Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt július 24-én megtartandó rendkívüli közgyűlésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. 2009. július 24-én megtartandó rendkívüli közgyűlésére"

Átírás

1 1047 Budapest, Baross utca telefon: fax: Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt július 24-én megtartandó rendkívüli közgyűlésére Budapest, július 8. A Synergon Informatika Nyrt. (1047 Budapest, Baross u , cjsz.: a továbbiakba: Társaság) igazgatósága (a továbbiakban: Igazgatóság) július 8-án elfogadott határozatával az alábbi előterjesztéseket és határozati javaslatokat fogadta el a Társaság július 24-én megtartásra kerülő rendkívüli közgyűlésére (a továbbiakban: Közgyűlés): I. Előterjesztés a Közgyűlés 1. sz. napirendi pontjához ( Az átalakulás bejegyzését követő végleges vagyonmérlegek elfogadása ) 1. sz. Melléklet HATÁROZATI JAVASLAT: A Közgyűlés az Igazgatóság 1. sz. napirendi ponthoz tartozó előterjesztését elfogadta. II. Előterjesztés a Közgyűlés 2. sz. napirendi pontjához ( Synergon Vezetői Részvényopciós Program II. módosítása ) ELŐTERJESZTÉS: A Program 6. pontja ( Opciók megnyílása ) helyébe a következő rendelkezés lép: Az Opciók augusztus 1. napján nyílnak meg. A Program keretébe tartozó összesen maximálisan (Hatszáztízezer) darab Részvényre akkor gyakorolható az Opció, ha a lehívás napját megelőzően bármelyik kereskedési napon a Részvények tőzsdei záróára meghaladja az Opciós Árat. A Program 8. pont a) pontjának ( Opciós Ár ) helyébe a következő rendelkezés lép: Az Opciós Ár megegyezik az Opció megnyílását megelőző 180 napos időszak forgalommal súlyozott tőzsdei átlagárával, de minimum Ft (Ezernyolcszáz forint) / db. A Program 14. pontja ( Hatálybalépés napja ) első mondatának helyébe a következő rendelkezés lép:

2 1047 Budapest, Baross utca telefon: fax: Jelen Program augusztus 1-én lép hatályba és augusztus 1. napjáig marad hatályban. A Program 18. pontjának helyébe a következő rendelkezés lép: A jelen Programot a Társaság 2009.július 24-én megtartott rendkívüli közgyűlése elfogadta. A Részvényopciós Program 1. sz. melléklete 2.3 pontjának ( Opció gyakorlása ) második, harmadik és negyedik bekezdése hatályát veszti. HATÁROZATI JAVASLAT: A Közgyűlés az Igazgatóság 2. sz. napirendi ponthoz tartozó előterjesztését az elfogadta. III. Előterjesztés a Közgyűlés 3. sz. napirendi pontjához ( Az Igazgatótanács felhatalmazása saját részvény vásárlására ELŐTERJESZTÉS: A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatótanácsot a Társaság saját részvényeinek megvásárlására, tőzsdei forgalomban részvényenként legalább 1 Ft-os, legfeljebb pedig a Társaság mindenkori utolsó negyedéves gyorsjelentésében publikált, egy részvényre jutó saját tőke 400%-nak megfelelő áron azzal, hogy a Társaság tulajdonában álló saját részvények állománya egy időpontban sem a vonatkozó jogszabályban meghatározott legmagasabb mértéket. Ezen felhatalmazás június 17-től számított 18 hónapra szól és annak célja az optimális tőkeszerkezet kialakítása, a tőzsdei árfolyam-ingadozás esetén pedig az Igazgatótanács beavatkozási lehetőségének megteremtése az árfolyam stabilizálása érdekében a tőkepiaci jogszabályok vonatkozó rendelkezéseinek figyelembe vétele mellett. HATÁROZATI JAVASLAT: A Közgyűlés az Igazgatóság 3. sz. napirendi ponthoz tartozó előterjesztését az elfogadta. Synergon Informatika Nyrt. TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: Lénárt Anita

3 1047 Budapest, Baross utca telefon: fax: Melléklet a Synergon Informatika Nyrt július 24-i közgyűlés előterjesztésekhez: Az átalakulás bejegyzését követő végleges vagyonmérlegek elfogadása című napirendi ponthoz kapcsolva: Független Könyvvizsgáló jelentés Synergon Informatika Nyrt. (átalakuló vállalat) végleges átalakulási vagyonmérlege Synergon Informatika Nyrt. (továbbműködő vállalat) végleges vagyonmérlege Synergon IT Invest Zrt. végleges vagyonmérlege kiválás után

4 Synergon Informatikai Rendszereket Kivitelező Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Budapest 1047 Baross u Cégbejegyzés: Független könyvvizsgálói jelentés a Synergon Informatika Nyrt. Igazgatótanácsának és tulajdonosainak Könyvvizsgálati preambulum A Synergon Informatika Nyrt december 15-én megtartott rendkívüli közgyűlésén hozott 24/2008. sz. közgyűlési határozata alapján a Synergon Informatika Nyrt-ből (a továbbiakban Társaság) a gazdasági társaságról szóló évi IV. sz. törvény átalakulásra vonatkozó szabályai szerint, egy új, zártkörűen működő részvénytársaság válik ki, a Társaság változatlan cégformában történő továbbműködése mellett. A Társaság ügyvezetése november 30-i fordulónappal elkészítette a jogelőd és jogutód társaságok vagyonmérleg-, illetve vagyonleltár tervezeteit, melyek ellenőrzésére megbízta a Stiperitas Könyvvizsgáló Kft könyvvizsgálóját, dr Stafira Zsuzsannát (Kamarai eng: ). Az előterjesztett, ellenőrzött vagyonmérleg tervezeteket a január 30-i közgyűlés elfogadta, az ott elhatározott kiválási eseményeket a április 30-i dátummal a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság bejegyezte. A Társaság vezetése április 30-i fordulónappal elkészítette a jogelőd és jogutód társaságok végleges vagyonmérlegét, illetve vagyonleltárát, melyek ellenőrzésére megbízta a Stiperitas Könyvvizsgáló Kft könyvvizsgálóját, dr Stafira Zsuzsannát (Kamarai eng: ). A könyvvizsgálat tárgya: Synergon Informatika Nyrt április 30-i fordulónapra készített végleges vagyonmérlegek és vagyonleltárak ellenőrzése A vagyonmérlegek és vagyonleltárak összeállítása az átalakuló társaság Igazgatótanácsának a feladata. A Könyvvizsgáló feladata ezek ellenőrzése és hitelesítése könyvvizsgálata alapján. Megbízásuk alapján elvégeztem a Synergon Informatika Nyrt április 30-i - fordulónapra készített (jelentésem mellékleteként is becsatolt, aláírásommal oldalanként hitelesített) végleges vagyonleltárral alátámasztott vagyonmérlegek könyvvizsgálatát, melyek általam ellenőrzött és jóváhagyott főbb összefoglaló adatai: A Synergon Informatika Nyrt.-nél, mint jogelőd társaságnál a végleges vagyonleltárral alátámasztott vagyonmérlegben az eszközök és források egyező végösszege eft. A saját tőke, azaz a megosztandó saját vagyon értéke eft. A Synergon IT Invest Zrt-nél, mint kiválással létrejött társaságnál amely végleges vagyonmérlegében az eszközök és források egyező végösszege eft az induló vagyon, a saját tőke értéke eft. A kiválás utáni - változatlan formában és névvel továbbműködő társaságnál -, Synergon Informatika Nyrt-nél vagyonleltárral alátámasztott vagyonmérleg tervezetében az eszközök és források egyező végösszege eft, a saját tőke értéke eft. 1

5 Az Igazgatótanács felelőssége a vagyonmérlegek és vagyonleltárak elkészítéséért Az átalakuláshoz kapcsolódó végleges vagyonleltárral alátámasztott vagyonmérlegek a gazdasági társaságokról szóló törvényben, a számviteli törvényben foglaltak, valamint a Magyarországon elfogadott általános és speciális számviteli alapelveknek megfelelő elkészítése, a valós vagyon bemutatása az Igazgatótanács felelőssége. Ez a felelősség magába foglalja az akár csalásból, akár hibából, eredő, lényeges hibás állításoktól mentes április 30-i fordulónapi vagyonleltárak és vagyonmérlegek elkészítését, és ezekben a megosztandó vagyon valós bemutatását. Jelenti továbbá ez a felelősség releváns belső ellenőrzés (ellenőrzési folyamatok) kialakítását, fenntartását, megfelelő számviteli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott körülmények között ésszerű számviteli becslések elkészítését. A könyvvizsgáló felelőssége a vagyonleltárak ellenőrzéséért Az én felelősségem a vagyonmérleg alapját képező április 30-i fordulónapra összeállított analitikák, leltárak és a főkönyvi kivonat egyezőségének ellenőrzése, véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján. Felelősségem továbbá a könyvvizsgálói módszerekkel ellenőrzött, április 30-i tényleges vagyoni állapotot kifejező vagyonleltárak és vagyonmérlegek valódiságának, összhangjának megítélése, az ott alkalmazott értékelések és a vagyonkimutatásokat alátámasztó dokumentáció ellenőrzése. A könyvvizsgálatot a Magyar Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó Magyarországon érvényes törvények és jogszabályok alapján hajtottam végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljek bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén kellő bizonyosságot szerezzek arról, hogy a vagyonleltárak és vagyonmérlegek nem tartalmaznak lényegesen hibás állításokat. Az elvégzett könyvvizsgálat magába foglalt olyan eljárásokat, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékok szerezése a vagyonmérlegben szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve a vagyonmérleg akár csalásból eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felméréseit, a könyvvizsgáló megítélésétől függnek. A kockázatok ilyen felmérésekor - a vagyonmérleg Igazgatóság általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns a belső ellenőrzési rendszereket azért mérlegelem, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezhessek meg, amelyek adott körülmények között a legmegfelelőbbek. A könyvvizsgálat során ellenőriztem az alkalmazott számviteli alapelveknek, a saját számviteli politika elemeinek való megfeleltetést, továbbá a felelős irányítás általi becslések ésszerűségét, azok a hatását a vagyonra. Véleményem kialakítása során figyelembe vettem az állandó könyvvizsgálattal megbízott Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft korlátozás nélküli, i fordulónapra vonatkozó Éves beszámolóhoz kapcsolódó írásos, könyvvizsgálói jelentését, valamint a november 30-i fordulónapra összeállított vagyonmérleg tervezetek és vagyonleltár terveztek ellenőrzése során szerzett saját tapasztalataimat. Hatókör A Könyvvizsgálatot a Magyar Könyvvizsgálati Standardok és a Magyarországon a könyvvizsgálatra vonatkozó érvényes törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. Ezek közül kiemelten kezeltem, a többször módosított évi C. törvényt A számvitelről, a évi IV. törvényt A gazdasági társaságokról, valamint a évi V. törvényt A cégnyilvántartásról. A fenti szabályok értelmében a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén kellő bizonyosságot kellett szereznem arról, hogy a vagyonmegosztás alapját képező április 30-i fordulónappal összeállított végleges vagyonmérlege, valamint a kiváló és továbbműködő társaság vagyonmérlegei nem tartalmaznak jelentős mértékű tévedéseket, és ezek tételes vagyonleltárakkal alátámasztottak. A fentiek mellett a könyvvizsgálat során ellenőriztem a vagyonmérlegek és leltárak összeállításában alkalmazott - átalakuláshoz kapcsolódó - 2

6 speciális szabályoknak a betartását, alkalmazását, valamint a vagyon szétosztására vonatkozó törvényi rendelkezések és tulajdonosi határozatok végrehajtását is. Meggyőződésem, hogy munkám megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói vélemény megadásához. Az átalakuló Synergon Informatika Nyrt. végleges, vagyonmegosztást meglapozó vagyonmérlege április 30-i fordulónapra, a fordulónapi értékelés szabályai szerint készült, vagyonleltárral alátámasztott kimutatásokból. Véleményem szerint a vagyonmérlegben szereplő mennyiségi és értékadatok, egyéb információk - minden lényeges összefüggés tekintetében - megegyeznek azokkal a nyilvántartásokkal, amelyekből összeállították ezeket. Figyelembe vételre került minden olyan lényeges esemény hatása, amely június 8-ig, a vagyonmérleg tervezet ellenőrzéséig ismertté vált és a vagyonmérleg fordulónapjáig történt. A felosztandó vagyon megállapításánál figyelembe vették a április 30-ig realizált, adózott eredmény hatását a vagyonra. A április 30-i fordulónapra készített vagonmérlegben kimutatott saját vagyon megosztása a jogutódok között a 2008/24. sz. közgyűlési határozatban megfogalmazottak szerint történt. A tervezett vagyonmegosztás után létrejövő új, Synergon IT Invest Zrt, valamint változatlan formában továbbműködő Synergon Informatika Nyrt április 30-i fordulónapra készített, végleges vagyonleltárak és vagyonmérlegek valós, megfelelően dokumentált, lényeges hibákat nem tartalmazó adatokkal és formában készültek. Záradék A könyvvizsgálat során elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy a Synergon Informatika Nyrt. az átalakuláshoz kapcsolódó végleges vagyonleltárak és vagyonmérlegeket a számviteli törvényben és egyéb jogszabályokban megfogalmazottak szerint állította össze. Véleményem szerint, a vagyonleltárak és vagyonmérlegek a jogelőd Társaság és a jogutód Társaságok április 30-án fennálló vagyoni helyzetéről megbízható és valós képet adnak, melyek alkalmasak a vagyon kiválással történő megosztására és kifejezik a tulajdonosok nyilvánosságra hozott, átalakulásra vonatkozó, közgyűlési határozatba foglalt szándékát. Budapest, június 8. 3

7

8

9

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A Plotinus Holding Nyrt. részvényesei részére A konszolidált éves beszámolóról készült jelentés Elvégeztem a Plotinus Holding Nyrt. (a Társaság ) mellékelt 2013. évi konszolidált

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Bogyiszló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete részére Bogyiszló Község Önkormányzata 2012. évi egyszerűsített összevont éves költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatáról

Részletesebben

Előterjesztő: ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. ügyvezetője. Ó z d, 2011. július 28.

Előterjesztő: ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. ügyvezetője. Ó z d, 2011. július 28. J a v a s l a t az Ózdi Sportcentrum Nonprofit Kft. 2011. május 23-i mérlegfordulónappal készített számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadására Előterjesztő: ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. ügyvezetője

Részletesebben

Könyvvizsgálói elemzés

Könyvvizsgálói elemzés Callidus Könyvvizsgálói elemzés a HÉRA ALAPÍTVÁNY 2010. december 31-i közhasznú beszámolója alapján Budapest, 2011. április 28. Független könyvvizsgálói jelentés 3 Könyvvizsgálói éves elemzés 5 KETTŐS

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a benyújtott anyagot tárgyalja meg.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a benyújtott anyagot tárgyalja meg. Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: A Kőbányai Média és Kulturális Nonprofit Kft. 2010. évi pénzügyi beszámolója és mérlege A Kőbányai

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A MECSEKKÖRNYÉK HITELSZÖVETKEZET PÉCS 2012. ÉVI BESZÁMOLÓJÁRÓL. Készítette:

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A MECSEKKÖRNYÉK HITELSZÖVETKEZET PÉCS 2012. ÉVI BESZÁMOLÓJÁRÓL. Készítette: PAGATOR Könyvvizsgáló, Adótanácsadó és Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 7100 Szekszárd Táncsics Mihály u. 32. Tel./ Fax: 74/319-615 Kamarai bejegyzési szám: 000708 FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI

Részletesebben

CSEPEL HOLDING Részvénytársaság

CSEPEL HOLDING Részvénytársaság CSEPEL HOLDING Részvénytársaság Jelentés a 2006. december 31-én végződő gazdasági évről A társaság szervezetéhez, működéséhez kapcsolódó adatok Tevékenység és gazdálkodás Rövid történeti leírás A magyar

Részletesebben

A Synergon Informatika Nyrt. 2012. április 27-én megtartott évi rendes közgyűlésének határozatai

A Synergon Informatika Nyrt. 2012. április 27-én megtartott évi rendes közgyűlésének határozatai KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK A Synergon Informatika Nyrt. 2012. április 27-én megtartott évi rendes közgyűlésének határozatai BUDAPEST, 2012. ÁPRILIS 27. A Synergon Informatika Nyrt. (1191 Budapest, Vak Bottyán

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 28-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 215. május 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Zirci Városüzemeltetés Közhasznú Nonprofit Kft. 214. évi gazdálkodásáról Előadó: Schreindorfer Károly

Részletesebben

Hybridbox. Médiainformatikai Nyrt. 2011. DECEMBER 31- ÉVEL LEZÁRULT ÉVRŐL

Hybridbox. Médiainformatikai Nyrt. 2011. DECEMBER 31- ÉVEL LEZÁRULT ÉVRŐL Hybridbox 2011 Médiainformatikai Nyrt. NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓKÉSZÍTÉSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT, KONSZOLIDÁLT, AUDITÁLT BESZÁMOLÓJA 2011. 2011. DECEMBER 31- ÉVEL LEZÁRULT ÉVRŐL TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

FUSO ECOSYSTEM NYRT. Éves Jelentés és Mellékletek elfogadva a társaság 2014.05.05-én megtartott éves rendes közgyűlésén

FUSO ECOSYSTEM NYRT. Éves Jelentés és Mellékletek elfogadva a társaság 2014.05.05-én megtartott éves rendes közgyűlésén Fuso: FUture of television FUSO ECOSYSTEM NYRT. Éves Jelentés és Mellékletek elfogadva a társaság 2014.05.05-én megtartott éves rendes közgyűlésén Budapest, 2014.04.01 NAGY-SÁNDORNÉ HAVELANT ERIKA egyéni

Részletesebben

20 1 4 Éves jelentés

20 1 4 Éves jelentés 20 14 Éves jelentés Bevezető A Magyar Nemzeti Bank 2014 novemberében azért hozta létre a MARK Magyar Reorganizációs és Követeléskezelő Zrt-t, hogy csökkentse a hazai pénzügyi rendszerben rejlő kockázatokat,

Részletesebben

MOKÉP-PANNÓNIA Kft. 1065. Budapest Bajcsy-Zsilinszky út 7.

MOKÉP-PANNÓNIA Kft. 1065. Budapest Bajcsy-Zsilinszky út 7. Adószám: 10984811-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság, Cégjegyzék szám: 01-09-365537 MOKÉP-PANNÓNIA Kft. 1065. Budapest Bajcsy-Zsilinszky út 7. Kiegészítő melléklet 2013 Fordulónap: 2013.

Részletesebben

Synergon Informatika Nyrt. 1047 Budapest, Baross utca 91-95. investor.relations@synergon.hu www.synergon.hu Telefon: 399-5500 Fax: 399-5599

Synergon Informatika Nyrt. 1047 Budapest, Baross utca 91-95. investor.relations@synergon.hu www.synergon.hu Telefon: 399-5500 Fax: 399-5599 Synergon Informatika Nyrt. 1047 Budapest, Baross utca 91-95. investor.relations@synergon.hu www.synergon.hu Telefon: 399-5500 Fax: 399-5599 A Synergon Informatika Nyrt. 2007. december 17-én megtartandó

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

Pénzügyi kimutatások és jegyzetek. Pénzügyi kimutatások és jegyzetek

Pénzügyi kimutatások és jegyzetek. Pénzügyi kimutatások és jegyzetek Pénzügyi kimutatások és jegyzetek Pénzügyi kimutatások és jegyzetek 81 Független könyvvizsgálói jelentés MOL Magyar Olaj és Gázipari Nyrt. és Leányvállalatai NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: 06 Szegedi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név:

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés az MKB Bank Zrt. 2010. évi éves beszámolójáról és üzleti jelentéséről

Független Könyvvizsgálói Jelentés az MKB Bank Zrt. 2010. évi éves beszámolójáról és üzleti jelentéséről ~ Független Könyvvizsgálói Jelentés az MKB Bank Zrt. 2010. évi éves beszámolójáról és üzleti jelentéséről @ l'mj Tartalomjegyzék 1. Független Könyvvizsgálói Jelentés II. Éves beszámoló Mérleg Eredménykimutatás

Részletesebben

KONZUM ÉVES JELENTÉS 2008. KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

KONZUM ÉVES JELENTÉS 2008. KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES JELENTÉS 2008. Tartalomjegyzék Az Igazgatóság levele a részvényesekhez A Felügyelő Bizottság jelentése Független könyvvizsgálói jelentések

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. NYILVANOS ÜLÉS napirendje. A döntéshozatal minősített többséget igényel!

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. NYILVANOS ÜLÉS napirendje. A döntéshozatal minősített többséget igényel! BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGARMESTERÉT6L Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV. 366-5/2011. Előadó: Edit Mell.: 4 db Cziglécz/dné Liszicai Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 5i3-801 Telefax:

Részletesebben

Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Éves beszámoló 2013. december 31. Tartalom Független könyvvizsgálói jelentés Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet Ernst & Young Kft. Ernst

Részletesebben

APPENINN HOLDING NYRT. KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK. a 2010. december 31-én végződő évre

APPENINN HOLDING NYRT. KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK. a 2010. december 31-én végződő évre APPENINN HOLDING NYRT. KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK a 2010. december 31-én végződő évre a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint Általános információk Igazgatótanács tagjai (2012.09.03-án)

Részletesebben

KONZUM ÉVES JELENTÉS 2006. KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

KONZUM ÉVES JELENTÉS 2006. KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES JELENTÉS 2006. Tartalomjegyzék Az Igazgatóság levele a részvényesekhez A Felügyelő Bizottság jelentése Független könyvvizsgálói jelentés

Részletesebben

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2007.(IV.27.) Kt számú rendelete az önkormányzat 2006. évi költségvetési zárszámadásáról

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2007.(IV.27.) Kt számú rendelete az önkormányzat 2006. évi költségvetési zárszámadásáról Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2007.(IV.27.) Kt számú rendelete az önkormányzat 2006. évi költségvetési zárszámadásáról Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság és Leányvállalatai

Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság és Leányvállalatai Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság és Leányvállalatai Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatások a független könyvvizsgálói jelentéssel

Részletesebben

ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2013. január 1. - 2013. december 31. Budapest, 2014. május 30. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A vállalatcsoport bemutatása, a konszolidációs

Részletesebben

KONZUM ÉVES JELENTÉS 2007. KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

KONZUM ÉVES JELENTÉS 2007. KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES JELENTÉS 2007. Tartalomjegyzék Az Igazgatóság levele a részvényesekhez A Felügyelő Bizottság jelentése Független könyvvizsgálói jelentések

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés MorálAudit Kft. 5309. Berekfürdő, Búzavirág u. 24. 1075. Budapest, Wesselényi u. 12. II/1. Tel.: +36 30 2070 735 email: moral.audit@gmail.com Független Könyvvizsgálói Jelentés a MAHART Magyar Hajózási

Részletesebben

VITUKI Közhasznú Társaság (1095 Budapest, Kvassay Jenı út 1.)

VITUKI Közhasznú Társaság (1095 Budapest, Kvassay Jenı út 1.) FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A VITUKI Közhasznú Társaság (1095 Budapest, Kvassay Jenı út 1) Éves beszámolójának vizsgálatáról Budapest, 2008 április 29 ügyvezetı igazgató bejegyzett könyvvizsgáló

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK KÖNYVVIZSGÁLATÁRÓL

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK KÖNYVVIZSGÁLATÁRÓL W Kamarai nyi(vántartási száma: 000956 ZsinRj 7100 Lajos SzeíLszár k.gmarai ~Bróőy tag i jinyvvizsgáló kjiz 34~ Te1~fon: 06-20/924-6559 FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014.

Részletesebben