Lexikai mátrix Csereklye Erzsébet Dr. Illésné dr. Kovács Mária dr. Kecskés Judit Kollár Krisztián Nagy Judit

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Lexikai mátrix Csereklye Erzsébet Dr. Illésné dr. Kovács Mária dr. Kecskés Judit Kollár Krisztián Nagy Judit"

Átírás

1 EGYÜTTHALADÓ MIGRÁNS GYERMEKEK AZ ISKOLÁB AN Oktatási segédanyag az általános iskolák 5 6. évfolyamai számára ÉP KÉP KÉP KÉP KÉP KÉP KÉP KÉP KÉP KÉP KÉP KÉP KÉP KÉP KÉP KÉP KÉP ÉP KÉP KÉP KÉP KÉP KÉP KÉP KÉP KÉP KÉP KÉP KÉP KÉP KÉP KÉP KÉP KÉP ÉP KÉP KÉP KÉP KÉP KÉP KÉP KÉP KÉP KÉP KÉP KÉP KÉP KÉP KÉP KÉP KÉP ÉP KÉP KÉP KÉP KÉP KÉP KÉP KÉP KÉP KÉP KÉP KÉP KÉP KÉP KÉP KÉP KÉP Lexikai mátrix Csereklye Erzsébet Dr. Illésné dr. Kovács Mária dr. Kecskés Judit Kollár Krisztián Nagy Judit európai integrációs alap Készült a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karának Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézetében szerkesztette: Kollár Krisztián Nagy Judit

2 Készült a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karának Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézetében SZERZŐK Dr. Illésné dr. Kovács Mária Magyar irodalom 5., Magyar irodalom 6. dr. Kecskés Judit Magyar nyelv 5., Magyar nyelv 6. Kollár Krisztián Természetismeret 5 6. Nagy Judit Matematika 5., Matematika 6. Pedagógiai szakértő: Csereklye Erzsébet Fotó: Kollár Krisztián Grafika: Rostás Édua SZERKESZTETTÉK Nagy Judit és Kollár Krisztián A szerzők minden jogot fenntartanak a kézirat minden szöveges és grafikai elemével kapcsolatosan! A kézirat a migráns gyermekek képzéséhez elektronikus formában hozzáférhető, nyomtatható, másolható, de módosítása, valamint bármilyen haszonszerzéssel járó használata vagy továbbadása a szerzők külön engedélye nélkül nem lehetséges! A projekt az Európai Unió Európai Integrációs Alapjának támogatásával valósul meg. Miskolc, 2010.

3 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 1 Az Együtthaladó és a lexikai mátrix... 3 Általános és konkrét fogalmak... 6 Lexikai mátrix... 9 Irodalom 5. évfolyam... 9 Irodalom 6. évfolyam Magyar nyelv 5. évfolyam Magyar nyelv 6. évfolyam Természetismeret 5. évfolyam Természetismeret 6. évfolyam Matematika 5. évfolyam Matematika 6. évfolyam Irodalomjegyzék... 55

4

5 AZ EGYÜTTHALADÓ ÉS A LEXIKAI MÁTRIX Együtthaladó migráns gyermekek az iskolában 3 Az Európai Unió Európai Integrációs Alap támogatásával a Miskolci Egyetem Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszékén 2010-ben az Együtthaladó migráns gyermekek az iskolában projekt keretében tartalomalapú magyarnyelv-oktatási segédanyag készült az általános iskolák 5 6. évfolyamain tanuló migráns tanulók és tanáraik számára. A magyart idegen nyelvként beszélő diákok az integrált iskolai osztályokban és csoportokban korlátozott magyar nyelvi kódjuk miatt nehezen kapcsolódnak és kapcsolhatók be a tanulás-tanítás folyamatába. Ennek egyik oka az, hogy az iskolákban használt tankönyvek magyar anyanyelvű tanulók számára készültek, így azok tartalma nehezen érthető és feldolgozható a migráns gyermekek számára. A Együtthaladó oktatási segédanyag a Nemzeti Alaptantervben és az arra épülő kerettantervekben meghatározott kompetenciákra és műveltségterületi tartalmakra építve kínál tartalomalapú magyarnyelv-oktatási eszközt. A magyar nyelvtan jelenségeinek megismertetése és gyakoroltatása összekapcsolódik benne a szaktantárgyak tartalmi és szókincsbeli oldalával. A segédanyag használatával a migráns tanulók magyar nyelvi kompetenciái javulnak és hatékony segítséget kapnak ahhoz, hogy magyar anyanyelvű társaikhoz hasonlóan vehessenek részt az iskolai ismeretszerzési folyamatban, velük Együtthaladó -vá váljanak. Az oktatási segédanyag készítésénél a Nemzeti Alaptantervet (2003, 2009) és az OM kerettanterveket [28/2000. (IX.21), 17/2004. (V. 20.)] valamint a tankönyvkiadók saját kerettanterveit (Apáczai Kiadó Bázisiskoláinak Kerettanterve, Mozaik Kerettantervrendszer, Nemzeti Tankönyvkiadó Kerettanterv) használtuk fel. A lexikai mátrix A lexikai mátrix az Együtthaladó tartalomalapú magyarnyelv-oktatási segédanyag második része. Feldolgozza a NAT által meghatározott magyar nyelv és irodalom, ember és természet, földünk és környezetünk valamint matematika műveltségterületek szakszókincsét az általános iskolák 5 6. évfolyamain. A NAT műveltségterületei és az általános iskolai tantárgyak a következőképpen feleltethetők meg egymásnak: magyar nyelv és irodalom műveltségterület: magyar nyelv, irodalom ember a természetben és földünk, környezetünk műveltségterület: természetismeret matematika műveltségterület: matematika Ennek megfelelően a lexikai mátrix irodalom, magyar nyelv, természetismeret és matematika modulokból áll. A szakszókincset minden tantárgy esetében a fent említett tantervek és az általános iskolai oktatási gyakorlatban jelenleg használt tankönyvek és munkafüzetek, oktatási segédanyagok feldolgozásával térképeztük fel (lásd Irodalomjegyzék). Így az Együtthaladó oktatási segédanyag nem egyetlen tankönyv vagy tankönyvcsalád segédlete, hanem olyan tanulási-gyakorlási formát kínál, mely igény szerint bármelyik iskolában, bármelyik tankönyv használata esetén alkalmazható. Ezt a szempontot azért hangsúlyozzuk, mert a migráns gyermekek kis számban és az ország különböző településein, iskoláiban tanulnak.

6 4 A lexikai mátrix felépítése A lexikai mátrix szakszókincset feldolgozó része magyar nyelv, irodalom, természetismeret és matematika tantárgyi modulokból áll. A tantárgyi modulok ötödik és hatodik évfolyamra bontva tartalmazzák az adott évfolyamon előírt tantárgyi tartalmak elsajátításához szükséges szókincset. A modulokat a kerettantervekben meghatározott témakörökre bontottuk és a kiválasztott lexikai elemeket az A1 A2 B1nyelvi szintek szerint csoportosítottuk. A szakszavak szintenkénti besorolásának szempontjai a következők voltak: fontosság a témakör elsajátítása szempontjából a jelentés komplexitása, elvontsága alaktani felépítés a használat során előforduló grammatikai és szintaktikai jelenségek melyik nyelvi szinthez köthetők A1 szintre kerültek azok a szavak, melyek az adott témakör alapjainak elsajátításához elengedhetetlenül szükségesek, szerkezetüket tekintve általában egyszerűek (nem összetett szavak és legfeljebb egy képzőelemet tartalmaznak) és az A1 szinten előforduló grammatikai és szintaktikai szerkezetekben használhatók (pl. jel, idő, nyelv, állat, szám). Ezen a szinten a legtöbb szakszó azonos jelentéssel a hétköznapi szókincs része is egyben. Az A2 szint azokat a lexikai elemeket tartalmazza, melyek a témakör alaposabb megértéséhez szükségesek. Ezek lehetnek egyszerű, képzett vagy összetett szavak és az A1 A2 szinteken előforduló grammatikai és szintaktikai szerkezetekben használhatók (pl. elbeszélés, költői levél, időjel, állatfaj, törtszám). Ezen a szinten sok olyan elem található, mely az adott témakör valamely A1 szintű szavával alkot szóösszetételt vagy szószerkezetet (pl. időrend, jelrendszer, háziállat, mérőszám). Az itt szereplő lexémák között fellelhető néhány, mely része a hétköznapi szókincsnek is, de szakszóként a hétköznapitól eltérő jelentésben használatos (pl. jel, megszólítás, maradék). A B1 szintre azok a szakszavak, kifejezések kerültek, melyek a témakör biztos megértéséhez, pontos elsajátításához szükségesek és sokszor elvont, nehezen érthető jelenségekre, fogalmakra utalnak (pl. eposz, stílus, életközösség, űrtartalom). Az ide sorolt elemek lehetnek összetett, többszörösen összetett szavak, akár több képzőt is tartalmazhatnak és az A1 A2 B1 szinteken előforduló grammatikai és szintaktikai szerkezetekben fordulnak elő (pl. eposz, hazugságmese, tömegkommunikációs eszközök, igeképző, cseppkőbarlang, egyenesszög). A B1 szint lexikai elemeinek többsége nem tartozik a hétköznapi szókincsbe. Az Egyéb csoportban azok a lexikai elemek vannak, melyek az adott témakör főbb jelenségeinek biztos megértéséhez nem feltétlenül szükségesek, szerkezetüket tekintve esetleg többszörösen összetettek vagy olyan grammatikai, szintaktikai szerkezetekben használhatók, melyek nem tartoznak az A1 A2 B1 nyelvi szintekhez. A mátrix készítésekor a lexémák jellemzésére háromféle jelölést alkalmaztunk. alsó index A szerzők fontosnak tartották, hogy a mátrix hétköznapi szókincshez kapcsolódó elemeit külön jelöléssel lássák el azért, hogy a segédanyagban és a tanórákon könnyebben lehessen azokat a hétköznapi szókincs azonos fogalomkörbe tartozó elemeivel együtt gyakoroltatni. A hétköznapi szókincs általános és konkrét fogalmi csoportokba rendezését az európai nyelvek egységes rendszerű leírásának megfelelően jelöltük (Aradi Erdős Sturcz 2000). A szó utáni alsó index mutatja a megfelelő fogalmi csoportot (pl. költő > = intellektuális és művészeti tevékenységek). A fogalomkörök felsorolása a lexikai mátrix előtt található. Ha a hétköznapi szókincsben nem maga a mátrixban szereplő szakszó, hanem annak egy része (elő- vagy utótagja), esetleg szócsaládjának egy másik eleme található, akkor a

7 köznapi szókincs eleme is szerepel az alsó indexben a fogalmi csoport száma előtt (pl. az irodalom modul 5. évfolyamának szókincsében fordulat fordul6.2.5.). felső index Ha egy szó több különböző jelentésben szerepel a mátrixban, a különböző jelentéseket indexáltuk (felső index) és lábjegyzetben adtuk meg az adott tantárgynál, témakörben használt jelentést (nyelv 1 A szájban lévő izmos, mozgékony szerv. nyelv 2 Szavakat alkotó, beszédhangokból álló jelrendszer mint a gondolatok kifejezésének és a társadalmi érintkezésnek az eszköze.). A jelentések megadásában a Magyar Értelmező Kéziszótár szócikkeit követtük. zárójel A több tantárgy szókincsében is szereplő lexikai elemek után zárójelben adtuk meg az egyéb előfordulás(ok) helyét, például párbeszéd (Ny5A1/17). A zárójelben található jelzések: a tantárgyi modul rövidítése (I=irodalom, Ny=nyelvtan, T=természetismeret, M=matematika); az évfolyam (5, 6); a nyelvi szint rövidítése (A1, A2, B1, E) és perjel után az oldalszám. Példánkban tehát a párbeszéd szó a nyelvtan modul ötödik évfolyamának szókincsében A1 nyelvi szinten a 17. oldalon található. Ha nem az adott műszó, hanem annak egy része (elő- vagy utótagja), esetleg szócsaládjának egyik eleme fordul elő a mátrixban egy másik tantárgy szókicsében, a zárójelen belül ezt a lexikai elemet is megadjuk, pl. az irodalom modulban az 5. osztályos szókincsben: hangsúlyos szótag (hangsúly Ny5A2/15). 5 A lexikai mátrix használata A lexikai mátrix elsősorban az Együtthaladó tartalomalapú magyarnyelv-oktatási segédanyag készítéséhez nyújt a szerzőknek lexikai alapot és segítséget, azonban reményeink szerint a migráns gyermekeket tanító szaktanárok is haszonnal fogják forgatni és be tudják majd illeszteni az oktatási gyakorlatban használt tananyagok, oktatási segédletek közé. Miskolc, 2010 júniusa A szerzők

8 6 ÁLTALÁNOS ÉS KONKRÉT FOGALMAK (Aradi Erdős Sturcz 2000) 6. ÁLTALÁNOS FOGALMAK 6.1. létezés 6.2. tér 6.3. idő 6.4. mennyiség 6.5. minőség 6.6. gondolat 6.7. viszony 6.8. utalás 6.1. LÉTEZÉS létezés, nem létezés jelenlét, távollét meglét, hiány előfordul, nem fordul elő 6.2. TÉR elhelyezkedés relatív elhelyezkedés távolság mozgás irány eredet sorrend dimenzió méret hosszúság nyomás súly terület térfogat tér, hely hőmérséklet 6.3. IDŐ időpontok időegységek időpont-megjelölés időpontmegadás időtartam korai időpont késői időpont előidejűség utóidejűség sorrend egyidejűség a jövőre való utalás a jelenre való utalás a múltra való utalás általános érvényű kijelentések halasztás, késedelem sebesség gyakoriság folyamatosság szakaszosság állandóság ideiglenesség ismétlődés egyszeriség kezdet befejeződés, végpont folytonosság változás, átalakulás 6.4. MENNYISÉG szám mennyiség fok, mérték 6.5. MINŐSÉG fizikai minőség forma dimenzió nedvesség látás, láthatóság hallás, hallhatóság íz szag anyag, felület, textúra szín kor fizikai állapot elérés, hozzáférés tisztaság anyag valódiság üres, tele értékelés érték, ár minőség helyes, helytelen (nem) elfogadható

9 (nem) alkalmas, kielégítő (nem) óhajtott, kívánt pontosság, szabatosság, vagy ezek hiánya siker, sikertelenség hasznos, nem hasznos képesség, képesség hiánya fontos, nem fontos (nem) normális, természetes könnyű, nehéz 6.6. GONDOLAT 6.1. gondolkodás gondolat stb. kifejezése 6.7. VISZONY cselekvési viszonyok a cselekvő a cselekvés tárgya helyviszonyok időviszonyok részes viszony eszköz társ mód állapot a cselekvő állapota a cselekvés tárgyának állapota kontrasztív viszonyok azonosság, eltérés hasonlóság, különbség birtoklási viszonyok birtokos szerkezet hiányos birtokviszony birtoklásmondat a birtoklás, valamihez tartozás egyéb kifejezőeszközei logikai viszonyok kapcsolat ellentét választás bennfoglalás, kizárás ok, magyarázat okozat, következmény cél, szándék feltétel referenciapont, megszorítás 6.8. UTALÁS határozott nem anaforikus határozott névelő névmások és határozószók anaforikus határozott névelő névmások és határozószók igék határozatlan névelő névmások és határozószók általános alany személytelen szerkezetek 7. KONKRÉT FOGALMAK 7.1. egyén és család 7.2. ház, otthon, környezet 7.3. mindennapi élet 7.4. szabadidő, szórakozás 7.5. utazás 7.6. társadalmi kapcsolatok 7.7. egészség és higiénia 7.8. tanulás 7.9. vásárlás ételek és italok szolgáltatások útbaigazítás nyelvek időjárás 7.1. EGYÉN ÉS CSALÁD név cím telefonszám (Lásd még: ) születési hely és dátum életkor nem családi állapot nemzetiség származás foglalkozás család vallás szeret / nem szeret belső tulajdonságok külső (megjelenés) 7

10 LAKÁS, OTTHON, KÖRNYEZET lakástípusok szállás, szobák bútorok, lakástextil, ágynemű költség szolgáltatások komfort vidék növényvilág és állatvilág 7.3. MINDENNAPI ÉLET otthon munka jövedelem tanulmányok pálya 7.4. SZABADIDŐ, SZÓRAKOZÁS szabadidő hobbi és érdeklődési kör rádió, televízió stb film, színház, koncert stb kiállítások, múzeumok intellektuális és művészeti tevékenységek sport sajtó 7.5. UTAZÁS tömegközlekedés egyéni közlekedés forgalom szabadság/nyaralás szállás poggyász határ úti okmányok 7.6. TÁRSADALMI KAPCSOLATOK kapcsolatok meghívás levelezés klubtagság kormány és politika bűnözés és igazságszolgáltatás háború és béke szociális kérdések környezetvédelem 7.7. EGÉSZSÉG ÉS TESTÁPOLÁS testrészek közérzet testápolás, higiénia betegség, baleset orvosi ellátás biztosítás 7.8. OKTATÁS iskola tantárgyak értékelés, végzettség 7.9. VÁSÁRLÁS kereskedelmi létesítmények élelmiszerek ruha, divat (Lásd még: és ) dohányáru háztartási cikkek pénz, árak ÉTKEZÉS evés, ivás étkezés házon kívül SZOLGÁLTATÁSOK posta (Lásd még: ) telefon (Lásd még: ) elektronikus hálózatok bank (Lásd még: ) rendőrség (Lásd még: ) diplomáciai képviselet orvosi ellátás (Lásd még: ) gépkocsi-karbantartás üzemanyagtöltő állomás ÚTBAIGAZÍTÁS Lásd: és NYELVEK nyelvtudás, szövegértés, kifejezőkészség (Lásd még: ) IDŐJÁRÁS éghajlat és időjárás

11 LEXIKAI MÁTRIX IRODALOM 5. ÉVFOLYAM 9 Műnemek Műfajok líra műnem dráma epika vers találós kérdés kérdés novella (Ny6A1/20) költő költemény (Ny6A2/20) szólás (Ny5A2/17) közmondás (Ny5A2/17) ballada (Ny6A2/20) elbeszélés (Ny5A2/17) eposz elbeszélő költemény (elbeszélő Ny6B1/20) tájleíró költemény rege legenda műfaj (Ny5E/17) mítosz mitológia vígeposz szállóige (Ny5E/17) mese (Ny6A1/20) dal népdal műdal regény (Ny6A1/20) népmese hősmese tréfás mese állatmese mesegyűjtő meseszám szám mesekezdés mesezárás tündérmese Mese hazugságmese műmese láncmese csalimese fabula meseváltozat meseelem Monda monda (Ny6A2/20) eredetmonda teremtésmonda Dal ritmus bordal betyárdal kesergő Regény meseregény kalandregény ifjúsági regény beszédfordulat fordul (fordulat I5B1/10, T6B1/30) helyzetdal elbeszélés 1 Az írói mondanivalót történésként előadó rövid prózai írásmű; novella.

12 10 Szerkezet keret epizód időrend megoldás (M6A2/51) elbeszélő/leíró/ párbeszédes rész (elbeszélő Ny6B1/20) bevezetés tárgyalás befejezés megszólítás (Ny5A1/15) párbeszéd (Ny5A1/17) konfliktus bonyodalom kibontakozás refrén fordulat fordul (T6B1/30) fordulópont fordul (pont T6E/29, T6A2/30, 36, M5A2/42, 43, M5A1/44, 45, 45, 47, M5B1/45, 48, M6A1/52, M6E/54) előszó Költői eszközök ismétlés (ismétlődő M5B1/44, ismétlődik M6A1/51) ellentét (ellentét(es) Ny5A1/17, M5A2/41) párhuzam (M5A2/46, 48) fokozás költői kérdés kérdés költői kép életkép túlzás megszemélyesítés metafora alliteráció hasonlat Verselés dallam (beszéddallam Ny5A2/15) ritmus (M6A1/51) ütem sor (Ny6A1/20) hang (Ny5A1/16) szótag (Ny5A1/16) Hasonlat hasonló hasonlít (Ny5B1/17) hasonlított hasonlít azonosít (azonos Ny5B1/17, M6B1/44) hangsúlyos/ versláb hangsúlytalan szótag (hangsúly Ny5A2/15) A verselés fajtái magyaros ütemhangsúlyos felező tizenkettes felező nyolcas

13 rím Általános fogalmak Rímek párosrím félrím keresztrím 11 mű író költő mesélő szöveg (Ny6B1/20, MA2/51) szerző téma (Ny5A1/17) tanulság költészet népköltészet műköltészet stílus (Ny5B1/17) alkotás elbeszélő költészet (elbeszélő Ny6B1/20) előadásmód Irodalmi művek alkotóelemei hős történet helyszín tér (M5A1/47) idő (Ny5A2/18, T5A1/23, T6A1/30) szereplő (M5A1/43) főszereplő mellékszereplő jellem jellemzés (Ny5A2/17) cselekmény(sorozat) kaland humor természeti kép nyelvezet idő 1 A valóságnak az a vonása, hogy azt egymás után következő mozzanatok összefüggő folyamatának, történésnek fogjuk fel.

14 12 IRODALOM 6. ÉVFOLYAM Korstílusok, stílusirányzatok reneszánsz romantika barokk humanizmus klasszicizmus rokokó felvilágosodás Műfajok napló (Ny5A1/17) krónika anekdota epigramma gondolati költemény sírfelirat gondol zsoltár szonett románc történelmi románc prédikáció Ének ének énekmondó virágének históriás ének bujdosóének Levél levél 1 (Ny5A1/17, költői levél 1 T5A1/25, 28, T6A1/31) dal monda (Ny6A2/20) szerelmi dal dal imádság Monda Dal Népi színjáték népmonda eredetmonda történeti monda hősmonda altatódal dal gyerekdal gyerek episztola jó királyok mondái lakodalmas sirató csúfoló bájoló regölés busójárás betlehemezés levél 1 Távollevő személyhez intézett írásbeli közlés, értesítés.

15 vers Vers találós vers vers versfüzér versciklus Ballada ballada (Ny6A2/20) népballada babona műballada balladai homály balladai helyzet szaggatottság csodás elem tömörség regény (Ny6A1/20) utazási regény regény (útirajz (Ny5A2/17), úti beszámoló (beszámoló Ny5A2/17) történelmi regény Regény 13 Költői eszközök Szerkezet gúny irónia szinonima (Ny5B1/17) jelkép szónoki kérdés kérdés allegória ének szakasz (M5A1/42, 45, 47, B1/44, M6A1/51, 52) jelige (mottó) előhang bevezető kép monológ (Ny5B1/17) dialógus alaphelyzet helyzet tetőpont (pont T6E/29, T6A2/30, T6B1/36, M5A2/42, 43, M5A1/44, 45, 45, 47, M5B1/45, 48, M6A1/52, M6E/54) végkifejlet szimmetria (szimmetrikus M6B1/52, 53) tabló próbatétel seregszemle

16 14 Verselés rím belső rím (belső deákos verselés Ny5B1/17, T5E/27, sormetszet (metszőfog T6B1/36) T5B1/27, metsz 1 T5B1/28, metsz 2 M5B1/46, metszéspont M5B1/48) sorfelező ütemhatár Verslábak Verssorok trocheus daktilus spondeus disztichon hexameter pentameter Általános fogalmak idézet motívum műfordítás vándormotívum látomás Balassi-strófa mecénás szájhagyomány idill metsz 1 Fa, bokor, szőlőtőke felesleges hajtásait levágja. metsz 2 Vonal, sík, út egy másikat keresztez.

17 MAGYAR NYELV 5. ÉVFOLYAM Eligazodás a mindennapi élethelyzetekben 15 Beszéd, írás nyelv nyelv rokon nyelv rokon nép anyanyelv beszéd beszél , nyelvcsalád mondanivaló (mondanivalója van vkinek) (milyen nyelven beszélsz hol van a nyelved) finnugor/uráli nyelvek nyelvcsalád finnugor/uráli nyelvcsalád nyelvtípus ragozó nyelv hajlító nyelv elszigetelő nyelv üzenet információ jel 1 (T5A1/21) kód feladó címzett csatorna kapcsolat hír 1 híradás szünet 7.4.4, kommunikáció ismeret köszönés megszólítás (I5A1/10) bemutatkozás Kommunikáció, nyelvi viselkedés körülmények tájékoztatás beszédtárs társ tekintet (beszéd)tempó jelrendszer (jelrendszer T5A2/21; rendszer T5A2/21, M5A2/41, 45, M6A2/50) szabályrendszer (rendszer T5A2/21, M5A2/41, Hiba! A könyvjelző nem létezik., 45, M6A2/50) hangsúly (I5A2/10) hanglejtés beszéddallam (I5A1/10) hangerő hangszín nyelvi jelek nem nyelvi jelek valóság tömegkommunikációs eszközök kommunikációs forma információcsere gesztus arcjáték testtartás közlés beszédhelyzet végtelen számú szám mondat nyelven kívüli eszközök közvetítő közeg térköz nyelv 1 A szájban lévő izmos, mozgékony szerv. nyelv 2 Szavakat alkotó beszédhangokból álló jelrendszer mint a gondolatok kifejezésének és a társadalmi érintkezésnek az eszköze. jel 1 A jelölő és a jelölt (társadalmilag kötött) viszonya által létrejött valamely egység. hír 1 Valakiről, valamiről továbbított értesülés, üzenet.

18 16 A beszélt nyelv Hangok és betűk, helyesejtés, helyesírás tüdő (T6A1/39) ajkak (ajak T5A2/28) fog (T5A1/27) nyelv magánhangzó mássalhangzó hosszú rövid magas/mély hang (hang I5A1/10) toldalék beszélőszerv orrüreg szájüreg légcső szájpadlás egyalakú/kétalakú/háromalakú toldalék hangrend magas/mély/vegyes hangrendű (szó) illeszkedés ajakréses/ajakkerekítéses hang (ajak T5A2/28) ajakhang (ajak T5A2/28) foghang ínyhang gégehang zöngés/zöngétlen hang hangszalagok magánhangzóharmónia felső/középső/alsó nyelvállású hang részleges hasonulás zöngésség/képzés helye szerinti részleges hasonulás zöngétlenedés zöngéssé válás rövidülés kiesés összeolvadás teljes hasonulás írásban jelölt/jelöletlen hasonulás ínyvitorla nyelvcsap gégefő garatüreg Az írott nyelv egyjegyű/kétjegyű/ háromjegyű betű (jegy M5A2/41, -jegyű M5A2/41) írásjel betű írott vagy nyomtatott jel 3 (jel 3 M5A2/41, 42, 43, 44, 50) kisbetű nagybetű (M5A1/41) szótag (I5A1/10) betűíró hagyomány kettőzött mássalhanzó mássalhangzóra/magánhangzóra végződő (M5A2/50) szó képírás fogalomírás ékírás szóírás szótagírás betűírás rovásírás A magyar helyesírás kiejtés szerinti írás/ kiejtés elve szóelemzés elve hagyomány szerinti írásmód elve egyszerűsítés elve (egyszerűsítés M5A2/44, M6A2/51) fogalomírásos jel ideogram képírásos jel piktogram, hieroglifa mássalhangzóra végződő szótő nyelv 1 A szájban lévő izmos, mozgékony szerv. jel 3 Valamely dolgot, fogalmat, összefüggést kifejező betű(csoport).

19 Szövegfajták, szövegszerkesztés, fogalmazás sajtótermék közlésfajta erény hiba belső beszéd (belső elbeszélés 2 (I5A2/9) I6B1/14, T5E/27, jellemzés (I5A2/11) T6B1/36) monológ leírás (I6B1/13) külső/belső tulajdonság témajelölő cím (külső/belső figyelemfelkeltő cím T5B1/24, M6A2/53; kulcsszó tulajdonság tételmondat M5A2/41) tudósítás közelitől a távoli felé stílus (I5B1/11) tájleírás beszámoló (I6A2/13) útirajz (I6A2/13) élménybeszámoló úti beszámoló szövegalkotás vázlat szövegszerkesztés főcím alcím magánlevél 1 hivatalos levél 1 téma (I5A1/11) cím 1,2 párbeszéd (I5A1/10) levél (I6A1/12, T5A2/25, 28, T6A2/31) felelet meghívó hír 2 napló (I6A1/12) szóbeli/írásbeli szövegtípusok műfaj (I5E/9) 17 A SZAVAK JELENTÉSE ÉS SZERKEZETE szókincs többjelentésű több /egyjelentésű szó jelentésváltozás hangalak jelentés levél ellentétes jelentésű (ellentét(es) I5A2/10, M5A2/41) azonos alakú szó (azonos(ít) I5B1/10, M6B1/44) hasonló alakú szó (hasonló I5B1/10) alakváltozat rokon értelmű szavak szinonima (I6B1/13) Állandósult szókapcsolatok közmondás (I5A2/9) szólás (I5A2/9) állandósult szókapcsolat hangutánzó szó hangfestő szó hangulatfestő szó jelentésmező fölérendelt fogalom alárendelt fogalom szállóige (I5E/9) frazéma szóláshasonlat közhely cím 1 Szellemi alkotásnak a tartalomra utaló megjelölése. cím 2 Valaki tartózkodásának, elérhetőségének helyét megjelölő adatok együttese (postacím, lakcím, cím). levél 1 Távollevő személyhez intézett írásbeli közlés, értesítés. hír 2 Szövegfajta, friss eseményről szóló kisebb közlemény (pl. televízióban, újságban). elbeszélés 2 Cselekménysorozat vagy történet elmondása.

20 18 A szavak szerkezete toldalék előtag utótag képző (M5A2/42) jel 2 többszörösen több rag összetett szó toldalékos szó igeképző egyszerű szó (egyszerű főnévképző M5A2/46) melléknévképző összetett szó (összetett számnévképző T5B1/25, igenévképző T5E/27, M5E/50) múlt idő jele képzett szó feltételes mód jele időjel (idő 1 I5A1/11, felszólító mód jele T6A1/30, idő 2 többes szám jele T5A1/23) birtokos személyjel módjel birtokjel, fokjel igei személyrag tárgyrag birtokos jelző ragja határozórag szó (szavak) tőszó szótő szóelem szószerkezet szó mondat mellérendelő/ alárendelő szóöszszetétel előhangzó KÖNYV- ÉS KÖNYVTÁRHASZNÁLAT könyvtár szótár egynyevű/kétnyelvű/ többnyelvű szótár lexikon cikk szócikk címszó olvasóterem kölcsönözhető könyv kézikönyv enciklopédia katalógus katalóguscédula jel 2 A szó jelentését, mondatbeli szerepét a képzőnél és a ragnál kisebb mértékben módosító toldalék. idő 1 A valóságnak az a vonása, hogy azt egymás után következő mozzanatok összefüggő folyamatának, történésnek fogjuk fel. idő 2 (Az éppen uralkodó) időjárás.

21 MAGYAR NYELV 6. ÉVFOLYAM Szavak jelentése és szerkezete 19 szófaj főnév határozott/határozatlan névelő ige ragozás szám (M5A1/41, 46, M6A1/50) személy múlt jövő cselekvés cselekvő melléknév középfokú melléknév névmás (személyes/ birtkos/kérdő/ mutató névmás) számnév szám milyen mennyi (M5A1/46) hány , igekötő névutó határozószó igenév indulatszó kötőszó módosítószó név tulajdonnév név köznév tulajdonnévnév személynév név családnév név keresztnév/utónév név szófajok alapszófajok viszonyszók mondatszók felsőfokú melléknév tőszámnév törtszámnév sorszámnév határozatlan számnév határozott számnév főnévi igenév egyes/páros kötőszó igeidő (jelen/múlt/ jövő idő) mondatrész tagmondat igekötős ige becenév név intézménynév név földrajzi név név márkanév név állatnév név igei személyrag igemód (kijelentő/ feltételes/ felszólító mód) felszólító mód jele határozott ragozás határozatlan ragozás alanyi ragozás tárgyas ragozás több szófajú szavak melléknévi igenév határozói igenév folyamatos/befejezett/ beálló melléknévi igenév műveltető/ható/ visszaható képző gyakorító képző cselekvő ige műveltető ige szenvedő ige visszaható ige segédige mozzanatos képző visszaható/kölcsönös/ határozatlan/ általános névmás alapfokú melléknév középfokú melléknév felsőfokú melléknév megnevező szó konkrét/elvont jelentésű főnév egyedi név anyagnév anyag gyűjtőnév előre 6.2.5/hátra utaló névmás vonzat névutó-melléknév

22 20 Kommunikáció, a szöveg képe vázlat szövegkiemelés nyelvi/nem nyelvi jel 1 betűstílus szótávolság távolság könyvismertetés betűtípus természetes jelek betűméret méret egyezményes jelek betűköz érzelemkifejtés monda (I5A2/9, tételmondat I6A2/12) aktív szókincs ballada (I5A2/9, passzív szókincs I6A2/13) köznyelv költemény (I5A2/9) irodalmi nyelv felhívás csoportnyelv kapcsolatteremtés szaknyelv kapcsolattartás tájnyelv kapcsolatzárás ágrajz szókincs reklám margó bekezdés sor (I5A1/10) szín mese (I5/A1/9) novella (I5A1/9) regény (I5A1/9) dátum ,6.3.4., aláírás emblémák külsőnkre jellemző jelek (külső M5B1/48) tolvajnyelv argó nyelvjárás Sajtótermékek, könyvtár tankönyv internet cikk sajtótermék napilap hetilap folyóirat fejléc rovat szócikk elbeszélő szöveg (elbeszélő I5B1/9, 10; szöveg I5A1/11, M6A2/51) ismeretterjesztő szöveg jel 1 Valamely dolgot, fogalmat, összefüggést kifejező ábra, kép.

23 TERMÉSZETISMERET 5. ÉVFOLYAM Tájékozódás a térképen, térképismeret 21 Föld 1 (M5A2/46) föld 2 földgömb (M5A2/45) alföld térkép (M5A1/45) megye város ország falu tanya jel 1 (Ny5A1/15) út , kicsinyítés irány (M5A1/45, M6A1/52) észak, dél, kelet, nyugat , (M5A1/45) főváros település országhatár határ7.5.7 tájolás jelzés jelrendszer (jelrendszer Ny5A2/15; rendszer Ny5A2/15, M5A2/41, 45, M6A2/50) szint közút útvonal vasútvonal autópálya arányos északi irány északkelet északnyugat délkelet délnyugat pólus földfelszín (felszín M5A2/47) földrengés földkéreg autóstérkép közlekedési térkép települési térkép turistatérkép megyetérkép megyeszékhely jelkulcs jelmagyarázat turistajelzés szintvonal szintmagasság (magasság M5B1/45) turistaút főútvonal méretarány méret mértékszám szám világtáj északi pólus déli pólus Alföld Kisalföld mélyföld áttekintő országtérkép közigazgatási térkép fővilágtáj mellékvilágtáj Föld 1 Az égitest, amelyen élünk. föld 2 Égitestünk szilárd kérge, felszíne. jel 1 Valamely dolgot, fogalmat, összefüggést kifejező ábra, kép.

Add meg az összeadásban szereplő számok elnevezéseit!

Add meg az összeadásban szereplő számok elnevezéseit! 1. 2. 3. 4. Add meg az összeadásban szereplő számok elnevezéseit! Add meg a kivonásban szereplő számok elnevezéseit! Add meg a szorzásban szereplő számok elnevezéseit! Add meg az osztásban szereplő számok

Részletesebben

6. OSZTÁLY. Az évi munka szervezése, az érdeklõdés felkeltése Feladatok a 6. osztály anyagából. Halmazok Ismétlés (halmaz megadása, részhalmaz)

6. OSZTÁLY. Az évi munka szervezése, az érdeklõdés felkeltése Feladatok a 6. osztály anyagából. Halmazok Ismétlés (halmaz megadása, részhalmaz) 6. OSZTÁLY Óraszám 1. 1. Az évi munka szervezése, az érdeklõdés felkeltése a 6. osztály anyagából Tk. 13/elsõ mintapélda 42/69 70. 96/elsõ mintapélda 202/16. 218/69. 2 3. 2 3. Halmazok Ismétlés (halmaz

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Dr. Korányi Erzsébet MATEMATIKA. tankönyv ötödikeseknek. címû tankönyvéhez

TANMENETJAVASLAT. Dr. Korányi Erzsébet MATEMATIKA. tankönyv ötödikeseknek. címû tankönyvéhez TANMENETJAVASLAT Dr. Korányi Erzsébet MATEMATIKA tankönyv ötödikeseknek címû tankönyvéhez A heti 3 óra, évi 111 óra B heti 4 óra, évi 148 óra Javaslat témazáró dolgozatra: Dr. Korányi Erzsébet: Matematika

Részletesebben

Tanmenetjavaslat. Téma Óraszám Tananyag Fogalmak Összefüggések Eszközök Kitekintés. Helyi érték, alaki érték. Számegyenes.

Tanmenetjavaslat. Téma Óraszám Tananyag Fogalmak Összefüggések Eszközök Kitekintés. Helyi érték, alaki érték. Számegyenes. Heti 4 óra esetén, 37 tanítási hétre összesen 148 óra áll rendelkezésre. A tanmenet 132 óra beosztását tartalmazza. Heti 5 óra esetén összesen 37-tel több órában dolgozhatunk. Ez összesen 185 óra. Itt

Részletesebben

TERMÉSZETISMERET 5-6. ÉVFOLYAM. SZERZŐK: Szabóné Déri Ágota, Zsikla Mária

TERMÉSZETISMERET 5-6. ÉVFOLYAM. SZERZŐK: Szabóné Déri Ágota, Zsikla Mária TERMÉSZETISMERET 5-6. ÉVFOLYAM SZERZŐK: Szabóné Déri Ágota, Zsikla Mária Természetismeret földrajz 5. ÉVFOLYAM Évi óraszám: 37 Heti óraszám: 1 Javasolt óraterv Témák Óraszámok felhasználása Összes óraszám

Részletesebben

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály 2013/2014 Tanítók: Tóth Mária, Buruncz Nóra Tankönyvcsalád: Nemzeti Tankönyvkiadó Anyanyelvünk világa 4. osztály

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv

Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv és a Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv A sport összeköt testvériskolai kapcsolat kiépítése a és a Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola között Készítette: Pap Andrea Pétervására,

Részletesebben

54. Mit nevezünk rombusznak? A rombusz olyan négyszög,

54. Mit nevezünk rombusznak? A rombusz olyan négyszög, 52. Sorold fel a deltoid tulajdonságait! 53. Hogy számoljuk ki a deltoid területét? A deltoid egyik átlója a deltoid Átlói. A szimmetriaátló a másik átlót és a deltoid szögét. A szimmetriatengely két ellentétes

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM MATEMATIKA - számfogalom húszas számkörben - nyitott mondatok, hiányos műveletek, relációk - egyszerű szöveges feladatok - összeadás, kivonás, bontás, pótlás

Részletesebben

MATEMATIKA TAGOZAT 5-8. BEVEZETŐ. 5. évfolyam

MATEMATIKA TAGOZAT 5-8. BEVEZETŐ. 5. évfolyam BEVEZETŐ Ez a helyi tanterv a kerettanterv Emelet matematika A változata alapján készült. Az emelt oktatás során olyan tanulóknak kívánunk magasabb szintű ismerteket nyújtani, akik matematikából átlag

Részletesebben

Természetismeret 4. osztály - 3. forduló -

Természetismeret 4. osztály - 3. forduló - MERJ A LEGJOBB LENNI! A TEHETSÉGGONDOZÁS FELTÉTELRENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE A GYOMAENDRŐDI KIS BÁLINT ISKOLA ÉS ÓVODÁBAN AZONOSÍTÓ SZÁM: TÁMOP-3.4.3-08/2-2009-0053 PROJEKT KEDVEZMÉNYEZETT: KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Dr. Nagy László EGYMI Beszédjavító Általános Iskola TERMÉSZETISMERET TANMENET 5. OSZTÁLY. Készítette: Kampitsné Gaál Lívia

Dr. Nagy László EGYMI Beszédjavító Általános Iskola TERMÉSZETISMERET TANMENET 5. OSZTÁLY. Készítette: Kampitsné Gaál Lívia Dr. Nagy László EGYMI Beszédjavító Általános Iskola TERMÉSZETISMERET TANMENET 5. OSZTÁLY Készítette: Kampitsné Gaál Lívia Óra Tananyag Felépítés, működés Fogalmak Folyamatok, A képességfejlesztés jellemzői:

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Általános Iskola Természetismeret Évfolyam: 5 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök:

Részletesebben

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 9.A, 9.D. OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT ÖSSZ: 148 ÓRA

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 9.A, 9.D. OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT ÖSSZ: 148 ÓRA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET Tanmenetborító ME-III.1./1 2 Azonosító: Változatszám : Érvényesség kezdete: Oldal/összes: 1/6 Fájlnév: ME- III.1.1.Tanmenetborító SZK-DC-2013 2013. 09. 01. MATEMATIKA

Részletesebben

- hányadost és az osztót összeszorozzuk, majd a maradékot hozzáadjuk a kapott értékhez

- hányadost és az osztót összeszorozzuk, majd a maradékot hozzáadjuk a kapott értékhez 1. Számtani műveletek 1. Összeadás 73 + 19 = 92 összeadandók (tagok) összeg Összeadáskor a tagok felcserélhetőek, az összeg nem változik. a+b = b+a Összeadáskor a tagok tetszőlegesen csoportosíthatóak

Részletesebben

Természetismeret 3. osztály - 3. forduló -

Természetismeret 3. osztály - 3. forduló - MERJ A LEGJOBB LENNI! A TEHETSÉGGONDOZÁS FELTÉTELRENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE A GYOMAENDRŐDI KIS BÁLINT ISKOLA ÉS ÓVODÁBAN AZONOSÍTÓ SZÁM: TÁMOP-3.4.3-08/2-2009-0053 PROJEKT KEDVEZMÉNYEZETT: KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS

Részletesebben

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA. 9. Nyelvi előkészítő osztály

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA. 9. Nyelvi előkészítő osztály MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET Tanmenetborító Azonosító: ME-III.1./1 Változatszám: 2 Érvényesség 2013. 01. 01. kezdete: Oldal/összes: 1/6 Fájlnév: ME- III.1.1.Tanmenetborító SZK- DC-2013 MATEMATIKA

Részletesebben

Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök

Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök Tartalom 5. évfolyam... 1 Tájékozódás a térképen, térképismeret... 1 Az időjárás és az éghajlat elemei... 2 A földfelszín változása...2 Környezetünk élővilága... 3 6. évfolyam... 4 Tájékozódás a térképen

Részletesebben

ÉLÕ KÖRNYEZETEM TERMÉSZETISMERET

ÉLÕ KÖRNYEZETEM TERMÉSZETISMERET Tompáné Balogh Mária ÉLÕ KÖRNYEZETEM TERMÉSZETISMERET Környezetem élõvilága TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK éves tanulók részére 0 Évfolyam 0 A tanuló neve pauz-westermann . Mi a haszonkert? ÔSZ A HASZONKERTBEN

Részletesebben

Melléklet a Matematika című részhez

Melléklet a Matematika című részhez Melléklet a Matematika című részhez Az arányosság bemutatása Az első könyvsorozatban 7. osztály, Tk-2 és Tk-3-ban 6. osztály, Tk-3b-ben 5. osztály(!), Tk-4-ben ismét 6. osztály, és végül Tk-4b-ben 5-6.

Részletesebben

Geometria. a. Alapfogalmak: pont, egyenes, vonal, sík, tér (Az alapfogalamakat nem definiáljuk)

Geometria. a. Alapfogalmak: pont, egyenes, vonal, sík, tér (Az alapfogalamakat nem definiáljuk) 1. Térelemek Geometria a. Alapfogalmak: pont, egyenes, vonal, sík, tér (Az alapfogalamakat nem definiáljuk) b. Def: félegyenes, szakasz, félsík, féltér. c. Kölcsönös helyzetük: i. pont és (egyenes vagy

Részletesebben

Osztályozóvizsga és javítóvizsga témakörei Matematika 9. évfolyam

Osztályozóvizsga és javítóvizsga témakörei Matematika 9. évfolyam Osztályozóvizsga és javítóvizsga témakörei Matematika 9. évfolyam 1. félév Gondolkozás, számolás - halmazok, műveletek halmazokkal, intervallumok - racionális számok, műveletek racionális számokkal, zárójel

Részletesebben

ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV

ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV Nyelvtan: ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek, főnevek többes száma névelők és főnévbővítmények: the, a, an, some, any, much, many, a lot of, a few, a little

Részletesebben

Tantárgyi követelmények. Német nyelv. 9. oszt.

Tantárgyi követelmények. Német nyelv. 9. oszt. Tantárgyi követelmények Német nyelv 9. oszt. Témakörök: Bemutatkozás Az én családom Az én barátom Az én házam/lakásom Az én szobám Az én iskolám Lakóhely bemutatása Napirend Étkezési szokások Szabadidő

Részletesebben

Rendszertan. biol_7_rendszertan.notebook. April 23, 2013. Osztályzat: «grade» Tárgy: Biológia Dátum:«date» ápr. 23 12:28. ápr. 23 12:51. ápr.

Rendszertan. biol_7_rendszertan.notebook. April 23, 2013. Osztályzat: «grade» Tárgy: Biológia Dátum:«date» ápr. 23 12:28. ápr. 23 12:51. ápr. Rendszertan Osztályzat: «grade» Tárgy: Biológia Dátum:«date» ápr. 23 12:28 1 A rendszerezés alapegysége: A csoport B halmaz C faj D törzs E osztály F ország ápr. 23 12:51 2 A faj jellemzői: A A faj egyedei

Részletesebben

EGYÜTTHALADÓ. migráns gyermekek az. iskolában. Európai Integrációs Alap

EGYÜTTHALADÓ. migráns gyermekek az. iskolában. Európai Integrációs Alap EGYÜTTHALADÓ migráns gyermekek az iskolában TARTALOMALAPÚ NYELVOKTATÁSI SEGÉDANYAG MIGRÁNS GYERMEKEK ÉS PEDAGÓGUSAIK SZÁMÁRA Európai Integrációs Alap A program résztvevői Miskolci Egyetem Magyar Nyelv-

Részletesebben

TARTALOM. Tartalom. 1. (Bevezető) fejezet A MAGYAR NYELV 11 16. oldal. A határozott névelő: a gitár, az autó

TARTALOM. Tartalom. 1. (Bevezető) fejezet A MAGYAR NYELV 11 16. oldal. A határozott névelő: a gitár, az autó 1. (Bevezető) fejezet A MAGYAR NYELV 11 16. oldal 2. fejezet TALÁLKOZÁS 17 38. oldal 3. fejezet ISMERKEDÉS AZ IRODÁBAN 39 56. oldal 4. fejezet A VÁROSBAN 57 82. oldal TÉMÁK Néhány nemzetközi szó Köszönések

Részletesebben

I. Témakör Az erdő élete

I. Témakör Az erdő élete TANANYAGBEOSZTÁS ÉS TANMENETJAVASLAT A 6. OSZTÁLYOS TERMÉSZETISMERET TANTÁRGYHOZ Tananyagbeosztás alapelvei A tantárgy tömbösített oktatásához igazodva a tananyagot 75 órára osztottuk be. A tankönyv leckéit

Részletesebben

SULINOVA PROGRAMTANTERVÉHEZ ILLESZKEDŐ TANMENET 9. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA

SULINOVA PROGRAMTANTERVÉHEZ ILLESZKEDŐ TANMENET 9. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA 1 SULINOVA PROGRAMTANTERVÉHEZ ILLESZKEDŐ TANMENET 9. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA Heti óraszám: 3 Éves óraszám: 37 x 3 = 111 A tanmenet 101 óra beosztását tartalmazza. A dolgozatok írása és javítása 10 órát foglal

Részletesebben

Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola. Matematika tanmenet 2015-2016.

Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola. Matematika tanmenet 2015-2016. Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Matematika tanmenet 2015-2016. Tankönyv: Árvainé Lángné Szabados: Sokszínű Matematika 3. /1. és 2. félév/ Árvainé Lángné Szabados: Sokszínű

Részletesebben

Helyi tanterv Természetismeret 6. évfolyam számára

Helyi tanterv Természetismeret 6. évfolyam számára Alapelvek, célok és feladatok Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola - Természetismeret Helyi tanterv Természetismeret 6. évfolyam számára Napjaink környezeti problémái és a fogyasztói

Részletesebben

MATEMATIKA TANMENET 9.B OSZTÁLY FIZIKA TAGOZAT HETI 6 ÓRA, ÖSSZESEN 216 ÓRA

MATEMATIKA TANMENET 9.B OSZTÁLY FIZIKA TAGOZAT HETI 6 ÓRA, ÖSSZESEN 216 ÓRA MATEMATIKA TANMENET 9.B OSZTÁLY FIZIKA TAGOZAT HETI 6 ÓRA, ÖSSZESEN 216 ÓRA A TÁMOP 3.1.4. EU-s pályázat megvalósításához a matematika (9. b/fizika) tárgy tanmenete a matematika kompetenciaterület A típusú

Részletesebben

MATEMATIKA TANMENET. 9. osztály. 4 óra/hét. Budapest, 2014. szeptember

MATEMATIKA TANMENET. 9. osztály. 4 óra/hét. Budapest, 2014. szeptember MATEMATIKA TANMENET 9. osztály 4 óra/hét Budapest, 2014. szeptember 2 Évi óraszám: 144 óra Heti óraszám: 4 óra Ismerkedés, év elejei feladatok, szintfelmérő írása 2 óra I. Kombinatorika, halmazok 13 óra

Részletesebben

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből Személyes vonatkozások 9. évfolyam A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai Családi élet, családi kapcsolatok Emberek

Részletesebben

XVIII. Nemzetközi Magyar Matematika Verseny

XVIII. Nemzetközi Magyar Matematika Verseny 9. osztály 1. feladat: Oldjuk meg a természetes számok halmazán az 1 1 1 egyenletet? x y 009 Kántor Sándor (Debrecen). feladat: B Az ABCD deltoidban az A és C csúcsnál derékszög van, és a BD átló 1 cm.

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 4. osztályos tanulók részére. Élô és élettelen természet. Tompáné Balogh Mária. ...

KÖRNYEZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 4. osztályos tanulók részére. Élô és élettelen természet. Tompáné Balogh Mária. ... Tompáné Balogh Mária KÖRNYEZETISMERET Élô és élettelen természet TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK. osztályos tanulók részére............. a tanuló neve pauz westermann AZ ÉLÔ ÉS ÉLETTELEN TERMÉSZET ALAPISMERETEI.

Részletesebben

Az éghajlati övezetesség

Az éghajlati övezetesség Az éghajlati övezetesség Földrajzi övezetek Forró övezet Mérsékelt övezet Hideg övezet Egyenlítői öv Átmeneti öv Térítői öv Trópusi monszun vidék Meleg mérsékelt öv Valódi mérsékelt öv Hideg mérsékelt

Részletesebben

TANANYAGBEOSZTÁS. Kompetencia alapú matematika 6. osztály. A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése

TANANYAGBEOSZTÁS. Kompetencia alapú matematika 6. osztály. A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése TANANYAGBEOSZTÁS TÁMOP 3.1.4. 08/2-2008-0149 A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán Implementáló pedagógus: Nagy Gusztávné Implementációs terület: Kompetencia alapú matematika

Részletesebben

Felvételi előkészítő. magyar nyelvből. 1. foglalkozás

Felvételi előkészítő. magyar nyelvből. 1. foglalkozás Felvételi előkészítő magyar nyelvből 1. foglalkozás SZÖVEG BESZÉD Mondatok Szószerkezetek Szavak Szóelemek Hangok N Y E L V A kommunikáció tájékoztatást, közlést, felhívást és információcserét jelent.

Részletesebben

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei Herman Ottó Általános Iskola 1222. Budapest Pannónia u. 50. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei Házirend 1. számú melléklet Takács Éva igazgató 1 T ART AL OMJEGYZ ÉK 1.

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Nyolcosztályos gimnázium Matematika Évfolyam: 5 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli Követelmények, témakörök: Gondolkodási

Részletesebben

Gál Józsefné. Tanmenetjavaslat. a Matematika csodái 2. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez

Gál Józsefné. Tanmenetjavaslat. a Matematika csodái 2. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez Gál Józsefné Tanmenetjavaslat a Matematika csodái 2. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez Dinasztia Tankönyvkiadó Budapest, 2002 Írta: Gál Józsefné Felelôs szerkesztô: Ballér Judit ISBN 963 657 144 9

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Nyolcosztályos gimnázium Matematika Évfolyam: 9 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli Követelmények, témakörök: Gondolkodási

Részletesebben

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 10.B OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT/ ÖSSZ 148 ÓRA

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 10.B OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT/ ÖSSZ 148 ÓRA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET Tanmenetborító Azonosító: ME-III.1./1 Változatszám: 2 Érvényesség 2013. 09. 01. kezdete: Oldal/összes: 1/7 Fájlnév: ME- III.1.1.Tanmenetborító SZK- DC-2013 MATEMATIKA

Részletesebben

AZ 5. ÉVFOLYAMOS TERMÉSZETISMERET TANTÁRGY TANMENETJAVASLATA

AZ 5. ÉVFOLYAMOS TERMÉSZETISMERET TANTÁRGY TANMENETJAVASLATA AZ 5. ÉVFOLYAMOS TERMÉSZETISMERET TANTÁRGY TANMENETJAVASLATA Az 5. évfolyamos természetismeret témakörei a tankönyvben Évi óraszám: 72 (heti 2) 5. évfolyam Témakör Leckék száma Élet a kertben 11 Anyagok

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA TANMENETJAVASLAT. Színes matematika sorozat. 4. osztályos elemeihez

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA TANMENETJAVASLAT. Színes matematika sorozat. 4. osztályos elemeihez COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA TANMENETJAVASLAT a Színes matematika sorozat 4. osztályos elemeihez Tanító: Tóth Mária, Buruncz Nóra 2013/2014 tanév 00478/I Színes matematika.

Részletesebben

1. 2. 3.. 4... 5.. 6.. 7... 8...

1. 2. 3.. 4... 5.. 6.. 7... 8... Környezetismeret-környezetvédelem csapatverseny 2014/2015. 1.a.) Mit láttok a képeken? Írjátok alá a nevüket! 2. évfolyam I. forduló 1. 2. 3.. 4.... 5.. 6.. 7... 8... b.) Alkossatok két csoportot a képekből,

Részletesebben

MATEMATIKA TANMENET 6.OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: KULCSÁRNÉ BALÁZSI ERIKA

MATEMATIKA TANMENET 6.OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: KULCSÁRNÉ BALÁZSI ERIKA MATEMATIKA TANMENET 6.OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: KULCSÁRNÉ BALÁZSI ERIKA JELÖLÉSEK: Nem szakrendszerű órák jelölése zöld színnel, számok a programterv A 6. évfolyam tanmenetből valók Infokommunikációs technológia

Részletesebben

Érettségi feladatok: Síkgeometria 1/6

Érettségi feladatok: Síkgeometria 1/6 Érettségi feladatok: Síkgeometria 1/6 2005. május 10. 4. Döntse el, hogy a következő állítások közül melyik igaz és melyik hamis! A: A háromszög köré írható kör középpontja mindig valamelyik súlyvonalra

Részletesebben

Az írásbeli eredménye 75%-ban, a szóbeli eredménye 25%-ban számít a végső értékelésnél.

Az írásbeli eredménye 75%-ban, a szóbeli eredménye 25%-ban számít a végső értékelésnél. Matematika A vizsga leírása: írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. A matematika írásbeli vizsga egy 45 perces feladatlap írásbeli megoldásából áll. Az írásbeli feladatlap tartalmi jellemzői az alábbiak:

Részletesebben

Versenyző iskola neve:... 2... Természetismereti- és környezetvédelmi vetélkedő 2014/2015. 6. osztály. I. forduló

Versenyző iskola neve:... 2... Természetismereti- és környezetvédelmi vetélkedő 2014/2015. 6. osztály. I. forduló 1 Miskolc - Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda OM 201802 e-mail: refiskola.szirma@gmail.com 3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a. Telefon: 46/405-124; Fax: 46/525-232

Részletesebben

Osztályozóvizsga 1/13. K ANGOL NYELV

Osztályozóvizsga 1/13. K ANGOL NYELV Osztályozóvizsga 1/13. K ANGOL NYELV A. Ruházati Vásárlási szituációk az alábbi témakörökben: 1. Méteráru üzlet 2. Férfi cipők 3. Női cipők 4. Rövidáruk / kemény rövidáru 5. Rövidáruk/ puha rövidáru 6.

Részletesebben

Az egyszerűsítés utáni alak:

Az egyszerűsítés utáni alak: 1. gyszerűsítse a következő törtet, ahol b 6. 2 b 36 b 6 Az egyszerűsítés utáni alak: 2. A 2, 4 és 5 számjegyek mindegyikének felhasználásával elkészítjük az összes, különböző számjegyekből álló háromjegyű

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga témakörei MATEMATIKA tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga témakörei MATEMATIKA tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga témakörei MATEMATIKA tantárgyból 9. évfolyam I. Halmazok 1. Alapfogalmak, jelölések 2. Halmaz, részhalmaz fogalma, részhalmazok száma, jelölések 3. Nevezetes számhalmazok (N,

Részletesebben

Bársony-Hunyadi Általános Iskola TERMÉSZETISMERET HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Bársony-Hunyadi Általános Iskola TERMÉSZETISMERET HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Bársony-Hunyadi Általános Iskola TERMÉSZETISMERET HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Cziczlavicz Éva Judit, Fekéné Tóth Judit Molnárné Kiss Éva, Martinek Ágnes MISKOLC 2013 A, Összesített óraterv Évfolyam

Részletesebben

MATEMATIKA 5-6. Motiváció és közelítés a mindennapokhoz az OFI kísérleti tankönyveiben

MATEMATIKA 5-6. Motiváció és közelítés a mindennapokhoz az OFI kísérleti tankönyveiben A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 MATEMATIKA 5-6. Motiváció és közelítés a mindennapokhoz az OFI kísérleti

Részletesebben

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 12.E ÉS 13.A OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 31 HÉT/ ÖSSZ 124 ÓRA

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 12.E ÉS 13.A OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 31 HÉT/ ÖSSZ 124 ÓRA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET Tanmenetborító Azonosító: ME-III.1./1 Változatszám: 2 Érvényesség 2013. 09. 01. kezdete: Oldal/összes: 1/6 Fájlnév: ME- III.1.1.Tanmenetborító SZK- DC-2013 MATEMATIKA

Részletesebben

7. OSZTÁLY TANMENETE MATEMATIKÁBÓL 2014/2015

7. OSZTÁLY TANMENETE MATEMATIKÁBÓL 2014/2015 7. OSZTÁLY TANMENETE MATEMATIKÁBÓL 2014/2015 Évi óraszá: 108 óra Heti óraszá: 3 óra 1. téa: Racionális száok, hatványozás 11 óra 2. téa: Algebrai kifejezések 12 óra 1. téazáró dolgozat 3. téa: Egyenletek,

Részletesebben

Dudás Gabriella Hetényiné Kulcsár Mária Machánné Tatár Rita Sós Mária. sokszínû. 5 gyakorló. kompetenciafejlesztõ munkafüzet. 2.

Dudás Gabriella Hetényiné Kulcsár Mária Machánné Tatár Rita Sós Mária. sokszínû. 5 gyakorló. kompetenciafejlesztõ munkafüzet. 2. Dudás Gabriella Hetényiné Kulcsár Mária Machánné Tatár Rita Sós Mária sokszínû gyakorló kompetenciafejlesztõ munkafüzet. kötet Mozaik Kiadó Szeged, Színesrúd-készlet. Törtek bõvítése és egyszerûsítése

Részletesebben

értelmezéséhez, leírásához és kezeléséhez. Ezért a tanulóknak rendelkezniük kell azzal a képességgel és készséggel, hogy alkalmazni tudják

értelmezéséhez, leírásához és kezeléséhez. Ezért a tanulóknak rendelkezniük kell azzal a képességgel és készséggel, hogy alkalmazni tudják Helyi tanterv matematika általános iskola 5-8. évf. MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési,

Részletesebben

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Számelmélet I.

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Számelmélet I. Számelmélet I. DEFINÍCIÓ: (Osztó, többszörös) Ha egy a szám felírható egy b szám és egy másik egész szám szorzataként, akkor a b számot az a osztójának, az a számot a b többszörösének nevezzük. Megjegyzés:

Részletesebben

Tantárgy: Szövegértési és szövegalkotási kompetencia Irodalom Két mese a párjára találó ifjúról (5. fejezet, 1. modul)

Tantárgy: Szövegértési és szövegalkotási kompetencia Irodalom Két mese a párjára találó ifjúról (5. fejezet, 1. modul) Tantárgy: Szövegértési és szövegalkotási kompetencia Évfolyam: 5 Éves óraszám: 180 Tankönyv: a Sulinova Kht programcsomagja Támop 3.1.4 pályázat keretében Mohácsy Károly Abaffy Lászlóné: Irodalmi olvasókönyv

Részletesebben

9-10. évfolyam felnőttképzés Heti óraszám: 3 óra

9-10. évfolyam felnőttképzés Heti óraszám: 3 óra 9-10. évfolyam felnőttképzés Heti óraszám: 3 óra Fejlesztési cél/ kompetencia lehetőségei: Gondolkodási képességek: rendszerezés, kombinativitás, deduktív következtetés, valószínűségi Tudásszerző képességek:

Részletesebben

MATEMATIKA 1-2. ÉVFOLYAM

MATEMATIKA 1-2. ÉVFOLYAM A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 MATEMATIKA 1-2. ÉVFOLYAM Kiadványok 1. évfolyam Tankönyv I-II. kötet Munkafüzet

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Számelmélet

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Számelmélet MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Számelmélet A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett feladatrészek

Részletesebben

TANANYAGBEOSZTÁS. Kompetencia alapú matematika 6. osztály. A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán

TANANYAGBEOSZTÁS. Kompetencia alapú matematika 6. osztály. A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán TANANYAGBEOSZTÁS TÁMOP 3.1.4. 08/2-2008-0149 A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán Implementáló pedagógus: Nagy Gusztávné Implementációs terület: Kompetencia alapú matematika

Részletesebben

Melléklet a Természetismeret című részhez

Melléklet a Természetismeret című részhez Melléklet a Természetismeret című részhez szakszavak Tk.5é/1 szakszavak Tk.4k/2 szakszavak Tk.4k/3 szakszavak Tk.4k/4 főgyökér ásványi anyagok állat ág öntözés átalakulás ásványi anyagok állat palántaágy

Részletesebben

Osztályozó és Javító vizsga témakörei matematikából 9. osztály

Osztályozó és Javító vizsga témakörei matematikából 9. osztály Osztályozó és Javító vizsga témakörei matematikából 9. osztály 1. félév 1. Kombinatorika, halmazok Számoljuk össze! Összeszámlálási feladatok Matematikai logika Halmazok Halmazműveletek Halmazok elemszáma,

Részletesebben

A matematika tantárgy HÍD II. A variáció helyi tanterve. Készült az 23/2013 (III. 29.) EMMI rendelet alapján. A kerettanterv javasolt óraszámai

A matematika tantárgy HÍD II. A variáció helyi tanterve. Készült az 23/2013 (III. 29.) EMMI rendelet alapján. A kerettanterv javasolt óraszámai Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium A matematika tantárgy HÍD II. A variáció helyi tanterve Készült az 23/2013 (III. 29.) EMMI rendelet alapján A kerettanterv javasolt óraszámai 9. évfolyam

Részletesebben

Matematika tantervjavaslat, 5 12. évfolyam A nyolcosztályos gimnáziumok kerettantervének évfolyamonkénti bontása 5 6. évfolyam

Matematika tantervjavaslat, 5 12. évfolyam A nyolcosztályos gimnáziumok kerettantervének évfolyamonkénti bontása 5 6. évfolyam Matematika tantervjavaslat, 5 12. évfolyam A nyolcosztályos gimnáziumok kerettantervének évfolyamonkénti bontása 5 6. évfolyam A nyolcosztályos gimnáziumok matematika kerettanterve az egyes témaköröket

Részletesebben

Matematika. 9.osztály: Ajánlott tankönyv és feladatgyűjtemény: Matematika I-II. kötet (Apáczai Kiadó; AP-090803 és AP-090804)

Matematika. 9.osztály: Ajánlott tankönyv és feladatgyűjtemény: Matematika I-II. kötet (Apáczai Kiadó; AP-090803 és AP-090804) Matematika A definíciókat és tételeket (bizonyítás nélkül) ki kell mondani, a tananyagrészekhez tartozó alap- és közepes nehézségű feladatokat kell tudni megoldani A javítóvizsga 60 -es írásbeliből áll.

Részletesebben

TERMÉSZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 5. osztályos tanulók részére. Környezetünk természetföldrajzi ismeretei. Lakotár Katalin. ...

TERMÉSZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 5. osztályos tanulók részére. Környezetünk természetföldrajzi ismeretei. Lakotár Katalin. ... Lakotár Katalin TERMÉSZETISMERET Környezetünk természetföldrajzi ismeretei TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 5. osztályos tanulók részére............................................. a tanuló neve pauz westermann

Részletesebben

Feladatok MATEMATIKÁBÓL II.

Feladatok MATEMATIKÁBÓL II. Feladatok MATEMATIKÁBÓL a 12. évfolyam számára II. 1. Alakítsuk át a következő kifejezéseket úgy, hogy teljes négyzetek jelenjenek meg: a) x 2 2x + b) x 2 6x + 10 c) x 2 + x + 1 d) x 2 12x + 11 e) 2x 2

Részletesebben

BIOLÓGIA 7-8. ÉVFOLYAM

BIOLÓGIA 7-8. ÉVFOLYAM XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 BIOLÓGIA 7-8. ÉVFOLYAM Célok Tanulói teljesítmények növelése Tanulási motiváció kialakítása tevékenység, megfigyelés,

Részletesebben

Az osztályozóvizsgák követelményrendszere MATEMATIKA

Az osztályozóvizsgák követelményrendszere MATEMATIKA Az osztályozóvizsgák követelményrendszere MATEMATIKA 1. Számok, számhalmazok A 9. évfolyam során feldolgozásra kerülő témakörök: A nyelvi előkészítő és a két tanítási nyelvű osztályok tananyaga: A számfogalom

Részletesebben

Matematika tanterv 5. e vfolyam

Matematika tanterv 5. e vfolyam Matematika tanterv 5. e vfolyam A kerettanterv évfolyamonkénti bontása: normál oktatásban (4444) kéttannyelvű és sportiskolai oktatásban (4,5444) 5. évfolyam Tematikai egység Kerettantervi óraszám Szabadon

Részletesebben

Tompáné Balogh Mária TERMÉSZETISMERET BARANGOLÁS HAZAI TÁJAKON TÉMAZÁRÓ FELEDATOK 12 ÉVES TANULÓK RÉSZÉRE. ... a tanuló neve.

Tompáné Balogh Mária TERMÉSZETISMERET BARANGOLÁS HAZAI TÁJAKON TÉMAZÁRÓ FELEDATOK 12 ÉVES TANULÓK RÉSZÉRE. ... a tanuló neve. Tompáné Balogh Mária TERMÉSZETISMERET BARANGOLÁS HAZAI TÁJAKON TÉMAZÁRÓ FELEDATOK ÉVES TANULÓK RÉSZÉRE....... a tanuló neve pauz westermann HAZAI ERDÔK A VÁLTOZAT 1. Nevezd meg és jellemezd az ábrázolt

Részletesebben

Az osztályozóvizsgák követelményrendszere 9. évfolyam

Az osztályozóvizsgák követelményrendszere 9. évfolyam Az osztályozóvizsgák követelményrendszere 9. évfolyam Kombinatorika, halmazok Összeszámlálási feladatok Halmazok, halmazműveletek, halmazok elemszáma Logikai szita Számegyenesek intervallumok Algebra és

Részletesebben

Tanmenetjavaslat a 6. osztályos matematika kísérleti tankönyvhöz

Tanmenetjavaslat a 6. osztályos matematika kísérleti tankönyvhöz MATEMATIKA 6. Tanmenetjavaslat a 6. osztályos matematika kísérleti tankönyvhöz Témák 1. Játékos feladatok Egyszerű, matematikailag is értelmezhető hétköznapi szituációk megfogalmazása szóban és írásban.

Részletesebben

FOGALMAK II. témakör

FOGALMAK II. témakör FOGALMAK II. témakör Magyarország elhelyezkedése a Földön: Magyarország országrészei: Magyarország az északi félgömb keleti felén, Közép-Európában, a Kárpát-medencében, más néven a Közép-Duna medencében

Részletesebben

HELYI TANTERV MATEMATIKA

HELYI TANTERV MATEMATIKA Sportiskolai Általános Iskola 1 Matematika 5.-6. évf. HELYI TANTERV MATEMATIKA 5. -6. ÉVFOLYAM ÁLTALÁNOS TANTERVŰ ÉS KÖZNEVELÉSI TÍPUSÚ SPORTISKOLAI OSZTÁLYOK RÉSZÉRE ÖSSZEÁLLÍTOTTA: Brunczvikné Máté Ildikó

Részletesebben

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Felmérés a tanév elején Az alsó és felsô ívelésû betûcsoportok Felsô hurkolású betûk C-s kapcsolás alsó ívelés után Kis horogvonallal kapcsolódó betûk Kis horogvonal után c-s kapcsolás

Részletesebben

MATEMATIKA PRÓBAÉRETTSÉGI 2013 I. rész

MATEMATIKA PRÓBAÉRETTSÉGI 2013 I. rész MATEMATIKA PRÓBAÉRETTSÉGI 203 I. rész. Oldja meg a következő egyenletet: x 2 25. Az egyenlet megoldása: 2. Egy vállalat 280 000 Ft-ért vásárol egy számítógépet. A számítógép évente 5%-ot veszít az értékéből.

Részletesebben

Sashalmi Tanoda Általános Iskola. Helyi tanterv. 5-8. évfolyam

Sashalmi Tanoda Általános Iskola. Helyi tanterv. 5-8. évfolyam 5. évfolyam Matematika helyi tanterv Sashalmi Tanoda Általános Iskola Helyi tanterv 5-8. évfolyam 4 óra / hét MATEMATIKA Adaptálva: Műszaki Kiadótól 5. évfolyam Matematika helyi tanterv 5 6. évfolyam A

Részletesebben

A kompetencia alapú matematika oktatás. tanmenete a 9. osztályban. Készítette Maitz Csaba

A kompetencia alapú matematika oktatás. tanmenete a 9. osztályban. Készítette Maitz Csaba A kompetencia alapú matematika oktatás tanmenete a 9. osztályban Készítette Maitz Csaba Szerkesztési feladatok 1. Síkgeometriai alapfogalmak 2. Egyszerűbb rajzok, szerkesztések körző, vonalzó használata

Részletesebben

"Felelős vagyok a rózsámért" Nemzeti Tehetség Program célkitűzéseit népszerűsítő ismeretterjesztő rendezvény

Felelős vagyok a rózsámért Nemzeti Tehetség Program célkitűzéseit népszerűsítő ismeretterjesztő rendezvény Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet "Felelős vagyok a rózsámért" Nemzeti Tehetség Program célkitűzéseit népszerűsítő ismeretterjesztő rendezvény Tó Hotel, Bánk 2014. május 22. Természettudományi szekció Bódis

Részletesebben

BESZÉD ÉS ANYANYELV. Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak TANMENET

BESZÉD ÉS ANYANYELV. Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak TANMENET BESZÉD ÉS ANYANYELV Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak TANMENET Beszéd és anyanyelv Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak Tematika és tanmenet (55 óra) 1. félév heti 1 óra 2. félév heti 2 óra ÓRA CÍM

Részletesebben

Érettségi feladatok: Trigonometria 1 /6

Érettségi feladatok: Trigonometria 1 /6 Érettségi feladatok: Trigonometria 1 /6 2003. Próba 14. Egy hajó a Csendes-óceán egy szigetéről elindulva 40 perc alatt 24 km-t haladt észak felé, majd az eredeti haladási irányhoz képest 65 -ot nyugat

Részletesebben

Ötlettár Madarak és Fák napi programhoz

Ötlettár Madarak és Fák napi programhoz Lampert Bálint Ötlettár Madarak és Fák napi programhoz A természetvédelmi törvény 43. (3) szerint Minden év május 10-e a Madarak és Fák Napja. E nap megemlékezéseinek, rendezvényeinek a lakosság különösen

Részletesebben

Matematika 5 8. évfolyam

Matematika 5 8. évfolyam Matematika 5 8. évfolyam 5 6. évfolyam A felső tagozaton az eddig megszerzett tudást és kompetenciákat kell elmélyíteni és kiterjeszteni. A mindennapi élet problémamegoldásához szükséges képességek és

Részletesebben

BIOLÓGIA 7. ELLENŐRZŐ FELADATLAPOK

BIOLÓGIA 7. ELLENŐRZŐ FELADATLAPOK Dr. Paál Tamásné Natúra sorozat BIOLÓGIA 7. ELLENŐRZŐ FELADATLAPOK (Raktári száma: RE00774/F) Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 1. A) feladatlap megoldásai A trópusi területek természetes élővilága 1. feladat

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola angol nyelv Évfolyam: 1. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés, köszönések napszak

Részletesebben

Magyarország élővilága (6. osztály) Segédanyag a sikeres felkészüléshez

Magyarország élővilága (6. osztály) Segédanyag a sikeres felkészüléshez Magyarország élővilága (6. osztály) Segédanyag a sikeres felkészüléshez Erdők élővilága Lombhullató- és tűlevelű erdők fáinak, cserjéinek jellemzői (szervek jellemzése, megporzási módjuk, terméstípusaik,

Részletesebben

MagyarOK 1. tanmenetek

MagyarOK 1. tanmenetek Szita Szilvia Pelcz Katalin MagyarOK 1. tanmenetek A1.1. Célnyelvi (magyar) környezet Egy 96 órás tanfolyam 1 48. órájára Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 1 Az alábbiakban a MagyarOK tankönyvcsalád

Részletesebben

Hasonlóság. kísérleti feladatgyűjtemény POKG 2015. 10. osztályos matematika

Hasonlóság. kísérleti feladatgyűjtemény POKG 2015. 10. osztályos matematika Hasonlóság kísérleti feladatgyűjtemény 10. osztályos matematika POKG 2015. Hasonló háromszögek oldalaránya 0. Keressük meg az alábbi háromszögek összetartozó oldalpárjait és arányossággal számítsuk ki

Részletesebben

I. Gondolkodási módszerek: (6 óra) 1. Gondolkodási módszerek, a halmazelmélet elemei, a logika elemei. 1. Számfogalom, műveletek (4 óra)

I. Gondolkodási módszerek: (6 óra) 1. Gondolkodási módszerek, a halmazelmélet elemei, a logika elemei. 1. Számfogalom, műveletek (4 óra) MATEMATIKA NYEK-humán tanterv Matematika előkészítő év Óraszám: 36 óra Tanítási ciklus 1 óra / 1 hét Részletes felsorolás A tananyag felosztása: I. Gondolkodási módszerek: (6 óra) 1. Gondolkodási módszerek,

Részletesebben

Messzelátó III. Forduló 2015. 3-4. osztály. Párosítsátok össze a szólásokat, közmondásokat a jelentésükkel!

Messzelátó III. Forduló 2015. 3-4. osztály. Párosítsátok össze a szólásokat, közmondásokat a jelentésükkel! Iskola: Osztály: Csapattagok neve (3fő): 1. feladat Messzelátó III. Forduló 2015. 3-4. osztály Párosítsátok össze a szólásokat, közmondásokat a jelentésükkel! 1. A föld alól is előteremti. a) Nagyon buta.

Részletesebben

Matematika 5 8. évfolyam

Matematika 5 8. évfolyam Matematika 5 8. évfolyam 5 6. évfolyam A felső tagozaton az eddig megszerzett tudást és kompetenciákat kell elmélyíteni és kiterjeszteni. A mindennapi élet problémamegoldásához szükséges képességek és

Részletesebben