FEHÉR HANGOK. az emberi harmóniáért A MENTÁLHIGIÉNÉS CSOPORT KFT EGÉSZSÉGNEVELİ KIADVÁNYA. XIV. évfolyam JÚNIUS szám

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FEHÉR HANGOK. az emberi harmóniáért A MENTÁLHIGIÉNÉS CSOPORT KFT EGÉSZSÉGNEVELİ KIADVÁNYA. XIV. évfolyam JÚNIUS 2007. 6. szám"

Átírás

1 FEHÉR HANGOK az emberi harmóniáért A MENTÁLHIGIÉNÉS CSOPORT KFT EGÉSZSÉGNEVELİ KIADVÁNYA XIV. évfolyam JÚNIUS szám BESZÉLJÜNK FEHÉR HANGON! A fehér zaj a különféle zörejek, beszédhangok, háttérzajok közömbössé homályosuló egyvelege (mint ahogy a fehér szín az összes színárnyalatot magában foglalja). A fehér hang -ban is nagyon sok, sokféle mondanivaló és hangszín rejtızik, ezen kívül a tiszta beszédre, a nyíltságra, ıszinteségre, természetességre asszociálhatunk róla. Tudjuk, hogy a beszédnek nemcsak a tartalma, hanem az elıadásmód hangszíne is nagyon lényeges. Lapunk címének megválasztásakor a fentiek mellett még az is vezérelt, hogy fehér a tisztaság, az egészségügy színe is. Lapunkban a tiszta, azaz tudományosan bizonyított pszichológiai ismereteket próbáltuk terjeszteni a prevenció, azaz a lelki betegségek és különbözı viselkedési, kapcsolati zavarok megelızése érdekében, a tudatosság, az önismeret, az énerı fejlesztése céljából. Fontosnak tartjuk, hogy mondanivalónkban, ha igényt vagy bírálatot akarunk is kifejezni, de a hangnemünk legyen lehetıleg fehér. Kedves Olvasónk! Tizenhárom év után veszélybe került a lap további megjelenése. Errıl a 9. oldalon olvashatnak részletesebben. Reméljük, jönnek még ránk jobb idık, addig is köszönjük bizalmukat és kitartásukat. Kérjük, ırizzék magukban és adják tovább másoknak is ezt a fehér hangot! I. P. ÉLETBÖLCSESSÉGEK A lélek legtitkosabb tájairól már nem a Szó tudósít, hanem a Hang. Baranyi Ferenc Pedagógusnap, környezetvédelem napja, zenei világnap, kábítószer-ellenes nap, magyar szabadság napja ezek a legnevezetesebb napok e hónapban. Az iskolásoknak év végi vizsgák, tanévzáró, felvételik, és készülıdés a szünidıre. A mezıgazdaságban dolgozók számára most van a munka dandárja. Más területek dolgozói lehet, hogy már a nyári szabadságra készülıdnek. Szép nyarat kívánunk minden kedves Olvasónknak!

2 2 MIRİL ÍRNAK? TTT TÁMOGATOTT, TILTOTT, TŐRT DR. SZILÁGYI VILMOS: SZEXUÁLPEDAGÓGIA. SZEXUÁLIS EGÉSZSÉGNEVELÉS ATHENAEUM 2000 KIADÓ, BP Az idısebb generáció tagjai jól ismerik a három T-t, a támogatott, tiltott és tőrt kategóriákat, amellyel az elmúlt rendszer megpróbálta kontrollálni azokat a személyeket és dolgokat, akiktıl / amelyektıl rettegett. A társadalmi együttélés elsı szabályai több elmélet szerint is a szexualitás korlátok közé szorításával keletkeztek. Azzal, hogy egy embercsoport meghatározott módon szabályozni igyekezett a nemi érintkezés mikéntjét, lehetıvé vált, hogy idejük jelentıs részét kemény, közös munkára fordítsák, és hogy a rokonok érintkezésének tiltásával egyre kevesebb genetikai rendellenesség forduljon elı. Noha sokak szerint Freud igen elvetette a sulykot a szexualitás fontosságának hangsúlyozásával, a nemiség és annak kifejezési módjai minden kultúrának az egyik legmeghatározóbb elemét jelentik. Óriási erıket mozgat mind az egyénben, mind a társadalomban, így nem csoda, hogy minden kultúra kialakította a szexuális megnyilvánulások támogatott, tőrt és tiltott osztályokba sorolását. Így van ez a mi zsidó-keresztény hagyományokon nyugvó 21. századi kultúránkban is, méghozzá idınként minden logikát nélkülöz az, hogy mi miért tartozik a három T egyikébe, másikába. Nem lepıdünk meg, ha egy napilap vásárlása közben szemmagasságban fedetlen keblő nık bámulnak ránk az újságosbódé külsı faláról. Az még hagyján, hogy pornográf képeket tesznek közszemlére, már azon sem ütközünk meg, hogy a meztelen nık szinte egytıl egyig emlımőtöttek is, úgy néznek ki, mint akiknek teniszlabdát dugtak a bıre alá. Ez ma már megszokott, normális, gyermekek is láthatják. Az azonban az anyák, apák, óvónénik számára roppant zavarba ejtı lehet, ha fütyijükkel játszó kisfiúk nemi érdeklıdésével, vagy kislányok Honnan lesz a baba a néni hasába? jellegő kérdéseivel találkoznak. Még ma is vannak olyanok, akik szerint tiltani, minél hosszabb ideig korlátozni kell a gyerekek, fiatalok nemi élet iránti érdeklıdését. Nagyon sajnálatos, hogy a tiltás képviselıi gyakran vallásra és erkölcsre hivatkoznak. A szülık és a gyermekeket ellátó intézmények pedagógusainak jelentıs része a gyerekek szexuális kíváncsiságát és ennek kielégítését a tőrt kategóriába sorolja, és igyekszik túl lenni a felvilágosításon. İk azok, akik a pont, pont, pont, oda, azt, vagy orvosi latin szavakkal saját szexuális kultúrájuk színvonaláról is vallanak a kampányszerő felvilágosítás közben, és ha lehet, egymásnak passzolják a labdát: Miért nem az iskola?, Miért nem a család? A magát modernnek tartó 21. századi Magyarországon nagyon kevés teret kap az a fajta szexuális egészségnevelés, amely támogatja a gyerekeket, fiatalokat abban, hogy a nemiséget olyan természetes módon élhessék meg, mint ahogy levegıt vesznek vagy esznek. A saját nem elfogadása, a nemhez igazodó viselkedés, a szexuális élet ismerete és gyakorlása olyasvalami, ami minden életkoron át elkíséri az embert, hosszú tanulási folyamat, amelyet számos direkt, de még több indirekt formában jövı információ befolyásol. A támogató nevelés mindezt figyelembe veszi, és ennek megfelelıen segíti a kicsiket és nagyobbakat fejlıdési szintjüknek megfelelıen.

3 3 Dr. Szilágyi Vilmos Szexuálpedagógia. Szexuális egészségnevelés c. könyve a gyermekekkel, fiatalokkal dolgozók támogató attitődjének kialakításáért tesz nagyon sokat. Az Athenaeum 2000 Kiadó Emberi tényezı sorozatában megjelent könyv átfogó igénnyel tárgyalja a szexuális életre nevelést. A kötet szerkesztése is jelzi ezt. A szerzı olyan alapvetı fogalmakat tisztáz, mint a szexuálpedagógia, ennek céljai, alapelvei, típusai. Történeti áttekintést nyújt a szexuális egészségnevelésrıl, sorra veszi, melyek azok a feltételek, amelyek ahhoz szükségesek, hogy eredményes legyen a nevelés. Ismerteti a pszichoszexuális fejlıdés leglényegesebb állomásait. A könyv bemutatja, milyen átfogó szexuális nevelési programokkal lehet dolgozni. Ezek közül eggyel, a Szexuális Nevelés Amerikai Tanácsának programjával részletesen meg is ismerteti az olvasót. Rengeteg praktikus, gyakorlatias információt közvetít, s ez jól használhatóvá teszi a pedagógusi munkában. Konkrét ötleteket ad ahhoz, hogyan építhetı be a szexuálpedagógia az oktatás-nevelés folyamatába, hogyan lehet / érdemes nekikezdeni ennek a munkának úgy, hogy a fiatalok e segítség révén önmaguk testét, érzéseit, lelki szükségleteit többé-kevésbé ismerı, partnerükhöz biztonságosan kötıdı, érett, felelısen gondolkodó felnıttek legyenek. A kötet jól szerkesztettsége lehetıvé teszi a gyors eligazodást, így nem okoz nehézséget, ha idı híján csak egy-egy részterületrıl szeretnénk informálódni. Mindent részt Kommentárok alfejezettel egy olyan cikk zár, amely e témához kapcsolódik. Ezek a cikkek gyakran igen friss anyagok, sıt a munka egészére jellemzı pozitívum, hogy a szerzı, ahol csak rendelkezésére állt friss szakirodalom, beillesztette annak fıbb tételeit és eredményeit saját munkájába. Ez nagyban segíti, hogy a pedagógusok valóban korszerő munkát végezhessenek. Az alaposság és a közérthetı nyelvezet mellett az írás legszerethetıbb vonása a tudományosan elfogulatlan, de mégis morális értékektıl sugárzó hangnem. Nagyon sokat jelentene a magyar társadalom számára, ha Szilágyi Vilmos könyve minden általános és középiskolában, kollégiumban a pedagógusok rendelkezésére állna, továbbá ha a felsıoktatás tanárképzés stúdiumaiban kötelezı irodalomként helyet kapna. Tamás Rózsa ÉLETBÖLCSESSÉGEK Élet szerelem nélkül körülbelül annyit ér, mint szerelem élet nélkül. Feleki László HEVES MEGYEI LELKI ELSİSEGÉLY TELEFONSZOLGÁLAT Hívjon minket napközben (vasárnap kivételével) óráig és minden nap 19-tıl másnap reggel 7 óráig a os zöld számon (A HÍVÁS INGYENES)

4 4 GYEREKEK MESÉLNEK AZ ÁLLATOK A mese: Volt az erdıben egy elkerített terület. Ott voltak bezárva szelíd és vad állatok. Köztük volt egy kismalac is, aki félt a vele egy térbe bezárt vadaktól. Kiszökött onnan az erdıbe, és az anyukáját kereste. Ám anyja helyett vadállatok jöttek: oroszlán, tigris, és vicsorogtak a kismalacra. A malacmama, amikor végül meghallotta kicsinye visítását, ment is érte, de a ragadozók elvették tıle a gyereket. Malacmama hiába erılködött, nem tudta visszaszerezni malackát, sıt a vadak mindent elvettek malacmamától, aki semmi nélkül maradt. Ráadásul a kismalac, aki már a vadakkal élt, még pimaszul is viselkedett kesergı anyjával. A valóság: Dorina ötéves óvodás, aki egy tragédia következtében elveszítette nıvérét. Ez nagyon megviselte ıt és az egész családot. Dorina azóta nagyon ragaszkodik a szülıkhöz, szinte tapad rájuk, s bár már szobatiszta volt, visszaesett e téren. Viselkedése szelíd, igazodó, nagyon visszafogott. Mi állhat a történet hátterében? A történet, amit a kislány kitalált, alapvetıen az ı félelmérıl szól. A történetben bekövetkezett, ami a valóságban is: elszakítható egymástól az anya és gyermeke. A történet megrajzolja azt a lélektani képet, amit egy ilyen veszteség nyomán jól érzékeltetett Dori a szülein: mindent elvettek tılük, semmi nélkül maradtak. A veszteség megélésének mély fázisában bizony megfogalmazódik az emberben, hogy mindennek vége, semminek nincs tovább értéke, értelme, ki vagyunk fosztva, elvették, ami a legfontosabb volt. Különös a történetnek az a része, ahol a kismalac a vadak közé áll, és nem akar visszamenni a szülıhöz, sıt inkább pimaszul csúfolja ıt. Talán e mögött a kislány frusztráltsága és az abból fakadó agressziója áll (ami viselkedésén ugyan nem látszik, de ami belülrıl feszíti). A kétségbeesés, a gyász olyan energiákat kötött le az anyában, hogy feltehetıleg nem tudott úgy a kisebbre, Dorinára figyelni, ahogy pedig ı akkor ezt kívánta volna. Ez a szembenállás jelentheti azt is, hogy nem tudatosan, de okolja a szülıt is a bekövetkezett veszteség miatt. A kismalacnak a rosszak közé állása szólhat arról, hogy a kislány önmagát rossznak érzi, hisz a gyerekek ilyen esetben gyakran önmagukat is hibáztatják. Mindezek a mese kitalálásában és a játékban úgy pattannak ki, mint az álomban: tudattalanul, szimbolikus formában, fikcióba átfordítva. Ezeket az óriási belsı feszültségeket, megélt súlyos helyzetet, annak érzelmi következményeit a valóságban nem tudja kimondani. Ezért reagál a test (a szobatisztaságban való visszaeséssel), mert szinte beleszorult a kislányba ez az érzelmi összevisszaság. A mese, a játék talán megfelelı csatorna lesz, ahol ezek kipakolhatóvá és egyben feldolgozhatóvá válnak. B.-né CSALÁDVÉDELMI SZOLGÁLAT CSALÁDTERVEZÉS EGER, KLAPKA GY. U. 1. FOGAMZÁSGÁTLÁS FOGADÁS: ÓRÁIG SZEXUÁLIS TANÁCSADÁS

5 5 KÖZMONDÁSOK A TILTOTT ALMA JOBB ÍZŐ Ezt már Éva ısanyánk is így gondolta, és a gondolatot tett követte. Igaz, ha nem jön közbe a csábító kígyó (Lucifer, a Sátán, a Gonosz), akkor talán megmaradt volna a kíváncsiságnál és vágyakozásnál, és nem szakítja le az Úr által tilalmazott fa gyümölcsét. Ám mivel biztatták, ennek a megerısítésnek már nem tudott ellenállni, és jóízően megette az almát. Ez bizony hiba volt, sıt bőn. A kisgyermek természete valóban olyan, hogy a letakart, elrakott, rejtegetett holmi felkelti a figyelmét, izgatja a kíváncsiságát, és mindenáron meg akarja szerezni magának. Kihúzza a fiókot, mert érdekli, mi lehet benne, kezébe veszi a tiltott ollót, mert tudni szeretné, mi olyan különleges ebben a tárgyban, hogy nem szabadna megfognia. Felnıtt korban is vonzó a tilalmas, illetve a rejtegetett. A férfi sem azt nézi igazán a nın, ami jól látható, hanem azt lesi, mikor lebben fel egy ruhadarab, ami rejtett látnivalót is megenged. Az asszony sem kutat (általában) a férje üzleti levelezésében, de a hirtelen zsebre győrt levelet éjszaka megpróbálja megszerezni a kabátzsebbıl. Bárki tapasztalhatja, hogy ha az orvos megtilt valami ételt, vagy akár a szigorú önkéntes fogyókúra számőzi az asztalról, akkor annál inkább ezek az ételek töltik be makacsul az ember képzeletét. Ilyenek vagyunk, nincs mit tenni. Mondákban, regékben, mesékben találkozhatunk olyan motívumokkal, hogy pl. a kastélyban az utolsó szobába nem szabad benyitni, valahonnan eltávozva tilos visszanézni, a lefátyolozott menyasszonyra nem szabad ránézni stb. A tilalmat persze mindig megszegi a fıszereplı, amiért súlyosan meglakol. A baj az, hogy amikor a fiatalok kábítószerezésérıl esik szó, akkor sok szülı és egyéb felnıtt, sıt nem egyszer szakemberek is erre a közmondásra hivatkoznak. Tehát: ha tiltjuk a drogozást, akkor annál erısebb érdeklıdés és vágy támad a gyerekben, hogy kipróbálja. Ezzel a jelszóval liberalizálná az egyik politikai csoport a könnyőnek nevezett drogok fogyasztását, ahogy már hosszú évek óta folyik ez a propagandájuk egyes médiumokban. Ezt a vitát az érintettek (a fiatalok) régóta hallgatják, és bizonyára magukévá teszik a gondolatot. Csökkent a drogfogyasztás Magyarországon? Nemigen. És mi van a többi ártalmas, káros, veszélyes, és így tiltott cselekedettel? Engedjük a lopást, verekedést, ne tiltsuk a gyilkosságot? A vagyon elleni és a garázda bőncselekmények jelentısen megszaporodtak az utóbbi években. Többek szerint nemcsak a fokozódó szegénység és általános elbizonytalanodás miatt, hanem azért is, mert egyes politikai csoportok eléggé elnézıen foglaltak állást ezekkel szemben, kellı büntetések nem születtek, hatékony megelızı intézkedések csak részben történtek, a média egy része mintha a tettesek oldalán állna, az áldozatok kárpótlása nem megfelelı (tanárverések, betöréskor a magányos sértettek bántalmazása stb.). Ha valamely cselekedetet, viselkedésformát eltőr, nem szankcionál a társadalom, akkor nagyon hamar úgy értelmezik az érintettek (már akiknek érdekük főzıdik hozzá), hogy azt szabad. Ha ráadásul megengedı, biztató véleményeket hallanak valakiktıl, akkor már teljesen jogos -nak, sıt helyes -nek érzik. A másik oldalról elhangzó helytelenítést, tiltást elengedik a fülük mellett, sıt agresszióval Új rovatunkban ismert közmondások rejtett értelmét keressük meg.

6 6 reagálnak arra. Az egyöntető tiltás esetén lehet, hogy vágyakoznak annak tárgyára, de jóval nehezebb fogást találni, hogy megtegyék. A szocializáció társas együttélés szabályainak elsajátítása, beépítése, begyakorlása kisgyermekkortól kezdıdı és még felnıtt korban sem befejezett folyamat. Fontos közege a család, az iskola, a médiumok, a munkahely. Egyszerően meg kell tanulni, hogy mit szabad és mit nem, mik a kötelességek (nem csak a jogok), és hogyan kell úgy cselekedni, hogy az másoknak is elfogadható legyen.. Ha ezek az együttélési szabályok az egyetemes emberi értékek mentén tiszták és világosak, ha a környezet fontos személyei ezt következetesen képviselik és saját példájukkal is megerısítik, akkor a lakosság többsége törvénytisztelı és törvénykövetı magatartást tanúsít. Lopni, verekedni, ölni nem szabad, ezt már a Tízparancsolat is leszögezte. A drogozásról akkor még nem esett szó, ezért most kell megfogalmazni, hogy ez káros, helytelen és tiltott. (A könnyőnek nevezett marihuána is, mivel ez indítja el a hozzászokás folyamatát, és önmagában is idegrendszeri zavarokat okozhat.) Ez nem jelenti azt, hogy börtönbe akarjuk csukni a kíváncsi tinédzsert. Ám a gyereknek ha netán mégis megteszi tudnia kell, hogy helytelenül cselekszik. Idıben kellene olyanná (olyan felvilágosulttá, tudatossá, öntudatossá, énerıssé) nevelni, hogy ne hallgasson a luciferek csábító, kábító szavára. Dr. Ignácz Piroska klinikai szakpszichológus ÉLETBÖLCSESSÉGEK A diéta olyan koszt, mely a gyomrot üresen hagyja, de a fejet megtölti az evés gondolatával. Vetı József Ami jó csak akad az életben, az vagy törvényellenes, vagy erkölcstelen, vagy hizlal. Arthur Bloch Élvezni és élvezetet nyújtani, anélkül, hogy akár tenmagadnak, akár bárki másnak bajt okoznál: azt hiszem, ez az egész erkölcstan. Chamfort GONDA KÖNYVAJÁNLÓ Csépe Valéria: Az olvasó agy. Akadémiai Kiadó, Bp. 2940,- Ft Kárpáti Andrea: A kamaszok vizuális nyelve. Akadémiai Kiadó, Bp. 3450,- Ft Bárdos György: Az élet árnyoldalai. Viselkedés-élettan sorozat, 2. kötet. Scolar, ,- Eva Jaeggi (szerk.): Pszichológiai Lexikon. Helikon Kiadó, ,- Ft és még számos hasznos pszichológiai ismeretterjesztı könyv kapható a Gonda Könyvesboltban. Eger, Széchenyi u. 42. Tel.: Nyitva:9 18, szombaton 9 13 óráig.

7 7 BETEGSÉG ÉS GYÓGYULÁS AZ AUTIZMUSRÓL Manapság egyre többször tőnik fel a tévében, rádióban, újságokban az autizmus szó. Hallani lehet autistákat segítı egyesületekrıl, alapítványokról, autistákat fejlesztı különbözı módszerekrıl. Az autizmus szó köztudatba kerülését nagymértékben elısegítette az Esıember c. film is, melyben Dustin Hoffmann egy autista felnıttet alakított. Mi is az az autizmus? Az elnevezés a görög autos = önmaga szóból ered. Ebben a vonatkozásban arra utal, hogy ezek a gyerekek és felnıttek elzárkóznak a külsı világ személyes kapcsolataitól, és befelé, saját belsı világukba fordulnak. A betegséget az 1940-es évek elején Lao Kanner és Asperger írta le. Korábban ezeket a betegeket az értelmi fogyatékosok közé sorolták, az enyhébb eseteket pedig különc, magának való, furcsa szokásokkal rendelkezı egyéneknek tartották. A kutatás ugrásszerő fellendülése az 1960-as években kezdıdött. Az autizmust a fejlıdés olyan zavarának tartjuk, amely mennyiségében és minıségében is eltér a normál fejlıdéstıl. Szinte minden pszichés funkciót érint: a figyelmet, az érzékelést, a gondolkodást, az érzelmeket, a viselkedést stb. Ez a probléma egész életen át fennáll, és döntı hatással van a beilleszkedésre, az életminıségre. Megjelenési formái igen változatosak. Súlyossági fok szerint a kifejezett értelmi sérüléstıl a szociális készségek enyhe hiányosságaiig terjed, jó képességek mellett. Magyarországon kb ezer ember él ezzel a betegséggel. Általában 2 és 5 éves kor között diagnosztizálják, de a tünetek legtöbbször már csecsemıkortól észlelhetık. Néha viszont egy-másfél éves korig normális volt a fejlıdés, csak ezt követıen változott meg a gyermek viselkedése. A tünetek három fı területet érintenek. Legjellemzıbb a szociális és érzelmi kapcsolatok zavara, a kölcsönösség hiánya. Az egészségesen fejlıdı csecsemı már a születése elsı hetében szociális lény. Az autista gyermek szociális fejlıdése azonban számos módon problematikus. Sokszor már csecsemıkorban sem igényli a felnıttek figyelmét. Nem szereti, ha simogatják, ha ölben tartják. Hiányzik vagy ritka a szemkontaktus, nem reagál mások figyelemfelkeltı viselkedésére. Késıbb is hiányzik a más gyerekek, felnıttek iránti érdeklıdés. Úgy tevékenykedik, mintha más ember nem is volna jelen. Ez jól megfigyelhetı a rendelıben is, ahová belépve a gyermek azonnal a tárgyak, játékok felé fordul, a jelenlévı személyt levegınek nézi, sıt eszközként használja, pl. létraként, ha a polcon lévı tárgyat nem éri el. Az is megfigyelhetı, hogy az autista gyerekek az örömüket nem akarják megosztani a környezetükkel, pl. nem kérik a szülıt, hogy nézze meg, ha valami jót sikerül építeni. Fontos jellemzı, hogy képtelenek a szerepátvételre. Ez azt jelenti, hogy nem tudják a világot egy másik ember nézıpontjából szemlélni. A második fı problémás terület a kommunikáció. A súlyosabb zavarban szenvedık sokszor meg sem tanulnak beszélni. Akik megtanulnak, azoknál gyakori a megkésett beszédfejlıdés, de ennél fontosabb, hogy a kommunikáció minıségileg tér el a normálistól. A szavakat szociális közlésre ritkán használják, nem bocsátkoznak beszélgetésbe, ritkán érdeklıdnek mások hogyléte, gondolatai, érzelmei fe- IDEGRENDSZER rovatunk folytatásaként gyakori betegségeket veszünk sorra.

8 8 lıl. Néhány autisztikus gyermek kifejezetten beszédesnek tőnik, de beszédük gyakran monológokból áll, válaszra kevéssé várva. Másik nyelvi tünet lehet a személyes névmások helytelen használata. Önmaga jelölésére az én-t nem használja, helyette a te vagy az ı-t. Gyakori az echolália, ez a hallottak gépies, visszhangszerő megismétlését jelenti. Egyik betegem pl. a kérdéseket egy az egyben megismételte, de kedvenc mesefilmjét, az Oroszlánkirályt szó szerint elıadta ugyanazokkal a hangsúlyokkal, mint a filmben. Az angol nyelvő számítógépes játék teljes hanganyagát képes volt elismételni a legjobb kiejtéssel, beszélgetni mégsem lehetett vele. Sokszor szokatlan a beszéd ritmusa, intonációja (monoton vagy éneklı). A gesztusok fıleg az érzelmeket kifejezık használata is károsodott. A harmadik fı tünetcsoport a beszőkült, sztereotíp viselkedés. Az autisták mindennapi cselekedeteiben rengeteg merev, rutinszerő viselkedés van. Sokuknál megfigyelhetı bizonyos mozdulatok vég nélküli, céltalan, rituális ismétlése, pl. tárgyak lengetése, pörgetése, repkedı mozdulatok, egy helyben ugrálás, a saját test ingerlése, a fej csapkodása, harapdálás stb. Általában kényszeresen ragaszkodnak a környezetük állandóságához, pl. a játékokat mindig ugyanolyan szögben kell letenni a polcra, ugyanazon az úton kell eljutni az óvodába. A változásra nyugtalansággal, pánikszerő rohammal reagálnak. Az életkor elırehaladtával sok autisztikus gyermekben specifikus érdeklıdés fejlıdik ki (pl. térképek iránti érdeklıdés, a menetrend megjegyzése stb.). Gyakran társul az autizmus értelmi fogyatékossággal, más esetekben viszont bizonyos képességek kiemelkedıek lehetnek (pl. memória, számolás). A betegség okai ma sem teljesen tisztázottak. Hátterében feltételeznek genetikai és az idegrendszert károsít hatásokat. Fiúknál négyszer gyakrabban fordul elı, mint lányoknál. Mai tudásunk szerint ez az állapot nem gyógyítható. Megfelelı fejlesztéssel, kezeléssel eredményeket lehet elérni. Különösen a korai fejlesztésnek van esélye a tünetek enyhítésére, a zárt világ kitágítására. Sajnos, a mai intézményrendszer (egészségügy, oktatásügy, szociális ellátás) nem tud teljes mértékben kielégítı megoldásokat kínálni az autisták megsegítésére. Így a családok gyakran úgy érzik, magukra maradtak a nehézségeikkel. Talán ezzel is magyarázható, hogy egyre több a civil szervezıdés a speciális problémák kezelésére. Dr. Nagy Zsuzsanna pszichiáter szakorvos, pszichoterapeuta ÉLETBÖLCSESSÉGEK Hiába fürösztöd önmagadban, csak másban moshatod meg arcodat. József Attila Nem találja a keresett szolgáltató telefonszámát a telefonkönyvben, a Kisokosban vagy a többi információs füzetben? Hívja a TELEFONOS SZAKMAI TUDAKOZÓ-t hétköznap 8 16 óra között a 06 / 36 / telefonszámon, vagy keresse az interneten a címen. Az egész országra vonatkozóan érdeklıdhet.

9 9 PANASZ-LAP A LAP MEGSZŐNHET, A PANASZ MEGMARAD Mindennapjainkban nagyon sok kellemetlen, elszomorító, bosszantó, elkeserítı dologgal találkozunk. Az igazán ártó eseményeket, tárgyakat, személyeket legjobb, ha megpróbáljuk elkerülni, kiiktatni az életünkbıl. A kisebb súlyú körülményeken célszerő valamit változtatni. Amit nem tudunk sem kikerülni, sem megváltoztatni, azt pedig el kellene fogadnunk magunkban. Kedves Olvasónk! Tizenhárom éven át ingyenesen küldtük a lapot (több példányban) az összes egri bölcsıdébe, óvodába, általános és középiskolába, háziorvosi rendelıbe, gyógyszertárba, különbözı egészségügyi, oktatási, nevelési, szociális társintézményekbe, még az utcán is osztogattuk a járókelıknek. Hozzájuthatott, aki megszokta, megszerette és kereste. Sajnos, az egészségügyben zajló megszorítások miatt annyira lecsökkent a lapot kiadó intézmény állami (egészségbiztosítási) támogatása, hogy többé nem tudja kigazdálkodni az elıállítási költségeket. Ezért megszőnik az ingyenes terjesztés. Erre az évre elıre láthatólag már csak 3 lapszám (kéthavonta, páros hónapokban történı) megjelentetését tudjuk megoldani. A következı évben már csak pénzért, fıként elıfizetéssel tudjuk biztosítani az újságot. Ára az elérhetı példányszám függvényében alakul, reményeink szerint egy példány önköltségi ára 100 Ft alatt maradna, intézményünkben, helyben ennyiért megvásárolhatnák. Postai küldés vagy kézbesítés esetén ennek díja még erre jönne. Éves elıfizetése egy példányra számításunk szerint 2000 Ft lenne, több példány megrendelése esetén ez az összeg (a kézbesítési díj miatt) csökkenthetı. Amennyiben az igényelt példányszám a jelenlegi kétezernél jelentısen kevesebb lenne, akkor az önköltségi ár kényszerően emelkedne. Ha pedig nem lesz elég elıfizetınk, akkor a FEHÉR HANGOK 2008-ban már nem fog megjelenni. Ez év elején elindítottuk a lap megmentéséért a FEHÉR HANGOK Alapítványt, ennek számlaszáma a cégbírósági bejegyzés elhúzódása miatt jelenleg még nem él. Alapítványunkra is várunk majd pénzbeli támogatást. A számlaszámot a még megjelenı lapszámokban fogjuk közölni. Kérjük Olvasóinkat, akik továbbra is szeretnék kézbe venni lapunkat, jelezzék írásban, hogy igényt tartanak rá ilyen körülbelüli áron, mert csak kellı számú jelentkezés esetén tudjuk tervezni, elıkészíteni a jövı évi új számokat. Levél: FE- HÉR HANGOK Szerkesztısége, 3300 Eger, Arany János u. 20/a. Kérjük, tüntessék fel nevüket, címüket, elérhetıségüket. A fizetés módjáról értesítést küldünk. Jó lenne, ha továbbra is találkozhatnánk a FEHÉR HANGOK oldalain. Dr. Ignácz Piroska felelıs szerkesztı ÉLETBÖLCSESSÉGEK A szél lapozni tud, de olvasni nem. Jules Renard

10 10 DROGAMBULANCIA A rendelés helye: Addiktológiai Gondozó, Eger, Markhot Ferenc u (I-es kórház régi épülete). Telefon: Elıjegyzés: Nagy Gézánénál a os számon. A rendelés ideje: hétfıtıl csütörtökig 8 15 óráig, pénteken 8 13,30-ig. Rendel: dr. Szigethy Anna pszichiáter-addiktológus szakorvos, fıorvos. KARITÁSZ RÉV SZENVEDÉLYBETEG SEGÍTİ SZOLGÁLAT Nappali és Közösségi Ellátója Helye: Eger, Kolozsvári u. 49. (Lajosváros). Telefon: Fogadás: hétköznap 9-16 óráig (telefonos egyeztetés alapján). Vezetı: Klement Mariann szociálpedagógus, szociális munkás. Kedves Olvasóink! A FEHÉR HANGOK elsı 10 évének teljes anyagát (1994- tıl 2004-ig) megjelentettük olvasható CD-n, tartalomjegyzékkel együtt Ft-os áron megvásárolható munkaidıben a Mentálhigiénés Csoportban és a Módszertani Bölcsıde Regionális Irodájában (mindkét intézmény Egerben az Arany János u. 20/a szám alatt található). Vidékre 1300 Ft-ért tudjuk postán elküldeni. AZ ÁLLATVÉDELEM HÍREI Az idei nyáron különösen meleg idıjárás ígérkezik. Kérjük, hogy a háziállatoknak, haszonállatoknak biztosítsanak szellıs, árnyékos helyet, mert ık ugyanúgy szenvednek a forróságtól, mint az ember, és könnyen hıgutát kaphatnak. Mindig legyen elıttük friss víz, mert a melegben többet kell inniuk. Az edényükben maradt étel is hamar megromlik, és bélfertızést okozhat. Fontos az élısködık irtása, ez kutyák, macskák esetében bolhanyakörv vagy bedörzsölı szer segítségével történhet. Ismételten felhívjuk a figyelmet a láncot tartott kutyák sorsára. Mozgásuk korlátozása éppen elég csapás számukra (egyébként ettıl vadulnak meg olykor), még az is elıfordul sajnos, hogy a kis korában a nyakára kötött lánc egyre szorosabb, az állat növekedésével szinte belenı a húsába, szörnyő kínokat okozva. Kérjük, hogy csak bır nyakörvet alkalmazzanak, ennek tágasságát is rendszeresen kísérjék figyelemmel, és a megkötve tartott kutyát minden nap engedjék szabadon néhány órára. Még egy: az erdıben felelıtlenül száguldozó motorok nemcsak a kirándulókat, hanem az állatokat is zavarják, a talaj felszínén élı apró élılényeket, védett rovarokat, kétéltőeket el is pusztítják. Védjük együtt a természetet! Kutyáinkat a játszótéren csak pórázon vezessük, hogy ne piszkolják be a homokot, mert az megbetegítheti a kisgyerekeket. Végezetül köszönjük a felajánlott adó 1 %-okat! Szép nyarat, jó pihenést kívánunk kedves Olvasóinknak. Állatvédık

11 11 JELKÉPEINK A HOLD Nem kell ahhoz holdkórosnak lenni, hogy hatással legyen ránk a Hold. Lenyőgözı látvány, ahogy mindig más arcát mutatja: az újhold keskeny, fényes sarlója, majd a valódi félhold, aztán a telehold, mely fagyos téli estéken ezüstösen ragyog, a meleg nyári éjjeleken pedig inkább sárgás fényben játszik. Valószínőtlenül hatalmasnak látjuk, amikor felkel a látóhatár közelében, aztán amikor feljebb kúszik égi útján, jócskán megkisebbedik. Szép a Hold látványa a tiszta égbolton, de az is csodálatos, amikor felhık között bujkál, a futó felhık el-elhagyják (ilyenkor úgy látszik, mintha a Hold vonulna az égen), máskor felhıfoszlányok takarják félig. A Hold látványa egy a sok természeti tünemény közül, hasonlóképpen csodálatos mondjuk egy hatalmas szálfaerdı vagy egy zúgó vízesés. Az esztétikai élmény, a szépség és a változó arc van ránk ilyen pszichológiai hatással, meg az, hogy nagyon sokáig nem ismerte az emberiség égi kísérınk valódi természetét, és a hiányos ismeretek a hiedelmek, babonák melegágya. A Hold a tömegénél fogva gravitációs hatást gyakorol a Földre, ez váltja ki a tengereken a szabályosan ismétlıdı ár-apály jelenséget, és a légkörre, idıjárásra is hatással van. Másféle hatása emberre, állatra, növényre nincs tudományosan bizonyítva, én megalapozatlan hiedelemnek tartom pl. azt, hogy a magvetést meg egyéb kertészeti munkákat a holdfázisokhoz igazítva kellene végezni. Éppúgy az is babona, hogy a holdfázisok hatást gyakorolnának a fogyókúra sikerességére vagy az ekkor nemzett gyermek nemére. A holdkórosság is csak a telehold erıs fényével magyarázható, mely nem hagyja mélyen aludni, és élénkítı ingert jelent a félálomban lévı, erre hajlamos személynek. A Napba nem lehet nézni, a Holdba igen; a sötét éjszaka egyébként is titokzatos, sejtelmes, ezért tízezer évek óta sokan bámulták a Holdat, és próbálták közelebb hozni az emberiséghez. A holdfelszínen mélyülı kráterek sötét foltoknak látszanak, és fantáziával egy emberi arcot is láthatunk benne, éppúgy, mint a felhık különféle alakzataiban. Gyakran láthatjuk rajzokon a Holdat sematikus arcábrázolásként, szembıl vagy a félholdat profilból. Megszemélyesítve a Hold határozottan nıi jelkép. Kevésbé erıs a fénye, tehát gyengébb, mint a Nap, amellett szebb és titokzatosabb. Már az ısi mezopotámiai kultúrákban is imádták a Holdistennıt. A görög mitológiában Szeléné volt a Holdistennı neve, ı az éjszakai égbolton lakott. Artemisszal is azonosítható, aki a földön, az emberi világban uralkodott. Harmadik alakja pedig Hekaté, az alvilág uralkodónıje. Az Éjkirálynı megnevezés is több kultúrában elıfordul, népmesékben általában titokzatos, félelmetes, szigorú nıalak. Fekete palástján ezüsttel hímzett félhold és csillagok ékeskednek. Valamire való varázsló (férfi) süvegén szintén félhold díszeleg. Ismert, hogy az oszmán birodalom, a török szultánok jelképe, jelvénye szintén a félhold, mellyel Egerben is találkozhatunk. Ma is állami szimbólum, pl. a keresztény országokban ismert Vöröskereszt mozgalom muzulmán megfelelıje a Vörös Félhold. Merre görbül a félhold sarlója? Ha felnézünk az égre, látjuk-e, hogy éppen fogyóban van, vagy pedig növekszik? Ezt úgy lehet könnyen megállapítani, illetve megjegyezni, hogy ha C betőt formáz, akkor csökken, ha pedig a D betőre hasonlít, akkor dagad. A holdfázisok az idı múlására is emlékeztetnek. Egyszer minden elfogy, ha belegondolunk, a fogyó hold szomorú látvány is lehetne. Ám az

Csillag Ferenc Pleyerné Lobogós Judit: Gondolatok, gyakorlatok az érzelmi élet szabályozására

Csillag Ferenc Pleyerné Lobogós Judit: Gondolatok, gyakorlatok az érzelmi élet szabályozására Csillag Ferenc Pleyerné Lobogós Judit: Gondolatok, gyakorlatok az érzelmi élet szabályozására (Módszertani segédanyag az osztályfınöki munka segítésére) Ajánlott 7. évfolyamokon Mérei Ferenc Fıvárosi Pedagógiai

Részletesebben

A KÖLCSÖNÖS BIZALOM, ÉS A KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKEK NEVELÉSE ÓVODÁS ÉS KISISKOLÁS KORBAN 2010. OKTÓBER 28. - WORKSHOP TERVEZETE

A KÖLCSÖNÖS BIZALOM, ÉS A KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKEK NEVELÉSE ÓVODÁS ÉS KISISKOLÁS KORBAN 2010. OKTÓBER 28. - WORKSHOP TERVEZETE A KÖLCSÖNÖS BIZALOM, ÉS A KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKEK NEVELÉSE ÓVODÁS ÉS KISISKOLÁS KORBAN 2010. OKTÓBER 28. - WORKSHOP TERVEZETE BEVETETİ BIZALOM ÉS NEVELÉS (Ranschburg Jenı) Az emberben két, egymásnak élesen ellentmondó,

Részletesebben

AZ ESÉLYEGYENLİSÉGRİL ÁLTALÁBAN,

AZ ESÉLYEGYENLİSÉGRİL ÁLTALÁBAN, AZ ESÉLYEGYENLİSÉGRİL ÁLTALÁBAN, ESÉLYEGYENLİSÉGI PRIORITÁSOK - Tanulmány - Készítette: S á n d o r J u d i t 2009. október 31. Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 1 BEVEZETÉS... 2 AZ ESÉLYEGYENLİSÉG ÉS

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT Dömök Diána 2009

SZAKDOLGOZAT Dömök Diána 2009 SZAKDOLGOZAT Dömök Diána 2009 BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelezı tagozat Public Relations szakirány ERİSZAK ÉS AGRESSZIÓ A KÉPERNYİN A GYERMEKEKNEK

Részletesebben

TANÍTÁSI DRÁMA DRÁMAPEDAGÓGIA A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK INTEGRÁLT NEVELÉSÉNEK SZOLGÁLATÁBAN SEGÉDLET TANFOLYAMI HALLGATÓK SZÁMÁRA

TANÍTÁSI DRÁMA DRÁMAPEDAGÓGIA A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK INTEGRÁLT NEVELÉSÉNEK SZOLGÁLATÁBAN SEGÉDLET TANFOLYAMI HALLGATÓK SZÁMÁRA TANÍTÁSI DRÁMA DRÁMAPEDAGÓGIA A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK INTEGRÁLT NEVELÉSÉNEK SZOLGÁLATÁBAN SEGÉDLET TANFOLYAMI HALLGATÓK SZÁMÁRA SZERK: LIPTÁK ILDIKÓ ÍRTÁK: KAPOSI LÁSZLÓ LIPTÁK ILDIKÓ MÉSZÁROS BEÁTA

Részletesebben

Dráma más szerepben Dramatikus módszerekkel problémáink ellen

Dráma más szerepben Dramatikus módszerekkel problémáink ellen Schola Europa Akadémia Szakközépiskola a Pázmány Péter Katolikus Egyetemmel együttmőködésben Dráma más szerepben Dramatikus módszerekkel problémáink ellen A dolgozatot készítette Kaszás Lilla Ifjúságsegítı

Részletesebben

GYAKORLATI KATEKETIKA

GYAKORLATI KATEKETIKA APOR VILMOS KATOLIKUS FİISKOLA GYAKORLATI KATEKETIKA BUZA ILONA A képzés bevezetése a HEFOP-3.3.1-P.-2004-06-0019/1.0 A katekéta lelkipásztori munkatárs képzés alapképzési rendszerének kidolgozása és bevezetése

Részletesebben

Mentálhigiéné. Szitó Imre - 2004. internetes kézirat

Mentálhigiéné. Szitó Imre - 2004. internetes kézirat Mentálhigiéné Szitó Imre - 2004. internetes kézirat A mentálhigiéné kifejezés az angolszász szakirodalomban legkorábban 1843-ban lelhetı fel. Az 1900-as évek elején e szóhasználat arra utalt, hogy bánjanak

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Pszichológia szak. Ki vagyok én? 13-16 éves serdülık felmérése 2010.

Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Pszichológia szak. Ki vagyok én? 13-16 éves serdülık felmérése 2010. Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Pszichológia szak Ki vagyok én? 13-16 éves serdülık felmérése Készítette: Minyin Gabriella Témavezetı: Szabó Laura 2010. Tartalomjegyzék Bevezetı..

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1851-06 Gondozási-ápolási alapfeladatok Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 1851-06/2 A

Részletesebben

és megmarad a látszat

és megmarad a látszat FETYKÓ JUDIT és megmarad a látszat az élethez való ragaszkodás hitében József Attila haláláról 2 FETYKÓ JUDIT és megmarad a látszat... az élethez való ragaszkodás hitében József Attila haláláról 3 FETYKÓ

Részletesebben

A szelektív hulladékgyőjtés Magyarországon

A szelektív hulladékgyőjtés Magyarországon KOMMUNIKÁCIÓ KUTATÁS ÉS TERVEZÉS 1. A szelektív hulladékgyőjtés Magyarországon Team-névsor: Bazsonyi Ildikó Juhász Ágnes Konkoly Renáta Nyári Attila Szalma Enikı Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 Módosítások

Részletesebben

KIS TIGRIS GIMNÁZIUM ÉS SZAKISKOLA. Pedagógiai program

KIS TIGRIS GIMNÁZIUM ÉS SZAKISKOLA. Pedagógiai program KIS TIGRIS GIMNÁZIUM ÉS SZAKISKOLA Pedagógiai program Nevelési program 1. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka világnézeti és pedagógiai alapelvei: Iskolánk neve, a kis tigris azokra a keleti országokra

Részletesebben

Medveczky Rita HELYZETKÉP A JAVÍTÓINTÉZETEKBEN FOLYÓ UTÓGONDOZÁS GYAKORLATÁRÓL II.

Medveczky Rita HELYZETKÉP A JAVÍTÓINTÉZETEKBEN FOLYÓ UTÓGONDOZÁS GYAKORLATÁRÓL II. Medveczky Rita HELYZETKÉP A JAVÍTÓINTÉZETEKBEN FOLYÓ UTÓGONDOZÁS GYAKORLATÁRÓL II. Jelen tanulmány elsı része, amely a Kapocs elızı, 2008. augusztusi számában olvasható, a kriminalizáció és a javító nevelés

Részletesebben

AUTISTA TANULÓKAT NEVELİ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK SZEMÉLYI, TÁRGYI ÉS OKTATÁSMÓDSZERTANI-OKTATÁSSZERVEZÉSI FELTÉTELEINEK VIZSGÁLATA ZÁRÓTANULMÁNY I.

AUTISTA TANULÓKAT NEVELİ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK SZEMÉLYI, TÁRGYI ÉS OKTATÁSMÓDSZERTANI-OKTATÁSSZERVEZÉSI FELTÉTELEINEK VIZSGÁLATA ZÁRÓTANULMÁNY I. AUTISTA TANULÓKAT NEVELİ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK SZEMÉLYI, TÁRGYI ÉS OKTATÁSMÓDSZERTANI-OKTATÁSSZERVEZÉSI FELTÉTELEINEK VIZSGÁLATA ZÁRÓTANULMÁNY I. Autista gyerekeket nevelı szülık, gyógypedagógusok, pedagógusok,

Részletesebben

Webes verzió. Tartalom

Webes verzió. Tartalom Tartalom Tartalom... 5 Minden élet összefügg... 6 A sámán küldetése... 8 Mind kapcsolatban állunk... 24 Animizmus mindennapi mágia... 37 Vesd le a zoknid és állj a füvön!... 53 Kezünkben az erő... 65 Bevezetés

Részletesebben

Gazdag szegények északon - Pillanatfelvétel a norvég ellátórendszerrıl

Gazdag szegények északon - Pillanatfelvétel a norvég ellátórendszerrıl Gazdag szegények északon - Pillanatfelvétel a norvég ellátórendszerrıl Budapest, 2011. április 20. Készítette: Szentkereszty Tamás Szociális munkás Magyar Máltai Szeretetszolgálat Tartalomjegyzék I. Bevezetés...3

Részletesebben

Szitó Imre Fejlıdéslélektan II. 2005.

Szitó Imre Fejlıdéslélektan II. 2005. Szitó Imre Fejlıdéslélektan II. 2005. Az érzékelés, az észlelés és az emlékezés fejlıdése A csecsemık nem tudnak beszélni, ezért furfangos módszereket kell kitalálni viselkedésük és belsı állapotuk vizsgálatához.

Részletesebben

T a n t e r v. Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák B típusú programcsomag. 1-8. évfolyam

T a n t e r v. Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák B típusú programcsomag. 1-8. évfolyam T a n t e r v Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák B típusú programcsomag 1-8. évfolyam 1 Tartalomjegyzék Általános tudnivalók A fejlesztés célrendszere A programcsomagok A programcsomagok

Részletesebben

Hajléktalan emberek ellátásai Berlinben. Beszámoló a Homeless Services: A European Perspective tanulmányút tapasztalatairól. 2010.

Hajléktalan emberek ellátásai Berlinben. Beszámoló a Homeless Services: A European Perspective tanulmányút tapasztalatairól. 2010. Hajléktalan emberek ellátásai Berlinben Beszámoló a Homeless Services: A European Perspective tanulmányút tapasztalatairól 2010. október A BMSZKI és a Menhely Alapítvány módszertani csoportjának munkatársai

Részletesebben

Tények és változtatási javaslatok

Tények és változtatási javaslatok Gyermek- és ifjúságvédelem a fıvárosi középfokú kollégiumokban Tények és változtatási javaslatok Az anyag elkészítésében közremőködtek: Pleyerné Lobogós Judit gyermek- és ifjúságvédelmi szakértı, Balogh

Részletesebben

Cigányzenészek múltja, jelene és a jövı változatai. Koronczai Barbara ELTE TÁTK Kulturális Antropológia 2004. tavaszi félév Témavezetı: Prónai Csaba

Cigányzenészek múltja, jelene és a jövı változatai. Koronczai Barbara ELTE TÁTK Kulturális Antropológia 2004. tavaszi félév Témavezetı: Prónai Csaba Cigányzenészek múltja, jelene és a jövı változatai Koronczai Barbara ELTE TÁTK Kulturális Antropológia 2004. tavaszi félév Témavezetı: Prónai Csaba 1 Ti, akik annyi mosolyt varázsoltatok az ajkakra, annyi

Részletesebben

Ébresztő. A tartalomból. Tartalomjegyzék... 2 Köszöntı... 3 Kavalkád... 4 Négyszemközt... 6

Ébresztő. A tartalomból. Tartalomjegyzék... 2 Köszöntı... 3 Kavalkád... 4 Négyszemközt... 6 2 2 A tartalomból Ébresztő A Benedek Elek Pedagógiai Kar Hallgatói Önkormányzatának Idıszaki kiadványa I. évfolyam 1. szám 2009. május Fıszerkesztı: Magyar Kató Blanka Felelıs kiadó: Tarsoly Zsolt Munkatársak:

Részletesebben

A gyermek- és fiatalkori bőnözés

A gyermek- és fiatalkori bőnözés 1 A gyermek- és fiatalkori bőnözés Csemáné Dr. Váradi Erika A börtön az embert így megtöri lelkileg. Testileg is, lelkileg is. Olyan lesz az ember, mint egy élı halott. Hogy él az ember, de mégsem. 1 A

Részletesebben

100 szó a tranzitfoglalkoztatásról. Eszik Zoltán. Az Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület kiadványa

100 szó a tranzitfoglalkoztatásról. Eszik Zoltán. Az Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület kiadványa Eszik Zoltán 100 szó a tranzitfoglalkoztatásról Az Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület kiadványa 2006 100 szó a tranzitfoglalkoztatásról Írta és szerkesztette: Eszik Zoltán ISBN: Az Országos Tranzitfoglalkoztatási

Részletesebben

2 2010. december KRÓNIKA. December

2 2010. december KRÓNIKA. December 2 2010. december November 16-án a kistérségi Kulturális és sportélet összehangolásáról tartott 8 polgármester megbeszélést Tápiógyörgyén. November 20-án a Pest Megyei Természetbarát Klubok tartották éves

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1865-06 A sajátos szükségletek felmérésének feladatai az idısellátásban Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat

Részletesebben

Cselekvı csend Áramlat-élmény a hallgatás, meghallgatás által a gyógyíthatatlan betegek mellett

Cselekvı csend Áramlat-élmény a hallgatás, meghallgatás által a gyógyíthatatlan betegek mellett Singer Magdolna Cselekvı csend Áramlat-élmény a hallgatás, meghallgatás által a gyógyíthatatlan betegek mellett Összefoglalás A tanulmány esetleírásokkal és ezek elemzésével arra kíván rámutatni, hogy

Részletesebben

A TORONYI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A TORONYI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A TORONYI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tartalomjegyzék A: Az iskolában folyó nevelı-oktató munka B: A személyiségfejlesztéssel és közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok C: A tehetség,

Részletesebben

ÖNISMERET FEJLESZTÉS TARTALOMJEGYZÉK

ÖNISMERET FEJLESZTÉS TARTALOMJEGYZÉK ÖNISMERET FEJLESZTÉS TARTALOMJEGYZÉK 1 Bevezetés... 2 2 Tranzakció-analízis... 3 2.1 Tranzakciók... 3 3 Önkép önértékelés - önbizalom... 5 4 Külsı belsı kontrollhit... 5 5 A legfontosabb lépések és kérdések...10

Részletesebben