Összeállította: Dr. Szarka Emese szakfelelős AVKF. Vác

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Összeállította: Dr. Szarka Emese szakfelelős AVKF. Vác"

Átírás

1 Összeállította: Dr. Szarka Emese szakfelelős AVKF Vác O l d a l

2 Tartalomjegyzék Az Egyéni komplex külső iskolai gyakorlat (Összefüggő szakmai gyakorlat)... 2 Az összefüggő szakmai gyakorlat célja... 2 Az összefüggő szakmai gyakorlat menete... 2 Elvárások és feladatok az összefüggő szakmai gyakorlat alatt... 3 A pedagógusjelölt munkájának fejlesztő értékelése... 5 A hallgató lehetséges feladatai, bekapcsolódása az intézményműködési folyamatába... 8 Segédanyag az óraterv felépítéséhez Alapfogalmak Óraterv minta A reflexió helye és szerepe a pedagógiai munkában Szempontok és kérdések a részletes önreflexióhoz A Szakmai gyakorlati napló O l d a l

3 1. Az Egyé ni kompléx kü lso iskolai gyakorlat (Ö sszéfü ggo szakmai gyakorlat 1 ) A Tanító képzés utolsó félévében kerül sor az Apor Vilmos Katolikus Főiskola 8 hetes (nappali tagozaton), illetve 4 hetes (levelező tagozaton) összefüggő szakmai gyakorlatára, amelyet a hallgató egy általa választott általános iskolában teljesít. Az összefüggő szakmai gyakorlat célja A szakmai gyakorlat célja, hogy a hallgató hosszabb időn keresztül folyamatos és aktív módon bekapcsolódjon az iskola szervezeti, kulturális életébe, pedagógiai munkájába, ezen kívül felkészüljön a teljes tanítói szerepkör ellátására. A korszerű gyakorlati ismeretek tudatosítása, gazdagítása és mélyítése (pl. tanórára való felkészülés, óratervezés, óravezetés, tanítói szerepkörök, dokumentálási kötelezettségek, megismerkedés pedagógiai mérésekkel), a munkahely világával való ismerkedés (pl. iskolai élet, iskolavezetés, szülőkkel való kommunikáció), valamint a későbbi pedagógusi munka hatékonysága érdekében való jártasságszerzés a tanítási, tanulási, illetve nevelési feladatok értékelésében, fejlesztésében, mind eme szakmai gyakorlat fókuszterében áll. Az összefüggő szakmai gyakorlat menete A hallgató saját érdeklődésének, kapcsolati hálójának megfelelően kiválaszt egy általános iskolát, annak honlapján előzetesen tájékozódik arról, és az intézmény vezetőjét felkéri arra, hogy 4 vagy 8 hetes gyakorlatát az adott iskolában teljesíthesse. Tájékoztatja őt ezen dokumentumban található hallgatói és mentori teendőkről, illetve a honlapon található ide vonatkozó információkról. A hallgató számára az iskola igazgatója kijelöl egy mentortanítót 2, akinek a támogató irányításával a hallgató az 1 4. osztályban minden tantárgyat, az 1 6. osztályban a választott műveltségterületet tanítja. Az iskola igazgatója jelöli ki azokat a szaktanárokat is, akiknél a hallgató óráit tartja, illetve akik saját osztályukban és tantárgyaikban a hallgató óráinak előkészítését és elemzését végzik. A gyakorlat magába foglalja az intézmény és annak dokumentumainak megismerését, a hospitálást, szaktárgyankénti heti 46 óra (maximum heti 8 óra) tanítást, a tanórák 1 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet 2. sz. melléklet X.2. In: ( ) 2 Mentori végzettség nem szükséges hozzá. Mentori tevékenységet minden olyan pedagógus elláthat, akit az intézmény vezetője alkalmasnak tart, vagy maga a pedagógus jelentkezik a feladatra. Lehetőség szerint a mentori feladatokat minimum 5 éves szakmai gyakorlattal rendelkező tanító és szaktanár lássa el. 2 O l d a l

4 előkészítését, a tanítási órák és foglalkozások elemzését, reflexióját 3, az egész napos iskola sajátos felzárkóztatási, tehetséggondozási feladataiban való részvételt, a kötelező tanítási órán kívüli iskolai feladatok ellátását (pl. énekkar, verseny, ünnepély, kirándulás stb.) A gyakorlat idő intervalluma február és április közé esik. Ez idő alatt a hallgató legfeljebb két alsó tagozatos osztályban tölt el 4 vagy 8 hetet, és ezzel párhuzamosan tanítja műveltségterülete tantárgyát az 1 6. osztályokban is. A szakmai gyakorlat végén a hallgató tapasztalatait, gyakorlati fejlődését a mentor értékeléseivel együtt egy személyre szabott, egyéni Szakmai gyakorlati naplóban 4 rögzíti, amelyet elektronikus formában tölt fel az erre kijelölt e-learning felületre. Elvárások és feladatok az összefüggő szakmai gyakorlat alatt A hallgató mentorának feladatai A hallgató gyakorlatának facilitálását, irányítását az iskola igazgatója által kijelölt mentortanító látja el, aki felügyeli és szakmai észrevételeivel folyamatosan támogatja, értékeli a hallgató pedagógiai munkáját a tervezéstől a megvalósításig. Elvárja és biztosítja a hallgató számára az önállóságot, de az osztály irányításának teljes felelősségét nem bízza a hallgatóra. 1. A hallgató által feldolgozható tananyagot a mentor vagy a szaktanár az órarendi órát megelőzően legalább 1 nappal korábban jelöli ki. 2. A tanításra való előkészületnek és az óra vezetésének a lehető legnagyobb önállóságot biztosítja. 3. A hallgató tanításán a mentor vagy szaktanár jelen van. Az óra vezetését a hallgatóra bízza, és a tanításba (a fegyelmezési eseteket is beleértve) csak kivételes esetben avatkozik be. (Ha a hallgató felkészületlensége miatt a gyerekek tanítása kétséges, vegye át a tanítást! Ebben az esetben az óra érdemjegye elégtelen.) 4. A tanítást követően a hallgató munkáját közösen megbeszélik, szóban értékeli. 5. A hallgatóval aktív és a 4 vagy 8 hetes szakmai gyakorlat során folyamatos konzultációt tart, lehetőleg minden pedagógiai folyamatba bevonja. 6. A hallgató gyakorlatának végén a tanító kollégák észrevételeit is figyelembe véve írásos értékelést ír a pedagógusjelölt fejlődéséről ennek a fejezetnek a végén megadott szempontok alapján. A hallgató feladatai az első héten A mentor segítségével 1. elkészíti a gyakorlat időbeosztását a szakmai tartalmakra, a kötelező feladatokra tekintettel. 2. Megismerkedik az iskolavezetéssel, a tantestülettel, a munkaközösségekkel, a nevelést segítő szakemberekkel, az intézmény dolgozóival; az épülettel, a felszereltséggel, a helyi szokásokkal, házirenddel. 3. Egyeztet a tanári munkaközösség, az 5 6. osztályban tanító pedagógus munkájába való bekapcsolódásról és egyéb lehetőségeiről. 3 A reflexió helyére és szerepére a pedagógia munkában röviden a 4. fejezet tér ki. 4 A Szakmai gyakorlati napló kritériumait az 5. fejezet tartalmazza. 3 O l d a l

5 4. Tanulmányozza az iskola életét szabályozó dokumentumokat (a pedagógiai programot, az 1-6. osztályban folyó nevelő-oktató munka útmutató anyagait). 5. Megismerkedik az osztállyal, a gyerekekkel, a napirenddel, a szokásokkal. 6. Hospitál, tanulmányozza a mentortanító valamennyi óráját és minden tanítói tevékenységét. Amennyiben a mentor úgy ítéli meg, hozzájárulásával a hallgató az első héten megkezdheti tanítását is. A hallgató feladatai a második héttől 1. Bekapcsolódik az iskola 1 4. osztályában a mentortanító munkájába (pl. a gyerekek munkáinak ellenőrzése, javítása, értékelése; tehetséggondozás, differenciált fejlesztés, szemléltető eszközök készítése, adminisztrációs feladatok). 2. Óralátogatásairól, megfigyeléseiről jegyzeteket készít, különösen azokról a tapasztalatairól, amelyeket az önállóan tervezendő és vezetendő tanítási óráihoz felhasznál. 3. Bekapcsolódik egyéb, tanórán kívüli feladatokba (pl. részt vesz a gyerekek játékaiban, kirándulásokon, szabadidős tevékenységekben, rendezvények szervezésében; tapasztalatokat gyűjt a szülőkkel való kapcsolattartásról; részt vesz értekezleteken, diák önkormányzati programon, családlátogatáson). A hallgató csak a mentor vagy egy szaktanár segítségével vehet részt családlátogatáson, tanulmányi kiránduláson és szülői értekezleten. A szaktanárt rendszeresen, több napon át nem helyettesítheti, de önállóan vállalt feladatként órát vagy foglalkozást vezethet, ha erre felkérik. 4. Megismerkedik az 5. vagy a 6. osztály műveltségterületi óráival, tartalmi, módszertani és adminisztratív feladataival. 5. Megkezdi tanítását, az óráira való felkészülést, amelyet óratervekkel 5 folyamatosan dokumentál. A vázlatot a mentortanító vagy a szaktanár a tanítás megkezdése előtt átnézi, és ha szükséges, megjegyzéseivel ellátja, kiegészíti. 6. Legalább 2 választott óraterv után írásos reflexióban 6 értékeli saját munkáját, amelyet kiegészít a mentor / szaktanár szóban elhangzott visszacsatolásával is. 7. A Szakmai gyakorlati napló végén egy átfogó önreflexiót ír 7 a fejlődési folyamatáról és a kompetenciáiban végbement változásokról. A hallgató lehetséges feladatait, minél szélesebb bekapcsolódási területeit az intézmény működési folyamatába egy táblázat foglalja össze a 2. fejezetben. Ha a hallgató hiányzik és órát / foglalkozást mulaszt, azt igazolni köteles a mentornak, az iskola igazgatójának. A gyakorlatról való igazolatlan távolmaradás az aláírás megtagadását vonhatja maga után. 5 A pedagógus életpályamodellnek megfelelő és a gyakorlat során használható mintát és segédletet a 3. fejezet tartalmazza. Az óratervminta a mentor javaslatai alapján tetszőlegesen alakítható. 6 Ennek részleteit a 4. fejezet taglalja. 7 A 4. fejezetben megadott szempontok felhasználásával. 4 O l d a l

6 A pedagógusjelölt munkájának fejlesztő értékelése A hallgató értékelése a tanítás (bele értve a óráig zajló foglalkozásokat is) tanulási folyamatának fejlesztését szolgálja. Bármihez, amit el akarunk sajátítani, fontos, hogy visszajelzést kapjunk arról, hogy éppen hol tartunk a tanulási folyamatban, mire van még szükségünk, mit kell másképp csinálnunk. A sikeres fejlesztő értékelés nélkülözhetetlen előfeltétele, hogy a pedagógusjelöltnek legyenek tanulási céljai, azaz aktív részese legyen a saját fejlődési folyamatának. A fejlesztő értékelés megvalósításának legfontosabb előfeltétele, hogy olyan helyzetet teremtsünk, amelyben a pedagógusjelölt érdekeltté válik saját hiányosságainak a feltárásában, és abban, hogy ezekkel maga is szembenézzen, ezért a fejlesztő értékelésnek fontos szerepe van a jelölt önértékelésének fejlesztésében is. A hallgató az intézmény minden tagjától tanul. Ez nem csupán azt jelenti, hogy lehetőséget biztosítanak hospitálásokra, hanem azt a hitet és szándékot, hogy aktívan hozzá tudnak járulni a hallgató pedagógussá válásához. A mentor és a közreműködő tanítók, szakvezetők, az igazgató, vagy helyettese jóváhagyásával saját meglátásaik alapján közös írásbeli értékelést készítenek a hallgatói feladatok teljesítését alapul véve, amelyet a hallgató aláírásával is tudomásul vesz. Az értékelést megkönnyítendő egy táblázatban foglaltuk össze a lehetséges szempontokat (ezek bővíthetőek, alakíthatók a mentor belátása szerint), illetve a két szélső érték jellemzőit, amely alapján javasoljuk az értékelés elkészítését a mentor által választott formában (táblázatban vagy összefüggő szöveg formájában). A gyakorlat egészének minősítése: kiválóan megfelelt: jeles (5) jól megfelelt: jó (4) megfelelt: közepes (3), vagy elégséges (2) nem felelt meg: elégtelen (1) A gyakorlat minősítése a közreműködő tanítók által kialakított többségi vélemény alapján történik. 5 O l d a l

7 Szempont 5 (kiválóan megfelelt) 4 (jól megfelelt) 3-2 (megfelelt) 1 (nem felelt meg) Ismeri a gyermek, a tanuló, a szülő és a pedagógus jogait és kötelességeit. Tisztában Nem ismeri ezeket a van az az iskolában folyó nevelő-oktató dokumentumokat, jogokat, munka pedagógiai alapelveivel, céljaival, kötelességeket. feladataival, eszközeivel és eljárásaival; segítő tevékenységeivel, az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményeivel és formáival. Köznevelési tv., intézményi dokumentumok legfontosabb pontjainak ismerete Felkészülése a tanítási órára Módszertani tevékenysége Tantárgypedagógiai tevékenysége Igényes, alapos, körültekintő, adaptivitásra törekvő. Alkalmazza a korszerű, tanulóközpontú tanítási stratégiákat, a célnak megfelelő változatos tanulásszervezési eljárásokat választja, többféle hatékony módszert képes eredményesen és differenciáltan alkalmazni. Az órai célokat jól jelöli ki, nagymértékben megvalósítja őket. A diákok előzetes tudását figyelembe veszi, azokra épít. Ismeri a terület terminológiáját, tanítási gyakorlata végére kisebb rutinokat kialakított. A tanultakat alkotó módon alkalmazza, eredményesen tanít. Szakszerű, alapos, körültekintő, a gyerekek érdeklődését is figyelembe veszi. Folyamatos segítséget igényel, bizonytalan, rendszertelen. Csupán egy vagy két módszert alkalmaz, hiányzik a tudatosság és az adaptivitás. Nincs tisztában a tanulás-tanítás céljaival, eszközeivel, módszereivel. Szakmai tévedések, pontatlanságok, hibák fedezhetők fel; a gyerek érdeklődésére nem épít. A tanóra klímája Elfogadó, nyitott, barátságos Elutasító, túlszabályozott, rideg Célszerű, változatos és eredményes; Alig használ eszközt, vagy nem hagyományos és digitális eszközöket jól adekvátan használja azokat. Írásbeli Eszközhasználata használ. Írásbeli munkája logikus felépítésű, munkája zavaros, hibás, (írásbeli munka, vázlat, alapos, áttekinthető; gyakran használ színeket áttekinthetetlen. táblakép) és grafikus szervezőket a tananyag feldolgozása során. Kreativitása, Sokszínűsége, ötletessége szinte minden Színtelen, egysíkú, fantáziátlan, motiváltsága területen megnyilvánul. merev óravezetés jellemzi. Kommunikációja Figyel a tanulók észrevételeire, folyamatos Érthetetlenül, halkan beszél. Az 6 O l d a l

8 Kapcsolatteremtő képessége (gyerekekkel, szülőkkel, tantestülettel) Fegyelmező képessége, konfliktuskezelés Értékelési módja Önértékelése Személyisége, szerepfelfogása, stílusa, nevelői attitűdje A pedagógusjelöltet a tanítói pályára nem javaslom / javaslom, mert: interakciót tart fenn. Intonációja, artikulációja megfelelő és tisztán érthető, hallható. Egyértelműen és a gyerekek életkori sajátosságainak megfelelően fogalmazza meg az utasításokat. Él a humor eszközével is, amelyet fogadni is képes a gyerekektől. Könnyen teremt kapcsolatot, barátságos, nyílt; értő figyelemre képes. Adekvát, eredményes; a konfliktusokat helyben igyekszik megoldani, erőszakmentesen. Pozitív, személyre szabott, differenciáló. Visszajelzései világosak, fejlesztőek és a tanuló tevékenységére vonatkoznak, mintsem a személyiségére. Szóban folyamatosan értékeli az órai munkát, a füzeteket is rendszeresen javítja, értékeli. Osztályzatai reálisak, módot ad a javításra. Képes saját tevékenységére kritikusan reflektálni, mentora észrevételeit megérti; belátja, ha téved. Látja, hogy honnan hová kíván tartani, határait érzékeli. Önmagával is elfogadó, türelmes. utasításai nehézkesek, túl bonyolultak, logikátlanok. Humortalan és a gyerekek humorára sem vevő. Nem képes kapcsolatteremtésre, értő figyelemre. Gyenge, káros a gyermekre nézve; konfliktuskezelése helytelen. Szóbeli értékelésre nem hagy időt, elfelejti, szinte csak bírál. Visszacsatolásai nem fejlesztőek; minősítései indokolatlanok, nem egyértelműek a gyerek számára. Osztályzatai következetlenek, esetlegesek. Énképe zavart, ellentmondásokkal teli. Kritikai és konstruktív gondolkodása erőteljesen megkérdőjelezhető. Nem látja, honnan hová kíván tartani. Önmagával szemben türelmetlen, túl kritikus vagy túl engedékeny. 7 O l d a l

9 2. A hallgato léhétsé gés féladatai, békapcsolo da si térü létéi az inté zmé ny mü ko dé si folyamata ba A pedagógusjelölt szaktárgyi tanítása A jelölt feladata Hospitálás a mentor (szakvezető) óráin és más szakórákon Szakképzettségenként heti 4-6 óra tanítás/foglalkozás Tanítási órán kívüli, de a szaktárgy tanításához szorosan kapcsolódó iskolai feladatok ellátása A jelölt tevékenysége, amelyet a mentor koordinál, támogat, értékel Hospitálások a mentor vagy a hallgató által önállóan kialakított megfigyelési szempontsor alapján A jelölt felkészülésének segítése, ellenőrzése az órákat követő önelemzés-önértékelés a hallgató szükségleteinek megfelelő gyakorlatvezető mentori megbeszélés (minimum 4 alkalommal), korrepetálás, szakköri tevékenységben való részvétel, projektmunka segítése, tehetséggondozás, anyaggyűjtés (pl. kották; termések) stb. Indikátorok, melyek segítségével a jelölt és a mentor értékelhetik a jelölt tevékenységét hospitálási napló óraterv, foglalkozási terv; saját óra elemzése, értékelése mentor óralátogatási tapasztalatai feljegyzés készítése a mentori megbeszélésről diákok visszajelzései mentor, tanítók észrevételei A szaktárgyi oktatómunkát segítő pedagógiai tevékenységek és szolgáltatások rendszerének megismerése feladatlapok szerkesztése, szemléltető anyagok gyűjtése, internetes források feltárása, új ismeretet begyakoroltató memóriakártyák, szó- és fogalomkártyák, számkártyák stb. csoportbontási technikákhoz eszközök, társasjátékok/kvízjátékok, szokványostól eltérő dobókockák (színek, formák, jelek, betűk stb.), tanulást segítő táblázatok, faliújságok, bábok (ujj, kesztyű, fakanál), egyéb az elkészített eszközök egy példánya vagy fénykép róluk az eszközök felhasználásáról készített fénykép, feljegyzés azok alkalmazásáról 8 O l d a l

10 A szaktárgy tanításán kívüli oktatási, nevelési alaptevékenységek A jelölt feladata Aktív részvétel a mentortanító munkájában Hospitálás nem szaktárgyi órán Iskolai rendezvényen való részvétel, közreműködés a szervezésben Egy-egy tanuló életútjának, családi hátterének, iskolai pályájának mélyebb megismerése Mérés-értékelés a gyakorlatban Az ifjúságvédelem, prevenció, mentálhigiéné, iskolai agresszió, konfliktuskezelés helyi gyakorlata és lehetőség szerint segítése; különleges bánásmódot igénylő tanulókkal, kisebbségi csoportokkal való munka megismerése A jelölt tevékenysége, melyet a mentor koordinál, támogat, értékel Adminisztrációs feladatok Tanulói ügyelet, diák önkormányzati tevékenység Tanulók jobb megismerése technikáinak megismerése, gyakorlása A közösség szerkezetének megismerése Közösségi programok szervezése, lebonyolítása Kapcsolattartás a szülőkkel Egy tanulócsoport jobb megismerésének szándékával Egy-egy tanuló jobb megismerésének szándékával Az iskolában megfigyelhető különböző tanítási-tanulási stratégiák megismerésének szándékával Iskolai ünnepély lebonyolításának segítése Műsor kiválasztása, betanításának segítése Egy olyan tanuló életútjának megismerése, akinél tanulási nehézséget, magatartási vagy beilleszkedési zavart állapított meg a nevelési tanácsadó vagy a szakértői vizsgálat. Indikátorok, melyek segítségével a jelölt és a mentor értékelhetik a jelölt tevékenységét Részvétel Kollégák, szülők visszacsatolásai Hospitálási napló vagy jegyzet Forgatókönyv készítése egy ünnepélyről feladatokkal, felelősökkel Esettanulmány készítése Az iskolában folyó mérőeszközök megismerése Szociometriai készítése Az iskola nevelési tervében megismerhető célok, feladatok összevetése a megfigyelhető gyakorlattal Részvétel a gyermekvédelmi felelős beszámolóján Részvétel nevelési értekezleten, munkaközösségi megbeszéléseken Részvétel egyéb, ide vonatkozó eseményen Feljegyzések, rövid esszék készítése 9 O l d a l

11 Az iskola mint szervezet és támogató rendszereinek megismerése A jelölt feladata A jelölt tevékenysége, melyet a mentor koordinál, támogat, értékel Indikátorok, melyek segítségével a jelölt és a mentor értékelhetik a jelölt tevékenységét Az iskola helyének, Az intézmény tere épületének, szellemiségének Írásos összefoglaló megismerése Fényképes dokumentáció Az iskola pedagógiai programjának, a fejlesztési irányok, pályázatok, a szakmai munka tervezésének az adott tanévre vonatkozó elemei, Az intézmény minőségirányítási rendszere, a szakmai munka hatékonyságának helyi mutatói Az iskola, a család és a helyi közösségek kapcsolata, az együttműködés formái Az iskolát támogató, segítő rendszerek, szakmák megismerése Pedagógiai program, helyi tanterv, nevelési terv, folyamatban lévő pályázatok, éves munka tervezése; a tanév rendje, a munkaközösségek munkatervei, tantárgyi programok Az iskola intézményi minőségirányítási programjának megismerése iskolaszék, diákönkormányzat, szülői munkaközösség, az iskola egyéb partnerkapcsolatai (gazdálkodó szervezetek, helyi média, civil szervezetek, stb.) nevelési tanácsadó, pedagógiai és gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus, iskolapszichológus, a helyi és regionális szakmai szervezetek iskolával kapcsolatos munkájának, iskolával való együttműködési formáinak megismerése Feljegyzések, rövid esszék készítése A minőségirányítási program által megfogalmazott kulcsterületek, kulcsfolyamatok bemutatása Részvétel valamely partnerrel való megbeszélésen A felsorolt támogató szakmák képviselői közül legalább eggyel beszélgetés 10 O l d a l

12 3. Ségé danyag az o ratérv félé pí té sé héz Alapfogalmak 1. Az óratípusok bevezetőóra ismeretbővítő óra gyakorló óra munkáltató óra laboratóriumi óra tanműhelyi óra múzeumi / könyvtári óra ismétlőóra összefoglaló óra készségfejlesztő óra ellenőrző óra vegyes típusú óra. 2. Főbb didaktikai feladatok motiválás aktivizálás ráhangolás a házi feladat előkészítése / kijelölése az új ismeretek kialakítása; ismeretbővítés az ismeretek alkalmazása; gyakorlás az ismeretek megszilárdítása: ismétlés, összefoglalás rendszerezés ismétlés tudatosítás differenciálás valaminek a készségfejlesztése (pl. térlátás fejlesztése, a finommotorika fejlesztése stb.) ellenőrzés, értékelés. 3. Módszerek Az új anyag feldolgozásának eljárásai: induktív eljárás (bemutatás elemzés- általánosítás alkalmazás gyakorlás) deduktív eljárás (általánosítás bemutatás elemzés alkalmazás gyakorlás) heurisztikus eljárás (alkalmazás és gyakorlás elemzés általánosítás gyakorlás) programozott eljárás (alkalmazás és gyakorlás általánosítás; vagy általánosítás alkalmazás és gyakorlás) kooperatív eljárás e-learning epocha projekt Általánosan alkalmazható módszerek: szemléltetés (audiovizuális stb.) feladatmegoldás kooperatív tanulás közös beszélgetés páros / csoportos megbeszélés kérdés-felelet közlés, magyarázat kiselőadás frontális előadás játék, szerepjáték vita projektmunka 4. Szervezési módok, munkaformák frontális osztálymunka csoportmunka (homogén vagy heterogén) osztott munka páros munka kooperatív munka terepmunka projekt munka epocha egyéni munka szóbeli / írásbeli / virtuális 5. Eszközök tábla kréta fénymásolatok filcek csomagolópapír térkép babzsák film, stb. 11 O l d a l

13 6. Idő megadása a táblázatban: vagy 0-5, azaz intervallumos formában vagy 5 min, vagy 10 p. formában. Csúszások lehetnek, vannak, hiszen nem egyszemélyes műsort adunk elő, hanem egy közösség részeként több ember munkája, részvétele adódik össze. Az óraterv egy mankó. Eltérni tőle lehet és olykor ajánlatos is. A gyerekek igényeihez, a körülményekhez (is) igazodunk. 7. Az óra menete Éppen mit teszünk, mondunk. Az elmondott tananyagrész leírása felszólítások leírása (pl. nyissátok ki a munkafüzetet a ) kérdések leírása (lehetőleg nyílt végű kérdéseket tegyünk fel!). 8. Értékelés diagnosztikus, formatív, szummatív folyamatos és/vagy dinamikus visszacsatolás a követelményekhez/a társakhoz/önmagához viszonyított a helyes válaszok megerősítése dicsérettel, közben a tanuló nevének kimondásával a helytelen válaszok pedagógusi/csoporttársi/közös stb. javítása kizárólag a hiányosságokra fókuszáló pozitív hangvételű javaslatokat ad a javíthatóságra a hogyan továbbra konkrét lépéseket megfogalmazó vagy a gyerekkel megfogalmaztató bíztató jellegű a tanuló teljesítményére / munkavégzésére / hozzáállására / személyére ad visszajelzést a diák önmagát értékeli / a társak egy valakit értékelnek / csoportok értékelik egymást vagy saját munkavégzésüket / a pedagógus ad visszajelzést 9. Megjegyzések az óra / a foglalkozás tartalmához és megszervezéséhez kapcsolódó kiegészítések a módszertani megoldásokkal kapcsolatos megjegyzések az eszközök használatához kapcsolódó leírások az órával és a gyermekcsoporttal kapcsolatos egyéb reflexiók stb. 12 O l d a l

14 A pedagógus neve: A pedagógus szakja: Az iskola neve, címe; a foglalkozás helye: Óratervminta A műveltségi terület/szaktárgy neve: Az évfolyam/osztály/gyermekcsoport: Az óra/foglalkozás időpontja: Az óra/foglalkozás témája (v. frappáns címe), helye a tanulási-tanítási egységben: Az óra/foglalkozás cél- és feladatrendszere: (a fejlesztendő attitűdök, készségek, képességek, a tanítandó ismeretek (tények, fogalmak, szabályok, összefüggések stb.) és az elérendő fejlesztési szint, tudásszint megnevezése (felismerés, megértés, értelmezés, alkalmazás stb.) Kapcsolat más területekkel: (pl. tantárgyi kapcsolatok) Az óra/foglalkozás fő didaktikai feladata: Felhasznált források: (tankönyv, munkafüzet, feladat- és szöveggyűjtemény, digitális tananyag, online források, szakirodalom stb.) A diákok/gyermekek előzetes ismeretei: Idő Tanári, tanulói Tanári instrukciók Didaktikai feladat Munkaforma Módszerek, eszközök (perc) tevékenységek a) Hallgassátok meg a következő dalrészletet! CD, 1. dia stb. Jegyezzétek le a dalszövegben előforduló idegen szavakat! b) Olvassátok fel a Alakítsatok csoportokat... színes cetlik Visszacsatolás, értékelés a diákok tevékenységére vonatkozóan Reflexiók 13 O l d a l

15 Mellékletek 1) a tanulóknak fénymásolandó feladatok (ha használnak ilyet az órán); 2) az órán felhasznált nem saját feladatok (a forrás pontos megnevezésével); 3) az órán előforduló szövegek, képek (a forrás pontos megnevezésével); 4) a kivetítendő diák képe (ha használnak ilyet az órán); 5) a papíralapú és az interaktív táblás feladatok megoldásai; 6) az egyéb eszközök (pl. szókártyák). 14 O l d a l

16 4. A réfléxio hélyé é s szérépé a pédago giai münka ban A reflexió szó ismerősen csenghet az általános iskola fizika óráiról, emlékeink közül felidézhetjük a fény visszaverődésével kapcsolatos megfigyeléseket, tükrös és trükkös kísérleteket, amikor fizika tanárunk rávilágított arra, hogy mi történik, amikor a fénysugár egy új közeg határához ér: akkor egy része visszaverődik, másik része behatol abba. Ahogyan a visszaverődött fény iránya és intenzitás-eloszlása függ a visszaverő felület anyagától, színétől és egyenetlenségeitől, úgy egy kommunikációs helyzetben a visszajelzés iránya és intenzitása (ezen kívül célba érése, sikeressége) függ a visszajelzést adó attitűdjétől, helyes reflexiós tükörtartásától, sőt a fogadó közegtől, a visszajelzést kapó féltől is. Mi is jellemzi ezt a gondolkodásmódot? A reflexió fogalma a felvilágosodás filozófusainál bukkant fel elsőként, de a reflektív tanítás módszerének leírásával John Dewey-nál találkozunk először, századunkban pedig ismét előtérbe került ennek a gondolkodás- és tanításmódnak a kutatása és fejlesztése. Az önreflexió során saját gondolataink, érzéseink világába merülünk, általában vissza-visszatérünk a gondolkodás tárgyára, hogy jobban megértsük azt. A reflektivitás egyik legfontosabb összetevője az elemző képesség. A pedagógus saját pedagógiai munkáját elemezve, értékelve eljuthat egy-egy probléma gyökerének felismeréséig, ráléphet a probléma megoldásához vezető útra, megoldhatja azt, fokozhat egy-egy sikeres tevékenységet kiterjesztve többféle helyzetre. A reflektivitás fokozza az önismeretet, a tudatosságot és a személyes, illetve szakmai felelősségvállalást, ennek következtében pedig permanens önellenőrzést és önfejlesztést generál. Mivel a pedagógus munkája egyszerre egy komplex és nehezen előre jelezhető folyamat hiszen eredményét számos, egymástól függetlenül változó tényező befolyásolja különösen fontos, hogy a pedagógus ne csak csiszolja reflektív készségeit, hanem alapvetően építsen rá munkája során, mivel ez eredményességének egyik kulcstényezője lehet: módot ad arra, hogy az összetett és váratlan helyzetekben spontán megoldásokat találjon, kreatív módon avatkozzon be egy-egy feladatba. A reflexió a pedagógus olyan stratégiai képessége, amely révén képes egyfajta szemléleti koherenciát teremteni. Gátló és támogató tényezők Kimmel Magdolna rendszerezése 8 alapján egy gondolattérképen láthatjuk a reflexió korlátait és támogató tényezőit. A gát felső részén helyezkednek el azok a személyiségvonások, amelyek az érett, autonóm egyén jegyeiként feltételei a hatékony reflexiónak: ezek az önismeret, az önbizalom (a saját hatékonyságba vetett hit), az érzelmi kiegyensúlyozottság (érzelmi fegyelmezettség), a flexibilitás, a nyitottság, az interperszonális és kommunikációs képességek fejlettsége, a felelősségérzet, a fejlett metakognitív készségek és reális önértékelés. Ezen vonásokból nem kell, hogy egyszerre mind teljesüljön a reflektivitáskor, azonban ezek hiányában a reflektív gondolkodás hatásfoka gyengül. 8 Kimmel Magdolna (2006): A tanári reflexió korlátai. Pedagógusképzés, 3-4. sz O l d a l

17 16 O l d a l

18 Gátló tényező a türelmetlenség, az ítéletalkotás és a tanácsadás is, mert ezek mintegy falat emelnek körénk, lehatárolják a gondolkodás szabad áramlását, ilyenkor megrögzött sémákhoz nyúlunk. Amikor egy beszélgetésben egy megoldandó helyzet részleteit meséljük el egy kollégánknak, azzal segíti elő legjobban a saját megoldásunk megtalálását, ha nem mondja el, hogy szerinte mit kellene tennünk. Amikor tanácsot kapunk vagy ítéletet döntéseink, tetteink felett amikor pedig nem ezzel az igényünkkel fordultunk a másik félhez, akkor a saját kiútkeresési mechanizmusunk megtorpan, a megoldási lehetőségek végtelen tárháza hirtelen leszűkül, és többnyire csak azt látjuk meg, amit készen kapunk. A kollégánk fejében lévő képek és gondolatok hozzánk szólnak, de nem feltétlenül rólunk szólnak. Nem tudhatja, pontosan milyen gondolatok, képek vagy pontosan milyen érzések kusza rendszere van jelen egyszerre bennünk ahogyan nem tudhatjuk ezt mi sem a másikkal kapcsolatban, ezért legjobban azzal tudja a másik elősegíteni a saját reflektív gondolkodásomat, ha nyitott kérdésekkel vezet a saját válaszaim megleléséhez. Az önismereti munka részét képező reflektálások gyakran azt is jelentik, hogy összeütközésbe kerülünk magunkkal. A vágyott és a valós helyzet közötti különbség miatt interperszonális feszültség keletkezik, ami jelentős érzelmi terheléshez vezet. A reflexió során az események feldolgozásával, feltárásával és elemzésével párhuzamosan az érzelmek feltárása is szükségessé válik. A problémák következő területe a kezdő pedagógusok tudására fókuszál. A kezdő pedagógusnak még kevesebb tapasztalata van a gyermekek, helyzetek sokszínűségéről, a megtartott foglalkozások reprezentációiról, a módszerekről, az eszközökről, a gyermekek tanulási tevékenységéről, mint a gyakorló kollégáiknak. Ezek a hiányok korlátozzák a reflexiót, de paradox módon erre a készletre tapasztalat és reflexió útján lehet szert tenni. Megfigyelték, hogy a pályakezdő elsősorban saját magára figyel (milyen a tárgyi tudásom?, kire figyelek?, hogyan öltöztem fel?, milyen papírokat kell sokszorosítanom?, mit fog mondani a mentorom?, jól csináltam?, izgulok még? stb.) A csoportban zajló folyamatokra, a gyerekek egyéniségére, az eltérő szociális háttérre, a gyermekek megismerésére, a differenciált körülményekre, vagy a pedagógiai jelenségekre még sokkal kevésbé érzékenyek. Ez a jelenség azonban nem baj, hiszen az érési folyamatnak egy természetes velejárójáról van szó. A gond akkor van, ha évnyi tanítás után a pedagógus nem lép ezen túl, figyelme magán kívül nem terjed ki másra. Ez az én fókuszából váltás az ők -re, ill. az én és ők viszonyára, a látens makro- és mikrofolyamatokra. Részben a foglalkozások elemzésének és értékelésének kritériumai, részben alternatív megoldások, technikák birtoklása kell ugyanis ahhoz, hogy komplex módon legyenek képesek értelmezni tevékenységeiket. A tudásátadás mint a tudás közvetítésének egyik nézete is a gátló tényezők sorát szaporítja. Ennek oka a tanulás konstruktív felfogásából ered. A tanulás egy rendszer tartós és adaptív megváltozása, amely során nem arról van szó, hogy valami (a pedagógus tudása) átadódna a gyermek fejébe, majd ott változatlan formában beépülne. Mindannyian hozott anyagból építkezünk, a gyermekek előzetes tudására, tapasztalatára a szülői, otthoni és egyéb környezet rányomta bélyegét, amihez az óvoda, az iskola, a társas közeg, a pedagógusok mind hozzátesznek, így a hallott, látott, megtapasztalt információk felülíródnak, dekonstruálódnak és újrakonstruálódnak, ezzel egy új struktúra alakul ki bennünk. A pedagógus ezt szem előtt tartva képes a konstrukciós folyamat velejárójaként értelmezni az egyéni haladási ütemet és megoldásokat, elfogadja a hibázást és a zsákutcákat a gyakorló pedagógusjelölt esetében is. A tanári reflexió további gátló tényezője az adott intézmény működése, a hosszú időn át hagyományozódó rend, tradíció, amikor nem csak az értékeket konzerválja, hanem az intézményen kívüli változó értékekre való adekvát reagálásokat is. Az adott foglalkozások kötött időintervallumai, a megszokott elvárásokhoz való túlzott ragaszkodás nehezítheti a megújulást, az inspiráló környezet kialakítását. A (szakmai) párbeszéd hiánya vagy elégtelensége, amely a kollégák egymás közti, illetve a pedagógusok és szülők, a vezetők és 17 O l d a l

19 pedagógusok viszonyában nyilvánul meg megakasztja a reflektív munkavégzést. Lényeges a visszajelzés módja, amely ha destruktív, akkor az ítélkezés eszközeként műköik és erős érzelmi ellenállást válthat ki. Azonban a nyitott, fejlett (pl. asszertív, erőszakmentes) kommunikációs készségen alapuló, együttműködésre építő szervezeti kultúra kialakítása kedvez a reflektív közeg kialakításának. A reflexiós munka történhet a tanórai tevékenység közben és utólag is, mindkét esetben folyamatosan ám eltérő intenzitással és tempóban értékelve cselekvéseink, döntéseink hatásait. F. A. J. Korthagen hágai kutató a reflexiót egy spirális folyamatként írja le, amelynek öt állomását különbözteti meg. Ezen öt állomás egy-egy eset kapcsán mindannyiunk fejében lejátszódik ám lehetséges, hogy csupán a másodperc tört része alatt. Ha mindezt kinagyítjuk, időben elnyújtjuk és a lépéseket türelemmel végiggondoljuk, megbeszéljük, vagy írásban rögzítjük, akkor máris rengeteget tettünk reflektív készségeink fejlesztése érdekében. 18 O l d a l

20 19 O l d a l

Útmutató. a Csoport előtti tanítási gyakorlatokhoz. Útmutató. Összeállította: Dr. Szarka Emese szakfelelős. Vác. 2015 0 O l d a l

Útmutató. a Csoport előtti tanítási gyakorlatokhoz. Útmutató. Összeállította: Dr. Szarka Emese szakfelelős. Vác. 2015 0 O l d a l Útmutató a Csoport előtti tanítási gyakorlatokhoz Útmutató Összeállította: Dr. Szarka Emese szakfelelős Vác 2015 0 O l d a l Tartalomjegyzék Bevezetés... 1 1. A Csoport előtti tanítási gyakorlat... 2 A

Részletesebben

az Egyéni nevelési gyakorlat 3. tevékenységeihez

az Egyéni nevelési gyakorlat 3. tevékenységeihez az Egyéni nevelési gyakorlat 3. tevékenységeihez 0 Levelező tagozaton Összeállította: Dr. Szarka Emese szakfelelős AVKF Vác 2015 Tartalomjegyzék Bevezetés... 2 A hospitálás alapvető módszere... 3 A megfigyelés

Részletesebben

Kotschy Beáta. A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési folyamatában

Kotschy Beáta. A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési folyamatában Kotschy Beáta A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési folyamatában Tartalom A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési folyamatában... 3 Bevezetés... 3 A portfólió fogalma... 3 A portfólió tartalmi

Részletesebben

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez 1. kompetencia Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás Szaktárgyi/tanítói alapszak KKK-k:" a képzés célja olyan pedagógiai szakemberek képzése, akik elméletileg megalapozott ismeretek,

Részletesebben

Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Oktatási Hivatal Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Szerzők: Dudásné Szécsény Erika, Wölfling Zsuzsa

Részletesebben

A hallgatók fogadásának szabályzata

A hallgatók fogadásának szabályzata TAMOP 3.1.7 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése Pályázat azonosító száma: TÁMOP 3.1.7-11/2.-2011-0141 Pályázat címe: Referencia-intézmény kialakítása a SZONEK Bükkösdi

Részletesebben

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS. Ajánlás az általános iskolák 1-4. évfolyama számára BUDAPEST, 2004.

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS. Ajánlás az általános iskolák 1-4. évfolyama számára BUDAPEST, 2004. SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS Ajánlás az általános iskolák 1-4. évfolyama számára BUDAPEST, 2004. Kiadó: Oktatási Minisztérium Szerkesztette: Dr. Csonka Csabáné Közremûködött: A Közoktatás-fejlesztési Fõosztály vezetõi

Részletesebben

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez 1. kompetencia Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás Szaktárgyi/tanítói alapszak KKK-k: "a képzés célja olyan pedagógiai szakemberek képzése, akik elméletileg megalapozott ismeretek,

Részletesebben

DOBBANTÓ PROGRAM. Diáktámogató füzetek. Támpontok. a diáktámogatáshoz

DOBBANTÓ PROGRAM. Diáktámogató füzetek. Támpontok. a diáktámogatáshoz DOBBANTÓ PROGRAM Diáktámogató füzetek Támpontok a diáktámogatáshoz 2011 Írta Bartha Éva Győrik Edit Hegedűs Judit Horváth H. Attila Kádár Erika Tóth Ibolya Fejlesztő értékelés fejezet: Lénárd Sándor Szerkesztette:

Részletesebben

TANÓRAI DIFFERENCIÁLÁS

TANÓRAI DIFFERENCIÁLÁS TANÓRAI DIFFERENCIÁLÁS OKTATÁSI PROGRAMCSOMAG A PEDAGÓGUSKÉPZÉS SZÁMÁRA ÍRTÁK: KOPP ERIKA OLLÉ JÁNOS ZÁGON BERTALANNÉ KÉSZÜLT A NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 2.1

Részletesebben

Babérliget Általános Iskola. Pedagógiai Programja

Babérliget Általános Iskola. Pedagógiai Programja Babérliget Általános Iskola Pedagógiai Programja Készült: Budapest, 2014. április 30. 1 Tartalomjegyzék: 1. Az intézményről 1.1 Az intézmény adatai 1.2 Az intézmény fenntartója 1.3 Az intézmény 1.4 Az

Részletesebben

HELYI TANTERV I. ÁLTALÁNOS ISKOLA

HELYI TANTERV I. ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013 DUNABOGDÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA GRUND- UND HAUPTSCHULE ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HELYI TANTERV I. ÁLTALÁNOS ISKOLA Helyi tanterv Tartalom 1 AZ ÁTMENETI IDŐSZAK TANTERVEI... 3 2 A VÁLASZTOTT KERETTANTERV...

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Harmadik, javított kiadás Oktatási Hivatal Kiegészítés

Részletesebben

Szépség-Kultúra Szakképző Iskola pedagógiai programja és helyi tanterve

Szépség-Kultúra Szakképző Iskola pedagógiai programja és helyi tanterve Szépség-Kultúra Szakképző Iskola pedagógiai programja és helyi tanterve Győr, 2013. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉS A HELYI TANTERV JOGSZABÁLYI HÁTTERE. 2 NEVELÉSI PROGRAM...

Részletesebben

Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Szerzők: Barcsák Marianna, Barlai Róbertné, Bot Szilvia, Farkasné Egyed Zsuzsanna, Horváthné Moldvay Ilona, Járainé dr. Bődi Györgyi, Jurecz Emil, Molnárné

Részletesebben

Önértékelési kézikönyv GYÓGYPEDAGÓGIAI INTÉZMÉNYEK ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

Önértékelési kézikönyv GYÓGYPEDAGÓGIAI INTÉZMÉNYEK ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Önértékelési kézikönyv GYÓGYPEDAGÓGIAI INTÉZMÉNYEK ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Szerzők: Barcsák Marianna, Barlai Róbertné, Bot Szilvia, Farkasné Egyed Zsuzsanna, Horváthné Moldvay Ilona, Járainé dr. Bődi

Részletesebben

KŐBÁNYAI KADA MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013

KŐBÁNYAI KADA MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 KŐBÁNYAI KADA MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalom 1. Az intézmény adatai... 3 2. Helyzetelemzés... 3 3. Küldetésnyilatkozat... 4 4. Jövőkép... 4 5. Értékeink, alapelvek, célok...

Részletesebben

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan?

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? 2011 Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni

Részletesebben

TANÓRAI DIFFERENCIÁLÁS

TANÓRAI DIFFERENCIÁLÁS TANÓRAI DIFFERENCIÁLÁS PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSI KÉZIKÖNYV A képzők képzése résztveveőinek záródolgozatai felhasználásával írta és szerkesztette: Zágon Bertalanné A képzések és a regionális szakmai műhelyek

Részletesebben

A SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hatályba lép: 2013/2014. tanévtől felmenő rendszerben Jóváhagyta: Török Ibolya intézményvezető Budapest, 2013. március 26. TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

Székesfehérvári Belvárosi I. István Középiskola. Pedagógiai program

Székesfehérvári Belvárosi I. István Középiskola. Pedagógiai program Székesfehérvári Belvárosi I. István Középiskola Pedagógiai program 2013 TARTALOM BEVEZETÉS... 2 1. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, ÉRTÉKEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI... 5 1.1.

Részletesebben

A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei

A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei Társadalmi Megújulás Operatív Program Regionális Pedagógiai Kutató és Szolgáltató Központ kialakítása pedagógusképző intézmények együttműködésére TÁMOP-4.1.2-08/1/B-2009-0002 13. alprojekt: Módszertani

Részletesebben

A PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY (1134 BUDAPEST, VÁCI ÚT 57.) GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

A PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY (1134 BUDAPEST, VÁCI ÚT 57.) GYAKORNOKI SZABÁLYZATA A PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY (1134 BUDAPEST, VÁCI ÚT 57.) GYAKORNOKI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...3 2. Fogalmak meghatározása...3 3.

Részletesebben

A Dobbantó program pedagógiai koncepciója

A Dobbantó program pedagógiai koncepciója A Dobbantó program pedagógiai koncepciója Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány 2009. A Dobbantó program a Munkaerő-piaci Alap képzési alaprész központi keretéből, az Oktatási és Kulturális

Részletesebben

Projektpedagógia és annak alkalmazási lehetőségei a kollégiumban

Projektpedagógia és annak alkalmazási lehetőségei a kollégiumban TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0119 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben Projektpedagógia és annak alkalmazási lehetőségei a kollégiumban Tanulásszervezési eljárások Szerzők: Dr.

Részletesebben

Tartalom 1 Az iskola nevelési programja 3

Tartalom 1 Az iskola nevelési programja 3 0 2013 Tartalom 1 Az iskola nevelési programja 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 3 1.1.1 Az iskolánkban folyó nevelő oktató munka pedagógiai alapelvei

Részletesebben

PÉTERFY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

PÉTERFY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA Igazgatói példány "A jó tanító teszi a jó iskolát." Péterfy Sándor A PÉTERFY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA Nagykanizsa 2007. 1 GYAKORNOKI SZABÁLYZAT A közalkalmazottakról szóló 1992. évi

Részletesebben

RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG. Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes

RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG. Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes elfogadásán alapuló adaptív tanulásszervezés egyik eszköze Akkreditációs száma: 100 004/104/2011 Érvényes: 2016. 04. 01. A továbbképzés

Részletesebben

HÍD - I tantárgyainak képzése

HÍD - I tantárgyainak képzése Ikt.sz: 11/a. számú melléklet Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium /Gyula Szent István

Részletesebben

A SZŰCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

A SZŰCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Szűcs Sándor Általános Iskola 1044 Budapest, Ugró Gyula sor 1-3. OM azonosító 034872 A SZŰCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA MÓDOSÍTVA: 2009. AUGUSZTUS TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZ BEVEZETŐ...

Részletesebben