A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal évi gazdálkodásának szöveges beszámoló jelentése a vagyoni és pénzügyi helyzet elemzése

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal. 2006. évi gazdálkodásának szöveges beszámoló jelentése a vagyoni és pénzügyi helyzet elemzése"

Átírás

1 A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal évi gazdálkodásának szöveges beszámoló jelentése a vagyoni és pénzügyi helyzet elemzése

2 1.) A hivatalnál évben szervezeti változás nem történt. 2.) Újabb egy év telt el a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal létrehozása óta, amelyben szintén jelentős eredményeket értünk el mivel számos olyan műemléki és régészeti védést valósítottunk meg, amelyek jelentőségéhez nem fér kétség. Továbbra is jól működik a még 2004-ben megvalósított szervezeti átalakítás, amely a közigazgatás korszerűsítéséről szóló kormányhatározatban foglalt szempontrendszernek megfelelően, a párhuzamok kiszűrésével: a minisztériumnál a Műemléki és Régészeti Főosztály megszűntetésével kezdődött és a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal feladatai körébe került és a továbbiakban a Hivatal elnöke irányítása alatt áll. A hivatal alapfeladatait tekintve az ágazati és szakmai irányító-szervező feladatok jelentkeztek új elemként. Ebben a körben kiemelendő a szakterület örökségvédelmi, fejlesztési tervei koncepcionális alapjainak kimunkálása, kormányzati szintű stratégiai tervek, irányelvek és ajánlások, továbbá a vonatkozó jogszabályok és jogszabály módosítások kidolgozása, valamint közreműködés a területet érintő, más tárcák által kezdeményezett jogszabálytervezetek véleményezésében. Az ágazati, szakmai felügyeletet érintő, ingatlan örökségvédelmi vonatkozású ügyekben a miniszteri intézkedések előkészítése, az államtitkári és miniszteri értekezlet elé kerülő előterjesztések elkészítése, más minisztériumi szervezeti egységek előterjesztésének véleményezése új feladatként jelentkezik. Ezen feladatok ellátása, segítése, a minisztérium és a hivatal közötti koordináció többek között az Igazgatási Főosztály feladata lett. Megnövekedtek a feladatai a Gazdasági Igazgatóságnak és a Felügyeleti Igazgatóságnak a fejezeti kezelésű előirányzatok pénzügyi és szakmai célszerűségének felülvizsgálatával, alátámasztásával. A régészeti területek és műemlékek védetté nyilvánítását, illetve törlését elrendelő jogszabályok teljes körű előkészítését a Nyilvántartási és Tudományos Igazgatóság végzi. A Társadalmi Kapcsolatok Igazgatósága által ellátandó feladatok közé sorolandó a határon túli magyar vonatkozású kulturális örökség védelmének figyelemmel kísérése, az örökség kutatását, dokumentálását és helyreállítását segítő állami támogatás szervezése. Az újonnan jelentkező feladatokat alapul véve tovább lehet gondolni az ágazatot érintő tevékenységek körét, megragadva az ezekből adódó lehetőségeket, jó szolgálatot tenni az örökségvédelem ügyének. Immár hagyománnyá vált az örökségvédelem eredményeit bemutató év végi kiállításunk, a MUSTRA 2006, amelyet dr. Szili Katalin, az Országgyűlés elnöke nyitott meg. Sokan vannak ma Magyarországon, érintettek (műemlék-tulajdonosok, védett műtárgyak birtokosai, régészeti feltárásra kötelezett ingatlantulajdonosok és építtetők) és közvetlenül nem érintettek, akik a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal neve hallatán legfeljebb valami állami intézményre gondolnak, amely engedélyez vagy tilt, előírások betartását kéri számon, akadályozza, lassítja, nehezíti a beruházást, építkezést, modernizálást. 2

3 A Hivatal vezetésének célja és feladata, hogy a nagyközönség elé tárja a munka azon oldalait is, amelyek egyébként többnyire rejtve maradnak. Kötelességének érzi, hogy épített és tárgyi kulturális örökségünk gazdagságát a jelen és a jövő számára megőrizze, védje egyúttal a közgondolkodást is ennek érdekében befolyásolja. Ezért jelentet meg tájékoztató füzeteket, információs leporellót, ezért működteti internetes honlapját, ezért értesíti rendszeresen a sajtót eredményeiről és gondjairól. Kiállításunk célja az volt, hogy a nagyközönség legalább bepillantást kapjon abba a sokszínű és sokirányú szakmai, tudományos, népszerűsítő, kapcsolatépítő és értékmentő munkába, amely a Hivatal és az örökségvédelem területén tevékenykedő más intézmények összefogásával, a szakemberek és hivatalnokok együttműködésével évszázados előzményekre alapozva folyik. Elsősorban a nagy hagyományokkal bíró műemlékvédelem területéről mutattunk be sikeres és eredményes példákat: kutatási eredményeket, állagmegóvási módszereket és eredményeket, restaurálásokat, helyreállításokat, újonnan védettség alá helyezett épületeket. Emellett felvillantottunk néhány részletet az év folyamán szervezett fontosabb rendezvényeinkről, köztük a Kulturális Örökség Napjairól, a Műemléki Világnapról és az Országos Kegyeleti Konferenciáról. Az érintett közgyűjtemények segítségével néhány olyan műtárgyat is megtekinthettek látogatóink, amelyekkel az állami elővásárlási keret jóvoltából sikerült gazdagítani közös kincsestárainkat. A kulturális örökség megóvására vonatkozóan különösen említésre méltó, hogy a évi LXXXIX. törvénnyel a parlament egyhangúlag elfogadta és kihirdetésre került a kulturális örökség védelméről szóló évi LXIV törvény módosítása. A törvény módosítás elfogadásával újabb hasonlóan jelentős feladatot jelentett a hozzá kapcsolódó kormányrendeletek módosításának előkészítése is, amely évben történt meg. A feladatok eredményes megvalósításában fontos jelentősége volt, hogy a hivatal összes munkatársa nagy hivatástudattal, személyes áldozatvállalással vett részt benne. Az intézmény szakmai tevékenységének három kiemelt területe: a Régészeti Felügyelet, a Műemlék Felügyelet és a Műtárgy Felügyelet. A Régészeti Felügyelet az új hivatali szerkezet létrejöttével óriási mennyiségű új feladatot hozott: a régészeti szakhatósági feladatokat. Ennek a munkának a mennyisége, munkaigényessége és időbeli kötöttsége (jogvesztő határidők!) különösen nagy terhet jelentett és jelent még ma is. A kezdetekkor 7, jelenleg 18+2 fős felügyelet létszáma és ennek megfelelően kapacitása mintegy fele a valójában szükségesnek. Ezen a területen eredményként mutatkozik az Ásatási Bizottság nagyon jól szervezett és hatékony működése, mind az engedélyek kiadását, mind pedig az engedélyezett kutatások ellenőrzését illetően. Hasonló eredmények mutathatók fel a régészeti leleteket megtalálók bátorításában, jutalmazásuk közismertté tételében. 3

4 A Műemlék Felügyelet munkájában az új regionális rendben az egyes régiók ellátottsága, működőképessége terén jelentős kezdeti különbségek mutatkoztak, az év során ezeket csak részben sikerült felszámolni. Számos kiemelkedő műemlék, illetve műemléki együttes vonatkozásában folyamatos konzultációt, valódi felügyeleti tevékenységet tudunk biztosítani. Ennek ellenére nem mondható, hogy elég energia jutna itt is a megelőzésre: a napi feladatok megoldása ez elsődleges. Szakmapolitikai szempontból nem kisebb a jelentősége a KÖH megújítás alatt álló védési gyakorlatának, illetve policy -jának. Ezen a téren az elméleti megalapozás elmélyítését a védetté nyilvánítások kritériumainak műfajonkénti kidolgozása jelentette; a munkaközi eredmény már a KÖH honlapján a nyilvánosság számára is hozzáférhető. Gyakorlatban pedig nagy lépésekkel sikerült csaknem teljesen ledolgozni az elmúlt években felhalmozódott védetté nyilvánítási elmaradásokat, hátralékot. Ugyancsak érdemes megemlíteni a védetté nyilvánítások szakmai következetességének fokozását, amelynek végrehajtásában, végigvitelében örömmel számíthattunk a NKÖM felső vezetésének mindenkori támogatására. A Védési Osztály munkája nyomán 102 új műemlék került nyilvántartásba, ezen felül több mint száz műemléki érték védési dokumentációja készült el, melyek védelmére már 2007-ben kerül sor. A védett régészeti lelőhelyek száma 15-tel gyarapodott. Hasonlóan nagyjelentőségű változás, hogy az autópálya-építés, mint kiemelt állami beruházás vonatkozásában még 2004-ben, egyszerűsített szakhatósági eljárási rendet vezettek be. Ez a beruházások megvalósítását kétségtelenül gyorsító megoldás számottevő többletteherként jelentkezik a Hatósági Főfelügyeletnél, ugyanakkor a szakmai előkészítés szükségessége miatt az első fokon működő kollégák közreműködése sem nélkülözhető (megjegyzendő, hogy a többletfeladatokat változatlan létszámmal látja el a hivatal, kénytelenül, de nagy köszönettel elfogadva az érintett munkatárs(ak) személyes áldozatvállalását is!). A nyilvántartásban folytatódott a régészeti, műemléki és műtárgy adatbázisok feltöltése. Továbbra is elsődleges feladat volt a régészeti nyilvántartás adatfeltöltése. Az év folyamán befejeztük Komárom-Esztergom megye, továbbá Hódmezővásárhely lelőhelyeinek helyszíni adatfelvételét. Ezen túl már csak a beérkezett adatok rögzítésével, illetve térképezésével foglalkozunk, aktualizáltuk Vecsés és Csorvás lelőhely-térképét. Az év folyamán több mint kétezer régészeti lelőhely, több mint négyezer műtárgy rögzítése történt meg.. A fejlesztések terén elkészült az internetes, illetve a hivatali belső használatra szánt tükör-adatbázis. A Társadalmi Kapcsolatok Igazgatósága az Alapító Okiratban foglaltaknak megfelelően végezte feladatait. Tevékenységük legfontosabb, kiemelésre kívánkozó elemei az alábbiak: Az év folyamán a KÖH vezetésének iránymutatásával kísérletet tettünk egyrészt a kiadói tevékenység központosítására, másrészt a Hivatal kiadványainak jobb, hatékonyabb terjesztésére. 4

5 A TKI keretében szerkesztett, gondozott három folyóirat részben saját szakmai költségvetésből, részben (a Műemlékvédelem és a Múzeumi Hírlevél esetében) NKA-támogatással és egyéb bevétellel (előfizetés, vásárlás, hirdetés) a korábbiakban megszokott ütemben jelent meg, színvonalasan szolgálva az örökségvédelem és ezen belül a Hivatal érdekeit, tájékoztatást adva a legfontosabb fejleményekről. Folyamatosan törekedtünk frissíteni a címlistákat, olyan új célcsoportokhoz is eljuttatva elsősorban az Örökség című lapot, amelyek a döntések előkészítésében és a döntéshozatalban fontos szerepet töltenek be. Kiemelkedő fontosság szakmai rendezvényeink voltak évben a Műemléki Világnap (április 18.) és a Kulturális Örökség Napjai (szeptember ). A Műemléki Világnapon jelentős napközben több civil szervezettel összefogva, néhány cég támogatását is megszerezve, száznál több fiatalt mozgósítva látványos épület, illetve utcabútor takarítást szerveztünk (Lánchíd budai hídfő, Andrássy út kandeláberei), amelyről az elektronikus média is beszámolt. Délután a volt lágymányosi dohánygyár épületében a VÁTI-val együttműködve rendeztünk ünnepi és tudományos tanácskozást. A hagyományoknak megfelelően itt került sor a Forster- és Schönvisner-elismerések átadására. A Kulturális Örökség Napjainak középpontjában 2006-ban az ötvenes évek építészete állt. Összességében 500-nál több helyszín volt látogatható, közel100 helyen szakmai vezetéssel lehetett sétát tenni és mintegy kétszázezer ember mozdult meg ezen a hétvégén. A sajtótájékoztatón dr. Varga Kálmán és dr. Somogyi Zoltán, a Magyar Turisztikai Hivatal elnöke vett részt, az ünnepélyes megnyitón pedig, amelyet a témához illően a Budapesti Műszaki Egyetem K épületében rendeztünk Meggyes Tamás professzor tartott rendkívül érdekes előadást. Az országos rendezvény-sorozat koordinációját és promócióját szerény saját forrás mellett az NKA és az NKÖM támogatása segítette. A programhoz kapcsolódó kiállítás az örökség Galériában ugyancsak sikeres volt. A fentiek mellett kiemelkedő jelentőségű volt aktív és széleskörű részvételünk a Művészetek Völgye nyolc napos programfolyamában, melyről több televízió is tudósított. Részt vettünk továbbá a Múzeumok Majálisa, az Építészet Hónapja és a Múzeumok Fesztiválja rendezvényeiben is. Folyamatosan magas színvonalú és a nagyközönség érdeklődésére is számot tartó kiállításokat rendeztünk az Örökség Galériában (a Hivatal székházának aulájában). Ezek közül is kiemelkedett a Mustra 2006, amelyet Szili Katalin házelnök nyitott meg. Féltucatnyi tárlatot rendeztünk a Pincegalériában is. További kiállításokat mutattunk be otthon és külföldön, amelyek közül kiemelkedik a Fény és Forma (Németország, az Ungarische Akzent keretében). Nemzetközi kapcsolataink terén a szlovák-magyar együttműködés folyamatos és eredményes megvalósítása mellett kiemelésre érdemes, hogy részt vettünk az európai országok örökségvédelmi szervezeteinek első találkozóján (amelyet az English Heritage kezdeményzett és szervezett), valamint a kétévente Lipcsében megrendezett denkmal örökségvédelmi kiállításon és vásáron (több hazai 5

6 intézménnyel és szervezettel együttműködve). Ez utóbbi sikerének köszönhető, hogy Magyarország díszvendégségre kapott felkérést a 208-as rendezvényre. A Kárpátmedence épített öröksége megmentése terén a meglehetősen sok bürokratikus nehézség és akadály ellenére sikerült folytatni a helyreállítási programot, megtartani az előző év eredményeit bemutató konferenciát Budapesten és Szlovákiában (a Teleki László Alapítvány szervezésében), részt venni több befejezett munka átadásának megszervezésében. Mindemellett folyamatosan biztosítottuk a külföldi szakmai és hivatalos utak lebonyolítását. Folyamatosan tartottuk és bővítettük kapcsolatainkat az örökségvédelem terén működő szakmai-civil szervezetekkel, részt vettünk rendezvényeiken (többször közre is működtünk a szervezésben). Lebonyolítottuk a működési támogatási pályázatot, javaslatokat tettünk a szakmai szervezetek rendezvényeinek támogatására. Megszerveztük és lebonyolítottuk a szakmai kitüntetések, elismerések odaítélésének folyamatát. Kapcsolatot tartottunk az NKA Műemléki és Régészeti Kollégiumával. A Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság évi tevékenysége: A korábbi évek hagyományaihoz híven megemlékeztünk Budapest ostromának befejeződéséről a Farkasréti temető 19/1. parcellájában lévő Civil áldozatok síremlékénél, ahol a harcok során légitámadás következtében életüket vesztett polgári személyek nyugszanak március 30-án született Gelléri Andor Endre, akit a huszadik század egyik legnagyobb magyar novellistájaként tartanak számon. Születésének 100. évfordulóján koszorúzással záródó megemlékezést tartott a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság a Petőfi Irodalmi Múzeummal közösen, az író III. ker. Beszterce utca 25. szám alatti emléktáblájánál. Adózva az elmúlt ezredév mindazon magyar hősei emléke előtt, akik a haza szabadságáért és függetlenségéért, illetve a nemzet fennmaradásáért vérüket ontották vagy életüket áldozták Miniszterelnöki Hivatal és a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság katonai tiszteletadással egybekötött ünnepi megemlékezést tartott a Hősök terén és a Rákoskeresztúri Újköztemetőben. Alapításának 100. évében a Szépművészeti Múzeum és a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság méltó síremléket állított a Fiumei úti temető művészparcellájában Petrovics Eleknek, a múzeum egyik legjelentősebb vezetőjének, aki 1914 és 1935 között előbb igazgatója, majd főigazgatója volt az intézménynek (A síremlék állítás költsége ,-Ft). A Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság a Miniszterelnöki Hivatallal, illetve a II. Világháború Befejezésének 60. Évfordulójával Kapcsolatos Megemlékezéseket Előkészítő Bizottsággal együttműködve hazánk II. világháborúban elszenvedett teljes emberveszteségét, azaz az összes magyar áldozat emlékét megörökítő emlékművet létesített a Fiumei úti temető 5-ös parcellájában. (Pénzügyileg rendezve 2005-ben) 6

7 A Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság II. Lajos király születésének 500. és Szent Imre herceg halálának 975. évfordulója alkalmából katonai tiszteletadás melletti ünnepélyes koszorúzással egybekötött megemlékezést szervezett székesfehérvári Romkertben. A fejedelem és bujdosótársai földi maradványai hazahozatalának és újratemetésének centenáriuma alkalmából Kassa városa a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottsággal együttműködve szervezett jelmezes felvonulást és koszorúzással egybekötött ünnepi megemlékezést a Szent Erzsébet dómban és környékén. A Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság immáron 5. alkalommal szervezte meg hagyományos konferenciáját, az idei évfordulókra tekintettel Kegyelet, méltóság és dicsőség címmel. Az esemény fővédnöke és megnyitója Szili Katalin, az Országgyűlés elnöke volt. A POFOSZ kezdeményezésére és a Miniszterelnöki Hivatal támogatásával a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság az 1956-os forradalom 50. évfordulójára Budapest 13 sírkertjében állított emléktáblákat, amelyekre a harcok során elhunytak neveit, életkorát és foglalkozását vésték. A táblák központi avatására a Fiumei úti temető 21-es parcelláját szegélyező emlékfal ünnepélyes átadásával került sor. A projekt kötelezettségvállalója a Miniszterelnöki Hivatal, aki ,- Ft-ot biztosított. Az 1956-os Forradalom és Szabadságharc 50. évfordulója alkalmából a Rákoskeresztúri Új Köztemető Nemzeti Gyászpark (300-as parcella) rekonstrukciójára a Szabadságharcosokért Közalapítvány pályázatán ,- Ft támogatást nyert el Bizottságunk, valamint a Miniszterelnöki Hivataltól ,- Ftot a kőtisztítási munkálatokra, valamint ,- Ft-ot kapott a Nekropolisz és elfagyott járólapok felújítására. 7

8 3.) Kimutatás a hivatal évi főbb előirányzatainak alakulásáról, a vagyoni és pénzügyi helyzet elemzése: A hivatal eredeti költségvetési főösszege eft volt, míg módosított előirányzata eft-ra nőtt. A növekedés egyik lényeges eleme az előző évi előirányzat maradvány, amely önmagában eft. A működési bevételek eredeti előirányzata eft, amely eftra emelkedett az év folyamán. Többek között támogatásokat nyertünk a NKA-tól is elsősorban örökségvédelmi szakfolyóiratok megjelentetésére, de a évtől új elemként megjelent műemléki gyorssegély ismét rendelkezésünkre állt 10 millió Ft összegben. KIMUTATÁS az intézmény évi főbb előirányzatainak alakulásáról Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés KIADÁSOK Működés Ebből személyi juttatások dologi kiadások Felhalmozás intézményi beruházás központi beruházás Felújítás Egyéb intézményi felhalmozás Kötelező maradványképzés Elvárt maradvány Tényleges maradvány BEVÉTELEK Támogatás működési bevétel felhalmozási bevételek pénzmaradvány igénybevétele Engedélyezett létszám 311 Átlagos statisztikai állomány létszám 310 Üres álláshelyek száma 0 8

9 Az intézmény gazdasági társaságban való részvétele (XII.31-én): A részesedések állománya a Kft.-k felszámolásával folyamatosan csökkent az 1998-as 132 m Ft-ról végére 82 mft-ra, végére 57 mft-ra, 2004-re 38 mft-ra 2005-ben 20,4 mft, 2006-ra pedig 12,3 mft-ra csökkent, aminek az az oka, hogy a Kft.-k felszámolása folyamatosan befejeződött és kivezettük az állományból. Megnevezés Forma Alföldi Műemlékhelyreállító Kft. OmvH Visegrádi Kft. Fõ u Ráckevei Kastély Ép.Vendégh.Kft. Eng.száma, idõpontja Befekt.ért éke Pénzeszk eft /92.Korm.r Befekt.ért. apport eft Megjegyzés Felszámolás alatt A hivatal vagyoni helyzetéről a korábbi évek mérlegadataival való összehasonlítás alapján az állapítható meg, hogy míg az Ingatlanok és a Járművek állománya nőtt, addig a Gépek (berendezési és felszerelési tárgyak és számítógépek) állománya láthatóan csökkent. A növekedés magyarázata az ingatlanoknál a székházban és a régiós irodákban megvalósított felújítások, a járműveknél pedig az, hogy nagy figyelmet fordítunk arra, hogy a régiós munka ellátása során biztonságos gépkocsikkal oldjuk meg a szállítást.. A gépeknél azért következett be csökkenés, mert nem történt komolyabb mennyiségű számítógép beszerzés és itt magas az értékcsökkenés Ingatlanok Gépek Járművek 9

10 Az elmúlt évek viszonylatában az alábbi állományváltozások történtek a tárgyi eszközök vonatkozásában: Megnevezés év év év év év Immateriális javak Ingatlanok Gépek, berendezések, felsz. Járművek Beruházások Tárgyi eszközök össz Ha megvizsgáljuk a központi beruházásokat, amelyet az ország területén elhelyezkedő műemlékek helyreállítására, felújítására fordítottunk nem a Hivatali irodai ingatlanokra, az alábbi grafikon alapján az állapítható meg, hogy 1998-tól folyamatosan megközelítőleg évi egy-egy milliárd Ft-ot fordítottunk erre a célra. Ennek eredményeként a évi végi állomány 4,8 milliárd Ft volt. A központi beruházások átadása tényleges vagyonkezelőnek év és év között nem valósult meg. A folyamatban lévő beruházások létesítményenként való összesítését és a tulajdonosokkal való kapcsolatfelvételt évben megkezdtük, amelynek eredményeként év végére mintegy igen erőteljesen lecsökkentettük az állományt, azonban még ez is igen jelentős összeg ( eft), amelynek rendezése nem kis feladat, hiszen 8-10 ezer darab szerződést és még több számlát takar. Beruházások Beruházások 10

11 A mérlegek további adatait vizsgálva kiemelném, hogy míg 2003-ig az elszámolási számlák záró egyenlege folyamatosan csökkent, addig 2004-ben ismét nőtt, aminek oka a PM által előírt kötelező tartalékolás. Természetesen kötelezettségvállalással terhelt pénzeszközről van szó. Mivel kedvezően alakult év végén az államháztartás pénzügyi helyzete, ezért a kötelezően előirt tartalék jelentős csökkentésére kaptunk engedélyt a minisztériumtól, amelynek eredményeként az kincstári kivonat záró egyenlege: eft volt. A vevőket vizsgálva megállapíthatjuk, hogy bár az ügyfelek fizetési morálja nem kielégítő, mégis sikerült szinten tartani a vevőállományt azzal, hogy már csak néhány hónaposak a késedelmes fizetések nem pedig több évesek a hátralékok. A évi eft-ról, év végére eft-ra csökkent, évben eft, ben pedig eft volt az állomány. A Gazdasági Igazgatóság nem kis erőfeszítés árán év folyamán megszűntetett minden év előtti tartozást bírósági fizetési meghagyás érvényesítésével. Egy-két kivételtől eltekintve a teljes tőke és késedelmi kamat tartozás beszedése eredményesnek bizonyult. Köszönhetően a hivatal behajtási stratégiájának a gyakorlatban ez azt jelenti, hogy nincs tisztázatlan kintlévőség. A vevők mellett az egyéb követelések 389 eft-ra redukálódott, a munkáltatói kölcsön éven túli állománya is csak 268 eft. Az adott kölcsönök és az idegen pénzeszközök között lehet összefüggés oly módon, hogy az adott kölcsönök a munkavállalók részére nyújtott lakásépítéshez, vásárláshoz kapcsolódó munkáltatói hitel, amelyek visszafizetése elkülönített számára történik. A vizsgált időszakban azonosan változtak, tehát az adott kölcsönök állománya is csökkent, és az idegen pénzeszközöké is csökkent. Újabb kölcsön folyósítás nem történt, tehát folyamatosan csökkent a tartozás állomány. A lakásépítés csekkszámlára befolyt összegeket 2006 évben visszavezettük a kincstári keretszámlára. A pénztár állománya év végén a korábbi évek gyakorlatának megfelelően befizetésre került az elszámolási számlára, ezért nincs e sorokban adat év év év év év év Megnevezés Részesedések Adott kölcsönök Anyagok Vevők Egyéb követelések Elszámolási számlák Idegen pénzeszközök Pénztárak

12 Áttérve a mérlegadatok forrásoldalának vizsgálatára külön kiemelném, hogy a szállítói tartozásaink egyre növekvő tendenciát mutattak év végéig, különösen év végén, amikor eft volt. A év végi állomány eft pedig még kiemelkedőbb lett. A szállítói állomány 2003-ban jelentősen lecsökkent eft-ra, majd 2004-ben ismét nőtt, a évi a eft, a évi pedig eft, amely a megtartalékolási kényszerből adódik. 4-5.) Az előirányzat változások és felhasználásának alakulása témánként való felsorolása meglehetősen terjedelmes lenne, ezért mellékeljük az erről készített táblázatot az 1. sz. mellékletben. 6.) A személyi juttatások és járulékai előirányzatainak nagysága az elmúlt években jelentősen változott. Külön kiemelendő a 2002-es év, amikortól a hivatalnak kibővült a tevékenysége, és létrejött az örökségvédelemi hivatal. A évi ugrásszerű növekedés látszólag összhangban van a létszám alakulásával, a gyakorlatban azonban a létszámbővítés nagyságával nem nőtt az előirányzat. Említést kell tenni az év végi kifizetések következő évre áthúzódó hatásáról is, amelyek kissé torzítják az egyes évek teljesítési adatait. Ez azt jelenti, hogy a december hónapban kifizetett külön juttatások (jutalmazás), már nem könyvelhetők az adott évre, a következő évet terhelik és abban az évben fizetjük ki a járulékaikat év 2002.év 2003.év év év 2006.év Személyi juttatások Munkaadói jár. 12

13 A személyi juttatásoknál évben jelentkező stagnálást a 2004-re optimálisnak mondható előirányzat biztosítás váltotta fel, ez a magyarázata az újabb növekedésnek. Az átlagos statisztikai állományi létszámok az alábbi táblázat szerint alakultak év év 2002.év 2003.év 2004.év 2005.év év 182 fő 230 fő 286 fő 302 fő 300 fő 309 fő 310 fő A Hivatal megalakulásával összefüggő létszámfejlesztés 2002-ben valósult meg és ebben az évben nőtt jelentősen a dologi kiadások nagysága is, míg elérte a évi szintet. Megfigyelhető, hogy 2006-ra folyamatosan csökkentek a dologi kiadások, viszont jelentősen nőtt az év végi szállítói tartozások nagysága főleg közüzemi díjak és más dologi szerződésekből adódóan az év végi tartalékképzési kötelezettség miatt. Dologi kiadások év év év év Dologi kiadások A dologi kiadások 2006-ban is év közben nőttek jelentősen, részben a fejezeti kezelésű előirányzatokból örökségvédelmi célokra kapott összegek dologi részével (pl. örökségvédelmi nyilvántartási és inventarizációs keret, végveszélybe került műemlékek stb.), részben pedig a konferenciák rendezvények és kiadványok fedezetére megpályázott összegekkel ( NKA, nemzetközi szervezetek), és természetesen az előző évi maradvánnyal. 13

14 7.) A felhalmozási célú kiadásoknál szembetűnő, hogy a központi beruházások milliárdos nagyságrendje mára már néhányszor tízmilliósra zsugorodott. Természetesen csak a teljesítés oldalon. Egyben ábrázolva az intézményi beruházásokkal elég erőteljes volt a különbség, azonban 2004-ben már az intézményi beruházások volt több. Mind az intézményi beruházások, mind a felújítások megsínylették 2005-es évi zárolást. Már csak a személyi juttatásoknál volt növekedés, de a dologi kiadásoknál és a felhalmozási kiadásoknál is jelentősen lecsökkent a teljesítés, ez utóbbi oka, hogy a működtetés biztonságát tekintettük elsődlegesnek. A felújítások esetében évben jelentős pénzeszközhöz jutottunk azáltal, hogy az ingatlan értékesítésből befolyt bevételt PM engedéllyel felhasználhattuk. Még év végén indítottuk el a közbeszerzési eljárást és első félévben valósítottuk meg Központi beruházás Intézményi beruházás év Felújítás 2004.év év 2006.év 14

15 8.) A saját bevételek esetében kedvezően alakult azáltal, hogy lefolytattuk az irodai célra nem használható ingatlanaink értékesítését és a bevétel egy része befolyt, továbbá lezárult számos folyamatban lévő bírósági és behajtási ügyünk, amelyeket természetesen a javunkra ítéltek meg. A vevő állomány ugyan nem csökkent, de a kockázat igen. A mindössze 7 m Ft-os állomány csak néhány hónapos késedelemből és az év végi kiszámlázott bérleti díjakból áll. Bevételek állami támogatás működési bevétel felhalmozási bevétel átvett pénzeszköz A fenti kördiagram az állami támogatás, a működési bevételek és az átvett pénzeszközök arányait ábrázolja. Az állami támogatás Ft, a működési bevétel eft, a felhalmozási bevétel eft, az átvett pénzeszköz pedig eft volt évben. Az állami támogatás 267 millió forinttal lecsökkent az előző évihez képest. A kiadási oldalon ez az intézményi beruházásokat érintette hátrányosan, elmaradt a számítógép állomány megújítása is és a Miskolci régiós iroda felújítása. Budapest, február 22. Dr.Varga Kálmán elnök Kiss Bander Mariann gazdasági igazgató 15

A Felsőoktatási Regisztrációs Központ 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA

A Felsőoktatási Regisztrációs Központ 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA A Felsőoktatási Regisztrációs Központ 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. Az intézmény adatai Név: Felsőoktatási Regisztrációs Központ Törzskönyvi

Részletesebben

A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal. 2007. évi gazdálkodásának szöveges beszámoló jelentése a vagyoni és pénzügyi helyzet elemzése

A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal. 2007. évi gazdálkodásának szöveges beszámoló jelentése a vagyoni és pénzügyi helyzet elemzése A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 2007. évi gazdálkodásának szöveges beszámoló jelentése a vagyoni és pénzügyi helyzet elemzése 1.). Feladatkör, tevékenység 1.1. Az intézmény neve, törzskönyvi (PIR)

Részletesebben

Szöveges beszámoló. a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről

Szöveges beszámoló. a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről Szöveges beszámoló a költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről Költségvetési szerv: 0200. Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára. Szakágazati besorolása: 910100. Könyvtári, levéltári tevékenység

Részletesebben

IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala A IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala fejezet az alapvető jogok biztosa és két helyettese, valamint a Hivatal tevékenységét és gazdálkodását foglalja össze. A

Részletesebben

A Somogy Megyei Közgyűlés. 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete. a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

A Somogy Megyei Közgyűlés. 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete. a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról A Somogy Megyei Közgyűlés 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról A Somogy Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti

Részletesebben

Szöveges beszámoló. Gazdálkodáshoz kapcsolódó rész év

Szöveges beszámoló. Gazdálkodáshoz kapcsolódó rész év Szöveges beszámoló Gazdálkodáshoz kapcsolódó rész 2014. év 1 1. A 2014. évi költségvetési támogatás A MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont 2014. évre elfogadott költségvetési támogatása

Részletesebben

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013.

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. Bírósági bejegyzés: PK.60.144/2003/4. Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány Kiegészítő melléklet A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához 2013. év Kistelek, 2014.március

Részletesebben

Szöveges beszámoló. az O.I.K évi gazdasági tevékenységéről

Szöveges beszámoló. az O.I.K évi gazdasági tevékenységéről Szöveges beszámoló az O.I.K. 2004. évi gazdasági tevékenységéről 1. Az intézménynél a tárgy évben szervezeti változás nem történt. 2. Szakmai tevékenység főbb jellemzői: Az év során megvalósult, kiemelt

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2014. szeptember 15-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 300081 1051 17 05/00 038764 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1145 Budapest Columbus utca

Részletesebben

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés Tisztelt Képviselő-testület! Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról I.) Bevezetés Tengelic Község Önkormányzatának gazdálkodása, könyvvezetése

Részletesebben

Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 11 i ülésére

Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 11 i ülésére Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 11 i ülésére Tisztelt Képviselők! Az Vaszar Község Önkormányzat 2015. évi zárszámadásának elfogadásának megelőzően szükséges

Részletesebben

XI. Miniszterelnökség Kormányzati Ellenőrzési Hivatal

XI. Miniszterelnökség Kormányzati Ellenőrzési Hivatal XI. Miniszterelnökség Kormányzati Ellenőrzési Hivatal I. A célok meghatározása, felsorolása Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 109. (1) bekezdés 17. pontjában kapott

Részletesebben

2012. évi CLVI. törvény

2012. évi CLVI. törvény 2012. évi CLVI. törvény a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról Az Országgyűlés a Nemzeti Média-

Részletesebben

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/211.(IV.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról 1.. (1) Tárnokréti Község Önkormányzata

Részletesebben

Pénzügyi előirányzatok mérlege

Pénzügyi előirányzatok mérlege Remeteszőlős Község Önkormányzat 1.1. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez Pénzügyi előirányzatok mérlege 1. sz. táblázat Bevételek Ezer forintban Bevételi jogcím Eredeti előirányzat Módosított

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület május 09. napján tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület május 09. napján tartandó ülésére Miskolc Megyei Jogú Város Görög Nemzetiségi Önkormányzata JK: 314.024-5/2016. Melléklet: 1 db tájékoztató Előterjesztés a Képviselő-testület 2016. május 09. napján tartandó ülésére Javaslat Miskolc Megyei

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

HATÁROZAT. Szám: 2/2014. (II.21.) MNÖ határozat Tárgy: A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítása

HATÁROZAT. Szám: 2/2014. (II.21.) MNÖ határozat Tárgy: A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítása VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT...... HATÁROZAT Szám: 2/2014. (II.21.) MNÖ határozat Tárgy: A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítása A Veszprém Megyei Német Önkormányzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 7. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2014. november 24-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Kiskunmajsa Város évi zárszámadásáról. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Kiskunmajsa Város évi zárszámadásáról. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése SZÖVEGES BESZÁMOLÓ Kiskunmajsa Város 2013. évi zárszámadásáról Önkormányzati feladatellátás általános értékelése Önkormányzatunk a törvényben meghatározott kötelező, illetve önként vállalt feladatai ellátásának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a megyei önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

ELŐTERJESZTÉS a megyei önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE 7400 KAPOSVÁR, Vármegyeháza, Fő utca 10. Tel.: 82/501-201 Fax: 82/312-634 e-mail: gelencser.attila@som-onkorm.hu Ügyiratszám: SMÖ/620/2014. ELŐTERJESZTÉS a megyei önkormányzat

Részletesebben

Előterjesztés Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének március 26-i ülésére

Előterjesztés Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének március 26-i ülésére Előterjesztés Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i ülésére Tisztelt Képviselők! Az önkormányzat 2014. évi zárszámadásának elfogadását megelőzően szükséges a Vaszari Közös

Részletesebben

7. 8. Műemlék: olyan műemléki érték, amelyet e törvény alapján jogszabállyal védetté nyilvánítottak.

7. 8. Műemlék: olyan műemléki érték, amelyet e törvény alapján jogszabállyal védetté nyilvánítottak. 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről 7. 8. Műemlék: olyan műemléki érték, amelyet e törvény alapján jogszabállyal védetté nyilvánítottak. 10. Műemléki érték: minden olyan építmény, kert,

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 1002 fejezet cím/alcím megye megye pénzügyi pénzügyi körzet körzet településtípus település-

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009.április 27-i ülésére BESZÁMOLÓ

ELŐTERJESZTÉS Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009.április 27-i ülésére BESZÁMOLÓ ELŐTERJESZTÉS Szeghalom Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2009.április 27i ülésére BESZÁMOLÓ Szeghalom Város Önkormányzat 2008.évi költségvetésének teljesítéséről Tisztelt Képviselőtestület! Szeghalom

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e az önkormányzat költségvetéséhez és a zárszámadáshoz csatolandó mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeinek meghatározásáról

Részletesebben

A TÁRSULÁS ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI. A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE Ezer Ft-ban BEVÉTELBŐL

A TÁRSULÁS ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI. A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE Ezer Ft-ban BEVÉTELBŐL Cím / szám 1.számú melléklete A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE Cím megnevezése BEVÉTEL Ezer Ft-ban BEVÉTELBŐL KIADÁSBÓL KIADÁS Működési Felhalmozási Működési Felhalmozási 1 Kistérségi

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület április 25. napján tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület április 25. napján tartandó ülésére Miskolc Megyei Jogú Város Ukrán Nemzetiségi Önkormányzata JK: 314.031-8/2016. Melléklet: 1 db tájékoztató Előterjesztés a Képviselő-testület 2016. április 25. napján tartandó ülésére Javaslat Miskolc Megyei

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület április 26. napján tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület április 26. napján tartandó ülésére Miskolc Megyei Jogú Város Ruszin Nemzetiségi Önkormányzata JK: 314.029-9/2016. Melléklet: 1 db tájékoztató Előterjesztés a Képviselő-testület 2016. április 26. napján tartandó ülésére Javaslat Miskolc

Részletesebben

Sportiskolák Országos Szervezete 3525 Miskolc, Sellő utca évi Közhasznúsági jelentése

Sportiskolák Országos Szervezete 3525 Miskolc, Sellő utca évi Közhasznúsági jelentése Sportiskolák Országos Szervezete 3525 Miskolc, Sellő utca 25 2010. évi Közhasznúsági jelentése Miskolc, 2011. március 7. Fuhrmann Géza elnök A Sportiskolák Országos Szövetsége (SIOSZ) Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

LXVII. Nemzeti Kulturális Alap

LXVII. Nemzeti Kulturális Alap LXVII. Nemzeti Kulturális Alap Alap fejezet száma és megnevezése: Alap felett rendelkező megnevezése: Alapkezelő megnevezése: LXVII. Nemzeti Kulturális Alap EMMI kultúráért felelős miniszter Nemzeti Kulturális

Részletesebben

Készült: :36

Készült: :36 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 04 B8. Finanszírozási bevételek 05/A Teljesített kiadások

Részletesebben

ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKE

ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKE ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKE Az Országos Bírósági Hivatal elnöke 6/2013. (VI. 25.) OBH utasítása a 2013. évi fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználási rendjéről szóló szabályzatról Az államháztartásról

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 324809 1091 03 02/01 264967 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2012......

Részletesebben

MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2004. évi beszámolója (2004.2. idıszak)

MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2004. évi beszámolója (2004.2. idıszak) MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Szükített lista elölapja 2014.09.09-án 11:29:57-kor készített szőkítés szempontjai Őrlap 01, 38, 98 MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11

Részletesebben

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére Tisztelt Kuratórium! A pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló 2003. évi XLVII.

Részletesebben

ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI MÉRLEGE évi. BEVÉTELEK Állami támogatás Intézményi működési bevétel 20

ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI MÉRLEGE évi. BEVÉTELEK Állami támogatás Intézményi működési bevétel 20 1. sz. melléklet 1. oldal ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI MÉRLEGE 2012.évi eredeti 2012.évi II. MEGNEVEZÉS előirányzat módosítás Teljesítés % BEVÉTELEK Állami támogatás Intézményi

Részletesebben

KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2012 év

KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2012 év A szervezet megnevezése: Pusztazámor Községéért Közalapítvány Címe: 2039 Pusztazámor, Munkácsy Mihály utca 1. Adószám: 18700547-1-13 KSH szám: 18700547-9499-561-13 KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2012 év Tartalomjegyzék

Részletesebben

MÁK program Készült: 2010.03.03 08 óra 27 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Intézményszintü kiiratás

MÁK program Készült: 2010.03.03 08 óra 27 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Intézményszintü kiiratás 1.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

Előterjesztés Répcelak Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosításához

Előterjesztés Répcelak Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosításához Előterjesztés Répcelak Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosításához Tisztelt Képviselő-testület! Az Önkormányzat költségvetési terve az alábbi pontokon módosul: Központi

Részletesebben

A MŰVÉSZETEK HÁZA 2003. ÉVI GAZDASÁGI BESZÁMOLÓJA

A MŰVÉSZETEK HÁZA 2003. ÉVI GAZDASÁGI BESZÁMOLÓJA A MŰVÉSZETEK HÁZA 2003. ÉVI GAZDASÁGI BESZÁMOLÓJA Gazdasági tevékenységünket továbbra is a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központhoz integráltan, de szakmai és gazdasági önállóságunkat megtartva

Részletesebben

Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala évi költségvetésének végrehajtása

Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala évi költségvetésének végrehajtása ORSZÁGOS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSI TANÁCS HIVATALA HIVATALVEZETŐ 50.068/2007 OIT Hiv. Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala 2006. évi költségvetésének végrehajtása Törzskönyvi azonosító száma: 329552

Részletesebben

Táblatípus : 20 2007.2 éves beszámoló Készült : 2008.05.28

Táblatípus : 20 2007.2 éves beszámoló Készült : 2008.05.28 Intézmény neve: Magyar Bányászati Hivatal Év: 27 Típus: Beszámolók Táblatípus : 2 27.2 éves beszámoló Készült : 28.5.28 Fejezet: 15 Szektor: 151 Törzsz: 381 Cím,alcím: 11 Magyar Bányászati és Földtani

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/2012. /IV. 23./ sz. RENDELETE

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/2012. /IV. 23./ sz. RENDELETE ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. /IV. 23./ sz. RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL /tervezet/ Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT

VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT Szám : 8/2016. (II.15.) MRNÖ határozat Tárgy: Döntés a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének megállapításáról

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület szeptember 27-i ülésére

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület szeptember 27-i ülésére 1 Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2012. szeptember 27-i ülésére 202/2012. (IX.27.) sz. előterjesztés Tárgy: I. Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2012.

Részletesebben

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez Somlóvásárhely Község Önkormányzatának és intézményeinek pénzügyi mérlege Önkormányzat és intézményei összesen A B C D E F G H 1 BEVÉTELEK EredetiMódosítottTeljesítés

Részletesebben

2013. évi CXCIV. törvény. a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság évi egységes költségvetésének végrehajtásáról

2013. évi CXCIV. törvény. a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság évi egységes költségvetésének végrehajtásáról 2013. évi CXCIV. törvény a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság egységes költségvetésének végrehajtásáról Az Országgyűlés a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság, NMHH), egységes

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. december 6-i nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. december 6-i nyílt ülésére Péteri Község Polgármesterétől 2209 Péteri, Kossuth Lajos utca 2. Telefon: 06-29/314-069. Fax: 06-29/314-070. E-mail: polgarmester@peteri.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. december 6-i nyílt

Részletesebben

Magyar Tudományos Akadémia Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet. Szöveges Indoklás. 2004. évi Beszámolóhoz

Magyar Tudományos Akadémia Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet. Szöveges Indoklás. 2004. évi Beszámolóhoz Magyar Tudományos Akadémia Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet Szöveges Indoklás 2004. évi Beszámolóhoz 1. Szervezeti változások bemutatása Az Intézet 10 tudományos-, és 6 nem tudományos feladatokat

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki.

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki. NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (III. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 1/2012. (II. 16.) ÖR RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről év 5.számú melléklet Adatok: ezer forintban ESZKÖZÖK Sorszám Bruttó Könyv szerinti állományi érték 1 2 3 4 I. Immateriális javak (02+09+12+13+14)

Részletesebben

TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2001./ III.19. SZÁMÚ RENDELETE A ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÉS GAZDÁLKODÁS VÉGREHAJTÁSÁRÓL.

TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2001./ III.19. SZÁMÚ RENDELETE A ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÉS GAZDÁLKODÁS VÉGREHAJTÁSÁRÓL. TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2001./ III.19. SZÁMÚ RENDELETE A 2000. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÉS GAZDÁLKODÁS VÉGREHAJTÁSÁRÓL. Tokorcs Község Önkormányzat Képviselőtestülete,,A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére Tisztelt Kuratórium! A pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló 2003. évi XLVII.

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1.1. sz. táblázat Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 1 2

Részletesebben

E G Y E K N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L. Előterjesztés

E G Y E K N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L. Előterjesztés Előterjesztés az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítására Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Készítette: Szekeres Zsuzsanna Az önkormányzat a 2013. évi költségvetését

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és Kulturális Bizottságának Elnöke 5502 Gyomaendrőd, Fő út 80. M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és Kulturális

Részletesebben

Előterjesztés AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÉRTÉKELÉSE

Előterjesztés AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÉRTÉKELÉSE Előterjesztés 1.napirendi ponthoz Tárgy: 2013. évi zárszámadás elfogadása Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 88.. (1) bekezdése, valamint a 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 5. -ának (1) bekezdése

Részletesebben

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. /1/ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. /2/ E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Szarvas, 2006. április 27.

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. /1/ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. /2/ E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Szarvas, 2006. április 27. A Szarvasi Önkormányzat 15/2006.(IV.28.) számú rendelete a 2005. évi költségvetésről szóló többször módositott 1/2005.(II.18.) számú rendelet v é g r e h a j t á s á r ó l Az Államháztartásról szóló, többször

Részletesebben

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelete

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelete Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/201 (IX.2) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 3/201 (III.1) önkormányzati rendelet áról Sarkadkeresztúr Község

Részletesebben

LXVII. Nemzeti Kulturális Alap

LXVII. Nemzeti Kulturális Alap LXVII. Nemzeti Kulturális Alap Alap fejezet száma és megnevezése: Alap felett rendelkező megnevezése: Alapkezelő megnevezése: Nemzeti Kulturális Alap Emberi Erőforrások Minisztériumának minisztere Nemzeti

Részletesebben

Közhasznúsági jelentése a 2011. évről

Közhasznúsági jelentése a 2011. évről Teremtőkert Kulturális és Művészeti Alkotó Egyesület 2463 Tordas, Erdőmajor 1/A Hrsz. 59/2 Közhasznúsági jelentése a 2011. évről 1. Számviteli beszámoló A Teremtőkert Kulturális és Művészeti Alkotó Egyesület

Részletesebben

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Polgármestere

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Polgármestere Sajószentpéter Városi Önkormányzat Polgármestere Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 50/A. (4) bekezdésében meghatározottak alapján az önkormányzat vagyoni, pénzügyi helyzetérıl, valamint

Részletesebben

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Nemzetgazdasági Minisztérium Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Államháztartási szakterület 2015. A tematika összeállítói Hajdics Antónia Amália (1. Fejezet) Dr. Vedres Attila

Részletesebben

5/2012. (III. 22.) OBH

5/2012. (III. 22.) OBH Az Országos Bírósági Hivatal elnöke 5/2012. (III. 22.) OBH utasítása a 2012. évi fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználási rendjéről szóló szabályzatról Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Részletesebben

Települési Önkormányzat Lesenceistvánd

Települési Önkormányzat Lesenceistvánd 34. melléklet a 7/2010. (IV.2..) önkormányzati rendelethez Települési Önkormányzat Lesenceistvánd önkormányzat mint önállóan gazdálkodó szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok és felhasználás

Részletesebben

7/2016.(V.27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete

7/2016.(V.27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete 7/2016.(V.27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete Doba Község Önkormányzatának pénzügyi mérlege (eft) 2015.12.31. A B C D E F G H 1 BEVÉTELEK Eredeti Módosított Teljesítés KIADÁSOK Eredeti Módosított

Részletesebben

A Bolgár Országos Önkormányzat 2013. évi költségvetése

A Bolgár Országos Önkormányzat 2013. évi költségvetése A Bolgár Országos Önkormányzat 2013. évi költségvetése A 2013. évi költségvetés összeállításánál a: 2012. évi CCIV. törvény Magyarország 2013. évi központi költségvetésérõl 2011. évi CLXXIX. törvény A

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2013. évi beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2013. évi beszámolóhoz KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2013. évi beszámolóhoz Az Önkormányzat fő feladata 2013. évben is a jogszabályok szerinti feladatok ellátásának biztosítása volt. Ennek megfelelően működtette az óvodát, a bölcsődét,

Részletesebben

Csernely Községi Önkormányzat évi költségvetésének összevont mérlege

Csernely Községi Önkormányzat évi költségvetésének összevont mérlege 1.1. melléklet a 2/2014.(II.04.) önkormányzati rendelethez 1 Csernely Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összevont mérlege B E V É T E L E K 1.. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Martfű Város Polgármesterétől T Á J É K O Z T A T Ó a 2009. évi pénzügyi terv I. félévi teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. sz. törvény 79.. (1) bekezdésében

Részletesebben

2014. évi LXIII. törvény. a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2013. évi egységes költségvetésének végrehajtásáról

2014. évi LXIII. törvény. a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2013. évi egységes költségvetésének végrehajtásáról 2014. évi LXIII. törvény a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2013. évi egységes költségvetésének végrehajtásáról Az Országgyűlés a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2013. évi egységes költségvetéséről

Részletesebben

1.1. számú melléklet a 14/2014 ( XI.27. ) önkormányzati rendelethez Nagycserkesz Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 9/A. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS

Részletesebben

XI. Miniszterelnökség Kormányzati Ellenőrzési Hivatal

XI. Miniszterelnökség Kormányzati Ellenőrzési Hivatal XI. Miniszterelnökség Kormányzati Ellenőrzési Hivatal 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. Azonosító adatok: A Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) tekintetében az államháztartásról szóló

Részletesebben

Budapest, 2009. április 15. Az Iparművészeti Múzeum 2008. évi szöveges beszámolója

Budapest, 2009. április 15. Az Iparművészeti Múzeum 2008. évi szöveges beszámolója Budapest, 2009. április 15. Az Iparművészeti Múzeum szöveges beszámolója A szöveges beszámolót az érvényes jogszabályok alapján állítottuk össze a fenntartói irányelvek és szempontok figyelembevételével.

Részletesebben

Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi

Részletesebben

Összefogás a Börtönügyért Egyesület 9021 Győr, Jókai utca 18. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Összefogás a Börtönügyért Egyesület 9021 Győr, Jókai utca 18. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Összefogás a Börtönügyért Egyesület 9021 Győr, Jókai utca 18. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Győr, 2012. február 4. elnök Az Összefogás a Börtönügyért Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

Önkormányzata Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el. 1. A zárszámadás főösszegei

Önkormányzata Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el. 1. A zárszámadás főösszegei MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 14/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásának elfogadásáról Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

HATÁROZAT. Szám: 31/2015. (V.20.) MNÖ határozatot Tárgy: A Veszprém Megyei Német Önkormányzat évi költségvetésének módosítása

HATÁROZAT. Szám: 31/2015. (V.20.) MNÖ határozatot Tárgy: A Veszprém Megyei Német Önkormányzat évi költségvetésének módosítása VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT...... HATÁROZAT Szám: 31/2015. (V.20.) MNÖ határozatot Tárgy: A Veszprém Megyei Német Önkormányzat költségvetésének módosítása A Veszprém Megyei Német Önkormányzat költségvetéséről

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

Előterjesztés A Rábapatona Község Önkormányzata háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz

Előterjesztés A Rábapatona Község Önkormányzata háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz számú napirend a Képviselő testület 2014. október 29-i ülésén Előterjesztés A Rábapatona Község Önkormányzata 2014. háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz Tisztelt Képviselő testület! Ezúton

Részletesebben

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság neve: TvNetwork Nyrt. Telefon: 890-2001 Társaság címe: 1138 Bp., Váci út 168/A Telefax: 890-1590 Ágazati besorolás: Távközlés E-mail cím: tozsde@tvnetwork.hu Beszámolási időszak: 2011.01.01-2011.06.30.

Részletesebben

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok Sorszám 1. melléklet a./201 (XI..) önkormányzati határozati javaslathoz Az önkormányzat 201 évi költségvetési ¾ éves bevételei (forintban) Előirányz Eredeti Módosított at előirányzat előirányzat számlák

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

2015 PMINFO - III. negyedév

2015 PMINFO - III. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 733315 1254 17 0403 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7132 Bogyiszló

Részletesebben

2006. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása. 1.1. A fejezet felügyeletét ellátó szerv neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe

2006. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása. 1.1. A fejezet felügyeletét ellátó szerv neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe 2006. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. A fejezet felügyeletét ellátó szerv neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe Költségvetési szerv megnevezése:

Részletesebben

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére Tisztelt Kuratórium! A pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló 2003. évi XLVII.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához A Műegyetemi Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban:

Részletesebben

TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR ÜZLETI JELENTÉS ÉV

TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR ÜZLETI JELENTÉS ÉV TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR ÜZLETI JELENTÉS 2015. ÉV T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉS... 3 2. A TAGLÉTSZÁM ALAKULÁSA... 3 3. AZ ALAPOK ALAKULÁSA... 3 4. A

Részletesebben

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK. 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK. 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete

Részletesebben

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (V. 12) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor 1. sz.

Részletesebben

B E V É T E L E K Ezer forintban

B E V É T E L E K Ezer forintban 1.1. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez Lovászpatona Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím Ezer

Részletesebben

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének /206. (II.9.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 206. évi költségvetéséről Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről TÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében

Részletesebben