Kódja: GA_FIT2KTVN GA_FIT2KTVL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kódja: GA_FIT2KTVN GA_FIT2KTVL"

Átírás

1 Tantárgy neve: Filozófiatörténet Kódja: GA_FIT2KTVN GA_FIT2KTVL Intézet: Társadalom- és Vezetéstudományi Tantárgyfelelős neve: Fekete László Oktatók neve: Fekete László Tantárgyfelelős beosztása: óraadó tanár Szak, tagozat megnevezése Tantárgy Heti Összes Számonkérés Kreditjellege óraszám óraszám módja pont Andragógia nappali kötelező Gyj 2 Andragógia levelező kötelező 10+0 Gyj 2 Meghirdetési gyakoriság: 2006/2007. tanévtől az I. félévekben 2006/2007. tanévtől a I. félévekben 1. Előtanulmányi kötelezettség: 2. A tantárgy célja: A hallgatók ismerjék és használják a filozófiai alapfogalmakat, ismerjék a legfontosabb lételméleti és ismeretelméleti problémákat, ismerjenek minden korszakból néhány jellegzetes bölcselőt. 3. A tantárgy rövid tartalma, illetve a megszerzendő kompetenciák: A filozófia fogalma, sajátszerűségei. Kialakulása, kapcsolata más tudományokkal. A filozófia alapvető irányzatai. Az ókori bölcselet. A korai természetbölcselet, a milétosziak. Az attikai bölcselet. A szofisták. A középkori bölcselet jellege, a hit és tudás viszonyának értelmezése. Az újkori bölcselet. Az élő és élettelen természet megváltozott felfogása. A természettudományok fejlődésének hatása a filozófiára. A klasszikus német filozófia. A legújabb kor filozófiája. 4. Évközi tanulmányi követelmények: A félév során a hallgatóknak egy témazáró dolgozatot kell megírniuk. A témazáró zárthelyi dolgozat témakörei: - Filozófiai alapfogalmak - A filozófia fogalma, tárgya, sajátszerűségei - Világkép, világnézet, mágia, mitológia - Az ókori bölcselet /Thalesz, Pythagorasz, Hérakleitosz, Démokritosz, Platón, Arisztotelész, / - A középkori bölcselet / Szent Ágoston, Szent Tamás/ A témazáró íratásának ideje: a 10. oktatási hét előadása, időtartama: 45 perc 5. Értékelés módszere: A tantárgy osztályzatai (5) jeles (4) jó (3) közepes (2) elégséges (1) elégtelen

2 A pontszám részletezése: Témazáró dolgozat: Kollokvium (szóbeli) Kollokvium 30 pont 70 pont 6. Irodalom: Kötelező Ajánlott A főiskola könyvtárában megtalálható, illetve a kereskedelmi forgalomban megvásárolható filozófiatörténeti munkák. Kecskés P.: A bölcselet története (Szent István, 1981) Lendvai L. F., Nyíri K.: A filozófia rövid története - A Védáktól Wittgensteinig (Kossuth, 1981) Russell B.: A nyugati filozófia története (Göncöl, 1994) Steiger Kornél: Bevezetés a filozófiába ( Holnap, 1992) Filozófiai kisenciklopédia (Kossuth, 1993) 24

3 Tantárgy neve: Társadalmi ismeretek I. Társadalom- és gazdaságtörténet Kódja: GA_TI12KTVN GA_TI12KTVL Intézet: Társadalom- és Vezetéstudományi Tantárgyfelelős neve: Árpási Zoltán Tantárgyfelelős beosztása: Oktatók neve: Árpási Zoltán tanársegéd Szak, tagozat megnevezése Tantárgy Heti Összes Számonkérés Kreditjellege óraszám óraszám módja pont Andragógia nappali kötelező K 2 Andragógia levelező kötelező 10+0 K 2 Meghirdetési gyakoriság: 2006/2007. tanévtől az I. félévekben 2006/2007. tanévtől a I. félévekben 1. Előtanulmányi kötelezettség: 2. A tantárgy célja: A gazdaság- és társadalomtörténet fogalmának tisztázása után a hallgató ismerje meg a században végbemenő gazdasági és társadalmi változások okait, előzményeit, folyamatát. Tudja értelmezni a fő fogalmakat és összefüggéseket. A modernizációs elméletek tükrében a paradigmaváltás értelmezésével értse meg a polgárosodás hazai sajátosságait, a társadalom szerkezetének változásait, a legfontosabb gazdasági-társadalmi problémákat, a társadalmi mobilitás lehetőségeit, perspektíváit, a hazai mentalitás és közgondolkodás, értékrend változásait a kiegyezéstől napjainkig. 3. A tantárgy rövid tartalma, illetve a megszerzendő kompetenciák: A kiegyezés utáni magyar gazdaságfejlődés sajátosságai. A magyar polgárosodással együtt járó demográfiai változások, a városi és falusi társadalom kialakulásának fő jellemzői. Vallások, nemzetiségek a Monarchiában. Trianon hatása a magyar gazdaság fejlődésére, a gazdasági világválság hazai sajátosságai és problémái. A Trianon utáni magyar társadalom szerkezeti változásai, a politikai és gazdasági elit jellemzői, a középosztály és más társadalmi rétegek sajátosságai. A II. világháború utáni magyar gazdaság változásának fő szakaszai, tendenciái. Demográfiai változások, a népesség mobilizálódásának okai, kisebbségek Magyarországon. A paraszti és városi társadalom tagolódása, egységesülése, a politikai hatalom változásai. Közgondolkodás, értékek, értékrendszerek alakulása. Megszerzendő kompetenciák: A tantárgy oktatás során a hallgató elsajátítja a társadalomés gazdaságtörténetre vonatkozó legfontosabb ismereteket. Az ismeretek rendszerezése során képessé válik a fenti folyamat egyes szakaszai megkülönböztetésére, a sajátosságok kiemelésére. 4. Évközi tanulmányi követelmények: 5. Értékelés módszere: Szóbeli kollokvium a kötelező irodalom és az előadás anyagából a TVSz szerinti értékeléssel. A tantárgy osztályzatai (5) jeles (4) jó

4 (3) közepes (2) elégséges (1) elégtelen 0-50 A pontszám részletezése: Témazáró dolgozat: Kollokvium (szóbeli) Kollokvium 30 pont 70 pont 6. Irodalom: Kötelező: Gunst Péter: Magyarország gazdaságtörténete Magyar Gazdaságtörténet 2. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest (vonatkozó részei) Gyáni Gábor-Kövér György: Magyarország társadalomtörténete a reformkortól a második világháborúig. Osiris Kiadó, Budapest (vonatkozó részei) Valuch Tibor: Magyarország társadalomtörténete a 20. század második felében Osiris Kiadó, Budapest (vonatkozó részei) Ajánlott: Magyar társadalomtorténeti olvasókönyv 1994-től napjainkig (válogatta és szerkesztette Valuch Tibor). Argumentum-Osiris Kiadó

5 Tantárgy neve: Társadalmi ismeretek II. - Általános szociológia Tantárgyfelelős neve: Herczeg Tamás Oktatók neve: Herczeg Tamás Velkey Gábor Kódja: GA_TI22KTVN GA_TI22KTVL Intézet: Társadalom és Vezetéstudományi Tantárgyfelelős beosztása: címzetes főiskolai docens Szak, tagozat megnevezése Tantárgy Heti Összes Számonkérés Kreditjellege óraszám óraszám módja pont Andragógia nappali kötelező K 3 Andragógia levelező kötelező 10+0 K 3 Meghirdetési gyakoriság: 2006/2007. tanévtől a II. félévekben 2006/2007. tanévtől a II. félévekben 1. Előtanulmányi kötelezettség: 2. A tantárgy célja: A szociológia fogalmának, tárgyának, kialakulásának megismertetése, a társadalom szerkezetének és rétegződésének bemutatása. A társadalmi mobilitás, a vándorlás, a településtípusok, az életmód, a család, házasság, élettársi kapcsolatok, a kultúra és a szubkultúra elemzése. 3. A tantárgy rövid tartalma, illetve a megszerzendő kompetenciák: A szociológia fogalma, tárgya, kialakulása, szemlélete és emberképe, kapcsolata más társadalomtudományokkal, főbb kutatási területei és alkalmazásának lehetőségei. Különbségek és egyenlőtlenségek a társadalomban és az ezekhez kapcsolódó előítéletesség, diszkrimináció; az egyenlőtlenség dimenziói, szegénység, depriváció, a jóléti állam, a jóléti ellátórendszerek működése, a lakosság jövedelmei. A társadalom szerkezete és rétegződése, státusz és szerep, a modern társadalmak rétegződése, a magyar társadalom szerkezetének alakulása a rendszerváltozás után, hatalomelméletek, az elit. A társadalmi mobilitás típusai, irányai, nyitott és zárt társadalom, a társadalmi rendszerek és a strukturális tényezők hatása a mobilitásra, mobilitás vizsgálatok Magyarországon. A Föld népesedésének alakulása, a népességváltozás dinamikája, a termékenység és halandóság alakulása, demográfiai és termékenységi elméletek, a magyarországi reprodukciós mutatók alakulásának okai, az elöregedés. Az egészség és betegség társadalmi meghatározottsága, az ország egészségi állapotát befolyásoló tényezők, a természeti és társadalmi környezet szerepe a betegségek kialakulásában. A vándorlás; a belső és nemzetközi vándorlás okai, az országot érintő migrációs hullámok irányai, a vándorlási egyenleg; az ingázás, állandó és lakónépesség, a gazdasági folyamatok és a vándorlás kölcsönhatásai. Településtípusok, tanya, község, város, urbanizáció, szuburbanizáció, szegregáció, slumosodás, a falusi és városi életkörülmények jellemzői, a lakóhelyi környezet, a magyar településhálózat fejlődése, urbanizációs elméletek, városökológia. Az életmód és vizsgálata, az időmérleg, fogyasztás és életstílus, a szabadidő felhasználása, a különböző társadalmi csoportok életmódja; életstílus csoportok, életvilág, a fogyasztási társadalom, a művelődés. A család, házasság, élettársi kapcsolatok, válás, a család funkciói és a funkciók változásai az elmúlt évtizedekben, a családi életciklusok jellemzői, szerelem és szexualitás, külső hatások és szerepek a családon belül. Kultúra, szubkultúra, kulturális sokszínűség, a modern kor társadalmai, a kisebbségek helyzete, tolerancia, a szocializáció, normák, értékek és ezek változásai, értékvizsgálatok, a szabadság mint érték, az életminőség. 27

6 Konformitás és deviancia, a normaszegő viselkedések értelmezése, devianciaelméletek, az anómia, módszerek a devianciák mérésére, az alkoholizmus, a drogfogyasztás, a bűnözés tendenciái, a mentális betegségek és az öngyilkosság okai, a megelőzés és korrekció lehetőségei. 4. Évközi tanulmányi követelmények: Nappali tagozaton: A tananyag elsajátítási szintjének mérése a kimeneti rendszerű ellenőrzésre épül. Ezért az évközi ellenőrzés az előadáson történő direkt konzultációra és kérdésfelvetésre szűkíthető. Levelező tagozaton: Nincs évközi követelmény. 5. Értékelés módszere: A tantárgy osztályzatai (5) jeles (4) jó (3) közepes (2) elégséges (1) elégtelen 0-50 A pontszám részletezése: Kollokvium Kollokvium 6. Irodalom: Kötelező: Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába, Osiris Kiadó, Bp Giddens, Anthony: Szociológia, Osiris Kiadó, Ajánlott: Andorka Rudolf: Gyermek, család, történelem, Bp. Századvég, Farkas Péter: Település- és környezetszociológia, Bp. Pázmány Péter Egyetem, Ferge Zsuzsa Lévai Katalin (szerk.): A jóléti állam, Bp. T-Twins Kiadó, Ferge Zsuzsa: Elszabaduló egyenlőtlenségek, Bp. Hilscher Szocpol. Egyesület, Hankiss Elemér: Társadalmi csapdák Diagnózisok, Bp. Gondolat Kolosi Tamás Tóth István György Vukovich György: Társadalmi riport 2000., Bp. TÁRKI Kolosi Tamás: Tagolt társadalom, Bp. Gondolat, Lengyel György Szántó Zoltán: A gazdasági élet szociológiája, Bp. Aula Nagy Ildikó Pongrácz Tiborné Tóth István György (szerk.): Szerepváltozások, Bp. TÁRKI, Surányi Sándor: Források, népesedés a globális gazdaságban, Bp. Aula Kiadó, Szelényi Iván: Városi társadalmi egyenlőtlenségek, Bp. Akadémiai Kiadó, Valuch Tibor: Magyarország társadalomtörténete a XX. század második felében, Bp. Osiris, A Szociológiai Szemle, a Valóság, az Esély, a Társadalomkutatás című folyóiratok 28

7 Tantárgy neve: Kommunikációelmélet Kódja: GA_KOM2KTVN GA_KOM2KTVL Tantárgyfelelős neve: Dr. Virágné dr. Horváth Erzsébet Oktatók neve: Dr. Virágné dr. Horváth Erzsébet Ferencz Rezsőné Intézet: Társadalom- és Vezetéstudományi Tantárgyfelelős beosztása: főiskolai tanár Szak, tagozat megnevezése Tantárgy Heti Összes Számonkérés Kreditjellege óraszám óraszám módja pont Andragógia nappali kötelező K 2 Andragógia levelező kötelező 10+0 K 2 Meghirdetési gyakoriság: 2006/2007. tanévtől az I. félévekben 2006/2007. tanévtől a I. félévekben 1. Előtanulmányi kötelezettség: 2. A tantárgy célja: Az igényes közéleti és hivatalos megnyilatkozások kommunikációelméleti megalapozása. A közlésmód megfelelő megválasztásával a társadalmi kommunikáció színterén történő érdekérvényesítő, kooperatív kommunikációs attitűdök szerepének a megismerése. A nyelvi viselkedés elvárt, sikeres és hatékony formáinak a szituációhoz és a kommunikációs célokhoz alkalmazkodó elsajátítása: a kommunikációs kompetenciák kognitív alapjainak a megteremtése. 3. A tantárgy rövid tartalma, illetve a megszerzendő kompetenciák: 1. A kommunikációról általában 1.1 Az emberi kommunikáció fejlődésének szakaszai 1.2 Az interakció és kommunikáció kapcsolata 1.3 A kommunikáció fogalma, szintjei 1.4 A kommunikáció információelméleti folyamat-modellje 1.5 A kommunikáció dinamikai alapelvei 1.6 A kommunikáció típusai 2. A kommunikációs csatornák működése és kapcsolatuk jellegzetességei 2.1 A verbális kommunikáció 2.2 A nem verbális kommunikáció Típusai Funkciói 2.3 A metakommunikáció 3. A meggyőző közlés (a befolyásolás) 3.1 A kommunikáció forrása 3.2 A kommunikáció természete 3.3 A kommunikáció befogadójának jellegzetességei 4. A kommunikáció tranzakció analitikus megközelítése 5. A kommunikáció hatékonyságának zavarai 6. A szervezeti kommunikáció 29

8 Megszerzendő kompetenciák: A kommunikáció elmélet tantárgy megismerteti a hallgatókkal az interdiszciplináris tudomány történetét, elméleti anyagának feldolgozásával felkészíti a hallgatókat a mindennapi és a hivatalos/hivatásos kommunikációs feladatokra. 4. Évközi tanulmányi követelmények: A tananyag elsajátítási szintjének mérése a kimeneti rendszerű ellenőrzésre épül. Ezért az évközi ellenőrzés az előadáson történő direkt konzultációra és kérdésfelvetésre szűkíthető. 5. Értékelés módszere: A tantárgy osztályzatai (5) jeles (4) jó (3) közepes (2) elégséges (1) elégtelen 0-50 A pontszám részletezése: Kollokvium: Kollokviumi 6. Irodalom: Kötelező Forgas, Joseph P.: A társas érintkezés pszichológiája, Kairosz Kiadó, Budapest, Fercsik Erzsébet Raátz Judit: Kommunikáció szóban és írásban, Kossuth Kiadó, Budapest, Ajánlott Buda Béla: A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei, Animula Kiadó, Budapest, Galambos Katalin: A kommunikáció elmélete és gyakorlata II/1., JPTE FEEFI, Pécs, Kiss Tamás: A szemtől-szembeni formációk kommunikációs viszonyai, Pécs, JPTE FEEFI Szabó Katalin: Kommunikáció felsőfokon, Kossuth Kiadó, Budapest, E. Berne: Emberi játszmák, Háttér Kiadó, Budapest,

9 Tantárgy neve: Írás- és prezentációs készség fejlesztése Tantárgyfelelős neve: Dr. Virágné dr. Horváth Erzsébet Oktatók neve: Dr. Virágné dr. Horváth Erzsébet Dr. Szakácsné Nagy Szilvia Kódja: GA_IPF2GTVN GA_IPF2GTVL Intézet: Társadalom- és Vezetéstudományi Tantárgyfelelős beosztása: főiskolai tanár Szak, tagozat megnevezése Tantárgy Heti Összes Számonkérés Kreditjellege óraszám óraszám módja pont Andragógia nappali kötelező Gyj 2 Andragógia levelező kötelező 6+4 Gyj 2 Meghirdetési gyakoriság: 2006/2007. tanévtől az II. félévekben 2006/2007. tanévtől a II. félévekben 1. Előtanulmányi kötelezettség: 2. A tantárgy célja: Az írásbeli kommunikáció tradicionális és korszerű formáinak ismerete az információcserében, a közlésfolyamatokban. Az írásos és szóbeli prezentáció technikái, formái, típusai és műfajai. A szóbeli és írásos közlemények szerkesztése, a szövegalkotás folyamata. A közéleti, a hivatalos és a gazdasági kontextus hatása a prezentálóra és a prezentációra. A biztonságos, helyes, adekvát, etikus és meggyőző közlés prezentációs készségeinek a gyakorlása, az ehhez szükséges képességek és kompetenciák fejlesztése. 3. A tantárgy rövid tartalma, illetve a megszerzendő kompetenciák: I. A közlemény létrehozása Szövegtervezés Szövegelrendezés A stílus kifejezésmód helyes beszéd és írás A szókincs A koherencia Az adekvát, kongruens közlés II. Prezentációs technikák és eszközök Nem verbális és vizuális szövegtípusok eszközei A képi megjelenítés (grafikus és fotografikus jelek) A vizuális manipuláció szerepe A mechanikus, elektronikus technikák és technológiák Kommunikációs eszközök (számítógép, fax, internet, , Word Wide Web, Power Point) III. Szakmai (tudományos) szövegek alkotása Források Adatgyűjtés Vázlat Szövegalkotás Címadás Nyelvi és stiláris problémák 31

10 Formai követelmények Tartozékok 4. Évközi tanulmányi követelmények: Szóbeli és írásbeli prezentációk előadása, benyújtása (folyamatosan, egyéni ütemezés szerint) Zárthelyi dolgozat az elméleti ismeretekből a 14. héten. A félév végén egy zárthelyi dolgozat megírása. 5. Értékelés módszere: A tantárgy osztályzatai (5) jeles (4) jó (3) közepes (2) elégséges (1) elégtelen 0-50 A pontszám részletezése: Szóbeli prezentáció: Írásbeli prezentáció: Zárthelyi dolgozat: Zárthelyi dolgozat 25 pont 25 pont 50 pont 6. Irodalom: Kötelező Róka Jolán: Kommunikációtan. Fejezetek a kommunikáció elméletéből és gyakorlatából Századvég Kiadó, Szabó Katalin: Kommunikáció felsőfokon Kossuth Kiadó, ; Ajánlott Galambos Katalin: A kommunikáció elmélete és gyakorlata II/1. Jannus Pannonius Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Intézete, Szálkáné Gyapay Mária: Gyakorlati retorika Nemzeti Tankönyvkiadó, Birkenbike, Vera F.: Kommunikációs gyakorlatok Trivium Kiadó,

11 Tantárgy neve: Kommunikációs tréning Tantárgyfelelős neve: Dr. Nagy Zsuzsanna Oktatók neve: Dr. Nagy Zsuzsanna Ferencz Rezsőné Kódja: GA_KOT2GTVN GA_KOT2GTVL Intézet: Társadalom- és Vezetéstudományi Tantárgyfelelős beosztása: főiskolai docens Szak, tagozat megnevezése Tantárgy Heti Összes Számonkérés Kreditjellege óraszám óraszám módja pont Andragógia nappali kötelező Gyj 2 Andragógia levelező kötelező 0+12 Gyj 2 Meghirdetési gyakoriság: 2006/2007. tanévtől az II. félévekben 2006/2007. tanévtől a II. félévekben 1. Előtanulmányi kötelezettség: Kommunikációelmélet 2. A tantárgy célja: A kommunikációs tréning célja a Kommunikációelmélet tantárgy oktatása során elsajátított ismeretek gyakorlati alkalmazása, a személyközi kapcsolatokban nélkülözhetetlen interperszonális készségek fejlesztése, a hallgatók interaktív cselekvési kompetenciájának növelése. A tréning során a hallgatók megismerik a professzionális segítő beszélgetés elméleti és módszertani alapjait, s elsajátítják a hatékony konfrontálás és konfliktuskezelés alapvető szabályait. Elemzik a személyészlelés sajátosságainak és a csoportdinamikai folyamatoknak a kommunikációs folyamatra történő befolyását, s tanulmányozzák a konfliktusok szerkezetét és típusait, valamint az egyéni konfliktuskezelési stílusok jellemzőit. 3. A tantárgy rövid tartalma, illetve a megszerzendő kompetenciák: 7. A kommunikációs csatornák működésének jellegzetességei 8. A kommunikáció kongruenciája ill. inkongruenciája A metakommunikáció fogalma 9. A kommunikáció problémái: a figyelem, eltérő nyelvhasználat, eltérő fogalomalkotás, eltérő észlelés. 10. A személyészlelés sajátosságai és azok befolyása a kommunikációs folyamatra: a személypercepció jellemzői, attribúció-elmélet, a szociális sztereotípiák. 11. A személyközpontú kommunikáció: a személyközpontúság attitűdbeli elemei 12. A személyközpontú kommunikáció technikai elemei kapcsolatfelvétel, késztetés, aktív hallgatás, üzenet mögöttes üzenet meghallása. 13. A tranzakcióanalízis kommunikációelméleti vonatkozásai: 33

12 az én-állapot modell, kiegészítő, keresztezett és rejtett tranzakciók, a sztrókok. 14. A konfliktusok jellemzői a konfliktusok tipológiája, a konfliktusok szerkezete. 15. Egyéni konfliktus-kezelési stílusok: a versengő stílus, az elkerülő stílus, az alkalmazkodó stílus, a problémamegoldó-együttműködő stílus, a megegyező-kompromisszumkereső stílus. 16. A hatékony konfrontáció elemei konfrontáló én-üzenetek, ellenállás-kezelés: eszközváltás a kommunikációban. Megszerzendő kompetenciák: A tantárgy oktatása során a hallgatók elsajátítják a professzionális segítő beszélgetés elméleti és módszertani alapjait, valamint a konfliktuskezelés alapvető szabályait. Jártasságot szereznek a professzionális segítő beszélgetés alkalmazásában és a konfrontálás folyamata tudatos kontrolljának tartásában. Alkalmassá válnak a személyes kommunikáció hatékonyságának növelésére az elsajátított kommunikációs technikákat alkalmazva. 4. Évközi tanulmányi követelmények: A félév során a hallgatóknak otthon el kell készíteniük egy általuk vezetett segítő beszélgetés jegyzőkönyvét, mely az ismeretek alkalmazás szintű elsajátítását ellenőrzi. Leadásának időpontja a 9. oktatási hét szemináriumi órája. A kommunikációs készség fejlesztését célzó tanórai feladatok megoldásában a hallgatóktól elvárt a konstruktív aktivitás és együttműködés, melyet a hallgatói csoport és a tréner közösen értékelnek. A félév során a hallgatóknak otthon el kell készíteniük egy általuk vezetett segítő beszélgetés jegyzőkönyvét, mely az ismeretek alkalmazás szintű elsajátítását ellenőrzi. Leadási határidő a szorgalmi időszak utolsó előtti hete. A kommunikációs készség fejlesztését célzó tanórai feladatok megoldásában a hallgatóktól elvárt a konstruktív aktivitás és együttműködés, melyet a hallgatói csoport és a tréner közösen értékelnek. 5. Értékelés módszere: A tantárgy osztályzatai (5) jeles (4) jó (3) közepes (2) elégséges (1) elégtelen 0-50 A pontszám részletezése: 34

13 Segítő beszélgetés jegyzőkönyve 50 pont Konstruktív aktivitás és együttműködés a tanórai feladatok megoldásában 50 pont Segítő beszélgetés jegyzőkönyve 50 pont Konstruktív aktivitás és együttműködés a tanórai Feladatok megoldásában 50 pont 6. Irodalom: Kötelező Gordon, Thomas: Vezetői eredményességi tréning. Assertiv Kiadó, Budapest, Ajánlott Berne, Eric: Emberi játszmák. Gondolat Kiadó, Budapest, Buda Béla: A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei. Tömegkommunikációs Kutatóközpont, Budapest. Forgas, Joseph P.: A társas érintkezés pszichológiája. Gondolat Kiadó, Budapest,

14 Tantárgy: Informatika 1 Kódja: GA_IF12GATN GA_IF12GATL Tantárgyfelelős neve: Dr. Szakács Attila Oktatók neve: Dr. Szakács Attila Dr. Szakácsné Nagy Szilvia Végh Sándor Intézet: Alkalmazott Természettudományi Tantárgyfelelős beosztása: főiskolai tanár Szak megnevezése Tantárgy jellege Heti óraszám Összes óraszám Számonkérés módja Kreditpont Andragógia nappali kötelező Gyj 3 Andragógia levelező kötelező 0+12 Gyj 3 Meghirdetési gyakoriság: minden tanév I. féléve 1. Előtanulmányi kötelezettség: 2. A tantárgy célja: A hallgatók felkészítése az informatika mai és közeljövőbeli szintjén a számítógépek és a számítógép-hálózatok biztonságos gyakorlati alkalmazására. Olyan bevezető áttekintő ismereteket kell nyújtani a vállalati informatikai alkalmazások infrastruktúrájának megismeréséhez, amelyek elősegítik az információs társadalomba történő beilleszkedést. Az ismeretanyag alapjául szolgál a továbbiakban elsajátítandó műszaki, pénzügyi- és gazdasági-informatikai alkalmazásoknak. 3. A tantárgy rövid tartalma, megszerzendő kompetenciák: Az információ fogalma és jelentősége. A számítógép fogalma. A számítógép általános felépítése. Az operációs rendszer fogalma, osztályozása, működése, funkciói. Állományok keresése, állományok tömörítése, lemezkarbantartás, vírusterápia. Windows XX és Unix. Információs hálózatok. Számítógép-hálózati alapismeretek. A Novell NetWare. Internet hálózat, csatlakozási lehetőségek. Intranet. Információkereső rendszerek. Internet alkalmazások: levelezés, ftp, www, telnet. A multimédia alapjai. Prezentáció tervezése és készítése. Adatbázis-kezelési alapok. A táblázatkezelés funkciói. Az EXCEL táblázatkezelő. A szövegszerkesztők funkciói, kategorizálásuk, típusaik. A WORD szövegszerkesztő használata. A tananyag elsajátítása révén a hallgató ismeri az egyéni üzleti-menedzseri tudásmunkához szükséges fogalomkört, ill. eljárásokat, az info-kommunikációs eszközöket hatékonyan és biztonságosan tudja használni. A hallgatók képesek komplex szöveg-numerikus dokumentumok készítésére, ismerik az adattárolási, -kezelési technikákat, elsajátítják a prezentációs technikákat, használni tudják a hálózati eszközöket, valamint az internet által nyújtott lehetőségeket. 4. Évközi tanulmányi követelmények: A gyakorlati foglakozások látogatása kötelező, a megengedett hiányzások száma három. Hiányzásait a hallgató az oktatóval egyeztetett időpontban pótolhatja. A félév során a hallgatók személyre szóló feladatokat kapnak, az elvégzett munkáról a hallgató írásban és elektronikus úton (folyamatosan) számolhat be. Az elfogadhatóan 36

15 kivitelezett munkát az oktató értékeli, és pontokkal jutalmazza. Az így szerzett pontok száma (maximálisan elérhető: 10) az egyik összetevője a hallgató félévközi teljesítményének. A teljesítmény másik összetevője a zárthelyi dolgozatokon elért pontszám (maximum: 90). A zárthelyi dolgozatok elméleti és gyakorlati részből állhatnak, amelyeket számítógép alkalmazásával kell végrehajtani, és mindkét részből külön-külön legalább 50%-os teljesítményt kell elérni. 5. Értékelés módszere: Elégtelen gyakorlati jegyet kap az a hallgató, aki nem számolt be a személyre szóló feladatáról, vagy a zárthelyi dolgozatokon nem ért el az elméleti és a gyakorlati részből is külön-külön 50%-os teljesítményt. A hallgató a személyre szóló feladatok teljesítésével szerzett pontok (maximum 10) és a zárthelyi dolgozatokon elért pontszám (maximum 90) összegének függvényében az alábbi gyakorlati jegyet kapja: : jeles 76 87: jó 63 75: közepes 51 62: elégséges 6. Irodalom: Kötelező: Horváth László, Pirkó József (szerk.). Informatikai tudástár. Bp.: Kiskapu, Kuntner Gábor. Internet Explorer és Microsoft Outlook, SZAK kiadó Kft, Makó Zsolt, Rádi György (szerk.). Számítástechnikai mintafeladatok. PSzF-SALGÓ Kft., Salgótarján, Pomaházi Sándor, Raffai Mária, Szabó Ákos. Informatika: Hálózati alapismeretek, EKTF Líceum kiadó, Eger, Rádi György (szerk.). Számítástechnika. PSZF-SALGÓ Kft, Salgótarján, Ajánlott: Koczka Ferenc. Informatika: számítógépes alapismeretek, EKTF Líceum kiadó, Eger, Zuti Pál, Köte Csaba, Száraz György, Ludik Péter. Multimédia és prezentáció. Bp.: Tankönyvmester,

16 Tantárgy neve: Pedagógiai propedeutika Kódja: GA_PEP2KTVN GA_PEP2KTVL Intézet: Társadalom- és Vezetéstudományi Tantárgyfelelős neve: Dr. Karlovitz János Tibor Oktatók neve: Dr. Karlovitz János Tibor Tantárgyfelelős beosztása: egyetemi docens Szak, tagozat megnevezése Tantárgy Heti Összes Számonkérés Kreditjellege óraszám óraszám módja pont Andragógia nappali kötelező K 2 Andragógia levelező kötelező 10+0 K 2 Meghirdetési gyakoriság: 2006/2007. tanévtől az I. félévekben 2006/2007. tanévtől a I. félévekben 1. Előtanulmányi kötelezettség: 2. A tantárgy célja: A tárgy elsődleges funkciója, hogy a hallgatókat bevezesse a pedagógiai és andragógiai gondolkodás alapjaiba. Meghatározásra kerül a pedagógia és az andragógia tudományrendszertani helye. A filozófiai alapvetést az alapfogalmak megismerése követi. Cél az érdeklődés és a figyelem felkeltése, a pedagógikum rendszerének és sokszínűségének bemutatása, pályakép kialakítása, a kellő tájékozódási lehetőségek biztosítása. 3. A tantárgy rövid tartalma, illetve a megszerzendő kompetenciák: A neveléstudományi diszciplínák rendszerezése és kapcsolatai. Pedagógiai alapfogalmak: nevelés, oktatás, képzés; fejlődés, fejlesztés, szocializáció, perszonalizáció. Emberkép, gyermekkép. Az andragógia fogalma Pedagógiai paradigmák értékszemlélete, filozófiai, elméleti kapcsolatrendszere. Liberális, konzervatív, szocialista típusú iskolafelfogások. Az iskolakép társadalmi meghatározottsága Az andragógiai gondolkodás fejlődéstörténete. A felnőttek bekapcsolódása a képzésbe Az oktatásügy irányításának főbb szervezeti egységei, intézményei Az iskolaszerkezet. Intézménytípusok Magyarországon Az iskolák belső világa: pedagógiai programok A tanári mesterség gyakorlásának objektív és szubjektív feltételei. Az andragógiai többlet. Tanári kompetenciák. Pedagóguspálya, pedagógusmesterség. A pedagógus- és andragógusképzés intézményei A pedagógiai tudás forrásai: könyvek, folyóiratok, információs rendszerek, internetes hozzáférési lehetőségek. Könyvtár-, internetes keresőszolgáltatások- és adatbázishasználat A "hagyományos" iskola. Az ún. reformpedagógiai irányzatok bemutatása, jellemző módszereik rövid vázolása 4. Évközi tanulmányi követelmények: A 6. előadás hetének végéig legalább karakter terjedelemben házi dolgozatot kell írni saját iskolai pályafutásból, melynek értékelési szempontjai: eddigi intézményi életút az óvodától kezdve; az iskolai rituálék rendszere; 38

17 kiemelkedő tanár-egyéniségek bemutatása; emlékezetes események; iskolai konfliktus-kezelés. A 10. előadás hetének végéig legalább 5 nyomtatott folyóirat, továbbá 10 internetes tájékozódási forrás összegyűjtése a pedagógia területéről. A félév utolsó előadásának hete végére egy választott pedagógiai szakkönyv bemutatása legalább karakter terjedelemben. A házi dolgozatot, a gyűjtőmunka eredményét, illetve a szakkönyv bemutatását kizárólag e- mail-ben kell eljuttatni az oktató címére. 5. Értékelés módszere: A tantárgy osztályzatai (5) jeles (4) jó (3) közepes (2) elégséges (1) elégtelen 0-50 A pontszám részletezése: Házi dolgozat Gyűjtőmunka Andragógiai szakkönyv bemutatása Írásbeli kollokvium Mindösszesen: Kollokvium 20 pont 15 pont 15 pont 50 pont 6. Irodalom: Kötelező évi LXXIX. törvény a közoktatásról Mihály Ottó: Bevezetés a nevelésfilozófiába. Okker Kiadó, Budapest, Ajánlott Hoffmann Rózsa: Az iskolaigazgató. DFC Kiadó, Budapest, Karlovitz János & Karlovitz János Tibor: Korszerű oktatástechnológia. Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, Németh András & Skiera, Ehrenhard: Reformpedagógia és az iskola reformja. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, Szabó László Tamás: Tanárképzés Európában. Oktatáskutató Intézet, Budapest, Kapcsolódó anyagok a pedagógiai szaksajtóban, illetve letölthetők az internetről 39

18 Tantárgy neve: Neveléstörténet Kódja: GA_NET2KTVN GA_NET2KTVL Tantárgyfelelős neve: Dr. Micheller Magdolna Oktatók neve: Dr. Micheller Magdolna Dr. Erdmanné dr. Jenes Margit Szak, tagozat megnevezése Tantárgy jellege Heti óraszám Intézet: Társadalom- és Vezetéstudományi Tantárgyfelelős beosztása: főiskolai tanár Összes óraszám Számonkérés módja Kreditpont Andragógia nappali kötelező K 3 Andragógia levelező kötelező 10+0 K 3 Meghirdetési gyakoriság: 2006/2007. tanévtől a II. félévekben 2006/2007. tanévtől a II. félévekben 1. Előtanulmányi kötelezettség: 2. A tantárgy célja: A tantárgy oktatásának célja, hogy a hallgatók megismerjék a nevelés gyakorlatának és elméletének fejlődését az emberi társadalom kialakulásától napjainkig, s széleskörű tájékozottságot szerezzenek arról, hogyan neveltek a különböző társadalmakban, kik voltak, akik e folyamatban kapcsolatban álltak egymással, milyen nevelési-oktatási tartalmakat sajátítottak el a tanulók, és milyen módszerekkel. 3. A tantárgy rövid tartalma, illetve a megszerzendő kompetenciák: A kurzus során az alábbi témakörök kifejtésére kerül sor: 1. A nevelés eredete. Nevelés az őstársadalomban 2. Nevelés az ókorban 3. A keresztény Európa nevelésügye 4. A reformáció és az ellenreformáció pedagógiája 5. A korai polgári gondolkodás pedagógiai nézetei 6. A XIX. század pedagógiai törekvései 7. A XX. század pedagógiai irányzatai 8. A magyar neveléstörténet főbb állomásai 4. Évközi tanulmányi követelmények: 5. Értékelés módszere: A tantárgy osztályzatai (5) jeles (4) jó (3) közepes (2) elégséges (1) elégtelen

19 A pontszám részletezése: Kollokvium Kollokvium 6. Irodalom: Kötelező Dr. Horváth László Dr. Pornói Imre: Neveléstörténet Bessenyei György Könyvkiadó, Nyíregyháza, Kelemen Elemér: Ezeréves a magyar iskola Pedagógusok Szakszervezete, Budapest, Dr. Magyarné Sztankovics Ilona: Neveléstörténet Comenius Bt., Pécs, Pukánszky Béla Németh András: Neveléstörténet Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, Ajánlott Micheller Magdolna: Metszetek a 20. századi magyar tehetséggondozás történetéből Népi kollégiumok, népi kollégisták (tanulmányok) TSF GFK, Békéscsaba,

20 Tantárgy neve: Pedagógia I. Neveléstan Kódja: GA_PE12GTVN GA_PE12GTVL Intézet: Társadalom- és Vezetéstudományi Tantárgyfelelős neve: Dr. Nagy Zsuzsanna Oktatók neve: Dr. Nagy Zsuzsanna Tantárgyfelelős beosztása: főiskolai docens Szak, tagozat megnevezése Tantárgy Heti Összes Számonkérés Kreditjellege óraszám óraszám módja pont Andragógia nappali kötelező K 2 Andragógia levelező kötelező 10+0 K 2 Meghirdetési gyakoriság: 2007/2008 tanévtől az I. félévekben 2007/2008 tanévtől a I. félévekben 1. Előtanulmányi kötelezettség: Pedagógiai propedeutika 2. A tantárgy célja: A tantárgy oktatásának célja a hallgatók neveléselméleti és módszertani kultúrájának, andragógusi kompetenciájának megalapozása. 3. A tantárgy rövid tartalma, illetve a megszerzendő kompetenciák: A kurzus során az alábbi kérdések kifejtésére kerül sor. 1. A nevelés fogalma, álláspontok a nevelés lényegéről. A nevelhetőség kérdése, öröklés és nevelés, a nevelés társadalmi meghatározottsága. 2. A felnőttnevelés tartalma és jellemzői, a felnőttnevelés funkciórendszere, a nevelésönnevelés dialektikája, az önnevelés mint a nevelési folyamat része. 3. Az önnevelési képesség kialakulása, az önnevelés alapvető szintjei és funkciói. Az önnevelés didaktikai folyamata, az önnevelés segítése. 4. Az érett személyiség jellemzői. 5. A felnőttkor szakaszainak sajátosságai és önnevelési feladatai. 6. A nevelés- önnevelés mint csoport és közösségi hatás és kölcsönhatásrendszer. A felnőttnevelés szocializációs és individualizált funkciói. 7. A társadalmi értékrenddel, az erkölcsi tudattal és szokásrenddel kapcsolatos felnőttnevelési feladatok. 8. A felnőttnevelés családvezetésre, gondozásra és családi nevelésre felkészítő funkciója. 9. A stresszkezelés szerepe az önnevelés folyamatában és a lelki egészség megőrzésében. A lelki egészség fogalma. A pszichés beteggé válás folyamata. 10. A krízis szerepe a személyiség fejlődésében. 11. Az önismeret és önfeltárás, valamint az önértékelés szerepe a felnőtt ember fejlődésében és identitástudata alakításában. 12. Az andragógus mint felnőttképzési szakember. Az andragógusi segítő kapcsolat fogalma, jellemzői. Megszerzendő kompetenciák: A tantárgy oktatása során a hallgatók elsajátítják a felnőttek nevelésére - önnevelésére vonatkozó legjelentősebb elméleti ismereteket a nevelés tartalmával és folyamatával kapcsolatosan. Képessé válnak a felnőttkor szakaszai sajátosságainak és nevelési- önnevelési feladatainak beazonosítására és meghatározására. 42

TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Ajánlott részvétel az előadásokon. A félév során egy alkalommal írjanak zárthelyi dolgozatot.

TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Ajánlott részvétel az előadásokon. A félév során egy alkalommal írjanak zárthelyi dolgozatot. A nevelés történeti alapjai CGB1101 Meghirdetés féléve 2. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+0 Kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pornói Imre főiskolai tanár SP A hallgatók megismertetése

Részletesebben

Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0

Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve Társadalomismeret Tantárgy kódja CSM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.)

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. A szociális professzió alapjai

TANTÁRGYLEÍRÁS. A szociális professzió alapjai A szociális professzió alapjai SPB1101 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 6 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+4 Kollokvium Bodnárné dr Kiss Katalin SP A hallgatók megismerkednek a szociális munka tárgyával,

Részletesebben

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK A BA SZINTŰ ÓVODAPEDAGÓGUS-KÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK A BA SZINTŰ ÓVODAPEDAGÓGUS-KÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR A BA SZINTŰ ÓVODAPEDAGÓGUS-KÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA 2010 Tartalom AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAK ÓRA- VIZSGA- ÉS KREDITTERVE PSZICHOLÓGIA... 3 AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAK ÓRA- VIZSGA-

Részletesebben

Mestertanár pedagógiai-pszichológiai egység tantárgyai. Alapozó törzstárgyak

Mestertanár pedagógiai-pszichológiai egység tantárgyai. Alapozó törzstárgyak Mestertanár pedagógiai-pszichológiai egység tantárgyai Alapozó törzstárgyak Az emberi fejlődés TKM1001 Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód)

Részletesebben

Tantárgyfelelős beosztása: Dr. Virágné dr. Horváth Erzsébet. főiskolai tanár Szak megnevezése Tantárgy jellege Heti óraszám

Tantárgyfelelős beosztása: Dr. Virágné dr. Horváth Erzsébet. főiskolai tanár Szak megnevezése Tantárgy jellege Heti óraszám A szóbeli kommunikáció Kódja: Társadalom és Vezetéstudományi Intézet Dr. Virágné dr. Horváth Erzsébet főiskolai tanár Szak megnevezése Tantárgy jellege Heti óraszám Összes óraszám Számonkérés módja Kreditpont

Részletesebben

A típusú tárgyak tantárgyleírásai

A típusú tárgyak tantárgyleírásai A típusú tárgyak tantárgyleírásai 1 2 TANTÁRGYLEÍRÁS Digitális kommunikáció, távoktatás PDB1000 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+4 - Dr. Dráviczki Sándor főiskolai

Részletesebben

Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái

Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel: 06-66-524-700 Fax: 06-66-447-002x Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái 2014/2015. tanév 1 A KÖTELEZŐ ÉS KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ TÁRGYAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (Óra-és

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPSZAK TÁJÉKOZTATÓ 2006

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPSZAK TÁJÉKOZTATÓ 2006 DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPSZAK TÁJÉKOZTATÓ 2006 A szociális munka alapképzés Nyíregyházán 1990-ben indult az általános szociális munkás képzés. A képzés indítása

Részletesebben

Gazdálkodási és menedzsment alapszak tantárgyi tematikái

Gazdálkodási és menedzsment alapszak tantárgyi tematikái 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel: 06-66-524-700 Fax: 06-66-447-002 Gazdálkodási és menedzsment alapszak tantárgyi tematikái 2014/2015. tanév 1 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel: 06-66-524-700 Fax: 06-66-447-002

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS IFJÚSÁGI MUNKA

SZOCIÁLIS ÉS IFJÚSÁGI MUNKA KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS ÉS IFJÚSÁGI MUNKA IFJÚSÁGSEGÍTŐ SZAKIRÁNY FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI PROGRAMJA NAGYKŐRÖS 01 TK905 Tantárgy felelőse BEVEZETÉS

Részletesebben

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ SZAK, NAPPALI TAGOZAT 2013/2014. Tartalom A CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPSZAK,ÓRA- VIZSGA- ÉS KREDITTERVE... 3 BEVEZETÉS

Részletesebben

SPORTKOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI

SPORTKOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI SPORTKOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI Tantárgy neve: Kommunikációelmélet modelljei és törvényei SK1001 Meghirdetés féléve: 1. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.): 1+0 kollokvium Előfeltétel:

Részletesebben

Andragógia alapszak Tantárgyi programok. Tantárgy neve: A PEDAGÓGIA ALAPJAI, A NEVELÉS TÖRTÉNETE (alapozó, kötelező)

Andragógia alapszak Tantárgyi programok. Tantárgy neve: A PEDAGÓGIA ALAPJAI, A NEVELÉS TÖRTÉNETE (alapozó, kötelező) Tantárgy neve: A PEDAGÓGIA ALAPJAI, A NEVELÉS TÖRTÉNETE (alapozó, kötelező) Kredit: 2+2 Félév: 1., 2. Heti óraszám: 2/0, 1/1 i jegy A cél azoknak az alapvető pedagógiai, neveléstörténeti, nevelés- és művelődésfilozófiai

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Dr. Kerülő Judit főiskolai tanár Tantárgyfelelős egység kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Dr. Kerülő Judit főiskolai tanár Tantárgyfelelős egység kódja Szociológia TTB1101 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 5 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 2+2 Dr. Kerülő Judit főiskolai tanár AK A szociológia történetének és fejlődésének bemutatásán keresztül

Részletesebben

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI PROGRAMJA NAGYKŐRÖS 01 TO010 A DIFFERENCIÁLÁS PEDAGÓGIÁJA AZ ÓVODÁBAN - 1

Részletesebben

INTÉZMÉNYI TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

INTÉZMÉNYI TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM INTÉZMÉNYI TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ SZOCIÁLIS ÉS IFJÚSÁGI MUNKA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS IFJÚSÁGSEGÍTŐ SZAKIRÁNY NAPPALI TAGOZAT 2015 TARTALOMJEGYZÉK Tantárgyleírások

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPSZAK

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPSZAK DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPSZAK TÁJÉKOZTATÓ 2007 A szociális munka alapképzés Nyíregyházán 1990-ben indult az általános szociális munkás képzés. A képzés indítása

Részletesebben

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ SZAK, NAPPALI TAGOZAT

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ SZAK, NAPPALI TAGOZAT ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ SZAK, NAPPALI TAGOZAT 2014 1 Tartalom A CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ SZAK ÓRA- VIZSGA- ÉS KREDITTERVE... 3 BEVEZETÉS

Részletesebben

5. MA református vallástanár-nevelő, levelező lelkész alapképzéssel

5. MA református vallástanár-nevelő, levelező lelkész alapképzéssel 5. MA református vallástanár-nevelő, levelező lelkész alapképzéssel MINTATANTERV Vallástanár-nevelő (MA) levelező szak (lelkész alapképzéssel) 4 félév 2007/2008 Tantárgy Kód Előfelt. kódja Félévek Kontakt

Részletesebben

érvényes: 2014/2015. tanévtől

érvényes: 2014/2015. tanévtől Kommunikáció és médiatudomány alapképzési szak tantárgytematikái (levelező és nappali képzés) érvényes: 2014/2015. tanévtől * A csillag (*) erős előfeltételeket jelöl, melyek az adott tanegység felvételének

Részletesebben

Tantárgyleírás. Tantárgy neve

Tantárgyleírás. Tantárgy neve A pszichológia alapjai Tantárgy kódja TK 1101 Meghirdetés féléve 1. és 2. Félév Kreditpont 2 Összóraszám 30 + 0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi Nincs kód) Dr. Madácsi Mária Tantárgyfelelős beosztása

Részletesebben

Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS Társadalomismeret CSM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Tantárgyfelelős

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja Digitális kommunikáció I. GO1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 3+0 G Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens TI A hallgató legyen képes elvégezni a következő

Részletesebben

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Anatómia TNB1111 Meghirdetés féléve 1 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Olajos Judit főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Gyógypedagógiai és gyógypedagógiai pszichológiai alapismeretek Tantárgy kódja INM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) -

Részletesebben

A PEDAGÓGIA TANTÁRGYCSOPORT PROGRAMJA AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAKON

A PEDAGÓGIA TANTÁRGYCSOPORT PROGRAMJA AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAKON ELTE Tanító- és Óvóképző Főiskolai Kar A PEDAGÓGIA TANTÁRGYCSOPORT PROGRAMJA AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAKON Készítette: az ELTE TÓFK Neveléstudományi Tanszékének Óvodapedagógiai Munkacsoportja 2003. július 1

Részletesebben

Minden jog fenntartva. Az oktatócsomagot másolni, terjeszteni csak a kiadó engedélyével lehetséges.

Minden jog fenntartva. Az oktatócsomagot másolni, terjeszteni csak a kiadó engedélyével lehetséges. KOMMUNIKÁCIÓS TECHNIKÁK, KONFLIKTUSKEZELÉS, DISPUTA S ZAKTERÜL ETEN PE DAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ S ZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉ PZÉSI SZAK 2014/2015. tanév ÖSSZEÁLLÍTOTTA: Nagy Jenőné továbbképzési vezető

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Olajos Judit, főiskolai docens Tantárgyfelelős intézet kódja TSI

TANTÁRGYLEÍRÁS. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Olajos Judit, főiskolai docens Tantárgyfelelős intézet kódja TSI Anatómia I. TNB1111 Meghirdetés féléve 1 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Olajos Judit, főiskolai docens 1. A tantárgy

Részletesebben