HOMOKKERTI PITYPANG ÓVODA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HOMOKKERTI PITYPANG ÓVODA"

Átírás

1 PÁLYÁZAT A HOMOKKERTI PITYPANG ÓVODA ÓVODAVEZETő BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA Készítette: Kapja: Tasnádi Józsefné Debrecen Polgármesteri Hivatal 4030 Debrecen, Humán Főosztály Mikepércsi út 64. I/ Debrecen, Kálvin tér 11. Tel.: 06-30/

2 Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humán Főosztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. Tisztelt Közgyűlés, Nevelőtestület, Alkalmazotti közösség! A Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A. alapján a december 21-én közzétett pályázati felhívás alapján a Homokkerti Pitypang Óvoda óvodavezető (magasabb vezető) beosztás ellátására az óvodavezetői állást tisztelettel megpályázom. A pályázati kiírás feltételeinek a mellékelt okiratok, valamint a közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő alapján megfelelek. Mellékelem önéletrajzomat, szakmai önéletrajzomat, a diplomák másolatait, az erkölcsi bizonyítványt, és a nyilatkozatokat. Debrecen, január 21. Tisztelettel: Tasnádi Józsefné

3 TARTALOMJEGYZÉK A vezetői programot meghatározó jogszabályi háttér Bevezetés Vezetői hitvallásom Vezetői célkitűzésem Helyzetelemzés, erőforrások bemutatása Az intézmény bemutatása Tárgyi erőforrások, gazdasági fejlesztések Gyermeklétszámok alakulása, az intézmény keresettsége Személyi feltételek, humán erőforrás Pedagógiai munka, elért szakmai eredmények, sikerek Nevelőtestület munkája Szakmai munkaközösségek munkája Nevelőmunkát segítő dolgozók munkája Belső ellenőrzések, értékelések Gyermekvédelmi munka Összegzés VEZEŐI PROGRAM Vezetői koncepció évre A törvényes és jogszerű működés biztosítása Vezetői célmeghatározás, a célmeghatározásból eredő feladatok Szervezetfejlesztés Humán erőforrás fejlesztése Gazdasági, tárgyi erőforrások fejlesztése Az óvoda kapcsolatrendszerének továbbfejlesztése A Homokkerti Szabó Kálmán Utcai Óvodáért közhasznú alapítvány működésére vonatkozó elképzelésem Ellenőrzési, értékelési rendszer működtetése Pedagógiai koncepció évre Pedagógiai célmeghatározás Helyi Pedagógiai Program kiemelt feladatai A célmeghatározásból eredő feladatok - Hosszútávon megoldandó feladatok:5 év - Középtávon megoldandó feladatok: 3-4 év - Rövidtávon megoldandó feladatok: 1-2 év Zárszó, összegzés 4.oldal 5. oldal 7. oldal 8. oldal 9. oldal 9. oldal 11. oldal 14. oldal 14. oldal 17. oldal 19. oldal 19. oldal 20. oldal 20. oldal 20. oldal 21. oldal 22. oldal 23. oldal 24. oldal 25. oldal 27. oldal 29. oldal 30. oldal 32. oldal 32. oldal 34. oldal 34. oldal 35. oldal 36. oldal 43. oldal 6. Mellékletek: - Szakmai önéletrajz - Oklevél másolatok - Erkölcsi bizonyítvány - Nyilatkozatok

4 A vezetői programot meghatározó jogszabályi háttér Az évi XXX. törvény a közalkalmazottak jogállásáról A 137/1996.(VIII.28.) Kormányrendelet az óvodai nevelés Országos Alapprogramjából 255/2009.(XI.20.) Kormányrendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló 137/1996.(VII.28.) Kormányrendelet módosításáról Az évi XXXI. törvény A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről A Kormány 229/2012.(VIII.28.) Kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelete évi CXCV törvény és 369/2011.(XII.31.) Kormányrendelete A program írásánál figyelembe vett dokumentumok Hajdú-Bihar megye közoktatási fejlesztési terve Debrecen Város Koncepciója Az intézmény Alapító Okirata Helyi Pedagógiai Program Szervezeti és Működési Szabályzat Házirend Az intézmény belső szabályzatai

5 1. BEVEZETÉS A Homokkerti Pitypang Óvoda megbízott helyettes vezetőjeként a 7 éves intézményvezetői tapasztalat és munkatársaim biztatása megerősített abban, hogy az elkövetkező ciklusra is benyújtsam vezetői pályázatomat. Munkatársaimmal 33 éve dolgozom együtt, sok sikert tudhatunk magunk mögött. Ismerem a testület összetételét, együtt alakítottuk ki a szakmai munkánk irányát, formáltuk a közösséget. Megéltünk számtalan változást - kistérségi társulási fenntartás, tagintézménnyel rendelkeztünk, majd többcélú közoktatási intézménnyé szerveztek át bennünket -, melyek nagy befolyással voltak az óvoda működésére, sok plusz munkát követeltek a nevelőtestülettől. A sok kihívás, az új feladatok erőfeszítése, megújulásra késztettek bennünket, melyek pozitív irányba formálták az óvoda kollektíváját. Az elmúlt négy évben végzett vezetői munka igazi kihívást jelentett számomra a Debrecen-Mikepércs Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működtetett összevont majd többcélú intézmény vezetőjeként, igazgatójaként. Törekedtem arra, hogy megfeleljek az új fenntartói elvárásoknak, folyamatosan alkalmazkodva és szem előtt tartva a törvényi változásokat az újabb és újabb tanügy-igazgatási követelményeket. A szakmai eredmények megerősítettek abban, hogy emberileg és szakmai felkészültségben is képes vagyok arra, hogy rendszerben, folyamatában átlássam és irányítsam a Homokkerti Pitypang Óvoda működését. Kinevezésemtől kezdődően kiemelt feladatomnak tekintettem, hogy óvodánkba járó gyermekek nyugodt, rendezett, kiegyensúlyozott környezetben élhessék meg játékos óvodás éveiket, a szülők pedig biztonságban és jó hangulatú légkörben tudhassák gyermekeiket. Személyes példamutatásommal, elkötelezettségemmel motiválom, formálom a közösséget. Igyekszem a feladatok elosztását a jövőben is differenciálni és egyénre szabni.

6 A siker kulcsa a stabil kollektíva, jól képzett, összeszokott színvonalas pedagógus gárda. A pedagógiai munkát segítő szakképzett dajkák munkája is fontos számomra, partnerek a nevelési feladatok ellátásában. A közösen elért eredményeink, az intézmény nevének, hírének pozitív irányba történő erősítése miatt szívesen választják óvodánkat. A szülők bizalmának erősítése, gyermekeink érdekeinek maximális figyelembe vétele egy partnerközpontú intézmény céltudatos működtetését kívánja meg. A megújuló elvárások figyelemmel kísérése nagyon fontos versenyorientált társadalmunkban. A szülők, intézményválasztók meghatározzák az óvoda sorsát, azzal, hogy hová íratják be gyermekeiket. Igényeik megismerése és figyelembevétele nélkül nem lehet eredményes munkát végezni és sikeres intézményt működtetni. Vezetői programom megvalósítása során kamatoztatni kívánom 33 éves pedagógusi gyakorlatomat, 13 éves vezetői ismereteimet. Úgy érzem, hogy az új és a régi munkatársakkal együtt az elért eredmények, sikerek, nehézségek után képesek vagyunk értékeinket megőrizve, nevelőmunkánk színvonalát emelve a megkezdett nevelőmunkát folytatni. A régi stabil jó szokások megtartása mellett a szilárd értékrend, a kialakított hagyományok ápolása, átörökítése fontos feladat. Az intézmény mai arculata, a benne folyó hatékony és korszerű nevelőmunka nem jöhetett volna létre az együtt és összedolgozni tudó alkalmazotti közösség nélkül.

7 A múltat tartsd meg a jelennek, s mutass a jövő felé (Vörösmarty Mihály) 1.1. Vezetői hitvallás Vezetői hitvallásom alapjának a gyermekek tiszteletét, feltétel nélküli elfogadását tartom, mely elveket óvodapedagógusként is vallom. Ebből az elvből kiindulva vállalom újra a megmérettetést. Bízom abban, hogy a hivatástudattal végzett óvodapedagógusi munka és az elmúlt években megszerzett elméleti és gyakorlati vezetői tapasztalatok segítenek e feladat teljesítésében és a munka további folytatásában. A Homokkerti Pitypang Óvoda vezetőjeként olyan értékeket szeretnénk teremteni és tovább vinni, ahol az igényesség és tolerancia alapvető emberi magatartás és ez megnyilvánul gyermekeink szeretetteljes nevelésében és munkatársi kapcsolatainkban egyaránt. Olyan közösséget kívánok irányítani, ahol az alkalmazottak: - szakmai munkájukat belső hittel, elkötelezettséggel, a gyermekek fejlődésébe vetett bizalommal végzik - a családdal szorosan együttműködve nevelnek - az intézményi célokkal azonosulnak. Az eredményes, sikeres munka érdekébe vezetői tevékenységem során fontosnak tartom: - a beosztottak alapos ismeretét, személyes értékeiket és szakmai elkötelezettségüket - világosan megfogalmazott, közösen értelmezett célok megvalósítását - a felelősségvállalást, kezdeményezést, a folyamatok állandó javítását, - az optimális tárgyi és személyi feltételek biztosítását, az alkotó légkör kialakítását, mely a vezető és a gyermekekkel foglalkozó valamennyi dolgozó csapamunkájának eredménye. Az intézmény fenntartójával korrekt, szakmai alapokon nyugvó kapcsolatot kívánok kiépíteni és működtetni. Döntéseimben az elvárásait figyelembe veszem, minden tevékenységemben törvényesen és jogszerűen járok el. A változások iránti fogékonysággal végzem feladataimat.

8 1.2. Vezetői célkitűzés Célom - hogy az óvoda eddig elért eredményeit ismerve a belső körülményeket, működési rendet törvényes és színvonalas óvodát működtessek - hogy olyan utat, jövőt mutassak kollégáimnak, melyben a folyamatos minőségi munka szakmai sikereket és biztos munkahelyet garantál számukra - hogy vezetői munkámat a külvilág iránti nyitottság jellemezze, informálódjak és elnyerjük az óvoda szélesebb körű megismertségét, elismertségét - hogy partnerközpontú intézményként a minőségi munka folyamatos fejlesztésével önálló arculatot megőrző, családias légkört nyújtó intézmény menedzselése valósuljon meg. Hiszem, hogy a menedzser szemléletű vezetési gyakorlat hat a mindennapi pedagógiai munkára, hogy a szűkös és az egyre inkább szűkülő erőforrásokat hatékony vezetéstechnikai és motiváció eszközökkel pótolhatja a vezető. Stratégiai cél A mi óvodánkban a legfontosabb a gyermekek szeretete és megbecsülése. Arra törekszünk, hogy a családokkal együttműködve a gyermekek életkori sajátosságait, egyéni fejlődési ütemét figyelembe véve neveljük a gyermekeket. Célunk a környezetét megismerő, benne tevékenykedő, környezetét szerető, óvó gyermekek formálása, valamint a bármely szempontból hátrányos helyzetű gyermekek számára az esélyegyenlőség megteremtése. A gyermekek olyan képességekhez jussanak, mely elősegíti az óvodából az iskolába való átmenetet. Értékeink - Harmonikus munkahelyi légkör - Jó személyi és tárgyi feltételek - Családdal való nyitott és hatékony együttműködés - Tevékenységközpontú nevelés - Belső humánerőforrás fejlesztés - Partnerközpontú együttműködés - Az óvoda maximális kihasználtsága - Esztétikus, tiszta óvodai környezet Valamennyiünk közös célja, hogy minden gyermek szeretetteljes légkörben, tevékenyen töltse napjait, otthon és biztonságban érezze magát az óvodában. A létrehozott értékekre, eredményekre építeni fogok, minden eddigi pozitív folyamatot megerősítni és továbbfejleszteni kívánok.

9 2. HELYZETELEMZÉS, ERŐFORRÁSOK BEMUTATÁSA Jó megállni és elemezni a múltat, erre építve a jövő feladatait Az intézmény bemutatása (Makra Lajosné) 1. Az intézmény hivatalos neve: Homokkerti Pitypang Óvoda 2. Az intézmény feladatellátási helye: 2.1. Székhelye: 4030 Debrecen, Szabó Kálmán u Az intézmény típusa: Óvoda 4. Felvehető maximális gyermeklétszám: 100 fő 5. Alapító szerv neve és székhelye: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 4024 Debrecen, Piac u Fenntartó és működtető neve,székhelye: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 4024 Debrecen, Piac u Irányító szerv neve, székhelye: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 4024 Debrecen, Piac u Az intézmény működési köre: Debrecen Megyei Jogú Város közigazgatási területe 9. Az intézmény közfeladata és a évi CXC törvény pontja szerinti alapfeladata: Óvodai nevelés 10. Az intézmény alaptevékenysége, annak szakágazati besorolása és szakfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: KSH által kiadott gazdasági TEÁOR 08-ban meghatározott besorolás: Szakágazat száma, megnevezése: Iskolai előkészítő oktatás Óvodai nevelés Szakfeladat száma, megnevezése: Óvodai nevelés, ellátás (beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek óvodai nevelése) Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása (az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, aki a szakértői bizottság véleménye alapján egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd) Óvodai intézményi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

10 Óvodánk épülete és udvara Óvodánk kertvárosi környezetben a Homokkertben található. Az itt élő emberek kertes, családi házakban élnek. A családok helyzetének anyagi helyzete, életkörülményei jónak, átlagosnak mondható. A csoportszobák és a helyiségek tágasak, napfényesek. Korszerű óvodai gyermekbútorokkal, berendezésekkel, fejlesztő játékokkal, sportszerekkel gyarapodott az utóbbi években a tárgyi felszereltség. Köszönhetően ez a fenntartó pénzügyi támogatásának, szakmai fejlesztésnek, valamint a kötelező eszközbeszerzés ütemezésének, a Közalapítványi és TÁMOP-os pályázatok elnyerésének és szülői támogatásoknak. Az óvoda épülete 35 éve épült szolgálati lakásokból átalakítva 3 csoportszobával és kiszolgáló helyiségekkel (gyermek és felnőtt mosdók, WC-k, öltözők, orvosi szoba, melegítő konyha, nevelői szoba, iroda) ben hozzáépítéssel - még egy csoportszoba és kiszolgáló helyiségek átadásával négy csoportszobában 227,08 m2 területen látja el szolgáltató feladatát. Az épület állaga gondozott, de folyamatos karbantartást igényel. Az elmúlt évben, 2012-ben infrastrukturális pályázat jóvoltából az épület homlokzati vakolása, és a nyílászárók cseréje teljes körűen megtörtént. Régi vágyunk valósult meg a felújítással. Intézményképünk még vonzóbbá vált, óvodaképünk pozitív erősítést kapott. Óvodánk tornateremmel nem rendelkezik, de az intézmény jövőképéhez hozzátartozik ennek megvalósítása. Intézményünkben nem volt lehetőség tornaszoba kialakítására, nem rendelkeztünk felszabadítható, illetve átalakítható helyiséggel. A tornaszoba vagy tornaterem megvalósítása csak építéssel lehetséges. Mindenképpen szükségesnek tartanánk a megoldási lehetőségek minél hamarabbi tervezését, forráslehetőségek felkutatásával, pályázatok benyújtásával, hogy a gyermekek mindennapos mozgásfejlesztését biztosítani tudjuk. Az óvoda udvara: Kiegészíti az óvoda épületét három udvarrész, mely a szabadban történő játék és mozgás lehetőséget biztosítja. Az udvar felszereltsége jónak mondható. Szép, terebélyes fék, gondozott parkosított területek színesítik a játszórészeket. Az udvari eszközök, felszerelések fokozatosan kicserélődtek természetes és időtálló, új anyagokból készült korszerű mozgásfejlesztő játékokra. Az udvari fajátékok karbantartása komoly gondot jelent. Az elhasználódás egyre nagyobb mértékű, helyreállítása meghaladja erőnket.

11 Szociokulturális háttér Az utóbbi években megváltozott a kertség arculata. Számos új, igényes kivitelezésű lakóház épült, az elöregedett építmények helyére társasházak épültek. Ezáltal növekedett a terület népességszáma. Folyamatosan növekednek a kertség területén az új vállalkozások, egyre több cég nyitotta meg kapuit a Monostorpályi út, Galamb és Rigó utca által határolt területen. A közelben lévő E.ON, Tigáz, valamint a kibővült Hőerőmű számos munkahelyet biztosít. Ezáltal az óvoda is egyre keresettebb lett, hiszen sok szülő szeretné, ha a gyermeke óvodája a munkahelyhez közel lenne. Éppen ezért óvodánk felé az érdeklődés körzeten kívülről is igen nagy. Kihasználtsági mutatónk évek óta maximális %. A beiratkozások alkalmával évente átlagosan főt irányítunk más óvodába. A gyermekek nevelését hátrányosan befolyásoló családi környezet a több éves tapasztalat alapján enyhe növekedést mutat. (Munkanélküliség, lakáshiány, albérlet, ingerszegény környezet.) Óvodánkban a normatív és rászorultsági támogatottak ebben az évben 47 fő, melynek okai: nagycsaládok, alacsony jövedelem, munkavállalási gondok, egyedülálló szülő stb Tárgyi erőforrások, gazdasági fejlesztések Az elmúlt öt év a költséghatékonyság jegyében telt el. Nevelőközösségünk pedagógiai céljainak megvalósításához külső források bevonásával is megpróbálta megteremteni a szükséges feltételeket. A tárgyi eszközellátottságunk megfelelő volt. A kötelező eszköz- és felszerelési norma előírásainak betartásához, az anyagi erőforrás ütemezetten állt rendelkezésünkre. Nagy gondot fordítottunk az esztétikus, tiszta környezet kialakítására. Pályázatok megnyerésével, alapítványi pénz felhasználásával, a költségvetésből arra törekedtünk, hogy a pedagógiai programunk megvalósításához biztosítsuk azokat a fejlesztő eszközöket, melyek nem álltak rendelkezésünkre. Ezek száma lehetővé teszi minden csoportban a sokszínű tevékenységet.

12 Intézményi költségvetésből, fenntartói pályázaton nyert, és fontosabb fejlesztések, felújítások az utóbbi 5 évben Évek Felújítások Részleges nyílászáró felújítás az épület első szakaszán - Gyermekmosdó (Nyuszi csoport) felújítása - Kazáncsere (részleges felújítása) végrehajtott Szakmai eszközfejlesztés (udvari és képességfejlesztő játékok) - Gépbeszerzés (vasaló, porszívó) Gépbeszerzés (rádiósmagnó) Gépbeszerzés (takarítógép vásárlása) Teljes homlokzat felújítás - Részleges nyílászáró csere, az épület hátsó részén Az elmúlt 5 év sikeres pályázatain nyert beszerzések Év Felújítások Összeg Szakmai, informatikai fejlesztés - 18 db fenyő gyermekszék vásárlása Szakmai informatikai fejlesztés - 1 db Mókuskerék függeszkedő - 1 db Egyensúlyozó lépegető - 1 db Hintaállvány - 5 db csoportszobai fenyő asztal ,-Ft ,-Ft BTM-s gyermekek támogatására fejlesztő játék vásárlás Informatikai pályázat - 1 db notebuk - 2 db hangfal - 1 db pendrive - 1 db színes nyomtató - 1 db fényképező -1 db szünetmentes tápegység - 1 db fénymásoló IN-SPIRÁL TAMOP /10/1 pályázat, szabadidős tevékenységre:szakkörök, játszóházak, rajztanoda, gyermektorna, kirándulások szervezése ,-Ft ,-Ft ,-Ft

13 Az elmúlt évek kiemelt óvodavezetői feladata volt a Homokkerti Szabó Kálmán Utcai Óvodáért közhasznú alapítvány létrehozása. Minden évben a hagyományos rendezvények bevételét gyermekeink javára, környezetünk szépítésére fordítottuk. Év Beszerzés Összeg Nyuszi csoport mosdójának járólapozása, csempézése - 1 db rádiósmagnó vásárlása ,-Ft ,-Ft Pillangó csoport mosdójának járólapozása, csempézése - Irodabútor vásárlása (4 db) alapítványi, és óvodavezetőhelyettesi dokumentációk tárolására ,-Ft ,-Ft db hangfal, erősítő, mikrofon vásárlása, óvodai rendezvények szervezéséhez - Képességfejlesztő játékok vásárlása - Udvari játékeszközök beszerzése (hintás őrtorony, rugós játékok 4 db) Irodabútor vásárlása, a fejlesztő szobai eszközök tárolására - 5 db óvónői asztal vásárlása - Árnyékoló sátor beszerzése a homokozó fölé - Udvari játékok karbantartása, felújítása (első udvar) - Cserjék, fák, évelő növények vásárlása az udvarrészekre ,-Ft ,-Ft ,-Ft ,-Ft ,-Ft ,-Ft ,-Ft ,-Ft db fenyő gyermekszék Pillangó csoport - Udvari mozgásos játékok vásárlása (roller, futókerékpár) - 2 db homokozó és 2 db babaház teljes felújítása a 2-es és a 3-as udvarrészen - Reluxák készíttetése mind a négy csoportszoba ablakaira - A terasz tetőszerkezetének felújítása - A főbejárat kőlapos burkolása ,-Ft ,-Ft ,-Ft ,-Ft ,-Ft ,-Ft Az óvoda szülői közösségének köszönhetően folyamatosan bővült csoportjaink tárgyi felszereltsége Év Beszerzés Mókus csoportba: fürdőszoba beépített szekrény Pillangó csoport: 3 db szőnyeg - Képességfejlesztő játékok Süni csoport: futómotorok, rollerek ajándékozása, libikóka, hintaállvány, képességfejlesztő játékok, könyvek - Pillangó csoport: képességfejlesztő játékok - Nyuszi csoport: Frédi-Béni kocsi, fürdőszobai beépített szekrény - Kerítésfestés az óvoda udvarrészein db szőnyeg a Mókus csoportba - Pillangó csoport: beépített szekrény, képességfejlesztő játékok - Nyuszi csoport: Lovacska pótkocsija Függönyök beszerzése megvarrása a Nyuszi és a Mókus csoportba - Játék- és könyvespolc, fogmosópolc készítése a Nyuszi csoportba

14 2.3. Gyermeklétszám adatok, az intézmény keresettsége Óvodánk négy csoportos. Férőhely az Alapító Okirat szerint: 100 fő A gyermeklétszám alakulása 2008-tól a törzskönyv alapján: Évek Októberi statisztikai létszám fő Év végi létszám fő Túljelentkezők száma fő 2008/ / / / / várható Szakmai munkánk elismerése a gyermeklétszám növekedése, férőhelyünk 100%- os kihasználtsága. A fenntartói, szülői visszajelzések pozitívak, az érdeklődés folyamatos óvodánk iránt. Nagyon sokan keresik intézményünket körzeten kívül is Az óvoda személyi feltételei, humánerőforrás Óvodánk működésének a személyi feltételei biztosítottak a törvényi előírásoknak megfelelően. Pedagógus munkakörök Óvodavezető Óvodavezető helyettes Óvodapedagógus 9 fő 1 fő 1 fő 7 fő Pedagógiai munkát közvetlenül segítő munkakörök Dajka 4 fő Egyéb dolgozók Óvodatitkár Konyhai dolgozó Mosó-takarító Fűtő-udvaros ÖSSZLÉTSZÁM: 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő 17 fő

15 Pedagógusaink sokoldalúan képzettek, szakmailag jól felkészültek. Az elmúlt évek során megújították tudásukat, megszerezték a kötelezően előírt 120 pontos több esetben ezen felül is továbbképzési előírást. Igyekeztek olyan területen kompetenciát szerezni, mely összhangban van a helyi pedagógiai program céljaival, feladataival, az egyéni érdeklődésnek, képességnek is teret adott. A szaktanfolyamok elvégzése lehetőséget teremtett az óvodapedagógusoknak, hogy a csoportokban speciális ismereteket nyújtsanak a gyermekeknek (mozgáskoordináció-fejlesztő, zeneóvoda, logopédiai alapismeretek, drámajáték, mentálhigiéne, nyelvi kommunikáció, pszichológia). Ezáltal is az intézmények arculatának kialakítását segítik elő. Nevelőtestületünk tagjai továbbra is nyitottak az új törekvések megismerésére, befogadására. A fluktuáció minimális, a cserélődés oka nyugdíjazás, gyermekvállalás. A személyi változások következtében nevelőközösségünk új munkaerőkkel frissült, akik építőtagjai lettek közösségünknek. Az óvoda valamennyi csoportjában szakképzett dajkák segítik az óvodapedagógusok nevelőmunkáját. Gyermekszerető, segítő magatartásukkal, bánásmódjukkal alkalmazkodnak az óvodapedagógusokhoz, partnerek a nevelésben. A konyhai dolgozó, az óvodatitkár, a mosó-takarító, az udvaros-fűtő munkája szintén nélkülözhetetlen az óvoda életében. Magukénak érzik az intézmény céljait, az értékek megvalósításában ők is fontos szerepet játszanak. Az életkor év közöttiek, a középosztály van túlsúlyban, akik sokrétű nevelői tapasztalattal rendelkeznek. Az elkövetkező 5 évben várhatóan 1 fő óvodapedagógus sor. nyugdíjazására kerül Az intézmény célkitűzéseinek megvalósítása szempontjából szükséges a megfelelő személyi feltételek folyamatos biztosítása. Intézményünk jól képzett testülettel rendelkezik, melynek megtartása, és megbecsülése fontos feladat volt.

16 Képzettség, felkészültség, képességek Tanfolyam megnevezése a Tanfolyam óraszáma Részvétel Drámajáték 30 óra 3 fő Logopédiai alapismeretek 30 óra 1 fő Minőségbiztosítás az óvodában 30 óra 3 fő Mentálhigiéne az óvodában 60 óra 1 fő Zeneóvoda 60 óra 1 fő Vizuális fejlesztés 30 óra 1 fő 3-6 éves gyermekek fejlesztése 30 óra 2 fő mozgásterápiával EU Pályázatírás és projektmenedzsment 125 óra 1 fő Fejlesztőpedagógusi szakvizsga 120 óra 1 fő Tevékenységközpontú program 60 óra 7 fő Mozgásterápia tanulási nehézség 60 óra 3fő Agykontrol 40 óra 1 fő Magatartászavarok az óvodában 30 óra 1 fő Gordon tréning 30 óra 1 fő Haladó szövegszerkesztés 60 óra 2 fő Marketing, reklám, kommunikáció 40 óra 1 fő Tehetség és kreativitás 10 óra 4 fő A nevelés fegyelmezés korszerű eszközei 10 óra 8 fő Közoktatási vezető szakvizsga 120 óra 1 fő

17 2.5. Pedagógiai munka, elért szakmai eredmények, sikerek az elmúlt 5 évben A szabad játék elsődlegességének biztosításával, a gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődésének, a benne rejlő lehetőségek és személyiségek teljes kibontakoztatásának támogatásával, kompetenciák fejlesztésével, attitűdjének erősítésével, közvetetten segítettük elő az iskolai beilleszkedést, a szándékos tanulás iránti pozitív attitűd kialakulását. A szakmai munkavégzésünk színvonalát alapvetően meghatározza, befolyásolja a testületben kialakult egységes normarendszer, nevelői álláspont, mely az évek alatt fokozatosan összecsiszolódott a pedagógiai munka során. A partneri igényfelmérés kulcsfontosságú volt a hosszútávú célok, stratégiák kidolgozásához, fejlesztési terveink megvalósításához évben és évben is felmértük a szülők és dolgozók, gyerekek elégedettségét, elégedetlenségét és igényeiket. Ezek az eredmények azt mutatják meg, hogy miként sikerült a minőségi munkavégzés megteremtése, hatékonyabbá tettük az óvoda működését, mely megőrizte, tovább gazdagította önálló arculatát, külső-belső kapcsolatrendszerét. Eredményeink - Elmélyült belső szakmai kommunikáció - A szülői házzal való erős együttnevelés - Az összehangolt nevelőmunka hatékonysága a nevelést segítő nem pedagógus alkalmazottakkal - A szabad játék elsődlegességének biztosítása, a sokszínű tevékenységek folyamatos bővítése - Prevenció, felzárkóztatás óvodán belüli egyéni fejlesztőszoba és fejlesztés kialakítása - Az egyéni fejlődés nyomon követése dokumentumban jelölt erősségekre, gyengeségekre épített differenciált feladatadás - Egyre népszerűbbek a Zene-óvoda foglalkozások melyeknek a gyermekek hallásának, ritmusérzékének, mozgáskultúrájának fejlesztése történik. Szülői igénynek megfelelően már három csoport működik. - Színes, sokoldalú szabadidős tevékenységek szervezése, melyben a Debreceni Művelődési Központ együttműködését élvezhetjük (kirándulások, játszóházak, szakkörök, rajztanoda működött). - Létrehoztuk a Homokkerti Szabó Kálmán Utcai Óvodáért elnevezésű közhasznú alapítványt, melynek programjain, pályázatain számos anyagi forráshoz jutottunk. - A pedagógiai programunkban kitűzött egészséges életmód kialakítása terén nagy eredmény, hogy nagyon jól működik a heti 2 gyümölcsnap. A szülők örömmel támogatják a programot, megfelelő mennyiségű és minőségű gyümölccsel és zöldséggel.

18 Hagyományos rendezvényeink - Ősz búcsúztató vásár - Télapó - Adventi, karácsonyi műsor, rendezvény - Farsang - Játszóházak - Alapítványi bál - Anyák napja - Majális - Gyermeknapi kirándulások - Évszakonkénti kirándulások - Évzáró - Nyitott óvodai nap - Nemzeti összetartozás napja június Március Jeles napok: A Föld napja, Madarak és Fák napja, Víz világnapja, Kultúra napja, Állatok világnapja Partnereink elégedettségmérése során elért erősségeink - Gyermekszeretet, a gyermekek ismerete - Óvodai programok változatossága, szervezettsége - A gyermekek számára biztosított érdekes, fejlesztő tevékenységek - Az óvoda felszereltsége, hangulata, esztétikuma, tisztasága

19 Nevelőtestület munkája A nevelőközösség minden tagja részese az óvoda teljesítményének. A közös célokért gondolkodás, konstruktív együttműködés a siker kulcsa. A nevelőtestület egységét a közös célokért való törekvés jelenti. Az alkotó nevelőtestület az óvodapedagógusok számára olyan funkciót tölt be, mint a gyermekek életében a társak közössége. Eredményessége szorosan összefügg a jó közérzettel, a jó munkahelyi klímával. A nevelőtestület tagjaként az óvodapedagógusok feladata - Aktív részvétel az óvodai élet tevékenységeiben, feladatellátásban. - Alkotó együttműködés a nevelőtestület tagjaival a nevelés és szakmai kérdésekben. - Szakmai információk megosztása, gazdagítása. - Szakmai képviselet a külvilág előtt. - Az intézmény szakmai jó hírnevének erősítése. - Szakmai titkok megőrzése Szakmai munkaközösségek munkája A szakmai munkaközösségek munkája szorosan kapcsolódott céljaink, feladataink megvalósításához. Elméleti, gyakorlati szakmai bemutatók segítették a nevelőmunka színvonalát. A munkaközösségek tevékenysége éves munkaterv alapján valósulnak meg. Az adott területen óvodapedagógusi kompetenciák erősítése, szakmódszertani tudásuk újszerű ismeretekkel való frissítése, egysége tervezőmunka formálása zajlott. Tevékenységi körét képezte egyéni szakmai önképzés, hospitálás, bemutató foglalkozások, szakmai előadások szervezése, elemzések, értékelések, beszámolók, szakmódszertani anyagok készítése. A munkaközösség-vezetők rész vesznek az intézmény szakmai ellenőrzésében is.

20 Nevelőmunkát segítő dolgozók munkája Nevelőmunkánk, pedagógiai tevékenységünk aktív részesei a technikai dolgozók, a legközvetlenebb segítőként a dajka munkatársak. Teljes személyiségükkel hatást gyakorolnak a gyermekekre, így nagyon fontos a mintaadásuk, magatartásuk, beszédstílusuk, külső megjelenésük. Munkája az óvodapedagóguséval összehangolttá válik. Ismernie kell, milyen célok érdekében, hogyan működjön konstruktívan az óvónővel. Elvárások az dajka és egyéb munkakörben dolgozók munkatársakkal szemben: - Szeretetteljes, gondos, türelmes bánásmód a gyermekekkel. - Felelősségtudat. - Őszinteség, bizalom, jóindulat. - Tapintatosság, diszkréció Belső ellenőrzések, értékelések Szakmai ellenőrzés, értékelés Az ellenőrzési, mérési, értékelési terv alapján, a tervezett feladatok végrehajtása a vezetés által megvalósult. Az ellenőrzés területe kapcsolódott az adott év munkaközösségi témájához s magába foglalta a dokumentáció ellenőrzését is. Időpontját, módját, szempontjait a vezető előzetesen közzé tette. A megvalósítás a minőségfejlesztési csoport által kidolgozott értékelőlapok szempontsora alapján zajlott. Az erősségek és az elvárt változás rögzítése írásos formában történt. A minőségirányításban teljesítményértékelési rendszer bevezetésére került sor. Célja az óvodapedagógusok és a nevelőmunkát közvetlenül segítő dolgozók munkájának értékelése volt. A pedagógusok értékelése 2008-ban, a technikai dolgozók értékelése ben kezdődött. A dolgozók teljesítményértékelésének ütemezése az éves munkatervben rögzített Gyermekvédelem Gyakorlatunkban minden csoportos óvodapedagógus ellát gyermekvédelmi feladatokat. A gyermeki jogok védelme érdekében, a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a veszélyeztetett gyermekek, családok segítését gyermekvédelmi felelős végzi.

A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat.

A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat. MARGIT TÉR 20. TELEFON/FAX: (52) 498-565 BEVEZETŐ GONDOLATOK A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat. Mint korábban,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1979. évben Budapest, VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

Előterjesztés. Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása

Előterjesztés. Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása Előterjesztés A 6. napirendi ponthoz Napirend: Előterjesztő: Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása a polgármester és az óvodavezető Előzmények: - Határozat- tervezet: az előterjesztés

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bárczay Anna Városi Óvoda 2012. július 13. napján kiadott, 86/2012.(VII.13.) számú önkormányzati határozattal elfogadott

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1967. évben Budapest, VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16.

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16. Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School Közzétételi lista 2014. október 16. 1 Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School nevelési oktatási intézményi Közzétételi listája A kormány 229/2012 (VIII.

Részletesebben

Tisztelt Képviselő Testület!

Tisztelt Képviselő Testület! Vezetői Pályázat Napsugár Óvoda Tisztelt Képviselő Testület! Horváth Zsoltné s^akvksgázott óvodapedagógus a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2328-3/2015. 10. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

Alapító okirat - - 5. Tagintézményei: 6. Jogelődjének megnevezése, székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest Nádor utca 32.

Alapító okirat - - 5. Tagintézményei: 6. Jogelődjének megnevezése, székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest Nádor utca 32. Alapító okirat ának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8..(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21..(3)

Részletesebben

Az Aranykapu Óvoda alapító okiratát Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselőtestülete az 54/2015. (III.26.) HÖ. számú határozatával fogadta el.

Az Aranykapu Óvoda alapító okiratát Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselőtestülete az 54/2015. (III.26.) HÖ. számú határozatával fogadta el. Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága Elnökétől a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Az Aranykapu Óvoda alapító okiratának

Részletesebben

Társulási ülés 2012. december 11. 10. napirend ALAPÍTÓ OKIRAT

Társulási ülés 2012. december 11. 10. napirend ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRAT A Jászsági Óvodai Intézménynek, mint a Jászsági Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Köznevelési Intézmény jogutód Intézményének a Jászsági Többcélú Társulás Társulási Tanácsa

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1913. évben Budapest Székesfőváros által létesített (alapított)

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 2013. június 21. napján kelt, 2013. július 1-től hatályos alapító

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 5. melléklete Dunakeszi Oktatási Központ 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Dunakeszi Oktatási Központ

Részletesebben

Felelős: Határidő: 2012. december 1. MÓDOSÍTÓ OKIRAT

Felelős: Határidő: 2012. december 1. MÓDOSÍTÓ OKIRAT 685/2012. (XI.29.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a Városi Nevelési Tanácsadó, Pályaválasztási és Logopédiai Intézet Alapító Okiratának módosítását 2012.

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 85/2013. (V.30.) határozata

Részletesebben

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése 40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése HATÁROZAT Képviselő-testülete megtárgyalta a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 6. melléklete M Ó D O S Í T Ó O K I R A T Fazekas Mihály Általános Iskola 2120 Dunakeszi, Radnóti M. u. 29. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Fazekas Mihály

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-11/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 308/2004. (VII.08.) számú határozata alapján az 1995. évben Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata által létesített

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1989. évben Budapest VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 48/2015. (VI.29.) KT. sz.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1982. évben Budapest VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 4-én tartandó rendkívüli ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 4-én tartandó rendkívüli ülésére HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember

Részletesebben

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása Az előterjesztés száma: 95/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. május 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A Decs Tesz- Vesz

Részletesebben

BEMUTATKOZIK A SZENTESI FELSŐPÁRTI ÓVODA

BEMUTATKOZIK A SZENTESI FELSŐPÁRTI ÓVODA BEMUTATKOZIK A SZENTESI FELSŐPÁRTI ÓVODA A Szentesi Felsőpárti Óvoda öt óvodából áll: Intézményvezető: Geréné Dunaháti-Vas Márta (megbízása: 2013. augusztus 16-tól 2018. augusztus 15-ig szól) Int. vez.

Részletesebben

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető:

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: 4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: Óvoda nyitva tartása gyermekek számára: 6.30-17.30 Óvoda nyitva tartása dolgozók számára: 6.00-18.00

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv: ALAPÍTÓ OKIRAT Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 28/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 28/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. február 28-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. február 28-i ülésére Tárgy: Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde alapító okirat módosítása Előkészítette: Sápi András intézményi referens Véleményező Bizottság: Tisztelt Képviselő-testület! Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T DEMECSERI TÜNDÉRKERT ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról

Részletesebben

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL. KAPOSVÁR 2009 AZ INTÉZMÉNY ADATAI Hivatalos elnevezés: Petőfi Sándor Központi Óvoda Az intézmény címe: 7400. Kaposvár, Petőfi u.20 OM azonosító: 033759

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV BOGYISZLÓI KISTARISZNYA ÓVODA 7132. BOGYISZLÓ, PETŐFI S. U. 16. Tel: 06-74-440-774 E-mail: ovoda@bogyiszlo.hu OM: 202193 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016 NEVELÉSI ÉV Ikt.sz. 107/2015 A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2015. (V.27.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2015. (V.27.) önkormányzati határozata Önkormányzata Képviselő-testületének 9/015. (V.7.) önkormányzati határozata a Nyírbátori Óvoda, Bölcsőde alapító okiratának módosításáról A Képviselő-testület I. - elhatározza, hogy a Nyírbátori Óvoda,

Részletesebben

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10.

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10. B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10. Egységes szerkezetbe foglalt módosított

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) Melléklet a 283/2010. (VII. 13.) sz. Ökt. határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében foglaltak, az államháztartás működési rendjéről

Részletesebben

A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év

A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év Készült, a 229/2012.(VIII.28.) korm.r. és a Nktv 23 (1)-(2) bek. alapján. Intézményünk neve : Kölcsey Utcai és Ligeti Sori

Részletesebben

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető:

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: 4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: Óvoda nyitva tartása gyermekek számára: 6.30-17.30 Óvoda nyitva tartása dolgozók számára: 6.00-18.00

Részletesebben

Címe: 3524. Miskolc, Leszih A. u. 6. Szilvás úti Tagóvoda Címe: 3529. Miskolc, Szilvás u. 37.

Címe: 3524. Miskolc, Leszih A. u. 6. Szilvás úti Tagóvoda Címe: 3529. Miskolc, Szilvás u. 37. VI-189/3026/2012. sz. határozat melléklete 26.sz. melléklet A L A P Í T Ó O K I R A T (Egységes szerkezetben) Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011.

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Alapító okirata

Szivárvány Óvoda Alapító okirata Szivárvány Óvoda Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A l a p í t ó o k i r a t

A l a p í t ó o k i r a t A l a p í t ó o k i r a t Bácsalmás Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa, mint irányító szerv Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 90.. az államháztartásról szóló

Részletesebben

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Öttevény Község Polgármesterétől Öttevény, Fő u. 100. 5. napirend Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Az Öttevényi

Részletesebben

K i v o n a t. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2014. K i v o n a t Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 149/2014.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása: ALAPÍTÓ OKIRAT Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete és Sajópálfala község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: Napirend elfogadása. 1. Az Aprók Háza Óvodát érintő kérdések meghozatala. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: Napirend elfogadása. 1. Az Aprók Háza Óvodát érintő kérdések meghozatala. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült a Péteri Közös Önkormányzati Hivatalban, Péteri Község Önkormányzat Képviselőtestületének, 2013. július 31. napján, 19,30 órakor tartott rendkívüli ülésének könyvéből. A Képviselő-testület

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés A képviselő-testület 2014. április 29-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Alsózsolca Város Önkormányzata a 2. sz. Napköziotthonos Óvodára vonatkozóan pályázatot kíván benyújtani az Integráció

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületi ülésére 2008. október

TÁJÉKOZTATÓ Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületi ülésére 2008. október TÁJÉKOZTATÓ Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületi ülésére 2008. október Tárgy: Tájékoztató a 2008/2009. tanévkezdés tapasztalatairól, a személyi és tárgyi feltételek alakulásáról. Készítette: Mozgay

Részletesebben

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2013-2014. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7. ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

O vodai Belso O ne rte kele s. Inte zme nyi o ne rte kele s

O vodai Belso O ne rte kele s. Inte zme nyi o ne rte kele s 1 O vodai Belso O ne rte kele s Inte zme nyi o ne rte kele s TARTALOMJEGYZÉK 1. Intézményi alapdokumentumok alapján történő önértékelés... 3 1. Alapító okirat... 3 2 2. Pedagógiai program:... 7 3. SZMSZ...

Részletesebben

VEZETŐI PROGRAMOM AZ ELKÖVETKEZŐ 5 ÉVRE

VEZETŐI PROGRAMOM AZ ELKÖVETKEZŐ 5 ÉVRE SZABÓ ILDIKÓ VEZETŐI PROGRAMOM AZ ELKÖVETKEZŐ 5 ÉVRE Azt amit már tudsz, próbáld meg jól felhasználni a gyakorlatban, s ha így teszel, idővel fölfeded majd a rejtett dolgokat, amelyekre kíváncsi vagy.

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T. - mely kiírásra került 2008. 09. 08.-án az Oktatási Közlöny LII. évfolyam 24. számában.

P Á L Y Á Z A T. - mely kiírásra került 2008. 09. 08.-án az Oktatási Közlöny LII. évfolyam 24. számában. Térségi Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Igazgatótanácsa 6760 Kistelek, Ifjúság tér 3. Tel.: (62) 259-167 Tárgy: tagintézmény vezetői pályázat P Á L Y Á Z A T - mely kiírásra került 2008. 09. 08.-án

Részletesebben

Tárgy: A Szivárvány Óvoda alapító okiratának módosítása

Tárgy: A Szivárvány Óvoda alapító okiratának módosítása Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága Elnökétől a Képviselő-testület 2015. augusztus 28-án tartandó ülésére Tárgy: A Szivárvány Óvoda alapító

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Művelődési Ház 9919 Csákánydoroszló Vasút u.4.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Művelődési Ház 9919 Csákánydoroszló Vasút u.4. ALAPÍTÓ OKIRAT Csákánydoroszló Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére 1 Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére Tárgy: A Wunderland Óvoda Esélyegyenlıségi programjának módosítása Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök Elıterjesztést

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

Részletesebben

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA 31.sz. melléklet a 10/2010. (1.18.) számú határozathoz SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4)

Részletesebben

A környezeti nevelés munkaközösség 2013. 2014. évi munkaterve. A munkaközösség vezetője: Bolla Zoltánné óvodapedagógus, környezeti nevelő

A környezeti nevelés munkaközösség 2013. 2014. évi munkaterve. A munkaközösség vezetője: Bolla Zoltánné óvodapedagógus, környezeti nevelő A környezeti nevelés munkaközösség 2013. 2014. évi munkaterve Óvoda neve, címe: Ajka Városi Óvoda 8400 Ajka Bródy Imre utca 7. A munkaközösség vezetője: Bolla Zoltánné óvodapedagógus, környezeti nevelő

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben!)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben!) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben!) Izsák Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 8. (5) bekezdése, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37.

Részletesebben

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat egységes szerkezetbe foglalt módosított

Részletesebben

Intézményvezető álláspályázat

Intézményvezető álláspályázat Intézményvezető álláspályázat A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa (Székesfehérvár, Városház tér 1.) pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

JAVASLAT. Intézményi alapító okirat javítására

JAVASLAT. Intézményi alapító okirat javítására P Á S Z T Ó V Á R O S P O L G Á R M E S T E R E 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-12/2014. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget

Részletesebben

7. napirendi pont. Tisztelt Képviselő-testület!

7. napirendi pont. Tisztelt Képviselő-testület! 7. napirendi pont Tárgy: A Szivárvány Óvoda és Bölcsöde alapító okiratának a létszám és csoportszám változása folytán történő módosítása és egységes szerkezetbe foglalása Előterjesztő: Sinka Ferenc polgármester

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T (Egységes szerkezetben) Napraforgó Óvoda

A L A P Í T Ó O K I R A T (Egységes szerkezetben) Napraforgó Óvoda A L A P Í T Ó O K I R A T (Egységes szerkezetben) 1. sz. melléklet Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a közoktatásról szóló

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

A L A P Í T Ó OKIRAT

A L A P Í T Ó OKIRAT A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt) 1.) Az intézmény megnevezése: Zalakomári Általános Iskola Az intézmény székhelye: 8752 Zalakomár, Tavasz u. 15. Az intézmény törzsszáma: 666600 Az intézmény

Részletesebben

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján.

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Közzétételi lista 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 23. alapján Felvételi lehetőségek: A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Az intézmény felvételi körzete: óvodánként

Részletesebben

Szigethalom Önkormányzat 2315 Szigethalom, Négyszínvirág Óvoda Rákóczi u. 145. KIVONAT. 2009. szeptember 24 i ülésének jegyzőkönyvéből

Szigethalom Önkormányzat 2315 Szigethalom, Négyszínvirág Óvoda Rákóczi u. 145. KIVONAT. 2009. szeptember 24 i ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT Szigethalom Képviselő-testületének 2009. szeptember 24 i ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZAT 298/2009. (IX.24.) Kt. Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete Négyszínvirág Óvoda Intézményi

Részletesebben

Előterjesztés. A Benedek Elek Óvoda alapító okiratának módosításáról

Előterjesztés. A Benedek Elek Óvoda alapító okiratának módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés A Benedek Elek Óvoda alapító okiratának módosításáról A Magyarország 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV törvény tartalmazza az a települési önkormányzatok

Részletesebben

Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben

Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben 1. A költségvetési szerv neve: Gróf Esterházy Móric Általános Iskola 1.1.

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T A

A L A P Í T Ó O K I R A T A A Jó Pásztor Református Óvoda módosítással egységes szerkezetbe foglalt A L A P Í T Ó O K I R A T A Az óvodai nevelésünkben a gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődésének, a gyermeki személyiség kibontakoztatásának

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II.16.) KT. sz.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 200/1993. (II. 9.) határozatával jóváhagyott, a Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Közzétételi lista A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Az intézmény neve: D-B-M Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 201948 Az óvoda neve: Eszterlánc óvoda

Részletesebben

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.. /4/ bekezdésében foglalt felhatalmazása

Részletesebben

A TEHETSÉG A TEHETSÉG NEM VÉSZ EL TATÁRSZENTGYÖRGYÖN TÁMOP 3.4.3-08/1-2009-0018

A TEHETSÉG A TEHETSÉG NEM VÉSZ EL TATÁRSZENTGYÖRGYÖN TÁMOP 3.4.3-08/1-2009-0018 A TEHETSÉG Vegyétek észre, ha egy gyermek különleges. Nem azért különleges, mert különb akar lenni, hanem azért, mert nem tud más lenni! (Szabó Magda) A tehetség nem mindig jelentkezik láthatóan, sokszor

Részletesebben

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról 2440 SZÁZHALOMBATTA Csokonai u. 50. Tel.: 06-23-354-465, Fax.: 06-23-354-475 E-mail: napsugar@mail.battanet.hu OM azonosító: 032790 Minőségi Nevelési - Oktatási Intézmény Beszámoló a 2013-2014-es nevelési

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Alapító Okirat 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ 1.1. Rövid neve: Jakabszállás- Fülöpjakab ÁMK 2. Székhelye: 6078 Jakabszállás, Kun u. 2. 3. Tagintézménye:

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. nevelési év

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. nevelési év KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. nevelési év A Kormány 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelete 23 ( ) alapján az alábbi adatok kerülnek közzétételre: 1. Felvétel, beiratkozás Felvétel: Az óvodai felvétel jelentkezési

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 359/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 359/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat 359/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Benedek Elek Óvoda Alapító Okiratának módosítását 2011. augusztus 1-jei hatállyal az alábbiak szerint. Egyben

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS IV-VI. fejezet az ÓVODÁK számára Dátum:... Készítette:...... Az intézmény

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára

ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára 12-13. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára Tisztelt Képviselő-testület! Jogszabályi változások miatt indokolttá vált az Önkormányzat által alapított intézmények alapító okiratainak

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

Óvodás szülők tájékoztatása a TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben.

Óvodás szülők tájékoztatása a TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben. Óvodás szülők tájékoztatása a TÁMOP 3.1.4 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben című pályázatról Dr.Karácsonyiné Handl Mária projektmenedzser Kecskéd, 2009. augusztus 27.

Részletesebben

Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei:

Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei: Miért kistérségi? Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei: Pedagógiai szakmai szolgáltatás (1997-2012) Tiszaújváros Közoktatási Ellátási Körzet (1997-2005) Tiszaújváros Kistérség Többcélú Társulás (2005-2012)

Részletesebben