Zók Községi Önkormányzat Gazdasági programja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Zók Községi Önkormányzat Gazdasági programja"

Átírás

1 Zók Községi Önkormányzat Gazdasági programja Gazdasági program célja A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 91. (1) bekezdése előírja, hogy: az önkormányzat meghatározza gazdasági programját. Bicsérd község önkormányzatának Képviselőtestülete a jövő iránt érzett felelőssége tudatában alapvető fontosságúnak tartja a község működésének és fejlesztésének folyamatosságát. A településnek a térségben betöltött szerepére, egészének fejlesztésére figyelemmel, a lehetőségek és az igények számbavétele alapján alkotja meg a változásokhoz alkalmazkodó gazdasági programját, mely az elért, meglévő eredmények megőrzésén túl tartós értékek mielőbbi megteremtésére törekszik. A gazdasági program mindenekelőtt azokat a távlati célokat, elveket, programokat, feladatokat, erőforrásokat kívánja meghatározni a es évekre, melyek az éves költségvetési tervezés kiinduló pontjává, illetve szempontjaivá válnak. Demográfia, népesség II. Helyzetelemzés Település földrajzi, társadalmi, gazdasági helyzete Zók község Baranya megyében, Pécstől 17 km-re, dél-nyugati irányban fekszik, területe 8,93 km2. A település lakosságának száma január 1-én 306 fő. A népsűrűség mélyen a megyei átlag alatt marad, de emelkedő tendenciájú, 1991-ben 30,24, 1998-ban 31,01, ben 31,7 fő élt egy négyzetkilométeren. A népesség számának alakulását több tényező befolyásolja: a természetes szaporodás, a vándorlási egyenleg, melyre nagy hatással van az emberek véleménye a településről, annak jövőbeli fejlődéséről.

2 Az élve születések száma 1996-ban mutat csúcsértéket, az ezt követő években alacsony szinten stagnál. A halálozások száma minden évben meghaladta 1996 óta az élve születések számát, így a településre a természetes fogyás a jellemző. A népesség alakulásában fontos tényező a vándorlási egyenleg alakulása. Zók 1996-ig zsák település volt ban adták át a Pécset Aranyosgadánnyal összekötő utat, és ezzel Zók számára is lerövidült Pécs megközelítése. Ennek tudható be, hogy a betelepülési kedv megélénkült. A bevándorlás lefékezte a természetes fogyásból eredő népesség fogyást. Szociális helyzet, életkörülmények A lakosság iskolázottsága nem minősíthető rossznak. A 8 általános iskolai végzettséggel nem rendelkezők több, mint 60 %-a a 60 év feletti korosztályból került ki, különösen magas a nők esetében, ahol a felmérések szerint eléri a korosztályba tartozó népesség 75 %-át. A népesség egyharmada szakképesítést is adó, középfokú iskolába járt és ott is végzett. Ennek legfőbb oka, hogy a korábbi munkahelyek - a mezőgazdasági nagyüzem, a bányák, a pécsi ipari üzemek - nagy igényt támasztottak a szakmai középfokú végzettségű munkaerő iránt. A szakmai végzettség elsősorban a férfi lakosságot jellemzi minden korosztályban. A nők esetében a 36 és 45 év közöttiek körében viszonylag magas a gimnáziumi végzettségűek aránya. A fiatalabb korosztályokban azonban a nőknél is előtérbe kerül a szakma megszerzésének igénye. Erre enged következtetni egy elvégzett felmérés is, mely szerint a felnőtt lakosság - 20 éven felüliek - több, mint fele rendelkezik valamilyen szakmával, egynegyedük iskolán kívül ill. iskolán kívül is szerzett szakmát, több esetben több szakmai képzésen is részt vett. A településen 110 lakóház található. Új lakások építése lassan indult meg. Ennek az volt az oka, hogy a település nem rendelkezett kialakított telkekkel, a betelepülők inkább a régi házakat keresték és azokat újították fel. A házak többsége karban tartott, csak mintegy 10 ház - elsősorban a pázdányi falurészen - mutat elhanyagolt képet. Ezekben a házakban elsősorban rossz anyagi körülmények között élő segélyezett, munkanélküli, vagy idős ember él. A lakóházak árammal teljes körűen, földgáz és víz vezetékel egy-két ház kivételével ellátottak. A háztartások fele rendelkezik - nem vezetékes - telefonnal től megoldott a kommunális hulladék szervezett elszállítása, és évente egy alkalommal megszervezi az önkormányzat az egyéb háztartásban keletkező hulladék elszállítását is. Az illegális szemétlerakó helyeken ezzel csökkent a hulladék mértéke. Az egészséges ivóvizet február 01-től a Tettye Forrásház Zrt. szolgáltatja, a kommunális szilárdhulladékot a DÉL-KOM Rt. szervezetten szállítja el. Szennyvízhálózattal a település sajnálatos módon még nem ellátott. A település közlekedési kapcsolatai a zsák jelleg megszüntetésével sokat javultak. Ez azonban a személygépkocsival közlekedőknek jelent kedvező változást, mivel a menetrend szerint közlekedő autóbuszok továbbra is a régi, hosszabb útvonalon és ritkán közlekednek. Ez nem csak időbeni veszteséget jelent az itt élők számára /a 17 km-re levő Pécsre 55 perc a menetidő/, de jelentős többlet költségeket is okoz. Saját vasútállomással nem rendelkezik a település, a legközelebbi -bicsérdi - állomás mintegy 7 km-re található. A belterületi utak nagyobb része nem az önkormányzat tulajdonában és kezelésében van, állapotuk rossz, a kátyúk foltozgatása minőségi javulást nem eredményez. Így hát nem véletlen, hogy egy közösségi felmérés során a lakosság a közlekedést egyértelműen rossznak minősíti. A lakosság életkörülményeinek elemzését az objektív, statisztikai adatok mellett a lakosság felére kiterjedő kérdőíves adatgyűjtés összesített adataiból nyert szubjektív vélemények finomítják.

3 A rendszerváltás előtt a munkavállalók nagy része Pécsett, ipari üzemekben, vagy a szolgáltató iparban, ill. Bicsérden a mezőgazdasági nagyüzemben dolgozott. A pécsi munkahelyek nagy része megszűnt, vagy leépítésre került, és elsősorban a vidéki munkavállalókat bocsátották el. A mezőgazdasági nagyüzem átalakulása is elbocsátásokkal járt. A helyükbe lépő kisebb vállalkozások mára már megerősödtek, és ismét munkalehetőséget jelentenek - ha korlátozottan is - a zóki munkavállalók számára is. Bicsérden különböző munkahelyeken mintegy fő dolgozik. A helyben foglalkoztatottak száma mindössze 4 fő. A magán vállalkozások általában családi vállalkozásokat jelentenek, munkáltatói szerepük a településen nincs, s ha szezonálisan mégis kínálnak munkát, azt általában nem legálisan teszik. Az önkormányzat közhasznú munkát évek óta szervez a munkanélküliek számára, azonban ez csak időszakos segítséget jelent 3-4 ember számára. A felmérési adatok szerint a családok 26 %-ban egy, 31 %-ban kettő, 6 %-ban több keresőcsaládtag is található. A családok 4 %-a semmiféle állandó jövedelemmel nem rendelkezik. A nyugdíjból élő családok aránya 37 %. A jövedelmi viszonyokat tekintve a lakosság 52 %-a él olyan családban, ahol az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a Ft-ot 1999-ben a lakosság 34,6%-a kapott egy alkalommal pénzbeli segélyt az önkormányzattól, legalább hat alkalommal pedig 10 fő. A családok megélhetését saját fogyasztásra termelt mezőgazdasági termékek könnyítik. A családok mindegyike rendelkezik kerttel, egyharmada gyümölcsössel, 40 %-uk szántóterülettel, 10 %-uk erdővel is. A baromfitartás általános, sertést a családok fele nevel. A településen élők számára 2 vegyesbolt, fodrászat és 1 kocsma áll rendelkezésre. Óvoda, iskola a 2 km-re fekvő Bicsérden található. Az óvodával együtt az általános iskola is mikro-körzeti feladatokat lát el. Az intézmény július 01-től integrálódott a Kistérség fenntartásában működő Szentlőrinci Oktatási Nevelési Központhoz, amelyet követően a fenti időponttól a SZONEK tagintézménye lett. Tornaterme alkalmas nagyobb rendezvények lebonyolítására, sportpályája és játszóterei ápoltak és a lakosság által kihasználtak. Egészségügyi ellátásra helyben orvosi rendelő rendelkezésre áll, azonban helyben rendelés felnőttek részére hetente 2 órában, gyermekek részére havonta egyszer történik. Egyéb időben az alapellátás, fogászat és reumatológia Bicsérden, idegorvosi ellátás Szigetváron, egyéb szakellátás Pécsett elérhető. Az ügyeleti ellátás Szentlőrincen működik. Regisztrált munkanélküliek száma, munkanélküliségi ráta Év: Fő: %: 20,8 24, ,7 Települési önkormányzat, mint közjogi szervezet A települési önkormányzat jogi személy, feladatait és hatáskörét a képviselő-testület látja el. Az önkormányzatot a polgármester képviseli. A évi önkormányzati választáson megválasztott képviselő-testület tagjainak száma a polgármesterrel együtt 5 fő.

4 A képviselő-testület tisztségviselői: polgármester és a polgármester javaslatára titkos szavazással megválasztott alpolgármester. A képviselő-testület a döntéseinek előkészítésére, a döntések végrehajtásának szervezésére és ellenőrzésére állandó és eseti bizottságokat hozhat létre. Állandó bizottságok: Ügyrendi Bizottság, valamint a Közbeszerzésekről szóló törvény alapján Közbeszerzési Bíráló Bizottság. Képviselő-testület általában munkaterv szerint működik, ülései nyilvánosak, évente legalább egy alkalommal közmeghallgatást tart. Az önkormányzat a testületek, a tisztségviselők munkájának segítésére, a döntések szakmai előkészítésére, valamint a döntések végrehajtásának szervezésére és ellenőrzésére, önkormányzati és államigazgatási hatósági feladatok ellátására, egységes hivatali szervezetet működtet Bicsérddel közösen. A polgármester a képviselő-testület döntései szerint és a saját önkormányzati jogkörében irányítja, a körjegyző vezeti a hivatalt. A körjegyző felelős szakmailag a hivatal működéséért. A hivatal feladatait az önkormányzati törvényben, egyéb jogszabályokban, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában valamint a kapcsolódó helyi rendeletekben, szabályzatokban foglaltak szerint látja el. A hivatal működésének tárgyi feltételei jelentősen javultak az utóbbi években, kiépült a számítógép belső hálózati rendszere, folyamatosan újítjuk a gépállományt, fejlesztjük és bővítjük a programokat. A jelenlegi elvárásoknak a személyi állomány megfelel. A köztisztviselők az előírt végzettségek mellett további a munka színvonalát növelő szakképesítésekkel is rendelkeznek. A nyelvismeretnek a jövőben egyre nagyobb jelentősége lesz. Területfejlesztés, területrendezés Az Ötv. 8. (1) bekezdése sorolja fel az önkormányzatok feladatait, melyek között szerepel a településfejlesztés, területrendezés, az épített és természeti környezet védelme. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 6. (3) bekezdése írja elő kötelező feladatként településrendezési terv és helyi építési szabályzat készítését, azzal, hogy a korább jogszabályi követelmények alapján készült, érvényes rendezési terveket községi önkormányzatok december 31.-ig alkalmazhatták. A rendezési tervet és a kapcsolódó építési szabályzatot év májusában hagyta jóvá a képviselőtestület. Kisebb változtatások már történtek, szükségessé vált a rendezési terv átfogó módosítása komplex felülvizsgálata, amely március hónapban megtörtént. A község környezetvédelmi programja mely igazodik a megye programjához elfogadásra került elfogadásra, az ehhez kapcsolódó hulladékgazdálkodási programot a Mecsek-Dráva térségi hulladékgazdálkodási program keretében készítettek el, a képviselőtestület 2004-ben hagyta jóvá. Felülvizsgálata szükségessé vált. Az önkormányzat gazdasági alapjai Az önkormányzati törvény 77. (1) szerint: Az önkormányzat közszolgáltatásokat nyújt, saját tulajdonnal rendelkezik és költségvetési bevételeivel, kiadásaival önállóan gazdálkodik. 81. (2) Az önkormányzat a feladatai ellátásának feltételeit saját bevételekből, átengedett központi adókból, más gazdálkodó szervektől átvett bevételekből, központi költségvetési normatív hozzájárulásokból, valamint támogatásokból teremti meg.

5 Központi források: normatív állami hozzájárulás, átengedett bevételek (SZJA, gépjárműadó) és az OEP támogatás aránya az összes bevételhez viszonyítva között az alábbiak szerint alakult: Önkormányzat bevételeinek részletezése Megnevezés eft Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos működési bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Költségvetési támogatás Átvett pénzeszközök Ebből OEP finanszírozás Hitelműveletek bevételei - értékpapírok Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen: A feladatmutatós normatív hozzájárulások mértékét lényegesen befolyásolja az ellátotti létszám ingadozása. Nem nyújt fedezetet a jogszabályokban előírt minőségi színvonal biztosításához. A normatív támogatások másik eleme a település állandó lakosságszáma alapján nyújtott hozzájárulás, amely a község igazgatási, sport, védelmi és egyéb feladatai kiadását hivatott fedezni. E funkciót mértéke miatt már bevezetésekor sem tudta betölteni. Mind a feladatmutató, mind a lakosságszám utáni normatíva összege csökkenő tendenciát mutat, 2007-től jelentős mértékű az elvonás. Az önkormányzat viszonylag stabil gazdasági helyzetét a saját bevételek, elsősorban az iparűzési és kommunális adó bevételek biztosították. Ehhez kisebb mértékben járult hozzá az intézmények működési bevétele. Az intézmények működési kiadásainak személyi és dologi növekedése, mely egyrészt az infláció, másrészt a gyermeklétszám csökkenésének a következménye, felhívja a figyelmet az intézmények gazdaságosabbá tételének szükségességére, az intézményi társulások kiszélesítésére. Az éves költségvetési rendeletben elfogadott fejlesztési célok megvalósítását az adóbevételek eddig lehetővé tették. Az ország gazdasági helyzetéből adódó megszorító intézkedések miatti csökkenő normatívák jelentősen szűkítik a beruházások pénzügyi kereteit. Az intézmények működési költségeit jelentős mértékben ki kell az önkormányzatnak egészítenie. Normatív támogatások eft Megnevezés Normatív hozzájárulás lakosságszámhoz kötött Normatív hozzájárulás feladatmutatóhoz kötött Normatív hozzájárulások összesen: Központosított előirányzatok

6 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Normatív kötött felhasználású támogatások Helyi önkormányzatok fejlesztési támogatása Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú tám. Egyéb központi támogatás Önkormányzat költségvetési támogatás összesen Beruházásokra, felújításokra fordított összegek az alábbiak szerint alakultak Megnevezés év év év év Felújítás Beruházás Részvények vásárlása Összesen: Önkormányzat vagyoni helyzete Zók Község Önkormányzata összvagyonának értéke a december 31-i összevont mérleg szerint 157,-MFt. A vagyon többsége az utak, közterületek kivételével az önkormányzat intézményeinek használatában van, az ingatlan vagyon döntő hányada korlátozottan forgalomképes vagy forgalomképtelen kategóriába tartozik és a kötelező, illetve önként vállalt feladatok megvalósítását szolgálja. Intézményrendszer helyzete Egészségügyi alapellátás - háziorvosi, fogorvosi közös önkormányzati tulajdonban lévő épületekben, vállalkozás formájában működik. A tárgyi feltételeket az önkormányzatok biztosították, az orvosi eszközöket térítés nélkül adta át a háziorvosonak és fogorvosnak. A szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet 3., valamint 1. számú melléklet 5. pontja szerinti feltételeknek a rendelők megfelelnek. Védőnői szolgálatot két körzetben, főállású védőnő látja el. A helyiség jól karbantartott, berendezése, felszereltsége az előírásoknak megfelelő évben az épület felújításra került. A szociális ellátások iránti igény jól tükrözi, hogy az elmúlt években mennyit romlott a lakosság szociális helyzete. Egyre több embert érint az elszegényedési folyamat, különösen a már korábban is hátrányos helyzetben lévő rétegeket (sokgyermekeseket, kisnyugdíjasokat, cigányokat, szakképzetleneket). A szociális helyzet negatív irányú változásaira utal az is, hogy miközben a lakosságon belül csökkent a gyermek- és fiatalkorúak száma, nem csökkent a gyermekvédelmi intézkedést, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt igénylők száma.

7 A felnőtt korú lakosság rendszeres segélyezésére fordított kiadások összege évtől csökkenő tendenciát mutat. Önkormányzat által folyósított ellátások alakulása Megnevezés Átmeneti segély Rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka 13 Lakásfenntartási támogatás Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Ápolási díj Egyéb ellátás Összesen: Köztemetés 138 Közgyógyellátás 47 Egyéb ellátások Mindösszesen: Személyes gondoskodás területén már a tanácsrendszerben kiépített és megoldott volt a házi gondozói szolgálat és a szociális étkeztetés. A rendszerváltást követően 1993-ban megjelent törvényi szabályozás emelte a települési önkormányzatok szociális alapellátási kötelezettségét ben a gyermekvédelmi törvény a gyermekjóléti szolgálat kialakítását is kötelezővé tette január 1.-től több területen intézményfenntartó társulás jött létre. Szociális otthon és házi gondozás vonatkozásában, valamint családsegítő és gyermekjóléti szolgálat vonatkozásában kötöttünk szerződést. Miután a Szentlőrinci Többcélú Társuláson belül látjuk el e feladatokat, jelentős mértékű plusz normatívát kapunk, csökkentve ezzel az önkormányzat, mint fenntartó hozzájárulását. A gyermekek napközbeni ellátását, az alapszintű nevelési-oktatási feladatokat a Bicsérden lévő Általános Iskola és Óvoda intézmény látja el. Az óvoda alapítású, a Bicsérd, Rózsa Ferenc utcában elhelyezkedő, újjáépített, összkomfortos, földszintes épület, 80 gyermek befogadására alkalmas, jelenleg két csoporttal működik. Az utóbbi években a demográfiai változások miatt csökkent a gyermeklétszám, jelenleg 45 fő óvodás van az intézményben. A termek nagysága, berendezése megfelelően szolgálja a gyermekek kényelmét, harmonikus fejlődését. Tornaszoba, amely alkalmas lenne az óvodai programok megvalósítására is még nem készült el, kivitelezése folyamatban van. Általános Iskola mikrokörzeti feladatokat ellátó, 8 évfolyamos, 1980-ban épült intézmény. Beiskolázási körzete Bicsérd Boda Zók, de a szülők szabad iskolaválasztási joga alapján más községből is érkeznek tanulók, illetve más intézménybe el is viszik a gyermekeket. Az emeletes épület felújítása 2006-ban történt, 2007-ben a tetőszerkezet cseréje is elkészült, tantermek, új épületszárny és bővített tornaterem kerültek átadásra, illetőleg az Óvodához kapcsolódó DDOP pályázat kistérségi beruházásban kerül teljes felújításra az intézmény. A tanulók, pedagógusok és önkormányzati és a helyi Zrt. dolgozók étkeztetése a korszerű, jól felszerelt napközi konyhával megoldott. A konyha kapacitásának növelésével vendégétkeztetést is tud vállalni az intézmény.

8 Az önkormányzat PR tevékenysége Napjainkban már az önkormányzatok számára is fontossá vált a PR tevékenység. Felismerték: a települések érdeke, hogy minél szélesebb körben megismerjék. Bicsérd és Zók önkormányzata 2000-ben jelentette meg a helyi újságot. Ma, amikor a számítástechnika korát éljük, ki kell használni a világháló lehetőségeit. Zóknak is van honlapja, elérhető az érdeklődők számára, viszont folyamatos karbantartásáról, bővítéséről gondoskodni kell. III. Képviselő-testület középtávú programja ( ) Politikai stratégiai elképzelések Kistérségi együttműködés Az Európai Unióhoz való csatlakozást megelőzően a Kormány meghirdette a regionalizálási programját. Hangsúlyossá vált a kistérségek kialakítása. Besorolás szerint Zók, Szentlőrinc térségéhez tartozik. A jövőben területfejlesztési forrásokhoz csak régiós illetőleg kistérségi összefogással lehet hozzájutni, ezért különösen fontos az önkormányzatok együttműködése. Nyitott testületi munka A képviselő-testület közvetlenül választott tagjai csak akkor képesek bizonyítani a község lakosságának, hogy méltók a bizalomra, ha a korábbiaknál nyitottabban működnek, a testületi munkába jobban bevonják a falu lakóit. Ennek érdekében el kell érni, hogy a kapcsolattartás a gyakorlatban is megvalósuljon. Az információ-áramlás hatékonyabb legyen, az önkormányzat tevékenységét megismerjék és a lakosság részéről érkező jelzések tükröződjenek a meghozott döntéseken is. PR tevékenység Zók természeti kincseit, kulturális értékeit, hagyományait ismertető füzetek, rendezvény programok készíttetése elsődleges feladat. Zók honlapjának bővítése, folyamatos frissítése különösen fontos. Szakszerűség Zók és Bicsérd önkormányzat jelenlegi apparátusa és intézményrendszere garantálja a magas színvonalú döntéshozatalt. A hivatal hatósági feladatot ellátó és ügyfeleket fogadó köztisztviselői tehermentesítését, egy pénzügyes, valamint ügyfélszolgálati titkársági munkakör kialakításával lehetne megoldani. Természetesen csak akkor, ha a döntést hozók erre a bázisra valóban alapozni kívánnak. A döntéseket megelőzően jobban támaszkodni kell az önkormányzat intézményeiben felhalmozódott tapasztalatokra, az intézmények vezetőit, szakembereit nem beosztottként, hanem partnerként kezelve.

9 Tovább kell fejleszteni a döntési mechanizmust, a végrehajtás ellenőrzését, megfelelő elismertséget biztosítva a szakértelemnek és a pontos adminisztratív munkának. Az önkormányzat gazdálkodási stratégiája Az önkormányzat gazdasági programjának fő célkitűzése a pénzügyi egyensúly biztosítása, a bevételek szinten tartása, célszerű vagyongazdálkodás. A bevételek szinten tartása érdekében: Meg kell vizsgálni az intézményi alaptevékenység bevételei emelésének, illetőleg vállalkozási tevékenységek lehetőségét. Növelni kell az önkormányzati feladatellátáshoz a gazdálkodásba bevonható külső források nagyságát. (intézményfenntartó társulások, pályázati lehetőségek,) Át kell tekinteni a Szentlőrinci Többcélú Társulásnak átadható feladatok körét. A pénzügyi egyensúly megőrzése érdekében: Önkormányzati feladatellátás érdekében meg kell vizsgálni az átadott pénzeszközök nagyságrendjét, szükségszerűségét, valamint a lakossági támogatások további fenntartását. El kell készíteni az önkormányzati vagyon műszaki állapotának felmérésén alapuló középtávú felújítási, beruházási tervet, megvalósításának fedezetét az éves költségvetési rendeletekben elsősorban az adóbevételekből kell biztosítani. Át kell tekinteni az intézmények működési rendszerét, keresni kell a költségtakarékos, hatékony gazdálkodási módokat. Tervezésben és finanszírozásban fokozottan érvényesíteni kell a tartósan jelentkező létszám-változások hatásait az intézményeknél. Vagyongazdálkodás eredményessége érdekében: Meg kell határozni a kötelező és az önként vállalt feladatokon felül meglévő vagyon állapotát, és hasznosítására tervet kell készíteni. Az ingatlanok értékesítéséből származó bevétel nem szolgálhat a működés fedezetéül. A feladatellátáshoz szükséges ingatlanvagyon teljes körű műszaki állapotvizsgálata eredményének ismeretében felújítási, beruházási programokat kell készíteni. Törekedni kell arra, hogy az önkormányzat csak nyereséges, illetőleg kiemelten fontos tevékenységet végző vállalkozásokban vegyen részt, ha erre módja van.

10 Zók község fejlesztési koncepciója Környezetvédelem és infrastruktúra Szennyvíz-hálózat kiépítése A középtávú infrastrukturális fejlesztések legfontosabb feladata a szennyvíz-hálózat kiépítése, amely kistérségi összefogással történhet a szentlőrinci, vagy a pellérdi befogadó irányába. A projekt megvalósításában a Környezet-, Víz és Természetvédelem, Energia Operatív Program pályázati támogatására lehet majd számítani. Lakótelkek kialakítása A település népességszámának növekedését új lakótelkek kialakításával indukálhatjuk. A telkek a Települési Rendezési Tervvel összhangban, az Arany János utcából nyíló É-NY ra eső területen kerültek kialakításra, illetve a továbbiakban is ezen irányban alakíthatók ki. Cél a telkek értékesítése, és a lakóházak építésével a lakosságszám Egységes településkép kialakítása Zók község évek óta rendkívül eredményesen szerepel a megyei környezetszépítő versenyeken. Kihasználva a természeti adottságot a jövőben törekedni kell az egységes, vonzó és szép településkép kialakítására, melyhez keresni kell a pályázati lehetőségeket A falufejlesztés és felújítás, a vidék tárgyi és szellemi örökségének megőrzése újbóli megnyitása jelenthet támogatást. A vonzó településkép kialakításának legfontosabb lépései: A község központi terének, a már meglévő tervek alapján való megépítése, a játszótér felújítása, bővítése. A pázdányi településrészen is a járdát szükséges felújítani és játszóteret kialakítani, Zókon közösségi rekreációs parkot szeretnénk kialakítani. Pincesor támfal építése, kihasználva a földpartban meglévő három pince felújítását. IKSZT pályázat keretében az Arany J.u.48. számú ingatlanból célszerű lenne a közösségi teret is áthelyezni. A Haranglábak felújítása mindkét településrészen megtörtént. A kora Bronzkori kultúra bemutatása egy korhű településrész négy évszakos skanzen megépítésével, amelynek az üzemeltetése turisztikai vonzerőt és munkahelyet teremt. Faluközpont fejlesztése: Egységes információs táblák, díszvilágítás, parkosítás, virágosítás, tanösvény és kegyeleti park kialakítása évben megtörtént. Ivóvízhálózat korszerűsítése Annak ellenére, hogy a Bicsérd és Zók községek közötti szakasz jelentős részén a vízhálózat korszerűsítése megvalósult, a településen szükséges az elavult vezetékek és szerelvények cseréje. A teljes beruházás kizárólag pályázati támogatásból valósítható meg. Közlekedési infrastruktúra javítása Községünk elhelyezkedése, a vasúttól, valamint a 6. számú főközlekedési útvonaltól való távolsága jelentős hátrányt jelentenek a lakosság számára. A közlekedés javítása céljából önkormányzatunk évek óta tárgyal a Pannon Volán Rt. képviselőivel. Alternatív megoldást jelenthetne Bicsérd községgel összefogásban, a hét bizonyos napjain mikrobuszjáratot üzemeltetni a települések és a vasútállomás között.

11 Szintén indokolt lenne egy forgalomlassító sziget kiépítése a biztonságos közlekedés megteremtésének céljából, valamint megfelelő időjárási körülmények esetén a mezőgazdasági munkagépek forgalmának csökkentése a földutak nagyobb arányú használatával. A község útvonalain történő kamionforgalom megakadályozása érdekében az önkormányzat már az előző évben lépéseket tett. Hagyományőrzés, kultúra és turizmus Hagyományos rendezvények (Bicsérd községgel partnerségben) Bicsérd és Zók községek országszerte jó hírnek örvendenek az évente megtartott hagyományos rendezvények (Burgonyafesztivál, Bicsérd-Zóki Szüret és Betakarítás Ünnepe, Bicsérdi Búcsú) jóvoltából. Az eddigi évek sikerei azt mutatják, hogy településeink rendelkeznek azzal az emberi erőforrással és anyagi hozzájárulással, mellyel a rendezvények színvonalát évről-évre emelhetjük. A hagyományos rendezvényeket a továbbiakban is érdemes egyéb kulturális és sporteseményekkel (Baranya Megyei Gyermeknap, művészeti találkozók, tömegsport rendezvények, stb.) kiegészítenünk, melyek szintén hozzájárulnak a települések hírének öregbítéséhez. Szálláshelyek fejlesztése A vidékfejlesztés fontos pillére a falusi szálláshelyek fejlesztése, melyre esetünkben a Faluházban elkészült szálláshelyek kihasználása jelenthet módot. Ezen kívül a falusi magánszálláshelyek kialakítása is szükséges volna a helyi turizmus szerepének növeléséhez. Oktatási intézmények és azok szolgáltatásainak korszerűsítése Bicsérd, Boda ás Zók községek óvodai és alapfokú oktatási-nevelési intézmények infrastruktúrájának fejlesztése segítségével részben felújították, és jelenleg is felújítás alatt áll közös igazgatású általános iskolájuk. Az épület felújítása megfelelő infrastrukturális hátteret biztosít a nevelés és oktatás tartalmi fejlesztéséhez. Feladat volt az iskola tetőfelújítása, nyílászárók cseréje, valamint az óvoda tornaszobájának kialakítása nevelésioktatási szemléltető eszközök, technikai eszközök, beszerzése, játszótéri eszközök cseréje, ezen kívül egy udvari játszófelület kialakítása bitumenes felületképzéssel. Önkormányzati munka hatékonyságát szolgáló hivatali apparátus biztosítása A hatékony, színvonalas munkavégzés megkívánja megfelelő létszámú és szakértelmű apparátus biztosítását. Célszerű egy pénzügyes, valamint ügyfélszolgálati és titkársági munkakör kialakítása, ehhez szükséges létszámkeret biztosítása. A hivatal köztisztviselőinek folyamatos képzése továbbra is fontos feladat. A korszerű munkavégzés, az információ megfelelő kezelése érdekében a hivatal számítógépparkját továbbra is célszerű fejleszteni. Zók, március 20. Nagy Gábor polgármester Magdó Szilárd körjegyző A gazdasági programot készítette: Magdó Szilárd körjegyző

12

Neszmély Község Önkormányzatának 2014-2019. évre szóló gazdasági programja

Neszmély Község Önkormányzatának 2014-2019. évre szóló gazdasági programja Neszmély Község Önkormányzatának 2014-2019. évre szóló gazdasági programja Készítette: Janovics István polgármester Elfogadta: Neszmély Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 32/2015. (III.25.) sz.

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Fülöpszállás Község Önkormányzata 2013-2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Fülöpszállás Község Önkormányzata 2013-2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program Fülöpszállás Község Önkormányzata 2013-2018. 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...5 Bevezetés...5 A település bemutatása...5 Értékeink, küldetésünk...9 Célok...9

Részletesebben

Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának. Gazdasági Programja 2014-2019. tervezet

Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának. Gazdasági Programja 2014-2019. tervezet Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának Gazdasági Programja 2014-2019 tervezet 1 Bevezetés A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -ában foglaltak értelmében a képviselő-testületnek

Részletesebben

MÉYKÚT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA GAZDASÁGI PROGRAM 2015-2019.

MÉYKÚT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA GAZDASÁGI PROGRAM 2015-2019. 1 MÉYKÚT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2019 2 Tartalomjegyzék I. fejezet BEVEZETŐ 3. oldal II. fejezet A TELEPÜLÉS BEMUTATÁSA 4. oldal III. fejezet A KÉPVISELŐ-TESTÜLET, mint a település

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Bánk Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Bánk Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Bánk Község Önkormányzata 2013. július 5. Türr István Képző és Kutató Intézet Cím: 1054 Budapest, Széchenyi u. 14. Telefon:06 1 882 3454 email: ugyfelszolgalat@tkki.hu web:

Részletesebben

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat gazdasági programja 2015-2019.

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat gazdasági programja 2015-2019. Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat gazdasági programja 2015-2019. 1 Tartalom 1. Bevezető... 4 2. Helyzetelemzés... 5 2.1 Nagykovácsi földrajzi elhelyezkedése, adottságai... 5 2.2 Főbb demográfiai jellemzők...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2013 2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2013 2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2013 2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 7 Célok...

Részletesebben

ZALACSÁNY TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA 2013-2018

ZALACSÁNY TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA 2013-2018 ZALACSÁNY TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés...3 A település bemutatása...3 Értékeink, küldetésünk...9 Célok...9 A Helyi Esélyegyenlőségi

Részletesebben

2011 2014. ÉVEKRE. I. Bevezetés

2011 2014. ÉVEKRE. I. Bevezetés FÁCÁNKERT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI PROGRAMJA 2011 2014. ÉVEKRE I. Bevezetés A gazdasági program elkészítésére a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 91. -ának (1), (6) (7)

Részletesebben

Élhetőbb Ellendért programozás 2013. műhelymunka sorozat. Helyi program II. Ellend község élhetőségének javítása érdekében

Élhetőbb Ellendért programozás 2013. műhelymunka sorozat. Helyi program II. Ellend község élhetőségének javítása érdekében Élhetőbb Ellendért programozás 2013 műhelymunka sorozat Helyi program II. Ellend község élhetőségének javítása érdekében Alpha Tender Kft. 2014 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 4 2. Tervezés a településeken...

Részletesebben

Tárgy: Az Önkormányzat 2014-2019. évi gazdasági-ciklusprogramjának jóváhagyása. ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: Az Önkormányzat 2014-2019. évi gazdasági-ciklusprogramjának jóváhagyása. ELŐTERJESZTÉS Iktatószám: 4/ /2015. Tárgy: Az Önkormányzat 2014-2019. évi gazdasági-ciklusprogramjának jóváhagyása. ELŐTERJESZTÉS Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes nyílt

Részletesebben

NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG

NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK Gazdasági programja 2011-2014. évre. Jóváhagyva:17/2011.(III.10) önkormányzati határozattal Bevezetés A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

PUSZTASZABOLCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT PUSZTASZABOLCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ 2008-2014 2008. 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS 3 1.1. A koncepció jogszabályi alapja.. 3 1.2. A koncepció célja. 4 1.3. A koncepció

Részletesebben

Nagymányok Város Önkormányzata 7355 Nagymányok Dózsa György u. 28. Tel: 74-558-040; Fax: 74-558-043 Email cím: polghiv@nagymanyok.

Nagymányok Város Önkormányzata 7355 Nagymányok Dózsa György u. 28. Tel: 74-558-040; Fax: 74-558-043 Email cím: polghiv@nagymanyok. Nagymányok Város Önkormányzata 7355 Nagymányok Dózsa György u. 28. Tel: 74-558-040; Fax: 74-558-043 Email cím: polghiv@nagymanyok.hu NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2020 (Magyarország

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2013 2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 4 Értékeink, küldetésünk... 12 Célok...

Részletesebben

Domaszék Község Önkormányzata

Domaszék Község Önkormányzata ÁROP-1.1.16-212-212-1 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Domaszék Község Önkormányzata 213. június 3. Türr István Kutató és Képző Intézet Cím:

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2013 2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 4 Értékeink, küldetésünk... 12 Célok...

Részletesebben

Edde Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programja

Edde Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programja Edde Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programja Tartalomjegyzék: Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata ( 2015) Helyi Esélyegyenlőségi Program ( 2013-2018) Edde Község Önkormányzata

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Sajóvámos Község Önkormányzata 2013.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Sajóvámos Község Önkormányzata 2013. Helyi Esélyegyenlőségi Program Sajóvámos Község Önkormányzata 2013. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 8 Célok... 8

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013-2017

Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013-2017 Fadd Nagyközség Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013-2017 Tartalom Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 9 Célok... 10 A Helyi Esélyegyenlőségi Program

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Edelény Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Edelény Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Edelény Város Önkormányzata 2013-2018. 2013. június. 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1. Szuhakálló település gazdasági helyzetét alapvetően befolyásoló körülmények

Tartalomjegyzék 1. Szuhakálló település gazdasági helyzetét alapvetően befolyásoló körülmények Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági Programja 2015-2019. évre 1 Tartalomjegyzék Bevezetés 1. Szuhakálló település gazdasági helyzetét alapvetően befolyásoló körülmények 1.1.

Részletesebben

E N Y I N G Város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági programja

E N Y I N G Város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági programja E N Y I N G Város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági programja 2011-2014. évre Bevezetés A gazdasági program elkészítésére a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. -ában megfogalmazott

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Takácsi Község Önkormányzata 2013-2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Takácsi Község Önkormányzata 2013-2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program Takácsi Község Önkormányzata 2013-2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 9 Célok...

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.16.) KT. sz.

Részletesebben

Kapuvár Város Önkormányzat Gazdasági és Humán programja 2007-2010. I. fejezet. Bevezető

Kapuvár Város Önkormányzat Gazdasági és Humán programja 2007-2010. I. fejezet. Bevezető Kapuvár Város Önkormányzat Gazdasági és Humán programja 2007-2010. I. fejezet Bevezető A helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. tv. 91. (7) bekezdésének rendelkezése szerint a képviselő-testület az

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013 2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013 2018. Szécsényfelfalu Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013 2018. 2013. július 16. 1 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 4 SZÉCSÉNYFELFALU BEMUTATÁSA... 5 Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja...

Részletesebben

Előterjesztés A képviselőtestület 2011. szeptember 1-jén tartandó ülésére

Előterjesztés A képviselőtestület 2011. szeptember 1-jén tartandó ülésére Orgovány Község Polgármesterétől Előterjesztés A képviselőtestület 2011. szeptember 1-jén tartandó ülésére Orgovány Község Önkormányzatának 2011-2014. évekre szóló gazdasági programja 1. Bevezetés A helyi

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program BALOTASZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Helyi Esélyegyenlőségi Program BALOTASZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Helyi Esélyegyenlőségi Program BALOTASZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2013 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 7 Célok...

Részletesebben

GAZDASÁGI PROGRAMJA. a 2015-2019. évekre

GAZDASÁGI PROGRAMJA. a 2015-2019. évekre .../2015. (VII. ) önkormányzati határozat melléklete KŐTELEK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA a 2015-2019. évekre Kőtelek, 2015. július. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ... 3 II. HELYZETELEMZÉS... 3

Részletesebben