SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA"

Átírás

1 BERECZ SKOLASZTIKA SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY T I S Z A U G SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatálybalépés dátuma: Jóváhagyom:

2 TARTALOMJEGYZÉK A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya... I. ÁLTALÁNOS RÉSZ.... Az Intézmény elnevezése.... Az Intézmény székhelye.... Alapító okirat, az alapító.... A felügyeleti szerv megnevezése.... A fenntartó szerv megnevezése.... Tevékenységi kör... Feladatmutatók... Azonosító számok... Az intézmény jogállása.... Gazdálkodási jogkör.... Az Intézmény vállalkozási tevékenysége és mértéke.... Az Intézmény jogi képviselete... II. AZ INTÉZMÉNY FELADATA... Kinevezési rend... Intézményi együttműködés... III. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETE A gondozási részleg Pénzügyi-,Gazdasági-műszaki részleg... IV AZ INTÉZMÉNY VEZETÉSE Intézményvezető Szakmai csoport vezetése Mentálhigiéné A mentálhigiénés munkatárs feladata Az Intézmény nem vezető beosztású, gondozást végző szakmai munkakörei Gazdasági-műszaki ellátás szervezete Gazdasági vezető Könyvelés Élelmezésvezető Belső ellenőr Munka- és tűzvédelmi felelős... V. AZ INTÉZMÉNYI FÓRUMOK... Vezetést segítő tanácsadó szervek Vezetői értekezlet Összdolgozói munkaértekezlet Érdekvédelmi Fórum... 2

3 VI. EGYÉB RENDELKEZÉSEK... Aláírási jogosultságok... Képviseleti jogok... Munkáltatói jogok... Belföldi kiküldetések engedélyezése... Kötelezettségvállalási, érvényesítési és utalványozási jogkörök... VII. AZ INTÉZMÉNYI SZABÁLYALKOTÁS RENDJE... VIII. MŰKÖDÉSI RÉSZ... Munkatársak, munkaköri leírások... Az Intézmény szervezeti egységeinek és dologzóinak együttműködése... IX. ADATKEZELÉS... X. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK... FÜGGELÉKEK 1. számú függelék-kötelezettségvállalás és utalványozás szabályozása számú függelék-alkalmazotti hierarchia tábla számú függelék-állománytábla számú függelék - hierarchia diagramm 3

4 A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: SZMSZ) hatálya kiterjed Berecz Skolasztika Szociális Intézményre, annak valamennyi szervezeti egységére, valamint az Intézménnyel szerződéses viszonyban álló munkatársakra, szervezetekre. A jelen SZMSZ a Tiszaugi Községi Önkormányzat (a fenntartó megnevezése) jóváhagyása után lép hatályba, ezzel egyidejűleg a.. -én a Községi Önkormányzat Képviselőtestülete által jóváhagyott SZMSZ hatályát veszti. 4

5 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ Az Intézmény adatai, jogállása Adatok 1.1. Megnevezése: Berecz Skolasztika Szociális Intézmény (Alapszolgáltatási Központ és Szakosított ellátás) 1.2. Címe (Székhelye): Tiszaug, Rákóczi u 49. Alapító okirat 1.3. Alapító: Tiszaug Községi Önkormányzat Alapító okirat:.. - kelte: 2010.junius száma: KO2/71-8/ Felügyeletet ellátó szerv Felügyeleti szerv: - neve: Tiszaug Községi Önkormányzat Képviselőtestülete - címe: 6064 Tiszaug, Rákóczi u Fenntartó szerv Fenntartó szerv: - neve: Tiszaug Községi Önkormányzat - címe: 6064 Tiszaug Rákóczi u Tevékenységi kör Az Intézmény működési területe: országos Tevékenységi körök: Szakfeladat szám Megnevezés Vonatkozó jogszabály 5

6 étkeztetés 1993 évi III.tv Házi segitségnyújtás 1993 évi III.tv Gyermekjóléti Szolgáltat 1993 évi III. tv Családsegítő Szolgálat évi III. tv Nappali Szociális ellátás 1993 évi III. tv Idősek Klubja Ápolást-gondozást nyujtó intézményi ellátás Idősek Bentlakásos Otthona Időskorúak tart.bent.sz.el Demens bet.bentl.ellátát. Egyéb feladatok Munkahelyi étkeztetés Főzőkonyha kisegítő tevékenységként Óvodai intézményi étkeztetés évi III. tv 1.7. A tevékenységek forrásai - Tiszaug Községi Önkormányzat finanszírozása; - intézmény saját bevételei (pl: térítési díj, étkezési térítés, egyéb bevétel) Feladatmutatók : Az Intézmény engedélyezett férőhelyeinek száma Idősek Bentlakásos Otthona 30 fő Idősek Klubja 25 fő Házi segítségnyújtás 27 fő Szociális étkeztetés Családsegítés Gyermekjóléti Szolgálat 1.9. Azonosító számok Az Intézmény államháztartási azonosítószáma: A Intézmény Törzsszáma: Bankszámlaszám:

7 Az Intézmény az általános forgalmi adónak nem alanya. Adószám: Jogállása A Intézmény a Tiszaug Községi Önkormányzat felügyelete alatt működő jogi személy. Önálló jogi személy, mely az Alapító Okiratban meghatározott körben és kötelezettséggel végzi feladatait Gazdálkodási jogkör Önállóan működő költségvetési szerv, munkáltatói, gazdálkodási és bérgazdálkodási jogkörrel rendelkező szerv. A munkáltatói bérgazdálkodási jogkör gyakorlója az igazgató, akit a Képviselő-testület nevez ki határozott időre, felmentésével, fegyelmi és anyagi felelősségre vonásával kapcsolatos ügyekben a Képviselő-testület jár el, egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. Önállóan működő költségvetési szerv, előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezik Az intézmény vállalkozási tevékenysége és mértéke Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat Jogi képviselet A Intézmény jogi képviseletét a fenntartó Tiszaug Község Önkormányzat megbízása alapján fogadott ügyvéd/jogász látja el Kinevezési rend A Intézmény vezetőjét, - pályázat alapján Tiszaug Községi Önkormányzat Képviselőtestülete nevezi ki 5 év időtartamra. Az intézményvezető felett az egyéb munkáltatói jogkört a Polgármester gyakorolja Intézményi együttműködés A Intézmény a szélesebb körű társadalmi bázis biztosítása érdekében együttműködik a: - A házi orvosi szolgálattal - A Vöröskereszt helyi szervezetével 7

8 - A községben működő helyi szervezetekkel - Karitatív szolgálatokkal A Intézmény közalkalmazottai A közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő kérdéseket a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény II. AZ INTÉZMÉNY FELADATA Az intézmény feladatainak tartalmi meghatározása Étkeztetés (Szt bek.) az étkeztetés keretében azoknak a szociális rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguknak, illetve önmaguk és eltartottjaik részére tartósan, vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani. Házi segítségnyújtás (Szt. 63. ) Házi segítségnyújtás keretében kell gondoskodni azokról a személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek, és róluk nem gondoskodnak, és azokról a gyermekekről akik részére nappali, vagy bentlakásos intézményben történő állandó vagy időszakos ellátás nem biztosítható (beteg, kórokozó hordozó stb) és a szülők a gyermek napközbeni ellátását nem, vagy csak részben tudják megoldani. Családsegítés (Szt 65 ) és Gyermekjóléti Szolgálat (Gyvt szerint) A családsegítő szolgáltatás az egész település lakosságára kiterjedően kerül megszervezésre. A családsegítő szolgálat családgondozói feladatokat lát el, ellátásokat közvetít és szervezési tevékenységet végez Ellátja az Szt bekezdésében meghatározott feladatokat. 8

9 A Gyermekjóléti Szolgálat a veszélyeztetett kiskorúak érdekében végzett preventív tevékenység, valamint a közvetlen veszély elhárítására végzett szakmai munka. Nappali ellátás : Idősek Klubja Célja, hogy nappali ellátás keretében gondozást, ellátást biztosítson a magányosan élő, vagy szociálisan ráutalt ill. csökkent munkaképességű de mozgásra képes személyeknek. Az idősek klubjába felvehető az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy valamint az egészségi állapota miatt vagy szociálisan rászoruló olyan fiatalabb /de 18. életévét betöltött személy aki saját ellátására csak részben ill segítséggel képes. Az idősek klubja belső rendjét, működését a házirend szabályozza, amely tartalmazza a nyitva tartás idejét, az együttélés szabályait, az intézményi jogviszony létesítésére, megszüntetésére vonatkozó szabályokat, az intézményben biztosított szolgáltatások körét, valamint az intézmény működésére vonatkozó általános rendelkezéseket, és az érdekképviseleti fórum működésére vonatkozó szabályokat. Idősek Bentlakásos Otthona Az Idősek Bentlakásos Otthona egész éven át folyamatosan üzemel. Az idősek otthona az ellátottak részére teljes ellátást, gondozást biztosít. Az idősek bentlakásos otthona működését a házirend szabályozza, amely tartalmazza az intézményi jogviszony létesítésére, megszüntetésére, az együttélés szabályozására, az eltávozás rendjére az érték és vagyonmegőrzés szabályaira, az érdekképviseleti főrum működésére, az ellátott jogi képviselő személyére és elérhetőségére, a szolgáltatások körére a végtisztesség megadásának módjára és az azzal kapcsolatos eljárási szabályokra, a térítési díj megállapítására, felülvizsgálatára, megfizetésére és az intézmény működési rendjének általános szabályaira szóló rendelkezéseket. A házirendet a Tiszaug Községi Önkormányzat Képviselőtestülete hagyja jóvá. Demens betegek bentlakásos ellátása kiemelt feladata az intézménynek. Gondozási ápolási szükségleteik figyelembevételével egy magasabb szintű ellátás biztosítása szükséges, beillesztve őket a normál gondozási egységbe. 9

10 Ápolást gondozást nyújtó Intézmény: Átlagos ápolást-, gondozást igénylők ellátása Demens betegek bentlakásos ellátása III AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETE Az Intézmény szervezeti tagozódása 1. Gondozási feladatokat ellátó munkacsoport 2. Gazdasági feladatokat ellátó munkatárs. 1. A Gondozási részleg egységei: 1.1. Gondozási feladatokat ellátó munkacsoport 1.2. Mentálhigiénés feladatot ellátó munkatárs A gondozási munkacsoport feladatai: Az gondozási munkacsoport fő feladata a gondozás, prevenció, a lakók rendszeres orvosi felügyelete, ápolása, az orvosi, szakorvosi ellátás-, a kórházi ellátás megszervezése, valamint a gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ellátás. Mentálhigiénés munkatárs feladatai: A fő feladata a lelki egészség védelme. A lakók családi, társadalmi, érdekvédelmi és egymás közötti kapcsolatának kialakítása, fenntartásának segítése, egyéni és csoportos foglalkoztatásának megszervezése, kulturális programok szervezése, új lakó előgondozása. 2. Gazdasági munkatárs (50 %) Általános feladata az adott feltételek mellett a szakmai feladatok ellátásának optimális mértékű elősegítése, az intézményi célok megvalósítása érdekében javaslatok kidolgozása, az ésszerű és takarékos gazdálkodás elősegítése, korszerű munkaszervezés kialakítása, információ szolgáltatás, kapcsolattartás a fenntartó pénzügyi csoportjával Feladatkörei: 1. anyag- és eszközgazdálkodási feladat 2. adminisztrációs feladat. 10

11 Az intézmény alább felsorolt feladatait a fenntartó önkormányzat Pénzügyi Gazdasági Ügyekkel foglalkozó Pénzügyi Csoportja látja el. 1. Pénzgazdálkodási feladatai körében: éves költségvetés tervezése, az intézmény előző évi gazdálkodásának értékelése, szakfeladatok igényeiről tájékozódás, a beérkezett igények felülvizsgálata, egyeztetése, a költségvetési előirányzatok alapjául szolgáló részlettervek összeállítása és döntés-előkészítése, a költségvetési javaslat elkészítése, véglegesítése, a pénzügyi feltételek biztosítása, a gazdálkodás pénzügyi lebonyolítása, pénz- és értékkezelés, kötelezettségvállalások nyilvántartása számla ellenőrzése, érvényesítése, kifizetések, átutalások, bevételezések, gondozási díj ügyek, ellátottak letéteinek ellenőrzése, kezelése, pénzügyi- és költséginformáció, könyvviteli teendők, bizonylati rend kialakítása, a nyilvántartási és elszámolási rend kialakítása, zárlati munkák elvégzése, az Intézményvezető rendszeres tájékoztatása a költségvetés helyzetéről, a különféle jelentések határidőre történő elkészítése és benyújtása, rendszeres és folyamatos belső ellenőrzés, szabadságolási terv elkészítése, nyilvántartások vezetése, egyéb illetmény-gazdálkodási, nyilvántartási feladatok ellátása. 2. Anyag- és eszközgazdálkodási feladatok: gazdálkodási- és ellátási tevékenység, az éves felhasználás és a készletek mennyisége alakulásának értékelése, szükségletek felmérése, beszerzés, készletezés (a legkedvezőbb beszerzési forrás felkutatása), raktározás, 11

12 textilgazdálkodás (textíliák beszerzése, tisztítása, javítása, cseréje, selejtezése, védő- és munkaruhával való ellátás), leltározás. 3. Élelmezési feladatok:(az intézmény élelmezésvezetője látja el 50 %) a konyha üzemeltetése, élelmezési anyagok beszerzése, raktározása, előkészítési feladatok, az élelmezéssel kapcsolatos ügyvitel, az élelmezési anyagszükségletek biztosítása, ételkészítés, tálalás, tárolás, nyersanyagok beszerzése (a legkedvezőbb beszerzési forrás felkutatásával). Az élelmezési feladtok ellátása tekintetében az élelmezési üzem (konyha) felügyelete, a gazdálkodási szabályok betartása tekintetében a gazdasági vezető feladata. A szakmai irányítás (ellátotti élelmezés meghatározása, étlap jóváhagyása, stb.) az Intézményvezetőjének feladatkörébe tartozik. 4. Karbantartási feladatok (a feladatot a fenntartó önkormányzat karbantartói munkakörben dolgozó közalkalmazottai látják el. ) épület karbantartási feladatok, gépek, eszközök javításai, park gondozása, élelmiszer vásárlása, beszerzések lebonyolítása, gépkocsi vezetése, az üzemben tartással kapcsolatos feladatok, lakó szállítása vizsgálatokra (ha van gépkocsi!). 5. Adminisztrációs feladatok (A feladatot az intézményvezető helyettesítésével megbízott munkatárs, és az élelmezésvezető látja el.) szabályzatok, levelek gépelése, dokumentumok iktatása, vezetése, irattározása, postázással kapcsolatos feladatok, lakók törzsadatának vezetése, érkezésének, távozásának nyilvántartása, létszámjelentés készítése, továbbítása 12

13 IV. AZ INTÉZMÉNY VEZETÉSE Az Intézmény vezetési módja: A Intézményt szakmailag Tigyi Istvánné intézményvezető pénzügyi-, gazdasági-műszaki ellátás vonatkozásában a fenntartó önkormányzat pénzügyi csoportja gondozás vonatkozásában Fehér Vincéné vezetőápoló irányítja az intézményvezető egyszemélyi felelős vezetése mellett. Intézményvezető 1. Az Intézményt az intézményvezető vezeti, aki egy személyben felelős az intézet jogszabályokban meghatározott működéséért, az intézeti munkáért, valamint a gazdasági tevékenységért. 2. Az intézményvezető feladatkörében gyakorolja a munkáltatói jogokat. 3. Biztosítja a korszerű, magas színvonalú gondozás megvalósítását. 4. Tanulmányozza az új módszereket, figyelemmel kíséri és intézkedéseivel segíti az ellátottaknak a közösségbe való beilleszkedését. 5. Értékeli az intézmény mutatóit, ellenőrzi az előírt normatívák betartását, s ennek alapján megteszi a szükséges intézkedéseket. 6. Gondoskodik a munkavédelmi tevékenység ellátásáról. 7. Elkészíti az Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát, valamint az egyéb hatályos jogszabályokban előírt szabályzatokat. 8. Irányítja, összehangolja és ellenőrzi: - a munkacsoportok, munkatársak munkáját. E feladatkörében ellenőrzi a működést és a munkamegosztást, a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak megtartását, a munkafegyelem, az etikai követelmények betartását. 9. Végzi a panaszok és közérdekű bejelentések kivizsgálását és ennek alapján intézkedik. 10. Kijelöli a belső ellenőrzési feladatokat, és felügyeletet gyakorol az ellenőrzés felett. 11. Kapcsolatot tart az egészségügyi intézményekkel, az ellátottak hozzátartozóival. 13

14 12. A fenntartó által megállapított intézményi térítési díj figyelembevételével megállapítja, illetve felülvizsgálja az ellátott rendszeres havi jövedelemhányadából fizetendő személyi térítési díjat. 13. Ellátja a jogosultak érdekvédelmével kapcsolatos teendőket. 14. Megállapítja az Érdekvédelmi Fórum működésének részletes szabályait és biztosítja a Fórum működéséhez szükséges feltételeket. 15. Az intézményvezető feladatát a fenntartó szerv által meghatározott munkaköri leírás alapján végzi. 16. Az intézményvezetői teendőket az intézményvezető távollétében a Sárközi Lászlóné mentálhygiénés munkatárs látja el. Az intézményvezető felelős: a) a Intézmény szakmai működéséért, b) a Intézményre vonatkozó szabályok megtartásáért, c) a Intézmény személyügyi feladatainak irányításáért, d) a minőségbiztosítási feladatok ellátásáért, e) az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, f) a feladatai ellátásához a Intézmény használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéért, g) a Intézmény gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményének érvényesítéséért, h) a tervezési beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért annak teljességéért és hitelességéért a tulajdonos, a finanszírozó és egyéb országos hatáskörű szervek (KSH, ÁNTSZ stb.) felé, i) a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáért, j) a belső ellenőrzés megszervezéséért és irányításáért. k) jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában az intézeti szabályzatok kiadásáért, l) az intézeti szervezeti és működési szabályzatban kizárólagos hatáskörként meghatározott egyéb feladatok ellátásáért, Kizárólagosan a feladatkörébe tartozik: a) a Intézmény működéséről jelentés adásáért a felügyeleti szervek részére, b) munkáltatói jogok gyakorlása, c) munkavédelmi, tűzvédelmi és a belső ellenőrzési feladatokkal kapcsolatos intézkedések kiadása, d) kapcsolattartás a felsőbb szervekkel és a Intézmény képviselete, e) a Intézmény feladatainak ellátását szolgáló, a kiadási előirányzatokat terhelő fizetési, vagy más teljesítési, (szerződési) kötelezettség vállalása (a 14

15 továbbiakban: kötelezettségvállalás) vagy ilyen követelés (bevételi előirányzat teljesítése érdekében történő) előírása. Szakmai Csoport vezetése A szakmai csoport vezetője Fehér Vincéné vezetőápoló, munkáját az intézményvezetőjének. Feladata: a) a szükséges dokumentáció szabályszerű vezetésének, a dokumentáció szakmai tartalmának felügyelete, b) a betegjogok érvényesülésének folyamatos figyelemmel kísérése, c) az ellátottak által bejelentett panaszok kivizsgálásában való közreműködés, d) a betegjogi képviselővel való kapcsolattartás, e) az intézet higiénés rendjének folyamatos figyelemmel kísérése, f) a házirendben foglalt rendelkezések végrehajtásának ellenőrzése, g) az intézményben gondozói-,ápolói és egyéb szakdolgozói munkakörben foglalkoztatott dolgozók továbbképzésének biztosítása és felügyelete 1. Tevékenységéről rendszeresen beszámol. 2. Feladata az ellátottak ellátásának szervezése, irányítása és ellenőrzése. 3. Irányítja, ellenőrzi a gondozási csoport dolgozóinak munkáját. 4. Elkészíti a gondozók munkarendjét, gondoskodik a szükséges gyógyszerek beszerzéséről, tárolásáról, nyilvántartásától. 5. Végzi és irányítja az orvos utasítása alapján a lakók gyógyszerelését. 6. Megszervezi az ellátottak szűrővizsgálatait. 7. Szervezi az Intézmény dolgozóinak időszakos foglalkozás-egészségügyi vizsgálatát. Gondoskodik az adminisztráció vezetéséről. 8. Javaslatot tesz az irányítása alá tartozó dolgozók anyagi- és erkölcsi elismerésére. 9. Az team munka keretében elkészíti a lakók gondozási- és ápolási tervét, annak dokumentációját folyamatosan ellenőrzi. 10. Szervezi a védőoltásokkal kapcsolatos teendőket. 11. Feladata a szakdolgozók részére előírt szakmai továbbképzés koordinálása, az új dolgozó regisztrálásra felterjesztése. Folyamatosan vezeti a továbbképzési tervet. Rendszeres kapcsolatot tart: - a háziorvossal, 15

16 - az egészségügyi intézményekkel, - az ellátottak hozzátartozóival, - a módszertani intézetekkel. A hatáskörébe utalt dolgozókkal kapcsolatban: - végzi a szabadságok ütemezését, kiírását, lejelentését, - gondoskodik a feladatok elosztásáról, - intézkedik az észlelt hiányosságok megszüntetéséről, - javaslatot tesz a munkaerő átcsoportosítására, helyettesítésére, Fehér Vincéné vezetőápoló a szakmai és irányító, ellenőrző tevékenységről rendszeresen beszámol az Intézmény vezetőjének. Felelős továbbá: - a gondozás színvonalának emeléséért, új gondozási módszerek és formák kidolgozásáért, alkalmazásáért. Távollétében a helyettesítési feladatokat az általa megbízott ápoló-gondozó látja el. A Mentálhigiénés munkatárs feladata Mentálhigiénés munkatárs 1. Feladatát közvetlenül az Intézményvezetőjének irányításával végzik. 2. A mentálhigiénés munkatárs feladata: - a szabadságok ütemezése, kiírása, jelentése; - a szakmai továbbképzés koordinálása (kreditpont szerzés, szakvizsga); - foglalkoztatási, gondozási terv készítése, részvétel a team munkában - minden lakó részére a célszerű és hasznos személyre szabott tevékenység, illetve elfoglaltság szervezése (fizikai, kulturális és szórakoztató jellegű foglalkoztatás); - a foglalkoztatásban résztvevő csoport kialakítása; - a foglalkoztatás felügyeletének ellátása, biztosítása; - a foglalkoztatás érdekében kapcsolattartás az ellátottak hozzátartozóival; - állandó kapcsolattartás a munkatársakkal - mentálhigiénés tevékenység. 16

17 - különböző rendezvények megszervezése (kezdeményezi és szervezi a tapasztalatcsere látogatásokat, kirándulásokat); - részt vesz a foglalkoztatási és mentálhigiénés munkában. A mentálhigiénés munkatársat távolléte esetén az intézményvezetője által megbízott szakdolgozó helyettesíti. FOGLALKOZTATÓ MUNKATÁRS Munkáját a Mentálhigiénés Munkatárs irányításával végzi. F E L A D A T A: Az intézményben élő ellátottak napi foglalkoztatása éves munkaterv alapján. A foglalkoztatás lehet csoportos és egyéni. Cél: bizonyos képességek megőrzése, fejlesztése. A foglalkoztatás során ápoló-gondozó munkatársakat segítségül hívhat, tevékenység további folytatására kérhet. Az Intézmény nem vezető beosztású, gondozást végző szakmai munkakörei Ápoló- gondozó Munkáját közvetlenül a vezetőápoló irányításával végzi. Feladata: - a gondozás reá háruló feladatainak végzése, ezen belül: a kultúrált környezet, higiénés rend kialakítása, lakószobák otthonossá tétele, a lakók étkezési- és magatartási kultúrájának kialakítása, szinten tartása; az élelmezéssel kapcsolatos gondozási feladatok elvégzése; az ellátottak ruházata, valamint ágynemű cseréje; az ellátottak testi ápolása; az orvos által elrendelt kezelések, ápolói teendők végzése; az orvos utasítsa szerinti injekciózás, gyógyszerelés; az egyéni és csoportos foglalkoztatásban való részvétel; a foglalkoztatással kapcsolatos feladatait a mentálhigiénés munkatárs irányításával végzi; az ellátottak állandó megfigyelése, az észlelt változások jelentése szóban és írásban; az ellátottak interperszonális és társadalmi kapcsolatainak segítése; a gondozási és ápolási dokumentáció vezetése. 17

18 Gazdasági munkatárs 50 % A gazdasági munkatárs ellátja mindazokat a feladatokat, gyakorolja azokat a jogokat és teljesíti azokat a kötelezettségeket, amelyekkel az intézmény működése során megbízzák. A gazdasági munkatárs feladatkörébe tartozik az intézményvezető közvetlen irányítása mellett az Intézmény működésével összefüggő gazdasági, pénzügyi, műszaki és intézményüzemeltetési feladatok figyelemmel kisérése, kapcsolattartás a fenntartó pénzügyi csoportjával, valamint a mindezekkel összefüggésben felmerülő adminisztratív feladatok nyilvántartása. Élelmezésvezető 50 % Közvetlen felettese intézményvezető, de közvetlen kapcsolatot tart az orvossal és a főnővérrel, és heti 4 órában ellátja a diétás nővéri feladatokat. Az élelmezésvezető: közvetlenül irányítja a konyhai és kisegítő állományú dolgozók munkáját, megállapítja munkarendjüket, nyilvántartja, ütemezi és kiírja szabadságukat; Heti 4 órában, utasítás alapján ellátja a diétás nővéri feladatokat, megtervezi és megszervezi a diétás étrend előállítását. a raktárkezelési feladatot ellátja; további feladatai: o az ellátottak és dolgozók élelmezésének biztosítása, különös tekintettel az orvos által előírt diétákra, minőségi és mennyiségi mutatókra, o az élelmiszerek beszerzése, o a konyhaüzemben az intézményi tulajdon védelme, o a konyhai dolgozók kötelező orvosi vizsgálatainak a dolgozó részére előírt személyi higiéné betartásának ellenőrzése, o heti étlaptervek összeállítása, o napi étkezési létszám nyilvántartása (ellátott, alkalmazott, vendég), o az élelmezési ügyviteli feladatok ellátása, élelmiszer-anyagelszámolások vezetése, o napi ételminták ellenőrzése, o a munkavédelmi előírások megtartásának biztosítása, o élelmiszer rendelés, o az élelmiszer raktárkészletek ellenőrzése, 18

19 o a térítési díjak elszámolása, A belső ellenőri feladatok ellátására a Tiszaug Községi Önkormányzat társulási megállapodás alapján ad megbízást. A belső ellenőr a Tiszaug Községi Önkormányzat minden intézményében ellátja az ehhez kapcsolódó feladatokat. Belső ellenőr (társulás keretében ellátott, fenntartó által ütemezett feladat.) Feladata: a) a szaktevékenység ellátása hatékonyságának, fejlesztése tervszerűségének és gazdaságosságának, a működés és a gazdálkodás szervezettségének; b) a munkaerő foglalkoztatásának, a tárgyi eszközök kihasználásának, fenntartásának és fejlesztésének; c) a jogszabályok, belső szabályzatok és utasítások megtartásának, a bizonylati és okmányfegyelem meglétének; d) a költségvetés tervezésének, végrehajtásának, az előirányzat-maradvány elszámolásának; e) ellenőrzése és értékelése. Munka- és tűzvédelmi felelős (fenntartó által kötött feladat-ellátási szerződéssel: Balla Sándor) Feladata: a) az Intézmény megfelelő tűz- és munkavédelmi helyzetének, továbbá b) az egészséges és biztonságos munkakörülmények biztosításának elősegítése, c) a tűz, a balesetek és foglalkozási balesetek megelőzése, d) a környezetvédelmi munka elvégzése, e) intézi jogszabályban lefektetett polgári védelmi kötelezettségből a Intézményre háruló feladatokat. V. AZ INTÉZMÉNYI FÓRUMOK Az Intézmény működésének fontos feltétele a munkahelyi demokrácia érvényesülése és állandó fejlesztése. Nélkülözhetetlen az ellátottak és a dolgozók rendszeres tájékoztatása az Intézmény működéséről. 19

20 A dolgozókkal való tanácskozás alapvető formái: 1) Vezetői értekezlet; 2) dolgozói munkaértekezlet; 3) Csoportértekezlet; 4) Érdekvédelmi Fórum. 1. Vezetői értekezlet: Az Intézményvezetője mellett tanácsadó szerveként működik. Tagjai: o A szakmai csoport vezetője (Vezetőápoló), o Mentálhigiénés munkatárs o Élelmezésvezető, Gazdasági munkatárs Megtárgyalja: - az Intézmény egészét érintő szervezeti és működési kérdéseket, - folyamatosan értékeli az Intézmény munkatervét és azok teljesítését, - a költségvetési gazdálkodással kapcsolatos jelentősebb kérdéseket, - az intézmény bérgazdálkodási, munkaerő-gazdálkodási tevékenységét, - az éves továbbképzési tervet, - mindazokat a kérdéseket, amelyeket az Intézményvezetője elé terjeszt. A vezetői értekezlet során: o a munkatársak beszámolnak a végzett munkáról, o az együttműködésről, munkamegosztásról, o a munkafegyelem, a munkahelyi légkör alakulásáról, o tárgyalnak a munkacsoportok előtt álló feladatokról, a végrehajtás módjáról, új módszerek, technológiák bevezetéséről, eredményéről. A vezetői értekezletet az intézményvezető szükség szerint, de legalább évenként hívja össze. Az értekezletről emlékeztetőt kell készíteni és azt meg kell őrizni. 2. munkaértekezlet (munkamegbeszélés): A megbeszélést az Intézmény vezetője hívja össze és vezeti. Meg kell hívni: az Intézmény valamennyi dolgozóját Az értekezletről emlékeztetőt kell készíteni és azt meg kell őrizni. 20

21 Az olyan jellegű kérdést, amire az Intézmény vezetője a megbeszélésen nem adott választ, 8 napon belül, írásban kell megválaszolni. 3. Érdekvédelmi Fórum A fórum dönt az eléterjesztett intézményi panaszokról, intézkedéseket kezdeményezhet fenntartó Tiszaug Községi Önkormányzatnál a Bács-Kiskun Megyei Közigazgatási Hivatalnál, illetve más, hatáskörrel rendelkező szervnél. A fórum megválasztott tagjai: fenntartó képviselője: 1fő, Intézmény dolgozók: 1 fő, Hozzátartozók részéről: 1 fő, Lakók részéről: 2 fő. A fórum tevékenységét Érdekképviseleti Fórum Szabályzata alapján végzi. 4./ Ellátott-jogi képviselő Juhász György Bácsborsód Dózsa u 9 Telefonszáma : in- A területileg illetékes ellátott-jogi képviselő neve, elérhetőségei az tézményben jól látható helyen kifüggesztésre kell hogy kerüljenek. VI. EGYÉB RENDELKEZÉSEK Képviseleti jogok Felügyeleti szervnél Szakmai kérdésekben az Intézményvezető, illetve az általa megbízott személy, gazdasági jellegű kérdésekben az Intézményre vonatkozó pénzügyi jogszabályokban, valamint a polgári törvénykönyvben meghatározott 21

22 képviseletét a fenntartó Önkormányzat e feladattal megbízott tisztségviselője látja el. Média előtt (sajtó, rádió, TV) Az Intézmény vezetője illetve általa megbízott személy. Munkáltatói jogok Munkáltatói jogkör gyakorlója Tigyi Istvánné Beosztás intézményvezető 1. Az Intézmény dolgozói részére a hierarchia táblázat szerinti felettesük és az intézményvezetője adhat utasítást, a tett intézkedésről a közvetlen felettest haladéktalanul tájékoztatni kell. 2. Abban az esetben, ha valamely jelentős, kiemelt ügyben felsőbb vezető ad közvetlen utasítást valamely dolgozó részére, a dolgozó köteles arról közvetlen vezetőjét tájékoztatni és a kapott feladatot a szolgálati út betartásával végrehajtani. 3. Minden utasításra jogosult dolgozó köteles gondoskodni arról, hogy beosztottai mindenkor tudják, hogy a tevékenysége ellátásában történő akadályoztatása esetén kihelyettesíti őt, kitől fogadhatnak el utasítást. 4. A munka folyamatosságának biztosításáért a szervezeti egységek vezetői felelősek. 22

23 Belföldi kiküldetések engedélyezése Belföldi kiküldetésnél az intézményvezető az engedélyező. kö- Kötelezettségvállalási, érvényesítési és utalványozási jogkörök Kötelezettségvállalás A kötelezettségvállalás, a kötelezettségvállalási jogkör gyakorlásának vetelményei: Kötelezettségvállalás olyan intézkedés, amely - a költségvetés végrehajtása céljából és a költségvetési szerv feladatainak ellátásához szükséges előfeltételek biztosítása érdekében - a jóváhagyott kiadási előirányzat terhére, vagy az általa kezelt egyéb pénzeszközök vonatkozásában fizetési vagy más teljesítési kötelezettséggel jár. Kötelezettségvállalás a költségvetési szerv vezetőjének vagy az általa megbízott személynek a hatáskörébe tartozik. A kötelezettségvállalás előtt meg kell győződni arról, hogy a kötelezettség teljesítésére a jóváhagyott (módosított) költségvetés fel nem használt és le nem kötött előirányzata biztosítja-e a szükséges fedezetet. A kötelezettségvállalásra jogosult e jog gyakorlásáért, illetve más személyek jogosulatlan kötelezettségvállalásaiért, amennyiben az a kellő ellenőrzési kötelezettség elmulasztásának a következménye - a cselekmény jellegétől függően - fegyelmileg, anyagilag és büntetőjogilag felelős. Kötelezettségvállalás, illetőleg követelés előírása a főigazgató-helyettes gazdasági igazgató vagy az általa kijelölt személynek az ellenjegyzése után és csak írásban történhet. Az előzőek szerint meghatározott kötelezettségvállalási fogalomkörbe tartozó, a Intézmény fenntartásával, működésével kapcsolatos költségvetési felhasználási, kötelezettségvállalási bizonylatoknak (szerződéseknek, megrendeléseknek, rendelés visszaigazolásoknak, ezek módosításainak) tartalmazniuk kell: a kötelezettségvállalás tárgyának (áru, szolgáltatás stb.) pontos meghatározását, a vállalt kötelezettség összegkihatását, a teljesítésekre vonatkozó határidőket, valamint a terhelendő kiadási előirányzat hivatkozást. Az ebbe a fogalomkörbe tartozó kötelezettségvállalási jogkör gyakorlásának Intézményen belüli megosztását illetően 23

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat. Pszichiátriai és Fogyatékos Betegek. Otthona. 6400. Kiskunhalas, Kőrösi út 16.

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat. Pszichiátriai és Fogyatékos Betegek. Otthona. 6400. Kiskunhalas, Kőrösi út 16. 1 Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Pszichiátriai és Fogyatékos Betegek Otthona 6400. Kiskunhalas, Kőrösi út 16. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatálybalépés dátuma: 2008.. Kiskunhalas, 2008. július

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Vác Város Önkormányzat Szociális Szolgáltatások Háza 2600 Vác, Deákvári fasor 2. Tel: (27) 501-400 Fax: (27) 313 412 email: szochaztitkarsag@gmail.com honlap: www.szocialishaz.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Tolna Megyei Önkormányzat Szivárvány Idősek Otthona Bátaszék, Bezerédj u. 13. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Tolna Megyei Önkormányzat Szivárvány Idősek Otthona Bátaszék, Bezerédj u. 13. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tolna Megyei Önkormányzat Szivárvány Idősek Otthona Bátaszék, Bezerédj u. 13. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyó záradék: A Szervezeti és Működési Szabályzatot jóváhagyom. Szekszárd, 200_, Tolna

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tolna megyei Önkormányzat Árpád-házi Szent Erzsébet Otthona Bonyhád SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Záradék: A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 12/2004. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 20. (2)

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ)

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) Kálvin János Református Szociális Szolgáltató Központ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) Hajdúböszörmény, 2011. 1 veletek vagyok minden napon / Máté 28, 20b / Preambulum Az Egyház küldetése, hogy

Részletesebben

DR. GÖLLESZ VIKTOR REHABILITÁCIÓS INTÉZET ÉS ÁPOLÓ GONDOZÓ OTTHON SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

DR. GÖLLESZ VIKTOR REHABILITÁCIÓS INTÉZET ÉS ÁPOLÓ GONDOZÓ OTTHON SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A DR. GÖLLESZ VIKTOR REHABILITÁCIÓS INTÉZET ÉS ÁPOLÓ GONDOZÓ OTTHON SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Szabó Béla igazgató A szakmai program 2. számú melléklete I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSE 1./

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. 0 9476 - Zsira, Rákóczi F. u. 12. Igazgató: 06-99/543-201 Titkárság: 06-99/543-201 Központ: 06-99/543-200 Fax.: 06-99/543-208 E-mail: fogyotthon@zsiraint.hu Honlap : www.efozsira.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T

S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FOGYATÉKOSOK OTTHONA ÉS REHABILITÁCIÓS INTÉZMÉNYE S Z E K S Z Á R D 7100. Szekszárd, Palánki út 3. S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T Záradék: A Tolna

Részletesebben

Csanádpalota Térségi Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzat

Csanádpalota Térségi Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzat Csanádpalota Térségi Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Szabóné Székely Renáta mb. intézményvezető Tel.: 62/264-120; 30/637-6868; E-mail:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A Szakmai Program 2. számú melléklete Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon 2687 Bercel, Petőfi S. út 2. Tel.: 35/384-011. Tel/fax.: 35/384-219 e-mail: bercelrehab@nograd.hu SZERVEZETI

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szivárvány Ház Fogyatékosok Református Otthona Tiszafüred 5350 Temető u.1. Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Czibere Károly Irodavezető Görcsös Éva Intézményvezető Tiszafüred, 2013. január 1. 1 Szervezeti

Részletesebben

KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KISKŐRÖSI ÉS CSÁSZÁRTÖLTÉSI IDŐSEK OTTHONA. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KISKŐRÖSI ÉS CSÁSZÁRTÖLTÉSI IDŐSEK OTTHONA. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 45./2007. (VII. 11.) Többcélú Társ. határozatának 2.sz. melléklete KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KISKŐRÖSI ÉS CSÁSZÁRTÖLTÉSI IDŐSEK OTTHONA SZERVEZETI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napfény Otthon Kiemelten Közhasznú Alapítvány IDŐSEK OTTHONA 2030 Érd, Árpád u. 26. www.napfenyotthon.hu, arpad@napfenyotthon.hu Tel: 06 23/368-400 Fax: 06 23/364-792 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Kéthely SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Kéthely SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Kéthely SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 6 BEVEZETÉS... 6 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja... 6 2. Az intézmény

Részletesebben

XXII. kerületi Önkormányzat SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

XXII. kerületi Önkormányzat SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT XXII. kerületi Önkormányzat SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011 május Az Önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bizottsága, átruházott hatáskörben.. SZEB sz. határozatával hagyta

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona 8200. Veszprém, Tüzér u. 44. SZERVEZETI ÉS MŰ K Ő DÉSI SZABÁLYZAT

Veszprém Megyei Önkormányzat Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona 8200. Veszprém, Tüzér u. 44. SZERVEZETI ÉS MŰ K Ő DÉSI SZABÁLYZAT Veszprém Megyei Önkormányzat Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona 8200. Veszprém, Tüzér u. 44. SZERVEZETI ÉS MŰ K Ő DÉSI SZABÁLYZAT I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Az intézmény elnevezése: Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Szociális Szolgálat

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Szociális Szolgálat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Szociális Szolgálat - Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Szociális, Lakásés Egészségügyi Bizottsága a /2010.(II.15.) SZLEB határozatával jóváhagyott

Részletesebben

KIVONAT. Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének Egészségügyi- és Szociális Bizottsága 2011. november 8-i ülése jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének Egészségügyi- és Szociális Bizottsága 2011. november 8-i ülése jegyzőkönyvéből KIVONAT Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének Egészségügyi- és Szociális Bizottsága 2011. november 8-i ülése jegyzőkönyvéből 211/2011. (XI.08.) Egészségügyi és Szociális Bizottság határozata

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat Ápoló Gondozó Otthona Szakoly 4234 Szakoly, Hunyadi u. 2. Telefon, fax: 42/561-086 E-mail: gondozootthon@gmail.com Honlap: www.gondozootthonszakoly.hu SZERVEZETI

Részletesebben

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK IGAZGATÓSÁGA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK IGAZGATÓSÁGA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK IGAZGATÓSÁGA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 II. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 4 III. AZ

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE Budapest, 1042 Deák Ferenc u. 93. e-mail: titkarsag@ujpestszi.hu Tel.: 231-0000, 231-6010 Fax: 390-4370 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Jóváhagyta Budapest

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi,

Részletesebben

SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT MÁGOCS SZABADSÁG UTCA 3-4.

SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT MÁGOCS SZABADSÁG UTCA 3-4. SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT MÁGOCS SZABADSÁG UTCA 3-4. Szervezeti és Működési Szabályzata Mágocs Város Önkormányzatának Gondozási Központja számára I. Általános bevezető szabályok A Szervezeti és Működési

Részletesebben

A Hegyhát Integrált Szociális Intézmény

A Hegyhát Integrált Szociális Intézmény A Hegyhát Integrált Szociális Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos: 2012.05.01. Készítette: Biró Kornélia Kelt: 2012.04.20. igazgató Jóváhagyta: Várkonyi Zoltán Kelt: 2012.04.27. Társulási

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2010.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2010. ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYE Budapest, 1042 Deák Ferenc u. 93. e-mail: szeiujp@axelero.hu Tel.: 231-0000, 231-6010 Fax: 390-4370 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2010.

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből BOCSKAIKERTI HUMÁNSZOLGÁLTATÓ

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből BOCSKAIKERTI HUMÁNSZOLGÁLTATÓ Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (I. 27.) KT. sz.

Részletesebben

Szakmai Program 1. számú melléklete DMJV GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Szakmai Program 1. számú melléklete DMJV GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szakmai Program 1. számú melléklete DMJV GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalom Tartalom...2 I. Bevezetés...3 II. A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya...4 III.Az Intézmény

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA DEVECSER

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA DEVECSER VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA DEVECSER EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT MÓDOSÍTOTT SZERVEZETI- MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jókutiné Szabó Ágota sk. igazgató 1 Tartalomjegyzék: I. Általános rész 2.-

Részletesebben

Békés Városi Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet. Szervezeti és Működési Szabályzata. Hatályos 2014. június hó 26.

Békés Városi Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet. Szervezeti és Működési Szabályzata. Hatályos 2014. június hó 26. Békés Városi Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos 2014. június hó 26. napjától I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I./1. A szervezeti és működési

Részletesebben

S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T

S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. AZ INTÉZET ELNEVEZÉSE:... 4 2. ALAPÍTÓ:... 4 3. AZ INTÉZET ÉLÉN A FŐIGAZGATÓ ÁLL,... 4 4. AZ INTÉZET FELADATA:... 4 5. ÁLLAMI FELADATKÉNT ELLÁTANDÓ ALAPTEVÉKENYSÉGE...

Részletesebben