HOMOKKERTI PITYPANG ÓVODA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HOMOKKERTI PITYPANG ÓVODA"

Átírás

1 PÁLYÁZAT A HOMOKKERTI PITYPANG ÓVODA ÓVODAVEZETő BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA Készítette: Kapja: Tasnádi Józsefné Debrecen Polgármesteri Hivatal 4030 Debrecen, Humán Főosztály Mikepércsi út 64. I/ Debrecen, Kálvin tér 11. Tel.: 06-30/

2 Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humán Főosztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. Tisztelt Közgyűlés, Nevelőtestület, Alkalmazotti közösség! A Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A. alapján a december 21-én közzétett pályázati felhívás alapján a Homokkerti Pitypang Óvoda óvodavezető (magasabb vezető) beosztás ellátására az óvodavezetői állást tisztelettel megpályázom. A pályázati kiírás feltételeinek a mellékelt okiratok, valamint a közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő alapján megfelelek. Mellékelem önéletrajzomat, szakmai önéletrajzomat, a diplomák másolatait, az erkölcsi bizonyítványt, és a nyilatkozatokat. Debrecen, január 21. Tisztelettel: Tasnádi Józsefné

3 TARTALOMJEGYZÉK A vezetői programot meghatározó jogszabályi háttér Bevezetés Vezetői hitvallásom Vezetői célkitűzésem Helyzetelemzés, erőforrások bemutatása Az intézmény bemutatása Tárgyi erőforrások, gazdasági fejlesztések Gyermeklétszámok alakulása, az intézmény keresettsége Személyi feltételek, humán erőforrás Pedagógiai munka, elért szakmai eredmények, sikerek Nevelőtestület munkája Szakmai munkaközösségek munkája Nevelőmunkát segítő dolgozók munkája Belső ellenőrzések, értékelések Gyermekvédelmi munka Összegzés VEZEŐI PROGRAM Vezetői koncepció évre A törvényes és jogszerű működés biztosítása Vezetői célmeghatározás, a célmeghatározásból eredő feladatok Szervezetfejlesztés Humán erőforrás fejlesztése Gazdasági, tárgyi erőforrások fejlesztése Az óvoda kapcsolatrendszerének továbbfejlesztése A Homokkerti Szabó Kálmán Utcai Óvodáért közhasznú alapítvány működésére vonatkozó elképzelésem Ellenőrzési, értékelési rendszer működtetése Pedagógiai koncepció évre Pedagógiai célmeghatározás Helyi Pedagógiai Program kiemelt feladatai A célmeghatározásból eredő feladatok - Hosszútávon megoldandó feladatok:5 év - Középtávon megoldandó feladatok: 3-4 év - Rövidtávon megoldandó feladatok: 1-2 év Zárszó, összegzés 4.oldal 5. oldal 7. oldal 8. oldal 9. oldal 9. oldal 11. oldal 14. oldal 14. oldal 17. oldal 19. oldal 19. oldal 20. oldal 20. oldal 20. oldal 21. oldal 22. oldal 23. oldal 24. oldal 25. oldal 27. oldal 29. oldal 30. oldal 32. oldal 32. oldal 34. oldal 34. oldal 35. oldal 36. oldal 43. oldal 6. Mellékletek: - Szakmai önéletrajz - Oklevél másolatok - Erkölcsi bizonyítvány - Nyilatkozatok

4 A vezetői programot meghatározó jogszabályi háttér Az évi XXX. törvény a közalkalmazottak jogállásáról A 137/1996.(VIII.28.) Kormányrendelet az óvodai nevelés Országos Alapprogramjából 255/2009.(XI.20.) Kormányrendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló 137/1996.(VII.28.) Kormányrendelet módosításáról Az évi XXXI. törvény A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről A Kormány 229/2012.(VIII.28.) Kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelete évi CXCV törvény és 369/2011.(XII.31.) Kormányrendelete A program írásánál figyelembe vett dokumentumok Hajdú-Bihar megye közoktatási fejlesztési terve Debrecen Város Koncepciója Az intézmény Alapító Okirata Helyi Pedagógiai Program Szervezeti és Működési Szabályzat Házirend Az intézmény belső szabályzatai

5 1. BEVEZETÉS A Homokkerti Pitypang Óvoda megbízott helyettes vezetőjeként a 7 éves intézményvezetői tapasztalat és munkatársaim biztatása megerősített abban, hogy az elkövetkező ciklusra is benyújtsam vezetői pályázatomat. Munkatársaimmal 33 éve dolgozom együtt, sok sikert tudhatunk magunk mögött. Ismerem a testület összetételét, együtt alakítottuk ki a szakmai munkánk irányát, formáltuk a közösséget. Megéltünk számtalan változást - kistérségi társulási fenntartás, tagintézménnyel rendelkeztünk, majd többcélú közoktatási intézménnyé szerveztek át bennünket -, melyek nagy befolyással voltak az óvoda működésére, sok plusz munkát követeltek a nevelőtestülettől. A sok kihívás, az új feladatok erőfeszítése, megújulásra késztettek bennünket, melyek pozitív irányba formálták az óvoda kollektíváját. Az elmúlt négy évben végzett vezetői munka igazi kihívást jelentett számomra a Debrecen-Mikepércs Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működtetett összevont majd többcélú intézmény vezetőjeként, igazgatójaként. Törekedtem arra, hogy megfeleljek az új fenntartói elvárásoknak, folyamatosan alkalmazkodva és szem előtt tartva a törvényi változásokat az újabb és újabb tanügy-igazgatási követelményeket. A szakmai eredmények megerősítettek abban, hogy emberileg és szakmai felkészültségben is képes vagyok arra, hogy rendszerben, folyamatában átlássam és irányítsam a Homokkerti Pitypang Óvoda működését. Kinevezésemtől kezdődően kiemelt feladatomnak tekintettem, hogy óvodánkba járó gyermekek nyugodt, rendezett, kiegyensúlyozott környezetben élhessék meg játékos óvodás éveiket, a szülők pedig biztonságban és jó hangulatú légkörben tudhassák gyermekeiket. Személyes példamutatásommal, elkötelezettségemmel motiválom, formálom a közösséget. Igyekszem a feladatok elosztását a jövőben is differenciálni és egyénre szabni.

6 A siker kulcsa a stabil kollektíva, jól képzett, összeszokott színvonalas pedagógus gárda. A pedagógiai munkát segítő szakképzett dajkák munkája is fontos számomra, partnerek a nevelési feladatok ellátásában. A közösen elért eredményeink, az intézmény nevének, hírének pozitív irányba történő erősítése miatt szívesen választják óvodánkat. A szülők bizalmának erősítése, gyermekeink érdekeinek maximális figyelembe vétele egy partnerközpontú intézmény céltudatos működtetését kívánja meg. A megújuló elvárások figyelemmel kísérése nagyon fontos versenyorientált társadalmunkban. A szülők, intézményválasztók meghatározzák az óvoda sorsát, azzal, hogy hová íratják be gyermekeiket. Igényeik megismerése és figyelembevétele nélkül nem lehet eredményes munkát végezni és sikeres intézményt működtetni. Vezetői programom megvalósítása során kamatoztatni kívánom 33 éves pedagógusi gyakorlatomat, 13 éves vezetői ismereteimet. Úgy érzem, hogy az új és a régi munkatársakkal együtt az elért eredmények, sikerek, nehézségek után képesek vagyunk értékeinket megőrizve, nevelőmunkánk színvonalát emelve a megkezdett nevelőmunkát folytatni. A régi stabil jó szokások megtartása mellett a szilárd értékrend, a kialakított hagyományok ápolása, átörökítése fontos feladat. Az intézmény mai arculata, a benne folyó hatékony és korszerű nevelőmunka nem jöhetett volna létre az együtt és összedolgozni tudó alkalmazotti közösség nélkül.

7 A múltat tartsd meg a jelennek, s mutass a jövő felé (Vörösmarty Mihály) 1.1. Vezetői hitvallás Vezetői hitvallásom alapjának a gyermekek tiszteletét, feltétel nélküli elfogadását tartom, mely elveket óvodapedagógusként is vallom. Ebből az elvből kiindulva vállalom újra a megmérettetést. Bízom abban, hogy a hivatástudattal végzett óvodapedagógusi munka és az elmúlt években megszerzett elméleti és gyakorlati vezetői tapasztalatok segítenek e feladat teljesítésében és a munka további folytatásában. A Homokkerti Pitypang Óvoda vezetőjeként olyan értékeket szeretnénk teremteni és tovább vinni, ahol az igényesség és tolerancia alapvető emberi magatartás és ez megnyilvánul gyermekeink szeretetteljes nevelésében és munkatársi kapcsolatainkban egyaránt. Olyan közösséget kívánok irányítani, ahol az alkalmazottak: - szakmai munkájukat belső hittel, elkötelezettséggel, a gyermekek fejlődésébe vetett bizalommal végzik - a családdal szorosan együttműködve nevelnek - az intézményi célokkal azonosulnak. Az eredményes, sikeres munka érdekébe vezetői tevékenységem során fontosnak tartom: - a beosztottak alapos ismeretét, személyes értékeiket és szakmai elkötelezettségüket - világosan megfogalmazott, közösen értelmezett célok megvalósítását - a felelősségvállalást, kezdeményezést, a folyamatok állandó javítását, - az optimális tárgyi és személyi feltételek biztosítását, az alkotó légkör kialakítását, mely a vezető és a gyermekekkel foglalkozó valamennyi dolgozó csapamunkájának eredménye. Az intézmény fenntartójával korrekt, szakmai alapokon nyugvó kapcsolatot kívánok kiépíteni és működtetni. Döntéseimben az elvárásait figyelembe veszem, minden tevékenységemben törvényesen és jogszerűen járok el. A változások iránti fogékonysággal végzem feladataimat.

8 1.2. Vezetői célkitűzés Célom - hogy az óvoda eddig elért eredményeit ismerve a belső körülményeket, működési rendet törvényes és színvonalas óvodát működtessek - hogy olyan utat, jövőt mutassak kollégáimnak, melyben a folyamatos minőségi munka szakmai sikereket és biztos munkahelyet garantál számukra - hogy vezetői munkámat a külvilág iránti nyitottság jellemezze, informálódjak és elnyerjük az óvoda szélesebb körű megismertségét, elismertségét - hogy partnerközpontú intézményként a minőségi munka folyamatos fejlesztésével önálló arculatot megőrző, családias légkört nyújtó intézmény menedzselése valósuljon meg. Hiszem, hogy a menedzser szemléletű vezetési gyakorlat hat a mindennapi pedagógiai munkára, hogy a szűkös és az egyre inkább szűkülő erőforrásokat hatékony vezetéstechnikai és motiváció eszközökkel pótolhatja a vezető. Stratégiai cél A mi óvodánkban a legfontosabb a gyermekek szeretete és megbecsülése. Arra törekszünk, hogy a családokkal együttműködve a gyermekek életkori sajátosságait, egyéni fejlődési ütemét figyelembe véve neveljük a gyermekeket. Célunk a környezetét megismerő, benne tevékenykedő, környezetét szerető, óvó gyermekek formálása, valamint a bármely szempontból hátrányos helyzetű gyermekek számára az esélyegyenlőség megteremtése. A gyermekek olyan képességekhez jussanak, mely elősegíti az óvodából az iskolába való átmenetet. Értékeink - Harmonikus munkahelyi légkör - Jó személyi és tárgyi feltételek - Családdal való nyitott és hatékony együttműködés - Tevékenységközpontú nevelés - Belső humánerőforrás fejlesztés - Partnerközpontú együttműködés - Az óvoda maximális kihasználtsága - Esztétikus, tiszta óvodai környezet Valamennyiünk közös célja, hogy minden gyermek szeretetteljes légkörben, tevékenyen töltse napjait, otthon és biztonságban érezze magát az óvodában. A létrehozott értékekre, eredményekre építeni fogok, minden eddigi pozitív folyamatot megerősítni és továbbfejleszteni kívánok.

9 2. HELYZETELEMZÉS, ERŐFORRÁSOK BEMUTATÁSA Jó megállni és elemezni a múltat, erre építve a jövő feladatait Az intézmény bemutatása (Makra Lajosné) 1. Az intézmény hivatalos neve: Homokkerti Pitypang Óvoda 2. Az intézmény feladatellátási helye: 2.1. Székhelye: 4030 Debrecen, Szabó Kálmán u Az intézmény típusa: Óvoda 4. Felvehető maximális gyermeklétszám: 100 fő 5. Alapító szerv neve és székhelye: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 4024 Debrecen, Piac u Fenntartó és működtető neve,székhelye: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 4024 Debrecen, Piac u Irányító szerv neve, székhelye: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 4024 Debrecen, Piac u Az intézmény működési köre: Debrecen Megyei Jogú Város közigazgatási területe 9. Az intézmény közfeladata és a évi CXC törvény pontja szerinti alapfeladata: Óvodai nevelés 10. Az intézmény alaptevékenysége, annak szakágazati besorolása és szakfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: KSH által kiadott gazdasági TEÁOR 08-ban meghatározott besorolás: Szakágazat száma, megnevezése: Iskolai előkészítő oktatás Óvodai nevelés Szakfeladat száma, megnevezése: Óvodai nevelés, ellátás (beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek óvodai nevelése) Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása (az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, aki a szakértői bizottság véleménye alapján egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd) Óvodai intézményi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

10 Óvodánk épülete és udvara Óvodánk kertvárosi környezetben a Homokkertben található. Az itt élő emberek kertes, családi házakban élnek. A családok helyzetének anyagi helyzete, életkörülményei jónak, átlagosnak mondható. A csoportszobák és a helyiségek tágasak, napfényesek. Korszerű óvodai gyermekbútorokkal, berendezésekkel, fejlesztő játékokkal, sportszerekkel gyarapodott az utóbbi években a tárgyi felszereltség. Köszönhetően ez a fenntartó pénzügyi támogatásának, szakmai fejlesztésnek, valamint a kötelező eszközbeszerzés ütemezésének, a Közalapítványi és TÁMOP-os pályázatok elnyerésének és szülői támogatásoknak. Az óvoda épülete 35 éve épült szolgálati lakásokból átalakítva 3 csoportszobával és kiszolgáló helyiségekkel (gyermek és felnőtt mosdók, WC-k, öltözők, orvosi szoba, melegítő konyha, nevelői szoba, iroda) ben hozzáépítéssel - még egy csoportszoba és kiszolgáló helyiségek átadásával négy csoportszobában 227,08 m2 területen látja el szolgáltató feladatát. Az épület állaga gondozott, de folyamatos karbantartást igényel. Az elmúlt évben, 2012-ben infrastrukturális pályázat jóvoltából az épület homlokzati vakolása, és a nyílászárók cseréje teljes körűen megtörtént. Régi vágyunk valósult meg a felújítással. Intézményképünk még vonzóbbá vált, óvodaképünk pozitív erősítést kapott. Óvodánk tornateremmel nem rendelkezik, de az intézmény jövőképéhez hozzátartozik ennek megvalósítása. Intézményünkben nem volt lehetőség tornaszoba kialakítására, nem rendelkeztünk felszabadítható, illetve átalakítható helyiséggel. A tornaszoba vagy tornaterem megvalósítása csak építéssel lehetséges. Mindenképpen szükségesnek tartanánk a megoldási lehetőségek minél hamarabbi tervezését, forráslehetőségek felkutatásával, pályázatok benyújtásával, hogy a gyermekek mindennapos mozgásfejlesztését biztosítani tudjuk. Az óvoda udvara: Kiegészíti az óvoda épületét három udvarrész, mely a szabadban történő játék és mozgás lehetőséget biztosítja. Az udvar felszereltsége jónak mondható. Szép, terebélyes fék, gondozott parkosított területek színesítik a játszórészeket. Az udvari eszközök, felszerelések fokozatosan kicserélődtek természetes és időtálló, új anyagokból készült korszerű mozgásfejlesztő játékokra. Az udvari fajátékok karbantartása komoly gondot jelent. Az elhasználódás egyre nagyobb mértékű, helyreállítása meghaladja erőnket.

11 Szociokulturális háttér Az utóbbi években megváltozott a kertség arculata. Számos új, igényes kivitelezésű lakóház épült, az elöregedett építmények helyére társasházak épültek. Ezáltal növekedett a terület népességszáma. Folyamatosan növekednek a kertség területén az új vállalkozások, egyre több cég nyitotta meg kapuit a Monostorpályi út, Galamb és Rigó utca által határolt területen. A közelben lévő E.ON, Tigáz, valamint a kibővült Hőerőmű számos munkahelyet biztosít. Ezáltal az óvoda is egyre keresettebb lett, hiszen sok szülő szeretné, ha a gyermeke óvodája a munkahelyhez közel lenne. Éppen ezért óvodánk felé az érdeklődés körzeten kívülről is igen nagy. Kihasználtsági mutatónk évek óta maximális %. A beiratkozások alkalmával évente átlagosan főt irányítunk más óvodába. A gyermekek nevelését hátrányosan befolyásoló családi környezet a több éves tapasztalat alapján enyhe növekedést mutat. (Munkanélküliség, lakáshiány, albérlet, ingerszegény környezet.) Óvodánkban a normatív és rászorultsági támogatottak ebben az évben 47 fő, melynek okai: nagycsaládok, alacsony jövedelem, munkavállalási gondok, egyedülálló szülő stb Tárgyi erőforrások, gazdasági fejlesztések Az elmúlt öt év a költséghatékonyság jegyében telt el. Nevelőközösségünk pedagógiai céljainak megvalósításához külső források bevonásával is megpróbálta megteremteni a szükséges feltételeket. A tárgyi eszközellátottságunk megfelelő volt. A kötelező eszköz- és felszerelési norma előírásainak betartásához, az anyagi erőforrás ütemezetten állt rendelkezésünkre. Nagy gondot fordítottunk az esztétikus, tiszta környezet kialakítására. Pályázatok megnyerésével, alapítványi pénz felhasználásával, a költségvetésből arra törekedtünk, hogy a pedagógiai programunk megvalósításához biztosítsuk azokat a fejlesztő eszközöket, melyek nem álltak rendelkezésünkre. Ezek száma lehetővé teszi minden csoportban a sokszínű tevékenységet.

12 Intézményi költségvetésből, fenntartói pályázaton nyert, és fontosabb fejlesztések, felújítások az utóbbi 5 évben Évek Felújítások Részleges nyílászáró felújítás az épület első szakaszán - Gyermekmosdó (Nyuszi csoport) felújítása - Kazáncsere (részleges felújítása) végrehajtott Szakmai eszközfejlesztés (udvari és képességfejlesztő játékok) - Gépbeszerzés (vasaló, porszívó) Gépbeszerzés (rádiósmagnó) Gépbeszerzés (takarítógép vásárlása) Teljes homlokzat felújítás - Részleges nyílászáró csere, az épület hátsó részén Az elmúlt 5 év sikeres pályázatain nyert beszerzések Év Felújítások Összeg Szakmai, informatikai fejlesztés - 18 db fenyő gyermekszék vásárlása Szakmai informatikai fejlesztés - 1 db Mókuskerék függeszkedő - 1 db Egyensúlyozó lépegető - 1 db Hintaállvány - 5 db csoportszobai fenyő asztal ,-Ft ,-Ft BTM-s gyermekek támogatására fejlesztő játék vásárlás Informatikai pályázat - 1 db notebuk - 2 db hangfal - 1 db pendrive - 1 db színes nyomtató - 1 db fényképező -1 db szünetmentes tápegység - 1 db fénymásoló IN-SPIRÁL TAMOP /10/1 pályázat, szabadidős tevékenységre:szakkörök, játszóházak, rajztanoda, gyermektorna, kirándulások szervezése ,-Ft ,-Ft ,-Ft

13 Az elmúlt évek kiemelt óvodavezetői feladata volt a Homokkerti Szabó Kálmán Utcai Óvodáért közhasznú alapítvány létrehozása. Minden évben a hagyományos rendezvények bevételét gyermekeink javára, környezetünk szépítésére fordítottuk. Év Beszerzés Összeg Nyuszi csoport mosdójának járólapozása, csempézése - 1 db rádiósmagnó vásárlása ,-Ft ,-Ft Pillangó csoport mosdójának járólapozása, csempézése - Irodabútor vásárlása (4 db) alapítványi, és óvodavezetőhelyettesi dokumentációk tárolására ,-Ft ,-Ft db hangfal, erősítő, mikrofon vásárlása, óvodai rendezvények szervezéséhez - Képességfejlesztő játékok vásárlása - Udvari játékeszközök beszerzése (hintás őrtorony, rugós játékok 4 db) Irodabútor vásárlása, a fejlesztő szobai eszközök tárolására - 5 db óvónői asztal vásárlása - Árnyékoló sátor beszerzése a homokozó fölé - Udvari játékok karbantartása, felújítása (első udvar) - Cserjék, fák, évelő növények vásárlása az udvarrészekre ,-Ft ,-Ft ,-Ft ,-Ft ,-Ft ,-Ft ,-Ft ,-Ft db fenyő gyermekszék Pillangó csoport - Udvari mozgásos játékok vásárlása (roller, futókerékpár) - 2 db homokozó és 2 db babaház teljes felújítása a 2-es és a 3-as udvarrészen - Reluxák készíttetése mind a négy csoportszoba ablakaira - A terasz tetőszerkezetének felújítása - A főbejárat kőlapos burkolása ,-Ft ,-Ft ,-Ft ,-Ft ,-Ft ,-Ft Az óvoda szülői közösségének köszönhetően folyamatosan bővült csoportjaink tárgyi felszereltsége Év Beszerzés Mókus csoportba: fürdőszoba beépített szekrény Pillangó csoport: 3 db szőnyeg - Képességfejlesztő játékok Süni csoport: futómotorok, rollerek ajándékozása, libikóka, hintaállvány, képességfejlesztő játékok, könyvek - Pillangó csoport: képességfejlesztő játékok - Nyuszi csoport: Frédi-Béni kocsi, fürdőszobai beépített szekrény - Kerítésfestés az óvoda udvarrészein db szőnyeg a Mókus csoportba - Pillangó csoport: beépített szekrény, képességfejlesztő játékok - Nyuszi csoport: Lovacska pótkocsija Függönyök beszerzése megvarrása a Nyuszi és a Mókus csoportba - Játék- és könyvespolc, fogmosópolc készítése a Nyuszi csoportba

14 2.3. Gyermeklétszám adatok, az intézmény keresettsége Óvodánk négy csoportos. Férőhely az Alapító Okirat szerint: 100 fő A gyermeklétszám alakulása 2008-tól a törzskönyv alapján: Évek Októberi statisztikai létszám fő Év végi létszám fő Túljelentkezők száma fő 2008/ / / / / várható Szakmai munkánk elismerése a gyermeklétszám növekedése, férőhelyünk 100%- os kihasználtsága. A fenntartói, szülői visszajelzések pozitívak, az érdeklődés folyamatos óvodánk iránt. Nagyon sokan keresik intézményünket körzeten kívül is Az óvoda személyi feltételei, humánerőforrás Óvodánk működésének a személyi feltételei biztosítottak a törvényi előírásoknak megfelelően. Pedagógus munkakörök Óvodavezető Óvodavezető helyettes Óvodapedagógus 9 fő 1 fő 1 fő 7 fő Pedagógiai munkát közvetlenül segítő munkakörök Dajka 4 fő Egyéb dolgozók Óvodatitkár Konyhai dolgozó Mosó-takarító Fűtő-udvaros ÖSSZLÉTSZÁM: 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő 17 fő

15 Pedagógusaink sokoldalúan képzettek, szakmailag jól felkészültek. Az elmúlt évek során megújították tudásukat, megszerezték a kötelezően előírt 120 pontos több esetben ezen felül is továbbképzési előírást. Igyekeztek olyan területen kompetenciát szerezni, mely összhangban van a helyi pedagógiai program céljaival, feladataival, az egyéni érdeklődésnek, képességnek is teret adott. A szaktanfolyamok elvégzése lehetőséget teremtett az óvodapedagógusoknak, hogy a csoportokban speciális ismereteket nyújtsanak a gyermekeknek (mozgáskoordináció-fejlesztő, zeneóvoda, logopédiai alapismeretek, drámajáték, mentálhigiéne, nyelvi kommunikáció, pszichológia). Ezáltal is az intézmények arculatának kialakítását segítik elő. Nevelőtestületünk tagjai továbbra is nyitottak az új törekvések megismerésére, befogadására. A fluktuáció minimális, a cserélődés oka nyugdíjazás, gyermekvállalás. A személyi változások következtében nevelőközösségünk új munkaerőkkel frissült, akik építőtagjai lettek közösségünknek. Az óvoda valamennyi csoportjában szakképzett dajkák segítik az óvodapedagógusok nevelőmunkáját. Gyermekszerető, segítő magatartásukkal, bánásmódjukkal alkalmazkodnak az óvodapedagógusokhoz, partnerek a nevelésben. A konyhai dolgozó, az óvodatitkár, a mosó-takarító, az udvaros-fűtő munkája szintén nélkülözhetetlen az óvoda életében. Magukénak érzik az intézmény céljait, az értékek megvalósításában ők is fontos szerepet játszanak. Az életkor év közöttiek, a középosztály van túlsúlyban, akik sokrétű nevelői tapasztalattal rendelkeznek. Az elkövetkező 5 évben várhatóan 1 fő óvodapedagógus sor. nyugdíjazására kerül Az intézmény célkitűzéseinek megvalósítása szempontjából szükséges a megfelelő személyi feltételek folyamatos biztosítása. Intézményünk jól képzett testülettel rendelkezik, melynek megtartása, és megbecsülése fontos feladat volt.

16 Képzettség, felkészültség, képességek Tanfolyam megnevezése a Tanfolyam óraszáma Részvétel Drámajáték 30 óra 3 fő Logopédiai alapismeretek 30 óra 1 fő Minőségbiztosítás az óvodában 30 óra 3 fő Mentálhigiéne az óvodában 60 óra 1 fő Zeneóvoda 60 óra 1 fő Vizuális fejlesztés 30 óra 1 fő 3-6 éves gyermekek fejlesztése 30 óra 2 fő mozgásterápiával EU Pályázatírás és projektmenedzsment 125 óra 1 fő Fejlesztőpedagógusi szakvizsga 120 óra 1 fő Tevékenységközpontú program 60 óra 7 fő Mozgásterápia tanulási nehézség 60 óra 3fő Agykontrol 40 óra 1 fő Magatartászavarok az óvodában 30 óra 1 fő Gordon tréning 30 óra 1 fő Haladó szövegszerkesztés 60 óra 2 fő Marketing, reklám, kommunikáció 40 óra 1 fő Tehetség és kreativitás 10 óra 4 fő A nevelés fegyelmezés korszerű eszközei 10 óra 8 fő Közoktatási vezető szakvizsga 120 óra 1 fő

17 2.5. Pedagógiai munka, elért szakmai eredmények, sikerek az elmúlt 5 évben A szabad játék elsődlegességének biztosításával, a gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődésének, a benne rejlő lehetőségek és személyiségek teljes kibontakoztatásának támogatásával, kompetenciák fejlesztésével, attitűdjének erősítésével, közvetetten segítettük elő az iskolai beilleszkedést, a szándékos tanulás iránti pozitív attitűd kialakulását. A szakmai munkavégzésünk színvonalát alapvetően meghatározza, befolyásolja a testületben kialakult egységes normarendszer, nevelői álláspont, mely az évek alatt fokozatosan összecsiszolódott a pedagógiai munka során. A partneri igényfelmérés kulcsfontosságú volt a hosszútávú célok, stratégiák kidolgozásához, fejlesztési terveink megvalósításához évben és évben is felmértük a szülők és dolgozók, gyerekek elégedettségét, elégedetlenségét és igényeiket. Ezek az eredmények azt mutatják meg, hogy miként sikerült a minőségi munkavégzés megteremtése, hatékonyabbá tettük az óvoda működését, mely megőrizte, tovább gazdagította önálló arculatát, külső-belső kapcsolatrendszerét. Eredményeink - Elmélyült belső szakmai kommunikáció - A szülői házzal való erős együttnevelés - Az összehangolt nevelőmunka hatékonysága a nevelést segítő nem pedagógus alkalmazottakkal - A szabad játék elsődlegességének biztosítása, a sokszínű tevékenységek folyamatos bővítése - Prevenció, felzárkóztatás óvodán belüli egyéni fejlesztőszoba és fejlesztés kialakítása - Az egyéni fejlődés nyomon követése dokumentumban jelölt erősségekre, gyengeségekre épített differenciált feladatadás - Egyre népszerűbbek a Zene-óvoda foglalkozások melyeknek a gyermekek hallásának, ritmusérzékének, mozgáskultúrájának fejlesztése történik. Szülői igénynek megfelelően már három csoport működik. - Színes, sokoldalú szabadidős tevékenységek szervezése, melyben a Debreceni Művelődési Központ együttműködését élvezhetjük (kirándulások, játszóházak, szakkörök, rajztanoda működött). - Létrehoztuk a Homokkerti Szabó Kálmán Utcai Óvodáért elnevezésű közhasznú alapítványt, melynek programjain, pályázatain számos anyagi forráshoz jutottunk. - A pedagógiai programunkban kitűzött egészséges életmód kialakítása terén nagy eredmény, hogy nagyon jól működik a heti 2 gyümölcsnap. A szülők örömmel támogatják a programot, megfelelő mennyiségű és minőségű gyümölccsel és zöldséggel.

18 Hagyományos rendezvényeink - Ősz búcsúztató vásár - Télapó - Adventi, karácsonyi műsor, rendezvény - Farsang - Játszóházak - Alapítványi bál - Anyák napja - Majális - Gyermeknapi kirándulások - Évszakonkénti kirándulások - Évzáró - Nyitott óvodai nap - Nemzeti összetartozás napja június Március Jeles napok: A Föld napja, Madarak és Fák napja, Víz világnapja, Kultúra napja, Állatok világnapja Partnereink elégedettségmérése során elért erősségeink - Gyermekszeretet, a gyermekek ismerete - Óvodai programok változatossága, szervezettsége - A gyermekek számára biztosított érdekes, fejlesztő tevékenységek - Az óvoda felszereltsége, hangulata, esztétikuma, tisztasága

19 Nevelőtestület munkája A nevelőközösség minden tagja részese az óvoda teljesítményének. A közös célokért gondolkodás, konstruktív együttműködés a siker kulcsa. A nevelőtestület egységét a közös célokért való törekvés jelenti. Az alkotó nevelőtestület az óvodapedagógusok számára olyan funkciót tölt be, mint a gyermekek életében a társak közössége. Eredményessége szorosan összefügg a jó közérzettel, a jó munkahelyi klímával. A nevelőtestület tagjaként az óvodapedagógusok feladata - Aktív részvétel az óvodai élet tevékenységeiben, feladatellátásban. - Alkotó együttműködés a nevelőtestület tagjaival a nevelés és szakmai kérdésekben. - Szakmai információk megosztása, gazdagítása. - Szakmai képviselet a külvilág előtt. - Az intézmény szakmai jó hírnevének erősítése. - Szakmai titkok megőrzése Szakmai munkaközösségek munkája A szakmai munkaközösségek munkája szorosan kapcsolódott céljaink, feladataink megvalósításához. Elméleti, gyakorlati szakmai bemutatók segítették a nevelőmunka színvonalát. A munkaközösségek tevékenysége éves munkaterv alapján valósulnak meg. Az adott területen óvodapedagógusi kompetenciák erősítése, szakmódszertani tudásuk újszerű ismeretekkel való frissítése, egysége tervezőmunka formálása zajlott. Tevékenységi körét képezte egyéni szakmai önképzés, hospitálás, bemutató foglalkozások, szakmai előadások szervezése, elemzések, értékelések, beszámolók, szakmódszertani anyagok készítése. A munkaközösség-vezetők rész vesznek az intézmény szakmai ellenőrzésében is.

20 Nevelőmunkát segítő dolgozók munkája Nevelőmunkánk, pedagógiai tevékenységünk aktív részesei a technikai dolgozók, a legközvetlenebb segítőként a dajka munkatársak. Teljes személyiségükkel hatást gyakorolnak a gyermekekre, így nagyon fontos a mintaadásuk, magatartásuk, beszédstílusuk, külső megjelenésük. Munkája az óvodapedagóguséval összehangolttá válik. Ismernie kell, milyen célok érdekében, hogyan működjön konstruktívan az óvónővel. Elvárások az dajka és egyéb munkakörben dolgozók munkatársakkal szemben: - Szeretetteljes, gondos, türelmes bánásmód a gyermekekkel. - Felelősségtudat. - Őszinteség, bizalom, jóindulat. - Tapintatosság, diszkréció Belső ellenőrzések, értékelések Szakmai ellenőrzés, értékelés Az ellenőrzési, mérési, értékelési terv alapján, a tervezett feladatok végrehajtása a vezetés által megvalósult. Az ellenőrzés területe kapcsolódott az adott év munkaközösségi témájához s magába foglalta a dokumentáció ellenőrzését is. Időpontját, módját, szempontjait a vezető előzetesen közzé tette. A megvalósítás a minőségfejlesztési csoport által kidolgozott értékelőlapok szempontsora alapján zajlott. Az erősségek és az elvárt változás rögzítése írásos formában történt. A minőségirányításban teljesítményértékelési rendszer bevezetésére került sor. Célja az óvodapedagógusok és a nevelőmunkát közvetlenül segítő dolgozók munkájának értékelése volt. A pedagógusok értékelése 2008-ban, a technikai dolgozók értékelése ben kezdődött. A dolgozók teljesítményértékelésének ütemezése az éves munkatervben rögzített Gyermekvédelem Gyakorlatunkban minden csoportos óvodapedagógus ellát gyermekvédelmi feladatokat. A gyermeki jogok védelme érdekében, a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a veszélyeztetett gyermekek, családok segítését gyermekvédelmi felelős végzi.

M á k v i r á g Ó v o d a

M á k v i r á g Ó v o d a Ó V O D A V E Z E T Ő I P Á L Y Á Z A T M á k v i r á g Ó v o d a Budapest, 1173 Újlak u. 108. Óvodavezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére 2011. A pályázó adatai: Horváth Mária Budapest Kővágó u.

Részletesebben

VEZETŐI PROGRAM 3. VEZETŐI KONCEPCIÓ 2013-2017. ÉVRE

VEZETŐI PROGRAM 3. VEZETŐI KONCEPCIÓ 2013-2017. ÉVRE VEZETŐI PROGRAM 3. VEZETŐI KONCEPCIÓ 2013-2017. ÉVRE Az elkövetkező évek óvodai gyakorlatát alapjaiban meghatározó új köznevelési törvény végrehajtására vonatkozó rendeletek, a pályázat írásakor már megjelentek.

Részletesebben

DEBRECEN VÁROS KÖZOKTATÁSÁÉRT DÍJAS ÓVODA BA-BAR OVI PÁLYÁZAT

DEBRECEN VÁROS KÖZOKTATÁSÁÉRT DÍJAS ÓVODA BA-BAR OVI PÁLYÁZAT DEBRECEN VÁROS KÖZOKTATÁSÁÉRT DÍJAS ÓVODA BA-BAR OVI PÁLYÁZAT A DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL MEGHIRDETETT BARTÓK-BABITS UTCAI ÓVODA ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA 2013-2018. Készítette: Illés Jánosné

Részletesebben

Óvodavezetői. Pályázat

Óvodavezetői. Pályázat Óvodavezetői Pályázat Készítette: Heiner Andrea Szakvizsgázott óvodapedagógus és óvodavezető helyettes Budapest, 2012. március 28 VEZETÉSI PROGRAM Tartalomjegyzék 1. Az intézmény küldetése 5 1.1 Helyzetelemzés

Részletesebben

PÁLYÁZAT. Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata a Képviselő testület 81/2015. (IV.23.) XI.ÖK határozata

PÁLYÁZAT. Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata a Képviselő testület 81/2015. (IV.23.) XI.ÖK határozata Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata PÁLYÁZAT Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata a Képviselő testület 81/2015. (IV.23.) XI.ÖK határozata és a "Közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

I. Szakmai Önéletrajz... 4 II. Bevezetés... 7

I. Szakmai Önéletrajz... 4 II. Bevezetés... 7 Budapest Főváros XI. Kerület ÚJBUDA Önkormányzat Képviselő testülete 1113. Budapest, Bocskai út 39-41. PÁLYÁZAT óvodavezető (magasabb vezető) állására (Tóth Ildikó) Székhely: 1119 Budapest, Tétényi út

Részletesebben

I. Szakmai Önéletrajz... 4 II. Bevezetés... 7

I. Szakmai Önéletrajz... 4 II. Bevezetés... 7 Budapest Főváros XI. Kerület ÚJBUDA Önkormányzat Képviselő testülete 1113. Budapest, Bocskai út 39-41. PÁLYÁZAT óvodavezető (magasabb vezető) állására (Tóth Ildikó) Székhely: 1119 Budapest, Tétényi út

Részletesebben

Vezetői pályafutásom 1994-ben kezdődött, azóta vezetem a Budapest, III. kerület Szérűskert u. 37. szám alatt található Almáskert Óvodát.

Vezetői pályafutásom 1994-ben kezdődött, azóta vezetem a Budapest, III. kerület Szérűskert u. 37. szám alatt található Almáskert Óvodát. 2. Bevezetés Vezetői pályafutásom 1994-ben kezdődött, azóta vezetem a Budapest, III. kerület Szérűskert u. 37. szám alatt található Almáskert Óvodát. 15 éves vezetői tevékenység eredményeként - nevelőtestületemmel

Részletesebben

A 2003-2008 év munkájának értékelő beszámolója

A 2003-2008 év munkájának értékelő beszámolója Petőfi Sándor Napköziotthonos Óvoda 2510 Dorog, Iskola út 2. A 2003-2008 év munkájának értékelő beszámolója Készítette: Schmeráné Eichardt Gizella Óvodavezető Bevezető gondolatok Tartalmas és összességében

Részletesebben

ÓVODAVEZETŐI PÁLYÁZAT

ÓVODAVEZETŐI PÁLYÁZAT Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata 1113 Budapest, Bocskai út 39-41. ÓVODAVEZETŐI PÁLYÁZAT Készítette: Lövey Zsuzsanna Budapest, 2015. május 26. Tisztelt Képviselő-testület! A Budapest Főváros

Részletesebben

ÓVODAVEZETŐI PÁLYÁZAT. az Oktatási és Kulturális Közlöny 2011. év III. évfolyam 2. számában meghirdetett:

ÓVODAVEZETŐI PÁLYÁZAT. az Oktatási és Kulturális Közlöny 2011. év III. évfolyam 2. számában meghirdetett: Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc Pestszentimre Önkormányzat Jegyzője részére 1184. Budapest, Üllői út 400. ÓVODAVEZETŐI PÁLYÁZAT az Oktatási és Kulturális Közlöny 2011. év III. évfolyam 2. számában

Részletesebben

Óvodavezetői Pályázata Újbudai Ezüstfenyő Óvoda

Óvodavezetői Pályázata Újbudai Ezüstfenyő Óvoda Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata 1113 Budapest, Bocskai út 39-41. Óvodavezetői Pályázata Újbudai Ezüstfenyő Óvoda Készítette: Marton Csilla Óvodapedagógus Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...

Részletesebben

VEZETŐI PROGRAM 2013-2018

VEZETŐI PROGRAM 2013-2018 VEZETŐI PROGRAM 2013-2018 Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.törvény 67 (7) bekezdésében foglaltak alapján úgy dönt, hogy pályázat mellőzésével

Részletesebben

SZIKORA HAJNALKA INTÉZMÉNYVEZETŐI PÁLYÁZAT

SZIKORA HAJNALKA INTÉZMÉNYVEZETŐI PÁLYÁZAT 0 KELENVÖLGY ŐRMEZEI ÓVODA KINDERGARTEN IN KELENVÖLGY - ŐRMEZŐ összevont óvodák Központi cím: Budapest, 1112.Neszmélyi út 22-24. Óvodavezetői (magasabb vezető) beosztásra Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai

Részletesebben

PÁLYÁZAT. A Szivárvány Óvoda Óvodavezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

PÁLYÁZAT. A Szivárvány Óvoda Óvodavezető (magasabb vezető) beosztás ellátására PÁLYÁZAT A Szivárvány Óvoda Óvodavezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Készítette: Pinczés Katalin Klára óvodavezető 4024.Debrecen, Iparkamara u.2. II./2. Tartalomjegyzék 1. SZAKMAI, PEDAGÓGIAI

Részletesebben

PÁLYÁZAT AZ ALBERTFALVAI ÓVODA BUDAPEST XI. KERÜLET EZÜSTFENYŐ TÉR 1. ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA

PÁLYÁZAT AZ ALBERTFALVAI ÓVODA BUDAPEST XI. KERÜLET EZÜSTFENYŐ TÉR 1. ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA PÁLYÁZAT AZ ALBERTFALVAI ÓVODA BUDAPEST XI. KERÜLET EZÜSTFENYŐ TÉR 1. ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA ALBERTFALVAI ÓVODA Készítette: Khoórné Rápolthy Beáta Budapest, 2015.05.26. 1 Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda

Részletesebben

PÁLYÁZAT. A Gazdagréti Óvoda Kindergarten in Gazdagrét Óvodavezetői álláshelyére

PÁLYÁZAT. A Gazdagréti Óvoda Kindergarten in Gazdagrét Óvodavezetői álláshelyére PÁLYÁZAT A Gazdagréti Óvoda Kindergarten in Gazdagrét Óvodavezetői álláshelyére Kapja: Pályázó: Budapest Főváros XI.ker. Jánosné Szedlacsek Éva Újbuda Önkormányzatának 2030. Érd Ács u. 18. Képviselő testülete

Részletesebben

Pedagógiai Programja

Pedagógiai Programja A gyermeket tisztelettel kell fogadni, szeretetben kell felnevelni, és szabadságban kell elengedni / Vekerdy Tamás/ KISÚJSZÁLLÁS Városi Óvodai Intézmény SZIVÁRVÁNY Pedagógiai Programja 2013. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 6786 Ruzsa, Alkotmány tér 3 sz. Intézmény OM azonosítója: 029583

Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 6786 Ruzsa, Alkotmány tér 3 sz. Intézmény OM azonosítója: 029583 PEDAGÓGIAI PROGRAM, MELY A TEVÉKENYSÉGKÖZPONTÚ - KOMPETENCIA ALAPÚ ÓVODAI PROGRAM ADAPTÁCIÓJA Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 6786 Ruzsa, Alkotmány tér 3 sz. Intézmény OM azonosítója: 029583 Készítette:

Részletesebben

Óvodavezetői Pályázat

Óvodavezetői Pályázat Óvodavezetői Pályázat Pályázat Göd Város Önkormányzata (a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot) által meghirdetett Kastély Központi Óvoda, Intézményvezető

Részletesebben

Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája Beszámoló 2015.

Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája Beszámoló 2015. Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája Beszámoló 2015. Készítette: Sárik Jánosné intézményvezető Tisztelt Képviselő-testület! Pásztó Város Önkormányzat képviselő testülete a 359/2014./XII.18./sz. határozatával

Részletesebben

Kelenvölgy-Őrmezei Óvoda Kindergarten in KelenvölgyŐrmező. óvodavezető (magasabb vezető) álláspályázat Készítette: Kazinczi Eszter

Kelenvölgy-Őrmezei Óvoda Kindergarten in KelenvölgyŐrmező. óvodavezető (magasabb vezető) álláspályázat Készítette: Kazinczi Eszter Kazinczi Eszter óvodavezetői pályázat Kelenvölgy-Őrmezei Óvoda Kindergarten in KelenvölgyŐrmező óvodavezető (magasabb vezető) álláspályázat Készítette: Kazinczi Eszter 1 Tisztelt dr. Hoffmann Tamás polgármester

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Budapest Főváros X. kerület Komplex Óvoda, Általános Iskola Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Szakszolgáltató Központ 1107 Budapest Gém u. 5-7. :267 76-91 / 261-68 63 :433 26-66 gem@komplexaltisk.axelero.net

Részletesebben

A Csillagvár Óvoda Pedagógiai Programja

A Csillagvár Óvoda Pedagógiai Programja A Csillagvár Óvoda Pedagógiai Programja OM azonosító: 030854 Készült: Hajdúböszörmény, Kölcsey Ferenc u. 1. 2013. Tartalom Bevezető gondolatok... 5 Törvényi előírások figyelembe vétele... 6 1 Óvodánk adatai...

Részletesebben

XXII. KERÜLETI EGYESÍTETT ÓVODA 1224 BUDAPEST, VII. UTCA 15. OM azonosító: 034772. iktatószám: PEDAGÓGIAI PROGRAM

XXII. KERÜLETI EGYESÍTETT ÓVODA 1224 BUDAPEST, VII. UTCA 15. OM azonosító: 034772. iktatószám: PEDAGÓGIAI PROGRAM XXII. KERÜLETI EGYESÍTETT ÓVODA 1224 BUDAPEST, VII. UTCA 15. iktatószám: PEDAGÓGIAI PROGRAM B E V E Z E T É S... 5 1. HELYZETKÉP... 6 2 1.1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 6 1.2. AZ EGYESÍTETT ÓVODA BEMUTATÁSA...

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Óvodánk adatai 1 Bevezetés 2 1. Gyermekkép, óvodakép 3 1.1. Óvodakép 3 1.2. Gyermekkép 3 1.3. Küldetésnyilatkozat 4

TARTALOMJEGYZÉK. Óvodánk adatai 1 Bevezetés 2 1. Gyermekkép, óvodakép 3 1.1. Óvodakép 3 1.2. Gyermekkép 3 1.3. Küldetésnyilatkozat 4 TARTALOMJEGYZÉK Óvodánk adatai 1 Bevezetés 2 1. Gyermekkép, óvodakép 3 1.1. Óvodakép 3 1.2. Gyermekkép 3 1.3. Küldetésnyilatkozat 4 2. Óvodánk jellemzői 5 2.1. Óvodánk személyi feltételei 5 2.2. Tárgyi

Részletesebben

Beszámoló a csopaki Mandulavirág Óvoda 2013 /2014-es nevelési év tevékenységéről

Beszámoló a csopaki Mandulavirág Óvoda 2013 /2014-es nevelési év tevékenységéről :Kossuth u. 26. 8229 : 06-87 / 446-080 E-mail: csopakovoda@chello.hu Beszámoló a csopaki Mandulavirág Óvoda 2013 /2014-es nevelési év tevékenységéről Az óvoda az alábbi törvények és óvodai dokumentumok

Részletesebben

GYÖNGYSZEM ÓVODA. Óvodavezetői pályázat. Gajdosné Szabó Anita. Az én ovim. Budapest, 2013. 03. 31.

GYÖNGYSZEM ÓVODA. Óvodavezetői pályázat. Gajdosné Szabó Anita. Az én ovim. Budapest, 2013. 03. 31. GYÖNGYSZEM ÓVODA Óvodavezetői pályázat Az én ovim Gajdosné Szabó Anita Budapest, 2013. 03. 31. Tartalomjegyzék 1. Szakmai Önéletrajz... 3 2. A pályázat törvényi háttere... 5 3. Vezetői hitvallásom... 6

Részletesebben

Vadvirág Körzeti Óvoda Pedagógiai Programja

Vadvirág Körzeti Óvoda Pedagógiai Programja Vadvirág Körzeti Óvoda Pedagógiai Programja Jóváhagyta: Barcza Béláné óvodavezető 1 Tartalom Bevezetés... 4 Törvényi háttér... 5 Az intézmény jellemző adatai... 5 Helyzetelemzés: Óvodánk sajátos arculata...

Részletesebben

JÁSZBERÉNY VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYÉNEK. pedagógiai PROGRAMJA

JÁSZBERÉNY VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYÉNEK. pedagógiai PROGRAMJA OM azonosító: 035646 JÁSZBERÉNY VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYÉNEK pedagógiai PROGRAMJA jászberény, Bajcsy Zs. u. 10. 2013. 1 Tartalom 1. A programot átdolgozták, készítették 3 2. Az intézmény adatai 5 3. Törvényi

Részletesebben