PIGNUSZ Kft. SASFIÓK ZÁLOGHÁZ 1051 Budapest, V. ker., Sas u. 4.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PIGNUSZ Kft. SASFIÓK ZÁLOGHÁZ 1051 Budapest, V. ker., Sas u. 4."

Átírás

1 PIGNUSZ Kft. SASFIÓK ZÁLOGHÁZ 1051 Budapest, V. ker., Sas u. 4. A KÉZIZÁLOG KÖLCSÖNZÉS ÜZLETSZABÁLYZATA Budapest, július 1. Nyerges Dávid Ügyvezető Igazgató 1

2 A PIGNUSZ Kft. (a továbbiakban: Pignusz) zálogtárgy ellenében kézizálog-kölcsönt nyújt a jogszabály által előírt feltételekkel, az NHB Zrt. (a továbbiakban: Kölcsönnyújtó) függő kiemelt közvetítőjeként, a Kölcsönnyújtó nevében és javára jár el, a Kölcsönnyújtó érdekeit képviseli. A Pignusz útján történő záloghitelezési tevékenység folytatását a Kölcsönnyújtó részére a 17/1992., valamint 432/1998. számú felügyeleti határozatok engedélyezték. A Pignusz tevékenységét, üzleti könyveit mind a Kölcsönnyújtó, mind a Magyar Nemzeti Bank (MNB) korlátozás nélkül ellenőrizheti. A Pignusz tevékenysége során okozott kárért a Kölcsönnyújtó felel. Úgyszintén a Kölcsönnyújtó felel a Pignusz által a tevékenysége során igénybe vett, vele megbízási, illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy által e tevékenysége során okozott kárért. A Pignusz mint a Kölcsönnyújtó függő kiemelt közvetítője a kölcsönszerződés megkötéséért a Kölcsönnyújtótól részesül díjazásban, míg az ügyfelétől közvetítői díjra nem jogosult, azonban szolgáltatása ellenértékeként az ügyfelektől más - a pénzügyi szolgáltatás közvetítésének nem minősülő - díjat és költséget felszámítani jogosult. Az ügyfelek kézi zálogtárgy ellenében zálogkölcsönt a jelen kezelési szabályzat feltételei mellett vehetnek igénybe. Az igénybe vehető zálogkölcsönök minimális és maximális összegét, az egy zálogtárgyra nyújtható kölcsön becsérték százalékában meghatározott mértékét a mindenkor hatályos Hirdetmény tartalmazza. A Pignusz a 35/2011. (IX. 14.) NGM rendeletnek megfelelően nemesfém tárgyak tekintetében kereskedelmi tevékenységre jogosult, hatóságilag nyilvántartásba vett vállalkozásnak minősül. A zálogkölcsön folyósításának az ügyfelekre kiterjedő fontosabb kötelező feltételeit a zálogjegy hátlápján lévő "SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK" tartalmazzák. 2

3 I. FEJEZET A kézizálog-kölcsönügylet A kézizálog-kölcsönügylet szereplői: A Kölcsönnyújtó: a NHB Zrt (1118 Budapest, Kelenhegyi út 39., cégjegyzék szám: , statisztikai számjel: , adószám: ) (Kölcsönnyújtó) A Kölcsönnyújtó megbízásából függő kiemelt közvetítőként eljáró Pignusz Kft (Pignusz) Az Ügyfél, aki a zálogtárgyat átadja, a kölcsönt felveszi és köteles a kölcsönt és annak kamatát és egyéb díját lejáratkor visszafizetni (Ügyfél). Zálogtárgyat csak nagykorú, természetes személytől lehet elfogadni, és csak ilyen személynek lehet kézizálog kölcsönt nyújtani. A zálogtárgy kiváltásakor a kölcsön és járulékai visszafizetését csak nagykorú természetes személytől lehet elfogadni, és a zálogtárgyat csak ilyen személynek lehet kiadni. Ittas, bódult, vagy más látható, felismerhető okból cselekvőképtelen, vagy korlátozottan cselekvőképes személytől zálogtárgyat átvenni, részére zálogkölcsönt nyújtani, tőle a zálogkölcsön visszafizetését elfogadni, és részére a zálogtárgyat kiadni, nem szabad. A zálogkölcsön után kamat, illetve kezelési költség fizetendő, a lejáratot követően pedig késedelmi kamat kerül felszámításra a mindenkori Hirdetményben foglaltak szerint. A zálogkölcsön után fizetendő kamat összegének kiszámítása az alábbi képlet alapján történik: Kamatösszeg = a kölcsön összege kamatláb napok száma/36000 A zálogkölcsön kamata utólag, a zálogtárgy kiváltásakor fizetendő. A kezelési költség kiszámítása a következő képlet alapján történik: Kezelési költség = a kölcsön összege kezelési költség (%) A kezelési költség utólag, a zálogtárgy kiváltásakor fizetendő, egyszeri díj. A lejáratot követően felszámításra kerülő késedelmi kamat összegének kiszámítása az alábbi képlet alapján történik: Késedelmi kamatösszeg = a kölcsön összege napi késedelmi kamat (%) késedelmes napok száma Kézizálog tárgya csak olyan birtokba vehető, személyi tulajdon körébe tartozó arany-ékszer, ezüst díszműtárgy, drágakő, karóra és zsebóra lehet, amely kereskedelmi forgalomba hozatalra és zálogkezelésre (zálogőrzésre) alkalmas. Kézizálogul nem fogadható el: Ipari arany, tömbezüst, platina. Általában mindazon tárgy melynek közforgalmát vagy kézizálogul való elfogadását a jogszabály tiltja. Nemesfémből készült, kizárólag egyházaknál használt kegytárgyak. 3

4 A kézizálogul egyébként elfogadható tárgyak zálogba vétele közérdekből vagy üzletpolitikai érdekből, egyedi esetekben is, indoklás nélkül megtagadható, vagy meghatározott időre felfüggeszthető, vagy különleges feltételektől tehető függővé. Az időleges felvételi vagy feltételtől függő korlátozást tartalmazó hirdetményt az üzlethelyiségben jól látható helyen ki kell függeszteni. Az Ügyféltől nevének vagy egyéb személyi adatainak közlése nem követelhető, kivéve a VIII. fejezet szerinti kötelező átvilágítás esteit. Futamidő: Az elzálogosítás időtartama a kölcsönnyújtás napjától naptárilag számított 90 nap, amely nem hosszabbítható meg, azonban a zálogtárgy átírása cím alatt foglaltak szerint sor kerülhet a kiváltást követően a zálogtárgy új felvételére. A kézizálog-kölcsön ügyletben Pignusz köteles az Ügyfél által elfogadott kölcsönt folyósítani és a zálogtárgyat a kölcsön futamideje és az ezt követő türelmi idő alatt megőrizni, majd a kölcsön visszafizetésével egyidejűleg a zálogtárgyat a zálogjegyet bemutató személynek visszaszolgáltatni. A Kölcsönnyújtót a kölcsön visszafizetéséig a zálogtárgyon zálogjog illeti meg. A zálogtárgyat sem a Kölcsönnyújtó, sem Pignusz nem használhatja. A zálogtárgyat a Kölcsönnyújtó vagy a Kölcsönnyújtó megbízásában eljáró Pignusz a zálogkölcsön lejáratát követő 30 naptári nap (türelmi idő) elteltével bírósági végrehajtás mellőzésével értékesítheti. A ki nem váltott és értékesítésre kijelölt zálogtárgyak kényszerértékesítése és az Ügyféllel való elszámolás rendjét külön címek tartalmazzák. A zálogkölcsönnyújtást megelőző tájékoztatás A Pignusz munkatársa a zálogkölcsön nyújtását megelőzően a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló évi CLXII. törvénnyel összhangban - az 1. sz. melléklet kitöltésével tájékoztatja az ügyfelet arról, hogy a Kölcsönnyújtó függő kiemelt közvetítőjeként jár el és az Ügyfél részére milyen típusú, illetve feltételekkel bíró kézizálog kölcsön nyújtását ajánlja beleértve a fizetés elmulasztásának következményeit - annak érdekében, hogy az Ügyfél megalapozott fogyasztói döntést hozhasson a kölcsön igénybevétele előtt. A Pignusz munkatársa valamennyi felvilágosítást köteles ennek érdekében az Ügyfélnek megadni. Az Ügyfél a megelőző tájékoztatást tartalmazó melléklet szerinti formanyomtatvány másolatán aláírásával igazolja annak átvételét és azt, hogy a fenti tájékoztatást megkapta. Ha az Ügyfél az anonimitás megőrzése érdekében a tájékoztató aláírását megtagadja, úgy Pignusz két munkatársa aláírásával tanúsítja a tájékoztatás megtörténtét és a tájékoztató Ügyfél részére történő átadását. A tájékoztató Ügyfél által aláírt példánya, vagy annak hiányában Pignusz két munkatársa által aláírt példánya Pignusz őrzésében marad. A Zálogkölcsönnyújtás menete A zálogkölcsön nyújtásánál a becsüs, a pénztáros és az értéktáros működik közre. Pignusz ellenbecsüst is alkalmazhat a zálogtárgyak állományának éves becsüsi felülvizsgálatára. Pignusz köteles gondoskodni arról, hogy a zálogkölcsön nyújtásánál közreműködő valamennyi munkatársa a Hpt (1)-ben foglalt szakmai követelményeknek megfeleljen, a kézizálogkölcsön nyújtásával kapcsolatosan részletes szakmai ismeretekkel rendelkezzen és a becsüs munkakörben alkalmazott munkatárs esetleges távolléte, szabadsága idejére helyettesítését biztosítsa becsüsi végzettséggel rendelkező munkatárs útján. 4

5 A zálogtárgy becsértékét és a folyósítható kölcsön összegét a becsüs állapítja meg (felvétel). A becsüs által megállapított becsérték csak a felvétel napjára vonatkozik. A becsérték megállapítása a zálogtárgy alapos megvizsgálása útján történik, ezt követően a becsüs az Ügyféllel közli a zálogtárgyra folyósítható kölcsön összegét. Az egy zálogtárgyra nyújtható zálogkölcsön mértéke a becsérték 25%-ától 70%-áig terjedhet, amely nem lehet kevesebb Ft, azaz kétezer forint, illetve nagyobb Ft, azaz hárommillió Ft összegnél. Amennyiben az Ügyfél a felajánlott kölcsön összegét elfogadja, a becsüs a zálogtárgy leírását és a kölcsön összegét az Ügyfél jelenlétében számítógépben rögzíti. A zálogjegy részét képező pénztárbizonylat szelvényt a becsüs a zálogjegyről leválasztja és azt az Ügyfélnek átadja. A zálog pénztárbizonylat ellenében folyósítja a pénztáros az Ügyfélnek a zálogkölcsönt. A zálogtárgy felvétele és a kölcsön folyósítása csak ugyanazon a napon történhet. A zálogtárgy átvétele előtt a becsüs aláíratja az Ügyféllel a birtokátruházási megállapodást, majd gondoskodik arról, hogy az a Pignusz részéről is cégszerűen alá legyen írva. A zálogjegy A zálogjegy a következő adatokat tartalmazza: a zálogjegy azonosítóját a zálogtárgy(ak) leírását, finomság, darabszám valamint az esetleges hiányosságok feltüntetését a zálogtárgy becsértékét a zálogtárgy hitelértékét a súly és a darabszám összesítését a zálogkölcsön összegét a zálogkölcsön után fizetendő kamatot, kezelési díjat, egyéb fizetendő díjat, költséget és a teljes hiteldíj mutatót (THM), az átírás díját, továbbá a késedelmi kamat mértékét a hitelt nyújtó Kölcsönnyújtó továbbá a felügyeleti hatóság nevét és címét a kezelést bonyolító Pignusz (közvetítő) nevét és címét a zálogba adás és kölcsön lejáratának dátumát (év, hó, nap megjelölésével) a zálogtárgyat felvevő becsüs kódját az Ügyfél által a kölcsön lejáratakor visszafizetendő teljes összeget A zálog pénztárbizonylat elvesztése Ha az Ügyfél a zálog pénztárbizonylatot a becsérték megállapítása és a kölcsön folyósítása közben elveszíti, a személyi adatainak felvétele mellett, továbbá a tárgyak részletes és pontos leírásával a tárgyakat azonosítani kell. Amennyiben az Ügyfél azonosítani tudja a beadott tárgyakat, úgy az elvesztett zálog pénztárbizonylat zálogjegy részét stornírozni kell és a tárgy(akat) új felvételként kell kezelni. Beazonosíthatatlanság esetén a zálogjegyet visszamaradt zálogjegyként kell kezelni. A zálogtárgyak kiváltása II. FEJEZET A zálogtárgy kiváltása A zálogtárgy kiváltását az Ügyfél a zálogjegy pénztárban való átadásával kezdeményezheti. A kiváltás céljából benyújtott zálogjegyeket a pénztáros átveszi az Ügyféltől. Megállapítja, hogy a 5

6 benyújtott zálogjegy a bolthoz tartozó, és hogy a lejárati illetve várakozási idő szempontjából a kiváltásnak van-e akadálya. A zálogtárgy mindaddig kiváltható a zálogkölcsön és kamatainak, egyéb díjának befizetése ellenében, amíg a zálogtárgy kényszerértékesítésre nem kerül. A pénztáros a kiváltásra benyújtott zálogjegy alapján kiszámítja a kiváltás napjáig fizetendő kamatot és esetleges késedelmi kamatot, továbbá kezelési díját, az esetleges egyéb díjakat, és szóban közli az Ügyféllel a kiváltáshoz befizetendő teljes összeget. A pénztáros átveszi az Ügyféltől a pénzt, és az átvételéről az Ügyfél bevételi pénztárbizonylatot kap. A bevételi pénztárbizonylatnak az értéktárosnak való átadása ellenében Pignusz a zálogtárgyat és a bevételi pénztárbizonylat egy példányát az Ügyfélnek átadja. Ha az Ügyfél a bevételi pénztárbizonylatot az elzálogosított tárgyak átvételét megelőzően elveszíti, a zálogtárgy és a zálogjegy adatainak a felek által történő egyeztetése után Pignusz üzletvezetője vagy megbízottja nyilatkozatot állít ki, amelyet az Ügyféllel aláírat az Ügyfél személyazonossági adatainak és lakcímének egyidejű feljegyzésével. A nyilatkozatban az Ügyfél szavatosságot vállal az eredeti bevételi pénztárbizonylat benyújtásából származható esetleges kárkövetelésekért. A pénztáros eljárása letiltás és előjegyzés esetén A hatósági letiltás alatt vagy megsemmisítési eljárás alatt álló zálogjegyeken szereplő zálogtárgyak nem válthatóak ki a hatósági zárlat ideje alatt. Ha letiltott zálogtárgyat akar valaki a boltban kiváltani, az üzletvezető ez esetben a zálogjegyet elismervény ellenében bevonja (az elismervényen a vonatkozó ügyirat számát feltünteti) és a bemutató személy személyazonosságát, nevét, lakását, hitelt érdemlően igazoltatja. A személyazonosság igazoltatásánál a személyi adatok feltüntetése mellett (születési hely, év, nap, an., valamint leánykori név) és a jelentés erre a célra szolgáló rovatait a benyújtóval alá kell íratni. Pignusz az Ügyfelet ajánlott levélben értesíti arról, ha a letiltó hatóság a letiltást megszünteti. A zálogtárgy átírása Az átírás egy zálogtárgy kiváltást követő új felvételt jelent. Átírásnál az új zálogjegyen fel kell tüntetni a régi zálogjegy számát, és az átírás során a zálogtárgyat Pignusz nem adja ki az Ügyfélnek. Átírásra akkor kerülhet sor, ha az Ügyfél nem tudja a zálogtárgyat lejáratig kiváltani, vagyis nem tudja megfizetni teljes összegben a kölcsönt (a kölcsön tőkét, a kölcsön kamatát, az esetlegesen felmerült késedelmi kamatot és a kezelési költséget), de megfizeti a kezelési költséget, az átírás napjáig számított kamatokat és az átírás díját. A türelmi idő lejártát követően az átírás feltétele továbbá, hogy a zálogtárgy még nem került kényszerértékesítésre. Az átírás díjának kiszámítása a következő képlet alapján történik: Az átírás díja = az átírandó kölcsön összege átírási díj (%) Az átírási díj átíráskor fizetendő, egyszeri díj. 6

7 Az átírásnál ugyanaz az eljárás alkalmazandó, mint a felvételnél (beleértve új becsérték megállapítását, amely az átírás napjára szól). Az átírást az Ügyfél az átírandó zálogjegy átadásával a becsüsnél kezdeményezheti mindaddig, amíg a zálogtárgy kényszerértékesítésre nem kerül. A becsüs szóban tájékoztatja az ügyfelet, hogy mekkora összeget (kamat, késedelmi kamat, kezelési díj) szükséges befizetnie az átíráshoz. A zálogtárgy akkor írható át, ha az a mindenkori Hirdetmény szerint a folyósított hitelre és járulékaira fedezetet nyújt. Amennyiben a zálogtárgy a folyósított kölcsön és kamataira nem nyújt fedezetet, az átírást Pignusz a kölcsön részbeni törlesztésétől teheti függővé. Az átírást Pignusz indoklás nélkül megtagadhatja. A becsüs a zálogjegy és a kézben lévő tárgy szerint ellenőrzi az azonosságot és megállapítja az új kölcsön összegét, amely azonos, vagy kisebb, vagy nagyobb is lehet az eredeti kölcsön összegénél. Amennyiben ez szükséges, és az Ügyfél vállalja, hogy törleszt a kölcsönből, a becsüs a képernyőn megjeleníti a zálogjegy száma alapján az Ügyfél által fizetendő összeget. Ha az Ügyfél elfogadja a befizetés nagyságát, a becsüs az új kölcsönösszeggel új zálogjegyen felveszi a zálogtárgyakat és új zálogjegyet készít. Az új zálogjegy tartalmazza a régi zálogjegy számát is. Ha a kölcsön részbeni törlesztésére szükség van, akkor az Ügyfél zálog pénztárbizonylatot kap. Az Ügyfél a törlesztés befizetése után a pénztárban kapja meg az új zálogjegyet. A zálogtárgyak értékesítése III. NEMESFÉM KÉNYSZERÉRTÉKESÍTÉS A kölcsön lejáratát követő türelmi idő végéig vissza nem fizetett zálogkölcsönök fedezetét képező ki nem váltott zálogtárgyak kényszerértékesítésre kerülnek. A kényszerértékesítés a kölcsön lejáratát követő 31. napon kezdhető meg. Az értékesítés történhet a Pignusz részére, vagy más bizományos kereskedő bevonásával. Elszámolás a kényszerértékesítés után A kényszerértékesítés napját követő 5 éves elévülési időn belül a zálogtárgy becsértékéből a kölcsön és járulékainak teljes levonása után maradó rész az Ügyfélnek visszajár. Amennyiben az Ügyfél a kényszerértékesítést követően az elévülési időn belül - a zálogjeggyel a boltban jelentkezik, a becsérték és a türelmi idő utolsó napjáig kiszámított kölcsöntartozás közötti különbözetet visszakapja. Ha különbözetet szükséges fizetni, úgy a kifizetéssel egy időben Pignusz a zálogjegyet szintén bevonja. Amennyiben nem jár vissza különbözet, Pignusz a zálogjegyet bevonja és az adott nyilvántartáshoz fűzi. 7

8 A Pignusz a kényszerértékesítésekből befolyó és az Ügyfél részére visszajáró összeget az értékesítés napját követő öt évig elkülönítetten nyilvántartja. IV. FEJEZET A zálogjegy megsemmisítése Az elveszett, ellopott vagy más módon megsemmisült zálogjegy "megsemmisítését" a zálogjegy utolsó jogos birtokosa kérheti Pignusznál. Az eljárás megindításához szükséges, hogy az Ügyfél a megsemmisítési díjat megfizesse. A megsemmisítési kérelem előterjesztésekor a megsemmisítést kérő Ügyfélnek a személyazonosságát hitelt érdemlően igazolnia kell. Ezzel egyidejűleg a megsemmisítést kérő Ügyfélnek a zálogjegy adatairól, valamint a zálogtárgyról olyan tájékoztatást kell nyújtania, amely a zálogtárgy felismerését lehetővé teszi. Ehhez az Ügyfélnek olyan adatokat kell tájékoztatóul előadni, amelyek a zálogtárgynak az ellenőrző lista alapján történő feltaláláshoz útmutatóul szolgálhatnak. (a zálogjegy száma, ennek hiányában a zálogtárgy pontos leírása, az elzálogosítás idejének - lehetőleg év, hó, nap megjelöléssel - a folyósított kölcsön összege.) Ha a megsemmisítést kérő Ügyfél a személyazonosságát igazolta és a leírás alapján a zálogtárgy azonosítható, akkor Pignusz a kölcsön lejáratát követő 30 napig, illetve a lejáratot követő kérelem esetén a zálogháznál való bejelentést követő 30 napig a zálogjegyet letiltja és a megsemmisítést kérő Ügyfélnek új pénztárbizonylatot ad. A letiltás időtartama alatt még a zálogtárgyat kiváltani nem lehet. Ha az Ügyfél által közölt adatok elégtelensége folytán a zálogtárgy nem azonosítható, az Ügyfelet a kérelmével el kell utasítani. Nem lehet az Ügyféltől elfogadni olyan bejelentést, mely bejelentés alapján a tárgy nem felismerhető, vagy ha a fél által jelzett napon ugyanazon tárgyleírással, súllyal és kölcsönnel több tétel is terhelt és az azonosítás lehetetlen. (pl. jegygyűrű.) Az eredeti zálogjegy bemutatása a zálogházban a letiltás vagy megsemmisítési eljárás alatt Ha a megsemmisítést kérő Ügyfél bemutatja Pignusznak az eredeti zálogjegyet, akkor Pignusz a letiltást megszünteti. Ezt követően az Ügyfél kérése szerint a zálogtárgy kiváltható, vagy átírható. Amennyiben nem a letiltást kezdeményező személy mutatja be a zálogjegyet: Ha a letiltás alatt álló zálogjegyet harmadik személy Pignusznak beszolgáltatja, és arra igényt nem tart, valamint a megsemmisítést kérő Ügyfélen kívül más sem jelentett be igényt (igénynek minősül harmadik személy általi megsemmisítési eljárás megindítása is) a zálogkölcsön lejárati határidejét követő türelmi idő alatt sem, úgy ezt követően, a megsemmisítést kérő Ügyfél a zálogtárgyat kiválthatja, vagy átírhatja a türelmi idő utolsó napján. A zálogjegy megtalálótól való átvételét jegyzőkönyvezni kell. Amennyiben harmadik személy is igényt jelent be a zálogjegyre 8

9 Amennyiben a letiltás alatt álló zálogjegyet a megsemmisítést kérő Ügyféltől eltérő személy bemutatja a zálogházban és igényt jelent be, a zálogjegyre (zálogtárgy kiváltására) igényt formáló személyeket tájékoztatni kell, hogy miután több személy jelentkezett ugyanazzal az igénnyel, e személyek polgári peres eljárás keretében kérhetik igényük jogosultságának megállapítását a bíróságtól a zálogjegyre igényt formáló másik személlyel szemben. A bíróság jogerős döntéséig a letiltást fenn kell tartani. Többes igénybejelentés esetén a perindításra a feleknek a perindítási lehetőségről való értesüléstől számított 30 napos határidő áll rendelkezésükre. Amennyiben e határidő alatt a per megindítását bíróság által érkeztetett keresetlevél bemutatásával és másolatban való átadásával valamelyik a zálogjegyre igényt tartó fél nem igazolja, úgy Pignusz az eredeti zálogjegy birtokosát tekinti Ügyfélnek. Hatósági letiltás V. FEJEZET Eljárás, hatósági letiltás esetén A valamely hatóság részéről elrendelt letiltás (lefoglalás, zár alá vétel, zárlat, bűnügyi zárlat) esetén, a boltban raktározott zálogtételekre vonatkozóan az üzletvezető intézkedik a hatóság írásos határozatában foglaltaknak megfelelően. Letiltott tételek zálogjegyének bevonása Ha letiltott tételt akar valaki a boltban kiváltani ez esetben a zálogjegy elismervény ellenében tőle bevonásra kerül (az elismervényen a vonatkozó ügyirat számának feltüntetésével). A bemutató személy személyazonosságát, nevét, lakását hitelt érdemlően igazolni köteles. A személyazonosság igazoltatásánál a személyi adatok feltüntetése mellett (születési hely, év, nap, an., valamint leánykori név) és a jelentés erre a célra szolgáló rovatait a benyújtónak alá kell írnia. Letiltott zálogtételek feloldása A zálogtételeknek letiltás alóli feloldására csak ilyen tartalmú jogerős és végrehajtható hatósági végzés alapján kerülhet sor, amelyről az Ügyfél ajánlott levélben értesítést kap. Olyan esetben, amikor a feloldás már lejárt zálogtételre vonatkozik ugyancsak ajánlott levélben hívja fel a figyelmet a 30 napos türelmi határidő betartására. Letiltott tételekből térítés nélküli részkiadás esetén követendő eljárás A hatóság által letiltott zálogjegyeknél előfordul, hogy az egy zálogjegyen elzálogosított zálogtárgyak több sértett tulajdonát képezik, ezért a végzésben külön-külön kiadást rendelnek el térítés nélkül. A kiadás során Pignusz a kiadott zálogtárgy átvételét jegyzőkönyvben elismerteti. A zálogtárgyak mutatása VI. FEJEZET Az Ügyfél a zálogjegy bemutatásával és a Hirdetményben közzétett díj megfizetése ellenében 9

10 kérheti a zálogtárgy felmutatását. A bemutatást meg kell tagadni, ha a zálogtárgy hatósági vagy egyéni letiltás alatt áll. Az értéktáros a mutatást kérő Ügyféltől átveszi a zálogjegyet és megállapítja, hogy a mutatásnak van-e akadálya. Amennyiben nincs, úgy szóban közli a féllel, hogy a mutatásnál az anonimitás megszűnik, továbbá tájékoztatja a mutatási díj összegéről. Az értéktáros az Ügyféltől átvett zálogjegyet átadja a pénztárosnak. Az Ügyfél a pénztárostól a személyi adatok felvétele és a díj megfizetése után pénztárbizonylatot kap, amely felmutatása ellenében a zálogtárgyat az értéktáros bemutatja, de nem adja át az Ügyfélnek. A mutatás lezártával a zálogjegyet az Ügyfélnek átadja. VII. FEJEZET Ügyfélpanaszok kezelése Az Ügyfelek panaszainak kezeléséről külön szabályzat rendelkezik. VIII. FEJEZET Azonosítás, Ügyfél átvilágítás A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: Pmt.) vonatkozó rendelkezése szerint kötelező az ügyfélátvilágítás a ,-Ft becsérték összeghatárt elérő vagy meghaladó készpénzes ügyek esetében, és ettől függetlenül minden üzleti kapcsolat létesítésekor. Az átvilágítási kötelezettség kiterjed az egymással ténylegesen összefüggő, több ügyleti megbízásra, ha ezek együttes értéke eléri a ,-Ft-ot. Ebben az esetben Pignusz az átvilágítást azon ügyleti megbízás elfogadásakor hajtja végre, amellyel az ügyleti megbízások együttes értéke eléri a ,-Ft-ot. A fenti esetekben az Ügyfél, annak meghatalmazottja, a rendelkezésre jogosult, a képviselő azonosítása és személyazonosságának igazoló ellenőrzése kerül elvégzésre. Az azonosítás során rögzíteni kell a természetes személy családi és utónevét (születési nevét) amennyiben van házassági nevét, lakcímét, állampolgárságát, azonosító okmányának típusát és számát, külföldi esetén magyarországi tartózkodási helyét. Az azonosítás során rögzíteni lehet továbbá a természetes személy születési helyét és idejét, és anyja születési nevét. Pignusz a személyazonosság, illetve a nyilvántartásba vétel megléte igazoló ellenőrzése érdekében jogosult megkövetelni a jogszabályban meghatározott azonosító okiratok bemutatását, köteles ellenőrizni az azonosságot igazoló okiratot érvényességét. Pignusz jogosult az Ügyféltől a tényleges tulajdonosra vonatkozóan nyilatkozatot kérni. Amennyiben az átvilágítandó Ügyfél a nyilatkozatot megtagadja, vagy átvilágítása nem végezhető el teljes körűen, az ügyleti megbízást Pignusz nem teljesíti. 10

11 IX. FEJEZET Egyéb rendelkezések Banktitok Banktitok minden tény, adat és információ, amely az Ügyfél személyéről, adatairól, vagyoni helyzetéről, tevékenységéről Pignusz vagy a Kölcsönnyújtó tudomására jut. Pignusz és a Kölcsönnyújtó köteles a banktitkot megőrizni. Banktitok akkor adható ki ha az Ügyfél az információ pontos megjelölésével a kiadást legalább teljes bizonyító erejű magánokiratban kéri, vagy arra felhatalmazást ad nyomozó hatóság, vagy egyéb törvényben meghatározott hatóság az információ kiadását elrendeli A jogviták rendezése Pignusz az Ügyfeleivel fennálló kapcsolatában törekszik az esetlegesen felmerülő jogviták peren kívüli rendezésére. Ennek sikertelenségének esetére, bármely jogvita eldöntésére amely a jelen Üzletszabályzattal összefüggésben keletkezik, a Felek alávetik magukat a Budai Központi Kerületi Bíróság illetékességének. A Felek az igénybevett zálogkölcsönnel összefüggő - a szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos - vitás ügyekben alternatív vitarendezés keretében fordulhatnak a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Békéltető Testületéhez (H-1525 Budapest BKKP Pf. 172, telefon: , 11

12 1. sz. melléklet ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Általános tájékoztató a kézizálog kölcsön nyújtását megelőzően 1. Hitelező/hitelközvetítő adatai a hitelező neve (cégneve) NHB ZRT. levelezési címe 1118 Budapest, Kelenhegyi út 39. telefaxszáma adott esetben a hitelközvetítő neve (cégneve) Pignusz Pénzügyi Szolgáltató Kft. levelezési címe 1051 Budapest Sas u.4. telefonszáma* címe* telefaxszáma* internet címe* a hitelközvetítő felügyeleti hatósági nyilvántartása, annak ellenőrizhetősége MNB 1013 Bp. Krisztina krt A hitel lényeges jellemzőinek ismertetése a hitel típusa Kézizálog kölcsön a hitel teljes összege Ft. a hitelszerződésben szereplő hitel összege vagy a lehívható összeg felső határ Ft. a hitel lehívásának feltételei a hitel rendelkezésre bocsátásának módja és időpontja a hitel futamideje a törlesztő részletek és elszámolásuk módja a fizetendő teljes összeg a tőke, valamint a hitelkamatok és minden egyéb ellenszolgáltatás, ideértve a díjat, jutalékot és költséget adott esetben a szükséges biztosítékok a hitelszerződéshez szükséges biztosítékok jellemzője zálogtárgy átadása átadással egyidejűleg 90 nap Önnek az alábbi fizetéseket kell teljesítenie: egy darab lejáratkor A hitelkamatok és minden egyéb ellenszolgáltatás - ideértve a díjat, jutalékot és költséget - fizetésének módja: készpénz befizetés..ft. a lejárat napján. Korábbi kiváltás esetén, a napi kamatozás miatt csak kevesebb lehet. kézi zálogtárgy: 3. A hitellel kapcsolatos ellenszolgáltatás hitelkamat vagy hitelkamatok 90 napra: 5,75% (évi: 23%) teljes hiteldíj mutató (THM) a hitel teljes díjának aránya a hitel teljes összegéhez éves THM: 40,65% százalékában kifejezve; a THM a különböző ajánlatok összehasonlítását segíti hitelkamaton kívüli minden ellenszolgáltatás, ideértve a díjat, jutalékot, költséget kezelési díj: 3,15% (a futamidő végén fizetendő egyszeri díj) Prolongálási (átírási) díj késedelmi kamat, vagy egyéb olyan fizetési kötelezettség, amely a szerződésben vállalt kötelezettség nem teljesítéséből származik a törlesztés elmulasztása Önre nézve komoly következményekkel járhat (pl.: zálogtárgy végrehajtása) és megnehezíthetik a hitelhez jutást prolongálási díj: 5,3% (átíráskor fizetendő egyszeri díj) A hitel lejárat napja után történő kiváltás esetén késedelmi díjat számolunk fel, naponta 0,05 % mértékben. A lejáratot követő 30 naptári nap végéig ki nem váltott zálogtárgyak kényszerértékesítésre kerülnek. 12

13 4. Egyéb jogi tájékoztatás elállási jog fennállása Önnek joga van a hitelszerződéstől 14 napon belül elállni előtörlesztés Ön bármikor jogosult a hitel részleges vagy teljes előtörlesztésére hitelszerződés tervezetének egy példányához való jog Önnek joga van ahhoz, hogy a hitelező a hitelszerződéstervezetének egy példányát díj-, költség- és egyéb fizetési kötelezettség mentesen rendelkezésére bocsássa nem terheli e kötelezettség a hitelezőt, ha a hitelező Önnel nem kíván szerződést kötni adott esetben ezen tájékoztatás érvényességének időbeli korlátozása a hitelező cégjegyzékszáma vagy bírósági nyilvántartásba vételi száma nem Lejáratot megelőzően Ön bármikor jogosult különdíj felszámolása nélkül a zálogtárgyat kiváltani. zálogjegy, szerződési feltételek Ez a tájékoztatás......napon érvényes a hitelező tevékenységét engedélyező felügyelő hatóság MNB 1013 Bp. Krisztina krt. 39. Panasz bejelentésre szolgáló telefonszám: hétfő: kedd- csütörtök: péntek: a szerződés létrejöttét megelőző időszakban a hitelező által alkalmazandó jog jogválasztás, továbbá kizárólagos hatáskör, illetékesség kikötése nyelvhasználat szerződésből eredő jogviták peren kívüli rendezésére rendelkezésre álló olyan lehetőség, amelynek a hitelező aláveti magát magyar jog magyar joghatóság, Budai Központi Kerületi Bíróság magyar nincs Tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy a zálogház a pénzmosás megelőzése és megakadályozása tárgyában mindenkor hatályos jogszabálynak megfelelően jogosult és köteles az Ügyfél azonosításhoz szükséges adatait a hivatalos szervek által kiállított okiratok alapján rögzíteni, az ügylet tényleges tulajdonosára vonatkozóan az Ügyféltől nyilatkozatot kérni a ,-Ft becsérték összeghatárt elérő vagy meghaladó készpénzes ügyek esetében (ide értve a ténylegesen összefüggő, több ügyleti megbízást) és ettől függetlenül minden üzleti kapcsolat létesítésekor. Jelen okirat aláírásával ezen dokumentum átvételét elismerem: Budapest, aláírás Amennyiben az ügyfél nem kívánja a fenti nyilatkozatot aláírni, úgy a Pignusz Kft. alábbi két munkatársa jelen okirat aláírásával tanúsítja, hogy a dokumentum az ügyfélnek átadásra került. Budapest aláírás aláírás 13

Hirdetmény. Hatályos január 01-től visszavonásig

Hirdetmény. Hatályos január 01-től visszavonásig Hirdetmény Hatályos 2017. január 01-től visszavonásig A MÁTRA TAKARÉKSZÖVETKEZET () ZÁLOGHITELEZÉSI tevékenységet folytat a ZÁLOGLÁNC KFT. (2151 Fót, Móricz Zs. u. 2.) 2100 Gödöllő, Kossuth L. u. 44. sz.

Részletesebben

ZÁLOGHITELEZÉS ÜZLETSZABÁLYZATA

ZÁLOGHITELEZÉS ÜZLETSZABÁLYZATA Általános Üzletszabályzat 19. sz. melléklete ZÁLOGHITELEZÉS ÜZLETSZABÁLYZATA A Takarékszövetkezet által folytatott záloghitelezésre a jelen Üzletszabályzat rendelkezései az irányadóak. A Szabadszállás

Részletesebben

Üzletszabályzat és Általános Szerződési Feltételek Zálogkölcsön-nyújtási tevékenység végzéséhez

Üzletszabályzat és Általános Szerződési Feltételek Zálogkölcsön-nyújtási tevékenység végzéséhez Érvényes: 2013. július 4. Általános rendelkezések Üzletszabályzat és Általános Szerződési Feltételek Zálogkölcsön-nyújtási tevékenység végzéséhez A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló

Részletesebben

Hitelező Hitelközvetítő Közvetítői alvállalkozó. Szabad felhasználású, amortizáló, forint alapú fogyasztási (személyi) kölcsön

Hitelező Hitelközvetítő Közvetítői alvállalkozó. Szabad felhasználású, amortizáló, forint alapú fogyasztási (személyi) kölcsön Cofidis Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1066 Budapest, Mozsár utca 16. Cg: 01-17-000367 (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) Adatkezelési nyilvántartási azonosító: 01498-0001, 01498-0005 TÖLTSE KI, ÉS

Részletesebben

A függő kiemelt közvetítőn keresztül történő ZÁLOGHITELEZÉS ÜZLETSZABÁLYZATA

A függő kiemelt közvetítőn keresztül történő ZÁLOGHITELEZÉS ÜZLETSZABÁLYZATA A függő kiemelt közvetítőn keresztül történő ZÁLOGHITELEZÉS ÜZLETSZABÁLYZATA A Takarékszövetkezet által függő kiemelt közvetítő útján folytatott záloghitelezésre a jelen Üzletszabályzat rendelkezései az

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT A Risk Partners Kft. Ügyfelei részére I. Panasz bejelentésének módjai 1) Szóbeli panasz a. Személyesen - Panaszügyintézés helye: 2120 Dunakeszi, Kertész u. 12. - Nyitva tartás:

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Jelen szabályzat a NOVIS Poisťovňa a.s. (továbbiakban: Biztosító) panaszkezeléssel kapcsolatos eljárási szabályait definiálja. 1. Panaszkezelési fogalmak: Panasz fogalma: Minden

Részletesebben

ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN Biztosításközvetítő Kft. Hatályos: 2014. augusztus 1-től visszavonásig. Bevezető

ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN Biztosításközvetítő Kft. Hatályos: 2014. augusztus 1-től visszavonásig. Bevezető ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN Biztosításközvetítő Kft. Hatályos: 2014. augusztus 1-től visszavonásig Bevezető A Raiffeisen Biztosításközvetítő Kft. (Szolgáltató) egyik elsődleges célja az

Részletesebben

Pannon 2005 Faktor és Hitel Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Pannon 2005 Faktor és Hitel Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Pannon 2005 Faktor és Hitel Zrt. 1016 Budapest, Naphegy utca 19. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes 2014.08.01-től Jóváhagyta: Igazgatóság elnöke 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA... 3 2. A SZABÁLYZAT

Részletesebben

VIRPAY Financial Group Zrt.

VIRPAY Financial Group Zrt. VIRPAY Financial Group Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Hatályos : 2015. július 7. napjától A VirPay Financial Group Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. július 7. napjától A VirPay Financial

Részletesebben

TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT.

TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT. TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT. Oldalszám: 1 - Retail\Panaszkezelési szabályzat TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT. gondozásért felel: Ügyvezető igazgatója Hatályos: 2014.08.01-től Procedures\01 Hatályos - Operative\Vevőfinanszírozás

Részletesebben

BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata

BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata Kecskemét, 2010. január 4. Módosítva: 2015. augusztus 13. A BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. az ügyfeleinek a BAG Hungary Biztosítási Alkusz

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. a kézizálog kölcsön nyújtás általános szerződési feltételeiről. Hatályos: 2015. október 01. napjától

ÜZLETSZABÁLYZAT. a kézizálog kölcsön nyújtás általános szerződési feltételeiről. Hatályos: 2015. október 01. napjától ÜZLETSZABÁLYZAT a kézizálog kölcsön nyújtás általános szerződési feltételeiről Hatályos: 2015. október 01. napjától 1 1. A MagNet Bank Zrt. (székhelye: 1062 Budapest, Andrássy út 98.) a továbbiakban: Hitelintézet

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat I.A panasz bejelentésének módjai 1. Szóbeli panasz: a) személyesen: Kreditor Pénzügyi Zrt. (1135 Budapest, Frangepán utca 7.) b) telefonon: 1/ 236-0129, vagy 06-21-24-24-444 (nem emeltdíjas) számokon Hétfőtől-péntekig

Részletesebben

MiFiN Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zrt.

MiFiN Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zrt. Panaszkezelési szabályzat A Magyar Nemzeti Bank elnökének 28/2014. (VII.23.) MNB rendelete (a pénzügyi szervezetek panaszkezelésére vonatkozó szabályokról) szerint előírt kötelező szabályokkal egységes

Részletesebben

1.5. Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy (magánszemély).

1.5. Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy (magánszemély). A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Panaszkezelési szabályzata 1.1. A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14., cg.: 01-10- 044283, tevékenységi engedély száma: III/100 036-4/2002.)

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Mohácsi Takarék Bank Zrt. a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Takarék Személyi Kölcsön célja: A Takarék Személyi Kölcsön standard

Részletesebben

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám: 01-10-041004) ezúton értesíti

Részletesebben

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról ... (társaság neve)... (adószám) Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Borotai Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ZÁLOGKÖLCSÖN. Jóváhagyva: a 34/2013.(03.06.) számú igazgatósági határozattal Hatályba lépés napja:

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ZÁLOGKÖLCSÖN. Jóváhagyva: a 34/2013.(03.06.) számú igazgatósági határozattal Hatályba lépés napja: ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ZÁLOGKÖLCSÖN Jóváhagyva: a 34/2013.(03.06.) számú igazgatósági határozattal Hatályba lépés napja: 2013. 04.12. Zálogkölcsön 1. Pénzkölcsön nyújtása kézi zálog kikötésével

Részletesebben

Panaszkezelési szabályzat

Panaszkezelési szabályzat ARGENTUM HOLDING ZRT. Panaszkezelési szabályzat Az ügyfelek panaszainak bejelentéséről, kezeléséről, nyilvántartásától Elfogadva az Alapító /2014 (.). határozatával 2014.01.01. Lucsik János Elnök-vezérigazgató

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PALLADIUM CONSULTING KFT. Hatályos: 2015. június 05- től visszavonásig

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PALLADIUM CONSULTING KFT. Hatályos: 2015. június 05- től visszavonásig PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PALLADIUM CONSULTING KFT. Hatályos: 2015. június 05- től visszavonásig TARTALOMJEGYZÉK I. ELŐSZÓ ----------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT Zálogkölcsön-nyújtási tevékenységhez Hatályos: től

ÜZLETSZABÁLYZAT Zálogkölcsön-nyújtási tevékenységhez Hatályos: től ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2017.01.01-től Módosítva: 108/2013. november 27. sz. igazgatósági határozattal. Hatályos: 2013.11.28-tól Módosítva: 107/2015. december 18. sz. igazgatósági határozattal. Hatályos:

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY KIVÁLTÓ FIX ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Kölcsön célja: A Takarék Személyi

Részletesebben

Kamatok, díjak és egyéb költségek

Kamatok, díjak és egyéb költségek HIRDETMÉNY Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság hivatalos tájékoztatója a lakossági ügyfeleknél alkalmazott kondíciókról, kamatokról, díjakról, jutalékokról egységes szerkezetben Érvényes:

Részletesebben

Pénzmosás elleni szabályzat

Pénzmosás elleni szabályzat Pénzmosás elleni szabályzat A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvényben foglaltak értelmében az Euro Quattro Bróker Kft. köteles ügyfeleit

Részletesebben

HIRDETMÉNY. 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói

HIRDETMÉNY. 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói HIRDETMÉNY 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói A,,Rábaközi Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: 2017. január 16-tól A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt

Részletesebben

A HITELEZÉSI üzletág általános szerződési feltételeiről szóló üzletszabályzat 1. számú kiegészítése kézizálog kölcsön nyújtásához

A HITELEZÉSI üzletág általános szerződési feltételeiről szóló üzletszabályzat 1. számú kiegészítése kézizálog kölcsön nyújtásához A HITELEZÉSI üzletág általános szerződési feltételeiről szóló üzletszabályzat 1. számú kiegészítése kézizálog kölcsön nyújtásához MagNet Bank Zrt. székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 98., cégjegyzékszám

Részletesebben

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Hatályos: 2013. május 29. ArteusCredit Zrt. 1134 Budapest, Róbert K. krt. 59., Telefon: 06/1 814 2179 1 Az ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017. 01. 16. A a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek

Részletesebben

Kedvezményezett: az, aki a betét tulajdonosának nyilatkozata alapján, valamilyen feltétel teljesülése esetén a betét tulajdonosává válik.

Kedvezményezett: az, aki a betét tulajdonosának nyilatkozata alapján, valamilyen feltétel teljesülése esetén a betét tulajdonosává válik. BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET TAKARÉKSZELVÉNY ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2015.07.23. napjától Jelen általános szerződési feltételek hatálya az Ügyfelek által a Borotai Takarékszövetkezetnél

Részletesebben

A HITELEZÉSI üzletág általános szerződési feltételeiről szóló üzletszabályzat 1. számú kiegészítése kézizálog kölcsön nyújtásához

A HITELEZÉSI üzletág általános szerződési feltételeiről szóló üzletszabályzat 1. számú kiegészítése kézizálog kölcsön nyújtásához A HITELEZÉSI üzletág általános szerződési feltételeiről szóló üzletszabályzat 1. számú kiegészítése kézizálog kölcsön nyújtásához MagNet Bank Zrt. székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 98., cégjegyzékszám

Részletesebben

HORIZONT Magánnyugdíjpénztár

HORIZONT Magánnyugdíjpénztár HORIZONT Magánnyugdíjpénztár Panaszkezelési Szabályzat Hatályos: 2016. november 25-től Tartalom I. Bevezetés...2 II. A Tájékoztató közzététele...2 III. A bejelentés módja...2 IV. A bejelentés adattartalma...2

Részletesebben

MAGYAR ZÁLOGHITEL FAKTORÁLÓ ÉS PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

MAGYAR ZÁLOGHITEL FAKTORÁLÓ ÉS PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA MAGYAR ZÁLOGHITEL FAKTORÁLÓ ÉS PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. május 11. napjától visszavonásig Hatályba léptette: 2015. május 11. napján

Részletesebben

Az OTP Ingatlanlízing Zrt. Panaszkezelési Szabályzata

Az OTP Ingatlanlízing Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Az OTP Ingatlanlízing Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Az OTP Ingatlanlízing Zrt. befogad, nyilvántartásba vesz és kivizsgál minden, a termékeivel vagy a szolgáltatásaival kapcsolatban felmerült panaszt

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. 1. Alkalmazási kör... 3 2. A

Részletesebben

Panaszkezelés. Tájékoztató a panaszkezelési eljárásról

Panaszkezelés. Tájékoztató a panaszkezelési eljárásról Panaszkezelés Tájékoztató a panaszkezelési eljárásról A Focus Kft. panaszkezelési szabályozásának célja, hogy rendezett eljárásban biztosítsa ügyfelei számára a Focus Kft.. szolgáltatásai igénybe vétele,

Részletesebben

TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT.

TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT. TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT. Oldalszám: 1 - Retail\Panaszkezelési szabályzat TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT. gondozásért felel: Ügyvezető igazgatója Hatályos: 2013.01.02-től Procedures\01 Hatályos - Operative\Vevőfinanszírozás

Részletesebben

DUNACORP FAKTORHÁZ ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

DUNACORP FAKTORHÁZ ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA DUNACORP FAKTORHÁZ ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Panaszügyintézéshez szükséges adatok: Panaszügyintézés helye: 1074 Budapest, Dohány u.14. Levelezési cím: 1398 Budapest,Pf.: 576. Elektronikus levelezési

Részletesebben

HUNGARIKUM BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

HUNGARIKUM BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT HUNGARIKUM BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Dokumentum azonosító: Hungarikum Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési szabályzat Felelős szerkesztő: Kis-Faragó Tamás Dokumentum frissítés

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat A KDB Bank Európa Zrt. (a továbbiakban: KDB Bank ) minden munkatársa arra törekszik, hogy ügyfeleinket maradéktalanul, teljes megelégedésükre szolgálja ki. Ha ennek ellenére bármely

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok Lakossági Hitelek kondíciói Érvényes: 2015. november 16 -tól/től visszavonásig SZEMÉLYI KÖLCSÖN Lakossági ügyfelek részére I. Alapkondíciók Sberbank a munkahelyen programban igénylő munkavállalók részére

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Az ügyfelek részére történő szolgáltatásnyújtás során a legfontosabb célunk, hogy mindig a legnagyobb fokú gondossággal és megbízhatósággal járjunk el, továbbá jogszerű és professzionális

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére Melléklet: Panaszbejelentõ lap Budapest, 2013. április 10. Hatályos: 2013. április 10. Jóváhagyta:

Részletesebben

Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Tagi Kölcsön Szabályzat

Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Tagi Kölcsön Szabályzat Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Tagi Kölcsön Szabályzat Ezen szabályzat továbbadása az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár írásos engedélye nélkül nem megengedett. TARTALOMJEGYZÉK 1 A SZABÁLYZAT CÉLJA...3

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet. Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet. Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók Kihirdetve: 2015. augusztus 24. Érvényes: 2015. augusztus 25. Jelen dokumentum nem

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. a kézizálog kölcsön nyújtás általános szerződési feltételeiről. Hatályos: július 01. napjától

ÜZLETSZABÁLYZAT. a kézizálog kölcsön nyújtás általános szerződési feltételeiről. Hatályos: július 01. napjától ÜZLETSZABÁLYZAT a kézizálog kölcsön nyújtás általános szerződési feltételeiről. Hatályos: 2016. július 01. napjától 1 1. A MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt. (székhelye: 1062 Budapest, Andrássy út 98.)

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1016 Budapest, Krisztina körút 99. 2. em.; telefon: +361-224-0134; e-mail: info@creditover.hu; Cg. 01-10-047917; MNB engedély szám: H-EN-I-1180/2013; Bankszámlaszám: 11709002-2064569-00000000 CREDIT OVER

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok Lakossági ek kondíciói Érvényes: 2016. november 29 -tól/től visszavonásig SZEMÉLYI KÖLCSÖN Lakossági ügyfelek részére I. Alapkondíciók THM1 2 THM2 2 Sberbank a munkahelyen programban igénylő munkavállalók

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetményben a személyi hitel kamata változott a báziskamat

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY 2017. január 16-tól Az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Kölcsön célja: A Takarék Személyi

Részletesebben

31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól

31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól 31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól I. Fogyasztási célú hitelek (2015.02.01.) Az éves ügyleti kamat* (%) referenciakamatból és kamatfelárból áll. A referencia kamat

Részletesebben

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ INGATLANFEDEZETTEL BIZTOSÍTOTT HITEL- ÉS KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ INGATLANFEDEZETTEL BIZTOSÍTOTT HITEL- ÉS KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ INGATLANFEDEZETTEL BIZTOSÍTOTT HITEL- ÉS KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL I. A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám:

Részletesebben

HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye

HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye Hatályos: 2015. április 15-től visszavonásig 1 1 Lakáscélú hitelek (1) 1.1 HUF alapú lakáscélú hitelek HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye Kamatláb = Referencia Kamatláb

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetmény módosítására a 2014. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Verzió: Készítette: Hatályba lépés napja: v1 Sajti László szervezeti igazgató 2014. január 02. 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I.1. A Szabályzat célja Jelen

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Takarékszövetkezet/Bank (a továbbiakban Hitelintézet) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2011. április 1. A Király Hitel elengedhetetlen szerződéskötési feltétele,

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Bruttó kamat* Kamattámogatás 4,8810% 0,0000% 4,8810%

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Bruttó kamat* Kamattámogatás 4,8810% 0,0000% 4,8810% H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ FORINT ALAPÚ LAKÁSCÉLÚ KAMATTÁMOGATÁSOS KÖLCSÖN KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL Érvényes 2015.01.05-től KAMATTÁMOGATOTT HITEL 134/2009. (VI.23) Kormányrendelet

Részletesebben

Záloghitelezési ÜZLETSZABÁLYZAT

Záloghitelezési ÜZLETSZABÁLYZAT KISKUN TAKARÉKSZÖVETKEZET Záloghitelezési ÜZLETSZABÁLYZAT Szabályzat száma: S-01/2015. Döntést hozó testület: a Takarékszövetkezet Igazgatósága Jóváhagyó határozat száma: 1224/SZHSZAB/2015. (1224.) Tartalomjegyzék

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat Bankunk minden munkatársa arra törekszik, hogy ügyfeleinket maradéktalanul, teljes megelégedésükre szolgáljuk ki. Ha ennek ellenére bármely banki tevékenységgel kapcsolatban kifogás

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat Bankunk minden munkatársa arra törekszik, hogy ügyfeleinket maradéktalanul, teljes megelégedésükre szolgáljuk ki. Ha ennek ellenére bármely banki tevékenységgel kapcsolatban kifogás

Részletesebben

ZÁLOG ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ZÁLOG ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Multifaktoring Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Rzvénytársaság 1117 Budapest, Budafoki út 111-113. ZÁLOG ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS EGYEDI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PSZÁF Engedély szám: I-471 / 2003.

Részletesebben

ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186

ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 HIRDETMÉNY - LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2015. január 1-től A Takarékszövetkezet

Részletesebben

H I R D E T M É NY. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02.

H I R D E T M É NY. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02. H I R D E T M É NY MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02. 1 1. Személyi kölcsön A kölcsön összege: 300.000 Ft 2 000 000,- Ft A kölcsön

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET)

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) 1. sz. melléklet SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. január 01. 1 1. Takarék Classic Személyi

Részletesebben

PRÉMIUM EGÉSZSÉGPÉNZTÁR. Panaszkezelési Szabályzat

PRÉMIUM EGÉSZSÉGPÉNZTÁR. Panaszkezelési Szabályzat PRÉMIUM EGÉSZSÉGPÉNZTÁR Panaszkezelési Szabályzat Hatályos: 2016. július 1-től Tartalom I. Bevezetés... 2 II. A Tájékoztató közzététele... 2 III. A bejelentés módja... 2 IV. A bejelentés adattartalma...

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017. április 6. A Szerencs és Környéke Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi t és Kiváltó Takarék

Részletesebben

pénzügyi panaszunk PÉNZÜGYI NAVIGÁTOR Mit tegyünk, ha van

pénzügyi panaszunk PÉNZÜGYI NAVIGÁTOR Mit tegyünk, ha van PÉNZÜGYI FOGYASZTÓVÉDELMI KÖZPONT PÉNZÜGYI NAVIGÁTOR Mit tegyünk, ha pénzügyi panaszunk van Pénzügyeink terén nem ismerhetünk kompromisszumokat. Bármilyen pénzügyi szolgáltatóval, piaci szereplővel állunk

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, valamint FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY április 1-től

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, valamint FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY április 1-től Nyírbélteki Körzeti Takarékszövetkezet 4372 Nyírbéltek, Kossuth u. 16. Engedélyszám: 837/1997/F. számú határozat Engedély kelte: 1997. november 27. TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI

Részletesebben

ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN LÍZING ZRT. ÉS RAIFFEISEN CORPORATE (PROPERTY) LÍZING ZRT. Hatályos: november 1.

ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN LÍZING ZRT. ÉS RAIFFEISEN CORPORATE (PROPERTY) LÍZING ZRT. Hatályos: november 1. ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN LÍZING ZRT. ÉS RAIFFEISEN CORPORATE (PROPERTY) LÍZING ZRT. Hatályos: 2015. november 1.-től visszavonásig Bevezető A Raiffeisen Lízing Zrt. (RL) és Raiffeisen

Részletesebben

RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL

RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL ÉRVÉNYES: 2015. április 1-től 1 JELENLEG ÉRTÉKESÍTETT KÖLCSÖNÖK: Érvényes a 2015. február 02-től befogadott

Részletesebben

VIRPAY Financial Group Zrt.

VIRPAY Financial Group Zrt. VIRPAY Financial Group Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Hatályos: 2017. január 01. napjától 1 A VirPay Financial Group Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2017. január 01. napjától A VirPay Financial

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 %

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 % H I R D E T M É N Y MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL 1. SZABOLCS viharkár hitel 2010 Érvényes: 2010.06.23. jegybanki alapkamat + 3 % Folyósítási

Részletesebben

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban Hitelintézet) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. október 1. 1. Takarék Classic Személyi Kölcsön

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 %

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 % H I R D E T M É N Y MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL 1. SZABOLCS viharkár hitel 2010 Érvényes: 2010.06.23. jegybanki alapkamat + 3 % Folyósítási

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2013-09-10-től Az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. (továbbiakban: Alapkezelő) a befektetési alapkezelőkről és a kollektív

Részletesebben

68/2014. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2014.07.14-től

68/2014. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2014.07.14-től 68/201. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 201.07.1-től I. Fogyasztási célú hitelek (2012.0.01.) Éves kamat éves kezelési költség egyszeri kezelési költség 1. Személyi hitelek 100.000-500.000,-Ft

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a központi lakossági hiteltermékek

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a központi lakossági hiteltermékek HIRDETMÉNY A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a központi lakossági hiteltermékek esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, költségekről és ezek teljesítési rendjéről Érvényes:

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

74/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek)

74/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek) 74/205. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről (205..5-előtt nyújtott hitelek) I.A) Fogyasztási célú hitelek (205.07.5-től) Az éves ügyleti kamat (%) referenciakamatból és kamatfelárból áll. A referencia

Részletesebben

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017.04.01.-től befogadott kérelmek esetén A Kis-Rába menti Takarékszövetkezet a Szabadfelhasználású

Részletesebben

21/2016. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek) Hatályos: től

21/2016. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek) Hatályos: től 21/2016. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről (2015.11.15-előtt nyújtott hitelek) Hatályos: 2016.04.01-től I.A) Fogyasztási célú hitelek (2015.07.15-től) Az éves ügyleti kamat 1 (%) referenciakamatból

Részletesebben

OREX-ZÁLOG ZÁLOGHITELEZŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

OREX-ZÁLOG ZÁLOGHITELEZŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG OREX-ZÁLOG ZÁLOGHITELEZŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Panaszkezelési Szabályzata 1 HATÁLYOS: 2015. JÚLIUS 24. NAPJÁTÓL Az OREX-ZÁLOG Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Hatályos 2015. július 24. napjától

Részletesebben

A TakarékBank Zrt. Panaszkezelési Szabályai

A TakarékBank Zrt. Panaszkezelési Szabályai A TakarékBank Zrt. Panaszkezelési Szabályai Tisztelt Ügyfelünk! A Takarékbank Zrt. (a továbbiakban: Bank) munkatársai mindent megtesznek annak érdekében, hogy Önt a lehető leghatékonyabban szolgálják ki,

Részletesebben

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe adásra

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe adásra Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi amely létrejött egyrészről a Takarék Alapkezelő Zrt. (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045577, adószám:

Részletesebben

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség)

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) OTP BANK Nyrt. Szerződésszám: Előadó: KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) amely létrejött egyrészről az OTP BANK NYRT., (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16., nyilvántartásba vette a

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Kamattámogatás. Bruttó kamat* Állami kiegészítő kamattámogatásos lakóingatlan korszerűsítési kölcsön esetén

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Kamattámogatás. Bruttó kamat* Állami kiegészítő kamattámogatásos lakóingatlan korszerűsítési kölcsön esetén H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ FORINT ALAPÚ LAKÁSCÉLÚ KAMATTÁMOGATÁSOS KÖLCSÖN KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL Érvényes 2015.08.01-től KAMATTÁMOGATOTT HITEL 134/2009. (VI.23) Kormányrendelet

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Hatálybalépés napja:

H I R D E T M É N Y. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Hatálybalépés napja: H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Hatálybalépés napja: 2013.01.01. Személyi kölcsön A kölcsön összege: 300.000 Ft - 2.000 000,- Ft A kölcsön futamideje: 12-72 hónap Díjak

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám:

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat 22/2014. számú közvetlen hatályú szabályzat Panaszkezelési Szabályzat KM 3. számú melléklet Tompa és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Tájékoztató Hatályos: 2014. december 18. A Tompa és Vidéke

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN április 1-től

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN április 1-től Dunakanyar Takarékszövetkezet 14/2017. sz Hirdetmény TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN A Dunakanyar Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek

Részletesebben

Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám:

Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: K Ö L C S Ö N S Z E R ZŐDÉS egységes területalapú támogatás és ahhoz kapcsolódó kiegészítő nemzeti támogatás megelőlegezésére A szerződő felek

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. július 01. A Király Hitel elengedhetetlen

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. a kézizálog kölcsön nyújtás általános szerződési feltételeiről. Hatályos: október 13. napjától

ÜZLETSZABÁLYZAT. a kézizálog kölcsön nyújtás általános szerződési feltételeiről. Hatályos: október 13. napjától ÜZLETSZABÁLYZAT a kézizálog kölcsön nyújtás általános szerződési feltételeiről. Hatályos: 2016. október 13. napjától 1 1. A MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt. (székhelye: 1062 Budapest, Andrássy út 98.)

Részletesebben

A KLASSIS Z Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata. Közzétéve: 2013. december 12.

A KLASSIS Z Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata. Közzétéve: 2013. december 12. A KLASSIS Z Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata Közzétéve: 2013. december 12. 1 Szeretnénk megköszönni, hogy ügyfelünkként megtisztelt minket bizalmával. Fontosnak tartjuk, hogy szolgáltatásainkat

Részletesebben

Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. Panaszkezelési szabályzat

Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. Panaszkezelési szabályzat Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. Panaszkezelési szabályzat Hatályos: 2013. 05. 21. napjától 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. Az utasítás célja Jelen utasítás a Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt-vel (a továbbiakban:

Részletesebben