Cigánykérdés, oktatási válasszal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Cigánykérdés, oktatási válasszal"

Átírás

1 . Ôsök ôk a Jelenben, valahányan S majd valamikor lesznek élôk Újféle ember-fajtában. Ady Endre Cigánykérdés, oktatási válasszal Szekeres Máté A roma integráció, oktatás, bûnmegelôzés és munkahelyi állapotok nagymértékben összefüggenek. Elsôsorban azt a kezdeményezést, ötletet mutatjuk be, amit Hofher József jezsuita atya és kolleganôje, Szemes Zsuzsa a Szeretet iskola keretén belül tettek a roma oktatásért, tanításért, de leginkább a roma nevelésért. A nevelés szó a legkifejezôbb ebben az aspektusban, mivel köztudott, hogy a kifejezés a növelni szóból eredeztethetô, ezért sem elég csupán oktatni a roma fiatalokat és kevésbé fiatalokat. Növelni kell ôket, erôsíteni, hogy megállják a helyüket a mai munka igen kaotikus világában. Szeretetben növelni ôket, hogy a többségi normákat elsajátítva, és egyúttal a saját kultúrájukat megtartva, hasznos tagjai legyenek a társadalomnak, s boldog emberként élhessenek. A rendszerváltást követôen a szocialista gazdaságpolitika helyét felváltotta a kapitalizmus. A cigányság akkoriban is aluliskolázott munkaerô volt, s a rendszerváltást követô munkaerôversenyben meglehetôsen rossz pozícióból indult. A szocializmus cigányokat sújtó másik csapása a vajda-rendszer felszámolása 1 volt; ezek a vezetôk az akkori cigányság elit rétegét képezték. A magyarországi cigányság esetében, úgy tûnik, nem vált be a jelenlegi kisebbségi önkormányzati rendszer 2 mondta Sólyom László köztársasági elnök, s hozzátette, az etnikai csoport speciális kezelést igényel. Az elmúlt évek a roma integrációval kapcsolatban sok kérdést vetettek fel. A kormányzati integrációs törekvések a jelen célkitûzések szempontjából nem igazán mondhatók eredményesnek. Emellé társul az a közismert tény, hogy Magyarországon 1980 óta jelentôs demográfiai csökkenés figyelhetô meg. Ez a cigány családokat is érinti, hiszen a rájuk általában jellemzô nagycsaládban is csökkent a gyermekek száma, a korábbi hat-nyolc helyett csak 3 4 születik. Ezzel párhuzamban a magyar családoknál jóval kevesebb gyermek látja meg a napvilágot, ami a teljes termékenységi arányszámot tekintve 1,32 gyermeket jelent

2 A FALU XXIV. ÉVF. 1. SZ. Ez azt eredményezi, hogy a cigány gyermekek aránya az iskolákban növekedésnek indult. Fontos tehát a romakérdéssel foglalkozni. Az elmúlt években sok megrendítô hírt lehetett olvasni az olaszliszkai lincseléstôl a kesznyéteni tragédiáig. A helyzet, amelyet a média elénk tár, vajon tényleg ilyen súlyos? Vagy esetleg a háttérbôl generálja valami erô a feszültségeket, amelyek nem teszik lehetôvé magyarok és nem magyarok együttélését? A mai magyar közoktatási politika nem igazán kedvez a romaintegrációnak. Vajon az a cigánycsalád, amelyik a faluban lévô iskolába nem küldte el féltett gyermekét, fel fogja ültetni a buszra, hogy átmenjen a több kilométerre lévô nagyvárosba? Vajon nem szül-e társadalmi feszültségeket, hogy valaki csak azért, kizárólag azért kap többletpontot, mert roma származású, és e mögött nincsen munka? Vajon nem inkább egy energia- és pénztakarékos látszatmegoldás ez? A Szeretet iskola, melyet bemutatunk, nem az egyetlen helyes út, hanem csak egy út, amely helyesnek bizonyult. Ezt az iskolát a jezsuita rend magyarországi rendtartománya és a magyar Katolikus Karitász indította útjára. Sokfelôl lehet ma hallani azt, hogy az Egyház ne politizáljon, ne szóljon bele a társadalmi életbe. Az Egyház feladata és küldetése Jézus Krisztus tanításának közvetítése és az Isten törvényeinek, továbbá annak ismertetése, hogy Isten miért, milyennek, és minek teremtett minket. A modern államokban nem lehet szétválasztani az emberi lét és a mindennapi politikai élet kérdéseit. Ebbôl adódik, hogy az Egyház politizál, de nem pártpolitikát folytat, hanem a policy döntésekrôl véleményt formál. Isten szabadnak és egyenlônek teremtett bennünket, embereket az egyház álláspontja szerint. Ebbôl adódnak az emberek elidegeníthetetlen jogai: a tudás megszerzéséhez, az okosabb, értelmesebb emberré váláshoz. Ezzel a gondolattal cseng össze a II. vatikáni zsinat Gravissimum educationis kezdetû deklarációja a keresztény nevelésrôl: Az államnak gondoskodnia kell arról, hogy minden polgára megfelelô mûveltséghez jusson és kellôen fölkészüljön kötelességeinek teljesítésére és polgári jogainak gyakorlására. Tiszteletben tartva a szubszidiaritás elvét, biztosítsa a gyermekek jogát a megfelelô iskolai neveléshez, ôrködjék a nevelôk alkalmassága és a tanítás színvonala fölött, gondoskodjék a növendékek egészségérôl, és általában fejlessze az egész iskolaügyet; ne legyen tehát semmiféle iskolamonopólium; mert az ellenkezik az ember veleszületett jogaival, a kultúra haladásával és terjedésével, az állampolgárok békés együttélésével, valamint a legtöbb mai társadalomban érvényesülô pluralizmussal. 4 Ebbôl a zsinati szövegrészletbôl is látjuk, miért van joga és kötelessége az Egyháznak a tanítás, taníttatás és a szociális, társadalmi problémakörben. A dolgozók esti iskolájának intézménye 2005-ben megszûnt. Emiatt is jött és jöhetett létre a Szeretet iskola. Az esti iskolák bezárása által nem minden állampolgár juthat a megfelelô kultúra elsajátításának jogához. A zsinati részlet azt a fontos, de nem egyértelmû nézetet is kihangsúlyozza, hogy az állam minden polgára részesülhessen az oktatásból. Gondoljunk Magyar Köztársaság Alkotmányának azon a részére, miszerint:,,a Magyar Köztársaság biztosítja az állampolgárok számára a mûvelôdéshez való jogot. A Magyar Köztársaság ezt a jogot a közmûvelôdés kiterjesztésével és általánossá téte

3 . lével, az ingyenes és kötelezô általános iskolával, képességei alapján mindenki számára hozzáférhetô közép- és felsôfokú oktatással, továbbá az oktatásban részesülôk anyagi támogatásával valósítja meg. 5 Ez azt jelenti, hogy elméletben Magyarországon ugyanolyan joga van egy Nógrád megyei roma felnôttnek az érettségihez, mint egy budapesti magyar fiatalnak. A Szeretet iskola olyan hiánypótló elképzelést valósít meg, amelyre nem csak a mai magyar cigányságnak, hanem az egész magyar nemzetnek szüksége van novemberében indult Tápiószecsôn a Magyar Katolikus Karitász és a magyar jezsuiták részvételével és támogatásával az az egyedülálló, cigányokat segítô program, amelynek az analfabetizmus és a funkcionális analfabetizmus felszámolása a célja 6. A program sajátossága, hogy nem csupán az egyének oktatására szorítkozik, hanem a közvetlen családtagok bevonására is törekszik. Nagykátai KALOT-on keresztül ismerte meg Hofher József atya Szemes Zsuzsát, ahol a munkaügyi központ keretében oktatták azokat az írástudatlan cigányokat, akik közmunkán dolgoztak. A munkából fennmaradó idôben tanították ôket. Egy nap munka, egy nap tanítás. Ezt a képzési formát egy spirituálisabb, családiasabb környezetbe ültették át. Egy évtizedes cigányság körében folytatott munkatapasztalatuk szerint ugyanis a cigányság fogékony a spirituális értékekre. Véleményük beigazolódott, és a családias környezetben jobb eredményeket értek el, mivel könnyebb volt ôket segíteni abban is, hogy ne hagyják ott az iskolát és a tanulást. Fontosnak tartották, hogy családokkal foglalkozzanak; ne csak azokkal ismerkedjenek meg, akik tanulni járnak, hanem az egész családdal. Közös kirándulással, közös munkával, mely akár a kertjükben, lakókörnyezetükben is folyhatott. Tizenöt tanítvány volt, és ha a hozzátartozóikkal is tartották a kapcsolatot, akkor ez akár 100 fôt is jelenthetett. Megpróbálták így megteremteni a tanulás kultúráját a közvetlen környezetben. Más lesz a családban a tanulás presztízse, ha látják a gyermekek, hogy a szülôk is küzdenek a tanulással. Ezt tartották a legfontosabbnak. Az asszonyok, akiknek elég nagy a hatásuk a családra, sugározzák azt, hogy a tudás, tanulás kincs. A célcsoport alapképzettségi hiányosságokkal küszködô, halmozottan hátrányos helyzetben élô romák és nem romák, valamint az iskolai oktatásból kimaradó és tanulmányaikat nem folytató, iskolaköteles magántanulók, vagyis analfabéták, funkcionális analfabéták és az elsôdleges munkaerôpiaci képzésre való felkészítést igénylô tanulni vágyók. A programban öt teljesen analfabéta felnôtt roma asszony tanult (a legidôsebb 54 éves), két iskolaköteles magántanuló (15 évesek), a többiek tanulmányaikat félbehagyók és funkcionálisan analfabéták. 7 A tanulókat úgy toborozták, hogy a helyi családgondozóktól kapták meg azoknak a címét, akiket érdekelhet a program. Szemes Zsuzsa naponta elment három-négy családhoz, mert úgy gondolta, hogy ezeket az embereket úgyis ô fogja felvenni, és ôk nemcsak tanítványok, hanem munkatársak is lesznek és együtt fognak dolgozni. Fontos volt, hogy ne csak 5 6 A jezsuita honlapról letölthetô rádióadás alapján (http://www.parbeszed.com/ main.php?folderid=1552&articleid=5935&ctag=articlelist&iid=1) 7 87

4 A FALU XXIV. ÉVF. 1. SZ. ôket, hanem a környezetüket is megismerje, lássa. Fontosnak tartotta továbbá, hogy a leendô tanítványok is megfogalmazzák, miként látják ezt az egészet mármint az iskolai programot, mit szeretnének, mik a céljaik. Mindezeken túl azért is keresték a személyes kapcsolatot, mert érdekelte ôket a cigánykultúra. Úgy vélték, ha ismerik a cigány kultúrát, akkor ettôl is nyitottabbak lesznek a romák, mert nem kell félniük a kulturális szakadéktól, hogy nem értik, miért gondolják, érzik azt, amit gondolnak vagy éreznek. Mindenkit úgy fogadtak el a tervezôk, ahogy voltak: nem érdekelte ôket, melyik törzsbôl való az a roma, aki hozzájuk szeretne járni tanulni. Nem érdekelte ôket, hogy mi volt vele az elôzô életében, hogy börtönben volt-e vagy sem. Az iskola szerette volna a fiatal édesanyák csoportját is megcélozni, akik várandósságuk miatt az iskolapadból kerültek ki. Jelentkeztek is lelkesen a fiatal anyák, de abba a problémába ütköztek, hogy amikor iskolába kellett menni nem tudták kire hagyni a gyermeküket. Erre azt a megoldást találták ki, hogy amíg a fiatal anyák tanulnak, addig a szomszéd szobában a nôvérek vigyáznak a gyermekekre. Sajnos ezt nem sikerült megvalósítani, mert nem volt elegendô nôvér. Ezzel egy modern anyamítoszt is szerettek volna teremteni, amelynek a keretében a tananyag kiegészítéseként hasznos ismeretek átadását tervezték a háztartásvezetéstôl a gyermekápolás tanon át az idôs-, illetve betegápolásig. Az áldozattá váláson és a gazdasági tartalékképzésen át a drog abúzusig sokféle ismeret kapott volna helyet ebben a modern gazdasszonyképzôben. Megtanultak volna takarékoskodni is, hiszen ez a romáknak sokszor igen nehezünkre esik: amíg van pénz, azt megeszik, elisszák, utána meg jönnek a böjtös idôszakok. A gazdasági ismeretekkel felfegyverkezve csökkenthették volna az uzsorások teljhatalmát is. A tanulócsoport összejött a nyár közepére, de a tanítás elkezdése csúszott két hónapot. Ez idô alatt elkezdett morzsolódni a csoport létszáma, mert volt, aki munkát talált. Amíg csúszott a tanítás, addig (és utána is) rendszeresen kijárt hozzájuk Szemes Zsuzsa, és megpróbálta tartani a lelket bennük, személyes kapcsolatot tartott fent a jelentkezôkkel. Ekkor fogant meg benne a gondolat, hogy az összes tanárt egy napon elviszi az összes tanítványhoz, hogy ismerjék meg egymást. Így, amikor elkezdôdött a tanítás, már ismerték a tanárokat, nem voltak idegenek egymásnak, családias légkör alakult ki. Az oktatás délután háromtól este nyolcig tartott. A tananyagot személyre szabottan alakították ki, a tanuló tempójához igazítva, nem a megszokott uniformizált poroszos tanítás menete szerint. Ennek ellenére a közismereti tananyag a Nemzeti Alaptantervtôl nem tér el, ugyanazokból a könyvekbôl tanulnak, mint az általános közoktatásban tanulók. Amiben eltértek a szokványos tananyagtól: egészségvédelem, elsôsegélynyújtás, balesetvédelem, állampolgári, munkaerôpiaci ismeretek, nyomtatványok kitöltése, EU-s önéletrajz írása, romológia, mentálhigiéné, magatartáskultúra. Az általános iskolát formailag befejezett funkcionálisan analfabéták, intenzív felkészítése az alapelemek: írás, olvasás, alapvetô számtani mûveletek átismétlésével ami által alkalmassá válnak az elsôdleges munkaerôpiacra és a munkaerôpiaci képzésre. Az oktatás szinkronban zajlott, az egyik sarokban az analfabétáké, a másikban az öt osztállyal rendelkezôké. Sikerült családias hangulatot kialakítani, bár eleinte voltak zûrök, mert nem akarták elfogadni egymást: bemártották a másikat, ki 88

5 . milyen tolvaj volt stb. Erre a tanárok nem voltak vevôk, s látták a résztvevôk, hogy nincs értelme a befeketítésnek, ezért abba is hagyták. Amiben még más volt ez az oktatási forma, az az volt, hogy Szemes Zsuzsa minden nap egy dobozzal állt az ajtóban, s ebbe jelképesen bele kellett dobni a rosszkedvet, bánatot, ami rosszat kaptak az élettôl. Utána pedig húsz perces lazító résszel folytatták. A végén pedig egy szeretetáldással fejezték be, ami így hangzott: Én szeretlek téged, én tisztellek téged, áldjon meg az Isten téged! Ha valaki nem ment az iskolába, elmentek hozzá, kirázták az ágyából és bevitték az iskolába, s akkor már tanult. A vizsgákra elkísérték, ôket, fogták a kezüket. A problémás gyerekekre odafigyeltek, miért rosszak. Volt gyermek, aki identitászavarából következôen volt agresszív. Mindegyik gyermek egy gyöngyszem a szervezôk elmondása szerint, s mindegyikük megérdemli, hogy tanulhasson. A Szeretet iskola azért került Tápiószecsôre, mert a környéken itt volt nyitott erre a község, támogatta az önkormányzat és az iskola. A helyiek eleinte úgy vélték, hogy ez a törekvés teljes kudarc lesz, hamarosan kiábrándulnak a szervezôk és hazamennek. De nem így történt. Sôt! Néhány olyan gyermeket is felvettek, aki a helyi iskolában magántanulóként az iskola réme volt, de a Szeretet iskolában megszelídült. Nem azért mentek Tápiószecsôre, hogy az ottani szociális problémákat megoldják, hanem azért, hogy kipróbáljanak egy olyan programot, amely szolgálja a cigányságot, tágabb értelemben az egész magyar társadalmat. Ami által hatékonyabban juthatnak az emberek a tudáshoz. Ez az elsôdleges cél. Nehéz volt munkatársakat találni ehhez a munkához, mert nem várhatták el, hogy karitatív munkaként háromtól nyolcig ingyen tanítsanak. A pedagógusoknak is megélhetési problémáik vannak. Szerencsére a Magyar Karitászon keresztül találtak osztrák támogatót, aki a tanárok honoráriumát, a terembérletet fizette. Régi ismeretségeken keresztül találták meg az elkötelezett pedagógusokat is. A sikerek elérése nem volt elegendô az iskola fennmaradásához. Pályáztak ugyan uniós forrásokra, aminek érdekében konzorciumot is alkottak. A pályázati feltételeknek megfeleltek, de ezt a konzorciumot feloszlatták. A pályázat pikantériája az, hogy konzorciumban lehetetett pályázni, de a végén egy cég akit addig senki nem ismert vitte el, az egész, százmilliós nagyságrendû összeget. A szervezôk nem adták fel. Noha állami biztatást nem kaptak, mert fontosnak tartják a roma integrációt. Ugyan a tápiószecsôi iskola megszûnt, de a Fôváros nyolcadik kerületében, a Magdolna negyedben újraindítják a programot. Ez a városrész egy rehabilitációs programban vesz részt. Külföldi segítséggel, Hofher atyának elegendô anyagi javak állnak rendelkezésére, hogy újra elindítsa a programot. Bár nem tudja még, hogyan fog mûködni városi környezetben, de bizakodóan áll a dologhoz. A cigány és nem cigány közötti feszültséget a jezsuita rend azzal is próbálja oldani, hogy úgynevezett cigánymissziós mûhelyt hozott létre, melynek célkitûzései, hogy bemutassa a cigány kultúrát a magyar társadalomnak, felhívja a figyelmet kultúrabeli különbségekbôl eredô másságra. Feladatuknak tekintik a roma kultúra terjesztését is a többségi társadalom körében. 8 A mai magyar és cigány társadalom egyik nagy célja és feladata, hogy a ci- 8 Ennek a mûhelynek a szakmai vezetôje Szabóné Kármán Judit egyetemi tanár. 89

6 A FALU XXIV. ÉVF. 1. SZ. gányság megteremtse a maga értelmiségét. Azt a rétegét, amely szellemi és kulturális húzóerôként elôsegíti a cigányság integrációját. A cigányság minden bizonnyal mind kultúrájával, mind számánál fogva nemzetalkotó kisebbség. A roma integrációt a tanulás, tanítás által valósíthatjuk meg. Az olvasó, értô módon olvasó embert nem lehet mindenféle befolyásolásnak kitenni. Ezért sem kell félni attól, hogy az Egyház ezekben a missziókban csak tagokat akar toborozni, mert akit megtanítunk írni-olvasni, azt már nem lehet akarata ellenére beszervezni bármibe. Neki már megvan a lehetôsége, hogy válasszon a jó és a rossz között. Az oktatás az az ugródeszka, melyen a legnagyobbat lehet szökkenni a társadalom hierarchikus piramisán. A közmunkaprogram, mely azt mondja, hogy a segélyért dolgozni kell, nem rossz törekvés, de nem elég. Mert a társadalmi igazságosság érzetét kelti (elsôsorban a magyar népességben), de az egyén, a munkás szempontjából nem elegendô. A munka mellett, helyett taníttatni, oktatni kell azokat, akik lemaradtak. A pozitív diszkriminálás a cigányok szempontjából elkerülhetetlen. De ennek is, mint minden másnak, az a lényege, hogy legyen mögötte tanulás és/vagy munka. Nem elegendô, sôt nagy ellenérzést keltett az az intézkedés, amely során a romákat többletpont illeti meg a továbbtanulás esetén. Ha viszont többletjuttatás, de ellenôrzött, valós, célzott juttatás járna azoknak az oktatási intézményeknek, akik a cigányok integrációján fáradoznak, ez helyes út lenne. Ahol a kis osztálylétszám miatt a normatív támogatás nem fedezné az intézmény fenntartását, de felzárkóztatási program folyik, s elhivatott pedagógusok fáradoznak az oktatásból kimaradt emberekért, igazán megérdemelnek többlettámogatásokat. Az oktatás az a szektor, amelybe ha sok pénzt fektetünk, akkor sok pénz jön vissza, csak késôbb. A pedagógusokat is támogatni kell, akik a romák ügyén fáradoznak. A mai oktatási politika sajnos nem ebbe az irányba halad. Iskolákat zárnak be, mert kevés a gyermek, kicsi az osztálylétszám, és nem elég méretgazdaságos. Vajon a nyolcadikos bizonyítványok darabszáma az érdekes, vagy az, hogy van-e mögötte tudás? Ha ma Magyarországon minden embernek adnánk érettségi bizonyítványt, az jól mutatna a nemzetközi ranglétrán, a megszerzett érettségik statisztikájában. De ha nincsen mögötte piacképes tudás, mit ér? Minden embernek meg kell teremteni a tanuláshoz való jogot, és nem csak a jogot, hanem a lehetôséget is. A Magyar Köztársaság biztosítja az állampolgárok számára a mûvelôdéshez való jogot. A Magyar Köztársaság ezt a jogot a közmûvelôdés kiterjesztésével és általánossá tételével, az ingyenes és kötelezô általános iskolával, képességei alapján mindenki számára hozzáférhetô közép- és felsôfokú oktatással, továbbá az oktatásban részesülôk anyagi támogatásával valósítja meg. 9 Az államnak gondoskodnia kell arról, hogy minden polgára megfelelô mûveltséghez jusson és kellôen fölkészüljön kötelességeinek teljesítésére és polgári jogainak gyakorlására. Vajon megfelelünk-e a fenti célkitûzéseknek, amelyet a magyar Alkotmány és a zsinat irányoz elô? 9 90

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B OM azonosító: 201286 Telephely kód: 001 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482-367 E-mail: gimnazium@nagylaszlo-komlo.sulinet.hu

Részletesebben

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30.

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30. Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása 2014. Január 30. Bemutatkozás A Stratégia alkotás előzményei Felmérés a lelkészek körében: - a kérdőívet 2012. december és 2013.

Részletesebben

Sajtómegjelenések Mentorprogram. Tartalomjegyzék

Sajtómegjelenések Mentorprogram. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék FEBRUÁR 26... 2 FÜGGETLEN HÍRÜGYNÖKSÉG... 2... 2 SZEGED SZERVER... 2... 2 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM... 3... 3 HÍREXTRA... 3 Sikeres a deszegregációs program... 3 WEBRÁDIO.HU...

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája hat éves időtávban (2014-2020) fogalmazza meg az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájával kapcsolatos célokat és az ezekhez kapcsolódó

Részletesebben

1083 Budapest, Szigony u. 37. tel./fax: 303 6574 www.btabp.hu info@btabp.hu LOGIKAI KERETMÁTRIX

1083 Budapest, Szigony u. 37. tel./fax: 303 6574 www.btabp.hu info@btabp.hu LOGIKAI KERETMÁTRIX LOGIKAI KERETMÁTRIX Általános célkitűzések A project célkitűzése Célok A munkaerőpiacról, képzésből és bármiféle intézményi ellátásból egyránt kiszorult, szenvedélybeteg és deviáns életvezetésű fiatalok

Részletesebben

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYHEZ IGAZODÓ DIFFERENCIÁLÁS LEHETŐSÉGEI AZ ISKOLAI OKTATÁSBAN,

Részletesebben

A hátrányos helyzetű fiatalok felzárkóztatásának helyzete és lehetőségei

A hátrányos helyzetű fiatalok felzárkóztatásának helyzete és lehetőségei Kerékgyártó László A hátrányos helyzetű fiatalok felzárkóztatásának helyzete és lehetőségei az NSZFI által végzett monitorozás tükrében A monitorozás célja A Nemzeti Szakképzési Intézet először 1998-ban,

Részletesebben

PÁLYAVÁLASZTÁS 2016/ OSZTÁLYOSOKNAK ÉS A SZÜLŐKNEK

PÁLYAVÁLASZTÁS 2016/ OSZTÁLYOSOKNAK ÉS A SZÜLŐKNEK PÁLYAVÁLASZTÁS 2016/2017. 8. OSZTÁLYOSOKNAK ÉS A SZÜLŐKNEK 2016.10.20. A középfokú iskoláknak, kollégiumoknak nyilvánosságra kell hozniuk honlapjukon a felvételi tájékoztatójukat. 2016.10.31. Az általános

Részletesebben

Pályázat. Második esély típusú programok megvalósítása az Apáczai Oktatási Centrumban (TÁMOP-

Pályázat. Második esély típusú programok megvalósítása az Apáczai Oktatási Centrumban (TÁMOP- Második esély program TÁMOP-3.3.9 D-12-2012-0008 Pályázat Második esély típusú programok megvalósítása az Apáczai Oktatási Centrumban (TÁMOP- 3.3.9.D-12-2012-0008) Pályázat adatai Pályázat száma TÁMOP-3.3.9.D-12-2012-0008

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV IV. KÖTET Békéscsaba, 2012. 2 2008-2013 2013 Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv

Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv 2008 1. A dokumentum jogszabályi háttere A Magyar Köztársaság Alkotmánya 4. (1) bek., 70/a. A közoktatásról szóló

Részletesebben

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13.

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13. Beruházások a gyermekek érdekében Magyarországon: EU eszközök és támogatási lehetőségek Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok SZEMINÁRIUM 2014. Október 13. Iván Sörös Osztályvezető,

Részletesebben

POLITIKA, OKTATÁSPOLITIKA

POLITIKA, OKTATÁSPOLITIKA SPIRA VERONIKA POLITIKA, OKTATÁSPOLITIKA FÜGGELÉK 1 Megjegyzések a Függelékhez A Politika, oktatáspolitika dokumentumgyűjteményt a függelék zárja, amely bemutatja, hogy az önkormányzati munka milyen járulékos

Részletesebben

Towards Inclusive Development Education

Towards Inclusive Development Education Towards Inclusive Development Education (Globális Nevelést mindenkinek!) EuropeAid/131141/C/ACT/MULTI 2013.04.01-2015.09.30. (30 hónap) A projekt célkitűzése A TIDE projekt célja a globális tanulás témáinak

Részletesebben

Karfner Judit: Hogyan tanuljunk nyelveket?

Karfner Judit: Hogyan tanuljunk nyelveket? Nyelviskolák Szakmai Egyesülete (NYESZE) Karfner Judit: Hogyan tanuljunk nyelveket? 2015. szeptember 12. 1 Rólunk A NYESZE az ország legnagyobb nyelviskolai szervezete és szakmai érdekképviseleti szerve

Részletesebben

A nyíregyházi Evangélikus Roma Szakkollégium felvételt hirdet egyetemre, főiskolára jelentkező, illetve már ott tanuló hallgatók számára.

A nyíregyházi Evangélikus Roma Szakkollégium felvételt hirdet egyetemre, főiskolára jelentkező, illetve már ott tanuló hallgatók számára. A nyíregyházi Evangélikus Roma Szakkollégium felvételt hirdet egyetemre, főiskolára jelentkező, illetve már ott tanuló hallgatók számára. Olyan elsősorban cigány/roma származású hallgatókat keresünk, akik

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n?

Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n? Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n? A tanári pálya iránt érdeklődő felvételizőként valószínűleg gondoltál már arra, hogy ehhez a hivatáshoz nemcsak a tudás közvetítése, hanem

Részletesebben

Életgyónáshoz. Ha hinni tudok abban, hogy Isten jó, megtalálom hozzáállásomat nehézségeimhez, sebeimhez.

Életgyónáshoz. Ha hinni tudok abban, hogy Isten jó, megtalálom hozzáállásomat nehézségeimhez, sebeimhez. Életgyónáshoz Életrendezés Nemes Ödön jezsuita atya gondolatai Alapelvek A kapcsolataimban, élethelyzeteimben, testi-lelki betegségeimben, kudarcaimban tapasztalt nehézségeimet, ne tekintsem problémának,

Részletesebben

Továbbfejlődési lehetőségek

Továbbfejlődési lehetőségek A projekt célja A projekt célja, hogy a zalaszentgróti kistérségben csökkentse a tartós munkanélküliek számát olymódon, hogy a családsegítők, a hivatásos pártfogók, a kistérségi társulás munkatársai, bűnmegelőzési

Részletesebben

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Szakközépiskola Nagy László Gimnáziuma 7300 Komló, Alkotmány u. 2. OM azonosító: 201286 Telephely kódja: 013 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482367 E-mail:

Részletesebben

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27.

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27. A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása 2013. november 27. 1. Keretek - ORÖ megállapodás, Nemzeti Társadalmi Felzárkózási stratégia 2. Keretek - EU 2007-2013 - EU 2020,

Részletesebben

Tisztelt Oktatási Bizottság!

Tisztelt Oktatási Bizottság! Tisztelt Oktatási Bizottság! Az Aranyalma Magyar Műveltség Egyesület 2011 április 5-én Biatorbágyi Ökumenikus Iskoláért című beadványban fordul Biatorbágy Város Önkormányzatához. A város képviselőtestülete

Részletesebben

Nők külföldi munkavállalással kapcsolatos attitűdje

Nők külföldi munkavállalással kapcsolatos attitűdje Nők külföldi munkavállalással kapcsolatos attitűdje Kutatási összefoglaló 2012 Készítette: Votisky Petra Pszichológus, coach és expat http://www.nokkulfoldon.hu/ Kutatás háttere: Külföldön élő nőként,

Részletesebben

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3. Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0102 PÁLYÁZÓ: Segítők Innovatív Közössége Közhasznú Egyesület

Részletesebben

Jó gyakorlatok gyűjteménye helyi foglalkoztatási projektekről TÁMOP-2.6.2-12/1-2013-0041 PÁLMAJOR BEVEZETÉS

Jó gyakorlatok gyűjteménye helyi foglalkoztatási projektekről TÁMOP-2.6.2-12/1-2013-0041 PÁLMAJOR BEVEZETÉS PÁLMAJOR BEVEZETÉS Pálmajor község Somogy megyében, Kaposvártól 20 kilométerre található. A kistelepülés 3 kilométer hosszan elnyúló főutcája a 61-es főútról nyílik, jelenlegi 377 lakosának 99%-a roma

Részletesebben

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11.

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11. 2. tanulmány A Fiú július 5 11. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 7:13-14; Máté 11:27; 20:28; 24:30; Lukács 5:17-26; János 8:58 Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem

Részletesebben

EGY SAJÁTOS SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNY

EGY SAJÁTOS SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNY EGY SAJÁTOS SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNY KÖZÉPFOKÚ MŰVÉSZETI SZAKKÉPZÉS PÉCSETT Rajnai Richárd Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola Művészeti nevelés Meggyőződésem, hogy a középiskolában elsősorban művészetekkel

Részletesebben

Felvételi tájékoztató 2017/18

Felvételi tájékoztató 2017/18 Felvételi tájékoztató 2017/18 Tomori Pál Magyar - Angol Két tanítási nyelvű Közgazdasági Szakgimnázium Cím: 1223 Budapest, Művelődés utca 21-27. Telephely kód: 001 Telefon: 06 1 362-1551 OM azonosító:

Részletesebben

Értelmi sérült fiatalok felnőtté válása. Ismerkedés a munka világával és a család

Értelmi sérült fiatalok felnőtté válása. Ismerkedés a munka világával és a család Értelmi sérült fiatalok felnőtté válása Ismerkedés a munka világával és a család Bevezetés Esettanulmány Értelmi sérült fiatalok sérülés szerinti alcsoport 16 és 20 éves kor között Bevezetés Intézménytelenítés

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ Szakpolitikai kontextus A nemzetközi adatok azt mutatják, hogy a fogyatékkal élő, valamint

Részletesebben

Keszthelyi Tudás s Tér T

Keszthelyi Tudás s Tér T Keszthelyi Tudás s Tér T A legjobb dolgok is véget v érnek egyszer A projekt címec me... Keszthelyi Tudás Tér kialakítása a Goldmark Károly Művelődési Központban, a fogyatékkal élő és megváltozott munkaképességű

Részletesebben

2. Kérjük, szíveskedjen válaszolni az alábbi kérdésekre, + jelet téve a megfelelő rubrikába! Kérdések agyon Jónak Átlagos Gyenge

2. Kérjük, szíveskedjen válaszolni az alábbi kérdésekre, + jelet téve a megfelelő rubrikába! Kérdések agyon Jónak Átlagos Gyenge 9/A 1. Milyen elvárásai vannak iskolánkkal kapcsolatban? Kérjük, állítson fel fontossági sorrendet az 1-5 skála felhasználásával. Vigyázzon arra, hogy az 1. és 2. helyre maximum két területet jelölhet!

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

A SZAKKÉPZÉS MEGÚJÍTÁSÁRÓL

A SZAKKÉPZÉS MEGÚJÍTÁSÁRÓL 281 Madarász Sándor A SZAKKÉPZÉS MEGÚJÍTÁSÁRÓL A 2008-ban kibontakozó válság jelentősen lerontotta gazdaságunk leggyengébb láncszemének, a foglalkoztatásnak törékeny adatsorait, és lázas programalkotásra

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

Multikulturális nevelés Inkluzív nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016

Multikulturális nevelés Inkluzív nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016 Multikulturális nevelés Inkluzív nevelés Dr. Nyéki Lajos 2016 Az iskolával szembeni társadalmi igények A tudásközvetítő funkció A szocializációs funkció A társadalmi integrációs (ezen belül a mobilitási)

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Szent Imre Katolikus Óvoda

Szent Imre Katolikus Óvoda Szent Imre Katolikus Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA DERÜS VAGYOK, LEGYETEK AZOK TI IS! (II. János Pál pápa) 2013 TÖRVÉNYI HÁTTÉR Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) Törvények A nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések.

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések. Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete (a továbbiakban: Önkormányzat) a kulturális javak

Részletesebben

Alig kezdődött el a NAT, illetve az iskolák által elkészített pedagógiai programok és

Alig kezdődött el a NAT, illetve az iskolák által elkészített pedagógiai programok és Iskolakultúra 2002/10 Liskó Ilona Tantervi reformok a szakképzésben 1998 őszén a magyar közoktatási rendszerbe bevezették a NAT-ot, ami a tananyag átalakításán túl iskolaszerkezeti változásokkal is együtt

Részletesebben

Osztályszám Tagozatkód (tanult idegen nyelv) Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (német angol)

Osztályszám Tagozatkód (tanult idegen nyelv) Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (német angol) KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. u. út 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu, honlap: www.krudy.gyor.hu

Részletesebben

Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal

Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal 23. Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal Egység a sokféleségben - 2008 a Kultúrák Közötti Párbeszéd Európai Éve A KultúrPont Iroda munkatársa a 2008: a Kultúrák Közötti Párbeszéd

Részletesebben

Magyar Ifjúsági Vöröskereszt. Bázisovi Program

Magyar Ifjúsági Vöröskereszt. Bázisovi Program Magyar Ifjúsági Vöröskereszt Bázisovi Program A hálózat A Magyar Ifjúsági Vöröskereszt egyedi Bázisiskola Programja már 9 sikeres évet és rengeteg tapasztalatot tudhatott maga mögött 150 általános- és

Részletesebben

kodolosuli.hu: Interaktív, programozást tanító portál BALLA TAMÁS, DR. KIRÁLY SÁNDOR NETWORKSHOP 2017, SZEGED

kodolosuli.hu: Interaktív, programozást tanító portál BALLA TAMÁS, DR. KIRÁLY SÁNDOR NETWORKSHOP 2017, SZEGED kodolosuli.hu: Interaktív, programozást tanító portál BALLA TAMÁS, DR. KIRÁLY SÁNDOR NETWORKSHOP 2017, SZEGED A közoktatásban folyó informatika oktatásával kapcsolatos elvárások Állami szereplő: Az informatikaoktatás

Részletesebben

Esélyegyenlőség és társadalom ESÉLYEGYENLŐSÉG, MÉLTÁNYOS OKTATÁS

Esélyegyenlőség és társadalom ESÉLYEGYENLŐSÉG, MÉLTÁNYOS OKTATÁS Esélyegyenlőség és társadalom ESÉLYEGYENLŐSÉG, MÉLTÁNYOS OKTATÁS Változó társadalom, globális trendek társadalmi mobilitás vagy a társadalmi struktúra újratermelődése (Bourdieau, Bernstein, Mollenhauer

Részletesebben

Olvasási komptencia és társadalmi mobilizáció (Az iskolai könyvtárak szerepe a hátrányos helyzetű gyerekek szocializációjában)

Olvasási komptencia és társadalmi mobilizáció (Az iskolai könyvtárak szerepe a hátrányos helyzetű gyerekek szocializációjában) Olvasási komptencia és társadalmi mobilizáció (Az iskolai könyvtárak szerepe a hátrányos helyzetű gyerekek szocializációjában) Miskolc, 2012. november 21. Dr. Jenei Teréz Intézetigazgató, főiskolai tanár

Részletesebben

S TUDIA C AROLIENSIA 2009. 2-3. (X.) 65 71.

S TUDIA C AROLIENSIA 2009. 2-3. (X.) 65 71. S TUDIA C AROLIENSIA 2009. 2-3. (X.) 65 71. BOGNÁRNÉ KOCSIS JUDIT REFORMÁTUS SZELLEMISÉG ÉS ÉRTÉKREND KARÁCSONY SÁNDOR FILOZÓFIÁJA ALAPJÁN Az öregek nemzedéke helytelenül jár el, mikor például az ifjúság

Részletesebben

Általános rehabilitációs ismeretek

Általános rehabilitációs ismeretek Tantárgy összefoglaló Tantárgy megnevezése Tantárgy képzési céljai A képzés célok részletesebb kifejtése: Általános rehabilitációs ismeretek A tanuló elsajátítsa a rehabilitáció modern szemléletét, ismerje

Részletesebben

kezelése" című központi program aktív és preventív intézkedésekkel segíti a fiatalok munkaerő-piaci beilleszkedését, a munkanélküliek és a munkaerő-pi

kezelése című központi program aktív és preventív intézkedésekkel segíti a fiatalok munkaerő-piaci beilleszkedését, a munkanélküliek és a munkaerő-pi 4470-4/2007. Szoc1 "s és `. : erium iszter Országgyűlés Hivatala Irományszara. ~C JI 9 3 Érkezett: 2007 FEM 15, 1 r Bernáth Ildikó országgyűlési képviselő asszony részére Fidesz-MPSZ Budapest Tisztelt

Részletesebben

Ügyelet: a célcsoport folyamatos fogadása és szükségletfelmérés. Hátrányok leküzdését célzó tevékenységek

Ügyelet: a célcsoport folyamatos fogadása és szükségletfelmérés. Hátrányok leküzdését célzó tevékenységek A partnerszervezetek nevei és rövidítése: Belvárosi Tanoda Alapítvány - BTA Megálló Csoport Alapítvány Szenvedélybetegekért Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium és Szakközépiskola Leo Amici 2002 Addiktológiai

Részletesebben

Női pálya a karrierben tanulmány eredmények Második rész. Karrier és iskola viszonya

Női pálya a karrierben tanulmány eredmények Második rész. Karrier és iskola viszonya Női pálya a karrierben tanulmány eredmények Második rész Karrier és iskola viszonya Iskola-választási tényezők Bár a kérdőív fő témája a dolgozó nők élethelyzetének felmérése volt, az első kérdéskör mégis

Részletesebben

Pozitív intézményi légkör

Pozitív intézményi légkör Pozitív intézményi légkör Mitől más a keresztyén iskola? Írjon le három dolgot, amely ön szerint megkülönbözteti a keresztyén iskolákat más iskoláktól! Ossza meg gondolatait az ön mellett ülővel. A keresztyén

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

TÁMOP-1.4.3-12/1/-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT

TÁMOP-1.4.3-12/1/-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT TÁMOP-1.4.3-12/1/-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT A TÁMOGATÁS RÉSZCÉLJA A TÁMOP 1.4.3 pályázati kiírás keretében olyan kezdeményezéseket támogattak amelyek innovatív megoldásokkal

Részletesebben

2008/2009-es tanév. Kedves Kollégák!

2008/2009-es tanév. Kedves Kollégák! 2008/2009-es tanév tankönyvi elemzések, bemutatások is segíteni kívánják Önöket a bonyolult világunkban történő könnyebb eligazodásban. Kitekintés rovatunkban olyan külföldi tapasztalatokat mutatunk be,

Részletesebben

Zolnay János Integrációs elemek és növekvő egyenlőtlenségek a magyarországi közoktatásban (1990-2010)

Zolnay János Integrációs elemek és növekvő egyenlőtlenségek a magyarországi közoktatásban (1990-2010) Zolnay János Integrációs elemek és növekvő egyenlőtlenségek a magyarországi közoktatásban (1990-2010) A közoktatási rendszer jellemzői (1993-2011) Az általános iskolák többségét a helyi önkormányzatok

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK SZOCIOLÓGIA BA ÉS HAGYOMÁNYOS (ÖTÉVES) KÉPZÉSBEN RÉSZT VEVŐ HALLGATÓK SZÁMÁRA

SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK SZOCIOLÓGIA BA ÉS HAGYOMÁNYOS (ÖTÉVES) KÉPZÉSBEN RÉSZT VEVŐ HALLGATÓK SZÁMÁRA 1 SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK SZOCIOLÓGIA BA ÉS HAGYOMÁNYOS (ÖTÉVES) KÉPZÉSBEN RÉSZT VEVŐ HALLGATÓK SZÁMÁRA DR. SZABÓ-TÓTH KINGA 1. Családon belüli konfliktusok, válás 2. Családpolitika, családtámogatási

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

Györffy István Katolikus Általános Iskola. Pedagógiai Program. Karcag 2015.

Györffy István Katolikus Általános Iskola. Pedagógiai Program. Karcag 2015. Györffy István Katolikus Általános Iskola Pedagógiai Program Karcag 2015. 1 Tartalomjegyzék ALAPADATOK... 4 1. BEVEZETÉS, AZ ISKOLA ARCULATA... 11 2. A GYÖRFFY ISTVÁN KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLDETÉSNYILATKOZATA,

Részletesebben

Roma terhesek gondozásának speciális szempontjai

Roma terhesek gondozásának speciális szempontjai Roma terhesek gondozásának speciális szempontjai Dr. Timmermann Gábor Forrás: Dr. Papp- Dr. Rigó: A várandós nő gondozása Miért kell külön foglalkoznunk ezzel a kérdéssel? Rasszizmusból? Nem, hanem mert

Részletesebben

Diósgyőri Gimnázium. A 2013/2014-es tanévben induló képzések

Diósgyőri Gimnázium. A 2013/2014-es tanévben induló képzések Diósgyőri Gimnázium OM azonosító: 029262 Cím: 3534 Miskolc Kiss tábornok 42. Tel/Fax: 46/370-701 E-mail: suli@dig-misk.sulinet.hu Honlap: www.dig-misk.sulinet.hu A 2013/2014-es tanévben induló képzések

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

Sikertörténet lett? Idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése a TÁMOP 2.1.2 programban. Szabó Csilla Marianna Dunaújvárosi Főiskola

Sikertörténet lett? Idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése a TÁMOP 2.1.2 programban. Szabó Csilla Marianna Dunaújvárosi Főiskola Sikertörténet lett? Idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése a TÁMOP 2.1.2 programban Szabó Csilla Marianna Dunaújvárosi Főiskola Kulcskompetenciák Idegen nyelvi kompetencia Digitális kompetencia lloydchilcott.wordpress.com

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1.

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. SZENT BAZIL OKTATÁSI KÖZPONT HAJDÚDOROG Ady E. u. 23-27. Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. LELKIPÁSZTORI PROGRAM 2009/2010 Munkaterv a tanévre: Augusztus 24-25. 9.oo - Pedagógusok lelkigyakorlata

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL A kompetencia-alapú oktatás megvalósítása a fényeslitkei és tiszakanyári iskolákban HEFOP-3.1.3-05/1.-2005-10-0312/1.0

Részletesebben

PEDAGÓGUSOK SZEREPÉRTELMEZÉSE AZ ISKOLAI SZOCIALIZÁCIÓ FOLYAMATÁBAN

PEDAGÓGUSOK SZEREPÉRTELMEZÉSE AZ ISKOLAI SZOCIALIZÁCIÓ FOLYAMATÁBAN XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 PEDAGÓGUSOK SZEREPÉRTELMEZÉSE AZ ISKOLAI SZOCIALIZÁCIÓ FOLYAMATÁBAN Kurucz Orsolya Ágnes Nikitscher Péter A kutatásról

Részletesebben

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az óvoda tanulóinak összlétszáma: 70 fő Halmozottan

Részletesebben

AZ ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

AZ ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA AZ ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014 Az Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Általános Iskola, Szakiskola és Szakközépiskola 2011. július 2-ával

Részletesebben

KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV

KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV Gépészeti és Számítástechnikai Szakközépiskola és Kollégium 5600 Békéscsaba, Kazinczy u. 7. 5601 Békéscsaba, Pf. 17 Tel.:(66) 441-004, Tel /fax.(66) 324-163 www.gszi.sulinet.hu KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI

Részletesebben

MediaGo Alapítvány MediaGo Alapítvány

MediaGo Alapítvány MediaGo Alapítvány A a MediaGo Holding független érdekszövetség tagjaként jött létre 2009-ben. Missziónk a pályája elején lévő fiatal munkaerő elhelyezkedésének segítése, ezen keresztül a strukturális munkanélküliség csökkentése,

Részletesebben

Képzési idő. Tagozat kód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő Humán gimnázium (angol olasz)

Képzési idő. Tagozat kód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő Humán gimnázium (angol olasz) GYŐRI SZOLGÁLTATÁSI SZC KRÚDY GYULA GIMNÁZIUMA, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLÁJA, TURISZTIKAI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA 9024 Győr, Örkény I. utca 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu

Részletesebben

A 2013-as kompetenciamérés eredményeinek elemzése FI T-jelentés alapján

A 2013-as kompetenciamérés eredményeinek elemzése FI T-jelentés alapján A 2013-as kompetenciamérés eredményeinek elemzése FI T-jelentés alapján A sikeres életvitelhez, a társadalmi folyamatokba való beilleszkedéshez is folyamatosan megújuló tudásra van szükség. Tudásunk egy

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

és vállalkozz nagy tettekre... attempt great things...

és vállalkozz nagy tettekre... attempt great things... EURO Szakiskola és Szakközépiskola, Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimnázium EURO Vocational School and Secondary Technical School, Bilingual Baptist Secondary Grammar School és vállalkozz nagy tettekre...

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A salgótarjáni Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,

Részletesebben

A miskolci Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium diákjainak közösségi szolgálata

A miskolci Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium diákjainak közösségi szolgálata A miskolci Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium diákjainak közösségi szolgálata Bevezetés A szociális kompetenciafejlesztés iskolai lehetőségeinek rövid elméleti áttekintését, majd az iskolán belüli közösségi

Részletesebben

Szociális Ügynökség a társadalmi integrációért egy cseh kormányzati eszköz a községi társadalompolitikák befolyásolására.

Szociális Ügynökség a társadalmi integrációért egy cseh kormányzati eszköz a községi társadalompolitikák befolyásolására. Szociális Ügynökség a társadalmi integrációért egy cseh kormányzati eszköz a községi társadalompolitikák befolyásolására Hana Synková a Cseh Kormány azon törekvésének eszköze, hogy támogassa a községeket

Részletesebben

JOGSZABÁLYKIVONATOK. Az érettségiről

JOGSZABÁLYKIVONATOK. Az érettségiről JOGSZABÁLYKIVONATOK AZ ÉRETTSÉGIRŐL (részletes leírás a 100/1997. Kormányrendeletben)...1 Felvételi vizsgatárgyak a Közgazdaságtudományi Karon meghirdetett alapszakokon...2 Érettségi vizsgaidőpontok a

Részletesebben

Szak- és felnőttképzés problémái

Szak- és felnőttképzés problémái Szak- és felnőttképzés problémái ill. Agóra Oktatási Kerekasztal: Oktatáspolitikai alapvetések Kizárólag 3 éves képzés minden szakmában (2+2 helyett) Heti 7 óra (a 35-ből) mindenre, ami nem szakmai ismeret

Részletesebben

Osztályszám Tagozatkód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (angol olasz)

Osztályszám Tagozatkód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (angol olasz) GYŐRI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. utca 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu OM azonosító:

Részletesebben

Széchenyi István Római Katolikus Középiskola. titkarsag@szechenyi60.hu

Széchenyi István Római Katolikus Középiskola. titkarsag@szechenyi60.hu SZÉCHENYI ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS KÖZÉPISKOLA Intézmény neve: Széchenyi István Római Katolikus Középiskola Címe: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky u. 6. Telefon/fax: 37/341-594; - E-mail cím: Iskola web lapja:

Részletesebben

Szelekciós problémák a szakképzésben és ennek következményei

Szelekciós problémák a szakképzésben és ennek következményei Szelekciós problémák a szakképzésben és ennek következményei MTA KEB és Tárki-Tudok közös mőhelykonferencia Idıpont: 2011. március 3. Helyszín: MTA Tanulói összetétel Szövegértés kompetenciamérés 2008

Részletesebben

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL Bander Katalin Galántai Júlia Országos Neveléstudományi

Részletesebben

EDUCATIO 1997/2 AZ ISKOLARENDSZERÛ FELNÕTTOKTATÁS KÉRDÕJELEI

EDUCATIO 1997/2 AZ ISKOLARENDSZERÛ FELNÕTTOKTATÁS KÉRDÕJELEI AZ ISKOLARENDSZERÛ FELNÕTTOKTATÁS KÉRDÕJELEI A felnõttoktatás funkciója, az intézményrendszer mûködésének feltételei évek óta átalakulóban vannak. Változik a képzés iránti kereslet, s változik a kínálat

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör Esélyegyenlőségi Terv Mátyás Király Általános Iskola Csömör 2 Amit az esélyegyenlőségről tudni kell Az Országgyűlés 2003-ban elfogadta az Európai Unió és a hazai társadalom elvárásait tükröző 2003. évi

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280 Kedves Tanuló! Bizonyára nehéz feladat előtt állsz, hiszen döntened kell arról, hogy milyen iskolában akarsz tanulni az elkövetkezendő néhány évben. Tájékoztatónkkal szeretnénk számodra segítséget nyújtani,

Részletesebben

AZ ELŐREHOZOTT SZAKKÉPZÉSBEN VÉGZŐK TERVEI A TOVÁBBTANULÁS ÉS MUNKÁBA ÁLLÁS KAPCSÁN

AZ ELŐREHOZOTT SZAKKÉPZÉSBEN VÉGZŐK TERVEI A TOVÁBBTANULÁS ÉS MUNKÁBA ÁLLÁS KAPCSÁN XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 AZ ELŐREHOZOTT SZAKKÉPZÉSBEN VÉGZŐK TERVEI A TOVÁBBTANULÁS ÉS MUNKÁBA ÁLLÁS KAPCSÁN Ercsei Kálmán Országos Neveléstudományi

Részletesebben

TANULÁS MAGATARTÁSKULTÚRA ÉLETVEZETÉS

TANULÁS MAGATARTÁSKULTÚRA ÉLETVEZETÉS TANULÁS MAGATARTÁSKULTÚRA ÉLETVEZETÉS Tapasztalatok tanoda-programok működéséről Előadó: Dr. Szakácsné Foki Katalin, elnök Iskolakultúráért Esélyteremtésért Egyesület Győr Iskolakultúráért-Esélyteremtésért

Részletesebben

Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezet Nagyváthy János Gimnázium és Szakképző Iskola Pedagógiai Programja 2015.

Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezet Nagyváthy János Gimnázium és Szakképző Iskola Pedagógiai Programja 2015. Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezet Nagyváthy János Gimnázium és Szakképző Iskola Pedagógiai Programja 2015. 1 TARTALOM JEGYZÉK Bevezetés:... 4. oldal. I. Az iskolai nevelés-oktatás

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 37/1998.(XII.15.)Kt.

Részletesebben

Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: www.alaje.

Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: www.alaje. Kérdés: Mit jelent az, hogy a mostban élni? Válasz: Nem a múltban élést jelenti. Nem a múltban élést, ahol negatív blokkok, negatív gondolatok, negatív érzelmek, félelmek, negatív programok, babonák, negatív

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM KOLLÉGIUM

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM KOLLÉGIUM A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM (5500. Gyomaendrőd, Selyem út 109/2.) OM: 028300 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ 11. o. Az intézmény küldetésnyilatkozata

Részletesebben

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola FELVÉTELI a 2013-2014-es tanévre Szakközépiskola 01 KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉP (német) (1 osztály 34 fő) 02 NYELVI ELŐKÉSZÍTŐS

Részletesebben

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar.

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar. 9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar.hu Igazgató: Horváth Éva Pályaválasztással kapcsolatos információk:

Részletesebben