Vágáshuta Község Önkormányzat képviselő-testületének.../20. (...) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről (előterjesztés)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vágáshuta Község Önkormányzat képviselő-testületének.../20. (...) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről (előterjesztés)"

Átírás

1 Vágáshuta Község Önkormányzat képviselő-testületének.../20. (......) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről (előterjesztés) A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló évi XX. törvény 139. (1) bekezdés a) pontjában, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. (1) bekezdésében foglalt kötelezettségemnek eleget téve, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a mellékelt költségvetési rendelet-tervezetet terjesztem az önkormányzat képviselő-testülete elé. A mellékelt rendelettervezet: - a vonatkozó jogszabályok által előírt szerkezetben és tartalommal, - a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet figyelembevételével, - a jegyző irányításával került összeállításra. 1. Általános rendelkezések A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki. Az önkormányzatnak költségvetési szerve nincs. A nemzetiségi önkormányzat költségvetése az új szabályozás értelmében nem szerepel az önkormányzat költségvetésében.. 2. Az önkormányzat évi költségvetése A költségvetési rendelet szerkezetének kialakításkor figyelembe-vételre került: - az Áht a, amelyben a költségvetési bevételek és kiadások, valamint a kiemelt költségvetési kiadások és bevételek kerülnek meghatározásra, - az Áht. végrehajtására kiadott 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet - a továbbiakban Vht. rendelet a, amely a kiemelt bevételi előirányzatokat tartalmazza, - az Áht a és a Vht. rendelet a amely a költségvetési rendelet tartalmára vonatkozó előírásokat határozza meg. Az önkormányzat költségvetési főösszege Az önkormányzat évi költségvetésének főösszege ezer forint. Az évi költségvetési főösszeg nagysága a évben várható: - kiadási főösszeghez képest.12,8 %-kal nagyobb 1

2 2.1. A bevételek A költségvetési bevételek vonatkozásában - az Áht. 23. (2) bekezdés a) pontja kimondja, hogy a helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerint, - a Vht. rendelet 24. (1) bekezdés a) pontja rendelkezik arról, hogy a helyi önkormányzat költségvetési bevételei között kell megtervezni: - a helyi önkormányzat bevételeit, így különösen: - a helyi adó bevételeket, - a normatív hozzájárulásokat, - a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat, - elkülönítetten az EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit; - az Áht. 4. (4) bekezdése megállapítja, hogy a bevételi előirányzatokat a Vht. rendeletben foglalt kiemelt bevételi előirányzatokra kell bontani, - a Vht. rendelet 2. -a meghatározza az érintett kiemelt bevételi előirányzatokat. Az önkormányzat összesített bevételei az alábbi kiemelt előirányzatok szerint kerülnek tervezésre Kiemelt bevételi előirányzatok évi eredeti előirányzat összege Bevételi forrás %-a az összes bevételhez viszonyítva Irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Közhatalmi bevétel Intézményi működési bevétel Felhalmozási bevétel Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz Az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) Kölcsön Előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/ Összes bevétel: % A bevételek elemzése Irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás kiemelt előirányzatán belül a következők kerültek tervezésre: - helyi önkormányzatot megillető SZJA e Ft - normatív hozzájárulások e Ft 2

3 Közhatalmi bevétel kiemelt előirányzatán belül az Áht. 5. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott, alábbi bevételek kerültek figyelembe vételre: - adók: magánszemélyek kommunális adója e Ft idegenforgalmi adó 110 e Ft iparűzési adó e Ft építményadó e Ft gépjárműadó 360 e Ft Az intézményi működési bevételek közé azok a bevételek kerültek beszámításra, amelyek a működés során keletkeznek, így különösen: - az áru- és készletértékesítés, e Ft, tűzifa értékesítésből származik. - az intézményi ellátási díjak, e Ft, a turistaház és vendégház tervezett szállásdíj bevétele. _ telefon, vízdíj és áramdíj térítés 730 e Ft. Felhalmozási bevétel tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése címen került megtervezésre. Már korábban döntött a testület a kisparti telek megosztásáról értékesítés céljából. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz kiemelt előirányzatán belül a következők kerültek tervezésre: - A Tájház felújítására elnyert MVH- támogatás, melynek összege e Ft - Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH. belüll (közfoglalkoztatás és a szociális juttatások, erdőgazd. tev. támogatása.): e Ft. - ÁH. kívüli működési támogatás 400 e Ft. Ezt az egyesület illetve a lakosság út karbantartás címén fizeti be az önkormányzat támogatása céljából. Pénzmaradványt nem terveztünk, erről majd a zárszámadás elfogadásakor dönt a testület. Az előterjesztés 1 melléklete részletesen taglalja az egyes bevételi jogcímeket, összehasonlítva az előző évi terv adatokkal A kiadások A költségvetési kiadások vonatkozásában - az Áht. 23. (2) bekezdés a) pontja kimondja, hogy a helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerint, - az Áht. 6. (1) bekezdése meghatározza a kiadási előirányzatok előirányzat csoportjait, - az Áht. 6. (2) bekezdése pedig rögzíti a kiemelt előirányzatokat. 3

4 Főbb kiadási előirányzat csoportok összege évi eredeti előirányzatcsoport Kiadási forrás %-a az összes kiadáshoz viszonyítva Működési költségvetés Felhalmozási költségvetés Kölcsönök Összes kiadás % A működési költségvetési kiadások a kiemelt előirányzatok szerint a következők szerint alakultak Főbb kiadási előirányzat csoportok évi eredeti előirányzat összege Kiadási %-a az összes kiadáshoz viszonyítva Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Összes működési kiadás % A személyi jellegű kiadások jellemzői : 1 fő közalkalmazott ( falugondnok) személyi juttatásait tartalmazza e Ft bér és 110 e Ft egyéb személyi juttaással, a közfoglalkoztatottak bérét e Ft-tal, illetve a polgármester és képviselők tiszteletdíját e Ft-tal. Jutalom tervezésre nem került sor. A munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó jellemzői. : A nyugdíj, és egészségbiztosítási járulék helyett szociális hozzájárulási adó fizetés terheli a munkáltatókat január 1-től. A mértéke nem változott., 27 %. A kiadások előirányzata a személyi jellegű kiadások emelkedése miatt növekedést mutat. Dologi jellegű kiadások jellemzői A dologi kiadások között a legnagyobb arányt teszik ki. Külön itt nem részletezem. Az előterjesztés 1. sz. melléklete szakfeladatonként részletezi a kiadásokat., ebből a dologi kiadások is részletesen kiolvashatók. A melléklet az előző évi terv és tényszámokat is tartalmazza, tehát így az összehasonlítás is biztosított. jelenti. 4

5 Az egyéb működési kiadások jellemzői. Itt kerültek megtervezésre az intézményekhez ( körjegyzőség, iskola, egészségügy ) fizetendő hozzájárulások, valamint a lakosság részére biztosított szoc. juttatások. A felhalmozási költségvetési kiadások a kiemelt előirányzatok szerint a következők szerint alakultak Főbb kiadási előirányzat csoportok évi eredeti előirányzat összege Kiadási forrás %-a az összes kiadáshoz viszonyítva Intézményi beruházások Felújítások Kormányzati beruházások Lakástámogatás Lakásépítés Egyéb felhalmozási kiadások Összes felhalmozási kiadás % A Vht. rendelet 24. (1) bekezdés b) pontja rögzíti, hogy az önkormányzat kiadásait tekintetében a költségvetés tartalmazza - a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként, - a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat, Ennek megfelelően a rendelet tartalmazza ezeket a témaköröket is. Az önkormányzat felhalmozási kiadást az alábbiak szerint tervezett: Az értékesítendő telek vételáraként került betervezésre a 6 millió forint. Felújításként a Tájház felújítás összes költsége szerepel, tehát az MVH támogatás és a sajáterő. Egyéb felhalmozási kiadási a közvilágítási részvények vásárlása. Az Áht. 23. (2) bekezdés f) pontja szerint a helyi önkormányzat költségvetésének tartalmaznia kell a költségvetési év azon fejlesztési céljait, melyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt. Ebbe nem tartozik bele a likvidhitel, a támogatást megelőlegező hitel, melyet a Tájház felújításához fel kell venni, illetve a 10 millió forint alatti fejlesztések saját erő kifizetéséhez szükséges hitel. Ennek alapján az éven ilyen ügylet megkötése nem válik szükségesség. Kölcsönök: A likvid hitel visszafizetésének összege az e Ft. 5

6 2.3. A költségvetés egyenlege Az Áht. 23. (2) bekezdés c) pontja alapján a rendeletben meg kell határozni a költségvetési egyenleg összegét. Az áht. 5. (3) bekezdése kimondja, hogy a költségvetésben meg kell állapítani a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözeteként a költségvetési egyenleget, mely lehet: - költségvetési többlet, vagy - költségvetési hiány. Az Áht. 73. (1) bekezdés a) pontja sorolja fel azokat a pénzügyi finanszírozási lehetőségeket, melyeket a helyi önkormányzat igénybe vehet. Sajnos az éven sincs elegendő pénzünk a kiadásokra. A hiány összege ezer forint. Az önkormányzatok esetében a költségvetési hiány finanszírozásáról a költségvetési rendeletnek kell rendelkeznie. Az Áht. 23. (2) bekezdés d)- e) pontja rögzíti, hogy a hiány esetében rendelkezni kell a belső és a külső finanszírozása során keletkező finanszírozási célú pénzügyi műveletekről, ezeket tagolni kell működési és felhalmozási cél szerint. A hiány finanszírozási módját a rendelet tartalmazza. A hiány finanszírozása csak külső forrásból lehetséges., 5244 e Ft működési hitelre és 2153 e Ft fejlesztési hitelre van szükség annak érdekében hogy a tervezett feladatokat el tudjuk végezni. Az éven lehetőség van az ÖNHIKI pályázat benyújtására, ezzel élni kívánunk. Tájékoztatásként elmondom, hogy tól már hiányt nem lehet tervezni A költségvetési létszámkeret Az önkormányzat létszámkerete átlagos statisztikai állományi létszámot tekintve. 1 fő. Ez a létszám a korábbi évi költségvetési létszám-előirányzathoz képest nem változott. A falugondnok áll közalkalmazotti jogviszonyban az önkormányzatnál. A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 4 fő 2.5. Az Európai Uniós forrásból finanszírozott programok, projektek A Vht. rendelet 24. (1) bekezdés a) és a bd) pontja rögzíti, hogy az önkormányzat kiadásait tekintetében a költségvetés tartalmazza elkülönítetten az EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait és bevételeit, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait. Az önkormányzatnak Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjait, projektje nincs. 6

7 2.6. A tartalék Az Áht. 23. (3)-(4) bekezdése, valamint Vht. rendelet 24. (1) bekezdés bc) pontja rögzíti a tartalékkal kapcsolatos szabályokat. Ezek alapján a költségvetési rendeletben elkülönítetten kell szerepeltetni az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék összegét. Az általános és céltartalék felett a képviselő-testület rendelkezik, amely e jogát a polgármesterre vagy a képviselő-testület bizottságára átruházhatja. A testület e joggal nem él, melyről a rendelet a költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályai között rendelkezik. Tekintettel arra, hogy a bevételeink a kiadásokra sem elegendők, tartalékot nem képeztünk. 3. Végrehajtásra vonatkozó szabályok Az Áht. 23. (2) bekezdés h) pontja rendelkezik arról, hogy a helyi önkormányzatnak a költségvetési rendeletében kell meghatározni a finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket. Ennek megfelelően a rendelet kitér az egyes finanszírozási műveletekre, az egyes műveletekkel kapcsolatos hatáskörökre. 4. Egyéb rendelkezések. Az Aht. illevte a Vht. nemcsak a rendelet tartalmát határozza meg, de tartalmazza azt is, hogy az előterjesztéshez tájékoztató jelleggel milyen mellékleteket kell csatolni. Ennek alapján az előterjesztéshez a következő mellékletek kerültek csatolásra. 2. sz. melléklet Helyi önkormányzatok mérlege közgazdasági tagolásban. 3. sz. melléklet Előirányzat felhasználási terv. 4. sz. több éves kihatással járó döntések számszerűsítve, éves bontással. 5. sz. melléklet közvetett támogatások. Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy az előterjesztés alapján a rendelettervezetet tárgyalja meg, majd döntsön a évi költségvetés tárgyában. Vágáshuta, február 1. Frank Tamás polgármester 7

8 1.sz. melléklet Vágáshuta Községi Önkormányzat 2012.évi költségvetés bevételei és kiadásai BEVÉTEL Adatok Ft-ban Megnevezés 2011.év terv év terv. Lakosság száma. 90 fő 91fő Helyi Önkorm. Normativ hozzájár. 3sz.m Település-üzem.igazg.és sport fel Társ.-gazd.szempont elmaradt tel.tám Üdülő helyi feladatok Helyi önkorm.megillető SZJA Települést megill. Jöv. Adó 8 %-a Települ.önk.jövedelem differenciálás Pénzbeli szociális jutattás Falugondnoki tanyag. Szolg Szoc.továbbképz. és szakvizsga tám I.Állami támogatás összesen: Kisebbségi önk tám II.Összes. átvett pü. tám III.Adó bevételek: Magán személyek komm. adója Idegen forgalmi adó Állandó jell.végzett. iparűzési adó Építményadó Gépjárműadó Pótlékok,bírságok IV.Működési bevétel Szállásdíj vendégház turistaház Telefon ktg. Térités bevétele Áramdíj térítés bevétele Vizdij térités bevét Tüzifa, faanyag értékesit. Bevétele V.Egyéb Önk.bevétel,telek eladás VI.Egyéb felhalm. Bevétel Dopex Működési célú pénz e.átvét ÁH-án belülről Szoc. földprogram Szociális juttatásra (RÁT, szoc. s..lakf) Közfoglalk.tám. START.p. egyéb Erdő gazdálkod. Tev. Támogatás Müköd.c.pénze.átvét ÁH.kiv Vágáshutáért Egyesület Háztartásoktól út karbantart Felhalmozási célú pénze.átv. tájházr VI.Összesen átvett pénz eszköz Vis-maior pályázat árvizkár helyreáll Vis-mairo pályázat árvizk.védekezés VII.Árviz kár miatti pályázati tám Önkormányzat összes bevétele I-VII.ig VIII.Hitel felvétel: Működési célú hitel Fejlesztési célú hitel Bevétel mind összesen:

9 KIADÁS adatok e. Ft-ban Megnevezés terv terv teljesítés Juh, kecske tenyésztése Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg ÁFA Egyéb különféle dologi kiadások Kiadások összesen: Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tev Szállitás Bérleti és lízingdíjak Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg Bitósitás Fakitermelési szolg ÁFA Kiadások összesen: Közutak, hidak, alagutak üzemelt., fennt Hajtó- és kenőanyag beszerzés Hajtó kenő anyag traktor Készletbeszerzés traktorhoz Készletbeszerzés Bérleti és lízingdíjak Szállítási szolgáltatások karbantartási, kisjavítás, hóeltakarítás Trakotor karbantartás ÁFA Kiadások összesen: Üdülői szálláshely szolgáltatás Készletbeszerzés Bérleti és lízingdíjak Gázenergia-szolgáltatás díjak Villamosenergia - szolgáltatás díjak Víz-és csatornadíjak Karbantartási, kisjívítási szolg Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg Biztosítás ÁFA Egyéb különféle dologi kiadások Kiadások összesen: Önkorm-ok és többc.-ú kist.i társ.ig.tev Tám.-ért.müköd.c.tám. Körjegyzőség Tám.-ért.müköd.c.tám. Iskola, óvoda Tám.-ért müköd.c.tám. Eü.intézmény

10 Tám.-ért müköd.c.tám. Szoc.étkezés Támog.ért.müköd.kiadás többc.kist.társ Működ.c.pü.átad non-prof. Polgárvédelem,egyéb Kiadások összesen: Önkorm.-ok és többc.-ú kist.i társ.ig.tev Állományba nem tart.tiszt.díj stb Helyi önkormányzati képviselők juttatása Áll.nem.tart.egyéb juttatás Külső személyi juttatás Nyugdíjbiztosítási járulék teljesítése Természetbeni Eü. járulék teljesítése Pénzbeli Eü. járulék teljesítése Munkaerőpiaci járulék kiad. Teljesítése Egészségügyi hozzájárulás 5362 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 53 TB járulék Irodaszer, nyomtatvány beszerzés Tüzelőanyag beszerzés Készletbeszerzés Nem adatátvit.célú távközlési díjak Villamosenergia-szolgáltatás díjak Karbantartási, kisjavítási szolg Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg Posta ktg Pályázati díj, tervezési díj Pénzügyi szolgáltatások kiadás teljesít ÁFA Belföldi kiküldetés Reprezentáció Egyéb különféle dologi kiadások Egyéb befiz. Köt. MÁK Díjak, egyéb vám, illeték kiad. Ei telj Államh.kiv.műk.c.fiz.kamatok EI telj Kiadások összesen:

11 Tel.-i kisebbs.-i önkorm.-ok igazg.tev Helyi önkormányzati képviselők juttatás 5332 Egészségügyi hozzájárulás 5362 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 5432 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Folyóirat beszerzés Készlet besz Nem adatátvit.célú távközlési díjak Szállítási szolgáltatások Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg Posta ktg Pályázati díj ÁFA Belföldi kiküldetés Egyéb különféle dologi kiadások Kiadások összesen: Közvilágítás Belf.tul. nem pü-i váll.tart.rész.vás Felhalmozási kiadás: Villamosenergia- szolgáltatás díjak ÁFA Díjak, egyéb vám, illeték kiad. EI telj. 6 Kiadások összesen: Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolg Szellemi termékek vásárlása 1231 Földterület vásárlása Épületek felújítása Tájház Egyéb építmények felújítása árvizkár Egyéb gépek, berend.felsz. Vásárlása Járművek vásárlása, létesítése Jó teljesitési garancia vissza Szennyviz Felujitás beszerz.árba besz. ÁFA Intézm.beruh.besz.árba beszám. ÁFA Felhalmozási kiadás : Tám.ért átad. Onga önk Egyéb bérrendszer hat.alá tart.mbére Egyéb bérrendszer hat.alá tart.egyéb saj. Juttatásai Részm.fogl.egyéb.bérr.rendsz.szem.jut Nyugdíjbiztosítási járulék teljesítése Természetbeni EÜ járulék teljesítése Pénzbeli EÜ. Járulék teljesítése Munkaerőpiaci járulék kiad. Teljesítése Táppénz hozzájárulás TB járulék

12 5462 Hajtó- és kenőanyag beszerzés Készletbeszerzés Szállítási szolg Villamosenergia-szolgáltatás díjak Víz-és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolg Karbantartás kályha kisjavítás Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg Szemét szállítás Szoc.föld.p. csirke táp ÁFA Egyéb különféle dologi kiadások Kiadások összesen: Finanszírozási műveletek Pü.váll.röv.lej.műk.c.h.törl. EI Költségvetési kiadások összesen: Rendszeres szociális segély Rendsz.szoc.s. SZT37/B.b., c.pont al.telj Rendelkezésre állási támogatás telj. BJP Kiadások összesen: Lakásfenntartási támogatás normatív alap Normatív lakásfenntartási támogatás Kiadások összesen: Átmeneti segély Pénzbeli átmeneti segélyek Kiadások összesen: Temetési segély Pénzbeli temetési segélyek Kiadások összesen: Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Közlekedési támogatás 151 Kiadások összesen: Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellát Egyéb rászorultságtól függő ellátások Eseti gyámügyi segély Étkeztetés (Szt.62.par.) Kiadások összesen:

13 Közgyógyellátás Közgyógyellátás Kiadások összesen: Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás Közalkalmazottak alapilletménye Közalkalm. Ruházariktöltség tér Közalkalm.étkezési hozzájárulása Nyugdíjbiztosítási járulék teljesítése Természetbeni EÜ járulék teljesítése Pénzbeli EÜ járulék teljesítése Munakerőpiaci járulék kiad. Teljesítése Egészségügyi hozzájárulás TB járulék Irodaszer, nyomtatvány beszerzés Hajtó-és kenőanyag busz Készletbeszerzés Bérleti és lízingdíjak Karbantartási, kisjavítási szolg Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg Biztosítás Falugondnoki továbbképzés ÁFA Belföldi kiküldetés Egyéb különféle dologi kiadások Munkáltató ált. fiz SZJA Kiadások összesen: Civil szervezetke tám Müködési célu tám. Vh.Egyesület Beruházási célu tám. Átad Kiadás összesen: Rövid Időtartamú közfolg Egyéb. Bérr. Fogl bér Egyb. B.rr. részm. bér Nyugdij. járulsk Természetbeni eü.j Pénzbeli eü. Jár Munkaerő piaci járulék Táppénz hj. 11 Tb. összesen Muka, védő ruha 2 13

14 54923 Készlet besz. szerszámok Karbantart. kisjavitás ÁFA 53 Kiadás összesen Bérpotló jutt. Jog. Hosszabb fogl Egyéb. Bérr. Fogl bér Rész fogl. Egyéb bérr.rendsz. szem. Jut Nyugdij. Járulék Természetbeni eü.j Pénzbeli eü. Jár Munkaerő piaci járulék 6 Tb.járulék összesen Bérleti dij patkahenger Szállítás szolg Karbantartás közfogl. (Aszalt.a) Áfa 326 Kiadás összesen Egyéb közfoglalkoztatás Egyéb. Bérr. Fogl bér Nyugdij. járulsk Természetbeni eü.j Pénzbeli eü. Jár Munkaerő piaci járulék 4 TB járulék összesen 105 Kiadás összesen Közművelődési intézmények, közösségi szí Tüzelőanyag beszerzés Villamosenergia-szolgáltatás díjak Víz és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolg Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg ÁFA Egyéb különféle dologi kiadások Kiadások összesen: Köztemető fenntartás - és működtetés Karbantartási, kisjavítási szolg ÁFA Kiadások összesen: Átfutó kiadás Kiadások összesen: Működési célú kiadás Felhalmozási célú kiadás

15 2.sz.melléklet. Költségvetési mérleg. Ezer forintban BEVÉTEL KIADÁS Megnevezés Előirányzat Megnevezés előirányzat A.)Múködési költségvetés bevétele A )Működési költségvetési kiad. I.Működési bevételek I.Személyi juttatások II.Önkormányzatok sajátos II.Munkaadót terhelő jár. működési bev. III.Központi költségvet.-től kapott III.Dologi kiadások tám. IV.Támogatás értékű bev. IV.ellátottak pénzbeli jut, V.Államháztatások kivülről átvett pénze. V.Egyéb múködési kiadás B).Felhalmozási költségvetési bev. I.Felhalmozási és tőke jellegű bev. II.Központi költségvetéstől kapott tám III. Támogatás értékű bevétel. IV.Államháztartáson kivülről átvett pénz C)Kölcsönök I.Kapott kölcsön II.Kölcsön visszatérülése. B).Felhalm.költségvetési kiadás I.Beruházási kiadások II.Felújítási kiadások III. Egyéb felhalmozás C.),.Kölcsönök I.Kölcsönök nyújtása II.Kölcsönök törlesztése D)Tartalékok I.Általános tartalék II.Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN D)Finanszírozási célú pénzügyi múv. I. Betétek visszavonása II. Költségv.-i hiány belső finaszírozására szolgáló pénzmaradvány, vállalkozási maradvány igénybevétele III. Költségv.-i hiány külső finanaz.-ra szolgáló pénzügyi KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN E) Finanszírozási célú pénzügyi műv. I.Szabad pénzeszk betétként elhelyezése II.Értékpapírok vásárlása III.Hitel törlesztés és kötvény beváltás 15

16 műveletek BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C+D) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN A+B+C+D+E 3.melléklet Előirányzat felhasználási terv. Hónap Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen Költségvetési Hitel Bevétel Kiadás Felvétel Törlesztés 16

17 4.melléklet Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítéséről évenkénti bontásban, valamint szöveges indoklás Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseit, valamint ezek évekre való számszerűsítését az alábbi táblázat részletezi. Sorszám Döntés megnevezése Döntés indoklása a fedezetre történő utalással 11. Összesen adatok Érintett évek 2012 terv terv terv terv terv Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatot nem tervez. 17

18 6. számú tájékoztató: Az önkormányzat közvetett támogatásairól számszakilag és szöveges indoklással Megnevezés Szöveges indoklás terv 1. Ellátottak térítési díj elengedése - méltányossági alapon -... miatt 2. Ellátottak kártérítésének elengedése - méltányossági alapon -... miatt 3. Lakosság részére lakáscélú kölcsönök elengedése - lakásvásárláshoz kapcsolódó kölcsön elengedése... alapon - lakásépítéshez, felújításhoz kapcsolódó kölcsön elengedése alapon 4. Adókedvezmények és mentességek a) helyi adó aa)... adó -... mentesség -... mentesség -... kedvezmény -... kedvezmény ab)... adó -... mentesség -... mentesség -... kedvezmény -... kedvezmény b) gépjárműadó -... mentesség -... mentesség -... kedvezmény -... kedvezmény 5. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség -... mentesség -... mentesség -... kedvezmény

19 kedvezmény 6. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege -... elengedés -... elengedés -... kedvezmény -... kedvezmény Közvetett támogatás összesen - 19

Előterjesztés Az önkormányzat 2015. évi költségvetésére

Előterjesztés Az önkormányzat 2015. évi költségvetésére Előterjesztés Az önkormányzat 2015. évi költségvetésére A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991.

Részletesebben

Iktatószám: 3/22-10/1/2015 Tárgy: Aszófő Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének ELŐTERJESZTÉS

Iktatószám: 3/22-10/1/2015 Tárgy: Aszófő Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének ELŐTERJESZTÉS Iktatószám: 3/22-10/1/2015 Tárgy: Aszófő Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének második fordulós tárgyalása és elfogadása ELŐTERJESZTÉS Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015.03.02-i

Részletesebben

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki.

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki. Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének /215.(II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 215. évi költségvetéséről Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete. 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete. 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről 1. Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (III.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (III.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (III.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Jászkisér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

SÁRÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2012. (II.23.) SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SÁRÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

SÁRÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2012. (II.23.) SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SÁRÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SÁRÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2012. (II.23.) SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SÁRÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Sáránd Község Önkormányzati Képviselő-testülete a

Részletesebben

I. Önkormányzat Bevételek

I. Önkormányzat Bevételek 1. Napirend 2015. évi költségvetés 1. Napirend ELŐTERJESZTÉS 2015. évi költségvetés Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2015. évi költségvetési javaslata az elfogadott 2015. évi költségvetési

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7./2013.(III.25.) önkormányzati rendelete Balatonudvari Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről Balatonudvari Község Önkormányzatának

Részletesebben

MEGHIVO. Nemesszalok, Kulsovat, Marcalserselyi, Mihdlyhdza* Vindr kozsesek Keyviselotestiileteinek

MEGHIVO. Nemesszalok, Kulsovat, Marcalserselyi, Mihdlyhdza* Vindr kozsesek Keyviselotestiileteinek Ko zs e $ Oak o i m n ivyzata 9534 Marcalserselyi, Kossuth u. 52. S\. --'. [.vvvvvw «: 89 342-032 Kepviselo-testiilet Tagjainak Hel vben MEGHIVO Ertesitem, hogy a Kepviselo-testiilet 2014. februar 6-an

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (III.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (III.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/214. (III.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 214. évi költségvetéséről Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! TÁPIÓGYÖRGYE KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E l ő t e r j e s z t é s Tápiógyörgye Községi Önkormányzat Képviselő-Testület 2014. április 28-én tartandó nyilvános ülésére 4. Napirendi pont: Tárgy: A Tápiógyörgye

Részletesebben

A rendelet hatálya. 1. (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervre.

A rendelet hatálya. 1. (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervre. Salomvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013. (II.18.) önkormányzati rendelete Salomvár Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről egységes szerkezetben Salomvár Község Önkormányzati

Részletesebben

4. A rendelet 1-10.,12.,mellékletei helyébe ezen rendelet 1-10., 12.mellékletei lépnek. 5. A rendelet a kihirdetését követőnapon lép hatályba. ...

4. A rendelet 1-10.,12.,mellékletei helyébe ezen rendelet 1-10., 12.mellékletei lépnek. 5. A rendelet a kihirdetését követőnapon lép hatályba. ... Gecse Község ÖnkormányzatKépviselő-testületének /215.(IV.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló1/214.(ii.7.) önkormányzati rendeletének módosításáról Gecse Község Önkormányzatának

Részletesebben

1. HELYI ÖNKORMÁNYZAT I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 156 897

1. HELYI ÖNKORMÁNYZAT I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 156 897 1. melléklet: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételei -csoportok, kiemelt ok szerinti bontásban CÍM / ALCÍM 1. HELYI ÖNKORMÁNYZAT B E V É T E L E K 2014. évi tervezett ei. I. SAJÁT BEVÉTELEK

Részletesebben

Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015 (II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015 (II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015 (II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete

1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/215. (II.25.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 2 Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/215.(II.25.)

Részletesebben

JÁSZÁGÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

JÁSZÁGÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről JÁSZÁGÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Jászágó község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Nemesszalok Kozseg Onkormanyzata 9533 Nemesszalok, Rakoczi u. 15. Tel: 89/548-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw.

Nemesszalok Kozseg Onkormanyzata 9533 Nemesszalok, Rakoczi u. 15. Tel: 89/548-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw. Nemesszalok Kozseg Onkormanyzata 9533 Nemesszalok, Rakoczi u. 15. Tel: 89/548-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw.hu Kepviselo-testulet tagjainak He 1vben MEGHIVO Ertesitem, hogy

Részletesebben

MUCSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA B E V E Z E T Ő

MUCSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA B E V E Z E T Ő 2 MUCSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA beszámolója a 2014. évi pénzügyi terve teljesítéséről I. B E V E Z E T Ő A képviselő-testület a zárszámadási rendeletben történő meghatározására az Mötv. 143. (4) bekezdés

Részletesebben

Kisköre Város Önkormányzat képviselő-testületének 2/2011.(III. 03.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Kisköre Város Önkormányzat képviselő-testületének 2/2011.(III. 03.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Kisköre Város Önkormányzat képviselő-testületének 2/2011.(III. 03.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK A rendelet kihirdetésének napja: Nagymányok, 2012. február 16. Nagymányok, 2012. február 16. Dr. Sebestyén István aljegyző NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 2/2012. (II.16.) számú

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület február 18-i ülésére Nyílt ülésen tárgyalandó Tárgy:

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. szeptember 17 (kedd) 17 órai kezdettel. megtartandó képviselő-testületi ülésére

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. szeptember 17 (kedd) 17 órai kezdettel. megtartandó képviselő-testületi ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. szeptember 17 (kedd) 17 órai kezdettel megtartandó képviselő-testületi ülésére 2. napirendhez. Tárgy: Önkormányzat

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2015. (II.6.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2015. (II.6.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.6.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tolmács Községi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete

Részletesebben

Cigánd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Cigánd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Cigánd Város Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2014. (II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Cigánd Város Önkormányzata Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2011. (II.28.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2011. (II.28.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2011. (II.28.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.

Részletesebben

Qiikarmaiiyzata 9534 Marcalgergeh^ Kossuth u. 52. fi: 89 342-032

Qiikarmaiiyzata 9534 Marcalgergeh^ Kossuth u. 52. fi: 89 342-032 Qiikarmaiiyzata 9534 Marcalgergeh^ Kossuth u. 52. fi: 89 342-032 Kepviselo-testulet tagjainak He 1vben MEGHIVO Ertesitem, hogy a Kepviselo-testulet 2015. februar 12-en (csiitqrto'kon) 17.00 6rai kezdettel

Részletesebben

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben