A Természetjáró Bakancsos Klub Alapszabálya

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Természetjáró Bakancsos Klub Alapszabálya"

Átírás

1 A Természetjáró Bakancsos Klub Alapszabálya A TERMÉSZETJÁRÓ BAKANCSOS KLUB ALAPSZABÁLYA

2 Az án megtartott alakuló közgyűlésen jelenlévő alapító tagok elhatározták, hogy sporttevékenység végzése céljából az egyesülési jogról szóló évi II. tv. alapján egyesületet hoznak létre és működtetnek, amelynek alapokmányaként a jelen alapszabályt állapítják meg. I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület elnevezése: TERMÉSZETJÁRÓ BAKANCSOS KLUB Rövidített elnevezése: TBK 2. Az egyesület székhelye: 2941 Ács, Zichy park 1. Az egyesület levelezési címe: 2941 Ács, Zichy park Az egyesület működési területe: Országos 4. Az egyesület színei: zöld-fehér 5. Az egyesület hivatalos pecsétje: körbélyegző, körben: tájképben Bakancs és Ács felirat, körön kívül: Természetjáró Bakancsos Klub felirat Hivatalos okmányokon, kiadványokon az egyesület pecsétjének használata kötelező. 6. Az egyesület hivatalos jelvényei: Magyar Természetbarát Szövetség által használt jelvények 7. Az egyesület önálló jogi személyiséggel rendelkező társadalmi szervezet. 8. Az egyesület számláját a Komárom és Vidéke Takarékszövetkezet Ácsi Fiókja vezeti. A bankszámla feletti rendelkezésre az elnök, és egy elnökségi tag együttesen jogosult. 9. Az egyesület illetve tagjai kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Magyar Köztársaság Alkotmányát tiszteletben tartják, működésüket a jogszabályok és az alapszabály rendelkezéseinek megfelelően fejtik ki. II. Az egyesület célja és feladatai 10. Az egyesület célja: a.) a természetben való sportos, aktív túrázás népszerűsítése, a teljesítménytúrázók számának növelése, az ifjúsági és diák korosztályok számára túrázás megismertetése és megszerettetése. Természeti és környezeti értékek megismertetése, védelmük aktív elősegítése. b.) a természetjárás igényeinek, elvárásainak kielégítése és érdekképviselete, c.) tagjai részére a rendszeres sportolás és testedzés lehetőségeinek biztosítása, d.) a hazai tömegsport mozgalom kiterjeszkedésének elősegítése,

3 e.) szabadidősport, az ifjúság nevelése, f.) szervezett természetjárás (kerékpárosok, hegymászók, barlangászok), g.) kapcsolattartás általános iskolákkal a természetjárás népszerűsítésére, h.) rendezvények, túrák szervezése. 11. Az egyesület feladata: Az egyesület fenti céljainak elérése érdekében, a.) gondoskodik a tagok tagsági jogviszonyának érvényesítéséről és igazolásáról, b.) természet szeretetre, honi ismeretre, a természetben való helyes viselkedési kultúrára neveli tagjait, c.) támogatja az ifjúsági és diák korosztály természetjáró tevékenységét, d.) természetjárással kapcsolatban reklám és propaganda tevékenységet fejt ki, e.) véleményez, állást foglal és döntéseket hoz az egyesület tagjait érintő szervezeti kérdésekben, f.) sportfegyelmi jogkört gyakorol, g.) célkitűzéseinek eredményes megvalósítása érdekében gazdasági vállalkozási tevékenységet folytat, h.) kapcsolatokat tart fenn a sport terén tevékenykedő hazai és külföldi állami társadalmi szervekkel, szervezetekkel, a tömegkommunikációs eszközök képviselőivel. III. Az egyesület tagsága 12. A tagsági viszony keletkezése: 1./ Az egyesületnek az önkéntesség elve alapján tagja lehet minden olyan magyar és nem magyar természetes személy, valamint bármely belföldi és külföldi jogi vagy nem jogi személyiségű szervezet, aki (amely) a.) elfogadja az egyesület alapszabályát, b.) egyetért az egyesület célkitűzéseivel, c.) vállalja az egyesület feladatainak megvalósításában való közreműködést. 2./ Az egyesület tagjai lehetnek: a.) rendes tagok (e körbe tartoznak az alapító tagok) b.) pártoló tagok, c.) tiszteletbeli tagok. 3./ Az egyesület alapító tagjai: Tóth János Szabolcs 2941 Ács, Vörösmarty u. 21. Hájos László 2941 Ács, Cukorgyártelep 2. Csicsai Zoltán 2941 Ács, Petőfi S. u. 18/A. Cselovszki Ildikó 2941 Ács, Jókai M. u. 16/B. Cselovszki János 2941 Ács, Jókai M. u. 16/B. Liszkai József 2941 Ács, Jókai M. u. 16/A. Liszkai Józsefné 2941 Ács, Jókai M. u. 16/A. Mészáros Miklós 2941 Ács, Gárdonyi G. u. 88. Mészáros Miklósné 2941 Ács, Gárdonyi G. u. 88. Farkas Gyula 2941 Ács, Dr. Tarnay u. 2. Tamasics Balázs 9027 Győr, Nagy I. u. 32. Barta Kornél 2941 Ács, Sóskahely u. 5.

4 Juhász Éva 2941 Ács, Komáromi u / Az egyesület rendes tagja az a természetes személy lehet, aki az egyesületben sport, vagy azzal összefüggő tevékenységet folytat. 5./ Az egyesület pártoló tagja lehet minden olyan természetes személy vagy jogi személy, illetőleg egyéb szervezeti jogalany, aki (amely) az egyesület célkitűzéseinek elérését tevékenységével vagy anyagi hozzájárulásával támogatja. 6./ Az egyesület tiszteletbeli tagja az a természetes vagy jogi személy, illetőleg az egyéb szervezeti jogalany lehet, aki (amely) az egyesület érdekében végzett kimagasló tevékenységével huzamosabb időn keresztül jelentős mértékben hozzájárult az egyesület célkitűzéseinek megvalósításához, és aki ezért az elnökség tiszteletbeli taggá nyilvánít. 7./ A tagok felvétele tiszteletbeli taggá nyilvánítás kivételével írásbeli belépési nyilatkozat alapján történik és a tagfelvétel kérdésében az elnökség határoz. Az elnökség felvételt megtagadó határozatával szemben panasszal lehet fordulni az egyesület közgyűlésén. A határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül, írásban kell a panaszt benyújtani. 8./ A tagsági viszony a tagfelvétel elhatározását követően, a kérelem beérkezésének napjára visszaható hatállyal jön létre. 13. A tagok jogai és kötelezettségei: 1./ Az egyesület rendes tagjainak jogai és kötelezettségei: A rendes tag: a.) részt vehet az egyesület tevékenységében és rendezvényein, b.) használhatja az egyesület létesítményeit, sportszereit és felszereléseit, kérheti az egyesület szakembereinek a segítségét, c.) részesülhet az egyesület által nyújtott kedvezményekben, igénybe veheti az egyesület különböző szolgáltatásait, d.) részt vehet az egyesület közgyűlésein, e.) javaslatot, indítványokat, észrevételeket tehet, véleményt nyilváníthat az egyesületet érintő bármely kérdésben, illetve az egyesület szerveinek működésével kapcsolatosan, f.) választhat és választható az egyesület szerveibe. A rendes tag köteles: a.) az egyesület alapszabályában és egyéb szabályzataiban foglalt egyéb előírásokat, valamint az egyesület szervei által hozott határozatokat megtartani, b.) a közgyűlés által megállapított tagdíjat megfizetni, c.) a közgyűlés által meghatározott összegű tagdíjat minden hó 15. napjáig az egyesülethez eljuttatni, d.) maximális sportteljesítmény elérése érdekében az irányításával megbízott edző utasításainak eleget tenni, e.) a vállalt támogatásokat biztosítani, f.) az egyesület vagyonát megőrizni, g.) az egyesület tevékenységét egyéb módon elősegíteni.

5 2./ A pártoló tag jogai és kötelezettségei: A pártoló tag: a.) részt vehet az egyesület rendezvényein, látogathatja az egyesület létesítményeit, b.) részesülhet az egyesület által nyújtott kedvezményekben, igénybe veheti az egyesület szolgáltatásait, c.) tanácskozási joggal részt vehet az egyesület közgyűlésén, d.) javaslatokat, indítványokat, észrevételeket tehet, véleményt nyilváníthat az egyesület működésével kapcsolatosan. A pártoló tag köteles: a.) az egyesület alapszabályában és egyéb szabályzataiban foglalt előírásokat, valamint az egyesület szervei által hozott határozatokat megtartani, b.) vállalt hozzájárulását teljesíteni, (a pártoló tag rendszeres tagdíjat nem fizet, hozzájárulása mértékét és módját felvételkor az egyesülettel kötött megállapodás tartalmazz). 3./ A tiszteletbeli tag jogai és kötelezettségei: A tiszteletbeli tag: a.) részt vehet az egyesület rendezvényein, látogathatja az egyesület sportlétesítményeit, b.) részesülhet az egyesület által nyújtott kedvezményekben, igénybe veheti az egyesület különböző szolgáltatásait, c.) tanácskozási joggal részt vehet az egyesület közgyűlésén, d.) javaslatokat, indítványokat, észrevételeket tehet, véleményt nyilváníthat az egyesület működésével kapcsolatban. A tiszteletbeli tag köteles: a.) az egyesület alapszabályát, egyéb szabályait, szerveinek határozatait megtartani, b.) az egyesület célkitűzéseit támogatni. 4./ Nem természetes személy tag képviseletét ennek vezetője, vagy az általa kijelölt személy látja el. 14. Tagsági viszony megszűnése: 1./ A tagsági viszony megszűnik: a.) kilépéssel, b.) törléssel, c.) kizárással, d.) a tag halálával, illetve jogutód nélküli megszűnésével, e.) az egyesület megszűnésével. 2./ A tag az egyesületből az elnökséghez intézett írásbeli bejelentéssel az esedékes tagdíj, illetve támogatások rendezése után bármikor kiléphet. 3./ Az elnökség törölheti a tagok nyilvántartásából azt a tagot, aki a tagdíjfizetési kötelezettségének felhívás ellenére, a felhívás kézhezvételétől számított 15 napon belül nem tesz eleget.

6 4./ Az elnökség fegyelmi eljárás lefolytatását követően kizárhatja az egyesületből azt a tagot, aki a tagsági viszonyából eredően kötelezettségeit súlyosan megsérti, és akinek az egyesületben való maradása az egyesület céljainak elérését veszélyezteti. 5./ A törlést vagy kizárást kimondó határozattal szemben a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül a közgyűléshez lehet fellebbezni. A fellebbezésnek a határozat végrehajtására halasztó hatálya van. IV. Az egyesület szervezeti és működési elve 15. Az egyesület tevékenysége: 1./ Az egyesület tevékenységét tagjai és saját szervei útján, valamint az állami és társadalmi szervezetek és társadalmi mozgalmak segítségével fejti ki. 2./ Az egyesület gazdasági tevékenységét csak másodlagosan, céljai elérése végett folytathat. 3./ Az egyesület politikai tevékenységet nem folytathat. 16. Az egyesület működése a demokratikus vezetés és irányítás elveire épül. Az egyesület szerveinek munkájában a testületi elv érvényesül, de a kisebbségi véleményt ismertetni kell. 17. Az egyesület határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza meg. Ha azonban az alapszabály vagy jogszabály minősített többséget ír elő, a határozathozatalhoz a jelenlévő tagok 2/3- ának szavazata szükséges. 18. Az egyesület szervezeti és működési rendjét az IV. tv. és az évi II. tv. rendelkezéseinek figyelembevételével, önállóan alakítja ki. 19. Az egyesület szervei és tisztségviselői: 1./ Az egyesület szervei: a.) közgyűlés, b.) elnökség. 2./ Az egyesület tisztségviselői: a.) elnök, b.) titkár, c.) elnökségi tag.

7 V. Az egyesület szervezete 20. A közgyűlés: 1./ Az egyesület legfőbb döntéshozó szerve a tagok összességéből álló közgyűlés. 2./ A közgyűlésen a rendes tagok szavazati joggal rendelkeznek, míg a tiszteletbeli tagok tanácskozási joggal vehetnek részt. 3./ A közgyűlés az egyesületet érintő minden kérdésben döntési jogkörrel rendelkezik. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: a.) az alapszabály megállapítása és módosítása, b.) az egyesület más társadalmi szervezettel való egyesülésének, szétválásának, úgyszintén feloszlásának kimondása, c.) az egyesület feloszlása esetén döntése az egyesület vagyonának felhasználásáról, d.) az egyesület tisztségviselőinek megválasztása, (az egyesület tisztségviselőinek mandátuma 1 évre szól) e.) döntés sportági szakszövetségbe, egyéb hazai és nemzetközi szervbe való belépésről illetve kilépésről, f.) a testületek, bizottságok beszámolóinak megtárgyalása, elfogadása, g.) az elnökség tagfelvételt megtagadó határozata elleni panasz, illetőleg törlést vagy kizárást kimondó határozata elleni fellebbezés elbírálása, h.) az egyesületi tagdíj mértékének megállapítása, i.) az egyesület évi költségvetésének meghatározása, j.) döntés minden olyan kérdésben, illetve ügyben, amelyet jogszabály hatáskörébe utal. 4./ A közgyűlést egy évben legalább egy alkalommal kell összehívni (rendes közgyűlés). A közgyűlés összehívásáról az elnökség gondoskodik akként, hogy a közgyűlés helyét, időpontját és napirendjét tartalmazó meghívókat a közgyűlést megelőző legalább 15 nappal megküldi a tagok részére. 5./ Az elnökség rendkívüli közgyűlést indokolt esetben bármikor összehívhat. Az elnökség rendkívüli közgyűlést köteles összehívni, ha azt a tagok legalább 1/3-a az ok és cél megjelölésével írásban indítványozza. 6./ A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazásra jogosult rendes tagok több mint fele, de minimum 50%+1 fő jelen van. A határozatképtelenség miatt elhalasztott közgyűlést 15 napon belüli időpontra ismételten össze kell hívni. Az ismételten összehívott közgyűlés az eredeti napirendi pontok vonatkozásában a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes, melyről az eredeti meghívóban tájékoztatni kell a szavazásra jogosult tagokat.

8 7./ A tagok által a közgyűlésen megtárgyalni javasolt rendkívüli kérdések napirendre kerüléséhez a közgyűlésen jelenlévők szavazatainak egyszerű szótöbbsége szükséges. 8./ A közgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel és nyílt szavazással hozza legalább 2/3-os szótöbbség szükséges, azonban a 20. pont 3./ bekezdésének a.)-e.) pontjaiban meghatározott döntések meghozatalához, és az egyesület tisztségviselőinek megválasztása titkos szavazással történik. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. 9./ A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza a közgyűlésen elhangzott javaslatokat, valamint a közgyűlés által meghozott határozatokat. A jegyzőkönyvet a közgyűlés levezető elnöke, a jegyzőkönyvvezető, valamint a két jegyzőkönyv-hitelesítő írja alá. A közgyűlés által hozott határozatokat be kell jegyezni a határozatok jegyzékébe. 21. Az elnökség: 1./ Az egyesület operatív ügyintéző szerve az elnökség. Két közgyűlés közötti időszakban az elnökség az egyesület tevékenységét a közgyűlés határozataival összhangban az elnökség irányítja. 2./ Az elnökség a közgyűlés által egy évre választott négy tisztségviselőből álló testületi szerv. Az elnökség tagjai: a.) elnök, b.) titkár, c.) kettő elnökségi tag. 3./ Az elnökség ülésein tanácskozási joggal részt vehetnek az elnökség által meghívott személyek. 4./ Az elnökség szükség szerint, de évente legalább négyszer ülésezik. Ülése akkor határozatképes, ha azon az elnökségi tagok több mint fele jelen van. A határozatképtelenség miatt legalább három nappal későbbre összehívott elnökségi ülés akkor határozatképes, ha azon legalább az elnök és egy másik elnökségi tag jelen van. 5./ Az elnökség határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. 6./ Az elnökséget az elnök hívja össze, az ülések előkészítéséről a titkár gondoskodik. A megtárgyalandó kérdésekről az ülést megelőző legalább 8 nappal tájékoztatni kell az elnökség tagjait.

9 7./ Az elnökség döntésre jogosult minden olyan kérdésben, amely nem tartozik a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, illetőleg amelyet a közgyűlés nem von saját hatáskörébe. Az elnökség döntései kötelező érvényűek az egyesület tagsága számára. 8./ Az elnökség hatáskörébe tartozik különösen: a.) rendes és rendkívüli közgyűlés helyének és időpontjának meghatározása, a közgyűlések összehívása, a javasolt napirendi pontok előkészítése, b.) a közgyűlési határozatok végrehajtása, c.) a közgyűlés kizárólagos hatáskörén kívül eső, az egyesület törvényes és alapszabály szerinti működését biztosító határozatok meghozatala és végrehajtása, d.) ideiglenes vagy állandó feladatok ellátására munkabizottságok létrehozása, e.) gazdálkodás a megállapított költségvetés keretein belül, f.) éves költségvetési előirányzatok évközi, szükség szerinti módosítása, átcsoportosítása, g.) döntés a költségvetésben nem szereplő rendkívüli kiadásokról, h.) döntés ingatlanvagyon megszerzéséről, elidegenítésről, hitel felvételéről, gazdasági vállalkozási tevékenység folytatásáról, jelentős terhet jelentő kötelezettség vállalásáról, i.) az egyesület éves gazdálkodásáról szóló beszámoló elkészítése és a közgyűlés elé terjesztése, j.) sportfegyelmi jogkör gyakorlása, k.) tagfelvételi kérelem elbírálása, l.) tiszteletbeli taggá nyilvánítása. 9./ Az elnökség beszámolási kötelezettséggel tartozik a közgyűlés felé. Az elnökség éves munkájáról beszámolót készít és azt jóváhagyás végett a közgyűlés elé terjeszti. 22. Az egyesület tisztségviselői: 1./ Az egyesület tisztségviselői a közgyűlés által egy évre választott személyek, akik ellátják a jelen alapszabályban meghatározott feladatkört. Az egyesület tisztségviselői: a.) elnök, b.) titkár, c.) elnökségi tag. 2./ Az egyesület tisztségviselője az egyesületben tagsággal rendelkező, természetes személy lehet. 3./ A tisztségviselők megválasztása a közgyűlésen jelölés alapján, legalább 2/3-os szótöbbséggel, titkos szavazással történik. 4./ Ha több jelölt indulása esetén az első választási fordulóban egyik jelölt sem szerezte meg a megválasztásához szükséges szavazatokat, úgy újabb választási fordulót kell tartani, amelyben a két legtöbb szavazatot kapott jelölt vesz részt. Az újabb választási fordulóban a több szavazatot kapott jelölt tekintendő megválasztottnak. Szavazategyenlőség esetén megismételt szavazást kell tartani, ismételt szavazategyenlőség esetén pedig a jelöltek között sorshúzás dönt.

10 5./ A tisztségviselők megbízatása megszűnik: a.) a megbízatás időtartamának lejáratával, b.) lemondással, c.) a törvényben meghatározott kizáró okok bekövetkeztével, d.) elhalálozással. 6./ Az elnök: Az elnök az egyesület legfőbb tisztségviselője, az elnökség szavazati jogú tagja. Az elnök feladatai különösen: a.) összehívja és levezeti az elnökség üléseit, b.) előterjeszti az elnökség munka és üléstervét, ügyrendjét, c.) képviseli az egyesületet harmadik személyek, bíróság, más hatóságok előtt, d.) aláírási jogkört gyakorol, két tanú aláírásával visszterhes szerződéseket köthet, az utalványozásra azonban az elnök csak egy másik elnökség tagjával együttesen jogosult, e.) felügyeli az egyesület törvényes és alapszabályszerű működését, f.) ellenőrzi a közgyűlés és az elnökség határozatainak végrehajtását, g.) kidolgozza az elnökség munkájáról szóló beszámolót és a közgyűlés elé terjeszti, h.) tájékoztatja a hírközlő szerveket az egyesület tevékenységéről, i.) munkáltatói jogkört gyakorol az egyesület alkalmazottaival szemben, j.) ellátja mindazon feladatokat, amelyeket a jelen alapszabály, illetőleg a közgyűlés vagy az elnökség a feladatkörébe utal. 7./ A titkár: A titkár az elnökség szavazati jogú tagja. A titkár feladatai különösen: a.) irányítja az egyesület adminisztratív tevékenységét, b.) a közgyűlés és az elnökség határozatainak megfelelően, folyamatosan intézi az egyesület ügyeit, c.) előkészíti az egyesület testületi szerveinek üléseit és gondoskodik a hozott határozatok végrehajtásáról, d.) kidolgozza az egyesület nyilvántartási rendszerét, e.) vezeti a határozatok jegyzékét, f.) az elnökkel történő egyeztetés alapján az elnök helyett képviselheti az egyesületet a Magyar Természetbarát Szövetségben, g.) ellátja a közgyűlés és az elnökség által rábízott feladatokat. 8./ Az elnökségi tag: Az elnökségi tag az elnökség szavazati jogú tagja, aki ellátja az elnökség által rábízott feladatokat. VI.

11 Az egyesület gazdálkodása 23. Az egyesület bevételeit a tagdíjak, szponzori támogatások, felajánlások, hozzájárulások, rendezvények megtartásából, reklámtevékenységből, gazdálkodási-vállalkozási tevékenységből származó, valamint egyéb bevételek képezik. Az egyesület gazdálkodási tevékenységet csak másodlagosan, céljai elérése érdekében folytathat. 24. Az egyesület gazdálkodása az elnökség által beterjesztett és a közgyűlés által jóváhagyott éves költségvetés alapján történik. 25. Az egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok a tagdíj megfizetésén túl az egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. 26. A gazdálkodás rendjének részletes szabályait a vonatkozó jogszabályok és jelen alapszabály keretei között, az egyesület gazdálkodási szabályzata tartalmazz. VII. Az egyesület megszűnése 27. Az egyesület megszűnik: a.) feloszlásának a közgyűlés által történő kimondásával, b.) más társadalmi szervezettel való egyesüléssel, c.) a bíróság által történő feloszlatással, d.) megszűnésének megállapításával. 28. Az egyesület megszűnése esetén vagyonának felhasználásáról közgyűlés rendelkezik. Ennek hiányában az egyesület vagyonát sportcélokra kell fordítani. VIII. Záró rendelkezések 29. Jelen alapszabályban részletesen nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, és az Egyesülési jogról szóló évi II. tv., valamint a Társadalmi szervezetek gazdálkodási tevékenységéről szóló 114/1992. (VII. 23.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak. 30. Az alapszabályt az Egyesület január 13. napján megtartott alakuló közgyűlésén elfogadott alapszabály módosításaként a április 7-én megtartott közgyűlés megvitatta, és egyhangúlag elfogadta.

12 Ács, április 7. ph.... az egyesület elnöke

Békatutaj Szabadidősport Egyesület ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Békatutaj Szabadidősport Egyesület ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Békatutaj Szabadidősport Egyesület ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Békatutaj Szabadidősport Egyesület (továbbiakban: egyesület) az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján működő,

Részletesebben

A HORT Sport Egyesület alapszabálya. I. Általános rendelkezések

A HORT Sport Egyesület alapszabálya. I. Általános rendelkezések A HORT Sport Egyesület alapszabálya módosítással egységes szerkezetben I. Általános rendelkezések 1.. (1) Az egyesület tagjai a mai napon megtartott közgyűlésen elhatározták az egyesület közhasznú szervezetként

Részletesebben

ÜRÖMI MÉSZÖLY FOCISULI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. elnök

ÜRÖMI MÉSZÖLY FOCISULI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. elnök AZ ÜRÖMI MÉSZÖLY FOCISULI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Budapest, 2010. február 15. Mészöly Géza elnök 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) Az Ürömi Mészöly Focisuli Sportegyesület (a továbbiakban: Egyesület)

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések A BUDAPESTI FARKASOK AMERIKAI FUTBALL KÖZHASZNÚ EGYESÜLET módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Budapesti Farkasok Amerikai Futball Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: Egyesület)

Részletesebben

CSAKAKTÍVAN SZABADIDŐS SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

CSAKAKTÍVAN SZABADIDŐS SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK CSAKAKTÍVAN SZABADIDŐS SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. A Csakaktívan Szabadidős Sportegyesület (továbbiakban Sportegyesület) magánszemélyek és jogi személyek tevékenységét összehangoló,

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Magyar Snowboard Szövetség (a továbbiakban: MSBSZ) az Egyesülési jogról szóló 1989 évi II. törvény, a Ptk, a Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI és a Sportról

Részletesebben

EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY

EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY 1 ALAPSZABÁLY I. Az Egyesület létrehozása A csatolt alakuló közgyűlés jegyzőkönyvmellékletét képező íven felsoroltak az 1989. évi II. tv. Az egyesülésről, valamint a 2004. évi I

Részletesebben

BARÁTSÁG DIÁKSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

BARÁTSÁG DIÁKSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA BARÁTSÁG DIÁKSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 1. Általános rendelkezések A BARÁTSÁG DIÁKSPORT EGYESÜLET (továbbiakban: sportegyesület) az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény (Etv.) és a Sportról

Részletesebben

Gyermekeinkért Nagycsaládosok Egyesülete

Gyermekeinkért Nagycsaládosok Egyesülete Gyermekeinkért Nagycsaládosok Egyesülete Alapszabály A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény rendelkezéseinek az Egyesület Alapszabályban való rögzítésével. I. Általános rendelkezések

Részletesebben

Az Enyingi Városi Sportegyesület. Alapszabálya

Az Enyingi Városi Sportegyesület. Alapszabálya Az Enyingi Városi Sportegyesület Alapszabálya 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY Az Enyingi Városi Sportegyesület az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján önállóan működő társadalmi

Részletesebben

A TORDAS SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A TORDAS SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A TORDAS SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Székhelye: 2463 Tordas Szabadság utca 87. I. Általános Rendelkezések 1 A TORDAS SPORTEGYESÜLET (a továbbiakban: Sportegyesület) az egyesülési jogról valamint a civil

Részletesebben

Szaporodásbiológiai Társaság Alapszabálya (az 2014. november 7. i napi módosításokkal egységes szerkezetben) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Szaporodásbiológiai Társaság Alapszabálya (az 2014. november 7. i napi módosításokkal egységes szerkezetben) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 Szaporodásbiológiai Társaság Alapszabálya (az 2014. november 7. i napi módosításokkal egységes szerkezetben) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Szaporodásbiológiai Társaság 2. Székhelye:

Részletesebben

SZEGEDI ÚSZÓ EGYLET ALAPSZABÁLYA

SZEGEDI ÚSZÓ EGYLET ALAPSZABÁLYA SZEGEDI ÚSZÓ EGYLET ALAPSZABÁLYA a módosításokkal egységes szerkezetben (2009. szeptember 30.) Bevezetés Szegedi Úszó Egylet alapvetően sporttevékenység folytatására az egyesülési jogról szóló 1989. évi

Részletesebben

A MAGYAR EJTŐERNYŐS SZÖVETSÉG. közhasznú szervezet 2010. JÚLIUS 2.

A MAGYAR EJTŐERNYŐS SZÖVETSÉG. közhasznú szervezet 2010. JÚLIUS 2. A MAGYAR EJTŐERNYŐS SZÖVETSÉG közhasznú szervezet A L A P S Z A B Á L Y A 2010. JÚLIUS 2. 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Magyar Ejtőernyős Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) a szabadidősport

Részletesebben

- 2 - 7. Közhasznúsági fokozata: - A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 1. -a, valamint 7. -a szerinti közhasznúság.

- 2 - 7. Közhasznúsági fokozata: - A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 1. -a, valamint 7. -a szerinti közhasznúság. A Vadvilág Magyar Természetfotósok Egyesületének Alapszabálya PREAMBULUM Az egyesülési jog mindenkit megillető alapvető szabadságjog, amelyet a Magyar Köztársaság elismer, és biztosítja annak zavartalan

Részletesebben

Nagycsaládosok Solymári Egyesülete

Nagycsaládosok Solymári Egyesülete Nagycsaládosok Solymári Egyesülete Módosított Alapszabály A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény rendelkezéseinek az Egyesület Alapszabályában való rögzítésével I. Általános rendelkezések

Részletesebben

A BIATORBÁGYI NAGYCSALÁDOSOK EGYESÜLETÉNEK EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA

A BIATORBÁGYI NAGYCSALÁDOSOK EGYESÜLETÉNEK EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA A BIATORBÁGYI NAGYCSALÁDOSOK EGYESÜLETÉNEK EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA Biatorbágy, 2012. március 21. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK (1) A Biatorbágyi Nagycsaládosok Egyesületének (továbbiakban

Részletesebben

A HEGYRE FEL! TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLET RÖVIDEN 'HFTE' ALAPSZABÁLYA

A HEGYRE FEL! TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLET RÖVIDEN 'HFTE' ALAPSZABÁLYA A HEGYRE FEL! TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLET RÖVIDEN 'HFTE' ALAPSZABÁLYA Preambulum: Jelen Alapító okirat az Egyesület 2013. 05. 24. napján megtartott közgyűlésen elfogadott, a 2013. 06. 30. és 2014.02.28. megtartott

Részletesebben

Magyar Kutyasport Szövetség ALAPSZABÁLY Budapest 2013. november 28.

Magyar Kutyasport Szövetség ALAPSZABÁLY Budapest 2013. november 28. Magyar Kutyasport Szövetség ALAPSZABÁLY Budapest 2013. november 28. a Magyar Kutyasport Szövetség (korábban Magyar Kutyaszánhajtó és Canicross Szövetség) 2013 november 28. napján megtartott közgyűlésén

Részletesebben

SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLY

SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLY SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. A sportegyesület adatai 1. A sportegyesület: neve: Szombathelyi Vízmű SC székhelye: Szombathely, Bartók Béla krt. 41. zászlaja: kék-fehér bélyegzője: háromszög alakú bélyegző

Részletesebben

Szövetsége (továbbiakban: Egyesület) Pécs ISopianae Örökség Kht. 7624 Pécs, Esze Tamás u. 5. Magyar Köztársaság területe

Szövetsége (továbbiakban: Egyesület) Pécs ISopianae Örökség Kht. 7624 Pécs, Esze Tamás u. 5. Magyar Köztársaság területe 2006 1 Általános rendelkezések Az egyesület neve: Magyarországi Történeti Városok Szövetsége (továbbiakban: Egyesület) Az egyesület székhelye: Az alapítás éve: 2006 és Térségek Pécs ISopianae Örökség Kht

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

ALAPSZABÁLY. (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) ALAPSZABÁLY (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 1. Az Egyesület neve: AOPA Hungary, Magyar Repülőgéptulajdonosok és Pilóták Szövetsége Közhasznú Egyesület, a továbbiakban Egyesület.

Részletesebben

a Futapest Klub Egyesület ALAPSZABÁLYA

a Futapest Klub Egyesület ALAPSZABÁLYA a Futapest Klub Egyesület ALAPSZABÁLYA A vastagított, dőlt betűvel szedett módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva I. Az EGYESÜLET ADATAI 1.1. Az Egyesület neve: Futapest Klub Egyesület 1.2. Az Egyesület

Részletesebben

Kerekasztal a Részvételi Demokráciáért Egyesület (KARD) A l a p s z a b á l y a. I. Az Egyesület adatai

Kerekasztal a Részvételi Demokráciáért Egyesület (KARD) A l a p s z a b á l y a. I. Az Egyesület adatai Kerekasztal a Részvételi Demokráciáért Egyesület (KARD) A l a p s z a b á l y a I. Az Egyesület adatai 1. A Szervezet neve: Kerekasztal a Részvételi Demokráciáért Egyesület Nevének rövidítése: KARD Székhelye:

Részletesebben

ALAPSZABÁLY MAGYAR OLIMPIAI BAJNOKOK KLUBJA

ALAPSZABÁLY MAGYAR OLIMPIAI BAJNOKOK KLUBJA ALAPSZABÁLY MAGYAR OLIMPIAI BAJNOKOK KLUBJA A Magyar Olimpiai Bajnokok Klubja (továbbiakban: Klub) elsődlegesen azon magánszemélyek társulása, akik Magyarország színeiben olimpiai bajnokságot nyertek.

Részletesebben

2013. ROZSDAMARÓK VETERÁNJÁRMŰ EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY

2013. ROZSDAMARÓK VETERÁNJÁRMŰ EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY ROZSDAMARÓK VETERÁNJÁRMŰ EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY 2013. 1 1. cikk: Általános rendelkezések 1.1. Az Egyesület a. neve: Rozsdamarók Veteránjármű Egyesülete (továbbiakban: Egyesület) b. rövidített neve: RVE

Részletesebben

Seven Hills MTB SC-TREK SPORTEGYESÜLET. Alapszabálya

Seven Hills MTB SC-TREK SPORTEGYESÜLET. Alapszabálya *************************************************************************** Seven Hills MTB SC-TREK SPORTEGYESÜLET Alapszabálya kelt: Kaposvár, 2014-05-12. ***************************************************************************

Részletesebben

VASI RENDŐR SPORTSEGÉLY ÉS SPORTEGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A

VASI RENDŐR SPORTSEGÉLY ÉS SPORTEGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A VASI RENDŐR SPORTSEGÉLY ÉS SPORTEGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A I.A sportsegély és sportegyesület neve, székhelye 1. Az egyesület neve: VASI RENDŐR SPORTSEGÉLY ÉS SPORTEGYESÜLET (rövidítése: VRSSE) Továbbiakban:

Részletesebben

DEBRECEN VÁROSI LÖVÉSZ EGYLET ALAPSZABÁLY Elfogadta a Debrecen Városi Lövész Egylet közgyűlése Érvényes: 2006. május 27-től

DEBRECEN VÁROSI LÖVÉSZ EGYLET ALAPSZABÁLY Elfogadta a Debrecen Városi Lövész Egylet közgyűlése Érvényes: 2006. május 27-től DEBRECEN VÁROSI LÖVÉSZ EGYLET ALAPSZABÁLY Elfogadta a Debrecen Városi Lövész Egylet közgyűlése Érvényes: 2006. május 27-től BEVEZETŐ A Debrecen Városi Lövész Egylet tagjai megállapítják, hogy az Egyesület

Részletesebben