Egészséges Óvodák Nemzetközi Hálózata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egészséges Óvodák Nemzetközi Hálózata"

Átírás

1 Egészséges Óvodák Nemzetközi Hálózata

2 Törvényi Háttér Alapító okirat évi CXC. Törvény a nemzeti köznevelésrıl évi CXXIV. Törvény a nemzeti köznevelésrıl szóló módosításról 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési oktatási intézmények mőködésérıl és a köznevelési intézmények névhasználatáról 229/2012. (VIII.28.) Korm. rend. a nemzeti köznevelésrıl szóló törvény végrehajtásáról 138/1992.(X.8) Kormányrendelet a közalkalmazottakról szóló tv. végrehajtásáról a közoktatási intézményekben évi XXXI. tv. a Gyermekek védelmérıl és gyámügyi igazgatásáról 255/2009. (XI.20) Kormányrendelet Óvodai Nevelés Országos Alapprogram módosítása - 1 -

3 Tartalomjegyzék AZ INTÉZMÉNY JELLEMZİ ADATAI...4 NEVELİTESTÜLET TAGJAI 2013-BAN...6 I. Bevezetı...7 I.1 Köszöntı...7 I.2. Gyermekkép, óvodakép...8 I.2.1. Gyermekkép:...8 I.2.2. Óvodakép:...8 I Az óvodai nevelésben alapelvünk:...10 I.2.4. Érzelmi és erkölcsi nevelés és a szocializáció biztosítása:...11 I.2.5. Az óvodai nevelés feladatai:...11 II. A tevékenységközpontú óvodai nevelés feladatai...14 II.1 Az egészséges életmód kialakítása...14 II.2. Az érzelmi és erkölcsi nevelés és a szocializáció biztosítása...19 II.3. Az anyanyelvi, az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása...23 III. Beszédviselkedés, beszédmővelés, kommunikáció fejlesztése az óvodai csoportban, különös figyelemmel a kiemelt figyelmet igénylı gyermekek esetében:...26 III.1. A fejlıdés várható jellemzıi az óvodáskor végére...27 III.2. SNI Fejlesztési feladatok...28 IV. Az óvodai élet megszervezésének elvei...29 IV.1. Személyi feltételek...29 IV.1.1. Alkalmazottakkal szemben támasztott követelmények, elvárások:...30 IV.1.2. Pedagógusok végzettsége, szakmai felkészültsége...31 IV.2. Tárgyi feltételek...32 IV.3. Az óvodai élet megszervezése...34 IV.3.1. Nyitva tartás:...34 IV.3.2. A csoportok kialakításának szempontjai:...34 IV.3.3. Napirend...35 IV Napirend...36 IV.3.4. Hetirend...37 IV.3.4. Óvodánk kapcsolatrendszere...38 V. Az óvodai élet, tevékenységi formái és az óvodapedagógus feladatai...44 V.1. Játék...44 V.1.1. Az óvodapedagógus feladatai a játékkal kapcsolatban:...46 V.1.2. SNI gyermekek esetében az óvodapedagógus feladatai:...47 V.1.3. Tevékenységtartalmak-játékfajták...47 V.1.4. A fejlıdés várható jellemzıi az óvodáskor végére:...49 V.1.5. SNI gyermek esetében:...49 V.2. Verselés, mesélés...50 V.2.1. Célunk:...50 V.2.2. Óvodapedagógus feladata:...50 V.2.3. SNI gyermekek esetében az óvodapedagógus feladata:...51 V.2.4. A felhasznált irodalmi anyagok igényes összeállítása...52 V.2.5. A éves korban megjelenı jellegzetes tartalmak biztosítása...52 V.2.6. A fejlıdés várható jellemzıi az óvodáskor végére:...55 V.3 Ének, zene, énekes játékok, gyermektánc...56 V.3.1. Célunk...56 V.3.2. Feladatok:

4 V.3.3. SNI gyermekek zenei fejlesztése:...57 V.3.4. A fejlıdés várható jellemzıi az óvodáskor végére...58 V.4. Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka...59 V.4.1. Célunk...59 V.4.2. Feladatok:...60 V.4.3. SNI gyermekek fejlesztése:...61 V.4.4. A fejlıdés várható jellemzıi az óvodáskor végére:...61 V.5. Mozgás...62 V.5.1. SNI gyermekek estében:...63 V.5.2. Feladatok:...63 V.5.3. A rendszeres, mindennapi egészségfejlesztı testmozgás biztosítása...64 V.5.4. Szervezett, irányított egészségfejlesztı testmozgás:...64 V.5.5. A fejlıdés várható jellemzıi az óvodáskor végére...66 V.6. A külsı világ tevékeny megismerése...66 V.6.1. A tevékenység célja:...66 V.6.2. Feladatok:...68 V.6.3. A éves korban tervezhetı jellegzetes tartalmak biztosítása...69 V.7. Munka jellegő tevékenységek...75 V.7.1. A tevékenység célja:...75 V.7.2. Feladatok a munkatevékenységgel kapcsolatban:...76 V.7.3. A fejlıdés mutatói az óvodáskor végére:...77 V.7.4. Alkalomszerő munkák:...77 V.7.5. Kerti munka:...77 V.8. Szabadidıs tevékenység:...78 V.8.1. Célja:...78 V.8.2. Feladata:...78 V.8.3. Tartalma:...78 V.8.4. Az óvodapedagógus feladata:...78 V.9. A tevékenységekben megvalósuló tanulás...79 VI. Gyermekvédelem...80 VII. LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK...83 VIII. ÉRVÉNYESSÉGI RENDELKEZÉSEK...84 Mellékletek...85 I. Óvodánk egészségfejlesztési feladatai, a gyermekek egészségének, biztonságának védelmével kapcsolatos feladatok, a feladatokban közremőködıkre vonatkozó szabályok...85 II. A KÜLÖNLEGES BÁNÁSMÓDOT IGÉNYLİ GYERMEKEK ÓVODÁNKBAN MEGVALÓSULÓ NEVELÉSE...96 III. Tehetséggondozó Program IV. ESÉLYEGYENLİSÉG

5 AZ INTÉZMÉNY JELLEMZŐ ADATAI: Az óvoda hivatalos elnevezése: Gyáli LILIOM Óvoda Az óvoda címe: 2360 Gyál, Liliom u Az óvoda telefon/fax száma: 29/ ; 29/ Az óvoda címe: Az óvoda honlapja: Az óvoda OM száma: Az óvoda fenntartója: Gyál Város Önkormányzata A fenntartó címe: 2360 Gyál, Kırösi út A fenntartó telefonszáma: 06-29/ Az óvoda alapító okiratának száma: 183/2013. Az engedélyezı szerv neve: Gyál Város Önkormányzata Az óvoda alaptevékenysége: Óvodai nevelés, ellátás Fejlesztı és felzárkóztató oktatás Hátrányos helyzető gyermekek felkészültségét segítı foglalkozások Integrált nevelés Sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nevelése, ellátása Mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes elıfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlıdési zavarral /súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral/ küzd

6 Az óvoda csoportjainak száma: 9 Az óvoda férıhelyeinek száma: 288 Az óvoda csoportjai: VIRÁG CSIBE GOMBA BAMBI SÜNI NYUSZI NAPSUGÁR HALACSKA KATICA Helyi Óvodai Programunk az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja Irányelvei és a Tevékenységközpontú Óvodai Nevelési Program adaptálásával készült. A program megírásánál figyelembe vettük az 1999-ben megírt, 2004-ben módosított helyi nevelési programot és a novemberi törvényi változásokat. A pedagógiai program Alkotója: az intézmény nevelıtestülete Benyújtója: Ritecz Istvánné intézményvezetı Törvényi megfelelést szolgáló egyéb információk: A nevelés és fejlesztés magyar nyelven folyik - 5 -

7 NEVELŐTESTÜLET TAGJAI 2013-BAN Óvodapedagógusok száma (vezetıvel együtt): 19 fı Ebbıl fıiskolai diplomás: 18 fı Egyetemi diplomás: 1 fı Pszichológus: 1 fı Végzettsége: egyetem Logopédus: 1 fı Végzettsége: Gyógypedagógiai fıiskola Dajkák száma: 14 fı Ebbıl OKJ-s dajkaképzı: 12 fı Érettségi+OKJ-s képzı: 2 fı Óvodatitkár: 1 fı Pedagógiai asszisztens: 3 fı Karbantartó: 2 fı - 6 -

8 I. Bevezető I.1 Köszöntő Köszöntöm mindazokat, akik e programot kezükbe veszik, megismerkednek vele, s úgy gondolják, hogy legféltettebb kincsük, gyermekük nevelését e program szerint dolgozó óvodapedagógusokra bízzák. Az Óvodai nevelés országos alapprogramja a hazai óvodai neveléstörténet hagyományaira, értékeire, nemzeti sajátosságaira, a pedagógiai és pszichológiai kutatások eredményeire, a nevelésügy nemzetközileg elismert gyakorlatára építve, Magyarország Alaptörvényének értékeit és Magyarország által aláírt nemzetközi szerzıdésekben vállalt kötelezettségeket figyelembe véve meghatározza a magyarországi óvodákban folyó pedagógiai munka alapelveit. A gyermeket, mint fejlıdı személyiséget, gondoskodás és különleges védelem illeti meg. A gyermek nevelése elsısorban a család joga és kötelezettsége, s ebben óvodánk esetenként hátránycsökkentı szerepet tölt be. Óvodai nevelésünk a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatásának megerısítésére irányul, az emberi- és gyermeki jogok tiszteletben tartásával, oly módon, hogy minden gyermek egyenlı eséllyel részesülhessen színvonalas nevelésben. Az Alapprogram biztosítja az óvodapedagógusok pedagógiai nézeteinek, értékrendjének és módszertani szabadságának érvényesülését, ezzel az óvodai nevelésben érvényesülhetnek az innovatív pedagógiai törekvéseink, a gyermek védelmének figyelembe vételével. Az óvodai pedagógiai programunkban arra törekszünk, hogy érvényesüljenek azok az általános szakmai igények, amelyeket az óvodai neveléssel szemben a társadalom a gyermek harmonikus fejlıdése érdekében megfogalmaz. Az óvodai pedagógiai programunkban figyelembe vesszük, a nemzetiségi, nevelés irányelvét is. Az integrálható gyermekek esetében meg kell találni azt az utat, ahol mind a két fél (SNI-s gyerek, Ép-gyerek) a saját életkorához, és érzelmi és értelmi fejlettségéhez képest profitál a csoport életébıl

9 I.2. Gyermekkép, óvodakép I.2.1. Gyermekkép: Törekszünk arra, hogy óvodánk olyan képet mutasson, ha egy idegen belép, azonnal tudja meg, kik dolgoznak az intézményben. (2 csoportos épület; esztétikus tabló; dolgozók képe, neve). Készítünk olyan tablót, amely hirdeti gyermekképünket, nevelésünk alapelveit és céljait. Fontos, hogy a szülı pontosan ismerje gyermekének napirendjét, heti rendjét! Arra törekszünk, hogy óvodásaink: Nyitott szemmel figyeljék a világot, szűkebb és tágabb környezetükben végbemenő természeti változásokat. Az óvodáskor végére a gyermekek a különbözőségekkel természetes módon együtt éljenek, koruknak megfelelő mértékben empatikus, szolidáris játszótársak, csoporttársak legyenek. Minden óvodánkba járó gyermek egyformán magas színvonalú és szeretetteljes nevelésben részesüljön, s meglévő hátrányai csökkenjenek. Semmiféle előítélet kibontakozásának nem adunk helyet. Választékosan használják anyanyelvüket, gondolataikat világosan fejezzék ki, barátságos, nyílt, érdeklődő és érzelem teli iskolásokká váljanak. A gyermek mással nem helyettesíthetı szellemi, erkölcsi és biológiai értelemben is egyedi személyiség és szociális lény egyszerre. I.2.2. Óvodakép: 1972-ben épült óvodánk Gyál város szívében helyezkedik el. Az óvoda a köznevelési rendszer szakmailag önálló nevelési intézménye, a családi nevelés kiegészítıje, a gyermekek harmadik életévétıl az iskolába lépésig. Az óvoda pedagógiai tevékenységrendszere biztosítja az óvodáskorú gyermek fejlıdésének és nevelésének legmegfelelıbb feltételeit. Az óvodában, miközben az teljesíti funkcióit, a gyermekekben megteremtıdnek a következı életszakaszba (a kisiskolás korba) való átlépés belsı pszichikus feltételei. Óvodai nevelésünk célja az, hogy elısegítse az óvodások sokoldalú, harmonikus fejlıdését, a gyermeki személyiség kibontakozását, a hátrányok kiegyenlítését mindezt az életkori és egyéni sajátosságok és az eltérı fejlıdési ütem figyelembevételével (ideértve a különleges gondozást igénylı gyermekek ellátását is)

10 A 2012-ben 40 éves intézményünknek sajátos jelleget kölcsönöz, hogy egy hatalmas, gondozott udvaron belül három épületbıl áll: kettı-, három- és négycsoportos épület, melyben összesen kilenc csoport található. Minden csoportszobához mosdók és illemhelyek tartoznak, a gyermekek öltözıszekrényei a csoporthoz tartozó folyosók elıterében vannak elhelyezve. A csoportszobák esztétikusak, tükrözvén az ott dolgozó pedagógusok egyéniségét, szem elıtt tartva a gyermekek igényeit. Csoportszobáink berendezésekor törekedtünk arra, hogy a gyermekek számára minden játéktevékenységnek külön helye legyen. Az óvoda berendezése, tárgyi és személyi feltételei egyaránt gondoskodnak a gyermeki szükségletek kielégítésérıl, az érzelmi biztonságot nyújtó derős, szeretetteljes óvodai légkör megteremtésérıl. Az épületekhez külön udvarrész tartozik, melynek nagy területe, játékai kiváló lehetıséget nyújtanak a szabad mozgásra, játékra és mozgás fejlıdésére. Gyermekeink szociokulturális háttere széles képet mutat. Sajnos évrıl- évre emelkedik a munkanélküli szülık száma. Van olyan család, ahol mind a két szülı átmenetileg elveszítette állását. Jelentıs azon családok száma, akik albérletben élnek és rendszeres szociális támogatásban részesülnek. A másik szélsıség szerint jó anyagi helyzető családok gyermekei is látogatják óvodánkat. A társadalmi összetételbıl a családok struktúrájából, anyagi helyzetébıl, mőveltségi szintjébıl adódóan nagy különbség mutatkozik a gyermekek értelmi, érzelmi és szociális szintjébıl. A gyerekek zöme napi 8-9 órát tölt az óvodában. Elfogadjuk, és tiszteletben tartjuk a másságot, erre neveljük gyermekeinket is. Különös gondot fordítunk óvodánkban a testi- lelki egészség védelmére, mert meggyızıdésünk, hogy ez a tárgyi feltételeknél is nagyobb mértékben határozza meg gyermekeink közérzetét, s ez által egészségét. A nevelıi szobában logopédusunk segíti a gyermekek beszédfejlıdését

11 A Fejlesztı Kuckóban fejlesztı pedagógusok tartanak fejlesztı foglalkozásokat az arra rá szoruló gyermekeknek, míg a pszichológiai szobában az óvoda pszichológus segítségét lehet igénybe venni. I Az óvodai nevelésben alapelvünk: Gyermekközpontúság: Az óvodáskorú gyermek nevelésének elsıdleges színtere a család. A gyermek személyiségének teljes kibontakoztatására törekszünk. Alapelvünk, hogy a gyermekek személyiségét elfogadás, tisztelet, szeretet, megbecsülés és bizalom övezze. Az óvodai nevelésben alkalmazott pedagógiai intézkedések a gyermek személyiségéhez igazodnak, segítik a gyermek személyiségének fejlıdését, valamint a gyermek egyéni készségeinek és képességeinek kibontakozását szolgálják. Ennek megvalósítása érdekében az óvoda gondoskodik a testi, a szociális és az értelmi képességek egyéni és életkor-specifikus alakításáról; a gyermeki közösségben végezhetı, az életkornak és fejlettségnek megfelelı tevékenységekrıl, különös tekintettel, a mással nem helyettesíthetı játékra. Ezekre a tevékenységekre épülı mőveltségtartalmak emberi értékek közvetítésére, a gyermek egészséges fejlıdéséhez és fejlesztéséhez szükséges személyi, tárgyi környezetre törekszik. Természet közeliség: Mindennapi nevelésünkben is fontos szerepet kap a környezettudatos nevelés, mellyel szeretnénk elérni azt, hogy a gyermekek tiszteljék környezetüket és bátran alakítsák azt anélkül, hogy kárt tennének benne. Séták, kirándulások alkalmával próbáljuk a gyermekeket fejleszteni és kihasználni azt a többletet, amit környezetünk nyújt. Önazonosság: A gyerekek nevelése egyéni fejlettségükhöz igazodó differenciált bánásmód elve alapján, tevékenységközpontú módszerekkel történik, kiterjed a sajátos nevelési igényő, migráns, interkulturális gyermekek nevelésére is. A nemzetiséghez tartozó gyermekek óvodai nevelésében biztosítjuk az önazonosság megırzését, ápolását, erısítését, átörökítését, nyelvi nevelését, a multikulturális nevelésen alapuló integráció lehetıségét

12 I.2.4. Érzelmi és erkölcsi nevelés és a szocializáció biztosítása: Érzelmi biztonságot, állandó értékrendet nyújtó, derős, kiegyensúlyozott, szeretetteljes légkör kialakítására törekszünk. Az óvodáskorú gyermek magatartása érzelmileg vezérelt, ezért is fontos, hogy a gyermeket már az óvodába lépéskor kedvezı érzelmi hatások érjék. Fontos, hogy az óvoda alkalmazottai és a gyermek, a gyermekek, valamint az óvodai alkalmazottak közötti kapcsolatot pozitív attitőd és érzelmi töltés jellemezze, ezzel is hozzásegítve a gyermekek szociális érzékenységének fejlıdését, én-tudatuk alakulását, teret engedve az óvodába járó gyermekek önkifejezı és önérvényesítı törekvéseinek is. Az óvodai légkör a gyermeket annak elfogadására és megértésére neveli, hogy az emberek egymástól különbözıek. A szocializáció szempontjából meghatározó a közös élményeken alapuló tevékenységek gyakorlása és a gyermek erkölcsi tulajdonságainak (pl. együttérzés, segítıkészség, önzetlenség, figyelmesség) és akaratának önfegyelmének, önállóságának, kitartásának, feladattudatának, szabálytudatának fejlıdése, szokás- és normarendszerének megalapozása. I.2.5. Az óvodai nevelés feladatai: Az óvoda nevelésünk célja: A gyermekek egyéni képességeinek megfelelı sokoldalú, harmonikus személyiség kibontakoztatása, tevékenységeken keresztül, érzelem gazdag óvodai légkörben. Az eltérı fejlıdéső gyermekekre kiemelt figyelmet fordítunk. Az óvodai nevelés feladata az óvodáskorú gyermek testi és lelki szükségleteinek kielégítése

13 Ezen belül: 1. Az egészséges életmód alakítása, prevenciós feladatok ellátása, megfelelı szakemberek bevonásával. 2.Érzelmi és erkölcsi nevelés és a szocializáció biztosítása. 3.Az anyanyelvi- és értelmi fejlesztés, nevelés megvalósítása. 4. Hátrányos helyzető gyermekek differenciált fejlesztése, egyéni bánásmóddal az esélyegyenlıség megteremtése. 5. Pedagógiai tevékenységrendszerünk és tárgyi környezetünk segíti a gyermekek környezettudatos magatartásának kialakulását. 6. Cselekvı-felfedezı tanulás szervezése. Tevékenység központú óvodai nevelésünk célja továbbá a 3-7 éves korú gyermekek társadalmi gyakorlatra való általános felkészítése, amely magában foglalja: a) A teljes gyermeki személyiség fejlesztését, ezzel az életre való felkészítést, a tevékenységek által és a tevékenységeken keresztül. b) Az óvodai évek befejeztével a gyermek elérje az iskolai élet megkezdéséhez szükséges fejlettségi szintet. c) Biztosítja az óvodáskorú gyermek fejlıdésének és nevelésének optimális feltételeit a gyermek harmadik életévétıl az iskolába lépésig. d) Az óvoda nevelési módszereivel közvetetten segíti az iskolai közösségben történı beilleszkedéshez szükséges gyermeki személyiségvonások fejlıdését. e) Nevelési cél a gyermeki aktivitás, motiváltság, kíváncsiság ébrentartása és kielégítése, a kreativitás elıtérbe helyezése és a kompetenciaérzés kialakítása, fenntartása. f) Az óvodai nevelésünkben alkalmazott pedagógiai intézkedéseknek a gyermek személyiségéhez kell igazodniuk

14 Óvodánkba járó HH/HHH, SNI gyermekek esetében nagymértékben hozzájárulhat az óvoda minden hátrányos helyzető gyermek esélyének növeléséhez. A rendszeres óvodába járás során a társas kapcsolatok kialakulása, a motiváción alapuló tevékenységek, ismeretszerzések elısegítik az egyéni fejlıdést, a készségek és képességek kialakulását. Az óvodai közösség, a kisgyermekek és felnıttek egymásra hatása, a szokások, szabályok kialakítása, a rendszeresség, az érdeklıdés felkeltése és fenntartása hozzásegíti a gyermekeket az érzelmi stabilitás, az együttérzés és elfogadás, a tudásvágy alakulásában, a harmonikus személyiség formálódásában

15 II. A tevékenységközpontú óvodai nevelés feladatai II.1 Az egészséges életmód kialakítása Az egészséges életmódra nevelés, az egészséges életvitel igényeinek alakítása, a gyermek testi fejlıdésének elısegítése az óvodáskorban kiemelt jelentıségő. Célunk az élet, az egészség megırzése, fejlesztése, védelme, az egészséges, környezettudatos életmód szokásainak megalapozása. Feladataink: A) Az egészséges, biztonságos környezet megteremtése. B) A gyermek egészségének védelme, megırzése. C) A gyermek gondozása, az egészséges életmód szokásainak kialakítása. D) Környezettudatos magatartás szokásainak alakítása. E) A gyermek mozgásigényének kielégítése, testi képességek fejlesztése, a harmonikus, összerendezett mozgás fejlıdésének elısegítése. F) Anyanyelvi nevelés

16 A) Az egészséges, biztonságos környezet megteremtése Az óvodáskori sajátosságokhoz igazodó napirendben megfelelı idı biztosítása a gondozási tevékenységek nyugodt tempóban történı végzéséhez. Az óvodapedagógus, dajka modell értékő bánásmódjának és kommunikációjának, összehangolt munkájának biztosítása. A gyermek életkori sajátosságaival, természetes életrendjével harmonizáló, egészséges, higiénés, esztétikus környezet biztosítása. Évszaktól függetlenül folyamatos levegıcserével, megfelelı világítással, megnyugtató színekkel, zsúfoltságmentes térrendezéssel hozzájárulunk a jó közérzet és higiénia megteremtéséhez. A tárgyi felszerelések a gyermekek számára hozzáférhetı, biztonságos elhelyezését tartjuk szem elıtt. A gyermekbalesetek megelızését szolgálja a szokás-szabályrendszer kialakítása is, folyamatos felnıtt jelenlétével. Vigyázzunk egymásra attitőd elsajátítása a gyermekcsoportokban. Óvodánkba érkezı új gyermekek esetén a családdal, gyermekkel ismerkedés folyamatában anamnézis felvétele, az egyes gyermek elızetes betegségeinek megismerése, a gyermek gondozottságának, egészségének figyelemmel kísérése. Személyi, tárgyi higiénés feltételek biztosítása. Nyáron, erıs napsugárzás esetén az udvari tartózkodás alatt a káros UV sugárzás elleni védekezés feltételeinek biztosítása, a szülık bevonásával, napvédı krémmel. A gyermekek árnyékban tartása. Az óvoda lehetıségeihez mérten a beteg gyermek ellátása, szükség esetén elkülönítése, a szülı, szükség esetén orvos értesítése. Allergén anyagok kiszőrése, felületeket napi rendszerességgel tisztán tartjuk. Az óvodai dolgozók elsısegély nyújtási ismereteinek szinten tartása, fejlesztése, a kapcsolódó tárgyi feltételek biztosítása. Az óvodapedagógus, dajka, szülı és segítı szakemberek együttmőködésének megvalósítása kisebb rendellenességek megelızése és/vagy fejlesztése érdekében. Mindennapi mozgás biztosítása a gyermekek számára a szabad levegın

17 B) A gyermek gondozása, az egészséges életmód szokásainak kialakítása A gyermek személyi gondozottságának figyelemmel kísérése, folyamatos kapcsolattartás a védınıkkel, az óvoda gyermekorvosával, fogorvosával. A tevékenységek nyugodt tempóban történı végzéséhez kellı idı biztosítása, a kapcsolódó szokások belsıvé válásának elısegítése. A testápolás feltételeinek megteremtése és a gyermekek higiénés szokásainak alakítása (a tisztálkodási, fogápolási eszközök, saját törölközı, féső, WC használat, szükség szerinti kéz, arcmosás, ebéd utáni fogápolás, zsebkendı helyes használata, differenciált segítségnyújtás a szokások alakításában). Az étkezési szokások alakítása (naposi teendık, teríték, helyes evıeszközhasználat, nyugodt étkezés) gyümölcs és zöldségnapok tartása szülık bevonásával, megfelelı mennyiségő folyadék biztosítása a nap bármely szakában, a gyermek egyéni igényeinek megfelelıen. Dohányzás megelızés Egészségesebb Óvodák Nemzeti Hálózatának tagja vagyunk. A Magyar Vöröskereszt Bázisóvodája vagyunk Mosolygós Óvoda Programban való részvétel. Az öltözködés feltételeinek és szokásainak alakítása (öltözıszekrények, az öltözködés helyes sorrendjének, az évszaknak, idıjárásnak megfelelı öltözködés, differenciált segítség nyújtás a szokások alakításában, váltóruha és váltócipı használata). Az ebéd utáni pihenés, alvás optimális feltételeinek és szokásainak alakítása (szellıztetés, besötétítés, alvós ruhára való átöltözés, ágynemő, igény szerint alvóka használata, mesélés, halk ének/zene, természetes testhelyzet, gyermekek gerincét egyenesen tartó ágyak használata, pihenésre alkalmas nyugodt légkör kialakítása a csoportszobában). Az SNI gyermek esetén a tevékenységek szükség szerinti kisebb egységekre bontása, elvégzésük alakításában a fokozatosság, következetesség betartása, folyamatos segítségnyújtás, fejlesztés az óvodapedagógus, dajka, pedagógiai asszisztens, logopédus, pszichológus, fejlesztı pedagógus együttmőködésével

18 C) Környezettudatos magatartás szokásainak alakítása Az óvodapedagógusok, dajkák pozitív példaadásával az óvoda szőkebb és tágabb környezetének felfedeztetése, megismertetése a gyermekekkel, magába foglalva az élı-élettelen, valamint a környezetvédelméhez kapcsolódó alapvetı hozzáállás kialakítását. A tevékenységekben a vízzel, papírral való takarékosságra szoktatás, a szelektív hulladékgyőjtés lehetséges formáinak bemutatása az óvodai dolgozók, gyermekek, szülık együttmőködésével (mőanyag kupak, fém palackok, elemek győjtése). Madárbarát óvodai programban való részvétel Zöld Óvoda cím elnyerésére való törekvés, feltételek megteremtése A tiszta, rendezett megjelenés és környezet iránti igény kialakítása. A gyermek mozgásigényének kielégítése, edzés, testi képességek fejlesztése. A mozgás biztonságos tárgyi feltételeinek megteremtése csoportszobában, udvaron egyaránt. Idıjárástól függıen a minél hosszabb szabad levegın való tartózkodás kihasználása. Mindennapos szervezett mozgással (csoportban és/vagy udvaron) a harmonikus, összerendezett nagy/finommozgás fejlesztése. Rendszeres egészségfejlesztı testmozgással a légzı-keringési szervek teljesítıképességének növelése, testtartás javítása, csont és izomrendszer, lábboltozat erısítése, a testséma, téri tájékozódás, ügyesség, állóképesség fejlesztése. Mozgásos játékok (futó, fogó, dobó, ugró, ugróköteles, labdával, karikával végezhetı játékok, népi játékok) kezdeményezése. Séták, kirándulások szervezése

19 A fejlıdés várható jellemzıi az óvodáskor végére Vannak ismeretei az egészség értékérıl. Tud néhány környezettudatos magatartással kapcsolatos szokást. Szokásává válik a rendszeres, gondos, önálló tisztálkodás. A testápolásban önálló, az eszközöket tisztán a helyére teszi. Betartja a kulturált étkezés szokásait, megfelelıen rág, helyesen használja az evıeszközöket. Az ételt elveszi, önállóan tölt, igényeinek megfelelıen szed a tálból. A gyermek szükségletévé válik a rendszeres gyümölcs és zöldség fogyasztás. Önállóan, megfelelı sorrendben, évszaknak megfelelıen öltözik, ruháját rendben tartja. Igénye van a rendezett külsıre. Tiszteletben tartja társai pihenési szokásait. Mozgása harmonikus, összerendezett. Mozgását, testi szükségletei kielégítését irányítani képes. A tevékenységekhez kapcsolódó szavakat, kifejezéseket ismeri és alkalmazza. SNI gyermek igényeinek és képességeinek megfelelın alkalmazza, használja a technikákat és segítı eszközöket

20 II.2. Az érzelmi és erkölcsi nevelés és a szocializáció biztosítása Az óvodáskorú gyermek egyik jellemzı tulajdonsága viselkedésének érzelmi vezéreltsége. Ezért is oly fontos, hogy az óvodában érzelmi biztonság, állandó értékrend, szeretetteljes légkör vegye körül a gyermekeket. Célunk az érzelmi biztonság megteremtése, a pozitív énkép, érzelmi kapcsolatok kialakítása, közösségi élet tevékenységrendszerében az együttélést segítı erkölcsi, akarati tulajdonságok, magatartási szokások megalapozása. A szőkebb és tágabb környezetükben eligazodó, kapcsolatokat kialakító, együttmőködı gyermekek nevelése. Óvodánk a gyermek nyitottságára épít, és ahhoz segíti a gyermeket, hogy megismerje szőkebb és tágabb környezetét, amely hazaszeretet és a szülıföldhöz való kötıdés alapja, hogy rá tudjon csodálkozni a természetben, az emberi környezetben megmutatkozó jóra és szépre, mindazok megbecsülésére. Feladataink: A) Feltételek megteremtése. B) Egyéni bánásmód, differenciált fejlesztés. C) Magatartási, viselkedési normák és szokások alakítása. D) Közös élményekre épülı tevékenységek gyakorlása, ünnepek megtartása az óvodában. E) Modellnyújtás. F) Anyanyelvi nevelés

21 A) Feltételek megteremtése Érzelmi biztonságot nyújtó otthonos, derős, szeretetteljes, befogadó légkör teremtése. A gyermek személyiségének legmegfelelıbb beilleszkedés pozitív érzelmi hatásainak elısegítése, a gyermek egyéni igényének legmegfelelıbb beszoktatás biztosítása. Elfogadó, empatikus, toleráns, pozitív érzelmi töltéső kapcsolat kialakítása óvodapedagógus-gyermek, dajka-gyermek, gyermek-gyermek között. Az óvodai dolgozók modellértékő bánásmódjának, viselkedésének és kommunikációjának biztosítása. B) Egyéni bánásmód, differenciált fejlesztés. Óvodába lépés elıtt családlátogatás szervezése a felvételt nyert gyerekeknél. A gyermeket már az óvodába lépéskor kedvezı érzelmi hatások érjék. A gyermekek érzelmi, szociális fejlettségének megismerése és figyelemmel kísérése. A gyermekek számára legmegfelelıbb gondoskodás, egyéni, differenciált bánásmód, képességfejlesztés, egyénre szabott pozitív értékelés megvalósítása. Önismeret, énkép fejlesztése, az önkifejezı és a szociálisan elfogadható önérvényesítı törekvések támogatása, a gyermek hozzásegítése saját pozitívumainak felismeréséhez, a sikertelenségek elviseléséhez, képessé tenni a változásra, fejlıdésre. A közösségben elfoglalt hely, társas készségek ismeretében a szociális kompetenciák kibontakoztatása, megerısítése. A gyermek nevelése annak elfogadására, megértésére, hogy az emberek különböznek egymástól. Szociális zavarok megelızése, csökkentése, a nehezen szocializálható, szociálisan, érzelmileg hátrányos helyzető (továbbiakban HH), a halmozottan hátrányos helyzető (továbbiakban HHH) gyermekekkel való sajátos törıdés, speciális fejlesztés megvalósítása

22 C) Magatartási, viselkedési normák és szokások alakítása. Egyénileg a gyermek adottságaihoz mérten eredményes, a közösség szempontjából értékes magatartási, viselkedés szokások kialakítása, ezek belsıvé válásának elısegítése. A kiemelt figyelmet igénylı gyermekek esetében szükség szerint különösen jelentıs az óvoda együttmőködı szerepe az ágazati jogszabályokban meghatározott felkészültséggel rendelkezı szakemberekkel. Esélyegyenlıség biztosítása. A gyermekek minél gazdagabb kapcsolatrendszerének kialakítása. A konfliktushelyzetek megfelelı kezelésének segítésére drámajátékok alkalmazása. A magyarság, magyar nép kultúrájával és hagyományaival való ismerkedés. A gyermeki tevékenységek szabadságának biztosítása, a legszükségesebb határok, korlátozások megjelölése. Közösségi szokások alakítása a gyermekekkel közösen, melyben biztosított a gyermek, választási lehetısége, önálló döntési képességének fejlesztése. Tapasztalatok gazdagítása a csoportnormáknak megfelelı társas együttélésrıl, saját vágyaik, akaratuk megvalósításának lehetıségeirıl és korlátairól, szükségleteik késleltetésérıl. Csoportnormáknak megfelelı együttmőködési és kommunikációs formák fejlesztése, a belsı kontroll alakítása. A különbözıségek elfogadásának természetessé tétele a csoportokban. Óvodapedagógus, dajka a viselkedésével, modell nyújtásával a kiegyensúlyozott társas pozíciók, baráti kapcsolatok alakulását segíti. Felnıtt modellnyújtás a konfliktus és stressz helyzetek agressziómentes feloldására, megoldási technikák alkalmazására. Erkölcsi tulajdonságok (pl. együttérzés, segítıkészség, önzetlenség, figyelmesség, együttmőködés, egymáshoz való alkalmazkodás) fejlıdésének elısegítése, kialakítása. Akarati tulajdonságok (pl. önállóság, önfegyelem, kitartás, feladat és szabálytudat) fejlıdésének elısegítése, kialakítása. A gyermeki viselkedés, társas kapcsolatok változásainak nyomon követése

23 SNI gyermek akaratának, önmotiváló készségének erısítése, érzéseik elfogadására, akadályok legyızésére ösztönzés. Figyelmesség, segítıkészség, felelısségérzet, empátia kialakítása a többségi gyermekekben, a fejlıdésben akadályozott társaikkal való együttmőködés során. A fejlıdés várható jellemzıi óvodáskor végére: A gyermek ragaszkodik a társaihoz, a csoportban dolgozó felnıttekhez. Aktívan tevékenykedik, képes együttmőködni, másnak segíteni, részt vesz a közös tevékenységekben. Elfogadja és természetesen használja a z egyes tevékenységek által megkívánt magatartási formákat. Az udvariasság alapvetı formáinak betartásával kommunikál. tisztelettel viselkednek társaikkal és a felnıttekkel szemben. Természetes módon elfogadja a különbözıségeket. Játékszereken megosztozik társaival. Élményeiket és gondolataikat egyre könnyebben és árnyaltabban, választékosabban fogalmazzák meg, ezáltal is alkalmasabbá válva a másokkal való együttmőködésre. Konfliktus helyzetben a csoportnormák alapján képes társaival egyezkedni. A gyermekek szabálytudata kialakul, vállalják tetteik következményeit. A csoportba érkezı vendégeket udvariasan fogadja. Korának megfelelıen szociálisan éretté válik, készen áll az iskolába lépésre. Az SNI gyermekekkel kapcsolatos elvárásokat a szülıvel és a gyermek fejlesztését segítı szakemberekkel közösen együttmőködve alakítjuk ki, a gyermek egyéni állapotának megfelelıen

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda. Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7.

Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda. Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7. Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7. A korai nevelés a legfontosabb. Amit az ember gyermekként lát, Az segíti az egész életében, Hogy jó felé orientálódjék. /Brunszvik Teréz/

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

Szervezeti felépítésünk:

Szervezeti felépítésünk: Szervezeti felépítésünk: A 2007. évi integrálást követıen: Székhelyóvoda: Központi Mővészeti Óvoda 3 tagóvoda: Felsıvárosi Tagóvoda Horvátzsidányi Tagóvoda Peresznyei Tagóvoda Intézményegységünk: Bölcsıde

Részletesebben

A PILISI ÓVODAI INTÉZMÉNY HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA. Cím: 2721 Pilis, Rákóczi út 42. OM azonosító: 033032

A PILISI ÓVODAI INTÉZMÉNY HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA. Cím: 2721 Pilis, Rákóczi út 42. OM azonosító: 033032 Hatályos: 2010. szeptember 01. napjától, Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete által meghozott 214/2010. (VIII.26.) számú önkormányzati határozatával visszavonásig. JÓVÁHAGYOTT VÁLTOZAT! 2010.

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3.

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS Az együttnevelés eredményei a többségi intézmények szemszögébıl, avagy miért van szükségünk az Egységes Módszertani Intézményekre? Készítette: Lırincsikné Kovács Olga

Részletesebben

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Nagy Gyöngyi Mária Óvodapedagógiai konferencia - 2013. 04. 12.- Hotel Benczúr 1 Köznevelés A köznevelés közszolgálat, amely a felnövekvő

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Gyırné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetıje Elfogadva:

Részletesebben

Kedves Szülők, Gyerekek!

Kedves Szülők, Gyerekek! Az intézmény neve: Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda Az intézmény székhelye: 9062 Kisbajcs Kossuth út 19. Elérhetőség: 96/358-945 vagy 20/5987842 E-mail cím: nefelejcs58@freemail.hu Óvodavezető: Kónyiné

Részletesebben

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21.

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú óvodai programcsomag Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú képzés fogalma Kompetencia alapú képzésen az ismereteken alapuló, de a készségek,

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

Tárgy : Alapító Okirat módosítása elfogadása

Tárgy : Alapító Okirat módosítása elfogadása Sz: 33/2013.(V.28.) Tárgy : Alapító Okirat módosítása elfogadása HATÁROZAT Karancsalja község Önkormányzat Képviselı testülete dönt arról, hogy a Karancskeszi község Önkormányzat Képviselı testületével

Részletesebben

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM Óvodai nevelés alappillérei: -Köznevelési Törvény -Óvodai nevelés Országos -Pedagógiai Program Alapprogramja ÓVODAI ÉLET, MŰKÖDÉSI PARAMÉTEREK: Gyerekekkel

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára

ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára 2/ számú melléklet Az óvodavezetı, vagy/illetve óvodapedagógus tölti ki! Alapfeltételek: a Zöld Óvodai

Részletesebben

Pedagógiai Program felülvizsgálata 2013.04.29. Okos ember nem gondol a holnaputánra, amikor a "ma" bőven ellátja feladattal.

Pedagógiai Program felülvizsgálata 2013.04.29. Okos ember nem gondol a holnaputánra, amikor a ma bőven ellátja feladattal. Pedagógiai Program felülvizsgálata 2013.04.29 Okos ember nem gondol a holnaputánra, amikor a "ma" bőven ellátja feladattal. Syndie Maison KE PTSZIKE PTSZI 2013.04.29 A prezentációban megjelenő információk

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv

Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola Óvoda-iskola átmenet programja Intézkedési terv Intézményvezetık.. Tóthné Mohos Erika. Árva László igazgató Ph Ph Elfogadás

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére 1 Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére Tárgy: A Wunderland Óvoda Esélyegyenlıségi programjának módosítása Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök Elıterjesztést

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek.

Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek. Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek. Brassói Sándor főosztályvezető 2014. október 3. Az iskola és a jóllét, az iskolához való kötődés

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei Nagy Gyöngyi Mária szakmai tanácsadó Közoktatási Fıosztály Nagy Gyöngyi OKM 1 Alapok I. Az EU közösségi

Részletesebben

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL. KAPOSVÁR 2009 AZ INTÉZMÉNY ADATAI Hivatalos elnevezés: Petőfi Sándor Központi Óvoda Az intézmény címe: 7400. Kaposvár, Petőfi u.20 OM azonosító: 033759

Részletesebben

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ Kiskırös 2010 Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ óvoda, általános iskola, fejlesztı iskola speciális és készségfejlesztı

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT 1. Az intézmény neve: Nyíregyházi Fıiskola Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium. Az intézmény rövidített

Részletesebben

NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM

NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM BUDAPEST XVI. KERÜLETI NAPSUGÁR ÓVODA OM azonosító: 034610 Székhely: 1163 Budapest Cziráki u. 8-10. Telephelyei: Lándzsa 1163 Bp. Lándzsa u. 23. Vadvirág 1. 1163 Bp. Borotvás

Részletesebben

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Hol történik? Ki végzi? Mennyi idıt vesz igénybe? Meddig tart???? Biztos, hogy szükséges, hogy kell? Miért szükséges? Egyéni fejlesztés A gyermekek, tanulók

Részletesebben

137/1996. (VIII. 28.) Korm. rendelet. az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról. Melléklet a 137/1996. (VIII. 28.) Korm.

137/1996. (VIII. 28.) Korm. rendelet. az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról. Melléklet a 137/1996. (VIII. 28.) Korm. 137/1996. (VIII. 28.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról 1. A Kormány a közoktatásról szóló - módosított - 1993. évi LXXIX. törvény 94. -a (3) bekezdésének a) pontjában

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat!

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat! Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl Kihagyva a kihagyandókat! 17/2014. (II. 27.) ÖH. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért!

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! Az együttmőködés civil gyakorlata az EGYMI egyesület munkájában Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök 2010. március 29. Miért jött létre az

Részletesebben

Az integráció, az együttnevelés. Sió László

Az integráció, az együttnevelés. Sió László Az integráció, az együttnevelés lehetıségei Sió László Válaszra váró kérdések Elfogadjuk-e az integráció szükségességét? Kizárólagos eszköznek tekintjük-e az integrációt? Milyen integrációról beszélünk?

Részletesebben

1. Feltételek 1.1. Végzettsége beosztásának megfelel. Aspektusok: Diplomák Végzettsége, képesítése alapján az intézményi munkában mobilizálható

1. Feltételek 1.1. Végzettsége beosztásának megfelel. Aspektusok: Diplomák Végzettsége, képesítése alapján az intézményi munkában mobilizálható 1. számú függelék Óvodapedagógus értékelı lap Szempont Terület Aspektus Információforrás Indikátorok 1. Feltételek 1.1. Végzettsége beosztásának megfelel. Diplomák Végzettsége, képesítése alapján az intézményi

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

SZENTENDRE VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE NYOLCFORRÁS

SZENTENDRE VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE NYOLCFORRÁS SZENTENDRE VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE NYOLCFORRÁS HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM 1 T A R T A L O M TARTALOM: Oldalszám: I. Bevezetı. 2 A Nyolcforrás program nevelési gyakorlatai 3 Az óvoda adatai / Alapító

Részletesebben

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT!

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Engedj játszani! SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Ha csak lehet, játszik a gyermek. Mert végül a játék komolyodik munkává. Boldog ember, ki a munkájában

Részletesebben

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére --------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 0kksa09 ---------- csoport részére a 2015/2016-os nevelési évre ---------------------------------------------

Részletesebben

II/2. számú melléklet ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda címet már KORÁBBAN ELNYERT intézmények számára a cím újabb elnyerésére

II/2. számú melléklet ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda címet már KORÁBBAN ELNYERT intézmények számára a cím újabb elnyerésére II/ számú melléklet ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda címet már KORÁBBAN ELNYERT intézmények számára a cím újabb elnyerésére Az óvodavezetı, vagy/illetve óvodapedagógus tölti ki! Alapfeltételek: a

Részletesebben

Az Óvodai nevelés országos alapprogramjának egybeszerkesztett változata

Az Óvodai nevelés országos alapprogramjának egybeszerkesztett változata Az Óvodai nevelés országos alapprogramjának egybeszerkesztett változata Jelölések magyarázata: Fekete szín: az eredeti szöveg Piros szín: a módosítási javaslat 2009. október 6-i szövege, ami újólag került

Részletesebben

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés Szolnok Városi Óvodák Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény Százszorszép Óvoda referenciahely: A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete Intézmény OM azonosítója:027000 2015. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete TARTALOM A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 3 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 2. AZ INTÉZMÉNYÜNK KÖRNYEZETI SAJÁTOSSÁGAI

Részletesebben

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését.

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését. Óvodánkról: Az Egyetértés Utcai Óvoda 1976.novemberében nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt 4 csoporttal 100 férőhellyel. Azóta óvodánk Kecskemét egyik legszebb kertvárosában a Petőfivárosban 225 kisgyermek

Részletesebben

A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat.

A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat. MARGIT TÉR 20. TELEFON/FAX: (52) 498-565 BEVEZETŐ GONDOLATOK A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat. Mint korábban,

Részletesebben

Szakértői vélemény az

Szakértői vélemény az Szakértői vélemény az EGYÜTT-ÉRTÜK ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJÁRÓL Az intézmény székhelye: 5510 Dévaványa, Vörösmarty ú. 6-8. Az intézmény típusa: Többcélú, közös igazgatású közoktatási

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Lévay József Tagiskola Az Oktatási Hivatal 2009. május 8-án kelt értesítése alapján - melyet a Fenntartói Társulás az intézményfenntartó részére küldött - a 2008.

Részletesebben

A tételekhez segédeszközök nem használhatók.

A tételekhez segédeszközök nem használhatók. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák.

Részletesebben

Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában

Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában. 2017.04.05. ha találkozol egy autista gyerekkel vagy emberrel,ne feledd ők egy kicsit másképp

Részletesebben

Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv

Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola Óvoda-iskola átmenet programja Intézkedési terv Intézményvezetık.. Ludescherné Maksa Zsuzsanna. Árva László igazgató Ph Ph Elfogadás

Részletesebben

Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról.

Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról. Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról. Magyarpolány Községi Önkormányzat Képviselıtestülete a kulturális javak védelmérıl és a muzeális

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124 I. rész: 2 NEVELÉSI PROGRAM II. rész: HELYI TANTERV 2 oldal, összesen: 124 3 MOTTÓNK: Félig sem olyan fontos

Részletesebben

A BÖLCSİDE SZAKMAI PROGRAMJA

A BÖLCSİDE SZAKMAI PROGRAMJA A BÖLCSİDE SZAKMAI PROGRAMJA Készítette: Havasiné Földi Zsuzsanna intézményegységvezetı Szécsény 2010-05-02 Az intézmény neve: II. Rákóczi Ferenc Bölcsıde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola

Részletesebben

AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN

AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN Petránné Képes Gizella Óvodavezető, közoktatási szakértő, tréner Miskolci Batsányi János Óvoda Kisgyermekkori nevelés támogatása

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Tartalom Bevezető..3.old. 1. Gyermekkép...4.old. 2. Óvodakép 5.old. 3. Nevelési cél.7.old. 4. Az óvodai nevelés általános feladatai.8.old.

Részletesebben

Kõbányai Zsivaj Óvoda Budapest X. Zsivaj u. 1-3. EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM

Kõbányai Zsivaj Óvoda Budapest X. Zsivaj u. 1-3. EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM Kõbányai Zsivaj Óvoda Budapest X. Zsivaj u. 1-3. EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM - 2 - "Szeresd egészségedet, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ez a jövõ. Õrizd szüleid egészségét! -

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK SZOLNOK 2014. 04. 04. Játék, élményszerzésen alapuló tanulásszervezés - 2012/2013-tól Tanulás elméletek OECD PISA vizsgálatok A kompetencia- és fejlődésének szintjei: új anyag, megértés,

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS IV-VI. fejezet az ÓVODÁK számára Dátum:... Készítette:...... Az intézmény

Részletesebben

Helyi tanterv a Gondozástan tantárgy oktatásához

Helyi tanterv a Gondozástan tantárgy oktatásához Helyi tanterv a Gondozástan tantárgy oktatásához 1. A tanterv szerzıi: Dr. Molnárné Béres Marianna 2. Óraszámok: 9. osztály.. óra 10. osztály óra 11. osztály.óra 12. osztály 96 óra SZAKKÖZÉPISKOLA 9 12.

Részletesebben

Múlt, jelen és jövı a Lewinszky Anna Gyakorló Óvodában

Múlt, jelen és jövı a Lewinszky Anna Gyakorló Óvodában Múlt, jelen és jövı a Lewinszky Anna Gyakorló Óvodában Útravaló A múltat tiszteld a jelenben S tartsd a jövınek Vörösmarty Mihály Múlt 1892. Képezde utca Elsı Soproni Bölcsıde és Kisdedóvó Egylet 1906.

Részletesebben

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33 A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján

Részletesebben

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda. Helyi Óvodai Program 2013.

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda. Helyi Óvodai Program 2013. Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda Intézmény címe: 1155. Budapest Tóth István u. 98. OM azonosító: 201537 Helyi Óvodai Program 2013. 1 Tartalom ÓVODAI ADATLAP... 3 I. ÓVODÁINK BEMUTATÁSA...

Részletesebben

Szombathelyi Szivárvány Óvoda

Szombathelyi Szivárvány Óvoda Szombathelyi Szivárvány Óvoda OM: 036462 Epochális rendszerű pedagógiai programja TARTALOMJEGYZÉK BEKÖSZÖNTŐ 1. KÜLDETÉSNYILATKOZATUNK... 1. oldal 2. ÓVODÁNK BEMUTATÁSA... 2. oldal 2.1. Óvodánk személyi

Részletesebben

Szirombontogató Óvoda Enying, Vas Gereben u. 1. Szirombontogató Helyi Óvodai Nevelési Program

Szirombontogató Óvoda Enying, Vas Gereben u. 1. Szirombontogató Helyi Óvodai Nevelési Program Enying Város Önkormányzata 8130 Enying Kossuth u. 26. Szirombontogató Óvoda Enying, Vas Gereben u. 1. Szirombontogató Helyi Óvodai Nevelési Program szakértői véleményezése Készítette: Makó Józsefné közoktatási

Részletesebben

DOBOZI MESEKERT ÓVODA 5624 Doboz, Dobó u. 16. Tel.: 06-66/268-168 E-mail: ovoda@doboz.hu

DOBOZI MESEKERT ÓVODA 5624 Doboz, Dobó u. 16. Tel.: 06-66/268-168 E-mail: ovoda@doboz.hu Tájékoztató a Dobozi Mesekert Óvoda magyar nyelvű cigány kulturális neveléséről Magyar nyelvű cigány kulturális nevelés: A nemzetiségi nevelésnek jelen kell lenni valamennyi olyan óvodában, ahol legalább

Részletesebben

A WALLA JÓZSEF ÓVODA

A WALLA JÓZSEF ÓVODA A WALLA JÓZSEF ÓVODA Mottónk: Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot, ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát! Ha terved egy életre szól, embert nevelj! (kínai bölcs mondás) ÓVODÁNK TÖRTÉNETE: Walla

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYENESDIÁSI BÖLCSŐDE és ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. Készítette: VILÁGOS CSABÁNÉ Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK I. Jogszabályi háttér. 4 II. Intézményünk bemutatása... 6 1. Az óvoda jellemző adatai...

Részletesebben

Programunk a következı nevelési gyakorlatot tartalmazza: Kiemeljük a mozgásfejlesztés, a mővészeti nevelés, anyanyelvi fejlesztés, bábozás hatását az

Programunk a következı nevelési gyakorlatot tartalmazza: Kiemeljük a mozgásfejlesztés, a mővészeti nevelés, anyanyelvi fejlesztés, bábozás hatását az Bevezetı Óvodáinkat a 2005. július 1-én létrejött óvodai oktatási társulás, mint fenntartó mőködteti. Idıközben történtek szerkezeti és személyi változások is. Így jelenleg a Szentistvánon mőködı óvodához,

Részletesebben

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja.

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján történik. A vizsgázó a

Részletesebben

A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA

A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2004. TARTALOMJEGYZÉK 1 AZ INTÉZMÉNY ADATLAPJA... 5 2 AZ ISKOLA HELYZETE... 6 2.1 A FÖLDRAJZI, TÁRSADALMI KÖRNYEZET... 6 2.2 AZ ISKOLA BELSİ ÁLLAPOTA,

Részletesebben

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12.

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra EGÉSZSÉGNAP 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 EGÉSZSÉGNAP

Részletesebben

JÁTÉK-MOZGÁS-KÖRNYEZET TEVÉKENY MEGISMERÉSE NEVELÉSI KONCEPCIÓ MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT

JÁTÉK-MOZGÁS-KÖRNYEZET TEVÉKENY MEGISMERÉSE NEVELÉSI KONCEPCIÓ MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT JÁTÉK-MOZGÁS-KÖRNYEZET TEVÉKENY MEGISMERÉSE NEVELÉSI KONCEPCIÓ MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT A MOZGÁSFEJLESZTİ PROGRAM CÉLJA: MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT Rendszeres mozgással egészséges életvitel kialakítása,

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA APÁCZAI CSERE JÁNOS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRAT

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA APÁCZAI CSERE JÁNOS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRAT NYÍREGYHÁZI FİISKOLA APÁCZAI CSERE JÁNOS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRAT 1. Az intézmény neve: Nyíregyházi Fıiskola Apáczai Csere János Gyakorló Általános Iskolája

Részletesebben

a SEMMELWEIS EGYETEM NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA Székhely: 1089 Budapest, Elnök utca 4. OM: 034394 Pedagógiai Program

a SEMMELWEIS EGYETEM NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA Székhely: 1089 Budapest, Elnök utca 4. OM: 034394 Pedagógiai Program a SEMMELWEIS EGYETEM NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA Székhely: 1089 Budapest, Elnök utca 4. OM: 034394 Pedagógiai Program Intézmény fenntartója: Semmelweis Egyetem Székhely: 1085 Budapest, Üllői út 26. Pedagógiai

Részletesebben

Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat

Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat Intézmény neve: Fazekas József Általános Iskola, Napközi Otthonos Óvoda és Egységes Óvoda - Bölcsőde Intézmény e-mail címe: fazekasisk@gmail.com Kitöltő neve:

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Berhida Város Süni Napköziotthonos Óvoda átdolgozott Nevelési Programjáról

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Berhida Város Süni Napköziotthonos Óvoda átdolgozott Nevelési Programjáról SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Berhida Város Süni Napköziotthonos Óvoda átdolgozott Nevelési Programjáról Készítette: Kovácsné Tobak Márta közoktatási szakértő Ig. sz.: 011828-02 Hajmáskér, Arany János utca 8. Bevezetés

Részletesebben

INTÉZMÉNYVEZETŐI/SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY SÜNI NAPKÖZI-OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

INTÉZMÉNYVEZETŐI/SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY SÜNI NAPKÖZI-OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL INTÉZMÉNYVEZETŐI/SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY SÜNI NAPKÖZI-OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Készítette: Kovácsné Tobak Márta Intézményvezető, közoktatási szakértő ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM VÉLEMÉNYEZÉSE Intézmény:

Részletesebben

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki óra az emberi élet olyan területeivel foglalkozik, mint a helyes, erkölcsös magatartás, udvarias viselkedés, konfliktusmegoldás, környezettudatos

Részletesebben

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel Hallgató neve: Szabóné Förhécz Krisztina Projekt téma: TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉS (Rajzolás, mintázás, kézimunka technikákkal) KIDOLGOZÁS

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Lévay József Tagiskola Az Oktatási Hivatal 2010. április 14-én kelt értesítése alapján a 2009. évi országos kompetenciamérés eredményeihez viszonyítva a Lévay

Részletesebben

Arany János Magyar - Angol Kéttannyelvő Általános Iskola és AMI(Ebes) Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM TARTALOM

Arany János Magyar - Angol Kéttannyelvő Általános Iskola és AMI(Ebes) Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM TARTALOM NEVELÉSI PROGRAM TARTALOM NEVELÉSI PROGRAM.. 4 1. Pedagógiai alapelveink. 5 2. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 8 3. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos

Részletesebben

Óvodánkról. LHH kistérség. Balástya. Új épület DAOP Infrastrukturális. pályázatból

Óvodánkról. LHH kistérség. Balástya. Új épület DAOP Infrastrukturális. pályázatból A jövı útjai 14. konferencia Társadalmi felelısségvállalás a sajátos nevelési igényő gyermekekért Kiskırös 2010. november 17. Óvodánkról Balástya LHH kistérség Új épület DAOP Infrastrukturális pályázatból

Részletesebben

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr.

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr. A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN Dr. Iker János A pedagógusképzés alapvetı problémái közül kettı Hiányzik: kutatásra,

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év CSOPORTNAPLÓ a projektszemléletû óvodai élethez... csoport.../... nevelési év Tartalom: A csoportnapló törvényi háttere..................................................... 2 A csoportnapló megnyitása

Részletesebben

TANMENET AZ ÉN ÁBÉCÉM TANKÖNYVCSALÁDHOZ Készítette: Esztergályosné Földesi Katalin munkája alapján Apró Rita

TANMENET AZ ÉN ÁBÉCÉM TANKÖNYVCSALÁDHOZ Készítette: Esztergályosné Földesi Katalin munkája alapján Apró Rita TÁMOP-3.1.4.-08/1-2009-0010. Fáy András Református Általános Iskola és AMI Gomba TANMENET AZ ÉN ÁBÉCÉM TANKÖNYVCSALÁDHOZ Készítette: Esztergályosné Földesi Katalin munkája alapján Apró Rita A következı

Részletesebben

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája [a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 8. (6) bekezdés alapján (a lista személyes adatokat nem

Részletesebben

LURKÓFALVA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM FÜZESGYARMAT

LURKÓFALVA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM FÜZESGYARMAT LURKÓFALVA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM FÜZESGYARMAT 2015 OM azonosító: 201933 ÖNÁLLÓAN MKÖDÖ KÖLTSÉGVETÉSI SZERV 1 LURKÓFALVA ÓVODA Nevelési Programja OM azonosító: 201933 FÜZESGYARMAT 2015. 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/ :37/ :

Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/ :37/ : Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/541-434 :37/541-433 : polgarmester@kerekharaszt.hu /2016. Előkészítésben közreműködött: Ludányi Brigitta köznevelési referens

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv

Gyermekvédelmi munkaterv DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI,BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Eötvös út 2. Telefon/fax: 06-66/483-149 E-mail: devaovik@gmail.com BÖLCSŐDEI Gyermekvédelmi munkaterv Készítette:Diósné

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL

PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL S Ü N I Ó V O D Á K 1126 Budapest XII. Németvölgyi út 29. OM: 034481 PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL Készítette: Kovács Zsuzsa Érvényes: 2013. szeptember 01-től Készült: 5/2 eredeti példányban

Részletesebben

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin 1. CICA CSOPORT Németh Zoltánné Tóth Ildikó Vilhelmné Vágó Katalin A környezet megismerésére nevelés témáihoz kapcsoljuk a tervezett beszélgetés - és játéktémákat, valamint az ének-zene, vizuális, irodalmi,

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

KIEMELÉS A RÖVID FEJLŐDÉSI NAPLÓBÓL

KIEMELÉS A RÖVID FEJLŐDÉSI NAPLÓBÓL Törvényi háttér: 363/2012. (XII.17.) orm. rendelete az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról Az óvodai élet megszervezése 4. Az óvodai nevelés tervezését, valamint a gyermekek megismerését és fejlesztését,

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA. 32 140 01 Óvodai dajka. Komplex szakmai vizsga. Szóbeli vizsgatevékenység

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA. 32 140 01 Óvodai dajka. Komplex szakmai vizsga. Szóbeli vizsgatevékenység EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 32 140 01 Óvodai dajka Komplex szakmai vizsga A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő: 15 perc, válaszadási idő: 15 perc) A vizsgafeladat értékelési súlyaránya:

Részletesebben

Helyi tanterv a pedagógiai gyakorlat oktatásához

Helyi tanterv a pedagógiai gyakorlat oktatásához Helyi tanterv a pedagógiai gyakorlat oktatásához Szakközépiskola 11-12. évfolyam 1. A tanterv szerzıi: Dr. Magyarné Sz. Ilona, Tóthné Kulcsár Ibolya 2. Óraszámok: 11. osztály: 74 óra 12. osztály: 64 óra

Részletesebben

A 202/2011.(VIII.25.) KT határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA

A 202/2011.(VIII.25.) KT határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA A 202/2011.(VIII.25.) KT határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA Készítette: Székelyné Drahos Mária óvodavezetı -1- Az Intézmény jellemzıi adatai

Részletesebben

I. BEVEZETŐ. Óvodahasználók igényeinek, szükségleteinek feltérképezése:

I. BEVEZETŐ. Óvodahasználók igényeinek, szükségleteinek feltérképezése: Intézményünk bemutatása: I. BEVEZETŐ Óvodánk 1973 óta négy csoporttal működik, 100 fő befogadására alkalmas. 1998. április 17-étől intézményünk a Bóbita Óvoda nevet viseli. Az óvodát nagy területű, parkosított

Részletesebben