~c~ato~ a baleseivéc~elw~i és ipanegés2ségingyi kénciése~~ez a c~ebnecehi gyctnvi2sgálatol< kapcsá~ ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "~c~ato~ a baleseivéc~elw~i és ipanegés2ségingyi kénciése~~ez a c~ebnecehi gyctnvi2sgálatol< kapcsá~ (1945-1950)"

Átírás

1 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXII 185 ~c~ato~ a baleseivéc~elw~i és ipanegés2ségingyi kénciése~~ez a c~ebnecehi gyctnvi2sgálatol< kapcsá~ ( ) Bevezető szakirodalmi megjegyzések Napjainkban előtérbe kerültek az egészségügyi állapotot vizsgáló kutatások a társadalomtudományokban is. A Egészségügyi Világszervezet (WHO) alapokmánya szerint "az egészség a testi, szellemi és társadalmi jólét teljes állapota, és nem csak a betegség és a rokkantság hiánya". Az egészségi állapottal külön tudományág, az egészség szociológiája (sociology of health) foglalkozik. Ettől különbözik az orvosi szociológia (medical sociology), amely az egészségügyi ellátás működésére összpontosítja figyelmét. A vizsgálatok megállapításában és kiterjesztésében nagy szerepet játszottak a felnő tt halandóság romlási arányának közvetett társadalmi okai, ezek között is a munkahelyi egészségi ártalmak. A munkahelyi egészség követelményeinek elhanyagolására, az egészségügyi helyzet romlására a társadalompolitika kutatói a 80-as évek elején figyeltek fel erőteljesen. l Bizonyos munkahelyi ágazati betegségekről már a múlt század második feléből vannak adatok. Egy Albrecht Heimann nevű német tudós az közötti időszakban vizsgálta a nyomdászok elha lálozási okát. Statisztikája szerint legnagyobb arányban a légzőszervi megbetegedések szedték halálos áldozataikat a nyomdai dolgozók közül. A másik nyomdász népbetegség a tüdővész vo1t. 2 Szabó Ervin ' Andorka Rudorf: Bevezetés a szociológiába. (Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem). Bp , 305, 307, 309, 310. old. ' V. Szatmári Ibolya : A nyomdászság életmódbeli sajátságainak szervezeti alapjai. In : Nyomdatörténeti és nyomdászéletmód - kutatási tanulmányok. Szerk. : dr. Tóth Béla - dr. Dankó Imre. Db o1d.

2 186 Adatok a balesetvédelmi és iparegészségügye kérdésekhez... a Szocializmus c. folyóiratban ban ismertette F.G.Gilbreth mérnök "Motion study" c. könyvét, melyben a taylorizmus e jelentő s képviselőjénél egy fejezetet kapott az egészség kérdése is. Idézte errő l a szerző egy mondatát "Magát a munkát oly módon kell végeztetni, hogy elvégzése gyarapítsa az egészséget, és ne vegyen el belő le." 3 A két világháború közötti válságok a munkások üzemi tevékenységének és munkahelyi nehézségeinek kérdéseit is felvetik. Egyes nyugateurópai országokban, többek között Franciaországban lassan tiszteletben tartják az üzemi balesetekre és a betegségekre vonatkozó kötelez ő biztosítást. Az állam szociálpolitikai intézményeinek megfelelően orvosok, szociológusok és pszichológusok serege kezdi vizsgálni a gépek dübörg ő zajában dolgozó ember munkahelyi körülményeit. 4 Az iparszociológia valóságos megjelenésére azonban az ötvenes évekig várni kellett. Valójában az iparszociológiát üzem- és munkaszociológiaként is számon tartják. A szakirodalom értelmezésében az iparszociológia a vállalati élet egészét elemzi. Az üzem- és munkaszociológia inkább a műhely, a munka világára fordítja a figyelmét. Ez utóbbi két diszciplína módszereit kell a kutatóknak alkalmazniuk. Amerikai szociológusok D.C.Miller és W.H.Form tollából jelent meg az első átfogó iparszociológiai munka. s Később tanulmányok születtek a munkahelyi egészségvédelemrő l, a munkahelyi mentálhigiénérő l is. 6 Magyarországon már 1887-ben jelentés készült az ugyanazon évben foganatosított gyárvizsgálatokról. Az évi 28. tc. alapján pedig megszervezték a kerületi iparfelügyelőségeket, melyek gyárs Szabó Ervin : A Taylor - rendszerről, Szocializmus o1d. In : U.ő. Hol az igazság!? Szerk. : Révész Ferenc. Bp old. 4Georges Duby - Robert Mandrou : A francia civilizáció ezer éve. Bp old. s Héthy Lajos - Makó Csaba : Iparszociológia. In : A szociológia ágazatai. Szerk. : Kulcsár Kálmán Bp old., Miller, D.C. - Form, W.H. Industrial Sociology : The Sociology of Work Organizations (Iparszociológia : A munkaszervezetek szociológiája) New York, Harper, Row (2. kiadás) 6Antoine Gubser : Monotonie im Industriebetrieb. Die Auswirkungen einfórmiger Arbeitvorg~nge : Ihre Prophylaxe und Bekámpfung , Hans Hubert- Bern - Stuttgart ; Paul Sivadon, Roger Amiel : Psychopathologie du travail Les Éditions Sociales Francaises, Paris. Jelentés az évben foganatosított gyárvizsgálatokról. Magyar munkásszociológiák. Szerk. : Litván György, Kossuth, SS.old.

3 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXII 187 vizsgálati jelentései különösen fontos történeti források. A szakirodalom azonban eléggé szegényes. A két világháború között a munkakörülmények romlása és az üzemi balesetek számának emelkedése néhány szociálpolitikai érzékű szerző gondolatébresztő művét eredményezte. Gortvay György és Kovrig Béla munkái említendők itt elsősorban. 9 Az 1945 utáni korszak szemléletes adata, hogy januárjában a Szakszervezetek Országos Tanácsa megindította a Szociálpolitika c. lapot. Ez október és december között "Társadalombiztosítás és munkavédelem" címen jelent meg. l A hatvanas évekig Magyarországon iparszociológia gyakorlatilag nem létezett, az üzemtörténet-írás pedig mostohán kezelte az iparegészségügy kérdéseit. ll A témakörbe vágó szociálpolitikai munkák közül Ferge Zsuzsa művét említjük meg, valamint Fukász György munkakultúráról írt elméleti igényességű könyvét, mely az üzemi balesetek és munkavédelem kérdéseivel is foglalkozott. l2 Végül nem elhanyagolható Buda Béla írása a munkahelyi mentálhigiénéről. l3 Debrecen város egészségügyének korszakunkra is vonatkozó forrásanyagát Mervó Zoltánné ismertette tanulmányaiban. ta Üzemegészségügyi és balesetekkel kapcsolatos adatokról szólt még $ A helytörténetírás levéltári forrásai II Szerk. : Komoróczy György. Db : 353. old. 9 Kovrig Béla : Szociálpolitika. Magyar Szemle Társaság. Bp , Társadalompolitikai feladataink. "Az évi Közegészségügyi és Társadalompolitikai Orszá-. gos Értekezlet munkálatai." Szerk. : Balogh Andor és Kovrig Béla., U.ő. : A munka védelme a dunai államokban., Kolozsvár, 1944., Gortvay György : A Társadalomegészségügyi Múzeum munkássága. In : A mai magyar szociálpolitika. Az évi Közigazgatási Továbbképz ő Tanfolyam anyaga. Szerk. : Martonffy Károly Bp (924.o1d.) ' Ferge Zsuzsa : Fejezetek a magyar szegénypolitika történetébő l Bp o1d. " Sipos Péter : Üzemtörténet és munkásmozgalom-történet. In : Az üzemtörténetírás kérdései. Elméleti és módszertani tanulmányok. Szerk. : Incze Miklós. Bp '2 Ferge Zs. : Fejezetek a magyar szegénypolitika... i.m., Fukász György : A munka kultúrája. Bp 'a Buda Béla : A munkahely mentálhigiénéje. In : U.ő. : Mentálhigiéné. Tanulmánygyűjtemény. Bp o1d. 'a Mervó Zoltánné : szolgálatának ágazati felépítése, hatásköre között. A Hajdú-Bihar megyei Tanács és Debrecen város egészségügyi Levéltári Szemle, sz o1d., U.Ő : Debrecen város egészségügye a levéltári iratok tükrében. HBMLÉ. XII. (Szerk. : Gazdag István) Db old.

4 188 Adatok a balesetvédelmi és iparegészségügyi kérdésekhez... írásaiban Szűcs Ernő.ts A témakör kutatásához segítséget nyújt Ujlaky Zoltán áttekintése az ipadelügyelőség iratanyagáró1. 16 Ismerteti az idevágó iratanyagot egy helytörténeti forrásokat összegez ő kötet.' Megemlítend ő még Balogh Béláné és Pörge Józsefné rövid összefoglaló munkája.~ 8 Végül egy tanulmánygyűjtemény, mely a tanácsok megalakulásától kezdve szólt Debrecen egészségügyérő l.~9 Balesetvédelmi intézkedések Fentebb említettük már azt a tényt, hogy az évi 28 tc. életre hívta a kerületi ipadelügyel őségeket és megindultak a gyárvizsgálatok. Ezek során ellenőrizték az ipari törvények és rendeletek megtartását, a balesetek megelőzését szolgáló rendeletek végrehajtását. Az iparfelügyelő i ellenőrzés 1923-tól minden telepengedélyes üzemre kiterjedt. Elég részletes adatokat tartalmaztak az 1930-as évekig az üzemvizsgálati jelentések. Szóltak arról is bőven, hogy milyen balesetveszélyes körülményeket találtak a vizsgálatok során, vannak-e robbanószerek, gyulladó anyagok, veszélyes gépek, történtek-e intézkedések? Az iparügyi miniszter május 15-én szabályozta a negyedéves jelentések összeállítását tól új típusú üzemvizsgálati jelentést rendszeresítettek. A kimutatásban szerepeltetni kellett a balesetek mellett a munkásjóléti intézményekre vonatkozó adatokat is. Betegségi biztosítás, mosdó, öltözőhelyiség, orvosi rendelés kapott helyet a felsorolásban. Az évi iktatott iratok között egy kimutatás is található azokról a balesetekről, melyekről a rendőri hatóságok írás- ' S Szűcs Ernő: Az üzemtörténet-írás levéltári forrásai Hajdú-Bihar megyében. HBMLÉ II. (Szerk. : Gazdag István) Db old. U. Ő. : Debrecen ment ő- szolgálata HBMLÉ XIV. (Szerk. : Gazdag L) Db old. '6 Ujlaky Zoltán : A Debreceni Kerületi Ipadelügyelőség iratai a Hajdú-Bihar Megyei Levéltárban. L. Sz. 1989/ o1d. "A helytörténetírás levéltári forrásai. III Szerk. : Gazdag István, Debrecen, o1d. 's Balogh Béláné - Pörge Józsefné : A debreceni egészségügy rövid története (Egészségügyi Munka, I.sz o1d.) '9 Debrecen a szocialista egészségügy szolgálatában (Szerk.:dr.Törös Béla) Db

5 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXII 189 beli szakvéleményt kértek. A balesetek kapcsán azt is meg kell jegyeznünk, hogy a két világháború közötti időszakban a mentők is számos alkalommal nyújtottak elsősegélyt laktanyájukban balesetet szenvedett embereknek. 2t Az iparfelügyel őség iratanyagában az évben arról is található adat, hogy ipari mentőtanfolyam működött. 2 z Köztudomású, hogy Debrecen iparát és az egész várost óriási veszteség érte a háború alatt. A harcok megszűnése utáni első napokban meg kellett kezdeni a romeltakarítást, a termelés és az élet alapvető feltételeinek biztosítását. Az elhagyott üzemekbe lassan visszatértek a munkások, eltakarították a romokat, megtisztították és üzemkész állapotba helyezték a gépeket. Mostoha körülmények és rendkívül rossz szociális feltételek mellett indult meg a termelés. 23 A kerületi iparfelügyel ők 1945 után is tovább működtek a korábbi jogszabályok alapján. Ügykörük az 55000/ Ip.M.sz. rendele t értelmében bővült. Az üzemi bizottságoknak az iparfelügyel őkhöz kellett fordulniok egészségügyi és balesetvédelmi kérdésekben, valamint a népjóléti intézményekkel kapcsolatban. 2a A kerületi iparfelügyelőség irataiban már találhatók munkaadói jelentések az üzemi balesetekről az évbő l. Both István segéd a kefésműhelyben villanymotor által hajtott szalagfűrészen dolgozott. Figyelmetlensége okozta balesetét január 19-én. A szalagfűrész levágta a bal középs ő ujját. 25 Érdekes módon az év vége felé bukkan fel az iratokban Erdő s András ügye, aki a Hortobágyi Műmalom alkalmazásában még augusztus 19-én szenvedett balesetet. A balesetbejelent ő-lap azonban a baleseti iratokkal együtt a "rendkívüli viszonyok" következtében megsemmisült - írja az Országos Társadalombiztosító Intézet Debreceni Kerületi Pénztára a Kerületi Iparfelügyelőségnek. 26 z Ujlaky Z. : A Debreceni Kerületi Ipadelügyel őség iratai... i.m. 50, 52, 53, 5ó.old. A helytörténetírás levéltári forrásai II Szerk. : Komoróczy György., Debrecen o1d. z' Szűcs E. : Debrecen mentő szolgálata... i.m. 104.o1d. z2 HBML. VI l.d / okt.15. z' Debrecen iparának története. Szerk. : Ránki György, Db o1d. z a Ujlaky Z. : A Debreceni Kerületi Ipadelügyelőség iratai... i.m l.old. 2s 25./HBML. XXIV. 301/a 2.cs. 101/1946., január 9. zb U.o.962/1945. november 12.

6 190 Adatok a balesetvédelmi és iparegészségügyi kérdésekhez... Az Iparügyi miniszter július 2-án jóváhagyta az iparfelügyelő évre előirányzott programját. Követeli, hogy munkásvédelmi és termelési szempontból valamennyi ipartelepet évente legalább egyszer vizsgáljon meg. 2 ~ A telepengedélyek kiadásánál a kerületi iparfelügyelő a balesetvédelmi szempontok betartását szorgalmazza. Ladányi János tímárműhelye esetében előírja, hogy a munkásokat facipővel és vízhatlan köténnyel kell ellátni. Mentőszekrény szükséges, a szárítókban nyílt láng használata és a dohányzás szigorúan tilos. 2g Makrai Bertalan kelmefestő mester műhelyében is un. kisszabványú mentőszekrényt kell állandóan felszerelt állapotban tartani. Benzint és egyéb robbanó folyadékokat csak az üzemtő l teljesen elkülönített helyen szabad tartani robbanásmentes edényben és csak 10 kg mennyiségben, Az erre a célra szolgáló helyiség csak tűzbiztos terem lehet. 29 Van olyan eset is, amikor az üzem igazgatósága akadékoskodik. A 2. számú Szövetkezeti Bőrgyár gépésze jelentette az iparfelügyelőnek, hogy az üzemben levő 70,5 m2 tűzfelületű Cornwall M. gyártmányú sz. gőzkazán meghibásodott. Az üzem igazgatósága nem járult hozzá az üzemszünethez és a kazán kijavításához. Az iparfelügyelő felszólította az igazgatóságot az előállott hiányosság haladék nélküli kijavítására. 3o A Tiszántúli III. sz. Népszövetkezeti Cipőgyárban az üzemvizsgálat tűzrendészeti és egészségügyi hiányosságokat tár fel március 4-én. Hordozható létra nincs, hiányzik a ment őszekrény, gyógy szer, kötszer, fertőtlenítőszer. Debrecen város első fokú közigazgatási hatósága a tapasztalt hiányosságokról értesíti a tűzoltóparancsnokságot és a tisztifőorvosi hivatalt. 31 Az Apafi Gőzmalomban is hiányzik a megfelel ő mennyiségű kötszerrel ellátott mentőláda és karbantartásához a személyzetbő l nincs kijelölve senki - állapítja meg a tisztifőorvost értesítő véghatározat március 2-án. 32 A Debreceni Textilművek Termelő és Munkásszövetkezeténél ebben az időben ugyancsak több munkavédelmi problémát regisztrálnak a gyárvizsgálók. A szövőgépek rendkívül zsúfoltak, a gépek hajtószíjazata és szíjz' U.o. l.cs. 507/1945., július 2. za U.o. 2.cs. 941/1945., november 26. z9u.o. 1. cs. 703/ okt. 3. s U.o. 750/1945., július 24. si HBML. XXI. 507/a. 3.d. 227/1946., március 4. sz U.o. 2415/1946., március 2.

7 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXII tárcsái nincsenek fixen burkolva és a mentőszekrény felszerelése is hiányos. 33 A javítást célzó intézkedések között tarthatjuk számon azt, hogy november én a Fővárosi Mentőegyesület főorvosa a Debreceni Felső Szakiskolában ipari mentőtanfolyamot tartott. A tanfolyamon 43 fő vett részt. 34 Karap Béla szövödéjének vizsgálatakor január 10-én - is több teljesítendő munkavédelmi követelményt fogalmaznak meg az ellenőrző közegek. Mentőszekrényt kell beszerezni és ez állandóan jól felszerelt állapotban tartandó. A szövőgép fogaskerekeit védőburkolattal szükséges ellátni. 35 A debreceni kerületi iparfelügyelő egy dohánygyárban történt baleset ügyében február 22-én az iparügyi miniszterhez fordult. Levelében leírja, hogy többször is hallott már a dohánygyárban levő balesetveszélyes állapotokról, a védőberendezések hiányáról. Az iparfelügyel őnek azonban nincs módjában az üzemet ellenőrizni. A dohánygyár igazgatója ugyanis kijelentette, hogy ők nem tartoznak az iparfelügyel ő ellenőrzési hatáskörébe, az üzemet a központ ellenő rzi. Az iparfelügyel ő i szolgálati utasításnak a 11. -a így szól : "A pénzügyminiszter által kezelt összes ipartelepek, melyek munkásvédelmi szempontból való vizsgálatát az évi XXVII. t.c a értelmében a pénzügyminiszter saját szakértő közegei által teljesíttetheti, csak kazánvizsgálati szempontból tartoznak az iparfelügyel ők ügykörébe." Ez a törvény már elavult és nem szolgálja a munkásvédelmet - írja az iparfelügyelő. Azt sem tartja helyesnek, hogy egy ilyen üzemet saját emberei vizsgáljanak felül. Az üzemben számtalan baleset fordul elő. Nikotinmérgezések, dohánypor, piszok rongálja a dolgozók egészségét és az egészségügyi védelem nagyon csekély. A demokratikus népkormány nem tekinthet el attól, hogy munkásvédelmi szempontból és szociális kérdések dolgában intézkedni kell, hogy a dohánygyári üzemeket az iparfelügyel ő ügykörébe utalják. A munkások szociális érdeke és védelme is ezt kívánja. 36 Rövidesen változás következik be az iparfelügyel ő hatáskörében. Az 52650/ Ip. M.Sz. rendele t márciusában a kerületi iparfelügyelő t miniszteri biztosi teendőkkel bízta meg. Intézkedett az iparfejlesztés ügyében és az ipari munkásvédelem is ügykörébe tartozott ss U.o. 1553/1946., március 7. sa HBML. XXIV. 301/a. 3.cs. 5/1947., ss U.o. 143/ január 10. sb U.o. 162/ február 22.

8 192 Adatok a balesetvédelmi és iparegészségügyi kérdésekhez... az üzemi bizottsági tagok jogainak biztosítása mellett. Az üzembiztonságot szolgálta az iparfelügyelőnek az üzemekhez intézett felhívása, hogy tartsák be a dohányzási tilalmat, mert a legszigorúbb eljárást indítja ellenük. Sok tűzeset fordult elő ugyanis a dohányzás miatt. Az Iparügyi Minisztérium jóvá is hagyja a felhívást, amelyet az üzemeknek ki is küldtek november 20-án. 3g Pataky József miniszteri tanácsos, kerületi iparfelügyel ő április 1-én levelet intéz az iparügyi miniszterhez az ultraseptyl urea sebhint őpor mentőszekrényekben tartása ügyében. Levelében üzem vizsgálati tapasztalataira hivatkozva megállapítja, hogy az üzemekben előforduló sérülések alkalmával a legtöbb helyen a sérült sebet fertő t- lenítés céljából leöntik egy kis jóddal és bekötözik. Később a sérülést nem is veszik komolyan, legfeljebb csak akkor, amikor már fertőző - dött a seb és a nagyobb baj bekövetkezett. Több helyen az iparfelügyelő ultraseptyl urea sebhint őport ajánlott és azt ki is próbálták. Kapható 12 gr-os kis üvegekben és a tapasztalat szerint ez a sebhint ő - por elsőrendűen bevált. Javasolja, hogy főleg olyan üzemeknél, ahol gyakori a könnyebb sérülés, kötelezően írják elő az ultraseptyl urea sebhintőpor tartását az ipari ment őszekrényekben. 39 A mentőszekrények ügye több ízben is vizsgálatok és levélváltások tárgyát képezi. Az ecetgyárban, a Böszörményi út 2. szám alatt július 19-én tartott ipartelep-vizsgálat sürgős követelményként fogalmazza meg a mentőszekrény felszerelését. 4 Pataky József iparfelügyel ő november 17-én jelentést tesz az iparügyi miniszternek. Jelentésében arról szól, hogy Debrecenben folyó hó én ipari mentőtanfolyamot tartottak, melynek előadója a Vármegyék és Városok Országos Mentőegyesületének budapesti főorvosa volt. A régi gyakorlattal szemben a mentőszekrényekben levő wetol sebolaj mellőzését tanította azzal, hogy a mentőszekrényekben levő sebolaj megavasodik és a sebre öntve fertőzést okoz. Ehelyett ajánlotta az ultraseptyl hintőport, mely tökéletes fertőtlenít ő gyógyhatással bír. Előadta többek között azt is, hogy feltétlenül kívánatosa mentőszekrényekben a gumicső, széles szalag, valamint a lámpabélnek a beszerzése, mely az els~ Ujlaky Z. : A Debreceni Kerületi Ipadelügyel őség iratai... i.m. 51. old. s e U.o. : 54.o1d. s9 HBML. XXIV. 301/a. 5 cs. 2051/1948., április 1. a HBML. XXVII cs. XL-166/2., július 19.

9 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXII 193 vérzéseknél nélkülözhetetlen ( a spárga összeroncsolja az izmokat) ugyanúgy szükséges a steril paraffinolaj, mely főleg az égési sebekre használható. A MOSZ mentőszekrényekben a parafinolaj és érkötöző szalag benne van, azonban a ultraseptyl hintőpor hiányzik. De az üzemek nagyobb részének régi fajta mentőszekrényéb ől mindhárom hiányzik. 41 Dr. Pály Márton miniszteri tanácsos aláírásával december 6-án keltezték az iparügyi miniszternek azt a leiratát, amelyet a kerületi iparfelügyelőkhöz intézett a mentőszekrények ügyében. Ebben azt közli a miniszter, hogy az ipari mentőládák elrendelésénél, valamint a meglevő mentőládák hiányainak pótlásánál egyedül a MOSZ 445. sz. szabvány lesz az irányadó. A kerületi iparfelügyel ők utasítása eddig azért nem történt meg - olvashatjuk a továbbiakban -, mert a 4410/1948. sz. kormányrendelet az "összes egészségügyet" a népjóléti miniszter feladatkörébe utalta és a határkérdések tisztázására, amilyen pl. a mentőláda ellenőrzésének vagy előírásának joga, nem kerülhetett még sor. Egyébként a MOSZ 445.sz. szabvány rendeleti úton való kötelezővé tétele szintén népjóléti minisztériumi feladat. A wetol sebolaj használatával kapcsolatban pedig a Vármegyék és Városok Országos Mentőegyesületének igazgató főorvosa és más szakemberek is így foglaltak állást, hogy az miután nem steril, a mentőládából kihagyandó. 42 A Debreceni Magasépítési Vállalat gépkocsitelepén, az Ispotály u. 3.sz. alatt július 6-án megtartott baleset és üzemvizsgálat jegyzőkönyve is követelményként rögzíti, hogy mentőszekrényt kell be szerezni a MOSZ szabványnak megfelelően. Más munkavédelmi követelményr ő l is szó esik természetesen. Dohányzást tiltó táblát kell kitenni, az 1. sz. kőtörőmotor lendkerekének nagy fejes ékjét sima forgásfelületű burkolattal kell ellátni, (III. AB0.71). Az olajraktár előcsarnokába 1 drb vegyi tűzoltókészüléket, a gyárszínben 2 db. 200 literes vízzel telt hordót 2-2 vederrel, egy targonca fecskendőt, 1 m3 homokot 2 lapáttal -szükséges a közelben tárolni. (I. ABO. 37.) 43 A Kelet-magyarországi Közraktár IV.sz. telepén, a Híd u. 6. sz. alatt július 22-én baleset- és üzemvizsgálatot tartanak. A mentőszekrény felszerelését ultraseptyl sebhintőporral kell ellátni, a jegyző - a' HBML. XXIV. 301/a 5. cs. 2051/1948., november 17. az U.o december 6. as XXVII cs. 50-XII/25., július 6.

10 194 Adatok a balesetvédelmi és iparegészségügyi kérdésekhez... könyv követelményeinek megfelel ően. A további követelmények között szerepel az elsősegélynyújtó falitáblák feltűnő helyen való kifüggesztése. Fel kell tüntetni ezen a táblán, hogy ki vagy kik nyújtanak elsősegélyt? Az orvoshívás biztosan működő módját a felelős vezető - nek előzőleg meg kell szerveznie. A raktár helyiségében levő villanyvezetéket és biztosító berendezéseket, melyek az előírásoknak nem felelnek meg, az Elektrotechnikai Egyesület szabványai szerint kell átszerelni. Az összes villanymotorokat földelni kell és errő l ellenőrzési naplót kell vezetni. Ezen naplókat 15 napon belül a kerületi balesetelhárító felügyelőnek be kell mutatni. Mindkét vasúti fordítókorong deszkázatát ki kell javítani és a közlekedésre veszélyes nyílásokat megszüntetni, melyek súlyos balesetek okozói lehetnek.aa A Kerületi Balesetelhárító Hatóság 51/65/1949. sz. hiánykimutatása az első debreceni juhtúró üzem fogyatékosságait vette számba. Megállapította, hogy a túródaráló fogaskerekei burkolandók, a vil lanymotor földelendő és erről ellenőrzési naplót kell vezetni. Itt is hangsúlyozzák a mentőszekrény beszerzését és jól felszerelt állapotban tartását. a5 Debrecen Város Vízműve Községi Vállalat vízmű - és szivattyútelepén július 19-én végeznek balesetvédelmi ellenőrzést. A jegyzőkönyv megfogalmazása szerint "a megsérült és céljának már meg nem felelő védő felszereléseket azonnal ki kell cserélni." a6 A Baromfi értékesítő N.V. debreceni telepének vizsgálata elsősorban a tűzrendészeti hiányosságokat emelte ki. Halaszthatatlan a villanyvezetékek bergmanncsőbe helyezése. A telepen benzin üzemanyag tárolására feltétlenül szükséges egy szabályszerű építési engedéllyel létesített benzinkamra, vagy benzinkút.a~ A Hajdúsági Növényolajipari N.V. S.sz. telep tűzrendészeti vizsgálatának követelménye, hogy 1 db. MOSZ szabványú tűzoltókészülék helyezendő el, amely állandóan üzemképes állapotban tartandó. A kazánház mellett levő romépület falait időnként szakértő i felügyelet alatt kell tartani. A jegyző - könyv azt is előírja, hogy a mentőszekrényt a létszámnak megfelelő - en ki kell egészíteni, valamint a munkavállalók balesetvédelmi kiokas U.o. 30.cs. XX-220-2, (269/1949)., július 22. as U.o. 21.cs : XI-159/3., 3693/1949. B.sz., június 2. ab U.o. 57/IIL-1949., 269/1949., július 19. a' HBML. XXI. 505/g 26.d. 9946/1949., augusztus 10.

11 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXII 195 tatása is kötelez ő.~g A tűzrendészeti ellenőrzések szaporodása sem véletlen. Az /5/1949. számú belügyminiszteri rendelet szól az ipari tűzvédelmi kérdések rendezésének ügyérő l. 49 Ugyanekkor az 5578/1/1949. számú belügyminiszteri rendelet az ipari üzemek tűzvédelmi beruházásainak biztosítását írja elő. 5o A baleset- és üzemvizsgálatok továbbra is hangsúlyozzák a dolgozók balesetvédelmi oktatásának szükségességét. Üzemellenőrzés történik november 24-én a Debreceni Asztalosok Kisipari Ter melő Szövetkezetében is. Szó esik a mentőszekrény felszerelésének kiegészítése mellett a szabálytalan vezetékek problémájáról és a villanymotorok földelésérő l. Az üzemvizsgálati jegyzőkönyv arról is szól, hogy veszélyes gépek kezelésével csak 18 évnél idősebb, egészséges betanított vagy szakképzett egyén bízható meg. s l A hiányosságok, a nem megfelelő munkakörülmények szerencsétlen következményei, a balesetek, nagy számban történnek. Malis János üzemi balesete a Debrecen város Elektromos és Gázműveiben szeptember 15-én még csak egy szemsérülést jelent,' amely kórházi ápolást igényel. 52 Marunka Simon műszaki segédtiszt a debreceni tudományegyetem gépházában április 9-én már életével fizet. Elektromos kapcsolótábla kezelése közben érte a halálos baleset. A vizsgálat megállapította, hogy a felelő s Marunka, mert 20 esztendő s telepkezelési gyakorlata ellenére elmulasztotta a legelemibb óvórendszabályok betartását, azzal, hogy a takarítás helyét nem árammentesítette.53 Halálos balesetet szenved a Betonépítő Vállalatnál október 24-én Félegyházi Gábor is Debrecenben, a Perjési tanyán levő homokbányában. A vizsgálat megállapítása szerint a sérült alábányászta a kb. 2 cm magas homokos bányafalat, melynek felső rétege leomlott és őt maga alá temette. A baleset oka : műszaki hiba. Intézkedés szempontjából megjegyzend ő, hogy a homokbányában rézsű s bányászást kell alkalmazni, a bányafal alábányászása tilos. A munkavezető és az építésvezető ellen az Államrend őrség Bűnügyi Osztálya az eljárást folyamatba tette, jelenti a balesetrő l Dr. Bocskor József eljáró műszaki tisztviseas HBML. XXIII. 107/b. l.d /1949., november 30. a9 HBML. XXI. 505/a. 196.k /1949. s U.o /1949. si HBML. XXVII cs. 50-XII/ november 24. sz HBML. XXI. 505/a. 75.d., 32238/1948., szeptember 15. ss HBML. XXIV. 301/ a. 6.cs. 511/1949., április 9.

12 196 Adatok a balesetvédelmi és iparegészségügyi kérdésekhez... 1ő. 54 Fagyal Sándor villanyszerelőt is halálos baleset érte munkahelyén augusztus 2-án. A baleseti jegyzőkönyv szerint a légvezeték már ki volt feszítve s csupán az irodában levő vezetékhez kellett kapcsolni. Sérült az ablak bádogpárkányára állott, szöges talpú cipőjében, s úgy dolgozott az áram alatt levő vezeték bekapcsolásán. Eközben érte a halálos áramütés. Sorger János állami ellenő r és Gonda Margit takarítónő elsősegélynyújtásban részesítették a sérültet, majd mesterséges légzéssel és hidegvízzel igyekeztek magához téríteni. A 15 perc múlva megérkező mentők coffein injekcióval próbálták eszméletre téríteni s a klinikára szállították. Útközben azonban a sérült meghalt. A Törvényszéki Orvostani Intézet megállapította, hogy a halált a 220 voltos áramütés okozta. A rendőrség a nyomozást beszüntette, minthogy a balesetet teljes egészében a sérült gondatlansága okozta, aki villanyszerelő szakember létére nem kapcsolta ki a vezeték biztosítékját. 5s Különböz ő sérüléseket regisztráltak a baleset-nyilvántartási lapok. Mellkaszúzódás, bordatörés, láb- és kartörések, a gyomorgödör ütődése, ujjcsonkulás és más szervezeti károsodások szerepelnek itt. De sok a halálos baleset is ezeken a nyilvántartási lapokon. sb A balesetnyilvántartás forrásanyagai sajnos nagyon hiányosak. A Debreceni Kerületi Iparfelügyelőség évi iktatókönyveiben szerepel ugyan a "Balesetekr ől vezetett nyilvántartás", ill. a "Baleseti jelentések nyilvántartása" c. bejegyzés, a nyilvántartást tartalmazó irat azonban hiányzik. Az évi iktatókönyvekben még hasonló tárgyú bejegyzés sem szerepel, az iratanyagban pedig ezzel kapcsolatos kimutatás nem lelhető fel. Valószínűleg a gondatlan iratselejtezés során tüntették el ezeket a kimutatásokat. s ~ Az (OTI) SZTK Kerületi Balesetelhárítási Felügyelőség irataiban az évrő l található nyilvántartás a debreceni és a vidéki üzemi balesetek számáról. A kimutatás szerint 69 debreceni üzemben történt baleset. Összesen 757 üzemi baleset szerepel ebben a kimutatásban. 58 Feltűnő viszont, hogy ugyanezen iratanyagban az évi nyilvántartás 126. sa HBML. XXVII cs. (Balesetnyilvántartási lapok ) ss U.o. U.o. s~ HBML. XXIV. 301/a. 7,9k, 6.cs. ss HBML. XXVII k. (Mutatókönyv a balesetekrő l )

13 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXII 197 üzemi balesetrő l tud. Feltehetően itt is irathiányról lehet szó, azt valószínű síti a nagy számarány különbség. 59 Több balesetelhárító ülés, újabb vizsgálati és megel őzési szempontok kialakítása próbálta a megelőzés nehéz feladatát megoldani a negyvenes évek végén. Az Első Békéscsabai, Miskolci és Debreceni István Gőzmalmok Rt., debreceni irodahelyiségében balesetelhárító bizottsági ülést tartottak április 9-én. A jelenlevő iparfelügyelő örömmel állapította meg, hogy az István-malom összes üzemeiben a baleset-elhárítás érdekében a legnagyobb gondossággal járnak el, így a balesetek nem is annyira az üzemekben, hanem inkább az udvarban puszta véletlenségb ő l fordulnak elő, szögbelépés vagy rándulás folytán. 6 A városi központi garázsban és javító műhelyben az októben 4-i baleset- és üzemvizsgálat során követelik a baleseti nyilvántártás vezetését a 9061/40-10/ N.M. sz. rendeletnek megfelelően. Az üzem felelő s vezetője köteles a dolgozókat megfelelő kioktatásban részesíteni az üzemnél előfordulható baleseti veszélyekre. Az új dolgozókat már a munkába lépésüket követő egy héten belül, de munkaidejükön kívül 2 órás elméleti balesetelhárítási oktatásban kell részesíteni. A jegyzőkönyvben az is olvasható, hogy a hatóság által előírt tűzrendészeti felszereléseket mindig készenlétben kell tartani. Mind a 3 villanymotort földelni kell, s erről naplót kell vezetni, amit 6 napon belül a Kerületi Balesetelhárítási Felügyelőségnél be kell mutatni. 6~ A balesetnyilvántartási és a balesetkimutatási oktatás szerepel a fő kérdések között a Debreceni Baromfi-feldolgozó Vállalat baromfihizlaló és vágótelepén az szeptember 13-i üzemvizsgálat alkalmáva1. 62 A Megyei Mezőgépjavító Vállalatnál üzemi balesetelhárítási útmutató készítésérő l születik határozat. 63 Napirenden vannak tehát a balesetvédelmi és munkavédelmi intézkedések. Mindazonáltal az üzemi balesetek száma nem csökken, sőt az ipari-m űszaki fejlődés gyorsulása újabb veszélyhelyzeteket te remt. Az üzemi balesetek sajnos napjaink társadalmi helyzetének neuralgikus kérdései maradnak. s9 U.o. 8.cs.(Balesetnyilvántartási lapok ) 6o HBML. XXIV. 301/a 5 cs. 416/1948., április 9. 6i HBML XXVII cs. 50-X/10/, IV. 66/37., október 4. 6z U.o. 20.cs., 50-XL/17., szeptember 13. s3 U.o. l0.cs. 50-XI/17., november 10.

14 198 Adatok a balesetvédelmi és iparegészségügyi kérdésekhez... Iparegészségügyi vizsgálatok Dolgozatunkban már szóltunk arról, hogy az iparfelügyelők voltak illetékesek egészségügyi és balesetvédelmi kérdésekben. Az üzemi bizottságoknak ezekben az ügyekben tehát az iparfelügyel őkhöz kel lett fordulniuk. Nem kisebb jelentőségű volt azonban ebből a szempontból a Tisztifőorvosi Hivatal működése : 64 Dr. Hollósy Andor mb.' hiv. tisztifőorvos a /1945. V. sz. népjóléti miniszteri rendelet tárgyában június 7-én jelentést tesz Debrecen város polgármesterének a hatósági orvosi szolgálat szabályozásáról. A jelentésben olvasható a következ ő mondat : " A városi orvosok szóban és írásbán fel lettek híva többször is... a kerületükben levő ipari üzemek fokozott egészségügyi ellenőrzésére s ezen munkájukat a tisztiorvosi kar is ellenőrzi." 6s Az július havi tisztiorvosi közegészségügyi jelentésben 2 gyár- és ipartelep megvizsgálása szerepe1. 66 Szeptember hóban 5, decemberben 3 gyár- és ipartelep-vizsgálat van regisztrálva. Az évi összesítés pedig 10 gyár- és ipartelep felülvizsgálatáról szól. b~ A következő év elején, február 1-én Bán Antal iparügyi miniszter tájékoztató körlevele szólt az ipari egészségügyi tevékenység irányításáról és ellenőrzésérő l. Sürgette az ipari ártalmak megelőzésére vonatkozó óvintézkedések kidolgozását és a foglalkozási betegségek elleni védelem megszervezését. Napirendre tűzte üzemi orvosi tanfolyamok és ipari mentőtanfolyamok rendezését. óg Hamarosan megérkezik a /VI/b/1946. számú újabb iparügyi miniszteri rendelet a mentőszekrények hiányainak ellenőrzéséről, valamennyi kerületi iparfelügyelőnek. A miniszter sajnálattal állapítja meg, hogy a különböző jelentésekb ő l és vizsgálatokból negatív kép rajzolódik ki. A vállalatok az előírt iparegészségügyi rendelkezéseket nem tartják be, 6a Mervó Zoltánné : Debrecen város egészségügye a levéltári iratok tükrében...i.m. 119.o1d. bs HBML. XXI. 505/a 50 d /1945., június HBML. XXI. 507/a 3. d. b~ U.o. ba HBML. XXIV. 301/a 2. cs. 140/1946., február 1.

15 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXII 199 a mentőládák felszerelése csak hiányosan áll a dolgozók egészségvédelmének szolgálatára. Gyárvizsgálatoknál az iparfelügyel ők a legszigorúbban ellenőrizzék az egészségügyi mentőládát - utasítja az iparfelügyelőket a miniszter. Amennyiben hiányt tapasztalnak, azt esetenként sürgősen jelentsék a minisztériumba, a gyárvizsgálati könyvben való bejegyzéssel utasítsák az üzemet a hiány azonnali pótlására. A pótlás megtörténéséről jelentést kell benyújtani a minisztérium iparegészségügyi szakosztályának. Egyben azt is kijelenti, hogy az iparfelügyelők hívják fel a vállalat vezetőségének figyelmét arra, hogy ha a hiánypótlás nem eszközölhető, akkor az iparegészségügyi szakosztálytól kérni kell a halasztáshoz való hozzájárulást. Ennek elmulasztása esetén eljárás indul a vállalat vezetősége ellen. 69 Még nyarán megjelenik a népjóléti miniszter /V/2/1946. sz. körlevele az ipari üzemek vizsgálatánál szem előtt tartandó szempontokról. A tiszti főorvosokhoz intézett levél utal a /1946. számú körrendeletre, melyben a miniszter felhívta a figyelmet a gyárak egészségügyi vizsgálata ügyében kiadott korábbi jogszabályokra és azok végrehajtásának hatékonyabbá tételére. A levél a továbbiakban utal arra, hogy az 1876:XIV. tc óban és a 900/1936. B.M. sz. rendelet 22. -ónak d., és g., pontjában foglaltak szükségessé teszik azonban, hogy a kisebb ipari üzemek (műhelyek) is ellenőriztessenek közegészségügyi szempontból. Ezért felhívja a tiszti főorvost, hogy a tiszti orvosok által a gyárszerűnek nem tekinthető azon ipari üzemeket is ellenőriztesse, melyekben az OTI-nél bejelentési kötelezettség alá eső munkavállalót foglalkoztatnak. Ezen üzemek vizsgálata alkalmával a /1926. N.M.M.Sz. rendele t által előírt jegyzőkönyvet nem kell kitölteni, azonban a vizsgálatot végző tiszti orvos havi jelentésében térjen ki vizsgálatainak eredményére, s ha közegészségügyi szempontból súlyosabb kifogásokat állapít meg, vegyen fel azokról 3 példányban rövid jegyzőkönyvet s egy példányt az intézkedésre hivatott hatósághoz, egy példányt a tiszti főorvos útján a miniszterhez terjeszszen fel, egy példányt pedig a saját irattárában őrizzen meg. E vizsgálatok lelkiismeretes végzésére annál is inkább nagy súlyt kell helyezni, mert éppen a kis üzemekben hiányoznak leginkább a környezet közegészségügyi érdekét és a dolgozók egészségét védő berendezések s az egy-egy ilyen üzemben alkalmazott munkavállalók csekély számuk 69 U.o. 333/1946., április 17.

16 200 Adatok a balesetvédelmi és iparegészségügyi kérdésekhez... miatt sem tudnak elég hatásosan egészségügyi érdekeik érvényesítésére fellépni, még ha fel is ismerik azokat. A körülmények ellensúlyozására hivatottak a fentiekben elrendelt vizsgálatok. Hívja fel a tiszti főorvos a tiszti orvosok figyelmét arra, hogy amennyiben a /1946.sz. miniszteri körrendelet újra elrendelt vagy pedig a jelen rendeletben előírt vizsgálataik kapcsán olyan fog lalkozási ártalmakat tapasztalnak, melyek véleményük szerint behatóbb vizsgálatot tesznek szükségessé, forduljanak közvetlenül az Országos Társadalombiztosító Intézet iparegészségügyi laboratóriumához (Budapest, VIII. Fiumei út 4.), ugyanakkor e megkeresésük másolatát a tiszti főorvos útján a miniszterhez is terjesszék fel. Az Országos Társadalombiztosító Intézet az ügy megfelelő kivizsgálása (műszeres, egészségügyi vizsgálatok, a munkások klinikai vizsgálatainak elvégzése) után részletes véleményt fog adni a munkásegészségügy megjavítása és általában a foglalkozási ártalmak kiküszöbölése érdekében. A miniszter azt is szorgalmazza, hogy a gyárban dolgozó nők gyermekei részére, amennyiben a munkásnők létszáma indokolja, üzemi napközi otthont kell létesíteni. A népjóléti miniszter /1946. sz. leiratában a tiszti főorvosnak ajánlja dr. Gortvay György egyetemi tanár "Munkaegészség-tan" c : művét, hogy " annak áttanulmányozásával iparegészségűgyi ismereteiket bővítsék".~~ A gyár- és ipartelepvizsgálatokkal kapcsolatban dr.hollósy Andor tiszti főorvos december 27-én jelentést tesz a népjóléti miniszternek. Jelentésében megállapítja, hogy a gyár- és ipartelep vizsgálatok az első fokú közigazgatósági hatóság közbejöttével bizottságilag történnek Debrecenben. Ezen munkához a közigazgatási hatóság a tiszti főorvos kérésére munkaerő t adni nem tudott, mert tisztviselőinek létszáma annyira leapadt, hogy a kurrens munka végzésénél is nagy akadályokkal küzdenek. Ez a magyarázata annak, hogy a tárgyhónapban a vizsgálatok száma oly csekély volt. A gyár- ipartelep és műhelyvizsgálatok száma 1946-ban mindössze 21 volt a tiszti főorvos adatai szerint.~2 A következ ő év üzemvizsgálatainak száma ' HBML. XXI. 107/a l.cs. " U.o. 203/11/1946., november 28. 'z HBML. XXI. 507/a. 3.d. 214/1946., december 27. 's U.o. S.d. 2289/194 8.

17 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXII 201 Debrecen város évi közegészségügyi jelentése szerint iparvállalatok, élvezeticikk gyárak vizsgálata 17 esetben, kisipari műhelyvizsgálat 18 alkalommal, élelmiszeripari üzemek ellenőrzése 4 esetben, malmok vizsgálata pedig 10 esetben történt. Érdemes megemlíteni itt, hogy 22 gyári étkezőt, valamint 103 gyári fürdő t és zuhanyzót vizsgáltak meg egészségügyi szempontból.~ 4 Az évi gyárvizsgálatok száma 118, az 1950-es évben azonban csak 41 ilyen vizsgálatról találunk adatokat.~s Az ipar- és munkaegészségügyi vizsgálatok az évben többek között a Debreceni Textilművek Termelő és Munkásszövetkezeténél levő tűzrendészeti és egészségügyi hiányokra mutattak rá. Kifo gásolták a munkás mosdó-, öltöző - és étkezőhelyiség hiányát. Nem volt kötszer a Hajdú Hántoló és Daráló üzem Termel ő és Értékesítő Szövetkezet telepén. Ugyanilyen hiányosságok mutatkoztak Debrecen Város Világítási és Vízmű Vállalatánál is.' 6 Az Apafi gőzmalomban megtartott január 16-i gyárvizsgálat megállapítja, hogy a mentőláda nincs megfelel ő kötszerrel ellátva és karbantartásához a személyzetb ő l senki sincs kijelölve. Ez az állapot - írja a jegyzőkönyv - a fennálló közegészségügyi szabályrendelet rendelkezéseibe ütközik.' A Hortobágy Malom Munkaszövetkezeténél is hiányos a mentőszekrény felszerelése, az üzem helyiségei nem eléggé tiszták és az étkező helyiség elhanyagolt állapotban van.~8 Pikó József és fia bőrgyárában a munkásmosdó, öltöző és étkező helyiségek nem elég tiszták, a villamos vezeték szabálytalan, a tűzcsapra a tömlők nincsenek felszerelve.~9 A Debreceni Tímármunkások és Segédmunkások Munkaszövetkezeténél mosdóhelyiség nincs, a mentőfelszerelés hiányos, ezért a tiszti főorvos az üzemet a hiányosságok 30 napon belüli pótlására szólítja fel. 8 Több hiányosságot állapít meg a Balesetelhárítási Felügyelőség a Debrecen Város Közvágóhíd és Jéggyár Diószegi úti telepén május 3-án. Nemcsak az életveszélyes rozoga falazatról és tetőzetrő l szól, hanem más higiéniai követelményekre is figyelmeztet. 'a U.o. 6.d. 615/1949. 's HBML. XXIV. 301/a. 6.cs. 50/1949., HBML. XXVII cs. '6 HBML. XXI. 507/a 6.d. 227/1946., december 11. " U.o. 3.d. 227/ március 2. 'a U.o március 4. '9 U.o március 7. s U.o március 1.

18 202 Adatok a balesetvédelmi és iparegészségügyi kérdésekhez... Megállapítja pl., hogy az árnyékszékek piszkosak, tisztaságukra több gond fordítandó. 81 A "Hortobágy" műmalom január 8-án megtartott ipartelep vizsgálata is több észrevételt fogalmaz meg. A munkavállalók részére 6 hónapon belül mosdóhelyiséget kell létrehozni. Új, az iparhatóság által láttamozott munkarendet kell kifüggeszteni. A mentőszekrény hiányos, felszerelése pótlandó. g2 Debrecen Város Erdőgazdaságának gőzfűrésztelepén április 30-án a jegyzőkönyv mosdó- és öltözőhelyiség létesítését írja elő 30 napon belül. g3 Tanulságosak a Hajdúsági Tej- és Áruforgalmi Szövetkezet halápi Tejfeldolgozó üzemének közegészségügyi hiányosságai : a tárolóhelyiség falától 4,5-5 méterre sertésól, trágyalé kicsorgással, 8-9 méterre pedig trágyadomb. Legyek vannak az alvadásra előkészített tejet tartalmazó üstben. A bejárati ajtónál szárnyasok, malacok szaladgálnak, amelyek az üzemhelyiségbe bármikor bejárhatnak és ott szennyezhetnek. A hatósági orvosi és tisztiorvosi vizsgálat a fenti állapotok azonnali megszüntetését írja elő. g4 A belügyminiszter /1947. sz. leiratának tárgya közegészségügyi kérdésekben az orvosszakszervezet meghallgatása. A közegészségügyi kérdések helyes megoldásához fűződő fontos közérdek megkívánja - hangsúlyozza a miniszteri leirat -, hogy döntés előtt azokat szakszempontból a legalaposabban előkészítsék. Ennek érdekében a miniszter felhívja az alispánokat és polgármestereket, hogy fontos egészségügyi kérdésekben határozathozatal előtt a Magyar Orvosok Szakszervezete helyi csoportjának véleményét is kérjék ki. A többi hatóságok is minden fontos kérdésben meghallgatják az orvosszakszervezet véleményét. Ez természetszerűleg vonatkozik az iparegészségügyi kérdésekre is. g5 A debreceni MÁV műhelytelepen január 8-án közegészségügyi szemlét tart a tisztiorvos. A szemle jegyzőkönyve megfogalmazta, hogy a munkahelyiségek a köztisztasági és a közegészségügyi kö vetelményeknek általában nem felelnek meg. A harmadik osztálynál levő kovácsműhelynél a munkahelyekről a széngáz elvezetés szellőzsi HBML. XXVII cs. 7669/1946.B.Sz. 64/KZ-02., május 3. az U.o. 21.cs /1., január 8. ss U.o. 16.cs. IX-125/10., április 30. sa HBML. XXI. 507/a. 4.d. 4193/1947., szeptember 30. as HBML. XXI. 101/ b. 9.cs. 130/1947., április 8.

19 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXII tető útján történik, anélkül, hogy exhaustor lenne bekapcsolva. 203 A mérges gázok eltávolítását nemcsak egyszerű szellőztetés útján kell biztosítani, hanem exhaustorokat is kell beszerelni. Lúgforrázással dolgoznak a munkások az egyik teleprészen, de munkaruhával, gumicsizmával nincsenek ellátva. Az eljáró tisztiorvos a munkaruhával és védőruhával való ellátásra május 1-ig ad határidőt. Árnyékszékek, vizelő-helyiségek általában latrina szerűek. Mivel nyitottak, a gyártelep levegőjét különösen nyári idő bekövetkeztekor állandóan fertőzik. Nyitottságánál fogva téli időszakban pedig meghűlés veszélyét vonja maga után és ezzel kapcsolatos betegségek is fordulhatnak elő. Eljáró tisztiorvos fenti hiány megszüntetésére, illetve a WC-k zárt rendszerű - vé való átalakítására és vízöblítéses ülőkés árnyékszékek felállítására év október 1-ig ad határidő t. A munkatermekben és a gyár orvosi rendelőjében megfelelő gyógy- és kötszer felszerelés, illetve elsősegélynyújtási láda nem áll rendelkezésre. Ez esetben a hiányosságok pótlásának határideje május 1. A gyárüzem pihenőhelyiséggel nincs felszerelve, így nincs mód arra, hogy a munkások felhevüléstő l és hirtelen lehű léstő l meg legyenek óva. Javasolja az eljáró tisztiorvos, hogy a műhelyépületek között, vagy akár minden nagyobb munkateremben munkás pihenő t létesítsenek. Ebben az esetben a megvalósítási határidő év október 1. Az irodahelyiségekben bűzös levegő és nagyfokú műhely zaj tapasztalható. Ebben az ügyben a javítás határideje szeptember A Vidoni testvérek és Társa szalámigyárban február 12-én helyszíni szemlét tartottak gépfelállítás tárgyában. Megállapították, hogy a munkás létszámának megfelelően a mentőláda kötszerkészlete kiegészítend ő. Az üzem udvarának déli oldalán elhelyezett munkás étkező és vetkőző helyiség megfelel ő, azonban a mosdó felszerelés kiegészítendő ill. pótlásra szorul. Mivel a jelenlegi mosdó felszerelés a munkáslétszám részére nem elégséges, egy zuhanyrózsával felszerelt zuhanyzó helyiség is folyó év június 1-ig beállítandó. 8~ Eredményrő l is olvashatunk azonban az iratokban. Debrecen város tégla és cserépgyára március 9-én azt jelenti a Kerületi Ipadelügyel őségnek, hogy a gyártelepükön a s6 HBML. XXI. 507/a. S.d. 143/ január 8. a' HBML. XXIV. 301/a. 4.cs. 35/1948., február 12.

20 204 Adatok a balesetvédelmi és iparegészségügyi kérdésekhez... munkás mosdót és zuhanyzót még az év elején megépítették, az étkezőhelyiség pedig már évek óta megvan. $$ A kerületi iparfelügyel ősé$ hiánykimutatásában 89/658/1948. számon szerepel egy kimutatás a Tudományegyetem áramfejlesztő gépműhelyében észlelt hiányosságokról. Beszerzendő egy MOSZ l.sz. mentőszekrény. A WC tisztán tartandó. Beszerzendők még a vegyi tűzoltókészülékek is. Az ezzel kapcsolatos vizsgálat időpontja január A textiliparban dolgozók egészségügyi viszonyainak ellenőrzésével kapcsolatos levelet intéz az OTI Debreceni Kerületi Pénztára Igazgatóságához január 22-én. Leírja, hogy festék okozta bőrártalmakban a gombolyító műhelyben dogozók közül Magyari Béláné és Komjáti Erzsébet betegedtek meg az arcon és a kezeken jelentkez ő dermatitisben. Ezeket az eseteket dr. Hollóst' Andor tiszti főorvos július 7-én jelenti a Népjóléti Minisztériumnak. 9 Az Alföldi Nyomda október 3-i ellenőrzésénél is követelményeket támaszt a Balesetelhárítási Felügyelőség. Ki kell egészíteni a mentőszekrényt a MOSZ 445.V. szabványnak megfelelően. A szedőteremben a betűszekrényeket portalanítani kell és gondoskodni kell arról, hogy az összes munkahelyiségek levegője állandóan tiszta és friss legyen. Minden üstnél, kazánnál, tartálynál, melyben ólmot olvasztanak hatékony elszívó berendezéssel ellátott borító harangot vagy fedőt kell alkalmazni. A munkavállaló köteles az időszakos orvosi vizsgálatnak magát alávetni. 9 ~ Arra is van adat a forrásokban, hogy az egészségügyi adminisztráció sem működik mindig kifogástalanul. A Hajdúsági Növényolajipari Nemzeti Vállalat január 19-i balesetelhárítási ülésének jegyző könyve erről tanúskodik. Farkas József balesetelhárítási felügyelő a balesetvédelmi berendezések hiányossága mellett más fogyatékosságról is szól. Megállapítja, hogy a WC távol van a munkatermektő l, keresni kellene, hogy hol állítsák fel. Ebben a tárgyban beadvánnyal fordulnak a Tisztifőorvosi Hivatalhoz. Mindezideig a Tisztifőorvosi Hivatal részérő l semmi intézkedés nem történt. 92 A Tüzép N.V. Budai $$ U.o. S.cs. 316/ március 9. s9 HBML. XXVII cs. XXIX-213, o q0./hbml. XXI. 507/a. 6.d. 106/1948., július 7. 9i HBML. XXVII cs. XXVII-207/2., október 3. 9z U.o. 20.cs. XI-147/16., 50-X/1/ január 19.

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása Munkavédelem jogi és eljárási ismeretei II. Ellenőrző kérdések 2012 1., A munkavédelem általános követelményei. - a munkavédelmi szabályok betarthatósága - a követelmények megválthatóságának elve - a megfelelőség

Részletesebben

Somogy Megyei Levéltár. Somogy Megyei Egészségbiztosítási Pénztár iratai 1959-2000 XXIV.1021. Terjedelem

Somogy Megyei Levéltár. Somogy Megyei Egészségbiztosítási Pénztár iratai 1959-2000 XXIV.1021. Terjedelem Somogy Megyei Levéltár Somogy Megyei Egészségbiztosítási Pénztár iratai 1959-2000 XXIV.1021. Terjedelem Raktári egységek száma Terjedelem ifm. 64 kisdoboz 18 kötet 2 csomó Kötetek: 1,00 ifm Csomók: 0,40

Részletesebben

Balog János Tamás r. alezredes a Rendőrség munkavédelmi főfelügyelője közegészségügyi-járványügyi főfelügyelő-helyettes

Balog János Tamás r. alezredes a Rendőrség munkavédelmi főfelügyelője közegészségügyi-járványügyi főfelügyelő-helyettes A közfoglalkoztatottak körében előforduló balesetek, foglalkozási megbetegedések bejelentése, kivizsgálása és minősítése" ORFK Humánigazgatási Szolgálat Egészségügyi Szakirányító és Hatósági Főosztály

Részletesebben

Munkavédelmi előírások a kereskedelemben. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde

Munkavédelmi előírások a kereskedelemben. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Munkavédelmi előírások a kereskedelemben Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Munkavédelmi előírások a kereskedelemben A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. Tv. Szabályozza az egészséget nem veszélyeztető

Részletesebben

KÖRNYEZETBIZTONSÁG TECHNIKA Bittera Gábor SZE Üzemeltetési és Biztonságszervezési Osztály

KÖRNYEZETBIZTONSÁG TECHNIKA Bittera Gábor SZE Üzemeltetési és Biztonságszervezési Osztály KÖRNYEZETBIZTONSÁG TECHNIKA 2016.02.17. Bittera Gábor SZE Üzemeltetési és Biztonságszervezési Osztály bittga@sze.hu Betekintés a munkavédelem világába Tematika Történelme Jogi felépítése Felosztása Kockázatértékelés

Részletesebben

113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről

113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről 113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről Az egészségügyi ellátási kötelezettségről és a területi finanszírozási normatívákról szóló 1996.

Részletesebben

A munkafelügyeleti rendszer szervezeti átalakítása

A munkafelügyeleti rendszer szervezeti átalakítása TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése A munkafelügyeleti rendszer szervezeti átalakítása Előadó: dr. H. Nagy Judit főosztályvezető-helyettes

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT A Nyíregyházi Főiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolája dolgozói és tanulói tűzvédelmi

Részletesebben

MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN

MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN Készítette: Szabó László Global Safety Kft. A MUNKAVÉDELEM ALAPJAI A MUNKAVÉDELEM JOGI SZABÁLYOZÁSA 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet

Részletesebben

VI. 4. Pest Megyei Tűzrendészeti Felügyelőség iratai 1890-1946

VI. 4. Pest Megyei Tűzrendészeti Felügyelőség iratai 1890-1946 1890-1946 Szervtörténet: A törvényhatóságoknál a felügyelői állás megszervezését a 230000/1925. sz. BM rendelet mondta ki. Ezen utasítás figyelembe vételével készítette el a megye a tűzrendészeti szabályrendeletét,

Részletesebben

Zala megyei Kormányhivatal Zalaegerszeg Járási Hivatal

Zala megyei Kormányhivatal Zalaegerszeg Járási Hivatal Zala megyei Kormányhivatal Zalaegerszeg Járási Hivatal Foglalkoztatási, Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Munkaügyi és Munkavédelmi Osztály Zalaegerszeg Iparkamara 2017. február 27. Munkavédelmi

Részletesebben

PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER VI. FEJEZET A hallgatói balesetek megelőzésével kapcsolatos és a bekövetkezett balesetek esetén követendő

Részletesebben

A virilizmus érvényesülése a debreceni törvényhatósági bizottság szervezetében /1872-1929/

A virilizmus érvényesülése a debreceni törvényhatósági bizottság szervezetében /1872-1929/ A virilizmus érvényesülése a debreceni törvényhatósági bizottság szervezetében /1872-1929/ Ölveti Gábor Magyarországon a dualista államberendezkedés a polgári társadalom kialakulásának és fejlődésének

Részletesebben

Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium Szombathely, Szent László király u. 10. T Ű ZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2007.

Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium Szombathely, Szent László király u. 10. T Ű ZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2007. Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium Szombathely, Szent László király u. 10. T Ű ZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2007. --- 2 --- Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 2 A szabályzat

Részletesebben

1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói követelményrendszer 18. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓI BALESETEK MEGELŐZÉSÉVEL KAPCSOLATOS, valamint a BEKÖVETKEZETT

Részletesebben

Jelentés a munkavállalói létszámról. részállású:

Jelentés a munkavállalói létszámról. részállású: Jelentés a munkavállalói létszámról Foglalkozás-egészségügyi szolgálat neve: címe: orvosok száma: ápolók száma: alkalmazott egyéb személyek száma: Osztály A B C D főállású: részállású: Jelenleg ellátott

Részletesebben

Köztisztasági munkagép- és járműkezelő Köztisztasági munkagép- és. Köztisztasági munkagép- és.

Köztisztasági munkagép- és járműkezelő Köztisztasági munkagép- és. Köztisztasági munkagép- és. A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

1428-06 BIZTONSÁGVÉDELMI ÉS MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI FELADATOK VÉGZÉSE

1428-06 BIZTONSÁGVÉDELMI ÉS MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI FELADATOK VÉGZÉSE 1428-06 BIZTONSÁGVÉDELMI ÉS MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI FELADATOK VÉGZÉSE 1428-06/1 AZ ÉLELMEZÉSI ÜZEMRE VONATKOZÓ MUNKAVÉDELMI, ÉRINTÉSVÉDELMI, BALESET- ÉS TŰZVÉDELMI, VALAMINT A MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSRA VONATKOZÓ

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

A Népegészségügyi Szakigazgatási Szervek és a Járási Népegészségügyi Intézetek feladatai az ivóvízbiztonság-felügyelet területén

A Népegészségügyi Szakigazgatási Szervek és a Járási Népegészségügyi Intézetek feladatai az ivóvízbiztonság-felügyelet területén Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat A Népegészségügyi Szakigazgatási Szervek és a Járási Népegészségügyi Intézetek feladatai az ivóvízbiztonság-felügyelet területén Horváth Kinga, Németh Dávid

Részletesebben

A MUNKAFELÜGYELET. Szervezet, jogok és kötelezettségek. www.arbeitsinspektion.gv.at

A MUNKAFELÜGYELET. Szervezet, jogok és kötelezettségek. www.arbeitsinspektion.gv.at A MUNKAFELÜGYELET A MUNKAFELÜGYELET A MUNKAFELÜGYELET A MUNKAFELÜGYELET A MUNKAFELÜGYELET A MUNKAFELÜGYELET A MU NKAFELÜGYELET A MUNKAFELÜGYELET A MUNKAFELÜGYELET A MUNK AFELÜGYELET A MUNKAFELÜGYELET A

Részletesebben

Somogy Megyei Levéltár. Somogy Megyei Fogyasztóvédelmi Felügyelőség iratai 1989-2002 XXIV.1103. Terjedelem

Somogy Megyei Levéltár. Somogy Megyei Fogyasztóvédelmi Felügyelőség iratai 1989-2002 XXIV.1103. Terjedelem Somogy Megyei Levéltár Somogy Megyei Fogyasztóvédelmi Felügyelőség iratai 1989-2002 XXIV.1103. Terjedelem Raktári egységek száma Terjedelem ifm. 10 kisdoboz 31 kötet Kötetek: 0,50 ifm Iratok: 1,25 ifm

Részletesebben

Munkahelyi egészség és biztonság. helyi programja

Munkahelyi egészség és biztonság. helyi programja Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy helyi programja Készült a tantárgy központi programja alapján 2013. A tantárgy tanításának célja: A tanuló általános felkészítése az egészséget nem veszélyeztető

Részletesebben

Somogy Megyei Levéltár. Siófoki mgtsz-ek (tszcs-k) iratgyűjteménye 1953 1990. XXX. 377.

Somogy Megyei Levéltár. Siófoki mgtsz-ek (tszcs-k) iratgyűjteménye 1953 1990. XXX. 377. Somogy Megyei Levéltár Siófoki mgtsz-ek (tszcs-k) iratgyűjteménye 1953 1990. XXX. 377. Terjedelem Raktári egységek száma Terjedelem ifm. kisdoboz, 69 nagy doboz, csomó, Iratok: 8,63 ifm. kötet, Kötetek:.

Részletesebben

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G H I V A T A L O S L A P J A

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G H I V A T A L O S L A P J A A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G H I V A T A L O S L A P J A Budapest, 2002. szeptember 11., szerda 118. szám TARTALOMJEGYZÉK 24/2002. (IX. 11.) BM IM MeHVM e. r. 78/2002. (IX. 11.) ME h. 79/2002. (IX.

Részletesebben

Orvostechnikai eszközök az egészségügyi szolgáltatóknál

Orvostechnikai eszközök az egészségügyi szolgáltatóknál Orvostechnikai eszközök az egészségügyi szolgáltatóknál (szigorodó szabályozások, egyértelmű felelősség) Balázs György Ferenc EMKI főosztályvezető DEMIN 2013. május Eszközminősítő és Kórháztechnikai Igazgatóság

Részletesebben

Munkavédelem és képviselet a kereskedelemben. Kégl Judit - Spar 2013. március/április

Munkavédelem és képviselet a kereskedelemben. Kégl Judit - Spar 2013. március/április Év Szeletelő Csont-fűrész Késsel vágás Anyagmozgatás rossz mozdulat Rolli kocsi, hűtőkonténer Rossz lépés Törött áru Ajtónak nekiment, ajtóhoz csukta Polc éle megvágta Egyéb Össz. Munkavédelem és képviselet

Részletesebben

Munkavédelem helyzete Magyarországon a hatósági munka tükrében

Munkavédelem helyzete Magyarországon a hatósági munka tükrében Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelem helyzete Magyarországon a hatósági munka tükrében Dr. H. Nagy Judit főosztályvezető NMH MMI Munkavédelmi Főosztály A bekövetkezett balesetek időpontja 25000 20000

Részletesebben

TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZAT A HALLGATÓI BALESETEK MEGELİZÉSÉVEL KAP- CSOLATOS ÉS A BEKÖVETKEZETT BALESETEK ESE- TÉN KÖVETENDİ ELİÍRÁSOKRÓL

TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZAT A HALLGATÓI BALESETEK MEGELİZÉSÉVEL KAP- CSOLATOS ÉS A BEKÖVETKEZETT BALESETEK ESE- TÉN KÖVETENDİ ELİÍRÁSOKRÓL TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZAT A HALLGATÓI BALESETEK MEGELİZÉSÉVEL KAP- CSOLATOS ÉS A BEKÖVETKEZETT BALESETEK ESE- TÉN KÖVETENDİ ELİÍRÁSOKRÓL Változat száma: 1. Elfogadás dátuma: 2008. május 29. Határozat

Részletesebben

Előző évi rendezetlen fm. Rendezett fm

Előző évi rendezetlen fm. Rendezett fm A levéltári anyag feldolgozottsága a 23. dec. 31-én A fondfőcsoport Ssz. Száma Megnevezése Előző évi rendezett fm Előző évi rendezetlen fm Tárgyévi rendezetlen fm Rendezett fm alapszinten középszinten

Részletesebben

felülvizsg lvizsgálatalata

felülvizsg lvizsgálatalata Tűzoltó készülékek forgalmazása, karbantartása, tűzoltt zoltó vízforrások felülvizsg lvizsgálatalata Tűzvédelmi szolgáltat ltatók k szakmai továbbk bbképzése 2013. június 5-6. 5 Szabados László tű. őrnagy

Részletesebben

Teendők munkabaleset esetén

Teendők munkabaleset esetén Teendők munkabaleset esetén a jó munkahely mindnyájunknak fontos a munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 www.tamop248.hu a jó munkahely

Részletesebben

Munka- és tűzvédelmi oktatás. hallgatók részére

Munka- és tűzvédelmi oktatás. hallgatók részére Munka- és tűzvédelmi oktatás hallgatók részére A munkavédelem mindenki feladata! A munkavédelem nem egy külön tevékenység, azt a tanulás közben kell csinálni! 2 A munkavédelem feladata: megvédeni a veszélyektől

Részletesebben

Balesetek általános és középiskolákban a 2004/2005. tanévben

Balesetek általános és középiskolákban a 2004/2005. tanévben Balesetek általános és középiskolákban a 2004/2005. tanévben Gyulai Éva 1, Dr. Bényi Mária 2, Dr. Kakucs Réka 1 1 Fodor József Országos Közegészségügyi Központ - Országos Környezetegészségügyi Intézete,

Részletesebben

KÖSZÖNTÖM A RENDEZVÉNYEN MEGJELENTEKET

KÖSZÖNTÖM A RENDEZVÉNYEN MEGJELENTEKET KÖSZÖNTÖM A RENDEZVÉNYEN MEGJELENTEKET Munkavédelem a mindennapokban Komárom-Esztergom megye munkavédelmi helyzetének alakulása 2014. december 1. KEMKH Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerve Szervezeti

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 1.) melléklete 10.) függeléke CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALA

Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 1.) melléklete 10.) függeléke CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALA Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 1.) melléklete 10.) függeléke CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALA FALUHÁZ ÉS AZ ORVOSI RENDELŐBEN MŰKÖDTETETT VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

Részletesebben

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST KÖZTÁRSASÁG TÉR 7.

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. 1081 BUDAPEST KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: ES-1113/03 ÜGYINTÉZŐ: Petróczy Lajos TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7707 TELEFAX: 06-1-459-7764; 06-1-459-7770 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; petroczyl@eh.gov.hu TÁRGY:

Részletesebben

Egészséges és biztonságos munkavégzés

Egészséges és biztonságos munkavégzés A belügyminiszter által irányított rendvédelmi szervek feladatai és tevékenysége az Egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosításában a munkavédelem és a közegészségügy-járványügy keretein

Részletesebben

Élelmiszeripari mikrobiológiai laboráns. Laboratóriumi technikus

Élelmiszeripari mikrobiológiai laboráns. Laboratóriumi technikus A /07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Tűzvédelmi Szabályzat

Tűzvédelmi Szabályzat Neszmély Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tűzvédelmi Szabályzat 2011. december 20. Elfogadásra került a /2011. (XII. 19.) Kt. sz. határozattal HATÁLYBALÉPÉS SZABÁLYAI A tűz elleni védekezésről,

Részletesebben

Az OTSZ használati szabályainak főbb változásai

Az OTSZ használati szabályainak főbb változásai Az OTSZ használati szabályainak főbb változásai Országos Tűzvédelmi Konferencia Visegrád, 2011. szeptember 16. 2011. szeptember 16. Borsos Tibor tűzvédelmi szakértő 1 Tűzveszélyességi osztályba sorolás:

Részletesebben

XXIII. Tanácsok (1884 ) 1950 1990 ( 1996) 6 276,21 fm

XXIII. Tanácsok (1884 ) 1950 1990 ( 1996) 6 276,21 fm XXIII. Tanácsok (1884 ) 1950 1990 ( 1996) 6 276,21 fm K 1 Pest Megyei Tanács iratai 1950 1990 5,20 fm a) Jegyzőkönyvek 1950 1990 5,20 fm K 2 Pest Megyei Tanács Végrehajtó Bizottsága iratai 1950 1990 24,20

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ügyiratszám: 34-12/2014. Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült : Császártöltés Község Képviselő-testületének 2014. november 3-án, 15.30 órai kezdettel

Részletesebben

8/1.6 Munkatéri megvilágítás szerelési munkálatai közben bekövetkezett halálos munkabaleset

8/1.6 Munkatéri megvilágítás szerelési munkálatai közben bekövetkezett halálos munkabaleset 8/1 40 Munkavédelem és munkabiztonság CD 8/1.6 Munkatéri megvilágítás szerelési munkálatai közben bekövetkezett halálos munkabaleset Elsőfokú eljárás A megállapított tényállás szerint az áramszolgáltató

Részletesebben

Rendkívüli felülvizsgálat és karbantartás

Rendkívüli felülvizsgálat és karbantartás A beépített tűzjelző berendezések létesítésének aktuális kérdései 2 Az üzemeltetés buktatói Személyi feltételek Környezeti feltételek Műszaki feltételek Rendkívüli felülvizsgálat és karbantartás Téves

Részletesebben

Tűzvédelmi ismeretek 2013. OMKT

Tűzvédelmi ismeretek 2013. OMKT Tűzvédelmi ismeretek 2013. OMKT Tűzvédelem Tűzmegelőzés Tűzoltás Tűzvizsgálat Az égés feltétele Oxigén Gyulladási hőmérséklet Éghető anyag Az oxigén szerepe az égésben A levegő oxigéntartalma 21 % 21-18

Részletesebben

NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2015. FEBRUÁR 20-I ÜLÉSÉRŐL

NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2015. FEBRUÁR 20-I ÜLÉSÉRŐL NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2015. FEBRUÁR 20-I ÜLÉSÉRŐL Az ülés helyszíne: Nemzeti Választási Iroda székháza (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.) Az ülés ideje:

Részletesebben

munkabaleseti jegyzőkönyv.

munkabaleseti jegyzőkönyv. MUNKAVÉDELEM Új munkabaleseti jegyzőkönyv A tavalyi évben kiadott módosítás után 2005. január 1-jétől ismét változott a munkabalesetek kivizsgálását és bejelentését szolgáló Munkabaleseti jegyzőkönyv.

Részletesebben

A 10/2007. (II. 27.) 1/2006. (II. 17.) OM

A 10/2007. (II. 27.) 1/2006. (II. 17.) OM A 10/2007. (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006. (II. 17.) OM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve HATÁROZAT

Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve HATÁROZAT Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Iktatószám: 1314-9/2011. Ügyintéző: Dr. Gazdig Mária Tárgy: Látóképi Tófürdő fürdővíz profiljának megállapítása HATÁROZAT A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA augusztus 16., hétfõ. Tartalomjegyzék. 229/2010. (VIII. 16.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA augusztus 16., hétfõ. Tartalomjegyzék. 229/2010. (VIII. 16.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. augusztus 16., hétfõ 133. szám Tartalomjegyzék 229/2010. (VIII. 16.) Korm. rendelet 69/2010. (VIII. 16.) ME határozat 70/2010. (VIII. 16.) ME határozat

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A fővárosban működő fegyveres biztonsági őrségek helyzete

A fővárosban működő fegyveres biztonsági őrségek helyzete A fővárosban működő fegyveres biztonsági őrségek helyzete A H A T Ó S Á G I E L L E N Ő R Z É S E K É S A Z Ő R S É G P A R A N C S N O K I K O N F E R E N C I A T A P A S Z T A L A T A I Nyikos Attila

Részletesebben

Migráció egészségügyi, közegészségügyi, járványügyi problémák

Migráció egészségügyi, közegészségügyi, járványügyi problémák Migráció egészségügyi, közegészségügyi, járványügyi problémák Dr. Paller Judit mb. országos tisztifőorvos XXII. Magyarországi Egészségügyi Napok, Debrecen 2015. október 7-9. Irányadó jogszabályok - Az

Részletesebben

A Békés M e g y e i Tanács, Végrehajtó Bizottsága és szakigazgatási s z e r v e i iratai

A Békés M e g y e i Tanács, Végrehajtó Bizottsága és szakigazgatási s z e r v e i iratai A Békés M e g y e i Tanács, Végrehajtó Bizottsága és szakigazgatási s z e r v e i iratai Segédletek 1. A Békés Megyei Tanács, Végrehajtó Bizottsága és szakigazgatási szervei iratai 1950-1990 A Békés

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám:1292/2010. Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Női és a Férfi Átmeneti Szálló akadálymentesítésére vonatkozó hatósági

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. > :'.! :.' ;. : ' : ~ ; \' ::~-l. ;( Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgámiester. T

JEGYZŐKÖNYV. > :'.! :.' ;. : ' : ~ ; \' ::~-l. ;( Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgámiester. T BUAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készült a Pénzügyi Bizottság 2012. december ll-én megtartott ülésén, a Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2347/2009. (XII. 2.) sz. HATÁROZATA

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2347/2009. (XII. 2.) sz. HATÁROZATA az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2347/2009. (XII. 2.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Nyt. szám: /2012 1. számú példány NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete

Részletesebben

Nőtt a súlyos munkabalesetek száma Csongrád megyében is

Nőtt a súlyos munkabalesetek száma Csongrád megyében is Nőtt a súlyos munkabalesetek száma Csongrád megyében is Munkavédelmi nyílt napot tartanak a partnerség jegyében a Munkahelyi balesetben megsérültek és elhunytak nemzetközi emléknapja alkalmából Kedvezőtlenül

Részletesebben

XXIII. 3. Zala Megyei Tanács V. B. Titkárság h. TÜK iratok 1983-1990

XXIII. 3. Zala Megyei Tanács V. B. Titkárság h. TÜK iratok 1983-1990 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. ÁTTEKINTŐ RAKTÁRI JEGYZÉK XXIII. 3. Zala Megyei Tanács V. B. Titkárság h. TÜK iratok 1983-1990 Terjedelme: 28 doboz = 3,08 ifm Helyrajzi jelzete: Iktatott

Részletesebben

NYILATKOZAT a baleset (sérülés) körülményeiről

NYILATKOZAT a baleset (sérülés) körülményeiről Egészségbiztosító:. címe:..... Társadalombiztosítási kifizetőhely:..... címe:.... Hivatkozási szám:... Felhívjuk a figyelmét, hogy a év.. hó nap történt balesetével (sérülésével) kapcsolatban a 217/1997.

Részletesebben

A műszaki vizsgálatról

A műszaki vizsgálatról A műszaki vizsgálatról A Nemzeti Közlekedési Hatóság a kormány kijelölése alapján felelős többek között a közúti járművek műszaki megvizsgálásáért is. A járművek műszaki megvizsgálásáról rendelkező jogszabályok

Részletesebben

A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok

A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok Nesztinger Péter munkavédelmi főreferens Munkavédelmi

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Fémnyomó Fémipari megmunkálógépsor és berendezés-üzemeltető

Fémnyomó Fémipari megmunkálógépsor és berendezés-üzemeltető A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA

BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA I. KATONAI HATÓSÁGI KONFERENCIA Balatonkenese, 2012. május 8 9. BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA Készítette: Fóti Zoltán vezető tanácsos HM Hatósági Hivatal Veszélyes Katonai Objektum

Részletesebben

b.) az a.) pontban nem említett kereskedelmi tevékenységek esetében a kereskedelmi tevékenység helye szerinti települési önkormányzat jegyzője.

b.) az a.) pontban nem említett kereskedelmi tevékenységek esetében a kereskedelmi tevékenység helye szerinti települési önkormányzat jegyzője. V. Kereskedelmi igazgatás 1.1. Bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység bejelentése A kereskedelmi hatóság és a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság (a nemesfémből készült ékszekerek, díszműáruk

Részletesebben

UTASÍTÁSA A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK ÁBTL - 4.2. -10-26/9/1968 /1. 9. számú. Budapest, 1968. évi október hó 12-én

UTASÍTÁSA A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK ÁBTL - 4.2. -10-26/9/1968 /1. 9. számú. Budapest, 1968. évi október hó 12-én BELÜGYM INISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! Szám: 10-26/9/1968. 5 8 3 H K. 4 / 7 5 / B M. u t. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 9. számú UTASÍTÁSA Budapest, 1968. évi október hó 12-én ÁBTL -

Részletesebben

alapvető eljárási szabályok az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje) ügyfélfogad ás ideje

alapvető eljárási szabályok az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje) ügyfélfogad ás ideje i ügy fajtája/eljárás típusa Hatáskörrel rendelkező szerv Hatáskör átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv Az eljáró szerv területe az ügyintézéshez dokumentumok, okmányok eljárási illetékek (igazgatási

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ALKOTMÁNYA / ALAPTÖRVÉNYE. (2011. április 25.) ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART. Nemzeti Hitvallás / Nemzeti Nyilatkozat

MAGYARORSZÁG ALKOTMÁNYA / ALAPTÖRVÉNYE. (2011. április 25.) ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART. Nemzeti Hitvallás / Nemzeti Nyilatkozat MAGYARORSZÁG ALKOTMÁNYA / ALAPTÖRVÉNYE (2011. április 25.) ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART Nemzeti Hitvallás / Nemzeti Nyilatkozat Mi, a magyar nemzet tagjai, az új évezred kezdetén, felelőséggel minden magyarért,

Részletesebben

HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETE AUSZTRIÁBAN ÉS MAGYARORSZÁGON

HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETE AUSZTRIÁBAN ÉS MAGYARORSZÁGON HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETE AUSZTRIÁBAN ÉS MAGYARORSZÁGON Összehasonlító elemzés DR. SZABÓ KÁROLY GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉSI ÉS FELÜGYELETI FŐOSZTÁLYÁNAK

Részletesebben

Adatlapok összesítése Bíróság V. kérdés VI. kérdés VII. kérdés VIII. kérdés IX. kérdés. bírósági igen nem közjegyző igen nem igen nem igen nem npp

Adatlapok összesítése Bíróság V. kérdés VI. kérdés VII. kérdés VIII. kérdés IX. kérdés. bírósági igen nem közjegyző igen nem igen nem igen nem npp Bíróság V. kérdés VI. kérdés VII. kérdés VIII. kérdés IX. kérdés bírósági igen nem közjegyző igen nem igen nem igen nem npp JÁRÁSBÍRÓSÁG 6 354 3 2 92 259 141 220 22 336 Budapest Környéki Törvényszék Fővárosi

Részletesebben

4. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelmek elbírálása. 5. Étkezési térítési díj támogatás iránti kérelem elbírálása.

4. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelmek elbírálása. 5. Étkezési térítési díj támogatás iránti kérelem elbírálása. II-2/455-11/2011. ikt. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális és Egészségügyi Bizottsága 2011. december

Részletesebben

Fémtömegcikkgyártó Fémipari megmunkálógépsor és berendezés-üzemeltető

Fémtömegcikkgyártó Fémipari megmunkálógépsor és berendezés-üzemeltető A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Ellenőrzési és Karbantartási Terv. és Feladatrend a. Közösségi Játszótéri Eszközök. Használatáról és annak. Ellenőrzéséről

Ellenőrzési és Karbantartási Terv. és Feladatrend a. Közösségi Játszótéri Eszközök. Használatáról és annak. Ellenőrzéséről Ellenőrzési és Karbantartási Terv és Feladatrend a Közösségi Játszótéri Eszközök Használatáról és annak Ellenőrzéséről 1 1. Operatív (havi) ellenőrzés Olyan részletes ellenőrzés, mely a játékeszköz stabilitásának

Részletesebben

A nemzeti fejlesztési miniszter. /2012. (.) NFM rendelete

A nemzeti fejlesztési miniszter. /2012. (.) NFM rendelete A nemzeti fejlesztési miniszter /2012. (.) NFM rendelete a járási (fővárosi kerületi) hivatalok kialakításával, a körzetközponti jegyzői hatáskörök és a többcélú kistérségi társulások megszűnésével összefüggésben

Részletesebben

STATISZTIKAI ÖSSZEÁLLÍTÁS

STATISZTIKAI ÖSSZEÁLLÍTÁS FŐVÁROSI BÍRÓSÁG ELNÖKE El. IX. A.9/. STATISZTIKAI ÖSSZEÁLLÍTÁS A FŐVÁROSI BÍRÓSÁG ügyforgalmáról és tevékenységéről év. 1. oldal Ügyforgalmi statisztika a Fővárosi területéhez tartozó kerületi bíróságokon

Részletesebben

91/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet

91/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet 91/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet az M4 autópálya/autóút és a 4. számú főút fejlesztéseihez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Részletesebben

A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotása 4. számú napirend a Képviselő-testület 2012. november 15-i ülésén A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotása Tisztelt Képviselő-testület! A Magyarország

Részletesebben

KISBAJCS és VÉNEK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV

KISBAJCS és VÉNEK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV KISBAJCS és VÉNEK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült Kisbajcs és Vének községek Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2013. július 11-én (csütörtök) 17,00 órai kezdettel

Részletesebben

ISKOLAI HÁZIREND. OM azonosító: 037735. Petőfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári főtér 5.

ISKOLAI HÁZIREND. OM azonosító: 037735. Petőfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári főtér 5. Petőfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári főtér 5. Móra Ferenc tagiskolája Püspökszilágy, Kossuth Lajos u. 13. OM azonosító: 037735 ISKOLAI HÁZIREND Átdolgozva: közoktatási szakértő véleménye alapján

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselőtestülete

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselőtestülete Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése i X. kerületi Rendőrkapitányság?nnQ < P n i c Vezetője.{""L^l?. * 1102, Harmat u. 6-8. 3 1475, Pf. 31. S 36 (1) 263-7200 /50-100 Főváros

Részletesebben

a jó munkahely Munkavédelmi és munkaügyi ellenőrzések a munkavállalók védelmében mindnyájunknak fontos TÁMOP /

a jó munkahely Munkavédelmi és munkaügyi ellenőrzések a munkavállalók védelmében mindnyájunknak fontos TÁMOP / Munkavédelmi és munkaügyi ellenőrzések a munkavállalók védelmében a jó munkahely a munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 www.tamop248.hu

Részletesebben

MINŐSÉGÜGYI ELJÁRÁS AZ ADÓÜGYI IRODA FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA

MINŐSÉGÜGYI ELJÁRÁS AZ ADÓÜGYI IRODA FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA AZ ADÓÜGYI IRODA FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA 1. AZ ELJÁRÁS CÉLJA A jelen folyamatszabályozás a helyi adók kivetésével, beszedésével, a nem adózók felkutatásával, továbbá az önkormányzat adóhátralékainak és az

Részletesebben

A szabályozási dokumentum célja: a rendszerszemléletű munkavédelmi hatósági ellenőrzés lefolytatásának normatív utasításban történő szabályozása.

A szabályozási dokumentum célja: a rendszerszemléletű munkavédelmi hatósági ellenőrzés lefolytatásának normatív utasításban történő szabályozása. Jelen utasítás elkészítéséért és aktualizálásáért a Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság vezetője, a szabályozási dokumentumban foglaltak működtetéséért a főigazgató a felelős. A szabályozási dokumentum

Részletesebben

Tiszavárkony Község Önkormányzat. Tűzvédelmi szabályzata

Tiszavárkony Község Önkormányzat. Tűzvédelmi szabályzata Tiszavárkony Község Önkormányzat Tűzvédelmi szabályzata A tűzvédelmi szabályzat meghatározására a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. Törvény 18, valamint

Részletesebben

A belügyminiszter 535059/1946. B. M. számú rendelete

A belügyminiszter 535059/1946. B. M. számú rendelete A belügyminiszter 535059/1946. B. M. számú rendelete a magyar államrendőrség államvédelmi osztálya szervezetének, továbbá feladat- és ügykörének megállapítása tárgyában. Az 1946. év október hó 4. napján

Részletesebben

A tételhez segédeszköz nem használható.

A tételhez segédeszköz nem használható. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a Fürdőüzemi ügyfélkapcsolati tevékenység, a Fürdőüzemi munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelem és a Szuggesztív kommunikáció

Részletesebben

156. sz. Ajánlás. a munkavállalóknak a munkahelyi levegőszennyeződés, a zaj és rezgés által okozott foglalkozási veszélyek elleni védelméről

156. sz. Ajánlás. a munkavállalóknak a munkahelyi levegőszennyeződés, a zaj és rezgés által okozott foglalkozási veszélyek elleni védelméről 156. sz. Ajánlás a munkavállalóknak a munkahelyi levegőszennyeződés, a zaj és rezgés által okozott foglalkozási veszélyek elleni védelméről Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. A Kormány

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. A Kormány 1 1. melléklet a BM/14323/2014. számú előterjesztéshez A Kormány /2014. ( ) Korm. rendelete a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel összefüggő lényeges adatokról, valamint a lényeges adatok bejelentésének rendjéről

Részletesebben

430/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete ALGYŐI SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2015. November 03.

430/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete ALGYŐI SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2015. November 03. 430/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete ALGYŐI SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. November 03. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Algyői Szivárvány Óvoda 6750 Algyő, Kastélykert

Részletesebben

Mint a gép! Balesetek nélkül. Szimpózium

Mint a gép! Balesetek nélkül. Szimpózium Mint a gép! Balesetek nélkül. Szimpózium Az új Mt. alkalmazása a munkaügyi ellenőrzések tükrében Előadó: Dr. Csigi Imre Ferenc közigazgatási tanácsadó Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkaügyi Főosztály E-mail

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Képviselő-testületeinek 2015. szeptember 7.-én 17 órai kezdettel Segesd községben, a Segesd-Taranyi IV. Béla Király Általános Iskola

Részletesebben

1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat

1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 30-i rendkívüli

Részletesebben

H Használati útmutató LED panelek üzembe helyezésére és kezelésére Cikk sz , , , , , ,

H Használati útmutató LED panelek üzembe helyezésére és kezelésére Cikk sz , , , , , , H Használati útmutató LED panelek üzembe helyezésére és kezelésére Cikk sz. 1460476, 1460474, 1436525, 1436526, 1460477, 1460475, 1463527 Ez a használati útmutató kizárólag ezekhez a termékekhez tartozik.

Részletesebben

CES Hőgenerátor Kezelési útmutató

CES Hőgenerátor Kezelési útmutató CES Hőgenerátor Kezelési útmutató CES KFT. Üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el! Tartalom Bevezető... 3 C.E.S. kavitációs hőgenerátorok leírása és alkalmazása... 3 2. A C.E.S. kavitációs hőgenerátorok

Részletesebben

Országos Idegtudományi Intézet

Országos Idegtudományi Intézet 1. oldal: összesen: 64 Iktatási szám: Országos Idegtudományi Intézet MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT Jóváhagyom: Budapest, 2010. január 06... Főigazgató Főigazgató gazdasági helyettese 2 2. oldal: összesen: 64

Részletesebben