SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA"

Átírás

1 BERECZ SKOLASZTIKA SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY T I S Z A U G SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatálybalépés dátuma: Jóváhagyom:

2 TARTALOMJEGYZÉK A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya... I. ÁLTALÁNOS RÉSZ.... Az Intézmény elnevezése.... Az Intézmény székhelye.... Alapító okirat, az alapító.... A felügyeleti szerv megnevezése.... A fenntartó szerv megnevezése.... Tevékenységi kör... Feladatmutatók... Azonosító számok... Az intézmény jogállása.... Gazdálkodási jogkör.... Az Intézmény vállalkozási tevékenysége és mértéke.... Az Intézmény jogi képviselete... II. AZ INTÉZMÉNY FELADATA... Kinevezési rend... Intézményi együttműködés... III. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETE A gondozási részleg Pénzügyi-,Gazdasági-műszaki részleg... IV AZ INTÉZMÉNY VEZETÉSE Intézményvezető Szakmai csoport vezetése Mentálhigiéné A mentálhigiénés munkatárs feladata Az Intézmény nem vezető beosztású, gondozást végző szakmai munkakörei Gazdasági-műszaki ellátás szervezete Gazdasági vezető Könyvelés Élelmezésvezető Belső ellenőr Munka- és tűzvédelmi felelős... V. AZ INTÉZMÉNYI FÓRUMOK... Vezetést segítő tanácsadó szervek Vezetői értekezlet Összdolgozói munkaértekezlet Érdekvédelmi Fórum... 2

3 VI. EGYÉB RENDELKEZÉSEK... Aláírási jogosultságok... Képviseleti jogok... Munkáltatói jogok... Belföldi kiküldetések engedélyezése... Kötelezettségvállalási, érvényesítési és utalványozási jogkörök... VII. AZ INTÉZMÉNYI SZABÁLYALKOTÁS RENDJE... VIII. MŰKÖDÉSI RÉSZ... Munkatársak, munkaköri leírások... Az Intézmény szervezeti egységeinek és dologzóinak együttműködése... IX. ADATKEZELÉS... X. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK... FÜGGELÉKEK 1. számú függelék-kötelezettségvállalás és utalványozás szabályozása számú függelék-alkalmazotti hierarchia tábla számú függelék-állománytábla számú függelék - hierarchia diagramm 3

4 A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: SZMSZ) hatálya kiterjed Berecz Skolasztika Szociális Intézményre, annak valamennyi szervezeti egységére, valamint az Intézménnyel szerződéses viszonyban álló munkatársakra, szervezetekre. A jelen SZMSZ a Tiszaugi Községi Önkormányzat (a fenntartó megnevezése) jóváhagyása után lép hatályba, ezzel egyidejűleg a.. -én a Községi Önkormányzat Képviselőtestülete által jóváhagyott SZMSZ hatályát veszti. 4

5 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ Az Intézmény adatai, jogállása Adatok 1.1. Megnevezése: Berecz Skolasztika Szociális Intézmény (Alapszolgáltatási Központ és Szakosított ellátás) 1.2. Címe (Székhelye): Tiszaug, Rákóczi u 49. Alapító okirat 1.3. Alapító: Tiszaug Községi Önkormányzat Alapító okirat:.. - kelte: 2010.junius száma: KO2/71-8/ Felügyeletet ellátó szerv Felügyeleti szerv: - neve: Tiszaug Községi Önkormányzat Képviselőtestülete - címe: 6064 Tiszaug, Rákóczi u Fenntartó szerv Fenntartó szerv: - neve: Tiszaug Községi Önkormányzat - címe: 6064 Tiszaug Rákóczi u Tevékenységi kör Az Intézmény működési területe: országos Tevékenységi körök: Szakfeladat szám Megnevezés Vonatkozó jogszabály 5

6 étkeztetés 1993 évi III.tv Házi segitségnyújtás 1993 évi III.tv Gyermekjóléti Szolgáltat 1993 évi III. tv Családsegítő Szolgálat évi III. tv Nappali Szociális ellátás 1993 évi III. tv Idősek Klubja Ápolást-gondozást nyujtó intézményi ellátás Idősek Bentlakásos Otthona Időskorúak tart.bent.sz.el Demens bet.bentl.ellátát. Egyéb feladatok Munkahelyi étkeztetés Főzőkonyha kisegítő tevékenységként Óvodai intézményi étkeztetés évi III. tv 1.7. A tevékenységek forrásai - Tiszaug Községi Önkormányzat finanszírozása; - intézmény saját bevételei (pl: térítési díj, étkezési térítés, egyéb bevétel) Feladatmutatók : Az Intézmény engedélyezett férőhelyeinek száma Idősek Bentlakásos Otthona 30 fő Idősek Klubja 25 fő Házi segítségnyújtás 27 fő Szociális étkeztetés Családsegítés Gyermekjóléti Szolgálat 1.9. Azonosító számok Az Intézmény államháztartási azonosítószáma: A Intézmény Törzsszáma: Bankszámlaszám:

7 Az Intézmény az általános forgalmi adónak nem alanya. Adószám: Jogállása A Intézmény a Tiszaug Községi Önkormányzat felügyelete alatt működő jogi személy. Önálló jogi személy, mely az Alapító Okiratban meghatározott körben és kötelezettséggel végzi feladatait Gazdálkodási jogkör Önállóan működő költségvetési szerv, munkáltatói, gazdálkodási és bérgazdálkodási jogkörrel rendelkező szerv. A munkáltatói bérgazdálkodási jogkör gyakorlója az igazgató, akit a Képviselő-testület nevez ki határozott időre, felmentésével, fegyelmi és anyagi felelősségre vonásával kapcsolatos ügyekben a Képviselő-testület jár el, egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. Önállóan működő költségvetési szerv, előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezik Az intézmény vállalkozási tevékenysége és mértéke Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat Jogi képviselet A Intézmény jogi képviseletét a fenntartó Tiszaug Község Önkormányzat megbízása alapján fogadott ügyvéd/jogász látja el Kinevezési rend A Intézmény vezetőjét, - pályázat alapján Tiszaug Községi Önkormányzat Képviselőtestülete nevezi ki 5 év időtartamra. Az intézményvezető felett az egyéb munkáltatói jogkört a Polgármester gyakorolja Intézményi együttműködés A Intézmény a szélesebb körű társadalmi bázis biztosítása érdekében együttműködik a: - A házi orvosi szolgálattal - A Vöröskereszt helyi szervezetével 7

8 - A községben működő helyi szervezetekkel - Karitatív szolgálatokkal A Intézmény közalkalmazottai A közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő kérdéseket a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény II. AZ INTÉZMÉNY FELADATA Az intézmény feladatainak tartalmi meghatározása Étkeztetés (Szt bek.) az étkeztetés keretében azoknak a szociális rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguknak, illetve önmaguk és eltartottjaik részére tartósan, vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani. Házi segítségnyújtás (Szt. 63. ) Házi segítségnyújtás keretében kell gondoskodni azokról a személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek, és róluk nem gondoskodnak, és azokról a gyermekekről akik részére nappali, vagy bentlakásos intézményben történő állandó vagy időszakos ellátás nem biztosítható (beteg, kórokozó hordozó stb) és a szülők a gyermek napközbeni ellátását nem, vagy csak részben tudják megoldani. Családsegítés (Szt 65 ) és Gyermekjóléti Szolgálat (Gyvt szerint) A családsegítő szolgáltatás az egész település lakosságára kiterjedően kerül megszervezésre. A családsegítő szolgálat családgondozói feladatokat lát el, ellátásokat közvetít és szervezési tevékenységet végez Ellátja az Szt bekezdésében meghatározott feladatokat. 8

9 A Gyermekjóléti Szolgálat a veszélyeztetett kiskorúak érdekében végzett preventív tevékenység, valamint a közvetlen veszély elhárítására végzett szakmai munka. Nappali ellátás : Idősek Klubja Célja, hogy nappali ellátás keretében gondozást, ellátást biztosítson a magányosan élő, vagy szociálisan ráutalt ill. csökkent munkaképességű de mozgásra képes személyeknek. Az idősek klubjába felvehető az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy valamint az egészségi állapota miatt vagy szociálisan rászoruló olyan fiatalabb /de 18. életévét betöltött személy aki saját ellátására csak részben ill segítséggel képes. Az idősek klubja belső rendjét, működését a házirend szabályozza, amely tartalmazza a nyitva tartás idejét, az együttélés szabályait, az intézményi jogviszony létesítésére, megszüntetésére vonatkozó szabályokat, az intézményben biztosított szolgáltatások körét, valamint az intézmény működésére vonatkozó általános rendelkezéseket, és az érdekképviseleti fórum működésére vonatkozó szabályokat. Idősek Bentlakásos Otthona Az Idősek Bentlakásos Otthona egész éven át folyamatosan üzemel. Az idősek otthona az ellátottak részére teljes ellátást, gondozást biztosít. Az idősek bentlakásos otthona működését a házirend szabályozza, amely tartalmazza az intézményi jogviszony létesítésére, megszüntetésére, az együttélés szabályozására, az eltávozás rendjére az érték és vagyonmegőrzés szabályaira, az érdekképviseleti főrum működésére, az ellátott jogi képviselő személyére és elérhetőségére, a szolgáltatások körére a végtisztesség megadásának módjára és az azzal kapcsolatos eljárási szabályokra, a térítési díj megállapítására, felülvizsgálatára, megfizetésére és az intézmény működési rendjének általános szabályaira szóló rendelkezéseket. A házirendet a Tiszaug Községi Önkormányzat Képviselőtestülete hagyja jóvá. Demens betegek bentlakásos ellátása kiemelt feladata az intézménynek. Gondozási ápolási szükségleteik figyelembevételével egy magasabb szintű ellátás biztosítása szükséges, beillesztve őket a normál gondozási egységbe. 9

10 Ápolást gondozást nyújtó Intézmény: Átlagos ápolást-, gondozást igénylők ellátása Demens betegek bentlakásos ellátása III AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETE Az Intézmény szervezeti tagozódása 1. Gondozási feladatokat ellátó munkacsoport 2. Gazdasági feladatokat ellátó munkatárs. 1. A Gondozási részleg egységei: 1.1. Gondozási feladatokat ellátó munkacsoport 1.2. Mentálhigiénés feladatot ellátó munkatárs A gondozási munkacsoport feladatai: Az gondozási munkacsoport fő feladata a gondozás, prevenció, a lakók rendszeres orvosi felügyelete, ápolása, az orvosi, szakorvosi ellátás-, a kórházi ellátás megszervezése, valamint a gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ellátás. Mentálhigiénés munkatárs feladatai: A fő feladata a lelki egészség védelme. A lakók családi, társadalmi, érdekvédelmi és egymás közötti kapcsolatának kialakítása, fenntartásának segítése, egyéni és csoportos foglalkoztatásának megszervezése, kulturális programok szervezése, új lakó előgondozása. 2. Gazdasági munkatárs (50 %) Általános feladata az adott feltételek mellett a szakmai feladatok ellátásának optimális mértékű elősegítése, az intézményi célok megvalósítása érdekében javaslatok kidolgozása, az ésszerű és takarékos gazdálkodás elősegítése, korszerű munkaszervezés kialakítása, információ szolgáltatás, kapcsolattartás a fenntartó pénzügyi csoportjával Feladatkörei: 1. anyag- és eszközgazdálkodási feladat 2. adminisztrációs feladat. 10

11 Az intézmény alább felsorolt feladatait a fenntartó önkormányzat Pénzügyi Gazdasági Ügyekkel foglalkozó Pénzügyi Csoportja látja el. 1. Pénzgazdálkodási feladatai körében: éves költségvetés tervezése, az intézmény előző évi gazdálkodásának értékelése, szakfeladatok igényeiről tájékozódás, a beérkezett igények felülvizsgálata, egyeztetése, a költségvetési előirányzatok alapjául szolgáló részlettervek összeállítása és döntés-előkészítése, a költségvetési javaslat elkészítése, véglegesítése, a pénzügyi feltételek biztosítása, a gazdálkodás pénzügyi lebonyolítása, pénz- és értékkezelés, kötelezettségvállalások nyilvántartása számla ellenőrzése, érvényesítése, kifizetések, átutalások, bevételezések, gondozási díj ügyek, ellátottak letéteinek ellenőrzése, kezelése, pénzügyi- és költséginformáció, könyvviteli teendők, bizonylati rend kialakítása, a nyilvántartási és elszámolási rend kialakítása, zárlati munkák elvégzése, az Intézményvezető rendszeres tájékoztatása a költségvetés helyzetéről, a különféle jelentések határidőre történő elkészítése és benyújtása, rendszeres és folyamatos belső ellenőrzés, szabadságolási terv elkészítése, nyilvántartások vezetése, egyéb illetmény-gazdálkodási, nyilvántartási feladatok ellátása. 2. Anyag- és eszközgazdálkodási feladatok: gazdálkodási- és ellátási tevékenység, az éves felhasználás és a készletek mennyisége alakulásának értékelése, szükségletek felmérése, beszerzés, készletezés (a legkedvezőbb beszerzési forrás felkutatása), raktározás, 11

12 textilgazdálkodás (textíliák beszerzése, tisztítása, javítása, cseréje, selejtezése, védő- és munkaruhával való ellátás), leltározás. 3. Élelmezési feladatok:(az intézmény élelmezésvezetője látja el 50 %) a konyha üzemeltetése, élelmezési anyagok beszerzése, raktározása, előkészítési feladatok, az élelmezéssel kapcsolatos ügyvitel, az élelmezési anyagszükségletek biztosítása, ételkészítés, tálalás, tárolás, nyersanyagok beszerzése (a legkedvezőbb beszerzési forrás felkutatásával). Az élelmezési feladtok ellátása tekintetében az élelmezési üzem (konyha) felügyelete, a gazdálkodási szabályok betartása tekintetében a gazdasági vezető feladata. A szakmai irányítás (ellátotti élelmezés meghatározása, étlap jóváhagyása, stb.) az Intézményvezetőjének feladatkörébe tartozik. 4. Karbantartási feladatok (a feladatot a fenntartó önkormányzat karbantartói munkakörben dolgozó közalkalmazottai látják el. ) épület karbantartási feladatok, gépek, eszközök javításai, park gondozása, élelmiszer vásárlása, beszerzések lebonyolítása, gépkocsi vezetése, az üzemben tartással kapcsolatos feladatok, lakó szállítása vizsgálatokra (ha van gépkocsi!). 5. Adminisztrációs feladatok (A feladatot az intézményvezető helyettesítésével megbízott munkatárs, és az élelmezésvezető látja el.) szabályzatok, levelek gépelése, dokumentumok iktatása, vezetése, irattározása, postázással kapcsolatos feladatok, lakók törzsadatának vezetése, érkezésének, távozásának nyilvántartása, létszámjelentés készítése, továbbítása 12

13 IV. AZ INTÉZMÉNY VEZETÉSE Az Intézmény vezetési módja: A Intézményt szakmailag Tigyi Istvánné intézményvezető pénzügyi-, gazdasági-műszaki ellátás vonatkozásában a fenntartó önkormányzat pénzügyi csoportja gondozás vonatkozásában Fehér Vincéné vezetőápoló irányítja az intézményvezető egyszemélyi felelős vezetése mellett. Intézményvezető 1. Az Intézményt az intézményvezető vezeti, aki egy személyben felelős az intézet jogszabályokban meghatározott működéséért, az intézeti munkáért, valamint a gazdasági tevékenységért. 2. Az intézményvezető feladatkörében gyakorolja a munkáltatói jogokat. 3. Biztosítja a korszerű, magas színvonalú gondozás megvalósítását. 4. Tanulmányozza az új módszereket, figyelemmel kíséri és intézkedéseivel segíti az ellátottaknak a közösségbe való beilleszkedését. 5. Értékeli az intézmény mutatóit, ellenőrzi az előírt normatívák betartását, s ennek alapján megteszi a szükséges intézkedéseket. 6. Gondoskodik a munkavédelmi tevékenység ellátásáról. 7. Elkészíti az Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát, valamint az egyéb hatályos jogszabályokban előírt szabályzatokat. 8. Irányítja, összehangolja és ellenőrzi: - a munkacsoportok, munkatársak munkáját. E feladatkörében ellenőrzi a működést és a munkamegosztást, a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak megtartását, a munkafegyelem, az etikai követelmények betartását. 9. Végzi a panaszok és közérdekű bejelentések kivizsgálását és ennek alapján intézkedik. 10. Kijelöli a belső ellenőrzési feladatokat, és felügyeletet gyakorol az ellenőrzés felett. 11. Kapcsolatot tart az egészségügyi intézményekkel, az ellátottak hozzátartozóival. 13

14 12. A fenntartó által megállapított intézményi térítési díj figyelembevételével megállapítja, illetve felülvizsgálja az ellátott rendszeres havi jövedelemhányadából fizetendő személyi térítési díjat. 13. Ellátja a jogosultak érdekvédelmével kapcsolatos teendőket. 14. Megállapítja az Érdekvédelmi Fórum működésének részletes szabályait és biztosítja a Fórum működéséhez szükséges feltételeket. 15. Az intézményvezető feladatát a fenntartó szerv által meghatározott munkaköri leírás alapján végzi. 16. Az intézményvezetői teendőket az intézményvezető távollétében a Sárközi Lászlóné mentálhygiénés munkatárs látja el. Az intézményvezető felelős: a) a Intézmény szakmai működéséért, b) a Intézményre vonatkozó szabályok megtartásáért, c) a Intézmény személyügyi feladatainak irányításáért, d) a minőségbiztosítási feladatok ellátásáért, e) az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, f) a feladatai ellátásához a Intézmény használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéért, g) a Intézmény gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményének érvényesítéséért, h) a tervezési beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért annak teljességéért és hitelességéért a tulajdonos, a finanszírozó és egyéb országos hatáskörű szervek (KSH, ÁNTSZ stb.) felé, i) a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáért, j) a belső ellenőrzés megszervezéséért és irányításáért. k) jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában az intézeti szabályzatok kiadásáért, l) az intézeti szervezeti és működési szabályzatban kizárólagos hatáskörként meghatározott egyéb feladatok ellátásáért, Kizárólagosan a feladatkörébe tartozik: a) a Intézmény működéséről jelentés adásáért a felügyeleti szervek részére, b) munkáltatói jogok gyakorlása, c) munkavédelmi, tűzvédelmi és a belső ellenőrzési feladatokkal kapcsolatos intézkedések kiadása, d) kapcsolattartás a felsőbb szervekkel és a Intézmény képviselete, e) a Intézmény feladatainak ellátását szolgáló, a kiadási előirányzatokat terhelő fizetési, vagy más teljesítési, (szerződési) kötelezettség vállalása (a 14

15 továbbiakban: kötelezettségvállalás) vagy ilyen követelés (bevételi előirányzat teljesítése érdekében történő) előírása. Szakmai Csoport vezetése A szakmai csoport vezetője Fehér Vincéné vezetőápoló, munkáját az intézményvezetőjének. Feladata: a) a szükséges dokumentáció szabályszerű vezetésének, a dokumentáció szakmai tartalmának felügyelete, b) a betegjogok érvényesülésének folyamatos figyelemmel kísérése, c) az ellátottak által bejelentett panaszok kivizsgálásában való közreműködés, d) a betegjogi képviselővel való kapcsolattartás, e) az intézet higiénés rendjének folyamatos figyelemmel kísérése, f) a házirendben foglalt rendelkezések végrehajtásának ellenőrzése, g) az intézményben gondozói-,ápolói és egyéb szakdolgozói munkakörben foglalkoztatott dolgozók továbbképzésének biztosítása és felügyelete 1. Tevékenységéről rendszeresen beszámol. 2. Feladata az ellátottak ellátásának szervezése, irányítása és ellenőrzése. 3. Irányítja, ellenőrzi a gondozási csoport dolgozóinak munkáját. 4. Elkészíti a gondozók munkarendjét, gondoskodik a szükséges gyógyszerek beszerzéséről, tárolásáról, nyilvántartásától. 5. Végzi és irányítja az orvos utasítása alapján a lakók gyógyszerelését. 6. Megszervezi az ellátottak szűrővizsgálatait. 7. Szervezi az Intézmény dolgozóinak időszakos foglalkozás-egészségügyi vizsgálatát. Gondoskodik az adminisztráció vezetéséről. 8. Javaslatot tesz az irányítása alá tartozó dolgozók anyagi- és erkölcsi elismerésére. 9. Az team munka keretében elkészíti a lakók gondozási- és ápolási tervét, annak dokumentációját folyamatosan ellenőrzi. 10. Szervezi a védőoltásokkal kapcsolatos teendőket. 11. Feladata a szakdolgozók részére előírt szakmai továbbképzés koordinálása, az új dolgozó regisztrálásra felterjesztése. Folyamatosan vezeti a továbbképzési tervet. Rendszeres kapcsolatot tart: - a háziorvossal, 15

16 - az egészségügyi intézményekkel, - az ellátottak hozzátartozóival, - a módszertani intézetekkel. A hatáskörébe utalt dolgozókkal kapcsolatban: - végzi a szabadságok ütemezését, kiírását, lejelentését, - gondoskodik a feladatok elosztásáról, - intézkedik az észlelt hiányosságok megszüntetéséről, - javaslatot tesz a munkaerő átcsoportosítására, helyettesítésére, Fehér Vincéné vezetőápoló a szakmai és irányító, ellenőrző tevékenységről rendszeresen beszámol az Intézmény vezetőjének. Felelős továbbá: - a gondozás színvonalának emeléséért, új gondozási módszerek és formák kidolgozásáért, alkalmazásáért. Távollétében a helyettesítési feladatokat az általa megbízott ápoló-gondozó látja el. A Mentálhigiénés munkatárs feladata Mentálhigiénés munkatárs 1. Feladatát közvetlenül az Intézményvezetőjének irányításával végzik. 2. A mentálhigiénés munkatárs feladata: - a szabadságok ütemezése, kiírása, jelentése; - a szakmai továbbképzés koordinálása (kreditpont szerzés, szakvizsga); - foglalkoztatási, gondozási terv készítése, részvétel a team munkában - minden lakó részére a célszerű és hasznos személyre szabott tevékenység, illetve elfoglaltság szervezése (fizikai, kulturális és szórakoztató jellegű foglalkoztatás); - a foglalkoztatásban résztvevő csoport kialakítása; - a foglalkoztatás felügyeletének ellátása, biztosítása; - a foglalkoztatás érdekében kapcsolattartás az ellátottak hozzátartozóival; - állandó kapcsolattartás a munkatársakkal - mentálhigiénés tevékenység. 16

17 - különböző rendezvények megszervezése (kezdeményezi és szervezi a tapasztalatcsere látogatásokat, kirándulásokat); - részt vesz a foglalkoztatási és mentálhigiénés munkában. A mentálhigiénés munkatársat távolléte esetén az intézményvezetője által megbízott szakdolgozó helyettesíti. FOGLALKOZTATÓ MUNKATÁRS Munkáját a Mentálhigiénés Munkatárs irányításával végzi. F E L A D A T A: Az intézményben élő ellátottak napi foglalkoztatása éves munkaterv alapján. A foglalkoztatás lehet csoportos és egyéni. Cél: bizonyos képességek megőrzése, fejlesztése. A foglalkoztatás során ápoló-gondozó munkatársakat segítségül hívhat, tevékenység további folytatására kérhet. Az Intézmény nem vezető beosztású, gondozást végző szakmai munkakörei Ápoló- gondozó Munkáját közvetlenül a vezetőápoló irányításával végzi. Feladata: - a gondozás reá háruló feladatainak végzése, ezen belül: a kultúrált környezet, higiénés rend kialakítása, lakószobák otthonossá tétele, a lakók étkezési- és magatartási kultúrájának kialakítása, szinten tartása; az élelmezéssel kapcsolatos gondozási feladatok elvégzése; az ellátottak ruházata, valamint ágynemű cseréje; az ellátottak testi ápolása; az orvos által elrendelt kezelések, ápolói teendők végzése; az orvos utasítsa szerinti injekciózás, gyógyszerelés; az egyéni és csoportos foglalkoztatásban való részvétel; a foglalkoztatással kapcsolatos feladatait a mentálhigiénés munkatárs irányításával végzi; az ellátottak állandó megfigyelése, az észlelt változások jelentése szóban és írásban; az ellátottak interperszonális és társadalmi kapcsolatainak segítése; a gondozási és ápolási dokumentáció vezetése. 17

18 Gazdasági munkatárs 50 % A gazdasági munkatárs ellátja mindazokat a feladatokat, gyakorolja azokat a jogokat és teljesíti azokat a kötelezettségeket, amelyekkel az intézmény működése során megbízzák. A gazdasági munkatárs feladatkörébe tartozik az intézményvezető közvetlen irányítása mellett az Intézmény működésével összefüggő gazdasági, pénzügyi, műszaki és intézményüzemeltetési feladatok figyelemmel kisérése, kapcsolattartás a fenntartó pénzügyi csoportjával, valamint a mindezekkel összefüggésben felmerülő adminisztratív feladatok nyilvántartása. Élelmezésvezető 50 % Közvetlen felettese intézményvezető, de közvetlen kapcsolatot tart az orvossal és a főnővérrel, és heti 4 órában ellátja a diétás nővéri feladatokat. Az élelmezésvezető: közvetlenül irányítja a konyhai és kisegítő állományú dolgozók munkáját, megállapítja munkarendjüket, nyilvántartja, ütemezi és kiírja szabadságukat; Heti 4 órában, utasítás alapján ellátja a diétás nővéri feladatokat, megtervezi és megszervezi a diétás étrend előállítását. a raktárkezelési feladatot ellátja; további feladatai: o az ellátottak és dolgozók élelmezésének biztosítása, különös tekintettel az orvos által előírt diétákra, minőségi és mennyiségi mutatókra, o az élelmiszerek beszerzése, o a konyhaüzemben az intézményi tulajdon védelme, o a konyhai dolgozók kötelező orvosi vizsgálatainak a dolgozó részére előírt személyi higiéné betartásának ellenőrzése, o heti étlaptervek összeállítása, o napi étkezési létszám nyilvántartása (ellátott, alkalmazott, vendég), o az élelmezési ügyviteli feladatok ellátása, élelmiszer-anyagelszámolások vezetése, o napi ételminták ellenőrzése, o a munkavédelmi előírások megtartásának biztosítása, o élelmiszer rendelés, o az élelmiszer raktárkészletek ellenőrzése, 18

19 o a térítési díjak elszámolása, A belső ellenőri feladatok ellátására a Tiszaug Községi Önkormányzat társulási megállapodás alapján ad megbízást. A belső ellenőr a Tiszaug Községi Önkormányzat minden intézményében ellátja az ehhez kapcsolódó feladatokat. Belső ellenőr (társulás keretében ellátott, fenntartó által ütemezett feladat.) Feladata: a) a szaktevékenység ellátása hatékonyságának, fejlesztése tervszerűségének és gazdaságosságának, a működés és a gazdálkodás szervezettségének; b) a munkaerő foglalkoztatásának, a tárgyi eszközök kihasználásának, fenntartásának és fejlesztésének; c) a jogszabályok, belső szabályzatok és utasítások megtartásának, a bizonylati és okmányfegyelem meglétének; d) a költségvetés tervezésének, végrehajtásának, az előirányzat-maradvány elszámolásának; e) ellenőrzése és értékelése. Munka- és tűzvédelmi felelős (fenntartó által kötött feladat-ellátási szerződéssel: Balla Sándor) Feladata: a) az Intézmény megfelelő tűz- és munkavédelmi helyzetének, továbbá b) az egészséges és biztonságos munkakörülmények biztosításának elősegítése, c) a tűz, a balesetek és foglalkozási balesetek megelőzése, d) a környezetvédelmi munka elvégzése, e) intézi jogszabályban lefektetett polgári védelmi kötelezettségből a Intézményre háruló feladatokat. V. AZ INTÉZMÉNYI FÓRUMOK Az Intézmény működésének fontos feltétele a munkahelyi demokrácia érvényesülése és állandó fejlesztése. Nélkülözhetetlen az ellátottak és a dolgozók rendszeres tájékoztatása az Intézmény működéséről. 19

20 A dolgozókkal való tanácskozás alapvető formái: 1) Vezetői értekezlet; 2) dolgozói munkaértekezlet; 3) Csoportértekezlet; 4) Érdekvédelmi Fórum. 1. Vezetői értekezlet: Az Intézményvezetője mellett tanácsadó szerveként működik. Tagjai: o A szakmai csoport vezetője (Vezetőápoló), o Mentálhigiénés munkatárs o Élelmezésvezető, Gazdasági munkatárs Megtárgyalja: - az Intézmény egészét érintő szervezeti és működési kérdéseket, - folyamatosan értékeli az Intézmény munkatervét és azok teljesítését, - a költségvetési gazdálkodással kapcsolatos jelentősebb kérdéseket, - az intézmény bérgazdálkodási, munkaerő-gazdálkodási tevékenységét, - az éves továbbképzési tervet, - mindazokat a kérdéseket, amelyeket az Intézményvezetője elé terjeszt. A vezetői értekezlet során: o a munkatársak beszámolnak a végzett munkáról, o az együttműködésről, munkamegosztásról, o a munkafegyelem, a munkahelyi légkör alakulásáról, o tárgyalnak a munkacsoportok előtt álló feladatokról, a végrehajtás módjáról, új módszerek, technológiák bevezetéséről, eredményéről. A vezetői értekezletet az intézményvezető szükség szerint, de legalább évenként hívja össze. Az értekezletről emlékeztetőt kell készíteni és azt meg kell őrizni. 2. munkaértekezlet (munkamegbeszélés): A megbeszélést az Intézmény vezetője hívja össze és vezeti. Meg kell hívni: az Intézmény valamennyi dolgozóját Az értekezletről emlékeztetőt kell készíteni és azt meg kell őrizni. 20

21 Az olyan jellegű kérdést, amire az Intézmény vezetője a megbeszélésen nem adott választ, 8 napon belül, írásban kell megválaszolni. 3. Érdekvédelmi Fórum A fórum dönt az eléterjesztett intézményi panaszokról, intézkedéseket kezdeményezhet fenntartó Tiszaug Községi Önkormányzatnál a Bács-Kiskun Megyei Közigazgatási Hivatalnál, illetve más, hatáskörrel rendelkező szervnél. A fórum megválasztott tagjai: fenntartó képviselője: 1fő, Intézmény dolgozók: 1 fő, Hozzátartozók részéről: 1 fő, Lakók részéről: 2 fő. A fórum tevékenységét Érdekképviseleti Fórum Szabályzata alapján végzi. 4./ Ellátott-jogi képviselő Juhász György Bácsborsód Dózsa u 9 Telefonszáma : in- A területileg illetékes ellátott-jogi képviselő neve, elérhetőségei az tézményben jól látható helyen kifüggesztésre kell hogy kerüljenek. VI. EGYÉB RENDELKEZÉSEK Képviseleti jogok Felügyeleti szervnél Szakmai kérdésekben az Intézményvezető, illetve az általa megbízott személy, gazdasági jellegű kérdésekben az Intézményre vonatkozó pénzügyi jogszabályokban, valamint a polgári törvénykönyvben meghatározott 21

22 képviseletét a fenntartó Önkormányzat e feladattal megbízott tisztségviselője látja el. Média előtt (sajtó, rádió, TV) Az Intézmény vezetője illetve általa megbízott személy. Munkáltatói jogok Munkáltatói jogkör gyakorlója Tigyi Istvánné Beosztás intézményvezető 1. Az Intézmény dolgozói részére a hierarchia táblázat szerinti felettesük és az intézményvezetője adhat utasítást, a tett intézkedésről a közvetlen felettest haladéktalanul tájékoztatni kell. 2. Abban az esetben, ha valamely jelentős, kiemelt ügyben felsőbb vezető ad közvetlen utasítást valamely dolgozó részére, a dolgozó köteles arról közvetlen vezetőjét tájékoztatni és a kapott feladatot a szolgálati út betartásával végrehajtani. 3. Minden utasításra jogosult dolgozó köteles gondoskodni arról, hogy beosztottai mindenkor tudják, hogy a tevékenysége ellátásában történő akadályoztatása esetén kihelyettesíti őt, kitől fogadhatnak el utasítást. 4. A munka folyamatosságának biztosításáért a szervezeti egységek vezetői felelősek. 22

23 Belföldi kiküldetések engedélyezése Belföldi kiküldetésnél az intézményvezető az engedélyező. kö- Kötelezettségvállalási, érvényesítési és utalványozási jogkörök Kötelezettségvállalás A kötelezettségvállalás, a kötelezettségvállalási jogkör gyakorlásának vetelményei: Kötelezettségvállalás olyan intézkedés, amely - a költségvetés végrehajtása céljából és a költségvetési szerv feladatainak ellátásához szükséges előfeltételek biztosítása érdekében - a jóváhagyott kiadási előirányzat terhére, vagy az általa kezelt egyéb pénzeszközök vonatkozásában fizetési vagy más teljesítési kötelezettséggel jár. Kötelezettségvállalás a költségvetési szerv vezetőjének vagy az általa megbízott személynek a hatáskörébe tartozik. A kötelezettségvállalás előtt meg kell győződni arról, hogy a kötelezettség teljesítésére a jóváhagyott (módosított) költségvetés fel nem használt és le nem kötött előirányzata biztosítja-e a szükséges fedezetet. A kötelezettségvállalásra jogosult e jog gyakorlásáért, illetve más személyek jogosulatlan kötelezettségvállalásaiért, amennyiben az a kellő ellenőrzési kötelezettség elmulasztásának a következménye - a cselekmény jellegétől függően - fegyelmileg, anyagilag és büntetőjogilag felelős. Kötelezettségvállalás, illetőleg követelés előírása a főigazgató-helyettes gazdasági igazgató vagy az általa kijelölt személynek az ellenjegyzése után és csak írásban történhet. Az előzőek szerint meghatározott kötelezettségvállalási fogalomkörbe tartozó, a Intézmény fenntartásával, működésével kapcsolatos költségvetési felhasználási, kötelezettségvállalási bizonylatoknak (szerződéseknek, megrendeléseknek, rendelés visszaigazolásoknak, ezek módosításainak) tartalmazniuk kell: a kötelezettségvállalás tárgyának (áru, szolgáltatás stb.) pontos meghatározását, a vállalt kötelezettség összegkihatását, a teljesítésekre vonatkozó határidőket, valamint a terhelendő kiadási előirányzat hivatkozást. Az ebbe a fogalomkörbe tartozó kötelezettségvállalási jogkör gyakorlásának Intézményen belüli megosztását illetően 23

KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 16-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből

KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 16-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 16-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből HATÁROZAT 192/2011. (XI. 16.) számú képviselő-testületi határozat / Berecz Skolasztika Szociális

Részletesebben

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Az Önkormányzati Hivatal alapító okiratának kelte, száma, alapítás időpontja 1./ 10./2002. ( II.13.) sz. Kt. határozatával fogadta

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona (Mozsgó) SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona (Mozsgó) SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona (Mozsgó) SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - 2 - TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az intézmény neve és székhelye Tevékenységi köre Működési

Részletesebben

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata Pálmonostora Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 10.. (4)

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Tóth József Alapszolgáltatási Központjának Szervezeti és Működési Szabályzata

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Tóth József Alapszolgáltatási Központjának Szervezeti és Működési Szabályzata Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Tóth József Alapszolgáltatási Központjának Szervezeti és Működési Szabályzata Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat a Tóth József Alapszolgáltatási Központ Szervezeti és Működési

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezető rész 1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet szervezeti felépítését,

Részletesebben

Marcalgergelyi. Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2009.(III.18.) rendelete. falugondnoki szolgálatról

Marcalgergelyi. Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2009.(III.18.) rendelete. falugondnoki szolgálatról Marcalgergelyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009.(III.18.) rendelete falugondnoki szolgálatról (A 2/2010. (II.24.) rendelettel módosított szöveg.) Kihirdetve: 2009. március 18. Vadas László

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 1 ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 2. A költségvetési szerv székhelye: Pápa, Barát u. 9.

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

IDŐSEK KLUBJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Csokvaomány KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 3647 Csokvaomány, Széchenyi út 1. IDŐSEK KLUBJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT IDŐSEK KLUBJA CSOKVAOMÁNY I. ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZTŐ

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület február hónap 18. napján tartandó ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület február hónap 18. napján tartandó ülésére Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület 2016. február hónap 18. napján tartandó ülésére Tárgy: A Hajdúhadházi Mikrotérségi módosításának jóváhagyása Szociális Gondozási

Részletesebben

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSKORÚAK OTTHONA KOMLÓ-MECSEKJÁNOSI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatálybalépés dátuma: Jóváhagyom: 2 A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya Jelen Szervezeti és

Részletesebben

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Bődi Szabolcs Társulás elnöke ALAPÍTÓ OKIRAT A Felső-Kiskunsági

Részletesebben

Az intézményi szabályzatok

Az intézményi szabályzatok TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Az intézményi szabályzatok Lőwné Szarka Judit ellátottjogi képviselő 2013. szeptember 21.. 1/2000. (I.

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 40/2007.(VII.20.)

Részletesebben

A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI

A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI 1. A körjegyzőség feladata és hatásköre A körjegyzőség számára meghatározott feladatoknak és hatásköröknek a körjegyzőség szervezeti egységei, dolgozói közötti megosztásáról a

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű) SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű) 2012. április 1-jétől 1 SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű)

Részletesebben

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA A Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a gyermekek védelméről gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

18/2015. (XII.23.) TT.

18/2015. (XII.23.) TT. K i v o n a t Tanácsának 2015. december 23-ai ülésének jegyzőkönyvéből: Nádudvari Mikrotérségi Szociális és Gyermekvédelmi Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának 18/2015. (XII.23.) TT. sz. határozata:

Részletesebben

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009 (II.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009 (II.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009 (II.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Kiskunmajsa Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló többször

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni.

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni. Albertirsa Város Önkormányzata 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások

Részletesebben

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezető rész 1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet szervezeti felépítését,

Részletesebben

TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA február 1-jétől

TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA február 1-jétől TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA 2013. február 1-jétől TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Taksony Nagyközség Önkormányzat

Részletesebben

Intézményvezető álláspályázat

Intézményvezető álláspályázat Intézményvezető álláspályázat A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa (Székesfehérvár, Városház tér 1.) pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA

DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA Okirat száma: 2-653453/2016 Dunaharaszti Város Önkormányzata DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA Okirat száma: 2-653453/2016 Alapító Okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Részletesebben

11-3/2014. E L Ő T E R J E SZ T É S az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa február 05. napján tartandó ülésére

11-3/2014. E L Ő T E R J E SZ T É S az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa február 05. napján tartandó ülésére Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa E l n ö k é t ő l 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2 Tel.: 63 / 578 510 Fax: 63 / 578-517, e-mail: atmot@csanytelek.hu 11-3/2014. E L Ő T E

Részletesebben

a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (I.28.)KT. határozata A

Részletesebben

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 53-73/2011.ikt.sz. 6. sz. napirendi pont Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT a HARMÓNIA Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2013. július 29-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2013. július 29-i ülésére Előterjesztés 3. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2013. július 29-i ülésére Tárgy: A Társulás által fenntartott Egészségügyi,

Részletesebben

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának november 23-i ülésére

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának november 23-i ülésére 2. Előterjesztés Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2015. november 23-i ülésére Tárgy: A Társulás által fenntartott Egészségügyi,

Részletesebben

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 90/2013.(IV.25.) számú. határozata

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 90/2013.(IV.25.) számú. határozata NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 90/2013.(IV.25.) számú határozata A Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában levő Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ Alapító Okiratának módosításáról

Részletesebben

Szépkorúak Otthona Várpalota SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Szépkorúak Otthona Várpalota SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szépkorúak Otthona Várpalota SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Alapadatok A szervezeti és működési szabályzat hatálya kiterjed: az intézmény vezetőire az intézmény dolgozóira az intézmény szolgáltatásait

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KASTÉLYPARK MÓDSZERTANI OTTHONA GÖRCSÖNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KASTÉLYPARK MÓDSZERTANI OTTHONA GÖRCSÖNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KASTÉLYPARK MÓDSZERTANI OTTHONA GÖRCSÖNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések Az intézmény neve és székhelye Tevékenységi köre Működési

Részletesebben

(1) Ez a rendelet 2011. november 1-jén lép hatályba. (2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

(1) Ez a rendelet 2011. november 1-jén lép hatályba. (2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének../2011. (..) önkormányzati rendelet-tervezete a Pápa városban biztosítható személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a

Részletesebben

Alapító okirat (egységes szerkezetben)

Alapító okirat (egységes szerkezetben) Alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.) Az intézmény neve: Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Rövid neve: EESZI Törzsszáma: 638089 2.) Az intézmény székhelye: 6922 Földeák, Zárda u. 2. 3.)

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. június 30-ai közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án 1 I. AZ IRODA JOGÁLLÁSA A szervezeti egység

Részletesebben

BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA Hatályos: 2005. december 15-től. Tartalom 1. A szabályzat célja 2. A szabályzat hatálya 3. A szabályzat ereje 4. Speciális szabályok 5. A szabályzat

Részletesebben

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a H a t á r o z a t t e r v e z e t A Képviselő-testület NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a Kistérségi Szociális Központ alapító okiratának felülvizsgálata

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Váci Család- és Gyermekjóléti Központ 2600 Vác, Deákvári fasor 2. Telefon: 06-27/306-882; 06-27/502-300; 06-27/502-301; 06-30/381-9113 E-mail: vacicsalgyejokozp@gmail.com Vác Város Önkormányzat Váci Család

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 526-11/2012. 11. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Szociális

Részletesebben

A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratát Módosító Okirat

A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratát Módosító Okirat A 112/2014. (IV. 25.) határozat 1. melléklete A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratát Módosító Okirat Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. december 19-én

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Sarkad Város Önkormányzata B ö l c s ö d é j e SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. (egységes szerkezetben) I. fejezet. Általános rendelkezések

Sarkad Város Önkormányzata B ö l c s ö d é j e SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. (egységes szerkezetben) I. fejezet. Általános rendelkezések Sarkad Város Önkormányzata B ö l c s ö d é j e SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (egységes szerkezetben) I. fejezet Általános rendelkezések 1.. (1) 3 Az intézmény neve: Sarkad Város Önkormányzat Bölcsődéje

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet 2014. január 1-től hatályos alapító okiratát az államháztartásról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Biatorbágy, október 11. Tarjáni István s.k. polgármester

ELŐTERJESZTÉS. Biatorbágy, október 11. Tarjáni István s.k. polgármester Város Polgármestere 051 Biatorbágy, Baross Gábor utca /a. Telefon: 06 3 310-174/14, 144 Fax: 06 3 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS a Biatorbágyi Családsegítő és

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 e-mail: molnarpeter@pr.hu Tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Ügyrendi Bizottság Szociális, Egészségügyi

Részletesebben

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011.

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. 16 Általános bevezetés a. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja Rögzítse

Részletesebben

1.. A rendelet célja

1.. A rendelet célja MIHÁLYFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013.(XII.13.)RENDELETE A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjáról. A Képviselő-testület

Részletesebben

6. Tevékenység típusai pontjába új szakfeladatként az alaptevékenységek közé besorolja a Időskorúak átmeneti ellátása megnevezésűt.

6. Tevékenység típusai pontjába új szakfeladatként az alaptevékenységek közé besorolja a Időskorúak átmeneti ellátása megnevezésűt. 122/2009. (IX. 17.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdése g) pontja és a költségvetési szervek jogállásáról

Részletesebben

Egyesített Népjóléti Intézmény

Egyesített Népjóléti Intézmény Alapító Okirat 1 2 Egyesített Népjóléti Intézmény Alapító Okirat Költségvetési szerv neve: Egyesített Népjóléti Intézmény Székhelye: Makó, Béke u. 9. Telephelyei: Makó, Deák Ferenc u. 57. Makó, Királyhegyesi

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 9/A. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS

Részletesebben

A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. Fejezet A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1.1. Az intézmény neve: Sárréti Múzeum (fej- és körbélyegzőjén: Sárréti Múzeum) 1.2. Az intézmény székhelye: Szeghalom, Tildy Zoltán u. l4.

Részletesebben

DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014. (XII. 13.) számú rendelete

DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014. (XII. 13.) számú rendelete DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014. (XII. 13.) számú rendelete Diósjenő Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatáról, valamint ügyfélfogadásának

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

31/2002. (VII.26.) sz. önkormányzati rendelete

31/2002. (VII.26.) sz. önkormányzati rendelete 31/2002. (VII.26.) sz. önkormányzati rendelete a rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról, valamint az egyéb gyermekvédelmi ellátási formákról szóló 67/1997. (XII.29.) sz. önk. rendelet módosításáról

Részletesebben

K i v o n a t a Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: K i v o n a t a Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2015. (III. 26.) határozata:

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK I. ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Az intézmény neve és székhelye Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Székhelye: 7683 Helesfa, Nádassy-telep Telefon/fax: 73/378-643 Telephelye: 7953 Királyegyháza,

Részletesebben

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 28-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 28-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 06. január 8-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 4/06.(I.8.) határozat a Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ Alapító Okiratának

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 12. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális

Részletesebben

54 762 02 0010 54 01 Gerontológiai gondozó Szociális szakgondozó

54 762 02 0010 54 01 Gerontológiai gondozó Szociális szakgondozó A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 162/2011. (VIII. 25.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 162/2011. (VIII. 25.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 162/2011. (VIII. 25.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 117/2011. (VI.30.) számú határozatának módosításáról, a Gyermekjóléti Központ

Részletesebben

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalva) Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 8. (5) bekezdésében

Részletesebben

1992. évi LXIII. törvény. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról1

1992. évi LXIII. törvény. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról1 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról1 Az Országgyűlés - a Magyar Köztársaság Alkotmányában foglaltakkal összhangban - a személyes adatok védelmét,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. június 25-i ülésére Tárgy:Fejlesztő pedagógus alkalmazása Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án Az Igazgatási és Humánpolitikai Központ ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2014. (II. 27.) KT.

Részletesebben

I. cím A rendelet célja

I. cím A rendelet célja Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igényléséről és a fizetendő térítési díjakról Kiszombor

Részletesebben

Kivonat a Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulási Tanács 2013. november 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat a Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulási Tanács 2013. november 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat a Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulási Tanács 2013. november 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 14/2013.(XI.29.) sz. határozat: Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási

Részletesebben

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2013. (II.15.), 14/2009

Részletesebben

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.február 13-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.február 13-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.február 13-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 30/2014.(II.13.) határozat a Alapító Okiratának módosításáról 1.) Kunszentmárton

Részletesebben

Ramocsaháza Község Polgármesterétől 4536 Ramocsaháza, Fő tér 1. Telefon / Fax: 42 /

Ramocsaháza Község Polgármesterétől 4536 Ramocsaháza, Fő tér 1. Telefon / Fax: 42 / Ramocsaháza Község Polgármesterétől 4536 Ramocsaháza, Fő tér 1. Telefon / Fax: 42 / 352-423 e-mail: ramocsa.polgarmester@falunet.hu Ügyirat szám: Tárgy:Előterjesztés szociális intézmény alapító okiratának

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának (a továbbiakban: SzMSz) 12. c) pontjában

Részletesebben

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat ./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzata, mint alapító a Kerekegyházi Bóbita Óvoda a határozat

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS /Tervezet/

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS /Tervezet/ Ikt.sz:. /2017. 1. sz. Melléklet Polgár Város Önkormányzata és a Polgári Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS /Tervezet/ 2 EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS mely létrejött egyrészről

Részletesebben

a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratának módosítására

a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratának módosítására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:2328 /2015. 8. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi

Részletesebben

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Öttevény Község Polgármesterétől Öttevény, Fő u. 100. 5. napirend Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Az Öttevényi

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 231/2012. (IX. 27.) számú határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 231/2012. (IX. 27.) számú határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 231/2012. (IX. 27.) számú határozata a Szociális Gondozási Központ Alapító Okiratának módosításáról, egységes szerkezetben történő elfogadásáról A Közgyűlés

Részletesebben

A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratát Módosító Okirat

A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratát Módosító Okirat 1. sz. melléklet a 179/2014. (VII. 24.) önkormányzati határozathoz A Alapító Okiratát Módosító Okirat Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testülete által 2014. május 28-án kiadott 135/2014. (V.28.)

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU ELŐTERJESZTÉS Dorog Város Képviselő-testületének 2014. december 12

Részletesebben

43/2003. (VII. 29.) ESzCsM rendelet a gyógyintézetek működési rendjéről, illetve szakmai vezető testületéről

43/2003. (VII. 29.) ESzCsM rendelet a gyógyintézetek működési rendjéről, illetve szakmai vezető testületéről 43/2003. (VII. 29.) ESzCsM rendelet a gyógyintézetek működési rendjéről, illetve szakmai vezető testületéről Az egészségügyi szolgáltatókról és az egészségügyi közszolgáltatások szervezéséről szóló 2003.

Részletesebben

Közszolgáltató, önállóan működő intézmények ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

Közszolgáltató, önállóan működő intézmények ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közszolgáltató, önállóan működő intézmények ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A költségvetési szerv Neve: SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT Székhelye: 3922 TAKTAHARKÁNY, HONVÉD U. 32. SZ. Feladat ellátási

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: Fekete István Általános Iskola és Szakiskola A költségvetési szerv székhelye: 2230 Gyömrő,

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona 7751 Szederkény, Pécsi út 23. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona 7751 Szederkény, Pécsi út 23. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona 7751 Szederkény, Pécsi út 23. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Általános rendelkezések A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, hogy rögzítse az intézmény

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. sz. melléklet ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat megnevezése Frissítés Megőrzés adatfelelős Megjegyzés 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai

Részletesebben

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35. Tel.: (06-32) * ; * Fax: (06-32)

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35. Tel.: (06-32) * ; * Fax: (06-32) PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35. Tel.: (06-32) *460-753 ; *460-155 Fax: (06-32) 460-918 E-mail: forum@paszto.hu Száma:1-110/2016. A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget

Részletesebben

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata 181/2014.(XII.11.) sz. önk. határozat melléklete Tárnoki Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mű ködési Szabályzata Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő -testülete (a továbbiakban: alapító) Magyarország

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 12. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 9/2007. (I. 22.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 9/2007. (I. 22.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 9/2007. (I. 22.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város és Nyírpazony Község Önkormányzata között megkötött intézményfenntartói társulási megállapodás

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN. Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete 1/1997. (II.10.) ör. sz. rendelete az önkormányzati biztosról

EGYSÉGES SZERKEZETBEN. Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete 1/1997. (II.10.) ör. sz. rendelete az önkormányzati biztosról EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 9/2005. (v.18.), az 1/2009. (I.30.) és a 11/2011. (III.25.) sz. rendeletekkel módosítva!) Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete 1/1997. (II.10.) ör. sz. rendelete az

Részletesebben