KÖLTSÉGVETÉSTERVEZET 2013.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖLTSÉGVETÉSTERVEZET 2013."

Átírás

1

2 március Az önkormányzatok feladatkörének átalakítása magával hozta a pénzügyi átalakítást is. Feladatfinanszírozás az új, üdvözítı fogalom. Röviden azt jelenti, hogy az állam nem intézményeket finanszíroz közvetlenül, hanem feladatokat, szolgáltatásokat rendel meg, és azt finanszírozza. Az elv nem új, de minden annyit ér, amennyi megvalósítható belıle. Nézzük, Tápiószele esetében milyen változásokat hoz az új rendszer január 1-jével újból átalakult az intézményi rendszer az önkormányzatnál. Gyakorlatilag három intézményre szőkült a költségvetés alakítása: az önkormányzatra, a Polgármesteri Hivatalra és a Csicserke Óvodára. (A Családsegítı Szolgálat négy település társulási formájában mőködik.) Az önkormányzat szakfeladati rendszerben látja el tevékenységét. Ilyenek pl: védınıi, háziorvosi szolgálat, könyvtár, közmővelıdési feladatok, közvilágítás, városüzemeltetés, közfoglalkoztatás, eseti és rendszeres pénzbeli támogatások, igazgatási és finanszírozási szakfeladat. A feladat finanszírozással teljes egészében kellene egyegy terület pénzügyi költségeit fedezni, de ez nem így van. Néhány példa: óvoda költségvetése: 102 millió Ft finanszírozás: 85,5 millió Ft konyhai étkeztetés: 72,5 millió Ft finanszírozás: 43 millió Ft könyvtár és közmővelıdés: 23 millió Ft finanszírozás: 7 millió Ft szociális kiadások: 153 millió Ft finanszírozás: 123 millió Ft önkormányzati mőködés: 257 millió Ft finanszírozás: 109 millió Ft A példákból látszik, hogy közel sem fedezi a feladatfinanszírozás a tényleges költségeket. Mindezeken túl önkormányzatunk évi adóbevételeibıl (143 millió Ft) az iskola mőködtetésére 85 millió Ft, az adóerı beszámítás miatt pedig 46 millió Ft-ot befizettünk az államkasszába. A megmaradó 12 millió Ft nem pótolja a kiesı finanszírozási hiányt. Mindezek következtében hosszú évek óta elıször fordul elı, hogy Tápiószele költségvetése jelentıs hiányt mutat. (Az állami költségvetés tartalékot képezett az ilyen esetekre, de ezen pénzek elosztása csak az év közepétıl várható.) Pályázni fogunk a hiány pótlására. A mellékelt táblázat tartalmazza a költségvetés tervezett fıbb számait. KRÓNIKA Az elmúlt hónap legfontosabb eseményei: Megkezdıdött a Jókai úti egészségügyi komplexumban az emelet felújítása pályázati támogatás felhasználásával. Külsı hıszigetelést, ablak- és tetıcserét követıen a belsı átalakítások után a Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat költözik az emeletre. A tavasz folyamán megkezdjük a védınıi és gyermekorvosi helyiségek berendezését is. A nyár közepére teljes egészében használatba vételre kerül ez a komplexum. Új, a kor igényeinek mindenben megfelelı mentıautóval bıvült a tápiószelei mentıállomás gépparkja. A gyors segítségnyújtást a korszerő eszközökkel is felszerelt jármő segíti a továbbiakban. E korszerő jármő Tápiószelére kerüléséért nagyon sokat tettek a mentıállomás dolgozói, ezúton is köszönöm munkájukat! Újból sikerült élelmiszer segélyhez jutni az EU Élelmiszersegély Programból. A 14 raklapnyi élelmiszert a Családsegítı Szolgálat és az önkormányzat munkatársai osztották szét. Köszönjük valamennyiük munkáját! A településünkre szállításhoz - mint az elızı években is - Ménesi József úr nyújtott segítséget díjmentesen, amit szintén nagyon KÖLTSÉGVETÉSTERVEZET Kovács Ferenc polgármester CÍM köszönünk. Az önkormányzati adósságkonszolidáció keretében Tápiószele adósságának 50%-át vállalja át a magyar állam. A részletes megállapodásra június 28-áig kerül sor. A Tápió-vidék szennyvízberuházásban érintett 20 településébıl tizenhatban február 18-án megkezdıdtek az építési munkák. A mi négy településünkön várhatóan március második felében, az engedélyezési eljárást követıen indulhat a munka. Kovács Ferenc polgármester KIADÁS 2013 megnevezése intézményi terv Személyi juttatás Járulékok Tápiószele Város Dologi kiadások Önkormányzata Ellátottak juttatásai Támogatások Létszám: Összesen: Személyi juttatás Tápiószelei Járulékok Polgármesteri Hivatal Dologi kiadások Ellátottak juttatásai Létszám: 17 Összesen: Személyi juttatás Csicserke Óvoda Járulékok Dologi kiadások Létszám: 32 Összesen: Személyi juttatás Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat Járulékok Dologi kiadások Létszám: 11 Összesen: Létszám keret: Egyéb kiadások Intézmények Mindösszesen: civil szervezetek általános tartalék: fejlesztési tartalék: Összesen: Összes kiadás: köz.fogl. Várható bevételek: EGYENLEG: TÁPIÓSZELE VÁROS KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI 2013-ban Ft-ban Normatív bevételek Mőködési bevételek Adó és bírság bevételek Szociális és közfoglalkoztatási bevételek Átvett pénzeszközök Egyéb bevételek BEVÉTELEK összesen: Mindösszesen:

3 2013. március 3 Tápiószele Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2766 Tápiószele, Rákóczi út 4. Tel.: 53/ , Fax.: 53/ Szám: 1432/2013. Tárgy: Tájékoztatás és út helyreállításának kérése Magyar Közút Nonprofit Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Pest Megyei Igazgatósága részére Budapest Fényes Elek u Tisztelt Igazgatóság! Tápiószele Város közigazgatási területén a 248. hrsz.-ú, Szolnoki út megnevezéső, közterület a Magyar Állam tulajdonában és Tisztelt Cím kezelésében van. Korábban már jeleztük Önöknek a közterület állapotának olyan szintő leromlását, mely az út járhatóságát veszélyeztette. Az elmúlt hónapokban ezen út állapota tovább romlott, járhatatlanná vált. Ezt a mellékelt képek, remélem, hogy Önök számára is alátámasztják. Kérem Önöket, az utcában és környéken lakók nevében is, hogy az utat sürgısséggel tegyék járhatóvá! Melléklet: 4 db fénykép Tápiószele, február 18. Tisztelettel: K o v á c s Ferenc polgármester Tavaszi lomtalanítás idıpontja: Március 28. (Csütörtök) További információ a honlapon. Roma Nemzetiségi Önkormányzat közmeghallgatást tart Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Tápiószele Testülete közmeghallgatást tart március 22-én (pénteken) órától a Simonffy Kálmán Mővelıdési Házban. A közmeghallgatás napirendje: évi tevékenységrıl tájékoztatás évi tervek, lehetıségek ismertetése. Paloveczné Ézsiás Szilvia Mária elnök Lakossági fórum március 25-én hétfın 18 órától a Simonffy Kálmán Mővelıdési Házban csatorna beruházással kapcsolatos lakossági fórumot tartunk, amelyen tájékoztatást kaphatunk a PENTA Kft. képviselıjétıl. Mindenkit szeretettel várunk! A Pest Megyei Kormányhivatal Nagykátai Járási Hivatalának T Á J É K O Z TAT Ó J A Tisztelt Ügyfeleink! A közigazgatás átfogó átalakításának egyik fontos elemeként létrehozott járási szervezetben január 1-jével megkezdtük a munkavégzést. A PMKH Nagykátai Járási Hivatalának (továbbiakban: Hivatal) székhelye: 2760 Nagykáta, Dózsa Gy. út 2., 2-es és 3-as bejárat. Itt található a törzshivatal, ezen belül a 2-es bejáratnál van a szociális ügyintézés, a 3-as bejáratnál a hivatalvezetı, szabálysértési ügyintézés, egyéb hatósági ügyintézés. A részletekrıl információt a 29/ as telefonszámon adunk illetve a kihelyezett hirdetıtáblákon. Az okmányiroda és a gyámhivatal változatlan helyen várja ügyfeleit. (Okmányiroda Dózsa Gy. út 3., Gyámhivatal Dózsa Gy. út 17.) Kirendeltségünk mőködik Tápiószentmártonban, Tápiószelén és Sülysápon a polgármesteri hivatalok épületében kialakított irodahelyiségben, ahol szintén várjuk ügyfeleinket. A kirendeltségeken hatáskörünkbe tartozó szociális és egyéb hatósági ügyekben lehet ügyet kezdeményezni illetve a különbözı - Hivatalunkból küldött - hiánypótlási felhívásokat is teljesíthetik itt. Tápiószecsın ügysegéd jelenlétét biztosítjuk a hétfıi és a szerdai napokon. A kirendeltségeken és az ügysegédnél bármelyik, járásba tartozó településen lakó ügyfél intézheti az ügyeit. A Nagykátai Járás települései: Farmos, Kóka, Mende, Nagykáta, Pánd, Sülysáp, Szentlırinckáta, Szentmártonkáta, Tápióbicske, Tápiógyörgye, Tápióság, Tápiószecsı, Tápiószele, Tápiószentmárton, Tóalmás, Úri. Az ügyfélfogadás rendje a törzshivatalban és a kirendeltségeken, a gyámhivatalban: Hétfı, szerda, csütörtök 8 16,30-ig Kedd, péntek az ügyfélfogadás szünetel Az okmányiroda február 1-jétıl 8-20 óráig várja ügyfeleit a hét minden munkanapján. Kérjük, hogy elıre foglaljanak idıpontot elektronikus úton vagy a 29/ ös telefonszámon. A helyi posta nyitvatartási idején túl készpénzes fizetésre csak abban az esetben van lehetıség, ha az ügyfél a fizetéshez szükséges címlettel rendelkezik. Tarnavölgyiné dr. Tényi Ágnes Járási Hivatalvezetı

4 március A harmadik forduló A Míg megnövök Kiemelkedıen Közhasznú Alapítvány megalakulása óta különös figyelmet fordít a különbözı képességő gyerekek közösségben történı fejlesztésére. Célja a kisiskolások képességeinek kibontakoztatása, a tehetségekkel való intenzív foglalkozás. Ennek érdekében szervezi tanulmányi versenyeit és nyári táborait. Iskolánk tanulói is évek óta részt vesznek a Kis Vakond levelezıs-, a Matekguru matematika-, és a Rigó énekeljen! környezetvédelmi versenyen. Ebben a tanévben a versenyszervezık a harmadik fordulót megyénként rendezték meg. Az egész országban egy idıpontban írták a tanulók a versenyfeladatokat. A Pest megyei diákok Tápiószelén tehették ezt meg. 77 csapat 308 tanulója és a felkészítıik kaptak meghívást iskolánkba. Közöttük tíz szelei csapattal, akikre méltán lehetünk büszkék. Az összesített pontszám alapján a Rigó énekeljen! címő verseny résztvevıi jutottak be az országos döntıbe. Gratulálunk Nekik! Szerettük volna, ha a versenyzık és az idelátogatók nem távoznak üres kézzel. Ezért kértünk és kaptunk támogatást a Növényi Diverzitás Központtól és a Blaskovich Múzeumtól. A két intézmény színvonalas prospektusai valóban felkeltették vendégeink érdeklıdését és örömmel fogadták a kiadványokat. A verseny zavartalan lebonyolításának sikere az összefogásban rejlett. Köszönöm az iskola dolgozóinak munkáját és az említett két intézménynek, hogy készségesen nyújtottak segítséget. ISKOLAI HÍREK Matekguru: 3. osztály: Bedı Máté Beszteri István Kóré Milán Viktor Terék Péter 5. osztály: Jánosi Fanni Káplár Klaudia Kocsis Petronella Makai Bence 6. osztály: Bozóki Bence Kovács Alex Lénárt Roland Nagy Gergı 7. osztály: Cseh Adél Csató Marót Csaba Kácsor Gréta Sziráki Boglárka 8. osztály: Koczkás János Safranyik Dániel Terék Martin Turóczi Ferenc 8. osztály: Csicsó Henrietta Nagy Viktória Mészáros Judit Palcsó Réka Rigó Énekeljen! 2.osztály: Balogh Virág Barta Krisztián Kiss Máté Martossy Luca 3.osztály: Gyimesi Richárd Sipos Tamás Szecskó Virág Varró Mercédesz 7. osztály: Erıs Rebeka Jánosi Roland Gulyás Bianka Palásti Alex Pintérné Bontovics Judit Matekguru matematika és Rigó énekeljen környezetvédelmi csapatverseny Pest megyei fordulója Intézményünkben február 8-án került megrendezésre a Míg megnövök Kiemelkedıen Közhasznú Alapítvány Akkreditált Kiváló Tehetségpont által meghirdetett Matekguru/ Rigó énekeljen Kárpát-medencei Csapatversenyek Pest megyei fordulója. A két versenyre összesen 77 csapat nevezett be 308 tanulóval. A verseny ideje alatt a kísérı pedagógusoknak és szülıknek bemutattuk a gyönyörő intézményünket, könyvtárunkat, tájékoztattuk ıket iskolánk programjairól, versenyeredményeirıl, valamint városunk nevezetességeirıl prospektusokon keresztül informáltuk ıket. Intézményünk dolgozói péntek délutánjukat feláldozva, lelkiismeretesen végezték szervezı és rendezı munkájukat, öregbítve ezáltal iskolánk és településünk jó hírnevét. Külön szeretném megköszönni Pintérné Bontovics Judit kolléganınek a fıszervezı munkáját, továbbá azokat a kimagasló versenyeredményeket, amelyek garanciát jelentettek a verseny szervezıinek a megyei forduló magas színvonalú lebonyolítására. Örömmel tölt el, hogy iskolánkat tíz csapat képviselte a megyei fordulón. A vendégek elismerı szavai és jei azt bizonyítják, hogy a térségünkben továbbra is garancia intézményünk neve az ilyen nagy volumenő rendezvények zavartalan lebonyolítására. Ezúton szeretném megköszönni mindenkinek a lelkiismeretes munkáját, mellyel hozzájárult a verseny magas színvonalú szervezéséhez, lebonyolításához. Kácsorné György Gabriella igazgató ÉRTESÍTÉS Értesítem a Tisztelt Szülıket, hogy az elsı osztályos tanulók beíratása: április 08-án és 09-én (hétfı, kedd) 8.00 órától óráig lesz a Farmosi úti iskolában. Kérjük hozzák magukkal: a gyermek lakcímkártyáját, a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, a gyermek TAJ kártyáját, óvodai szakvéleményt az iskolaérettségrıl. Kácsorné György Gabriella igazgató Az általános iskola felvételi körzete a 2012/2013-as tanévben Köznevelési intézmény Blaskovich János Általános Iskola 2766 Tápiószele, Széchenyi u.20. Felvételi körzet: Tápiószele város közigazgatási területe

5 2013. március 5 A JÁTSZÓTÁRSAM, MONDD: AKARSZ-E LENNI? Február 08-án, pénteken a ködös téli szürkület kitisztult, még a Nap is kisütött. Hogy is ne tette volna, amikor 300 kisdiák éppen autóba, buszba szállt, hogy Pest megye különbözı pontjairól eljusson Tápiószelére. Itt, ennek a kisvárosnak az iskolájában, a Blaskovich János Általános Iskolában kerül ugyanis megrendezésre a Rigó énekeljen! és a Matekguru elnevezéső Kárpát-medencei tanulmányi verseny III. fordulója. A verseny kezdete elıtt, az iskola aulájában még sikerül szóra bírnom Pintérné Bontovics Judit tanítónıt, az esemény lebonyolításának fı koordinátorát. - Mikor indult és milyen céllal a versenysorozat? A verseny 8 évvel ezelıtt indult. Két cél vezérelte, a tanulók környezettudatosságra nevelése és a csoportmunkában rejlı lehetıségek kihasználása. - Tanítványaiddal több alkalommal részt vettél és sikeresen szerepeltél ebben a projektben. Mi a személyes tapasztalatod? Hetedik éve veszünk részt a versenyen. A gyerekek érdeklıdnek a környezetük iránt és sok közös élménnyel gazdagodnak. - Ebben az évben mi a vezérmotívum? Barátunk a kutya! - Hogyan kapta meg a rendezés jogát Tápiószele? A nyár folyamán felkérést kaptunk a verseny lebonyolítására, és mi igent mondtunk. - Hogyan készültetek, mi volt a Te feladatod a szervezésben? Meg kellett tervezni, hogyan fog kb. 300 tanuló eligazodni és közlekedni az épületben viszonylag rövid idı alatt. Hogyan tudjuk biztosítani a verseny tisztaságát és a vendégeink jó közérzetét. Sok segítı kollégára akadtam, a kivitelezésben pedig az egész tantestület részt vesz. - Látom, érkeznek a vendégek. Kipirult arcú, izgatott gyerekek, és nem kevésbé izguló kísérıik: szülık, pedagógusok. Mi a menetrend? Hogyan alakul a program? A tanulók elıre elkészített terembeosztás szerint elfoglalják a helyüket. Az iskolarádión keresztül megkapják a szükséges instrukciókat, majd 60 perc áll rendelkezésükre, hogy próbára tegyék tudásukat. - A kísérık mivel töltik el ezt az egy órát? İket a diáksegítık és kollégáim elkalauzolják a konferencia terembe, ahol szerény megvendégelés mellett az intézmény vezetıje tájékoztatást ad az iskola mőködésérıl. - Köszönöm, hogy sok-sok teendıd mellett idıt szakítottál rám. A vendégek között elvegyülve, akaratlanul is fültanúja lehettem egymás közötti kötetlen beszélgetésüknek. Az elkapott mondatfoszlányok arról tanúskodnak, hogy az iskola mennyire megnyerte tetszésüket. Idézték tanítványaikat, mondván: már azért megérte készülni, hogy egy ilyen szép iskolába eljöhettek. A konferencia teremben Kácsorné György Gabriella intézményvezetı köszöntötte a pedagógus kollégákat és az érdeklıdı szülıket. Bemutatta az intézményben folyó munkát, felvillantva, hogy az új iskolaépületet hogyan töltötték meg tartalommal. Beszélt a sikeres pályázataikról, amelyek lehetıvé tették, hogy egy-egy lépéssel mindig elırébb lépjenek, és megteremtsék a korszerő oktatás tárgyi-technikai feltételeit. Hangsúlyosan kitért a 40 fıs tantestületben rejlı innovációra, együttmőködésre és megújulási készségre, amelynek értelmében a Blaskovich János Általános Iskola a térség központjává és referencia intézményévé vált. Szívesen adják át tapasztalataikat, és mutatják meg magukat, ez a mostani rendezvény is erre nyújt lehetıséget. Több száz gyerek részvétele meggyızı érv számomra, hogy ez a projekt mőködik. De kíváncsi vagyok a pedagógusok véleményére is. Bán Anikó tanítónıt kérdezem: - Honnan érkeztek? - Szigetszentmiklósról jöttünk. 2. osztályos tanítványaimmal idén elıször veszünk részt a Matekguru versenyen. A gyerekek emelt szintő matematikát tanulnak, óraszámemelés nélkül. - Honnan jött az ötlet, hogy benevezzenek? - Kolléganım tavaly már indult egy csapattal, és az ı nagyon pozitív véleménye ösztönzött arra, hogy mi is megpróbáljuk. - Mi az, ami a legjobb ebben a projektben? - A gyerekek csapatban dolgoznak. Ez lehetıséget ad arra, hogy kipróbálják magukat és ki-ki abban bontakoztassa ki a képességét, amiben a legjobb. A ceglédi Várkonyi István Általános Iskola népes csapattal képviselteti magát a versenyen. Wenczel Lajosné tanítónı nyilatkozik elsıként: - Két 2. osztályos csapatot hoztam a Matekgurura. Már harmadik éve veszünk részt ezen a megmérettetésen matematika irányultságú osztályba járó gyerekekkel. - Sikeresen? - Igen ben országos 2. és 6., 2012-ben pedig országos 2. és 3. helyezést értünk el. - Szép teljesítmény. Mi a véleménye a versenyrıl? - Nagyon jó, szeretjük, csak drága. Eddig az útiköltséget fizették, de idén már nem kaptunk semmilyen támogatást. Szerencsére még meg tudjuk oldani, a szülık szponzorálják. Barkó Nikolett tanítónı: - Öt éve veszünk részt 2-6. évfolyamos gyerekekkel a környezetvédelmi versenyen. Kis Gyula földrajz- környezetvédelem szakos tanár szintén a Várkonyi István Általános Iskolából érkezett. A következıket főzi hozzá: - Iskolánkban 1. osztálytól 8. osztályig mőködik környezetvédelmi irányultságú osztály. - Ez mit jelent? - Azt, hogy a gyerekek az órarendbe beépített szakköri órákon vesznek részt kötelezıen, és így lehetıség nyílik plusz ismeretanyag elsajátítására. - A gyerekek mitıl motiváltak? - Attól, hogy ezekbe az osztályokba olyan gyerekek kerülnek, akik érdeklıdnek a környezetvédelem iránt, és a szülıi támogatás is segít ebben. - Legjobb eredményük? - Országos 8. hely. - Kolléganıje, Gál Ildikó 3. osztályos versenyzıiért izgul ben országos 5. helyezést értünk el. - Gratulálok. Ebben a pillanatban gyerekzsivaj jelzi, hogy a verseny véget ért. Az aulát megtöltik a vendégek. A vendéglátók aerobic csoportja lendületes és látványos produkcióval vezeti le a verseny feszültségét. Aztán ki-ki szedelıdzködik, sokukra még hosszú út vár hazáig. A Blaskovich János Általános Iskola pedagógusai számára még nem ér véget a nap. Hátra van az értékelés felelısségteljes munkája, a végeredményt az interneten tekinthetik meg a versenyzı csapatok. A nap eseményeit összegezve, én úgy értékelem, itt mindenki csak nyertes lehet. Hiszen a résztvevık gazdagodtak: tapasztalattal, tudással, élményekkel. S ha még sikerül dobogós vagy ahhoz közeli helyezést is elérniük, az már csak hab azon a bizonyos képzeletbeli tortán. Vállaji Ottóné

6 március Versmondók 1-2. osztály Versmondó verseny volt az 1-2. osztályosok között! A vers olyan ablak, amelybıl az egész világra nyílik kilátás. (Benedek Marcell) Iskolánk alsó tagozatán immár hagyomány, hogy minden évben megrendezzük a legkisebbek versmondó versenyét. Erre a nagyon szép és tartalmas délutánra február 19-én került sor. Zsúfolásig töltötték meg a tantermet a szülık, nagyszülık, és a gyerekek. 17 kisdiák tanult meg hosszabb, rövidebb, vidám vagy komoly verset. Mindenki életkorának és egyéniségének megfelelı verset választott. Az izgalom ellenére nagyon szépen hangsúlyoztak, és teljes átéléssel szavaltak. A végén mindenki gyıztesnek érezhette magát! A zsőrinek mégis döntenie kellett, melynek tagjai Ficza Tiborné, Moró Szilvia és Faragó Sándor voltak. 1. osztály I. helyezett: Petykovszky Attila 1.a II. helyezett: Bozóki Bálint 1.b III. helyezett: Lénárt Viktória 1.b 2. osztály I. helyezett: Kókai Emese 2.b II. helyezett: Heren Henrietta 2.b III. helyezett: Martossy Luca 2.a Nagyon sok ajándékkal, emléklappal, oklevéllel, és könyvjutalommal térhettek haza a gyerekek. A szép délután, a sikerek, reméljük, hogy további verstanulásra és mondásra buzdította a kicsiket. Köszönöm a zsőri, a felkészítı tanító nénik és a szülık munkáját, segítségét. Ivanics Lászlóné tanító néni A vers a test, a szellem és a lélek virága. Több éves hagyomány iskolánkban a versmondó verseny. Idén február 20-án tartottuk a 3-4. osztályosokét. 17 lelkes kisdiák mutatta be kedvenc költeményét. A háromtagú zsőri - Ficza Tiborné, Borsos Judit és Moró Szilvia - választotta ki a legjobbakat. Ezúton is szeretnénk megköszönni a munkájukat. Továbbá köszönet még Balla Ferencné, Erika óvó néninek, aki a szünetben különleges meséjével szórakoztatta a gyerekeket és a Vágány virágboltnak az ingyenes virágokat. Gratulálunk mindenkinek, különösen a gyızteseknek: Versmondók 3-4. osztály 3. évfolyam 4. évfolyam Versmondó verseny volt a 3-4. osztályosok között! I. hely: Sipos Tamás 3.c II. hely: Varró Mercédesz 3.c III. hely: Vágány Dániel 3.b I. hely: Raffael Eszter 4.c II. hely. Raffael György 4.c III. hely: Berzsényi Vivien 4.b és Nagy Márk 4.a. Kovácsné Sevella Zsuzsanna Tisztelt Tápiószeleiek! Újtusnád egyik családját nagy csapás érte. C. Roland 17 éves diáknak, február végén, egy baleset következményeként, eltörött a karja, gerince, a lába meg nyílt törést szenvedett. Az elsı életmentı beavatkozáson túl van, de ez csak a kezdetnek mondható, mert a gyógyuláshoz vezetı út nagyon hosszú és költséges. Mi, újtusnádiak, minden eszközzel próbálunk a család segítségére sietni. Kérünk titeket, szeleieket, hogy álljatok ti is ez ügy mellé és segítsetek lehetıségeitekhez mérten, ezzel is talán erısíteni fogjuk a barátságunkat. Köszönettel, Datki Attila Újtusnád Felhívás március 23-án 16 órakor a Simonffy Kálmán Mővelıdési Házban Tápiószelén JÓTÉKONYSÁGY ESTET szervezünk. A fellépık névsorát a szórólapokon és plakátokon közöljük. A felajánlott ajándéktárgyak eladásából származó bevételt (amelyek egy része a közelgı húsvéti ünnepre készült), illetve bármilyen más anyagi támogatást az újtusnádiak által nyitott bankszámlaszámra fogjuk átutalni. Kedves szülık, reméljük, hogy mindenki átérzi a tragédia súlyát, és lehetıség szerint segít a bajba jutott családnak. Újtusnádi Baráti Társaság nevében Magyariné Birta Magdolna

7 2013. március 7 Ma a férfiak és nık közötti jogegyenlıség megkérdıjelezhetetlen az egész világon, néhány iszlám országot kivéve. De nem volt ez mindig így. A nıknek a férfiakkal való egyenjogúságáért a század fordulóján kezdtek harcolni a nımozgalmak. Az Észak- Amerikából induló emancipációs törekvések kezdetben a mővelıdés terén nyilvánultak meg. Azért küzdöttek, hogy a tanulás joga ugyanúgy megillesse a nıket is, mint a férfiakat. Majd ezt követte a szabad pályaválasztás, az egyenlı munkáért egyenlı bért követelés, végül pedig zászlajukra tőzték a jogegyenlıség elérését, úgymint: a nıkre vonatkozó kivételes büntetıjogi szabályok eltörlését, amely a férfiakat respektálta, valamint a választójog nıkre való kiterjesztését. A megfogalmazott igények közül leginkább az egyetemi képzéssel és az ehhez kapcsolódó életpályákkal kapcsolatos követelések teljesülhettek a nık számára. Hivatalt tölthettek be, felsıfokú tanulmányokat folytathattak, végül szavazhattak az általános választójog alapján. Az USA-ban erre ban kerülhetett sor a nyugati partokon. Európában elıször Franciaországban, majd az Egyesült Királyságban élhettek a nık a választás jogával, majd tovaterjedt a világ számos országában. Ugyanakkor Svájcban csak 1971-ben kapták meg a nık ezt a jogot. A nıi egyenjogúság élharcosai egy- két kivételtıl eltekintve valamennyien nık voltak. Olyan bátor asszonyok, akik keményen felléptek jogaikért egy olyan világban, amelyben a férfiak uralkodtak. Ilyen volt Simone de Beauvoir francia írónı, aki A második nem címő mővével nemcsak világsikert aratott, de mint nıi író, hatalmas áttörést is elért. Emmeline Pankhurst volt az elsı nı Nagy- Britanniában, aki nem csupán irodalmi, hanem politikai eszközökkel is felvette a harcot a nık jogaiért. A radikális megnyilvánulásoktól sem riadt vissza, nyolc alkalommal került börtönbe, amíg a brit parlament tagjaként a választójog elismertetését sikerült elérnie. Németországban Clara Zetkin szociáldemokrata politikus küzdött a választójogért, és az ı nevéhez főzıdik az elsı Nemzetközi Nınap is, melyet március 8-án tartottak meg. Mit tapasztalhatunk e téren hazánkban? A pesti nı a századfordulón még elsısorban feleség volt. A szolgálókat és az egyre nagyobb számú munkásnıket nem számítva háziaszszonyként tevékenykedett a családban. Így a nık kilátásai az egyéni életvitelre nem voltak kedvezıek. Kitörési lehetıségeknek csupán a színésznıi, a mőlovarnıi és a tanítói foglalkozások kínálkoztak. A 20. század küszöbén azonban új utak nyíltak az önállóbb életformára vágyó nık számára. A gazdasági változások miatt sürgetıen jelentkezett a nık képzésének igénye, amely ekkor még éles társadalmi ellenállásba ütközött. Lassan, lépésrıl lépésre mégis változik a közfelfogás, s kezd mind elfogadottabbá válni, hogy szabad elhatározásból a középosztálybeli nık is munkát vállaljanak, érettségizzenek, sıt egyetemre járhassanak. Veres Pálné Beniczky Hermin 1868-ban megalakítja a Nıképzı Egyesületet, melynek célja saját megfogalmazásában: nemünknél a tudományok megkedveltetését eszközölné." A lányok ugyanis addig csak háztartási ismereteket, kevés francia nyelvet, zongorát, kézimunkázást, festegetést tanultak, s ez a munkavállaláshoz édeskevésnek bizonyult. Az egyesület szorgalmazta a nık számára egy országos nıi fıtanoda felállítását is. Erre azonban 1875-ig kellett várni, amikor is Treffort Ágoston állami felsıbb leányiskolákat hozott létre ben Nıiparegyletet alapítottak, 1873-ban pedig már Nıipariskola is mőködött, ahol a lányokat különbözı mesterségekre tanították. Az értelmiségi pályák közül elıször az oktatás nyílt meg a nık elıtt. A tapasztalás azt bizonyítja, hogy a nık elemi oktatásra nagy sikerrel alkalmazhatók - nyilatkozta Tisza Kálmán 1871-ben abból az alkalomból, hogy három nıi tanítóképezdét állított fel. Már csak az egyetem hiányzott! Ehhez azonban külföldre kellett mennie annak a nınek, aki nem csak céltudatos, de nagyon elszánt is volt. Európában Svájc nyitotta meg elıször az egyetemek kapuit a nık elıtt. Itt, Zürichben szerezte diplomáját az elsı magyar orvosnı, dr. Hugonnay Vilma grófnı is. Ferenc József császár 1896-ban azonban engedélyezte, hogy nık is látogathassák a magyar egyetemek bölcsészeti és orvosi fakultásait. A Magyar Bazár címő divatlap évi számában arról számolhat be, hogy a jelen tanévben már 18 nı tanult a tudományegyetemen. Meg kell említenünk Steinberger Sarolta nevét. İ az elsı olyan fiatal hölgy, aki nem kis küzdelmek árán, de már Budapesten kezdhette el és fejezhette be tanulmányait, és vehette át orvosi diplomáját. Követte ıt az elsı nıi építészmérnök, festımővész, szınyegszövı, lakberendezı, és folytathatnánk a sort. A Nıképzı Egylet szervezésében pedig október 2-án megnyílt az elsı leánygimnázium is. A magyar nık lassan, de biztosan búcsút mondanak a fakanalaknak, és keresı foglalkozás után néznek. Sok pesti asszonynak lesz saját üzlete, trafikja, kalapszalonja, mőhelye. A szabóság mellett tipikus nıi foglalkozás volt a főzıkészítés, hisz tizennégy éves kor után szinte kivétel nélkül minden hölgy hordta ezt a testnyomorító ruhadarabot. Évtizedekbe telik, míg ettıl és egyéb még meglévı kötöttségeiktıl is megszabadulhatnak. Az 1930-tól 1960-ig terjedı évtizedekben a feminizmus lendülete alábbhagy. Jelentıs számban vállalnak ugyan a nık munkát, de igazi életterüknek ismét a jólétet biztosító otthont érzik. Általánossá válik az a vélekedés, hogy mindkét nemnek eltérı szerepe van az életben, divatba jönnek a nıies nık, ismét a hagyományos formákhoz igazodik a férfi- nı kapcsolat. A közéletben végbemenı egyenjogúsodásnak mégiscsak logikus következménye azonban a magánéleti emancipáció. A 60-as évek lányai, asszonyai úgy érzik, anyaként, feleségként nem tudnak teljes életet élni, önkiteljesedésre vágynak tanulásban, hivatásban, karrierben. A modern világban végbemegy a nemek közötti szerepcsere, a házasságokban is átalakulnak a hagyományos férfi- nı szerepkörök. Mi a helyzet napjainkban? Ma a nık a közéleti szférában ugyanazokat a jogokat és lehetıségeket kapják. A pálya nyitott, és bebizonyosodott, hogy a nık teljesítménye nem marad el a férfiaké mögött. Ahol talán még lehet némi hiányérzetünk, az a karrierépítés, amely különösen a gazdasági és a politikai élet kulcspozícióiban még nem kínál azonos lehetıségeket a nık számára, a mérleg nyelve azonosan jó teljesítmény esetén is, inkább a férfiak felé billen el, ık birtokolnak nagyobb társadalmi elfogadottságot. Keseregjünk emiatt? A válaszom: Nem. Tekintsünk példaként azokra a nıkre, akik kivívták számunkra az egyenjogúságot. Küzdelmeik arra köteleznek bennünket, hogy tartsuk becsben az elért vívmányokat, éljünk jogainkkal. Tanuljunk, képezzük magunkat, gyakoroljuk szakmánkat, hivatásunkat, legyünk sikeresek! A test és lélek harmóniájához azonban elengedhetetlen, hogy találjuk meg a helyes arányokat. İrizzük meg a nıiességünket, fogadjuk el a nemünkbıl fakadó szent kötelességeinket, ne lázadozzunk a természet törvényszerőségei ellen, mert hiábavaló! Óvjuk, ápoljuk nıiességünket: sugározzuk a szépet, a jót, legyünk vonzók, kedvesek, szelídek, gondoskodók, szeretıszívőek, megértık, türelmesek, szorgosak, családcentrikusak. A többi kívánalmat, kétségünk ne legyen, hozzáteszik majd a teremtés koronái: a férfiak Vállaji Ottóné

8 március A dolgok változnak. A vers örök (Magyar Versmondók Egyesülete) Április 11-ét, József Attila születésnapját 1964 óta a magyar költészet napjaként ünnepli az ország. Tápiószele is méltó módon teszi ezt évek óta: a mővelıdési ház hivatásos mővészek irodalmi összeállításával ajándékozza meg a közönséget, az általános iskola pedig hagyományosan szavaló versennyel ünnepel. Az elmúlt évben a könyvtár befogadónak és partnernek bizonyult egy kezdeményezéshez, amely a költészet napi programok skáláját szélesítette. A résztvevık még bizonyára emlékeznek rá, milyen szép délutánt szerzett a Vers Marathon címmel meghirdetett és szép számú érdeklıdıt vonzó irodalmi program. Ebben az évben is alkalmat szeretnénk teremteni, hogy a verset szeretı gyermekek és felnıttek közösen, egymásnak örömet szerezve olvassák fel kedvenc verseiket. Április 11-én 14 órától a városi könyvtárban szeretettel várunk mindenkit idıset és fiatalt, kicsit és nagyot, iskolást és öregdiákot, a civil szervezetek képviselıit -, hogy a magyar költészet gyöngyszemeinek felolvasásával közösen tegyük ünnepivé egymás számára ezt a tavaszi délutánt. A részvétel idıtartama nem kötött: érkezés és távozás tetszés szerint. Kérjük elızetesen a könyvtárban jelezni a felolvasási szándékot. Szeretettel várnak mindenkit a könyvtár munkatársai. Szatmári Imréné MEGHÍVÓ április 14-én vasárnap 16 órakor a tápiószelei Simonffy Kálmán Mővelıdési Házban TUDOD, HOGY NINCS BOCSÁNAT címmel József Attila verseit elıadja HOBO. Ezzel a mősorral tisztelgünk a magyar költészet elıtt. Minden érdeklıdıt szeretettel várnak a mővelıdési ház munkatársai. NİNAPRA FÜZESI MAGDA: IMA, MINDENKOR Legyen tavasz, levéllel ékes földszagú tájon kikelet. Legyen madárdal, fákon fészek, ölelje mézszínő meleg. Legyen áldás terhes mezıkön, legyen harsogó a határ. A gyermek nyár gazdává nıjön, virág jelölje, merre jár. Tavasz, a várva várt tavasz! A természet ébredésének, megújulásának évszaka. Virággal, illattal, napfénnyel, élettel teli. Naponta új csodákat ad. A költészetben a szerelem szimbóluma. A boldog várakozás ideje is a tavasz, hisz benne van a nyár ígérete. A magunk részérıl a költını szavaival sürgetnénk, hogy ne késlekedjen, jöjjön már. Addig is, amíg megérkezik, melengessük szívünkben a szeretet, az egymás iránti megértés tavaszát. Ebben a szép évszakban emlékezünk meg- talán nem véletlenül- a Nıkrıl, akik a szépség, a harmónia és az új élet hordozói, csakúgy, mint a természetben a tavasz. Szívbıl köszöntjük valamennyi nıolvasónkat. A szerkesztıség

9 2013. március NAGYBÖJTI ÉS HÚSVÉTI LELKI PROGRAMOK Virágvasárnap március Jézus szenvedéstörténetének kezdete. Passió Nagycsütörtök március Az Eucharisztiának az Oltáriszentség alapításának ünnepi miséje Utolsó vacsora miséje Nagypéntek március Az Úr szenvedésének ünneplése Nagyszombat március Húsvét Vigíliája Húsvétvasárnap március Az Úr feltámadásának ünnepi miséje, körmenettel Húsvéthétfı április Mindenkit szeretettel várunk a közös ünneplésre: A Római Katolikus Egyházközség. ÜNNEPI ISTENTISZTELETI REND a tápiószelei református templomban március 10-én, vasárnap du. 3 órakor NİI CSENDESNAP lesz a Simonffy Kálmán Mővelıdési Házban, ahol Szabóné Lévai Csilla lelkipásztor szolgál: ISTEN NEM EJT HIBÁT?! ÉLETEM PRÓ- BÁI címmel március 24-én Virágvasárnap de. 11 órakor ÜNNEPI ISTENTISZTELET március 29-én Nagypénteken de. 11 órakor ÜNNEPI ÚRVACSORÁS ISTENTISZTELET március 31-én, Húsvét 1. napján és április 1-jén, Húsvét 2. napján de. 11 órakor ÜNNEPI ÚRVACSORÁS ISTENTISZTELET. Mit keresitek a holtak között az élıt? Nincs itt, hanem feltámadt. Emlékezzetek vissza, hogyan beszélt nektek, amikor még Galileában volt: az Emberfiának bőnös emberek kezébe kell adatnia, és megfeszíttetnie, és a harmadik napon feltámadnia. /Lukács 24: 5/b. 7./ Áldott böjti és nagyheti lelki felkészülést és Boldog Feltámadás Ünnepet kívánva, szeretettel hívogatom Testvéreimet gyülekezeti alkalmainkra! Mezı István református lelkipásztor HÚSVÉT ÜZENETE Gyermekkorom egyik legszebb emléke az a minden évben ismétlıdı tavaszi késı délután, amikor felvehettem új ruhámat, új szandálomat, és elindultunk nagyanyámmal, édesanyámmal a család férfitagjai akkor már nem éltek a feltámadásra. Lopva odasandítottam a jácintok, aranyesıbokrok tövébe, hátha a nyuszi elrejtette már a piros tojásokat, kis csoki bárányokat, csibéket. A templom szokatlan módon tömve volt, s kisgyerekként is éreztem, hogy mindenkit átjár a feltámadás misztériumának ünnepélyes öröme. Érzés volt ez inkább, mint gondolat. El kellett telni néhány évnek, mire kibontakozott elıttem a húsvét üzente: az Istentıl kapott szabadakarat felelıssége. A keresztút, a kereszthalál jelképe annak, amit embertársainknak okozunk a szándékos meg nem értéssel, a kiközösítéssel, az igazságtalan és koholt vádakkal és a hiúságból, irigységbıl, kapzsiságból fakadó nemtelen versengéssel. A karácsony, a szeretet ünnepe a Golgotán teljesedik ki, amikor az Isten fia életét adja érettünk. Érettünk, akik oly nehezen vagyunk képesek megbocsájtani az ellenünk vétkezıknek. Szatmári Imréné ÜRES SZÍV nincs itt mondták az angyalok a sír üres itt sincs dobogja meglepett szégyenkezı szívünk itt sincs bár itt lehetne jöjj Föltámadott szívünket újra töltse be lényed értelmetlen Nélküled az élet Herjeczki Géza

10 március Mővelıdési ház programjai Március óra Nınap a mővelıdési házban mőködı klubok részvételével Március óra Húsvétváró játszóház Április óra Költészet Napja alkalmából vendégünk Földes László, HOBO a Tudod, hogy nincs bocsánat címő József Attila est elıadója. Április óra NE DOBD KI, JÓ LEHET MÉG VALAMIRE! címmel pályázatot hirdetünk. Az újrahasznosított anyagokból készített kiállítás megnyitója, eredményhirdetés. Április óra A Föld napja alkalmából a hagyományos településszépítés, takarítás. Május 1. Majális a Népkertben Sztárvendégek: Kasza Tibi Irigy Hónaljmirigy Május 12. INDIA, AHOGY ÉN LÁTTAM címő fotókiállítás Indiáról, a megnyitó vendége egy indiai táncosnı és Leveles Zoltán hindu szerzetes. Május órától 190 éve született a legnagyobb magyar költı, Petıfi Sándor emlékére vetélkedıt rendezünk 5-7 fıs csapatok részvételével. Várjuk a klubok, civil szervezetek, munkahelyi csapatok, baráti társaságok, iskolai csoportok jelentkezését! A vetélkedıt követıen, 15,30-tól a már nagy sikert aratott SZIRT EGYÜTTES megzenésített versekbıl összeállított elıadását hallhatják. Minden érdeklıdıt szeretettel várnak a Simonffy Kálmán Mővelıdési Ház munkatársai! Hol sírjaink domborulnak Az es forradalom és szabadságharc emlékére, a tápiószelei Nemzeti Kör március 14-én, csütörtökön, 18 órai kezdettel gyertyás megemlékezést tart Danielisz János honvéd ezredes sírjánál, Tápiószelén a farmosi úti evangélikus temetıben. Minden érdeklıdıt szeretettel várunk! Kérünk mindenkit, hozzon egy gyertyát magával! MEGHÍVÓ Kedves Gyerekek! Húsvétváró játszóházba hívunk benneteket, a tápiószelei Simonffy Kálmán Mővelıdési Házba, március 24-én, vasárnap 15 órától. Húsvéti bábelıadás, locsoló versek, tojásfestés, tavaszi és húsvéti kézmőves díszek készítése, csoki tojás keresı verseny, arcfestés, és még sok érdekesség vár Rátok! Belépıdíj: 100 Ft RETRO DIVATBEMUTATÓ 2. RUHÁK KERESTETNEK! MÉG MINDIG VÁRJUK, MÁJUSI DIVAT BEMUTATÓNKRA! Az elmúlt évben egy nagy sikerő rendezvényt szerveztünk Berzsényiné Dobos Mariann és alkalmi manökenjeink közremőködésével, as évek világát mutattuk be. A nagy sikerő rendezvény folytatásaként 2013 júniusában egy újabb zenés divatbemutatót szeretnénk szervezni. Most a as évek divatját mutatjuk be. Kérem a lakosság segítségét, ha van a tulajdonában olyan ruhadarab, cipı, táska és egyéb kiegészítı, amely a kor hangulatát tükrözi, erre az egy napra bocsájtsa rendelkezésünkre! Folyamatosan várjuk a retro holmikat! Segítségüket elıre is köszönöm! Urbán Mária TÁJÉKOZTATÓ A Rákbetegek Országos Szövetségének tagszervezete, a Bizalom Klub április 27-én Egészség-napot szervez. Az egész napos programon az egészségmegırzés jegyében többféle ingyenes szőréssel, városunk mentıseinek bemutatóival és vizsgálataival, egészséges ételekkel, biotermékekkel, kóstolási és vásárlási lehetıséggel várunk minden kedves érdeklıdıt! A rendezvény részletes programjáról tájékozódhatnak az Önkormányzati Híradó áprilisi számában, hirdetményeinken és a weboldalon! Rostás Józsefné klubvezetı

11 2013. március 11 A kereszt árnyékából Kedves ismerısünket várjuk vissza április 20-án délután a Blaskovich Múzeumba. Banner Zoltánt, akit hatodik alkalommal hívott meg baráti körünk. İ kalauzol bennünket a képzımővészet, a rendszerváltásig, alig ismert, számőzött irodalmunk mezsgyéin. Ki is ı? Talán nem veszi zokon, ha így kezdem bemutatását: Banner Géza, a Duna Televízióból ismerıs, kedves humorú, ez idı tájt a Kossuth Rádió Napközben adásának népszerő mősorvezetıjének édesapja. Hiszen ezért volt az áldozat! Nem lehetett könnyő döntés elhagyni azt az országot, amely már nem lehetett a haza, az ismert rossz politikai döntés, a következetlen nemzetpolitika miatt, kilépni a kereszt alól, áttelepíteni a családot Magyarországra, hogy magyarságukat megırizhessék. Banner Zoltán foglalkozása mővészettörténész, elıadómővész, kritikus, költı. 75. születésnapjára megjelentette Pódiumnaplóját, amelyben elıadóestjeinek történéseit győjtötte össze Örvendjetek némaság lovagjai! fıcím alatt. Ebben megemlékezik a Blaskovich Múzeumban eltöltött órákról is. 80. születésnapjára Hátra ne nézz! címmel verseibıl válogatott egy kötetre valót. Egyike azoknak, akiknek élete, munkája összefonódott az anyagi és szellemi bizonytalanságban élı, határainkon kívülre rekesztett magyarságéval. Szolgálatáért, kultúránk gazdagításáért a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetésben részesítették. Honfitársaitól megkapta a Kriterion Koszorút Csíkszeredán. Ezt olyan személynek adják, aki az erdélyi magyarság ügyét szolgálja, és akit cselekvı közösségszeretet és nyitott európai gondolkodásmód jellemez. Banner Zoltán sokoldalú alkotó tevékenységébıl kaphatnak ízelítıt, akik eljönnek április 20-án a múzeumba. Szeretettel invitálom e sorok olvasóját, és mindenkit, aki az irodalom és képzımővészet iránt fogékony. Terék Mihályné FOLYTATÓDIK A KREATÍV MŐHELY A MÚZEUMBAN Márciusban folytatódnak a szombat délutáni szabadidıs foglalkozások a múzeumban. Az 1-2. osztályosokon kívül a 3-4. osztályból is várjuk az érdeklıdı gyerekeket. A következı három idıpont: március 23., április 20., május 18. Minden foglalkozás szombaton 14:30 16:30-ig tart. Mivel töltjük ezeket a délutánokat? A múzeum egyegy helyiségének, tárgyainak megismerésével, interaktív játékokkal, beszélgetéssel. A kreatív kézmővesség során új technikákat, eszközöket ismerhetnek meg a gyerekek. A foglalkozásokra elıre kell jelentkezni, ára továbbra is 600 Ft/fı/alkalom, a kísérı felnıtt belépése díjtalan. Szeretettel várom a régi és új jelentkezıket a múzeumban! Pestiné Nagy Judit múzeumpedagógus BLASKOVICH FIVÉREK SZOBRA Amikor a múzeumbaráti kör 2010-ben hozzáfogott majd három évtizedes tevékenysége legnagyobb szabású projektjéhez, a múzeumalapító testvérpár kerti szobrának készítéséhez, olyan távolinak tőnt, mintha őrutazást terveznénk. Ennek ellenére úgy döntöttünk, hogy elindulunk a megvalósítás útján, mert ha nem tesszük egyik lábunkat a másik elé, sosem érünk a célba. Azt is vállaltuk, hogy errıl az útról, a szoborkészítés ügyérıl a helyi újság lapjain rendszeresen tájékoztatást adunk. A múzeumbaráti kör elsıként sikeresen pályázott az MVH Leader kiírásán a Hajt-a Csapat helyi akciócsoportnál 3 millió forintot nyert. E támogatásból 2012 decemberére elkészült az öntéshez szükséges 1:1-es agyagmodell, amit a Képzımővészeti Lektorátus zsőrizett. A szoborállítást jelentısen segíti a Nemzeti Kulturális Alap Vizuális Kultúra Kollégiuma által köztéri képzımővészeti alkotások támogatására kiírt pályázat, amelyen 5 millió forintot nyert e projekt. A múzeumi közhasznú szervezet negyedik éve e célra kéri az szja 1%-át (idén is), amibıl eddig 2,6 millió forint áll rendelkezésünkre, ezen kívül támogatásokat, adományokat győjtünk (errıl ısszel ezen újságban részletes ismertetést adtunk). Mivel a nyertes pályázatok jelentıs elırehaladást jelentenek, ezért ismét kérünk minden olyan embert, aki volt olyan szerencsés és ismerte a bácsikat, tiszteli a múzeumalapítók emlékét, értékeli általuk ránk hagyott páratlan kulturális értéket, múltbéli emlékeihez, foglalkozásához, üzleti tevékenységéhez, illetve társadalmi presztízséhez mérten adományával támogassa a szoborállítást. Egyesületünk örömmel fogad minden összeget, az avatáskor minden egyes felajánló nevét közzétesszük, dokumentáljuk Ft adomány esetén köszönetünket egy Blaskovich éremmel fejezzük ki, de ezt sem fontos egyben kifizetni, lehet 5x 3000 Ft, vagy 15x 1000 Ft összeggel rendezni. A múzeum nyitvatartási idejében és rendezvényein egész évben megtehetık ezek a felajánlások, itt és a Vágány Virágboltban adhatunk sárga csekket, de átutalást is szívesen fogadunk. A Blaskovich Múzeum Baráti Köre számlaszáma: Adószáma: Gócsáné dr. Móró Csilla

12 március A TERMÉSZETBARÁT KLUB HÍREI Nagyon bıséges programmal megtöltött évet tudhat maga mögött a Természetbarát Klub. Közel kétszáz fıs tagsága a tavalyi tervezett 39 helyett a színházlátogatásokkal 45 rendezvényen vett részt. Az elmúlt évben a két PTSZ nevében megrendezettekkel együtt összesen hét országos kiírású gyalogos teljesítménytúra került megrendezésre; ezekkel együtt rendezvényeinken 2826 fı vett részt. Ezek a számok is elhangzottak azon a szokásos éves közgyőlésen, amit ez évben is a TRAFÓ éttermében tartott a Klub a Bakancsosbálon. Az idei bál különlegessége, hogy a PTSZ évzáró és évértékelıje is volt, itt kaptak elismerést a megye vezetıségétıl a megyei szakosztályok legaktívabb segítıi. A szelei klubhoz tartozók közül Basa László és Gál József nagykátai, Szegedi Tibor farmosi, Dobi Sándor, Lipákné Szabó Mária és Lipák István tápiószelei sporttárs. A 15 éves fennállását ünneplı klubot megtisztelte jelenlétével a Magyar Természetjáró Szövetség vezetıségébıl dr. Simkó Gabriella igazgató és Farkas György szakreferens. A bál 260 vendége négy megye 21 településérıl érkezett. A vacsora után Oszvald Marika fergeteges mősora, majd a jó hangulatú bál következett hajnalig. Kiosztásra került a mővésznı által dedikált idei túranaptárak, melyben az idén is találnak bıséges programkínálatot a klub tagjai. Továbbra is lesznek országos kiírású nyílt gyalogtúráink, összesen 6. Ezek közül az elsı éppen február elsı szombaton volt a Hótaposó (Téli) Sóút túra, melyet az idén a nagy sár és az egész napos esı nehezített, de így is 124 túrázó jött el a rendezvényre. Következı nyílt gyalogtúránk a szokásos Kincsem Aranyszarvas túra lesz a verhetetlen versenyló születésének 139. évfordulója kapcsán melyre szeretettel várjuk a szelei túrázókat is, a túra idıpontja március 16. szombat. Fontosabb tudnivalók: Az Aranyszarvas (Kincsem 50 km-es) gyalogtúra a Blaskovich múzeumból indul között, nevezni ott kell és az erıs igénybevétel miatt csak rendszeresen túrázóknak javasolt, nincs szintidı kedvezmény, de a díjazása nagyon szép, egy Aranyszarvast ábrázoló jelvény. A Kincsem 40 km-es túra is edzett túrázóknak javasolt, de a 25 km-es túrát családi egésznapos! elfoglaltságban sokan megtették már. A túra útvonala a szokásos, ezt már több százan, ezren ismerik Tápiószelén. A napokban történik különbözı részeinek bejárása. A Kincsem Lovasparkban az idén is lesz bográcsozás (a fogyasztott ételért fizetni kell), de díjmentes a belépés a túrázók számára a Lovasparkba, a múzeumba, az istállókban a látogatás; és az Attila dombra is el lehet menni. A túra jelentıs szponzori támogatással kerül megrendezésre, de a túrázóktól így is szükséges hozzájárulást kérni a színvonalas lebonyolításhoz, (ennek költségétıl jóval többet kap a túrázó a túra során a célbaérkezésig). Ezúttal is a mővelıdési házból indul a túra; a 40 km-es távra ig, a 25 km-es távra ig lehet nevezni. Tápiószeleieknek a nevezési díj egységesen 500 Ft/fı a helyszínen, iskolás csoportok pedagógusi kísérettel elızetes jelentkezéssel 400 Ft/fı. Családi kedvezményt is bevezettünk elızetes jelentkezéssel; egy család 1000 Ft egy vagy két szülı, egy, kettı vagy három saját gyermekével jön is a túrára. Elızetes jelentkezés csak írásban lehetséges március 15-ig a címen a család tagjainak név szerinti felsorolással (aki nevére töltjük ki az Emléklapot). Ezzel a kis besegítéssel rugalmasabban tudnak indulni az elızetesen jelentkezı túrázók, mert ki lesznek már készítve a rajtlapjaik. Szeretnénk, ha minél több szelei család (is) egy kellemes napot tölthetne együtt rendezvényünkön. Mindenkit szeretettel várunk az idei túránkon is! Lipák István fırendezı NE DOBD KI, JÓ LEHET MÉG VALAMIRE! A tápiószelei Simonffy Kálmán Mővelıdési Ház a Föld napja alkalmából pályázatot hirdet. A pályázat lényege, a környezetünkben fellelhetı bármilyen használati hulladékból, anyagból egy újragondolt tárgy elkészítése. A mővek az alkotók 3 korcsoportjára osztva kerülnek értékelésre: éves éves - felnıtt kategória Alkalmazható technikák, elvárások: nincs megkötés, határt a (környezetbarát) fantázia szab, elkészítésének ne legyen környezetromboló hatása; szállítható és kiállítható legyen; természetes és újrahasznosított anyagokból, hulladék felhasználásával készüljön. A pályázatra a téma iránt érdeklıdı minden lakost meghívnak a szervezık. A pályamunkák beadási határideje április 15. A tárgyakból készült kiállítás megnyitója és az eredményhirdetés április 19. péntek 17 óra Cél: A kiállítás megtekintése után mindenki megértse, miért nem egyenlı a hulladék a szeméttel! Éljünk környezettudatosan! SZERKESZTİSÉGI KÖZLEMÉNY A beküldött írások változtatásának jogát terjedelmi okokból a szerkesztıség fenntartja. A képeket.jpg formátumban kérjük külön csatolva beküldeni. Tel.: LAPZÁRTA: április 2. (kedd) Lapmegjelenés április közepén várható. Kedves Támogatóink! Lassan 18 éve mőködik óvodánkban a Micimackó Alapítvány. A számlára befolyt összeget gyermekeink életkörülményeinek javítására használjuk fel. Kérjük, hogy a 2012-es évi adójuk 1%-nak továbbra is támogatni szíveskedjenek. Adószám: Köszönjük 260 óvodás gyermek nevében: Micimackó Alapítvány Kuratóriuma

13 2013. március 13 ÜGYFÉLFOGADÁS A TÁPIÓSZELEI POLGÁRMESTERI HIVATALBAN Hétfı: Kedd: nincs ügyfélfogadás Szerda: Csütörtök: Péntek: nincs ügyfélfogadás A polgármester, jegyzı ügyfélfogadása: hétfı: Tóth Julianna jegyzı Tisztelt Olvasók! Arra kérjük Önöket, hogy a háztartásukban keletkezett hulladékoktól csak az elıírt módon és helyen szabaduljanak meg, kukákban vagy az arra rendszeresített zsákokban helyezzék el! Városunkban sok szemét van illegálisan lerakva: árokban, erdıben, patakban stb. Óvjuk és ırizzük meg környezetünk tisztaságát és szépségét gyermekeink, unokáink számára. A szerkesztıség Az idejében felismert melldaganat gyógyítható! A Tápiószelén lakó, év közötti asszonyok, akik utolsó mammográfiás vizsgálata óta eltelt 2 év, névre szóló meghívót kapnak mammográfiás szőrıvizsgálatra. A vizsgálat helye: Flór Ferenc Kórház 2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1. tel.: 06 (28) Kérjük, tegyen eleget meghívásunknak, vegyen részt Ön is a mammográfiás szőrıvizsgálaton! A szőrıvizsgálat térítésmentes. Információ: Budapest Fıváros Kormányhivatala Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve tel.: 06 (1) A lehetıség adott! Éljenek vele! március A korszerő betegellátásért! Mint bizonyára sokaknak feltőnt, február 15-tıl új mentıautó állt szolgálatba a Tápiószelei mentıállomáson. Az új autó egy új korszak kezdete, mivel már gyárilag, tehát a kialakításánál figyeltek arra, hogy mentıautóként fog majd funkcionálni. A mentıautó egy 13 éves Toyota Hiace-t vált ki, amely nyolcszázezer kilométert futott. Az új mentıautó KIM-ként (Kiemelt Mentı) fog futni, és minden felszereléssel rendelkezik, ami ma már nélkülözhetetlen, mind vezetéstechnikai, mind komfort szempontjából. Ezzel reményeink szerint még színvonalasabbá tehetı Tápiószelén és környéken élık sürgısségi ellátása. Tápiószelei Mentıszolgálat Közérdekő telefonszámok Önkormányzat intézményei: Polgármesteri Hivatal központi telefonszám:... 53/ polgármester... 53/ jegyzı... 53/ aljegyzı: kereskedelmi, szabálysértési ügyek.. 53/ gazdálkodási csoport... 53/ adóigazgatási ügyintézık... 53/ anyakönyvvezetı, népesség nyilv., közgyógy..53/ Szociális ellátás (aktív korúak)... 53/ szociális ellátások, segélyek... 53/ Általános Iskola Széchenyi út / Farmosi út / Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat:... 53/ Település üzemeltetés... 53/ Könyvtár... 53/ Mővelıdési Ház... 53/ Óvoda... 53/ Egészségügyi ellátok: Védınıi szolgálat... 53/ Házi orvosi szolgáltatók: dr. Pap Gábor... 53/ dr. Radics Ilona... 53/ dr. Hódi Pál... 53/ Gyermekorvos... 53/ Fogászat / Ügyelet (16.00 órától óráig)... 29/ Egyéb közérdekő telefonszámok: Tápiószelei Rendırırs... 53/ Közvilágítási hibabejelentés telefonszáma: / Pest Megyei Kormányhivatal Nagykátai Járási Hivatala Nagykáta, Dózsa Gy. út 2. Telefonkönyv Törzshivatal - Tarnavölgyiné dr. Tényi Ágnes hivatalvezetı...29/ Hatósági ügyek... 29/ Okmányiroda - Bálintné Kelemen Zsuzsanna Okmányiroda vezetı... 29/ Okmányiroda... 29/ Szociális ügyek... 29/ Szabálysértési ügyek... 29/ Gyámhivatal - Dr. Túróczi Zoltán Gyámhivatal vezetı... 29/ Fogl Imola... 29/ Hán László Jánosné... 29/ Juhász Annamária... 29/ Kollár Diána... 29/ Saliba Krisztina... 29/ Szénégetı László... 29/ Visnyei Zsuzsanna... 29/ Tápiószelei járási kirendeltség... 53/

14 március A 164/2008.(XII.20.) FVM rendelet az ebek kötelezı veszettség elleni védıoltásáról az alábbiakat rendeli el: - Védıoltásban kell részesíteni minden 3 hónapot betöltött ebet. - Az oltást az arra rendszeresített oltási könyvbe kell bejegyezni és azt meg kell ırizni. - Az oltásra csak egészséges állat vezethetı fel. - Minden 4 hónapos kort betöltött ebet chippel (azonosító szám) kell ellátni. - Az eb elsı számozott oltási könyvének kiadása ingyenes, az elveszett könyv pótlása díjköteles (500.-Ft), ezért kérjük, hogy az oltási könyveket mindenki hozza magával. Az állatvédelmi törvény szerint az ebtulajdonos az állatok egészségérıl, megfelelı tartásáról, táplálásáról, komfortérzetérıl, a nem kívánt szaporulat megelızésérıl (fogamzásgátló tabletta, injekció, mőtét) köteles gondoskodni. Felhívás ebek kötelezı oltására Az ebek veszettség elleni védıoltása, valamint az ebek féreghajtó szerrel való kezelése kötelezı. Tápiószele településen az ebek kötelezı oltása és féreghajtó szerrel való kezelésére az alábbi idıpontban és helyen kerül sor: Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a Tápiómenti Állatorvosi Ambulancia az ebek évi veszettség elleni kötelezı oltását a következı helyeken és idıpontokban végzi március szombat óráig - Farmosi úti temetı parkolója (Temetı u. és Vörösmarty u. sarok) március szombat óráig - Farmosi úti temetı parkolója (Temetı u. és Vörösmarty u. sarok) Az oltás díja: 3500Ft /eb A féreghajtás ára 200 ft/ 10 kg. AZ EBEK VESZETTSÉG ELLENI OLTÁSA az 1995.évi XCI. törvény és a 20/2001. (III. 09.) FVM rendelet alapján Eboltás Eboltás március 23. (szombat): 8.00 órától óráig Tápiószele, Rákóczi út 4. (Polgármesteri Hivatal melletti raktár - volt Tőzoltószertár) órától óráig Tápiószele, Dózsa-telep (Ibolya út Tulipán út sarok) órától óráig Tápiószele, Rákóczi út 4. (Polgármesteri Hivatal melletti raktár volt Tőzoltószertár) 2013.április 06. (szombat) 8.00 órától óráig Tápiószele, Rákóczi út 4. (Polgármesteri Hivatal melletti raktár volt Tőzoltószertár) Az összevezetett ebek oltásának díja: forint / eb, (az elızı évhez hasonlóan az ár nem változott). Féreghajtó tabletta ára 150.-forint/tabletta. Az oltás alól elvont ebeket a települési önkormányzat a tulajdonos költségére megfigyelésre ebtelepre elszállítatja, mivel ezen ebek az emberre egészségügyi szempontból veszélyesek, valamint az állatok egészségét veszélyeztetı beteg vagy betegségre gyanús ebnek minısülnek. Dr. Krevenka Antal Állatorvos Tel.: KÖTELEZİ MINDEN HÁROM HÓNAPOSNÁL IDİ- SEBB EB ESETÉBEN AZ ALÁBBIAK SZERINT: -a három hónapos kort elérteknél 30 napon belül, -az elsı oltást követıen 6 hónap elteltével, -ezt követıen évenként. A 164/2008. (XII.20) FVM rendelet szerint január 1- jétıl csak az új típusú sorszámozott Kisállat Egészségügyi Könyv illetve az Európai Uniós útlevél használható. Az eboltás elmulasztása az egyes szabálysértésekrıl szóló 218/1999. (XII. 28.) kormányrendelet alapján szabálysértési eljárás megindítását, valamint az állategészségügyrıl szóló évi XCI. tv. alapján, az eb kártalanítás nélküli kiirtását vonja maga után. Dr. Crespo Carlos Enrique Tápiómenti Állatorvosi Ambulancia Mit kell tudni a mikrochipezésrıl? A kedvtelésbıl tartott állatok tartásáról és forgalmazásokról szóló 41/2010. (II.26.) kormányrendelet szerint, január 1- jétıl a 4 hónaposnál idısebb eb csak transzponderrel (bır alá beültetett mikrochip) tartható. Tehát nemcsak tulajdonosváltozás, kutya vásárlása vagy örökbefogadása esetén kötelezı mikrochipezni, hanem MINDEN kutyát kötelezı mikrochippel ellátni. Az eb transzponderrel történı megjelölését követı 8 napon belül, a beavatkozást végzı magánállatorvos köteles az állat a mikrochippel megjelölt ebek adatait nyilvántartó országos elektronikus adatbázisban regisztrálni. A mikrochipet a mőködési engedéllyel rendelkezı állatorvos ülteti be, amely történhet állatorvosi rendelıben, illetve az állattartási helyén is. A mikrochippel való megjelölés megtörténtét az azt elvégzı állatorvos az oltási könyv vagy a kisállatútlevél megfelelı rovatának kitöltésével aláírásával és bélyegzıjével igazolja. Amennyiben a tulajdonos nem hajlandó mikrochipeztetni állatát, az állatorvos megteszi a bejelentést a kerületi Fıállatorvosi Hivatal felé, amely felszólítja az állattartót, hogy tegyen eleget a kötelezettségének. Az állategészségügyi rendeletek megsértéséért forint a bírság alsó határa, de az esetek súlyosságától függıen a kiszabható büntetés több százezer forint is lehet. A mikrochippel kapcsolatos kötelezettség betartását a jegyzı és a kerületi Állatorvosi Hivatal is ellenırzi. A bírság kiszabására az alábbi szervek jogosultak: a jegyzı a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelıség Az állatok mikrochippel való megjelölése rendkívül hasznos dolog, mivel az elkóborolt, elveszett, esetleg ellopott állatok könynyen azonosíthatóvá válnak. Az állatvédelmi rendeletek betartása óriási lépés a nyugat-európai szintő, felelıs és tudatos állattartás felé. A szakszerő beültetés az állatra nézve semmilyen kockázattal, veszéllyel nem jár. Az átlagos injekciós tőnél vastagabb tővel helyezik a kutya nyakának bal oldalára, a bır alá. A beadás után a mikrochip a bır alatti kötıszövetben rögzül. A megfelelı rögzülés érdekében pár óráig a szúrás helyén nem szabad simogatni. A chip egy számsort tartalmaz, amelyhez a központi adatbázisban hozzárendelik a beültetı állatorvos, a tulajdonos (név, cím, telefon, e- mail) és a kötelezı veszettség elleni oltás beadásának adatait. Egy speciális szerkezettel (vonalkód leolvasóhoz hasonló eszköz) külsıleg odaérintve hangjelzést ad és a digitális mutatón megjelenik a számsor, ami ezek után az adatbázisból bármikor visszakereshetı. Dr. Crespo Carlos Enrique Tápiómenti Állatorvosi Ambulancia

15 2013. március 15 GÓLYAHÍR Azért mert szerettek, jöttem e világra, S lettem új fény, csillag, szülık boldogsága. Február hónapban születtek: Fehér Lujza Szőcs Klára és Fehér Attila leánya Szabó Dániel Dósa Vivien és Szabó Gergely fia Hosszú életet és nagyon sok boldogságot kívánunk az újszülötteknek és szüleiknek! Ügyvédi félfogadás Dr. Kása Gábor ügyvéd 2760 Nagykáta, Szabadság tér 7. sz. minden héten csütörtökön 17 és 19 óra között tart kihelyezett ügyvédi félfogadást Tápiószelén, a Simonffy Kálmán Mővelıdési Házban. Telefon: 06/ vagy mobilszám: Nem múlnak ık el, kik szívünkben élnek, Hiába szállnak árnyak, álmok, évek. Juhász Gyula Február hónapban elhunytak Vásárhelyi Pálné született: Vosits Mária élt: 86 évet Megyes Károly élt: 77 évet Vágány István élt: 65 évet Hugyi Imre élt: 68 évet Emléküket megırizzük! Ezúton mondok köszönetet mindazoknak, akik a szeretett férjet, édesapát, nagyapát, Vágány Istvánt utolsó útján elkísérték, sírján a szeretet virágait elhelyezték, és mérhetetlen fájdalmunkban osztoztak. Hálámat szeretném kifejezni orvosainknak (Dr. Pap Gábor, Dr. Radics Ilona, Dr. Hódi Pál), akik több évtizeden keresztül odaadóan gyógyították ıt. Köszönet a rokonoknak, barátoknak, osztálytársaknak, szomszédoknak és kollégáimnak, akik a nagy bajban mellettünk voltak. Köszönet a mentıszolgálat dolgozóinak a gyors segítségnyújtásért, a temetkezési vállalattól kapott (Bartuczné Ilonka és lánya) teljes körő segítséget. Vágány Istvánné és gyermekei GYÖRGYEY KASTÉLY ÉTTEREM ÉS PANZIÓ 2767 Tápiógyörgye, Táncsics Mihály út Pizza házhozszállítás! A Györgyey Kastély Étterem és Panzió elindította ételeinek házhozszállítást. Minden az étlapon szereplő étel és Pizza szállítását vállaljuk, 17 órától: Újszilvás, Tápiószele, Jászboldogháza: Ft Farmos, Újszász, Tápiószőlős, Jánoshida: Ft Étlapok elérhetők a: oldalon. Rendelés: 53/

16 március Az új mentıautó Farsang A versmondó verseny díjazottjai A Matekguru verseny résztvevıi A verseny támogatója a Diverzitás Központ - Tápiószele Város Önkormányzatának lapja Felelıs szerkesztı: Borsos Judit Szerkesztıség: Szatmári Imréné, Vállaji Ottóné, Dömık József, Vona Ferenc Kiadja: Simonffy Kálmán Könyvtár és Mővelıdési Ház Tápiószele, Nyilvántartási szám: Nyomdai Elıkészítés: Patkós Stúdió Tápiószelei - Nyomda: Önkormányzati Repró Stúdió Szolnok Híradó Megjelenik 2200 példányban

KRÓNIKA A februári Önkormányzati Híradó megjelenése óta történt fontosabb eseményekrıl. A féligazság fele hazugság

KRÓNIKA A februári Önkormányzati Híradó megjelenése óta történt fontosabb eseményekrıl. A féligazság fele hazugság 2 2011. március KRÓNIKA A februári megjelenése óta történt fontosabb eseményekrıl. Február 23-án ülésezett a Szociális és a Közmővelıdési Bizottság. Február 24-én Az Ökovíz Kft. közgyőlése volt Cegléden.

Részletesebben

2 2009. október K R Ó N I K A. Beszámoló Önkormányzatunk életérıl

2 2009. október K R Ó N I K A. Beszámoló Önkormányzatunk életérıl 2 2009. október K R Ó N I K A Beszámoló Önkormányzatunk életérıl Augusztus 20-án nagysikerő ünnepi mősorral, koncerttel és tőzijátékkal ünnepeltük Szent István királyunkat és településünk várossá nyilvánítását.

Részletesebben

2 2012. március KÖZMEGHALLGATÁSRÓL

2 2012. március KÖZMEGHALLGATÁSRÓL 2 2012. március KRÓNIKA A februári Önkormányzati Híradó megjelenése óta történt fontosabb eseményekről. A 2012. évi közmeghallgatás nagyobb részben a közelgő szennyvízcsatorna építési beruházásról szólt.

Részletesebben

A HÍR IGAZ TISZTELT VÁLASZTÓK! MEGKEZDİDÖTT A POLGÁRMESTERI HIVATAL AKADÁLYMENTESÍTÉSE. 2 2011. augusztus

A HÍR IGAZ TISZTELT VÁLASZTÓK! MEGKEZDİDÖTT A POLGÁRMESTERI HIVATAL AKADÁLYMENTESÍTÉSE. 2 2011. augusztus 2 2011. augusztus KRÓNIKA A júliusi megjelenése óta történt fontosabb eseményekrıl. Július 12-én az ÖKOVÍZ képviselıjével tárgyaltunk egy építési törmelék lerakó (Vásártér) létesítésérıl. Július 13-án

Részletesebben

2 2010. december KRÓNIKA. December

2 2010. december KRÓNIKA. December 2 2010. december November 16-án a kistérségi Kulturális és sportélet összehangolásáról tartott 8 polgármester megbeszélést Tápiógyörgyén. November 20-án a Pest Megyei Természetbarát Klubok tartották éves

Részletesebben

XVIII.. évfolyam 2009. 2. 2 K I S Z O M B O R K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K I N F O R M Á C I Ó S L A P J A

XVIII.. évfolyam 2009. 2. 2 K I S Z O M B O R K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K I N F O R M Á C I Ó S L A P J A KISZOMBORI - HÍRADÓ XVIII.. évfolyam 2009. 2. 2. szám (márc. ( márc.-ápr. ápr.) K I S Z O M B O R K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K I N F O R M Á C I Ó S L A P J A A TARTALOMBÓL Tájékoztató a

Részletesebben

HÍRADÓ TÁPIÓSZELEI ÖNKORMÁNYZATI. 2012. szeptember. Szerkesztõi közlemény. Weöres Sándor: Kezdõdik az iskola

HÍRADÓ TÁPIÓSZELEI ÖNKORMÁNYZATI. 2012. szeptember. Szerkesztõi közlemény. Weöres Sándor: Kezdõdik az iskola TÁPIÓSZELEI ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 2012. szeptember Weöres Sándor: Kezdõdik az iskola Könyv, toll, tinta, ceruza, rontom-bontom, kezdõdik az iskola, csak aszondom. Kora reggel rohanás, rontom-bontom, nem

Részletesebben

F A I R. Farmosi Információk Riportok. Farmos Község Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és családját március 13-án 18 órára a Művelődési Házba,

F A I R. Farmosi Információk Riportok. Farmos Község Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és családját március 13-án 18 órára a Művelődési Házba, F A I R Farmosi Információk Riportok Lakossági közéleti tájékoztató XXV. évfolyam 1-2. szám 2013. január-február Farmos Község Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és családját március 13-án 18 órára

Részletesebben

HALIMBAI HÍREK ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. Halimba Község Önkormányzata idıszaki lapja VIII. évfolyam. 1. szám 2010. március

HALIMBAI HÍREK ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. Halimba Község Önkormányzata idıszaki lapja VIII. évfolyam. 1. szám 2010. március HALIMBAI HÍREK Halimba Község Önkormányzata idıszaki lapja VIII. évfolyam. 1. szám 2010. március Tisztelt Halimbaiak, Tisztelt Olvasóink! ÖNKORMÁNYZATI HÍREK A Képviselı-testület az Önkormányzat 2010.

Részletesebben

2 2013. május. között. Az eltérő mennyiségben kapott tartós élelmiszerekből 1802 fő részesült. A Hírös Kft. a zöld hulladék szállításának

2 2013. május. között. Az eltérő mennyiségben kapott tartós élelmiszerekből 1802 fő részesült. A Hírös Kft. a zöld hulladék szállításának 2 2013. május KRÓNIKA Az elmúlt hónap legfontosabb eseményei: A Szolnoki út állapotával kapcsolatos többszöri megkeresésünk alapján a Magyar Közút Nzrt. vezérigazgatója, Mázsi Attila úr és a Pest Megyei

Részletesebben

I g a z g a t á s i s z ü n e t

I g a z g a t á s i s z ü n e t 2 2012. augusztus A közigazgatás átalakítása érdekében az elmúlt hetekben a Polgármesteri Hivatal dolgozói a Pest Megyei Kormányhivatal részére több adatszolgáltatásnak tettek eleget. Többek között az

Részletesebben

Levél Önkormányzatának idıszaki lapja 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL

Levél Önkormányzatának idıszaki lapja 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL Levél Önkormányzatának idıszaki lapja 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL Az önkormányzat 254.397 ezer Ft bevétellel számol, amely kb. 20 millió Ftal kevesebb a tavalyi évnél. Ennek oka többek között az, hogy pl.

Részletesebben

2 2012. november. A Tápiószele Székhelyű Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat épületének felújítására benyújtott pályázatunk támogatásban

2 2012. november. A Tápiószele Székhelyű Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat épületének felújítására benyújtott pályázatunk támogatásban 2 2012. november Október 5-6-án nyolcadik alkalommal került megrendezésre a Szele Expo, amely nagyszámú érdeklődőt vonzott. Október 6-án az emlékműsort követően koszorút helyeztünk el a Kossuth parkban

Részletesebben

Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza beszámolója 2012.

Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza beszámolója 2012. Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza beszámolója 2012. Szekszárd 1 A Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza 2012. évi szakmai beszámolója A 2012-es év humán erıforrásának alakulása

Részletesebben

Berczeli. Ahogy Sajó Sándor pályadíjverse mondja: - szelleme az idık szellemébe árad, és az utódokban

Berczeli. Ahogy Sajó Sándor pályadíjverse mondja: - szelleme az idık szellemébe árad, és az utódokban Berczeli Ön a Berczeli Napló 101. számát tartja a kezében. XII. évfolyam 1. szám, 2007. január-június június 2007. május 13-án került sor Nyíregyházán a Bessenyei-szobornál a Bessenyei - társaság által

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ KÖSZÖNET NYÍLT NAP. 2 2012. január

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ KÖSZÖNET NYÍLT NAP. 2 2012. január 2 2012. január KRÓNIKA A novemberi megjelenése óta történt fontosabb eseményekről. A karácsonyi ünnepek csendesen zajlottak településünkön. A művelődési házban szinte egész decemberben civilszervezetek,

Részletesebben

Leányvári Újság. Leinwarer Zeitung. Búcsú az óvodától

Leányvári Újság. Leinwarer Zeitung. Búcsú az óvodától Leányvári Újság Leinwarer Zeitung AZ ÖNKORMÁNYZAT LAPJA II/9. szám 2008. július Búcsú az óvodától 2008. május 30-án a leányvári óvoda nagycsoportosai az évzáróval egybekötött ballagáson búcsúztak el az

Részletesebben

KRÓNIKA Az elmúlt hónap legfontosabb eseményei:

KRÓNIKA Az elmúlt hónap legfontosabb eseményei: 2 2013. június NÉGYÉVESEK LETTÜNK! Tápiószelének 2009. július 1. napjával adományozott Sólyom László köztársasági elnök úr VÁROSI címet. Szabó Istvánné szép korú tápiószelei lakost 90. születésnapja alkalmából

Részletesebben

KRÓNIKA A novemberi Önkormányzati Híradó megjelenése óta történt fontosabb eseményekről.

KRÓNIKA A novemberi Önkormányzati Híradó megjelenése óta történt fontosabb eseményekről. 2 2011. december KRÓNIKA A novemberi megjelenése óta történt fontosabb eseményekről. CSATORNÁZÁS Zajlik a szennyvízberuházás építési munkáira a közbeszerzési eljárás. Három eljárás közvetlenül érinti a

Részletesebben

Levél Önkormányzatának idıszaki lapja

Levél Önkormányzatának idıszaki lapja Levél Önkormányzatának idıszaki lapja A Képviselı-testület a 2013. február 28-i ülésén egyhangúlag, 6 igen szavazattal megalkotta Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2013 (III. 01.) önkormányzati

Részletesebben

Péteri Hírlevél. Pest megyei milleniumi zászlót kaptunk! Péteriért emléklap adományozása. Péteri új jegyzıje: Dr. Guba Zsolt

Péteri Hírlevél. Pest megyei milleniumi zászlót kaptunk! Péteriért emléklap adományozása. Péteri új jegyzıje: Dr. Guba Zsolt HÍRLEVÉL DECEMBER jó 2009.12.18. de. 8:39 Péteri Hírlevél Péteri Község Önkormányzatának hivatalos lapja 2009. évi 6. szám (2009. december) Pest megyei milleniumi zászlót kaptunk! dr. Guba Zsolt személyében.

Részletesebben

Tápiószelei Önkormányzati Híradó

Tápiószelei Önkormányzati Híradó 2014. április 2 2014. április KRÓNIKA Az elmúlt hónap legfontosabb eseményei: A nemzeti ünnepünkön tartott megemlékezésen 11 személy vehetett át települési kitüntetést. Minden elismerésben részesülőnek

Részletesebben

Ha az ünnep elérkezik az életedben, akkor ünnepelj egészen.

Ha az ünnep elérkezik az életedben, akkor ünnepelj egészen. 2011. április www.berettyoujfalu.hu biharihirlap@gmail.com Bihari Hírlap Berettyóújfalu Város havonta megjelenő közéleti magazinja XXI. évfolyam 2. szám Talentum 2011 2 A volt Megyeháza dísztermében került

Részletesebben

Péteri Hírlevél. Munkába álltak a településırök! 2010. évi közmődíjak

Péteri Hírlevél. Munkába álltak a településırök! 2010. évi közmődíjak Hírlevél VÉGLEGES 2010.04.06. de. 8:50 Péteri Hírlevél Péteri Község Önkormányzatának hivatalos lapja 2010. évi 1. szám (2010. március-április) április) Sikeres óvoda-felújítási pályázat! Üdülıházas övezetekben:

Részletesebben

Az elmúlt idıszak eseményeirıl

Az elmúlt idıszak eseményeirıl 1 2 Zsámboki Krónika Az elmúlt idıszak eseményeirıl Kedves Zsámbokiak! Az elmúlt idıszakban a képviselıtestület jóváhagyta a Településszerkezeti Terv módosítását, melynek végleges változata megtekinthetı

Részletesebben

Kerekegyháza lakossága ingyenes gyógymasszázson. 9-16 óráig az orvosi rendelõben.

Kerekegyháza lakossága ingyenes gyógymasszázson. 9-16 óráig az orvosi rendelõben. Kerekegyháza lakossága ingyenes gyógymasszázson P o l g á r m e s t e r i vehet részt 2009. április 25-én 9-16 óráig az orvosi rendelõben. Kerekegyházán az Ifjúság utca 4. szám alatt, a Pékség 2 közelében,

Részletesebben

VI. Autós Ügyességi Verseny és Rally Show

VI. Autós Ügyességi Verseny és Rally Show XXI. évf. 7. (170.) szám 2012. július http://letavertes.hu http://letahirek.blog.hu iwiw-en és facebook-on - letahirek@gmail.com VI. Autós Ügyességi Verseny és Rally Show augusztus 11, szombat 9.00 óra

Részletesebben

Polgármesteri tájékoztató

Polgármesteri tájékoztató 2 ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2011. december Polgármesteri tájékoztató Tisztelt Boldogházi Lakosok! A naptári év végéhez közeledve az alábbi rövid összefoglalót készítettem az év eseményeirıl. Az önkormányzatok

Részletesebben

Helyhatósági választások

Helyhatósági választások Az önkormányzatok független idıszaki kiadványa 2010. szeptember Helyhatósági választások A Helyi Választási Bizottságok nyilvántartásba vették a településeinken induló polgármester és egyéni listás települési

Részletesebben

Európai Uniós forrásból kerül felújításra a Petıfi tér Kartal településen

Európai Uniós forrásból kerül felújításra a Petıfi tér Kartal településen Európai Uniós forrásból kerül felújításra a Petıfi tér Kartal településen Projekt címe: Petıfi tér felújítása, a településkép megújítása A Könyves Kálmán Nyugdíjas Egyesület 2011 novemberében pályázatot

Részletesebben