Amikor már kihûlt a láng A kiégés vizsgálata ápolók körében

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Amikor már kihûlt a láng A kiégés vizsgálata ápolók körében"

Átírás

1 Amikor már kihûlt a láng A kiégés vizsgálata ápolók körében Pálfi Ferencné, Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Fôiskolai Kar Klinikai és Ápolástudományi Intézet A szerzô a segítôfoglalkozásúak mentálhigiénés problémáiról, a burnout jelenségrôl végzett kutatást. A kérdôíves felmérés 805 fôvel történt, melyben elemzésre kerültek a segítô kapcsolatok sajátos körülményei, a munkahelyi jellemzôk közül a kiégés fokának és az osztály ellátási formájának kapcsolódási pontjai. A kutatás eredményei szerint befolyásoló tényezôként hat még a jelenségre az ápolók által a fôállásukon túl végzett melléktevékenység ténye, valamint az erkölcsi és anyagi megbecsülés hiánya is. Hangsúlyt kap a téma tárgyalása során a prevenció jelentôsége. A segítôknek éppen ezért nemcsak eszközt kell adni a kezükbe, hanem szakmai személyiségüket is ápolni kell. BEVEZETÉS Életünk jelentôs részét munkával töltjük, nem mindegy tehát, hogy milyen munkahelyünk fizikai és pszichoszociális környezete. Vizsgálatok sora igazolta, hogy a munkahely többszörösen is potenciális stresszforrás. Ezek egy része a munka jellegébôl fakad, mint például a több mûszak, a nagyfokú felelôsség, a gyakori utazás, fizikai és pszichikai szempontból megerôltetô munka. A munkával kapcsolatos stresszorokra adott reakciók a személyiségtôl, annak szilárdságától, az egészségi állapottól, a korábbi stressz tapasztalatoktól és a megküzdés eszközeitôl függnek. Az egyén számos tulajdonsága, személyiségjegye szerepelhet stresszforrásként. Bizonyos emberek könnyen frusztrálódnak, állandóan magas a szorongás-szintjük. Mások a pozitív gondolkodás hiányával megnehezítik a megfelelô csoportlégkör kialakulását, rontják a csoportmunka hatékonyságát. A stressz kialakulásának tehát nagyon sok lehetôsége van, mind közösségi, mind pedig egyéni szinten [5]. A formális kommunikációs csatornák zavarai, a szerepkonfliktusok, szereptúlterhelések mellett az informális kapcsolati háló legalább ilyen jelentékenyen hozzájárul stressz helyzetek kialakulásához. Végül pedig a szervezet jellegzetességei is közvetíthetnek stresszt. Ilyenek lehetnek: a szervezet strukturális viszonyai és kultúrája, irányítási politikája és a menedzsment viselkedése. Az ellátás minôségének biztosítása részben a technikai színvonal függvénye, de annak pszichoszociális környezete a beteg kezelésében és ápolásában közvetlenül vagy közvetett módon részt vevô egészségügyi személyzet attitûdje és magatartása erôsítheti vagy gyengítheti az elôbbi hatását. A változások megsokszorozzák a konfliktusszituációk kialakulásának valószínûségét, és így a stressz keletkezésének lehetôségét. PSZICHOLÓGIAI ÖSSZETEVÔK AZ ÁPOLÁSBAN Az emberek gondozása, ápolása feszültséggel telített munka. Túl sok stresszhatás rontja az ítélôképességet, testi, lelki betegséget okozhat, és lehetetlenné teszi a stresszor leküzdését. A túlterheltség, a munka kontrolljának hiánya, a nem támogató környezet, a korlátozott elôrelépési lehetôségek, a szerepek tisztázatlansága, az emberek szenvedése és halála, a három mûszakos beosztás, a gépies iramú munka, az alulfizetettség mind olyan munkaköri tényezôk, melyek pszichológiai rendellenességek kialakulását okozó faktoroknak tekinthetôk. Az észlelt munkastressz, és a személyiség elégtelensége közrejátszik a kiégés kialakulásában. A kiégés szindróma, idegen kifejezéssel burnout jelenség reményvesztettséget, elfásultságot jelent. A MUNKAHELYI STRESSZ DIAGNOSZTIKÁJA A szervezetekre, így az egészségügyi intézményekre is jellemzô, hogy az ott folyó munkának, a dolgozók személyiségének és interperszonális kommunikációinak, társas kapcsolatainak olyan jellegzetességei vannak, amelyek stresszkeltôk lehetnek. A megnövekedett stressz gyakran hozzájárul a burnout kialakulásához, de ez nem szükségszerû következmény. A kiégés számos faktortól függ, melyek magukba foglalják a genetikai fogékonyságot, a környezetet, tapasztalatot, a szervezeti formákat és azok menedzsmentjeit és az egyén életstílusát. A BURNOUT SZINDRÓMA A burnout fogalom határai ma még meglehetôsen bizonytalanok, összemosódnak a munkahelyi stressz, a munkával való elégedettség és a munkapszichológia által tanulmányozott fogalmakkal. A tünetek differenciálása is problémát okoz, hiszen a kiégés ugyanolyan szimptómákat eredményez, mint a depresszió vagy a szorongás. A burnout megjelenésének környezeti feltételei azok, amelyek ezt a szindrómának tekinthetô jelenséget jól elkülö- 31

2 nítik. Amíg motivációról, elégedettségrôl, stresszrôl bármilyen foglalkozás, állás, vagy szélesebb értelemben bármilyen típusú kapcsolat esetében beszélhetünk, addig a kiégés specifikus azokra a helyzetekre, amelyekben a segítô kapcsolatok dominálnak. Ilyen mindegyik segítô szakma, de a nevelés és a házasság is. Ezeken a területeken általában fôszerepet játszik az emberekkel való kapcsolat kiépítése, és optimális esetekben ennek a kapcsolatnak, ha nem is lángoló, de legalább parázsló intenzitása van. Ha ez lényegesen csökken, akkor beszélünk kiégésrôl [7]. A stressz mértéke és a kiégés közötti kapcsolat, bár nem lineáris, mégis igen szoros. Az alapmechanizmus a következô: a környezeti stresszorok, olyan rizikófaktorokat jelentenek, ami kiégéshez és/vagy szomatikus panaszokhoz vezet. A SZINDRÓMA TUDOMÁNYOS BESOROLÁSA ÉS DEFINÍCIÓJA A kiégettség vagy foglalkozási deformáció szociálpszichológiai fogalom. Mint ilyen, különbözik a klinikai diagnózisoktól, így például a depressziótól. A szindróma (tünetcsoport) fogalmával a szociálpszichológia az egyén és a környezet közötti kölcsönhatásokra teszi a hangsúlyt. Az érintett ember, mint az adott normák megvalósítására törekvô társadalom aktív tagja egy személyben a veszélyes állapot okozója és veszélyeztetettség alanya is az okozat [3]. Maslach a jelenség három dimenzióját írja le: mint az érzelmi kimerültség, az elszemélytelenedés, a többi embertôl és azok problémáitól való távolságtartás értelmében, valamint elégedetlenség a saját teljesítménnyel [4]. meghatározzuk, mely szociodemográfiai faktorok azok, amelyek befolyásolják a szindróma kialakulását, feltérképezzük, hogy milyen súlyú az ápolóra, gondozóra nehezedô fizikai és pszichés teher, különbözô ellátási helyeken. A burnout szindróma kialakulását befolyásoló tényezôk modellje a felvetett hipotézisek alapján az 1. ábrán látható. VIZSGÁLATI MÓDSZEREK, MINTA A felmérésben alkalmazott vizsgálati módszer a zárt, anonim, önkitöltôs kérdôív volt. A vizsgálatba bevontuk egy egyetemi város kórházaiban, klinikáin és szociális intézményeiben dolgozó ápolókat, akik intenzív, krónikus és aktív ellátási formájú osztályokon dolgoztak. A kutatás során, 1050 darab kérdôívet osztottunk ki, 920 darab érkezett vissza, ebbôl 805 darab volt értékelhetô. Az önkitöltôs kérdôív három részbôl állt. A szociodemográfiai faktorok Burnout kérdôív (BOQ) (H.J. Freudenberger és G. Richelson 1980) [2] által szerkesztett, standardizált kérdôív, amellyel a kiégés fokozatait tudtuk megállapítani a vizsgált populációban) Személyes burnout tüneti kérdôív (BOS) (S.H. Appelbaum 1980) [1] által szerkesztett, standardizált kérdések. Ennél a kérdôívnél a burnout állapot testi és pszichológiai tüneteire kaptunk választ. Az ápolók diszfunkcionális attitûdértékeit is vizsgáltuk, a DAS (Weissman-Beck, 1979) féle skálával [8], ahol a kérdôív segítségével hét értékrendszert, beállítódást tudtunk feltérképezni. A KUTATÁS CÉLJA ÉS SZOCIOLÓGIAI KIINDULÓPONTJA Kutatásunk célja az volt, hogy: feltárjuk a vizsgált populációban, a burnout szindróma elôfordulásának gyakoriságát, Független változó Közreható tényezôk Függô változó HIPOTÉZISEK Az ápolók körében a szociodemográfiai faktorok (kor, nem, iskolai végzettség, munkakör, egészségügyben eltöltött idô, másodállás ténye, pályaelhagyás gondolata) befolyásolják a burnout kialakulását. Bizonyos intézményes faktorok (a betegek ellátási formája, a kórházi osztályok típusai, bérezés) szerepet játszanak a kiégés kialakulásában. A MINTA SAJÁTOSSÁGAI 1. ábra A Burnout szindróma kialakulását befolyásoló tényezôk modellje (A felvett hipotézisek alapján) Az összpopuláció 94%-a (756 fô) nô, 6%-a (49 fô) férfi volt. A mintában szereplôk átlagéletkora 34 év, a legfiatalabb 18 éves, a legidôsebb 61 éves volt. A résztvevôk 3,3%-a az életkort illetôen az átlagkategóriába tartozott. A vizsgált populáció életkor szerinti megoszlása: 46% (366 fô) 31 év alatti, 38% (309 fô) év közötti, 16% (130 fô) 45 év feletti. Az egészségügyben eltöltött évek számának átlaga 32

3 13,13 év, a legkevesebb 0,5 év, legtöbb 42 év. Szakmai végzettség aránya: szakképzetlen ápolók aránya 18%, szakápoló és magasabban kvalifikált ápolók aránya 82%, ebbôl fôiskolai diplomások aránya 6%. EREDMÉNYEK melléktevékenység és a pályaelhagyás gondolata, hatással van az ápolók kiégésére. Az összpopuláció 93%-a vallotta azt, hogy nem becsülik meg munkájukat megfelelôen. Az alacsony bérezés arra kényszeríti ôket, hogy melléktevékenységgel egészítsék ki keresetüket. Nagyon sokszor pihenônapjukon teszik ezt, de nem ritka a második mûszak ténye sem, más munkahelyeken (takarítás, kereskedelem, ügynöki munka). A pályaelhagyás gondolatának szignifikanciáját a burnout kérdôív összpontszámával elkülönítve értékeljük az ellátási formától és a melléktevékenységtôl. Ez azt mutatja, hogy a pályaelhagyás gondolata szoros összefüggésben van a kiégettséggel. Az egészségügyi szakmából való kilépés a megkérdezettek 66%-át jellemezte a jelenben, vagy az elmúlt idôszakban, míg 34% vallotta azt, hogy ezzel a gondolattal még nem foglalkozott. AZ ELLÁTÁS FORMÁJA A BETEGEK SÚLYOSSÁGI FOKA, MINT KIÉGÉST BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZÔ 1. táblázat A Burnout szindróma intenzitásának fokozatai a vizsgált populációban Az összpopuláció burnout-skála szerinti eloszlását szétbontottuk, a különbözô ellátási formájú osztályokon dolgozókra. A számadatok eloszlása mindhárom esetben jól követi a normál eloszlást. Az egyes burnout fokozatok közötti százalékos arányokból kitûnik, hogy az intenzív ellátási formájú osztályokon dolgozók között a kiégettség állapotában levôk és a gyógyításra szorulók együttes aránya 10,7% (40 fô), míg ugyanezen arány a krónikus osztályokon 3,6% (10 fô), aktív osztályokon 0,6% (1 fô) (3. ábra). Megválaszolásra került a kettes számú kutatási kérdés azon része, amely az osztályok ellátási formájára és a betegek súlyossági fokára kérdezett rá. A diszfunkcionális attitûdök komoly predikciós faktorai a burnout szindrómának, kiemelhetô például a szeretettség igénye és a külsô elismerés igény, a teljesítmény igény és a szeretettség igény, a perfekcionizmus és a teljesítmény igény, igen magas szignifikáns korrelációját. 2. ábra A Burnout szindróma intenzitásának fokozatai az összpopuláció vonatkozásában N=805 A kiégési kérdôív eredményei: Az általunk használt kérdôív célzatosan a burnout szindrómában szenvedô egyén viselkedési mintáira kérdez rá, konkrét élethelyzetekben. Az adatokat az 1. táblázat és az 2. ábra szemlélteti. A burnout kérdôív összpontszámainak korrelációját vizsgáltuk a szociodemográfiai adatok közül a korral, a beosztással és a munkaviszonnyal, valamint a szociodemográfiai adatokat is egymással. Az összehasonlításokból kitûnik, hogy a burnout-kérdôív összpontszámával sem a kor, sem a munkaviszony, sem a beosztás nem korrelál. Az egyes hipotézis azon része, mely szerint a szociodemográfiai faktorok befolyásolják a kiégést, megdôlni látszik. Másrészrôl viszont a fôálláson túl végzett 3. ábra A Burnout szindróma intenzitása különbözô tipusú osztályokon 33

4 De ugyanúgy, a külsô kontroll attitûd és szeretettség igény, hasonlóképpen magas korrelációt adnak, magas korrelációt ad az omnipotencia igény is az egyéb diszfunkciónális attitûdökkel. Az adatok elemzése kapcsán arra a következtetésre jutottunk, hogy a külsô elismerés igénye szignifikánsan korrelál a burnout kérdôívvel és a tünetlistával, ugyanez mondható el a szeretettség igényrôl, és a külsô kontrol attitûdrôl, valamint azon személyekrôl, akik túlzottan megkövetelik a munkakörülmények optimális voltát, és ezek részleges teljesülése esetén, sokkal inkább veszélyeztetettebbek a kiégésre. A jelen vizsgálat alapján, a kiégésre hajlamos egyének esetében, a veszélyeztetett személyeket, magas diszfunkcionális értékek jellemezték. A kiégési tünetek súlyosságát, ezáltal az érintett ápolók terheit is súlyosbíthatják ezek a diszfunkcionális attitûdök, amelyek növelik a stresszhelyzetek, a megoldhatatlannak értékelt szituációk számát, fokozzák a reménytelenség érzését, csökkentik az önértékelést, és negatív visszacsatoláson alapuló önrontó körök alapját képezhetik. Az eddigiekbôl könnyen megérthetô, hogy miért jelent ez a szindróma specifikus egészségi kockázatot, hogy miért jár együtt depresszióval, alkohol és/vagy gyógyszerfüggôséggel, megnövekedett pszichiátriai morbiditással és végsô soron fokozott öngyilkossági kockázattal. KÖVETKEZTETÉSEK A kutatás elsôdleges célja az volt, hogy meghatározzuk azokat a személyi és környezeti tényezôket, amelyek felelôsek az érzelmi kimerülés kialakulásáért, a személyes teljesítmény csökkenéséért, egyszóval a kiégés kialakulásáért. A kérdôívekben használt háromtípusú kérdéskör összehasonlításából kitûnik, hogy ezek mindegyike jól felhasználható egymás külsô megbízhatósági forrásaként. A tesztek összpontszámai minden esetben jól korrelálnak egymással. Az egyes összpontszámok és a kérdôív személyi és munkahelyi jellemzôinek összehasonlításából viszont arra a következtetésre jutottunk, hogy a szociodemográfiai adatok egyike sem szignifikáns a burnout-szindróma kialakulásával, sokkal inkább függ a tesztek eredménye a munkahelyi körülményektôl, az intézet illetve osztály ellátási formájától. Ez nem jelenti azt, hogy a szociodemográfiai adatok nincsenek befolyással a kiégés tényére, a vizsgált populáció esetében egyetlen személyes adat sem minôsült lényeges kockázati tényezônek. Az intenzív osztályokon dolgozó ápolók között több mint kétszer olyan magas a kiégettségi arány (10,7%), mint a krónikus ellátású osztályokon (3,6%), illetve az aktív ellátású osztályokon dolgozók esetében (0,6%). Valószínû, hogy az intenzív osztályon dolgozó ápolók nap, mint nap szembekerülnek azokkal a helyzetekkel, melyeket képtelenek megoldani, amelyekbôl való menekülés rengeteg energiát vesz igénybe, és szorongást okoz. Az egészségügyben kardinális problémának tekinthetô az ápolók bérezésének alacsony volta, amely arra kényszeríti ôket, hogy a fárasztó munka mellett még másodállást vállaljanak. A fáradt ápoló nem képes az elvárásoknak megfelelni, több a tévedés, a frusztráció. Az ápolói pályát elhagyó egyének elvesztegetik a képzettségüket, azok, akik mégis maradnak, meglehetôsen nagy pszichológiai árat fizetnek ezért. A munkaadó szervezet elveszít tehetséges embereket, és gyenge teljesítményt kap alkalmazottaitól. Végül, de nem utolsó sorban a betegek számára elvész a minôségi ellátás lehetôsége. JAVASLATOK Az egészségügyi vezetés jelenlegi ösztönzési rendszereiben, a munka hatékonyságának fokozása kényszere, valamint, a munka kapcsán megjelenô diszfunkcionális jelenségek miatt, mint például személyes és intézményes burnout, olyan szupervíziós osztály csoportokat lehetne javasolni, amelyek célja a problémák feltárása, megoldási alternatívák kidolgozása lenne. Külön javasolnám, hogy ilyen csoportok vezetésére külsô szakértôket kérjenek fel, akik látásmódját nem árnyékolja be a megszokás, a rutin, különféle elôítéletek, és így sokkal érzékenyebbek a problémák felismerésére, alternatívák felkutatására. A MEGELÔZÉS FONTOS LÉPÉSEI az idô szorításának feloldása jobb idôbeosztással, a felelôsség megosztása a munkaközösségben, a reális célok kitûzése, ami lehetôvé teszi a hatékonyság megítélését és a megfelelô visszajelzést, a jobb munkakörülmények és autonómia biztosítása, kölcsönös támogatás és bátorítás a család, a munkahely és a saját fejlôdésünk által ránk rótt feladatokkal, megfelelô szakmai fejlôdés és elôrejutás lehetôségeinek megadása, ha azt a dolgozó igényli, a rekreációs idô kihasználása pihenéssel, kikapcsolódással, relaxációs technikák, rendszeres testgyakorlás, a célok meghatározása és az idôvel való helyes gazdálkodás mert a célok meghatározásának sikertelensége kielégületlenséghez és elégedetlenséghez vezet, csak annyit vállalni, amennyi kényelmes és el kell fogadni, hogy van olyan eset, amikor nemet kell tudni mondani, támogató társas kapcsolatok a munkahelyen és azon kívül, határt szabni a munkahely és a privát szféra közt, a munka megváltoztatása ha csökkentjük a felelôsséget, a túlterhelést, a nem egyértelmû munkahelyzeteket és konfliktusokat, 34

5 esetmegbeszélések, Bálint-csoport, rendszeres szupervízió, illetve gondozás. A prevencióban hangsúlyozandó a saját mentálhigiéné ápolása, megerôsítô, felelôsség-megosztással, feszültségcsökkentéssel segítô, ventillációt lehetôvé tevô munkatársi csoport, közösség szerepe. ÖSSZEFOGLALÁS Talán megindult egy folyamat, a kiégés megismerésében és kezelésében. Most, hogy figyelmet kapott a jelenség és nyíltan beszélünk róla, az emberek kezdik felismerni, hogy nemcsak a személy hibás, hanem maga az intézményrendszer is abban, hogy munkavállalóink eljutnak teljesítôképességük végsô határára. Reméljük, hogy a növekvô figyelem és a felismerés ténye segít abban, hogy szakemberekkel, minél több innovatív technikát kidolgozva, csökkenteni tudjuk azok számát, akiknél már kihunyóban van a kezdeti láng! Jelen összefoglalóval nem konkrét módszert, hanem inkább látásmódot szeretnék ajánlani, hogy azt ki-ki a saját tapasztalatával tovább építhesse. IRODALOMJEGYZÉK [1] Appelbaum S.H. (1981): Stress management for Health Care Professionals.An Aspen Publication Aspen Systems Corporation. [2] Freudenberger H. J.,G. Richelson (1980): Burnout: The High Cost of Higle Achievement Anchor Press. Doubleady end Company. Inc. Garden City, NeW York. [3] Hézser Gábor (1996): Miért? Rendszerelmélet és lelkigondozó gyakorlat. Kálvin kiadó, Budapest. [4] Maslach C., Jackson S.E., Leier M.P. (1996): Maclach Burnout Inventory; Manual 3rd edn. University of California, Consulting Psyhologist Press, Palo Alto. [5] Piko Bettina. (1995): A stressz szociológiája: változás és stresszmenedzsment az egészségügyben. Lage Artis Medicina. 1995;5(3): [6] Stroms P, Spector P.E (1987).: Relationship of organisational frustration with reported behavioural reactions: the moderating effect of locus of control. J. Occup. Psychol.; [7] Szilágyi Klára (1997): Pszichés terhelés és munkaközvetítés. A burnout jelenség, Gödöllôi Agrártudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Tanárképzô Intézete. Gödöllô. [8] Weissman, M.M, Beck, A.T (1979): The Dysfunctional Attitude Scala Thesis. University of Pennsylvania. Philadelphia. A SZERZÔ BEMUTATÁSA Pálfi Ferencné a Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Fôiskolai Kar Klinikai és Ápolástudományi Intézetének tudományos munkatársa ban szerzett intézetvezetô fôiskolai diplomát a Budapesti Orvostovábbképzô Egyetem Egészségügyi Fôiskolai Kar Intézetvezetô Szakán ban egyetemi diplomát kapott, a Pécsi JPTE Humán Szervezô Szakán ig ápolóként, majd osztályvezetôként illetve intézetvezetôként tevékenykedett a POTE Neurológiai Klinikáján óta oktat az Egészségügyi Fôiskolán, fô szakmai területe, a pszichológia, etika. Jelenleg a PTE Általános Orvoskar Doktori Iskolájának hallgatója, kutatási területe, a magatartás tudományok témakörében, A nôvéri és gondozói magatartások alakulása a különbözô ellátási helyzetekben, különös tekintettel, a kiégés jelenségére. Számos magyar és angol nyelvû publikációja jelent meg a témakörben óta szerepel az egészségügyi szakdolgozók, Országos Szakértôi és Vizsgáztatási névjegyzékében, amelyben tevékeny munkát folytat jelenleg is. Tevékenyen kiveszi részét a fôiskolai hallgatók TDK-ra történô felkészítésében is óta alapító tagja a Magyar Ápolástudományi Társaságnak, 2004-ben megalakult Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Baranya-megye területi Etikai Bizottságának elnöke. 35

Érzelmi megterhelődés, lelki kiégés az egészségügyi dolgozók körében

Érzelmi megterhelődés, lelki kiégés az egészségügyi dolgozók körében Érzelmi megterhelődés, lelki kiégés az egészségügyi dolgozók körében Doktori értekezés Tandari-Kovács Mariann Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola Témavezető: Dr Hegedűs Katalin,

Részletesebben

ÁPOLÓI ÉS GONDOZÓI MAGATARTÁSOK ALAKULÁSA KÜLÖNBÖZİ ELLÁTÁSI HELYZETEKBEN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A KIÉGÉS JELENSÉGÉRE.

ÁPOLÓI ÉS GONDOZÓI MAGATARTÁSOK ALAKULÁSA KÜLÖNBÖZİ ELLÁTÁSI HELYZETEKBEN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A KIÉGÉS JELENSÉGÉRE. Ph.D értekezés Pálfi Ferencné ÁPOLÓI ÉS GONDOZÓI MAGATARTÁSOK ALAKULÁSA KÜLÖNBÖZİ ELLÁTÁSI HELYZETEKBEN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A KIÉGÉS JELENSÉGÉRE. Témavezetı: Dr Kállai János PhD egyetemi docens Dr. Kóczán

Részletesebben

A burnout jelenség megnyilvánulása globalizált világunkban

A burnout jelenség megnyilvánulása globalizált világunkban A burnout jelenség megnyilvánulása globalizált világunkban NAGY Edit, NAGY Ferenc Nyíregyházi Főiskola Társadalom-és Kultúratudományi Intézete nagyed@nyf.hu Tanulmányunkban arról szeretnénk képet kapni,

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM NEVELÉSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA EGÉSZSÉGNEVELÉS PROGRAM AZ ÁPOLÓI HIVATÁS MAGATARTÁSTUDOMÁNYI VIZSGÁLATA ÉS EGÉSZSÉGVÉDELME

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM NEVELÉSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA EGÉSZSÉGNEVELÉS PROGRAM AZ ÁPOLÓI HIVATÁS MAGATARTÁSTUDOMÁNYI VIZSGÁLATA ÉS EGÉSZSÉGVÉDELME SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM NEVELÉSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA EGÉSZSÉGNEVELÉS PROGRAM AZ ÁPOLÓI HIVATÁS MAGATARTÁSTUDOMÁNYI VIZSGÁLATA ÉS EGÉSZSÉGVÉDELME Doktori értekezés tézisei Piczil Márta Témavezető: Dr.

Részletesebben

A MAGYAR-ROMÁN HATÁRMENTI TÉRSÉGEKBEN ÉLŐ PEDAGÓGUSOK LELKI EGÉSZSÉGÉNEK VIZSGÁLATA. Szilágyi Györgyi. Veress Erzsébet

A MAGYAR-ROMÁN HATÁRMENTI TÉRSÉGEKBEN ÉLŐ PEDAGÓGUSOK LELKI EGÉSZSÉGÉNEK VIZSGÁLATA. Szilágyi Györgyi. Veress Erzsébet A MAGYAR-ROMÁN HATÁRMENTI TÉRSÉGEKBEN ÉLŐ PEDAGÓGUSOK LELKI EGÉSZSÉGÉNEK VIZSGÁLATA Szilágyi Györgyi Veress Erzsébet Rezümé Az elmúlt évtized releváns szakirodalomában egyre többen kérdezték, vajon a személyiség

Részletesebben

Sport, pályaválasztás és a lelki egészség a nevelés, oktatás területén dolgozó szakembereknél

Sport, pályaválasztás és a lelki egészség a nevelés, oktatás területén dolgozó szakembereknél Sport, pályaválasztás és a lelki egészség a nevelés, oktatás területén dolgozó szakembereknél Doktori értekezés Kissné Geosits Beatrix Semmelweis Egyetem Nevelési- és Sporttudományi Doktori Iskola Témavezető:

Részletesebben

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK I.

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK I. NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM BENEDEK ELEK PEDAGÓGIAI KAR AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK I. Válogatás a Benedek Elek Pedagógia Kar szociálpedagógia szakos hallgatóinak XXXI. OTDK-ra benyújtott dolgozataiból SOPRON

Részletesebben

Antalka Ágota. A szakmai kiégés (burnout) szindróma meghatározása és jelentősebb kutatói

Antalka Ágota. A szakmai kiégés (burnout) szindróma meghatározása és jelentősebb kutatói Műhely Antalka Ágota A szakmai kiégés (burnout) szindróma meghatározása és jelentősebb kutatói A kiégés jelenségének kutatása először a pszichológia, munkapszichológia területén jelent meg. Wilhelm Wundt

Részletesebben

És rajtunk ki segít?

És rajtunk ki segít? PIKÓ BETTINA PICZIL MÁRTA És rajtunk ki segít? Kvalitatív egészségszociológiai elemzés a nõvéri hivatásról Manapság, amikor a szociálpolitikai fórumokon az egészségügy válságáról és a válság kezelésére

Részletesebben

Közhasznú stresszkutatás ÖSSZEFOGLALÓ. Pszichoszociális tényezők a munkában, Megküzdés a munkán kívül. Körvonal Alapítvány

Közhasznú stresszkutatás ÖSSZEFOGLALÓ. Pszichoszociális tényezők a munkában, Megküzdés a munkán kívül. Körvonal Alapítvány Közhasznú stresszkutatás ÖSSZEFOGLALÓ Pszichoszociális tényezők a munkában, Megküzdés a munkán kívül 2011 Körvonal Alapítvány Tartalom A felmérésről... 3 Módszer... 3 A kutatás célja... 3 A kutatás módszertana

Részletesebben

Életszakaszok határán

Életszakaszok határán Életszakaszok határán Közösségi és egyéni tanulási feladatok FETA Könyvek 5. FETA_konyv_5_belivek.indd 1 2010.11.21. 10:00:19 FETA_konyv_5_belivek.indd 2 2010.11.21. 10:00:19 Életszakaszok határán Közösségi

Részletesebben

Pedagógus burnout prevenciójának lehetőségei

Pedagógus burnout prevenciójának lehetőségei Pedagógus burnout prevenciójának lehetőségei HORVÁTH Szilvia Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Doktori Iskola horvath.szlv@gmail.com A pedagóguspálya jellegzetessége a szakmai

Részletesebben

Társadalmi és Munkaerőpiaci folyóirat 2012 / 1.

Társadalmi és Munkaerőpiaci folyóirat 2012 / 1. Kerékvető xxxxxxx xxxxxxx 1 Társadalmi és Munkaerőpiaci folyóirat 2012 / 1. I. évf. 1. szám a Kerékvető Egyeslet negyedévente megjelenő kiadványa A tartalomból: A tanácsadás, mint professzió Pszichodráma,

Részletesebben

Bukta Tünde LOGISZTIKAI BÁZISON MEGVALÓSÍTOTT MUNKAHELYI EGÉSZSÉGMAGATARTÁSFEJLESZTŐ PROGRAM ÉS KUTATÁSI PROGRAM TAPASZTALATAI I.

Bukta Tünde LOGISZTIKAI BÁZISON MEGVALÓSÍTOTT MUNKAHELYI EGÉSZSÉGMAGATARTÁSFEJLESZTŐ PROGRAM ÉS KUTATÁSI PROGRAM TAPASZTALATAI I. Bukta Tünde buktus@t-email.hu LOGISZTIKAI BÁZISON MEGVALÓSÍTOTT MUNKAHELYI EGÉSZSÉGMAGATARTÁSFEJLESZTŐ PROGRAM ÉS KUTATÁSI PROGRAM TAPASZTALATAI I. RÉSZ Absztrakt A NATO katonai logisztika definíció szerint

Részletesebben

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ DOKTORI DISSZERTÁCIÓ AZ EGYÉNI, ÉS A SZERVEZETI FÓKUSZÚ MUNKAHELYI EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS JUHÁSZ ÁGNES 2007. EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM PEDAGÓGIA ÉS PSZICHOLÓGIA KAR DOKTORI DISSZERTÁCIÓ JUHÁSZ ÁGNES AZ

Részletesebben

MUNKAHELYI LELKI EGÉSZSÉGVÉDELEM

MUNKAHELYI LELKI EGÉSZSÉGVÉDELEM MUNKAHELYI LELKI EGÉSZSÉGVÉDELEM Képzési és tanácsadási kézikönyv Szerzők: Barcsi Tamás Juhász Éva Karamánné Pakai Annamária Szabó József Szerkesztette: Szabó József Technikai szerkesztő: Jónáné Bajsz

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. I. Amit a pszichoszociális kockázatokról tudni érdemes...2. 2. A munkahelyi stresszről szóló keret-megállapodás és a munkahelyi

TARTALOMJEGYZÉK. I. Amit a pszichoszociális kockázatokról tudni érdemes...2. 2. A munkahelyi stresszről szóló keret-megállapodás és a munkahelyi TARTALOMJEGYZÉK I. Amit a pszichoszociális kockázatokról tudni érdemes...2 1. A pszichoszociális kockázatok számokban...2 2. A munkahelyi stresszről szóló keret-megállapodás és a munkahelyi zaklatásról

Részletesebben

Emberi erőforrás gazdálkodás a hazai egészségügyben, kihívások és lehetőségek

Emberi erőforrás gazdálkodás a hazai egészségügyben, kihívások és lehetőségek MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Emberi erőforrás gazdálkodás a hazai egészségügyben, kihívások és lehetőségek Dr. Tölgyesi Dávid Béla 2013 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 4 2. Elméleti háttér...

Részletesebben

Az egészségi állapot, a munkastressz és a kiégés alakulása az orvosi hivatásban

Az egészségi állapot, a munkastressz és a kiégés alakulása az orvosi hivatásban Gyõrffy Zsuzsa Ádám Szilvia Az egészségi állapot, a munkastressz és a kiégés alakulása az orvosi hivatásban Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet H-1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.; e-mail: gyorzsu@net.sote.hu

Részletesebben

Munkahelyi lelki egészségvédelem mentális egészség, stresszkezelés, változások elfogadásának segítése

Munkahelyi lelki egészségvédelem mentális egészség, stresszkezelés, változások elfogadásának segítése TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0010 Gépészeti mechatronikai hálózati kutatás és képzési együttműködés projekt Vállalati szolgáltatások alprojekt 5.3.1. Vállalkozási szolgáltatási igények és követelményjegyzék,

Részletesebben

ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 2013/3 AZ ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA ALAPÍTVÁNY FOLYÓIRATA

ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 2013/3 AZ ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA ALAPÍTVÁNY FOLYÓIRATA ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 2013/3 AZ ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA ALAPÍTVÁNY FOLYÓIRATA ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 2013/3 AZ ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA ALAPÍTVÁNY APA FOLYÓIRATA Alapítás éve: 1998 Megjelenik a Budapesti

Részletesebben

A stresszteli életesemények és a gyermekkori depresszió kapcsolatának vizsgálata populációs és klinikai mintán

A stresszteli életesemények és a gyermekkori depresszió kapcsolatának vizsgálata populációs és klinikai mintán A stresszteli életesemények és a gyermekkori depresszió kapcsolatának vizsgálata populációs és klinikai mintán Doktori értekezés Dr. Mayer László Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok Doktori

Részletesebben

Dr. Kollár Csaba A munkahelyi kiégés (burnout szindróma) elméleti megközelítése, kutatási irányai és közgazdaságtudományi aspektusa

Dr. Kollár Csaba A munkahelyi kiégés (burnout szindróma) elméleti megközelítése, kutatási irányai és közgazdaságtudományi aspektusa Dr. Kollár Csaba A munkahelyi kiégés (burnout szindróma) elméleti megközelítése, kutatási irányai és közgazdaságtudományi aspektusa Bevezetés A kiégés (burnout szindróma) az utóbbi időben egyre nagyobb

Részletesebben

- - - JÓL-LÉT Közhasznú Alapítvány

- - - JÓL-LÉT Közhasznú Alapítvány - - - JÓL-LÉT Közhasznú Alapítvány A kutatás a Nemzeti Munkaügyi Hivatal által a munkavédelmi bírságok felhasználása során nyújtott támogatásból jött létre. Tartalom: I. Pszichoszociális kockázatok a munkahelyen...

Részletesebben

Stressz, megküzdés, versengés, konfliktusok

Stressz, megküzdés, versengés, konfliktusok Stressz, megküzdés, versengés, konfliktusok GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program, valamint a Tehetséghidak Program

Részletesebben

Előrelépések a posztnatális depresszió prevenciójában: a Leverton kérdőív alkalmazása

Előrelépések a posztnatális depresszió prevenciójában: a Leverton kérdőív alkalmazása Előrelépések a posztnatális depresszió prevenciójában: a Leverton kérdőív alkalmazása Doktori értekezés Csatordai Sarolta Semmelweis Egyetem Patológiai Tudományok Doktori Iskola Témavezető: Dr. Hollós

Részletesebben

A kivitelező építőiparban foglalkoztatott munkavállalók életminőségének vizsgálata II.

A kivitelező építőiparban foglalkoztatott munkavállalók életminőségének vizsgálata II. Az Építőipari Ágazati Párbeszéd Bizottság megbízásából A kivitelező építőiparban foglalkoztatott munkavállalók életminőségének vizsgálata II. Készítette: Székely András Szilas Roland Szentkirályi András

Részletesebben

Doktori (PhD) értekezés (tervezet)

Doktori (PhD) értekezés (tervezet) Doktori (PhD) értekezés (tervezet) Detréné Urbán Nóra pszichológus alezredes 2015. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hadtudományi Doktori Iskola Detréné Urbán Nóra pszichológus alezredes A stressz-rezisztencia

Részletesebben

Biztonságos várandósság, biztonságos. munkahely (OMMF II-10-P-0368)

Biztonságos várandósság, biztonságos. munkahely (OMMF II-10-P-0368) Biztonságos várandósság, biztonságos munkahely (OMMF II-10-P-0368) Írta: Holecz Hajnalka, Kánya Kinga Szerkesztette: Kánya Kinga Lektorálta: Keveházi Katalin, Svéda Dóra A kutatás a Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Részletesebben

A mentálhigiénés szemlélet fejlõdése. A Semmelweis Egyetemen folyó mentálhigiénés szakirányú továbbképzés hatékonyság-vizsgálatáról

A mentálhigiénés szemlélet fejlõdése. A Semmelweis Egyetemen folyó mentálhigiénés szakirányú továbbképzés hatékonyság-vizsgálatáról Ittzés András Szabó Tünde Vári Andrea Török Szabolcs Tomcsányi Teodóra Semmelweis Egyetem, Mentálhigiéné Intézet A mentálhigiénés szemlélet fejlõdése A Semmelweis Egyetemen folyó mentálhigiénés szakirányú

Részletesebben