló15/2011. (IV.4.) Főv. Kgy. rendelet 1. sz. melléklete szerinti formanyomtatvány szabályos kitöltésével lehet kérelmezni, melyet a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Felvételt Előkészítő Csoportjánál (FECS) (Budapest, V. Bajcsy Zs. út ) kell benyújtani. A FECS továbbítja a kérelmet annak mellékleteivel az igénylő által megjelölt intézmény vezetőjének. Az intézményi jogviszony keletkezését az intézmény vezetőjének intézkedése alapozza meg. Döntéséről értesíti az ellátást igénylőt, illetve törvényes képviselőjét. Elutasítás esetén az értesítés írásban történik. Amennyiben az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője az intézmény vezetőjének döntését vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat. Az intézményben beutaló határozattal, vagy kétoldalú megállapodással rendelkező jogosult lakhat. A kérelem intézménybe történő megérkezése és nyilvántartásba vétele után az előgondozás I. szakaszának elvégzésére kerül sor. Az intézmény vezetője az ellátás igénybevételét megelőzőenaz ellátást igénylővel, illetőleg törvényes képviselőjével Megállapodást köt. A megállapodás tartalmazza. - az intézményi ellátás időtartamát (a határozott vagy határozatlan időtartam megjelölését), az ellátás igénybevételének kezdő időpontját, határozott időtartamú elhelyezés esetén záró időpontját, - az intézmény által nyújtott szolgáltatások formáját, módját, körét, - az Szt. 94/E. (7) bekezdése során alkalmazott esetben a személyes tárgyak bevitelében való korlátozást, - a személyi térítési díj megállapítására, fizetésére vonatozó szabályokat, - az intézményi jogviszony megszűnésének módjait, - a panasztétel lehetőségét, annak kivizsgálási módját. Az intézmény vezetője az ellátásra vonatkozó igények alapján, az igények beérkezésének sorrendjében gondoskodik az ellátást igénylők elhelyezéséről. Ha az ellátást igénylő soron kívüli elhelyezését kezdeményezték, az intézményvezető dönt a soron kívüli elhelyezésre vonatkozó igény indokoltságáról, továbbá több soron kívüli elhelyezésre vonatkozó igény esetén az igények teljesítésének sorrendjéről. Soron kívüli ellátás biztosítását különösen az alapozza meg, ha az ellátást igénylő: - önmaga ellátására nem képes, és nincs olyan hozzátartozója, aki ellátásáról gondoskodna, továbbá ellátása más egészségügyi, vagy szociális szolgáltatás biztosításával sem oldható meg, - szociális helyzetében, egészségi állapotában olyan kedvezőtlen változás következett be, amely miatt soron kívüli elhelyezése vált szükségessé, A soron kívüli elhelyezés iránti igény sorrendben megelőzi a többi kérelmet. Szakmai program Oldal: 19 / 29

20 Több soron kívüli elhelyezési igény esetén az intézmény vezetője intézkedik az előgondozás lefolytatásáról. Az ellátást igénybe vevő panasszal fordulhat az intézmény vezetőjéhez, vagy az érdekképviseleti fórumhoz, ha az intézmény a Megállapodás -ban vállalt kötelezettségeket nem teljesíti. Amennyiben az ellátást igénybe vevő személy az intézményvezetőjének intézkedését vitatja, a fenntartóhoz fordulhat. A bentlakásos intézmény szolgáltatása elsősorban a főváros területén bejelentett lakó, vagy tartózkodási hellyel rendelkező magyar állampolgárokra, a bevándorlási engedéllyel rendelkező személyekre, a letelepedési engedéllyel rendelkező személyekre, valamint a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre terjed ki A személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos intézményi ellátásért térítési díjat kell fizetni. Az intézményi térítési díj összegét a Fővárosi Önkormányzatrendeletben állapítja meg. Az intézmény vezetője a személyi térítési díjról és annak felülvizsgálatáról Értesítést ad ki a lakó és /vagy törvényes képviselője részére. 9. A szolgáltatásról szóló tájékoztatás helyi módját,t, Az intézmény a saját honlapján ad érdemi tájékoztatást a szakmai munkáról és az intézmény tevékenységéről A honlap címe: 10. Az ellátottak és a szociális szolgáltatást végzők jogainak védelmével kapcsolatos szabályok Az ellátottnak joga van egészségi és szociális állapotára tekintettel az intézmény által nyújtott teljes ellátásra, valamint egyéni szükségletei, szociális helyzete, állapota alapján egyéni ellátásra, szolgáltatás igénybevételére. Az ellátottnak a szociális szolgáltatások biztosítása során joga van az egyenlő bánásmódhoz. Az intézményben nyújtott szolgáltatások biztosítása során tilos a hátrányos megkülönböztetés bármilyen okból, így különösen az ellátott neme, vallása, nemzeti, etnikai hovatartozása, politikai vagy más véleménye, kora, cselekvőképességének hiánya vagy korlátozottsága, fogyatékossága, születési, vagy egyéb helyzete miatt. Az ellátást igénybe vevőt megilleti személyes adatainak védelme, valamint a magánéletével kapcsolatos titokvédelem. Az ellátást igénybevevőnek jövedelmi helyzetét csak a törvényben, illetve törvény felhatalmazása alapján készült kormányrendeletben meghatalmazott esetekben és feltételek mellett lehet vizsgálni. Szakmai program Oldal: 20 / 29

A Gólyafészek Otthon az 1/2000. (I.7.) SzCsM) rendelet, valamint a 6/2003 ESzCsM rendelet alapján határozza meg szakmai programját.

A Gólyafészek Otthon az 1/2000. (I.7.) SzCsM) rendelet, valamint a 6/2003 ESzCsM rendelet alapján határozza meg szakmai programját. "Gólyafészek Otthon" Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Fogyatékosok Otthona 5300. Karcag, Zöldfa u. 48. tel./fax: 59/311-916. E-mail: karcag@golyafeszekotthon.hu Iktatószám:501-5/2010. A Gólyafészek Otthon az

Részletesebben

Tatabányai Egyesített Szociális Intézmények Szent György Központ 2831 Tarján, Petőfi Sándor út 16. SZAKMAI PROGRAM

Tatabányai Egyesített Szociális Intézmények Szent György Központ 2831 Tarján, Petőfi Sándor út 16. SZAKMAI PROGRAM Tatabányai Egyesített Szociális Intézmények Szent György Központ 2831 Tarján, Petőfi Sándor út 16. SZAKMAI PROGRAM Szolgáltatás: fogyatékos személyek otthona 1 TARTALOMJEGYZÉK oldal A TESZI SZENT GYÖRGY

Részletesebben

A L K O N Y G O N D O Z Á S I K Ö Z P O N T. 5474 Tiszasas, Fő út 13. Tel: 06-30/451-56-52, Fax: 06-56/323-145 postmaster@alkonytiszasas.t-online.

A L K O N Y G O N D O Z Á S I K Ö Z P O N T. 5474 Tiszasas, Fő út 13. Tel: 06-30/451-56-52, Fax: 06-56/323-145 postmaster@alkonytiszasas.t-online. A L K O N Y G O N D O Z Á S I K Ö Z P O N T I d ő s e k K l u b j a É s B e n t l a k á s o s O t t h o n a 5474 Tiszasas, Fő út 13. Tel: 06-30/451-56-52, Fax: 06-56/323-145 postmaster@alkonytiszasas.t-online.hu

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM. Képviseletre jogosult személyek: intézményvezető, lelkész, felügyelő és a fenntartó által megbízott személy

SZAKMAI PROGRAM. Képviseletre jogosult személyek: intézményvezető, lelkész, felügyelő és a fenntartó által megbízott személy SZAKMAI PROGRAM Intézmény neve: Káldy Zoltán Evangélikus Szeretetotthon Címe: 2730 Albertirsa, Dózsa György út 7. Adószáma: 18686531-1-13 Képviseletre jogosult személyek: intézményvezető, lelkész, felügyelő

Részletesebben

Szakmai Program. Hatályos: 2014. naptól. Piroska-Liget Átmeneti Gondozóház. Készítette: Szepes Péter intézményvezető

Szakmai Program. Hatályos: 2014. naptól. Piroska-Liget Átmeneti Gondozóház. Készítette: Szepes Péter intézményvezető Piroska-Liget Átmeneti Gondozóház 1106 Budapest, X. ker., Jászberényi út 24-36. Intézményvezető: 70/503-9146 Gazdasági iroda: 70/408-1879 e-mail: info@piroskaliget.hu www.piroskaliget.hu Szakmai Program

Részletesebben

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Szombathely SZAKMAI PROGRAM

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Szombathely SZAKMAI PROGRAM Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Szombathely SZAKMAI PROGRAM Alapadatok Az intézmény neve: Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Székhelye: 9700 Szombathely, Bogáti út 72. Telefonszámai 94-508-036 Fax

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM. telephely igazgató. Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézmény

SZAKMAI PROGRAM. telephely igazgató. Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézmény Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézmény Fogyatékosok Otthona Tokodaltáró, József A. u. 4. SZAKMAI PROGRAM Készítette: Kui Sándorné telephely igazgató - 1 - Szolgáltatás célja,

Részletesebben

SZ A K M A I P R O G R A M

SZ A K M A I P R O G R A M M e z ő k ö v e s d i G o n d o z á s i A l a p í t v á ny Idősek Otthona-Étkeztetés SZ A K M A I P R O G R A M Mezőkövesd, 2015. 01. 01. A szakmai program tartalmi elemei: A szolgáltatás célja, feladata

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. november 20-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. november 20-i ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. november 20-i ülésére Tárgy: Javaslat az Egyesített Szociális Intézmény Alapító okiratának módosítására. Előterjesztő: Dr.

Részletesebben

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 2635 Vámosmikola, Ipolysági út 9-11. SZAKMAI PROGRAM

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 2635 Vámosmikola, Ipolysági út 9-11. SZAKMAI PROGRAM Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 2635 Vámosmikola, Ipolysági út 9-11. SZAKMAI PROGRAM 2014 Tartalomjegyzék Általános jellemzők: 3 Általános szabályok.... 4. A szakmai program tartalma...5 Az szakmai

Részletesebben

Szakmai Program 2013.

Szakmai Program 2013. Szakmai Program 2013. Czibere Károly Irodavezető Görcsös Éva Intézményvezető Tiszafüred, 2013. január 1. 1 2 1.BEVEZETÉS (MÚLTUNK, JELENÜNK, FEJLESZTÉSÜNK IRÁNYA)... 4 2. BENTLAKÁSOS OTTHONUNK SZOLGÁLTATÁSÁNAK

Részletesebben

NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ALAPELLÁTÁSOK. Szakmai programja 2014.

NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ALAPELLÁTÁSOK. Szakmai programja 2014. GONDOZÁSI KÖZPONT 2626 Nagymaros, Vasút u.6. NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPELLÁTÁSOK Szakmai programja 2014. Gondozási Központ Alapellátások szakmai programja Nagymaros Város Önkormányzat

Részletesebben

Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Kéthely SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Kéthely SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Kéthely SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 6 BEVEZETÉS... 6 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja... 6 2. Az intézmény

Részletesebben

Alsómocsolád Község Önkormányzata Gerényes Község Önkormányzata - Összhang Intézményfenntartó Társulás

Alsómocsolád Község Önkormányzata Gerényes Község Önkormányzata - Összhang Intézményfenntartó Társulás Alsómocsolád Község Önkormányzata Gerényes Község Önkormányzata - Összhang Intézményfenntartó Társulás ŐSZI FÉNY IDŐSEK OTTHONA SZAKMAI PROGRAMOK 1 SZAKMAI PROGRAM I. BENTLAKÁSOS ELLÁTÁS (IDŐS OTTHON-

Részletesebben

Szakmai program. I. rész A Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény célja, feladata

Szakmai program. I. rész A Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény célja, feladata Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény Szakmai program A szakmai program Gönyű község önkormányzat illetékességi területén működő idősek nappali ellátása, házi segítségnyújtás és étkeztetés szolgáltatásokra

Részletesebben

ÓBUDAI REHABILITÁCIÓS ÉS FOGLALKOZTATÁSI KÖZPONT

ÓBUDAI REHABILITÁCIÓS ÉS FOGLALKOZTATÁSI KÖZPONT ÓBUDAI REHABILITÁCIÓS ÉS FOGLALKOZTATÁSI KÖZPONT 1033 Budapest, Benedek Elek u. 1-3. Egységes Szakmai Program Hatályos: 2013. október 1-től I. Általános információk II. Az intézmény működésének törvényi

Részletesebben

HÁZIREND. Tartalomjegyzék 2011.

HÁZIREND. Tartalomjegyzék 2011. Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat Ápoló Gondozó Otthona Szakoly 4234 Szakoly, Hunyadi u. 2. Telefon, fax: 42/561-086 E-mail: gondozootthon@gmail.com Honlap: www.gondozootthonszakoly.hu HÁZIREND

Részletesebben

Őszi Fény Integrált Gondozási Központ

Őszi Fény Integrált Gondozási Központ Újpest Önkormányzatának Szociális és Egészségügyi Intézménye Őszi Fény Integrált Gondozási Központ 1046. Budapest, Tungsram u. 9. Tel: 230-5363 Fax: 370-4179 E-mail: oszifeny@szei. hu Őszi Fény Integrált

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szivárvány Ház Fogyatékosok Református Otthona Tiszafüred 5350 Temető u.1. Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Czibere Károly Irodavezető Görcsös Éva Intézményvezető Tiszafüred, 2013. január 1. 1 Szervezeti

Részletesebben

Milyen kérdésekkel fordulhat az ellátottjogi képviselőjéhez? A szociális szolgáltatások igénybevétele során felmerülő általános és speciális jogok

Milyen kérdésekkel fordulhat az ellátottjogi képviselőjéhez? A szociális szolgáltatások igénybevétele során felmerülő általános és speciális jogok Milyen kérdésekkel fordulhat az ellátottjogi képviselőjéhez? A szociális szolgáltatások igénybevétele során felmerülő általános és speciális jogok 2014 I. Bevezetés A magyar szociális ellátórendszer számos

Részletesebben

Idősek Otthona. működését meghatározó SZAKMAI PROGRAM 2011.

Idősek Otthona. működését meghatározó SZAKMAI PROGRAM 2011. A Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 52/2011. (VIII. 31.) Többcélú Társ. határozatának 2. sz. melléklete Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Kiskőrösi és Császártöltési Idősek Otthona működését

Részletesebben

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény. - Módszertani Központ

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény. - Módszertani Központ 8. melléklet Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény - Módszertani Központ Miskolc, Meggyesalja u. 10.sz. alatti telephelyen nyújtott ellátások szakmai programja Értelmi

Részletesebben

Pszichiátriai Betegek Otthona Szentgotthárd

Pszichiátriai Betegek Otthona Szentgotthárd Címe: 9970 Hunyadi u.29. Telefon sz.: 94/552-560; Fax: 94/380-223; e-mail: gotthszo@t-online.hu Honlap: www.gotthardotthon.hu A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól

Részletesebben

11. LAKÓOTTHONOK. ellenőrzési szempontsora 2012. évben

11. LAKÓOTTHONOK. ellenőrzési szempontsora 2012. évben NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL Szociális Főosztály 1071 Budapest, Damjanich u. 48. Telefon: (1) 462-66-15 E-mail: szocialisfo@nrszh.hu 11. LAKÓOTTHONOK ellenőrzési szempontsora 2012. évben

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS az időskorúak bentlakást nyújtó intézményben történő ellátásához

MEGÁLLAPODÁS az időskorúak bentlakást nyújtó intézményben történő ellátásához Bakony Szíve Idősek Otthona Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Bakonyjákó, Arany J.u.1. Cégjegyzékszám: 19-09-514676, Ágazati azonosító: S0295634S0295641 Adószám: 23706336-2-19, Számlaszám: 11748045-20057482-00000000

Részletesebben

Tájékoztató Füzet a személyes gondoskodást nyújtó szociális - és gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a szakosított ellátásokról.

Tájékoztató Füzet a személyes gondoskodást nyújtó szociális - és gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a szakosított ellátásokról. Tájékoztató Füzet a személyes gondoskodást nyújtó szociális - és gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a szakosított ellátásokról. FELGYŐ CSANYTELEK TÖMÖRKÉNY 2014. március 15. napjától Tisztelt Lakosság!

Részletesebben

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről. I.

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről. I. 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.

Részletesebben

Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona. www.idosekotthonaveresegyhaz.hu H Á Z I R E N D

Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona. www.idosekotthonaveresegyhaz.hu H Á Z I R E N D Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona www.idosekotthonaveresegyhaz.hu A Házirend a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993.évi III. törvény, valamint a

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM. Kolping Támogató és Házi Segítségnyújtó Szolgálat Hosszúpályi és térsége. Kelt: 2011. január 5.

SZAKMAI PROGRAM. Kolping Támogató és Házi Segítségnyújtó Szolgálat Hosszúpályi és térsége. Kelt: 2011. január 5. Kolping Támogató és Házi Segítségnyújtó Szolgálat Hosszúpályi és térsége SZAKMAI PROGRAM Készítette: Jóváhagyta: Nagy Istvánné intézményvezető Dombainé Arany Vera szociális referens Kelt: 2011. január

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A Szakmai Program 2. számú melléklete Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon 2687 Bercel, Petőfi S. út 2. Tel.: 35/384-011. Tel/fax.: 35/384-219 e-mail: bercelrehab@nograd.hu SZERVEZETI

Részletesebben