KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A évi beszámolóhoz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz"

Átírás

1 24 / 1. oldal KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A évi beszámolóhoz Vác, március 16. dr. Kıvári Zoltán bv. alezredes ügyvezetı igazgató A vállalkozás rövid bemutatása Társaságunk a Duna-Mix Kft. a Dunai Tömegcikkipari Vállalat jogutódjaként l994. január l-e óta mőködik a jelenlegi szervezeti formában, tulajdonosi hányadát tekintve100 %-ban állami tulajdon szep-

2 24 / 2. oldal tember 25-ig a tulajdonosi jogokat az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium gyakorolta, az alapító képviselıje a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoka volt. Az állami vagyonról szóló évi CVI. tv. (Vtv.) szeptember 25-én lépett hatályba, mely a Magyar Állam tulajdonában álló vagyon feletti tulajdonosi joggyakorlás módját és szervezetét és e vagyon kezelését szabályozza. A tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács (NVT) gyakorolja. A NVT 14/2007.(X.24.) NVT számú határozatában kimondta, hogy a központi költségvetési szervek vagyonkezelésében lévı társasági részesedések tekintetében a tulajdonosi jogok gyakorlását december 31-ig az Állami Privatizációs és Vagyonkezelı Zrt. (ÁPV Zrt.) útján látja el. A Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács 238/2008.(IV.30.). sz. határozatában úgy döntött, hogy a társaság vagyonkezelıi jogát ideiglenesen, december 31.-ig a BV. OP. részére átadja, a Büntetésvégrehajtás országos parancsnoka jelen vagyonkezelési szerzıdés alapján jogosult a tulajdonosi jogokat gyakorolni. Fentiek értelmében a Duna-Mix Kft. tulajdonosi jogainak gyakorlója tıl a Büntetésvégrehajtás Országos Parancsnoka. A társaság tevékenységi köre:(teáor'08 szerint) Nyomás (fıtevékenység) Munkaruházat gyártása Felsıruházat gyártása Alsóruházat gyártása Egyéb ruházat, kiegészítık gyártása Egyéb máshova nem sorolt feldolgozóipari tevékenység Épületasztalos-ipari termék gyártása Épületasztalos szerkezet szerelése Tároló fatermék gyártása Egyéb fa-parafatermék, fonott árú gyártása Egyéb, ipari eszközgyártás Irodai papírárú gyártása Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás Nyomdai elıkészítı tevékenység Egyéb mőanyag termék gyártása Szerelvény gyártás Fém épületelem gyártása Fémfelület-kezelés Szerszámgyártás Fémmegmunkálás szerszámgépgyártás Egyéb szerszámgépgyártás Ipari gép, berendezés üzembe helyezése Evıeszköz gyártás Máshova nem sorolt egyéb ipari fémfeldolgozási termék gyártása Egyéb bútor gyártása Bútor, lakberendezési tárgy javítása Sportszergyártás Egyéb személyi háztartási készülék javítása Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Csomagolás

3 24 / 3. oldal Hulladék újrahasznosítása Textil nagykereskedelem Ruházat-lábbeli nagykereskedelme Bútor- szınyeg- világítóberendezés nagykereskedelme Egyéb máshová nem sorolható háztartási cikk nagykereskedelme Vegyes termékkörő nagykereskedelem A vállalkozás piaci pozíciója Értékesítési piacunk jellemzıen belföldi, export tevékenységünk az Európai Unión belül Szlovákia felé irányul. Szlovák partnerünk részére kézi cipıvarrást végzünk. Értékesítés e Ft, aránya 7 % volt az összes értékesítésen belül. Büntetés-végrehajtás belsı ellátásra való értékesítés, illetve külsı partnerek felé történı értékesítés megoszlási aránya 44 % - 56 % volt évben. Belföldi értékesítés nettó árbevételének alakulása: BV intézetek, intézmények e Ft BV társaságok e Ft Külsı szervezetek felé e Ft Az összes nettó árbevételen belül termékgyártás aránya 60%, a bérmunka aránya 25%, szolgáltatás és fogvatartott ellátáshoz kapcsolódó áruértékesítés aránya 15 %. Fı termék elıállítási tevékenység a nyomdaipari terület. Itt is jellemzı az erıs konkurencia, ugyanis a térségben számos nyugati érdekeltségő, tıkeerıs vállalkozás mőködik, másrészt a nyomdai tevékenység esélyeit tovább rontja az elektronikus úton való adattovábbítás, mely a nyomtatványpiac folyamatos szőkülésével jár. Beszerzési piacunk kizárólag belföldi jellegő, mely kielégíti termelési tevékenységünk anyagigényét. Befektetési és szerkezet váltási elképzelések Vállalkozásunk 100 %-ban állami kft, így a befektetési lehetıségek igen korlátozottak, még az uniós csatlakozással folyamatosan változó gazdasági környezet mellett is. EU-s pályázati lehetıségekbıl, éppen társaságunk 100 %-ban állami tulajdona miatt a pályázás lehetıségébıl kizáródunk, ehhez konzorciális kapcsolat kellene. Tárgyévi beruházásunk összege e Ft, tervezett éves összege e Ft volt. Célul tőztünk ki olyan beruházások megvalósítását melyekkel költségcsökkentés ( gépjármő állomány cseréje, integrált vállaltirányítási rendszer kiépítése ), hatékonyság és minıségi változás ( konfekció üzemi gépek, nyomdába ragasztó-kötıgép, cérnafőzı gép, lézer printer beszerzése ) érhetı el. Az elhasználódott termelı gépeket, szerszámokat is pótoltuk az év során. Szerkezetváltási elképzeléseink korlátosak ugyan, de a évben megújuló energia forrás ( pellet ) elıállítását, értékesítését és felhasználását tervezzük, ezzel csökkentve a főtési költségeket.

4 24 / 4. oldal A számviteli politika rövid ismertetése A beszámoló formája, a könyvvezetés rendszere, könyvvizsgálat Társaságunk a Számviteli Tv. 9. -a alapján Éves Beszámoló készítésére kötelezett. A SzTv elıírásainak megfelelıen könyvvezetési kötelezettségét a kettıs könyvvitel rendszerében teljesíti. Társaságunk egyszemélyes, 100 %-ban állami tulajdoni hányadú Kft. lévén, a GT. szerint könyvvizsgálatra kötelezett, melyet az EX ASSE Könyvvizsgáló ZRt., Fiedler Gábor bejegyzett könyvvizsgálója végez. Mérlegkészítés idıpontja, tagolása, eredmény-megállapítás módja Az üzleti év idıtartama társaságunknál a naptári évvel azonos. A mérleg fordulónapja az üzleti év utolsó naptári napja. Az éves zárás idıpontja a tárgyévet követı év március hó 15. napja. Társaságunk a beszámoló mérlegét a SzTv. l.sz. mell. A változata szerint, eredmény-kimutatását a SzTv. 2. sz mell. A változata szerinti tagolásban összköltségeljárással, de az alapító információs igényeinek kérésére forgalmi költség eljárással is elkészíti. Az eredmény kimutatás alátámasztására társaságunk az elsıdleges költséghely-költségviselı, másodlagos költségnem elszámolást alkalmazza. Társaságunk a számviteli tv. adta változásokat figyelembe véve, az ott leírt mérlegtagolásokat alkalmazva készíti beszámolóját, további tételtagolást, esetleges összevonást nem használ. A kft. alapvetı célkitőzése, legfontosabb üzleti tevékenységek bemutatása, kiemelve az üzleti év jelentısebb eseményeit A kft. állami feladatot, büntetés-végrehajtási szakfeladatot lát el, helyileg szervesen egybeépült a Váci Fegyház és Börtönnel. Az itt szabadságvesztésüket töltı fogva tartottak foglalkoztatását végzi, a nyereségesség megtartására való törekedés mellett. Legfontosabb üzleti tevékenységeink: - nyomdaipari termékgyártás (fı tevékenységünk) - mőanyag gombgyártás (megszüntetés alatt) - fémipari termékgyártás és felületkezelés, - asztalos-, konfekcióipari termékgyártás, - galvánipari szolgáltatás, - bérmunkában: bırlabda varrás, asztalosipari termékcsomagolás, fa és papír raklap összeszerelése, ládatisztítás, fémhulladék válogatás, oválfilterházak gyártása, - export cipıgyártás bérmunkában, - külsı munkáltatás. Tevékenységi stuktúránk 2008.évtıl tovább bıvült bérmunkában végzett ún. kábelkötegek gyártásával. Zárkaajtót 2008.évben is gyártottunk a Szegedi Fegyház és Börtön, Bács-Kiskun Megyei Bv. Intézet megrendelésére ( 68 db ). Az alapító képviselıje által megfogalmazott elvárás és teljesítendı cél, hogy a foglalkoztatott fogvatartottak létszámát szinten tartsuk. Ezt évben átlagos állományi létszámot nézve teljesítettük, dolgozói fogvatartotti létszám szintjén viszont 6 %-os a csökkenés, mivel csökkent a Kft munkával való ellátottsága is évi bázis átlagos fogvatartotti állományi létszám 286,9 fı, 2008 évben 288,9 fı évi bázis átlagos dolgozó fogvatartotti létszám 235,1 fı, évben 221,1 fı.

5 24 / 5. oldal A üzleti évet e Ft mérleg szerinti eredménnyel zártuk. Értékesítésünk nettó árbevétele e Ft, mely a bázis ( év ) e Ft árbevételéhez viszonyítva 59 %. A bemutatáshoz a évi árbevételt korrigálni kell azzal az árbevétellel, mely a Tiszalöki Börtön PPP konstrukcióban történı beruházásban való részvételünkhöz kapcsolódik, mivel az társaságunk gazdálkodásában egyszeri gazdasági lehetıséget, eredményt hozott e Ft összegben. Így vizsgálva a as árbevétel a korrigált 2007-es árbevétel ( e Ft ) 99 %-a. Foglalkoztatási struktúránk változatlan, összetételét tekintve a vezényelt hivatásos állományból (állomány tábla szerint 70 fı, statisztikai állományi létszám 60,1 fı) és az alkalmazotti állományúakból (18,0 fı átlagos állományi létszám) tevıdik össze. Állománycsoportonkénti bontásban a bérköltség szerkezetét a kiegészítı melléklet 9. sz. táblája mutatja be. Az alkalmazott értékelési eljárások ismertetése: Társaságunk a mérlegben szereplı eszközök és források értékelésének szabályait a Sztv. elıírásai alapján, a helyi sajátosságok figyelembevételével kialakított belsı szabályzatban, a Számviteli politikában és az Eszközök és források értékelési szabályzatában határozza meg. Forgóeszközök értékelése: A vásárolt készletek készletre vétele tényleges beszerzési áron történik, árkülönbözeti számla közbeiktatásával. A felhasználásra jutó árkülönbözet a negyedéves, éves záráskor felosztásra kerül. A készletek felhasználásánál a FIFO módszert alkalmazzuk. Mérleg fordulónapján meglévı saját termeléső készleteket közvetlen önköltségen vesszük számba, mely utókalkulációval kerül meghatározásra, a nyomdaipari késztermékeknél az önköltség számítási szabályzattal összhangban az eladási ár 80 %-ban kerültek számbavételre. Mivel az eladási ár 80 %-ban történı önköltség meghatározása magasnak mutatkozott a tényleges önköltséghez viszonyítva, ezért a képzıdött készletérték különbözettel módosítottuk a nyomdaipari késztermékek nyilvántartási árát. Értékcsökkenés elszámolásának elve Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenése az egyedi értékelés elve alapján, a hasznos élettartam figyelembevétele alapján meghatározott lineáris leírási kulcsokkal számítjuk a bruttó érték alapján. Értékcsökkenést az üzembe helyezés napjától a hasznos élettartam végéig, illetve kivezetéskor a kivezetés napjáig számolunk el. Maradványértékkel évi aktiválásunk során is ( szabályzatunknak megfelelıen) gépjármővek esetében számoltunk. Az 100 e Ft egyedi beszerzési értékő tárgyi eszközök költségét a használatbavételkor egy összegben elszámoltuk értékcsökkenésként. Értékvesztés elszámolásának rendje, kritériumai, eljárásai Számviteli politikánk szerint követelésnél a vevı, az adós minısítése alapján az üzleti év mérleg fordulónapján fennálló és a mérlegkészítés idıpontjáig pénzügyileg nem rendezett követelésnél értékvesztést lehet elszámolni. Jelentısnek minısítjük, ha a különbözet vevınként, adósonként számított összege a követelések 2 %-át eléri.

6 24 / 6. oldal évben leírt vevı követelés 1423 e Ft, melybıl: e Ft a Joro Kft, jelentıs összegő - 7 e Ft a Ruhaipari Szövetkezet, nem jelentıs összegő e Ft a Technik Green Kft, jelentıs behajthatatlan tartozása Készletnél, gomb terméknél 294 e Ft összegő értékvesztés visszaírására került sor, mivel az értékvesztett készlet értékesítésre került. A beszámoló összeállítását, a számviteli elszámolást meghatározó alkalmazott szabályzatok Elsıdlegesen a évi C. számú Számviteli törvény és módosításai határozza meg könyvvezetésünket. A számviteli politika keretében, de önálló belsı szabályzatként hatályos Számlarend Eszközök és források értékelési szabályzata Eszközök és források leltározási szabályzata Pénzkezelési szabályzat Önköltség számítási szabályzat Leltározási és leltárkészítési szabályzat A számviteli alapelvektıl való eltérések Társaságunk könyvvezetési gyakorlata, beszámolója nem tér el a számviteli tv. elıírásaitól, kivételes eltéréseket nem alkalmaztunk, mivel a tv. rendelkezéseinek alkalmazása biztosítja a megbízható, valós összkép bemutatását a mérlegben. Vezetı tisztségviselı, FB tagok járandósága A társaság vezetı tisztségviselıje részére évben kifizetett járandóság e Ft. A felügyelı bizottság tagjainak kifizetett járandóság összesen e Ft. Jelenleg a vállalkozás képviseletére jogosult személy, aki az éves beszámolót köteles aláírni dr. Kıvári Zoltán bv. alezredes, 2094 Nagykovácsi Erdész u.42. sz. alatti lakos. EXASSE Zrt részére könyvvizsgálói szolgáltatásért fizetett díj számla alapján 768 e Ft volt 2008.évben. A díj a havi ellenırzéseket és a mérleg auditálását foglalja magába. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések Céltartalék: évben, várható kötelezettségekre e Ft céltartalékot képeztünk, melybıl e Ft. a galvanizáló üzem környezetvédelmi elıírás által meghatározott kötelezettségek teljesítésére, valamint e Ft évtıl 5 éven keresztül - a 2007.évben a Kész Kft részére gyártott, Tiszalöki Börtön zárkaajtóinak részbeni garanciális kötelezettsége évben feloldásra kerülı e Ft céltartalék, melybıl e Ft a galvanizáló üzem karbantartására felhasznált összeg, 964 e Ft pedig a garanciális javítási kötelezettség 2008.évre jutó része. Aktív idıbeli elhatárolás összege e Ft, melybıl e Ft bevételek aktív idıbeli elhatárolása: e Ft EU-s szolgáltatás e Ft belföldi szolgáltatás árbevétele - 3 e Ft OTP n.évi lakásépítési kölcsön törlesztése.

7 24 / 7. oldal 129 e Ft a költségek, ráfordítások aktív idıbeli elhatárolása: - 3 e Ft OMV kamat - 31 e Ft VPOP szervezet azonosító díja - 39 e Ft évi közlöny, újság elıfizetések, - 42 e Ft casco I.n.évi elıfizetése, - 14 e Ft telefon 2009.évi elıfizetési díja Passzív idıbeli elhatárolás összege e Ft, melybıl Bevételek passzív idıbeli elhatárolására 2007.évben nem került sor. Költségek, ráfordítások passzív idıbeli elhatárolása e Ft melynek részletezése: - OTP 1% kezelési költség 1 e Ft - munkábajárás havi 76 e Ft - foglalkozás eü. szolg.12.havi díja 80 e Ft - befektetési jegyek nem realizált árfolyam vesztesége e Ft Halasztott bevételek az elızı években OP-tıl fejlesztésre kapott támogatás idıbeli elhatárolása: e Ft Az Eszközök mérlegsorai között szereplı Egyéb tartósan adott kölcsön a dolgozók 1 éven túli lakásépítési kölcsön tartozása 129 e Ft 1 éven belüli 19 e Ft, mely a rövidlejáratú kötelezettségek közé átvezetésre került. Saját tıke üzleti éven belüli változása: a 2007 évi e Ft nyereség a Kft évi e Ft összegő eredménytartalékát 2008.évre e Ft-ra módosította. A Kft évi e Ft mérleg szerinti eredményével (veszteség) a saját tıke dec. 31- n e Ft. (A saját tıke részletes kimutatását az 1. sz. melléklet tartalmazza.) Immateriális javak, tárgyi eszközök bruttó értékének, értékcsökkenésének változását, növekedés, csökkenés, átsorolásokat, a könnyebb áttekinthetıség érdekében a 2. sz. táblázat tartalmazza, mérlegtételek szerinti bontásban. Az immateriális javak évi beszerzése e Ft, vagyoni értékő jog, 50 e Ft értékő nem használatos szoftwer selejtezésre került, az immateriális javak 2008.évi tervszerinti értékcsökkenése 819 e Ft, így az immateriális javak nettó értéke e Ft-ra módosult. Tárgyi eszközökön belül az Ingatlanok mérleg szerinti nettó értéke e Ft növekedést mutat az elızı évihez viszonyítva évben tovább folytatódott a számítógépes hálózat bıvítése e Ft értékben került aktiválásra. Befejezıdött a fémtechnológia üzem és a szociális blokk valamint a raktár kialakítása, ezek aktivált értéke e Ft. Az fenti beruházások, mint saját vállalkozásban végzett kivitelezés a Kft saját termelési értékét növelte. Az épület külsı területén elhelyezkedı klub biztonsági rendszerének kialakítása 257 e Ft volt. Az ingatlanok 2008.évi értékcsökkenése e Ft, ezzel a nettó érték 2008.december 31-én e Ft-ra módosult.

8 24 / 8. oldal Mőszaki berendezések, gépek nettó értéke is e Ft-al nıtt a bázis évhez viszonyítva. Beszerzésre került a konfekció üzemünkbe 1 db gombfelvarró gép 445 e Ft érékben, Nyomdaüzemünkbe: - ragasztó- kötıgép e Ft - cérnafőzıgép e Ft - lézer printer 334 e Ft értékben A csiszoló és fúrógépek évi beszerzése 328 e Ft volt mely a fémtechnológiai üzemünk részére került beszerzésre. Mőszaki berendezések és gépek bruttó értékének növekedése összesen e Ft Az elszámolt tervszerinti értékcsökkenés e Ft Terven felüli értékcsökkenés 3 e Ft volt. Mőszaki berendezések és gépek nettó értéke december 31-én e Ft Egyéb berendezések, felszerelések, jármővek nettó értéke e Ft növekedést mutat a bázis évhez. Beszerzésre került 5 db jármő összesen e Ft Számítástechnikai eszközök 194 e Ft Irodai gépek berendezések 659 e Ft értékben Bruttó érték növekedés összesen: e Ft évben 4 db gépjármő került eladásra, melynek nyilvántartott nettó értéke e Ft volt évi tervszerinti értékcsökkenése e Ft. A fentiekbe részletezett módosító tényezık hatására az egyéb berendezések és felszerelések 2008.évi nettó értéke: e Ft. Befejezetlen beruházás állományunk a mérleg fordulónapján: e Ft, épület átalakításával, rendeltetési céljának megváltoztatásával összefüggı (klub helyiség kialakítás) még nem aktivált költsége. Fentiek összhatásaként Befektetett eszközállományunk e Ft-tal nıtt az elızı évhez képest. Az elszámolt értékcsökkenési leírás részletezése: Tárgyévi értékcsökkenés összesen e Ft - tervszerinti értékcsökkenés: e Ft - 50 e Ft alatti azonnali értékcsökkenés: 960 e Ft - terven felüli értékcsökkenés: 3 e Ft Befektetett eszközök részletes bemutatását a 3. sz. melléklet tartalmazza. A számviteli törvény kiemeli a környezetvédelmet közvetlenül szolgáló tárgyi eszközök kiegészítı mellékletben való ismertetését. Elızı évhez hasonlóan, közvetetten a technológiai folyamatba épített környezetvédelmi berendezéseink a galvániszap szőrıberendezés, mely szervesen integrálódik a komplett galván üzem épületgépészeti berendezésbe évben került felhasználása 2007.évben a galvánüzem karbantartására képzett e Ft összegő céltartalék. Felhasználása: Mőgyanta csere ioncserélı oszlopban 453 e Ft Szennyvízszivattyú 597 e Ft Munkahelyi levegı mérése 185 e Ft Nedves gázmosó torony karbantartása 271 e Ft

9 24 / 9. oldal A beszámolási idıszakban nyomdai hulladék, galvániszap veszélyes hulladék nyitó mennyisége 0 kg, tárgyévi növekedése 1040 kg, leadásra került 1040 kg, záró készlet 0 kg. Megsemmisítési díjként összesen 879 e Ft-ot fizetett ki a társaság. Környezetvédelmi birság, egyéb szankció nem volt évben. Egyéb kiegészítések Készletek összetételének megoszlása azok mobilitása szerint Összes készlet állományunk e Ft, melynek 61 %-a anyagkészlet 35 %-a késztermék 4 %-a pedig kereskedelmi árú. Bázis készletállományunkhoz képest a záró állomány e Ft alacsonyabb. Követelések megoszlása lejáratuk és vevık szerinti bontásban: Fizetési határidı Külsı vevık BV szervezet Összesen Határidın belüli ezer ezer ezer 1-90 nap ezer 102 ezer ezer nap 0 7 ezer 7 ezer ezer ezer Összesen ezer ezer ezer Az éves zárás idıpontjáig ( ) vevıink tartozásaikat kiegyenlítették a 153 e Ft visszatartás kivételével, mellyel a Kész Kft. tartozik a társaságnak. Eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések Általános és tételes elıírások Az eredmény reális megítéléséhez és az elızı évekkel való összehasonlíthatóságához számba kell venni azokat a törvényi változásokat, amelyek tılünk függetlenül befolyásolták teljesítményünket. Értékesítés nettó árbevételének, export értékesítés árbevételének bemutatása Az export értékesítés és a belföldi értékesítés árbevételét, tevékenységenkénti megoszlását a 4 sz. melléklet tartalmazza. Export értékesítés árbevétele bázis évhez képest 8 %-kal, e Ft-ról e Ft-ra növekedett. Belföldi értékesítés árbevétele 57%-a az elızı évinek. Az összehasonlítás nem mutat reális képet, mivel év kiemelkedı évnek számított a Tiszalöki börtön berendezéseinek és zárkaajtóinak gyártása miatt. Korrigált belföldi értékesítés nettó árbevételéhez vizsgálva ( e Ft) árbevételhez viszonyítva ez az arány 98,8 %. A 2008.évi árbevételen belül a - bérmunkában végzett tevékenység árbevétele e Ft - a saját elıállítású termékek értékesítés árbevétele: e Ft - - szolgáltatás: e Ft - ebbıl kereskedelmi árú értékesítés: e Ft fuvardíj árbevétele: e Ft egyéb bevételek 8 e Ft

10 24 / 10. oldal Társaságunk az Éves beszámoló részeként összeállítja az összköltség eljárással készített eredmény kimutatás A változatát, mellyel eleget tesz a számviteli tv. kiegészítı melléklet ide vonatkozó elıírásának. Aktivált saját teljesítmények értéke : e Ft. - saját termeléső készletek állományváltozása: e Ft - Saját elıállítású eszközök aktivált értéke: e Ft Értékcsökkenés eredménybefolyásoló hatása 4 %-al magasabb a bázis évhez képest. Egyéb ráfordításunk e Ft, mely a bázis évhez képest jelentıs mértékben, e Ft-al csökkent. Ebbıl: Te értékesítés önköltsége e Ft Készletek selejtezése 432 e Ft Terven felüli értékcsökkenés 3 e Ft Követelések értékvesztése e Ft Környezetvédelmi termékdíj 77 e Ft Környezetterhelési díj 9 e Ft Apeh késedelmi pótlék 1 e Ft Gépjármőadó 411 e Ft Kötbér 450 e Ft Késedelmi kamat 1 e Ft Behajthatatlan követelés 118 e Ft Kerekítés 14 e Ft Egyéb bevételünk: e Ft, mely 55%-al magasabb az elızı évinél. Ebbıl: - TE értékesítés e Ft - Céltartalék felhasználás e Ft - Selejt megtérülés 90 e Ft - Visszaírt értékvesztés / gomb/ 294 e Ft - Biztosító kártérítése: 167 e Ft - OP-tıl kapott normatív+pályázati támogatás e Ft - TB ktg térítés 1% 1 e Ft - Cégautó adó megtérítése 156 e Ft - Egyéb bevétel 113 e Ft Pénzügyi mőveleteink bevétele: e Ft, melybıl - kapott kamat 22 e Ft - értékpapír realizált árfolyam nyeresége e Ft - Követelések realizált árfolyam nyeresége 130 e Ft Pénzügyi mőveletek ráfordítása: e Ft melybıl - Hitel kamat 178 e Ft - Értékpapírok nem realizált árf.vesztesége e Ft - Hitel 2008.dec.31-i árfolyamon árf.veszteség e Ft - Követelések realizált árfolyam vesztesége 220 e Ft Pénzügyi mőveletek eredménye: -117 e Ft

11 24 / 11. oldal Rendkívüli bevételeink: 962 e Ft, mely ebben az évben csak az OP-tól korábbi években fejlesztési támogatásként kapott összeg tárgyévi értékcsökkenés arányos részét tartalmazza. Rendkívüli ráfordításunk évben sincs. Fentieken túl az anyagjellegő ráfordítások, mint a legnagyobb költségelem e Ft, mely a bázisévinek 65%-a, mely szintén nem összehasonlítható a fentiekben bemutatott árbevétel kiesés miatt. Személyi jellegő ráfordításaink 92%-a bázis évinek. Összefoglalva a bázishoz képest az eredményjavító-, és rontó hatások az alábbiak: -árbevétel csökkenés hatása eredmény csökkenés e Ft -anyagi, személyi jell. ráf. csökkenés eredmény növekedést e Ft -egyéb bevételek növekedése eredmény növekedést e Ft -aktivált saját teljesítmények értéke eredmény növekedést e Ft -az értékcsökkenés növekedése eredmény csökkenést e Ft -az egyéb ráfordítás csökkenés eredmény növekedést e Ft -pénzügyi mőv. eredmény csökkenése eredmény csökkenést e Ft összesen e Ft mérleg szerinti eredménycsökkenést idézett elı bázis évhez képest. Fenti árbevétel- és költséghatások összeredményeként üzemi tevékenység eredménye mérlegszerinti eredményünk e Ft e Ft Támogatásként kapott és felhasznált összegek bemutatása Támogatási struktúránk 2007 évrıl évre változatlan maradt, ezért korrekciók nélkül összehasonlítható, értékelhetı. A hivatásos személyi állomány bér és járulékai az OP. által finanszírozott, ennél fogva költségként nem társaságunknál jelentkezik. A támogatási struktúra másik fontos eleme a fogvatartott foglalkoztatásból eredı sajátos többletköltségek normatív és pályázat útján történı támogatása. Ennek trendje évek óta csökkenı tendenciájú, az inflációt is figyelembe véve, romló a támogatás reálérték tartalma. Az elmúlt 7 év támogatása az alábbi: 2001-ben e Ft 2002-ben e Ft ban e Ft, ebbıl e Ft normatív, e Ft pedig nyomdai alapanyagra pályázat útján kapott támogatás ben e Ft, melybıl eFt normatív, e Ft pályázati, e Ft pedig a pálhalmai államháztartásinak nem minısülı támogatás ben e Ft, melybıl e Ft normatív, e Ft. Ft pályázati, e Ft pálhalmai, e Ft tököli államháztartásinak nem minısülı támogatás ban e Ft, melybıl e Ft normatív, e Ft pályázati támogatás ben e Ft, melybıl e Ft normatív, e Ft pályázati támogatás ban e Ft, melybıl e Ft normatív, e Ft pályázati támogatás.

12 24 / 12. oldal A normatív és a pályázati állami támogatások összege bázis évben 21 %-ban, míg tárgyévben csak 18,6 %-ban finanszírozta a tényleges fogvatartott foglalkoztatásból keletkezı sajátos többletkiadásokat. Az elszámolt többletköltség e Ft volt, a kapott támogatás e Ft, a pályázati támogatással együtt. A sajátos foglalkoztatás negatív hatásait elismerték egy 2/1996-os IM-PM közös jogszabállyal, de az állami költségvetés jelenlegi helyzete miatt nem lehet érvényt szerezni e hatályos rendeletnek. A támogatással csökkentett, korrigált mérleg szerinti eredményünk 2008.évben e Ft. A vállalkozás vagyoni helyzetének jellemzése Társaságunk közepes tıkeerısségő gazdasági társaság, az összes eszközökön belül a befektetett eszközök aránya 47 %, mely a bázisévi 39 %-ról 8 %-al nıtt. Abszolút összegében elızı évhez képest a befektetett eszköz e Ft növekedést, az összes eszköz e Ft csökkenést mutat évi mérleg fıösszeg e Ft. Forgóeszköz állományunk összes eszközökön belüli aránya 52%, mely 8%-al alacsonyabb az elızı évinél. Ugyanezt a passzívák oldalán elemezve - a saját tıke összes forrásokon belüli aránya 2008-ben 79 %, mely 4 %-al magasabb a bázis évinél. Mivel a tıke összetételben a saját források aránya meghatározó, eladósodottság mértéke 13 %, szemben a tavalyi 12 %.-al. A tıke hatékonysága a bázis évi +9 % -ról - 3%-ra csökkent. Ezt mutatja a tıke önfinanszírozási mutatója is, mely szerint 100 Ft saját tıkére -3 Ft mérleg szerinti eredmény jut. Tárgyi eszközök fedezettsége a tavalyi 195 %-ról 170 %-ra csökkent, mely mutatja, hogy a saját tıke évi csökkenése miatt - a tárgyi eszközök finanszírozására 70 %-ban nyújt fedezetet, a bázis év 95 %-ával szemben. A tárgyi eszközök avultsági mutatója 46 %, mely 5 % -al javult a bázis évhez viszonyítva. A forgóeszközökön belül a saját forrással finanszírozott forgótıke 79%. Az eszközök fordulat száma 0,8 a 2008.évi nettó árbevételben. Készletek fordulatszáma 6,8 mely szerint a nettó árbevételbıl a készlet 6,8- szer fordult meg, jónak mondható. A bázis évben a készletek fordulatszáma 11 volt. A fenti értékelés azt mutatja, hogy a társaság vagyoni helyzete a bázishoz képest romlott, ami elsısorban a évben kedvezı piaci helyzet kiesésének,valamint az egyre erısödı pénzügyi válság hatásának tudható be. Az 5. sz. mellékletben, a szöveges értékelésen túl táblázatos formában is bemutatjuk a vállalkozás vagyoni helyzetét.

13 24 / 13. oldal A vállalkozás pénzügyi - likviditási helyzetének átfogó jellemzése Likviditási mutató mely a forgóeszközök- kötelezettségekhez viszonyított aránya 391 %, a bázis évinek 79%-a. A kötelezettségeken belül, a szállító csökkent, az egyéb rövid lejáratú kötelezettség nıtt a bázishoz viszonyítva évben visszafizetésre került az OP-tól kapott e Ft kölcsön ,- CHF hosszú lejáratú hitel felvételére került sor 2008.évben, felvételkori árfolyama 143,15 Ft volt, ami 2008.december 31-én átértékelésre került. A válság hatására, az árfolyam különbözet jelentıs, e Ft így a felvett e Ft hitel az év végére e Ft-ra alakult. Likviditásunk évben is biztosított volt, az értékpapírban lekötött pénzeszközünk e Ft-al feloldásával kiegészítve. Értékpapírunk 2008-évben záró állománya e Ft Készpénz likviditásunk, azaz a pénzeszközök és rövidlejáratú kötelezettségek aránya évben 81 %, mely az elızı évihez képest mindössze 1% romlást mutat. Hitelfedezettség a beszámolási idıszakban 52 % azaz a követelések ilyen arányban fedezték a rövid lejáratú kötelezettségek összegét. Vevı-, szállítóállomány arány mutatója 146%., a vevıkövetelésünk december 31-én e Ft- al magasabb a szállítói kötelezettségünknél. Összefoglalva a kft. pénzügyi, likviditási helyzetérıl elmondható, hogy a bázishoz képest a likviditás, hitelfedezettség romlott ugyan,de mértéke nem veszélyeztette a Kft biztonságos mőködését. A 6. sz. mellékletben, a szöveges értékelésen túl táblázatos formában is bemutatjuk a vállalkozás pénzügyi-likviditási helyzetét. Jövedelmi helyzet, jövedelmezıség átfogó elemzése A Kft évi bruttó termelés értéke e Ft volt, mely e Ft marad alatta az elızı év azonos idıszakának Anyagmentes termelési értékünk e Ft, nettó termelési értékünk e Ft. Mérlegszerinti eredményünk e Ft, mely az anyagmentes termelési értéknek -5%-a. A bruttó termelési értékhez viszonyított anyaghányadunk 54%, ( bázis év 58%), bérköltség hányad 41%, ( bázis év 32% ), értékcsökkenési hányad 5 %, ( bázis év 4%). Az értékesítés összes költsége 97 %-a a nettó termelési értéknek, mely 1 %-al magasabb a bázisévinél. Összességében elmondható, hogy évben jelentısen romlott az alaptıke hatékonysága, mely az árbevétel kieséssel, gazdasági válság hatásával valamint a vevı követelések jelentıs értékvesztésével magyarázható. 7. sz. mellékletben, a szöveges értékelésen túl táblázatos formában is bemutatjuk a vállalkozás jövedelmi helyzetét. A kft. pénzügyi helyzetének változását bemutató Cash flow kimutatást a 8.sz. melléklet részletesen tartalmazza. A szokásos vállalkozási tevékenységbıl származó pénzeszköz változás: e Ft Befektetési eszközbıl származó pénzeszköz változás e Ft Pénzügyi mőveletekbıl származó pénzeszköz változás e Ft Pénzeszköz változás e Ft

14 24 / 14. oldal ÖSSZEFOGLALÁS Társaságunk 2008.évi fıbb mutatószámai: Üzemi tevékenység eredménye : Pénzügyi mőveletek eredménye: Szokásos vállalkozásai eredmény : Rendkívüli eredmény : Adózott eredmény: Mérlegszerinti eredmény: Saját tıke én Mérleg fıösszeg: e Ft e Ft e Ft 962 e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft Társaságunk tevékenységi körében a foglalkoztatás színvonalának fenntartásához a büntetés-végrehajtási belsı piac megrendelései nagymértékben hozzájárulnak, mely piacot szükséges megtartani évben is. Az egyre erısödı árversenyben, értékesítési árainkban nehezen vagy egyáltalán nem tudjuk érvényesíteni az emelkedı költségeket. Versenyhelyzetünket gyengítik a 6/1996. IM rendelet által szabályozott, minimálbér változásához kötıdı, minden évben emelkedı fogvatartotti munkadíj megállapítása, a maradéktalanul betartásra kerülı egészséget nem veszélyeztetı biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosítása, a környezetvédelmi és tőzvédelmi elıírások szigorú betartása.. Vác, március 16.

15 24 / 15. oldal

16 24 / 16. oldal

17 24 / 17. oldal

18 24 / 18. oldal

19 24 / 19. oldal

20 24 / 20. oldal

21 24 / 21. oldal

22 24 / 22. oldal

23 24 / 23. oldal

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 19215422-9120-331-16 Statisztikai számjel ----------------- Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: PEDAGÓGUS SZAKSZERVEZET A vállalkozás címe, telefonszáma: 5000 Szolnok, Baross út 20. 3/20. 2011.

Részletesebben

KSH számjel: Cégjegyzék szám: Szılısgyörökért Közösségi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET

KSH számjel: Cégjegyzék szám: Szılısgyörökért Közösségi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET KSH számjel: 14476464-9499-113-14 Cégjegyzék szám: 14 09 308489 Szılısgyörökért Közösségi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a 2008. évi egyszerősített éves beszámolóhoz I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz

KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz Biztonság 2014 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Cégjegyzék száma 8500 Pápa, Második utca 25. 1 9 0 9 5 1 0 0 3 5 KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz Általános összefoglalás A kiegészítı melléklet

Részletesebben

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. 2009. Kiegészítı melléklete. Wágner László ügyvezetı igazgató

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. 2009. Kiegészítı melléklete. Wágner László ügyvezetı igazgató Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. 2009. Kiegészítı melléklete Wágner László ügyvezetı igazgató Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. adószám: 22265434-2-02 Cégjegyzék szám: 02-09-074143 Statisztikai

Részletesebben

RAVICSA NONPROFIT KFT.

RAVICSA NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a RAVICSA NONPROFIT KFT. 2009. évi EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Rakamaz, 2010. április 20 Ling Béla ügyvezetı igazgató Kiegészítı Melléklet a 2009. évi beszámolóhoz I. Általános

Részletesebben

PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2007. ÉV 2008. ÁPRILIS 30. 1. Általános kiegészítések A pénztár mőködési formája: kiegészítı egészségpénztár Alapítás idıpontja: 1999. november

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a 2007. évi egyszerősített éves beszámolóhoz

Kiegészítı melléklet a 2007. évi egyszerősített éves beszámolóhoz Szegedi Kistérség- és Gazdaságfejlesztési Tanácsadó és Szolgáltató KHT. 6720 Szeged, Széchenyi tér 10. Cégjegyzékszám: 06-14-000119 Kiegészítı melléklet a évi egyszerősített éves beszámolóhoz A Kht. 2004.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. A PÉCS/SOPIANAE ÖRÖKSÉG NONPROFIT KFT évi egyszerősített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. A PÉCS/SOPIANAE ÖRÖKSÉG NONPROFIT KFT évi egyszerősített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A PÉCS/SOPIANAE ÖRÖKSÉG NONPROFIT KFT. 2010. évi egyszerősített éves beszámolójához 2.oldal 1./ A vállalkozás bemutatása: A társaság cégneve: Pécs/Sopianae Örökség Nonprofit Korlátolt

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

RAVICSA NONPROFIT KFT.

RAVICSA NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a RAVICSA NONPROFIT KFT. 2010. évi EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Rakamaz, 2011. április 20 Ling Béla ügyvezetı igazgató Kiegészítı Melléklet a 2010. évi beszámolóhoz I. Általános

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET AZ 2012. ÉVI

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET AZ 2012. ÉVI 1 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET AZ ISTER-GRANUM KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ EURÓPAI TERÜLETI EGYÜTTMŐKÖDÉSI CSOPORTOSULÁS 2012. ÉVI EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Esztergom, 2013. március 23. A közzétett adatok könyvvizsgálattal

Részletesebben

A ÉVI EGYSZERÜSITETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

A ÉVI EGYSZERÜSITETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 1 A Mátrafüredi Plébánia Felújításáért Alapítvány 3200 Gyöngyös, Orczy utca 8. III/15. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2012. ÉVI EGYSZERÜSITETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 2 I. Általános rész 1. A Társaságra vonatkozó alapinformációk

Részletesebben

Alsónémedi Airvac Vákuumos Szennyvízhálózat Üzemeltetı Korlátolt Felelısségő Társaság

Alsónémedi Airvac Vákuumos Szennyvízhálózat Üzemeltetı Korlátolt Felelısségő Társaság 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Bevezetı A Társaság alapítása: A Társaság neve: Rövidített neve: Alsónémedi Airvac Vákuumos Szennyvízhálózat Üzemeltetı Korlátolt Felelısségő Társaság Airvac Kft Székhelye: 2351. Alsónémedi,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET - 1 - Éjféli Kiáltás Misszó Egyesület Egyszerősített éves beszámolójának kiegészítı melléklete KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET Éjféli Kiáltás Misszó Egyesület éves egyszerüsített éves beszámolójához Budapest, 2012.06.01.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft 2660 Balassagyarmat Cégjegyzékszám: 1209006301 Óváros tér 15. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30i fordulónapra elkészített,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. Az Ifj. Gróf Andrássy Gyula Alapítvány Közhasznú Szervezet 2010. évi egyszerősített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. Az Ifj. Gróf Andrássy Gyula Alapítvány Közhasznú Szervezet 2010. évi egyszerősített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET Az Ifj. Gróf Andrássy Gyula Alapítvány Közhasznú Szervezet 2010. évi egyszerősített éves beszámolójához A kiegészítı mellékletet az alábbi szerkezettel és a számviteli törvényben elıírt

Részletesebben

a(z) RICH SPORT EGYESÜLET 2008.12.31 fordulónapi egyszerősített mérlegbeszámolójához I. Általános rész

a(z) RICH SPORT EGYESÜLET 2008.12.31 fordulónapi egyszerősített mérlegbeszámolójához I. Általános rész 1 1. A társaság bemutatása I. Általános rész Székhely: 1135 Budapest, Fáy u. 81-83. Cégjegyzék-szám: 9pk60649/1997/9 Statisztikai szám: 18086869-9311-521-01 Tevékenységi körök: TEÁOR Tevékenység megnevezése

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz 1 Kumánia Gyógyfürdő Kft. Cégjegyzék száma: 16-09-013675 5310. Kisújszállás Statisztikai számjele: 23580259-9329-113-16 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2011. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz 2 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ 1. oldal Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ I. Általános rész 1./ Általános háttérinformációk Bakony és Balaton Keleti

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MÓRAÉP Városüzemeltetési, Szolgáltató és Kereskedelmi Nonprofit Közhasznú Kft 6 7 8 2 M ó r a h a l o m, R ö s z k e i ú t 3 4. 62/281-055 Fax.: 62/281-055 E-mail: moraep@morahalom.hu 2. számú melléklet

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A Kft. rövid bemutatása : KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A társaságot, mint egyszemélyes Kft.-t Érd Város

Részletesebben

K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L E T

K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L E T K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L E T AZ ORMÁNSÁG EGÉSZSÉGÉÉRT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 2 012. évi EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ S e l l y e, 2013.április 25. Összeállította: Czipor

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. 01. 01. 2015. 12. 31. Budapest, 2016. április 30... A vállalkozás vezetője ( képviselője ) 1 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: STEMO MARKETING Kft. A vállalkozás rövidített

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) Cégjegyzékszáma:

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) Cégjegyzékszáma: Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 PORTER SEC KFT Cégjegyzékszáma: 01 09 992450

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a. Vadászati Kulturális Egyesület

Kiegészítı melléklet a. Vadászati Kulturális Egyesület Kiegészítı melléklet a Vadászati Kulturális Egyesület 2011. évi egyszerősített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítı melléklet a Vadászati Kulturális Egyesület (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

Kiegészítı melléklet. I. Általános rész. Zöld Folyosó Közalapítvány

Kiegészítı melléklet. I. Általános rész. Zöld Folyosó Közalapítvány Kiegészítı melléklet I. Általános rész 1. A társaság bemutatása A cég neve: Zöld Folyosó Közalapítvány Székhelye: 8708 Somogyfajsz Kossuth u. 62 Az alapítás idıpontja: 1995. augusztus 1. A mőködés megkezdésének

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 02. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

Őszikék 2005 Közhasznú Nonprofit Kft

Őszikék 2005 Közhasznú Nonprofit Kft Őszikék 2005 Közhasznú Nonprofit Kft 3232 Gyöngyös Üdülősor út 58. 2015. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. Általános kiegészítések 1.1.A gazdálkodó bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó

Részletesebben

Kiegészítı melléklet és Közhasznú jelentés A FEHÉRVÁR TRAVEL KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY. 2011. évi. Egyéb szervezetek közhasznú beszámolójához

Kiegészítı melléklet és Közhasznú jelentés A FEHÉRVÁR TRAVEL KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY. 2011. évi. Egyéb szervezetek közhasznú beszámolójához Kiegészítı melléklet és Közhasznú jelentés A FEHÉRVÁR TRAVEL KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY 2011. évi Egyéb szervezetek közhasznú beszámolójához 1. Az alapítvány bemutatása Jogszabályi háttérként a beszámoló, ezen

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18.

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 214.1.1-214.12.31 egyszer sített éves beszámolójához 215. május 18. a vállalkozás vezet je (képvisel je) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég

Részletesebben

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Alapítvány a cukorbetegekért 8200. Veszprém Ádám Iván u. 1. 2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Veszprém, 2013. április 26. Reichardt Béláné alapítvány képviselője I.

Részletesebben

Jelentés Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójáról

Jelentés Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójáról Jelentés Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójáról Elvégeztem Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatát.

Részletesebben

Közlemény. 1./ az Összehívás idıpontjában meglévı részvények és szavazati jogokra vonatkozó összesítés

Közlemény. 1./ az Összehívás idıpontjában meglévı részvények és szavazati jogokra vonatkozó összesítés Közlemény A Pannonholding Kereskedelmi és Befektetési Nyrt. a Gt. 304..(1). pontjának megfelelıen az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket: 1./ az Összehívás idıpontjában meglévı részvények

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz hírkomp.hu Kft. Adószám: 24102670-2-43 Cégjegyzékszám: 01-09-990571 Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz A hírkomp.hu Kft. alaptevékenysége folyóirat, időszaki kiadvány kiadása. A cég belföldi

Részletesebben

"HUNCUTKA" Alapítvány a pomázi I-es óvodáért Egyszerősített éves beszámolója 2011. év

HUNCUTKA Alapítvány a pomázi I-es óvodáért Egyszerősített éves beszámolója 2011. év 18676415-1-13 Statisztikai számjel vagy adószám Cím: 2013,Pomáz,József Attila u.4. "HUNCUTKA" Alapítvány a pomázi I-es óvodáért Egyszerősített éves beszámolója 2011. év A közzétett adatok könyvvizsgálattal

Részletesebben

Kiegészítı melléklet. 2010 év

Kiegészítı melléklet. 2010 év 18352144919933103 Statisztikai számjel VADASKERT TERMÉSZETVÉDELMI ALAPÍTVÁNY Kiegészítı melléklet A Számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Közhasznú egyszerősített éves beszámolójához 2010 év Kecskemét,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET évi. egyszerősített éves beszámolóhoz. Nézımővészeti Nonprofit Kft Budapest Baross u.77. Adószám:

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET évi. egyszerősített éves beszámolóhoz. Nézımővészeti Nonprofit Kft Budapest Baross u.77. Adószám: 1082 Budapest Baross u.77. Adószám: 14674291-2-42 Cégjegyzékszám: 01-09-914657 KSH: 14674291900111301 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2013. évi egyszerősített éves beszámolóhoz Budapest, 2014.05.28. A közzétett adatok

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

Immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értéke és a beruházások értékének változása 2011. évben

Immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értéke és a beruházások értékének változása 2011. évben Kiegészítı melléklet 1. sz. melléklete Immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értéke és a beruházások értékének változása 2011. évben ezer Ft-ban Jogcím Immateriális javak Ingatlanok Mőszaki berendezések

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Számlatükör 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. Immateriális javak 111 Alapításátszervezés aktivált értéke 112 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113 Vagyon értékő jogok 114 Szellemi termékek

Részletesebben

Megnevezés 2009 2010

Megnevezés 2009 2010 Vagyon Tartósan befektetett eszközök aránya Befektetett eszközök / Eszközök összesen Befektetett eszközök fedezettsége Saját tőke / Befektetett eszközök Tárgyi eszközök fedezettsége Saját tőke / Tárgyi

Részletesebben

Megnevezés 2007 2008

Megnevezés 2007 2008 Vagyon Tartósan befektetett eszközök aránya Befektetett eszközök / Eszközök összesen Befektetett eszközök fedezettsége Saját tőke / Befektetett eszközök Tárgyi eszközök fedezettsége Saját tőke / Tárgyi

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2011. ÉVI KÖZHASZNÚ ELİTÁRSASÁGI EGYSZERŐSÍTETT BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2011. ÉVI KÖZHASZNÚ ELİTÁRSASÁGI EGYSZERŐSÍTETT BESZÁMOLÓHOZ MOBILIS Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság KSH 23560220900457208 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2011. ÉVI KÖZHASZNÚ ELİTÁRSASÁGI EGYSZERŐSÍTETT BESZÁMOLÓHOZ Gyır, 2012.01.03. Szilasi Péter Tamás

Részletesebben

Megnevezés 2006 2007

Megnevezés 2006 2007 Vagyon Tartósan befektetett eszközök aránya Befektetett eszközök / Eszközök összesen Befektetett eszközök fedezettsége Saját tőke / Befektetett eszközök Tárgyi eszközök fedezettsége Saját tőke / Tárgyi

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

Pesthy Ügyvédi Iroda Szekszárd Széchenyi u. 34. 7100 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ

Pesthy Ügyvédi Iroda Szekszárd Széchenyi u. 34. 7100 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ 1 Pesthy Ügyvédi Iroda Szekszárd Széchenyi u. 34. 7100 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ 2 1.) Általános jelentés A Pesthy Ügyvédi Iroda alapításának időpontja 1997.március 01. Az ügyvédi iroda

Részletesebben

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest, 2012. március 28. 1. SZÁMVITELI POLITIKA A SEM IX. Városfejlesztő Zrt. könyveit és nyilvántartásait a Számviteli

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. december 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. december 31. Marcali Mentők Közalapítvány 8700 Marcali, Kossuth L. u. 41. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. december 31. Marcali, 2015. március 26. képviselő A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. I.

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET évi. egyszerősített éves beszámolóhoz. Nézımővészeti Nonprofit Kft Budapest Baross u.77. Adószám:

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET évi. egyszerősített éves beszámolóhoz. Nézımővészeti Nonprofit Kft Budapest Baross u.77. Adószám: 1082 Budapest Baross u.77. Adószám: 14674291-2-42 Cégjegyzékszám: 01-09-914657 KSH: 14674291900111301 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2014. évi egyszerősített éves beszámolóhoz Budapest, 2015.05.31. A közzétett adatok

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult

Kiegészítő Melléklet Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult II. A számviteli politikája alapján III. Mérleget érintő kiegészítések 1. oldal Cég neve: Időszak: Az Immateriális javak és a Tárgyi Eszközök alakulása IV. Eredményt

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2014.2.25. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL - NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 13EB-02 13EB 13EB/A 13EB/M/A1

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék 12 PK 60.540/2006/ 01/03/60540 Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2013

Részletesebben

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE SVÁBHEGYI ORSZÁGOS ALLERGOLÓGIAI, IMMUNOLÓGIAI ÉS PULMONOLÓGIAI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT 1037 BUDAPEST, BOKOR U. 17-21. 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 2015-05-27

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjele: 13920410-4741-113-15 Cégjegyzék száma: 15-09-071364 Vállalkozás megnevezése: MasterMind Interactive Kft Vállalkozás címe: 4400 Nyíregyháza Korányi F. utca 29/A Kiegészítő melléklet

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008. 12. 31. zárómérleghez

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008. 12. 31. zárómérleghez 18111954 9449 569 01 Statisztikai számjel Épülı Virgonc Gyermekekért Alapítvány 2085 Plisvörösvár, Rákóczi u. 8. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008. 12. 31. zárómérleghez Budapest, 2009. március 3. Szervezet felelıs

Részletesebben

A vállalkozás bemutatása. A számvitelpolitika fő vonásai

A vállalkozás bemutatása. A számvitelpolitika fő vonásai A vállalkozás bemutatása A Társaság neve: Bóbita Bábszínház Nonprofit Kft Székhelye: Pécs, Felsővámház u 50. Alapító okirat kelte: 2011. 11.24. A Társaság által gyakorolt tevékenységek: Előadó művészet

Részletesebben

Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete

Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete 1. Általános kiegészítések 1.1.A gazdálkodó bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó főbb adatai - Székhely: - Internetes honlap címe: (ha a beszámolót a honlapon is közzéteszi) - Működési forma: Társasdalmi Rgyesület

Részletesebben

Somogy Megyei Bíróság Pk /2007/ Balatonszemes, Szabadság utca 1. Elemzés, értékelés

Somogy Megyei Bíróság Pk /2007/ Balatonszemes, Szabadság utca 1. Elemzés, értékelés Adószám: Bejegyzı szerv: Regisztrációs szám: 18784677-1-14 Somogy Megyei Bíróság Pk.60.154/2007/4. Balatonszemes-Balatonıszöd Bőnmegelızési Egyesület 8636 Balatonszemes, Szabadság utca 1 2011 Fordulónap:

Részletesebben

Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége Szöveges kiegészítő melléklete a 2014. évi beszámolóhoz Budapest, 2015.03.12 a szervezet képviselője 1 K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T 2014. I. Általános

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET december 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET december 31. Marcali Bajtársi Egyesület 8700 Marcali, Orgona u. 2. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. december 31. Marcali, 2016. január 13. képviselő A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. I. Általános

Részletesebben

Szélessáv Közhasznú Alapítvány

Szélessáv Közhasznú Alapítvány 1 Szélessáv Közhasznú Alapítvány Kiegészitı melléklet : a 2009.01.01-tıl 2009.12.31-ig tartó üzleti évrıl készített közhasznú egyszerősített éves beszámolójához I. ÁLTALÁNOS JELLEGŐ KIEGÉSZÍTÉSEK a) A

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET AZ 2011. ÉVI

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET AZ 2011. ÉVI 1 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET AZ ISTER-GRANUM KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ EURÓPAI TERÜLETI EGYÜTTMŐKÖDÉSI CSOPORTOSULÁS 2011. ÉVI EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Esztergom, 2012. március 28. A közzétett adatok könyvvizsgálattal

Részletesebben

Zala Parti Szennyvízkezelı Kft. Statisztikai számjel: 20343538-3700-572-20 Cégjegyzék száma: 20-09-069633. Közhasznú jelentés 2010.

Zala Parti Szennyvízkezelı Kft. Statisztikai számjel: 20343538-3700-572-20 Cégjegyzék száma: 20-09-069633. Közhasznú jelentés 2010. Zala Parti Szennyvízkezelı Kft. Statisztikai számjel: 20343538-3700-572-20 Cégjegyzék száma: 20-09-069633 Közhasznú jelentés 2010. év a) számviteli beszámoló, auditált beszámoló b) a költségvetési támogatás

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

EUROPA CANTAT PÉCS 2015 Nonprofit Kft.

EUROPA CANTAT PÉCS 2015 Nonprofit Kft. EUROPA CANTAT PÉCS 2015 Nonprofit Kft. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2015. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ Pécs, 2016. február 28. Cégszerű aláírás I. Általános Rész: A vállalkozás bemutatása A Társaság neve: Europa Cantat

Részletesebben

Kiegészítı melléklet 2010.

Kiegészítı melléklet 2010. Adószám: 14843008-2-13 Cégbíróság: Pest Megyei Bíróság Cégjegyzék szám: 13-09-130253 Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft 2092 Budakeszi, Szél utca 25 2010. Fordulónap: 2010. december 31.

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló TÁRSADALMI SZERVEZET MEGNEVEZÉSE: MAGYAR ORSZÁGOS HORGÁSZ SZÖVETSÉG TÁRSADALMI SZERVEZET CÍME: 1124 BUDAPEST, KOROMPAI U. 17. Statisztikai számjel: 19815857911252301 Egyszerűsített éves beszámoló 2015.12.31

Részletesebben

A zárlat folyamata, A zárlat idõszaka, fajtái

A zárlat folyamata, A zárlat idõszaka, fajtái MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék A zárlat célja Üzleti számvitel XXIII. ea. Zárlat és éves beszámoló Dr. Pál Tibor 1 u Általánosan:

Részletesebben

Erzsébeti Fúvósok és Ütősök Egyesülete

Erzsébeti Fúvósok és Ütősök Egyesülete 18236741-9001-529-01 Statisztikai számjel 18236741-1-43 Adószám Erzsébeti Fúvósok és Ütősök Egyesülete Kiegészítő melléklet a 2013. évi egyszerűsített beszámolóhoz Budapest, 2014. május 25. a Egyesület

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához A Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. (továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft.

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. Kiegészítı melléklet a 2011. évi beszámolóhoz Wágner Zita ügyvezetı igazgató 1 Általános adatok: A Cég neve: Komló-Habilitas Kft Cégjegyzék száma: 02-09-074143

Részletesebben

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet. 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet. 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete Adószám: 13386140-2-13 Cégjegyzékszám: 13-09-101130 Ügyvezető

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2008. ÉVI KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2008. ÉVI KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ AZ ETO JÖVİJÉÉRT ALAPÍTVÁNY ADÓSZÁM: 18984176-2-08 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2008. ÉVI KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Gyır, 2009.04.24. Dr. Tóth Lajos s.k. Kuratórium elnöke AZ ETO JÖVİJÉÉRT ALAPÍTVÁNY

Részletesebben

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14.

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14. I I Cégjegyzék száma Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya 2011. december 31. Éves beszámoló Tatabánya, 2012. március 14. VÉRTES' epdészeti és FAIPARI za HKÖRUfN MUKÖDO RÉSZVÉNYTÁpR~SÁG 11187622-0201-114-11

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban 2 4 7 3 4 1 9 0 4 7 5 9 1 1 3 1 0 Statisztikai számjel 1 0-0 9-0 3 4 2 7 4 3 1 Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. 12. 31. (év, hó, nap ) Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

- Minta Kft. Egyszerűsített éves beszámoló (T 1711 AB) MÉRLEG

- Minta Kft. Egyszerűsített éves beszámoló (T 1711 AB) MÉRLEG -. Egyszerűsített éves beszámoló (T 1711 AB) MÉRLEG A beszámolóban szereplő cégnév:. Beszámolási időszak: 2015.01.01. - 2015.12.31. adatok egyezer HUF-ban SORSZÁM TÉTEL MEGNEVEZÉSE 2014 VÁLTOZÁS 2015 A.

Részletesebben

Szélessáv Közhasznú Alapítvány

Szélessáv Közhasznú Alapítvány 1 Szélessáv Közhasznú Alapítvány Kiegészitı melléklet : a 2012.01.01-tıl 2012.12.31-ig tartó üzleti évrıl készített közhasznú egyszerősített éves beszámolójához I. ÁLTALÁNOS JELLEGŐ KIEGÉSZÍTÉSEK a) A

Részletesebben

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011.

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011. Adószám: 18715792-1-13 Bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Bírósági végzés: 4.13.PK.60.034/2007/4 Statisztikai számjel: Fordulónap: december 31. Beszámolási időszak: január 01- december 31. Gödöllő,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

Dr. Pál Tibor. Számvitel alapjai. XI. ea. Zárlat és éves beszámoló

Dr. Pál Tibor. Számvitel alapjai. XI. ea. Zárlat és éves beszámoló MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Számvitel alapjai XI. ea. Zárlat és éves beszámoló Dr. Pál Tibor 1 A zárlat célja Általánosan:

Részletesebben

A zárlat célja. A zárlat folyamata, szükségessége Dr. Pál Tibor. Számvitel alapjai. XII. ea. Zárlat és éves beszámoló.

A zárlat célja. A zárlat folyamata, szükségessége Dr. Pál Tibor. Számvitel alapjai. XII. ea. Zárlat és éves beszámoló. MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Számvitel alapjai XII. ea. Zárlat és éves beszámoló Dr. Pál Tibor 1 A zárlat célja Általánosan:

Részletesebben

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma:

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma: Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 Cégjegyzékszáma: 05 09 018640 Székhelye: BROKERGOLD

Részletesebben

2009. évi Közhasznúsági jelentés az Magyar Vese Alapítvány Egyszerősített éves beszámolójához

2009. évi Közhasznúsági jelentés az Magyar Vese Alapítvány Egyszerősített éves beszámolójához 2009. évi Közhasznúsági jelentés az Magyar Vese Alapítvány Egyszerősített éves beszámolójához 1. Általános rész: Név: Magyar Vese Alapítvány Címe: 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.. Alapítás éve: 1990.szeptember

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet 2012. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete Adószám: 13386140-2-13 Cégjegyzékszám: 13-09-101130 Ügyvezető

Részletesebben

Comitatus-Energia Beruházási Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörő Részvénytársaság. Éves beszámoló Kiegészítı melléklete

Comitatus-Energia Beruházási Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörő Részvénytársaság. Éves beszámoló Kiegészítı melléklete 23389364-3511-114-05 Statisztikai számjel 05-10-000475 Cégjegyzék száma Comitatus-Energia Beruházási Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörő Részvénytársaság Éves beszámoló Kiegészítı melléklete 2 0 1 3 év

Részletesebben

Éves beszámoló összeállítása és elemzése

Éves beszámoló összeállítása és elemzése Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék Éves beszámoló összeállítása és elemzése VII. előadás Vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzet elemzése

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg P.H. 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak:

Részletesebben

A vállalattal kapcsolatban lévık

A vállalattal kapcsolatban lévık Az éves beszámoló és a vállalati eredmény elemzése Gazdasági elemzés 4. alkalom Budaházy György Az elemzés szükségessége A vállalkozás helyzetének, fejlıdésének a megítélése évenként a teljesítmény megállapítása.

Részletesebben