A Természetjáró Bakancsos Klub Alapszabálya

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Természetjáró Bakancsos Klub Alapszabálya"

Átírás

1 A Természetjáró Bakancsos Klub Alapszabálya A TERMÉSZETJÁRÓ BAKANCSOS KLUB ALAPSZABÁLYA

2 Az án megtartott alakuló közgyűlésen jelenlévő alapító tagok elhatározták, hogy sporttevékenység végzése céljából az egyesülési jogról szóló évi II. tv. alapján egyesületet hoznak létre és működtetnek, amelynek alapokmányaként a jelen alapszabályt állapítják meg. I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület elnevezése: TERMÉSZETJÁRÓ BAKANCSOS KLUB Rövidített elnevezése: TBK 2. Az egyesület székhelye: 2941 Ács, Zichy park 1. Az egyesület levelezési címe: 2941 Ács, Zichy park Az egyesület működési területe: Országos 4. Az egyesület színei: zöld-fehér 5. Az egyesület hivatalos pecsétje: körbélyegző, körben: tájképben Bakancs és Ács felirat, körön kívül: Természetjáró Bakancsos Klub felirat Hivatalos okmányokon, kiadványokon az egyesület pecsétjének használata kötelező. 6. Az egyesület hivatalos jelvényei: Magyar Természetbarát Szövetség által használt jelvények 7. Az egyesület önálló jogi személyiséggel rendelkező társadalmi szervezet. 8. Az egyesület számláját a Komárom és Vidéke Takarékszövetkezet Ácsi Fiókja vezeti. A bankszámla feletti rendelkezésre az elnök, és egy elnökségi tag együttesen jogosult. 9. Az egyesület illetve tagjai kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Magyar Köztársaság Alkotmányát tiszteletben tartják, működésüket a jogszabályok és az alapszabály rendelkezéseinek megfelelően fejtik ki. II. Az egyesület célja és feladatai 10. Az egyesület célja: a.) a természetben való sportos, aktív túrázás népszerűsítése, a teljesítménytúrázók számának növelése, az ifjúsági és diák korosztályok számára túrázás megismertetése és megszerettetése. Természeti és környezeti értékek megismertetése, védelmük aktív elősegítése. b.) a természetjárás igényeinek, elvárásainak kielégítése és érdekképviselete, c.) tagjai részére a rendszeres sportolás és testedzés lehetőségeinek biztosítása, d.) a hazai tömegsport mozgalom kiterjeszkedésének elősegítése,

3 e.) szabadidősport, az ifjúság nevelése, f.) szervezett természetjárás (kerékpárosok, hegymászók, barlangászok), g.) kapcsolattartás általános iskolákkal a természetjárás népszerűsítésére, h.) rendezvények, túrák szervezése. 11. Az egyesület feladata: Az egyesület fenti céljainak elérése érdekében, a.) gondoskodik a tagok tagsági jogviszonyának érvényesítéséről és igazolásáról, b.) természet szeretetre, honi ismeretre, a természetben való helyes viselkedési kultúrára neveli tagjait, c.) támogatja az ifjúsági és diák korosztály természetjáró tevékenységét, d.) természetjárással kapcsolatban reklám és propaganda tevékenységet fejt ki, e.) véleményez, állást foglal és döntéseket hoz az egyesület tagjait érintő szervezeti kérdésekben, f.) sportfegyelmi jogkört gyakorol, g.) célkitűzéseinek eredményes megvalósítása érdekében gazdasági vállalkozási tevékenységet folytat, h.) kapcsolatokat tart fenn a sport terén tevékenykedő hazai és külföldi állami társadalmi szervekkel, szervezetekkel, a tömegkommunikációs eszközök képviselőivel. III. Az egyesület tagsága 12. A tagsági viszony keletkezése: 1./ Az egyesületnek az önkéntesség elve alapján tagja lehet minden olyan magyar és nem magyar természetes személy, valamint bármely belföldi és külföldi jogi vagy nem jogi személyiségű szervezet, aki (amely) a.) elfogadja az egyesület alapszabályát, b.) egyetért az egyesület célkitűzéseivel, c.) vállalja az egyesület feladatainak megvalósításában való közreműködést. 2./ Az egyesület tagjai lehetnek: a.) rendes tagok (e körbe tartoznak az alapító tagok) b.) pártoló tagok, c.) tiszteletbeli tagok. 3./ Az egyesület alapító tagjai: Tóth János Szabolcs 2941 Ács, Vörösmarty u. 21. Hájos László 2941 Ács, Cukorgyártelep 2. Csicsai Zoltán 2941 Ács, Petőfi S. u. 18/A. Cselovszki Ildikó 2941 Ács, Jókai M. u. 16/B. Cselovszki János 2941 Ács, Jókai M. u. 16/B. Liszkai József 2941 Ács, Jókai M. u. 16/A. Liszkai Józsefné 2941 Ács, Jókai M. u. 16/A. Mészáros Miklós 2941 Ács, Gárdonyi G. u. 88. Mészáros Miklósné 2941 Ács, Gárdonyi G. u. 88. Farkas Gyula 2941 Ács, Dr. Tarnay u. 2. Tamasics Balázs 9027 Győr, Nagy I. u. 32. Barta Kornél 2941 Ács, Sóskahely u. 5.

4 Juhász Éva 2941 Ács, Komáromi u / Az egyesület rendes tagja az a természetes személy lehet, aki az egyesületben sport, vagy azzal összefüggő tevékenységet folytat. 5./ Az egyesület pártoló tagja lehet minden olyan természetes személy vagy jogi személy, illetőleg egyéb szervezeti jogalany, aki (amely) az egyesület célkitűzéseinek elérését tevékenységével vagy anyagi hozzájárulásával támogatja. 6./ Az egyesület tiszteletbeli tagja az a természetes vagy jogi személy, illetőleg az egyéb szervezeti jogalany lehet, aki (amely) az egyesület érdekében végzett kimagasló tevékenységével huzamosabb időn keresztül jelentős mértékben hozzájárult az egyesület célkitűzéseinek megvalósításához, és aki ezért az elnökség tiszteletbeli taggá nyilvánít. 7./ A tagok felvétele tiszteletbeli taggá nyilvánítás kivételével írásbeli belépési nyilatkozat alapján történik és a tagfelvétel kérdésében az elnökség határoz. Az elnökség felvételt megtagadó határozatával szemben panasszal lehet fordulni az egyesület közgyűlésén. A határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül, írásban kell a panaszt benyújtani. 8./ A tagsági viszony a tagfelvétel elhatározását követően, a kérelem beérkezésének napjára visszaható hatállyal jön létre. 13. A tagok jogai és kötelezettségei: 1./ Az egyesület rendes tagjainak jogai és kötelezettségei: A rendes tag: a.) részt vehet az egyesület tevékenységében és rendezvényein, b.) használhatja az egyesület létesítményeit, sportszereit és felszereléseit, kérheti az egyesület szakembereinek a segítségét, c.) részesülhet az egyesület által nyújtott kedvezményekben, igénybe veheti az egyesület különböző szolgáltatásait, d.) részt vehet az egyesület közgyűlésein, e.) javaslatot, indítványokat, észrevételeket tehet, véleményt nyilváníthat az egyesületet érintő bármely kérdésben, illetve az egyesület szerveinek működésével kapcsolatosan, f.) választhat és választható az egyesület szerveibe. A rendes tag köteles: a.) az egyesület alapszabályában és egyéb szabályzataiban foglalt egyéb előírásokat, valamint az egyesület szervei által hozott határozatokat megtartani, b.) a közgyűlés által megállapított tagdíjat megfizetni, c.) a közgyűlés által meghatározott összegű tagdíjat minden hó 15. napjáig az egyesülethez eljuttatni, d.) maximális sportteljesítmény elérése érdekében az irányításával megbízott edző utasításainak eleget tenni, e.) a vállalt támogatásokat biztosítani, f.) az egyesület vagyonát megőrizni, g.) az egyesület tevékenységét egyéb módon elősegíteni.

5 2./ A pártoló tag jogai és kötelezettségei: A pártoló tag: a.) részt vehet az egyesület rendezvényein, látogathatja az egyesület létesítményeit, b.) részesülhet az egyesület által nyújtott kedvezményekben, igénybe veheti az egyesület szolgáltatásait, c.) tanácskozási joggal részt vehet az egyesület közgyűlésén, d.) javaslatokat, indítványokat, észrevételeket tehet, véleményt nyilváníthat az egyesület működésével kapcsolatosan. A pártoló tag köteles: a.) az egyesület alapszabályában és egyéb szabályzataiban foglalt előírásokat, valamint az egyesület szervei által hozott határozatokat megtartani, b.) vállalt hozzájárulását teljesíteni, (a pártoló tag rendszeres tagdíjat nem fizet, hozzájárulása mértékét és módját felvételkor az egyesülettel kötött megállapodás tartalmazz). 3./ A tiszteletbeli tag jogai és kötelezettségei: A tiszteletbeli tag: a.) részt vehet az egyesület rendezvényein, látogathatja az egyesület sportlétesítményeit, b.) részesülhet az egyesület által nyújtott kedvezményekben, igénybe veheti az egyesület különböző szolgáltatásait, c.) tanácskozási joggal részt vehet az egyesület közgyűlésén, d.) javaslatokat, indítványokat, észrevételeket tehet, véleményt nyilváníthat az egyesület működésével kapcsolatban. A tiszteletbeli tag köteles: a.) az egyesület alapszabályát, egyéb szabályait, szerveinek határozatait megtartani, b.) az egyesület célkitűzéseit támogatni. 4./ Nem természetes személy tag képviseletét ennek vezetője, vagy az általa kijelölt személy látja el. 14. Tagsági viszony megszűnése: 1./ A tagsági viszony megszűnik: a.) kilépéssel, b.) törléssel, c.) kizárással, d.) a tag halálával, illetve jogutód nélküli megszűnésével, e.) az egyesület megszűnésével. 2./ A tag az egyesületből az elnökséghez intézett írásbeli bejelentéssel az esedékes tagdíj, illetve támogatások rendezése után bármikor kiléphet. 3./ Az elnökség törölheti a tagok nyilvántartásából azt a tagot, aki a tagdíjfizetési kötelezettségének felhívás ellenére, a felhívás kézhezvételétől számított 15 napon belül nem tesz eleget.

6 4./ Az elnökség fegyelmi eljárás lefolytatását követően kizárhatja az egyesületből azt a tagot, aki a tagsági viszonyából eredően kötelezettségeit súlyosan megsérti, és akinek az egyesületben való maradása az egyesület céljainak elérését veszélyezteti. 5./ A törlést vagy kizárást kimondó határozattal szemben a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül a közgyűléshez lehet fellebbezni. A fellebbezésnek a határozat végrehajtására halasztó hatálya van. IV. Az egyesület szervezeti és működési elve 15. Az egyesület tevékenysége: 1./ Az egyesület tevékenységét tagjai és saját szervei útján, valamint az állami és társadalmi szervezetek és társadalmi mozgalmak segítségével fejti ki. 2./ Az egyesület gazdasági tevékenységét csak másodlagosan, céljai elérése végett folytathat. 3./ Az egyesület politikai tevékenységet nem folytathat. 16. Az egyesület működése a demokratikus vezetés és irányítás elveire épül. Az egyesület szerveinek munkájában a testületi elv érvényesül, de a kisebbségi véleményt ismertetni kell. 17. Az egyesület határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza meg. Ha azonban az alapszabály vagy jogszabály minősített többséget ír elő, a határozathozatalhoz a jelenlévő tagok 2/3- ának szavazata szükséges. 18. Az egyesület szervezeti és működési rendjét az IV. tv. és az évi II. tv. rendelkezéseinek figyelembevételével, önállóan alakítja ki. 19. Az egyesület szervei és tisztségviselői: 1./ Az egyesület szervei: a.) közgyűlés, b.) elnökség. 2./ Az egyesület tisztségviselői: a.) elnök, b.) titkár, c.) elnökségi tag.

7 V. Az egyesület szervezete 20. A közgyűlés: 1./ Az egyesület legfőbb döntéshozó szerve a tagok összességéből álló közgyűlés. 2./ A közgyűlésen a rendes tagok szavazati joggal rendelkeznek, míg a tiszteletbeli tagok tanácskozási joggal vehetnek részt. 3./ A közgyűlés az egyesületet érintő minden kérdésben döntési jogkörrel rendelkezik. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: a.) az alapszabály megállapítása és módosítása, b.) az egyesület más társadalmi szervezettel való egyesülésének, szétválásának, úgyszintén feloszlásának kimondása, c.) az egyesület feloszlása esetén döntése az egyesület vagyonának felhasználásáról, d.) az egyesület tisztségviselőinek megválasztása, (az egyesület tisztségviselőinek mandátuma 1 évre szól) e.) döntés sportági szakszövetségbe, egyéb hazai és nemzetközi szervbe való belépésről illetve kilépésről, f.) a testületek, bizottságok beszámolóinak megtárgyalása, elfogadása, g.) az elnökség tagfelvételt megtagadó határozata elleni panasz, illetőleg törlést vagy kizárást kimondó határozata elleni fellebbezés elbírálása, h.) az egyesületi tagdíj mértékének megállapítása, i.) az egyesület évi költségvetésének meghatározása, j.) döntés minden olyan kérdésben, illetve ügyben, amelyet jogszabály hatáskörébe utal. 4./ A közgyűlést egy évben legalább egy alkalommal kell összehívni (rendes közgyűlés). A közgyűlés összehívásáról az elnökség gondoskodik akként, hogy a közgyűlés helyét, időpontját és napirendjét tartalmazó meghívókat a közgyűlést megelőző legalább 15 nappal megküldi a tagok részére. 5./ Az elnökség rendkívüli közgyűlést indokolt esetben bármikor összehívhat. Az elnökség rendkívüli közgyűlést köteles összehívni, ha azt a tagok legalább 1/3-a az ok és cél megjelölésével írásban indítványozza. 6./ A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazásra jogosult rendes tagok több mint fele, de minimum 50%+1 fő jelen van. A határozatképtelenség miatt elhalasztott közgyűlést 15 napon belüli időpontra ismételten össze kell hívni. Az ismételten összehívott közgyűlés az eredeti napirendi pontok vonatkozásában a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes, melyről az eredeti meghívóban tájékoztatni kell a szavazásra jogosult tagokat.

8 7./ A tagok által a közgyűlésen megtárgyalni javasolt rendkívüli kérdések napirendre kerüléséhez a közgyűlésen jelenlévők szavazatainak egyszerű szótöbbsége szükséges. 8./ A közgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel és nyílt szavazással hozza legalább 2/3-os szótöbbség szükséges, azonban a 20. pont 3./ bekezdésének a.)-e.) pontjaiban meghatározott döntések meghozatalához, és az egyesület tisztségviselőinek megválasztása titkos szavazással történik. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. 9./ A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza a közgyűlésen elhangzott javaslatokat, valamint a közgyűlés által meghozott határozatokat. A jegyzőkönyvet a közgyűlés levezető elnöke, a jegyzőkönyvvezető, valamint a két jegyzőkönyv-hitelesítő írja alá. A közgyűlés által hozott határozatokat be kell jegyezni a határozatok jegyzékébe. 21. Az elnökség: 1./ Az egyesület operatív ügyintéző szerve az elnökség. Két közgyűlés közötti időszakban az elnökség az egyesület tevékenységét a közgyűlés határozataival összhangban az elnökség irányítja. 2./ Az elnökség a közgyűlés által egy évre választott négy tisztségviselőből álló testületi szerv. Az elnökség tagjai: a.) elnök, b.) titkár, c.) kettő elnökségi tag. 3./ Az elnökség ülésein tanácskozási joggal részt vehetnek az elnökség által meghívott személyek. 4./ Az elnökség szükség szerint, de évente legalább négyszer ülésezik. Ülése akkor határozatképes, ha azon az elnökségi tagok több mint fele jelen van. A határozatképtelenség miatt legalább három nappal későbbre összehívott elnökségi ülés akkor határozatképes, ha azon legalább az elnök és egy másik elnökségi tag jelen van. 5./ Az elnökség határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. 6./ Az elnökséget az elnök hívja össze, az ülések előkészítéséről a titkár gondoskodik. A megtárgyalandó kérdésekről az ülést megelőző legalább 8 nappal tájékoztatni kell az elnökség tagjait.

9 7./ Az elnökség döntésre jogosult minden olyan kérdésben, amely nem tartozik a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, illetőleg amelyet a közgyűlés nem von saját hatáskörébe. Az elnökség döntései kötelező érvényűek az egyesület tagsága számára. 8./ Az elnökség hatáskörébe tartozik különösen: a.) rendes és rendkívüli közgyűlés helyének és időpontjának meghatározása, a közgyűlések összehívása, a javasolt napirendi pontok előkészítése, b.) a közgyűlési határozatok végrehajtása, c.) a közgyűlés kizárólagos hatáskörén kívül eső, az egyesület törvényes és alapszabály szerinti működését biztosító határozatok meghozatala és végrehajtása, d.) ideiglenes vagy állandó feladatok ellátására munkabizottságok létrehozása, e.) gazdálkodás a megállapított költségvetés keretein belül, f.) éves költségvetési előirányzatok évközi, szükség szerinti módosítása, átcsoportosítása, g.) döntés a költségvetésben nem szereplő rendkívüli kiadásokról, h.) döntés ingatlanvagyon megszerzéséről, elidegenítésről, hitel felvételéről, gazdasági vállalkozási tevékenység folytatásáról, jelentős terhet jelentő kötelezettség vállalásáról, i.) az egyesület éves gazdálkodásáról szóló beszámoló elkészítése és a közgyűlés elé terjesztése, j.) sportfegyelmi jogkör gyakorlása, k.) tagfelvételi kérelem elbírálása, l.) tiszteletbeli taggá nyilvánítása. 9./ Az elnökség beszámolási kötelezettséggel tartozik a közgyűlés felé. Az elnökség éves munkájáról beszámolót készít és azt jóváhagyás végett a közgyűlés elé terjeszti. 22. Az egyesület tisztségviselői: 1./ Az egyesület tisztségviselői a közgyűlés által egy évre választott személyek, akik ellátják a jelen alapszabályban meghatározott feladatkört. Az egyesület tisztségviselői: a.) elnök, b.) titkár, c.) elnökségi tag. 2./ Az egyesület tisztségviselője az egyesületben tagsággal rendelkező, természetes személy lehet. 3./ A tisztségviselők megválasztása a közgyűlésen jelölés alapján, legalább 2/3-os szótöbbséggel, titkos szavazással történik. 4./ Ha több jelölt indulása esetén az első választási fordulóban egyik jelölt sem szerezte meg a megválasztásához szükséges szavazatokat, úgy újabb választási fordulót kell tartani, amelyben a két legtöbb szavazatot kapott jelölt vesz részt. Az újabb választási fordulóban a több szavazatot kapott jelölt tekintendő megválasztottnak. Szavazategyenlőség esetén megismételt szavazást kell tartani, ismételt szavazategyenlőség esetén pedig a jelöltek között sorshúzás dönt.

10 5./ A tisztségviselők megbízatása megszűnik: a.) a megbízatás időtartamának lejáratával, b.) lemondással, c.) a törvényben meghatározott kizáró okok bekövetkeztével, d.) elhalálozással. 6./ Az elnök: Az elnök az egyesület legfőbb tisztségviselője, az elnökség szavazati jogú tagja. Az elnök feladatai különösen: a.) összehívja és levezeti az elnökség üléseit, b.) előterjeszti az elnökség munka és üléstervét, ügyrendjét, c.) képviseli az egyesületet harmadik személyek, bíróság, más hatóságok előtt, d.) aláírási jogkört gyakorol, két tanú aláírásával visszterhes szerződéseket köthet, az utalványozásra azonban az elnök csak egy másik elnökség tagjával együttesen jogosult, e.) felügyeli az egyesület törvényes és alapszabályszerű működését, f.) ellenőrzi a közgyűlés és az elnökség határozatainak végrehajtását, g.) kidolgozza az elnökség munkájáról szóló beszámolót és a közgyűlés elé terjeszti, h.) tájékoztatja a hírközlő szerveket az egyesület tevékenységéről, i.) munkáltatói jogkört gyakorol az egyesület alkalmazottaival szemben, j.) ellátja mindazon feladatokat, amelyeket a jelen alapszabály, illetőleg a közgyűlés vagy az elnökség a feladatkörébe utal. 7./ A titkár: A titkár az elnökség szavazati jogú tagja. A titkár feladatai különösen: a.) irányítja az egyesület adminisztratív tevékenységét, b.) a közgyűlés és az elnökség határozatainak megfelelően, folyamatosan intézi az egyesület ügyeit, c.) előkészíti az egyesület testületi szerveinek üléseit és gondoskodik a hozott határozatok végrehajtásáról, d.) kidolgozza az egyesület nyilvántartási rendszerét, e.) vezeti a határozatok jegyzékét, f.) az elnökkel történő egyeztetés alapján az elnök helyett képviselheti az egyesületet a Magyar Természetbarát Szövetségben, g.) ellátja a közgyűlés és az elnökség által rábízott feladatokat. 8./ Az elnökségi tag: Az elnökségi tag az elnökség szavazati jogú tagja, aki ellátja az elnökség által rábízott feladatokat. VI.

11 Az egyesület gazdálkodása 23. Az egyesület bevételeit a tagdíjak, szponzori támogatások, felajánlások, hozzájárulások, rendezvények megtartásából, reklámtevékenységből, gazdálkodási-vállalkozási tevékenységből származó, valamint egyéb bevételek képezik. Az egyesület gazdálkodási tevékenységet csak másodlagosan, céljai elérése érdekében folytathat. 24. Az egyesület gazdálkodása az elnökség által beterjesztett és a közgyűlés által jóváhagyott éves költségvetés alapján történik. 25. Az egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok a tagdíj megfizetésén túl az egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. 26. A gazdálkodás rendjének részletes szabályait a vonatkozó jogszabályok és jelen alapszabály keretei között, az egyesület gazdálkodási szabályzata tartalmazz. VII. Az egyesület megszűnése 27. Az egyesület megszűnik: a.) feloszlásának a közgyűlés által történő kimondásával, b.) más társadalmi szervezettel való egyesüléssel, c.) a bíróság által történő feloszlatással, d.) megszűnésének megállapításával. 28. Az egyesület megszűnése esetén vagyonának felhasználásáról közgyűlés rendelkezik. Ennek hiányában az egyesület vagyonát sportcélokra kell fordítani. VIII. Záró rendelkezések 29. Jelen alapszabályban részletesen nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, és az Egyesülési jogról szóló évi II. tv., valamint a Társadalmi szervezetek gazdálkodási tevékenységéről szóló 114/1992. (VII. 23.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak. 30. Az alapszabályt az Egyesület január 13. napján megtartott alakuló közgyűlésén elfogadott alapszabály módosításaként a április 7-én megtartott közgyűlés megvitatta, és egyhangúlag elfogadta.

12 Ács, április 7. ph.... az egyesület elnöke

A Túrabotos Természetjáró Klub ALAPSZABÁLYA

A Túrabotos Természetjáró Klub ALAPSZABÁLYA A Túrabotos Természetjáró Klub ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Túrabotos Természetjáró Klub 2.Rövidítése: TTK 3.Az egyesület székhelye: 9400 Sopron, Halász utca 39. 4.Működési

Részletesebben

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Veszprémi Múzeumegylet 2. Az egyesület székhelye: 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. 3. Az egyesület működési területe: Veszprém megye.

Részletesebben

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület alapító tagjai a 2006. JANUÁR 19.-én megtartott alakuló taggyűlésén a szabadidő kultúrált eltöltése, valamint a darts sport gyakorlása, fejlesztése és

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye:

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye: Alapító okirat 1. Az egyesület neve, székhelye: 1.1. Az egyesület neve: Villanypára Egyesület Az egyesület rövidített neve: VAPER 1.2. Székhelye: 6766 Dóc, Petőfi u. 9. 1.3. Az egyesület emblémája: 1.4

Részletesebben

Békatutaj Szabadidősport Egyesület ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Békatutaj Szabadidősport Egyesület ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Békatutaj Szabadidősport Egyesület ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Békatutaj Szabadidősport Egyesület (továbbiakban: egyesület) az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján működő,

Részletesebben

A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: 1 ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. A sportegyesület neve: Jeet Kune Do / Kali Nagykanizsa Sportegyesület 2. Székhelye:

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók létrehozták a Vagyonépítő Klubot. A Vagyonépítő Klub 2008. március 29 -i Klubgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el. I. A Klub adatai 1 A Klub neve:

Részletesebben

NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET

NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET - 1 - NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 2005. október 3. - 2-1. A sportegyesület neve: NK. TEKE SE ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések

Részletesebben

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1.1. Az Egyesület neve: ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Rövid neve: Értem Egyesület 1.2. Az

Részletesebben

Alapszabályzat. 2008. március

Alapszabályzat. 2008. március Alapszabályzat 2008. március Alapszabályzat I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Kreatív Kenese Egyesület 2. Az Egyesület székhelye: 8174 Balatonkenese, Soós hegyi u. 2. 3. Az Egyesület levelezési

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület ALAPSZABÁLYA Csobánka, 2012 március 23 2 I) Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Csobánkai Polgárőr Egyesület 2. Székhelye: 2014 Csobánka, Fő út 1. (Csobánka Község

Részletesebben

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA 2 I. Általános rendelkezések (1) A Klub, Klub neve: Fűzfői Ipartelep Klub (a továbbiakban: Klub). (2) A Klub székhelye: Balatonfűzfő, Munkás tér 2. (3) A Klub önkormányzati

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Komthermál Kft. Úszóklub Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az egyesület közgyűlése által 2011. július 08-án elfogadott az egyesület szervezeti és működési szabályzatának III./2.10. pontját

Részletesebben

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA melyet a Gyömrő 2000 Kör tagjai a 2010. május 14. napján megtartott közgyűlésen az alábbiak szerint fogadtak el. 1. AZ EGYESÜLET ELNEVEZÉSE: Gyömrő 2000

Részletesebben

- 1 - 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo

- 1 - 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo A PELIKÁN SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA - 1-1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo természetes személyek által kialakított közösségeknek,

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY A 2000. január 29.-án megtartott alapító taggyűlésen és 2000. június 21-én tartott taggyűlésen elfogadott, egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

Egyesületi alapszabály

Egyesületi alapszabály EASZ-01 - Egyesület adatai 1. Kötelező rendelkezések az általános rendelkezések körében 1.1. az egyesület neve Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület 1.2. az egyesület székhelye Irányítószám Község, város Közterület

Részletesebben

A SOPRONI ÉPÍTŐK SPORTKÖRE ALAPSZABÁLYA /Egységes szerkezetbe foglalva 2009. november 6./ I. Általános rendelkezések

A SOPRONI ÉPÍTŐK SPORTKÖRE ALAPSZABÁLYA /Egységes szerkezetbe foglalva 2009. november 6./ I. Általános rendelkezések A SOPRONI ÉPÍTŐK SPORTKÖRE ALAPSZABÁLYA /Egységes szerkezetbe foglalva 2009. november 6./ I. Általános rendelkezések 1.1 A sportegyesület neve: Soproni Építők Sportköre (továbbiakban: egyesület) Rövidített

Részletesebben

Általános Rendelkezések. Célok. Feladatok

Általános Rendelkezések. Célok. Feladatok Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd ALAPSZABÁLYA Általános Rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd 2. Az egyesület rövidített neve: GY.K.S.E. Szekszárd 3.

Részletesebben

Kapos Íjász Egyesület Kaposvár ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Kapos Íjász Egyesület Kaposvár ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Kapos Íjász Egyesület Kaposvár ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Kapos Íjász Egyesület (a továbbiakban sportegyesület) az önkéntesség elvén létrehozott, az egyesülési jogról alkotott 1989. Évi

Részletesebben

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE A L A P S Z A B Á L Y 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az egyesület neve, székhelye, működése 1.1.1 Az egyesület neve: Hajóipari Vállalkozók Egylete 1.1.2 Az egyesület székhelye:

Részletesebben

A Jánossomorjai Sportegyesület Alapszabálya

A Jánossomorjai Sportegyesület Alapszabálya A Jánossomorjai Sportegyesület Alapszabálya 1./ A sportegyesület neve: Jánossomorjai Sportegyesület /rövidítve: JSE/ I. Székhelye: Jánossomorja Ibolya u. 1. Színe: Kék-fehér Zászlaja: Kék-fehér Alapításának

Részletesebben

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés)

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) I. fejezet Általános rendelkezések 1.) A társadalmi szervezet neve: MAGYAR

Részletesebben

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA 1. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület (a továbbiakban: egyesület). 2. Székhelye: 3422

Részletesebben

Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya

Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Mátraalmásért Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 3154 Szuha-Mátraalmás, Bem u. 1. 3. Az Egyesület önkormányzati elven

Részletesebben

Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya

Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya 1. A Sportegyesület neve, székhelye 1. A Sportegyesület neve: Tanítóképző Főiskola Sportklub Budapest, rövidítve: BTFSK. 2. Székhelye: 1126 Budapest,

Részletesebben

Alapszabály. (Módosítva: június 22.)

Alapszabály. (Módosítva: június 22.) Alapszabály (Módosítva: 2007. június 22.) 1. Az egyesület neve: Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület 2. Az egyesület székhelye: Hajdúnánás, Kazinczy u. 19. sz. 3. Az egyesület címe: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság

Részletesebben

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA ALAPSZABÁLY I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI 1. Megnevezése: Veszprémi Utánpótlás Kosárlabda Egyesület Székhelye: 8200 Veszprém, Füredi utca 12. 2. Működési területe: működése kiterjed az ország egész területére.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. 4. A tagság keletkezése, a tagok jogai és kötelezettségei, a tagság megszűnése

ALAPSZABÁLY. 4. A tagság keletkezése, a tagok jogai és kötelezettségei, a tagság megszűnése ALAPSZABÁLY 1. Az egyesület neve Pozsonyi Piknik Egyesület 2. Az egyesület célja Az egyesület célja: 2.1. Az Egyesület célja a magyar kultúra megismerése és megismertetése, a hagyományok és az anyanyelv

Részletesebben

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály Újpalota Sportegyesület Alapszabály Az Újpalota Sportegyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi

Részletesebben

SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR

SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR Alapszabály - tervezet I. Általános rendelkezések A szakkör neve: SZIGETMONOSTORI ÍJÁSZ KÖR A szakkör rövidített neve: SZÍK A szakkör székhelye: Szigetmonostor Faluház 2015 Szigetmonostor,

Részletesebben

A DUNAÚJVÁROSI VITORLÁS SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A DUNAÚJVÁROSI VITORLÁS SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A DUNAÚJVÁROSI VITORLÁS SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Dunaújváros, 2006. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Sportegyesület neve: Dunaújvárosi Vitorlás Sport Egyesület Rövidített neve: DVSE 1.2. Sportegyesület

Részletesebben

Hernádszentandrási Sport Egyesület

Hernádszentandrási Sport Egyesület Hernádszentandrási Sport Egyesület Alapszabálya 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Hernádszentandrási Sport Egyesület Rövidítése: HSE Színe: fekete-fehér Alapításának éve: 2006 Székhelye:

Részletesebben

PÉCS VÁROSI LÖVÉSZKLUB ALAPSZABÁLYA

PÉCS VÁROSI LÖVÉSZKLUB ALAPSZABÁLYA A PÉCS VÁROSI LÖVÉSZKLUB ALAPSZABÁLYA 2011 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 1. A Pécs Városi Lövészklub a lövész sportág feladatainak ellátására létrehozott, önálló jogi személyként működő érdekképviseleti

Részletesebben

ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 2.. 3..

ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 2.. 3.. 1 Társasházak Veszprémi Egyesülete Veszprém, Kossuth L.u.10 ALAPSZABÁLY Társasházak Veszprémi Egyesülete bírósági nyilvántartási száma: 1 697 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. (1.) A Társasházak Veszprémi

Részletesebben

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19.

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19. A Szent Gellért Diákszövetség - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 1 2015. december 19. 1. Általános rendelkezések: 1.1. Az egyesület neve: Szent Gellért Diákszövetség 1.2. Az egyesület

Részletesebben

ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB ALAPSZABÁLYA. Módosításokkal együtt egységes szerkezetben, amit az egyesület közgyűlése 2014. május 09. én elfogadott.

ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB ALAPSZABÁLYA. Módosításokkal együtt egységes szerkezetben, amit az egyesület közgyűlése 2014. május 09. én elfogadott. ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB ALAPSZABÁLYA Módosításokkal együtt egységes szerkezetben, amit az egyesület közgyűlése 2014. május 09. én elfogadott. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB KÖZGYŰLÉS

Részletesebben

A Péterfy Sándor Általános Iskola Iskolai Sportkörének Alapszabálya 2009.

A Péterfy Sándor Általános Iskola Iskolai Sportkörének Alapszabálya 2009. IGAZGATÓSÁG PÉLDÁNYA A Péterfy Sándor Általános Iskola Iskolai Sportkörének Alapszabálya 2009. Tartalomjegyzék 1 A sportkör és tagsága... 3 1.1 A sportkör neve: Péterfy Sándor Általános Iskola Sportköre...

Részletesebben

A RÁKOSMENTE KERÉKPÁROS SPORT ÉS SZABADIDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A RÁKOSMENTE KERÉKPÁROS SPORT ÉS SZABADIDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A RÁKOSMENTE KERÉKPÁROS SPORT ÉS SZABADIDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Rákosmente Kerékpáros Sport és Szabadidő Egyesület (továbbiakban: Egyesület) alakuló Közgyűlése az Egyesülési jogról szóló 1989. évi

Részletesebben

OLCOTE HOCKEY CLUB. H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46

OLCOTE HOCKEY CLUB. H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46 OLCOTE HOCKEY CLUB H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. október 31. 1 I. Általános rész 1.

Részletesebben

A KAPOSVÁR KINIZSI LAKÓTELEPI BÚZAVIRÁG SPORT CLUB A L A P S Z A B Á L Y A 1. A SPORTEGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE, ALAPÍTÁSÁNAK ÉVE

A KAPOSVÁR KINIZSI LAKÓTELEPI BÚZAVIRÁG SPORT CLUB A L A P S Z A B Á L Y A 1. A SPORTEGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE, ALAPÍTÁSÁNAK ÉVE A KAPOSVÁR KINIZSI LAKÓTELEPI BÚZAVIRÁG SPORT CLUB A L A P S Z A B Á L Y A 1. 1. A SPORTEGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE, ALAPÍTÁSÁNAK ÉVE BÚZAVIRÁG SC. KAPOSVÁR TISZA UTCA 1. 1981. 2. A SPORTEGYESÜLET MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Az Egyesület adatai II. Az Egyesület célja. Az iskolai emlékek és hagyományok ápolása, továbbfejlesztése

Az Egyesület adatai II. Az Egyesület célja. Az iskolai emlékek és hagyományok ápolása, továbbfejlesztése Frankelos és Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Baráti Kör ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Frankelos

Részletesebben

2.2. sz. Egyetemi Szabályzat

2.2. sz. Egyetemi Szabályzat 2.2. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM DOKTORANDUSZ ÖNKORMÁNYZAT ALAPSZABÁLYA A Miskolci Egyetem Szenátusának 379/2012. sz. határozata. - 1 - A Miskolci Egyetem Doktorandusz Önkormányzat Alapszabálya

Részletesebben

A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA

A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA 1. Az Egyesület neve: Etyeki Futók Egyesülete Az Egyesület jogi személy. 2. Az Egyesület székhelye: 2091 Etyek, Magyar utca 50. 3. Az Egyesület célja: Az Etyeken

Részletesebben

Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben

Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Általános rendelkezések: A Tiszaújvárosban működő társasházak, lakásszövetkezetek képviselői

Részletesebben

ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET. Alapszabály

ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET. Alapszabály ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET Alapszabály I. Az egyesület neve, székhelye, bélyegzője 1. a. Az egyesület neve: ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET b. Az egyesület székhelye: 1047 Budapest IV., Attila utca 150. c.

Részletesebben

Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások Országos Szövetsége EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások Országos Szövetsége EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások Országos Szövetsége EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján létrehozták az Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások

Részletesebben

Egyesület Alapszabálya

Egyesület Alapszabálya Egyesület Alapszabálya Az Adonyi Evezõs és Vízisport Egyesület alakuló közgyûlésén alapszabályát a következõkben állapítja meg: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az Egyesület neve: Adonyi Evezõs és Vízisport Egyesület

Részletesebben

Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben)

Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben) Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben) A Hemokromatózisos Betegek Egyesülete az Egyesület alapszabályát módosításokkal egységes szerkezetben foglalva a

Részletesebben

DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA

DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA Kelt, Dunaszeg, 2011. július 8. 1 Alapszabály Az egyesület az alapszabályát a 2011. július 8. napján tartott közgyűlésen hozott határozatok alapján, az alábbiak szerint módosítja

Részletesebben

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 I. A Magyar Vámügyi Szövetség (továbbiakban: Szövetség) adatai Elnevezése: Magyar: Angol: Német: Francia: Magyar Vámügyi Szövetség Hungarian

Részletesebben

VOX VOLUPTATIS KÓRUS 1073 Budapest, Barcsay u. 5. Madách Imre Gimnázium 06 (1) Ikt. sz. /2010. ALAPSZABÁLYZAT

VOX VOLUPTATIS KÓRUS 1073 Budapest, Barcsay u. 5. Madách Imre Gimnázium 06 (1) Ikt. sz. /2010. ALAPSZABÁLYZAT VOX VOLUPTATIS KÓRUS 1073 Budapest, Barcsay u. 5. Madách Imre Gimnázium 06 (1) 322-2081 Ikt. sz. /2010. ALAPSZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK Módosítások.3 1. Az egyesület adatai... 3 2. Az Egyesület célja és

Részletesebben

MAGYAR INGATLAN TANÁCS MAGYAR INGATLAN SZAKMAI SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA. Budapest, 2005. április 1.

MAGYAR INGATLAN TANÁCS MAGYAR INGATLAN SZAKMAI SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA. Budapest, 2005. április 1. MAGYAR INGATLAN TANÁCS MAGYAR INGATLAN SZAKMAI SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA Budapest, 2005. április 1. Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvényben (a továbbiakban:

Részletesebben

BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA

BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA A BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA 1 BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.) A Club neve:.. Baranyai Camping Club ( a továbbiakban :.-Club ) 2.) A Club székhelye : Pécs,- 7621.Pécs,-Búza

Részletesebben

Az Egyesületbe felvételüket kérhetik mindazok a természetes és jogi személyek, akik ill. amelyek az Egyesület célkitűzéseit elfogadják.

Az Egyesületbe felvételüket kérhetik mindazok a természetes és jogi személyek, akik ill. amelyek az Egyesület célkitűzéseit elfogadják. MHE tagsági adatok frissítése Kérjük, az alábbi űrlapon frissítse tagsági adatait annak érdekében, hogy könnyebben el tudjuk érni Önt! Frissítem a tagsági adataim Az alapszabályunk III. fejezete: Az Egyesület

Részletesebben

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel.

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel. A Türr István Gazdasági Szakközépiskola sport életének pezsdítését elısegítı társadalmi szervezetet hozott létre 2007. március 8. napján. Az egyesület célja, hogy az oktató-nevelı munkával összhangban

Részletesebben

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE HUNGARIAN EDUCATIONAL RESEARCH ASSOCIATION (HERA) * ALAPSZABÁLY BUDAPEST, 2010 EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény

Részletesebben

LŐRINCI VÁROS SPORT CLUB SPORTEGYESÜLET LVSC ALAPSZABÁLY

LŐRINCI VÁROS SPORT CLUB SPORTEGYESÜLET LVSC ALAPSZABÁLY LŐRINCI VÁROS SPORT CLUB SPORTEGYESÜLET LVSC ALAPSZABÁLY 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Lőrinci Város Sport Club Sportegyesület Rövidített neve: LVSC 1.2. Az egyesület székhelye: 3024

Részletesebben

ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete. Alapszabálya

ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete. Alapszabálya ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete Alapszabálya Az Európai Szülők Magyarországi Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Tanárok Európai Egyesülete

Tanárok Európai Egyesülete Tanárok Európai Egyesülete A Tanárok Európai Egyesületének Alapszabálya, amely készült az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. tv., valamint annak módosításai alapján. I. AZ EGYESÜLET NEVE ÉS CÉLJA Az

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A L A P S Z A B Á L Y 1. Az egyesület neve (1) Az egyesület neve: Harley Tulajdonosok Klubja Dél- Magyarország Chapter Az egyesület rövidített neve: H.O.G. Dél- Magyarország Chapter Az egyesület neve angolul:

Részletesebben

Az EGYÜTT KÖVEGY FEJLŐDÉSÉÉRT EGYESÜLET

Az EGYÜTT KÖVEGY FEJLŐDÉSÉÉRT EGYESÜLET Az EGYÜTT KÖVEGY FEJLŐDÉSÉÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Kövegy, 2008. augusztus 18. ALAPSZABÁLY 1. Általános rendelkezések A jelen alapszabályt elfogadó tagok a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. tv.), az

Részletesebben

A HORT Sport Egyesület alapszabálya. I. Általános rendelkezések

A HORT Sport Egyesület alapszabálya. I. Általános rendelkezések A HORT Sport Egyesület alapszabálya módosítással egységes szerkezetben I. Általános rendelkezések 1.. (1) Az egyesület tagjai a mai napon megtartott közgyűlésen elhatározták az egyesület közhasznú szervezetként

Részletesebben

Magyar Törpesün Tenyésztők és Tartók Egyesülete (MTTE) Alapszabály

Magyar Törpesün Tenyésztők és Tartók Egyesülete (MTTE) Alapszabály Magyar Törpesün Tenyésztők és Tartók Egyesülete (MTTE) Alapszabály 1 I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: MAGYAR TÖRPESÜN TENYÉSZTŐK ÉS TARTÓK EGYESÜLETE 2./ Az egyesület rövid neve:

Részletesebben

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. A szervezet neve Etyeki Polgárőrség Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Egyesület. 2. A szervezet székhelye:

Részletesebben

LENDÜLETBEN AZ IFJÚSÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

LENDÜLETBEN AZ IFJÚSÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA LENDÜLETBEN AZ IFJÚSÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Lendületben az Ifjúság Egyesületet. A Lendületben

Részletesebben

Cégbírósági nyilvántartási szám: /1999. Alapszabály. Az egyesület megjelölése

Cégbírósági nyilvántartási szám: /1999. Alapszabály. Az egyesület megjelölése Cégbírósági nyilvántartási szám: 1. 482/1999 Alapszabály I. Az egyesület megjelölése (1) Az egyesület elnevezése: Zalai Borút Egyesület (2) Az egyesület székhelye: 8790 Zalaszentgrót, Bocskai u. 1. (3)

Részletesebben

ALAPSZABÁLY III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

ALAPSZABÁLY III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA SALGÓTARJÁNI FORGÁCS FÉNY EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I AZ EGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE ÉS JOGÁLLÁSA 1.) Az Egyesület neve: Forgács - Fény Egyesület 2.) Székhelye: 3100 Salgótarján, Forgách Antal út 1. 3.) Levelezési

Részletesebben

Csepel Íjász és Hagyományőrző Egyesület

Csepel Íjász és Hagyományőrző Egyesület Csepel Íjász és Hagyományőrző Egyesület MÓDOSÍTOTT ALAPSZABÁLYA ( egységes szerkezet ) 1./ Általános rendelkezések 1.1./A CSEPEL ÍJÁSZ ÉS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ( a továbbiakban: egyesület ) az egyesülési

Részletesebben

A GÖDI SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTOTT EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A GÖDI SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTOTT EGYSÉGES SZERKEZETBEN A GÖDI SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTOTT EGYSÉGES SZERKEZETBEN 2005 ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Gödi Sport Egyesület, rövidített neve: G.S.E. 2. Az egyesület székhelye:

Részletesebben

BUDAPESTI TOLLASLABDÁZÓK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA

BUDAPESTI TOLLASLABDÁZÓK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA BUDAPESTI TOLLASLABDÁZÓK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA Budapest 2015 Hatályos: 2015. 06. 22. - 1 - I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 1. A Szövetség neve: Budapesti Tollaslabdázók Szövetsége Rövidített neve:

Részletesebben

AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA

AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA Készült az egyesület 2006. 11. 29-én megtartott közgyűlésén elfogadott módosításokkal. Az egyesület neve: I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. Az Universitas

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI EGYESÜLET 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. emelet Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Verzió: 1 Készítette: Készítette: Sebestény

Részletesebben

1. A sportegyesület neve: Dunaújvárosi Diák Sportegyesület Rövidített neve: 2. A sportegyesület székhelye: 2400 Dunaújváros, Vasmű tér 1-2.

1. A sportegyesület neve: Dunaújvárosi Diák Sportegyesület Rövidített neve: 2. A sportegyesület székhelye: 2400 Dunaújváros, Vasmű tér 1-2. D UNAÚJVÁROSI D I Á K S P ORTEGYESÜLET A L A P S Z ABÁLYA E g y s é g e s s z e r k e z e t b e f o g l a l t s z ö v e g ( 2 0 1 4. m á j u s 2 1. ) I. 1. A sportegyesület neve: Dunaújvárosi Diák Sportegyesület

Részletesebben

MAGYAR TUDOMÁNYOS - TECHNOLÓGIAI és IPARI PARKOK SZÖVETSÉGE (KÖZHASZNÚ EGYESÜLET) ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1..

MAGYAR TUDOMÁNYOS - TECHNOLÓGIAI és IPARI PARKOK SZÖVETSÉGE (KÖZHASZNÚ EGYESÜLET) ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. EGYESÜLET száma: 60285/97 MAGYAR TUDOMÁNYOS - TECHNOLÓGIAI és IPARI PARKOK SZÖVETSÉGE (KÖZHASZNÚ EGYESÜLET) ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 1.) Neve : Magyar Tudományos - Technológiai és Ipari

Részletesebben

A Kerge Zerge Természetjáró és Kulturális Egyesület Alapszabálya

A Kerge Zerge Természetjáró és Kulturális Egyesület Alapszabálya A Kerge Zerge Természetjáró és Kulturális Egyesület Alapszabálya melyet az alulírott tagok az 1989. évi II. tv. 1.. szerint fogadtak el az alulírott helyen és időben.. 1. Az Egyesület adatai: (1) Az egyesület

Részletesebben

FPV Egyesület alapszabálya

FPV Egyesület alapszabálya FPV Egyesület alapszabálya Az FPV Egyesület a modellezés azon ágával foglalkozik, ahol modell irányítása az élő videó kép alapján történik és támogat minden olyan modellező tevékenységet, mely az irányításhoz

Részletesebben

MAGYAR LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

MAGYAR LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA MAGYAR LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Magyar Létesítménygazdálkodási Szövetséget.

Részletesebben

Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer

Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer A Szövetség tagja lehet bárki, aki a Green Business Szövetség filozófiáját elfogadja és e gondolat a tevékenységében tükröződik. Tagjaink között szívesen látjuk

Részletesebben

Hamahama Természetjáró Egyesület ALAPSZABÁLYA *

Hamahama Természetjáró Egyesület ALAPSZABÁLYA * Hamahama Természetjáró Egyesület ALAPSZABÁLYA * 1. NÉV Az egyesület neve: Hamahama Természetjáró Egyesület Az egyesület rövidített neve: HATE Az egyesület a nevét ( HAMAHAMA ) - a sokéves hagyományoknak

Részletesebben

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Háros Rádióklub Egyesület Székhelye: 1222 Budapest, Háros u. 70 sz. Működése kiterjed az ország egész területére. Kiadásait tagdíjakból, valamint

Részletesebben

ÜRÖMI MÉSZÖLY FOCISULI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. elnök

ÜRÖMI MÉSZÖLY FOCISULI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. elnök AZ ÜRÖMI MÉSZÖLY FOCISULI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Budapest, 2010. február 15. Mészöly Géza elnök 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) Az Ürömi Mészöly Focisuli Sportegyesület (a továbbiakban: Egyesület)

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

A Magyar Regionális Tudományi Társaság alapszabálya

A Magyar Regionális Tudományi Társaság alapszabálya A Magyar Regionális Tudományi Társaság alapszabálya A 2011. november 24-i közgyűlésen módosított szöveg vastag betűvel jelölve 1. Általános rendelkezések 1.1. Az Egyesület neve: Magyar Regionális Tudományi

Részletesebben

FÜGGETLEN VÁROSI SZÖVETSÉG - MAGYAR EGYESÜLET -

FÜGGETLEN VÁROSI SZÖVETSÉG - MAGYAR EGYESÜLET - EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY FÜGGETLEN VÁROSI SZÖVETSÉG - MAGYAR EGYESÜLET - S Z E G E D Szent-Györgyi Albert u. 2. Egységes szerkezetbe foglalva: 2006. július 6. ALAPSZABÁLY A Független Városi Szövetség Magyar

Részletesebben

BARÁTSÁG DIÁKSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

BARÁTSÁG DIÁKSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA BARÁTSÁG DIÁKSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 1. Általános rendelkezések A BARÁTSÁG DIÁKSPORT EGYESÜLET (továbbiakban: sportegyesület) az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény (Etv.) és a Sportról

Részletesebben

Öt Falu Egyesület alapszabálya

Öt Falu Egyesület alapszabálya Öt Falu Egyesület alapszabálya A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, az egyesülési jogról szóló 1989. II. törvény alapján az alapító tagok egyesületet hoznak létre az alábbiak szerint

Részletesebben

ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN A MÓDOSÍTÁSOKKAL

ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN A MÓDOSÍTÁSOKKAL ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN A MÓDOSÍTÁSOKKAL (A MÓDOSÍTÁSOK A TAGOK 2014/3., 2014/4., 2014/6. ÉS 2014/7.SZÁMÚ HATÁROZATAIN ALAPULNAK. A MÓDOSÍTÁSOKAT DŐLT BETŰS SZEDÉS JELZI.) Franciaországi Ösztöndíjasok

Részletesebben

A MAGYAR CANICROSS SPORTEGYESÜLET Alapszabálya (egységes szerkezet)

A MAGYAR CANICROSS SPORTEGYESÜLET Alapszabálya (egységes szerkezet) A MAGYAR CANICROSS SPORTEGYESÜLET Alapszabálya (egységes szerkezet) A MAGYAR CANICROSS SPORTEGYESÜLET az egyesülési jogról szóló az 1989.. évi II. tv. és a sportról szóló 1996. évi LXIV. tv alapján működő

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az Alapszabály módosítását a közgyűlés 2011.01.28. napján jóváhagyta, egyben megbízza az Elnököt, hogy a módosított Alapszabályt az illetékes bírósághoz beterjessze. A módosítások

Részletesebben

BIHARI LÖVÉSZKLUB BERETTYÓÚJFALU ALAPSZABÁLYA

BIHARI LÖVÉSZKLUB BERETTYÓÚJFALU ALAPSZABÁLYA BIHARI LÖVÉSZKLUB BERETTYÓÚJFALU Alapszabály BIHARI LÖVÉSZKLUB BERETTYÓÚJFALU ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1.. 1. A szervezet neve: BIHARI LÖVÉSZKLUB BERETTYÓÚJFALU 2. A Berettyóújfalui Városi

Részletesebben

Alapszabály. II. Fejezet Az Egyesület célja, tevékenységei

Alapszabály. II. Fejezet Az Egyesület célja, tevékenységei 1 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: Magyar Vadászgörény Klub 2./ Az Egyesület rövid neve: MVK 3./ Az Egyesület angol nyelvű elnevezése: Hungarian Ferret Club 4./ Az

Részletesebben