FEHÉR HANGOK. az emberi harmóniáért A MENTÁLHIGIÉNÉS CSOPORT KFT EGÉSZSÉGNEVELİ KIADVÁNYA. XIV. évfolyam JÚNIUS szám

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FEHÉR HANGOK. az emberi harmóniáért A MENTÁLHIGIÉNÉS CSOPORT KFT EGÉSZSÉGNEVELİ KIADVÁNYA. XIV. évfolyam JÚNIUS 2007. 6. szám"

Átírás

1 FEHÉR HANGOK az emberi harmóniáért A MENTÁLHIGIÉNÉS CSOPORT KFT EGÉSZSÉGNEVELİ KIADVÁNYA XIV. évfolyam JÚNIUS szám BESZÉLJÜNK FEHÉR HANGON! A fehér zaj a különféle zörejek, beszédhangok, háttérzajok közömbössé homályosuló egyvelege (mint ahogy a fehér szín az összes színárnyalatot magában foglalja). A fehér hang -ban is nagyon sok, sokféle mondanivaló és hangszín rejtızik, ezen kívül a tiszta beszédre, a nyíltságra, ıszinteségre, természetességre asszociálhatunk róla. Tudjuk, hogy a beszédnek nemcsak a tartalma, hanem az elıadásmód hangszíne is nagyon lényeges. Lapunk címének megválasztásakor a fentiek mellett még az is vezérelt, hogy fehér a tisztaság, az egészségügy színe is. Lapunkban a tiszta, azaz tudományosan bizonyított pszichológiai ismereteket próbáltuk terjeszteni a prevenció, azaz a lelki betegségek és különbözı viselkedési, kapcsolati zavarok megelızése érdekében, a tudatosság, az önismeret, az énerı fejlesztése céljából. Fontosnak tartjuk, hogy mondanivalónkban, ha igényt vagy bírálatot akarunk is kifejezni, de a hangnemünk legyen lehetıleg fehér. Kedves Olvasónk! Tizenhárom év után veszélybe került a lap további megjelenése. Errıl a 9. oldalon olvashatnak részletesebben. Reméljük, jönnek még ránk jobb idık, addig is köszönjük bizalmukat és kitartásukat. Kérjük, ırizzék magukban és adják tovább másoknak is ezt a fehér hangot! I. P. ÉLETBÖLCSESSÉGEK A lélek legtitkosabb tájairól már nem a Szó tudósít, hanem a Hang. Baranyi Ferenc Pedagógusnap, környezetvédelem napja, zenei világnap, kábítószer-ellenes nap, magyar szabadság napja ezek a legnevezetesebb napok e hónapban. Az iskolásoknak év végi vizsgák, tanévzáró, felvételik, és készülıdés a szünidıre. A mezıgazdaságban dolgozók számára most van a munka dandárja. Más területek dolgozói lehet, hogy már a nyári szabadságra készülıdnek. Szép nyarat kívánunk minden kedves Olvasónknak!

2 2 MIRİL ÍRNAK? TTT TÁMOGATOTT, TILTOTT, TŐRT DR. SZILÁGYI VILMOS: SZEXUÁLPEDAGÓGIA. SZEXUÁLIS EGÉSZSÉGNEVELÉS ATHENAEUM 2000 KIADÓ, BP Az idısebb generáció tagjai jól ismerik a három T-t, a támogatott, tiltott és tőrt kategóriákat, amellyel az elmúlt rendszer megpróbálta kontrollálni azokat a személyeket és dolgokat, akiktıl / amelyektıl rettegett. A társadalmi együttélés elsı szabályai több elmélet szerint is a szexualitás korlátok közé szorításával keletkeztek. Azzal, hogy egy embercsoport meghatározott módon szabályozni igyekezett a nemi érintkezés mikéntjét, lehetıvé vált, hogy idejük jelentıs részét kemény, közös munkára fordítsák, és hogy a rokonok érintkezésének tiltásával egyre kevesebb genetikai rendellenesség forduljon elı. Noha sokak szerint Freud igen elvetette a sulykot a szexualitás fontosságának hangsúlyozásával, a nemiség és annak kifejezési módjai minden kultúrának az egyik legmeghatározóbb elemét jelentik. Óriási erıket mozgat mind az egyénben, mind a társadalomban, így nem csoda, hogy minden kultúra kialakította a szexuális megnyilvánulások támogatott, tőrt és tiltott osztályokba sorolását. Így van ez a mi zsidó-keresztény hagyományokon nyugvó 21. századi kultúránkban is, méghozzá idınként minden logikát nélkülöz az, hogy mi miért tartozik a három T egyikébe, másikába. Nem lepıdünk meg, ha egy napilap vásárlása közben szemmagasságban fedetlen keblő nık bámulnak ránk az újságosbódé külsı faláról. Az még hagyján, hogy pornográf képeket tesznek közszemlére, már azon sem ütközünk meg, hogy a meztelen nık szinte egytıl egyig emlımőtöttek is, úgy néznek ki, mint akiknek teniszlabdát dugtak a bıre alá. Ez ma már megszokott, normális, gyermekek is láthatják. Az azonban az anyák, apák, óvónénik számára roppant zavarba ejtı lehet, ha fütyijükkel játszó kisfiúk nemi érdeklıdésével, vagy kislányok Honnan lesz a baba a néni hasába? jellegő kérdéseivel találkoznak. Még ma is vannak olyanok, akik szerint tiltani, minél hosszabb ideig korlátozni kell a gyerekek, fiatalok nemi élet iránti érdeklıdését. Nagyon sajnálatos, hogy a tiltás képviselıi gyakran vallásra és erkölcsre hivatkoznak. A szülık és a gyermekeket ellátó intézmények pedagógusainak jelentıs része a gyerekek szexuális kíváncsiságát és ennek kielégítését a tőrt kategóriába sorolja, és igyekszik túl lenni a felvilágosításon. İk azok, akik a pont, pont, pont, oda, azt, vagy orvosi latin szavakkal saját szexuális kultúrájuk színvonaláról is vallanak a kampányszerő felvilágosítás közben, és ha lehet, egymásnak passzolják a labdát: Miért nem az iskola?, Miért nem a család? A magát modernnek tartó 21. századi Magyarországon nagyon kevés teret kap az a fajta szexuális egészségnevelés, amely támogatja a gyerekeket, fiatalokat abban, hogy a nemiséget olyan természetes módon élhessék meg, mint ahogy levegıt vesznek vagy esznek. A saját nem elfogadása, a nemhez igazodó viselkedés, a szexuális élet ismerete és gyakorlása olyasvalami, ami minden életkoron át elkíséri az embert, hosszú tanulási folyamat, amelyet számos direkt, de még több indirekt formában jövı információ befolyásol. A támogató nevelés mindezt figyelembe veszi, és ennek megfelelıen segíti a kicsiket és nagyobbakat fejlıdési szintjüknek megfelelıen.

3 3 Dr. Szilágyi Vilmos Szexuálpedagógia. Szexuális egészségnevelés c. könyve a gyermekekkel, fiatalokkal dolgozók támogató attitődjének kialakításáért tesz nagyon sokat. Az Athenaeum 2000 Kiadó Emberi tényezı sorozatában megjelent könyv átfogó igénnyel tárgyalja a szexuális életre nevelést. A kötet szerkesztése is jelzi ezt. A szerzı olyan alapvetı fogalmakat tisztáz, mint a szexuálpedagógia, ennek céljai, alapelvei, típusai. Történeti áttekintést nyújt a szexuális egészségnevelésrıl, sorra veszi, melyek azok a feltételek, amelyek ahhoz szükségesek, hogy eredményes legyen a nevelés. Ismerteti a pszichoszexuális fejlıdés leglényegesebb állomásait. A könyv bemutatja, milyen átfogó szexuális nevelési programokkal lehet dolgozni. Ezek közül eggyel, a Szexuális Nevelés Amerikai Tanácsának programjával részletesen meg is ismerteti az olvasót. Rengeteg praktikus, gyakorlatias információt közvetít, s ez jól használhatóvá teszi a pedagógusi munkában. Konkrét ötleteket ad ahhoz, hogyan építhetı be a szexuálpedagógia az oktatás-nevelés folyamatába, hogyan lehet / érdemes nekikezdeni ennek a munkának úgy, hogy a fiatalok e segítség révén önmaguk testét, érzéseit, lelki szükségleteit többé-kevésbé ismerı, partnerükhöz biztonságosan kötıdı, érett, felelısen gondolkodó felnıttek legyenek. A kötet jól szerkesztettsége lehetıvé teszi a gyors eligazodást, így nem okoz nehézséget, ha idı híján csak egy-egy részterületrıl szeretnénk informálódni. Mindent részt Kommentárok alfejezettel egy olyan cikk zár, amely e témához kapcsolódik. Ezek a cikkek gyakran igen friss anyagok, sıt a munka egészére jellemzı pozitívum, hogy a szerzı, ahol csak rendelkezésére állt friss szakirodalom, beillesztette annak fıbb tételeit és eredményeit saját munkájába. Ez nagyban segíti, hogy a pedagógusok valóban korszerő munkát végezhessenek. Az alaposság és a közérthetı nyelvezet mellett az írás legszerethetıbb vonása a tudományosan elfogulatlan, de mégis morális értékektıl sugárzó hangnem. Nagyon sokat jelentene a magyar társadalom számára, ha Szilágyi Vilmos könyve minden általános és középiskolában, kollégiumban a pedagógusok rendelkezésére állna, továbbá ha a felsıoktatás tanárképzés stúdiumaiban kötelezı irodalomként helyet kapna. Tamás Rózsa ÉLETBÖLCSESSÉGEK Élet szerelem nélkül körülbelül annyit ér, mint szerelem élet nélkül. Feleki László HEVES MEGYEI LELKI ELSİSEGÉLY TELEFONSZOLGÁLAT Hívjon minket napközben (vasárnap kivételével) óráig és minden nap 19-tıl másnap reggel 7 óráig a os zöld számon (A HÍVÁS INGYENES)

4 4 GYEREKEK MESÉLNEK AZ ÁLLATOK A mese: Volt az erdıben egy elkerített terület. Ott voltak bezárva szelíd és vad állatok. Köztük volt egy kismalac is, aki félt a vele egy térbe bezárt vadaktól. Kiszökött onnan az erdıbe, és az anyukáját kereste. Ám anyja helyett vadállatok jöttek: oroszlán, tigris, és vicsorogtak a kismalacra. A malacmama, amikor végül meghallotta kicsinye visítását, ment is érte, de a ragadozók elvették tıle a gyereket. Malacmama hiába erılködött, nem tudta visszaszerezni malackát, sıt a vadak mindent elvettek malacmamától, aki semmi nélkül maradt. Ráadásul a kismalac, aki már a vadakkal élt, még pimaszul is viselkedett kesergı anyjával. A valóság: Dorina ötéves óvodás, aki egy tragédia következtében elveszítette nıvérét. Ez nagyon megviselte ıt és az egész családot. Dorina azóta nagyon ragaszkodik a szülıkhöz, szinte tapad rájuk, s bár már szobatiszta volt, visszaesett e téren. Viselkedése szelíd, igazodó, nagyon visszafogott. Mi állhat a történet hátterében? A történet, amit a kislány kitalált, alapvetıen az ı félelmérıl szól. A történetben bekövetkezett, ami a valóságban is: elszakítható egymástól az anya és gyermeke. A történet megrajzolja azt a lélektani képet, amit egy ilyen veszteség nyomán jól érzékeltetett Dori a szülein: mindent elvettek tılük, semmi nélkül maradtak. A veszteség megélésének mély fázisában bizony megfogalmazódik az emberben, hogy mindennek vége, semminek nincs tovább értéke, értelme, ki vagyunk fosztva, elvették, ami a legfontosabb volt. Különös a történetnek az a része, ahol a kismalac a vadak közé áll, és nem akar visszamenni a szülıhöz, sıt inkább pimaszul csúfolja ıt. Talán e mögött a kislány frusztráltsága és az abból fakadó agressziója áll (ami viselkedésén ugyan nem látszik, de ami belülrıl feszíti). A kétségbeesés, a gyász olyan energiákat kötött le az anyában, hogy feltehetıleg nem tudott úgy a kisebbre, Dorinára figyelni, ahogy pedig ı akkor ezt kívánta volna. Ez a szembenállás jelentheti azt is, hogy nem tudatosan, de okolja a szülıt is a bekövetkezett veszteség miatt. A kismalacnak a rosszak közé állása szólhat arról, hogy a kislány önmagát rossznak érzi, hisz a gyerekek ilyen esetben gyakran önmagukat is hibáztatják. Mindezek a mese kitalálásában és a játékban úgy pattannak ki, mint az álomban: tudattalanul, szimbolikus formában, fikcióba átfordítva. Ezeket az óriási belsı feszültségeket, megélt súlyos helyzetet, annak érzelmi következményeit a valóságban nem tudja kimondani. Ezért reagál a test (a szobatisztaságban való visszaeséssel), mert szinte beleszorult a kislányba ez az érzelmi összevisszaság. A mese, a játék talán megfelelı csatorna lesz, ahol ezek kipakolhatóvá és egyben feldolgozhatóvá válnak. B.-né CSALÁDVÉDELMI SZOLGÁLAT CSALÁDTERVEZÉS EGER, KLAPKA GY. U. 1. FOGAMZÁSGÁTLÁS FOGADÁS: ÓRÁIG SZEXUÁLIS TANÁCSADÁS

5 5 KÖZMONDÁSOK A TILTOTT ALMA JOBB ÍZŐ Ezt már Éva ısanyánk is így gondolta, és a gondolatot tett követte. Igaz, ha nem jön közbe a csábító kígyó (Lucifer, a Sátán, a Gonosz), akkor talán megmaradt volna a kíváncsiságnál és vágyakozásnál, és nem szakítja le az Úr által tilalmazott fa gyümölcsét. Ám mivel biztatták, ennek a megerısítésnek már nem tudott ellenállni, és jóízően megette az almát. Ez bizony hiba volt, sıt bőn. A kisgyermek természete valóban olyan, hogy a letakart, elrakott, rejtegetett holmi felkelti a figyelmét, izgatja a kíváncsiságát, és mindenáron meg akarja szerezni magának. Kihúzza a fiókot, mert érdekli, mi lehet benne, kezébe veszi a tiltott ollót, mert tudni szeretné, mi olyan különleges ebben a tárgyban, hogy nem szabadna megfognia. Felnıtt korban is vonzó a tilalmas, illetve a rejtegetett. A férfi sem azt nézi igazán a nın, ami jól látható, hanem azt lesi, mikor lebben fel egy ruhadarab, ami rejtett látnivalót is megenged. Az asszony sem kutat (általában) a férje üzleti levelezésében, de a hirtelen zsebre győrt levelet éjszaka megpróbálja megszerezni a kabátzsebbıl. Bárki tapasztalhatja, hogy ha az orvos megtilt valami ételt, vagy akár a szigorú önkéntes fogyókúra számőzi az asztalról, akkor annál inkább ezek az ételek töltik be makacsul az ember képzeletét. Ilyenek vagyunk, nincs mit tenni. Mondákban, regékben, mesékben találkozhatunk olyan motívumokkal, hogy pl. a kastélyban az utolsó szobába nem szabad benyitni, valahonnan eltávozva tilos visszanézni, a lefátyolozott menyasszonyra nem szabad ránézni stb. A tilalmat persze mindig megszegi a fıszereplı, amiért súlyosan meglakol. A baj az, hogy amikor a fiatalok kábítószerezésérıl esik szó, akkor sok szülı és egyéb felnıtt, sıt nem egyszer szakemberek is erre a közmondásra hivatkoznak. Tehát: ha tiltjuk a drogozást, akkor annál erısebb érdeklıdés és vágy támad a gyerekben, hogy kipróbálja. Ezzel a jelszóval liberalizálná az egyik politikai csoport a könnyőnek nevezett drogok fogyasztását, ahogy már hosszú évek óta folyik ez a propagandájuk egyes médiumokban. Ezt a vitát az érintettek (a fiatalok) régóta hallgatják, és bizonyára magukévá teszik a gondolatot. Csökkent a drogfogyasztás Magyarországon? Nemigen. És mi van a többi ártalmas, káros, veszélyes, és így tiltott cselekedettel? Engedjük a lopást, verekedést, ne tiltsuk a gyilkosságot? A vagyon elleni és a garázda bőncselekmények jelentısen megszaporodtak az utóbbi években. Többek szerint nemcsak a fokozódó szegénység és általános elbizonytalanodás miatt, hanem azért is, mert egyes politikai csoportok eléggé elnézıen foglaltak állást ezekkel szemben, kellı büntetések nem születtek, hatékony megelızı intézkedések csak részben történtek, a média egy része mintha a tettesek oldalán állna, az áldozatok kárpótlása nem megfelelı (tanárverések, betöréskor a magányos sértettek bántalmazása stb.). Ha valamely cselekedetet, viselkedésformát eltőr, nem szankcionál a társadalom, akkor nagyon hamar úgy értelmezik az érintettek (már akiknek érdekük főzıdik hozzá), hogy azt szabad. Ha ráadásul megengedı, biztató véleményeket hallanak valakiktıl, akkor már teljesen jogos -nak, sıt helyes -nek érzik. A másik oldalról elhangzó helytelenítést, tiltást elengedik a fülük mellett, sıt agresszióval Új rovatunkban ismert közmondások rejtett értelmét keressük meg.

6 6 reagálnak arra. Az egyöntető tiltás esetén lehet, hogy vágyakoznak annak tárgyára, de jóval nehezebb fogást találni, hogy megtegyék. A szocializáció társas együttélés szabályainak elsajátítása, beépítése, begyakorlása kisgyermekkortól kezdıdı és még felnıtt korban sem befejezett folyamat. Fontos közege a család, az iskola, a médiumok, a munkahely. Egyszerően meg kell tanulni, hogy mit szabad és mit nem, mik a kötelességek (nem csak a jogok), és hogyan kell úgy cselekedni, hogy az másoknak is elfogadható legyen.. Ha ezek az együttélési szabályok az egyetemes emberi értékek mentén tiszták és világosak, ha a környezet fontos személyei ezt következetesen képviselik és saját példájukkal is megerısítik, akkor a lakosság többsége törvénytisztelı és törvénykövetı magatartást tanúsít. Lopni, verekedni, ölni nem szabad, ezt már a Tízparancsolat is leszögezte. A drogozásról akkor még nem esett szó, ezért most kell megfogalmazni, hogy ez káros, helytelen és tiltott. (A könnyőnek nevezett marihuána is, mivel ez indítja el a hozzászokás folyamatát, és önmagában is idegrendszeri zavarokat okozhat.) Ez nem jelenti azt, hogy börtönbe akarjuk csukni a kíváncsi tinédzsert. Ám a gyereknek ha netán mégis megteszi tudnia kell, hogy helytelenül cselekszik. Idıben kellene olyanná (olyan felvilágosulttá, tudatossá, öntudatossá, énerıssé) nevelni, hogy ne hallgasson a luciferek csábító, kábító szavára. Dr. Ignácz Piroska klinikai szakpszichológus ÉLETBÖLCSESSÉGEK A diéta olyan koszt, mely a gyomrot üresen hagyja, de a fejet megtölti az evés gondolatával. Vetı József Ami jó csak akad az életben, az vagy törvényellenes, vagy erkölcstelen, vagy hizlal. Arthur Bloch Élvezni és élvezetet nyújtani, anélkül, hogy akár tenmagadnak, akár bárki másnak bajt okoznál: azt hiszem, ez az egész erkölcstan. Chamfort GONDA KÖNYVAJÁNLÓ Csépe Valéria: Az olvasó agy. Akadémiai Kiadó, Bp. 2940,- Ft Kárpáti Andrea: A kamaszok vizuális nyelve. Akadémiai Kiadó, Bp. 3450,- Ft Bárdos György: Az élet árnyoldalai. Viselkedés-élettan sorozat, 2. kötet. Scolar, ,- Eva Jaeggi (szerk.): Pszichológiai Lexikon. Helikon Kiadó, ,- Ft és még számos hasznos pszichológiai ismeretterjesztı könyv kapható a Gonda Könyvesboltban. Eger, Széchenyi u. 42. Tel.: Nyitva:9 18, szombaton 9 13 óráig.

7 7 BETEGSÉG ÉS GYÓGYULÁS AZ AUTIZMUSRÓL Manapság egyre többször tőnik fel a tévében, rádióban, újságokban az autizmus szó. Hallani lehet autistákat segítı egyesületekrıl, alapítványokról, autistákat fejlesztı különbözı módszerekrıl. Az autizmus szó köztudatba kerülését nagymértékben elısegítette az Esıember c. film is, melyben Dustin Hoffmann egy autista felnıttet alakított. Mi is az az autizmus? Az elnevezés a görög autos = önmaga szóból ered. Ebben a vonatkozásban arra utal, hogy ezek a gyerekek és felnıttek elzárkóznak a külsı világ személyes kapcsolataitól, és befelé, saját belsı világukba fordulnak. A betegséget az 1940-es évek elején Lao Kanner és Asperger írta le. Korábban ezeket a betegeket az értelmi fogyatékosok közé sorolták, az enyhébb eseteket pedig különc, magának való, furcsa szokásokkal rendelkezı egyéneknek tartották. A kutatás ugrásszerő fellendülése az 1960-as években kezdıdött. Az autizmust a fejlıdés olyan zavarának tartjuk, amely mennyiségében és minıségében is eltér a normál fejlıdéstıl. Szinte minden pszichés funkciót érint: a figyelmet, az érzékelést, a gondolkodást, az érzelmeket, a viselkedést stb. Ez a probléma egész életen át fennáll, és döntı hatással van a beilleszkedésre, az életminıségre. Megjelenési formái igen változatosak. Súlyossági fok szerint a kifejezett értelmi sérüléstıl a szociális készségek enyhe hiányosságaiig terjed, jó képességek mellett. Magyarországon kb ezer ember él ezzel a betegséggel. Általában 2 és 5 éves kor között diagnosztizálják, de a tünetek legtöbbször már csecsemıkortól észlelhetık. Néha viszont egy-másfél éves korig normális volt a fejlıdés, csak ezt követıen változott meg a gyermek viselkedése. A tünetek három fı területet érintenek. Legjellemzıbb a szociális és érzelmi kapcsolatok zavara, a kölcsönösség hiánya. Az egészségesen fejlıdı csecsemı már a születése elsı hetében szociális lény. Az autista gyermek szociális fejlıdése azonban számos módon problematikus. Sokszor már csecsemıkorban sem igényli a felnıttek figyelmét. Nem szereti, ha simogatják, ha ölben tartják. Hiányzik vagy ritka a szemkontaktus, nem reagál mások figyelemfelkeltı viselkedésére. Késıbb is hiányzik a más gyerekek, felnıttek iránti érdeklıdés. Úgy tevékenykedik, mintha más ember nem is volna jelen. Ez jól megfigyelhetı a rendelıben is, ahová belépve a gyermek azonnal a tárgyak, játékok felé fordul, a jelenlévı személyt levegınek nézi, sıt eszközként használja, pl. létraként, ha a polcon lévı tárgyat nem éri el. Az is megfigyelhetı, hogy az autista gyerekek az örömüket nem akarják megosztani a környezetükkel, pl. nem kérik a szülıt, hogy nézze meg, ha valami jót sikerül építeni. Fontos jellemzı, hogy képtelenek a szerepátvételre. Ez azt jelenti, hogy nem tudják a világot egy másik ember nézıpontjából szemlélni. A második fı problémás terület a kommunikáció. A súlyosabb zavarban szenvedık sokszor meg sem tanulnak beszélni. Akik megtanulnak, azoknál gyakori a megkésett beszédfejlıdés, de ennél fontosabb, hogy a kommunikáció minıségileg tér el a normálistól. A szavakat szociális közlésre ritkán használják, nem bocsátkoznak beszélgetésbe, ritkán érdeklıdnek mások hogyléte, gondolatai, érzelmei fe- IDEGRENDSZER rovatunk folytatásaként gyakori betegségeket veszünk sorra.

8 8 lıl. Néhány autisztikus gyermek kifejezetten beszédesnek tőnik, de beszédük gyakran monológokból áll, válaszra kevéssé várva. Másik nyelvi tünet lehet a személyes névmások helytelen használata. Önmaga jelölésére az én-t nem használja, helyette a te vagy az ı-t. Gyakori az echolália, ez a hallottak gépies, visszhangszerő megismétlését jelenti. Egyik betegem pl. a kérdéseket egy az egyben megismételte, de kedvenc mesefilmjét, az Oroszlánkirályt szó szerint elıadta ugyanazokkal a hangsúlyokkal, mint a filmben. Az angol nyelvő számítógépes játék teljes hanganyagát képes volt elismételni a legjobb kiejtéssel, beszélgetni mégsem lehetett vele. Sokszor szokatlan a beszéd ritmusa, intonációja (monoton vagy éneklı). A gesztusok fıleg az érzelmeket kifejezık használata is károsodott. A harmadik fı tünetcsoport a beszőkült, sztereotíp viselkedés. Az autisták mindennapi cselekedeteiben rengeteg merev, rutinszerő viselkedés van. Sokuknál megfigyelhetı bizonyos mozdulatok vég nélküli, céltalan, rituális ismétlése, pl. tárgyak lengetése, pörgetése, repkedı mozdulatok, egy helyben ugrálás, a saját test ingerlése, a fej csapkodása, harapdálás stb. Általában kényszeresen ragaszkodnak a környezetük állandóságához, pl. a játékokat mindig ugyanolyan szögben kell letenni a polcra, ugyanazon az úton kell eljutni az óvodába. A változásra nyugtalansággal, pánikszerő rohammal reagálnak. Az életkor elırehaladtával sok autisztikus gyermekben specifikus érdeklıdés fejlıdik ki (pl. térképek iránti érdeklıdés, a menetrend megjegyzése stb.). Gyakran társul az autizmus értelmi fogyatékossággal, más esetekben viszont bizonyos képességek kiemelkedıek lehetnek (pl. memória, számolás). A betegség okai ma sem teljesen tisztázottak. Hátterében feltételeznek genetikai és az idegrendszert károsít hatásokat. Fiúknál négyszer gyakrabban fordul elı, mint lányoknál. Mai tudásunk szerint ez az állapot nem gyógyítható. Megfelelı fejlesztéssel, kezeléssel eredményeket lehet elérni. Különösen a korai fejlesztésnek van esélye a tünetek enyhítésére, a zárt világ kitágítására. Sajnos, a mai intézményrendszer (egészségügy, oktatásügy, szociális ellátás) nem tud teljes mértékben kielégítı megoldásokat kínálni az autisták megsegítésére. Így a családok gyakran úgy érzik, magukra maradtak a nehézségeikkel. Talán ezzel is magyarázható, hogy egyre több a civil szervezıdés a speciális problémák kezelésére. Dr. Nagy Zsuzsanna pszichiáter szakorvos, pszichoterapeuta ÉLETBÖLCSESSÉGEK Hiába fürösztöd önmagadban, csak másban moshatod meg arcodat. József Attila Nem találja a keresett szolgáltató telefonszámát a telefonkönyvben, a Kisokosban vagy a többi információs füzetben? Hívja a TELEFONOS SZAKMAI TUDAKOZÓ-t hétköznap 8 16 óra között a 06 / 36 / telefonszámon, vagy keresse az interneten a címen. Az egész országra vonatkozóan érdeklıdhet.

9 9 PANASZ-LAP A LAP MEGSZŐNHET, A PANASZ MEGMARAD Mindennapjainkban nagyon sok kellemetlen, elszomorító, bosszantó, elkeserítı dologgal találkozunk. Az igazán ártó eseményeket, tárgyakat, személyeket legjobb, ha megpróbáljuk elkerülni, kiiktatni az életünkbıl. A kisebb súlyú körülményeken célszerő valamit változtatni. Amit nem tudunk sem kikerülni, sem megváltoztatni, azt pedig el kellene fogadnunk magunkban. Kedves Olvasónk! Tizenhárom éven át ingyenesen küldtük a lapot (több példányban) az összes egri bölcsıdébe, óvodába, általános és középiskolába, háziorvosi rendelıbe, gyógyszertárba, különbözı egészségügyi, oktatási, nevelési, szociális társintézményekbe, még az utcán is osztogattuk a járókelıknek. Hozzájuthatott, aki megszokta, megszerette és kereste. Sajnos, az egészségügyben zajló megszorítások miatt annyira lecsökkent a lapot kiadó intézmény állami (egészségbiztosítási) támogatása, hogy többé nem tudja kigazdálkodni az elıállítási költségeket. Ezért megszőnik az ingyenes terjesztés. Erre az évre elıre láthatólag már csak 3 lapszám (kéthavonta, páros hónapokban történı) megjelentetését tudjuk megoldani. A következı évben már csak pénzért, fıként elıfizetéssel tudjuk biztosítani az újságot. Ára az elérhetı példányszám függvényében alakul, reményeink szerint egy példány önköltségi ára 100 Ft alatt maradna, intézményünkben, helyben ennyiért megvásárolhatnák. Postai küldés vagy kézbesítés esetén ennek díja még erre jönne. Éves elıfizetése egy példányra számításunk szerint 2000 Ft lenne, több példány megrendelése esetén ez az összeg (a kézbesítési díj miatt) csökkenthetı. Amennyiben az igényelt példányszám a jelenlegi kétezernél jelentısen kevesebb lenne, akkor az önköltségi ár kényszerően emelkedne. Ha pedig nem lesz elég elıfizetınk, akkor a FEHÉR HANGOK 2008-ban már nem fog megjelenni. Ez év elején elindítottuk a lap megmentéséért a FEHÉR HANGOK Alapítványt, ennek számlaszáma a cégbírósági bejegyzés elhúzódása miatt jelenleg még nem él. Alapítványunkra is várunk majd pénzbeli támogatást. A számlaszámot a még megjelenı lapszámokban fogjuk közölni. Kérjük Olvasóinkat, akik továbbra is szeretnék kézbe venni lapunkat, jelezzék írásban, hogy igényt tartanak rá ilyen körülbelüli áron, mert csak kellı számú jelentkezés esetén tudjuk tervezni, elıkészíteni a jövı évi új számokat. Levél: FE- HÉR HANGOK Szerkesztısége, 3300 Eger, Arany János u. 20/a. Kérjük, tüntessék fel nevüket, címüket, elérhetıségüket. A fizetés módjáról értesítést küldünk. Jó lenne, ha továbbra is találkozhatnánk a FEHÉR HANGOK oldalain. Dr. Ignácz Piroska felelıs szerkesztı ÉLETBÖLCSESSÉGEK A szél lapozni tud, de olvasni nem. Jules Renard

10 10 DROGAMBULANCIA A rendelés helye: Addiktológiai Gondozó, Eger, Markhot Ferenc u (I-es kórház régi épülete). Telefon: Elıjegyzés: Nagy Gézánénál a os számon. A rendelés ideje: hétfıtıl csütörtökig 8 15 óráig, pénteken 8 13,30-ig. Rendel: dr. Szigethy Anna pszichiáter-addiktológus szakorvos, fıorvos. KARITÁSZ RÉV SZENVEDÉLYBETEG SEGÍTİ SZOLGÁLAT Nappali és Közösségi Ellátója Helye: Eger, Kolozsvári u. 49. (Lajosváros). Telefon: Fogadás: hétköznap 9-16 óráig (telefonos egyeztetés alapján). Vezetı: Klement Mariann szociálpedagógus, szociális munkás. Kedves Olvasóink! A FEHÉR HANGOK elsı 10 évének teljes anyagát (1994- tıl 2004-ig) megjelentettük olvasható CD-n, tartalomjegyzékkel együtt Ft-os áron megvásárolható munkaidıben a Mentálhigiénés Csoportban és a Módszertani Bölcsıde Regionális Irodájában (mindkét intézmény Egerben az Arany János u. 20/a szám alatt található). Vidékre 1300 Ft-ért tudjuk postán elküldeni. AZ ÁLLATVÉDELEM HÍREI Az idei nyáron különösen meleg idıjárás ígérkezik. Kérjük, hogy a háziállatoknak, haszonállatoknak biztosítsanak szellıs, árnyékos helyet, mert ık ugyanúgy szenvednek a forróságtól, mint az ember, és könnyen hıgutát kaphatnak. Mindig legyen elıttük friss víz, mert a melegben többet kell inniuk. Az edényükben maradt étel is hamar megromlik, és bélfertızést okozhat. Fontos az élısködık irtása, ez kutyák, macskák esetében bolhanyakörv vagy bedörzsölı szer segítségével történhet. Ismételten felhívjuk a figyelmet a láncot tartott kutyák sorsára. Mozgásuk korlátozása éppen elég csapás számukra (egyébként ettıl vadulnak meg olykor), még az is elıfordul sajnos, hogy a kis korában a nyakára kötött lánc egyre szorosabb, az állat növekedésével szinte belenı a húsába, szörnyő kínokat okozva. Kérjük, hogy csak bır nyakörvet alkalmazzanak, ennek tágasságát is rendszeresen kísérjék figyelemmel, és a megkötve tartott kutyát minden nap engedjék szabadon néhány órára. Még egy: az erdıben felelıtlenül száguldozó motorok nemcsak a kirándulókat, hanem az állatokat is zavarják, a talaj felszínén élı apró élılényeket, védett rovarokat, kétéltőeket el is pusztítják. Védjük együtt a természetet! Kutyáinkat a játszótéren csak pórázon vezessük, hogy ne piszkolják be a homokot, mert az megbetegítheti a kisgyerekeket. Végezetül köszönjük a felajánlott adó 1 %-okat! Szép nyarat, jó pihenést kívánunk kedves Olvasóinknak. Állatvédık

11 11 JELKÉPEINK A HOLD Nem kell ahhoz holdkórosnak lenni, hogy hatással legyen ránk a Hold. Lenyőgözı látvány, ahogy mindig más arcát mutatja: az újhold keskeny, fényes sarlója, majd a valódi félhold, aztán a telehold, mely fagyos téli estéken ezüstösen ragyog, a meleg nyári éjjeleken pedig inkább sárgás fényben játszik. Valószínőtlenül hatalmasnak látjuk, amikor felkel a látóhatár közelében, aztán amikor feljebb kúszik égi útján, jócskán megkisebbedik. Szép a Hold látványa a tiszta égbolton, de az is csodálatos, amikor felhık között bujkál, a futó felhık el-elhagyják (ilyenkor úgy látszik, mintha a Hold vonulna az égen), máskor felhıfoszlányok takarják félig. A Hold látványa egy a sok természeti tünemény közül, hasonlóképpen csodálatos mondjuk egy hatalmas szálfaerdı vagy egy zúgó vízesés. Az esztétikai élmény, a szépség és a változó arc van ránk ilyen pszichológiai hatással, meg az, hogy nagyon sokáig nem ismerte az emberiség égi kísérınk valódi természetét, és a hiányos ismeretek a hiedelmek, babonák melegágya. A Hold a tömegénél fogva gravitációs hatást gyakorol a Földre, ez váltja ki a tengereken a szabályosan ismétlıdı ár-apály jelenséget, és a légkörre, idıjárásra is hatással van. Másféle hatása emberre, állatra, növényre nincs tudományosan bizonyítva, én megalapozatlan hiedelemnek tartom pl. azt, hogy a magvetést meg egyéb kertészeti munkákat a holdfázisokhoz igazítva kellene végezni. Éppúgy az is babona, hogy a holdfázisok hatást gyakorolnának a fogyókúra sikerességére vagy az ekkor nemzett gyermek nemére. A holdkórosság is csak a telehold erıs fényével magyarázható, mely nem hagyja mélyen aludni, és élénkítı ingert jelent a félálomban lévı, erre hajlamos személynek. A Napba nem lehet nézni, a Holdba igen; a sötét éjszaka egyébként is titokzatos, sejtelmes, ezért tízezer évek óta sokan bámulták a Holdat, és próbálták közelebb hozni az emberiséghez. A holdfelszínen mélyülı kráterek sötét foltoknak látszanak, és fantáziával egy emberi arcot is láthatunk benne, éppúgy, mint a felhık különféle alakzataiban. Gyakran láthatjuk rajzokon a Holdat sematikus arcábrázolásként, szembıl vagy a félholdat profilból. Megszemélyesítve a Hold határozottan nıi jelkép. Kevésbé erıs a fénye, tehát gyengébb, mint a Nap, amellett szebb és titokzatosabb. Már az ısi mezopotámiai kultúrákban is imádták a Holdistennıt. A görög mitológiában Szeléné volt a Holdistennı neve, ı az éjszakai égbolton lakott. Artemisszal is azonosítható, aki a földön, az emberi világban uralkodott. Harmadik alakja pedig Hekaté, az alvilág uralkodónıje. Az Éjkirálynı megnevezés is több kultúrában elıfordul, népmesékben általában titokzatos, félelmetes, szigorú nıalak. Fekete palástján ezüsttel hímzett félhold és csillagok ékeskednek. Valamire való varázsló (férfi) süvegén szintén félhold díszeleg. Ismert, hogy az oszmán birodalom, a török szultánok jelképe, jelvénye szintén a félhold, mellyel Egerben is találkozhatunk. Ma is állami szimbólum, pl. a keresztény országokban ismert Vöröskereszt mozgalom muzulmán megfelelıje a Vörös Félhold. Merre görbül a félhold sarlója? Ha felnézünk az égre, látjuk-e, hogy éppen fogyóban van, vagy pedig növekszik? Ezt úgy lehet könnyen megállapítani, illetve megjegyezni, hogy ha C betőt formáz, akkor csökken, ha pedig a D betőre hasonlít, akkor dagad. A holdfázisok az idı múlására is emlékeztetnek. Egyszer minden elfogy, ha belegondolunk, a fogyó hold szomorú látvány is lehetne. Ám az

12 12 biztos, hogy égi kísérınk nem hagy el, folyton követ, és sosem fogy el végleg, hanem lassanként újra kigömbölyödik. A megszokott Életbölcsességek helyett ezúttal Olvasóink figyelmébe néhány verset ajánlok, melyekben különbözı alakban, mondanivalóval, hangulattal jelenik meg a Hold. Ignácz Piroska RADNÓTI MIKLÓS: A BOLOND ÉS A HOLD Ma vérvörösen kelt fel a telihold, A meguntan változó, vén, buta hold Elıtte pár órával szivárvány ragyogott, S az ember többé nem bámult, bókolt, Az ember betelt ma a csodákkal, Pedig vérvörösen kelt fel a hold. Ki fog néked, hold, szerenádot adni, Hisz ma a bolondok ölnek, csalnak, Éji zenét a Pénznek adnak A józanok, a józanok meg bolondabbak, Mint régi nagy bolondok. Ki fog a holdnak ma szerenádot adni. Csak én állok itt, az éji bolond, Régi, régi álmoknak új bolondja. De ni, a régi Vigyorgó is újjá válik; Könnyezve, csukott görbült szájjal Kapaszkodik az ég peremén a hold, S hajlong elıtte a kórus, - én, az éji bolond. ADY ENDRE: JÓ CSÖND-HERCEG ELİTT Holdfény alatt járom az erdıt. Vacog a fogam s fütyörészek. Hátam mögött jön tíz-öles Jó Csönd-herceg És jaj nekem, ha visszanézek. Óh, jaj nekem, ha elnémulnék, Vagy fölbámulnék, föl a Holdra; Egy jajgatás, egy roppanás, Jó Csönd-herceg Nagyot lépne és eltiporna. EINO LEINO: NYÁRI ESTE LÁGY FUVALMA Nyári este lágy fuvalma rezdül: sóhajt a hegy alja, fenyıerdı ösvényére pereg a hold ezüst fénye. Hajladoz a fenyı csendbe, felkiált egy kakuk csengve, megy a vándor, alszik gondja, hull a holdfény a vadonra. (Fordította:.KépesGéza)

13 13 MIT ÜZEN A MÁNAK? PÓKHÁLÓBAN MÓRICZ ZSIGMOND: ROKONOK A szicíliai maffiáról vagy az Amerikába kivándorolt olaszok bandaháborúiról szóló filmek a filmmővészet örökzöldjei közé számítanak. Noha az érvényesülés szabálytalan útjairól sokunknak elıször az olasz keresztapákat bemutató játékfilmek jutnak eszünkbe, a korrupció nemcsak az olaszoknál virágzik, több nemzetközi felmérés szerint hazánk is a világ élvonalában áll e tekintetben. Móricz Zsigmond 1932-ben kiadott regénye, a Rokonok az elsı világháború utáni Magyarország keresztapáit realista hőséggel mutatja be az olvasóknak. Zsarátnok városa új fıügyészt kap Kopjáss István személyében. E pozíció elnyerése hosszú idı óta elıször teremt lehetıséget a város vezetésén belül uralkodó erıviszonyok átalakítására. Úgy tőnik, végre reális esélye van annak, hogy a sokat nélkülözı szegények érdekei is hangot kapjanak, és az ellenzék kézzelfogható eredményeket érjen el. Mindenki óvatosan és nyájasan közelít a fıügyészhez, igyekeznek letapogatni szándékait. Mire Kopjáss észbe kap, már atyafiságban áll a Takarék elnökével, pertuban van a polgármesterrel, az alispánnal, a Sertéstenyésztı panama mögött állókkal, az ellenzéknek pedig megígérte, hogy a kecske is jóllakik, és a káposzta is megmarad. Ahogy nı társadalmi pozíciója, úgy kerülnek sorra elı családjának szerencsétlenebb sorsú rokonai is. János bácsi, akinek ruha kell; Kati néni, aki hetedhét határba kürtöl minden friss hírt; Berci bácsi, aki csak egy szóra, öcsém megszólítással szokott pénzt kérni, és aki a szenét akarja a városra sózni; Adélka, aki az anyagi csıd szélén áll; Albert, aki ki akarja irtani a családját; és Menyhért, aki múzeumigazgató is lehetne Zsarátnokon. Móricz azt mutatja be, milyen vékony jégen táncol az, akinek határozott elképzelései vannak arról, hogy mit szeretne, ugyanakkor nagyon kevés a tapasztalata. Kopjáss Pista nagyon kevéssé ismeri ki magát abban a társas közegben, amelyen keresztül kellene vinnie akaratát. Minden esélye megvan arra, hogy sikeres fıügyész legyen, sorsa mégis szinte a kinevezése napján eldılt. Esze, képzettsége, erkölcsi feddhetetlensége, szociális érzékenysége révén kiváló fıügyésze lehetett volna a városnak, tervei, reformjai aktuálisak a korabeli Magyarországon, ugyanakkor az elavult, egy eltőnı korból származó, rossz színvonalon dolgozó városvezetés olyan sőrő érdekcsoportnak bizonyul, amelynek ágain-bogain csak fennakadni lehet. A Zs. V. egyszerre jelenti Zsarátnok városát és a zsebre váglak kifejezést, amely hően tükrözi a közügyek megoldásának módját. Kopjáss a fıügyészi pozícióval új életformát is kap. A városi értelmiségiek, orvosok, tanítók, mérnökök világa helyett egy nagypolgári életet kell, hogy éljen ı és családja is ahhoz, hogy illeszkedjék a vele egy szinten dolgozók sorába. Pista két világ határán táncol: a régi, beosztós élet már-már nevetségesnek hat, az új, nagyvilágibb tetszetıs, csillogó, ugyanakkor drága, veszélyes és kiismerhetetlen. Pista szerelmi választásai is e kettısséget tükrözik. Egy Szentkálnay lányt vett feleségül, és egy másik Szentkálnay lányba szerelmes. Neje, Lina tanítónınek tanult, élete Pista és a neki szült két fiú ellátása körül forog. Megtanult beosztani, amit lehet, maga elvégezni, férjének mindenben egyenrangú társa, a változások idején a józan ész megtestesülése, fontos igazságok kimondója. A másik Szentkálnay lány, Magdaléna az örökké elérhetetlen, a magasabb körökhöz tartozó, báját és intellek-

14 14 tusát a provinciális érdekek szolgálatába állító asszony. A szerelmi háromszög is hangsúlyozza: Kopjáss István két világ határára tévedt. Mindkettıhöz tartozik, s igazából már egyikhez sem. Ambiciózus férfi, amije van, az már nem elégíti ki, úgy érzi, Lina nem társa a felemelkedésben, nem fogadja el, nem kívánja azt az életet, amit a fıügyészi cím magával hoz, nem hisz abban, hogy hirtelen lehet egy életszínvonalról egy teljesen más életszínvonalra átállni. Lina, ki férje szemében kispolgárinak hat, az estélyen szégyelli kesztyőjét levenni, mert a házimunka nyomot hagyott a kezén, nem tájékozott a kortárs mővészetekben, a legutolsó divatban, az ünnepelt színésznık körüli pletykákban. De azt azonnal felméri, amit férje nem, hogy a ház, amelyet meg akarnak vetetni velük, adóssággal terhelt, egy kripta, amelyben férj és feleség egymástól távol alszik, itt nincs gyerekzsivaj, és az estélyeire meghívott emberek konganak az ürességtıl. Sajnos, Móricz Rokonok címő mőve kevés korban volt aktuálisabb, mint most. Akkor, akárcsak most az informális csatornák mőködtetésével lehetett leginkább arra számítani, hogy egy-egy terv, elképzelés zöld utat kap. Ma is érdekcsoportokhoz csapódva lehet leginkább érvényesülni; a tehetség, a rátermettség, a magasan képzettség vagy a sok éves tapasztalat gyakran kevésnek bizonyul befolyásos pártfogók nélkül. Jobboldali sajtóban többször nevezték mutyiország -nak a posztkommunista Magyarországot ahol az uram-bátyám viszony határozza meg a belpolitikai és a gazdasági élet menetét. A Rokonok arra figyelmeztet bennünket, hogy a keresztapaság bizony jóval mélyebben gyökerezik a magyar történelmi, társadalmi viszonyokban, mint gondolnánk. Nem a 20. század közepéig nyúlik vissza, hanem sokkal korábbra: a feudális Magyarország hőbérviszonyából maradt ránk, talán ezért is tőnik olyan kiirthatatlanul szívósnak. Vörös Lídia ÉLETBÖLCSESSÉGEK Aki az ördöggel kezet szorít, ne restellje, hogy kormos lesz a tenyere. Jókai Mór Értesítjük ügyfeleinket, hogy az egészségügyi kormányzat rendelete értelmében felnıtteknek az orvosi vizsgálatért vagy kezelésért 300 Ft vizitdíjat kell fizetni. Pszichológusnál történı pszichoterápiás kezelés, valamint a szőrıvizsgálaton és csoportos foglalkozásainkon való részvétel továbbra is ingyenes. Rendeléseinkre beutaló nem szükséges. A Mentálhigiénés Csoport új telefonszámai: és Kedves Olvasóink! Megjelent a Napvirág (Kisgyermeket nevelık észak-magyarországi regionális kiadványa) 9. füzete fontos tudnivalókkal, érdekes írásokkal. Kapható az egri bölcsıdékben füzetenként 100 Ft-ért. Szülık, nagyszülık és szakemberek számára ajánljuk.

15 15 BESZÉLGETTÜNK KÉZNYÚJTÁS NEM CSAK RÁSZORULÓKNAK 2004-ben kezdıdött meg az Országos Esélyegyenlıségi Hálózat kiépítése, 2005-tıl Egerben a Bartakovics Béla Mővelıdési Központ keretén belül jött létre az Esélyek Háza. Jakab Lászlót az egri Esélyek Háza tevékenységérıl kérdeztük. Milyen céllal hozták létre az Esélyek Házát? Esélyegyenlıség, egyenlı esélyek. E szavak hallatán mi is juthat elıször eszünkbe? A többség számára tipikusan az akadálymentesítés, az etnikai különbségek, esetleg a társadalmi rétegek közötti nehezen áthidalható szakadékok. Hajlamosak vagyunk elfeledkezni a hátrányos helyzető térségekben élık problémáiról, a nıkkel szembeni diszkriminációról, illetve az idıseket és a gyermekeket érintı jogtalan helyzetekrıl. Ezek a megkülönböztetések a szó szoros értelmében véve is jogtalanok, hiszen 2003-ban megszületett az esélyegyenlıség eszméjének védelmét törvényi szintre emelı jogszabály. Ehhez az elıremutató folyamathoz köthetı az Országos Esélyegyenlıségi Hálózat létrehozása is. A hálózat tagjai az Esélyek Házai kiemelkedı szerepet játszanak abban, hogy az esélyegyenlıség ne csupán a törvény lapjain létezzen, hanem a gyakorlatban, mindennapi életünk során is kifejezésre jusson. Ma már szinte az egész országra kiterjed ez a hálózat, csupán két megyében van még elıkészítési fázisban. Kiknek tud segítséget nyújtani az Esélyek Háza? A hazai tapasztalatokra építve a Minisztérium meghatározott hat ún. elsıdleges célcsoportot, melyek érdekeit különösen figyelemmel kísérik az Esélyek Házai. Ezek az alábbiak: nık, gyermekek, romák, idısek, fogyatékossággal élı személyek, hátrányos helyzető térségekben élık. Természetesen ezek a fogalmak nem csak külön-külön léteznek, hiszen hátrányos helyzető térségekben élhet valamilyen fogyatékossággal rendelkezı roma származású kisgyerek. A segítségnyújtás pedig elsısorban nem anyagi segítséget jelent, hanem a problémák feltárását, esetleg a megfelelı fórumokon való szerepeltetését, továbbvitelét jelenti. Milyen tapasztalataik vannak: Egerben, illetve a környéken élık között életkor, nem, iskolai végzettség szerint kik azok, akik leginkább segítségre szorulnak? Sokféle esettel, szituációval találkoztunk az eltelt másfél évben, mind más, és valójában a felsorolt csoportok mindegyike támogatásra szorul. Ráadásul az átalakuló, nehezedı gazdasági egészségügyi szociális állapotok mellett a pillanatnyi egzisztenciájukat legalább megırizni szándékozók toleranciaszintje nem kedvez az elfogadásnak. A megyénkben vannak hátrányos helyzető térségek, kiürülı, elöregedı települések, és mint ahogy az általában Kelet-Magyarországra jellemzı, a munkahelyek hiánya és az ebbıl fakadó elszegényedés végiggyőrőzik minden csoporton. Milyen jellegő szolgáltatásokkal tudják segíteni a rászorulókat? A szakmai tevékenység részét képezi a jogi és egyéb tanácsadás, partnerségépítés, hálózatfejlesztés, koordináció, információ-szolgáltatás, képzések szervezése, társadalmi részvétel fejlesztése, az esélyegyenlıség megjelenítése a nyilvánosság fórumain. Ezt az összetett, szerteágazó tevékenységet megismerve és adaptálva a már mőködı esélyházak, illetve a nemzetközi tapasztalatokat a megyében három fıállású munkatárssal, valamint egyes rendezvények esetében külsı segítıket igénybe véve, szoros együttmőködésben a civil szervezetekkel próbáljuk megvalósítani. B. Melinda

16 16 PROGRAMJAINK Programjaink közül azokat soroljuk fel, amelyekbe még tudunk fogadni érdeklıdıket. Új ügyfelek fogadása: Pszichológiai konzultáció és pszichoterápia felnıttek és gyermekek részére. Aki szeretné lelki problémáit szakemberrel megbeszélni, erre elızetes idıpont-egyeztetés után van lehetıség (a es telefonszámon, esetleg személyesen). Betegbiztosítási kártyáját kérjük hozza magával! Szőrıvizsgálat: Eger város felnıtt lakossága részére szőrıvizsgálatot szervezünk. Ennek célja a pszichés problémák és a pszichoszomatikus veszélyeztetettség korai felismerése. A szőrés pszichológiai kérdıívek kitöltésével történik, titoktartás mellett. A felmerülı problémák kezelésében szakembereink segítenek. A vizsgálat idıpontja: minden héten kedden és csütörtökön 9 11 és óráig az Arany János u. 20/a-ban. Betegbiztosítási kártya szükséges! Csoportfoglalkozások: a) Relaxációs csoportunkba felnıtteket várunk, akik ideges panaszaik miatt vagy megelızésképpen szeretnék elsajátítani a testi-lelki önellazítás módját képzett és tapasztalt szakember segítségével. Aki szeretne részt venni, elızetes orvosi vizsgálatra és megbeszélésre várjuk, ahol egyeztetjük az igényeket és lehetıségeket. A vizsgálat idıpontja megbeszélhetı a es telefonszámon. Betegbiztosítási kártya szükséges! b) Memóriatréning 60 felett. Új csoportos foglalkozásainkra azoknak a jelentkezését várjuk, akik úgy érzik, szükségük lenne memóriájuk felfrissítésére, idıszakos szellemi tornára. Jelentkezés: , hétfı délután. Betegbiztosítási kártya szükséges. FELNİTTEKET ORVOSI VIZSGÁLATRA ÉS KEZELÉSRE VIZITDÍJ ELLENÉBEN TUDUNK FOGADNI. PSZICHOLÓGUSNÁL ÉS CSOPORTOS FOGLALKOZÁSAINKON A RÉSZVÉTEL INGYENES. Mentálhigiénés Csoport Eger, Arany János u. 20/a (a Módszertani Bölcsıde épületében) 36 / / FEHÉR HANGOK Kiadja: A Mentálhigiénés Csoport KFT. Szerkesztıség: Eger, Arany János u. 2O/a. Felelıs szerkesztı: Dr. Ignácz Piroska Tipográfia: Szendi Lajos Felelıs kiadó: Bimbó Zoltánné Nyt.sz.: B/ SZI/ 2362/ HE/ 94 Megjelenik: havonta, 2000 példányban Készült a Varga Nyomda Kft. nyomdaüzemében, Eger, Galagonyás u. 19. Tel.: 36 / Fax: 36 / Felelıs vezetı: Varga Zoltán

On-line kutatás intézményvezetık körében. Lannert Judit, Kölöknet.hu, 2009. szeptember 18.

On-line kutatás intézményvezetık körében. Lannert Judit, Kölöknet.hu, 2009. szeptember 18. On-line kutatás intézményvezetık körében Erıszak az iskolában Lannert Judit, Kölöknet.hu, 2009. szeptember 18. A kutatás s céljac A kutatás mintája A problémák súlyossága az intézményvezetık szerint A

Részletesebben

Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja

Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja Készítette: Andráska Zsófia 2007. június 27. I. A PROGRAM CÉLJA A 2003. évi CXXV. törvényben leírtakhoz hően az Esélyegyenlıségi Program célja a lakosságot,

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda. Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7.

Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda. Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7. Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7. A korai nevelés a legfontosabb. Amit az ember gyermekként lát, Az segíti az egész életében, Hogy jó felé orientálódjék. /Brunszvik Teréz/

Részletesebben

A BESZÉDZAVAROK ÉS A TANULÁSI NEHÉZSÉGEK ÖSSZEFÜGGÉSE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

A BESZÉDZAVAROK ÉS A TANULÁSI NEHÉZSÉGEK ÖSSZEFÜGGÉSE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN Bartusné Major Ágnes A BESZÉDZAVAROK ÉS A TANULÁSI NEHÉZSÉGEK ÖSSZEFÜGGÉSE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN Az iskolaérettségrıl Az utóbbi évek iskolaérettségi vizsgálatai folyamán tapasztalom, hogy néhány szülı

Részletesebben

A BÖLCSİDE SZAKMAI PROGRAMJA

A BÖLCSİDE SZAKMAI PROGRAMJA A BÖLCSİDE SZAKMAI PROGRAMJA Készítette: Havasiné Földi Zsuzsanna intézményegységvezetı Szécsény 2010-05-02 Az intézmény neve: II. Rákóczi Ferenc Bölcsıde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola

Részletesebben

Dr. Mészáros Attila. Kezdetek. Az innováció humánaspektusai: Tárgyalástechnika üzleti kommunikáció. Az emberi kommunikáció fajtái

Dr. Mészáros Attila. Kezdetek. Az innováció humánaspektusai: Tárgyalástechnika üzleti kommunikáció. Az emberi kommunikáció fajtái Kezdetek Az innováció humánaspektusai: Tárgyalástechnika üzleti kommunikáció 4. Non-verbális kommunikáció A Gutenberg galaxis Fotográfia A közlekedés fejlıdése új kommunikációs igényeket gerjeszt kommunikáció

Részletesebben

Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti és Szociális Intézményének szakmai programja

Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti és Szociális Intézményének szakmai programja TT_ules_6_np Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti és Szociális Intézményének szakmai programja 1 Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti és Szociális Intézményének

Részletesebben

KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI SEGÉDLET. ÚMFT-s. építési beruházásokhoz. 1.0 változat. 2009. augusztus. Szerkesztette: Kovács Bence.

KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI SEGÉDLET. ÚMFT-s. építési beruházásokhoz. 1.0 változat. 2009. augusztus. Szerkesztette: Kovács Bence. KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI SEGÉDLET ÚMFT-s építési beruházásokhoz 1.0 változat 2009. augusztus Szerkesztette: Kovács Bence Írta: Kovács Bence, Kovács Ferenc, Mezı János és Pataki Zsolt Kiadja: Független

Részletesebben

MÉGIS. Kertész Imre atya emlékére

MÉGIS. Kertész Imre atya emlékére MÉGIS A legjobbat add a világnak, amid csak van, s ha verést kapsz érte cserébe, MÉGIS A LEGJOBBAT ADD A VILÁGNAK, AMID CSAK VAN! ( a calcuttai gyermekotthon faláról ) Kertész Imre atya emlékére Kertész

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 1 JÓVÁHAGYOTT VERZIÓ! PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Pilis Város Egészségügyi Szolgáltatás-tervezési Koncepcióját

Részletesebben

Óvodai házirend. az óvodával jogviszonyban álló minden alkalmazottra a gyermekekre a szülıkre 4. A házirend területi hatálya kiterjed:

Óvodai házirend. az óvodával jogviszonyban álló minden alkalmazottra a gyermekekre a szülıkre 4. A házirend területi hatálya kiterjed: I: A házirend célja. Óvodai házirend l. A gyermeki jogok és kötelezettségek szülı általi gyakorlásával, a gyermekek óvodai életrendjével kapcsolatos intézményi rendelkezések megállapítása, a szülıkkel

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-071-018/2009. A Gazdasági Versenyhivatal versenytanácsa a KiK Textil és Non-Food Korlátolt Felelısségő Társaság (Budapest) eljárás alá vont ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen

Részletesebben

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV Bocskai István Szakképzı Iskola Hajdúszoboszló ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV Érvényes: 2009. szeptember 01-tıl 2 A Bocskai István Szakképzı Iskola igazgatója, mint munkáltató, valamint az intézményben mőködı AOKDSZ

Részletesebben

Helyi tanterv a Gondozástan tantárgy oktatásához

Helyi tanterv a Gondozástan tantárgy oktatásához Helyi tanterv a Gondozástan tantárgy oktatásához 1. A tanterv szerzıi: Dr. Molnárné Béres Marianna 2. Óraszámok: 9. osztály.. óra 10. osztály óra 11. osztály.óra 12. osztály 96 óra SZAKKÖZÉPISKOLA 9 12.

Részletesebben

Rendelkezések...2. 1. A szabályzat területi, személyi hatálya...2. 3. A szabályzat módosítása...2. 4. A szabályzat célja...2

Rendelkezések...2. 1. A szabályzat területi, személyi hatálya...2. 3. A szabályzat módosítása...2. 4. A szabályzat célja...2 Tartalomjegyzék Rendelkezések...2 1. A szabályzat területi, személyi hatálya...2 2. A szabályzat idıbeli hatálya...2 3. A szabályzat módosítása...2 4. A szabályzat célja...2 5. A gyakornok felkészítésének

Részletesebben

KIOP 2004 Esélyegyenlõségi Útmutató PÁLYÁZÓK ÉS ÉRTÉKELİK RÉSZÉRE

KIOP 2004 Esélyegyenlõségi Útmutató PÁLYÁZÓK ÉS ÉRTÉKELİK RÉSZÉRE KIOP 2004 Esélyegyenlõségi Útmutató Itt található a neten (a link csak egy sorba írva lesz mûködõképes!): http://www.energiakozpont.hu/palyazat/palyazath/palyazath_body/kiop2004/kiop2004_body/kiop2004_eselyegy.htm

Részletesebben

GYEREKTERÁPIA. K. Németh Margit szakpszichológus képzés

GYEREKTERÁPIA. K. Németh Margit szakpszichológus képzés GYEREKTERÁPIA K. Németh Margit szakpszichológus képzés A két fı irányzat Anna Freud Gyereket nem lehet analízisbe venni Pedagógia hangsúlyozása A terapeuta valós személy A felettes én az ödipális örököse

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0019. Egészségnap órarend. Háztartási balesetek megelőzése 04.terem. A nemi élet kockázatai 103.terem

TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0019. Egészségnap órarend. Háztartási balesetek megelőzése 04.terem. A nemi élet kockázatai 103.terem Egészségnap órarend 9/a 014.terem 9/b 014. terem 9/c 10/a Szív, ér és 10/b Szív, ér és 10/c 11/a játék, játék, játék, játék, 11/c játék, játék, 07.terem 12/b Elsősegély 016.terem 12/c 07.terem Elsősegély

Részletesebben

FREE DANCE ALAPFOKÚ MÜVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA

FREE DANCE ALAPFOKÚ MÜVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA FREE DANCE ALAPFOKÚ MÜVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA KÖTELEZİEN FELÜLVIZSGÁLT TANÜGYI DOKUMENTUM MÓDOSÍTOTT MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2009. augusztus 25. 1 1. A MIP rendeltetése 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester ELİTERJESZTÉS Sándorfalva Város Képviselı-testületének Elıterjesztı: Kakas Béla polgármester Tárgy: Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény szakmai programjának módosítása Iktatószám: 3-83/2012.

Részletesebben

HATÁROZAT-TERVEZET. Mór Város Önkormányzatának /2009.(IV.29.) Kt. határozata szociális szolgálattervezési koncepciójának felülvizsgálatáról

HATÁROZAT-TERVEZET. Mór Város Önkormányzatának /2009.(IV.29.) Kt. határozata szociális szolgálattervezési koncepciójának felülvizsgálatáról ELİTERJESZTÉS Mór Város Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálata tárgyában (Szociális és Egészségügyi Bizottság egyhangú támogatásával) A társadalomba való be- és visszailleszkedés

Részletesebben

5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETİ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI. [Az Mvt. 21.

5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETİ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI. [Az Mvt. 21. a munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról A munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvényben (a továbbiakban: Mvt.) kapott felhatalmazás alapján - az érintett

Részletesebben

Intézményi kérdıív. Az iskolai agresszióra vonatkozó kérdések összegzése (72 intézmény válasza alapján)

Intézményi kérdıív. Az iskolai agresszióra vonatkozó kérdések összegzése (72 intézmény válasza alapján) Intézményi kérdıív Az iskolai agresszióra vonatkozó kérdések összegzése (72 intézmény válasza alapján) 1. Az önök iskolájában mi a legjellemzıbb megnyilvánulási formája a tanulók közötti agressziónak?

Részletesebben

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei Nagy Gyöngyi Mária szakmai tanácsadó Közoktatási Fıosztály Nagy Gyöngyi OKM 1 Alapok I. Az EU közösségi

Részletesebben

BEVEZETİ I. ELVI ALAPOK

BEVEZETİ I. ELVI ALAPOK BEVEZETİ A szociális szolgáltatástervezési koncepció elkészítését nem csupán törvényi szabályozás írja elı, hanem a mindinkább elıtérbe kerülı szükséglet-feltáró és azt követı tervezési folyamatok. A korábbi

Részletesebben

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei A World Internet Project magyarországi kutatása országos reprezentatív minta segítségével készül.

Részletesebben

Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete 10/2012. (XI.22.) önkormányzati rendelete a Falugondnoki szolgálatról

Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete 10/2012. (XI.22.) önkormányzati rendelete a Falugondnoki szolgálatról Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete 10/2012. (XI.22.) önkormányzati rendelete a Falugondnoki szolgálatról Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

A családon belüli erıszak áldozatait segítı szolgálatok és intézmények listája Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

A családon belüli erıszak áldozatait segítı szolgálatok és intézmények listája Szabolcs-Szatmár-Bereg megye A családon belüli erıszak áldozatait segítı szolgálatok és intézmények listája Szabolcs-Szatmár-Bereg megye - Egymásért Egy- Másért Kiemelkedıen Közhasznú Nemzetközi Alapítvány Krízisotthona A Krízisotthon

Részletesebben

Szomor Éva. (2010. május)

Szomor Éva. (2010. május) BIZTOS KEZDET ÉS A GYEREKHÁZAK MIT ÉS HOGYAN TEGYÜNK A GYEREKHÁZAKBAN Szomor Éva (2010. május) A Biztos Kezdet Program bevezetésének az a célja, hogy minden gyerek képes legyen képességeinek legteljesebb

Részletesebben

Arany János Magyar - Angol Kéttannyelvő Általános Iskola és AMI(Ebes) Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM TARTALOM

Arany János Magyar - Angol Kéttannyelvő Általános Iskola és AMI(Ebes) Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM TARTALOM NEVELÉSI PROGRAM TARTALOM NEVELÉSI PROGRAM.. 4 1. Pedagógiai alapelveink. 5 2. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 8 3. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos

Részletesebben

AUTIZMUS?! az AUT-PONT Alapítvány segítı szolgáltatásai. Szántó Tamás Kiskırös, 2011.11.17.

AUTIZMUS?! az AUT-PONT Alapítvány segítı szolgáltatásai. Szántó Tamás Kiskırös, 2011.11.17. AUTIZMUS?! az AUT-PONT Alapítvány segítı szolgáltatásai Szántó Tamás Kiskırös, 2011.11.17. Egyszer a kislányom még gyermekkorában megálmodta nekem a világ szerkezetét. Lila pillangóval álmodott, amelynek

Részletesebben

Munkavédelmi helyzet a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság területén

Munkavédelmi helyzet a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság területén Mottó: Felelısségteljes élet és cselekvés a munkahelyeken (Fıcze Lajos) Munkavédelmi helyzet a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság területén Vegyipari Ágazati Párbeszédbizottság Budapest 2009. május

Részletesebben

Miért olyan fontos a minıségi pont?

Miért olyan fontos a minıségi pont? A fiókban látható konkrét minıségi pont értékek egy olyan általános számítás eredményei, ami a kulcsszó tökéletes egyezése esetére érvényesek. Miért olyan fontos a minıségi pont? A minıségi pont három

Részletesebben

106/2009. (XII. 21.) OGY határozat. a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról

106/2009. (XII. 21.) OGY határozat. a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról 106/2009. (XII. 21.) OGY határozat a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról Az Országgyőlés abból a felismerésbıl kiindulva, hogy a kábítószer-használat és -kereskedelem

Részletesebben

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12.

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra EGÉSZSÉGNAP 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 EGÉSZSÉGNAP

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. ELİTERJESZTÉS

Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. ELİTERJESZTÉS Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. Tisztelt Képviselı-testület! ELİTERJESZTÉS Jánosháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 2010. augusztus 3-i ülésére 3. számú napirendi

Részletesebben

Vállalkozz Hatékonyan Klub

Vállalkozz Hatékonyan Klub Hernyóból lepke avagy Hogyan lesz egy kis cégbıl, pénzt termelı gépezet tanulmány Kelkó Tamás 2009 Hernyóból lepkévé válni, avagy a vállalkozásodnak is vannak fejlıdési fázisai! Ahogy az embernek, egy

Részletesebben

A 202/2011.(VIII.25.) KT határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA

A 202/2011.(VIII.25.) KT határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA A 202/2011.(VIII.25.) KT határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA Készítette: Székelyné Drahos Mária óvodavezetı -1- Az Intézmény jellemzıi adatai

Részletesebben

Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról.

Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról. Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról. Magyarpolány Községi Önkormányzat Képviselıtestülete a kulturális javak védelmérıl és a muzeális

Részletesebben

Munkaerı megtartást támogató marketing belsı kommunikációs stratégia

Munkaerı megtartást támogató marketing belsı kommunikációs stratégia Munkaerı megtartást támogató marketing belsı kommunikációs stratégia Dr. Kópházi Andrea Ph.D egyetemi docens, Humán-szakfelelıs NYME Közgazdaságtudományi Kar, Sopron Vezetés-szervezési és Marketing Intézet

Részletesebben

20/2008. (X. 20.) Önkormányzati Rendelet

20/2008. (X. 20.) Önkormányzati Rendelet könyvébıl: 20/2008. (X. 20.) Önkormányzati Rendelet Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi képviselık, bizottsági tagok, bizottsági elnökök tiszteletdíjának, valamint a helyi képviselık

Részletesebben

Tájékoztató a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXl. törvényrıl

Tájékoztató a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXl. törvényrıl Tájékoztató a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXl. törvényrıl A Ket. módosításának lényegesebb elemei: A 2008. évi CXI. Tv. módosította a Ket-et. Ezt

Részletesebben

Az erkölcstan tantárgy tananyaga 1. évfolyam

Az erkölcstan tantárgy tananyaga 1. évfolyam Az erkölcstan tantárgy tananyaga 1. évfolyam Tematikai egység címe Az én világom Társaim Ők és én Közvetlen közösségeim A család és a gyerekek Tágabb közösségeim A lakóhelyi közösség A környező világ A

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZÓ-LA-M Alapfokú Mővészeti Iskola 6200 Kiskırös Tarnowi tér 1. A SZÓ-LA-M Alapfokú Mővészeti Iskola (6200 Kiskırös, Tarnowi tér 1.) a Nemzeti Köznevelésrıl szóló

Részletesebben

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Bogyiszló-Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Mottó: Azok a csodálatos dolgok, melyeket iskoláitokban megismertek, sok nemzedék mőve, és amelyeket a föld minden országában

Részletesebben

Digitális akadálymentesítés a felsıoktatási intézményekben

Digitális akadálymentesítés a felsıoktatási intézményekben Digitális akadálymentesítés a felsıoktatási intézményekben Sulyok Tamás fıiskolai adjunktus projektkoordinátor Tanulás és fogyatékosság Egri Kulturális és Mővészeti Központ Forrás Gyermek és Ifjúsági Ház

Részletesebben

Abúzusok a családban. dr. Hajnal Ferenc

Abúzusok a családban. dr. Hajnal Ferenc Abúzusok a családban dr. Hajnal Ferenc Az abúzus Általánosságban helytelen, vétkes használatot, kihasználást, kizsákmányolást jelent A család nem csak lételemet, életteret és támaszrendszert jelent az

Részletesebben

Jankó István Iskolaérettség- éretlenség logopédus szemmel

Jankó István Iskolaérettség- éretlenség logopédus szemmel Jankó István Iskolaérettség- éretlenség logopédus szemmel Nem minden gyermek lesz azonban iskolaérett 6 évesen. Sok szülınek problémát jelent eldönteni az iskolakezdés idıpontját. Bizonytalanok, hogy vajon

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának. kulturális stratégiája 2008 2015.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának. kulturális stratégiája 2008 2015. 1 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának kulturális stratégiája 2008 2015. Tartalomjegyzék Bevezetés Az országos kulturális stratégia fontosabb célkitőzései 3 A helyi kulturális stratégia elvei

Részletesebben

XII. évfolyam, 2. szám Úny Község Önkormányzatának Kiadványa 2008. július

XII. évfolyam, 2. szám Úny Község Önkormányzatának Kiadványa 2008. július ÚNYI ÚJSÁG XII. évfolyam, 2. szám Úny Község Önkormányzatának Kiadványa 2008. július T A R T A L O M Fejezetek Úny község történelmébıl Óvodai hírek Iskolai hírek Testületi Tallózó Anyakönyvi hírek Berhidai

Részletesebben

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV 2009. 04. 01.

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV 2009. 04. 01. Egyesített Óvodai Intézmény 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 14. : 52-273-180; fax: 52-273-181 e-mail: egyovig@netform.hu ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV 2009. 04. 01. Tartalomjegyzék BEVEZETİ RENDELKEZÉSEK 3 I.

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepciója

Várpalota Város Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepciója Várpalota Város Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepciója 2004. november 2 T a r t a l o m Bevezetés 3 I. HELYZETKÉP 4 I.1. Várpalota város társadalmi, gazdasági helyezte 4 II. A SZOCIÁLIS

Részletesebben

KREATIVITÁS ÉS INNOVÁCIÓ LEGJOBB GYAKORLATOK

KREATIVITÁS ÉS INNOVÁCIÓ LEGJOBB GYAKORLATOK KREATIVITÁS ÉS INNOVÁCIÓ LEGJOBB GYAKORLATOK Innovációs Kompetencia Kisokos A kiadvány a Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda támogatásával jött létre INNONET Innovációs és Technológiai

Részletesebben

FÖLDEÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója

FÖLDEÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója FÖLDEÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója TARTALOMJEGYZÉK I. A KONCEPCIÓ CÉLJA 3 II. HELYZETKÉP 3 III. JÖVİKÉP 21 IV. VÁRHATÓ EREDMÉNYEK 22 Mellékletek A KONCEPCIÓ CÉLJA

Részletesebben

Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézmény

Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézmény Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézmény Egységes szerkezetben foglalt módosított Pedagógiai program V. kötet

Részletesebben

Gulyás Emese. Nem látják át, és nem veszik igénybe a fogyasztóvédelmi intézményrendszert a magyarok 1. 2010. május

Gulyás Emese. Nem látják át, és nem veszik igénybe a fogyasztóvédelmi intézményrendszert a magyarok 1. 2010. május Gulyás Emese Nem látják át, és nem veszik igénybe a fogyasztóvédelmi intézményrendszert a magyarok 1 2010. május A közvélemény-kutatás a Tudatos Vásárlók Egyesülete, az Új Magyarország Fejlesztési Terv

Részletesebben

SÜLYSÁP SZÉKHELYŐ KÖZÖS FENNTARTÁSÚ CSALÁDSEGÍTİ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

SÜLYSÁP SZÉKHELYŐ KÖZÖS FENNTARTÁSÚ CSALÁDSEGÍTİ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Sülysáp Székhelyő Közös Fenntartású Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat 2241 Sülysáp Szent István tér 1. Tel/fax: 29/635-434 SÜLYSÁP SZÉKHELYŐ KÖZÖS FENNTARTÁSÚ CSALÁDSEGÍTİ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

Részletesebben

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS Az együttnevelés eredményei a többségi intézmények szemszögébıl, avagy miért van szükségünk az Egységes Módszertani Intézményekre? Készítette: Lırincsikné Kovács Olga

Részletesebben

Kenessey Albert Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda Gerjen HEFOP 2.1.5. Készült a Humánerıforrás-fejlesztı Operatív Program támogatásával

Kenessey Albert Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda Gerjen HEFOP 2.1.5. Készült a Humánerıforrás-fejlesztı Operatív Program támogatásával enessey Albert Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda Gerjen HEFOP 2.1.5 észült a Humánerıforrás-fejlesztı Operatív Program támogatásával Tanulási képességek fejlesztése Adaptáció A bátai általános

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek Közmővelıdési Megállapodás

Részletesebben

Betegtájékoztató a részleges gége eltávolításáról a gége és/vagy algarat rosszindulatú betegségeirıl

Betegtájékoztató a részleges gége eltávolításáról a gége és/vagy algarat rosszindulatú betegségeirıl Betegtájékoztató a részleges gége eltávolításáról a gége és/vagy algarat rosszindulatú betegségeirıl Kedves Betegünk! Az elızetes vizsgálatok és leletek alapján Önnek mőtéti beavatkozásra van szüksége.

Részletesebben

INFORMÁCIÓS ÉS ÜGYFÉLSZOLGÁLATI REND

INFORMÁCIÓS ÉS ÜGYFÉLSZOLGÁLATI REND INFORMÁCIÓS ÉS ÜGYFÉLSZOLGÁLATI REND 1. oldal összesen a(z) 7 oldalból KÉSZÍTETTE : Megyeri Stefánia MÓDOSÍTÁSRA KÖTELEZETT : IGEN/NEM VERZIÓ : 1 ÁLLAPOT : Végleges DOKUMENTUM DÁTUMA : 2009. október 1.

Részletesebben

Mentálhigiénés asszisztens / PEFŐ

Mentálhigiénés asszisztens / PEFŐ 1. a) Fogalmazza meg a szociális munka főbb dilemmáit, és saját munkaköréből támassza alá egy-egy példával! b) Határozza meg a neurózis és a pszichózis fogalmát! Soroljon fel jellemző tüneteket, tünetegyüteseket!

Részletesebben

Belsı Helyzetelemzı kérdıív. Iskolai Adatlap 1 Dátum (nap/hó/év) Ország. utánkövetés 3 Intézmény neve Azonosító kódja 4 Alapítás éve 5 Intézmény címe

Belsı Helyzetelemzı kérdıív. Iskolai Adatlap 1 Dátum (nap/hó/év) Ország. utánkövetés 3 Intézmény neve Azonosító kódja 4 Alapítás éve 5 Intézmény címe Belsı Helyzetelemzı kérdıív Iskolai Adatlap 1 Dátum (nap/hó/év) Ország 2 Elsı felmérés vagy Elsı felmérés Utánkövetés utánkövetés 3 Intézmény neve Azonosító kódja 4 Alapítás éve 5 Intézmény címe 6 Kitöltı

Részletesebben

A Weöres Sándor Általános Iskola HÁZIRENDJE

A Weöres Sándor Általános Iskola HÁZIRENDJE Bevezetés: 1. oldal HÁZIREND Az iskola neve: Weöres Sándor Általános Iskola Címe: 8500 Pápa, Teleki u.2. Telefon: Igazgató: 89/510-560 Gondnoki+fax: 89/510-561 Gondnoki: 89/510-562 Felsıs tanári: 89/510-563

Részletesebben

Alapszolgáltatási Központ Szakmai programja

Alapszolgáltatási Központ Szakmai programja Alapszolgáltatási Központ Szakmai programja A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a gyermekek védelmérıl szóló 1997. évi XXXI. Törvény és azok végrehajtására kiadott jogszabályok

Részletesebben

OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET TÁMOP / századi közoktatás fejlesztés, koordináció

OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET TÁMOP / századi közoktatás fejlesztés, koordináció TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú támogatási szerzıdés 6.5.2-es "Tanulói hálózatok, hálózati modellek mint az iskolafejlesztés eszközei" címő elemi projekt Tapasztalatok és lehetıségek a kulcskompetenciáknak

Részletesebben

Autizmusba zárt világ

Autizmusba zárt világ Autizmusba zárt világ Az autizmus története Egyidős az emberiséggel! A szindróma első leírása: Leo Kanner-1943 autisztikus magány Hans Asperger 1944 autisztikus pszichopátia A reciprok kommunikáció minőségi

Részletesebben

A PILISI ÓVODAI INTÉZMÉNY HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA. Cím: 2721 Pilis, Rákóczi út 42. OM azonosító: 033032

A PILISI ÓVODAI INTÉZMÉNY HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA. Cím: 2721 Pilis, Rákóczi út 42. OM azonosító: 033032 Hatályos: 2010. szeptember 01. napjától, Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete által meghozott 214/2010. (VIII.26.) számú önkormányzati határozatával visszavonásig. JÓVÁHAGYOTT VÁLTOZAT! 2010.

Részletesebben

Értelmezı rendelkezések

Értelmezı rendelkezések 18/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet az egyéni védıeszközök követelményeirıl és megfelelıségének tanúsításáról A munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (4) bekezdés a) pont aa) alpontjában kapott

Részletesebben

Az Európai Parlament 2012. szeptember 11-i állásfoglalása a nık munkakörülményeirıl a szolgáltatási ágazatban (2012/2046(INI))

Az Európai Parlament 2012. szeptember 11-i állásfoglalása a nık munkakörülményeirıl a szolgáltatási ágazatban (2012/2046(INI)) P7_TA-PROV(2012)0322 A nık munkakörülményei a szolgáltatási ágazatban Az Európai Parlament 2012. szeptember 11-i állásfoglalása a nık munkakörülményeirıl a szolgáltatási ágazatban (2012/2046(INI)) Az Európai

Részletesebben

Az Innováció és az ember avagy: Miért (nem) szeretnek a felhasználók kattintani?

Az Innováció és az ember avagy: Miért (nem) szeretnek a felhasználók kattintani? Az Innováció és az ember avagy: Miért (nem) szeretnek a felhasználók kattintani? Esszé az Innováció és kommunikáció tantárgyhoz Készítette: Polgár Péter Balázs, 2007. január 16. A 21. század elejére még

Részletesebben

Szociológiai Szemle 2002/4. 131 142. Simonyi Ágnes CSALÁDOK PEREMHELYZETBEN VÁROSON ÉS FALUN. A kutatásról

Szociológiai Szemle 2002/4. 131 142. Simonyi Ágnes CSALÁDOK PEREMHELYZETBEN VÁROSON ÉS FALUN. A kutatásról Szociológiai Szemle 2002/4. 131 142. Simonyi Ágnes CSALÁDOK PEREMHELYZETBEN VÁROSON ÉS FALUN A kutatásról Ez a tanulmány 120, 1999-2001-ben készült családi esettanulmány tapasztalatait foglalja össze.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124 I. rész: 2 NEVELÉSI PROGRAM II. rész: HELYI TANTERV 2 oldal, összesen: 124 3 MOTTÓNK: Félig sem olyan fontos

Részletesebben

Multikulturális tartalom megjelenése a tanórákon és azon kívül A) JOGSZABÁLYI ÉS SZERVEZETI HÁTTÉR:

Multikulturális tartalom megjelenése a tanórákon és azon kívül A) JOGSZABÁLYI ÉS SZERVEZETI HÁTTÉR: Multikulturális tartalom megjelenése a tanórákon és azon kívül A) JOGSZABÁLYI ÉS SZERVEZETI HÁTTÉR: Települési adottságok, helyi igények felmérése (mérlegelés). Tantestületi döntés. Felkészülés, elıkészítés.

Részletesebben

Jegyzıkönyv. 1. A Békéscsabai Kistérségi Életfa Szociális Szolgáltató Központ Fövenyes utcai területi irodájának 2013. évi szakmai beszámolója

Jegyzıkönyv. 1. A Békéscsabai Kistérségi Életfa Szociális Szolgáltató Központ Fövenyes utcai területi irodájának 2013. évi szakmai beszámolója Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének József Attila-lakótelepi Településrészi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: I. 315-5/2014. Jegyzıkönyv Készült: a József

Részletesebben

1. Hideg vagy meleg fehér LED izzó?

1. Hideg vagy meleg fehér LED izzó? 1. Hideg vagy meleg fehér LED izzó? Elıször is mi a különbség a meleg és a hideg fehér izzó között? A meleg fehér szín egy sárgás fehér szín, hasonlít a már megszokott halogén fényéhez (megjegyzés: a halogén

Részletesebben

Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi szakellátás helyzetérıl és szándéknyilatkozat a feladatok jövıbeni ellátásáról

Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi szakellátás helyzetérıl és szándéknyilatkozat a feladatok jövıbeni ellátásáról Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnökétıl E LİTERJESZT É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. április 24-i ülésére Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi szakellátás helyzetérıl és szándéknyilatkozat

Részletesebben

I-1/9-10/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv

I-1/9-10/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv I-1/9-10/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2012. december 10.-én megtartott Oktatási- Közmővelıdési- Sport és Ügyrendi Bizottság rendkívüli nyílt

Részletesebben

Rab Henriett: 1. A foglalkoztatáspolitikai eszközök szabályozásának változása napjainkban

Rab Henriett: 1. A foglalkoztatáspolitikai eszközök szabályozásának változása napjainkban Rab Henriett: 1 A foglalkoztatáspolitikai eszközök szabályozásának változása napjainkban Bevezetés A piacgazdaság viszonyai között a munkaerı-kereslet és-kínálat viszonyai általában nincsenek összhangban

Részletesebben

SZERVEZETI és MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009 1. Az intézmény fıbb adatai (Alapító Okirat alapján) A költségvetési szerv neve: Sajószentpéteri Egységes Pedagógiai Szakszolgálat A költségvetési szerv rövidített

Részletesebben

Az egészség és a kultúra

Az egészség és a kultúra Az egészség és a kultúra kapcsolata Az egészségkultúra fogalma, helye a kultúra rendszerében Az ember személyiségének kialakulása elképzelhetetlen szociális hatások nélkül, e hatások érvényesülésének folyamatát

Részletesebben

29/2010. (V. 12.) EüM rendelet a közúti jármővezetık egészségi alkalmasságának megállapításáról szóló 13/1992. (VI. 26.) NM rendelet módosításáról

29/2010. (V. 12.) EüM rendelet a közúti jármővezetık egészségi alkalmasságának megállapításáról szóló 13/1992. (VI. 26.) NM rendelet módosításáról 29/2010. (V. 12.) EüM rendelet a közúti jármővezetık egészségi alkalmasságának megállapításáról szóló 13/1992. (VI. 26.) NM rendelet módosításáról Hatályosság: 2010.08.01-2010.08.02 Az egészségügyrıl szóló

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért!

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! Az együttmőködés civil gyakorlata az EGYMI egyesület munkájában Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök 2010. március 29. Miért jött létre az

Részletesebben

A GYEREKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK HATÁLYOS JOGSZABÁLYOKKAL ÖSSZEFÜGGİ NEHÉZSÉGEI, AKADÁLYAI

A GYEREKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK HATÁLYOS JOGSZABÁLYOKKAL ÖSSZEFÜGGİ NEHÉZSÉGEI, AKADÁLYAI A GYEREKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK HATÁLYOS JOGSZABÁLYOKKAL ÖSSZEFÜGGİ NEHÉZSÉGEI, AKADÁLYAI Összeállította: Darvas Ágnes Kecskés Éva Simon Mihály MTA KTI Gyerekprogram Iroda 2008.

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Törökbálint Város SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007. 1 Tartalom Oldalszám Elıszó 3 Bevezetı 4 Elızmények 4 Elvi alapok 4 Jövıkép meghatározása 5 Törökbálint Város szociális szakmapolitikai

Részletesebben

Gábor Edina. lehetıségei. Budapest, 2009. szeptember 22.

Gábor Edina. lehetıségei. Budapest, 2009. szeptember 22. Gábor Edina Az egészségfejlesztés és a TÁMOP 6.1.2. lehetıségei Budapest, 2009. szeptember 22. Feladataink: Intézetünkrıl Korszerő tudásbázis kialakítása a szakterület számára Szakmai és módszertani fejlesztı

Részletesebben

Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes -

Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes - Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes - 1. A szociális munka értékei 1.1 Tisztában van a következı értékek jelentésével és tiszteletben tartásuk

Részletesebben

AKIK EGY CIPŐBEN JÁRNAK: SZÜLŐCSOPORT AUTISTA GYERMEKET NEVELŐ SZÜLŐK RÉSZÉRE

AKIK EGY CIPŐBEN JÁRNAK: SZÜLŐCSOPORT AUTISTA GYERMEKET NEVELŐ SZÜLŐK RÉSZÉRE AKIK EGY CIPŐBEN JÁRNAK: SZÜLŐCSOPORT AUTISTA GYERMEKET NEVELŐ SZÜLŐK RÉSZÉRE Varga Nóra, Ráczné Kárpáti Márta Jósa András Oktatókórház Nyíregyháza, Gyermek Rehabilitációs Osztály BEVEZETÉS Szülőcsoportunkat

Részletesebben

Az integráció, az együttnevelés. Sió László

Az integráció, az együttnevelés. Sió László Az integráció, az együttnevelés lehetıségei Sió László Válaszra váró kérdések Elfogadjuk-e az integráció szükségességét? Kizárólagos eszköznek tekintjük-e az integrációt? Milyen integrációról beszélünk?

Részletesebben

Beszámoló a Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány (2801. Tatabánya, Fı tér 4. Pf. 1244.) 2007. évi tartalmi tevékenységérıl

Beszámoló a Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány (2801. Tatabánya, Fı tér 4. Pf. 1244.) 2007. évi tartalmi tevékenységérıl Beszámoló a Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány (2801. Tatabánya, Fı tér 4. Pf. 1244.) 2007. évi tartalmi tevékenységérıl A Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány és kuratóriuma elsısorban pályázati támogatások

Részletesebben

SZAKISKOLAI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL

SZAKISKOLAI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL SZAKISKOLAI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL - 1/76 - I. Intézmény képzési struktúrája A kaposvári Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola 2004- ben ünnepelte fennállásának 50. évfordulóját.

Részletesebben

Resztoratív szemlélet a büntetésvégrehajtásban. Külföldi tapasztalatok. Balassagyarmati Fegyház és Börtön 2007. december 13.

Resztoratív szemlélet a büntetésvégrehajtásban. Külföldi tapasztalatok. Balassagyarmati Fegyház és Börtön 2007. december 13. Resztoratív szemlélet a büntetésvégrehajtásban - Külföldi tapasztalatok Elıadó: Fellegi Borbála Balassagyarmati Fegyház és Börtön 2007. december 13. A helyreállító attitőd Hogyan válaszolunk a normaszegésre?

Részletesebben

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci Salgótarján Megyei Jogú Város A l p o l g á r m e s t e r é tıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 314-668 Szám: 14945/2009. Javaslat a Nógrád Megyei Civil Szolgáltató Központot mőködtetı Mozgáskorlátozottak

Részletesebben

CSALÁDOK HELYZETE K É R D İ Í V 2005

CSALÁDOK HELYZETE K É R D İ Í V 2005 Sorszám:... TELEPÜLÉS A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! CSALÁDOK HELYZETE K É R D İ Í V 25 (25549) 5 6 7 8 Település:... MEGYE 9 1 Mintakód: 1 2 3 4 5 6 TELEPNAG 11 TELEP3 12 KÉRDEZİ KÓDJA KÉRDEZTE:... 13 14 15 16

Részletesebben

Ne csak lıj, célozz is!

Ne csak lıj, célozz is! Ne csak lıj, célozz is! Manapság egymást érik a különbözı cikkek és tanulmányok a válságkezeléssel kapcsolatosan. Én igazán akkor beszélek válságról, ha az a saját fejünkben/lelkünkben is kialakul. Mindaddig

Részletesebben

Romológiai ismeretek kisebbségi mentálhigiéné 1 címő tantárgy bevezetésének tapasztalatai a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Fıiskolai Karán

Romológiai ismeretek kisebbségi mentálhigiéné 1 címő tantárgy bevezetésének tapasztalatai a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Fıiskolai Karán Romológiai ismeretek kisebbségi mentálhigiéné 1 címő tantárgy bevezetésének tapasztalatai a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Fıiskolai Karán a 2004/2005-ös tanévben *Dr. Mészáros Judit,**Szabóné Kármán

Részletesebben

11.6.2010 A7-0109/ 001-249. MÓDOSÍTÁSOK 001-249 elıterjesztette: Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

11.6.2010 A7-0109/ 001-249. MÓDOSÍTÁSOK 001-249 elıterjesztette: Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 11.6.2010 A7-0109/ 001-249 MÓDOSÍTÁSOK 001-249 elıterjesztette: Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság Jelentés Renate Sommer A fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatása

Részletesebben

A minıségirányítási program 6. sz. melléklete

A minıségirányítási program 6. sz. melléklete Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Tel.: 283-0203 Fax:283-0203/117 Postacím: 1725 Budapest, Pf. 84 www.sisy.hu A KÖZALKALMAZOTTAK

Részletesebben