Lexikai mátrix Csereklye Erzsébet Dr. Illésné dr. Kovács Mária dr. Kecskés Judit Kollár Krisztián Nagy Judit

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Lexikai mátrix Csereklye Erzsébet Dr. Illésné dr. Kovács Mária dr. Kecskés Judit Kollár Krisztián Nagy Judit"

Átírás

1 EGYÜTTHALADÓ MIGRÁNS GYERMEKEK AZ ISKOLÁB AN Oktatási segédanyag az általános iskolák 5 6. évfolyamai számára ÉP KÉP KÉP KÉP KÉP KÉP KÉP KÉP KÉP KÉP KÉP KÉP KÉP KÉP KÉP KÉP KÉP ÉP KÉP KÉP KÉP KÉP KÉP KÉP KÉP KÉP KÉP KÉP KÉP KÉP KÉP KÉP KÉP KÉP ÉP KÉP KÉP KÉP KÉP KÉP KÉP KÉP KÉP KÉP KÉP KÉP KÉP KÉP KÉP KÉP KÉP ÉP KÉP KÉP KÉP KÉP KÉP KÉP KÉP KÉP KÉP KÉP KÉP KÉP KÉP KÉP KÉP KÉP Lexikai mátrix Csereklye Erzsébet Dr. Illésné dr. Kovács Mária dr. Kecskés Judit Kollár Krisztián Nagy Judit európai integrációs alap Készült a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karának Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézetében szerkesztette: Kollár Krisztián Nagy Judit

2 Készült a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karának Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézetében SZERZŐK Dr. Illésné dr. Kovács Mária Magyar irodalom 5., Magyar irodalom 6. dr. Kecskés Judit Magyar nyelv 5., Magyar nyelv 6. Kollár Krisztián Természetismeret 5 6. Nagy Judit Matematika 5., Matematika 6. Pedagógiai szakértő: Csereklye Erzsébet Fotó: Kollár Krisztián Grafika: Rostás Édua SZERKESZTETTÉK Nagy Judit és Kollár Krisztián A szerzők minden jogot fenntartanak a kézirat minden szöveges és grafikai elemével kapcsolatosan! A kézirat a migráns gyermekek képzéséhez elektronikus formában hozzáférhető, nyomtatható, másolható, de módosítása, valamint bármilyen haszonszerzéssel járó használata vagy továbbadása a szerzők külön engedélye nélkül nem lehetséges! A projekt az Európai Unió Európai Integrációs Alapjának támogatásával valósul meg. Miskolc, 2010.

3 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 1 Az Együtthaladó és a lexikai mátrix... 3 Általános és konkrét fogalmak... 6 Lexikai mátrix... 9 Irodalom 5. évfolyam... 9 Irodalom 6. évfolyam Magyar nyelv 5. évfolyam Magyar nyelv 6. évfolyam Természetismeret 5. évfolyam Természetismeret 6. évfolyam Matematika 5. évfolyam Matematika 6. évfolyam Irodalomjegyzék... 55

4

5 AZ EGYÜTTHALADÓ ÉS A LEXIKAI MÁTRIX Együtthaladó migráns gyermekek az iskolában 3 Az Európai Unió Európai Integrációs Alap támogatásával a Miskolci Egyetem Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszékén 2010-ben az Együtthaladó migráns gyermekek az iskolában projekt keretében tartalomalapú magyarnyelv-oktatási segédanyag készült az általános iskolák 5 6. évfolyamain tanuló migráns tanulók és tanáraik számára. A magyart idegen nyelvként beszélő diákok az integrált iskolai osztályokban és csoportokban korlátozott magyar nyelvi kódjuk miatt nehezen kapcsolódnak és kapcsolhatók be a tanulás-tanítás folyamatába. Ennek egyik oka az, hogy az iskolákban használt tankönyvek magyar anyanyelvű tanulók számára készültek, így azok tartalma nehezen érthető és feldolgozható a migráns gyermekek számára. A Együtthaladó oktatási segédanyag a Nemzeti Alaptantervben és az arra épülő kerettantervekben meghatározott kompetenciákra és műveltségterületi tartalmakra építve kínál tartalomalapú magyarnyelv-oktatási eszközt. A magyar nyelvtan jelenségeinek megismertetése és gyakoroltatása összekapcsolódik benne a szaktantárgyak tartalmi és szókincsbeli oldalával. A segédanyag használatával a migráns tanulók magyar nyelvi kompetenciái javulnak és hatékony segítséget kapnak ahhoz, hogy magyar anyanyelvű társaikhoz hasonlóan vehessenek részt az iskolai ismeretszerzési folyamatban, velük Együtthaladó -vá váljanak. Az oktatási segédanyag készítésénél a Nemzeti Alaptantervet (2003, 2009) és az OM kerettanterveket [28/2000. (IX.21), 17/2004. (V. 20.)] valamint a tankönyvkiadók saját kerettanterveit (Apáczai Kiadó Bázisiskoláinak Kerettanterve, Mozaik Kerettantervrendszer, Nemzeti Tankönyvkiadó Kerettanterv) használtuk fel. A lexikai mátrix A lexikai mátrix az Együtthaladó tartalomalapú magyarnyelv-oktatási segédanyag második része. Feldolgozza a NAT által meghatározott magyar nyelv és irodalom, ember és természet, földünk és környezetünk valamint matematika műveltségterületek szakszókincsét az általános iskolák 5 6. évfolyamain. A NAT műveltségterületei és az általános iskolai tantárgyak a következőképpen feleltethetők meg egymásnak: magyar nyelv és irodalom műveltségterület: magyar nyelv, irodalom ember a természetben és földünk, környezetünk műveltségterület: természetismeret matematika műveltségterület: matematika Ennek megfelelően a lexikai mátrix irodalom, magyar nyelv, természetismeret és matematika modulokból áll. A szakszókincset minden tantárgy esetében a fent említett tantervek és az általános iskolai oktatási gyakorlatban jelenleg használt tankönyvek és munkafüzetek, oktatási segédanyagok feldolgozásával térképeztük fel (lásd Irodalomjegyzék). Így az Együtthaladó oktatási segédanyag nem egyetlen tankönyv vagy tankönyvcsalád segédlete, hanem olyan tanulási-gyakorlási formát kínál, mely igény szerint bármelyik iskolában, bármelyik tankönyv használata esetén alkalmazható. Ezt a szempontot azért hangsúlyozzuk, mert a migráns gyermekek kis számban és az ország különböző településein, iskoláiban tanulnak.

6 4 A lexikai mátrix felépítése A lexikai mátrix szakszókincset feldolgozó része magyar nyelv, irodalom, természetismeret és matematika tantárgyi modulokból áll. A tantárgyi modulok ötödik és hatodik évfolyamra bontva tartalmazzák az adott évfolyamon előírt tantárgyi tartalmak elsajátításához szükséges szókincset. A modulokat a kerettantervekben meghatározott témakörökre bontottuk és a kiválasztott lexikai elemeket az A1 A2 B1nyelvi szintek szerint csoportosítottuk. A szakszavak szintenkénti besorolásának szempontjai a következők voltak: fontosság a témakör elsajátítása szempontjából a jelentés komplexitása, elvontsága alaktani felépítés a használat során előforduló grammatikai és szintaktikai jelenségek melyik nyelvi szinthez köthetők A1 szintre kerültek azok a szavak, melyek az adott témakör alapjainak elsajátításához elengedhetetlenül szükségesek, szerkezetüket tekintve általában egyszerűek (nem összetett szavak és legfeljebb egy képzőelemet tartalmaznak) és az A1 szinten előforduló grammatikai és szintaktikai szerkezetekben használhatók (pl. jel, idő, nyelv, állat, szám). Ezen a szinten a legtöbb szakszó azonos jelentéssel a hétköznapi szókincs része is egyben. Az A2 szint azokat a lexikai elemeket tartalmazza, melyek a témakör alaposabb megértéséhez szükségesek. Ezek lehetnek egyszerű, képzett vagy összetett szavak és az A1 A2 szinteken előforduló grammatikai és szintaktikai szerkezetekben használhatók (pl. elbeszélés, költői levél, időjel, állatfaj, törtszám). Ezen a szinten sok olyan elem található, mely az adott témakör valamely A1 szintű szavával alkot szóösszetételt vagy szószerkezetet (pl. időrend, jelrendszer, háziállat, mérőszám). Az itt szereplő lexémák között fellelhető néhány, mely része a hétköznapi szókincsnek is, de szakszóként a hétköznapitól eltérő jelentésben használatos (pl. jel, megszólítás, maradék). A B1 szintre azok a szakszavak, kifejezések kerültek, melyek a témakör biztos megértéséhez, pontos elsajátításához szükségesek és sokszor elvont, nehezen érthető jelenségekre, fogalmakra utalnak (pl. eposz, stílus, életközösség, űrtartalom). Az ide sorolt elemek lehetnek összetett, többszörösen összetett szavak, akár több képzőt is tartalmazhatnak és az A1 A2 B1 szinteken előforduló grammatikai és szintaktikai szerkezetekben fordulnak elő (pl. eposz, hazugságmese, tömegkommunikációs eszközök, igeképző, cseppkőbarlang, egyenesszög). A B1 szint lexikai elemeinek többsége nem tartozik a hétköznapi szókincsbe. Az Egyéb csoportban azok a lexikai elemek vannak, melyek az adott témakör főbb jelenségeinek biztos megértéséhez nem feltétlenül szükségesek, szerkezetüket tekintve esetleg többszörösen összetettek vagy olyan grammatikai, szintaktikai szerkezetekben használhatók, melyek nem tartoznak az A1 A2 B1 nyelvi szintekhez. A mátrix készítésekor a lexémák jellemzésére háromféle jelölést alkalmaztunk. alsó index A szerzők fontosnak tartották, hogy a mátrix hétköznapi szókincshez kapcsolódó elemeit külön jelöléssel lássák el azért, hogy a segédanyagban és a tanórákon könnyebben lehessen azokat a hétköznapi szókincs azonos fogalomkörbe tartozó elemeivel együtt gyakoroltatni. A hétköznapi szókincs általános és konkrét fogalmi csoportokba rendezését az európai nyelvek egységes rendszerű leírásának megfelelően jelöltük (Aradi Erdős Sturcz 2000). A szó utáni alsó index mutatja a megfelelő fogalmi csoportot (pl. költő > = intellektuális és művészeti tevékenységek). A fogalomkörök felsorolása a lexikai mátrix előtt található. Ha a hétköznapi szókincsben nem maga a mátrixban szereplő szakszó, hanem annak egy része (elő- vagy utótagja), esetleg szócsaládjának egy másik eleme található, akkor a

7 köznapi szókincs eleme is szerepel az alsó indexben a fogalmi csoport száma előtt (pl. az irodalom modul 5. évfolyamának szókincsében fordulat fordul6.2.5.). felső index Ha egy szó több különböző jelentésben szerepel a mátrixban, a különböző jelentéseket indexáltuk (felső index) és lábjegyzetben adtuk meg az adott tantárgynál, témakörben használt jelentést (nyelv 1 A szájban lévő izmos, mozgékony szerv. nyelv 2 Szavakat alkotó, beszédhangokból álló jelrendszer mint a gondolatok kifejezésének és a társadalmi érintkezésnek az eszköze.). A jelentések megadásában a Magyar Értelmező Kéziszótár szócikkeit követtük. zárójel A több tantárgy szókincsében is szereplő lexikai elemek után zárójelben adtuk meg az egyéb előfordulás(ok) helyét, például párbeszéd (Ny5A1/17). A zárójelben található jelzések: a tantárgyi modul rövidítése (I=irodalom, Ny=nyelvtan, T=természetismeret, M=matematika); az évfolyam (5, 6); a nyelvi szint rövidítése (A1, A2, B1, E) és perjel után az oldalszám. Példánkban tehát a párbeszéd szó a nyelvtan modul ötödik évfolyamának szókincsében A1 nyelvi szinten a 17. oldalon található. Ha nem az adott műszó, hanem annak egy része (elő- vagy utótagja), esetleg szócsaládjának egyik eleme fordul elő a mátrixban egy másik tantárgy szókicsében, a zárójelen belül ezt a lexikai elemet is megadjuk, pl. az irodalom modulban az 5. osztályos szókincsben: hangsúlyos szótag (hangsúly Ny5A2/15). 5 A lexikai mátrix használata A lexikai mátrix elsősorban az Együtthaladó tartalomalapú magyarnyelv-oktatási segédanyag készítéséhez nyújt a szerzőknek lexikai alapot és segítséget, azonban reményeink szerint a migráns gyermekeket tanító szaktanárok is haszonnal fogják forgatni és be tudják majd illeszteni az oktatási gyakorlatban használt tananyagok, oktatási segédletek közé. Miskolc, 2010 júniusa A szerzők

8 6 ÁLTALÁNOS ÉS KONKRÉT FOGALMAK (Aradi Erdős Sturcz 2000) 6. ÁLTALÁNOS FOGALMAK 6.1. létezés 6.2. tér 6.3. idő 6.4. mennyiség 6.5. minőség 6.6. gondolat 6.7. viszony 6.8. utalás 6.1. LÉTEZÉS létezés, nem létezés jelenlét, távollét meglét, hiány előfordul, nem fordul elő 6.2. TÉR elhelyezkedés relatív elhelyezkedés távolság mozgás irány eredet sorrend dimenzió méret hosszúság nyomás súly terület térfogat tér, hely hőmérséklet 6.3. IDŐ időpontok időegységek időpont-megjelölés időpontmegadás időtartam korai időpont késői időpont előidejűség utóidejűség sorrend egyidejűség a jövőre való utalás a jelenre való utalás a múltra való utalás általános érvényű kijelentések halasztás, késedelem sebesség gyakoriság folyamatosság szakaszosság állandóság ideiglenesség ismétlődés egyszeriség kezdet befejeződés, végpont folytonosság változás, átalakulás 6.4. MENNYISÉG szám mennyiség fok, mérték 6.5. MINŐSÉG fizikai minőség forma dimenzió nedvesség látás, láthatóság hallás, hallhatóság íz szag anyag, felület, textúra szín kor fizikai állapot elérés, hozzáférés tisztaság anyag valódiság üres, tele értékelés érték, ár minőség helyes, helytelen (nem) elfogadható

9 (nem) alkalmas, kielégítő (nem) óhajtott, kívánt pontosság, szabatosság, vagy ezek hiánya siker, sikertelenség hasznos, nem hasznos képesség, képesség hiánya fontos, nem fontos (nem) normális, természetes könnyű, nehéz 6.6. GONDOLAT 6.1. gondolkodás gondolat stb. kifejezése 6.7. VISZONY cselekvési viszonyok a cselekvő a cselekvés tárgya helyviszonyok időviszonyok részes viszony eszköz társ mód állapot a cselekvő állapota a cselekvés tárgyának állapota kontrasztív viszonyok azonosság, eltérés hasonlóság, különbség birtoklási viszonyok birtokos szerkezet hiányos birtokviszony birtoklásmondat a birtoklás, valamihez tartozás egyéb kifejezőeszközei logikai viszonyok kapcsolat ellentét választás bennfoglalás, kizárás ok, magyarázat okozat, következmény cél, szándék feltétel referenciapont, megszorítás 6.8. UTALÁS határozott nem anaforikus határozott névelő névmások és határozószók anaforikus határozott névelő névmások és határozószók igék határozatlan névelő névmások és határozószók általános alany személytelen szerkezetek 7. KONKRÉT FOGALMAK 7.1. egyén és család 7.2. ház, otthon, környezet 7.3. mindennapi élet 7.4. szabadidő, szórakozás 7.5. utazás 7.6. társadalmi kapcsolatok 7.7. egészség és higiénia 7.8. tanulás 7.9. vásárlás ételek és italok szolgáltatások útbaigazítás nyelvek időjárás 7.1. EGYÉN ÉS CSALÁD név cím telefonszám (Lásd még: ) születési hely és dátum életkor nem családi állapot nemzetiség származás foglalkozás család vallás szeret / nem szeret belső tulajdonságok külső (megjelenés) 7

10 LAKÁS, OTTHON, KÖRNYEZET lakástípusok szállás, szobák bútorok, lakástextil, ágynemű költség szolgáltatások komfort vidék növényvilág és állatvilág 7.3. MINDENNAPI ÉLET otthon munka jövedelem tanulmányok pálya 7.4. SZABADIDŐ, SZÓRAKOZÁS szabadidő hobbi és érdeklődési kör rádió, televízió stb film, színház, koncert stb kiállítások, múzeumok intellektuális és művészeti tevékenységek sport sajtó 7.5. UTAZÁS tömegközlekedés egyéni közlekedés forgalom szabadság/nyaralás szállás poggyász határ úti okmányok 7.6. TÁRSADALMI KAPCSOLATOK kapcsolatok meghívás levelezés klubtagság kormány és politika bűnözés és igazságszolgáltatás háború és béke szociális kérdések környezetvédelem 7.7. EGÉSZSÉG ÉS TESTÁPOLÁS testrészek közérzet testápolás, higiénia betegség, baleset orvosi ellátás biztosítás 7.8. OKTATÁS iskola tantárgyak értékelés, végzettség 7.9. VÁSÁRLÁS kereskedelmi létesítmények élelmiszerek ruha, divat (Lásd még: és ) dohányáru háztartási cikkek pénz, árak ÉTKEZÉS evés, ivás étkezés házon kívül SZOLGÁLTATÁSOK posta (Lásd még: ) telefon (Lásd még: ) elektronikus hálózatok bank (Lásd még: ) rendőrség (Lásd még: ) diplomáciai képviselet orvosi ellátás (Lásd még: ) gépkocsi-karbantartás üzemanyagtöltő állomás ÚTBAIGAZÍTÁS Lásd: és NYELVEK nyelvtudás, szövegértés, kifejezőkészség (Lásd még: ) IDŐJÁRÁS éghajlat és időjárás

11 LEXIKAI MÁTRIX IRODALOM 5. ÉVFOLYAM 9 Műnemek Műfajok líra műnem dráma epika vers találós kérdés kérdés novella (Ny6A1/20) költő költemény (Ny6A2/20) szólás (Ny5A2/17) közmondás (Ny5A2/17) ballada (Ny6A2/20) elbeszélés (Ny5A2/17) eposz elbeszélő költemény (elbeszélő Ny6B1/20) tájleíró költemény rege legenda műfaj (Ny5E/17) mítosz mitológia vígeposz szállóige (Ny5E/17) mese (Ny6A1/20) dal népdal műdal regény (Ny6A1/20) népmese hősmese tréfás mese állatmese mesegyűjtő meseszám szám mesekezdés mesezárás tündérmese Mese hazugságmese műmese láncmese csalimese fabula meseváltozat meseelem Monda monda (Ny6A2/20) eredetmonda teremtésmonda Dal ritmus bordal betyárdal kesergő Regény meseregény kalandregény ifjúsági regény beszédfordulat fordul (fordulat I5B1/10, T6B1/30) helyzetdal elbeszélés 1 Az írói mondanivalót történésként előadó rövid prózai írásmű; novella.

12 10 Szerkezet keret epizód időrend megoldás (M6A2/51) elbeszélő/leíró/ párbeszédes rész (elbeszélő Ny6B1/20) bevezetés tárgyalás befejezés megszólítás (Ny5A1/15) párbeszéd (Ny5A1/17) konfliktus bonyodalom kibontakozás refrén fordulat fordul (T6B1/30) fordulópont fordul (pont T6E/29, T6A2/30, 36, M5A2/42, 43, M5A1/44, 45, 45, 47, M5B1/45, 48, M6A1/52, M6E/54) előszó Költői eszközök ismétlés (ismétlődő M5B1/44, ismétlődik M6A1/51) ellentét (ellentét(es) Ny5A1/17, M5A2/41) párhuzam (M5A2/46, 48) fokozás költői kérdés kérdés költői kép életkép túlzás megszemélyesítés metafora alliteráció hasonlat Verselés dallam (beszéddallam Ny5A2/15) ritmus (M6A1/51) ütem sor (Ny6A1/20) hang (Ny5A1/16) szótag (Ny5A1/16) Hasonlat hasonló hasonlít (Ny5B1/17) hasonlított hasonlít azonosít (azonos Ny5B1/17, M6B1/44) hangsúlyos/ versláb hangsúlytalan szótag (hangsúly Ny5A2/15) A verselés fajtái magyaros ütemhangsúlyos felező tizenkettes felező nyolcas

13 rím Általános fogalmak Rímek párosrím félrím keresztrím 11 mű író költő mesélő szöveg (Ny6B1/20, MA2/51) szerző téma (Ny5A1/17) tanulság költészet népköltészet műköltészet stílus (Ny5B1/17) alkotás elbeszélő költészet (elbeszélő Ny6B1/20) előadásmód Irodalmi művek alkotóelemei hős történet helyszín tér (M5A1/47) idő (Ny5A2/18, T5A1/23, T6A1/30) szereplő (M5A1/43) főszereplő mellékszereplő jellem jellemzés (Ny5A2/17) cselekmény(sorozat) kaland humor természeti kép nyelvezet idő 1 A valóságnak az a vonása, hogy azt egymás után következő mozzanatok összefüggő folyamatának, történésnek fogjuk fel.

14 12 IRODALOM 6. ÉVFOLYAM Korstílusok, stílusirányzatok reneszánsz romantika barokk humanizmus klasszicizmus rokokó felvilágosodás Műfajok napló (Ny5A1/17) krónika anekdota epigramma gondolati költemény sírfelirat gondol zsoltár szonett románc történelmi románc prédikáció Ének ének énekmondó virágének históriás ének bujdosóének Levél levél 1 (Ny5A1/17, költői levél 1 T5A1/25, 28, T6A1/31) dal monda (Ny6A2/20) szerelmi dal dal imádság Monda Dal Népi színjáték népmonda eredetmonda történeti monda hősmonda altatódal dal gyerekdal gyerek episztola jó királyok mondái lakodalmas sirató csúfoló bájoló regölés busójárás betlehemezés levél 1 Távollevő személyhez intézett írásbeli közlés, értesítés.

15 vers Vers találós vers vers versfüzér versciklus Ballada ballada (Ny6A2/20) népballada babona műballada balladai homály balladai helyzet szaggatottság csodás elem tömörség regény (Ny6A1/20) utazási regény regény (útirajz (Ny5A2/17), úti beszámoló (beszámoló Ny5A2/17) történelmi regény Regény 13 Költői eszközök Szerkezet gúny irónia szinonima (Ny5B1/17) jelkép szónoki kérdés kérdés allegória ének szakasz (M5A1/42, 45, 47, B1/44, M6A1/51, 52) jelige (mottó) előhang bevezető kép monológ (Ny5B1/17) dialógus alaphelyzet helyzet tetőpont (pont T6E/29, T6A2/30, T6B1/36, M5A2/42, 43, M5A1/44, 45, 45, 47, M5B1/45, 48, M6A1/52, M6E/54) végkifejlet szimmetria (szimmetrikus M6B1/52, 53) tabló próbatétel seregszemle

16 14 Verselés rím belső rím (belső deákos verselés Ny5B1/17, T5E/27, sormetszet (metszőfog T6B1/36) T5B1/27, metsz 1 T5B1/28, metsz 2 M5B1/46, metszéspont M5B1/48) sorfelező ütemhatár Verslábak Verssorok trocheus daktilus spondeus disztichon hexameter pentameter Általános fogalmak idézet motívum műfordítás vándormotívum látomás Balassi-strófa mecénás szájhagyomány idill metsz 1 Fa, bokor, szőlőtőke felesleges hajtásait levágja. metsz 2 Vonal, sík, út egy másikat keresztez.

17 MAGYAR NYELV 5. ÉVFOLYAM Eligazodás a mindennapi élethelyzetekben 15 Beszéd, írás nyelv nyelv rokon nyelv rokon nép anyanyelv beszéd beszél , nyelvcsalád mondanivaló (mondanivalója van vkinek) (milyen nyelven beszélsz hol van a nyelved) finnugor/uráli nyelvek nyelvcsalád finnugor/uráli nyelvcsalád nyelvtípus ragozó nyelv hajlító nyelv elszigetelő nyelv üzenet információ jel 1 (T5A1/21) kód feladó címzett csatorna kapcsolat hír 1 híradás szünet 7.4.4, kommunikáció ismeret köszönés megszólítás (I5A1/10) bemutatkozás Kommunikáció, nyelvi viselkedés körülmények tájékoztatás beszédtárs társ tekintet (beszéd)tempó jelrendszer (jelrendszer T5A2/21; rendszer T5A2/21, M5A2/41, 45, M6A2/50) szabályrendszer (rendszer T5A2/21, M5A2/41, Hiba! A könyvjelző nem létezik., 45, M6A2/50) hangsúly (I5A2/10) hanglejtés beszéddallam (I5A1/10) hangerő hangszín nyelvi jelek nem nyelvi jelek valóság tömegkommunikációs eszközök kommunikációs forma információcsere gesztus arcjáték testtartás közlés beszédhelyzet végtelen számú szám mondat nyelven kívüli eszközök közvetítő közeg térköz nyelv 1 A szájban lévő izmos, mozgékony szerv. nyelv 2 Szavakat alkotó beszédhangokból álló jelrendszer mint a gondolatok kifejezésének és a társadalmi érintkezésnek az eszköze. jel 1 A jelölő és a jelölt (társadalmilag kötött) viszonya által létrejött valamely egység. hír 1 Valakiről, valamiről továbbított értesülés, üzenet.

18 16 A beszélt nyelv Hangok és betűk, helyesejtés, helyesírás tüdő (T6A1/39) ajkak (ajak T5A2/28) fog (T5A1/27) nyelv magánhangzó mássalhangzó hosszú rövid magas/mély hang (hang I5A1/10) toldalék beszélőszerv orrüreg szájüreg légcső szájpadlás egyalakú/kétalakú/háromalakú toldalék hangrend magas/mély/vegyes hangrendű (szó) illeszkedés ajakréses/ajakkerekítéses hang (ajak T5A2/28) ajakhang (ajak T5A2/28) foghang ínyhang gégehang zöngés/zöngétlen hang hangszalagok magánhangzóharmónia felső/középső/alsó nyelvállású hang részleges hasonulás zöngésség/képzés helye szerinti részleges hasonulás zöngétlenedés zöngéssé válás rövidülés kiesés összeolvadás teljes hasonulás írásban jelölt/jelöletlen hasonulás ínyvitorla nyelvcsap gégefő garatüreg Az írott nyelv egyjegyű/kétjegyű/ háromjegyű betű (jegy M5A2/41, -jegyű M5A2/41) írásjel betű írott vagy nyomtatott jel 3 (jel 3 M5A2/41, 42, 43, 44, 50) kisbetű nagybetű (M5A1/41) szótag (I5A1/10) betűíró hagyomány kettőzött mássalhanzó mássalhangzóra/magánhangzóra végződő (M5A2/50) szó képírás fogalomírás ékírás szóírás szótagírás betűírás rovásírás A magyar helyesírás kiejtés szerinti írás/ kiejtés elve szóelemzés elve hagyomány szerinti írásmód elve egyszerűsítés elve (egyszerűsítés M5A2/44, M6A2/51) fogalomírásos jel ideogram képírásos jel piktogram, hieroglifa mássalhangzóra végződő szótő nyelv 1 A szájban lévő izmos, mozgékony szerv. jel 3 Valamely dolgot, fogalmat, összefüggést kifejező betű(csoport).

19 Szövegfajták, szövegszerkesztés, fogalmazás sajtótermék közlésfajta erény hiba belső beszéd (belső elbeszélés 2 (I5A2/9) I6B1/14, T5E/27, jellemzés (I5A2/11) T6B1/36) monológ leírás (I6B1/13) külső/belső tulajdonság témajelölő cím (külső/belső figyelemfelkeltő cím T5B1/24, M6A2/53; kulcsszó tulajdonság tételmondat M5A2/41) tudósítás közelitől a távoli felé stílus (I5B1/11) tájleírás beszámoló (I6A2/13) útirajz (I6A2/13) élménybeszámoló úti beszámoló szövegalkotás vázlat szövegszerkesztés főcím alcím magánlevél 1 hivatalos levél 1 téma (I5A1/11) cím 1,2 párbeszéd (I5A1/10) levél (I6A1/12, T5A2/25, 28, T6A2/31) felelet meghívó hír 2 napló (I6A1/12) szóbeli/írásbeli szövegtípusok műfaj (I5E/9) 17 A SZAVAK JELENTÉSE ÉS SZERKEZETE szókincs többjelentésű több /egyjelentésű szó jelentésváltozás hangalak jelentés levél ellentétes jelentésű (ellentét(es) I5A2/10, M5A2/41) azonos alakú szó (azonos(ít) I5B1/10, M6B1/44) hasonló alakú szó (hasonló I5B1/10) alakváltozat rokon értelmű szavak szinonima (I6B1/13) Állandósult szókapcsolatok közmondás (I5A2/9) szólás (I5A2/9) állandósult szókapcsolat hangutánzó szó hangfestő szó hangulatfestő szó jelentésmező fölérendelt fogalom alárendelt fogalom szállóige (I5E/9) frazéma szóláshasonlat közhely cím 1 Szellemi alkotásnak a tartalomra utaló megjelölése. cím 2 Valaki tartózkodásának, elérhetőségének helyét megjelölő adatok együttese (postacím, lakcím, cím). levél 1 Távollevő személyhez intézett írásbeli közlés, értesítés. hír 2 Szövegfajta, friss eseményről szóló kisebb közlemény (pl. televízióban, újságban). elbeszélés 2 Cselekménysorozat vagy történet elmondása.

20 18 A szavak szerkezete toldalék előtag utótag képző (M5A2/42) jel 2 többszörösen több rag összetett szó toldalékos szó igeképző egyszerű szó (egyszerű főnévképző M5A2/46) melléknévképző összetett szó (összetett számnévképző T5B1/25, igenévképző T5E/27, M5E/50) múlt idő jele képzett szó feltételes mód jele időjel (idő 1 I5A1/11, felszólító mód jele T6A1/30, idő 2 többes szám jele T5A1/23) birtokos személyjel módjel birtokjel, fokjel igei személyrag tárgyrag birtokos jelző ragja határozórag szó (szavak) tőszó szótő szóelem szószerkezet szó mondat mellérendelő/ alárendelő szóöszszetétel előhangzó KÖNYV- ÉS KÖNYVTÁRHASZNÁLAT könyvtár szótár egynyevű/kétnyelvű/ többnyelvű szótár lexikon cikk szócikk címszó olvasóterem kölcsönözhető könyv kézikönyv enciklopédia katalógus katalóguscédula jel 2 A szó jelentését, mondatbeli szerepét a képzőnél és a ragnál kisebb mértékben módosító toldalék. idő 1 A valóságnak az a vonása, hogy azt egymás után következő mozzanatok összefüggő folyamatának, történésnek fogjuk fel. idő 2 (Az éppen uralkodó) időjárás.

21 MAGYAR NYELV 6. ÉVFOLYAM Szavak jelentése és szerkezete 19 szófaj főnév határozott/határozatlan névelő ige ragozás szám (M5A1/41, 46, M6A1/50) személy múlt jövő cselekvés cselekvő melléknév középfokú melléknév névmás (személyes/ birtkos/kérdő/ mutató névmás) számnév szám milyen mennyi (M5A1/46) hány , igekötő névutó határozószó igenév indulatszó kötőszó módosítószó név tulajdonnév név köznév tulajdonnévnév személynév név családnév név keresztnév/utónév név szófajok alapszófajok viszonyszók mondatszók felsőfokú melléknév tőszámnév törtszámnév sorszámnév határozatlan számnév határozott számnév főnévi igenév egyes/páros kötőszó igeidő (jelen/múlt/ jövő idő) mondatrész tagmondat igekötős ige becenév név intézménynév név földrajzi név név márkanév név állatnév név igei személyrag igemód (kijelentő/ feltételes/ felszólító mód) felszólító mód jele határozott ragozás határozatlan ragozás alanyi ragozás tárgyas ragozás több szófajú szavak melléknévi igenév határozói igenév folyamatos/befejezett/ beálló melléknévi igenév műveltető/ható/ visszaható képző gyakorító képző cselekvő ige műveltető ige szenvedő ige visszaható ige segédige mozzanatos képző visszaható/kölcsönös/ határozatlan/ általános névmás alapfokú melléknév középfokú melléknév felsőfokú melléknév megnevező szó konkrét/elvont jelentésű főnév egyedi név anyagnév anyag gyűjtőnév előre 6.2.5/hátra utaló névmás vonzat névutó-melléknév

22 20 Kommunikáció, a szöveg képe vázlat szövegkiemelés nyelvi/nem nyelvi jel 1 betűstílus szótávolság távolság könyvismertetés betűtípus természetes jelek betűméret méret egyezményes jelek betűköz érzelemkifejtés monda (I5A2/9, tételmondat I6A2/12) aktív szókincs ballada (I5A2/9, passzív szókincs I6A2/13) köznyelv költemény (I5A2/9) irodalmi nyelv felhívás csoportnyelv kapcsolatteremtés szaknyelv kapcsolattartás tájnyelv kapcsolatzárás ágrajz szókincs reklám margó bekezdés sor (I5A1/10) szín mese (I5/A1/9) novella (I5A1/9) regény (I5A1/9) dátum ,6.3.4., aláírás emblémák külsőnkre jellemző jelek (külső M5B1/48) tolvajnyelv argó nyelvjárás Sajtótermékek, könyvtár tankönyv internet cikk sajtótermék napilap hetilap folyóirat fejléc rovat szócikk elbeszélő szöveg (elbeszélő I5B1/9, 10; szöveg I5A1/11, M6A2/51) ismeretterjesztő szöveg jel 1 Valamely dolgot, fogalmat, összefüggést kifejező ábra, kép.

23 TERMÉSZETISMERET 5. ÉVFOLYAM Tájékozódás a térképen, térképismeret 21 Föld 1 (M5A2/46) föld 2 földgömb (M5A2/45) alföld térkép (M5A1/45) megye város ország falu tanya jel 1 (Ny5A1/15) út , kicsinyítés irány (M5A1/45, M6A1/52) észak, dél, kelet, nyugat , (M5A1/45) főváros település országhatár határ7.5.7 tájolás jelzés jelrendszer (jelrendszer Ny5A2/15; rendszer Ny5A2/15, M5A2/41, 45, M6A2/50) szint közút útvonal vasútvonal autópálya arányos északi irány északkelet északnyugat délkelet délnyugat pólus földfelszín (felszín M5A2/47) földrengés földkéreg autóstérkép közlekedési térkép települési térkép turistatérkép megyetérkép megyeszékhely jelkulcs jelmagyarázat turistajelzés szintvonal szintmagasság (magasság M5B1/45) turistaút főútvonal méretarány méret mértékszám szám világtáj északi pólus déli pólus Alföld Kisalföld mélyföld áttekintő országtérkép közigazgatási térkép fővilágtáj mellékvilágtáj Föld 1 Az égitest, amelyen élünk. föld 2 Égitestünk szilárd kérge, felszíne. jel 1 Valamely dolgot, fogalmat, összefüggést kifejező ábra, kép.

3. Mérjük meg! 4. A víz. 5. A levegő. 6. A keverékek. 7. A talaj

3. Mérjük meg! 4. A víz. 5. A levegő. 6. A keverékek. 7. A talaj 1. 2. Az anyag és tulajdonságai Az anyag különleges tulajdonságai 3. Mérjük meg! anyag, természetes és mesterséges anyag, cseppfolyós, szilárd és légnemű halmazállapot mágnesesség, mágneses pólus, elektromos

Részletesebben

TANMENET 5-6 A FÖLD, AMELYEN ÉLÜNK TERMÉSZETISMERET. Készítette: MAKÁDI MARIANN

TANMENET 5-6 A FÖLD, AMELYEN ÉLÜNK TERMÉSZETISMERET. Készítette: MAKÁDI MARIANN TANMENET A FÖLD, AMELYEN ÉLÜNK 5-6 TERMÉSZETISMERET Készítette: MAKÁDI MARIANN Mozaik Kiadó Szeged, 2000 Készítette: MAKÁDI MARIANN fõiskolai docens Kiadja a Mozaik Kiadó, 6723 Szeged, Debreceni u. 3/B.;

Részletesebben

1. Alsó tagozat. 1.1. Magyar nyelv és irodalom. 2. osztály. Olvasás

1. Alsó tagozat. 1.1. Magyar nyelv és irodalom. 2. osztály. Olvasás Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje, az osztályozó vizsgára jelentkezés módja és határideje. 1. Alsó tagozat 1.1. Magyar nyelv

Részletesebben

1. melléklet Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei

1. melléklet Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei 1. melléklet Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei Tartalom Magyar nyelv és irodalom... 9 1. évfolyam... 9 2. évfolyam... 10 3. évfolyam... 12 4. évfolyam... 16 Magyar nyelv...

Részletesebben

HELYI TANTERV TERMÉSZETISMERET 5-6. évfolyam

HELYI TANTERV TERMÉSZETISMERET 5-6. évfolyam 2013 HELYI TANTERV TERMÉSZETISMERET 5-6. évfolyam KISKUNHALASI FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KISKUNHALAS, SZABADSÁG TÉR 6. 6400 1 TERMÉSZETISMERET 5 6. évfolyam Tantárgyi célok, feladatok A természetismeret

Részletesebben

A FÖLD, AMELYEN ÉLÜNK TERMÉSZETISMERET

A FÖLD, AMELYEN ÉLÜNK TERMÉSZETISMERET A FÖLD, AMELYEN ÉLÜNK TERMÉSZETISMERET 5-6. évfolyam A munkafüzetek és a tudásszintmérő feladatlapok feladatainak megoldásai Készítette: MAKÁDI MARIANN TARACZKÖZI ATTILA MOZAIK Oktatási Stúdió Szeged,

Részletesebben

Kalocsai Nebuló Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Kalocsai Nebuló Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Kalocsai Nebuló Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Helyi tanterv Általános iskolai évfolyamok esti rendszerű oktatása számára 2015. Tartalomjegyzék

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEK 2012.

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEK 2012. OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEK 2012. Osztályozó és javítóvizsgák időpontja: 2012. augusztus 28-29. 9.00 óra További tanulási segédletek (a teljesség igénye nélkül): http://segedanyag.vajdaiskola.hu

Részletesebben

Állandóság és változás környezetünkben -Anyag és közeg

Állandóság és változás környezetünkben -Anyag és közeg TERMÉSZETISMERET Napjaink környezeti problémái és a fogyasztói társadalom által kínált, gyakran egészségkárosító életmódra csábító megoldások ráirányítják a figyelmet a természettudományos műveltség fontosságára,

Részletesebben

Az osztályozó vizsga évfolyamonkénti és tárgyankénti követelményei

Az osztályozó vizsga évfolyamonkénti és tárgyankénti követelményei 2. SZÁMÚ MELLÉKLET Az osztályozó vizsga évfolyamonkénti és tárgyankénti követelményei 1. osztály Magyar nyelv és irodalom A tanuló érthetően beszéljen, értse meg az egyszerű magyarázatokat, utasításokat

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola. Pedagógiai programjának. 2. számú melléklete. Vizsgakövetelmények és a TINI FITT mérés. Székesfehérvár

Tóvárosi Általános Iskola. Pedagógiai programjának. 2. számú melléklete. Vizsgakövetelmények és a TINI FITT mérés. Székesfehérvár Tóvárosi Általános Iskola Pedagógiai programjának 2. számú melléklete Vizsgakövetelmények és a TINI FITT mérés Székesfehérvár Készítette: a Tóvárosi Általános Iskola vezetése 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

Hitünkből fakadó megfontolások

Hitünkből fakadó megfontolások TERMÉSZETISMERET Napjaink környezeti problémái és a fogyasztói társadalom által kínált, gyakran egészségkárosító életmódra csábító megoldások ráirányítják a figyelmet a természettudományos műveltség fontosságára,

Részletesebben

TERMÉSZETISMERET. Általános iskola/ 8 évfolyamos gimnázium

TERMÉSZETISMERET. Általános iskola/ 8 évfolyamos gimnázium TERMÉSZETISMERET Általános iskola/ 8 évfolyamos gimnázium Napjaink környezeti problémái és a fogyasztói társadalom által kínált, gyakran egészségkárosító életmódra csábító megoldások ráirányítják a figyelmet

Részletesebben

1. óra Erdő növényei. Az erdő az élőlények életközössége

1. óra Erdő növényei. Az erdő az élőlények életközössége 1. óra Erdő növényei. Az erdő az élőlények életközössége Az erdő legjellemzőbb élőlényei a fák, de sok más élőlénynek is védelmet, biztonságot és élelmet nyújtanak. Az erdő életközösség. Az erdő növényei

Részletesebben

Horváth Miklós (érdemes tankönyvíró) Molnár László Szentirmainé Brecsok Mária. Kézikönyv a Természetismeret 6. tanításához

Horváth Miklós (érdemes tankönyvíró) Molnár László Szentirmainé Brecsok Mária. Kézikönyv a Természetismeret 6. tanításához Horváth Miklós (érdemes tankönyvíró) Molnár László Szentirmainé Brecsok Mária Kézikönyv a Természetismeret 6. tanításához HORVÁTH MIKLÓS a Tankönyvesek Országos Szövetségétől 2011-ben elnyerte az Érdemes

Részletesebben

Útmutató és javasolt tanmenet a Természetismeret tankönyv a 6. évfolyama számára című tankönyvhöz (RE11643)

Útmutató és javasolt tanmenet a Természetismeret tankönyv a 6. évfolyama számára című tankönyvhöz (RE11643) Hartdégenné Rieder Éva Útmutató és javasolt tanmenet a Természetismeret tankönyv a 6 évfolyama számára című tankönyvhöz (RE11643) Készült az NT-11643 Természetismeret 6 tankönyvhöz és az NT-11643/M Természetismeret

Részletesebben

XII. KIFUTÓ FELNŐTTOKTATÁS KERETTANTERVE AZ ALAPFOKÚ OKTATÁS MÁSODIK SZAKASZÁRA Melléklet a 23/2001.(VII.20.) OM rendelethez (A 28/2000.(IX.28.

XII. KIFUTÓ FELNŐTTOKTATÁS KERETTANTERVE AZ ALAPFOKÚ OKTATÁS MÁSODIK SZAKASZÁRA Melléklet a 23/2001.(VII.20.) OM rendelethez (A 28/2000.(IX.28. XII. KIFUTÓ FELNŐTTOKTATÁS KERETTANTERVE AZ ALAPFOKÚ OKTATÁS MÁSODIK SZAKASZÁRA Melléklet a 23/2001.(VII.20.) OM rendelethez (A 28/2000.(IX.28.)OM rend.1.számú mellékletének kiegészítése) Tartalomjegyzék

Részletesebben

I. AZ ERDŐ NÖVÉNYEI 1. Cserjék az erdőben. A tölgyfa, a bükkfa, az erdei fenyő

I. AZ ERDŐ NÖVÉNYEI 1. Cserjék az erdőben. A tölgyfa, a bükkfa, az erdei fenyő I. AZ ERDŐ NÖVÉNYEI 1. Cserjék az erdőben. A tölgyfa, a bükkfa, az erdei fenyő 1. Mi a különbség a cserje és a fa között? Írj CS, illetve F betűt a következő növények után: kocsányos tölgy F, mogyoró CS,

Részletesebben

TERMÉSZETISMERET NYOLCÉVFOLYAMOS TAGOZAT 5. ÉVFOLYAM. Élet a kertben. A növények életfeltételeinek igazolása. A kerti növények jellemzése algoritmus

TERMÉSZETISMERET NYOLCÉVFOLYAMOS TAGOZAT 5. ÉVFOLYAM. Élet a kertben. A növények életfeltételeinek igazolása. A kerti növények jellemzése algoritmus TERMÉSZETISMERET NYOLCÉVFOLYAMOS TAGOZAT 5. ÉVFOLYAM Időkeret: Évi óraszám: 72 Heti óraszám: 2 óra I. témakör: Élet a kertben (12 óra) Tematikai egység/ Fejlesztési cél Előzetes tudás Élet a kertben Órakeret

Részletesebben

AZ 5. O. TERMÉSZETISMERET TANMENETJAVASLATA

AZ 5. O. TERMÉSZETISMERET TANMENETJAVASLATA AZ 5. O. TERMÉSZETISMERET TANMENETJAVASLATA Jellemzôk: Belépô tevékenységformák Észlelések, megfigyelések, vizsgálatok, kísérletek alapján konkrét fogalmak kialakítása. A megfigyelt jelenségek alapján

Részletesebben

Készítette:Hámor Jánosné. Magyar nyelv

Készítette:Hámor Jánosné. Magyar nyelv Készítette:Hámor Jánosné Magyar nyelv A tantárgy heti óraszáma: 2 Éves óraszám: 74 A tantárgy fôbb A t é m a k ö r ö k r e t é m a k ö r e i : szánt idô: Nyelvtani ismeretek 40% Szövegértés, szövegalkotás

Részletesebben

TERMÉSZETISMERET ÓRAVÁZLAT 5. Osztály. A szilvafa rokonai

TERMÉSZETISMERET ÓRAVÁZLAT 5. Osztály. A szilvafa rokonai A szilvafa rokonai TK. A szilvafa az egész országban elterjedt melegkedvelő növény. Gyökerei nem hatolnak mélyre. Egyenes a törzse, sima a kérge. Koronája nem terebélyes, inkább felfelé növekszik. A lomblevelek

Részletesebben

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület. Az Eötvös Loránd Általános Iskola Helyi tantervének 2.számú melléklete

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület. Az Eötvös Loránd Általános Iskola Helyi tantervének 2.számú melléklete A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület Az Eötvös Loránd Általános Iskola Helyi tantervének 2.számú melléklete Eötvös Loránd Általános Iskola OM azonosító 37768 Felső tagozat Kerettantervi

Részletesebben

A Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium vizsgaszabályzata

A Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium vizsgaszabályzata A Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium vizsgaszabályzata 1. Az intézmény által szervezett tanulmányok alatti vizsgák osztályozóvizsgák különbözeti vizsgák javítóvizsgák pótlóvizsgák

Részletesebben

Természetismeret 5-6. évfolyam

Természetismeret 5-6. évfolyam Természetismeret 5-6. évfolyam Bevezetés A természetismeret tantárgy fejleszti a tanulók azon képességét, hogy a természetről önállóan tudjanak ismereteket szerezni, ezeket az ismereteket legyenek képesek

Részletesebben

7.3. Kerettanterv az Arany János Kollégiumi Programjának 9. előkészítő évfolyama számára

7.3. Kerettanterv az Arany János Kollégiumi Programjának 9. előkészítő évfolyama számára 7. melléklet 7.3. Kerettanterv az Arany János Kollégiumi Programjának 9. előkészítő évfolyama számára Tartalom: Bevezetés 2. oldal Kerettantervek - Kötelező tantárgyak 4. oldal - Szabadon választható tantárgyak

Részletesebben

5. évfolyam. A fejlesztés várt eredményei

5. évfolyam. A fejlesztés várt eredményei Termzetismeret A tantárgy az Ember termzet, valamint a Földünk-környezetünk műveltségterület tartalmait fejleszti feladatait öleli fel. A körülöttünk lévő világ komplex megismerét szolgálja, melyben a

Részletesebben

Az osztályozó vizsgák követelményei

Az osztályozó vizsgák követelményei 1. sz. melléklet Az osztályozó vizsgák követelményei Az osztályozó vizsga során a számonkérésre a tantárgyak sajátosságait figyelembe véve írásban és/vagy szóban és/vagy gyakorlati vizsga keretében kerül

Részletesebben

Gyenes Csilla. A természet csodái. 5. osztály Tanmenetjavaslat

Gyenes Csilla. A természet csodái. 5. osztály Tanmenetjavaslat Gyenes Csilla A természet csodái 5. osztály Tanmenetjavaslat Dinasztia Tankönyvkiadó Budapest, 2004 Írta: Gyenes Csilla Szerkesztõ: Török Ágnes Tördelte: Szücs Bt. ISBN 963 657 244 5 DI-615021 Gyenes Csilla,

Részletesebben

Természetismeret 5 6. évfolyam

Természetismeret 5 6. évfolyam Természetismeret 5 6. évfolyam A tantárgy az Ember és természet, valamint a Földünk-környezetünk műveltségterület tartalmait és fejlesztési feladatait öleli fel. A körülöttünk lévő világ komplex megismerését

Részletesebben