Magyar Tudomány Kategória évi díjazottjai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyar Tudomány Kategória 2012. évi díjazottjai"

Átírás

1 2012. évi díjazottjai

2 De most, hogy a kor tudománypolitikája kifejezetten természettudományi irányt vett, meg kell értenünk az idők jelét, és teljes nyomatékkal, teljes erővel fel kell karolnunk a természettudományok támogatását. És itt ne riadjunk vissza attól, hogy felhívjuk a figyelmet az elméleti természettudományok kultuszára, mindennek alapjára, a fizikára és a kémiára, és ami ezen nyugszik, a fiziológiára és biológiára. (Klebelsberg Kuno, 1926) 3

3 Tisztelt Olvasó! Klebelsberg Kuno volt az az államférfi, akinek sohasem hálálhatja meg eléggé az utókor, amit a trianoni békeszerződés után Magyarország újbóli talpra állításáért tett. Mint kultuszminiszter mindenre odafigyelt, a testneveléstől a tanyasi népiskolákon át a múzeumokig és a tudósképzésig. Nem csekély része volt abban, hogy Szent-Györgyi Albert Szegeden folytatott kutatásaival kiérdemelhette a Nobel-díjat. Klebelsberg kultuszminiszter igazi magvető volt. A termést azonban nem ő takarította be, hanem azok, akiknek vetett: a gyermekek, akik a népiskolákban megtanultak írniolvasni-számolni, a tudósok, akiknek tér nyílt a múzeumokban, a laboratóriumokban, az egyetemeken, és akik a nagyvonalú kultúrpolitika nyomán külföldi ösztöndíjakkal kiváló intézményekben, nemzetközi rangú tudósok mellett fejlődhettek tovább. Az ő fejlődésük pedig nemcsak az ő személyüké volt, hanem közös kincs, a magyar nemzet közös kincse is lett. Komoly elme nem vitatja, hogy a mennyiség sosem fogja leváltani a minőséget. Az emberek és a népek értékének két alapmozzanata: a tudásuk és az erkölcsük. Díjazottjaink eddigi életútja is bizonyítja, hogy tudás és erkölcs kéz a kézben jár. Senki sem léphet föl a tudomány magasabb lépcsőfokaira anélkül, hogy számtalanszor le ne győzte volna önmagát. Minden nagy érték lemondásból születik, ifjú tudósaink eredményei is a folyamatos megfeszített munkájuknak a gyümölcsei. A Magyar Fejlesztési Bankot az ország gyarapodásának segítésére alapították. Életünkben minden évben a Junior Prima Díj átadása az egyik legszebb nap, amely most hatodik alkalommal köszönt ránk. Hazánk gazdasági helyzete nem könnyű, az emberek és a gazdasági társaságok is erejüket megfeszítve keresik a lehetőségeket, a kiutat a nehézségek erdejéből. Az átadóünnepségen minden évben erőt merítünk ifjú díjazottjaink eredményeiből. Megerősítenek hitünkben, hogy igenis érdemes nap mint nap birkóznunk a feladatokkal, mert van jövője hazánknak, nemzetünknek, elvégre itt vannak ők, a holnap zálogai. Idei mottónkat Klebelsberg Kunónak a Természet-, Orvos-, Műszaki és Mezőgazdaságtudományi Országos Kongresszuson mondott beszédéből vettük. Befejezésül idézünk még egy gondolatot a Minisztertől: A magyar anya, aki világra hozza az újszülöttet és a magyar tudós, aki kutat és tanít, ugyanazt a célt szolgálja: Magyarország feltámadását. Budapest, november Baranyay László elnök-vezérigazgató 5

4 Dr. Czakó Gábor elméleti kémia Szentes, január ELTE TTK, okleveles vegyész 2007 ELTE TTK, PhD, elméleti kémia Érdeklődési terület: reakciódinamika, molekulaspektroszkópia és ab initio termokémia Munkahely: Emory University, Atlanta, USA, posztdoktori ösztöndíjas 2011 ELTE, Kémiai Intézet, tudományos munkatárs Ajánló: Prof. Császár Attila tanszékvezető egyetemi tanár Dr. Homonnay Zoltán egyetemi tanár Czakó Gábor vegyész a molekuláris kvantumkémia, az elméleti molekulaspektroszkópia és különösen az elméleti reakciódinamika nemzetközileg elismert kutatója. Módszerfejlesztési eredményeinek jelentős visszhangja volt a vonatkozó tématerületeken, kimagasló eredménye a Polányi-szabályok módosítására tett javaslata, amelyet a Science magazin közölt 2011-ben. Czakó Gábor már általános iskolai és gimnáziumi évei alatt is számos kémiaverseny eredményes résztvevője volt, 1999-ben ezüstérmet nyert a thaiföldi Nemzetközi Kémiai Diákolimpián. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem vegyész szakának hallgatójaként nyújtott teljesítményével számos ösztöndíjat és elismerést érdemelt ki. PhD-munkájában elméleti módszereket dolgozott ki kis molekulák rezgési-forgási színképének nagy pontosságú, variációs alapú számítására. Kidolgozott továbbá egy új adiabatikus közelítést, amely túlmutat a kémiában tradicionálisan alkalmazott Born Oppenheimer közelítésen ben summa cum laude minősítéssel védte meg Toward first-principles complete spectroscopy of small molecules címmel, angolul írt PhD-disszertációját. Czakó Gábor ben posztdoktori ösztöndíjas volt az USA Georgia államában, az Emory Universityn Joel M. Bowman professzor csoportjában, ahol az elméleti reakciódinamika területén végzett eredményes kutatómunkát, amit 2011 decemberétől az ELTE Kémiai Intézetében folytat ben közölt számításai rámutattak, hogy a CH nyújtási rezgés gerjesztése a CD-kötéshez irányítja az F atomot az F + CHD 3 reakcióban. Ez a munka adta a magyarázatát egy 2009 nyarán a Science folyóiratban megjelent meglepő kísérleti eredménynek. Ugyancsak a Science közölte a Cl + CHD 3 reakció dinamikáját tárgyaló cikkét, 2011-ben. Kutatási eredményei a legrangosabb folyóiratokban látnak napvilágot, széles körben keltenek érdeklődést, több közleménye is szerepelt ezen orgánumok leginkább olvasott cikkeinek listáján. Czakó Gábor rendszeresen tart előadásokat nemzetközi tudományos konferenciákon. Eredményes kutatómunkáját jól mutatja, hogy 38 elismert nemzetközi folyóiratban megjelent publikáció szerzője, illetve társszerzője. 19 cikkben első szerző, és már 14 cikkében ő a corresponding author. Mostanáig 16 cikke jelent meg a Journal of Chemical Physicsben, az elméleti fizikai kémia egyik legelismertebb folyóiratában. Eredményei nem csak az elméleti kémikusok köreiben keltettek élénk érdeklődést, amit jól bizonyítanak a JACS-ben és Science-ben megjelent cikkek. Közleményeinek összesített impakt faktora 140, h-indexe 12, publikációira ez idáig közel 350 hivatkozás érkezett. Tudományos eredményei már a nagydoktori fokozat követelményeit is elérik. Prof. Császár Attila Dr. Homonnay Zoltán 6 7

5 Dudás Levente a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki Karán végzett. Tanulmányai során az antennák digitális nyalábformálása tudományterülettel foglalkozott. Kiváló képességei már ebben az időszakban is megmutatkoztak, több Tudományos Diákköri Konferencián díjazták. Doktoranduszi tanulmányait anyatanszékén, a Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék Szélessávú Hírközlés Csoportjának Mikrohullámú Távérzékelés Laboratóriumában végezte. A következő területeken kutatott: digitális nyalábformálás, antennás adaptív interferenciaszűrés, adaptív iránymérés, nagy sávszélességű digitális szűrők, talajreflexión alapuló gépjárműsebesség-mérő radar, radarteszter. A doktoranduszsággal egy időben, 2007-ben kezdődött az első, teljes mértékben magyar technikai és innovációs tudást hordozó magyar műhold, a MASAT-1 fejlesztése. Alapítóként és meghatározó fejlesztőként vett és vesz részt a projektben, a műholdfedélzeti kommunikációs rendszer és a földi állomás kifejlesztéséért felelős. Dudás Levente villamosmérnöki tudományok Budapest, augusztus 5. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Villamosmérnöki és Informatikai Kar, Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék: okleveles villamosmérnök, Villamosmérnöki Doktori Iskola Érdeklődési terület: műholdas és földi rádiókommunikáció, mikrohullámú távérzékelés, fázisvezérelt antennarendszerek elmélete és gyakorlata Munkahely: 2010 BME VIK SzHVT, Mikrohullámú Távérzékelés Laboratórium Ajánlók: Dr. Péceli Gábor rektor Dr. Vajta László dékán Dr. Nagy Lajos tanszékvezető február 13-án a MASAT-1 sikeresen pályára állt. Dudás Levente azóta - a szintén nagy kihívást jelentő - műhold-üzemeltetéssel foglalkozik, másodlagos földi állomásként. A MASAT-1 jelentős hazai és külföldi visszhangot váltott ki. A nemzetközi siker számos elismerést szerzett az alkotóknak. Dudás Levente a BME dékáni és rektori dicséretén kívül az alkotóközösség tagjaként megkapta a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Millenniumi Díját. A nemzeti elismerést hűen tükrözi, hogy az első magyar műhold sikeres pályára állításának tiszteletére a Magyar Posta bélyeget, a Magyar Nemzeti Bank pedig 1000 Ft névértékű emlékérmet bocsátott ki. Dudás Levente 2006 óta kapcsolódik be az oktatásba, szakirányos laborméréseket vezet, önálló laboros és TDK-zó hallgatókat konzultál. A doktoranduszi képzés befejezése óta tanársegéd, tantárgyak tematikájának átdolgozását végzi, amelynek célja az elmélet és a gyakorlat szoros kapcsolatát az eddigieknél is jobban beépíteni az oktatásba. Részt vesz a Nagyfrekvenciás rendszerek elektronikája és a Jelek és rendszerek tantárgyak oktatásában. Több oktatási segédanyagot és demonstrációs eszközt készít. Eme tevékenységei mellett szabadidejében aktív szerepet tölt be a hazai és a nemzetközi rádióamatőr életben mint szervező és mint versenyző is. Dudás Levente széles körben publikál, és részt vesz számos tudományos szervezet munkájában. Hazai K+F tevékenységét a HungaroControl Magyar Légiforgalmi Zrt.-vel együttműködve végzi A Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren egy alacsony adatsebességű, nagy megbízhatóságú, autonóm energiaellátással rendelkező rádiós adatátviteli rendszert, valamint multilaterációs elven működő passzív radarrendszer létrehozásán dolgozik, amely a repülésbiztonságot hivatott növelni. Dr. Péceli Gábor Dr. Vajta László Dr. Nagy Lajos 8 9

6 Kiss Gábor Gyula 2004-ben szerezte fizikusi diplomáját. A nukleáris asztrofizika szenvedélyes kutatója, invenciózus, lendületesen és keményen dolgozó fizikus, a nemzetközi szakmai közösség megbecsült fiatal tagja. A nukleáris asztrofizika, a csillagászat és az asztrofizika szempontjából fontos magreakciókat tanulmányozza, amelyek révén a csillagok energiát termelnek, és az univerzum kémiai elemei felépülnek. Kiss Gábor Gyula a szupernóva-robbanás során keletkező protongazdag nehéz magokat termelő magreakciók tanulmányozásában ért el nemzetközileg is kiemelkedő kísérleti és elméleti eredményeket. A magok kialakulását reakcióhálózat-számításokkal modellezik. Ezekben a folyamat gyorsaságára jellemző hatáskeresztmetszeteket a magütközések optikai modelljével írják le. Dr. Kiss Gábor Gyula fizika Esztergom, november Debreceni Egyetem TTK, okleveles fizikus 2008 Debreceni Egyetem, PhD-fokozat Érdeklődési terület: atommagfizika, nukleáris asztrofizika Munkahely: MTA Atommagkutató Intézet, tudományos munkatárs Istituto Nazionale di Fisica Nucleare Laboratori Nazionali del Sud, Catania, Olaszország, posztdoktori ösztöndíjas 2011 MTA Atommagkutató Intézet, tudományos munkatárs Ajánló: Dr. Fülöp Zsolt, az MTA doktora, az MTA Atommagkutató Intézet igazgatója Dr. Lovas Rezső, az MTA levelező tagja, az MTA Atommagkutató Intézet kutatóprofesszora Pálinkás József, az MTA elnöke Kiss Gábor Gyula számos protonindukált reakció hatáskeresztmetszetét mérte meg a fontos energiatartományban, és megmutatta, hogy a kísérleti adatok pontos elméleti leírásához a proton-mag optikai potenciált hogyan kell megválasztani. Olyan kísérleti eljárást dolgozott ki, amellyel szisztematikusan vizsgálható az alfa-mag optikai potenciálok energia- és magfüggése. Bebizonyította, hogy a napjainkban használt paraméterek alkalmatlanok az új kísérleti eredmények értelmezésére. Az MTA Atommagkutató Intézetben mért szisztematikus adatbázist felhasználva olyan új globális alfa-mag optikai potenciált alkotott, amely a kísérleti eredményeket lényegesen jobban reprodukálja. Kiss Gábor Gyula megmutatta, hogy - szemben az eddigi feltevésekkel - a szupernóva-robbanás során végbemenő elemszintézis jobb megértése érdekében általában nem az energiatermelő, hanem az energiaelnyelő reakciókat kell kísérletileg vizsgálni. Új módszert fejlesztett ki alfa-részecskék befogási hatáskeresztmetszetének mérésére, amely a reakciótermék bomlásakor kibocsátott karakterisztikus röntgensugárzás hozamának mérésén alapul. Így sikerült számos idevágó új adatot megmérnie, és az optikai modell által szolgáltatott adatokat a valósággal szembesítenie. Ezáltal a reakcióhálózat-számítások lényegesen pontosabbak lettek. Kiss Gábor Gyula ezen eredményeket az MTA Atommagkutató Intézet kísérleti eszközeivel érte el, magyar és külföldi kutatókkal együttműködve. A legrangosabb nemzetközi folyóiratokban első szerzőként publikálta őket, s tartott róluk számos nemzetközi konferencián előadást ben az MTA Ifjúsági Díját és a Bolyai Jánosösztöndíjat is elnyerte. Máris meghatározó jelentőségű kutatómunkáját OTKA posztdoktori pályázat témavezetőjeként folytatja. Dr. Lovas Rezső Dr. Fülöp Zsolt Pálinkás József 10 11

7 Dr. Korcsmáros Tamás biológia Budapest, október ELTE TTK, okleveles biológus 2011 Szegedi Tudományegyetem, PhD Érdeklődési terület: a sejten belüli jelátviteli és kommunikációs hálózat megváltozása az öregedés és a rák során Munkahely: ELTE TTK Biológiai Intézet, Genetikai Tanszék Ajánló: Prof. Csermely Péter, Semmelweis Egyetem Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet Korcsmáros Tamás harmincévesen kutatócsoport- és cégvezető, kiemelkedő tehetséggondozó, egyetemi oktató és nagysikerű, sok ezer fős nemzetközi tudományos rendezvények szervezője. Középiskolás kutató diákként kezdett el foglalkozni a sejtek stresszválaszával a Semmelweis Egyetemen. Az ELTE biológus szak elvégzését követően a sejtek kommunikációs hálózatát vizsgálta bioinformatikai módszerek segítségével. Doktori munkája során létrehozott egy hiánypótló jelátviteli adatbázist, és széleskörűen elemezte kapcsolatrendszerét ben, 28 évesen megalapította az ELTE Genetikai Tanszékén a Hálózatbiológiai Kutatócsoportot, amelynek azóta is a vezetője. Doktori munkájából 2 első szerzős, egy társszerzős publikáció, valamint 3 nemzetközi konferencián tartott előadás született. A Hálózatbiológiai csoportban végzett munkáiból további 4 publikáció született, amelyek közül 3-ban Korcsmáros Tamás utolsó szerző. Összesen 16 cikk, valamint 6 könyvfejezet szerzője, amelyek összesített impakt faktora 53, független hivatkozásainak száma pedig 204. Két könyv szerkesztésében is részt vett, amelyek közül az egyiknek a Nobel-díjas Leon Lederman is a társszerkesztője volt. Több hazai és nemzetközi együttműködés aktív résztvevője ban kollégáival létrehozta a Predinet Kft.-t, amely bioinformatikai kutatásokat és fejlesztéseket végez. Fiatal kora ellenére több olyan tulajdonsággal is rendelkezik, amely a tapasztalt kutatókra jellemző. Nagyon motivált, kreatív és nyitott a különböző tudományterületek módszereire, valamint a multidiszciplináris megközelítés alkalmazására. Korcsmáros Tamás a kutatás mellett az elmúlt 12 évben önkéntesként aktív tehetséggondozói feladatokat látott el. Előbb a Kutató Diákok Országos Szövetségének diákelnöke volt, aztán az ELTE Biológus TDK hallgatói elnökeként segítette a tehetséges biológushallgatókat től a több mint 5000 magyarországi és határon túli középiskolás kutató diákot támogató Kutató Diákokért Alapítvány elnöke lett. Számos tehetséggondozó programot alapított és szervezett. Közvetlenül is részt vesz a fiatal kutatók tehetséggondozásában, több középiskolás és egyetemista diák mentora, témavezetője. Közülük többen már díjakat is nyertek, illetve társszerzői a kutatócsoport publikációinak. Korcsmáros Tamás részt vett az ELTE Bioinformatika kurzusának kidolgozásában, három éve oktat az ELTE-n és a Semmelweis Egyetemen, ahol évente 450 hallgatónak tart előadásokat és gyakorlatokat ben meghívták a Cambridge-i Európai Bioinformatikai Intézetbe is tanítani. Eddig hét nemzetközi, ezer fő feletti konferenciát szervezett meg. Korcsmáros Tamás számos díjat is nyert, például 2009-ben a FEBS Young SysBio Investigator Díjat is megkapta. Prof. Csermely Péter 12 13

8 Kun Gábor matematika Németország, Bad Salzungen, július ELTE TTK matematikus szak ELTE TTK Matematika Doktori Iskola, PhD-hallgató Érdeklődési terület: diszkrét matematika, algebra, számítástudomány Munkahely: 2012 ELTE TTK Matematika Intézet AjánlóK: Lovász László akadémikus Szabó Csaba egyetemi tanár Szemerédi Endre akadémikus Kun Gábor már egyetemi hallgatóként kiemelkedett matematikai eredményeivel. Számos nemzetközi versenyen ért el eredményt, többek közt háromszor nyert II. díjat az Egyetemi Hallgatók Nemzetközi Matematikaversenyén. Hallgatói kutató-tevékenysége elismeréseként kétszer nyerte el a Rényi Kató Emlékérmet, valamint az OTDT rangos Pro Scientia díját. Kun Gábor PhD-hallgatóként széles nemzetközi kapcsolatrendszert épített ki: három hónapot töltött a University College London és a prágai Károly Egyetem vendéghallgatójaként, és néhány hetet vendégkutatóként a University of Montrealon, a Cambridge Universityn és a krakkói Jagelló Egyetemen. Sokoldalú kutató. Fő területe, a diszkrét matematika és számítástudomány mellett algebrában, analízisben és logikában is jelentős eredményeket ért el. Munkáit rendkívül széles matematikai látókör és nagyfokú találékonyság jellemzi. Sokszor köt össze egymástól látszólag távoli területeket. Több régóta nyitott kérdésre adott megoldást, az új gondolatokat figyelemre méltó technikai tudással ötvözve. Az ELTE-n írt doktori disszertációja - amelynek fő eredménye egy alapvető fontosságú nyitott probléma megoldása, Feder és Vardi CSP-ről szóló véletlen algoritmusának determinisztikussá tétele - nemzetközi elismertséget hozott számára. Hat évig volt posztdoktori és vendégkutatói állásokban, többek közt Memphisben, Cambridge-ben, egy évig a Simon Fraser Universityn, három évig Princetonban és egy évig a New York Universityn. Kun Gábor a diszkrét matematika több vezéralakjával is együttműködött. J. Nesetrillel a számítástudomány középpontjában álló NP osztály új algebrai jellemzését fedezték fel, és alkalmazták számos probléma vizsgálatában. Szegedy Marióval összekötötték a CSP dichotómia sejtést a Fourier-analízissel és dinamikai rendszerek vizsgálatával. Cikkük az elméleti számítástudomány legrangosabb konferenciáján jelent meg. R. O Donell-lel, S. Tamakival, Y. Yoshidával és Y. Zhouval CSP problémák közelítő megoldására adnak hatékony algoritmust. Ennek elemzésében Kun Gábor hallgató korában felfedezett topologikus-algebrai módszereié a fő szerep. Kun Gábornak eddig 18 publikációját fogadták el rangos nemzetközi folyóiratokban, és ezekre 50 független hivatkozást kapott. Társszerzői közt neves matematikusok is szerepelnek, mint J. Nesetril, I. Leader, Szegedy Mario, R. O Donnell és a magyar akadémikusok közül Bollobás Béla és Ruzsa Z. Imre. Számos további eredménye van publikálás alatt. Sok konferencián vett részt, közülük nyolcon mint meghívott előadó, többek közt Montrealban, Barcelonában, Prágában, Nashville-ben, Rio de Janeiróban és Torontóban. Kun Gábor a fiatal matematikusnemzedék rendkívül ígéretes tagja, akitől további alapvető fontosságú eredmények várhatók. Hazatérése a legnevesebb matematikai műhelyekben eltöltött évei után óriási nyereség. Lovász László Szabó Csaba Szemerédi Endre 14 15

9 Dr. Lazáry Judit orvostudomány Budapest, november Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar 2005 általános orvosi diploma állami ösztöndíjas PhD-képzés, Semmelweis Egyetem, Doktori Iskola 2010 Semmelweis Egyetem, PhD-fokozat Érdeklődési terület: pszichogenomika, farmakogenomika, multifaktoriális genetikai modellek Munkahely: Semmelweis Egyetem Klinikai és Kutatási Mentálhigiénés Osztály Ajánló: Dr. Bagdy György egyetemi tanár, intézetigazgató, Semmelweis Egyetem, GYTK, Gyógyszerhatástani Intézet Dr. Szél Ágoston egyetemi tanár, a Semmelweis Egyetem rektora Lazáry Judit korosztályának és szakterületének kiemelkedő fiatal tehetsége, aki az empatikus, emberközpontú gyógyító munka mellett végzett kutatásaival került a pszichofarmakogenomika nemzetközi élvonalába. Tudományos kutatómunkáját a Semmelweis Egyetem diákkörös hallgatójaként kezdte, és az egyetemi díjak mellett két nemzetközi pályadíjat is elnyert. Általános orvosi diplomáját 2005-ben summa cum laude minősítéssel vette át, majd a Semmelweis Egyetem (SE) Doktori Iskolájának állami ösztöndíjas doktorandusz hallgatója lett, tudományos fokozatát 2010-ben 100 százalékos minősítéssel szerezte meg. Lazáry Judit 2005-ben egy Európai Unió által támogatott nemzetközi konzorcium hazai munkacsoportjához csatlakozott, amelyben a depresszió kialakulásáért felelős hatásokat tanulmányozta. Vizsgálatai során elsőként alkotott olyan modellt, amely a depresszió kialakulását befolyásoló genetikai és környezeti faktorok összhatását a valóságoshoz igen hasonlóan írja le. Kiemelkedő tanulmányában a leggyakrabban alkalmazott antidepresszívumok támadáspontjának génje, a szerotonin transzporter gén, valamint a stressz és a depresszió összefüggését bizonyította. Emellett a szerotonin transzporter gén és a cannabinoid receptor gén közös szerepét igazolta a szorongás kialakulásában, és egy nagy érdeklődést kiváltó új gyógyszer, a rimonabant öngyilkossági rizikót növelő mellékhatásának hátterében. Lazáry Judit 27 szakcikkéből 20 külföldi szaklapban - közel fele arányban első szerzőként - jelent meg, kumulatív impakt faktora 90, idézettsége 177. Tudományos elismertségét jól jelzi, hogy fiatal kora ellenére számos külföldi szaklapnak felkért bírálója, munkáját és előadásait több ízben díjazták, és meghívott előadóként szerepelt a European College of Neuropsychopharmacology 2008-as, Barcelonában rendezett konferenciáján. A pszichogenomika legrangosabb eseményének számító World Congress of Psychiatric Genomics 2012-ben Az év fiatal kutatója díjjal tüntette ki. Lazáry Judit kutatómunkáját 2008 óta gyógyító klinikai tevékenysége mellett végzi től az SE Klinikai és Kutatási Mentálhigiénés Osztályán dolgozik tudományos munkatársi beosztásban. Az egyetemi oktatásban és a doktori képzésben is aktívan részt vesz, mint PhD-témavezető. A gyógyító munka felfüggesztése mellett kislányának szenteli legtöbb idejét, bár PhD-témavezetőként így is tevékenykedik, a tudományos élet aktív szereplője maradt. Lazáry Judit elkötelezettsége és erkölcsi tartása nem csak szakmai téren példaértékű. Kiemelkedő tudományos eredményeire tekintettel számos külföldi állásajánlatot, illetve meghívást kapott, azonban az itthoni mestereitől megszerzett kvalitásait tudatosan és következetesen hazai téren tervezi kamatoztatni, valamint oktatóként magyar fiataloknak kívánja átadni. Dr. Szél Ágoston Dr. Bagdy György 16 17

10 Dr. Marton Péter társadalomtudomány Budapest, augusztus Budapesti Gazdasági Főiskola, Külkereskedelmi Főiskolai Kar, nemzetközi kommunikáció szak Budapesti Corvinus Egyetem, nemzetközi kapcsolatok szakértői és közgazdász diploma Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola, PhD-hallgató 2010 doktori fokozat Érdeklődési terület: komparatív külpolitika-elemzés; az Amerikai Egyesült Államok külpolitikája; az államépítés politikai viszonyai és szociológiája; a koalíciós tehermegosztás kérdései a nemzetközi segélyezésben és a többnemzeti katonai műveletekben; a külpolitikai döntéshozatal pszichológiája; az afganisztáni államépítési kísérlet Munkahely: Budapesti Corvinus Egyetem Ajánló: Dr. Szávai Ferenc egyetemi tanár, rektor, az MTA doktora Marton Pétert kiváló fiatal kutatóként ismertem meg évekkel ezelőtt, amikor a Budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskolájának doktorandusz hallgatója lett. Ennek ismeretében örömmel vállaltam el Péter felkérését, amikor megkeresett, hogy doktori értekezésének elkészítését társtémavezetői minőségben segítsem, dr. Kiss J. Lászlóval közösen. Doktori tanulmányainak megkezdésével egyidejűleg Marton Péter kutatásvezetői pozíciót kapott a Teleki László Intézet Külpolitikai Tanulmányok Központjánál is, ahol az államkudarcok jelentette biztonsági és fejlesztéspolitikai kihívással foglalkozó kutatási projektet irányított, mintegy tizenöt fő részvételével. Pályakezdő kutatóként ezt a kihívást igen jól kezelte, emberi és szakmai értelemben egyaránt sikerre vitte a rábízott feladatot. A kutatásvezetéssel egyszerre készítette doktori értekezését, kutatásainak részeként interjúkat készített számos országban, Montenegrótól Lengyelországon át Afganisztánig. Emellett tekintélyes mennyiségű irodalmat dolgozott fel. Eredeti módszertannal közelített témájához, és művét angol nyelven nyújtotta be. Az anyag külső bírálója Theo Farrell professzor volt, a londoni King s College tanára. Értekezését summa cum laude védte meg. Marton Péter nemcsak a hazai tudományos életben, hanem a nemzetközi tudományos fórumokon is rendszeresen megméreti magát. Tanulmányai, illetve általa írt könyvrészletek jelentek meg elismert nemzetközi folyóiratokban és különféle tanulmánykötetekben, 2011 nyarán pedig társszerkesztőként és társszerzőként jegyzett könyvét adta ki a Routledge kiadó, Statebuilding in Afghanistan: Multinational Contributions to Reconstruction címmel. Marton Péter eközben a Magyar Külügyi Intézet ösztöndíjas munkatársaként, majd a Budapesti Corvinus Egyetem oktatójaként dolgozott - utóbbi minőségében tavaly ősszel egyetemi adjunktussá nevezték ki. Az elmúlt évek során a Rajk László és a Széchenyi István Szakkollégiumoknak, illetve az Eötvös Loránd Tudományegyetemnek is több ízben meghívott kurzustartója volt. Külföldön is megfordult vendégelőadóként, lengyel, szlovák és ír egyetemek meghívottjaként, két alkalommal pedig részt vett a HUNIDA egyik programjának részeként közel-keleti diplomaták képzésében, ezeknek rendkívül pozitív visszhangja volt. Tekintettel folyamatos publikációs aktivitására, ezen belül kiemelkedő, rangos helyeken megjelenő tudományos közleményeire és a Budapesti Corvinus Egyetem számára nemzetközi tudományos együttműködési lehetőségeket teremtő erőfeszítéseire Marton Péter idén nyáron megkapta a Budapesti Corvinus Egyetem Kutatási Kiválósági Díját. Dr. Szávai Ferenc 18 19

11 Dr. Nagy Nikoletta orvostudomány Hódmezővásárhely, július SZTE ÁOK, általános orvosi szak SZTE ÁOK, angol magyar orvosi szakfordító Érdeklődési terület: bőrgyógyászati kórképek genetikai háttere, génterápia Munkahely: 2005 SZTE Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika King s College London, London, Nagy-Britannia 2010 MTA SZTE Dermatológiai Kutatócsoport 2012 SZTE Orvosi Genetika Intézet Ajánló: Dr. Széll Márta tanszékvezető egyetemi tanár Dr. Kemény Lajos tanszékvezető egyetemi tanár Prof. Dr. Szabó Gábor akadémikus, rektor Nagy Nikoletta tudományos munkáját 2003 szeptemberében kezdte el a szegedi Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika Molekuláris Biológia Laboratóriumában. Kezdetben a melanocortin 1 receptor gén (MC1R) polimorfizmusainak vizsgálatába kapcsolódott be, később kutatásait kiterjesztette újabb molekulák, mint a fibroblaszt növekedési faktor receptor 2 gén (FGFR2), a tumor necrosis factor α (TNFα), neuropilin 1 (NRP1) vagy a syndecan 4 (SDC4) bőrbetegségek pathogenezisében betöltött szerepének tanulmányozására. A vénás eredetű lábszárfekély genetikai hátterének vizsgálatáról, a hajlamosító poliformizmusok azonosításáról, illetve a kóros sebgyógyulás hátterében álló, kórosan kifejeződő fehérjékről készítette PhD-dolgozatát. Nagy Nikoletta 2008 szeptemberétől a John A. McGrath professzor által vezetett kutatócsoportban dolgozott Londonban, a St John s Institute of Dermatology kutatólaboratóriumában, a King s College-ban. Elsősorban monogénes bőrbetegségek vizsgálatával, úgymint a III-as típusú örökletes angioödéma, epidermolízis bulloza és a Sopf Schultz Passarge-szindróma. Részt vett oki terápia kifejlesztését szolgáló sejt- és génterápiás módszerek kutatásában is. Londoni tevékenységéből számos tudományos közlemény és egy szabadalom is született. Nagy Nikoletta Londonból visszatérve ismét bekapcsolódott a szegedi kutatólaboratórium munkájába, egyszersmind a Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinikán szakorvosként is tevékenykedik. Oktat, gyógyít és kutat, kezdeményezte a vizsgálatok kiterjesztését a monogénes bőrgyógyászati kórképek beható tanulmányozására és potenciális génterápiás eljárások kidolgozására. Kutatóként egy bőrfüggeléktumorok kialakulásával járó kórkép, a Brooke Spiegler-szindróma felé fordult a figyelme. Kezdeményezte a klinikai genetika ráépített szakképzést, ami a jövőben genetikai és családtervezési tanácsadásra fog lehetőséget nyújtani. Nagy Nikoletta a bőrgyógyászati kórképek genetikai hátterének vizsgálatában elért eredményeivel, illetve oki terápiás eljárások, mint sejt- és génterápiás módszerek kidolgozásával szerzett magának nemzetközi elismerést. Eddigi eredményeiből 29 tudományos közlemény, ebből 13 első szerzős tudományos folyóiratokban megjelent dolgozat (kumulatív impakt faktor 93,921), számos tudományos előadás, illetve poszter született. Dr. Széll Márta Dr. Kemény Lajos Prof. Dr. Szabó Gábor 20 21

12 Rokob Tibor András már a középiskolában is kitűnt kiemelkedő képességeivel, 1998-ban ezüstérmet nyert a zadari Közép-európai Informatikai Diákolimpián, 2000-ben Koppenhágában pedig aranyérmet szerzett a Nemzetközi Kémiai Diákolimpián. Az ELTE Természettudományi Kar vegyész szakának hallgatójaként tagja lett a természettudományt művelő legkiválóbb hallgatók elitklubjának, a Bolyai Kollégiumnak. Doktori disszertációjának témája a kémiai katalízis egy érdekes esete, amelynek során a kölcsönható molekulák mintegy megfeszülnek, ami megkönnyíti az átalakulásukat. Doktori témavezetője segítségével ő végezte a kísérleti eredmények értelmezését és a további kísérletek tervezését megkönnyítő kvantumkémiai számításokat. Eredményei alapvetően új elméleti kiindulópontot szolgáltatnak a környezetbarát kémiai katalizátorok kifejlesztéséhez. Rokob Tibor András elméleti kémia Miskolc, május ELTE TTK, okleveles vegyész 2010 MTA Kémiai Kutatóközpont ELTE TTK, PhD-fokozat Érdeklődési terület: kémiai reakciók mechanizmusának vizsgálata elméleti számítások segítségével Munkahely: MTA Természettudományi Kutatóközpont, Szerves Kémiai Intézet Ajánló: Prof. Náray-Szabó Gábor egyetemi tanár, az MTA rendes tagja Munkásságának legfontosabb eredménye, hogy az elméleti kémiai számításokat egy igen fontos, de nehezen megoldható problémának, az erős kovalens kémiai kötések aktiválási folyamatának megértése érdekében alkalmazta. Kiváló tanulmányi eredményeinek elismeréseképpen 2010-ben kitüntetéses doktori címet adományozott neki a köztársasági elnök ben elnyerte a Bolyai Kutatási Ösztöndíjat. Huszonhárom publikáció társszerzője, amelyekre összesen 407 független idézetet kapott, ami korosztályában példa nélküli, eléri a Magyar Tudományos Akadémia doktora címének megszerzéséhez előírt minimumot. Prof. Náray-Szabó Gábor 22 23

JUNIOR PRIMA DÍJ MAGYAR TUDOMÁNY KATEGÓRIA 2014. ÉVI DÍJAZOTTJAI

JUNIOR PRIMA DÍJ MAGYAR TUDOMÁNY KATEGÓRIA 2014. ÉVI DÍJAZOTTJAI JUNIOR PRIMA DÍJ MAGYAR TUDOMÁNY KATEGÓRIA 2014. ÉVI DÍJAZOTTJAI JUNIOR PRIMA DÍJ MAGYAR TUDOMÁNY KATEGÓRIA 2014. ÉVI DÍJAZOTTJAI 2 j u n i o r prima díj 2014 A természet hatalmas, az ember parányi. Ezért

Részletesebben

Junior Prima Díj Magyar Tudomány Kategória 2011. évi díjazottjai

Junior Prima Díj Magyar Tudomány Kategória 2011. évi díjazottjai Junior Prima Díj 2011. évi díjazottjai Tisztelt Olvasó! Nagy örömmel nyújtjuk át ezt a füzetet, mert igen fontos üzenetet őriz. Jó hírt: van mire építenünk a jövendőt, mert itt élnek köztünk azok a fiatalok,

Részletesebben

Junior Prima Díj. Magyar Tudomány Kategória 2010. évi díjazottjai

Junior Prima Díj. Magyar Tudomány Kategória 2010. évi díjazottjai Ezt a világot nemcsak egyéni lángelmék teremtették meg, hanem azok is működtetik. Ez a civilizáció, egész technikai varázsával, éppen olyan gyorsan reked el és hal meg, mint ahogyan termel, ha különleges

Részletesebben

I. Közvetlen kapcsolatok megújítása az ELTE és a közoktatás között az MTMI-életpályák népszerûsítésére

I. Közvetlen kapcsolatok megújítása az ELTE és a közoktatás között az MTMI-életpályák népszerûsítésére A tudományos délután programjainak elõadói között szerepelnek: 8 A KAROKON MEGVALÓSÍTANDÓ-, VAGY FEJLESZTENDÕ TEVÉKENYSÉGEK I. Közvetlen kapcsolatok megújítása az ELTE és a közoktatás között az MTMI-életpályák

Részletesebben

Újfalussy Balázs. Cserti József

Újfalussy Balázs. Cserti József A jelölőbizottság jelentése az ELFT közgyűlésének Az ELFT jelölőbizottsága ez év február végén levelet küldött minden szakosztály, szakcsoport és területi csoport elnökének és titkárának, s abban kérte,

Részletesebben

Megjelent az Orvosképzés folyóirat legújabb száma: Semmelweis Kiadó. 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. www.semmelweiskiado.hu

Megjelent az Orvosképzés folyóirat legújabb száma: Semmelweis Kiadó. 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. www.semmelweiskiado.hu Megjelent az Orvosképzés folyóirat legújabb száma: FÓKUSZBAN A PSZICHOSZOMATIKA A pszichoszomatika helyzete a 21. század elején Pszichoonkológia A pszichoimmunológia klinikai horizontja Az elhízás pszichoszomatikája

Részletesebben

Témáink. 2012. tél. I. évfolyam 4. szám - 1 - Az MTA Ökológiai Kutatóközpont Balatoni Limnológiai Intézetének 85 éve...10

Témáink. 2012. tél. I. évfolyam 4. szám - 1 - Az MTA Ökológiai Kutatóközpont Balatoni Limnológiai Intézetének 85 éve...10 Hírlevél 2012. tél I. évfolyam 4. szám Témáink Kutatóközponti újdonságok... 2 Egy év után.és három előtt... 2 Év végéhez közeledve... 3 Rövid bemutatkozása az intézetigazgatóknak... 3 Az MTA Ökológiai

Részletesebben

H abilitas Habilitas

H abilitas Habilitas Habilitas Habilitas Tisztelt Olvasó! Hass, alkoss, gyarapíts s a haza fényre derül. Kölcsey Ferenc A Magyar Fejlesztési Bank Zártkörûen Mûködô Részvénytársaság elkötelezett támogatója a tehetséges, kiemelkedô

Részletesebben

SZTE Talent Press. www.sztehetseg.hu. 2013. I. szám. Az SZTE Tehetségpont disszeminációs és tudomány-népszerűsítő magazinja

SZTE Talent Press. www.sztehetseg.hu. 2013. I. szám. Az SZTE Tehetségpont disszeminációs és tudomány-népszerűsítő magazinja 2013. I. szám SZTE Talent Press Az SZTE Tehetségpont disszeminációs és tudomány-népszerűsítő magazinja www.sztehetseg.hu tamop_sztehetseg_magazin_1.sz_final_cmyk.indd 1 2013.04.16. 3:58:28 TARTALOM SZTE

Részletesebben

TUDOMÁNY ÉS MAGYARSÁG. Arany János-díj és -érem

TUDOMÁNY ÉS MAGYARSÁG. Arany János-díj és -érem TUDOMÁNY ÉS MAGYARSÁG Arany János-díj és -érem 2002 2010 T U D O M Á N Y é s M A G Y A R S Á G TUDOMÁNY ÉS MAGYARSÁG Arany János-díj és -érem 2002 2010 Magyar Tudományos Akadémia Magyar Tudományosság

Részletesebben

SZTE Talent Press Az SZTE Tehetségpont disszeminációs és tudomány-népszerűsítő magazinja

SZTE Talent Press Az SZTE Tehetségpont disszeminációs és tudomány-népszerűsítő magazinja 2013. II. szám SZTE Talent Press Az SZTE Tehetségpont disszeminációs és tudomány-népszerűsítő magazinja SZTEHETSÉG Kihirdették a 2013-as Kiválósági listát INDEX Háború a tehetségekért? MŰVÉSZETI SZEKCIÓ

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a Collegium Talentum 2013. I. félévi tevékenységéről és eredményeiről

BESZÁMOLÓ. a Collegium Talentum 2013. I. félévi tevékenységéről és eredményeiről BESZÁMOLÓ a Collegium Talentum 2013. I. félévi tevékenységéről és eredményeiről 1. BEVEZETŐ, AKTUÁLIS ADATOK 2013. tavaszi félévében a Collegium Talentum a kiteljesedés útjára lépett, és a fenntartható

Részletesebben

2010 : 5 : szeptember - október

2010 : 5 : szeptember - október 2010 : 5 : szeptember - október HallgaTóI siker A Kaposvári Nemzetközi Kamarazenei Fesztivál képzőművészeti pályázatára érkezett képek közül a zsűri kiválasztotta a nyertes alkotást. Az 1500 eur. fődíjat

Részletesebben

Magyar Tehetségsegítô Szervezetek Szövetsége

Magyar Tehetségsegítô Szervezetek Szövetsége Magyar Tehetségsegítô Szervezetek Szövetsége www.tehetsegpont.hu Bemutatkozás A Magyar Tehetségsegítô Szervezetek Szövetségét azok a magyarországi és határon túli magyar tehetséggondozó kezdeményezések

Részletesebben

díjasok az innováció élvonalában

díjasok az innováció élvonalában Gábor Dénes díjasok az innováció élvonalában II. kötet Gábor Dénes díjasok az innováció élvonalában II. kötet Budapest, 2009. december novofer alapítvány a Mûszaki-Szellemi Alkotásért 1 Szerkesztők: Felelős

Részletesebben

A Kazay Endre Emlékérem kitüntetettjei 1968-2003. A Vértesacsai Kazay Gyógyszerészeti Alapítvány kiadványa

A Kazay Endre Emlékérem kitüntetettjei 1968-2003. A Vértesacsai Kazay Gyógyszerészeti Alapítvány kiadványa A Kazay Endre Emlékérem kitüntetettjei 1968-2003 A Vértesacsai Kazay Gyógyszerészeti Alapítvány kiadványa 2004 A Kazay Endre Emlékérem kitüntetet1;jei 1968-2003 Bevezetés A Vértesacsai Kazay Gyógysze1észeti

Részletesebben

LÉPÉSEK A TUDOMÁNYOS ÉLET FELÉ

LÉPÉSEK A TUDOMÁNYOS ÉLET FELÉ LÉPÉSEK A TUDOMÁNYOS ÉLET FELÉ LÉPÉSEK A TUDOMÁNYOS ÉLET FELÉ A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar tehetségsegítő programjai, Tudományos és Művészeti Diákkörei Szeged, 2014 LÉPÉSEK

Részletesebben

GÁBOR DÉNES díjasok az innováció élvonalában

GÁBOR DÉNES díjasok az innováció élvonalában GÁBOR DÉNES díjasok az innováció élvonalában GÁBOR DÉNES díjasok az innováció élvonalában I. kötet Budapest, 2003. szeptember NOVOFER ALAPÍTVÁNY a Műszaki Szellemi Alkotásért 1 Tartalomjegyzék Bevezető

Részletesebben

Beszámoló. a Collegium Talentum 2014. II. félévi tevékenységéről és eredményeiről. 2015. január 20.

Beszámoló. a Collegium Talentum 2014. II. félévi tevékenységéről és eredményeiről. 2015. január 20. Beszámoló a Collegium Talentum 2014. II. félévi tevékenységéről és eredményeiről 2015. január 20. 1. BEVEZETŐ, AKTUÁLIS ADATOK A 2014/2015-ös tanév indítás több szempontból is fordulópontot jelentett a

Részletesebben

Szenátus Ünnepi Kibõvített Tanévnyitó Ülése

Szenátus Ünnepi Kibõvített Tanévnyitó Ülése 2012. szeptember Az Óbudai Egyetem havonta megjelenõ kiadványa 9. szám Szenátus Ünnepi Kibõvített Tanévnyitó Ülése Az Óbudai Egyetem Szenátusának Ünnepi Kibõvített Tanévnyitó Ülésére ez évben szeptember

Részletesebben

Cserepek a magyarországi matematikai tehetséggondozó műhelyekből

Cserepek a magyarországi matematikai tehetséggondozó műhelyekből Cserepek a magyarországi matematikai tehetséggondozó műhelyekből Cserepek a magyarországi matematikai tehetséggondozó műhelyekből Ez a könyv a(z). számú példány. ALKOTÓ SZERKESZTŐK: Ács Katalin Dr. Kosztolányi

Részletesebben

T E F Ó K U S Z Y E B A N G U E

T E F Ó K U S Z Y E B A N G U E M 2015 F Ó K U S Z B A N M G U E Y E T E Fókuszban a Műegyetem - 2015 Péceli Gábor - BME... 2 Ablonczy Balázs - SAP... 4 Aradi Mátyás - CHINOIN... 5 Ábrahám László - National Instruments... 6 Balázs László

Részletesebben

XXX. Jubileumi Országos Tudományos Diákköri Konferencia. Fizika, Földtudományok és Matematika Szekció

XXX. Jubileumi Országos Tudományos Diákköri Konferencia. Fizika, Földtudományok és Matematika Szekció XXX. Jubileumi Országos Tudományos Diákköri Konferencia Fizika, Földtudományok és Matematika Szekció Nyíregyházi Főiskola Természettudományi és Informatikai Kar Műszaki és Mezőgazdasági Kar 2011. április

Részletesebben

A Magyar Biokémiai Egyesület internetes folyóirata

A Magyar Biokémiai Egyesület internetes folyóirata B I O K É M I A A Magyar Biokémiai Egyesület internetes folyóirata XXXIX. évfolyam 2. szám 2015. június A Magyar Biokémiai Egyesület internetes folyóirata Szerkesztőbizottság: Bősze Szilvia, Erdődi Ferenc,

Részletesebben

SAJTÓANYAG Gábor Dénes-Díj 2014

SAJTÓANYAG Gábor Dénes-Díj 2014 Gábor Dénes-díj átadási ünnepség 2014. december 18. A társadalmi fejlődés csak magas szinten képzett alkotó emberek közreműködésével biztosítható, ezért társadalmi érdek a kutató, fejlesztő, feltaláló,

Részletesebben

MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK

MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK b MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK 2014 Bevezető Kedves Olvasó! Büszkeséggel tölt el, hogy én mutathatom be Önnek a magyar felsőoktatás 2013-as kiadványát, amelynek célja egy átfogó kép kialakítása a Magyarországon

Részletesebben

Természet Világa. TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 145. évf. 11. sz. 2014. NOVEMBER ÁRA: 650 Ft El izet knek: 540 Ft

Természet Világa. TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 145. évf. 11. sz. 2014. NOVEMBER ÁRA: 650 Ft El izet knek: 540 Ft Természet Világa TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 145. évf. 11. sz. 2014. NOVEMBER ÁRA: 650 Ft El izet knek: 540 Ft A MATEMATIKUSOK VILÁGKONGRESSZUSÁN A HOMOSZEXUALITÁS GENETIKÁJA HÁROMSZOR SZÜLET FOLYÓ PROSZTATARÁK

Részletesebben

A TANULÁS - TUDÁS A TUDÁS ESÉLY. A debreceni agrár-felsőoktatás több, mint 140 éves. Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar

A TANULÁS - TUDÁS A TUDÁS ESÉLY. A debreceni agrár-felsőoktatás több, mint 140 éves. Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar A TANULÁS - TUDÁS A TUDÁS ESÉLY A debreceni agrár-felsőoktatás több, mint 140 éves. A Debreceni Egyetem részeként, az Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma a következő egységekből áll: Mezőgazdaság-,

Részletesebben

A Kari Tanács 2015. május 21-i ülésének határozatai

A Kari Tanács 2015. május 21-i ülésének határozatai 2 TARTALOMALOM AKari Tanács határozatai A Doktori és Habilitációs Tanács ülése (Szekeres Júlia) Kitüntetések, elismerések Ez a hely a céljainknak tökéletesen megfelel (Schweier Rita interjúra Jancsó Gáborral)

Részletesebben

ACTA DOCTORANDORUM 2014

ACTA DOCTORANDORUM 2014 2014 ACTA DOCTORANDORUM 2014 Kiadja a Doktoranduszok Országos Szövetsége. ISSN 1418-4605 Szerkesztette: Budai Csaba ACTA DOCTORANDORUM 1 Tartalomjegyzék 2014 Lectori Salutem!... 3 20 éves a DoSz - Gondolatok

Részletesebben