Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felel sség Társaság SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felel sség Társaság SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 Budapest F város IV. kerület Újpesti Önkormányzat Jóváhagyom! Budapest, október - n Wintermantel Zsolt polgármester Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felel sség Társaság 1046 Budapest, Görgey Artúr u. 30. SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT

2 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és M ködési Szabályzat célja A Szervezeti és M ködési Szabályzat /továbbiakban SZMSZ/ célja, hogy rögzítse a kft. adatait és szervezeti felépítését, a vezet k és alkalmazottak feladatait és jogkörét, az intézmény m ködésével összefügg alapvet szabályokat. 2. A kft. legfontosabb adatai: A kft. megnevezése: A kft. rövidített elnevezése: Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felel sség Társaság Újpesti Egészségügyi Nonprofit Kft. A kft. székhelye: 1046 Budapest, Görgey Artúr utca 30. (Újpesti Szakorvosi Rendel intézet) A kft. telephelyei: 1047 Budapest, Fóti út 52. (Tüd sz Állomás) A kft. adószáma: Budapest, Nyár utca (Mentálhigiénés Gondozó) A Kft. statisztikai jelz száma: A kft. számlavezet bankja: K&H Bank Zrt. A kft. bankszámla száma: Cégjegyzékszám: A kft. tulajdonosa, alapítási adatai: Tulajdonos: Budapest F város IV. kerület Újpest Önkormányzata 1042 Budapest, István út 14. Alapítás éve: 2011.

3 Alapító: Budapest F város IV. kerület Újpest Önkormányzata Alapító okirat: Budapest F város IV. kerület Újpest Önkormányzata Képvisel Testületének 253/2011. (IX.13.) sz. határozatával került elfogadásra. 4. A kft. m ködési területe: Budapest IV. kerület (Újpest) közigazgatási területe. A területen kívüli betegek ellátása a mindenkor hatályos jogszabályok, illetve szerz dések alapján történik. 5. A kft. feladatai: Az Újpesti Egészségügyi Nonprofit Kft. a jogszabályokban meghatározott, az Önkormányzat által ellátandó egészségügyi járóbeteg-szakellátási feladatokat, szociális alap- és szakellátási feladatokat a Budapest F város IV. kerület Újpest Önkormányzat Képvisel Testülete által jóváhagyott, a jelen szabályzathoz csatolt Alapító Okirat szerint alaptevékenységként végzi. Az Újpesti Egészségügyi Nonprofit Kft. a jogszabályokban meghatározott, az Önkormányzat által ellátandó egészségügyi járóbeteg-szakellátási feladatokat, szociális alap- és szakellátási feladatokat végzi a Budapest város IV. és XV. kerületének lakosai körében, mint egyéb közhasznú alaptevékenységeket az OEP finanszírozási szerz désében rögzített területi ellátási kötelezettsége alapján. Ezen belül a közhasznú f tevékenység a járóbeteg szakellátás, melyet az önkormányzati törvényb l levezethet en a városi Önkormányzattól feladatátvállalás útján lát el. A területi ellátási kötelezettség alapján végzi a gyermek és feln tt lakosság körében a betegségek megel zését szolgáló sz vizsgálatokat, folytat betegellátást, gyógyító-gondozási tevékenységet, végez orvosi és nem orvosi rehabilitációt. Közhasznú tevékenységét az OEP finanszírozási szerz désben foglalt szakorvosi és nem szakorvosi óraszámban, az ott meghatározott területi ellátási kötelezettség mellett, a Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv ködési engedélyében jóváhagyott személyi-tárgyi feltételrendszer keretében látja el a társadalombiztosítóval (OEP) biztosítási jogviszonyban álló betegek részére. Az évi III. törvényben foglalt szociális ellátások önkormányzati ellátási kötelezettségeit az önkormányzattal kötött ellátási szerz dés alapján látja el. A társadalombiztosítási és központi költségvetés útján finanszírozott (OEP, MÁK) körön kívüli egészségügyi és szociális ellátást szabad kapacitása terhére, külön díjszabás alapján végez. 6. A kft. TEÁOR 08 szerinti közhasznú f tevékenysége Szakorvosi járóbeteg ellátás 86.22

4 A kft. TEÁOR 08 szerinti egyéb közhasznú tevékenységei Fekv beteg ellátás Általános járóbeteg ellátás Fogorvosi járóbeteg ellátás Egyéb humán-egészségügyi ellátás Bentlakásos, nem kórházi ápolás Mentális, szenvedélybetegek bentlakásos ellátása Id sek, fogyatékosok bentlakásos ellátása Egyéb bentlakásos ellátás Id sek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül A kft. TEÁOR 08 szerinti kiegészít jelleggel folytatott üzletszer gazdasági tevékenységi körei Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, m szaki tevékenység Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése M.n.s. egyéb oktatás Fizikai közérzetjavító szolgáltatás M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás A kft. felügyelete és irányítása: A társaság egyedüli tagja Budapest F város IV. kerület Újpest Önkormányzata, ezért a vezet tisztségvisel a tag képviseletében eljáró személy irányítása mellett, utasításai szerint, a közfeladatról, illetve a közszolgáltatás ellátásáról való gondoskodás követelményeit figyelembe véve köteles eljárni. A társaság vezet tisztségvisel je az ügyvezet, aki a igazgató cím használatára jogosult. Kinevezésére és visszahívására a helyi önkormányzat képvisel testülete jogosult. Felette a munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. A társaságnál három tagból álló felügyel bizottság m ködik. A felügyel bizottság ellen rzi a kft. m ködését és gazdálkodását. Ennek során a vezet tisztségvisel kt l jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a kft. könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. A Budapest F város IV. kerület Újpest Önkormányzat Egészségügyi Bizottsága a Képvisel -testülett l átruházott szakmai véleményezési jogot gyakorol a Kft. felett.

5 8. A Kft. képviselete: A Kft. képviseletére az ügyvezet jogosult. Az SZMSZ által meghatározott körben az orvosigazgató, a gazdasági igazgató, valamint az ügyvezet eseti megbízása alapján a kft. vezet munkatársai jogosultak szakmai területükön a társaság képviseletére. 9. A kft. jogállása, gazdálkodási formája A kft. önálló jogi személy. Gazdálkodási formáját tekintve - a hatályos jogszabályok szerint, illetve az alapító okiratban meghatározottak alapján - teljes jogkörrel rendelkez, önállóan gazdálkodó társaság. A m ködési feltételeket az Országos Egészségbiztosítási Pénztár, a Budapest város IV. kerület Újpest Önkormányzata, valamint a társaság saját bevételei biztosítják. 10. A kft. foglalkoztatottjaira vonatkozó jogszabályi megjelölések: évi XXII. tv. a Munka Törvénykönyvér l évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseir l évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvr l.

6 II. FEJEZET A KFT. VEZETÉSE, VEZETÉSI SZINTEK A gyógyintézet vezetése az intézet egyszemélyi felel s vezet jét, valamint a vezet helyetteseket foglalja magában. A gyógyintézet vezetésének feladatát képezi az intézet szakmai követelményeknek megfelel, folyamatos és gazdaságilag hatékony ködtetése. E feladatának a gyógyintézet vezetése a szakmai önállósága alapján a hatályos jogszabályok, a szervezeti és m ködési szabályzat, illet leg a fenntartó határozatainak figyelembevételével tesz eleget. A Kft. vezet helyettesei mivel kizárólag járóbeteg-szakellátást nyújtó gyógyintézet - az orvosigazgató és a gazdasági igazgató. A Kft. vezet helyettesei, valamint az intézetvezet f vér a f igazgató közvetlen irányítása mellett végzik tevékenységüket. 1. Ügyvezet A kft. egyszemélyi felel s vezet je az Újpesti Szakorvosi Rendel intézet igazgatója. Biztosítja a társaság jogszabályi el írásoknak megfelel ködtetését, az Alapító Okiratban meghatározottak betartását. Munkája során együttm ködik az érdekképviseleti és egyéb, a m ködéshez és a tevékenységhez kapcsolódó szervezetekkel. A f igazgató kizárólagos hatáskörébe tartozik: jogszabály eltér rendelkezésének hiányában a vezet helyettesek megbízása, a megbízás visszavonása, illetve felettük az egyéb munkáltatói jogok gyakorlása, a gyógyintézet szakmai osztályai vezet inek megbízása, illetve a megbízás visszavonása a vezet helyettesek munkaköri leírásának meghatározása, jogszabály eltér rendelkezésének hiányában az intézeti szabályzatok kiadása, az intézeti szervezeti és m ködési szabályzatban kizárólagos hatáskörként meghatározott egyéb feladatok ellátása, a gyógyintézet tevékenysége elleni panasz megvizsgálása, a panasz ügyében történ eljárás lefolytatása, valamint mindaz, amit jogszabály a f igazgató kizárólagos hatáskörébe utal. A f igazgatót feladatainak ellátásában a vezet helyettesek, valamint a szakmai vezet testület segítik. Feladata:

7 irányítja és összehangolja a kft. szervezeti egységeinek, illetve azok vezet inek a munkáját gyakorolja a munkáltatói jogkört a kft. valamennyi munkavállalója tekintetében irányítja a kft. gazdálkodását az egészségüggyel kapcsolatos önkormányzati fejlesztésekhez, beruházásokhoz szakmai egyetértését nyilvánítja biztosítja a rendelkezésére bocsátott önkormányzati vagyon rendeltetésszer használatát gondoskodik a kft. m ködési rendjét biztosító szabályzatok elkészítésér l és azok folyamatos felülvizsgálatról irányítja és felügyeli a kft. munka- és t zvédelmi tevékenységét ellátja a kft. képviseletét kapcsolatot tart Budapest F város Kormányhivatala Népegészségügyi Szakigazgatási Szervével, valamint annak Budapest IV., XV. kerületi Népegészségügyi Intézetével, szakmai és érdekvédelmi szervezetekkel kivizsgáltatja a betegellátással kapcsolatos panaszokat, a közérdek bejelentéseket és megteszi az ezzel kapcsolatos szükséges intézkedéseket elkészítteti a kft. valamennyi munkavállalójának munkaköri leírását a jogszabályokban meghatározott keretek között jogosult a kft.-t terhel kötelezettségek vállalására a fenntartó Önkormányzat hatáskörébe tartozó helyi egészségügyet érint ügyekben el terjesztést készít, nyújt be felel s a szakmai irányelvek meghatározásáért és azok következetes érvényesítéséért gondoskodik arról, hogy a kft-ben a gazdasági, szakmai dokumentumokat a jogszabályokban meghatározott módon és terjedelemben folyamatosan vezessék intézkedik arra, hogy a kft. munkavállalói és közrem köd szolgáltatói - a rájuk vonatkozó mértékben - megismerjék a kft. m ködését szabályozó jogszabályokat, dokumentumokat, így különösen az SZMSZ-ben foglalt rendelkezéseket a folyamatos és zavarmentes munkavégzés biztosítása érdekében a humánpolitikai vezet és az osztályvezet k útján intézkedést tesz a kft. szabadságolási tervének elkészítésére, azt jóváhagyja és ellen rzi végrehajtását intézkedést tesz a szabályzatok elkészítésére, (indokolt és szükséges korrekciójára) azokat jóváhagyja és gondoskodik arról, hogy a kft. munkatársai, munkavállalói és közrem köd szolgáltatói - a rájuk vonatkozó mértékben - azok tartalmát megismerjék kialakítja és m ködteti a kft. bels információs rendszerét (munkaértekezletek, cél- és témaellen rzések, beszámolók, ellen rzések, jelentések elkészítése, stb.) kialakítja és m ködteti a kft. küls információs rendszerét, fenntartja és üzemelteti az ún. információs pontját, ügyfélszolgálatát (fenntartó, szakmai-szakhatósági szervek, szakmai szervezetek, képzési, továbbképzési és tudományos szervezetek, civil szervezetek, betegjogi és betegképviseleti szervezetek, lakosság, média, stb.).

8 Az ügyvezet helyettesítését egyszemélyi felel s vezet i feladatainak ellátására távollétében eseti megbízással erre külön felhatalmazott vezet látja el. Szabadság, szolgálatmentesség és betegség esetén a megbízás írásban történik. Az ügyvezet a feladatellátás egyes részterületeire írásos megbízással jogköröket ruházhat át. 2. Gazdasági igazgató Az ügyvezet általános helyettese. Közvetlenül irányítja a kft. gazdasági szaki ellátó tevékenységét. A m ködéssel összefügg gazdasági és pénzügyi feladatok tekintetében az ügyvezet helyettese. A gazdasági igazgató felel s: a kft. gazdálkodására vonatkozó jogszabályok betartásáért és betartatásáért, a kft. gazdálkodására vonatkozóan hozott intézkedéseiért, a jogszabályilag hatáskörébe utalt feladatok ellátásáért, az irányítási területén az el írt feladatok megszervezéséért, ellen rzéséért. A gazdasági igazgató feladatköre ellátása kapcsán a felügyelete alá tartozó részlegek (csoportok) felett beszámoltatási, ellen rzési, utasítási, döntési joggal rendelkezik. Az ügyvezet által vállalt kötelezettségek vonatkozásában ellenjegyzési jogkört gyakorol. A gazdasági igazgató feladatai: a kft. gazdasági, pénzügyi, munkaügyi és m szaki tevékenységének szervezése, a pénzügyi fegyelem betartása, a pénzügyi, számviteli, munkaügyi és m szaki csoportvezet feladatainak megszabása, irányítása, koordinálása és ellen rzése költségvetés elkészítése, controlling feladatok megszervezése gazdálkodásról szóló beszámolók elkészítése, gazdasági, pénzügyi, munkaügyi és m szaki szabályzatok elkészítése és karbantartása, szerz dések, vev k-szállítók nyilvántartásának megszervezése, számlarend és számlatükör elkészítése, cash flow, likviditási, pénzellátási tervek elkészítése munkaügyi feladatok koordinálása, munkaügyi folyamatok felügyelete, a bérgazdálkodás megszervezése, felügyelete az intézmény zavartalan m ködéséhez szükséges anyagi-m szaki feltételek biztosítása, anyag- és eszközgazdálkodás rendjének kialakítása, anyagellátás biztosítása, leltározási, leltárellen ri tevékenység szervezése és felügyelete, karbantartások tervezése, szervezése, végzése

9 az ügyvezet távolléte esetén az ügyvezet megbízása alapján vezet i feladatok ellátása adóbevallások elkészítése, adófizetési kötelezettség fizetésének ellen rzése a vagyonvédelemmel összefügg feladatok irányítása, ellen rzése bels érdekeltség rendszer kidolgozásában közrem ködés, annak bevezetése és ellen rzése munka-, t z- és vagyonvédelmi el írások betartása és betartatása az OEP számára jelentett teljesítményadatok folyamatos figyelemmel kísérése, ellen rzése, értékelése és az adatokkal kapcsolatos teend k jelentése az igazgatás számára. Jogköre: Szakterületén szakmai irányítással és ellen rzéssel rendelkezik. A beosztott állomány szabadságának megtervezése, kiadásának engedélyezése. Javaslattétel a beosztott állomány jutalmazására, számonkérésére. 3. Orvosigazgató Az ügyvezet orvosszakmai helyettese. Feladatait az ügyvezet szabja meg, beszámolással neki tartozik. Tervezi, szervezi, irányítja, koordinálja, ellen rzi a teljes járóbeteg szakellátást. Szervezeti elöljárója a szakrendel orvosainak. Szervezi a kft-n belüli szakmai kapcsolatok kialakítását, folyamatos gondozását. Gondoskodik a szervezeti egységek vezet i számára a feladatok pontos megfogalmazásáról és ismertetésükr l. Segíti és ellen rzi a szakmai feladatok végrehajtását, gondoskodik a szakmai feltételek biztosításáról. Értékeli a járóbeteg-szakellátási szervezeti egységek munkáját, ellen rzi ködésük körülményeit, feltételeit. Gondoskodik a betegfogadás rendjér l és annak nyilvánossá tételér l. Az orvosigazgató feladatai: a járóbeteg-szakellátás szervezése, irányítása és ellen rzése a szakrendelések vezet orvosainak bevonásával a szakmai munkafolyamatok leírásának elkészítése a végzett szakmai tevékenység ellátásának szabályozása elkészíti és folyamatosan karbantarja a házirendet, ellen rzi a házirend rendelkezéseinek végrehajtását, javaslatot tesz a szükséges változtatások végrehajtására felügyeli és ellen rzi a rendel és az egyes részlegek m ködési rendjét ellen rzi és értékeli a kft. teljesítményjelentéseit az egészségügyi dokumentáció vezetési rendjének kialakítása, szabályszer ségének biztosítása és felügyelete irányítja, felügyeli és ellen rzi a rendelések közötti együttm ködést, a munkafegyelem megtartását felügyeli az etikai szabályok, normák betartását

10 ellen rzi a jogszabályokban és a kft. szabályzataiban, valamint az utasításokban foglaltak végrehajtását elkészíti a szakrendelések vezet orvosainak munkaköri leírását a szakrendelés vezet orvosaival elkészítteti a beosztott állomány munkaköri leírását ellen rzi az irányítása alá tartozó munkatársak munkaköri leírásokban foglaltak végrehajtását részt vesz a f orvosi értekezleten, szükség esetén vezeti azt betartja és betartatja a munkavédelmi és egyéb el írásokat a feladatkörébe utalt ügyekben intézkedik megbízás esetén helyettesíti az ügyvezet t figyelemmel kíséri a betegjogok érvényesülését kapcsolatot tart a betegjogi képvisel vel közrem ködik a betegek által bejelentett panaszok kivizsgálásában ellen rzi az egészségügyi hatósági rendelkezések végrehajtását biztosítja és felügyeli a gyógyintézetben az orvosok továbbképzését a higiénés rend felügyelete részt vesz a kft. által nyújtott egészségügyi szolgáltatások folyamatos min ség-ellen rzésében az szmsz-ben meghatározott további feladatok ellátása beteg-el jegyzési-, betegfogadási lista vezetéséhez kapcsolatos ellen rz tevékenység Jogköre: Szakterületén szakmai irányítással és ellen rzéssel rendelkezik. A beosztott állomány szabadságának megtervezése, kiadásának engedélyezése. Javaslattétel a beosztott állomány jutalmazására, számonkérésére 4. Intézetvezet f vér Az intézetvezet f vér feladatkörébe tartozik a kft. által nyújtott asszisztensi tevékenység felügyelete és a tevékenységek összehangolása. Szervezeti elöljárója az intézet szakdolgozóinak. Feladatkörébe tartozik különösen: a járóbeteg-ellátási, gondozói dokumentáció szabályszer vezetésének, a dokumentáció szakmai tartalmának felügyelete a betegjogok érvényesülésének folyamatos figyelemmel kísérése a betegek által bejelentett panaszok kivizsgálásában való közrem ködés a betegjogi képvisel vel való kapcsolattartás a kft. higiénes rendjének folyamatos figyelemmel kísérése, a takarítási tevékenység ellen rzése, a házirendben foglalt rendelkezések végrehajtásának ellen rzése a kft-ben szakasszisztensi és egyéb egészségügyi szakdolgozói munkakörben foglalkoztatott dolgozók továbbképzésének biztosítása, koordinálása és ellen rzése (felügyelete),

11 valamint az szmsz-ben meghatározott további feladatok ellátása. Jogköre: Szakterületén szakmai irányítással és ellen rzéssel rendelkezik. A beosztott állomány szabadságának megtervezése, kiadásának engedélyezése. Javaslattétel a beosztott állomány jutalmazására, számonkérésére. 5. Szociális igazgató Feladata: Az ügyvezet szakmai helyettese. Feladatait az ügyvezet szabja meg, beszámolással neki tartozik. Tervezi, szervezi, irányítja, koordinálja, ellen rzi a tulajdonos által meghatározott szociális alap- és szakellátást. Szervezeti elöljárója a szociális ellátó egységek munkatársainak, szociális munkásoknak. Szervezi a kft-n belüli szakmai kapcsolatok kialakítását, folyamatos gondozását. Gondoskodik a szervezeti egységek vezet i számára a feladatok pontos megfogalmazásáról és ismertetésükr l. Segíti és ellen rzi a szociális szakmai feladatok végrehajtását, gondoskodik a szakmai feltételek biztosításáról. Értékeli a szervezeti egységek munkáját, ellen rzi m ködésük körülményeit, feltételeit. Gondoskodik a szociális ellátás rendjér l és annak nyilvánossá tételér l.

12 III. FEJEZET A KFT. SZERVEZETE A kft. szervezeti felépítését az 1. sz. melléklet szemlélteti. 1. Igazgatóság Ügyvezet Gazdasági igazgató Pénzügyi csoportvezet Számviteli csoportvezet Controller szaki csoportvezet Orvosigazgató Szakrendelések és gondozók vezet f orvosai Beosztott orvosok Intézetvezet f vér Szakrendelések és gondozók vezet asszisztensei Beosztott asszisztensi állomány Szociális igazgató 2. Igazgatói titkárság Szervezetileg az ügyvezet i titkársághoz tartozik mindazon feladatkör, mely az ügyvezet irányítása és vezetése mellett m ködik, beszámolni neki köteles: titkárságvezet, könyvvizsgáló, bels ellen r, kommunikációs vezet, humánpolitikai vezet, min ségirányítási vezet, munka-, baleset- és zvédelmi munkatárs, titkárn, iratkezel -kézbesít. Tevékenységüket, az ügyvezet vel történ kapcsolattartást a titkárságvezet koordinálja, ügyviteli munkájukat támogatja. 2.1 Titkárságvezet 2.2 Könyvvizsgáló 2.3 Bels ellen r 2.4 Jogász 2.5 Kommunikációs és informatikai csoportvezet 2.6 Humánpolitikai munkatárs 2.7 Min ségirányítási munkatárs 2.8 Munka-, baleset- és t zvédelmi munkatárs 2.9 Titkárn 2.10 Ügyviteli munkatárs (iratkezelés, postázás) 2.1. A titkárságvezet feladata:

13 vezeti a Határozatok Könyvét, mindazon nyilvántartást, mely tartalmazza a tagi döntések tervezetét, az arra leadott írásos véleményeket, és a vélemények meghozatalát követ tagi döntést az ügyvezet támogatása a személyi titkári feladatok ellátása révén az ügyvezet napi, heti programjainak vezetése, szervezése ügyvezet i szint ügyviteli feladatok ellátása az ügyvezet közvetlen irányítása alá tartozó egységekkel való kapcsolattartás koordinálja a szakmai tevékenységet támogató szervezetek, testületek, bizottságok munkáját, ügyviteli támogatását, a feljegyzések, jegyz könyvek elkészítését az ügyvezet folyamatos tájékoztatása határid k és feladatok teljesítésének figyelemmel kísérése az iratkezelési és iktatási rendszer m ködésének irányítása, ellen rzése levelek iktatása, kézbesítése, postázása iratkezelés Könyvvizsgáló Személyére vagy az ellátó szervezetre az ügyvezet, a felügyel bizottság véleményének kikérését követ en tesz javaslatot a kft. legf bb szervének. A könyvvizsgáló szervezetr l, és/vagy személyér l a tag dönt az Alapító Okirat egyidej módosításával. A könyvvizsgáló, a tagi határozat alapján, munkáját az ügyvezet igazgató megbízásából végzi, a törvényi el írásoknak megfelel en. Szakmai tevékenységét a gazdasági igazgatóval együttm ködésben végzi. Feladata: a kft. számviteli, pénzügyi feladatainak ellen rzése a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény és a számvitelr l szóló évi C. törvény, valamint a könyvvizsgálatról szóló 46/1992. Kormányrendelet szerint a mérleg, az eredmény-kimutatás és a kiegészít mellékletek megbízhatóságának vizsgálata a mérleg hitelesítése Bels ellen r Feladata: 193/2003 (XI.26.) Kormány rendeletben foglalt bels ellen rzési feladatok ellátása, valamint - mivel egy f látja el a feladatot, így - ellátja a Kormány rendelet 12. -ban foglalt bels ellen ri vezet i feladatokat is. Feladatát az ügyvezet közvetlen irányítása, utasítása alapján látja el.

14 2.4. Jogász Feladata: a kft. m ködésének támogatása jogi szakértelemmel közrem ködés a kft. bels szabályozóinak kidolgozásában, karbantartásában a jogszabályi változások figyelemmel kísérése, javaslattétel a szükséges átvezetésekre, módosításokra ügyvezet eseti megbízása alapján a kft. jogi képviseletének ellátása Kommunikációs és informatikai csoportvezet A csoport vezet je tervezi, szervezi, végzi, és koordinálja mindazon tevékenységet, mely biztosítja a kft. m ködésének kötelez en el írt nyilvánosságát. Véleményezési joggal részt vesz a társaság vezet szerveinek ülésein. Szervezi és végzi a társaság döntéseinek kommunikációját az érintett munkavállalói körben, valamint a társaság küls környezetével, partnereivel. A csoporthoz tartozik: PR tevékenység, Weblap szerkesztés, frissítés, egészségnevelés, és az egészségneveléssel kapcsolatos adatgy jtés rendjének kialakítása, adatkezelése, azok informatikai feldolgozása, értékelése. Beteginformációs pont, ügyfélszolgálat kialakítása, a betegirányítás, beléptetés, recepció munkájának megszervezése, irányítása, ellen rzése. Munkáját az orvosigazgató szakmai útmutatásával, vele együttm ködésben végzi Kapcsolatot tart a betegjogi képvisel vel, nyilvántartást vezet a panaszügyekr l, koordinálja azok kivizsgálását. Feladata: a kft. arculatának kidolgozása kapcsolattartás a nyomtatott és elektronikus sajtóval rendezvények (pl. lakossági fórumok) szervezése sajtótájékoztatók szervezése sajtófigyelés és elemzés a kft. web-es felületének, honlapjának kialakítása, tartalmának folyamatos frissítése, aktualizálása bels levelezési rendszer kialakítása, m ködtetése kiadvány-tervezés és szerkesztés, tájékoztató füzetek és szórólapok készítése az egészségnevel munkájának irányítása, az egészségneveléssel kapcsolatos adatok gy jtése, informatikai feldolgozása, az információk elemzése, feldolgozása az informatikus munkájának irányítása, ellen rzése, rajta keresztül az informatikai infrastruktúrával kapcsolatos üzemeltetési, adminisztrációs, b vítési, javítási és karbantartási feladatok tervezése, szervezése, koordinálása és ellen rzése szoftver felügyelete, karbantartása, frissítése

15 hálózati eszközök karbantartása, internet kapcsolat felügyelete informatikai eszközök, anyagok szükségletének tervezése Humánpolitikai munkatárs Munkáját közvetlenül az ügyvezet irányítása alá tartozó igazgatói titkárságba szervezetten végzi. Feladatai: a szervezet humánpolitikájának kialakítása munkakörök meghatározása, létszámgazdálkodás közrem ködés a feladatok végrehajtására legalkalmasabb munkatársak kiválasztásában javaslattétel munkamegosztás kialakítására, részfeladatok összehangolására, a m ködés szabályozására kapcsolattartás a dolgozókkal és személyügyi kérdésekben segítségnyújtás teljesítményértékelési rendszer kialakítása, éves felülvizsgálata, karbantartása A humánpolitikai munkatárs szakmai feladatai: személyügyi munka tervezése személyügyi feladatok döntés-el készítése (felvétel, munkáltató rendes, illetve rendkívüli felmondása, jutalmazás) személyügyi munkával kapcsolatos döntések végrehajtása munkaköri leírások készítésének koordinálása pályázatok, hirdetések elkészítése a kft. oktatási, továbbképzési rendjének kialakítása, oktatási tervek készítése az érintett vezet k bevonásával az éves szabadságok tervének elkészítése, a szabadságok felhasználásának nyilvántartása a munkatársak tevékenységének, teljesítményének értékelési szempontjai kidolgozása, karbantartása és végrehajtás koordinálása, dicséretek és számonkérések, valamint jutalmazások el készítése, koordinálása munkaügyi feladatok végzésével kapcsolatos munkák ellen rzése és esetenkénti végzése munkaviszony, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony létesítésének, megszüntetésének intézése, koordinálása ködési engedély, valamint OEP szerz dések személyi feltételeinek kidolgozása közrem köd i szerz dések el készítése személyügyi, munkajogi szabályok folyamatos figyelemmel kísérése

16 A humánpolitikai vezet felel s: a humánpolitika területét érint feladatatok, m ködését szabályozó el írások betartásáért, betartatásáért a munkafeladatok szakszer elvégzéséért, elvégeztetéséért, az adatszolgáltatások valódiságáért, pontosságáért a szakterületére vonatkozó törvények, más jogszabályok, bels szabályzatok betartásáért és végrehajtásáért a kft. humánpolitika munkájának eredményességéért, a tevékenységi körbe utalt feladatok színvonalas és hatékony elvégzéséért a cég más szervezeti egységeivel, vezet ivel az együttm ködés biztosításáért. Jogköre: Szakterületén szakmai irányítással és ellen rzéssel rendelkezik Min ségirányítási vezet Feladata: a Min ségügyi Kézikönyv összeállítása, karbantartása, a kidolgozott min ségbiztosítási eljárások betartatása, a min ségügyi dokumentumok módosításai, az aktuális példányok kiadása, a min ségügyi munka koordinálása a min ségirányítási és környezetközpontú irányítási rendszer követelményeinek kidolgozása, megvalósítása, betartatása, illetve ellen rzése, helyesbít intézkedések megtétele és a végrehajtás ellen rzése a min ségirányítási dokumentációs rendszer kialakítása, pontosan nyomon követhet kezelése, aktualizálása a min ségirányítási információs rendszer m ködtetése a min ségirányítási rendszer követelményei betartásának ellen rzése, a szükséges módosítások kezdeményezése, átvezetése min ségirányítási oktatások megszervezése és lebonyolítása a küls és bels auditok el készítése, lebonyolítása az alvállalkozók, beszállítók értékelése, jóváhagyása a min ségirányítási tevékenységet érint dokumentumok azonosítása, nyilvántartása, naprakész állapotának biztosítása Munka-, baleset és t zvédelmi felel s Feladatai: munkavédelmi szabályzat készítése, karbantartása,

17 munkavédelmi oktatás (tematika elkészítése, új dolgozók el zetes munkavédelmi oktatása, id szakos, valamint rendkívüli munkavédelmi oktatás), a munkabalesetekkel kapcsolatos munkavédelmi feladatok ellátása (munkabalesetek bejelentése, kivizsgálása, nyilvántartása), foglalkozási betegségek bejelentése, kivizsgálása, munkavédelmi üzembe helyezés lebonyolítása, engedélyezés, érintésvédelmi, villámvédelmi t zvédelmi id szakos vizsgálatok szervezése, lebonyolítása, mérési jegyz könyvek elkészítése, munkavédelmi ellen rzés végzése, dolgozók munkaképes állapotának ellen rzése, gépek, berendezések, kéziszerszámok rendszeres ellen rzése, munkavédelmi hatósági vizsgálatokon, ellen rzéseken való részvétel, adatszolgáltatás, kapcsolattartás a hatóságokkal, zvédelmi szabályzat elkészítése, karbantartása, zvédelmi oktatási tematika elkészítése, dolgozók oktatása, a kft. területén a t zvédelmi szabályok és el írások betartásának és ellen rzésének el segítése, a kft. t zvédelmi felszereléseir l, készülékeir l, eszközeir l nyilvántartás vezetése, zvédelmi hatósági vizsgálatokon, ellen rzéseken való részvétel, adatszolgáltatás, kapcsolattartás a hatóságokkal, a kockázatértékelés felülvizsgálatának elvégzése, tervezi, segíti, irányítja és ellen rzi a szervezeti egység vezet k munkabiztonsági és t zvédelmi feladatait, együttm ködik a radiológiai osztályvezet f orvossal és a sugárvédelmi megbízottal, közrem ködik az intézet Sugárvédelmi Szabályzatának kidolgozásában, összhangban a Munkavédelmi Szabályzattal minden egyéb, a t z- és munkavédelemmel kapcsolatos feladat, a szervezet havaria tervének kidolgozása, karbantartása. Feladatát az ügyvezet közvetlen irányítása, utasítása alapján látja el. 2.9 Titkárn Ügyviteli munkatárs, irattáros, kézbesít 3. A gazdasági igazgató közvetlen irányítása alá tartozó egységek A gazdasági igazgatóság a gazdasági és pénzügyi, valamint munkaügyi és szaki feladatok központi ügyintéz és koordináló szerve. A pénzügyi számviteli feladatokat az alábbi felosztásban látják el: 3.1. Pénzügyi feladatok szerz dések nyilvántartása

18 vev k, szállítók nyilvántartása kimen, beérkez számlákkal kapcsolatos feladatok elvégzése (rögzítés, nyilvántartásba vétel, számszaki, tartalmi ellen rzés, megrendelések jogosultságának ellen rzése, teljesítmény igazolások ellen rzése, stb.) házipénztár m ködtetése, ellen rzése, a pénz biztonságos rzése a házipénztárban a készpénz bevétel-kiadást bonyolítja le a Kft. m ködtetéséhez szükséges készpénzellátás biztosítása pénztári számlák ellen rzése fizetési határid k figyelése, pénzügyi átutalások teljesítése határid n túli kintlév ségekre vonatkozó feladatok (egyenlegközl levél, felszólító levél küldése a vev részére) vev i késedelmi kamatok kiszámítása, kiszámlázása folyószámla egyeztetések vev kkel, szállítókkal szigorú számadású bizonylatokról nyilvántartás vezetése étkezési jegyek kiadásáról nyilvántartást vezetése a megszabott házipénztár készleten felüli összeg bankszámlára történ befizetése 3.2. Számviteli feladatok bank-pénztár könyvelése f könyvi programban feladások könyvelése: - bérfeladás, finanszírozás könyvelési anyagok egyeztetése, helyesbítések elvégzése havi, negyedéves, éves zárásokhoz a könyvelési tételek pontos el készítése, határid re való könyvelése információszolgáltatás az osztályok részére a kiadásaikról és bevételeikr l 3.3 M szaki feladatok Üzemeltetési, logisztikai feladatok a gazdálkodási körbe tartozó anyagok és eszközök éves költségvetési tervének, el irányzatának elkészítése a pénzügyi terv alapján a Kft. m ködéséhez szükséges anyag- és eszközellátás biztosítása, az ezzel kapcsolatos keretgazdai feladatok ellátása a rendel k takarításának, tisztántartásának biztosítása, ellen rzése az eszközök raktározása a felesleges eszközök értékesítésének lebonyolítása selejtezések gépjárm -üzemeltetési és szállítási feladatok irányítása és ellen rzése eseti megbízások teljesítése összesített kimutatás készítése a raktár forgalmi adatairól havonként analitikus könyvel vel egyeztetések elvégzése a f könyvi könyvelés és az analitikai könyvelés egyez sége érdekében

19 a Kft. vagyonában bekövetkezett változások könyvelése, nyilvántartása: beruházások, felújítások, értékesítés, selejtezés az önkormányzattól térítésmentesen átvett nagyérték tárgyi eszközök nyilvántartása, az önkormányzat gazdasági alpolgármesterével történ egyeztetése, majd lekönyvelése a Kft. eszközállományába, szerepeltetése a kft. kimutatásaiban, mérlegadatokban az anyag és kisérték tárgyi eszközök számláinak könyvelése az anyagkészlet-nyilvántartó programban a f könyvi könyvelés felé a könyvelési tételekr l feladások elkészítése negyedévente a Kft. alleltár és küls egységek leltározása a leltárfelel sök közrem ködésével leltározás során a felmerült eltérésekr l (többlet, hiány) kivizsgálás, eltérési kimutatás készítése folyamatos egyeztetés a nagyérték tárgyi eszköznyilvántartó munkatársával az eszközök mozgásairól (munkahelyi átadás-átvétel), pontos alleltári nyilvántartás év végén raktári leltározás a raktárkezel kkel a Kft.-hez beérkezett anyagok raktárra történ mennyiségi átvétele a vásárolt anyagok mennyiségi nyilvántartása a készletnyilvántartó programban az osztályok részér l feleslegessé vált és leadásra kerül eszközök visszavételezése raktárra december 31-i fordulónappal leltározás a raktárban, leltárellen rrel közösen M szaki fenntartási feladatok a m ködési és az önkormányzati központi felújítási keretekb l szükségszer épület, épület-gépészeti és egyéb m szaki felújítások tervezése kapcsolattartás az önkormányzati központi fejlesztések során a Polgármesteri Hivatal m szaki ellen reivel a rendelkezésre álló épületek vagyon- és állagvédelmének biztosítása a gazdálkodási körébe tartozó anyagok, eszközök és szolgáltatások éves tervének elkészítése, a Kft. energia gazdálkodásának irányítása Egészségügyi gép-m szer ellátási feladatok A Kft. egészségügyi gép-m szer ellátásának üzembiztos, naprakész állapotának biztosítása és közrem ködés az eü. gép-m szer beszerzésben. a Kft. m ködési és az önkormányzati keretekb l szükséges szerbeszerzési és m szer felújítási el irányzatok tervezése a gép-m szer m ködési, felújítási és fejlesztési el irányzatok, a kereteken belüli gazdálkodással a folyamatos m szerbeszerzési, szer felújítási és m szer karbantartási feladatok ellátásának biztosítása

20 a m szerek állapotának figyelemmel kísérése, gondoskodás a folyamatos m ködésr l, a szükséges javítások elvégeztetése 4. Az orvosigazgató irányítása és ellen rzése mellett az alábbi feladatok ködnek: Járóbeteg szakrendelések Megnevezés Heti óraszám Belgyógy. 30 Kardiológia 60 Nephrológia 4 Onkológia 40 Onkológia gondozó 25 Diabetológia 30 Gasztroenterológia 30 Proctológia 15 Sebészet 120 Érsebészet 9 Szájsebészet 30 Fog.rtg. 15 Traumatológia 180 Ortopédia 124 gyógyászat 150 Terhesgondozás 38 Urológia 60 Fül-orr-gégészet 100 Audiológia 17 Szemészet 130 rgyógyászat 90 r és nemibeteg gondozó 40 Ideggyógyászat 80 Reumatológia Mozgásszervi rehabilitáció 33 Fizikoterápia 90 nem szakorvosi óra Gyógytorna 300 nem szakorvosi óra Oszteoporózis 60 (és menopausa) Mentálhigiénés gondozó Pszichiátria szakrendelés 30 Pszichiátriai gondozó 48 Addiktológia gondozó 30 Tüd gyógyászat 72 Tüd gondozó 60 Rtg. 60 UH 30 Gy. Tüd gyógyászat 7 Gy. Szemészet 18

43/2003. (VII. 29.) ESzCsM rendelet a gyógyintézetek működési rendjéről, illetve szakmai vezető testületéről

43/2003. (VII. 29.) ESzCsM rendelet a gyógyintézetek működési rendjéről, illetve szakmai vezető testületéről 43/2003. (VII. 29.) ESzCsM rendelet a gyógyintézetek működési rendjéről, illetve szakmai vezető testületéről Az egészségügyi szolgáltatókról és az egészségügyi közszolgáltatások szervezéséről szóló 2003.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Érvényesség 1 2011. 04.01. Tartalom XVI. KERÜLET KERTVÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA...HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI... 1 I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS

Részletesebben

BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA Hatályos: 2005. december 15-től. Tartalom 1. A szabályzat célja 2. A szabályzat hatálya 3. A szabályzat ereje 4. Speciális szabályok 5. A szabályzat

Részletesebben

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata 181/2014.(XII.11.) sz. önk. határozat melléklete Tárnoki Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mű ködési Szabályzata Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő -testülete (a továbbiakban: alapító) Magyarország

Részletesebben

KÖZALKALMAZOTTI TANÁCSÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KÖZALKALMAZOTTI TANÁCSÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2.sz. melléklet A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA KÖZALKALMAZOTTI TANÁCSÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 031202 KÖZALKALMAZOTTI TANÁCSÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

A BUDAPESTI M SZAKI F ISKOLA SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REJT SÁNDOR KÖNNY IPARI ÉS KÖRNYEZETMÉRNÖKI KAR

A BUDAPESTI M SZAKI F ISKOLA SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REJT SÁNDOR KÖNNY IPARI ÉS KÖRNYEZETMÉRNÖKI KAR A Budapesti M szaki F iskola Szervezeti és M ködési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és M ködési Rend 7. függelék 2. verzió A BUDAPESTI M SZAKI F ISKOLA SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REJT

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE SOPRON 2006 1. Általános rendelkezések (1) A Rektori Hivatal az egyetemen mköd önálló átfogó szervezeti egység, mely ellátja az egyetem igazgatási

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona (Mozsgó) SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona (Mozsgó) SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona (Mozsgó) SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - 2 - TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az intézmény neve és székhelye Tevékenységi köre Működési

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának (a továbbiakban: SzMSz) 12. c) pontjában

Részletesebben

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án Az Igazgatási és Humánpolitikai Központ ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. 1 1. Általános rendelkezések: A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) rendelkezéseit a tervező-és

Részletesebben

Veszprémi Motoros Egyesület M KÖDÉSI SZABÁLYZAT

Veszprémi Motoros Egyesület M KÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 I. SZERVEZET I. Általános rendelkezések Veszprémi Motoros Egyesület M KÖDÉSI SZABÁLYZAT 1.) Az egyesület neve: Veszprémi Motoros Egyesület 2.) Az egyesület m ködési helye: 8200 Veszprém, Nyerges u. 6.

Részletesebben

KIVONAT. Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének december 16-i ülésér l készült jegyz könyvéb l

KIVONAT. Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének december 16-i ülésér l készült jegyz könyvéb l KIVONAT Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2003. december 16-i ülésér l készült jegyz könyvéb l 31. El terjesztés a Lengyel Kisebbségi Önkormányzattal kötend megállapodás jóváhagyására

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2010. december 16-i ülésére A Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet alapító okiratának jóváhagyása

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2010. december 16-i ülésére A Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet alapító okiratának jóváhagyása 1 Városi Önkormányzat Polgármesterétől Abony Kossuth tér 1. 1918/2010/HUM. : (53) 360-017 : (53) 360-010 Az előterjesztést készítette: Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály Az előterjesztést megtárgyalta:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011.

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. 16 Általános bevezetés a. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja Rögzítse

Részletesebben

TAPOLCAI KÓRHÁZ EGÉSZSÉGÜGYI NONPROFIT KFT. 8300 TAPOLCA, ADY E. U.1-3.

TAPOLCAI KÓRHÁZ EGÉSZSÉGÜGYI NONPROFIT KFT. 8300 TAPOLCA, ADY E. U.1-3. TAPOLCAI KÓRHÁZ EGÉSZSÉGÜGYI NONPROFIT KFT. 8300 TAPOLCA, ADY E. U.1-3. PANASZBEJELENTÉS KIVIZSGÁLÁSÁNAK SZABÁLYZATA SZ-22 KÉSZÍTETTE: JÓVÁHAGYTA: HÁRSFA GYULÁNÉ ÁPOLÁSI IGAZGATÓ A DOKUMENTÁCIÓ KÓDJA:

Részletesebben

KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET ALAPÍTÓ OKIRATA

KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET ALAPÍTÓ OKIRATA 11683/2008. KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET ALAPÍTÓ OKIRATA Az oktatási és kulturális miniszter az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (a továbbiakban: Áht.) 89. -ának (1) bekezdésében foglaltak

Részletesebben

Közalkalmazotti Szabályzat

Közalkalmazotti Szabályzat Közalkalmazotti Szabályzat HODÁSZI ESZTERLÁNC EGYSÉGES ÓVODA- BÖLCSŐDE 2013. Tóthné Darabánt Anikó óvodavezető 1 Intézmény neve: Hodászi Eszterlánc Egységes Óvoda-Bölcsőde Szabályzat típusa: Közalkalmazotti

Részletesebben

Intézményműködtetés, valamint az új Teleki téri Piac és Termelői Piac vezetőinek képviseleti jogosultsága

Intézményműködtetés, valamint az új Teleki téri Piac és Termelői Piac vezetőinek képviseleti jogosultsága Intézményműködtetés, valamint az új Teleki téri Piac és Termelői Piac vezetőinek képviseleti jogosultsága Az - az Igazgatóság döntési jogköre mellett - teljes jogkörrel gyakorolja a képviseleti jogát.

Részletesebben

NAPSZAK INTEGRÁLT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA

NAPSZAK INTEGRÁLT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA A.../2008. (VI.26.) Kgy. határozat melléklete NAPSZAK INTEGRÁLT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA I. Általános rendelkezések A helyi önkormányzatról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

Intézmények Gazdasági Szolgálata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Intézmények Gazdasági Szolgálata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Intézmények Gazdasági Szolgálata Sopron, Magyar u. 19. Tel./Fax: 99/505-410 e-mail: ugyfelszolgalat@igsz.t-online.hu Intézmények Gazdasági Szolgálata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Ellenőrizte:

Részletesebben

TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA február 1-jétől

TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA február 1-jétől TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA 2013. február 1-jétől TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Taksony Nagyközség Önkormányzat

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 9/A. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS

Részletesebben

A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A /2009.( ) Kgy.sz.határozat melléklete A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság Szervezeti és

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2001. május 03. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza

Részletesebben

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21.

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21. Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2001. június 21. 2 TARTALOMJEGYZÉK I./ Szervezeti felépítés 1./ Közgyűlés 2./ Elnökség 3./ Munkaszervezet:

Részletesebben

ALAPSZABÁLY III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

ALAPSZABÁLY III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA SALGÓTARJÁNI FORGÁCS FÉNY EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I AZ EGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE ÉS JOGÁLLÁSA 1.) Az Egyesület neve: Forgács - Fény Egyesület 2.) Székhelye: 3100 Salgótarján, Forgách Antal út 1. 3.) Levelezési

Részletesebben

Az intézményi szabályzatok

Az intézményi szabályzatok TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Az intézményi szabályzatok Lőwné Szarka Judit ellátottjogi képviselő 2013. szeptember 21.. 1/2000. (I.

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Igazgatók képviseleti jogosultsága

Igazgatók képviseleti jogosultsága Igazgatók képviseleti jogosultsága Az - az Igazgatóság döntési jogköre mellett - teljes jogkörrel gyakorolja a képviseleti jogát. Azok az általános ügyek, melyek nem igénylik az ság elnökének képviseletét,

Részletesebben

1. A kormánymegbízott

1. A kormánymegbízott 1. A kormánymegbízott 4. (1) A kormánymegbízott a Kormányhivatal vezetőjeként: a) Vezeti a Kormányhivatalt, gyakorolja annak feladat- és hatásköreit; b) Ellátja a költségvetési szerv vezetőjének hatáskörébe

Részletesebben

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök I. Az ügyrend célja Az ügyrend célja, hogy meghatározza az alapszabályban

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított - 1992. évi XXXVIII. tv. az államháztartásról, a költségvetési

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA

A DEBRECENI EGYETEM KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA A DEBRECENI EGYETEM KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA 2014. szeptember 25. 1 Közalkalmazotti Szabályzat A Debreceni Egyetem (DE) és az intézmény Közalkalmazotti Tanácsa (KT) a Közalkalmazottak jogállásáról szóló

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2013. július 29-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2013. július 29-i ülésére Előterjesztés 3. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2013. július 29-i ülésére Tárgy: A Társulás által fenntartott Egészségügyi,

Részletesebben

Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata 1.) A társaság neve, székhelye, jogállása 1.1.) A társaság neve: Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság 1.2.)

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Komárom Városi Sportegyesület 2922 Komárom, Stadion út 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2009. április 24. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza az egyesület szerveinek,

Részletesebben

A közzétételi egységek az 1. melléklet szerinti szervezetben. I. Szervezeti, személyzeti adatok

A közzétételi egységek az 1. melléklet szerinti szervezetben. I. Szervezeti, személyzeti adatok 2. melléklet a 18/2005. (XII.27.) IHM rendelethez A közzétételi egységek az 1. melléklet szerinti szervezetben 1. Kapcsolat, szervezet, vezetők I. Szervezeti, személyzeti adatok Közéleti egység: Elérhetőségi

Részletesebben

Lágymányosi Bárdos Lajos Kéttanyelvű Általános Iskola és Gimnázium. Szervezeti és működési szabályzat

Lágymányosi Bárdos Lajos Kéttanyelvű Általános Iskola és Gimnázium. Szervezeti és működési szabályzat Lágymányosi Bárdos Lajos Kéttanyelvű Általános Iskola és Gimnázium Szervezeti és működési szabályzat 2013 1 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapjai

Részletesebben

BARANYA MEGYEI KERPEL-FRONIUS ÖDÖN GYERMEKKÓRHÁZ 7624 Pécs, Nyár u. 8. 7601 Pécs, Pf.: 76 (72) 518-500 (72) 213-042

BARANYA MEGYEI KERPEL-FRONIUS ÖDÖN GYERMEKKÓRHÁZ 7624 Pécs, Nyár u. 8. 7601 Pécs, Pf.: 76 (72) 518-500 (72) 213-042 BARANYA MEGYEI KERPEL-FRONIUS ÖDÖN GYERMEKKÓRHÁZ 7624 Pécs, Nyár u. 8. 7601 Pécs, Pf.: 76 (72) 518-500 (72) 213-042 Szám: 114/2002. Ea.: Dr Horváth Imre/Bodai Eszter SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT a

Részletesebben

Gazdasági vezető képviseleti jogosultsága

Gazdasági vezető képviseleti jogosultsága Gazdasági vezető képviseleti jogosultsága Az - az Igazgatóság döntési jogköre mellett - teljes jogkörrel gyakorolja a képviseleti jogát. Azok az általános ügyek, melyek nem igénylik az igazgatóság elnökének

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án 1 I. AZ IRODA JOGÁLLÁSA A szervezeti egység

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű) SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű) 2012. április 1-jétől 1 SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű)

Részletesebben

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető Ügyirat szám:ii/11/63/2016 Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat 2016. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

Részletesebben

KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZAT

KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZAT 2003 KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZAT (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg.) OLD 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992 évi XXXIII Törvény (továbbiakban: Kjt.)

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 6. számú melléklet Az önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 38.. (1) bekezdése értelmében: "A képviselőtestület egységes hivatalt hoz létre - polgármesteri

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Hatályos: 2011. augusztus 1-től)

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Hatályos: 2011. augusztus 1-től) Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Hatályos: 2011. augusztus 1-től) Bálint András ügyvezető igazgató Tartalomjegyzék I. Bevezetés...3 II. A Társaság főbb adatai...3

Részletesebben

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 I. A Magyar Vámügyi Szövetség (továbbiakban: Szövetség) adatai Elnevezése: Magyar: Angol: Német: Francia: Magyar Vámügyi Szövetség Hungarian

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata a MOK B.-A.-Z. Megyei Területi Szervezetének Szervezeti és Működési Szabályzata (a dőlt betűvel szedett legutolsó módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A 2008. május hó 28. napján kelt, többször

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T a módosításokkal egységes szerkezetben

A L A P Í T Ó O K I R A T a módosításokkal egységes szerkezetben A L A P Í T Ó O K I R A T a módosításokkal egységes szerkezetben Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzata a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 8. (2)

Részletesebben

A MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM JOGÁLLÁSA, ALAPADATA

A MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM JOGÁLLÁSA, ALAPADATA I. FEJEZET A MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM JOGÁLLÁSA, ALAPADATA 1. A Magyar Mezıgazdasági Múzeum jogállása 1.1. A Magyar Mezıgazdasági Múzeum (a továbbiakban: Múzeum) a vidékfejlesztési miniszter által irányított,

Részletesebben

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának november 23-i ülésére

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának november 23-i ülésére 2. Előterjesztés Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2015. november 23-i ülésére Tárgy: A Társulás által fenntartott Egészségügyi,

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2007. április 12. TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése...3 1. A HTE képviselete...3 2. Titkárság...3 3. Ügyvezető

Részletesebben

SEGÉLY HELYETT ESÉLY ALAPÍTVÁNY SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SEGÉLY HELYETT ESÉLY ALAPÍTVÁNY SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA SEGÉLY HELYETT ESÉLY ALAPÍTVÁNY INTÉZMÉNYEI, 1223 Budapest, Jókai Mór u. 21-23. SEGÉLY HELYETT ESÉLY ALAPÍTVÁNY SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Plesovszkiné Várvédı Szilvia gazdasági igazgató

Részletesebben

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA Zalakomár Község Önkormányzatának Képviselő - testülete a Művelődési Ház alapító okiratát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése

Részletesebben

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata Pálmonostora Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 10.. (4)

Részletesebben

Miniszterelnöki Hivatal. Dr. Tordai Csaba Szakállamtitkár Úr részére. Budapest. Tisztelt Szakállamtitkár Úr!

Miniszterelnöki Hivatal. Dr. Tordai Csaba Szakállamtitkár Úr részére. Budapest. Tisztelt Szakállamtitkár Úr! Miniszterelnöki Hivatal Dr. Tordai Csaba Szakállamtitkár Úr részére Budapest Tisztelt Szakállamtitkár Úr! A Hivatalos Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetsége ezúton szeretné szíves állásfoglalását

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben Jelen alapító okirat a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletéről

Részletesebben

A Budapest, III. ker. Szellő u. 9-11. Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai. Módszertani Intézmény

A Budapest, III. ker. Szellő u. 9-11. Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai. Módszertani Intézmény A Budapest, III. ker. Szellő u. 9-11. Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZAT Amely létrejött egyrészről az Óvoda, Általános Iskola és Egységes

Részletesebben

Alapító okirat (egységes szerkezetben)

Alapító okirat (egységes szerkezetben) Alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.) A költségvetési szerv megnevezése: Földeák-Óföldeák Községek Körjegyzségi Hivatala Rövid neve: Körjegyzségi Hivatal Törzsszáma: 357447 2.) Székhelye: 6922 Földeák,

Részletesebben

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága. Alapító Okirata

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága. Alapító Okirata Iktatószám: 7712/2008. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága Alapító Okirata Az oktatási és kulturális miniszter az államháztartásról szóló 1992. XXXVIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Az Önkormányzati Hivatal alapító okiratának kelte, száma, alapítás időpontja 1./ 10./2002. ( II.13.) sz. Kt. határozatával fogadta

Részletesebben

A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. Fejezet A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1.1. Az intézmény neve: Sárréti Múzeum (fej- és körbélyegzőjén: Sárréti Múzeum) 1.2. Az intézmény székhelye: Szeghalom, Tildy Zoltán u. l4.

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva az Igazgatóság a VIII/5 (2010.09.22.) számú határozatával. Hatályos: 2010. szeptember 01-t l Módosítás: XI/5 /2010. (12.15.)

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BARANGOLÓ ÓVODA 2017 PÓCSMEGYER, TÁNCSICS u. 26. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kelt: 2006. január 24. Készítette: Papp István Lőrincné Danyi Zsuzsánna óvodavezető A közoktatásról szóló többször módosított

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. június 30-ai közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Részletesebben

Báta Község Önkormányzatának és Sárpilis Község Önkormányzatának. Óvodai ellátására társulási megállapodás

Báta Község Önkormányzatának és Sárpilis Község Önkormányzatának. Óvodai ellátására társulási megállapodás Báta Község Önkormányzatának és Sárpilis Község Önkormányzatának Óvodai ellátására társulási megállapodás Báta és Sárpilis Községek Önkormányzatainak Képviselő testületei, annak érdekében, hogy a Magyarországi

Részletesebben

Petőfi Sándor Általános Iskola. Komárom. Szervezeti és Működési Szabályzat

Petőfi Sándor Általános Iskola. Komárom. Szervezeti és Működési Szabályzat Komárom Jóváhagyta: Komárom, 2013. Szabó Tamásné igazgató 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. TARTALOMJEGYZÉK... 1 2. Általános rendelkezések... 5 2.1. A szervezeti működési szabályzat célja, tartalma, jogszabályi alapja...

Részletesebben

KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZAT

KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZAT DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZAT Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa 5-2010/2011. (2011.11.30.) sz. határozatával elfogadta, hatályos: 2010. december 01-től. A szenátus módosításai: 2010. Dunaújváros

Részletesebben

I. Az Önkormányzat 2010. évi könyvviteli mérlege leltárral való alátámasztásának ellen rzése

I. Az Önkormányzat 2010. évi könyvviteli mérlege leltárral való alátámasztásának ellen rzése EL TERJESZTÉS Tárgya: ellen rzési jelentés Készítette: dr. Szabó Tímea, körjegyz Tisztelt Képvisel -testület! A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. (10) bekezdése alapján a polgármester

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM KANCELLÁR

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM KANCELLÁR 15/2015. (IV.15.) számú kancellári utasítás a kari működést támogató szervezeti egységek és a kari szolgáltató egységek közalkalmazottai feletti munkáltatói jogkör gyakorlásának rendjéről A nemzeti felsőoktatásról

Részletesebben

BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT V Á C 2012 -2- A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv., az 1996. évi LXII.

Részletesebben

Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Szervezeti felépítés

Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Szervezeti felépítés Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Szervezeti felépítés 1.1. Kuratórium 1.1.1. Elnöke Dr. Haraszti György 1.1.2. Tagjai Prof. Dr. Haraszti György Tallai Gábor Dr. Róna Tamás Frisch György

Részletesebben

Angyali Szolgálat Alapítvány. Alapító Okirata

Angyali Szolgálat Alapítvány. Alapító Okirata Angyali Szolgálat Alapítvány Alapító Okirata tanítások átadása így hozzájárulva egy békésebb, szeretetteljesebb és boldogabb társadalmi élet kialakulásához. II.-6. Az alapítvány munkájában résztvev k

Részletesebben

Alapító okirat (egységes szerkezetben)

Alapító okirat (egységes szerkezetben) Alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.) Az intézmény neve: Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Rövid neve: EESZI Törzsszáma: 638089 2.) Az intézmény székhelye: 6922 Földeák, Zárda u. 2. 3.)

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KASTÉLYPARK MÓDSZERTANI OTTHONA GÖRCSÖNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KASTÉLYPARK MÓDSZERTANI OTTHONA GÖRCSÖNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KASTÉLYPARK MÓDSZERTANI OTTHONA GÖRCSÖNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések Az intézmény neve és székhelye Tevékenységi köre Működési

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013..

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013.. HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2013.. TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése... 3 1. A HTE képviselete... 3 2. Titkárság... 3 3. Ügyvezető

Részletesebben

Módosításokkal egybeszerkesztett ALAPÍTÓ OKIRAT

Módosításokkal egybeszerkesztett ALAPÍTÓ OKIRAT Módosításokkal egybeszerkesztett ALAPÍTÓ OKIRAT (megel z módosítás: 2013. május 29.) A (székhelye: 8500 Pápa, Széchenyi u. 15.), a Gyurátz Ferenc Evangélikus Általános Iskola alapító okiratát a nemzeti

Részletesebben

A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI

A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI 1. A körjegyzőség feladata és hatásköre A körjegyzőség számára meghatározott feladatoknak és hatásköröknek a körjegyzőség szervezeti egységei, dolgozói közötti megosztásáról a

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Polgár Város Önkormányzatának Városgondnoksága 4090 Polgár, Fürdı u. 2. Telefonszám: 52/391-188 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2009. 10. 01. -tıl I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSE 1./A Szervezeti

Részletesebben

SPORTÁGAK ÉS VILÁGVERSENYEK DEBRECENBEN

SPORTÁGAK ÉS VILÁGVERSENYEK DEBRECENBEN SPORTÁGAK ÉS VILÁGVERSENYEK DEBRECENBEN 1. Atlétika 2. Torna 3. Sportaerobic 4. Jégkorong 5. Kézilabda 6. Duatlon 7. Cselgáncs 8. Úszás 9. Kosárlabda 10. Vívás 11. RG 12. Kendó 13. Öttusa Sportágak Esemény

Részletesebben

FAZEKAS MIHÁLY GIMNÁZIUM LYCÉE FAZEKAS MIHÁLY INSTITUTO FAZEKAS MIHÁLY

FAZEKAS MIHÁLY GIMNÁZIUM LYCÉE FAZEKAS MIHÁLY INSTITUTO FAZEKAS MIHÁLY FAZEKAS MIHÁLY GIMNÁZIUM LYCÉE FAZEKAS MIHÁLY INSTITUTO FAZEKAS MIHÁLY A KÖZALKALMAZOTTK ÖZALKALMAZOTTI TANÁCS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 5 sz. függeléke OM

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Óvoda neve: Szent Erzsébet Óvoda Óvoda címe: 8300 Tapolca, Templomdomb 2. OM azonosító: 036 793 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kelt: Tapolca, 2015. 12. 31. Készítette: Zöldy Andrásné óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Munkaszervezete Szervezeti és Működési Szabályzat Jóváhagyva a 24/2009. (V. 22.) számú DTÖKT határozattal. Dr. Bóth János elnök Dunakanyar Többcélú

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: május 21. Author. Author Deleted: október

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: május 21. Author. Author Deleted: október HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2015. május 21. Deleted: 3 Deleted: október Deleted: 0 TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése. 3 1. A HTE képviselete.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 2 II. FEJEZET 7 III. FEJEZET 15 IV. FEJEZET 27 V. FEJEZET 35 VI. FEJEZET 40 VII. FEJEZET 43 VIII.

TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 2 II. FEJEZET 7 III. FEJEZET 15 IV. FEJEZET 27 V. FEJEZET 35 VI. FEJEZET 40 VII. FEJEZET 43 VIII. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...3 II. FEJEZET 7 A KFT. VEZETÉSE, VEZETÉSI SZINTEK...7 III. FEJEZET 15 A KFT. SZERVEZETE...15 IV. FEJEZET 27 A KFT-BEN MŰKÖDŐ TESTÜLETEK, BIZOTTSÁGOK...27

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTER

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTER l ^ l l O i j BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTER Tárgy: XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata alapító okiratának módosítása Tisztelt Képviselő-testület! A dr. Tóvári István

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Vasi Rendőr Sportsegély- és Sportegyesület Elnöksége Szám:.../ 2007 VASI RENDŐR SPORTSEGÉLY ÉS SPORTEGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szombathely 2007. május 30. 2 A Vasi Rendőr Sportsegély-

Részletesebben

Intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda. Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat. Intézmény címe: Rétság, Mikszáth u 6

Intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda. Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat. Intézmény címe: Rétság, Mikszáth u 6 Intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat Intézmény címe: Rétság, Mikszáth u 6 Intézmény OM-azonosítója: 032044 Intézmény fenntartója: Rétság Város Önkormányzata

Részletesebben

A TAMÁSI GIMNÁZIUMÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

A TAMÁSI GIMNÁZIUMÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A TAMÁSI GIMNÁZIUMÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan) A Tamási Város Önkormányzatának Képvisel -testülete /a továbbiakban: Alapító/ a Polgári Törvénykönyv

Részletesebben

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1996. évi LXII. törvénnyel módosított 1993. évi LXXIX. törvény 59.. rendelkezései alapján a Than

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratának módosítására

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratának módosítására Püspökladány Város Polgármesterétől 450 Püspökladány, Bocskai u.. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratának módosítására

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének február havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének február havi ülésére SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 Siófok, Fő tér 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő: Siófok, 2013. február 25. E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2013. február

Részletesebben

TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KÉSZÍTETTE: SZABÓ ENDERÉNÉ ÓVODAVEZETŐ 2005. 2 Tartalom I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 5. oldal II. AZ ALAPÍTÓ OKIRATBAN FOGLALTAK RÉSZLETEZÉSE II/1. Az alapító szerv

Részletesebben

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 73/2002. (IV. 24.) számú határozata

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 73/2002. (IV. 24.) számú határozata Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 73/2002. (IV. 24.) számú határozata A POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS IRÁNYÍTÁS KÉZIRAT

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS IRÁNYÍTÁS KÉZIRAT InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL TESTÜLETÉNEK ÉVI MUNKATERVE

HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL TESTÜLETÉNEK ÉVI MUNKATERVE HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL TESTÜLETÉNEK 2012. ÉVI MUNKATERVE Elfogadva a 3 /2012.(I.30.) Ök. számú határozattal A képvisel -testület m ködésének alapja az éves munkaprogram. A testület tevékenysége

Részletesebben

Előterjesztői kiegészítés. Tisztelt Közgyűlés!

Előterjesztői kiegészítés. Tisztelt Közgyűlés! A közgyűlés időpontja: 2008. december 18. Az előterjesztés címe: Ügyiratszám: 63090/2008 Oldalszám a közgyűlési anyagban: 251. oldal Előterjesztés a támogató szolgáltatás biztosítására benyújtott pályázatról

Részletesebben

El terjesztés sorszáma: 6. Melléklet: 1

El terjesztés sorszáma: 6. Melléklet: 1 El terjesztés sorszáma: 6. Melléklet: 1 E L T E R J E S Z T É S a Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 2-i ülésére TÁRGY: Tájékoztató a Társulás 2015. évi Bels

Részletesebben