KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A évi beszámolóhoz

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz"

Átírás

1 24 / 1. oldal KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A évi beszámolóhoz Vác, március 16. dr. Kıvári Zoltán bv. alezredes ügyvezetı igazgató A vállalkozás rövid bemutatása Társaságunk a Duna-Mix Kft. a Dunai Tömegcikkipari Vállalat jogutódjaként l994. január l-e óta mőködik a jelenlegi szervezeti formában, tulajdonosi hányadát tekintve100 %-ban állami tulajdon szep-

2 24 / 2. oldal tember 25-ig a tulajdonosi jogokat az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium gyakorolta, az alapító képviselıje a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoka volt. Az állami vagyonról szóló évi CVI. tv. (Vtv.) szeptember 25-én lépett hatályba, mely a Magyar Állam tulajdonában álló vagyon feletti tulajdonosi joggyakorlás módját és szervezetét és e vagyon kezelését szabályozza. A tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács (NVT) gyakorolja. A NVT 14/2007.(X.24.) NVT számú határozatában kimondta, hogy a központi költségvetési szervek vagyonkezelésében lévı társasági részesedések tekintetében a tulajdonosi jogok gyakorlását december 31-ig az Állami Privatizációs és Vagyonkezelı Zrt. (ÁPV Zrt.) útján látja el. A Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács 238/2008.(IV.30.). sz. határozatában úgy döntött, hogy a társaság vagyonkezelıi jogát ideiglenesen, december 31.-ig a BV. OP. részére átadja, a Büntetésvégrehajtás országos parancsnoka jelen vagyonkezelési szerzıdés alapján jogosult a tulajdonosi jogokat gyakorolni. Fentiek értelmében a Duna-Mix Kft. tulajdonosi jogainak gyakorlója tıl a Büntetésvégrehajtás Országos Parancsnoka. A társaság tevékenységi köre:(teáor'08 szerint) Nyomás (fıtevékenység) Munkaruházat gyártása Felsıruházat gyártása Alsóruházat gyártása Egyéb ruházat, kiegészítık gyártása Egyéb máshova nem sorolt feldolgozóipari tevékenység Épületasztalos-ipari termék gyártása Épületasztalos szerkezet szerelése Tároló fatermék gyártása Egyéb fa-parafatermék, fonott árú gyártása Egyéb, ipari eszközgyártás Irodai papírárú gyártása Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás Nyomdai elıkészítı tevékenység Egyéb mőanyag termék gyártása Szerelvény gyártás Fém épületelem gyártása Fémfelület-kezelés Szerszámgyártás Fémmegmunkálás szerszámgépgyártás Egyéb szerszámgépgyártás Ipari gép, berendezés üzembe helyezése Evıeszköz gyártás Máshova nem sorolt egyéb ipari fémfeldolgozási termék gyártása Egyéb bútor gyártása Bútor, lakberendezési tárgy javítása Sportszergyártás Egyéb személyi háztartási készülék javítása Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Csomagolás

3 24 / 3. oldal Hulladék újrahasznosítása Textil nagykereskedelem Ruházat-lábbeli nagykereskedelme Bútor- szınyeg- világítóberendezés nagykereskedelme Egyéb máshová nem sorolható háztartási cikk nagykereskedelme Vegyes termékkörő nagykereskedelem A vállalkozás piaci pozíciója Értékesítési piacunk jellemzıen belföldi, export tevékenységünk az Európai Unión belül Szlovákia felé irányul. Szlovák partnerünk részére kézi cipıvarrást végzünk. Értékesítés e Ft, aránya 7 % volt az összes értékesítésen belül. Büntetés-végrehajtás belsı ellátásra való értékesítés, illetve külsı partnerek felé történı értékesítés megoszlási aránya 44 % - 56 % volt évben. Belföldi értékesítés nettó árbevételének alakulása: BV intézetek, intézmények e Ft BV társaságok e Ft Külsı szervezetek felé e Ft Az összes nettó árbevételen belül termékgyártás aránya 60%, a bérmunka aránya 25%, szolgáltatás és fogvatartott ellátáshoz kapcsolódó áruértékesítés aránya 15 %. Fı termék elıállítási tevékenység a nyomdaipari terület. Itt is jellemzı az erıs konkurencia, ugyanis a térségben számos nyugati érdekeltségő, tıkeerıs vállalkozás mőködik, másrészt a nyomdai tevékenység esélyeit tovább rontja az elektronikus úton való adattovábbítás, mely a nyomtatványpiac folyamatos szőkülésével jár. Beszerzési piacunk kizárólag belföldi jellegő, mely kielégíti termelési tevékenységünk anyagigényét. Befektetési és szerkezet váltási elképzelések Vállalkozásunk 100 %-ban állami kft, így a befektetési lehetıségek igen korlátozottak, még az uniós csatlakozással folyamatosan változó gazdasági környezet mellett is. EU-s pályázati lehetıségekbıl, éppen társaságunk 100 %-ban állami tulajdona miatt a pályázás lehetıségébıl kizáródunk, ehhez konzorciális kapcsolat kellene. Tárgyévi beruházásunk összege e Ft, tervezett éves összege e Ft volt. Célul tőztünk ki olyan beruházások megvalósítását melyekkel költségcsökkentés ( gépjármő állomány cseréje, integrált vállaltirányítási rendszer kiépítése ), hatékonyság és minıségi változás ( konfekció üzemi gépek, nyomdába ragasztó-kötıgép, cérnafőzı gép, lézer printer beszerzése ) érhetı el. Az elhasználódott termelı gépeket, szerszámokat is pótoltuk az év során. Szerkezetváltási elképzeléseink korlátosak ugyan, de a évben megújuló energia forrás ( pellet ) elıállítását, értékesítését és felhasználását tervezzük, ezzel csökkentve a főtési költségeket.

4 24 / 4. oldal A számviteli politika rövid ismertetése A beszámoló formája, a könyvvezetés rendszere, könyvvizsgálat Társaságunk a Számviteli Tv. 9. -a alapján Éves Beszámoló készítésére kötelezett. A SzTv elıírásainak megfelelıen könyvvezetési kötelezettségét a kettıs könyvvitel rendszerében teljesíti. Társaságunk egyszemélyes, 100 %-ban állami tulajdoni hányadú Kft. lévén, a GT. szerint könyvvizsgálatra kötelezett, melyet az EX ASSE Könyvvizsgáló ZRt., Fiedler Gábor bejegyzett könyvvizsgálója végez. Mérlegkészítés idıpontja, tagolása, eredmény-megállapítás módja Az üzleti év idıtartama társaságunknál a naptári évvel azonos. A mérleg fordulónapja az üzleti év utolsó naptári napja. Az éves zárás idıpontja a tárgyévet követı év március hó 15. napja. Társaságunk a beszámoló mérlegét a SzTv. l.sz. mell. A változata szerint, eredmény-kimutatását a SzTv. 2. sz mell. A változata szerinti tagolásban összköltségeljárással, de az alapító információs igényeinek kérésére forgalmi költség eljárással is elkészíti. Az eredmény kimutatás alátámasztására társaságunk az elsıdleges költséghely-költségviselı, másodlagos költségnem elszámolást alkalmazza. Társaságunk a számviteli tv. adta változásokat figyelembe véve, az ott leírt mérlegtagolásokat alkalmazva készíti beszámolóját, további tételtagolást, esetleges összevonást nem használ. A kft. alapvetı célkitőzése, legfontosabb üzleti tevékenységek bemutatása, kiemelve az üzleti év jelentısebb eseményeit A kft. állami feladatot, büntetés-végrehajtási szakfeladatot lát el, helyileg szervesen egybeépült a Váci Fegyház és Börtönnel. Az itt szabadságvesztésüket töltı fogva tartottak foglalkoztatását végzi, a nyereségesség megtartására való törekedés mellett. Legfontosabb üzleti tevékenységeink: - nyomdaipari termékgyártás (fı tevékenységünk) - mőanyag gombgyártás (megszüntetés alatt) - fémipari termékgyártás és felületkezelés, - asztalos-, konfekcióipari termékgyártás, - galvánipari szolgáltatás, - bérmunkában: bırlabda varrás, asztalosipari termékcsomagolás, fa és papír raklap összeszerelése, ládatisztítás, fémhulladék válogatás, oválfilterházak gyártása, - export cipıgyártás bérmunkában, - külsı munkáltatás. Tevékenységi stuktúránk 2008.évtıl tovább bıvült bérmunkában végzett ún. kábelkötegek gyártásával. Zárkaajtót 2008.évben is gyártottunk a Szegedi Fegyház és Börtön, Bács-Kiskun Megyei Bv. Intézet megrendelésére ( 68 db ). Az alapító képviselıje által megfogalmazott elvárás és teljesítendı cél, hogy a foglalkoztatott fogvatartottak létszámát szinten tartsuk. Ezt évben átlagos állományi létszámot nézve teljesítettük, dolgozói fogvatartotti létszám szintjén viszont 6 %-os a csökkenés, mivel csökkent a Kft munkával való ellátottsága is évi bázis átlagos fogvatartotti állományi létszám 286,9 fı, 2008 évben 288,9 fı évi bázis átlagos dolgozó fogvatartotti létszám 235,1 fı, évben 221,1 fı.

5 24 / 5. oldal A üzleti évet e Ft mérleg szerinti eredménnyel zártuk. Értékesítésünk nettó árbevétele e Ft, mely a bázis ( év ) e Ft árbevételéhez viszonyítva 59 %. A bemutatáshoz a évi árbevételt korrigálni kell azzal az árbevétellel, mely a Tiszalöki Börtön PPP konstrukcióban történı beruházásban való részvételünkhöz kapcsolódik, mivel az társaságunk gazdálkodásában egyszeri gazdasági lehetıséget, eredményt hozott e Ft összegben. Így vizsgálva a as árbevétel a korrigált 2007-es árbevétel ( e Ft ) 99 %-a. Foglalkoztatási struktúránk változatlan, összetételét tekintve a vezényelt hivatásos állományból (állomány tábla szerint 70 fı, statisztikai állományi létszám 60,1 fı) és az alkalmazotti állományúakból (18,0 fı átlagos állományi létszám) tevıdik össze. Állománycsoportonkénti bontásban a bérköltség szerkezetét a kiegészítı melléklet 9. sz. táblája mutatja be. Az alkalmazott értékelési eljárások ismertetése: Társaságunk a mérlegben szereplı eszközök és források értékelésének szabályait a Sztv. elıírásai alapján, a helyi sajátosságok figyelembevételével kialakított belsı szabályzatban, a Számviteli politikában és az Eszközök és források értékelési szabályzatában határozza meg. Forgóeszközök értékelése: A vásárolt készletek készletre vétele tényleges beszerzési áron történik, árkülönbözeti számla közbeiktatásával. A felhasználásra jutó árkülönbözet a negyedéves, éves záráskor felosztásra kerül. A készletek felhasználásánál a FIFO módszert alkalmazzuk. Mérleg fordulónapján meglévı saját termeléső készleteket közvetlen önköltségen vesszük számba, mely utókalkulációval kerül meghatározásra, a nyomdaipari késztermékeknél az önköltség számítási szabályzattal összhangban az eladási ár 80 %-ban kerültek számbavételre. Mivel az eladási ár 80 %-ban történı önköltség meghatározása magasnak mutatkozott a tényleges önköltséghez viszonyítva, ezért a képzıdött készletérték különbözettel módosítottuk a nyomdaipari késztermékek nyilvántartási árát. Értékcsökkenés elszámolásának elve Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenése az egyedi értékelés elve alapján, a hasznos élettartam figyelembevétele alapján meghatározott lineáris leírási kulcsokkal számítjuk a bruttó érték alapján. Értékcsökkenést az üzembe helyezés napjától a hasznos élettartam végéig, illetve kivezetéskor a kivezetés napjáig számolunk el. Maradványértékkel évi aktiválásunk során is ( szabályzatunknak megfelelıen) gépjármővek esetében számoltunk. Az 100 e Ft egyedi beszerzési értékő tárgyi eszközök költségét a használatbavételkor egy összegben elszámoltuk értékcsökkenésként. Értékvesztés elszámolásának rendje, kritériumai, eljárásai Számviteli politikánk szerint követelésnél a vevı, az adós minısítése alapján az üzleti év mérleg fordulónapján fennálló és a mérlegkészítés idıpontjáig pénzügyileg nem rendezett követelésnél értékvesztést lehet elszámolni. Jelentısnek minısítjük, ha a különbözet vevınként, adósonként számított összege a követelések 2 %-át eléri.

6 24 / 6. oldal évben leírt vevı követelés 1423 e Ft, melybıl: e Ft a Joro Kft, jelentıs összegő - 7 e Ft a Ruhaipari Szövetkezet, nem jelentıs összegő e Ft a Technik Green Kft, jelentıs behajthatatlan tartozása Készletnél, gomb terméknél 294 e Ft összegő értékvesztés visszaírására került sor, mivel az értékvesztett készlet értékesítésre került. A beszámoló összeállítását, a számviteli elszámolást meghatározó alkalmazott szabályzatok Elsıdlegesen a évi C. számú Számviteli törvény és módosításai határozza meg könyvvezetésünket. A számviteli politika keretében, de önálló belsı szabályzatként hatályos Számlarend Eszközök és források értékelési szabályzata Eszközök és források leltározási szabályzata Pénzkezelési szabályzat Önköltség számítási szabályzat Leltározási és leltárkészítési szabályzat A számviteli alapelvektıl való eltérések Társaságunk könyvvezetési gyakorlata, beszámolója nem tér el a számviteli tv. elıírásaitól, kivételes eltéréseket nem alkalmaztunk, mivel a tv. rendelkezéseinek alkalmazása biztosítja a megbízható, valós összkép bemutatását a mérlegben. Vezetı tisztségviselı, FB tagok járandósága A társaság vezetı tisztségviselıje részére évben kifizetett járandóság e Ft. A felügyelı bizottság tagjainak kifizetett járandóság összesen e Ft. Jelenleg a vállalkozás képviseletére jogosult személy, aki az éves beszámolót köteles aláírni dr. Kıvári Zoltán bv. alezredes, 2094 Nagykovácsi Erdész u.42. sz. alatti lakos. EXASSE Zrt részére könyvvizsgálói szolgáltatásért fizetett díj számla alapján 768 e Ft volt 2008.évben. A díj a havi ellenırzéseket és a mérleg auditálását foglalja magába. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések Céltartalék: évben, várható kötelezettségekre e Ft céltartalékot képeztünk, melybıl e Ft. a galvanizáló üzem környezetvédelmi elıírás által meghatározott kötelezettségek teljesítésére, valamint e Ft évtıl 5 éven keresztül - a 2007.évben a Kész Kft részére gyártott, Tiszalöki Börtön zárkaajtóinak részbeni garanciális kötelezettsége évben feloldásra kerülı e Ft céltartalék, melybıl e Ft a galvanizáló üzem karbantartására felhasznált összeg, 964 e Ft pedig a garanciális javítási kötelezettség 2008.évre jutó része. Aktív idıbeli elhatárolás összege e Ft, melybıl e Ft bevételek aktív idıbeli elhatárolása: e Ft EU-s szolgáltatás e Ft belföldi szolgáltatás árbevétele - 3 e Ft OTP n.évi lakásépítési kölcsön törlesztése.

7 24 / 7. oldal 129 e Ft a költségek, ráfordítások aktív idıbeli elhatárolása: - 3 e Ft OMV kamat - 31 e Ft VPOP szervezet azonosító díja - 39 e Ft évi közlöny, újság elıfizetések, - 42 e Ft casco I.n.évi elıfizetése, - 14 e Ft telefon 2009.évi elıfizetési díja Passzív idıbeli elhatárolás összege e Ft, melybıl Bevételek passzív idıbeli elhatárolására 2007.évben nem került sor. Költségek, ráfordítások passzív idıbeli elhatárolása e Ft melynek részletezése: - OTP 1% kezelési költség 1 e Ft - munkábajárás havi 76 e Ft - foglalkozás eü. szolg.12.havi díja 80 e Ft - befektetési jegyek nem realizált árfolyam vesztesége e Ft Halasztott bevételek az elızı években OP-tıl fejlesztésre kapott támogatás idıbeli elhatárolása: e Ft Az Eszközök mérlegsorai között szereplı Egyéb tartósan adott kölcsön a dolgozók 1 éven túli lakásépítési kölcsön tartozása 129 e Ft 1 éven belüli 19 e Ft, mely a rövidlejáratú kötelezettségek közé átvezetésre került. Saját tıke üzleti éven belüli változása: a 2007 évi e Ft nyereség a Kft évi e Ft összegő eredménytartalékát 2008.évre e Ft-ra módosította. A Kft évi e Ft mérleg szerinti eredményével (veszteség) a saját tıke dec. 31- n e Ft. (A saját tıke részletes kimutatását az 1. sz. melléklet tartalmazza.) Immateriális javak, tárgyi eszközök bruttó értékének, értékcsökkenésének változását, növekedés, csökkenés, átsorolásokat, a könnyebb áttekinthetıség érdekében a 2. sz. táblázat tartalmazza, mérlegtételek szerinti bontásban. Az immateriális javak évi beszerzése e Ft, vagyoni értékő jog, 50 e Ft értékő nem használatos szoftwer selejtezésre került, az immateriális javak 2008.évi tervszerinti értékcsökkenése 819 e Ft, így az immateriális javak nettó értéke e Ft-ra módosult. Tárgyi eszközökön belül az Ingatlanok mérleg szerinti nettó értéke e Ft növekedést mutat az elızı évihez viszonyítva évben tovább folytatódott a számítógépes hálózat bıvítése e Ft értékben került aktiválásra. Befejezıdött a fémtechnológia üzem és a szociális blokk valamint a raktár kialakítása, ezek aktivált értéke e Ft. Az fenti beruházások, mint saját vállalkozásban végzett kivitelezés a Kft saját termelési értékét növelte. Az épület külsı területén elhelyezkedı klub biztonsági rendszerének kialakítása 257 e Ft volt. Az ingatlanok 2008.évi értékcsökkenése e Ft, ezzel a nettó érték 2008.december 31-én e Ft-ra módosult.

8 24 / 8. oldal Mőszaki berendezések, gépek nettó értéke is e Ft-al nıtt a bázis évhez viszonyítva. Beszerzésre került a konfekció üzemünkbe 1 db gombfelvarró gép 445 e Ft érékben, Nyomdaüzemünkbe: - ragasztó- kötıgép e Ft - cérnafőzıgép e Ft - lézer printer 334 e Ft értékben A csiszoló és fúrógépek évi beszerzése 328 e Ft volt mely a fémtechnológiai üzemünk részére került beszerzésre. Mőszaki berendezések és gépek bruttó értékének növekedése összesen e Ft Az elszámolt tervszerinti értékcsökkenés e Ft Terven felüli értékcsökkenés 3 e Ft volt. Mőszaki berendezések és gépek nettó értéke december 31-én e Ft Egyéb berendezések, felszerelések, jármővek nettó értéke e Ft növekedést mutat a bázis évhez. Beszerzésre került 5 db jármő összesen e Ft Számítástechnikai eszközök 194 e Ft Irodai gépek berendezések 659 e Ft értékben Bruttó érték növekedés összesen: e Ft évben 4 db gépjármő került eladásra, melynek nyilvántartott nettó értéke e Ft volt évi tervszerinti értékcsökkenése e Ft. A fentiekbe részletezett módosító tényezık hatására az egyéb berendezések és felszerelések 2008.évi nettó értéke: e Ft. Befejezetlen beruházás állományunk a mérleg fordulónapján: e Ft, épület átalakításával, rendeltetési céljának megváltoztatásával összefüggı (klub helyiség kialakítás) még nem aktivált költsége. Fentiek összhatásaként Befektetett eszközállományunk e Ft-tal nıtt az elızı évhez képest. Az elszámolt értékcsökkenési leírás részletezése: Tárgyévi értékcsökkenés összesen e Ft - tervszerinti értékcsökkenés: e Ft - 50 e Ft alatti azonnali értékcsökkenés: 960 e Ft - terven felüli értékcsökkenés: 3 e Ft Befektetett eszközök részletes bemutatását a 3. sz. melléklet tartalmazza. A számviteli törvény kiemeli a környezetvédelmet közvetlenül szolgáló tárgyi eszközök kiegészítı mellékletben való ismertetését. Elızı évhez hasonlóan, közvetetten a technológiai folyamatba épített környezetvédelmi berendezéseink a galvániszap szőrıberendezés, mely szervesen integrálódik a komplett galván üzem épületgépészeti berendezésbe évben került felhasználása 2007.évben a galvánüzem karbantartására képzett e Ft összegő céltartalék. Felhasználása: Mőgyanta csere ioncserélı oszlopban 453 e Ft Szennyvízszivattyú 597 e Ft Munkahelyi levegı mérése 185 e Ft Nedves gázmosó torony karbantartása 271 e Ft

9 24 / 9. oldal A beszámolási idıszakban nyomdai hulladék, galvániszap veszélyes hulladék nyitó mennyisége 0 kg, tárgyévi növekedése 1040 kg, leadásra került 1040 kg, záró készlet 0 kg. Megsemmisítési díjként összesen 879 e Ft-ot fizetett ki a társaság. Környezetvédelmi birság, egyéb szankció nem volt évben. Egyéb kiegészítések Készletek összetételének megoszlása azok mobilitása szerint Összes készlet állományunk e Ft, melynek 61 %-a anyagkészlet 35 %-a késztermék 4 %-a pedig kereskedelmi árú. Bázis készletállományunkhoz képest a záró állomány e Ft alacsonyabb. Követelések megoszlása lejáratuk és vevık szerinti bontásban: Fizetési határidı Külsı vevık BV szervezet Összesen Határidın belüli ezer ezer ezer 1-90 nap ezer 102 ezer ezer nap 0 7 ezer 7 ezer ezer ezer Összesen ezer ezer ezer Az éves zárás idıpontjáig ( ) vevıink tartozásaikat kiegyenlítették a 153 e Ft visszatartás kivételével, mellyel a Kész Kft. tartozik a társaságnak. Eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések Általános és tételes elıírások Az eredmény reális megítéléséhez és az elızı évekkel való összehasonlíthatóságához számba kell venni azokat a törvényi változásokat, amelyek tılünk függetlenül befolyásolták teljesítményünket. Értékesítés nettó árbevételének, export értékesítés árbevételének bemutatása Az export értékesítés és a belföldi értékesítés árbevételét, tevékenységenkénti megoszlását a 4 sz. melléklet tartalmazza. Export értékesítés árbevétele bázis évhez képest 8 %-kal, e Ft-ról e Ft-ra növekedett. Belföldi értékesítés árbevétele 57%-a az elızı évinek. Az összehasonlítás nem mutat reális képet, mivel év kiemelkedı évnek számított a Tiszalöki börtön berendezéseinek és zárkaajtóinak gyártása miatt. Korrigált belföldi értékesítés nettó árbevételéhez vizsgálva ( e Ft) árbevételhez viszonyítva ez az arány 98,8 %. A 2008.évi árbevételen belül a - bérmunkában végzett tevékenység árbevétele e Ft - a saját elıállítású termékek értékesítés árbevétele: e Ft - - szolgáltatás: e Ft - ebbıl kereskedelmi árú értékesítés: e Ft fuvardíj árbevétele: e Ft egyéb bevételek 8 e Ft

10 24 / 10. oldal Társaságunk az Éves beszámoló részeként összeállítja az összköltség eljárással készített eredmény kimutatás A változatát, mellyel eleget tesz a számviteli tv. kiegészítı melléklet ide vonatkozó elıírásának. Aktivált saját teljesítmények értéke : e Ft. - saját termeléső készletek állományváltozása: e Ft - Saját elıállítású eszközök aktivált értéke: e Ft Értékcsökkenés eredménybefolyásoló hatása 4 %-al magasabb a bázis évhez képest. Egyéb ráfordításunk e Ft, mely a bázis évhez képest jelentıs mértékben, e Ft-al csökkent. Ebbıl: Te értékesítés önköltsége e Ft Készletek selejtezése 432 e Ft Terven felüli értékcsökkenés 3 e Ft Követelések értékvesztése e Ft Környezetvédelmi termékdíj 77 e Ft Környezetterhelési díj 9 e Ft Apeh késedelmi pótlék 1 e Ft Gépjármőadó 411 e Ft Kötbér 450 e Ft Késedelmi kamat 1 e Ft Behajthatatlan követelés 118 e Ft Kerekítés 14 e Ft Egyéb bevételünk: e Ft, mely 55%-al magasabb az elızı évinél. Ebbıl: - TE értékesítés e Ft - Céltartalék felhasználás e Ft - Selejt megtérülés 90 e Ft - Visszaírt értékvesztés / gomb/ 294 e Ft - Biztosító kártérítése: 167 e Ft - OP-tıl kapott normatív+pályázati támogatás e Ft - TB ktg térítés 1% 1 e Ft - Cégautó adó megtérítése 156 e Ft - Egyéb bevétel 113 e Ft Pénzügyi mőveleteink bevétele: e Ft, melybıl - kapott kamat 22 e Ft - értékpapír realizált árfolyam nyeresége e Ft - Követelések realizált árfolyam nyeresége 130 e Ft Pénzügyi mőveletek ráfordítása: e Ft melybıl - Hitel kamat 178 e Ft - Értékpapírok nem realizált árf.vesztesége e Ft - Hitel 2008.dec.31-i árfolyamon árf.veszteség e Ft - Követelések realizált árfolyam vesztesége 220 e Ft Pénzügyi mőveletek eredménye: -117 e Ft

11 24 / 11. oldal Rendkívüli bevételeink: 962 e Ft, mely ebben az évben csak az OP-tól korábbi években fejlesztési támogatásként kapott összeg tárgyévi értékcsökkenés arányos részét tartalmazza. Rendkívüli ráfordításunk évben sincs. Fentieken túl az anyagjellegő ráfordítások, mint a legnagyobb költségelem e Ft, mely a bázisévinek 65%-a, mely szintén nem összehasonlítható a fentiekben bemutatott árbevétel kiesés miatt. Személyi jellegő ráfordításaink 92%-a bázis évinek. Összefoglalva a bázishoz képest az eredményjavító-, és rontó hatások az alábbiak: -árbevétel csökkenés hatása eredmény csökkenés e Ft -anyagi, személyi jell. ráf. csökkenés eredmény növekedést e Ft -egyéb bevételek növekedése eredmény növekedést e Ft -aktivált saját teljesítmények értéke eredmény növekedést e Ft -az értékcsökkenés növekedése eredmény csökkenést e Ft -az egyéb ráfordítás csökkenés eredmény növekedést e Ft -pénzügyi mőv. eredmény csökkenése eredmény csökkenést e Ft összesen e Ft mérleg szerinti eredménycsökkenést idézett elı bázis évhez képest. Fenti árbevétel- és költséghatások összeredményeként üzemi tevékenység eredménye mérlegszerinti eredményünk e Ft e Ft Támogatásként kapott és felhasznált összegek bemutatása Támogatási struktúránk 2007 évrıl évre változatlan maradt, ezért korrekciók nélkül összehasonlítható, értékelhetı. A hivatásos személyi állomány bér és járulékai az OP. által finanszírozott, ennél fogva költségként nem társaságunknál jelentkezik. A támogatási struktúra másik fontos eleme a fogvatartott foglalkoztatásból eredı sajátos többletköltségek normatív és pályázat útján történı támogatása. Ennek trendje évek óta csökkenı tendenciájú, az inflációt is figyelembe véve, romló a támogatás reálérték tartalma. Az elmúlt 7 év támogatása az alábbi: 2001-ben e Ft 2002-ben e Ft ban e Ft, ebbıl e Ft normatív, e Ft pedig nyomdai alapanyagra pályázat útján kapott támogatás ben e Ft, melybıl eFt normatív, e Ft pályázati, e Ft pedig a pálhalmai államháztartásinak nem minısülı támogatás ben e Ft, melybıl e Ft normatív, e Ft. Ft pályázati, e Ft pálhalmai, e Ft tököli államháztartásinak nem minısülı támogatás ban e Ft, melybıl e Ft normatív, e Ft pályázati támogatás ben e Ft, melybıl e Ft normatív, e Ft pályázati támogatás ban e Ft, melybıl e Ft normatív, e Ft pályázati támogatás.

12 24 / 12. oldal A normatív és a pályázati állami támogatások összege bázis évben 21 %-ban, míg tárgyévben csak 18,6 %-ban finanszírozta a tényleges fogvatartott foglalkoztatásból keletkezı sajátos többletkiadásokat. Az elszámolt többletköltség e Ft volt, a kapott támogatás e Ft, a pályázati támogatással együtt. A sajátos foglalkoztatás negatív hatásait elismerték egy 2/1996-os IM-PM közös jogszabállyal, de az állami költségvetés jelenlegi helyzete miatt nem lehet érvényt szerezni e hatályos rendeletnek. A támogatással csökkentett, korrigált mérleg szerinti eredményünk 2008.évben e Ft. A vállalkozás vagyoni helyzetének jellemzése Társaságunk közepes tıkeerısségő gazdasági társaság, az összes eszközökön belül a befektetett eszközök aránya 47 %, mely a bázisévi 39 %-ról 8 %-al nıtt. Abszolút összegében elızı évhez képest a befektetett eszköz e Ft növekedést, az összes eszköz e Ft csökkenést mutat évi mérleg fıösszeg e Ft. Forgóeszköz állományunk összes eszközökön belüli aránya 52%, mely 8%-al alacsonyabb az elızı évinél. Ugyanezt a passzívák oldalán elemezve - a saját tıke összes forrásokon belüli aránya 2008-ben 79 %, mely 4 %-al magasabb a bázis évinél. Mivel a tıke összetételben a saját források aránya meghatározó, eladósodottság mértéke 13 %, szemben a tavalyi 12 %.-al. A tıke hatékonysága a bázis évi +9 % -ról - 3%-ra csökkent. Ezt mutatja a tıke önfinanszírozási mutatója is, mely szerint 100 Ft saját tıkére -3 Ft mérleg szerinti eredmény jut. Tárgyi eszközök fedezettsége a tavalyi 195 %-ról 170 %-ra csökkent, mely mutatja, hogy a saját tıke évi csökkenése miatt - a tárgyi eszközök finanszírozására 70 %-ban nyújt fedezetet, a bázis év 95 %-ával szemben. A tárgyi eszközök avultsági mutatója 46 %, mely 5 % -al javult a bázis évhez viszonyítva. A forgóeszközökön belül a saját forrással finanszírozott forgótıke 79%. Az eszközök fordulat száma 0,8 a 2008.évi nettó árbevételben. Készletek fordulatszáma 6,8 mely szerint a nettó árbevételbıl a készlet 6,8- szer fordult meg, jónak mondható. A bázis évben a készletek fordulatszáma 11 volt. A fenti értékelés azt mutatja, hogy a társaság vagyoni helyzete a bázishoz képest romlott, ami elsısorban a évben kedvezı piaci helyzet kiesésének,valamint az egyre erısödı pénzügyi válság hatásának tudható be. Az 5. sz. mellékletben, a szöveges értékelésen túl táblázatos formában is bemutatjuk a vállalkozás vagyoni helyzetét.

13 24 / 13. oldal A vállalkozás pénzügyi - likviditási helyzetének átfogó jellemzése Likviditási mutató mely a forgóeszközök- kötelezettségekhez viszonyított aránya 391 %, a bázis évinek 79%-a. A kötelezettségeken belül, a szállító csökkent, az egyéb rövid lejáratú kötelezettség nıtt a bázishoz viszonyítva évben visszafizetésre került az OP-tól kapott e Ft kölcsön ,- CHF hosszú lejáratú hitel felvételére került sor 2008.évben, felvételkori árfolyama 143,15 Ft volt, ami 2008.december 31-én átértékelésre került. A válság hatására, az árfolyam különbözet jelentıs, e Ft így a felvett e Ft hitel az év végére e Ft-ra alakult. Likviditásunk évben is biztosított volt, az értékpapírban lekötött pénzeszközünk e Ft-al feloldásával kiegészítve. Értékpapírunk 2008-évben záró állománya e Ft Készpénz likviditásunk, azaz a pénzeszközök és rövidlejáratú kötelezettségek aránya évben 81 %, mely az elızı évihez képest mindössze 1% romlást mutat. Hitelfedezettség a beszámolási idıszakban 52 % azaz a követelések ilyen arányban fedezték a rövid lejáratú kötelezettségek összegét. Vevı-, szállítóállomány arány mutatója 146%., a vevıkövetelésünk december 31-én e Ft- al magasabb a szállítói kötelezettségünknél. Összefoglalva a kft. pénzügyi, likviditási helyzetérıl elmondható, hogy a bázishoz képest a likviditás, hitelfedezettség romlott ugyan,de mértéke nem veszélyeztette a Kft biztonságos mőködését. A 6. sz. mellékletben, a szöveges értékelésen túl táblázatos formában is bemutatjuk a vállalkozás pénzügyi-likviditási helyzetét. Jövedelmi helyzet, jövedelmezıség átfogó elemzése A Kft évi bruttó termelés értéke e Ft volt, mely e Ft marad alatta az elızı év azonos idıszakának Anyagmentes termelési értékünk e Ft, nettó termelési értékünk e Ft. Mérlegszerinti eredményünk e Ft, mely az anyagmentes termelési értéknek -5%-a. A bruttó termelési értékhez viszonyított anyaghányadunk 54%, ( bázis év 58%), bérköltség hányad 41%, ( bázis év 32% ), értékcsökkenési hányad 5 %, ( bázis év 4%). Az értékesítés összes költsége 97 %-a a nettó termelési értéknek, mely 1 %-al magasabb a bázisévinél. Összességében elmondható, hogy évben jelentısen romlott az alaptıke hatékonysága, mely az árbevétel kieséssel, gazdasági válság hatásával valamint a vevı követelések jelentıs értékvesztésével magyarázható. 7. sz. mellékletben, a szöveges értékelésen túl táblázatos formában is bemutatjuk a vállalkozás jövedelmi helyzetét. A kft. pénzügyi helyzetének változását bemutató Cash flow kimutatást a 8.sz. melléklet részletesen tartalmazza. A szokásos vállalkozási tevékenységbıl származó pénzeszköz változás: e Ft Befektetési eszközbıl származó pénzeszköz változás e Ft Pénzügyi mőveletekbıl származó pénzeszköz változás e Ft Pénzeszköz változás e Ft

14 24 / 14. oldal ÖSSZEFOGLALÁS Társaságunk 2008.évi fıbb mutatószámai: Üzemi tevékenység eredménye : Pénzügyi mőveletek eredménye: Szokásos vállalkozásai eredmény : Rendkívüli eredmény : Adózott eredmény: Mérlegszerinti eredmény: Saját tıke én Mérleg fıösszeg: e Ft e Ft e Ft 962 e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft Társaságunk tevékenységi körében a foglalkoztatás színvonalának fenntartásához a büntetés-végrehajtási belsı piac megrendelései nagymértékben hozzájárulnak, mely piacot szükséges megtartani évben is. Az egyre erısödı árversenyben, értékesítési árainkban nehezen vagy egyáltalán nem tudjuk érvényesíteni az emelkedı költségeket. Versenyhelyzetünket gyengítik a 6/1996. IM rendelet által szabályozott, minimálbér változásához kötıdı, minden évben emelkedı fogvatartotti munkadíj megállapítása, a maradéktalanul betartásra kerülı egészséget nem veszélyeztetı biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosítása, a környezetvédelmi és tőzvédelmi elıírások szigorú betartása.. Vác, március 16.

15 24 / 15. oldal

16 24 / 16. oldal

17 24 / 17. oldal

18 24 / 18. oldal

19 24 / 19. oldal

20 24 / 20. oldal

21 24 / 21. oldal

22 24 / 22. oldal

23 24 / 23. oldal

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2009. évi beszámolóhoz Vác, 2010. március 23. dr. Kővári Zoltán bv. alezredes ügyvezető igazgató 20 / 2. oldal I. A vállalkozás vagyoni, pénzügyi helyzetének bemutatása A kft vagyoni

Részletesebben

Kalocsai Konfekcióipari Kft. K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2013. év. Kalocsa, 2013. november 12. Kovács László ügyvezetı igazgató

Kalocsai Konfekcióipari Kft. K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2013. év. Kalocsa, 2013. november 12. Kovács László ügyvezetı igazgató Kalocsai Konfekcióipari Kft. K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET 2013. év Kalocsa, 2013. november 12. Kovács László ügyvezetı igazgató - 2 - A. ÁLTALÁNOS RÉSZ I.1 A vállalkozás bemutatása A Kft. jogelıdjét, a

Részletesebben

2 / 24 I. A vállalkozás vagyoni, pénzügyi helyzetének bemutatása A kft. vagyoni helyzetére, pénzügyi likviditási helyzetére valamint a jövedelmezőségére vonatkozó átfogó elemzést az 5. számú táblázat mutatószámai

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 01. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

Éves Beszámoló. 2011. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Üzleti jelentés Független könyvvizsgálói jelentés

Éves Beszámoló. 2011. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Üzleti jelentés Független könyvvizsgálói jelentés Éves Beszámoló 2011. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Üzleti jelentés Független könyvvizsgálói jelentés Statisztikai számjel: 1169 3062 6420 114 08 Cégjegyzék száma:

Részletesebben

Éves Beszámoló. 2012. december 31.

Éves Beszámoló. 2012. december 31. Éves Beszámoló 2012. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Független könyvvizsgálói jelentés Határozat az adózott eredmény felhasználásáról Statisztikai számjel: 1169 3062

Részletesebben

2 0 1 1. Éves beszámoló

2 0 1 1. Éves beszámoló 1 1 3 0 2 8 0 1 4 9 3 9 1 1 4 1 8 Statisztikai számjel 1 8-1 0-1 0 0 5 4 3 Cégjegyzék száma VASI VOLÁN KÖZLEKEDÉSI Zrt. a vállalkozás megnevezése Szombathely, Körmendi út 92. 94/517-600 a vállalkozás címe,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2009.

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2009. 2009. Miskolc, 2010. 03. 16. Cserép János vezérigazgató TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 2 I/A. A TÁRSASÁG ÉS A SZÁMVITELI POLITIKA BEMUTATÁSA... 2 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA... 2 2. A SZÁMVITELI POLITIKA

Részletesebben

Éves Beszámoló. 2013. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Független könyvvizsgálói jelentés

Éves Beszámoló. 2013. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Független könyvvizsgálói jelentés Éves Beszámoló 2013. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Független könyvvizsgálói jelentés GYİR-SZOL ZRT. Statisztikai számjel: 1169 3062 6420 114 08 Cégjegyzék száma:

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 2 I/A. A TÁRSASÁG ÉS A SZÁMVITELI POLITIKA BEMUTATÁSA... 2 1. A társaság bemutatása... 2 2. A számviteli politika bemutatása... 7 2.3. A piaci értéken történı értékelés

Részletesebben

2012. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK

2012. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK ÁBRÁND-TEXTIL Kft. Sátoraljaújhely./2013. Az ÁBRÁND-TEXTIL Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2012. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Sátoraljaújhely, 2013. január 21. Kocsi

Részletesebben

InterCom Nemzetközi Kulturális Szolgáltató Zártkörően Mőködı Részvénytársaság K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L E T

InterCom Nemzetközi Kulturális Szolgáltató Zártkörően Mőködı Részvénytársaság K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L E T InterCom Nemzetközi Kulturális Szolgáltató Zártkörően Mőködı Részvénytársaság K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L E T 2010.január 01.-2010. december 31. Budapest, 2011. május 27. ---------------------------------------

Részletesebben

DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŐ ZRT V Á C A 2011. ÉVI

DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŐ ZRT V Á C A 2011. ÉVI DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŐ ZRT V Á C A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ RÉSZÉT KÉPEZİ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 1 1.) BEVEZETİ A Kiegészítı Melléklet a számvitelrıl szóló 2000. évi C. törvény alapján a DMRV Duna

Részletesebben

FILANTROP. Környezetvédelmi és Főtéstechnikai Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság

FILANTROP. Környezetvédelmi és Főtéstechnikai Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság FILANTROP Környezetvédelmi és Főtéstechnikai Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a i éves beszámolóhoz 2 A. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.) A Társaság bemutatása A Társaság teljes neve: FILANTROP

Részletesebben

BUFA Budapesti Faipari Termelő és Kereskedelmi Kft. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2013. évi gazdálkodásról

BUFA Budapesti Faipari Termelő és Kereskedelmi Kft. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2013. évi gazdálkodásról BUFA Budapesti Faipari Termelő és Kereskedelmi Kft. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 213. évi gazdálkodásról Budapest, 214. március 17. Gálfi Lajos bv. ezredes büntetés-végrehajtási főtanácsos ügyvezető igazgató

Részletesebben

Keltezés: 2010.02.28... a vállalkozás vezetıje Alföldi Róbert

Keltezés: 2010.02.28... a vállalkozás vezetıje Alföldi Róbert 12519718-9001-114-01 Statisztikai számjel 1 1 01-10-044426 Cégjegyzék száma NEMZETI SZÍNHÁZ ZRT. Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2009.december MÉRLEG "A" változat Eszközök (aktívák) adatok E Ft-ban Sor-

Részletesebben

BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT. 1133 Budapest, Visegrádi u. 111. Adószám: 11893152-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-681826 KSH: 11893152522111301

BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT. 1133 Budapest, Visegrádi u. 111. Adószám: 11893152-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-681826 KSH: 11893152522111301 BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT. 1133 Budapest, Visegrádi u. 111. Adószám: 11893152-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-681826 KSH: 11893152522111301 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2012. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Kovács

Részletesebben

BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT. 1133 Budapest, Visegrádi u. 111. Adószám: 11893152-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-681826 KSH: 11893152522111301

BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT. 1133 Budapest, Visegrádi u. 111. Adószám: 11893152-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-681826 KSH: 11893152522111301 BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT. 1133 Budapest, Visegrádi u. 111. Adószám: 11893152-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-681826 KSH: 11893152522111301 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest,

Részletesebben

DERMÁK Derecskei Mentálhigiénés és Ápolási Központ Kht.

DERMÁK Derecskei Mentálhigiénés és Ápolási Központ Kht. 678. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 6. szám A 153/2008. (V. 31.) MÖK határozat 1. számú melléklete DERMÁK Derecskei Mentálhigiénés és Ápolási Központ Kht. 6. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 679. DERMÁK Derecskei Mentálhigiénés

Részletesebben

SZÁMVITELI POLITIKA SZÁMLAREND

SZÁMVITELI POLITIKA SZÁMLAREND - 1 - PESTSZENTLİRINC-PESTSZENTIMRE EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ KFT SZÁMVITELI POLITIKA SZÁMLAREND Budapest, 2009-12-01 ügyvezetı igazgató - 2 - TARTALOMJEGYZÉK: I. SZÁMVITELI POLITIKA 1. A számviteli politika

Részletesebben

Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Közhasznú Társaság 7200 Dombóvár Kórház u. 39-41. 2007. év Közhasznúsági jelentés

Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Közhasznú Társaság 7200 Dombóvár Kórház u. 39-41. 2007. év Közhasznúsági jelentés Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Közhasznú Társaság 7200 Dombóvár Kórház u. 39-41. 1. A társaság alapadatai 2007. év Közhasznúsági jelentés A Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Közhasznú Társaságot

Részletesebben

Önkormányzati Egészségügyi Holding Zártkörően Mőködı Részvénytársaság

Önkormányzati Egészségügyi Holding Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Önkormányzati Egészségügyi Holding Zártkörően Mőködı Részvénytársaság a 2010. évi összevont (konszolidált) éves beszámoló KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE Debrecen, 2011. június 07. Dr. Ónodi-Szőcs Zoltán igazgatóság

Részletesebben

VITUKI Közhasznú Társaság (1095 Budapest, Kvassay Jenı út 1.)

VITUKI Közhasznú Társaság (1095 Budapest, Kvassay Jenı út 1.) FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A VITUKI Közhasznú Társaság (1095 Budapest, Kvassay Jenı út 1) Éves beszámolójának vizsgálatáról Budapest, 2008 április 29 ügyvezetı igazgató bejegyzett könyvvizsgáló

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ. A.) Általános rész

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ. A.) Általános rész KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ A.) Általános rész A társaság alapadatai, mőködési formája Nemzeti Színház Kiemelkedıen Közhasznú Nonprofit Zrt. Társaság rövidített neve: Nemzeti Színház

Részletesebben

KÉZM F városi Kézm ipari Nonprofit Korlátolt Felel sség Társaság Budapest, XIV. ker. Csömöri út 50-60. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. a 2 0 1 3.

KÉZM F városi Kézm ipari Nonprofit Korlátolt Felel sség Társaság Budapest, XIV. ker. Csömöri út 50-60. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. a 2 0 1 3. KÉZM F városi Kézm ipari Nonprofit Korlátolt Felel sség Társaság Budapest, XIV. ker. Csömöri út 50-60. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a 2 0 1 3. évi Éves beszámolóhoz Budapest, 2014. május 19. Varga Lajos Ügyvezet

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. 2012. évi. Egyszerősített éves beszámolóhoz. Dányi Kommunális Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft 2118 Dány, Pesti út 1.

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. 2012. évi. Egyszerősített éves beszámolóhoz. Dányi Kommunális Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft 2118 Dány, Pesti út 1. Dányi Kommunális Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft 2118 Dány, Pesti út 1. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2012. évi Egyszerősített éves beszámolóhoz Dány, 2013. április 08.......... Fekete Tibor I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

Részletesebben

TİZSDEI ÉVES JELENTÉS 2004. Gyır, 2005. április 26.

TİZSDEI ÉVES JELENTÉS 2004. Gyır, 2005. április 26. TİZSDEI ÉVES JELENTÉS 2004 Gyır, 2005. április 26. Tartalomjegyzék Felelısségvállaló nyilatkozat A Gardénia Csipkefüggönygyár Rt 2004. évi beszámolója A Gardénia Csipkefüggönygyár Rt 2004. évi MSzSz szerinti

Részletesebben

Tartalom 1 A Társaság bemutatása... 2 2 A Társaság számviteli politikájának ismertetése... 3 2.1 Amortizációs politika... 3 2.2 Értékvesztés... 3 2.3 Céltartalék képzés... 4 2.4 A számviteli politika egyéb

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM. Számviteli Politika 2012.

SEMMELWEIS EGYETEM. Számviteli Politika 2012. SEMMELWEIS EGYETEM Számviteli Politika 2012. Tartalom Bevezetés...3 Fogalmak... 3 1. A számviteli politika célja... 4 2. A számviteli politika kidolgozásának jogszabályi háttere... 4 3. A Számviteli politika

Részletesebben

MÁV INFORMATIKA ZRT.

MÁV INFORMATIKA ZRT. MÁV - CSOPORT Egységes kiegészítő melléklet MÁV INFORMATIKA ZRT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. 1/43 Tartalomjegyzék I Általános kiegészítések 5 I.1 A vállalkozás bemutatása 5 I.2 A Társaság által alkalmazott

Részletesebben