Kódja: GA_FIT2KTVN GA_FIT2KTVL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kódja: GA_FIT2KTVN GA_FIT2KTVL"

Átírás

1 Tantárgy neve: Filozófiatörténet Kódja: GA_FIT2KTVN GA_FIT2KTVL Intézet: Társadalom- és Vezetéstudományi Tantárgyfelelős neve: Fekete László Oktatók neve: Fekete László Tantárgyfelelős beosztása: óraadó tanár Szak, tagozat megnevezése Tantárgy Heti Összes Számonkérés Kreditjellege óraszám óraszám módja pont Andragógia nappali kötelező Gyj 2 Andragógia levelező kötelező 10+0 Gyj 2 Meghirdetési gyakoriság: 2006/2007. tanévtől az I. félévekben 2006/2007. tanévtől a I. félévekben 1. Előtanulmányi kötelezettség: 2. A tantárgy célja: A hallgatók ismerjék és használják a filozófiai alapfogalmakat, ismerjék a legfontosabb lételméleti és ismeretelméleti problémákat, ismerjenek minden korszakból néhány jellegzetes bölcselőt. 3. A tantárgy rövid tartalma, illetve a megszerzendő kompetenciák: A filozófia fogalma, sajátszerűségei. Kialakulása, kapcsolata más tudományokkal. A filozófia alapvető irányzatai. Az ókori bölcselet. A korai természetbölcselet, a milétosziak. Az attikai bölcselet. A szofisták. A középkori bölcselet jellege, a hit és tudás viszonyának értelmezése. Az újkori bölcselet. Az élő és élettelen természet megváltozott felfogása. A természettudományok fejlődésének hatása a filozófiára. A klasszikus német filozófia. A legújabb kor filozófiája. 4. Évközi tanulmányi követelmények: A félév során a hallgatóknak egy témazáró dolgozatot kell megírniuk. A témazáró zárthelyi dolgozat témakörei: - Filozófiai alapfogalmak - A filozófia fogalma, tárgya, sajátszerűségei - Világkép, világnézet, mágia, mitológia - Az ókori bölcselet /Thalesz, Pythagorasz, Hérakleitosz, Démokritosz, Platón, Arisztotelész, / - A középkori bölcselet / Szent Ágoston, Szent Tamás/ A témazáró íratásának ideje: a 10. oktatási hét előadása, időtartama: 45 perc 5. Értékelés módszere: A tantárgy osztályzatai (5) jeles (4) jó (3) közepes (2) elégséges (1) elégtelen

2 A pontszám részletezése: Témazáró dolgozat: Kollokvium (szóbeli) Kollokvium 30 pont 70 pont 6. Irodalom: Kötelező Ajánlott A főiskola könyvtárában megtalálható, illetve a kereskedelmi forgalomban megvásárolható filozófiatörténeti munkák. Kecskés P.: A bölcselet története (Szent István, 1981) Lendvai L. F., Nyíri K.: A filozófia rövid története - A Védáktól Wittgensteinig (Kossuth, 1981) Russell B.: A nyugati filozófia története (Göncöl, 1994) Steiger Kornél: Bevezetés a filozófiába ( Holnap, 1992) Filozófiai kisenciklopédia (Kossuth, 1993) 24

3 Tantárgy neve: Társadalmi ismeretek I. Társadalom- és gazdaságtörténet Kódja: GA_TI12KTVN GA_TI12KTVL Intézet: Társadalom- és Vezetéstudományi Tantárgyfelelős neve: Árpási Zoltán Tantárgyfelelős beosztása: Oktatók neve: Árpási Zoltán tanársegéd Szak, tagozat megnevezése Tantárgy Heti Összes Számonkérés Kreditjellege óraszám óraszám módja pont Andragógia nappali kötelező K 2 Andragógia levelező kötelező 10+0 K 2 Meghirdetési gyakoriság: 2006/2007. tanévtől az I. félévekben 2006/2007. tanévtől a I. félévekben 1. Előtanulmányi kötelezettség: 2. A tantárgy célja: A gazdaság- és társadalomtörténet fogalmának tisztázása után a hallgató ismerje meg a században végbemenő gazdasági és társadalmi változások okait, előzményeit, folyamatát. Tudja értelmezni a fő fogalmakat és összefüggéseket. A modernizációs elméletek tükrében a paradigmaváltás értelmezésével értse meg a polgárosodás hazai sajátosságait, a társadalom szerkezetének változásait, a legfontosabb gazdasági-társadalmi problémákat, a társadalmi mobilitás lehetőségeit, perspektíváit, a hazai mentalitás és közgondolkodás, értékrend változásait a kiegyezéstől napjainkig. 3. A tantárgy rövid tartalma, illetve a megszerzendő kompetenciák: A kiegyezés utáni magyar gazdaságfejlődés sajátosságai. A magyar polgárosodással együtt járó demográfiai változások, a városi és falusi társadalom kialakulásának fő jellemzői. Vallások, nemzetiségek a Monarchiában. Trianon hatása a magyar gazdaság fejlődésére, a gazdasági világválság hazai sajátosságai és problémái. A Trianon utáni magyar társadalom szerkezeti változásai, a politikai és gazdasági elit jellemzői, a középosztály és más társadalmi rétegek sajátosságai. A II. világháború utáni magyar gazdaság változásának fő szakaszai, tendenciái. Demográfiai változások, a népesség mobilizálódásának okai, kisebbségek Magyarországon. A paraszti és városi társadalom tagolódása, egységesülése, a politikai hatalom változásai. Közgondolkodás, értékek, értékrendszerek alakulása. Megszerzendő kompetenciák: A tantárgy oktatás során a hallgató elsajátítja a társadalomés gazdaságtörténetre vonatkozó legfontosabb ismereteket. Az ismeretek rendszerezése során képessé válik a fenti folyamat egyes szakaszai megkülönböztetésére, a sajátosságok kiemelésére. 4. Évközi tanulmányi követelmények: 5. Értékelés módszere: Szóbeli kollokvium a kötelező irodalom és az előadás anyagából a TVSz szerinti értékeléssel. A tantárgy osztályzatai (5) jeles (4) jó

4 (3) közepes (2) elégséges (1) elégtelen 0-50 A pontszám részletezése: Témazáró dolgozat: Kollokvium (szóbeli) Kollokvium 30 pont 70 pont 6. Irodalom: Kötelező: Gunst Péter: Magyarország gazdaságtörténete Magyar Gazdaságtörténet 2. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest (vonatkozó részei) Gyáni Gábor-Kövér György: Magyarország társadalomtörténete a reformkortól a második világháborúig. Osiris Kiadó, Budapest (vonatkozó részei) Valuch Tibor: Magyarország társadalomtörténete a 20. század második felében Osiris Kiadó, Budapest (vonatkozó részei) Ajánlott: Magyar társadalomtorténeti olvasókönyv 1994-től napjainkig (válogatta és szerkesztette Valuch Tibor). Argumentum-Osiris Kiadó

5 Tantárgy neve: Társadalmi ismeretek II. - Általános szociológia Tantárgyfelelős neve: Herczeg Tamás Oktatók neve: Herczeg Tamás Velkey Gábor Kódja: GA_TI22KTVN GA_TI22KTVL Intézet: Társadalom és Vezetéstudományi Tantárgyfelelős beosztása: címzetes főiskolai docens Szak, tagozat megnevezése Tantárgy Heti Összes Számonkérés Kreditjellege óraszám óraszám módja pont Andragógia nappali kötelező K 3 Andragógia levelező kötelező 10+0 K 3 Meghirdetési gyakoriság: 2006/2007. tanévtől a II. félévekben 2006/2007. tanévtől a II. félévekben 1. Előtanulmányi kötelezettség: 2. A tantárgy célja: A szociológia fogalmának, tárgyának, kialakulásának megismertetése, a társadalom szerkezetének és rétegződésének bemutatása. A társadalmi mobilitás, a vándorlás, a településtípusok, az életmód, a család, házasság, élettársi kapcsolatok, a kultúra és a szubkultúra elemzése. 3. A tantárgy rövid tartalma, illetve a megszerzendő kompetenciák: A szociológia fogalma, tárgya, kialakulása, szemlélete és emberképe, kapcsolata más társadalomtudományokkal, főbb kutatási területei és alkalmazásának lehetőségei. Különbségek és egyenlőtlenségek a társadalomban és az ezekhez kapcsolódó előítéletesség, diszkrimináció; az egyenlőtlenség dimenziói, szegénység, depriváció, a jóléti állam, a jóléti ellátórendszerek működése, a lakosság jövedelmei. A társadalom szerkezete és rétegződése, státusz és szerep, a modern társadalmak rétegződése, a magyar társadalom szerkezetének alakulása a rendszerváltozás után, hatalomelméletek, az elit. A társadalmi mobilitás típusai, irányai, nyitott és zárt társadalom, a társadalmi rendszerek és a strukturális tényezők hatása a mobilitásra, mobilitás vizsgálatok Magyarországon. A Föld népesedésének alakulása, a népességváltozás dinamikája, a termékenység és halandóság alakulása, demográfiai és termékenységi elméletek, a magyarországi reprodukciós mutatók alakulásának okai, az elöregedés. Az egészség és betegség társadalmi meghatározottsága, az ország egészségi állapotát befolyásoló tényezők, a természeti és társadalmi környezet szerepe a betegségek kialakulásában. A vándorlás; a belső és nemzetközi vándorlás okai, az országot érintő migrációs hullámok irányai, a vándorlási egyenleg; az ingázás, állandó és lakónépesség, a gazdasági folyamatok és a vándorlás kölcsönhatásai. Településtípusok, tanya, község, város, urbanizáció, szuburbanizáció, szegregáció, slumosodás, a falusi és városi életkörülmények jellemzői, a lakóhelyi környezet, a magyar településhálózat fejlődése, urbanizációs elméletek, városökológia. Az életmód és vizsgálata, az időmérleg, fogyasztás és életstílus, a szabadidő felhasználása, a különböző társadalmi csoportok életmódja; életstílus csoportok, életvilág, a fogyasztási társadalom, a művelődés. A család, házasság, élettársi kapcsolatok, válás, a család funkciói és a funkciók változásai az elmúlt évtizedekben, a családi életciklusok jellemzői, szerelem és szexualitás, külső hatások és szerepek a családon belül. Kultúra, szubkultúra, kulturális sokszínűség, a modern kor társadalmai, a kisebbségek helyzete, tolerancia, a szocializáció, normák, értékek és ezek változásai, értékvizsgálatok, a szabadság mint érték, az életminőség. 27

6 Konformitás és deviancia, a normaszegő viselkedések értelmezése, devianciaelméletek, az anómia, módszerek a devianciák mérésére, az alkoholizmus, a drogfogyasztás, a bűnözés tendenciái, a mentális betegségek és az öngyilkosság okai, a megelőzés és korrekció lehetőségei. 4. Évközi tanulmányi követelmények: Nappali tagozaton: A tananyag elsajátítási szintjének mérése a kimeneti rendszerű ellenőrzésre épül. Ezért az évközi ellenőrzés az előadáson történő direkt konzultációra és kérdésfelvetésre szűkíthető. Levelező tagozaton: Nincs évközi követelmény. 5. Értékelés módszere: A tantárgy osztályzatai (5) jeles (4) jó (3) közepes (2) elégséges (1) elégtelen 0-50 A pontszám részletezése: Kollokvium Kollokvium 6. Irodalom: Kötelező: Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába, Osiris Kiadó, Bp Giddens, Anthony: Szociológia, Osiris Kiadó, Ajánlott: Andorka Rudolf: Gyermek, család, történelem, Bp. Századvég, Farkas Péter: Település- és környezetszociológia, Bp. Pázmány Péter Egyetem, Ferge Zsuzsa Lévai Katalin (szerk.): A jóléti állam, Bp. T-Twins Kiadó, Ferge Zsuzsa: Elszabaduló egyenlőtlenségek, Bp. Hilscher Szocpol. Egyesület, Hankiss Elemér: Társadalmi csapdák Diagnózisok, Bp. Gondolat Kolosi Tamás Tóth István György Vukovich György: Társadalmi riport 2000., Bp. TÁRKI Kolosi Tamás: Tagolt társadalom, Bp. Gondolat, Lengyel György Szántó Zoltán: A gazdasági élet szociológiája, Bp. Aula Nagy Ildikó Pongrácz Tiborné Tóth István György (szerk.): Szerepváltozások, Bp. TÁRKI, Surányi Sándor: Források, népesedés a globális gazdaságban, Bp. Aula Kiadó, Szelényi Iván: Városi társadalmi egyenlőtlenségek, Bp. Akadémiai Kiadó, Valuch Tibor: Magyarország társadalomtörténete a XX. század második felében, Bp. Osiris, A Szociológiai Szemle, a Valóság, az Esély, a Társadalomkutatás című folyóiratok 28

7 Tantárgy neve: Kommunikációelmélet Kódja: GA_KOM2KTVN GA_KOM2KTVL Tantárgyfelelős neve: Dr. Virágné dr. Horváth Erzsébet Oktatók neve: Dr. Virágné dr. Horváth Erzsébet Ferencz Rezsőné Intézet: Társadalom- és Vezetéstudományi Tantárgyfelelős beosztása: főiskolai tanár Szak, tagozat megnevezése Tantárgy Heti Összes Számonkérés Kreditjellege óraszám óraszám módja pont Andragógia nappali kötelező K 2 Andragógia levelező kötelező 10+0 K 2 Meghirdetési gyakoriság: 2006/2007. tanévtől az I. félévekben 2006/2007. tanévtől a I. félévekben 1. Előtanulmányi kötelezettség: 2. A tantárgy célja: Az igényes közéleti és hivatalos megnyilatkozások kommunikációelméleti megalapozása. A közlésmód megfelelő megválasztásával a társadalmi kommunikáció színterén történő érdekérvényesítő, kooperatív kommunikációs attitűdök szerepének a megismerése. A nyelvi viselkedés elvárt, sikeres és hatékony formáinak a szituációhoz és a kommunikációs célokhoz alkalmazkodó elsajátítása: a kommunikációs kompetenciák kognitív alapjainak a megteremtése. 3. A tantárgy rövid tartalma, illetve a megszerzendő kompetenciák: 1. A kommunikációról általában 1.1 Az emberi kommunikáció fejlődésének szakaszai 1.2 Az interakció és kommunikáció kapcsolata 1.3 A kommunikáció fogalma, szintjei 1.4 A kommunikáció információelméleti folyamat-modellje 1.5 A kommunikáció dinamikai alapelvei 1.6 A kommunikáció típusai 2. A kommunikációs csatornák működése és kapcsolatuk jellegzetességei 2.1 A verbális kommunikáció 2.2 A nem verbális kommunikáció Típusai Funkciói 2.3 A metakommunikáció 3. A meggyőző közlés (a befolyásolás) 3.1 A kommunikáció forrása 3.2 A kommunikáció természete 3.3 A kommunikáció befogadójának jellegzetességei 4. A kommunikáció tranzakció analitikus megközelítése 5. A kommunikáció hatékonyságának zavarai 6. A szervezeti kommunikáció 29

8 Megszerzendő kompetenciák: A kommunikáció elmélet tantárgy megismerteti a hallgatókkal az interdiszciplináris tudomány történetét, elméleti anyagának feldolgozásával felkészíti a hallgatókat a mindennapi és a hivatalos/hivatásos kommunikációs feladatokra. 4. Évközi tanulmányi követelmények: A tananyag elsajátítási szintjének mérése a kimeneti rendszerű ellenőrzésre épül. Ezért az évközi ellenőrzés az előadáson történő direkt konzultációra és kérdésfelvetésre szűkíthető. 5. Értékelés módszere: A tantárgy osztályzatai (5) jeles (4) jó (3) közepes (2) elégséges (1) elégtelen 0-50 A pontszám részletezése: Kollokvium: Kollokviumi 6. Irodalom: Kötelező Forgas, Joseph P.: A társas érintkezés pszichológiája, Kairosz Kiadó, Budapest, Fercsik Erzsébet Raátz Judit: Kommunikáció szóban és írásban, Kossuth Kiadó, Budapest, Ajánlott Buda Béla: A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei, Animula Kiadó, Budapest, Galambos Katalin: A kommunikáció elmélete és gyakorlata II/1., JPTE FEEFI, Pécs, Kiss Tamás: A szemtől-szembeni formációk kommunikációs viszonyai, Pécs, JPTE FEEFI Szabó Katalin: Kommunikáció felsőfokon, Kossuth Kiadó, Budapest, E. Berne: Emberi játszmák, Háttér Kiadó, Budapest,

9 Tantárgy neve: Írás- és prezentációs készség fejlesztése Tantárgyfelelős neve: Dr. Virágné dr. Horváth Erzsébet Oktatók neve: Dr. Virágné dr. Horváth Erzsébet Dr. Szakácsné Nagy Szilvia Kódja: GA_IPF2GTVN GA_IPF2GTVL Intézet: Társadalom- és Vezetéstudományi Tantárgyfelelős beosztása: főiskolai tanár Szak, tagozat megnevezése Tantárgy Heti Összes Számonkérés Kreditjellege óraszám óraszám módja pont Andragógia nappali kötelező Gyj 2 Andragógia levelező kötelező 6+4 Gyj 2 Meghirdetési gyakoriság: 2006/2007. tanévtől az II. félévekben 2006/2007. tanévtől a II. félévekben 1. Előtanulmányi kötelezettség: 2. A tantárgy célja: Az írásbeli kommunikáció tradicionális és korszerű formáinak ismerete az információcserében, a közlésfolyamatokban. Az írásos és szóbeli prezentáció technikái, formái, típusai és műfajai. A szóbeli és írásos közlemények szerkesztése, a szövegalkotás folyamata. A közéleti, a hivatalos és a gazdasági kontextus hatása a prezentálóra és a prezentációra. A biztonságos, helyes, adekvát, etikus és meggyőző közlés prezentációs készségeinek a gyakorlása, az ehhez szükséges képességek és kompetenciák fejlesztése. 3. A tantárgy rövid tartalma, illetve a megszerzendő kompetenciák: I. A közlemény létrehozása Szövegtervezés Szövegelrendezés A stílus kifejezésmód helyes beszéd és írás A szókincs A koherencia Az adekvát, kongruens közlés II. Prezentációs technikák és eszközök Nem verbális és vizuális szövegtípusok eszközei A képi megjelenítés (grafikus és fotografikus jelek) A vizuális manipuláció szerepe A mechanikus, elektronikus technikák és technológiák Kommunikációs eszközök (számítógép, fax, internet, , Word Wide Web, Power Point) III. Szakmai (tudományos) szövegek alkotása Források Adatgyűjtés Vázlat Szövegalkotás Címadás Nyelvi és stiláris problémák 31

10 Formai követelmények Tartozékok 4. Évközi tanulmányi követelmények: Szóbeli és írásbeli prezentációk előadása, benyújtása (folyamatosan, egyéni ütemezés szerint) Zárthelyi dolgozat az elméleti ismeretekből a 14. héten. A félév végén egy zárthelyi dolgozat megírása. 5. Értékelés módszere: A tantárgy osztályzatai (5) jeles (4) jó (3) közepes (2) elégséges (1) elégtelen 0-50 A pontszám részletezése: Szóbeli prezentáció: Írásbeli prezentáció: Zárthelyi dolgozat: Zárthelyi dolgozat 25 pont 25 pont 50 pont 6. Irodalom: Kötelező Róka Jolán: Kommunikációtan. Fejezetek a kommunikáció elméletéből és gyakorlatából Századvég Kiadó, Szabó Katalin: Kommunikáció felsőfokon Kossuth Kiadó, ; Ajánlott Galambos Katalin: A kommunikáció elmélete és gyakorlata II/1. Jannus Pannonius Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Intézete, Szálkáné Gyapay Mária: Gyakorlati retorika Nemzeti Tankönyvkiadó, Birkenbike, Vera F.: Kommunikációs gyakorlatok Trivium Kiadó,

11 Tantárgy neve: Kommunikációs tréning Tantárgyfelelős neve: Dr. Nagy Zsuzsanna Oktatók neve: Dr. Nagy Zsuzsanna Ferencz Rezsőné Kódja: GA_KOT2GTVN GA_KOT2GTVL Intézet: Társadalom- és Vezetéstudományi Tantárgyfelelős beosztása: főiskolai docens Szak, tagozat megnevezése Tantárgy Heti Összes Számonkérés Kreditjellege óraszám óraszám módja pont Andragógia nappali kötelező Gyj 2 Andragógia levelező kötelező 0+12 Gyj 2 Meghirdetési gyakoriság: 2006/2007. tanévtől az II. félévekben 2006/2007. tanévtől a II. félévekben 1. Előtanulmányi kötelezettség: Kommunikációelmélet 2. A tantárgy célja: A kommunikációs tréning célja a Kommunikációelmélet tantárgy oktatása során elsajátított ismeretek gyakorlati alkalmazása, a személyközi kapcsolatokban nélkülözhetetlen interperszonális készségek fejlesztése, a hallgatók interaktív cselekvési kompetenciájának növelése. A tréning során a hallgatók megismerik a professzionális segítő beszélgetés elméleti és módszertani alapjait, s elsajátítják a hatékony konfrontálás és konfliktuskezelés alapvető szabályait. Elemzik a személyészlelés sajátosságainak és a csoportdinamikai folyamatoknak a kommunikációs folyamatra történő befolyását, s tanulmányozzák a konfliktusok szerkezetét és típusait, valamint az egyéni konfliktuskezelési stílusok jellemzőit. 3. A tantárgy rövid tartalma, illetve a megszerzendő kompetenciák: 7. A kommunikációs csatornák működésének jellegzetességei 8. A kommunikáció kongruenciája ill. inkongruenciája A metakommunikáció fogalma 9. A kommunikáció problémái: a figyelem, eltérő nyelvhasználat, eltérő fogalomalkotás, eltérő észlelés. 10. A személyészlelés sajátosságai és azok befolyása a kommunikációs folyamatra: a személypercepció jellemzői, attribúció-elmélet, a szociális sztereotípiák. 11. A személyközpontú kommunikáció: a személyközpontúság attitűdbeli elemei 12. A személyközpontú kommunikáció technikai elemei kapcsolatfelvétel, késztetés, aktív hallgatás, üzenet mögöttes üzenet meghallása. 13. A tranzakcióanalízis kommunikációelméleti vonatkozásai: 33

12 az én-állapot modell, kiegészítő, keresztezett és rejtett tranzakciók, a sztrókok. 14. A konfliktusok jellemzői a konfliktusok tipológiája, a konfliktusok szerkezete. 15. Egyéni konfliktus-kezelési stílusok: a versengő stílus, az elkerülő stílus, az alkalmazkodó stílus, a problémamegoldó-együttműködő stílus, a megegyező-kompromisszumkereső stílus. 16. A hatékony konfrontáció elemei konfrontáló én-üzenetek, ellenállás-kezelés: eszközváltás a kommunikációban. Megszerzendő kompetenciák: A tantárgy oktatása során a hallgatók elsajátítják a professzionális segítő beszélgetés elméleti és módszertani alapjait, valamint a konfliktuskezelés alapvető szabályait. Jártasságot szereznek a professzionális segítő beszélgetés alkalmazásában és a konfrontálás folyamata tudatos kontrolljának tartásában. Alkalmassá válnak a személyes kommunikáció hatékonyságának növelésére az elsajátított kommunikációs technikákat alkalmazva. 4. Évközi tanulmányi követelmények: A félév során a hallgatóknak otthon el kell készíteniük egy általuk vezetett segítő beszélgetés jegyzőkönyvét, mely az ismeretek alkalmazás szintű elsajátítását ellenőrzi. Leadásának időpontja a 9. oktatási hét szemináriumi órája. A kommunikációs készség fejlesztését célzó tanórai feladatok megoldásában a hallgatóktól elvárt a konstruktív aktivitás és együttműködés, melyet a hallgatói csoport és a tréner közösen értékelnek. A félév során a hallgatóknak otthon el kell készíteniük egy általuk vezetett segítő beszélgetés jegyzőkönyvét, mely az ismeretek alkalmazás szintű elsajátítását ellenőrzi. Leadási határidő a szorgalmi időszak utolsó előtti hete. A kommunikációs készség fejlesztését célzó tanórai feladatok megoldásában a hallgatóktól elvárt a konstruktív aktivitás és együttműködés, melyet a hallgatói csoport és a tréner közösen értékelnek. 5. Értékelés módszere: A tantárgy osztályzatai (5) jeles (4) jó (3) közepes (2) elégséges (1) elégtelen 0-50 A pontszám részletezése: 34

13 Segítő beszélgetés jegyzőkönyve 50 pont Konstruktív aktivitás és együttműködés a tanórai feladatok megoldásában 50 pont Segítő beszélgetés jegyzőkönyve 50 pont Konstruktív aktivitás és együttműködés a tanórai Feladatok megoldásában 50 pont 6. Irodalom: Kötelező Gordon, Thomas: Vezetői eredményességi tréning. Assertiv Kiadó, Budapest, Ajánlott Berne, Eric: Emberi játszmák. Gondolat Kiadó, Budapest, Buda Béla: A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei. Tömegkommunikációs Kutatóközpont, Budapest. Forgas, Joseph P.: A társas érintkezés pszichológiája. Gondolat Kiadó, Budapest,

14 Tantárgy: Informatika 1 Kódja: GA_IF12GATN GA_IF12GATL Tantárgyfelelős neve: Dr. Szakács Attila Oktatók neve: Dr. Szakács Attila Dr. Szakácsné Nagy Szilvia Végh Sándor Intézet: Alkalmazott Természettudományi Tantárgyfelelős beosztása: főiskolai tanár Szak megnevezése Tantárgy jellege Heti óraszám Összes óraszám Számonkérés módja Kreditpont Andragógia nappali kötelező Gyj 3 Andragógia levelező kötelező 0+12 Gyj 3 Meghirdetési gyakoriság: minden tanév I. féléve 1. Előtanulmányi kötelezettség: 2. A tantárgy célja: A hallgatók felkészítése az informatika mai és közeljövőbeli szintjén a számítógépek és a számítógép-hálózatok biztonságos gyakorlati alkalmazására. Olyan bevezető áttekintő ismereteket kell nyújtani a vállalati informatikai alkalmazások infrastruktúrájának megismeréséhez, amelyek elősegítik az információs társadalomba történő beilleszkedést. Az ismeretanyag alapjául szolgál a továbbiakban elsajátítandó műszaki, pénzügyi- és gazdasági-informatikai alkalmazásoknak. 3. A tantárgy rövid tartalma, megszerzendő kompetenciák: Az információ fogalma és jelentősége. A számítógép fogalma. A számítógép általános felépítése. Az operációs rendszer fogalma, osztályozása, működése, funkciói. Állományok keresése, állományok tömörítése, lemezkarbantartás, vírusterápia. Windows XX és Unix. Információs hálózatok. Számítógép-hálózati alapismeretek. A Novell NetWare. Internet hálózat, csatlakozási lehetőségek. Intranet. Információkereső rendszerek. Internet alkalmazások: levelezés, ftp, www, telnet. A multimédia alapjai. Prezentáció tervezése és készítése. Adatbázis-kezelési alapok. A táblázatkezelés funkciói. Az EXCEL táblázatkezelő. A szövegszerkesztők funkciói, kategorizálásuk, típusaik. A WORD szövegszerkesztő használata. A tananyag elsajátítása révén a hallgató ismeri az egyéni üzleti-menedzseri tudásmunkához szükséges fogalomkört, ill. eljárásokat, az info-kommunikációs eszközöket hatékonyan és biztonságosan tudja használni. A hallgatók képesek komplex szöveg-numerikus dokumentumok készítésére, ismerik az adattárolási, -kezelési technikákat, elsajátítják a prezentációs technikákat, használni tudják a hálózati eszközöket, valamint az internet által nyújtott lehetőségeket. 4. Évközi tanulmányi követelmények: A gyakorlati foglakozások látogatása kötelező, a megengedett hiányzások száma három. Hiányzásait a hallgató az oktatóval egyeztetett időpontban pótolhatja. A félév során a hallgatók személyre szóló feladatokat kapnak, az elvégzett munkáról a hallgató írásban és elektronikus úton (folyamatosan) számolhat be. Az elfogadhatóan 36

15 kivitelezett munkát az oktató értékeli, és pontokkal jutalmazza. Az így szerzett pontok száma (maximálisan elérhető: 10) az egyik összetevője a hallgató félévközi teljesítményének. A teljesítmény másik összetevője a zárthelyi dolgozatokon elért pontszám (maximum: 90). A zárthelyi dolgozatok elméleti és gyakorlati részből állhatnak, amelyeket számítógép alkalmazásával kell végrehajtani, és mindkét részből külön-külön legalább 50%-os teljesítményt kell elérni. 5. Értékelés módszere: Elégtelen gyakorlati jegyet kap az a hallgató, aki nem számolt be a személyre szóló feladatáról, vagy a zárthelyi dolgozatokon nem ért el az elméleti és a gyakorlati részből is külön-külön 50%-os teljesítményt. A hallgató a személyre szóló feladatok teljesítésével szerzett pontok (maximum 10) és a zárthelyi dolgozatokon elért pontszám (maximum 90) összegének függvényében az alábbi gyakorlati jegyet kapja: : jeles 76 87: jó 63 75: közepes 51 62: elégséges 6. Irodalom: Kötelező: Horváth László, Pirkó József (szerk.). Informatikai tudástár. Bp.: Kiskapu, Kuntner Gábor. Internet Explorer és Microsoft Outlook, SZAK kiadó Kft, Makó Zsolt, Rádi György (szerk.). Számítástechnikai mintafeladatok. PSzF-SALGÓ Kft., Salgótarján, Pomaházi Sándor, Raffai Mária, Szabó Ákos. Informatika: Hálózati alapismeretek, EKTF Líceum kiadó, Eger, Rádi György (szerk.). Számítástechnika. PSZF-SALGÓ Kft, Salgótarján, Ajánlott: Koczka Ferenc. Informatika: számítógépes alapismeretek, EKTF Líceum kiadó, Eger, Zuti Pál, Köte Csaba, Száraz György, Ludik Péter. Multimédia és prezentáció. Bp.: Tankönyvmester,

16 Tantárgy neve: Pedagógiai propedeutika Kódja: GA_PEP2KTVN GA_PEP2KTVL Intézet: Társadalom- és Vezetéstudományi Tantárgyfelelős neve: Dr. Karlovitz János Tibor Oktatók neve: Dr. Karlovitz János Tibor Tantárgyfelelős beosztása: egyetemi docens Szak, tagozat megnevezése Tantárgy Heti Összes Számonkérés Kreditjellege óraszám óraszám módja pont Andragógia nappali kötelező K 2 Andragógia levelező kötelező 10+0 K 2 Meghirdetési gyakoriság: 2006/2007. tanévtől az I. félévekben 2006/2007. tanévtől a I. félévekben 1. Előtanulmányi kötelezettség: 2. A tantárgy célja: A tárgy elsődleges funkciója, hogy a hallgatókat bevezesse a pedagógiai és andragógiai gondolkodás alapjaiba. Meghatározásra kerül a pedagógia és az andragógia tudományrendszertani helye. A filozófiai alapvetést az alapfogalmak megismerése követi. Cél az érdeklődés és a figyelem felkeltése, a pedagógikum rendszerének és sokszínűségének bemutatása, pályakép kialakítása, a kellő tájékozódási lehetőségek biztosítása. 3. A tantárgy rövid tartalma, illetve a megszerzendő kompetenciák: A neveléstudományi diszciplínák rendszerezése és kapcsolatai. Pedagógiai alapfogalmak: nevelés, oktatás, képzés; fejlődés, fejlesztés, szocializáció, perszonalizáció. Emberkép, gyermekkép. Az andragógia fogalma Pedagógiai paradigmák értékszemlélete, filozófiai, elméleti kapcsolatrendszere. Liberális, konzervatív, szocialista típusú iskolafelfogások. Az iskolakép társadalmi meghatározottsága Az andragógiai gondolkodás fejlődéstörténete. A felnőttek bekapcsolódása a képzésbe Az oktatásügy irányításának főbb szervezeti egységei, intézményei Az iskolaszerkezet. Intézménytípusok Magyarországon Az iskolák belső világa: pedagógiai programok A tanári mesterség gyakorlásának objektív és szubjektív feltételei. Az andragógiai többlet. Tanári kompetenciák. Pedagóguspálya, pedagógusmesterség. A pedagógus- és andragógusképzés intézményei A pedagógiai tudás forrásai: könyvek, folyóiratok, információs rendszerek, internetes hozzáférési lehetőségek. Könyvtár-, internetes keresőszolgáltatások- és adatbázishasználat A "hagyományos" iskola. Az ún. reformpedagógiai irányzatok bemutatása, jellemző módszereik rövid vázolása 4. Évközi tanulmányi követelmények: A 6. előadás hetének végéig legalább karakter terjedelemben házi dolgozatot kell írni saját iskolai pályafutásból, melynek értékelési szempontjai: eddigi intézményi életút az óvodától kezdve; az iskolai rituálék rendszere; 38

17 kiemelkedő tanár-egyéniségek bemutatása; emlékezetes események; iskolai konfliktus-kezelés. A 10. előadás hetének végéig legalább 5 nyomtatott folyóirat, továbbá 10 internetes tájékozódási forrás összegyűjtése a pedagógia területéről. A félév utolsó előadásának hete végére egy választott pedagógiai szakkönyv bemutatása legalább karakter terjedelemben. A házi dolgozatot, a gyűjtőmunka eredményét, illetve a szakkönyv bemutatását kizárólag e- mail-ben kell eljuttatni az oktató címére. 5. Értékelés módszere: A tantárgy osztályzatai (5) jeles (4) jó (3) közepes (2) elégséges (1) elégtelen 0-50 A pontszám részletezése: Házi dolgozat Gyűjtőmunka Andragógiai szakkönyv bemutatása Írásbeli kollokvium Mindösszesen: Kollokvium 20 pont 15 pont 15 pont 50 pont 6. Irodalom: Kötelező évi LXXIX. törvény a közoktatásról Mihály Ottó: Bevezetés a nevelésfilozófiába. Okker Kiadó, Budapest, Ajánlott Hoffmann Rózsa: Az iskolaigazgató. DFC Kiadó, Budapest, Karlovitz János & Karlovitz János Tibor: Korszerű oktatástechnológia. Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, Németh András & Skiera, Ehrenhard: Reformpedagógia és az iskola reformja. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, Szabó László Tamás: Tanárképzés Európában. Oktatáskutató Intézet, Budapest, Kapcsolódó anyagok a pedagógiai szaksajtóban, illetve letölthetők az internetről 39

18 Tantárgy neve: Neveléstörténet Kódja: GA_NET2KTVN GA_NET2KTVL Tantárgyfelelős neve: Dr. Micheller Magdolna Oktatók neve: Dr. Micheller Magdolna Dr. Erdmanné dr. Jenes Margit Szak, tagozat megnevezése Tantárgy jellege Heti óraszám Intézet: Társadalom- és Vezetéstudományi Tantárgyfelelős beosztása: főiskolai tanár Összes óraszám Számonkérés módja Kreditpont Andragógia nappali kötelező K 3 Andragógia levelező kötelező 10+0 K 3 Meghirdetési gyakoriság: 2006/2007. tanévtől a II. félévekben 2006/2007. tanévtől a II. félévekben 1. Előtanulmányi kötelezettség: 2. A tantárgy célja: A tantárgy oktatásának célja, hogy a hallgatók megismerjék a nevelés gyakorlatának és elméletének fejlődését az emberi társadalom kialakulásától napjainkig, s széleskörű tájékozottságot szerezzenek arról, hogyan neveltek a különböző társadalmakban, kik voltak, akik e folyamatban kapcsolatban álltak egymással, milyen nevelési-oktatási tartalmakat sajátítottak el a tanulók, és milyen módszerekkel. 3. A tantárgy rövid tartalma, illetve a megszerzendő kompetenciák: A kurzus során az alábbi témakörök kifejtésére kerül sor: 1. A nevelés eredete. Nevelés az őstársadalomban 2. Nevelés az ókorban 3. A keresztény Európa nevelésügye 4. A reformáció és az ellenreformáció pedagógiája 5. A korai polgári gondolkodás pedagógiai nézetei 6. A XIX. század pedagógiai törekvései 7. A XX. század pedagógiai irányzatai 8. A magyar neveléstörténet főbb állomásai 4. Évközi tanulmányi követelmények: 5. Értékelés módszere: A tantárgy osztályzatai (5) jeles (4) jó (3) közepes (2) elégséges (1) elégtelen

19 A pontszám részletezése: Kollokvium Kollokvium 6. Irodalom: Kötelező Dr. Horváth László Dr. Pornói Imre: Neveléstörténet Bessenyei György Könyvkiadó, Nyíregyháza, Kelemen Elemér: Ezeréves a magyar iskola Pedagógusok Szakszervezete, Budapest, Dr. Magyarné Sztankovics Ilona: Neveléstörténet Comenius Bt., Pécs, Pukánszky Béla Németh András: Neveléstörténet Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, Ajánlott Micheller Magdolna: Metszetek a 20. századi magyar tehetséggondozás történetéből Népi kollégiumok, népi kollégisták (tanulmányok) TSF GFK, Békéscsaba,

20 Tantárgy neve: Pedagógia I. Neveléstan Kódja: GA_PE12GTVN GA_PE12GTVL Intézet: Társadalom- és Vezetéstudományi Tantárgyfelelős neve: Dr. Nagy Zsuzsanna Oktatók neve: Dr. Nagy Zsuzsanna Tantárgyfelelős beosztása: főiskolai docens Szak, tagozat megnevezése Tantárgy Heti Összes Számonkérés Kreditjellege óraszám óraszám módja pont Andragógia nappali kötelező K 2 Andragógia levelező kötelező 10+0 K 2 Meghirdetési gyakoriság: 2007/2008 tanévtől az I. félévekben 2007/2008 tanévtől a I. félévekben 1. Előtanulmányi kötelezettség: Pedagógiai propedeutika 2. A tantárgy célja: A tantárgy oktatásának célja a hallgatók neveléselméleti és módszertani kultúrájának, andragógusi kompetenciájának megalapozása. 3. A tantárgy rövid tartalma, illetve a megszerzendő kompetenciák: A kurzus során az alábbi kérdések kifejtésére kerül sor. 1. A nevelés fogalma, álláspontok a nevelés lényegéről. A nevelhetőség kérdése, öröklés és nevelés, a nevelés társadalmi meghatározottsága. 2. A felnőttnevelés tartalma és jellemzői, a felnőttnevelés funkciórendszere, a nevelésönnevelés dialektikája, az önnevelés mint a nevelési folyamat része. 3. Az önnevelési képesség kialakulása, az önnevelés alapvető szintjei és funkciói. Az önnevelés didaktikai folyamata, az önnevelés segítése. 4. Az érett személyiség jellemzői. 5. A felnőttkor szakaszainak sajátosságai és önnevelési feladatai. 6. A nevelés- önnevelés mint csoport és közösségi hatás és kölcsönhatásrendszer. A felnőttnevelés szocializációs és individualizált funkciói. 7. A társadalmi értékrenddel, az erkölcsi tudattal és szokásrenddel kapcsolatos felnőttnevelési feladatok. 8. A felnőttnevelés családvezetésre, gondozásra és családi nevelésre felkészítő funkciója. 9. A stresszkezelés szerepe az önnevelés folyamatában és a lelki egészség megőrzésében. A lelki egészség fogalma. A pszichés beteggé válás folyamata. 10. A krízis szerepe a személyiség fejlődésében. 11. Az önismeret és önfeltárás, valamint az önértékelés szerepe a felnőtt ember fejlődésében és identitástudata alakításában. 12. Az andragógus mint felnőttképzési szakember. Az andragógusi segítő kapcsolat fogalma, jellemzői. Megszerzendő kompetenciák: A tantárgy oktatása során a hallgatók elsajátítják a felnőttek nevelésére - önnevelésére vonatkozó legjelentősebb elméleti ismereteket a nevelés tartalmával és folyamatával kapcsolatosan. Képessé válnak a felnőttkor szakaszai sajátosságainak és nevelési- önnevelési feladatainak beazonosítására és meghatározására. 42

Kódja: GA_FIT2KTVN GA_FIT2KTVL

Kódja: GA_FIT2KTVN GA_FIT2KTVL Tantárgy neve: Filozófiatörténet Kódja: GA_FIT2KTVN GA_FIT2KTVL Intézet: Társadalom- és Vezetéstudományi Tantárgyfelelős neve: Fekete László Oktatók neve: Fekete László Tantárgyfelelős beosztása: óraadó

Részletesebben

Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék. Nappali képzés. KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév

Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék. Nappali képzés. KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév Pszichológia Intézeti Tanszék Nappali képzés KÖVETELMÉNYEK Differenciált fejlesztés pszichológiája SPB 2301 Meghirdetés féléve 5 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 1+2 Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. 2015/16. tanév 1. félév. Dr. Margitics Ferenc. főiskolai tanár. Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet

KÖVETELMÉNYEK. 2015/16. tanév 1. félév. Dr. Margitics Ferenc. főiskolai tanár. Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet KÖVETELMÉNYEK 2015/16. tanév 1. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet Pszichológia Intézeti Tanszék Nappali képzés Tantárgy neve Bevezetés a pszichológiába

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: TANTÁRGY CÍME: Pszichológia (A pszichológia elmélete és gyakorlata) Készítette: Lábadyné Bacsinszky Emıke

KÉPZÉS NEVE: TANTÁRGY CÍME: Pszichológia (A pszichológia elmélete és gyakorlata) Készítette: Lábadyné Bacsinszky Emıke Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Pszichológia (A pszichológia elmélete és gyakorlata)

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2012/13. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék

KÖVETELMÉNYEK 2012/13. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék 2012/13. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék Pedagógiai szociálpszichológia M 1010 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0

Részletesebben

Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning CB3063 Meghirdetés féléve 5 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 minősített aláírás Előfeltétel (tantárgyi kód) - Spanyol Ágnes tanársegéd-gyakornok SP A tréning

Részletesebben

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába SYLLABUS I. Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Kar Bölcsészettudományi Kar - Tanárképző Intézet Szak Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája Tantárgy megnevezése Beveztés a pszichológiába

Részletesebben

Követelmények. Pedagógiai tervezés és értékelés Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója

Követelmények. Pedagógiai tervezés és értékelés Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója Pedagógiai tervezés és értékelés M1014 Kollokvium M1002L - Legalább egy referátum készítése kiadott vagy választott témában. - Egy házi dolgozat készítése 10.000 leütés terjedelemben. (Két megadott cím

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A tanárjelölt személyiségfejlesztése

KÖVETELMÉNYEK. A tanárjelölt személyiségfejlesztése A tanárjelölt személyiségfejlesztése PDB2304L Meghirdetés féléve 4. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 6 Gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika, főiskolai tanár A kurzus

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája. Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Kontakt óraszám (elm.+gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája. Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Kontakt óraszám (elm.+gyak. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája CGF1301L Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Kontakt óraszám (elm.+gyak.) 9 - Tantárgyfelelős neve: Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Tantárgy oktatója: A kurzus

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Szatmári Ágnes főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Szatmári Ágnes főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja Alkalmazott pszichológia MD1005 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve: Vassné Dr. Figula Erika főiskolai tanár

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. CG1046 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 Minősített aláírás CG1045 Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr. Figula

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Segítő kapcsolat CB 1304 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár A szorgalmi időszak utolsó előtti hetében szóbeli vizsgán szerzik meg a hallgatók

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 06. OKTÓBER PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 06. OKTÓBER. tétel Mutassa be a pedagógia fogalmát, célját, tárgyát, feladatát! (Témakör: Általános pedagógia)

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK /I. Tantárgy neve Társadalomtudományi kutatások 2.

KÖVETELMÉNYEK /I. Tantárgy neve Társadalomtudományi kutatások 2. Társadalomtudományi kutatások 2. PDB1702 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Gyakorlati jegy PDB1005 Évközi tanulmányi követelmények: Empirikus vizsgálat adatfelvétele és az adatok statisztikai feldolgozása.

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája. Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája. Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája CGF1301 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve: Dr. Margitics Ferenc

Részletesebben

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33 A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja Pedagógiai szociálpszichológia TKM1010 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 2+0 Előfeltétel (tantárgyi kód) TKM1001 Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár és beosztása Az előadáson való részvétel

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A tanárjelölt személyiségfejlesztése

KÖVETELMÉNYEK. A tanárjelölt személyiségfejlesztése A tanárjelölt személyiségfejlesztése TKB1207 Meghirdetés féléve 2. Konzultációs óraszám 6 Gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika, főiskolai tanár API A kurzus tréning

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2015/16. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék

KÖVETELMÉNYEK 2015/16. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék 2015/16. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék Személyiség és egészségpszichológia TKM 1012 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Szóbeli vagy írásbeli kollokvium.

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szakmai identitás fejlesztése. Meghirdetés féléve 3. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 8. Előfeltétel (tantárgyi kód) -

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szakmai identitás fejlesztése. Meghirdetés féléve 3. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 8. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Szakmai identitás fejlesztése ADM 2323L Konzultációs óraszám 8 Minősített aláírás Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár Az óra tréning jelleggel zajlik. A kurzus teljesítésének feltétele a foglalkozáson

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja Szociális gondoskodás története B1401L Meghirdetés féléve 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) koll Tantárgyfelelős neve és beosztása Tantárgy oktatója és beosztása A tantárgy elsajátításának célja: Annak

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája. Dr. Györgyiné Dr. Harsányi Judit főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája. Dr. Györgyiné Dr. Harsányi Judit főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája INM1013L Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak) Számonkérés módja Gy Tantárgyfelelős neve Vassné Dr. Figula Erika főiskolai tanár Tantárgy oktatója:

Részletesebben

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 1. A tantárgy megnevezése: OKTATÁSTAN I. 2. Az évfolyam megnevezése: Okl. mérnöktanár, mérnöktanár szak nappali tagozat II. évf. 2. félév, II. évf. 1. félév Műszaki szakoktató szak II. évfolyam 1. félév

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK /I.

KÖVETELMÉNYEK /I. Közösségi szociális munka SPB1209 Kreditpont: 3 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 1+1 Gyakorlati jegy SPB1121 Követelmény: Két zárthelyi dolgozat. Gyakorlati jegy. Zh: 2016. okt. 19. 8-9., nov. 30. 8-9. Kötelező,

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak Osztálymenedzsment A tantárgy típusa DF DD DS DC x II. Tantárgy felépítése

Részletesebben

Iskolai szociális munka gyakorlata

Iskolai szociális munka gyakorlata Iskolai szociális munka gyakorlata B1206 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 30 óra gyakorlat Min ai Előfeltétel (tantárgyi kód) B1101 Dr. Torkos Katalin 1. A tantárgy

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár Személyes hatékonyság fejlesztése INM2010L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 2 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 6 Minősített aláírás A kurzus tréning jelleggel zajlik. A gyakorlati jegy teljesítésének feltétele

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Segítő kapcsolat CGB 1304 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 G Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár A szorgalmi időszak utolsó előtti hetében szóbeli vizsgán szerzik meg a hallgatók

Részletesebben

TANTÁRGY ADATLAP. Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar. E GY L a f v sz. 2. Tantárgyfelelős tanszék Humántudományi és Kommunikáció Tanszék

TANTÁRGY ADATLAP. Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar. E GY L a f v sz. 2. Tantárgyfelelős tanszék Humántudományi és Kommunikáció Tanszék Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar TANTÁRGY ADATLAP A modul Heti óra Követelmény* Kredit Szemeszter E GY L a f v sz FXNASZPSZI Személyiség- és szociálpszichológia 1 1 * 2 2 2 1. Szak OMTN,

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév. Szakmai identitás fejlesztése

KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév. Szakmai identitás fejlesztése Szakmai identitás fejlesztése ADM 2323L Meghirdetés féléve 3. Kreditpont 2 Konzultációs óraszám 6 Mai Vassné Dr. Figula Erika főiskolai tanár A kurzus tréning jelleggel zajlik. A gyakorlati jegy teljesítésének

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár Szakmai identitás fejlesztése ADM 2323L Meghirdetés féléve 3. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 8 Minősített aláírás Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár Az kurzus

Részletesebben

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Pauwlik Zsuzsa főiskolai docens AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás és a kötelező irodalom alapján a

Részletesebben

III. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pszichológia. 2008/2009. I. félév

III. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pszichológia. 2008/2009. I. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 III. évfolyam

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A gyermekvédelem intézményrendszere Tantárgy kódja

KÖVETELMÉNYEK. A gyermekvédelem intézményrendszere Tantárgy kódja A gyermekvédelem intézményrendszere PDB2123L Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + 1+0 gyak.) Koll. PDB1006, PDB1009, PDB1204 Tantárgyfelelős neve és beosztása és beosztása A hallgatók

Részletesebben

Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek

Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek CGB1203 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné dr. Kiss Katalin főiskolai docens A tantárgyfelelős

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pornói Imre főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Gyermekvédelem az iskolában CSM1002, 1002L Meghirdetés féléve 1 Heti kontaktóraszám (elm. + 1-0 gyak.) kollokvium A hazai és a nemzetközi gyermekvédelem fejlődési tendenciáinak és törvénykezési folyamatának

Részletesebben

Követelmények. A tanítás mestersége Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója

Követelmények. A tanítás mestersége Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója A tanítás mestersége M1002 Kreditpont 3 Konzultáció óraszáma 2+0 - - Legalább egy referátum készítése kiadott vagy választott témában. - Interjú készítése 4-5 tanárral és a kapott információ rendszerezett

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK I.félév. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK I.félév. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár 2016-2017. 1I.félév Az erőszak pszichológiai kérdései CGB 1309 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása A gyakorlati jegy teljesítésének feltétele a

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A nevelés történeti alapjai 3. ( A magyar nevelés történetének forrásai) Tantárgy neve: Tantárgy kódja: PDB 1103

KÖVETELMÉNYEK. A nevelés történeti alapjai 3. ( A magyar nevelés történetének forrásai) Tantárgy neve: Tantárgy kódja: PDB 1103 Tantárgy kódja: PDB 1103 Kreditpont: 3 Tantárgyfelelős neve és beosztása: Tantárgy oktatója és beosztása: Tantárgy oktatójának elérhetősége: 2230 A nevelés történeti alapjai 3. ( A magyar nevelés történetének

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Nagy Edit főiskolai docens Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus AK Zárthelyi dolgozat írása az

Részletesebben

I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. 2008/2009 I. félév

I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. 2008/2009 I. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING BUDAPEST 72. PF.: 35. 1426 / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 I. évfolyam TANTÁRGYI

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás és a kötelező irodalom alapján a vizsgaidőszak

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti kommunikáció 2010/2011 I. félév 1. sz. táblázat Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Üzleti kommunikáció Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Üzleti alapozó

Részletesebben

Tantárgyi követelmény

Tantárgyi követelmény Tantárgyi követelmény Multikulturális nevelés TKM2101 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné Dr. Kis Katalin főiskolai tanár

Részletesebben

Üzleti kommunikáció TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. I. évfolyam. 2013/2014 I. félév

Üzleti kommunikáció TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. I. évfolyam. 2013/2014 I. félév I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti kommunikáció 2013/2014 I. félév 1. sz. táblázat Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Üzleti kommunikáció Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Üzleti alapozó

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. tanulmányokhoz I. évfolyam GM+PSZ szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti kommunikáció tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Üzleti kommunikáció Tanszék: Vállalkozás és

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Az EU. társadalompolitikai rendszere

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Az EU. társadalompolitikai rendszere Az EU. társadalompolitikai rendszere B1406L Kreditpont 4 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) K B1407 1. A tantárgy elsajátításának célja: A szociális ellátások, a hozzájutás feltételrendszerének és a segítségnyújtás

Részletesebben

SZOCIÁLIS MUNKA SZAK II. évf. LEVELEZŐ TAGOZAT

SZOCIÁLIS MUNKA SZAK II. évf. LEVELEZŐ TAGOZAT SZOCIÁLIS MUNKA SZAK II. évf. LEVELEZŐ TAGOZAT A tárgy neve: A szociális munka módszertan II. (Csoportokkal és közösségekkel végzett szociális munka) Félévi óraszám: L:10 óra Kreditértéke:4 kredit Helye

Részletesebben

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK A BA SZINTŰ TANÍTÓKÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK A BA SZINTŰ TANÍTÓKÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK A BA SZINTŰ TANÍTÓKÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA 2006 KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK ÉS TANTÁRGYELEMEIK PSZICHOLÓGIA A TANTÁRGY CÉLJA: A pszichológia oktatása

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár 2015-2016. 1. félév Személyes hatékonyság fejlesztése INM2010L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 2 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 6 Minősített aláírás A kurzus tréning jelleggel zajlik. A gyakorlati jegy

Részletesebben

8 iskola világába Bevezetés a tanítás és tanulás társadalmi összefüggéseibe. 2 kollokvium 3. 2 kollokvium 3. 1 gyakorlati jegy 2.

8 iskola világába Bevezetés a tanítás és tanulás társadalmi összefüggéseibe. 2 kollokvium 3. 2 kollokvium 3. 1 gyakorlati jegy 2. Pedagógia nappali alapszak Pedagógia alapozó képzés Félév és heti óraszám Számonkérés típusa Kredit 1 2 3 4 5 Bevezetés az oktatás és az iskola világába Bevezetés a tanítás és tanulás társadalmi összefüggéseibe

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pauwlik Zsuzsa főiskolai docens AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás

Részletesebben

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK Tantárgy elzése Terepfeldolgozó 2. Tantárgy oktatójának Almásy Judit nappali tagozaton 4 tanóra/ hét óraadó tanár, szupervízor A megbeszélések kiscsoportos formában, egy szemeszter keretében zajlanak.

Részletesebben

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK A tantárgy kódja, neve: PDB1702 Az oktatáskutatás módszerei A tantárgy felelőse, beosztása: Dr. Schmercz István főiskolai tanár Heti óraszám (nappali): 0+2 Kredit: 3 Féléves óraszám (levelező): 9 Félévzárás

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és az elemi okatatás pedagógiája

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és az elemi okatatás pedagógiája SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és az elemi okatatás pedagógiája Fejlődéslélektan A tantárgy típusa DF

Részletesebben

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények 2009. szeptember. Pszichológia

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények 2009. szeptember. Pszichológia NYME-SEK Természettudományi és Mőszaki Kar Mősz. Inf. és Gazdaságtud. Intézet TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények 2009. szeptember Pszichológia Ipari termék- és formatervezı alapszak nappali tagozat

Részletesebben

Pedagógia - gyógypedagógia

Pedagógia - gyógypedagógia 2 Pedagógia - gyógypedagógia 1. A pedagógia tudománya. A nevelés fogalma és alapvető jegyei 2. A nevelés szükségessége: a személyiség fejlődését befolyásoló tényezők (öröklés, környezet, nevelés) 3. Érték,

Részletesebben

SYLLABUS. Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humán Tudományi Tanszék Szak

SYLLABUS. Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humán Tudományi Tanszék Szak SYLLABUS I. Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Kar Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humán Tudományi Tanszék Szak Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája A tantárgy típusa Tantárgy

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Szakmai önismeret és kompetenciafejlesztés I.

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Szakmai önismeret és kompetenciafejlesztés I. KÖVETELMÉNYEK Szakmai önismeret és kompetenciafejlesztés I. TAB1215 Meghirdetés féléve 1 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Minősített aláírás Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár A kurzus tréning jelleggel

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2015/2016.II.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK 2015/2016.II.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár Inkluzív nevelés - attitűdformálás INM2011 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Minősített aláírás INM 2010 Az órák tréning jelleggel, tömbösített formában zajlanak.

Részletesebben

SPB1305 3 3 3 2+1 : SPB1306

SPB1305 3 3 3 2+1 : SPB1306 Tantárgy neve: Szociológia 3 Tantárgy kódja: SPB1305 Meghirdetés féléve 3 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám: (elm.+gyak.) 2+1 Félévi követelmény: k Előfeltétel : SPB1306 Tantárgyfelelős neve és beosztása:

Részletesebben

Záróvizsga komplex tételsor villamos-mérnöktanár hallgatóknak - 2008 -

Záróvizsga komplex tételsor villamos-mérnöktanár hallgatóknak - 2008 - Záróvizsga komplex tételsor villamos-mérnöktanár hallgatóknak - 2008-1. tétel a. A nevelés szerepe az egyén és a társadalom életében. b. A didaktika fogalma, tárgya, helye a tudományok rendszerében c.

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET TANTÁRGYI PROGRAM ÉS ÜTEMTERV 2011/2012. tanév II. félév A TANTÁRGY Kódja: NBP_AD102G3 Megnevezése: Emberi erőforrás menedzsment Szak: Sportszervező II. évfolyam Heti tanóra: 2 A tantárgy kreditértéke:

Részletesebben

2. Griffin, E. (2001): Bevezetés a kommunikációelméletbe. (1-3., 7-8., 20., 35. fejezet) Harmat.

2. Griffin, E. (2001): Bevezetés a kommunikációelméletbe. (1-3., 7-8., 20., 35. fejezet) Harmat. A tanácsadás kommunikációs alapja SPF1306 FKF1101 Tantárgyfelelős neve és beosztása Dudás Marianna, főiskolai tanársegéd Évközi tanulmányi követelmények: Zárthelyi dolgozat (Ideje: 2016. október 20. és

Részletesebben

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév antárgy megnevezése antárgy kódja: Prezentációs- és íráskészség

Részletesebben

A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0

A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0 A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0 A gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat két fő tartalmi részből áll: (a) általános jellegű, csoportos és

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2016/2017. I. félév. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK 2016/2017. I. félév. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár NAPPALI KÖVETELMÉNYEK Inkluzív nevelés - attitűdformálás CGB 2003 Meghirdetés féléve 4,5 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása Az órák tréning jelleggel, tömbösített formában

Részletesebben

A pedagógia mint tudomány. Dr. Nyéki Lajos 2015

A pedagógia mint tudomány. Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógia mint tudomány Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógia tárgya, jellegzetes vonásai A neveléstudomány tárgya az ember céltudatos, tervszerű alakítása. A neveléstudomány jellegét tekintve társadalomtudomány.

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája A pszichológia alapjai A tantárgy típusa DF

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Segítő kapcsolat CGB 1304 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 G Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár A szorgalmi időszak utolsó előtti hetében (május 10.) írásbeli gyakorlati

Részletesebben

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés 2014/2015. tanév NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

Bevezetés MI A SZOCIOLOGIA?

Bevezetés MI A SZOCIOLOGIA? Bevezetés MI A SZOCIOLOGIA? Dr. Bartal Anna Mária egyetemi docens 11/24/10 1 11/24/10 2 Tananyag, követelmények kötelező irodalom: Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába.2006. Osiris kiadó Vizsga: 50

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A gyermekvédelem intézményrendszere Tantárgy kódja

KÖVETELMÉNYEK. A gyermekvédelem intézményrendszere Tantárgy kódja KÖVETELMÉNYEK Tantárgy neve A gyermekvédelem intézményrendszere PDB2123 Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 1+0 K PDB1006, PDB1009, PDB1204 Tantárgyfelelős neve és beosztása

Részletesebben

Tantárgyi útmutató 2016/2017. I. félév

Tantárgyi útmutató 2016/2017. I. félév Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi útmutató 2016/2017. I. félév Tantárgy megnevezése Tantárgy kódja: Prezentációs- és íráskészség

Részletesebben

Statisztika 1. Tantárgyi útmutató

Statisztika 1. Tantárgyi útmutató Módszertani Intézeti Tanszék Nappali tagozat Statisztika 1. Tantárgyi útmutató 2015/16 tanév II. félév 1/6 Tantárgy megnevezése: Statisztika 1. Tantárgy kódja: STAT1KAMEMM Tanterv szerinti óraszám: 2+2

Részletesebben

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium - Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás és a kötelező irodalom

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Anyanyelvi tantárgy-pedagógia IV. Tantárgy kódja TAB 1313 Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Anyanyelvi tantárgy-pedagógia IV. Tantárgy kódja TAB 1313 Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Anyanyelvi tantárgy-pedagógia IV. Tantárgy kódja TAB 1313 Meghirdetés féléve 5. Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 1+1 Előfeltétel (tantárgyi kód) TAB1310, TAB 1311 1óra előadás (a teljes évfolyamnak)

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Bevezetés a pszichológia néhány alapfogalmába

Bevezetés a pszichológia néhány alapfogalmába Bevezetés a pszichológia néhány alapfogalmába (Készítette: Osváth Katalin tanácsadó szakpszichológus) Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. ÁPRILIS. 01. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001

Részletesebben

SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Komplex elemzés. Pénzügy és számvitel alapszak Nappali tagozat 2015/2016. tanév II.

SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Komplex elemzés. Pénzügy és számvitel alapszak Nappali tagozat 2015/2016. tanév II. TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Komplex elemzés Pénzügy és számvitel alapszak Nappali tagozat 2015/2016. tanév II. félév A tantárgy rövid bemutatása: A Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Karán meghatározó

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tehetség és szocioemocionális fejlődés Tantárgy kódja. Dr. Margitics Ferenc Tantárgy oktatója

KÖVETELMÉNYEK. Tehetség és szocioemocionális fejlődés Tantárgy kódja. Dr. Margitics Ferenc Tantárgy oktatója Tehetség és szocioemocionális fejlődés PSG1219L Meghirdetés féléve 4 Kreditpont: 4 Konzultációs óraszám 10 kollokvium Dr. Margitics Ferenc Tantárgy oktatója A kollokvium megírása. Tehetséggondozási stratégiák:

Részletesebben

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető:

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető: TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0524 Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra Projekt kezdete: 2012 aug. 1 Projekt vége 2012. május 31. Továbbképzési emlékeztető: 1. Változásmenedzselés

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szervezeti magatartás és vezetés tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szervezeti magatartás és vezetés tanulmányokhoz II. évfolyam GI szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Szervezeti magatartás és vezetés tanulmányokhoz LEVELEZŐ Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Szervezeti magatartás és vezetés Tanszék:Vállalkozás

Részletesebben

VEZETÉSELMÉLET ÉS MÓDSZERTAN

VEZETÉSELMÉLET ÉS MÓDSZERTAN Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest Levelező tagozat SZÁMVITEL MESTERSZAK VEZETÉSELMÉLET ÉS MÓDSZERTAN Tantárgyi útmutató 2012/2013 tanév őszi félév 1 Tantárgy megnevezése:

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR ALKALMAZOTT TUDOMÁNYOK EGYETE SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK. MESTER PÉNZÜGY és SZÁMVITEL (VEZETŐI SZÁMVITEL) SZAK

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR ALKALMAZOTT TUDOMÁNYOK EGYETE SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK. MESTER PÉNZÜGY és SZÁMVITEL (VEZETŐI SZÁMVITEL) SZAK PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR ALKALMAZOTT TUDOMÁNYOK EGYETE SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK MESTER PÉNZÜGY és SZÁMVITEL (VEZETŐI SZÁMVITEL) SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT Tantárgyi útmutató 2016/2017. I. félév Tantárgyi

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan III. évfolyam Gazdálkodási és menedzsment, Pénzügy és számvitel BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Regionális gazdaságtan TÁVOKTATÁS Tanév: 2014/2015. I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Regionális gazdaságtan

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Szakmai identitás fejlesztése. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika, főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK. Szakmai identitás fejlesztése. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika, főiskolai tanár Szakmai identitás fejlesztése TKM1013L Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 6 Minősített aláírás Vassné dr. Figula Erika, főiskolai tanár A kurzus tréning jelleggel zajlik. A tréningen való részvétel kötelező.

Részletesebben

Vezetői és humán számvitel

Vezetői és humán számvitel SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK Emberi erőforrások felsőoktatási szakképzés (I.) ÉVFOLYAM TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZAT Vezetői és humán számvitel c. tárgy tanulmányozásához 2016/2017. tanév II. félév

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Alkalmazott Pszichológia Intézet

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel alapjai. c. tárgy tanulmányozásához

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel alapjai. c. tárgy tanulmányozásához SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Számvitel alapjai c. tárgy tanulmányozásához Felsőoktatási szakképzés Gazdaságinformatikus szak Levelező tagozat 2016/2017. tanév I. félév A tantárgy rövid

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pszichológia. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pszichológia. tanulmányokhoz II. évfolyam GM+PSZ szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Pszichológia tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Pszichológia Tanszék: BGF PSZK Vállalkozás és Emberi

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Takács Tamara főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja SP

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Takács Tamara főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja SP KÖVETELMÉNYEK Tantárgy neve A jóléti ellátások rendszere IS1356 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 K Előfeltétel (tantárgyi kód) IS1351 Tantárgyfelelős neve és beosztása

Részletesebben

Pénzügyi instrumentumok számvitele

Pénzügyi instrumentumok számvitele Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Budapest Nappali tagozat MESTERSZAK Pénzügyi instrumentumok számvitele Tantárgyi útmutató 2014/2015 tanév tavaszi félév 1 Tantárgy megnevezése:

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra. Készítette: Dr.

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra. Készítette: Dr. Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra Készítette: Dr.

Részletesebben

Bér- és munkaügyi elszámolások

Bér- és munkaügyi elszámolások SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK Emberi erőforrások felsőoktatási szakképzés személyügyi szakirány (II.) ÉVFOLYAM TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZAT Bér- és munkaügyi elszámolások c. tárgy tanulmányozásához

Részletesebben

Stratégiai és üzleti tervezés

Stratégiai és üzleti tervezés PSZK Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 IV. évfolyam Gazdálkodás és menedzsment TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Stratégiai és üzleti tervezés 2013/2014. I. félév Tantárgy

Részletesebben

A tantárgy kódja BBNSZ03200 Óraszám 2

A tantárgy kódja BBNSZ03200 Óraszám 2 A tantárgy címe CSALÁDSZOCIOLÓGIA A tantárgy típusa ELŐADÁS Tantárgy célja: A tantárgy kódja BBNSZ0300 Óraszám Félév 6 Kreditek száma A család történeti változásainak, működésének és a társadalomban betöltött

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest. Számvitel mesterszak. Vezetéselmélet és módszertan. Tantárgyi útmutató.

Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest. Számvitel mesterszak. Vezetéselmélet és módszertan. Tantárgyi útmutató. Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest Számvitel mesterszak Vezetéselmélet és módszertan Tantárgyi útmutató Nappali 2014/2015. I. félév 1 Tantárgy megnevezése: Vezetéselmélet

Részletesebben