A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal évi gazdálkodásának szöveges beszámoló jelentése a vagyoni és pénzügyi helyzet elemzése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal. 2006. évi gazdálkodásának szöveges beszámoló jelentése a vagyoni és pénzügyi helyzet elemzése"

Átírás

1 A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal évi gazdálkodásának szöveges beszámoló jelentése a vagyoni és pénzügyi helyzet elemzése

2 1.) A hivatalnál évben szervezeti változás nem történt. 2.) Újabb egy év telt el a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal létrehozása óta, amelyben szintén jelentős eredményeket értünk el mivel számos olyan műemléki és régészeti védést valósítottunk meg, amelyek jelentőségéhez nem fér kétség. Továbbra is jól működik a még 2004-ben megvalósított szervezeti átalakítás, amely a közigazgatás korszerűsítéséről szóló kormányhatározatban foglalt szempontrendszernek megfelelően, a párhuzamok kiszűrésével: a minisztériumnál a Műemléki és Régészeti Főosztály megszűntetésével kezdődött és a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal feladatai körébe került és a továbbiakban a Hivatal elnöke irányítása alatt áll. A hivatal alapfeladatait tekintve az ágazati és szakmai irányító-szervező feladatok jelentkeztek új elemként. Ebben a körben kiemelendő a szakterület örökségvédelmi, fejlesztési tervei koncepcionális alapjainak kimunkálása, kormányzati szintű stratégiai tervek, irányelvek és ajánlások, továbbá a vonatkozó jogszabályok és jogszabály módosítások kidolgozása, valamint közreműködés a területet érintő, más tárcák által kezdeményezett jogszabálytervezetek véleményezésében. Az ágazati, szakmai felügyeletet érintő, ingatlan örökségvédelmi vonatkozású ügyekben a miniszteri intézkedések előkészítése, az államtitkári és miniszteri értekezlet elé kerülő előterjesztések elkészítése, más minisztériumi szervezeti egységek előterjesztésének véleményezése új feladatként jelentkezik. Ezen feladatok ellátása, segítése, a minisztérium és a hivatal közötti koordináció többek között az Igazgatási Főosztály feladata lett. Megnövekedtek a feladatai a Gazdasági Igazgatóságnak és a Felügyeleti Igazgatóságnak a fejezeti kezelésű előirányzatok pénzügyi és szakmai célszerűségének felülvizsgálatával, alátámasztásával. A régészeti területek és műemlékek védetté nyilvánítását, illetve törlését elrendelő jogszabályok teljes körű előkészítését a Nyilvántartási és Tudományos Igazgatóság végzi. A Társadalmi Kapcsolatok Igazgatósága által ellátandó feladatok közé sorolandó a határon túli magyar vonatkozású kulturális örökség védelmének figyelemmel kísérése, az örökség kutatását, dokumentálását és helyreállítását segítő állami támogatás szervezése. Az újonnan jelentkező feladatokat alapul véve tovább lehet gondolni az ágazatot érintő tevékenységek körét, megragadva az ezekből adódó lehetőségeket, jó szolgálatot tenni az örökségvédelem ügyének. Immár hagyománnyá vált az örökségvédelem eredményeit bemutató év végi kiállításunk, a MUSTRA 2006, amelyet dr. Szili Katalin, az Országgyűlés elnöke nyitott meg. Sokan vannak ma Magyarországon, érintettek (műemlék-tulajdonosok, védett műtárgyak birtokosai, régészeti feltárásra kötelezett ingatlantulajdonosok és építtetők) és közvetlenül nem érintettek, akik a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal neve hallatán legfeljebb valami állami intézményre gondolnak, amely engedélyez vagy tilt, előírások betartását kéri számon, akadályozza, lassítja, nehezíti a beruházást, építkezést, modernizálást. 2

3 A Hivatal vezetésének célja és feladata, hogy a nagyközönség elé tárja a munka azon oldalait is, amelyek egyébként többnyire rejtve maradnak. Kötelességének érzi, hogy épített és tárgyi kulturális örökségünk gazdagságát a jelen és a jövő számára megőrizze, védje egyúttal a közgondolkodást is ennek érdekében befolyásolja. Ezért jelentet meg tájékoztató füzeteket, információs leporellót, ezért működteti internetes honlapját, ezért értesíti rendszeresen a sajtót eredményeiről és gondjairól. Kiállításunk célja az volt, hogy a nagyközönség legalább bepillantást kapjon abba a sokszínű és sokirányú szakmai, tudományos, népszerűsítő, kapcsolatépítő és értékmentő munkába, amely a Hivatal és az örökségvédelem területén tevékenykedő más intézmények összefogásával, a szakemberek és hivatalnokok együttműködésével évszázados előzményekre alapozva folyik. Elsősorban a nagy hagyományokkal bíró műemlékvédelem területéről mutattunk be sikeres és eredményes példákat: kutatási eredményeket, állagmegóvási módszereket és eredményeket, restaurálásokat, helyreállításokat, újonnan védettség alá helyezett épületeket. Emellett felvillantottunk néhány részletet az év folyamán szervezett fontosabb rendezvényeinkről, köztük a Kulturális Örökség Napjairól, a Műemléki Világnapról és az Országos Kegyeleti Konferenciáról. Az érintett közgyűjtemények segítségével néhány olyan műtárgyat is megtekinthettek látogatóink, amelyekkel az állami elővásárlási keret jóvoltából sikerült gazdagítani közös kincsestárainkat. A kulturális örökség megóvására vonatkozóan különösen említésre méltó, hogy a évi LXXXIX. törvénnyel a parlament egyhangúlag elfogadta és kihirdetésre került a kulturális örökség védelméről szóló évi LXIV törvény módosítása. A törvény módosítás elfogadásával újabb hasonlóan jelentős feladatot jelentett a hozzá kapcsolódó kormányrendeletek módosításának előkészítése is, amely évben történt meg. A feladatok eredményes megvalósításában fontos jelentősége volt, hogy a hivatal összes munkatársa nagy hivatástudattal, személyes áldozatvállalással vett részt benne. Az intézmény szakmai tevékenységének három kiemelt területe: a Régészeti Felügyelet, a Műemlék Felügyelet és a Műtárgy Felügyelet. A Régészeti Felügyelet az új hivatali szerkezet létrejöttével óriási mennyiségű új feladatot hozott: a régészeti szakhatósági feladatokat. Ennek a munkának a mennyisége, munkaigényessége és időbeli kötöttsége (jogvesztő határidők!) különösen nagy terhet jelentett és jelent még ma is. A kezdetekkor 7, jelenleg 18+2 fős felügyelet létszáma és ennek megfelelően kapacitása mintegy fele a valójában szükségesnek. Ezen a területen eredményként mutatkozik az Ásatási Bizottság nagyon jól szervezett és hatékony működése, mind az engedélyek kiadását, mind pedig az engedélyezett kutatások ellenőrzését illetően. Hasonló eredmények mutathatók fel a régészeti leleteket megtalálók bátorításában, jutalmazásuk közismertté tételében. 3

4 A Műemlék Felügyelet munkájában az új regionális rendben az egyes régiók ellátottsága, működőképessége terén jelentős kezdeti különbségek mutatkoztak, az év során ezeket csak részben sikerült felszámolni. Számos kiemelkedő műemlék, illetve műemléki együttes vonatkozásában folyamatos konzultációt, valódi felügyeleti tevékenységet tudunk biztosítani. Ennek ellenére nem mondható, hogy elég energia jutna itt is a megelőzésre: a napi feladatok megoldása ez elsődleges. Szakmapolitikai szempontból nem kisebb a jelentősége a KÖH megújítás alatt álló védési gyakorlatának, illetve policy -jának. Ezen a téren az elméleti megalapozás elmélyítését a védetté nyilvánítások kritériumainak műfajonkénti kidolgozása jelentette; a munkaközi eredmény már a KÖH honlapján a nyilvánosság számára is hozzáférhető. Gyakorlatban pedig nagy lépésekkel sikerült csaknem teljesen ledolgozni az elmúlt években felhalmozódott védetté nyilvánítási elmaradásokat, hátralékot. Ugyancsak érdemes megemlíteni a védetté nyilvánítások szakmai következetességének fokozását, amelynek végrehajtásában, végigvitelében örömmel számíthattunk a NKÖM felső vezetésének mindenkori támogatására. A Védési Osztály munkája nyomán 102 új műemlék került nyilvántartásba, ezen felül több mint száz műemléki érték védési dokumentációja készült el, melyek védelmére már 2007-ben kerül sor. A védett régészeti lelőhelyek száma 15-tel gyarapodott. Hasonlóan nagyjelentőségű változás, hogy az autópálya-építés, mint kiemelt állami beruházás vonatkozásában még 2004-ben, egyszerűsített szakhatósági eljárási rendet vezettek be. Ez a beruházások megvalósítását kétségtelenül gyorsító megoldás számottevő többletteherként jelentkezik a Hatósági Főfelügyeletnél, ugyanakkor a szakmai előkészítés szükségessége miatt az első fokon működő kollégák közreműködése sem nélkülözhető (megjegyzendő, hogy a többletfeladatokat változatlan létszámmal látja el a hivatal, kénytelenül, de nagy köszönettel elfogadva az érintett munkatárs(ak) személyes áldozatvállalását is!). A nyilvántartásban folytatódott a régészeti, műemléki és műtárgy adatbázisok feltöltése. Továbbra is elsődleges feladat volt a régészeti nyilvántartás adatfeltöltése. Az év folyamán befejeztük Komárom-Esztergom megye, továbbá Hódmezővásárhely lelőhelyeinek helyszíni adatfelvételét. Ezen túl már csak a beérkezett adatok rögzítésével, illetve térképezésével foglalkozunk, aktualizáltuk Vecsés és Csorvás lelőhely-térképét. Az év folyamán több mint kétezer régészeti lelőhely, több mint négyezer műtárgy rögzítése történt meg.. A fejlesztések terén elkészült az internetes, illetve a hivatali belső használatra szánt tükör-adatbázis. A Társadalmi Kapcsolatok Igazgatósága az Alapító Okiratban foglaltaknak megfelelően végezte feladatait. Tevékenységük legfontosabb, kiemelésre kívánkozó elemei az alábbiak: Az év folyamán a KÖH vezetésének iránymutatásával kísérletet tettünk egyrészt a kiadói tevékenység központosítására, másrészt a Hivatal kiadványainak jobb, hatékonyabb terjesztésére. 4

5 A TKI keretében szerkesztett, gondozott három folyóirat részben saját szakmai költségvetésből, részben (a Műemlékvédelem és a Múzeumi Hírlevél esetében) NKA-támogatással és egyéb bevétellel (előfizetés, vásárlás, hirdetés) a korábbiakban megszokott ütemben jelent meg, színvonalasan szolgálva az örökségvédelem és ezen belül a Hivatal érdekeit, tájékoztatást adva a legfontosabb fejleményekről. Folyamatosan törekedtünk frissíteni a címlistákat, olyan új célcsoportokhoz is eljuttatva elsősorban az Örökség című lapot, amelyek a döntések előkészítésében és a döntéshozatalban fontos szerepet töltenek be. Kiemelkedő fontosság szakmai rendezvényeink voltak évben a Műemléki Világnap (április 18.) és a Kulturális Örökség Napjai (szeptember ). A Műemléki Világnapon jelentős napközben több civil szervezettel összefogva, néhány cég támogatását is megszerezve, száznál több fiatalt mozgósítva látványos épület, illetve utcabútor takarítást szerveztünk (Lánchíd budai hídfő, Andrássy út kandeláberei), amelyről az elektronikus média is beszámolt. Délután a volt lágymányosi dohánygyár épületében a VÁTI-val együttműködve rendeztünk ünnepi és tudományos tanácskozást. A hagyományoknak megfelelően itt került sor a Forster- és Schönvisner-elismerések átadására. A Kulturális Örökség Napjainak középpontjában 2006-ban az ötvenes évek építészete állt. Összességében 500-nál több helyszín volt látogatható, közel100 helyen szakmai vezetéssel lehetett sétát tenni és mintegy kétszázezer ember mozdult meg ezen a hétvégén. A sajtótájékoztatón dr. Varga Kálmán és dr. Somogyi Zoltán, a Magyar Turisztikai Hivatal elnöke vett részt, az ünnepélyes megnyitón pedig, amelyet a témához illően a Budapesti Műszaki Egyetem K épületében rendeztünk Meggyes Tamás professzor tartott rendkívül érdekes előadást. Az országos rendezvény-sorozat koordinációját és promócióját szerény saját forrás mellett az NKA és az NKÖM támogatása segítette. A programhoz kapcsolódó kiállítás az örökség Galériában ugyancsak sikeres volt. A fentiek mellett kiemelkedő jelentőségű volt aktív és széleskörű részvételünk a Művészetek Völgye nyolc napos programfolyamában, melyről több televízió is tudósított. Részt vettünk továbbá a Múzeumok Majálisa, az Építészet Hónapja és a Múzeumok Fesztiválja rendezvényeiben is. Folyamatosan magas színvonalú és a nagyközönség érdeklődésére is számot tartó kiállításokat rendeztünk az Örökség Galériában (a Hivatal székházának aulájában). Ezek közül is kiemelkedett a Mustra 2006, amelyet Szili Katalin házelnök nyitott meg. Féltucatnyi tárlatot rendeztünk a Pincegalériában is. További kiállításokat mutattunk be otthon és külföldön, amelyek közül kiemelkedik a Fény és Forma (Németország, az Ungarische Akzent keretében). Nemzetközi kapcsolataink terén a szlovák-magyar együttműködés folyamatos és eredményes megvalósítása mellett kiemelésre érdemes, hogy részt vettünk az európai országok örökségvédelmi szervezeteinek első találkozóján (amelyet az English Heritage kezdeményzett és szervezett), valamint a kétévente Lipcsében megrendezett denkmal örökségvédelmi kiállításon és vásáron (több hazai 5

6 intézménnyel és szervezettel együttműködve). Ez utóbbi sikerének köszönhető, hogy Magyarország díszvendégségre kapott felkérést a 208-as rendezvényre. A Kárpátmedence épített öröksége megmentése terén a meglehetősen sok bürokratikus nehézség és akadály ellenére sikerült folytatni a helyreállítási programot, megtartani az előző év eredményeit bemutató konferenciát Budapesten és Szlovákiában (a Teleki László Alapítvány szervezésében), részt venni több befejezett munka átadásának megszervezésében. Mindemellett folyamatosan biztosítottuk a külföldi szakmai és hivatalos utak lebonyolítását. Folyamatosan tartottuk és bővítettük kapcsolatainkat az örökségvédelem terén működő szakmai-civil szervezetekkel, részt vettünk rendezvényeiken (többször közre is működtünk a szervezésben). Lebonyolítottuk a működési támogatási pályázatot, javaslatokat tettünk a szakmai szervezetek rendezvényeinek támogatására. Megszerveztük és lebonyolítottuk a szakmai kitüntetések, elismerések odaítélésének folyamatát. Kapcsolatot tartottunk az NKA Műemléki és Régészeti Kollégiumával. A Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság évi tevékenysége: A korábbi évek hagyományaihoz híven megemlékeztünk Budapest ostromának befejeződéséről a Farkasréti temető 19/1. parcellájában lévő Civil áldozatok síremlékénél, ahol a harcok során légitámadás következtében életüket vesztett polgári személyek nyugszanak március 30-án született Gelléri Andor Endre, akit a huszadik század egyik legnagyobb magyar novellistájaként tartanak számon. Születésének 100. évfordulóján koszorúzással záródó megemlékezést tartott a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság a Petőfi Irodalmi Múzeummal közösen, az író III. ker. Beszterce utca 25. szám alatti emléktáblájánál. Adózva az elmúlt ezredév mindazon magyar hősei emléke előtt, akik a haza szabadságáért és függetlenségéért, illetve a nemzet fennmaradásáért vérüket ontották vagy életüket áldozták Miniszterelnöki Hivatal és a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság katonai tiszteletadással egybekötött ünnepi megemlékezést tartott a Hősök terén és a Rákoskeresztúri Újköztemetőben. Alapításának 100. évében a Szépművészeti Múzeum és a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság méltó síremléket állított a Fiumei úti temető művészparcellájában Petrovics Eleknek, a múzeum egyik legjelentősebb vezetőjének, aki 1914 és 1935 között előbb igazgatója, majd főigazgatója volt az intézménynek (A síremlék állítás költsége ,-Ft). A Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság a Miniszterelnöki Hivatallal, illetve a II. Világháború Befejezésének 60. Évfordulójával Kapcsolatos Megemlékezéseket Előkészítő Bizottsággal együttműködve hazánk II. világháborúban elszenvedett teljes emberveszteségét, azaz az összes magyar áldozat emlékét megörökítő emlékművet létesített a Fiumei úti temető 5-ös parcellájában. (Pénzügyileg rendezve 2005-ben) 6

7 A Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság II. Lajos király születésének 500. és Szent Imre herceg halálának 975. évfordulója alkalmából katonai tiszteletadás melletti ünnepélyes koszorúzással egybekötött megemlékezést szervezett székesfehérvári Romkertben. A fejedelem és bujdosótársai földi maradványai hazahozatalának és újratemetésének centenáriuma alkalmából Kassa városa a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottsággal együttműködve szervezett jelmezes felvonulást és koszorúzással egybekötött ünnepi megemlékezést a Szent Erzsébet dómban és környékén. A Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság immáron 5. alkalommal szervezte meg hagyományos konferenciáját, az idei évfordulókra tekintettel Kegyelet, méltóság és dicsőség címmel. Az esemény fővédnöke és megnyitója Szili Katalin, az Országgyűlés elnöke volt. A POFOSZ kezdeményezésére és a Miniszterelnöki Hivatal támogatásával a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság az 1956-os forradalom 50. évfordulójára Budapest 13 sírkertjében állított emléktáblákat, amelyekre a harcok során elhunytak neveit, életkorát és foglalkozását vésték. A táblák központi avatására a Fiumei úti temető 21-es parcelláját szegélyező emlékfal ünnepélyes átadásával került sor. A projekt kötelezettségvállalója a Miniszterelnöki Hivatal, aki ,- Ft-ot biztosított. Az 1956-os Forradalom és Szabadságharc 50. évfordulója alkalmából a Rákoskeresztúri Új Köztemető Nemzeti Gyászpark (300-as parcella) rekonstrukciójára a Szabadságharcosokért Közalapítvány pályázatán ,- Ft támogatást nyert el Bizottságunk, valamint a Miniszterelnöki Hivataltól ,- Ftot a kőtisztítási munkálatokra, valamint ,- Ft-ot kapott a Nekropolisz és elfagyott járólapok felújítására. 7

8 3.) Kimutatás a hivatal évi főbb előirányzatainak alakulásáról, a vagyoni és pénzügyi helyzet elemzése: A hivatal eredeti költségvetési főösszege eft volt, míg módosított előirányzata eft-ra nőtt. A növekedés egyik lényeges eleme az előző évi előirányzat maradvány, amely önmagában eft. A működési bevételek eredeti előirányzata eft, amely eftra emelkedett az év folyamán. Többek között támogatásokat nyertünk a NKA-tól is elsősorban örökségvédelmi szakfolyóiratok megjelentetésére, de a évtől új elemként megjelent műemléki gyorssegély ismét rendelkezésünkre állt 10 millió Ft összegben. KIMUTATÁS az intézmény évi főbb előirányzatainak alakulásáról Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés KIADÁSOK Működés Ebből személyi juttatások dologi kiadások Felhalmozás intézményi beruházás központi beruházás Felújítás Egyéb intézményi felhalmozás Kötelező maradványképzés Elvárt maradvány Tényleges maradvány BEVÉTELEK Támogatás működési bevétel felhalmozási bevételek pénzmaradvány igénybevétele Engedélyezett létszám 311 Átlagos statisztikai állomány létszám 310 Üres álláshelyek száma 0 8

9 Az intézmény gazdasági társaságban való részvétele (XII.31-én): A részesedések állománya a Kft.-k felszámolásával folyamatosan csökkent az 1998-as 132 m Ft-ról végére 82 mft-ra, végére 57 mft-ra, 2004-re 38 mft-ra 2005-ben 20,4 mft, 2006-ra pedig 12,3 mft-ra csökkent, aminek az az oka, hogy a Kft.-k felszámolása folyamatosan befejeződött és kivezettük az állományból. Megnevezés Forma Alföldi Műemlékhelyreállító Kft. OmvH Visegrádi Kft. Fõ u Ráckevei Kastély Ép.Vendégh.Kft. Eng.száma, idõpontja Befekt.ért éke Pénzeszk eft /92.Korm.r Befekt.ért. apport eft Megjegyzés Felszámolás alatt A hivatal vagyoni helyzetéről a korábbi évek mérlegadataival való összehasonlítás alapján az állapítható meg, hogy míg az Ingatlanok és a Járművek állománya nőtt, addig a Gépek (berendezési és felszerelési tárgyak és számítógépek) állománya láthatóan csökkent. A növekedés magyarázata az ingatlanoknál a székházban és a régiós irodákban megvalósított felújítások, a járműveknél pedig az, hogy nagy figyelmet fordítunk arra, hogy a régiós munka ellátása során biztonságos gépkocsikkal oldjuk meg a szállítást.. A gépeknél azért következett be csökkenés, mert nem történt komolyabb mennyiségű számítógép beszerzés és itt magas az értékcsökkenés Ingatlanok Gépek Járművek 9

10 Az elmúlt évek viszonylatában az alábbi állományváltozások történtek a tárgyi eszközök vonatkozásában: Megnevezés év év év év év Immateriális javak Ingatlanok Gépek, berendezések, felsz. Járművek Beruházások Tárgyi eszközök össz Ha megvizsgáljuk a központi beruházásokat, amelyet az ország területén elhelyezkedő műemlékek helyreállítására, felújítására fordítottunk nem a Hivatali irodai ingatlanokra, az alábbi grafikon alapján az állapítható meg, hogy 1998-tól folyamatosan megközelítőleg évi egy-egy milliárd Ft-ot fordítottunk erre a célra. Ennek eredményeként a évi végi állomány 4,8 milliárd Ft volt. A központi beruházások átadása tényleges vagyonkezelőnek év és év között nem valósult meg. A folyamatban lévő beruházások létesítményenként való összesítését és a tulajdonosokkal való kapcsolatfelvételt évben megkezdtük, amelynek eredményeként év végére mintegy igen erőteljesen lecsökkentettük az állományt, azonban még ez is igen jelentős összeg ( eft), amelynek rendezése nem kis feladat, hiszen 8-10 ezer darab szerződést és még több számlát takar. Beruházások Beruházások 10

11 A mérlegek további adatait vizsgálva kiemelném, hogy míg 2003-ig az elszámolási számlák záró egyenlege folyamatosan csökkent, addig 2004-ben ismét nőtt, aminek oka a PM által előírt kötelező tartalékolás. Természetesen kötelezettségvállalással terhelt pénzeszközről van szó. Mivel kedvezően alakult év végén az államháztartás pénzügyi helyzete, ezért a kötelezően előirt tartalék jelentős csökkentésére kaptunk engedélyt a minisztériumtól, amelynek eredményeként az kincstári kivonat záró egyenlege: eft volt. A vevőket vizsgálva megállapíthatjuk, hogy bár az ügyfelek fizetési morálja nem kielégítő, mégis sikerült szinten tartani a vevőállományt azzal, hogy már csak néhány hónaposak a késedelmes fizetések nem pedig több évesek a hátralékok. A évi eft-ról, év végére eft-ra csökkent, évben eft, ben pedig eft volt az állomány. A Gazdasági Igazgatóság nem kis erőfeszítés árán év folyamán megszűntetett minden év előtti tartozást bírósági fizetési meghagyás érvényesítésével. Egy-két kivételtől eltekintve a teljes tőke és késedelmi kamat tartozás beszedése eredményesnek bizonyult. Köszönhetően a hivatal behajtási stratégiájának a gyakorlatban ez azt jelenti, hogy nincs tisztázatlan kintlévőség. A vevők mellett az egyéb követelések 389 eft-ra redukálódott, a munkáltatói kölcsön éven túli állománya is csak 268 eft. Az adott kölcsönök és az idegen pénzeszközök között lehet összefüggés oly módon, hogy az adott kölcsönök a munkavállalók részére nyújtott lakásépítéshez, vásárláshoz kapcsolódó munkáltatói hitel, amelyek visszafizetése elkülönített számára történik. A vizsgált időszakban azonosan változtak, tehát az adott kölcsönök állománya is csökkent, és az idegen pénzeszközöké is csökkent. Újabb kölcsön folyósítás nem történt, tehát folyamatosan csökkent a tartozás állomány. A lakásépítés csekkszámlára befolyt összegeket 2006 évben visszavezettük a kincstári keretszámlára. A pénztár állománya év végén a korábbi évek gyakorlatának megfelelően befizetésre került az elszámolási számlára, ezért nincs e sorokban adat év év év év év év Megnevezés Részesedések Adott kölcsönök Anyagok Vevők Egyéb követelések Elszámolási számlák Idegen pénzeszközök Pénztárak

12 Áttérve a mérlegadatok forrásoldalának vizsgálatára külön kiemelném, hogy a szállítói tartozásaink egyre növekvő tendenciát mutattak év végéig, különösen év végén, amikor eft volt. A év végi állomány eft pedig még kiemelkedőbb lett. A szállítói állomány 2003-ban jelentősen lecsökkent eft-ra, majd 2004-ben ismét nőtt, a évi a eft, a évi pedig eft, amely a megtartalékolási kényszerből adódik. 4-5.) Az előirányzat változások és felhasználásának alakulása témánként való felsorolása meglehetősen terjedelmes lenne, ezért mellékeljük az erről készített táblázatot az 1. sz. mellékletben. 6.) A személyi juttatások és járulékai előirányzatainak nagysága az elmúlt években jelentősen változott. Külön kiemelendő a 2002-es év, amikortól a hivatalnak kibővült a tevékenysége, és létrejött az örökségvédelemi hivatal. A évi ugrásszerű növekedés látszólag összhangban van a létszám alakulásával, a gyakorlatban azonban a létszámbővítés nagyságával nem nőtt az előirányzat. Említést kell tenni az év végi kifizetések következő évre áthúzódó hatásáról is, amelyek kissé torzítják az egyes évek teljesítési adatait. Ez azt jelenti, hogy a december hónapban kifizetett külön juttatások (jutalmazás), már nem könyvelhetők az adott évre, a következő évet terhelik és abban az évben fizetjük ki a járulékaikat év 2002.év 2003.év év év 2006.év Személyi juttatások Munkaadói jár. 12

13 A személyi juttatásoknál évben jelentkező stagnálást a 2004-re optimálisnak mondható előirányzat biztosítás váltotta fel, ez a magyarázata az újabb növekedésnek. Az átlagos statisztikai állományi létszámok az alábbi táblázat szerint alakultak év év 2002.év 2003.év 2004.év 2005.év év 182 fő 230 fő 286 fő 302 fő 300 fő 309 fő 310 fő A Hivatal megalakulásával összefüggő létszámfejlesztés 2002-ben valósult meg és ebben az évben nőtt jelentősen a dologi kiadások nagysága is, míg elérte a évi szintet. Megfigyelhető, hogy 2006-ra folyamatosan csökkentek a dologi kiadások, viszont jelentősen nőtt az év végi szállítói tartozások nagysága főleg közüzemi díjak és más dologi szerződésekből adódóan az év végi tartalékképzési kötelezettség miatt. Dologi kiadások év év év év Dologi kiadások A dologi kiadások 2006-ban is év közben nőttek jelentősen, részben a fejezeti kezelésű előirányzatokból örökségvédelmi célokra kapott összegek dologi részével (pl. örökségvédelmi nyilvántartási és inventarizációs keret, végveszélybe került műemlékek stb.), részben pedig a konferenciák rendezvények és kiadványok fedezetére megpályázott összegekkel ( NKA, nemzetközi szervezetek), és természetesen az előző évi maradvánnyal. 13

14 7.) A felhalmozási célú kiadásoknál szembetűnő, hogy a központi beruházások milliárdos nagyságrendje mára már néhányszor tízmilliósra zsugorodott. Természetesen csak a teljesítés oldalon. Egyben ábrázolva az intézményi beruházásokkal elég erőteljes volt a különbség, azonban 2004-ben már az intézményi beruházások volt több. Mind az intézményi beruházások, mind a felújítások megsínylették 2005-es évi zárolást. Már csak a személyi juttatásoknál volt növekedés, de a dologi kiadásoknál és a felhalmozási kiadásoknál is jelentősen lecsökkent a teljesítés, ez utóbbi oka, hogy a működtetés biztonságát tekintettük elsődlegesnek. A felújítások esetében évben jelentős pénzeszközhöz jutottunk azáltal, hogy az ingatlan értékesítésből befolyt bevételt PM engedéllyel felhasználhattuk. Még év végén indítottuk el a közbeszerzési eljárást és első félévben valósítottuk meg Központi beruházás Intézményi beruházás év Felújítás 2004.év év 2006.év 14

15 8.) A saját bevételek esetében kedvezően alakult azáltal, hogy lefolytattuk az irodai célra nem használható ingatlanaink értékesítését és a bevétel egy része befolyt, továbbá lezárult számos folyamatban lévő bírósági és behajtási ügyünk, amelyeket természetesen a javunkra ítéltek meg. A vevő állomány ugyan nem csökkent, de a kockázat igen. A mindössze 7 m Ft-os állomány csak néhány hónapos késedelemből és az év végi kiszámlázott bérleti díjakból áll. Bevételek állami támogatás működési bevétel felhalmozási bevétel átvett pénzeszköz A fenti kördiagram az állami támogatás, a működési bevételek és az átvett pénzeszközök arányait ábrázolja. Az állami támogatás Ft, a működési bevétel eft, a felhalmozási bevétel eft, az átvett pénzeszköz pedig eft volt évben. Az állami támogatás 267 millió forinttal lecsökkent az előző évihez képest. A kiadási oldalon ez az intézményi beruházásokat érintette hátrányosan, elmaradt a számítógép állomány megújítása is és a Miskolci régiós iroda felújítása. Budapest, február 22. Dr.Varga Kálmán elnök Kiss Bander Mariann gazdasági igazgató 15

Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetéséről és vagyoni helyzetéről Budapest, 2012.

Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetéséről és vagyoni helyzetéről Budapest, 2012. Közgyűlés 2012. május 8. 9.00, Díszterem 2. napirendi pont, 1. számú melléklet Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetéséről és vagyoni helyzetéről Budapest, 2012. Közgyűlés 2012. május

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 235-112/2009. MELLÉKLETEK: 22+9 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének../2009. (IV.) Kgy.

Részletesebben

Szépművészeti Múzeum 2006. évi beszámoló szöveges indoklása

Szépművészeti Múzeum 2006. évi beszámoló szöveges indoklása Szépművészeti Múzeum 2006. évi beszámoló szöveges indoklása 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. A intézmény neve: Szépművészeti Múzeum törzskönyvi (PIR) azonosító száma: 321204 honlapjának címe: www.szepmuveszeti.hu

Részletesebben

Ikt. szám: 6858-15/2008-0006 KTF. A XXI. FEJEZET Egészségügyi Minisztérium 2007. évi költségvetésének végrehajtása

Ikt. szám: 6858-15/2008-0006 KTF. A XXI. FEJEZET Egészségügyi Minisztérium 2007. évi költségvetésének végrehajtása Ikt. szám: 6858-15/2008-0006 KTF A XXI. FEJEZET Egészségügyi Minisztérium 2007. évi költségvetésének végrehajtása 2 T A R T A L O M J E G Y Z É K A. A FEJEZET 2007. ÉVI LEGFONTOSABB KÖLTSÉGVETÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ

Részletesebben

HAGYOMÁNYOK HÁZA 2011. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓ

HAGYOMÁNYOK HÁZA 2011. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓ HAGYOMÁNYOK HÁZA 2011. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓ I. Általános indoklás (a feladatkör, tevékenység bemutatása) 1.) Az intézmény feladatkörének, 2011. évi tevékenységének rövid ismertetése A Hagyományok Háza

Részletesebben

A Magyar Képzőművészeti Egyetem. 2010. évi gazdasági beszámolójának szöveges indoklása

A Magyar Képzőművészeti Egyetem. 2010. évi gazdasági beszámolójának szöveges indoklása A Magyar Képzőművészeti Egyetem 2010. évi gazdasági beszámolójának szöveges indoklása Budapest, 2011. április 10. Juhász Ferenc Gazdasági főigazgató I. Feladatkör, tevékenység I.1.1. Az intézmény neve:

Részletesebben

XVI. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL

XVI. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL XVI. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL Államháztartási egyedi azonosító száma: 295868 Államháztartási szakágazati besorolása: 841112 Pénzügyi, költségvetési igazgatás Adószáma: 15789934-2-51 Székhelye: 1054

Részletesebben

XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM

XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM A Külügyminisztérium költségvetésének végrehajtása Stratégia Bevezető rész 2011 végén került sor a Magyar külpolitika az uniós elnökség után címet viselő stratégiai dokumentum

Részletesebben

Szociális és Munkaügyi Minisztérium Gazdasági Főosztály. Dr. Németh Nóra gazdasági főigazgató. Budapest Kálmán I. u. 3. 1054

Szociális és Munkaügyi Minisztérium Gazdasági Főosztály. Dr. Németh Nóra gazdasági főigazgató. Budapest Kálmán I. u. 3. 1054 Keltezés: Tárgy: Ikt. szám: Ügyintézőnk: Hiv.szám: Ügyintézőjük: 2007. február 16. 2006. évis számszaki beszámoló szöveges indoklása Pelyvás Lajosné Szociális és Munkaügyi Minisztérium Gazdasági Főosztály

Részletesebben

HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal Gazdasági Iroda 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-340, Fax: 52/361-773 4.... kódszám Ügyiratszám:

Részletesebben

HAGYOMÁNYOK HÁZA 2010. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓ

HAGYOMÁNYOK HÁZA 2010. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓ HAGYOMÁNYOK HÁZA 2010. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓ Az intézmény neve, törzskönyvi (PIR) azonosító száma, honlapjának címe Intézmény neve: Hagyományok Háza Törzskönyvi (PIR) azonosító száma: 309480 Honlapjának

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2005. évi költségvetésének végrehajtásáról

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2005. évi költségvetésének végrehajtásáról Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szekszárd Szent István tér 11-13. SZÖVEGES BESZÁMOLÓ a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2005. évi költségvetésének végrehajtásáról A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

Ikt. szám: 4935-21/2010-0006 KTF. A XXI. FEJEZET Egészségügyi Minisztérium 2009. évi költségvetésének végrehajtása

Ikt. szám: 4935-21/2010-0006 KTF. A XXI. FEJEZET Egészségügyi Minisztérium 2009. évi költségvetésének végrehajtása Ikt. szám: 4935-21/2010-0006 KTF A XXI. FEJEZET Egészségügyi Minisztérium költségvetésének végrehajtása 2 T A R T A L O M J E G Y Z É K A. A FEJEZET 2009. ÉVI LEGFONTOSABB KÖLTSÉGVETÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ -

Részletesebben

Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetés zárszámadása. A 2013. évi egyszerűsített beszámoló elfogadása

Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetés zárszámadása. A 2013. évi egyszerűsített beszámoló elfogadása PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-71 /2014. A döntés meghozatalához minősített szavazattöbbség szükséges! Javaslat Pásztó

Részletesebben

2006. augusztus 28. Különszám. Tartalomjegyzék

2006. augusztus 28. Különszám. Tartalomjegyzék 2006. augusztus 28. Különszám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal 1829/2006. Részletes jelentés a Baranya Megyei Önkormányzat pénzügyi helyzetéről és a 2002-2006 közötti választási ciklusban keletkezett,

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal. 2005. évi költségvetésének végrehajtása

Központi Statisztikai Hivatal. 2005. évi költségvetésének végrehajtása A Központi Statisztikai Hivatal 2005. évi költségvetésének végrehajtása Intézmény neve: Központi Statisztikai Hivatal Intézmény honlapjának címe: www.ksh.hu.portal.ksh.hu Intézmény törzskönyvi nyilvántartási

Részletesebben

ICOMOS HÍRADÓ. a Magyar Nemzeti Bizottság közleményei. 22. évfolyam - 2. szám 2014. április hó A TARTALOMBÓL

ICOMOS HÍRADÓ. a Magyar Nemzeti Bizottság közleményei. 22. évfolyam - 2. szám 2014. április hó A TARTALOMBÓL ICOMOS HÍRADÓ a Magyar Nemzeti Bizottság közleményei 22. évfolyam - 2. szám 2014. április hó A TARTALOMBÓL Kitüntetések 2014. Március 15-e alkalmából Beszámoló az ICOMOS XXIV. éves rendes közgyűléséről

Részletesebben

Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum. 2007. évi intézményi szöveges beszámoló jelentés

Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum. 2007. évi intézményi szöveges beszámoló jelentés Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum 2007. évi intézményi szöveges beszámoló jelentés 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. Intézmény neve, törzskönyvi (PIR) azonosító száma, honlapjának címe: Intézmény neve:

Részletesebben

Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Közhasznú beszámolója

Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Közhasznú beszámolója Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Közhasznú beszámolója 2009 Székesfehérvár, 2010. március 31. 1 Tartalomjegyzék Közhasznú beszámoló... 3 I. Számviteli beszámoló...

Részletesebben

X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium A Kormány komplex intézkedéscsomagot vezetett be a közigazgatás korszerűsítésére. Ennek megvalósításáért a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 26/2007. (I. 25.) KT számú határozat (Határidő: 2007.02.28) Tárgy: A szerződések

Részletesebben

XV. Nemzetgazdasági Minisztérium

XV. Nemzetgazdasági Minisztérium XV. Nemzetgazdasági Minisztérium Összefoglaló A fejezet irányítását az NGM igazgatása látja el. A fejezethez tartozó intézmények 2012. évben az alábbiak voltak: NGM igazgatása, Nemzeti Innovációs Hivatal

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. az önkormányzat 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadás) és egyéb kapcsolódó előterjesztések

B E S Z Á M O L Ó. az önkormányzat 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadás) és egyéb kapcsolódó előterjesztések MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Pü.: 4128-4/2007. Miskolc megyei jogú Város Közgyűlése H e l y b e n B E S Z Á M O L Ó az önkormányzat 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadás) és

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Szám: 458-4/2006. ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági

Részletesebben

VII. kerület, Dob utca 75-81.

VII. kerület, Dob utca 75-81. VII. kerület, Dob utca 75-81. Főigazgatói ajánlás Tisztelt Olvasó! Tisztelettel ajánljuk az Olvasó figyelmébe a Kiemelt Adózók Adóigazgatósága megalakulásának 15 éves évfordulójára készült kiadványt. Az

Részletesebben

VIII. Magyar Köztársaság Ügyészsége. fejezet. 2007. évi költségvetésének. végrehajtása. Budapest, 2008. május hó

VIII. Magyar Köztársaság Ügyészsége. fejezet. 2007. évi költségvetésének. végrehajtása. Budapest, 2008. május hó A VIII. Magyar Köztársaság Ügyészsége fejezet 2007. évi költségvetésének végrehajtása Budapest, 2008. május hó 2 1. Feladatkör, tevékenység Az elmúlt évek során történt változtatások (a fellebbviteli főügyészségek

Részletesebben

JELENTÉS. a kulturális közgyűjtemények kezelésére fordított pénzeszközök hasznosulásának ellenőrzéséről. 0701 2007. február

JELENTÉS. a kulturális közgyűjtemények kezelésére fordított pénzeszközök hasznosulásának ellenőrzéséről. 0701 2007. február JELENTÉS a kulturális közgyűjtemények kezelésére fordított pénzeszközök hasznosulásának ellenőrzéséről 0701 2007. február 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 23. Átfogó Ellenőrzési

Részletesebben

A fejezet tartalmazza továbbá a költségvetés általános tartalékát és a céltartalék előirányzatokat. módosított ei.

A fejezet tartalmazza továbbá a költségvetés általános tartalékát és a céltartalék előirányzatokat. módosított ei. Általános indoklás A "Miniszterelnökség" költségvetési fejezet a miniszterelnök munkáját, a Kormány testületi működését szolgáló előirányzatokat, továbbá egyes, a kormányzati feladatok ellátását segítő

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 14/676-28/2011 ELŐTERJESZTÉS A Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság

Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság 2009 Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság é v k ö n y v 2009 ÉVKÖNYV Kiadja az Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság 1132 Budapest, Visegrádi u. 49. Postacím: 1392 Bp., Pf. 251. Telefon: +36 1

Részletesebben