HOMOKKERTI PITYPANG ÓVODA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HOMOKKERTI PITYPANG ÓVODA"

Átírás

1 PÁLYÁZAT A HOMOKKERTI PITYPANG ÓVODA ÓVODAVEZETő BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA Készítette: Kapja: Tasnádi Józsefné Debrecen Polgármesteri Hivatal 4030 Debrecen, Humán Főosztály Mikepércsi út 64. I/ Debrecen, Kálvin tér 11. Tel.: 06-30/

2 Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humán Főosztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. Tisztelt Közgyűlés, Nevelőtestület, Alkalmazotti közösség! A Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A. alapján a december 21-én közzétett pályázati felhívás alapján a Homokkerti Pitypang Óvoda óvodavezető (magasabb vezető) beosztás ellátására az óvodavezetői állást tisztelettel megpályázom. A pályázati kiírás feltételeinek a mellékelt okiratok, valamint a közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő alapján megfelelek. Mellékelem önéletrajzomat, szakmai önéletrajzomat, a diplomák másolatait, az erkölcsi bizonyítványt, és a nyilatkozatokat. Debrecen, január 21. Tisztelettel: Tasnádi Józsefné

3 TARTALOMJEGYZÉK A vezetői programot meghatározó jogszabályi háttér Bevezetés Vezetői hitvallásom Vezetői célkitűzésem Helyzetelemzés, erőforrások bemutatása Az intézmény bemutatása Tárgyi erőforrások, gazdasági fejlesztések Gyermeklétszámok alakulása, az intézmény keresettsége Személyi feltételek, humán erőforrás Pedagógiai munka, elért szakmai eredmények, sikerek Nevelőtestület munkája Szakmai munkaközösségek munkája Nevelőmunkát segítő dolgozók munkája Belső ellenőrzések, értékelések Gyermekvédelmi munka Összegzés VEZEŐI PROGRAM Vezetői koncepció évre A törvényes és jogszerű működés biztosítása Vezetői célmeghatározás, a célmeghatározásból eredő feladatok Szervezetfejlesztés Humán erőforrás fejlesztése Gazdasági, tárgyi erőforrások fejlesztése Az óvoda kapcsolatrendszerének továbbfejlesztése A Homokkerti Szabó Kálmán Utcai Óvodáért közhasznú alapítvány működésére vonatkozó elképzelésem Ellenőrzési, értékelési rendszer működtetése Pedagógiai koncepció évre Pedagógiai célmeghatározás Helyi Pedagógiai Program kiemelt feladatai A célmeghatározásból eredő feladatok - Hosszútávon megoldandó feladatok:5 év - Középtávon megoldandó feladatok: 3-4 év - Rövidtávon megoldandó feladatok: 1-2 év Zárszó, összegzés 4.oldal 5. oldal 7. oldal 8. oldal 9. oldal 9. oldal 11. oldal 14. oldal 14. oldal 17. oldal 19. oldal 19. oldal 20. oldal 20. oldal 20. oldal 21. oldal 22. oldal 23. oldal 24. oldal 25. oldal 27. oldal 29. oldal 30. oldal 32. oldal 32. oldal 34. oldal 34. oldal 35. oldal 36. oldal 43. oldal 6. Mellékletek: - Szakmai önéletrajz - Oklevél másolatok - Erkölcsi bizonyítvány - Nyilatkozatok

4 A vezetői programot meghatározó jogszabályi háttér Az évi XXX. törvény a közalkalmazottak jogállásáról A 137/1996.(VIII.28.) Kormányrendelet az óvodai nevelés Országos Alapprogramjából 255/2009.(XI.20.) Kormányrendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló 137/1996.(VII.28.) Kormányrendelet módosításáról Az évi XXXI. törvény A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről A Kormány 229/2012.(VIII.28.) Kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelete évi CXCV törvény és 369/2011.(XII.31.) Kormányrendelete A program írásánál figyelembe vett dokumentumok Hajdú-Bihar megye közoktatási fejlesztési terve Debrecen Város Koncepciója Az intézmény Alapító Okirata Helyi Pedagógiai Program Szervezeti és Működési Szabályzat Házirend Az intézmény belső szabályzatai

5 1. BEVEZETÉS A Homokkerti Pitypang Óvoda megbízott helyettes vezetőjeként a 7 éves intézményvezetői tapasztalat és munkatársaim biztatása megerősített abban, hogy az elkövetkező ciklusra is benyújtsam vezetői pályázatomat. Munkatársaimmal 33 éve dolgozom együtt, sok sikert tudhatunk magunk mögött. Ismerem a testület összetételét, együtt alakítottuk ki a szakmai munkánk irányát, formáltuk a közösséget. Megéltünk számtalan változást - kistérségi társulási fenntartás, tagintézménnyel rendelkeztünk, majd többcélú közoktatási intézménnyé szerveztek át bennünket -, melyek nagy befolyással voltak az óvoda működésére, sok plusz munkát követeltek a nevelőtestülettől. A sok kihívás, az új feladatok erőfeszítése, megújulásra késztettek bennünket, melyek pozitív irányba formálták az óvoda kollektíváját. Az elmúlt négy évben végzett vezetői munka igazi kihívást jelentett számomra a Debrecen-Mikepércs Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működtetett összevont majd többcélú intézmény vezetőjeként, igazgatójaként. Törekedtem arra, hogy megfeleljek az új fenntartói elvárásoknak, folyamatosan alkalmazkodva és szem előtt tartva a törvényi változásokat az újabb és újabb tanügy-igazgatási követelményeket. A szakmai eredmények megerősítettek abban, hogy emberileg és szakmai felkészültségben is képes vagyok arra, hogy rendszerben, folyamatában átlássam és irányítsam a Homokkerti Pitypang Óvoda működését. Kinevezésemtől kezdődően kiemelt feladatomnak tekintettem, hogy óvodánkba járó gyermekek nyugodt, rendezett, kiegyensúlyozott környezetben élhessék meg játékos óvodás éveiket, a szülők pedig biztonságban és jó hangulatú légkörben tudhassák gyermekeiket. Személyes példamutatásommal, elkötelezettségemmel motiválom, formálom a közösséget. Igyekszem a feladatok elosztását a jövőben is differenciálni és egyénre szabni.

6 A siker kulcsa a stabil kollektíva, jól képzett, összeszokott színvonalas pedagógus gárda. A pedagógiai munkát segítő szakképzett dajkák munkája is fontos számomra, partnerek a nevelési feladatok ellátásában. A közösen elért eredményeink, az intézmény nevének, hírének pozitív irányba történő erősítése miatt szívesen választják óvodánkat. A szülők bizalmának erősítése, gyermekeink érdekeinek maximális figyelembe vétele egy partnerközpontú intézmény céltudatos működtetését kívánja meg. A megújuló elvárások figyelemmel kísérése nagyon fontos versenyorientált társadalmunkban. A szülők, intézményválasztók meghatározzák az óvoda sorsát, azzal, hogy hová íratják be gyermekeiket. Igényeik megismerése és figyelembevétele nélkül nem lehet eredményes munkát végezni és sikeres intézményt működtetni. Vezetői programom megvalósítása során kamatoztatni kívánom 33 éves pedagógusi gyakorlatomat, 13 éves vezetői ismereteimet. Úgy érzem, hogy az új és a régi munkatársakkal együtt az elért eredmények, sikerek, nehézségek után képesek vagyunk értékeinket megőrizve, nevelőmunkánk színvonalát emelve a megkezdett nevelőmunkát folytatni. A régi stabil jó szokások megtartása mellett a szilárd értékrend, a kialakított hagyományok ápolása, átörökítése fontos feladat. Az intézmény mai arculata, a benne folyó hatékony és korszerű nevelőmunka nem jöhetett volna létre az együtt és összedolgozni tudó alkalmazotti közösség nélkül.

7 A múltat tartsd meg a jelennek, s mutass a jövő felé (Vörösmarty Mihály) 1.1. Vezetői hitvallás Vezetői hitvallásom alapjának a gyermekek tiszteletét, feltétel nélküli elfogadását tartom, mely elveket óvodapedagógusként is vallom. Ebből az elvből kiindulva vállalom újra a megmérettetést. Bízom abban, hogy a hivatástudattal végzett óvodapedagógusi munka és az elmúlt években megszerzett elméleti és gyakorlati vezetői tapasztalatok segítenek e feladat teljesítésében és a munka további folytatásában. A Homokkerti Pitypang Óvoda vezetőjeként olyan értékeket szeretnénk teremteni és tovább vinni, ahol az igényesség és tolerancia alapvető emberi magatartás és ez megnyilvánul gyermekeink szeretetteljes nevelésében és munkatársi kapcsolatainkban egyaránt. Olyan közösséget kívánok irányítani, ahol az alkalmazottak: - szakmai munkájukat belső hittel, elkötelezettséggel, a gyermekek fejlődésébe vetett bizalommal végzik - a családdal szorosan együttműködve nevelnek - az intézményi célokkal azonosulnak. Az eredményes, sikeres munka érdekébe vezetői tevékenységem során fontosnak tartom: - a beosztottak alapos ismeretét, személyes értékeiket és szakmai elkötelezettségüket - világosan megfogalmazott, közösen értelmezett célok megvalósítását - a felelősségvállalást, kezdeményezést, a folyamatok állandó javítását, - az optimális tárgyi és személyi feltételek biztosítását, az alkotó légkör kialakítását, mely a vezető és a gyermekekkel foglalkozó valamennyi dolgozó csapamunkájának eredménye. Az intézmény fenntartójával korrekt, szakmai alapokon nyugvó kapcsolatot kívánok kiépíteni és működtetni. Döntéseimben az elvárásait figyelembe veszem, minden tevékenységemben törvényesen és jogszerűen járok el. A változások iránti fogékonysággal végzem feladataimat.

8 1.2. Vezetői célkitűzés Célom - hogy az óvoda eddig elért eredményeit ismerve a belső körülményeket, működési rendet törvényes és színvonalas óvodát működtessek - hogy olyan utat, jövőt mutassak kollégáimnak, melyben a folyamatos minőségi munka szakmai sikereket és biztos munkahelyet garantál számukra - hogy vezetői munkámat a külvilág iránti nyitottság jellemezze, informálódjak és elnyerjük az óvoda szélesebb körű megismertségét, elismertségét - hogy partnerközpontú intézményként a minőségi munka folyamatos fejlesztésével önálló arculatot megőrző, családias légkört nyújtó intézmény menedzselése valósuljon meg. Hiszem, hogy a menedzser szemléletű vezetési gyakorlat hat a mindennapi pedagógiai munkára, hogy a szűkös és az egyre inkább szűkülő erőforrásokat hatékony vezetéstechnikai és motiváció eszközökkel pótolhatja a vezető. Stratégiai cél A mi óvodánkban a legfontosabb a gyermekek szeretete és megbecsülése. Arra törekszünk, hogy a családokkal együttműködve a gyermekek életkori sajátosságait, egyéni fejlődési ütemét figyelembe véve neveljük a gyermekeket. Célunk a környezetét megismerő, benne tevékenykedő, környezetét szerető, óvó gyermekek formálása, valamint a bármely szempontból hátrányos helyzetű gyermekek számára az esélyegyenlőség megteremtése. A gyermekek olyan képességekhez jussanak, mely elősegíti az óvodából az iskolába való átmenetet. Értékeink - Harmonikus munkahelyi légkör - Jó személyi és tárgyi feltételek - Családdal való nyitott és hatékony együttműködés - Tevékenységközpontú nevelés - Belső humánerőforrás fejlesztés - Partnerközpontú együttműködés - Az óvoda maximális kihasználtsága - Esztétikus, tiszta óvodai környezet Valamennyiünk közös célja, hogy minden gyermek szeretetteljes légkörben, tevékenyen töltse napjait, otthon és biztonságban érezze magát az óvodában. A létrehozott értékekre, eredményekre építeni fogok, minden eddigi pozitív folyamatot megerősítni és továbbfejleszteni kívánok.

9 2. HELYZETELEMZÉS, ERŐFORRÁSOK BEMUTATÁSA Jó megállni és elemezni a múltat, erre építve a jövő feladatait Az intézmény bemutatása (Makra Lajosné) 1. Az intézmény hivatalos neve: Homokkerti Pitypang Óvoda 2. Az intézmény feladatellátási helye: 2.1. Székhelye: 4030 Debrecen, Szabó Kálmán u Az intézmény típusa: Óvoda 4. Felvehető maximális gyermeklétszám: 100 fő 5. Alapító szerv neve és székhelye: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 4024 Debrecen, Piac u Fenntartó és működtető neve,székhelye: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 4024 Debrecen, Piac u Irányító szerv neve, székhelye: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 4024 Debrecen, Piac u Az intézmény működési köre: Debrecen Megyei Jogú Város közigazgatási területe 9. Az intézmény közfeladata és a évi CXC törvény pontja szerinti alapfeladata: Óvodai nevelés 10. Az intézmény alaptevékenysége, annak szakágazati besorolása és szakfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: KSH által kiadott gazdasági TEÁOR 08-ban meghatározott besorolás: Szakágazat száma, megnevezése: Iskolai előkészítő oktatás Óvodai nevelés Szakfeladat száma, megnevezése: Óvodai nevelés, ellátás (beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek óvodai nevelése) Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása (az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, aki a szakértői bizottság véleménye alapján egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd) Óvodai intézményi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

10 Óvodánk épülete és udvara Óvodánk kertvárosi környezetben a Homokkertben található. Az itt élő emberek kertes, családi házakban élnek. A családok helyzetének anyagi helyzete, életkörülményei jónak, átlagosnak mondható. A csoportszobák és a helyiségek tágasak, napfényesek. Korszerű óvodai gyermekbútorokkal, berendezésekkel, fejlesztő játékokkal, sportszerekkel gyarapodott az utóbbi években a tárgyi felszereltség. Köszönhetően ez a fenntartó pénzügyi támogatásának, szakmai fejlesztésnek, valamint a kötelező eszközbeszerzés ütemezésének, a Közalapítványi és TÁMOP-os pályázatok elnyerésének és szülői támogatásoknak. Az óvoda épülete 35 éve épült szolgálati lakásokból átalakítva 3 csoportszobával és kiszolgáló helyiségekkel (gyermek és felnőtt mosdók, WC-k, öltözők, orvosi szoba, melegítő konyha, nevelői szoba, iroda) ben hozzáépítéssel - még egy csoportszoba és kiszolgáló helyiségek átadásával négy csoportszobában 227,08 m2 területen látja el szolgáltató feladatát. Az épület állaga gondozott, de folyamatos karbantartást igényel. Az elmúlt évben, 2012-ben infrastrukturális pályázat jóvoltából az épület homlokzati vakolása, és a nyílászárók cseréje teljes körűen megtörtént. Régi vágyunk valósult meg a felújítással. Intézményképünk még vonzóbbá vált, óvodaképünk pozitív erősítést kapott. Óvodánk tornateremmel nem rendelkezik, de az intézmény jövőképéhez hozzátartozik ennek megvalósítása. Intézményünkben nem volt lehetőség tornaszoba kialakítására, nem rendelkeztünk felszabadítható, illetve átalakítható helyiséggel. A tornaszoba vagy tornaterem megvalósítása csak építéssel lehetséges. Mindenképpen szükségesnek tartanánk a megoldási lehetőségek minél hamarabbi tervezését, forráslehetőségek felkutatásával, pályázatok benyújtásával, hogy a gyermekek mindennapos mozgásfejlesztését biztosítani tudjuk. Az óvoda udvara: Kiegészíti az óvoda épületét három udvarrész, mely a szabadban történő játék és mozgás lehetőséget biztosítja. Az udvar felszereltsége jónak mondható. Szép, terebélyes fék, gondozott parkosított területek színesítik a játszórészeket. Az udvari eszközök, felszerelések fokozatosan kicserélődtek természetes és időtálló, új anyagokból készült korszerű mozgásfejlesztő játékokra. Az udvari fajátékok karbantartása komoly gondot jelent. Az elhasználódás egyre nagyobb mértékű, helyreállítása meghaladja erőnket.

11 Szociokulturális háttér Az utóbbi években megváltozott a kertség arculata. Számos új, igényes kivitelezésű lakóház épült, az elöregedett építmények helyére társasházak épültek. Ezáltal növekedett a terület népességszáma. Folyamatosan növekednek a kertség területén az új vállalkozások, egyre több cég nyitotta meg kapuit a Monostorpályi út, Galamb és Rigó utca által határolt területen. A közelben lévő E.ON, Tigáz, valamint a kibővült Hőerőmű számos munkahelyet biztosít. Ezáltal az óvoda is egyre keresettebb lett, hiszen sok szülő szeretné, ha a gyermeke óvodája a munkahelyhez közel lenne. Éppen ezért óvodánk felé az érdeklődés körzeten kívülről is igen nagy. Kihasználtsági mutatónk évek óta maximális %. A beiratkozások alkalmával évente átlagosan főt irányítunk más óvodába. A gyermekek nevelését hátrányosan befolyásoló családi környezet a több éves tapasztalat alapján enyhe növekedést mutat. (Munkanélküliség, lakáshiány, albérlet, ingerszegény környezet.) Óvodánkban a normatív és rászorultsági támogatottak ebben az évben 47 fő, melynek okai: nagycsaládok, alacsony jövedelem, munkavállalási gondok, egyedülálló szülő stb Tárgyi erőforrások, gazdasági fejlesztések Az elmúlt öt év a költséghatékonyság jegyében telt el. Nevelőközösségünk pedagógiai céljainak megvalósításához külső források bevonásával is megpróbálta megteremteni a szükséges feltételeket. A tárgyi eszközellátottságunk megfelelő volt. A kötelező eszköz- és felszerelési norma előírásainak betartásához, az anyagi erőforrás ütemezetten állt rendelkezésünkre. Nagy gondot fordítottunk az esztétikus, tiszta környezet kialakítására. Pályázatok megnyerésével, alapítványi pénz felhasználásával, a költségvetésből arra törekedtünk, hogy a pedagógiai programunk megvalósításához biztosítsuk azokat a fejlesztő eszközöket, melyek nem álltak rendelkezésünkre. Ezek száma lehetővé teszi minden csoportban a sokszínű tevékenységet.

12 Intézményi költségvetésből, fenntartói pályázaton nyert, és fontosabb fejlesztések, felújítások az utóbbi 5 évben Évek Felújítások Részleges nyílászáró felújítás az épület első szakaszán - Gyermekmosdó (Nyuszi csoport) felújítása - Kazáncsere (részleges felújítása) végrehajtott Szakmai eszközfejlesztés (udvari és képességfejlesztő játékok) - Gépbeszerzés (vasaló, porszívó) Gépbeszerzés (rádiósmagnó) Gépbeszerzés (takarítógép vásárlása) Teljes homlokzat felújítás - Részleges nyílászáró csere, az épület hátsó részén Az elmúlt 5 év sikeres pályázatain nyert beszerzések Év Felújítások Összeg Szakmai, informatikai fejlesztés - 18 db fenyő gyermekszék vásárlása Szakmai informatikai fejlesztés - 1 db Mókuskerék függeszkedő - 1 db Egyensúlyozó lépegető - 1 db Hintaállvány - 5 db csoportszobai fenyő asztal ,-Ft ,-Ft BTM-s gyermekek támogatására fejlesztő játék vásárlás Informatikai pályázat - 1 db notebuk - 2 db hangfal - 1 db pendrive - 1 db színes nyomtató - 1 db fényképező -1 db szünetmentes tápegység - 1 db fénymásoló IN-SPIRÁL TAMOP /10/1 pályázat, szabadidős tevékenységre:szakkörök, játszóházak, rajztanoda, gyermektorna, kirándulások szervezése ,-Ft ,-Ft ,-Ft

13 Az elmúlt évek kiemelt óvodavezetői feladata volt a Homokkerti Szabó Kálmán Utcai Óvodáért közhasznú alapítvány létrehozása. Minden évben a hagyományos rendezvények bevételét gyermekeink javára, környezetünk szépítésére fordítottuk. Év Beszerzés Összeg Nyuszi csoport mosdójának járólapozása, csempézése - 1 db rádiósmagnó vásárlása ,-Ft ,-Ft Pillangó csoport mosdójának járólapozása, csempézése - Irodabútor vásárlása (4 db) alapítványi, és óvodavezetőhelyettesi dokumentációk tárolására ,-Ft ,-Ft db hangfal, erősítő, mikrofon vásárlása, óvodai rendezvények szervezéséhez - Képességfejlesztő játékok vásárlása - Udvari játékeszközök beszerzése (hintás őrtorony, rugós játékok 4 db) Irodabútor vásárlása, a fejlesztő szobai eszközök tárolására - 5 db óvónői asztal vásárlása - Árnyékoló sátor beszerzése a homokozó fölé - Udvari játékok karbantartása, felújítása (első udvar) - Cserjék, fák, évelő növények vásárlása az udvarrészekre ,-Ft ,-Ft ,-Ft ,-Ft ,-Ft ,-Ft ,-Ft ,-Ft db fenyő gyermekszék Pillangó csoport - Udvari mozgásos játékok vásárlása (roller, futókerékpár) - 2 db homokozó és 2 db babaház teljes felújítása a 2-es és a 3-as udvarrészen - Reluxák készíttetése mind a négy csoportszoba ablakaira - A terasz tetőszerkezetének felújítása - A főbejárat kőlapos burkolása ,-Ft ,-Ft ,-Ft ,-Ft ,-Ft ,-Ft Az óvoda szülői közösségének köszönhetően folyamatosan bővült csoportjaink tárgyi felszereltsége Év Beszerzés Mókus csoportba: fürdőszoba beépített szekrény Pillangó csoport: 3 db szőnyeg - Képességfejlesztő játékok Süni csoport: futómotorok, rollerek ajándékozása, libikóka, hintaállvány, képességfejlesztő játékok, könyvek - Pillangó csoport: képességfejlesztő játékok - Nyuszi csoport: Frédi-Béni kocsi, fürdőszobai beépített szekrény - Kerítésfestés az óvoda udvarrészein db szőnyeg a Mókus csoportba - Pillangó csoport: beépített szekrény, képességfejlesztő játékok - Nyuszi csoport: Lovacska pótkocsija Függönyök beszerzése megvarrása a Nyuszi és a Mókus csoportba - Játék- és könyvespolc, fogmosópolc készítése a Nyuszi csoportba

14 2.3. Gyermeklétszám adatok, az intézmény keresettsége Óvodánk négy csoportos. Férőhely az Alapító Okirat szerint: 100 fő A gyermeklétszám alakulása 2008-tól a törzskönyv alapján: Évek Októberi statisztikai létszám fő Év végi létszám fő Túljelentkezők száma fő 2008/ / / / / várható Szakmai munkánk elismerése a gyermeklétszám növekedése, férőhelyünk 100%- os kihasználtsága. A fenntartói, szülői visszajelzések pozitívak, az érdeklődés folyamatos óvodánk iránt. Nagyon sokan keresik intézményünket körzeten kívül is Az óvoda személyi feltételei, humánerőforrás Óvodánk működésének a személyi feltételei biztosítottak a törvényi előírásoknak megfelelően. Pedagógus munkakörök Óvodavezető Óvodavezető helyettes Óvodapedagógus 9 fő 1 fő 1 fő 7 fő Pedagógiai munkát közvetlenül segítő munkakörök Dajka 4 fő Egyéb dolgozók Óvodatitkár Konyhai dolgozó Mosó-takarító Fűtő-udvaros ÖSSZLÉTSZÁM: 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő 17 fő

15 Pedagógusaink sokoldalúan képzettek, szakmailag jól felkészültek. Az elmúlt évek során megújították tudásukat, megszerezték a kötelezően előírt 120 pontos több esetben ezen felül is továbbképzési előírást. Igyekeztek olyan területen kompetenciát szerezni, mely összhangban van a helyi pedagógiai program céljaival, feladataival, az egyéni érdeklődésnek, képességnek is teret adott. A szaktanfolyamok elvégzése lehetőséget teremtett az óvodapedagógusoknak, hogy a csoportokban speciális ismereteket nyújtsanak a gyermekeknek (mozgáskoordináció-fejlesztő, zeneóvoda, logopédiai alapismeretek, drámajáték, mentálhigiéne, nyelvi kommunikáció, pszichológia). Ezáltal is az intézmények arculatának kialakítását segítik elő. Nevelőtestületünk tagjai továbbra is nyitottak az új törekvések megismerésére, befogadására. A fluktuáció minimális, a cserélődés oka nyugdíjazás, gyermekvállalás. A személyi változások következtében nevelőközösségünk új munkaerőkkel frissült, akik építőtagjai lettek közösségünknek. Az óvoda valamennyi csoportjában szakképzett dajkák segítik az óvodapedagógusok nevelőmunkáját. Gyermekszerető, segítő magatartásukkal, bánásmódjukkal alkalmazkodnak az óvodapedagógusokhoz, partnerek a nevelésben. A konyhai dolgozó, az óvodatitkár, a mosó-takarító, az udvaros-fűtő munkája szintén nélkülözhetetlen az óvoda életében. Magukénak érzik az intézmény céljait, az értékek megvalósításában ők is fontos szerepet játszanak. Az életkor év közöttiek, a középosztály van túlsúlyban, akik sokrétű nevelői tapasztalattal rendelkeznek. Az elkövetkező 5 évben várhatóan 1 fő óvodapedagógus sor. nyugdíjazására kerül Az intézmény célkitűzéseinek megvalósítása szempontjából szükséges a megfelelő személyi feltételek folyamatos biztosítása. Intézményünk jól képzett testülettel rendelkezik, melynek megtartása, és megbecsülése fontos feladat volt.

16 Képzettség, felkészültség, képességek Tanfolyam megnevezése a Tanfolyam óraszáma Részvétel Drámajáték 30 óra 3 fő Logopédiai alapismeretek 30 óra 1 fő Minőségbiztosítás az óvodában 30 óra 3 fő Mentálhigiéne az óvodában 60 óra 1 fő Zeneóvoda 60 óra 1 fő Vizuális fejlesztés 30 óra 1 fő 3-6 éves gyermekek fejlesztése 30 óra 2 fő mozgásterápiával EU Pályázatírás és projektmenedzsment 125 óra 1 fő Fejlesztőpedagógusi szakvizsga 120 óra 1 fő Tevékenységközpontú program 60 óra 7 fő Mozgásterápia tanulási nehézség 60 óra 3fő Agykontrol 40 óra 1 fő Magatartászavarok az óvodában 30 óra 1 fő Gordon tréning 30 óra 1 fő Haladó szövegszerkesztés 60 óra 2 fő Marketing, reklám, kommunikáció 40 óra 1 fő Tehetség és kreativitás 10 óra 4 fő A nevelés fegyelmezés korszerű eszközei 10 óra 8 fő Közoktatási vezető szakvizsga 120 óra 1 fő

17 2.5. Pedagógiai munka, elért szakmai eredmények, sikerek az elmúlt 5 évben A szabad játék elsődlegességének biztosításával, a gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődésének, a benne rejlő lehetőségek és személyiségek teljes kibontakoztatásának támogatásával, kompetenciák fejlesztésével, attitűdjének erősítésével, közvetetten segítettük elő az iskolai beilleszkedést, a szándékos tanulás iránti pozitív attitűd kialakulását. A szakmai munkavégzésünk színvonalát alapvetően meghatározza, befolyásolja a testületben kialakult egységes normarendszer, nevelői álláspont, mely az évek alatt fokozatosan összecsiszolódott a pedagógiai munka során. A partneri igényfelmérés kulcsfontosságú volt a hosszútávú célok, stratégiák kidolgozásához, fejlesztési terveink megvalósításához évben és évben is felmértük a szülők és dolgozók, gyerekek elégedettségét, elégedetlenségét és igényeiket. Ezek az eredmények azt mutatják meg, hogy miként sikerült a minőségi munkavégzés megteremtése, hatékonyabbá tettük az óvoda működését, mely megőrizte, tovább gazdagította önálló arculatát, külső-belső kapcsolatrendszerét. Eredményeink - Elmélyült belső szakmai kommunikáció - A szülői házzal való erős együttnevelés - Az összehangolt nevelőmunka hatékonysága a nevelést segítő nem pedagógus alkalmazottakkal - A szabad játék elsődlegességének biztosítása, a sokszínű tevékenységek folyamatos bővítése - Prevenció, felzárkóztatás óvodán belüli egyéni fejlesztőszoba és fejlesztés kialakítása - Az egyéni fejlődés nyomon követése dokumentumban jelölt erősségekre, gyengeségekre épített differenciált feladatadás - Egyre népszerűbbek a Zene-óvoda foglalkozások melyeknek a gyermekek hallásának, ritmusérzékének, mozgáskultúrájának fejlesztése történik. Szülői igénynek megfelelően már három csoport működik. - Színes, sokoldalú szabadidős tevékenységek szervezése, melyben a Debreceni Művelődési Központ együttműködését élvezhetjük (kirándulások, játszóházak, szakkörök, rajztanoda működött). - Létrehoztuk a Homokkerti Szabó Kálmán Utcai Óvodáért elnevezésű közhasznú alapítványt, melynek programjain, pályázatain számos anyagi forráshoz jutottunk. - A pedagógiai programunkban kitűzött egészséges életmód kialakítása terén nagy eredmény, hogy nagyon jól működik a heti 2 gyümölcsnap. A szülők örömmel támogatják a programot, megfelelő mennyiségű és minőségű gyümölccsel és zöldséggel.

18 Hagyományos rendezvényeink - Ősz búcsúztató vásár - Télapó - Adventi, karácsonyi műsor, rendezvény - Farsang - Játszóházak - Alapítványi bál - Anyák napja - Majális - Gyermeknapi kirándulások - Évszakonkénti kirándulások - Évzáró - Nyitott óvodai nap - Nemzeti összetartozás napja június Március Jeles napok: A Föld napja, Madarak és Fák napja, Víz világnapja, Kultúra napja, Állatok világnapja Partnereink elégedettségmérése során elért erősségeink - Gyermekszeretet, a gyermekek ismerete - Óvodai programok változatossága, szervezettsége - A gyermekek számára biztosított érdekes, fejlesztő tevékenységek - Az óvoda felszereltsége, hangulata, esztétikuma, tisztasága

19 Nevelőtestület munkája A nevelőközösség minden tagja részese az óvoda teljesítményének. A közös célokért gondolkodás, konstruktív együttműködés a siker kulcsa. A nevelőtestület egységét a közös célokért való törekvés jelenti. Az alkotó nevelőtestület az óvodapedagógusok számára olyan funkciót tölt be, mint a gyermekek életében a társak közössége. Eredményessége szorosan összefügg a jó közérzettel, a jó munkahelyi klímával. A nevelőtestület tagjaként az óvodapedagógusok feladata - Aktív részvétel az óvodai élet tevékenységeiben, feladatellátásban. - Alkotó együttműködés a nevelőtestület tagjaival a nevelés és szakmai kérdésekben. - Szakmai információk megosztása, gazdagítása. - Szakmai képviselet a külvilág előtt. - Az intézmény szakmai jó hírnevének erősítése. - Szakmai titkok megőrzése Szakmai munkaközösségek munkája A szakmai munkaközösségek munkája szorosan kapcsolódott céljaink, feladataink megvalósításához. Elméleti, gyakorlati szakmai bemutatók segítették a nevelőmunka színvonalát. A munkaközösségek tevékenysége éves munkaterv alapján valósulnak meg. Az adott területen óvodapedagógusi kompetenciák erősítése, szakmódszertani tudásuk újszerű ismeretekkel való frissítése, egysége tervezőmunka formálása zajlott. Tevékenységi körét képezte egyéni szakmai önképzés, hospitálás, bemutató foglalkozások, szakmai előadások szervezése, elemzések, értékelések, beszámolók, szakmódszertani anyagok készítése. A munkaközösség-vezetők rész vesznek az intézmény szakmai ellenőrzésében is.

20 Nevelőmunkát segítő dolgozók munkája Nevelőmunkánk, pedagógiai tevékenységünk aktív részesei a technikai dolgozók, a legközvetlenebb segítőként a dajka munkatársak. Teljes személyiségükkel hatást gyakorolnak a gyermekekre, így nagyon fontos a mintaadásuk, magatartásuk, beszédstílusuk, külső megjelenésük. Munkája az óvodapedagóguséval összehangolttá válik. Ismernie kell, milyen célok érdekében, hogyan működjön konstruktívan az óvónővel. Elvárások az dajka és egyéb munkakörben dolgozók munkatársakkal szemben: - Szeretetteljes, gondos, türelmes bánásmód a gyermekekkel. - Felelősségtudat. - Őszinteség, bizalom, jóindulat. - Tapintatosság, diszkréció Belső ellenőrzések, értékelések Szakmai ellenőrzés, értékelés Az ellenőrzési, mérési, értékelési terv alapján, a tervezett feladatok végrehajtása a vezetés által megvalósult. Az ellenőrzés területe kapcsolódott az adott év munkaközösségi témájához s magába foglalta a dokumentáció ellenőrzését is. Időpontját, módját, szempontjait a vezető előzetesen közzé tette. A megvalósítás a minőségfejlesztési csoport által kidolgozott értékelőlapok szempontsora alapján zajlott. Az erősségek és az elvárt változás rögzítése írásos formában történt. A minőségirányításban teljesítményértékelési rendszer bevezetésére került sor. Célja az óvodapedagógusok és a nevelőmunkát közvetlenül segítő dolgozók munkájának értékelése volt. A pedagógusok értékelése 2008-ban, a technikai dolgozók értékelése ben kezdődött. A dolgozók teljesítményértékelésének ütemezése az éves munkatervben rögzített Gyermekvédelem Gyakorlatunkban minden csoportos óvodapedagógus ellát gyermekvédelmi feladatokat. A gyermeki jogok védelme érdekében, a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a veszélyeztetett gyermekek, családok segítését gyermekvédelmi felelős végzi.

A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat.

A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat. MARGIT TÉR 20. TELEFON/FAX: (52) 498-565 BEVEZETŐ GONDOLATOK A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat. Mint korábban,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1979. évben Budapest, VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

Előterjesztés. Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása

Előterjesztés. Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása Előterjesztés A 6. napirendi ponthoz Napirend: Előterjesztő: Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása a polgármester és az óvodavezető Előzmények: - Határozat- tervezet: az előterjesztés

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

2006. augusztus 15. Összeállította: Gergely Judit

2006. augusztus 15. Összeállította: Gergely Judit A Zöld Titkok Kastélyóvodája Minõségirányítási Programja végrehajtásának értékelése 2006. augusztus 15. Összeállította: Gergely Judit óvodavezetõ 2 Az 1993. évi LXXIX.törvény a közoktatásról 40. (11) alapján

Részletesebben

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16.

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16. Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School Közzétételi lista 2014. október 16. 1 Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School nevelési oktatási intézményi Közzétételi listája A kormány 229/2012 (VIII.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1967. évben Budapest, VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

Tisztelt Képviselő Testület!

Tisztelt Képviselő Testület! Vezetői Pályázat Napsugár Óvoda Tisztelt Képviselő Testület! Horváth Zsoltné s^akvksgázott óvodapedagógus a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bárczay Anna Városi Óvoda 2012. július 13. napján kiadott, 86/2012.(VII.13.) számú önkormányzati határozattal elfogadott

Részletesebben

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését.

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését. Óvodánkról: Az Egyetértés Utcai Óvoda 1976.novemberében nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt 4 csoporttal 100 férőhellyel. Azóta óvodánk Kecskemét egyik legszebb kertvárosában a Petőfivárosban 225 kisgyermek

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/ :37/ :

Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/ :37/ : Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/541-434 :37/541-433 : polgarmester@kerekharaszt.hu /2016. Előkészítésben közreműködött: Ludányi Brigitta köznevelési referens

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2328-3/2015. 10. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes

Részletesebben

Éves Önértékelési Terv os nevelési év

Éves Önértékelési Terv os nevelési év Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 14 Tel: 52/273-180, e-mail: ovodavezeto@egyovig.hu www.egyovig.hu OM azonosító: 200463 Éves Önértékelési Terv 2015-16-os nevelési év 1 2

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 0 K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2015/2016.

Részletesebben

Alapító okirat - - 5. Tagintézményei: 6. Jogelődjének megnevezése, székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest Nádor utca 32.

Alapító okirat - - 5. Tagintézményei: 6. Jogelődjének megnevezése, székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest Nádor utca 32. Alapító okirat ának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8..(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21..(3)

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Jogszabályi háttere: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

Az Aranykapu Óvoda alapító okiratát Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselőtestülete az 54/2015. (III.26.) HÖ. számú határozatával fogadta el.

Az Aranykapu Óvoda alapító okiratát Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselőtestülete az 54/2015. (III.26.) HÖ. számú határozatával fogadta el. Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága Elnökétől a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Az Aranykapu Óvoda alapító okiratának

Részletesebben

KISCSILLAG ÓVODA DOMONY 2182 Domony, Fő út 98. tel.: 28/ ; 28/ mobil: /

KISCSILLAG ÓVODA DOMONY 2182 Domony, Fő út 98. tel.: 28/ ; 28/ mobil: / KISCSILLAG ÓVODA DOMONY 2182 Domony, Fő út 98. tel.: 28/576-530; 28/576-531 mobil: +36 20/824 59 89 e-mail: ovoda.dompol@invitel.hu NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017. NEVELÉSI ÉV

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 7. melléklete M Ó D O S Í T Ó O K I R A T Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2120 Dunakeszi, Garas u. 26. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Bárdos Lajos

Részletesebben

KIVONAT. a Képviselő-testület április 22-i ülésének jegyzőkönyvéből. Határozat

KIVONAT. a Képviselő-testület április 22-i ülésének jegyzőkönyvéből. Határozat Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselő-testület 05. április -i ülésének jegyzőkönyvéből Kihagyva a kihagyandókat! 0/05. (IV..) ÖH. A Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítása Határozat.) Város Önkormányzatának

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 5. melléklete Dunakeszi Oktatási Központ 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Dunakeszi Oktatási Központ

Részletesebben

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése 40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése HATÁROZAT Képviselő-testülete megtárgyalta a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-11/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 2013. június 21. napján kelt, 2013. július 1-től hatályos alapító

Részletesebben

Társulási ülés 2012. december 11. 10. napirend ALAPÍTÓ OKIRAT

Társulási ülés 2012. december 11. 10. napirend ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRAT A Jászsági Óvodai Intézménynek, mint a Jászsági Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Köznevelési Intézmény jogutód Intézményének a Jászsági Többcélú Társulás Társulási Tanácsa

Részletesebben

Beszámoló. ,Napsugár Óvoda Vezetőjétől 4564 Nyírmada, Sugár út 1. A Napsugár Óvoda működési feltételeiről, és gazdálkodásáról.

Beszámoló. ,Napsugár Óvoda Vezetőjétől 4564 Nyírmada, Sugár út 1. A Napsugár Óvoda működési feltételeiről, és gazdálkodásáról. ,Napsugár Óvoda Vezetőjétől 4564 Nyírmada, Sugár út 1. Beszámoló A Napsugár Óvoda működési feltételeiről, és gazdálkodásáról. Nyírmada, 2012. augusztus 31. Tisztelt Képviselő-testület! Óvodánk elmúlt egy

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

Felelős: Határidő: 2012. december 1. MÓDOSÍTÓ OKIRAT

Felelős: Határidő: 2012. december 1. MÓDOSÍTÓ OKIRAT 685/2012. (XI.29.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a Városi Nevelési Tanácsadó, Pályaválasztási és Logopédiai Intézet Alapító Okiratának módosítását 2012.

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 6. melléklete M Ó D O S Í T Ó O K I R A T Fazekas Mihály Általános Iskola 2120 Dunakeszi, Radnóti M. u. 29. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Fazekas Mihály

Részletesebben

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Nagy Gyöngyi Mária Óvodapedagógiai konferencia - 2013. 04. 12.- Hotel Benczúr 1 Köznevelés A köznevelés közszolgálat, amely a felnövekvő

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1913. évben Budapest Székesfőváros által létesített (alapított)

Részletesebben

os NEVELÉSI ÉV

os NEVELÉSI ÉV NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016-os NEVELÉSI ÉV SZENT MIKLÓS GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017-es NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 85/2013. (V.30.) határozata

Részletesebben

Szakértői vélemény az

Szakértői vélemény az Szakértői vélemény az EGYÜTT-ÉRTÜK ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJÁRÓL Az intézmény székhelye: 5510 Dévaványa, Vörösmarty ú. 6-8. Az intézmény típusa: Többcélú, közös igazgatású közoktatási

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 4-én tartandó rendkívüli ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 4-én tartandó rendkívüli ülésére HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1982. évben Budapest VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év KISVÁRDAI EGYESÍTETT ÓVODA OM azonosító: 201 061 4600 Kisvárda Csillag köz 2. Tel.: 06-45/405-225. E-mail: csillagovi@naracom.hu Web: www.csillagovoda.info NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1989. évben Budapest VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 229/2012 (VIII.28) Kormány rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról I. fejezet 23. (1-2) bekezdés 2015-2016 nevelési évhez A Nemzeti Erőforrás Miniszter

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 48/2015. (VI.29.) KT. sz.

Részletesebben

Beszámoló. Napsugár Óvoda Vezetőjétől Nyírmada, Sugár út 1. A Napsugár Óvoda működési feltételeiről, és gazdálkodásáról

Beszámoló. Napsugár Óvoda Vezetőjétől Nyírmada, Sugár út 1. A Napsugár Óvoda működési feltételeiről, és gazdálkodásáról Napsugár Óvoda Vezetőjétől 4564 Nyírmada, Sugár út 1. Beszámoló A Napsugár Óvoda működési feltételeiről, és gazdálkodásáról Nyírmada, 2014. május 25. Tisztelt Képviselő-testület! Óvodánk elmúlt egy évi

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV BOGYISZLÓI KISTARISZNYA ÓVODA 7132. BOGYISZLÓ, PETŐFI S. U. 16. Tel: 06-74-440-774 E-mail: ovoda@bogyiszlo.hu OM: 202193 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017 NEVELÉSI ÉV Ikt.sz. 136/2016 A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

81/2016. (IV. 28.) önkormányzati határozat. Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény Alapító Okiratának elfogadása

81/2016. (IV. 28.) önkormányzati határozat. Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény Alapító Okiratának elfogadása 8/06. (IV. 8.) önkormányzati határozat Intézmény Alapító Okiratának elfogadása Heves Város Önkormányzat megtárgyalta a Intézmény Módosító Okiratának és Alapító Okiratának elfogadása tárgyában előterjesztett

Részletesebben

Javaslat a 2014/2015. nevelési év értékelésének szempontjaira

Javaslat a 2014/2015. nevelési év értékelésének szempontjaira Javaslat a 2014/2015. nevelési év értékelésének szempontjaira Tisztelt Humán Bizottság! A korábbi évekhez hasonlóan készült el az az értékelési szempontsor, illetve néhány, az összehasonlítást segítő táblázat,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 308/2004. (VII.08.) számú határozata alapján az 1995. évben Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata által létesített

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 28/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 28/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(II.13) határozata

Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(II.13) határozata Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(II.13) határozata a Tornyospálcai Közös Fenntartású Óvoda és Könyvtár Alapító Okirata módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról

Részletesebben

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10.

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10. B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10. Egységes szerkezetbe foglalt módosított

Részletesebben

13/2013. ( ) Kgy.h.

13/2013. ( ) Kgy.h. 13/2013. (02. 01.) Kgy.h. Döntés a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Exner Leó Óvoda létrehozásáról valamint az alapító okirat elfogadásáról HATÁROZAT 1./ Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV BOGYISZLÓI KISTARISZNYA ÓVODA 7132. BOGYISZLÓ, PETŐFI S. U. 16. Tel: 06-74-440-774 E-mail: ovoda@bogyiszlo.hu OM: 202193 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016 NEVELÉSI ÉV Ikt.sz. 107/2015 A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T DEMECSERI TÜNDÉRKERT ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Buj Község Önkormányzat Képviselő-testület 183/2016. (II.15.) határozata Buj Község Önkormányzata Képviselő testületének a Buji Aranyalma Egységes Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának a kormányzati funkciók

Részletesebben

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető:

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: 4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: Óvoda nyitva tartása gyermekek számára: 6.30-17.30 Óvoda nyitva tartása dolgozók számára: 6.00-18.00

Részletesebben

BEMUTATKOZIK A SZENTESI FELSŐPÁRTI ÓVODA

BEMUTATKOZIK A SZENTESI FELSŐPÁRTI ÓVODA BEMUTATKOZIK A SZENTESI FELSŐPÁRTI ÓVODA A Szentesi Felsőpárti Óvoda öt óvodából áll: Intézményvezető: Geréné Dunaháti-Vas Márta (megbízása: 2013. augusztus 16-tól 2018. augusztus 15-ig szól) Int. vez.

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 85/2014. (V. 28.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 85/2014. (V. 28.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása Az előterjesztés száma: 95/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. május 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A Decs Tesz- Vesz

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv: ALAPÍTÓ OKIRAT Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.

Részletesebben

O vodai Belso O ne rte kele s. Inte zme nyi o ne rte kele s

O vodai Belso O ne rte kele s. Inte zme nyi o ne rte kele s 1 O vodai Belso O ne rte kele s Inte zme nyi o ne rte kele s TARTALOMJEGYZÉK 1. Intézményi alapdokumentumok alapján történő önértékelés... 3 1. Alapító okirat... 3 2 2. Pedagógiai program:... 7 3. SZMSZ...

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) Melléklet a 283/2010. (VII. 13.) sz. Ökt. határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében foglaltak, az államháztartás működési rendjéről

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Erzsébet Ligeti Óvoda 2016/2017 NEVELÉSI ÉV

KÖZZÉTÉTELI LISTA Erzsébet Ligeti Óvoda 2016/2017 NEVELÉSI ÉV KÖZZÉTÉTELI LISTA Erzsébet Ligeti Óvoda 2016/2017 NEVELÉSI ÉV Szervezeti, személyzeti adatok Az intézmény neve: Erzsébet Ligeti Óvoda OM azonosítója: 201876 Feladatellátás helyei: Székhelye: 9023 Győr,

Részletesebben

A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év

A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év Készült, a 229/2012.(VIII.28.) korm.r. és a Nktv 23 (1)-(2) bek. alapján. Intézményünk neve : Kölcsey Utcai és Ligeti Sori

Részletesebben

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2013-2014. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7. ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 484/2012.(XII.10.) határozata

Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 484/2012.(XII.10.) határozata Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 484/2012.(XII.10.) határozata a Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatás és Könyvtár Tornyospálca többcélú intézmény

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL. KAPOSVÁR 2009 AZ INTÉZMÉNY ADATAI Hivatalos elnevezés: Petőfi Sándor Központi Óvoda Az intézmény címe: 7400. Kaposvár, Petőfi u.20 OM azonosító: 033759

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. február 28-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. február 28-i ülésére Tárgy: Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde alapító okirat módosítása Előkészítette: Sápi András intézményi referens Véleményező Bizottság: Tisztelt Képviselő-testület! Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: , TELEFAX:

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: , TELEFAX: HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

KÖZZÉTÉTELI LISTA. A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: KÖZZÉTÉTELI LISTA A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: ARANY JÁNOS ÓVODA 2015/16. NEVELÉSI ÉV Szervezeti, személyzeti

Részletesebben

A l a p í t ó o k i r a t

A l a p í t ó o k i r a t A l a p í t ó o k i r a t Bácsalmás Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa, mint irányító szerv Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 90.. az államháztartásról szóló

Részletesebben

Címe: 3524. Miskolc, Leszih A. u. 6. Szilvás úti Tagóvoda Címe: 3529. Miskolc, Szilvás u. 37.

Címe: 3524. Miskolc, Leszih A. u. 6. Szilvás úti Tagóvoda Címe: 3529. Miskolc, Szilvás u. 37. VI-189/3026/2012. sz. határozat melléklete 26.sz. melléklet A L A P Í T Ó O K I R A T (Egységes szerkezetben) Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületi ülésére 2008. október

TÁJÉKOZTATÓ Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületi ülésére 2008. október TÁJÉKOZTATÓ Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületi ülésére 2008. október Tárgy: Tájékoztató a 2008/2009. tanévkezdés tapasztalatairól, a személyi és tárgyi feltételek alakulásáról. Készítette: Mozgay

Részletesebben

VEZETŐI PROGRAMOM AZ ELKÖVETKEZŐ 5 ÉVRE

VEZETŐI PROGRAMOM AZ ELKÖVETKEZŐ 5 ÉVRE SZABÓ ILDIKÓ VEZETŐI PROGRAMOM AZ ELKÖVETKEZŐ 5 ÉVRE Azt amit már tudsz, próbáld meg jól felhasználni a gyakorlatban, s ha így teszel, idővel fölfeded majd a rejtett dolgokat, amelyekre kíváncsi vagy.

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés A képviselő-testület 2014. április 29-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Alsózsolca Város Önkormányzata a 2. sz. Napköziotthonos Óvodára vonatkozóan pályázatot kíván benyújtani az Integráció

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető:

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: 4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: Óvoda nyitva tartása gyermekek számára: 6.30-17.30 Óvoda nyitva tartása dolgozók számára: 6.00-18.00

Részletesebben

2./ A Képviselő-testület megbízza dr. Kelemen Henrietta jegyzőt a további feladatok ellátásával. Alapító okiratot módosító okirat

2./ A Képviselő-testület megbízza dr. Kelemen Henrietta jegyzőt a további feladatok ellátásával. Alapító okiratot módosító okirat 216/2015. (IV. 30.) Tárgy: VDÁMK alapító okiratának módosítása Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban Képviselő-testület) megtárgyalta Lesi Árpád előterjesztését és a következő

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2015. (V.27.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2015. (V.27.) önkormányzati határozata Önkormányzata Képviselő-testületének 9/015. (V.7.) önkormányzati határozata a Nyírbátori Óvoda, Bölcsőde alapító okiratának módosításáról A Képviselő-testület I. - elhatározza, hogy a Nyírbátori Óvoda,

Részletesebben

K i v o n a t. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2014. K i v o n a t Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 149/2014.

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év

KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017. nevelési év A Kormány 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelete 23 ( ) alapján az alábbi adatok kerülnek közzétételre: 1. Felvétel, beiratkozás Felvétel: Az óvodai felvétel jelentkezési

Részletesebben

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Öttevény Község Polgármesterétől Öttevény, Fő u. 100. 5. napirend Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Az Öttevényi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1895 évben Budapest Székesfőváros által létesített (alapított) Polgári

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Alapító okirata

Szivárvány Óvoda Alapító okirata Szivárvány Óvoda Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása: ALAPÍTÓ OKIRAT Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete és Sajópálfala község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.:22-43/2014. Tárgy: A Kiszombori Mikrotérség Karátson Emília Napköziotthonos

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Művelődési Ház 9919 Csákánydoroszló Vasút u.4.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Művelődési Ház 9919 Csákánydoroszló Vasút u.4. ALAPÍTÓ OKIRAT Csákánydoroszló Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére 1 Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére Tárgy: A Wunderland Óvoda Esélyegyenlıségi programjának módosítása Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök Elıterjesztést

Részletesebben

Alapító okiratot módosító okirat

Alapító okiratot módosító okirat 324/2013. (VI. 19.) Tárgy: Varga Domokos ÁMK alapító okiratának módosítása Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban Képviselő-testület) megtárgyalta Bődi Szabolcs polgármester

Részletesebben

AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN

AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN Petránné Képes Gizella Óvodavezető, közoktatási szakértő, tréner Miskolci Batsányi János Óvoda Kisgyermekkori nevelés támogatása

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: Napirend elfogadása. 1. Az Aprók Háza Óvodát érintő kérdések meghozatala. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: Napirend elfogadása. 1. Az Aprók Háza Óvodát érintő kérdések meghozatala. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült a Péteri Közös Önkormányzati Hivatalban, Péteri Község Önkormányzat Képviselőtestületének, 2013. július 31. napján, 19,30 órakor tartott rendkívüli ülésének könyvéből. A Képviselő-testület

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben