~c~ato~ a baleseivéc~elw~i és ipanegés2ségingyi kénciése~~ez a c~ebnecehi gyctnvi2sgálatol< kapcsá~ ( )

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "~c~ato~ a baleseivéc~elw~i és ipanegés2ségingyi kénciése~~ez a c~ebnecehi gyctnvi2sgálatol< kapcsá~ (1945-1950)"

Átírás

1 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXII 185 ~c~ato~ a baleseivéc~elw~i és ipanegés2ségingyi kénciése~~ez a c~ebnecehi gyctnvi2sgálatol< kapcsá~ ( ) Bevezető szakirodalmi megjegyzések Napjainkban előtérbe kerültek az egészségügyi állapotot vizsgáló kutatások a társadalomtudományokban is. A Egészségügyi Világszervezet (WHO) alapokmánya szerint "az egészség a testi, szellemi és társadalmi jólét teljes állapota, és nem csak a betegség és a rokkantság hiánya". Az egészségi állapottal külön tudományág, az egészség szociológiája (sociology of health) foglalkozik. Ettől különbözik az orvosi szociológia (medical sociology), amely az egészségügyi ellátás működésére összpontosítja figyelmét. A vizsgálatok megállapításában és kiterjesztésében nagy szerepet játszottak a felnő tt halandóság romlási arányának közvetett társadalmi okai, ezek között is a munkahelyi egészségi ártalmak. A munkahelyi egészség követelményeinek elhanyagolására, az egészségügyi helyzet romlására a társadalompolitika kutatói a 80-as évek elején figyeltek fel erőteljesen. l Bizonyos munkahelyi ágazati betegségekről már a múlt század második feléből vannak adatok. Egy Albrecht Heimann nevű német tudós az közötti időszakban vizsgálta a nyomdászok elha lálozási okát. Statisztikája szerint legnagyobb arányban a légzőszervi megbetegedések szedték halálos áldozataikat a nyomdai dolgozók közül. A másik nyomdász népbetegség a tüdővész vo1t. 2 Szabó Ervin ' Andorka Rudorf: Bevezetés a szociológiába. (Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem). Bp , 305, 307, 309, 310. old. ' V. Szatmári Ibolya : A nyomdászság életmódbeli sajátságainak szervezeti alapjai. In : Nyomdatörténeti és nyomdászéletmód - kutatási tanulmányok. Szerk. : dr. Tóth Béla - dr. Dankó Imre. Db o1d.

2 186 Adatok a balesetvédelmi és iparegészségügye kérdésekhez... a Szocializmus c. folyóiratban ban ismertette F.G.Gilbreth mérnök "Motion study" c. könyvét, melyben a taylorizmus e jelentő s képviselőjénél egy fejezetet kapott az egészség kérdése is. Idézte errő l a szerző egy mondatát "Magát a munkát oly módon kell végeztetni, hogy elvégzése gyarapítsa az egészséget, és ne vegyen el belő le." 3 A két világháború közötti válságok a munkások üzemi tevékenységének és munkahelyi nehézségeinek kérdéseit is felvetik. Egyes nyugateurópai országokban, többek között Franciaországban lassan tiszteletben tartják az üzemi balesetekre és a betegségekre vonatkozó kötelez ő biztosítást. Az állam szociálpolitikai intézményeinek megfelelően orvosok, szociológusok és pszichológusok serege kezdi vizsgálni a gépek dübörg ő zajában dolgozó ember munkahelyi körülményeit. 4 Az iparszociológia valóságos megjelenésére azonban az ötvenes évekig várni kellett. Valójában az iparszociológiát üzem- és munkaszociológiaként is számon tartják. A szakirodalom értelmezésében az iparszociológia a vállalati élet egészét elemzi. Az üzem- és munkaszociológia inkább a műhely, a munka világára fordítja a figyelmét. Ez utóbbi két diszciplína módszereit kell a kutatóknak alkalmazniuk. Amerikai szociológusok D.C.Miller és W.H.Form tollából jelent meg az első átfogó iparszociológiai munka. s Később tanulmányok születtek a munkahelyi egészségvédelemrő l, a munkahelyi mentálhigiénérő l is. 6 Magyarországon már 1887-ben jelentés készült az ugyanazon évben foganatosított gyárvizsgálatokról. Az évi 28. tc. alapján pedig megszervezték a kerületi iparfelügyelőségeket, melyek gyárs Szabó Ervin : A Taylor - rendszerről, Szocializmus o1d. In : U.ő. Hol az igazság!? Szerk. : Révész Ferenc. Bp old. 4Georges Duby - Robert Mandrou : A francia civilizáció ezer éve. Bp old. s Héthy Lajos - Makó Csaba : Iparszociológia. In : A szociológia ágazatai. Szerk. : Kulcsár Kálmán Bp old., Miller, D.C. - Form, W.H. Industrial Sociology : The Sociology of Work Organizations (Iparszociológia : A munkaszervezetek szociológiája) New York, Harper, Row (2. kiadás) 6Antoine Gubser : Monotonie im Industriebetrieb. Die Auswirkungen einfórmiger Arbeitvorg~nge : Ihre Prophylaxe und Bekámpfung , Hans Hubert- Bern - Stuttgart ; Paul Sivadon, Roger Amiel : Psychopathologie du travail Les Éditions Sociales Francaises, Paris. Jelentés az évben foganatosított gyárvizsgálatokról. Magyar munkásszociológiák. Szerk. : Litván György, Kossuth, SS.old.

3 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXII 187 vizsgálati jelentései különösen fontos történeti források. A szakirodalom azonban eléggé szegényes. A két világháború között a munkakörülmények romlása és az üzemi balesetek számának emelkedése néhány szociálpolitikai érzékű szerző gondolatébresztő művét eredményezte. Gortvay György és Kovrig Béla munkái említendők itt elsősorban. 9 Az 1945 utáni korszak szemléletes adata, hogy januárjában a Szakszervezetek Országos Tanácsa megindította a Szociálpolitika c. lapot. Ez október és december között "Társadalombiztosítás és munkavédelem" címen jelent meg. l A hatvanas évekig Magyarországon iparszociológia gyakorlatilag nem létezett, az üzemtörténet-írás pedig mostohán kezelte az iparegészségügy kérdéseit. ll A témakörbe vágó szociálpolitikai munkák közül Ferge Zsuzsa művét említjük meg, valamint Fukász György munkakultúráról írt elméleti igényességű könyvét, mely az üzemi balesetek és munkavédelem kérdéseivel is foglalkozott. l2 Végül nem elhanyagolható Buda Béla írása a munkahelyi mentálhigiénéről. l3 Debrecen város egészségügyének korszakunkra is vonatkozó forrásanyagát Mervó Zoltánné ismertette tanulmányaiban. ta Üzemegészségügyi és balesetekkel kapcsolatos adatokról szólt még $ A helytörténetírás levéltári forrásai II Szerk. : Komoróczy György. Db : 353. old. 9 Kovrig Béla : Szociálpolitika. Magyar Szemle Társaság. Bp , Társadalompolitikai feladataink. "Az évi Közegészségügyi és Társadalompolitikai Orszá-. gos Értekezlet munkálatai." Szerk. : Balogh Andor és Kovrig Béla., U.ő. : A munka védelme a dunai államokban., Kolozsvár, 1944., Gortvay György : A Társadalomegészségügyi Múzeum munkássága. In : A mai magyar szociálpolitika. Az évi Közigazgatási Továbbképz ő Tanfolyam anyaga. Szerk. : Martonffy Károly Bp (924.o1d.) ' Ferge Zsuzsa : Fejezetek a magyar szegénypolitika történetébő l Bp o1d. " Sipos Péter : Üzemtörténet és munkásmozgalom-történet. In : Az üzemtörténetírás kérdései. Elméleti és módszertani tanulmányok. Szerk. : Incze Miklós. Bp '2 Ferge Zs. : Fejezetek a magyar szegénypolitika... i.m., Fukász György : A munka kultúrája. Bp 'a Buda Béla : A munkahely mentálhigiénéje. In : U.ő. : Mentálhigiéné. Tanulmánygyűjtemény. Bp o1d. 'a Mervó Zoltánné : szolgálatának ágazati felépítése, hatásköre között. A Hajdú-Bihar megyei Tanács és Debrecen város egészségügyi Levéltári Szemle, sz o1d., U.Ő : Debrecen város egészségügye a levéltári iratok tükrében. HBMLÉ. XII. (Szerk. : Gazdag István) Db old.

4 188 Adatok a balesetvédelmi és iparegészségügyi kérdésekhez... írásaiban Szűcs Ernő.ts A témakör kutatásához segítséget nyújt Ujlaky Zoltán áttekintése az ipadelügyelőség iratanyagáró1. 16 Ismerteti az idevágó iratanyagot egy helytörténeti forrásokat összegez ő kötet.' Megemlítend ő még Balogh Béláné és Pörge Józsefné rövid összefoglaló munkája.~ 8 Végül egy tanulmánygyűjtemény, mely a tanácsok megalakulásától kezdve szólt Debrecen egészségügyérő l.~9 Balesetvédelmi intézkedések Fentebb említettük már azt a tényt, hogy az évi 28 tc. életre hívta a kerületi ipadelügyel őségeket és megindultak a gyárvizsgálatok. Ezek során ellenőrizték az ipari törvények és rendeletek megtartását, a balesetek megelőzését szolgáló rendeletek végrehajtását. Az iparfelügyelő i ellenőrzés 1923-tól minden telepengedélyes üzemre kiterjedt. Elég részletes adatokat tartalmaztak az 1930-as évekig az üzemvizsgálati jelentések. Szóltak arról is bőven, hogy milyen balesetveszélyes körülményeket találtak a vizsgálatok során, vannak-e robbanószerek, gyulladó anyagok, veszélyes gépek, történtek-e intézkedések? Az iparügyi miniszter május 15-én szabályozta a negyedéves jelentések összeállítását tól új típusú üzemvizsgálati jelentést rendszeresítettek. A kimutatásban szerepeltetni kellett a balesetek mellett a munkásjóléti intézményekre vonatkozó adatokat is. Betegségi biztosítás, mosdó, öltözőhelyiség, orvosi rendelés kapott helyet a felsorolásban. Az évi iktatott iratok között egy kimutatás is található azokról a balesetekről, melyekről a rendőri hatóságok írás- ' S Szűcs Ernő: Az üzemtörténet-írás levéltári forrásai Hajdú-Bihar megyében. HBMLÉ II. (Szerk. : Gazdag István) Db old. U. Ő. : Debrecen ment ő- szolgálata HBMLÉ XIV. (Szerk. : Gazdag L) Db old. '6 Ujlaky Zoltán : A Debreceni Kerületi Ipadelügyelőség iratai a Hajdú-Bihar Megyei Levéltárban. L. Sz. 1989/ o1d. "A helytörténetírás levéltári forrásai. III Szerk. : Gazdag István, Debrecen, o1d. 's Balogh Béláné - Pörge Józsefné : A debreceni egészségügy rövid története (Egészségügyi Munka, I.sz o1d.) '9 Debrecen a szocialista egészségügy szolgálatában (Szerk.:dr.Törös Béla) Db

5 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXII 189 beli szakvéleményt kértek. A balesetek kapcsán azt is meg kell jegyeznünk, hogy a két világháború közötti időszakban a mentők is számos alkalommal nyújtottak elsősegélyt laktanyájukban balesetet szenvedett embereknek. 2t Az iparfelügyel őség iratanyagában az évben arról is található adat, hogy ipari mentőtanfolyam működött. 2 z Köztudomású, hogy Debrecen iparát és az egész várost óriási veszteség érte a háború alatt. A harcok megszűnése utáni első napokban meg kellett kezdeni a romeltakarítást, a termelés és az élet alapvető feltételeinek biztosítását. Az elhagyott üzemekbe lassan visszatértek a munkások, eltakarították a romokat, megtisztították és üzemkész állapotba helyezték a gépeket. Mostoha körülmények és rendkívül rossz szociális feltételek mellett indult meg a termelés. 23 A kerületi iparfelügyel ők 1945 után is tovább működtek a korábbi jogszabályok alapján. Ügykörük az 55000/ Ip.M.sz. rendele t értelmében bővült. Az üzemi bizottságoknak az iparfelügyel őkhöz kellett fordulniok egészségügyi és balesetvédelmi kérdésekben, valamint a népjóléti intézményekkel kapcsolatban. 2a A kerületi iparfelügyelőség irataiban már találhatók munkaadói jelentések az üzemi balesetekről az évbő l. Both István segéd a kefésműhelyben villanymotor által hajtott szalagfűrészen dolgozott. Figyelmetlensége okozta balesetét január 19-én. A szalagfűrész levágta a bal középs ő ujját. 25 Érdekes módon az év vége felé bukkan fel az iratokban Erdő s András ügye, aki a Hortobágyi Műmalom alkalmazásában még augusztus 19-én szenvedett balesetet. A balesetbejelent ő-lap azonban a baleseti iratokkal együtt a "rendkívüli viszonyok" következtében megsemmisült - írja az Országos Társadalombiztosító Intézet Debreceni Kerületi Pénztára a Kerületi Iparfelügyelőségnek. 26 z Ujlaky Z. : A Debreceni Kerületi Ipadelügyel őség iratai... i.m. 50, 52, 53, 5ó.old. A helytörténetírás levéltári forrásai II Szerk. : Komoróczy György., Debrecen o1d. z' Szűcs E. : Debrecen mentő szolgálata... i.m. 104.o1d. z2 HBML. VI l.d / okt.15. z' Debrecen iparának története. Szerk. : Ránki György, Db o1d. z a Ujlaky Z. : A Debreceni Kerületi Ipadelügyelőség iratai... i.m l.old. 2s 25./HBML. XXIV. 301/a 2.cs. 101/1946., január 9. zb U.o.962/1945. november 12.

6 190 Adatok a balesetvédelmi és iparegészségügyi kérdésekhez... Az Iparügyi miniszter július 2-án jóváhagyta az iparfelügyelő évre előirányzott programját. Követeli, hogy munkásvédelmi és termelési szempontból valamennyi ipartelepet évente legalább egyszer vizsgáljon meg. 2 ~ A telepengedélyek kiadásánál a kerületi iparfelügyelő a balesetvédelmi szempontok betartását szorgalmazza. Ladányi János tímárműhelye esetében előírja, hogy a munkásokat facipővel és vízhatlan köténnyel kell ellátni. Mentőszekrény szükséges, a szárítókban nyílt láng használata és a dohányzás szigorúan tilos. 2g Makrai Bertalan kelmefestő mester műhelyében is un. kisszabványú mentőszekrényt kell állandóan felszerelt állapotban tartani. Benzint és egyéb robbanó folyadékokat csak az üzemtő l teljesen elkülönített helyen szabad tartani robbanásmentes edényben és csak 10 kg mennyiségben, Az erre a célra szolgáló helyiség csak tűzbiztos terem lehet. 29 Van olyan eset is, amikor az üzem igazgatósága akadékoskodik. A 2. számú Szövetkezeti Bőrgyár gépésze jelentette az iparfelügyelőnek, hogy az üzemben levő 70,5 m2 tűzfelületű Cornwall M. gyártmányú sz. gőzkazán meghibásodott. Az üzem igazgatósága nem járult hozzá az üzemszünethez és a kazán kijavításához. Az iparfelügyelő felszólította az igazgatóságot az előállott hiányosság haladék nélküli kijavítására. 3o A Tiszántúli III. sz. Népszövetkezeti Cipőgyárban az üzemvizsgálat tűzrendészeti és egészségügyi hiányosságokat tár fel március 4-én. Hordozható létra nincs, hiányzik a ment őszekrény, gyógy szer, kötszer, fertőtlenítőszer. Debrecen város első fokú közigazgatási hatósága a tapasztalt hiányosságokról értesíti a tűzoltóparancsnokságot és a tisztifőorvosi hivatalt. 31 Az Apafi Gőzmalomban is hiányzik a megfelel ő mennyiségű kötszerrel ellátott mentőláda és karbantartásához a személyzetbő l nincs kijelölve senki - állapítja meg a tisztifőorvost értesítő véghatározat március 2-án. 32 A Debreceni Textilművek Termelő és Munkásszövetkezeténél ebben az időben ugyancsak több munkavédelmi problémát regisztrálnak a gyárvizsgálók. A szövőgépek rendkívül zsúfoltak, a gépek hajtószíjazata és szíjz' U.o. l.cs. 507/1945., július 2. za U.o. 2.cs. 941/1945., november 26. z9u.o. 1. cs. 703/ okt. 3. s U.o. 750/1945., július 24. si HBML. XXI. 507/a. 3.d. 227/1946., március 4. sz U.o. 2415/1946., március 2.

7 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXII tárcsái nincsenek fixen burkolva és a mentőszekrény felszerelése is hiányos. 33 A javítást célzó intézkedések között tarthatjuk számon azt, hogy november én a Fővárosi Mentőegyesület főorvosa a Debreceni Felső Szakiskolában ipari mentőtanfolyamot tartott. A tanfolyamon 43 fő vett részt. 34 Karap Béla szövödéjének vizsgálatakor január 10-én - is több teljesítendő munkavédelmi követelményt fogalmaznak meg az ellenőrző közegek. Mentőszekrényt kell beszerezni és ez állandóan jól felszerelt állapotban tartandó. A szövőgép fogaskerekeit védőburkolattal szükséges ellátni. 35 A debreceni kerületi iparfelügyelő egy dohánygyárban történt baleset ügyében február 22-én az iparügyi miniszterhez fordult. Levelében leírja, hogy többször is hallott már a dohánygyárban levő balesetveszélyes állapotokról, a védőberendezések hiányáról. Az iparfelügyel őnek azonban nincs módjában az üzemet ellenőrizni. A dohánygyár igazgatója ugyanis kijelentette, hogy ők nem tartoznak az iparfelügyel ő ellenőrzési hatáskörébe, az üzemet a központ ellenő rzi. Az iparfelügyel ő i szolgálati utasításnak a 11. -a így szól : "A pénzügyminiszter által kezelt összes ipartelepek, melyek munkásvédelmi szempontból való vizsgálatát az évi XXVII. t.c a értelmében a pénzügyminiszter saját szakértő közegei által teljesíttetheti, csak kazánvizsgálati szempontból tartoznak az iparfelügyel ők ügykörébe." Ez a törvény már elavult és nem szolgálja a munkásvédelmet - írja az iparfelügyelő. Azt sem tartja helyesnek, hogy egy ilyen üzemet saját emberei vizsgáljanak felül. Az üzemben számtalan baleset fordul elő. Nikotinmérgezések, dohánypor, piszok rongálja a dolgozók egészségét és az egészségügyi védelem nagyon csekély. A demokratikus népkormány nem tekinthet el attól, hogy munkásvédelmi szempontból és szociális kérdések dolgában intézkedni kell, hogy a dohánygyári üzemeket az iparfelügyel ő ügykörébe utalják. A munkások szociális érdeke és védelme is ezt kívánja. 36 Rövidesen változás következik be az iparfelügyel ő hatáskörében. Az 52650/ Ip. M.Sz. rendele t márciusában a kerületi iparfelügyelő t miniszteri biztosi teendőkkel bízta meg. Intézkedett az iparfejlesztés ügyében és az ipari munkásvédelem is ügykörébe tartozott ss U.o. 1553/1946., március 7. sa HBML. XXIV. 301/a. 3.cs. 5/1947., ss U.o. 143/ január 10. sb U.o. 162/ február 22.

8 192 Adatok a balesetvédelmi és iparegészségügyi kérdésekhez... az üzemi bizottsági tagok jogainak biztosítása mellett. Az üzembiztonságot szolgálta az iparfelügyelőnek az üzemekhez intézett felhívása, hogy tartsák be a dohányzási tilalmat, mert a legszigorúbb eljárást indítja ellenük. Sok tűzeset fordult elő ugyanis a dohányzás miatt. Az Iparügyi Minisztérium jóvá is hagyja a felhívást, amelyet az üzemeknek ki is küldtek november 20-án. 3g Pataky József miniszteri tanácsos, kerületi iparfelügyel ő április 1-én levelet intéz az iparügyi miniszterhez az ultraseptyl urea sebhint őpor mentőszekrényekben tartása ügyében. Levelében üzem vizsgálati tapasztalataira hivatkozva megállapítja, hogy az üzemekben előforduló sérülések alkalmával a legtöbb helyen a sérült sebet fertő t- lenítés céljából leöntik egy kis jóddal és bekötözik. Később a sérülést nem is veszik komolyan, legfeljebb csak akkor, amikor már fertőző - dött a seb és a nagyobb baj bekövetkezett. Több helyen az iparfelügyelő ultraseptyl urea sebhint őport ajánlott és azt ki is próbálták. Kapható 12 gr-os kis üvegekben és a tapasztalat szerint ez a sebhint ő - por elsőrendűen bevált. Javasolja, hogy főleg olyan üzemeknél, ahol gyakori a könnyebb sérülés, kötelezően írják elő az ultraseptyl urea sebhintőpor tartását az ipari ment őszekrényekben. 39 A mentőszekrények ügye több ízben is vizsgálatok és levélváltások tárgyát képezi. Az ecetgyárban, a Böszörményi út 2. szám alatt július 19-én tartott ipartelep-vizsgálat sürgős követelményként fogalmazza meg a mentőszekrény felszerelését. 4 Pataky József iparfelügyel ő november 17-én jelentést tesz az iparügyi miniszternek. Jelentésében arról szól, hogy Debrecenben folyó hó én ipari mentőtanfolyamot tartottak, melynek előadója a Vármegyék és Városok Országos Mentőegyesületének budapesti főorvosa volt. A régi gyakorlattal szemben a mentőszekrényekben levő wetol sebolaj mellőzését tanította azzal, hogy a mentőszekrényekben levő sebolaj megavasodik és a sebre öntve fertőzést okoz. Ehelyett ajánlotta az ultraseptyl hintőport, mely tökéletes fertőtlenít ő gyógyhatással bír. Előadta többek között azt is, hogy feltétlenül kívánatosa mentőszekrényekben a gumicső, széles szalag, valamint a lámpabélnek a beszerzése, mely az els~ Ujlaky Z. : A Debreceni Kerületi Ipadelügyel őség iratai... i.m. 51. old. s e U.o. : 54.o1d. s9 HBML. XXIV. 301/a. 5 cs. 2051/1948., április 1. a HBML. XXVII cs. XL-166/2., július 19.

9 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXII 193 vérzéseknél nélkülözhetetlen ( a spárga összeroncsolja az izmokat) ugyanúgy szükséges a steril paraffinolaj, mely főleg az égési sebekre használható. A MOSZ mentőszekrényekben a parafinolaj és érkötöző szalag benne van, azonban a ultraseptyl hintőpor hiányzik. De az üzemek nagyobb részének régi fajta mentőszekrényéb ől mindhárom hiányzik. 41 Dr. Pály Márton miniszteri tanácsos aláírásával december 6-án keltezték az iparügyi miniszternek azt a leiratát, amelyet a kerületi iparfelügyelőkhöz intézett a mentőszekrények ügyében. Ebben azt közli a miniszter, hogy az ipari mentőládák elrendelésénél, valamint a meglevő mentőládák hiányainak pótlásánál egyedül a MOSZ 445. sz. szabvány lesz az irányadó. A kerületi iparfelügyel ők utasítása eddig azért nem történt meg - olvashatjuk a továbbiakban -, mert a 4410/1948. sz. kormányrendelet az "összes egészségügyet" a népjóléti miniszter feladatkörébe utalta és a határkérdések tisztázására, amilyen pl. a mentőláda ellenőrzésének vagy előírásának joga, nem kerülhetett még sor. Egyébként a MOSZ 445.sz. szabvány rendeleti úton való kötelezővé tétele szintén népjóléti minisztériumi feladat. A wetol sebolaj használatával kapcsolatban pedig a Vármegyék és Városok Országos Mentőegyesületének igazgató főorvosa és más szakemberek is így foglaltak állást, hogy az miután nem steril, a mentőládából kihagyandó. 42 A Debreceni Magasépítési Vállalat gépkocsitelepén, az Ispotály u. 3.sz. alatt július 6-án megtartott baleset és üzemvizsgálat jegyzőkönyve is követelményként rögzíti, hogy mentőszekrényt kell be szerezni a MOSZ szabványnak megfelelően. Más munkavédelmi követelményr ő l is szó esik természetesen. Dohányzást tiltó táblát kell kitenni, az 1. sz. kőtörőmotor lendkerekének nagy fejes ékjét sima forgásfelületű burkolattal kell ellátni, (III. AB0.71). Az olajraktár előcsarnokába 1 drb vegyi tűzoltókészüléket, a gyárszínben 2 db. 200 literes vízzel telt hordót 2-2 vederrel, egy targonca fecskendőt, 1 m3 homokot 2 lapáttal -szükséges a közelben tárolni. (I. ABO. 37.) 43 A Kelet-magyarországi Közraktár IV.sz. telepén, a Híd u. 6. sz. alatt július 22-én baleset- és üzemvizsgálatot tartanak. A mentőszekrény felszerelését ultraseptyl sebhintőporral kell ellátni, a jegyző - a' HBML. XXIV. 301/a 5. cs. 2051/1948., november 17. az U.o december 6. as XXVII cs. 50-XII/25., július 6.

10 194 Adatok a balesetvédelmi és iparegészségügyi kérdésekhez... könyv követelményeinek megfelel ően. A további követelmények között szerepel az elsősegélynyújtó falitáblák feltűnő helyen való kifüggesztése. Fel kell tüntetni ezen a táblán, hogy ki vagy kik nyújtanak elsősegélyt? Az orvoshívás biztosan működő módját a felelős vezető - nek előzőleg meg kell szerveznie. A raktár helyiségében levő villanyvezetéket és biztosító berendezéseket, melyek az előírásoknak nem felelnek meg, az Elektrotechnikai Egyesület szabványai szerint kell átszerelni. Az összes villanymotorokat földelni kell és errő l ellenőrzési naplót kell vezetni. Ezen naplókat 15 napon belül a kerületi balesetelhárító felügyelőnek be kell mutatni. Mindkét vasúti fordítókorong deszkázatát ki kell javítani és a közlekedésre veszélyes nyílásokat megszüntetni, melyek súlyos balesetek okozói lehetnek.aa A Kerületi Balesetelhárító Hatóság 51/65/1949. sz. hiánykimutatása az első debreceni juhtúró üzem fogyatékosságait vette számba. Megállapította, hogy a túródaráló fogaskerekei burkolandók, a vil lanymotor földelendő és erről ellenőrzési naplót kell vezetni. Itt is hangsúlyozzák a mentőszekrény beszerzését és jól felszerelt állapotban tartását. a5 Debrecen Város Vízműve Községi Vállalat vízmű - és szivattyútelepén július 19-én végeznek balesetvédelmi ellenőrzést. A jegyzőkönyv megfogalmazása szerint "a megsérült és céljának már meg nem felelő védő felszereléseket azonnal ki kell cserélni." a6 A Baromfi értékesítő N.V. debreceni telepének vizsgálata elsősorban a tűzrendészeti hiányosságokat emelte ki. Halaszthatatlan a villanyvezetékek bergmanncsőbe helyezése. A telepen benzin üzemanyag tárolására feltétlenül szükséges egy szabályszerű építési engedéllyel létesített benzinkamra, vagy benzinkút.a~ A Hajdúsági Növényolajipari N.V. S.sz. telep tűzrendészeti vizsgálatának követelménye, hogy 1 db. MOSZ szabványú tűzoltókészülék helyezendő el, amely állandóan üzemképes állapotban tartandó. A kazánház mellett levő romépület falait időnként szakértő i felügyelet alatt kell tartani. A jegyző - könyv azt is előírja, hogy a mentőszekrényt a létszámnak megfelelő - en ki kell egészíteni, valamint a munkavállalók balesetvédelmi kiokas U.o. 30.cs. XX-220-2, (269/1949)., július 22. as U.o. 21.cs : XI-159/3., 3693/1949. B.sz., június 2. ab U.o. 57/IIL-1949., 269/1949., július 19. a' HBML. XXI. 505/g 26.d. 9946/1949., augusztus 10.

11 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXII 195 tatása is kötelez ő.~g A tűzrendészeti ellenőrzések szaporodása sem véletlen. Az /5/1949. számú belügyminiszteri rendelet szól az ipari tűzvédelmi kérdések rendezésének ügyérő l. 49 Ugyanekkor az 5578/1/1949. számú belügyminiszteri rendelet az ipari üzemek tűzvédelmi beruházásainak biztosítását írja elő. 5o A baleset- és üzemvizsgálatok továbbra is hangsúlyozzák a dolgozók balesetvédelmi oktatásának szükségességét. Üzemellenőrzés történik november 24-én a Debreceni Asztalosok Kisipari Ter melő Szövetkezetében is. Szó esik a mentőszekrény felszerelésének kiegészítése mellett a szabálytalan vezetékek problémájáról és a villanymotorok földelésérő l. Az üzemvizsgálati jegyzőkönyv arról is szól, hogy veszélyes gépek kezelésével csak 18 évnél idősebb, egészséges betanított vagy szakképzett egyén bízható meg. s l A hiányosságok, a nem megfelelő munkakörülmények szerencsétlen következményei, a balesetek, nagy számban történnek. Malis János üzemi balesete a Debrecen város Elektromos és Gázműveiben szeptember 15-én még csak egy szemsérülést jelent,' amely kórházi ápolást igényel. 52 Marunka Simon műszaki segédtiszt a debreceni tudományegyetem gépházában április 9-én már életével fizet. Elektromos kapcsolótábla kezelése közben érte a halálos baleset. A vizsgálat megállapította, hogy a felelő s Marunka, mert 20 esztendő s telepkezelési gyakorlata ellenére elmulasztotta a legelemibb óvórendszabályok betartását, azzal, hogy a takarítás helyét nem árammentesítette.53 Halálos balesetet szenved a Betonépítő Vállalatnál október 24-én Félegyházi Gábor is Debrecenben, a Perjési tanyán levő homokbányában. A vizsgálat megállapítása szerint a sérült alábányászta a kb. 2 cm magas homokos bányafalat, melynek felső rétege leomlott és őt maga alá temette. A baleset oka : műszaki hiba. Intézkedés szempontjából megjegyzend ő, hogy a homokbányában rézsű s bányászást kell alkalmazni, a bányafal alábányászása tilos. A munkavezető és az építésvezető ellen az Államrend őrség Bűnügyi Osztálya az eljárást folyamatba tette, jelenti a balesetrő l Dr. Bocskor József eljáró műszaki tisztviseas HBML. XXIII. 107/b. l.d /1949., november 30. a9 HBML. XXI. 505/a. 196.k /1949. s U.o /1949. si HBML. XXVII cs. 50-XII/ november 24. sz HBML. XXI. 505/a. 75.d., 32238/1948., szeptember 15. ss HBML. XXIV. 301/ a. 6.cs. 511/1949., április 9.

12 196 Adatok a balesetvédelmi és iparegészségügyi kérdésekhez... 1ő. 54 Fagyal Sándor villanyszerelőt is halálos baleset érte munkahelyén augusztus 2-án. A baleseti jegyzőkönyv szerint a légvezeték már ki volt feszítve s csupán az irodában levő vezetékhez kellett kapcsolni. Sérült az ablak bádogpárkányára állott, szöges talpú cipőjében, s úgy dolgozott az áram alatt levő vezeték bekapcsolásán. Eközben érte a halálos áramütés. Sorger János állami ellenő r és Gonda Margit takarítónő elsősegélynyújtásban részesítették a sérültet, majd mesterséges légzéssel és hidegvízzel igyekeztek magához téríteni. A 15 perc múlva megérkező mentők coffein injekcióval próbálták eszméletre téríteni s a klinikára szállították. Útközben azonban a sérült meghalt. A Törvényszéki Orvostani Intézet megállapította, hogy a halált a 220 voltos áramütés okozta. A rendőrség a nyomozást beszüntette, minthogy a balesetet teljes egészében a sérült gondatlansága okozta, aki villanyszerelő szakember létére nem kapcsolta ki a vezeték biztosítékját. 5s Különböz ő sérüléseket regisztráltak a baleset-nyilvántartási lapok. Mellkaszúzódás, bordatörés, láb- és kartörések, a gyomorgödör ütődése, ujjcsonkulás és más szervezeti károsodások szerepelnek itt. De sok a halálos baleset is ezeken a nyilvántartási lapokon. sb A balesetnyilvántartás forrásanyagai sajnos nagyon hiányosak. A Debreceni Kerületi Iparfelügyelőség évi iktatókönyveiben szerepel ugyan a "Balesetekr ől vezetett nyilvántartás", ill. a "Baleseti jelentések nyilvántartása" c. bejegyzés, a nyilvántartást tartalmazó irat azonban hiányzik. Az évi iktatókönyvekben még hasonló tárgyú bejegyzés sem szerepel, az iratanyagban pedig ezzel kapcsolatos kimutatás nem lelhető fel. Valószínűleg a gondatlan iratselejtezés során tüntették el ezeket a kimutatásokat. s ~ Az (OTI) SZTK Kerületi Balesetelhárítási Felügyelőség irataiban az évrő l található nyilvántartás a debreceni és a vidéki üzemi balesetek számáról. A kimutatás szerint 69 debreceni üzemben történt baleset. Összesen 757 üzemi baleset szerepel ebben a kimutatásban. 58 Feltűnő viszont, hogy ugyanezen iratanyagban az évi nyilvántartás 126. sa HBML. XXVII cs. (Balesetnyilvántartási lapok ) ss U.o. U.o. s~ HBML. XXIV. 301/a. 7,9k, 6.cs. ss HBML. XXVII k. (Mutatókönyv a balesetekrő l )

13 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXII 197 üzemi balesetrő l tud. Feltehetően itt is irathiányról lehet szó, azt valószínű síti a nagy számarány különbség. 59 Több balesetelhárító ülés, újabb vizsgálati és megel őzési szempontok kialakítása próbálta a megelőzés nehéz feladatát megoldani a negyvenes évek végén. Az Első Békéscsabai, Miskolci és Debreceni István Gőzmalmok Rt., debreceni irodahelyiségében balesetelhárító bizottsági ülést tartottak április 9-én. A jelenlevő iparfelügyelő örömmel állapította meg, hogy az István-malom összes üzemeiben a baleset-elhárítás érdekében a legnagyobb gondossággal járnak el, így a balesetek nem is annyira az üzemekben, hanem inkább az udvarban puszta véletlenségb ő l fordulnak elő, szögbelépés vagy rándulás folytán. 6 A városi központi garázsban és javító műhelyben az októben 4-i baleset- és üzemvizsgálat során követelik a baleseti nyilvántártás vezetését a 9061/40-10/ N.M. sz. rendeletnek megfelelően. Az üzem felelő s vezetője köteles a dolgozókat megfelelő kioktatásban részesíteni az üzemnél előfordulható baleseti veszélyekre. Az új dolgozókat már a munkába lépésüket követő egy héten belül, de munkaidejükön kívül 2 órás elméleti balesetelhárítási oktatásban kell részesíteni. A jegyzőkönyvben az is olvasható, hogy a hatóság által előírt tűzrendészeti felszereléseket mindig készenlétben kell tartani. Mind a 3 villanymotort földelni kell, s erről naplót kell vezetni, amit 6 napon belül a Kerületi Balesetelhárítási Felügyelőségnél be kell mutatni. 6~ A balesetnyilvántartási és a balesetkimutatási oktatás szerepel a fő kérdések között a Debreceni Baromfi-feldolgozó Vállalat baromfihizlaló és vágótelepén az szeptember 13-i üzemvizsgálat alkalmáva1. 62 A Megyei Mezőgépjavító Vállalatnál üzemi balesetelhárítási útmutató készítésérő l születik határozat. 63 Napirenden vannak tehát a balesetvédelmi és munkavédelmi intézkedések. Mindazonáltal az üzemi balesetek száma nem csökken, sőt az ipari-m űszaki fejlődés gyorsulása újabb veszélyhelyzeteket te remt. Az üzemi balesetek sajnos napjaink társadalmi helyzetének neuralgikus kérdései maradnak. s9 U.o. 8.cs.(Balesetnyilvántartási lapok ) 6o HBML. XXIV. 301/a 5 cs. 416/1948., április 9. 6i HBML XXVII cs. 50-X/10/, IV. 66/37., október 4. 6z U.o. 20.cs., 50-XL/17., szeptember 13. s3 U.o. l0.cs. 50-XI/17., november 10.

DEBRECEN VÁROS SZOCIÁLPOLITIKÁJA AZ 1945-1950 KÖZÖTTI IDÓSZAKBAN Major Zoltán hásxió. Bevezetés

DEBRECEN VÁROS SZOCIÁLPOLITIKÁJA AZ 1945-1950 KÖZÖTTI IDÓSZAKBAN Major Zoltán hásxió. Bevezetés DEBRECEN VÁROS SZOCIÁLPOLITIKÁJA AZ 1945-1950 KÖZÖTTI IDÓSZAKBAN Major Zoltán hásxió Bevezetés Századunk közepén a már hosszú időre visszatekintő szegénységszociológiai kutatások vonulatából kiemelkedett

Részletesebben

A HAJDÚDOROGI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓEGYLET

A HAJDÚDOROGI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓEGYLET Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXIX 185 A HAJDÚDOROGI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓEGYLET TÖRTÉNETE MÓNUS IMRE Előzmények H ajdúdorogon a város közgyűlési jegyzőkönyvei 1752-től tartalmaznak bejegyzéseket a tűzoltás

Részletesebben

AZ IPAROSÍTÁSI POLITIKA MEGVAL6SULÁSA DEBRECENBEN AZ ELSŐ ÖTÉVES TERV IDEJÉN (1950-1954)

AZ IPAROSÍTÁSI POLITIKA MEGVAL6SULÁSA DEBRECENBEN AZ ELSŐ ÖTÉVES TERV IDEJÉN (1950-1954) AZ IPAROSÍTÁSI POLITIKA MEGVAL6SULÁSA DEBRECENBEN AZ ELSŐ ÖTÉVES TERV IDEJÉN (1950-1954) Baranyi Béla Debrecen iparának első nagy, mélyreható átalakulása a szocialista iparosítás, az első ötéves terv időszakára

Részletesebben

MÛHELY ÖKOLÓGIA ÉS EGÉSZSÉGÜGY A

MÛHELY ÖKOLÓGIA ÉS EGÉSZSÉGÜGY A Szociológiai Szemle 2005/1, 41 59. MÛHELY ÖKOLÓGIA ÉS EGÉSZSÉGÜGY A környezet-egészségügyi gondolkodás kialakulása és a környezet- egészségügy állapota Magyarországon a második világháborúig KISS László

Részletesebben

Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi kar Civilisztikai Tudományok Intézete Agrár- és Munkajogi Tanszék. Szakdolgozat

Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi kar Civilisztikai Tudományok Intézete Agrár- és Munkajogi Tanszék. Szakdolgozat Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi kar Civilisztikai Tudományok Intézete Agrár- és Munkajogi Tanszék Szakdolgozat Adatszolgáltatás és papíralapú nyilvántartás a nyugdíjbiztosításban Társadalombiztosítási

Részletesebben

4 Demkó Kálmán 1894. 316. 5 Korbuly György 1936. 156. 6 Magyary-Kossa Gyula 1940. IV. 84 85. 7 Korbuly György 1936. 200 201.

4 Demkó Kálmán 1894. 316. 5 Korbuly György 1936. 156. 6 Magyary-Kossa Gyula 1940. IV. 84 85. 7 Korbuly György 1936. 200 201. Bábaság Makón MARKOS GYÖNGYI (Makó, József Attila Múzeum)...mi a' Bábamesterségnek az ő legfőbb tcélya? Az, hogy az emberi Nem megtartassák, és tovább szaporíttassék." (Peterka, 1814) 1 A születés körüli

Részletesebben

MEGJEGYZÉSEK DEBRECEN VAROS SZOCIÁLPOLITIKÁJÁHOZ AZ 1920-1944 KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN

MEGJEGYZÉSEK DEBRECEN VAROS SZOCIÁLPOLITIKÁJÁHOZ AZ 1920-1944 KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN MEGJEGYZÉSEK DEBRECEN VAROS SZOCIÁLPOLITIKÁJÁHOZ AZ 1920-1944 KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN Major Zoltán László Bevezetés Az első világháború eseményeiországszerte igen nagy károkat okoztak, a korábban felhalmozódott

Részletesebben

A MUNKAVÉDELMI ÉRDEKEGYEZTETÉS KÉRDÉSEI

A MUNKAVÉDELMI ÉRDEKEGYEZTETÉS KÉRDÉSEI ÓBUDAI EGYETEM Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Gépszerkezettani és Biztonságtechnikai Intézet A MUNKAVÉDELMI ÉRDEKEGYEZTETÉS KÉRDÉSEI Páll Tibor 2 0 1 4 - 2 - T A R T A L O M J E G

Részletesebben

Az 1891. évi betegbiztosítási törvény

Az 1891. évi betegbiztosítási törvény Az 1891. évi betegbiztosítási törvény végrehajtása Tanulmányok SZIKRA DOROTTYA Bevezetés Az 1891. évi betegbiztosítási törvény végrehajtása Már pedig, ha a törvény szigora a hanyagságot elkövető munkaadókkal

Részletesebben

4. A közvetítõ intézmények

4. A közvetítõ intézmények 4. A közvetítõ intézmények A kormányzati támogatások célba juttatását, a segélyezések célterületeinek megállapítását, a támogatási javaslatok felterjesztését a központi fórumokhoz, állami és társadalmi

Részletesebben

A VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MINISZTÉRIUM

A VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MINISZTÉRIUM A VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MINISZTÉRIUM VALLÁS-ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MINISZTÉRIUM IRATAI 1946-1949 VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MINISZTÉRIUM IRATAI 1946-1949 I. ORSZÁGOS SZÍNHÁZTÖRTÉNETI MÚZEUM ÉS INTÉZET

Részletesebben

A magyar kormány és az igazságügyi hatóságok válasza

A magyar kormány és az igazságügyi hatóságok válasza CPT/Inf (2004) 19 A magyar kormány és az igazságügyi hatóságok válasza a Kínzás és az Embertelen vagy Megalázó Bánásmód vagy Büntetés Megelőzésére létrejött Európai Bizottság (CPT) küldöttségének 2003.

Részletesebben

Dokumentumok a magyar állatorvosi oktatás történetéhez

Dokumentumok a magyar állatorvosi oktatás történetéhez A Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Könyvtárának kiadványai 7. Szerkeszti: Szabóné Szávay Judit Dokumentumok a magyar állatorvosi oktatás történetéhez Documents to the History of the Hungarian

Részletesebben

Fejezetek Magyarország egészségügyének történetéből, 1920-1945

Fejezetek Magyarország egészségügyének történetéből, 1920-1945 Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Interdiszciplináris Doktori Iskola Európa és a magyarság a 18-20. században Doktori Program Kalakán László Fejezetek Magyarország egészségügyének történetéből,

Részletesebben

Simonik Péter: Az egészségügyi prevenció intézményei a Magyar Általános Kőszénbánya Rt. tatabányai bányatelepén (1920-1945)

Simonik Péter: Az egészségügyi prevenció intézményei a Magyar Általános Kőszénbánya Rt. tatabányai bányatelepén (1920-1945) A tanulmány eredeti megjelenési helye: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat József Attila Megyei Könyvtára Évkönyve 2010 (szerk.: Horváth Géza - Takács Anna) Tatabánya 2010 170-188. o. Simonik Péter:

Részletesebben

Munkavédelem az Európai Unióban

Munkavédelem az Európai Unióban Munkavédelem az Európai Unióban Bevezetés 2 Visszatekintés a kezdetektõl máig 3 A felelõsség megosztása 8 Irányelvek 10 Intézmények 15 Új trendek az Európai Unióban 17 A jogharmonizáció eddigi eredményei

Részletesebben

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2012. június 28-ai ülésére

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2012. június 28-ai ülésére Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerve E L Ő T E R J E S Z T É S A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2012. június 28-ai ülésére Tárgy: A

Részletesebben

MAGYAR SZOCIÁLIS MISSZIÓ

MAGYAR SZOCIÁLIS MISSZIÓ A LONDONI MAGYAR SZOCIÁLIS MISSZIÓ Tavaly májusban még csak kb. 800 magyar munkásnő élt itt Angliában, ma már számuk, az angol belügyminisztérium legutóbbi megállapítása szerint, 3150 körül van. Miért

Részletesebben

PROJEKT a közlekedő vonat balesetek, veszélyeztetések megelőzésére

PROJEKT a közlekedő vonat balesetek, veszélyeztetések megelőzésére BIZTONSÁGI IGAZGATÓSÁG EGÉSZSÉG, BIZTONSÁG, és KÖRNYEZETVÉDELMI FŐOSZTÁLY Gy. 94 - / 2012. PROJEKT a közlekedő vonat balesetek, veszélyeztetések megelőzésére ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS Dr. Debreczeni Katalin

Részletesebben

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Debreceni Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Készítette: Kovács Mária Mónika V. évfolyam Konzulens: Dr. Horváth M. Tamás egyetemi tanár Debrecen 2008.

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-7903/2013. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-7903/2013. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-7903/2013. számú ügyben Előadó: dr. Győrffy Zsuzsanna A vizsgálat megindítása A sajtóból 1 értesültem arról, hogy szüleik hosszú évekig súlyosan bántalmazták

Részletesebben

Módszertani útmutató

Módszertani útmutató Az egészség nagy kincs, az egyetlen, amely arra érdemes, hogy ne csak verejtéket, fáradtságot, vagyont vesztegessük reá hiszen nélküle az élet csak szánalmas botrány. (Montaigne) Módszertani útmutató A

Részletesebben

Dokumentumok a magyar állatorvosi oktatás történetéhez. Documents to the History of the Hungarian Veterinary Education

Dokumentumok a magyar állatorvosi oktatás történetéhez. Documents to the History of the Hungarian Veterinary Education A Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Könyvtárának Kiadványai 8. Szerkeszti: Szabóné Szávay Judit Dokumentumok a magyar állatorvosi oktatás történetéhez Documents to the History of the Hungarian

Részletesebben

Ügyszám: OBH 5889/2003. OBH 5991/2003. Ügyintéző: dr. Hajas Barnabás dr. Koblencz Dániel. Az eljárás megindulása

Ügyszám: OBH 5889/2003. OBH 5991/2003. Ügyintéző: dr. Hajas Barnabás dr. Koblencz Dániel. Az eljárás megindulása Ügyszám: OBH 5889/2003. OBH 5991/2003. Ügyintéző: dr. Hajas Barnabás dr. Koblencz Dániel Az eljárás megindulása A médiából értesültem arról, hogy a Bláthy Ottó Titusz Műszaki Szakközépiskola és Gimnázium

Részletesebben

Tartalom. Munkabiztonság. Tisztelt Előfizetőnk! 2013. január XI. évfolyam 1. szám. 1) Új munkabaleseti jegyzőkönyv 2013.

Tartalom. Munkabiztonság. Tisztelt Előfizetőnk! 2013. január XI. évfolyam 1. szám. 1) Új munkabaleseti jegyzőkönyv 2013. Szakmai folyóirat 2013. január XI. évfolyam 1. szám Munkabiztonság rovatunkban szó lesz az új munkabaleseti jegyzőkönyvről, a föld alatti bányászati tevékenységek biztonsági szabályzatáról és az új hulladékgazdálkodási

Részletesebben

Dr. Szilágyi József Seres Attila: Szakszervezetek és a munkavédelem

Dr. Szilágyi József Seres Attila: Szakszervezetek és a munkavédelem Dr. Szilágyi József Seres Attila: Szakszervezetek és a munkavédelem Szakszervezeti kiskönyvtár XXVIII. Készült a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal támogatásával Kiadta a LIGA Szakszervezetek 1146 Budapest,

Részletesebben

Kis-Kapin Róbert Csendlegyen úr kálváriája Széchenyi Zsigmond kitelepítése, 1951 1952

Kis-Kapin Róbert Csendlegyen úr kálváriája Széchenyi Zsigmond kitelepítése, 1951 1952 Kis-Kapin Róbert Csendlegyen úr kálváriája Széchenyi Zsigmond kitelepítése, 1951 1952 Széchenyi Zsigmond 1 nemzetközi tekintélynek is örvendő vadász íróként közismert. Az egyik legnevesebb magyar arisztokrata

Részletesebben

TERVEZET. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról

TERVEZET. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM IRM/AJFO/634/2008. TERVEZET a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról Budapest, 2008. augusztus

Részletesebben

A MODERNKORI MAGYAR HATÁRRENDÉSZET SZÁZTÍZ ÉVE

A MODERNKORI MAGYAR HATÁRRENDÉSZET SZÁZTÍZ ÉVE A MODERNKORI MAGYAR HATÁRRENDÉSZET SZÁZTÍZ ÉVE 1 2 A modernkori magyar határrendészet száztíz éve Magyar Rendészettudományi Társaság Határrendészeti Tagozat Budapest 2013 3 Kiadja: A Magyar Rendészettudományi

Részletesebben

AZ ÁLLAMPOLGÁRI JOGOK ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSÁNAK JELENTÉSE

AZ ÁLLAMPOLGÁRI JOGOK ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSÁNAK JELENTÉSE AZ ÁLLAMPOLGÁRI JOGOK ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSÁNAK JELENTÉSE A CSALÁDON BELÜL VESZÉLYEZTETETT GYERMEK- ÉS FIATALKORÚAK VÉDELMÉT SZOLGÁLÓ ÁLLAMI FELADATOKRÓL HEVES MEGYEI HELYZETJELENTÉS 1997-99 ÉVEKRŐL AZ

Részletesebben