KÖVETELÉSMEGVÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖVETELÉSMEGVÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS"

Átírás

1 SAP DMS azonosító: SAP SRM azonosító: KÖVETELÉSMEGVÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött a Közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény alapján a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként egyrészről a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1134 Budapest, Váci út ; Cg: ; adószáma: ; képviseli: Haranghy Csaba Vezérigazgató és Keszler Ferenc Gazdasági vezérigazgató-helyettes), mint Eladó, (továbbiakban Eladó), másrészről a Díjbeszedő Faktorház Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1117 Budapest, Budafoki út ; Cg ; adószáma: ; képviseli: Kiss Ádám Vezérigazgató; a továbbiakban: Vevő ), valamint a Díjbeszedő Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1117 Budapest, Budafoki út ; Cg ; adószáma: ; képviseli: Kovács Zoltán Vezérigazgató) a közbeszerzési eljáráson nyertes konzorcium tagjai, a továbbiakban együttesen: Konzorcium Tagjai közöttük, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint. Jelen szerződés az Eladó, valamint a fent megjelölt közbeszerzési eljárás nyerteseként kihirdetett Konzorcium Tagjai között jön létre, azzal, hogy Konzorcium Tagjainak egyetemleges felelősségvállalása mellett a közbeszerzési eljárás során csatolt Konzorciumi Megállapodás 4. mellékletével összhangban a jelen szerződésben meghatározott pénzügyi szolgáltatásokat a Vevő teljesíti. Vevő kijelenti, hogy üzletszerűen foglalkozik követelések vásárlásával, tevékenységét a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kibocsátott engedély alapján végzi. 1. A szerződés tárgya Eladó követelését amely Eladó szolgáltatási területén a mai napon kelt, a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a konzorciumi tagok mint Megbízott között létrejött Megbízási szerződés hatályában érintett fogyasztói kör részére a bekötési vízmérőkre és egyedi mellékvízmérőkre a Megbízott által számlázott vízdíjakból, a mellékvízmérők számlázásának szolgáltatási és ügyviteli szolgáltatási díjaiból, a locsolási célú mellékvízmérők ügyviteli szolgáltatási díjaiból, valamint ugyanezen ügyfélkörben a kizárás-korlátozással és a vízszolgáltatás visszaállításával kapcsolatban felmerült költségekből és díjakból adódó teljes követelés (tőke, illetőleg amennyiben ilyen van, kamat, költség) Vevőre havonként átruházza. Vevő a díjakat saját kockázatára szedi be. Eladó fenti követelését kifejezetten bizonytalan követelésként ruházza át Vevőre, így annak beszedéséért a Ptk. szerinti kezesi felelősségét kizárja. Felek rögzítik, hogy a követelések vételárát kifejezetten az előbbi felelősségkorlátozásra való tekintettel állapították meg. A jogalap nélküli követelésekkel kapcsolatos rendelkezéseket Felek a közöttük kötendő szolgáltatási 1/7

2 színvonal megállapodásban (továbbiakban: SLA) állapítják meg január 01. napjáig, a téves számlázás miatt nem létező követeléseket pedig Eladó a fogyasztó számára jóváírja. 2. Az átruházott követelések meghatározása Az 1. pont szerinti átruházott követeléseket Felek a tárgyhavi gépi számlázásokkal korrigált számítógépes vízdíj-számlázási érték, a Díjbeszedő Holding Zrt. által a tárgyhót megelőző hónapban kiállított eseti számlák értéke (pótszámlák, jóváírások, számlahelyesbítések), egyedi mellékmérős vízfelhasználók felé számlázott mellékvízmérők számlázásának szolgáltatási díja, valamint a locsolási célú mellékmérők ügyviteli szolgáltatási díja, a kizárás-korlátozással, valamint a vízszolgáltatás visszaállításával kapcsolatban felmerült költségekből és díjakból adódó követelés szerint határozzák meg (a 3. pont vonatkozásában: számlázási érték). 3. Az eladott követelés vételára Felek a megvásárolt követelések ellenértéket kismagán fogyasztói kategóriában a 2013, évekre 95.8 %, társasházi, illetve mellékvízmérőkkel rendelkező elkülönített vízfelhasználó kategóriában a 2013, évekre 95,8 % értékben határozzák meg, amely ellenérték meghatározásának alapja a 2. pontban meghatározott számlázási érték. A évet követően Felek jogosultak az egyes kategóriákra vonatkozó vételárat évente közös megállapodással módosítani, legfeljebb 2 százalékpontos eltérést engedve. Módosítás hiányában a szerződés vételárra vonatkozó része változatlan feltételekkel hatályban marad. 4. Az ellenérték kiegyenlítése A jelen megállapodás 3. pontjában meghatározott ellenérték tárgyhó 28. napján esedékes (amennyiben ez munkaszüneti napra esik, úgy az azt követő első munkanapon), ahol Felek tárgyhó alatt a számlabemutatás hónapját értik. Vevő vállalja, hogy bankjában a tárgynapi teljesítéshez szükséges végső átvételi határidőig benyújtja az átutalási megbízást. Vevő vállalja, hogy amennyiben az ellenérték kiegyenlítésének napja egybeesik a hónap utolsó munkanapjával, Vevő az ellenérték utalásáról úgy gondoskodik, hogy az a 28.-i értéknappal illetve amennyiben ez munkaszüneti napra esik, úgy az adott hónap legutolsó munkanapjával Eladó bankszámláján jóváírásra kerüljön. A konkrét vételár kiszámítása érdekében Eladó tárgyhó 14. napjáig írásban tájékoztatja Vevőt az átruházni kívánt tárgyhavi gépi számlázással és a tárgyhót megelőző hónap eseti számlázással érintett követelések értékéről, melyről számlát állít ki. Vevő a számlát köteles befogadni, és azt a jelen szerződésben meghatározott határidőben és módon kiegyenlíteni Eladó részére. Eladó a követelések tulajdonjogát a 2/7

3 fogyasztói számlák kibocsátásával egyidejűleg adja át. Eladó vállalja, hogy a jelen szerződés alapján megvalósuló engedményezésről a szolgáltatásról kiállított számla szövegében tájékoztatja a fogyasztókat. A Felek megállapodnak abban, hogy a Díjbeszedő Faktorház Nyrt.-nek a Követelésmegvásárlási Szerződésből a Vízművek felé keletkező fizetési kötelezettségét a Konzorciumi Tagjainak bármelyike teljesítheti oly módon, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt.-vel mint Megbízóval kötött Megbízási Szerződésből a Megbízottat megillető megbízási díjakkal csökkentett összeget a Fővárosi Vízművek Zrt. részére átutalja. Vevő fizetési késedelme esetén Eladó a Polgári Törvénykönyvnek megfelelő mértékű késedelmi kamat követelésére jogosult. 5. Szerződésszegés jogkövetkezményei, kötbér 5.1 A szerződő felek megállapodnak, hogy amennyiben Vevő a 4. pont szerinti fizetési kötelezettségének teljesítésével akár a teljes tartozás, akár annak egy része tekintetében 10 munkanapot meghaladó késedelembe esik, azt úgy tekintik, hogy Vevő a tárgyhavi fizetési kötelezettségét nem teljesítette. Ebben az esetben Vevő köteles Eladó részére a nem teljesített összeggel azonos mértékű, de legfeljebb a tárgyévet megelőző évben a szeptember, október és november havi vételár átlagának 100 millió Ft-ra felfelé kerekített értékével megegyező összegű meghiúsulási kötbért megfizetni. A felek egybehangzóan kijelentik, hogy tekintettel a Vevő által megvásárolt követelés összegére, a nemteljesítés esetére kikötött kötbér mértékét nem tekintik túlzottnak, különös tekintettel arra, hogy a Ptk 246. (3) bekezdés alapján a nemteljesítés esetére kikötött kötbér a teljesítés követelését (a tárgyhavi vételár megfizetését) kizárja, azaz Eladó a jelen pont szerinti kötbér érvényesítése esetén Vevőtől a 3. pont szerinti vételár megfizetését nem követelheti. Eladó jogosult a kötbér összegét meghaladó kárának (így különösen a kötbérrel nem fedezett vételárrész összegének) érvényesítésére is. 5.2 Felek súlyos szerződésszegés esetén jogosultak egyoldalú, azonnali hatályú felmondásra. Vevő súlyos szerződésszegésének minősül különösen, ha az Eladó írásbeli felszólítása ellenére a fizetési kötelezettségét nem teljesíti. 5.3 Mentesülnek a szerződő felek a szerződésszegés következményei alól, ha bizonyítják, hogy a késedelem a másik szerződő fél nem szerződésszerű teljesítésére vezethető vissza, bizonyítják, hogy kötelezettségeiket vis major esete miatt nem tudták teljesíteni. Vis major esetén a kötelezettsége teljesítésében akadályozott szerződő fél a másik szerződő felet a vis major beálltáról, és megszűnéséről haladéktalanul értesíteni köteles. Nem mentesülnek a szerződő felek a nem, vagy nem szerződésszerű teljesítés következményei alól, ha az ugyan rendkívüli, előre nem látható körülményekre vezethető vissza, azonban ezen körülmények miatt a teljesítés nem vált lehetetlenné, csak akadályozta, vagy megnehezítette azt. 3/7

4 6. Biztosíték A 5.1 pontban írt kötbér megfizetésének biztosítására a Konzorcium Tagjai 1 éves időszakra szóló és évente megújított bankgarancia beszerzését vállalják. Vevő nemteljesítése esetén Eladó jogosult az esedékessé vált kötbérigényét a bankgarancia terhére érvényesíteni, és az esedékessé vált kötbér összegét a bankgaranciából lehívni. A bankgarancia összege egy adott naptári évre vonatkozóan megegyezik a Vevő által a jelen Követelésmegvásárlási szerződés alapján az első évre adandó bankgarancia esetében pedig a Felek között követelésvásárlás tárgyában hatályban volt korábbi megállapodás alapján a tárgyévet megelőző évben a szeptember, október és november hónapokban fizetett vételárak átlagának 100 millió Ft-ra felfelé kerekített értékével. A nyújtott bankgarancia feltétlen és a lejárati időn belül visszavonhatatlan. A Konzorcium Tagjai vállalják, hogy a bankgarancia lejártát megelőző 30 nappal gondoskodnak annak újabb egy éves időtartamra történő megújításáról jelen Követelésmegvásárlási szerződés fennállása alatt. A Konzorcium Tagjai a bankgaranciát a 2. sz. mellékletben rögzített bankok köréből veszi igénybe. A 2. sz. melléklet csak Felek közös megegyezésével módosítható. 7. A szerződés egyéb feltételei 7.1 Felek megállapodnak abban, hogy Eladó a rendelkezésére álló eszközökkel elősegíti Vevő a jelen szerződés alapján átruházott követelések beszedésére irányuló tevékenységét. Felek ezen eszközök közé értik a fogyasztó szolgáltatásból történő kizárását, korlátozását, valamint a mellékmérős szerződések felmondásának eszközét is, mely eszközök egyes esetekben történő alkalmazásáról a döntést Eladó hozza meg. Az eszközök alkalmazásának feltételeit Felek a legkésőbb január 1.-ig megkötendő szolgáltatási színvonalra vonatkozó megállapodásban (SLA) rendezik. Eladó köteles esetenként a Vevő kérésére aláírni és a Vevő részére átadni a 3. sz. melléklet minta szerinti engedményezési nyilatkozatot, melyet Vevő a megvásárolt hátralékok behajtási eljárása során jogosult felhasználni. 7.2 Vevő a Díjbeszedő Holding Zrt. által bemutatott bekötési-, mellékmérős bekötési- és mellékvízmérős számlák vonatkozásában az 1. sz. melléklet szerinti adatszolgáltatást teljesíti Eladó részére. Vevő ezen adatszolgáltatáson felüli további adatszolgáltatásra Eladó felé abban az esetben köteles, ha azt Eladó a jogszabályban biztosított hatáskörét gyakorló hatóság felé történő adatszolgáltatás, illetve közérdekű adatszolgáltatásra vonatkozó adatszolgáltatási igény ellátása érdekében kéri; az adatszolgáltatás mindkét esetben a megkeresés teljesítéséhez feltétlenül szükséges adatkörre terjed ki. Mentesül Vevő az Eladó felé történő adatszolgáltatási kötelezettsége alól, ha az előző mondat szerinti megkeresést jogszerűen közvetlenül maga teljesítheti a megkereső felé. Azon, Eladó részéről érkező, az 1. sz. mellékletben meghatározottakon felüli adatszolgáltatási igények esetén, amelyek nem hatósági, illetve közérdekű adatszolgáltatás ellátására szolgálnak, a kért adatok megadása Vevő döntési hatásköre, az adatok megadására Vevő nem köteles. Az 1. sz. mellékletben foglaltakon felüli további adatigénylés esetén a felek megállapodnak az igénylés teljesítésének lehetőségéről, módjáról, feltételeiről és a teljesítésével összefüggésben felmerülő költségek viseléséről. 7.3 A szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a követelésértékesítés kapcsán tudomásukra jutott valamennyi adatot, tényt az üzleti, illetve fizetési titokra vonatkozó rendelkezések szerint kezelnek. Nem 4/7

5 jelenti az üzleti titok sérelmét a jogszabályban előírt közzétételi, illetve tájékoztatási kötelezettségek teljesítése, ideértve a Díjbeszedő Faktorház Nyrt. nyilvános működéséből fakadó közzétételi kötelezettségeket is, továbbá a 7.2 pont szerinti megkeresések vonatkozásában adott adatszolgáltatást is. 7.4 Eladó megbízza a Díjbeszedő Holding Zrt.-t, hogy a jelen szerződés alapján átruházott követelésekhez kapcsolódó adatokat az 5. számú melléklet szerinti formátumban átadja a Vevőnek. A jelen megállapodás keretében történő személyes adatok (vagyis a Vevő által kezelt Megbízói Adatbázis) átadásának jogalapját a felek a Ptk (1) bekezdésére alapítják, erre tekintettel kölcsönösen szavatosságot vállalnak, hogy az általuk az együttműködésük során továbbított személyes adatok a jelen szerződésben meghatározott célok teljesítésére az itt meghatározott feltételek szerint felhasználhatók. Ennek alapján a felek kölcsönösen vállalják, hogy helytállnak a másik féllel szemben, és mentesítik azt minden olyan költség, kiadás és kár alól, amely a másik felet a jogellenesen továbbított, illetve a szerződésben meghatározott célra nem felhasználható személyes adatok jogosulatlan kezelésével összefüggésben éri. 7.5 Felek megállapodnak abban, hogy az általuk vezetett folyószámlákra a fogyasztóktól tévesen hozzájuk beérkezett, de a másik Felet illető szolgáltatási díjakat a vevőazonosító közlésével egymás részére átutalják, a beérkezést követő 10 munkanapon belül. 7.6 A felek között operatív kapcsolattartásra kijelölt személyek és elérhetőségeik: Eladó részéről: (Szöllősi Csaba vízértékesítési osztályvezető, telefon: , fax: ); Vevő részéről: Gallai Zsuzsanna igazgatósági tag, telefon: ; fax: ). 7.7 A megbízással kapcsolatos iratok selejtezésére a hatályos rendelkezések előírásai, illetőleg a Felek saját belső szabályzatai irányadók, melyeket felek előzetesen egyeztetnek, ennek elmulasztása esetén a hatályos jogszabályok megtartása mellett bármely Fél jogosult a saját szabályzata szerint eljárni. 7.8 Vevőnek jogában áll a Díjbeszedő Holding Zrt-t közreműködőként (pl. kiemelt közvetítőként vagy függő ügynökként) igénybe venni. 7.9 Felek megállapítják, hogy nem zárkóznak el Eladó jövőbeni szolgáltatási terület bővülése, illetve szolgáltatási portfólió bővítése kapcsán felmerülő feladatokra vonatkozó megállapodástól. Ezen megállapodás részletszabályait Felek közösen SLA keretében rögzítik, azzal, hogy kiindulási alapként a jelen szerződésben foglaltakat tekintik a díjtételekre is kiterjedően irányadónak. 8. Szellemi alkotások 8.1 A Felek védjegyeikkel, logóikkal és egyéb arculati elemeikkel maguk rendelkeznek, és a másik Fél által kizárólag a jogosult előzetes írásbeli hozzájárulásával használhatók fel. Eladó korlátozott felhasználási jogot enged Vevőnek védjegyein a szerződésben rögzített feladatok teljesítése érdekében, beleértve az adósoknak küldött értesítéseken, honlapon történő megjelenítést is. 5/7

6 9. A szerződés érvényessége, hatálya, felmondás és megszűnés 9.1 Felek megállapodnak, hogy jelen szerződés minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan megszűnik a jelen szerződés aláírása napján létrejött Megbízási szerződés megszűnésének napján. 9.2 Jelen szerződés január 1. napjától (hatálybalépés napja) kezdődően határozatlan időre szól, azzal, hogy június 30. napjáig Felek a szerződés rendes felmondás útján történő megszüntetésének lehetőségét kizárják. Amennyiben a Felek a jelen szerződést a évre nem kívánják fenntartani, az erről szóló értesítést (felmondást) legkésőbb július 01. napjáig közölniük kell a másik Féllel, ellenkező esetben a szerződés június 30. napját megelőzően nem mondható fel. 9.3 Felek a szerződést rendes felmondással 6 hónap felmondási idővel felmondhatják a másik félhez intézett egyoldalú, írásbeli nyilatkozat útján. A szerződés a felmondási idő utolsó napján szűnik meg, a felmondási idő kezdete a felmondó nyilatkozat címzett általi kézhezvételének napja. A felek bármelyike jogosult a másik fél ismételt és/vagy az 5.2 pontban meghatározott súlyos szerződésszegése esetén (ez utóbbi esetben határidő kitűzését követő eredménytelen felszólítás után, amennyiben a felszólítás lehetséges), a másik félhez intézett egyoldalú, írásbeli nyilatkozattal a szerződést azonnali hatállyal felmondani. Azonnali felmondás esetén a szerződés az írásbeli nyilatkozat címzett általi kézhezvételekor szűnik meg. Az írásbeli jognyilatkozatban meg kell jelölni az azonnali hatályú felmondás okát. A jelen szerződésben nevesített eseteken kívül azonnali hatályú felmondásnak, és az azonnali hatályú felmondás jogkövetkezményei alkalmazásának van helye akkor is, ha a másik fél ellen jogerős bírósági határozattal csőd-, felszámolási eljárás indul, vagy végelszámolás alá kerül. 9.4 E szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, különösen a Polgári Törvénykönyv, a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény, víziközmű-szolgáltatásról szóló évi CCIX. törvény előírásai az irányadóak. Jelen szerződést a felek elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag aláírták. 10. Mellékletek 10.1 A mellékletetek a szerződés szerves részét képezik, a szerződésre történő hivatkozáskor érteni kell a mellékletekre történő hivatkozást is A mellékletek és a szerződés közötti ellentmondás esetén, annak feloldása során a szerződés rendelkezéseinek kell elsőbbséget adni. Mellékletek felsorolása: 1. sz. melléklet: Befizetések állománya 2. sz. melléklet: Felek által a bankgarancia beszerzésére elfogadott bankok listája 3. sz. melléklet: Engedményezési nyilatkozat 6/7

7 4. sz. melléklet: Konzorciumi megállapodás 5. sz. melléklet: Díjbeszedő Holding Zrt.-t, által átadott követelésekhez kapcsolódó adatok Vevő részére Jelen Követelésmegvásárlási szerződést a felek elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag aláírták. Budapest,.. Haranghy Csaba Fővárosi Vízművek Zrt. Keszler Ferenc Fővárosi Vízművek Zrt. Kovács Zoltán Díjbeszedő Holding Zrt. Kiss Ádám Díjbeszedő Faktorház Nyrt. 7/7

KEZESI SZERZŐDÉS (kezességvállalásra vonatkozó megbízási szerződés)

KEZESI SZERZŐDÉS (kezességvállalásra vonatkozó megbízási szerződés) KEZESI SZERZŐDÉS (kezességvállalásra vonatkozó megbízási szerződés) Pkv/ /20 amely létrejött egyrészről a. (székhely:.., Cg.:., adószám:, képviseli:..), mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), úgyis mint

Részletesebben

EOS FAKTOR MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT. HATÁLYOS 2015. május 14.

EOS FAKTOR MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT. HATÁLYOS 2015. május 14. H-1132 Budapest, Váci út 30. Üzletszabályzat EOS FAKTOR MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYOS 2015. május 14. With head and heart in finance Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 1/8. SAP DMS azonosító:... SAP SRM azonosító:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 1/8. SAP DMS azonosító:... SAP SRM azonosító: SAP DMS azonosító:... SAP SRM azonosító: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény alapján a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által lefolytatott

Részletesebben

Vállalkozási keretszerződés

Vállalkozási keretszerződés Vállalkozási keretszerződés Amely létrejött egyrészről a Fővárosi Bíróságon mint Cégbíróságon Cg.01-10- 042695 cégjegyzékszámon szereplő Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa

Részletesebben

TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ KÉTOLDALÚ VILLAMOSENERGIA- KERESKEDELMI KERETSZERZŐDÉS

TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ KÉTOLDALÚ VILLAMOSENERGIA- KERESKEDELMI KERETSZERZŐDÉS TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ KÉTOLDALÚ VILLAMOSENERGIA- KERESKEDELMI KERETSZERZŐDÉS Jelen szerződés létrejött egyrészről az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, mint villamos energia-kereskedő

Részletesebben

FIX HITEL PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

FIX HITEL PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság A FIX HITEL PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Módosítva: 2014. március 16. A FIX HITEL Zrt. Üzletszabályzata A FIX HITEL Pénzügyi

Részletesebben

Megbízási szerződés. együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: Előzmények

Megbízási szerződés. együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: Előzmények Szerződésszám: Megbízási szerződés amely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cégjegyzék: Cg. 01-10-041633

Részletesebben

PLATINIUM Pénzügyi Szolgáltatóház zártkörűen működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

PLATINIUM Pénzügyi Szolgáltatóház zártkörűen működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A PLATINIUM Pénzügyi Szolgáltatóház zártkörűen működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Módosítva: 2014. március 16. A PLATINIUM zrt. Üzletszabályzata A PLATINIUM Pénzügyi

Részletesebben

Gépjármű Adásvételi és Lízingszerződés Általános Szerződési Feltételei (1.sz. melléklet - hatályos 2006 március 1-től) I. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

Gépjármű Adásvételi és Lízingszerződés Általános Szerződési Feltételei (1.sz. melléklet - hatályos 2006 március 1-től) I. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 1. Adásvételi és lízingszerződés (továbbiakban: Szerződés): A Szállító és a Lízingbe adó között létrejött adásvétel, valamint a Lízingbe vevő és a Lízingbe adó között létrejött lízingügylet, valamint esetlegesen

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS Amely létrejött a Közbeszerzésekről szóló, többszörösen módosított 2003. évi CXXIX. törvény alapján a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által lefolytatott közbeszerzési

Részletesebben

FAKTORÁLÁSI KERETSZERZŐDÉS. Jelen faktorálási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) 2005.év.hó napján jött létre egyrészről

FAKTORÁLÁSI KERETSZERZŐDÉS. Jelen faktorálási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) 2005.év.hó napján jött létre egyrészről /2005. számú FAKTORÁLÁSI KERETSZERZŐDÉS Jelen faktorálási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) 2005.év.hó napján jött létre egyrészről Cégnév: Székhely: Cégjegyzékszám: Adószám: KSH szám: Cég

Részletesebben

FAKTORING ÜZLETÁGI ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERŐDÉSI FELTÉTELEK

FAKTORING ÜZLETÁGI ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERŐDÉSI FELTÉTELEK FAKTORING ÜZLETÁGI ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERŐDÉSI FELTÉTELEK 2015 Faktoring Üzletszabályzat és Általános Szerződési Feltételek 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 2. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

00CC) - j. Megbízási szerződés

00CC) - j. Megbízási szerződés Szerződésszám: 2 Q ~ amely létrejött egyrészről a 00CC) - j Megbízási szerződés NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cégjegyzék:

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. Általános Szerződési Feltételek 2014. március 15-e előtt megkötött szerződésekre. 1./ Általános rendelkezések

ÜZLETSZABÁLYZAT. Általános Szerződési Feltételek 2014. március 15-e előtt megkötött szerződésekre. 1./ Általános rendelkezések ÜZLETSZABÁLYZAT és Általános Szerződési Feltételek 2014. március 15-e előtt megkötött szerződésekre 1./ Általános rendelkezések A HÓDinvest-FAKTOR Pénzügyi Zrt. (székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Medgyessy

Részletesebben

EGYEDI KEZELÉSŰ FELHASZNÁLÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

EGYEDI KEZELÉSŰ FELHASZNÁLÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Kereskedelmi engedélyszám: 685/2012 H 1037 Budapest, Domoszló útja 58/A. Tel./fax: (+36) 1 221-1342 Mobil: (+36) 30-225-9977 E-mail: bls.energy.kft@gmail.com Web: www.betterenergy.hu Partner of E.ON EGYEDI

Részletesebben

KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK BUDAPEST DÍJBESZEDŐ FAKTORHÁZ ZRT.

KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK BUDAPEST DÍJBESZEDŐ FAKTORHÁZ ZRT. DÍJBESZEDŐ FAKTORHÁZ ZRT. BUDAPEST A KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Érvényes: 2014. május 30-tól TARTALOM BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...3 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött Kazincbarcika Város Önkormányzata mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó) Székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. Adószáma: 15350057-2-05 Képviselője: Szitka Péter polgármester

Részletesebben

Áruvásárlási és Szolgáltatási Gyorskölcsön Üzletszabályzata

Áruvásárlási és Szolgáltatási Gyorskölcsön Üzletszabályzata OTP Bank Nyrt. Áruvásárlási és Szolgáltatási Gyorskölcsön Üzletszabályzata Hatályos: 2010. június 11-től OTP Bank Nyrt. Tevékenységi engedély száma: 983/1997/F. sz. ÁPTF határozat (1997. november 27.)

Részletesebben

KERETMEGÁLLAPODÁS. másrészről UMWELT-TECHNIK Kft.-HAJDÚ KÖZMŰ Kft.

KERETMEGÁLLAPODÁS. másrészről UMWELT-TECHNIK Kft.-HAJDÚ KÖZMŰ Kft. KERETMEGÁLLAPODÁS Amely létrejött a Közbeszerzésekről szóló, többszörösen módosított 2003. évi CXXIX. Törvény (továbbiakban Kbt.) alapján a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által lefolytatott

Részletesebben

LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL-SZERZŐDÉS (fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés)

LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL-SZERZŐDÉS (fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés) Szerződésszám:.. LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL-SZERZŐDÉS (fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés) amely létrejött egyrészről a Kinizsi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített elnevezése:

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HUF, ILLETVE DEVIZA (EUR VAGY CHF) ALAPÚ INGÓRA VONATKOZÓ KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HUF, ILLETVE DEVIZA (EUR VAGY CHF) ALAPÚ INGÓRA VONATKOZÓ KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKHEZ Ober Pénzügyi Lízing zrt. H-1062 Budapest, Váci út 1-3. Adószám:13690027-2-44 Cégjegyzékszám:01-10-045412 Tel: 1 / 298 28 00 Fax: 1 / 298 28 39 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HUF, ILLETVE DEVIZA (EUR

Részletesebben

ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Az EGYEDI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS KERETÉBEN EMELŐGÉPEK, ANYAGMOZGATÓGÉPEK SZÁLLÍTÁSA TÁRGYÚ UNIÓS ÉRTÉKHATÁRT ELÉRŐ NYÍLT

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT MELLÉKLETEI

ÜZLETSZABÁLYZAT MELLÉKLETEI ÜZLETSZABÁLYZAT MELLÉKLETEI 1 ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: a HUNGÁRIA ÉRTÉKPAPÍR Zrt. (székhely: 2700 Cegléd, Rákóczi út 30., fióktelep: 1075 Budapest, Károly krt. 11. 2/A. ép.,

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT MELLÉKLETEI

ÜZLETSZABÁLYZAT MELLÉKLETEI ÜZLETSZABÁLYZAT MELLÉKLETEI 2010 1 ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: a HUNGÁRIA ÉRTÉKPAPÍR Zrt. (székhely: 2700 Cegléd, Rákóczi út 30., fióktelep: 1075 Budapest, Károly krt. 11. 2/A.

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok bankgarancia ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok bankgarancia ügyletek esetében Általános Szerződési Szabályok bankgarancia ügyletek esetében 1.A bankgarancia kibocsátása 1.1. A Takarékszövetkezet az Ügyféllel, mint Megbízóval kötött bankgarancia megbízási Szerződés alapján arra vállal

Részletesebben

106/ÁF. ÁTHIDALÓ- ÉS LAKÁSKÖLCSÖN SZERZŐDÉS Általános Feltételek

106/ÁF. ÁTHIDALÓ- ÉS LAKÁSKÖLCSÖN SZERZŐDÉS Általános Feltételek 106/ÁF ÁTHIDALÓ- ÉS LAKÁSKÖLCSÖN SZERZŐDÉS Általános Feltételek 1. A Fundamenta-Lakáskassza Lakás-takarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1052 Bp. Váci utca 19-21, cégjegyzéket vezető

Részletesebben

Dr. Szabadics Zsuzsanna - jegyzo - Nemesszalok

Dr. Szabadics Zsuzsanna - jegyzo - Nemesszalok Dr. Szabadics Zsuzsanna - jegyzo - Nemesszalok Felado: Kulsdvat Onkormanyzat [pmkvat@gmail.com] Kuldve: 2014. november20. 12:39 Cimzett: Dr. Szabadics Zsuzsanna Targy: Fwd: MVM Patner Zrt. villamos energia

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS pénzforgalmi fizetési számlahitelhez

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS pénzforgalmi fizetési számlahitelhez Kölcsönszerződés szám: Ügyintéző: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS pénzforgalmi fizetési számlahitelhez amely létrejött egyrészről a Szabolcs Takarékszövetkezet (4400 Nyíregyháza, Országzászló tér 4. cégjegyzékszáma:

Részletesebben