Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felel sség Társaság SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felel sség Társaság SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 Budapest F város IV. kerület Újpesti Önkormányzat Jóváhagyom! Budapest, október - n Wintermantel Zsolt polgármester Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felel sség Társaság 1046 Budapest, Görgey Artúr u. 30. SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT

2 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és M ködési Szabályzat célja A Szervezeti és M ködési Szabályzat /továbbiakban SZMSZ/ célja, hogy rögzítse a kft. adatait és szervezeti felépítését, a vezet k és alkalmazottak feladatait és jogkörét, az intézmény m ködésével összefügg alapvet szabályokat. 2. A kft. legfontosabb adatai: A kft. megnevezése: A kft. rövidített elnevezése: Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felel sség Társaság Újpesti Egészségügyi Nonprofit Kft. A kft. székhelye: 1046 Budapest, Görgey Artúr utca 30. (Újpesti Szakorvosi Rendel intézet) A kft. telephelyei: 1047 Budapest, Fóti út 52. (Tüd sz Állomás) A kft. adószáma: Budapest, Nyár utca (Mentálhigiénés Gondozó) A Kft. statisztikai jelz száma: A kft. számlavezet bankja: K&H Bank Zrt. A kft. bankszámla száma: Cégjegyzékszám: A kft. tulajdonosa, alapítási adatai: Tulajdonos: Budapest F város IV. kerület Újpest Önkormányzata 1042 Budapest, István út 14. Alapítás éve: 2011.

3 Alapító: Budapest F város IV. kerület Újpest Önkormányzata Alapító okirat: Budapest F város IV. kerület Újpest Önkormányzata Képvisel Testületének 253/2011. (IX.13.) sz. határozatával került elfogadásra. 4. A kft. m ködési területe: Budapest IV. kerület (Újpest) közigazgatási területe. A területen kívüli betegek ellátása a mindenkor hatályos jogszabályok, illetve szerz dések alapján történik. 5. A kft. feladatai: Az Újpesti Egészségügyi Nonprofit Kft. a jogszabályokban meghatározott, az Önkormányzat által ellátandó egészségügyi járóbeteg-szakellátási feladatokat, szociális alap- és szakellátási feladatokat a Budapest F város IV. kerület Újpest Önkormányzat Képvisel Testülete által jóváhagyott, a jelen szabályzathoz csatolt Alapító Okirat szerint alaptevékenységként végzi. Az Újpesti Egészségügyi Nonprofit Kft. a jogszabályokban meghatározott, az Önkormányzat által ellátandó egészségügyi járóbeteg-szakellátási feladatokat, szociális alap- és szakellátási feladatokat végzi a Budapest város IV. és XV. kerületének lakosai körében, mint egyéb közhasznú alaptevékenységeket az OEP finanszírozási szerz désében rögzített területi ellátási kötelezettsége alapján. Ezen belül a közhasznú f tevékenység a járóbeteg szakellátás, melyet az önkormányzati törvényb l levezethet en a városi Önkormányzattól feladatátvállalás útján lát el. A területi ellátási kötelezettség alapján végzi a gyermek és feln tt lakosság körében a betegségek megel zését szolgáló sz vizsgálatokat, folytat betegellátást, gyógyító-gondozási tevékenységet, végez orvosi és nem orvosi rehabilitációt. Közhasznú tevékenységét az OEP finanszírozási szerz désben foglalt szakorvosi és nem szakorvosi óraszámban, az ott meghatározott területi ellátási kötelezettség mellett, a Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv ködési engedélyében jóváhagyott személyi-tárgyi feltételrendszer keretében látja el a társadalombiztosítóval (OEP) biztosítási jogviszonyban álló betegek részére. Az évi III. törvényben foglalt szociális ellátások önkormányzati ellátási kötelezettségeit az önkormányzattal kötött ellátási szerz dés alapján látja el. A társadalombiztosítási és központi költségvetés útján finanszírozott (OEP, MÁK) körön kívüli egészségügyi és szociális ellátást szabad kapacitása terhére, külön díjszabás alapján végez. 6. A kft. TEÁOR 08 szerinti közhasznú f tevékenysége Szakorvosi járóbeteg ellátás 86.22

4 A kft. TEÁOR 08 szerinti egyéb közhasznú tevékenységei Fekv beteg ellátás Általános járóbeteg ellátás Fogorvosi járóbeteg ellátás Egyéb humán-egészségügyi ellátás Bentlakásos, nem kórházi ápolás Mentális, szenvedélybetegek bentlakásos ellátása Id sek, fogyatékosok bentlakásos ellátása Egyéb bentlakásos ellátás Id sek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül A kft. TEÁOR 08 szerinti kiegészít jelleggel folytatott üzletszer gazdasági tevékenységi körei Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, m szaki tevékenység Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése M.n.s. egyéb oktatás Fizikai közérzetjavító szolgáltatás M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás A kft. felügyelete és irányítása: A társaság egyedüli tagja Budapest F város IV. kerület Újpest Önkormányzata, ezért a vezet tisztségvisel a tag képviseletében eljáró személy irányítása mellett, utasításai szerint, a közfeladatról, illetve a közszolgáltatás ellátásáról való gondoskodás követelményeit figyelembe véve köteles eljárni. A társaság vezet tisztségvisel je az ügyvezet, aki a igazgató cím használatára jogosult. Kinevezésére és visszahívására a helyi önkormányzat képvisel testülete jogosult. Felette a munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. A társaságnál három tagból álló felügyel bizottság m ködik. A felügyel bizottság ellen rzi a kft. m ködését és gazdálkodását. Ennek során a vezet tisztségvisel kt l jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a kft. könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. A Budapest F város IV. kerület Újpest Önkormányzat Egészségügyi Bizottsága a Képvisel -testülett l átruházott szakmai véleményezési jogot gyakorol a Kft. felett.

5 8. A Kft. képviselete: A Kft. képviseletére az ügyvezet jogosult. Az SZMSZ által meghatározott körben az orvosigazgató, a gazdasági igazgató, valamint az ügyvezet eseti megbízása alapján a kft. vezet munkatársai jogosultak szakmai területükön a társaság képviseletére. 9. A kft. jogállása, gazdálkodási formája A kft. önálló jogi személy. Gazdálkodási formáját tekintve - a hatályos jogszabályok szerint, illetve az alapító okiratban meghatározottak alapján - teljes jogkörrel rendelkez, önállóan gazdálkodó társaság. A m ködési feltételeket az Országos Egészségbiztosítási Pénztár, a Budapest város IV. kerület Újpest Önkormányzata, valamint a társaság saját bevételei biztosítják. 10. A kft. foglalkoztatottjaira vonatkozó jogszabályi megjelölések: évi XXII. tv. a Munka Törvénykönyvér l évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseir l évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvr l.

6 II. FEJEZET A KFT. VEZETÉSE, VEZETÉSI SZINTEK A gyógyintézet vezetése az intézet egyszemélyi felel s vezet jét, valamint a vezet helyetteseket foglalja magában. A gyógyintézet vezetésének feladatát képezi az intézet szakmai követelményeknek megfelel, folyamatos és gazdaságilag hatékony ködtetése. E feladatának a gyógyintézet vezetése a szakmai önállósága alapján a hatályos jogszabályok, a szervezeti és m ködési szabályzat, illet leg a fenntartó határozatainak figyelembevételével tesz eleget. A Kft. vezet helyettesei mivel kizárólag járóbeteg-szakellátást nyújtó gyógyintézet - az orvosigazgató és a gazdasági igazgató. A Kft. vezet helyettesei, valamint az intézetvezet f vér a f igazgató közvetlen irányítása mellett végzik tevékenységüket. 1. Ügyvezet A kft. egyszemélyi felel s vezet je az Újpesti Szakorvosi Rendel intézet igazgatója. Biztosítja a társaság jogszabályi el írásoknak megfelel ködtetését, az Alapító Okiratban meghatározottak betartását. Munkája során együttm ködik az érdekképviseleti és egyéb, a m ködéshez és a tevékenységhez kapcsolódó szervezetekkel. A f igazgató kizárólagos hatáskörébe tartozik: jogszabály eltér rendelkezésének hiányában a vezet helyettesek megbízása, a megbízás visszavonása, illetve felettük az egyéb munkáltatói jogok gyakorlása, a gyógyintézet szakmai osztályai vezet inek megbízása, illetve a megbízás visszavonása a vezet helyettesek munkaköri leírásának meghatározása, jogszabály eltér rendelkezésének hiányában az intézeti szabályzatok kiadása, az intézeti szervezeti és m ködési szabályzatban kizárólagos hatáskörként meghatározott egyéb feladatok ellátása, a gyógyintézet tevékenysége elleni panasz megvizsgálása, a panasz ügyében történ eljárás lefolytatása, valamint mindaz, amit jogszabály a f igazgató kizárólagos hatáskörébe utal. A f igazgatót feladatainak ellátásában a vezet helyettesek, valamint a szakmai vezet testület segítik. Feladata:

7 irányítja és összehangolja a kft. szervezeti egységeinek, illetve azok vezet inek a munkáját gyakorolja a munkáltatói jogkört a kft. valamennyi munkavállalója tekintetében irányítja a kft. gazdálkodását az egészségüggyel kapcsolatos önkormányzati fejlesztésekhez, beruházásokhoz szakmai egyetértését nyilvánítja biztosítja a rendelkezésére bocsátott önkormányzati vagyon rendeltetésszer használatát gondoskodik a kft. m ködési rendjét biztosító szabályzatok elkészítésér l és azok folyamatos felülvizsgálatról irányítja és felügyeli a kft. munka- és t zvédelmi tevékenységét ellátja a kft. képviseletét kapcsolatot tart Budapest F város Kormányhivatala Népegészségügyi Szakigazgatási Szervével, valamint annak Budapest IV., XV. kerületi Népegészségügyi Intézetével, szakmai és érdekvédelmi szervezetekkel kivizsgáltatja a betegellátással kapcsolatos panaszokat, a közérdek bejelentéseket és megteszi az ezzel kapcsolatos szükséges intézkedéseket elkészítteti a kft. valamennyi munkavállalójának munkaköri leírását a jogszabályokban meghatározott keretek között jogosult a kft.-t terhel kötelezettségek vállalására a fenntartó Önkormányzat hatáskörébe tartozó helyi egészségügyet érint ügyekben el terjesztést készít, nyújt be felel s a szakmai irányelvek meghatározásáért és azok következetes érvényesítéséért gondoskodik arról, hogy a kft-ben a gazdasági, szakmai dokumentumokat a jogszabályokban meghatározott módon és terjedelemben folyamatosan vezessék intézkedik arra, hogy a kft. munkavállalói és közrem köd szolgáltatói - a rájuk vonatkozó mértékben - megismerjék a kft. m ködését szabályozó jogszabályokat, dokumentumokat, így különösen az SZMSZ-ben foglalt rendelkezéseket a folyamatos és zavarmentes munkavégzés biztosítása érdekében a humánpolitikai vezet és az osztályvezet k útján intézkedést tesz a kft. szabadságolási tervének elkészítésére, azt jóváhagyja és ellen rzi végrehajtását intézkedést tesz a szabályzatok elkészítésére, (indokolt és szükséges korrekciójára) azokat jóváhagyja és gondoskodik arról, hogy a kft. munkatársai, munkavállalói és közrem köd szolgáltatói - a rájuk vonatkozó mértékben - azok tartalmát megismerjék kialakítja és m ködteti a kft. bels információs rendszerét (munkaértekezletek, cél- és témaellen rzések, beszámolók, ellen rzések, jelentések elkészítése, stb.) kialakítja és m ködteti a kft. küls információs rendszerét, fenntartja és üzemelteti az ún. információs pontját, ügyfélszolgálatát (fenntartó, szakmai-szakhatósági szervek, szakmai szervezetek, képzési, továbbképzési és tudományos szervezetek, civil szervezetek, betegjogi és betegképviseleti szervezetek, lakosság, média, stb.).

8 Az ügyvezet helyettesítését egyszemélyi felel s vezet i feladatainak ellátására távollétében eseti megbízással erre külön felhatalmazott vezet látja el. Szabadság, szolgálatmentesség és betegség esetén a megbízás írásban történik. Az ügyvezet a feladatellátás egyes részterületeire írásos megbízással jogköröket ruházhat át. 2. Gazdasági igazgató Az ügyvezet általános helyettese. Közvetlenül irányítja a kft. gazdasági szaki ellátó tevékenységét. A m ködéssel összefügg gazdasági és pénzügyi feladatok tekintetében az ügyvezet helyettese. A gazdasági igazgató felel s: a kft. gazdálkodására vonatkozó jogszabályok betartásáért és betartatásáért, a kft. gazdálkodására vonatkozóan hozott intézkedéseiért, a jogszabályilag hatáskörébe utalt feladatok ellátásáért, az irányítási területén az el írt feladatok megszervezéséért, ellen rzéséért. A gazdasági igazgató feladatköre ellátása kapcsán a felügyelete alá tartozó részlegek (csoportok) felett beszámoltatási, ellen rzési, utasítási, döntési joggal rendelkezik. Az ügyvezet által vállalt kötelezettségek vonatkozásában ellenjegyzési jogkört gyakorol. A gazdasági igazgató feladatai: a kft. gazdasági, pénzügyi, munkaügyi és m szaki tevékenységének szervezése, a pénzügyi fegyelem betartása, a pénzügyi, számviteli, munkaügyi és m szaki csoportvezet feladatainak megszabása, irányítása, koordinálása és ellen rzése költségvetés elkészítése, controlling feladatok megszervezése gazdálkodásról szóló beszámolók elkészítése, gazdasági, pénzügyi, munkaügyi és m szaki szabályzatok elkészítése és karbantartása, szerz dések, vev k-szállítók nyilvántartásának megszervezése, számlarend és számlatükör elkészítése, cash flow, likviditási, pénzellátási tervek elkészítése munkaügyi feladatok koordinálása, munkaügyi folyamatok felügyelete, a bérgazdálkodás megszervezése, felügyelete az intézmény zavartalan m ködéséhez szükséges anyagi-m szaki feltételek biztosítása, anyag- és eszközgazdálkodás rendjének kialakítása, anyagellátás biztosítása, leltározási, leltárellen ri tevékenység szervezése és felügyelete, karbantartások tervezése, szervezése, végzése

9 az ügyvezet távolléte esetén az ügyvezet megbízása alapján vezet i feladatok ellátása adóbevallások elkészítése, adófizetési kötelezettség fizetésének ellen rzése a vagyonvédelemmel összefügg feladatok irányítása, ellen rzése bels érdekeltség rendszer kidolgozásában közrem ködés, annak bevezetése és ellen rzése munka-, t z- és vagyonvédelmi el írások betartása és betartatása az OEP számára jelentett teljesítményadatok folyamatos figyelemmel kísérése, ellen rzése, értékelése és az adatokkal kapcsolatos teend k jelentése az igazgatás számára. Jogköre: Szakterületén szakmai irányítással és ellen rzéssel rendelkezik. A beosztott állomány szabadságának megtervezése, kiadásának engedélyezése. Javaslattétel a beosztott állomány jutalmazására, számonkérésére. 3. Orvosigazgató Az ügyvezet orvosszakmai helyettese. Feladatait az ügyvezet szabja meg, beszámolással neki tartozik. Tervezi, szervezi, irányítja, koordinálja, ellen rzi a teljes járóbeteg szakellátást. Szervezeti elöljárója a szakrendel orvosainak. Szervezi a kft-n belüli szakmai kapcsolatok kialakítását, folyamatos gondozását. Gondoskodik a szervezeti egységek vezet i számára a feladatok pontos megfogalmazásáról és ismertetésükr l. Segíti és ellen rzi a szakmai feladatok végrehajtását, gondoskodik a szakmai feltételek biztosításáról. Értékeli a járóbeteg-szakellátási szervezeti egységek munkáját, ellen rzi ködésük körülményeit, feltételeit. Gondoskodik a betegfogadás rendjér l és annak nyilvánossá tételér l. Az orvosigazgató feladatai: a járóbeteg-szakellátás szervezése, irányítása és ellen rzése a szakrendelések vezet orvosainak bevonásával a szakmai munkafolyamatok leírásának elkészítése a végzett szakmai tevékenység ellátásának szabályozása elkészíti és folyamatosan karbantarja a házirendet, ellen rzi a házirend rendelkezéseinek végrehajtását, javaslatot tesz a szükséges változtatások végrehajtására felügyeli és ellen rzi a rendel és az egyes részlegek m ködési rendjét ellen rzi és értékeli a kft. teljesítményjelentéseit az egészségügyi dokumentáció vezetési rendjének kialakítása, szabályszer ségének biztosítása és felügyelete irányítja, felügyeli és ellen rzi a rendelések közötti együttm ködést, a munkafegyelem megtartását felügyeli az etikai szabályok, normák betartását

10 ellen rzi a jogszabályokban és a kft. szabályzataiban, valamint az utasításokban foglaltak végrehajtását elkészíti a szakrendelések vezet orvosainak munkaköri leírását a szakrendelés vezet orvosaival elkészítteti a beosztott állomány munkaköri leírását ellen rzi az irányítása alá tartozó munkatársak munkaköri leírásokban foglaltak végrehajtását részt vesz a f orvosi értekezleten, szükség esetén vezeti azt betartja és betartatja a munkavédelmi és egyéb el írásokat a feladatkörébe utalt ügyekben intézkedik megbízás esetén helyettesíti az ügyvezet t figyelemmel kíséri a betegjogok érvényesülését kapcsolatot tart a betegjogi képvisel vel közrem ködik a betegek által bejelentett panaszok kivizsgálásában ellen rzi az egészségügyi hatósági rendelkezések végrehajtását biztosítja és felügyeli a gyógyintézetben az orvosok továbbképzését a higiénés rend felügyelete részt vesz a kft. által nyújtott egészségügyi szolgáltatások folyamatos min ség-ellen rzésében az szmsz-ben meghatározott további feladatok ellátása beteg-el jegyzési-, betegfogadási lista vezetéséhez kapcsolatos ellen rz tevékenység Jogköre: Szakterületén szakmai irányítással és ellen rzéssel rendelkezik. A beosztott állomány szabadságának megtervezése, kiadásának engedélyezése. Javaslattétel a beosztott állomány jutalmazására, számonkérésére 4. Intézetvezet f vér Az intézetvezet f vér feladatkörébe tartozik a kft. által nyújtott asszisztensi tevékenység felügyelete és a tevékenységek összehangolása. Szervezeti elöljárója az intézet szakdolgozóinak. Feladatkörébe tartozik különösen: a járóbeteg-ellátási, gondozói dokumentáció szabályszer vezetésének, a dokumentáció szakmai tartalmának felügyelete a betegjogok érvényesülésének folyamatos figyelemmel kísérése a betegek által bejelentett panaszok kivizsgálásában való közrem ködés a betegjogi képvisel vel való kapcsolattartás a kft. higiénes rendjének folyamatos figyelemmel kísérése, a takarítási tevékenység ellen rzése, a házirendben foglalt rendelkezések végrehajtásának ellen rzése a kft-ben szakasszisztensi és egyéb egészségügyi szakdolgozói munkakörben foglalkoztatott dolgozók továbbképzésének biztosítása, koordinálása és ellen rzése (felügyelete),

11 valamint az szmsz-ben meghatározott további feladatok ellátása. Jogköre: Szakterületén szakmai irányítással és ellen rzéssel rendelkezik. A beosztott állomány szabadságának megtervezése, kiadásának engedélyezése. Javaslattétel a beosztott állomány jutalmazására, számonkérésére. 5. Szociális igazgató Feladata: Az ügyvezet szakmai helyettese. Feladatait az ügyvezet szabja meg, beszámolással neki tartozik. Tervezi, szervezi, irányítja, koordinálja, ellen rzi a tulajdonos által meghatározott szociális alap- és szakellátást. Szervezeti elöljárója a szociális ellátó egységek munkatársainak, szociális munkásoknak. Szervezi a kft-n belüli szakmai kapcsolatok kialakítását, folyamatos gondozását. Gondoskodik a szervezeti egységek vezet i számára a feladatok pontos megfogalmazásáról és ismertetésükr l. Segíti és ellen rzi a szociális szakmai feladatok végrehajtását, gondoskodik a szakmai feltételek biztosításáról. Értékeli a szervezeti egységek munkáját, ellen rzi m ködésük körülményeit, feltételeit. Gondoskodik a szociális ellátás rendjér l és annak nyilvánossá tételér l.

12 III. FEJEZET A KFT. SZERVEZETE A kft. szervezeti felépítését az 1. sz. melléklet szemlélteti. 1. Igazgatóság Ügyvezet Gazdasági igazgató Pénzügyi csoportvezet Számviteli csoportvezet Controller szaki csoportvezet Orvosigazgató Szakrendelések és gondozók vezet f orvosai Beosztott orvosok Intézetvezet f vér Szakrendelések és gondozók vezet asszisztensei Beosztott asszisztensi állomány Szociális igazgató 2. Igazgatói titkárság Szervezetileg az ügyvezet i titkársághoz tartozik mindazon feladatkör, mely az ügyvezet irányítása és vezetése mellett m ködik, beszámolni neki köteles: titkárságvezet, könyvvizsgáló, bels ellen r, kommunikációs vezet, humánpolitikai vezet, min ségirányítási vezet, munka-, baleset- és zvédelmi munkatárs, titkárn, iratkezel -kézbesít. Tevékenységüket, az ügyvezet vel történ kapcsolattartást a titkárságvezet koordinálja, ügyviteli munkájukat támogatja. 2.1 Titkárságvezet 2.2 Könyvvizsgáló 2.3 Bels ellen r 2.4 Jogász 2.5 Kommunikációs és informatikai csoportvezet 2.6 Humánpolitikai munkatárs 2.7 Min ségirányítási munkatárs 2.8 Munka-, baleset- és t zvédelmi munkatárs 2.9 Titkárn 2.10 Ügyviteli munkatárs (iratkezelés, postázás) 2.1. A titkárságvezet feladata:

13 vezeti a Határozatok Könyvét, mindazon nyilvántartást, mely tartalmazza a tagi döntések tervezetét, az arra leadott írásos véleményeket, és a vélemények meghozatalát követ tagi döntést az ügyvezet támogatása a személyi titkári feladatok ellátása révén az ügyvezet napi, heti programjainak vezetése, szervezése ügyvezet i szint ügyviteli feladatok ellátása az ügyvezet közvetlen irányítása alá tartozó egységekkel való kapcsolattartás koordinálja a szakmai tevékenységet támogató szervezetek, testületek, bizottságok munkáját, ügyviteli támogatását, a feljegyzések, jegyz könyvek elkészítését az ügyvezet folyamatos tájékoztatása határid k és feladatok teljesítésének figyelemmel kísérése az iratkezelési és iktatási rendszer m ködésének irányítása, ellen rzése levelek iktatása, kézbesítése, postázása iratkezelés Könyvvizsgáló Személyére vagy az ellátó szervezetre az ügyvezet, a felügyel bizottság véleményének kikérését követ en tesz javaslatot a kft. legf bb szervének. A könyvvizsgáló szervezetr l, és/vagy személyér l a tag dönt az Alapító Okirat egyidej módosításával. A könyvvizsgáló, a tagi határozat alapján, munkáját az ügyvezet igazgató megbízásából végzi, a törvényi el írásoknak megfelel en. Szakmai tevékenységét a gazdasági igazgatóval együttm ködésben végzi. Feladata: a kft. számviteli, pénzügyi feladatainak ellen rzése a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény és a számvitelr l szóló évi C. törvény, valamint a könyvvizsgálatról szóló 46/1992. Kormányrendelet szerint a mérleg, az eredmény-kimutatás és a kiegészít mellékletek megbízhatóságának vizsgálata a mérleg hitelesítése Bels ellen r Feladata: 193/2003 (XI.26.) Kormány rendeletben foglalt bels ellen rzési feladatok ellátása, valamint - mivel egy f látja el a feladatot, így - ellátja a Kormány rendelet 12. -ban foglalt bels ellen ri vezet i feladatokat is. Feladatát az ügyvezet közvetlen irányítása, utasítása alapján látja el.

14 2.4. Jogász Feladata: a kft. m ködésének támogatása jogi szakértelemmel közrem ködés a kft. bels szabályozóinak kidolgozásában, karbantartásában a jogszabályi változások figyelemmel kísérése, javaslattétel a szükséges átvezetésekre, módosításokra ügyvezet eseti megbízása alapján a kft. jogi képviseletének ellátása Kommunikációs és informatikai csoportvezet A csoport vezet je tervezi, szervezi, végzi, és koordinálja mindazon tevékenységet, mely biztosítja a kft. m ködésének kötelez en el írt nyilvánosságát. Véleményezési joggal részt vesz a társaság vezet szerveinek ülésein. Szervezi és végzi a társaság döntéseinek kommunikációját az érintett munkavállalói körben, valamint a társaság küls környezetével, partnereivel. A csoporthoz tartozik: PR tevékenység, Weblap szerkesztés, frissítés, egészségnevelés, és az egészségneveléssel kapcsolatos adatgy jtés rendjének kialakítása, adatkezelése, azok informatikai feldolgozása, értékelése. Beteginformációs pont, ügyfélszolgálat kialakítása, a betegirányítás, beléptetés, recepció munkájának megszervezése, irányítása, ellen rzése. Munkáját az orvosigazgató szakmai útmutatásával, vele együttm ködésben végzi Kapcsolatot tart a betegjogi képvisel vel, nyilvántartást vezet a panaszügyekr l, koordinálja azok kivizsgálását. Feladata: a kft. arculatának kidolgozása kapcsolattartás a nyomtatott és elektronikus sajtóval rendezvények (pl. lakossági fórumok) szervezése sajtótájékoztatók szervezése sajtófigyelés és elemzés a kft. web-es felületének, honlapjának kialakítása, tartalmának folyamatos frissítése, aktualizálása bels levelezési rendszer kialakítása, m ködtetése kiadvány-tervezés és szerkesztés, tájékoztató füzetek és szórólapok készítése az egészségnevel munkájának irányítása, az egészségneveléssel kapcsolatos adatok gy jtése, informatikai feldolgozása, az információk elemzése, feldolgozása az informatikus munkájának irányítása, ellen rzése, rajta keresztül az informatikai infrastruktúrával kapcsolatos üzemeltetési, adminisztrációs, b vítési, javítási és karbantartási feladatok tervezése, szervezése, koordinálása és ellen rzése szoftver felügyelete, karbantartása, frissítése

15 hálózati eszközök karbantartása, internet kapcsolat felügyelete informatikai eszközök, anyagok szükségletének tervezése Humánpolitikai munkatárs Munkáját közvetlenül az ügyvezet irányítása alá tartozó igazgatói titkárságba szervezetten végzi. Feladatai: a szervezet humánpolitikájának kialakítása munkakörök meghatározása, létszámgazdálkodás közrem ködés a feladatok végrehajtására legalkalmasabb munkatársak kiválasztásában javaslattétel munkamegosztás kialakítására, részfeladatok összehangolására, a m ködés szabályozására kapcsolattartás a dolgozókkal és személyügyi kérdésekben segítségnyújtás teljesítményértékelési rendszer kialakítása, éves felülvizsgálata, karbantartása A humánpolitikai munkatárs szakmai feladatai: személyügyi munka tervezése személyügyi feladatok döntés-el készítése (felvétel, munkáltató rendes, illetve rendkívüli felmondása, jutalmazás) személyügyi munkával kapcsolatos döntések végrehajtása munkaköri leírások készítésének koordinálása pályázatok, hirdetések elkészítése a kft. oktatási, továbbképzési rendjének kialakítása, oktatási tervek készítése az érintett vezet k bevonásával az éves szabadságok tervének elkészítése, a szabadságok felhasználásának nyilvántartása a munkatársak tevékenységének, teljesítményének értékelési szempontjai kidolgozása, karbantartása és végrehajtás koordinálása, dicséretek és számonkérések, valamint jutalmazások el készítése, koordinálása munkaügyi feladatok végzésével kapcsolatos munkák ellen rzése és esetenkénti végzése munkaviszony, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony létesítésének, megszüntetésének intézése, koordinálása ködési engedély, valamint OEP szerz dések személyi feltételeinek kidolgozása közrem köd i szerz dések el készítése személyügyi, munkajogi szabályok folyamatos figyelemmel kísérése

16 A humánpolitikai vezet felel s: a humánpolitika területét érint feladatatok, m ködését szabályozó el írások betartásáért, betartatásáért a munkafeladatok szakszer elvégzéséért, elvégeztetéséért, az adatszolgáltatások valódiságáért, pontosságáért a szakterületére vonatkozó törvények, más jogszabályok, bels szabályzatok betartásáért és végrehajtásáért a kft. humánpolitika munkájának eredményességéért, a tevékenységi körbe utalt feladatok színvonalas és hatékony elvégzéséért a cég más szervezeti egységeivel, vezet ivel az együttm ködés biztosításáért. Jogköre: Szakterületén szakmai irányítással és ellen rzéssel rendelkezik Min ségirányítási vezet Feladata: a Min ségügyi Kézikönyv összeállítása, karbantartása, a kidolgozott min ségbiztosítási eljárások betartatása, a min ségügyi dokumentumok módosításai, az aktuális példányok kiadása, a min ségügyi munka koordinálása a min ségirányítási és környezetközpontú irányítási rendszer követelményeinek kidolgozása, megvalósítása, betartatása, illetve ellen rzése, helyesbít intézkedések megtétele és a végrehajtás ellen rzése a min ségirányítási dokumentációs rendszer kialakítása, pontosan nyomon követhet kezelése, aktualizálása a min ségirányítási információs rendszer m ködtetése a min ségirányítási rendszer követelményei betartásának ellen rzése, a szükséges módosítások kezdeményezése, átvezetése min ségirányítási oktatások megszervezése és lebonyolítása a küls és bels auditok el készítése, lebonyolítása az alvállalkozók, beszállítók értékelése, jóváhagyása a min ségirányítási tevékenységet érint dokumentumok azonosítása, nyilvántartása, naprakész állapotának biztosítása Munka-, baleset és t zvédelmi felel s Feladatai: munkavédelmi szabályzat készítése, karbantartása,

17 munkavédelmi oktatás (tematika elkészítése, új dolgozók el zetes munkavédelmi oktatása, id szakos, valamint rendkívüli munkavédelmi oktatás), a munkabalesetekkel kapcsolatos munkavédelmi feladatok ellátása (munkabalesetek bejelentése, kivizsgálása, nyilvántartása), foglalkozási betegségek bejelentése, kivizsgálása, munkavédelmi üzembe helyezés lebonyolítása, engedélyezés, érintésvédelmi, villámvédelmi t zvédelmi id szakos vizsgálatok szervezése, lebonyolítása, mérési jegyz könyvek elkészítése, munkavédelmi ellen rzés végzése, dolgozók munkaképes állapotának ellen rzése, gépek, berendezések, kéziszerszámok rendszeres ellen rzése, munkavédelmi hatósági vizsgálatokon, ellen rzéseken való részvétel, adatszolgáltatás, kapcsolattartás a hatóságokkal, zvédelmi szabályzat elkészítése, karbantartása, zvédelmi oktatási tematika elkészítése, dolgozók oktatása, a kft. területén a t zvédelmi szabályok és el írások betartásának és ellen rzésének el segítése, a kft. t zvédelmi felszereléseir l, készülékeir l, eszközeir l nyilvántartás vezetése, zvédelmi hatósági vizsgálatokon, ellen rzéseken való részvétel, adatszolgáltatás, kapcsolattartás a hatóságokkal, a kockázatértékelés felülvizsgálatának elvégzése, tervezi, segíti, irányítja és ellen rzi a szervezeti egység vezet k munkabiztonsági és t zvédelmi feladatait, együttm ködik a radiológiai osztályvezet f orvossal és a sugárvédelmi megbízottal, közrem ködik az intézet Sugárvédelmi Szabályzatának kidolgozásában, összhangban a Munkavédelmi Szabályzattal minden egyéb, a t z- és munkavédelemmel kapcsolatos feladat, a szervezet havaria tervének kidolgozása, karbantartása. Feladatát az ügyvezet közvetlen irányítása, utasítása alapján látja el. 2.9 Titkárn Ügyviteli munkatárs, irattáros, kézbesít 3. A gazdasági igazgató közvetlen irányítása alá tartozó egységek A gazdasági igazgatóság a gazdasági és pénzügyi, valamint munkaügyi és szaki feladatok központi ügyintéz és koordináló szerve. A pénzügyi számviteli feladatokat az alábbi felosztásban látják el: 3.1. Pénzügyi feladatok szerz dések nyilvántartása

18 vev k, szállítók nyilvántartása kimen, beérkez számlákkal kapcsolatos feladatok elvégzése (rögzítés, nyilvántartásba vétel, számszaki, tartalmi ellen rzés, megrendelések jogosultságának ellen rzése, teljesítmény igazolások ellen rzése, stb.) házipénztár m ködtetése, ellen rzése, a pénz biztonságos rzése a házipénztárban a készpénz bevétel-kiadást bonyolítja le a Kft. m ködtetéséhez szükséges készpénzellátás biztosítása pénztári számlák ellen rzése fizetési határid k figyelése, pénzügyi átutalások teljesítése határid n túli kintlév ségekre vonatkozó feladatok (egyenlegközl levél, felszólító levél küldése a vev részére) vev i késedelmi kamatok kiszámítása, kiszámlázása folyószámla egyeztetések vev kkel, szállítókkal szigorú számadású bizonylatokról nyilvántartás vezetése étkezési jegyek kiadásáról nyilvántartást vezetése a megszabott házipénztár készleten felüli összeg bankszámlára történ befizetése 3.2. Számviteli feladatok bank-pénztár könyvelése f könyvi programban feladások könyvelése: - bérfeladás, finanszírozás könyvelési anyagok egyeztetése, helyesbítések elvégzése havi, negyedéves, éves zárásokhoz a könyvelési tételek pontos el készítése, határid re való könyvelése információszolgáltatás az osztályok részére a kiadásaikról és bevételeikr l 3.3 M szaki feladatok Üzemeltetési, logisztikai feladatok a gazdálkodási körbe tartozó anyagok és eszközök éves költségvetési tervének, el irányzatának elkészítése a pénzügyi terv alapján a Kft. m ködéséhez szükséges anyag- és eszközellátás biztosítása, az ezzel kapcsolatos keretgazdai feladatok ellátása a rendel k takarításának, tisztántartásának biztosítása, ellen rzése az eszközök raktározása a felesleges eszközök értékesítésének lebonyolítása selejtezések gépjárm -üzemeltetési és szállítási feladatok irányítása és ellen rzése eseti megbízások teljesítése összesített kimutatás készítése a raktár forgalmi adatairól havonként analitikus könyvel vel egyeztetések elvégzése a f könyvi könyvelés és az analitikai könyvelés egyez sége érdekében

19 a Kft. vagyonában bekövetkezett változások könyvelése, nyilvántartása: beruházások, felújítások, értékesítés, selejtezés az önkormányzattól térítésmentesen átvett nagyérték tárgyi eszközök nyilvántartása, az önkormányzat gazdasági alpolgármesterével történ egyeztetése, majd lekönyvelése a Kft. eszközállományába, szerepeltetése a kft. kimutatásaiban, mérlegadatokban az anyag és kisérték tárgyi eszközök számláinak könyvelése az anyagkészlet-nyilvántartó programban a f könyvi könyvelés felé a könyvelési tételekr l feladások elkészítése negyedévente a Kft. alleltár és küls egységek leltározása a leltárfelel sök közrem ködésével leltározás során a felmerült eltérésekr l (többlet, hiány) kivizsgálás, eltérési kimutatás készítése folyamatos egyeztetés a nagyérték tárgyi eszköznyilvántartó munkatársával az eszközök mozgásairól (munkahelyi átadás-átvétel), pontos alleltári nyilvántartás év végén raktári leltározás a raktárkezel kkel a Kft.-hez beérkezett anyagok raktárra történ mennyiségi átvétele a vásárolt anyagok mennyiségi nyilvántartása a készletnyilvántartó programban az osztályok részér l feleslegessé vált és leadásra kerül eszközök visszavételezése raktárra december 31-i fordulónappal leltározás a raktárban, leltárellen rrel közösen M szaki fenntartási feladatok a m ködési és az önkormányzati központi felújítási keretekb l szükségszer épület, épület-gépészeti és egyéb m szaki felújítások tervezése kapcsolattartás az önkormányzati központi fejlesztések során a Polgármesteri Hivatal m szaki ellen reivel a rendelkezésre álló épületek vagyon- és állagvédelmének biztosítása a gazdálkodási körébe tartozó anyagok, eszközök és szolgáltatások éves tervének elkészítése, a Kft. energia gazdálkodásának irányítása Egészségügyi gép-m szer ellátási feladatok A Kft. egészségügyi gép-m szer ellátásának üzembiztos, naprakész állapotának biztosítása és közrem ködés az eü. gép-m szer beszerzésben. a Kft. m ködési és az önkormányzati keretekb l szükséges szerbeszerzési és m szer felújítási el irányzatok tervezése a gép-m szer m ködési, felújítási és fejlesztési el irányzatok, a kereteken belüli gazdálkodással a folyamatos m szerbeszerzési, szer felújítási és m szer karbantartási feladatok ellátásának biztosítása

20 a m szerek állapotának figyelemmel kísérése, gondoskodás a folyamatos m ködésr l, a szükséges javítások elvégeztetése 4. Az orvosigazgató irányítása és ellen rzése mellett az alábbi feladatok ködnek: Járóbeteg szakrendelések Megnevezés Heti óraszám Belgyógy. 30 Kardiológia 60 Nephrológia 4 Onkológia 40 Onkológia gondozó 25 Diabetológia 30 Gasztroenterológia 30 Proctológia 15 Sebészet 120 Érsebészet 9 Szájsebészet 30 Fog.rtg. 15 Traumatológia 180 Ortopédia 124 gyógyászat 150 Terhesgondozás 38 Urológia 60 Fül-orr-gégészet 100 Audiológia 17 Szemészet 130 rgyógyászat 90 r és nemibeteg gondozó 40 Ideggyógyászat 80 Reumatológia Mozgásszervi rehabilitáció 33 Fizikoterápia 90 nem szakorvosi óra Gyógytorna 300 nem szakorvosi óra Oszteoporózis 60 (és menopausa) Mentálhigiénés gondozó Pszichiátria szakrendelés 30 Pszichiátriai gondozó 48 Addiktológia gondozó 30 Tüd gyógyászat 72 Tüd gondozó 60 Rtg. 60 UH 30 Gy. Tüd gyógyászat 7 Gy. Szemészet 18

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ü.i.: / 2012. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: -------------------------------- Dr. Várkonyi Katalin Főigazgató főorvos Szakmai ellenőrzést végezte: ---------------------------------------------------------------------

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2010.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2010. ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYE Budapest, 1042 Deák Ferenc u. 93. e-mail: szeiujp@axelero.hu Tel.: 231-0000, 231-6010 Fax: 390-4370 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2010.

Részletesebben

S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T

S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. AZ INTÉZET ELNEVEZÉSE:... 4 2. ALAPÍTÓ:... 4 3. AZ INTÉZET ÉLÉN A FŐIGAZGATÓ ÁLL,... 4 4. AZ INTÉZET FELADATA:... 4 5. ÁLLAMI FELADATKÉNT ELLÁTANDÓ ALAPTEVÉKENYSÉGE...

Részletesebben

INTÉZETI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

INTÉZETI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Példány sorszáma: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Erzsébet Kórháza Sátoraljaújhely INTÉZETI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: dr. Borzi Márta mb. igazgató főorvos Ellenőrizte: ZOK - elnöke

Részletesebben

Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai

Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai 1125 Budapest, Diós árok 1-3. Tel: 458-4500 Fax: 458-4656 Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített

Részletesebben

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Herman Ottó Általános Iskola 1214. Budapest Gombos tér 1. Szervezeti és M ködési Szabályzat

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Herman Ottó Általános Iskola 1214. Budapest Gombos tér 1. Szervezeti és M ködési Szabályzat Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Herman Ottó Általános Iskola 1214. Budapest Gombos tér 1. Szervezeti és M ködési Szabályzat Bezzeg Judit igazgató 1 Tartalom 1.Általános rendelkezések... 5 1.1

Részletesebben

II. fejezet: Szervezeti felépítés... 8. 1. Az ÚSZF jelenlegi munkavállalói szerkezete...8 2. A költségvetési szerv vezetése és a vezetők feladatai...

II. fejezet: Szervezeti felépítés... 8. 1. Az ÚSZF jelenlegi munkavállalói szerkezete...8 2. A költségvetési szerv vezetése és a vezetők feladatai... ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az Újpest Önkormányzat Szociális Foglalkoztatója Szervezeti és működési szabályzata Az Újpest Önkormányzat Szociális Foglalkoztatója

Részletesebben

2014.ÉV SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T. Pszichiátriai Betegek Otthona Szentgotthárd. Címe:

2014.ÉV SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T. Pszichiátriai Betegek Otthona Szentgotthárd. Címe: Pszichiátriai Betegek Otthona Szentgotthárd Címe: 9970 Szentgotthárd Hunyadi u.29. Telefon sz: 94/552-560; Fax: 94/380-223 e-mail: gotthszo@t-online.hu honlap: www.gotthardotthon.hu SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI

Részletesebben

VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY 5500 GYOMAENDRŐD HŐSÖK ÚTJA 57.

VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY 5500 GYOMAENDRŐD HŐSÖK ÚTJA 57. VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY 5500 GYOMAENDRŐD HŐSÖK ÚTJA 57. Szervezeti és Működési Szabályzat Készült : 2009.07.01. I. fejezet Általános működési elemek I./1. Az intézet adatai: Megnevezés: Városi Egészségügyi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZETŐ RÉSZ

ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZETŐ RÉSZ á É Ű Ö É Á á í ó ő á á ó á é á á é á á é á á á ö é á á ó é á é é á Ö Á á á 2 I. ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZETŐ RÉSZ Az államháztartásról szóló 2011. évi CLIV. törvény 8. -ban foglaltak végrehajtására, az egyes

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE Budapest, 1042 Deák Ferenc u. 93. e-mail: titkarsag@ujpestszi.hu Tel.: 231-0000, 231-6010 Fax: 390-4370 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Jóváhagyta Budapest

Részletesebben

Békés Városi Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet. Szervezeti és Működési Szabályzata. Hatályos 2014. június hó 26.

Békés Városi Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet. Szervezeti és Működési Szabályzata. Hatályos 2014. június hó 26. Békés Városi Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos 2014. június hó 26. napjától I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I./1. A szervezeti és működési

Részletesebben

Szent Pantaleon Kórház- Rendelőintézet Dunaújváros Dunaújváros, Korányi Sándor utca 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT.

Szent Pantaleon Kórház- Rendelőintézet Dunaújváros Dunaújváros, Korányi Sándor utca 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szent Pantaleon Kórház- Rendelőintézet Dunaújváros Dunaújváros, Korányi Sándor utca 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette:... Dr. Mészáros Lajos főigazgató Szakmai ellenőrzést végezte:... Posch

Részletesebben

DR. GÖLLESZ VIKTOR REHABILITÁCIÓS INTÉZET ÉS ÁPOLÓ GONDOZÓ OTTHON SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

DR. GÖLLESZ VIKTOR REHABILITÁCIÓS INTÉZET ÉS ÁPOLÓ GONDOZÓ OTTHON SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A DR. GÖLLESZ VIKTOR REHABILITÁCIÓS INTÉZET ÉS ÁPOLÓ GONDOZÓ OTTHON SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Szabó Béla igazgató A szakmai program 2. számú melléklete I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSE 1./

Részletesebben

SZ01 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZ01 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZ01 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Jóváhagyta: Bárány Zsolt főigazgató Dr. Bóth János polgármester Minőségirányítási szempontból jóváhagyás előtt ellenőrizte: Kárpáti Zoltán minőségirányítási

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT I. RÉSZ. a./ A szervezeti és m ködési szabályzat /a továbbiakban: SZMSZ

SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT I. RÉSZ. a./ A szervezeti és m ködési szabályzat /a továbbiakban: SZMSZ SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT I. RÉSZ Általános rendelkezések l. A szervezeti és m ködési szabályzat célja, jogszabályi alapja a./ A szervezeti és m ködési szabályzat /a továbbiakban: SZMSZ határozza

Részletesebben

ORSZÁGOS SPORTEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET Dr. Soós Ágnes, főigazgató főorvos

ORSZÁGOS SPORTEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET Dr. Soós Ágnes, főigazgató főorvos Dr. Soós Ágnes, főigazgató főorvos 1123 Budapest, Alkotás u. 48 Levelezési cím: 1525 Bp. 114. Pf. 39. Tel.: (1) 488-61-11 Fax.: (1)375-3292 E-mail: foig@osei.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A fenntartó

Részletesebben

Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház SZERVEZETI-MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház SZERVEZETI-MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. oldal, összesen: 73 Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház SZERVEZETI-MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Dokumentum kódja: SZMSZ File név: SZMSZ1 A példány sorszáma: Oldalszám: Mellékletek száma: 2. oldal, összesen: 73 I.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. O M S Z I N o n p r o f i t K f t. Cím: 1062 Budapest, Bajza u. 32. Levélcím: 1364 Budapest, Pf.: 83 Telefon: (36-1) 411-3090 Fax: (36-1) 266-3419 E-mail: omszikht.titkarsag@mail.tvnet.hu SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

A Jászkun Volán Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Szervezeti és Működési Szabályzata

A Jászkun Volán Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Szervezeti és Működési Szabályzata 4. számú módosítás SZMSZ A Jászkun Volán Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Szervezeti és Működési Szabályzata Jóváhagyta: A Jászkun Volán Zrt. Közgyűlése a 60/2010.(XI. 17.) sz. határozatával

Részletesebben

Tolna Megyei Önkormányzat Szivárvány Idősek Otthona Bátaszék, Bezerédj u. 13. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Tolna Megyei Önkormányzat Szivárvány Idősek Otthona Bátaszék, Bezerédj u. 13. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tolna Megyei Önkormányzat Szivárvány Idősek Otthona Bátaszék, Bezerédj u. 13. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyó záradék: A Szervezeti és Működési Szabályzatot jóváhagyom. Szekszárd, 200_, Tolna

Részletesebben

Budaörsi Kincskereső Óvoda

Budaörsi Kincskereső Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat Budaörsi Kincskereső Óvoda 2040 Budaörs Szabadság út 64. Az intézmény OM azonosítója: 202686 Intézményvezető: Szilágyi Anikó Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma:

Részletesebben

XXII. kerületi Önkormányzat SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

XXII. kerületi Önkormányzat SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT XXII. kerületi Önkormányzat SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011 május Az Önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bizottsága, átruházott hatáskörben.. SZEB sz. határozatával hagyta

Részletesebben

A mködés közös szabályai

A mködés közös szabályai SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZAT A mködés közös szabályai Oladi Általános Mveldési Központ Szombathely, Simon István u 2-6. OM azonosító: 200897 TARTALOMJEGYZÉK A MKÖDÉS KÖZÖS SZABÁLYAI...1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...4

Részletesebben

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat. Pszichiátriai és Fogyatékos Betegek. Otthona. 6400. Kiskunhalas, Kőrösi út 16.

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat. Pszichiátriai és Fogyatékos Betegek. Otthona. 6400. Kiskunhalas, Kőrösi út 16. 1 Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Pszichiátriai és Fogyatékos Betegek Otthona 6400. Kiskunhalas, Kőrösi út 16. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatálybalépés dátuma: 2008.. Kiskunhalas, 2008. július

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napfény Otthon Kiemelten Közhasznú Alapítvány IDŐSEK OTTHONA 2030 Érd, Árpád u. 26. www.napfenyotthon.hu, arpad@napfenyotthon.hu Tel: 06 23/368-400 Fax: 06 23/364-792 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK IGAZGATÓSÁGA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK IGAZGATÓSÁGA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK IGAZGATÓSÁGA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 II. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 4 III. AZ

Részletesebben

SZERVEZETFEJLESZTÉSI KÉZIKÖNYV

SZERVEZETFEJLESZTÉSI KÉZIKÖNYV NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA 4300 Nyírbátor, Szabadság tér 7. Tel.: (06) 42-281-095; Fax: (06) 42-281-311 E-mail: hivatal@nyirbator.hu SZERVEZETFEJLESZTÉSI KÉZIKÖNYV Irányelvek:

Részletesebben

MIKOM Miskolci Kommunikációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. Szervezeti és Működési Szabályzat

MIKOM Miskolci Kommunikációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. Szervezeti és Működési Szabályzat MIKOM Miskolci Kommunikációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Tartalomjegyzék I. fejezetbevezető rendelkezések... 4 II. FejezetA MIKOM Nonprofit Kft. irányítási

Részletesebben

BÓBITA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

BÓBITA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BÓBITA ÓVODA 1172 Budapest, Heltai tér 1. OM azonosító 034633 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Szabó Ildikó Kelt: 2013. február 28. intézményvezető Bóbita Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

Részletesebben