PIGNUSZ Kft. SASFIÓK ZÁLOGHÁZ 1051 Budapest, V. ker., Sas u. 4.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PIGNUSZ Kft. SASFIÓK ZÁLOGHÁZ 1051 Budapest, V. ker., Sas u. 4."

Átírás

1 PIGNUSZ Kft. SASFIÓK ZÁLOGHÁZ 1051 Budapest, V. ker., Sas u. 4. A KÉZIZÁLOG KÖLCSÖNZÉS ÜZLETSZABÁLYZATA Budapest, július 1. Nyerges Dávid Ügyvezető Igazgató 1

2 A PIGNUSZ Kft. (a továbbiakban: Pignusz) zálogtárgy ellenében kézizálog-kölcsönt nyújt a jogszabály által előírt feltételekkel, az NHB Zrt. (a továbbiakban: Kölcsönnyújtó) függő kiemelt közvetítőjeként, a Kölcsönnyújtó nevében és javára jár el, a Kölcsönnyújtó érdekeit képviseli. A Pignusz útján történő záloghitelezési tevékenység folytatását a Kölcsönnyújtó részére a 17/1992., valamint 432/1998. számú felügyeleti határozatok engedélyezték. A Pignusz tevékenységét, üzleti könyveit mind a Kölcsönnyújtó, mind a Magyar Nemzeti Bank (MNB) korlátozás nélkül ellenőrizheti. A Pignusz tevékenysége során okozott kárért a Kölcsönnyújtó felel. Úgyszintén a Kölcsönnyújtó felel a Pignusz által a tevékenysége során igénybe vett, vele megbízási, illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy által e tevékenysége során okozott kárért. A Pignusz mint a Kölcsönnyújtó függő kiemelt közvetítője a kölcsönszerződés megkötéséért a Kölcsönnyújtótól részesül díjazásban, míg az ügyfelétől közvetítői díjra nem jogosult, azonban szolgáltatása ellenértékeként az ügyfelektől más - a pénzügyi szolgáltatás közvetítésének nem minősülő - díjat és költséget felszámítani jogosult. Az ügyfelek kézi zálogtárgy ellenében zálogkölcsönt a jelen kezelési szabályzat feltételei mellett vehetnek igénybe. Az igénybe vehető zálogkölcsönök minimális és maximális összegét, az egy zálogtárgyra nyújtható kölcsön becsérték százalékában meghatározott mértékét a mindenkor hatályos Hirdetmény tartalmazza. A Pignusz a 35/2011. (IX. 14.) NGM rendeletnek megfelelően nemesfém tárgyak tekintetében kereskedelmi tevékenységre jogosult, hatóságilag nyilvántartásba vett vállalkozásnak minősül. A zálogkölcsön folyósításának az ügyfelekre kiterjedő fontosabb kötelező feltételeit a zálogjegy hátlápján lévő "SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK" tartalmazzák. 2

3 I. FEJEZET A kézizálog-kölcsönügylet A kézizálog-kölcsönügylet szereplői: A Kölcsönnyújtó: a NHB Zrt (1118 Budapest, Kelenhegyi út 39., cégjegyzék szám: , statisztikai számjel: , adószám: ) (Kölcsönnyújtó) A Kölcsönnyújtó megbízásából függő kiemelt közvetítőként eljáró Pignusz Kft (Pignusz) Az Ügyfél, aki a zálogtárgyat átadja, a kölcsönt felveszi és köteles a kölcsönt és annak kamatát és egyéb díját lejáratkor visszafizetni (Ügyfél). Zálogtárgyat csak nagykorú, természetes személytől lehet elfogadni, és csak ilyen személynek lehet kézizálog kölcsönt nyújtani. A zálogtárgy kiváltásakor a kölcsön és járulékai visszafizetését csak nagykorú természetes személytől lehet elfogadni, és a zálogtárgyat csak ilyen személynek lehet kiadni. Ittas, bódult, vagy más látható, felismerhető okból cselekvőképtelen, vagy korlátozottan cselekvőképes személytől zálogtárgyat átvenni, részére zálogkölcsönt nyújtani, tőle a zálogkölcsön visszafizetését elfogadni, és részére a zálogtárgyat kiadni, nem szabad. A zálogkölcsön után kamat, illetve kezelési költség fizetendő, a lejáratot követően pedig késedelmi kamat kerül felszámításra a mindenkori Hirdetményben foglaltak szerint. A zálogkölcsön után fizetendő kamat összegének kiszámítása az alábbi képlet alapján történik: Kamatösszeg = a kölcsön összege kamatláb napok száma/36000 A zálogkölcsön kamata utólag, a zálogtárgy kiváltásakor fizetendő. A kezelési költség kiszámítása a következő képlet alapján történik: Kezelési költség = a kölcsön összege kezelési költség (%) A kezelési költség utólag, a zálogtárgy kiváltásakor fizetendő, egyszeri díj. A lejáratot követően felszámításra kerülő késedelmi kamat összegének kiszámítása az alábbi képlet alapján történik: Késedelmi kamatösszeg = a kölcsön összege napi késedelmi kamat (%) késedelmes napok száma Kézizálog tárgya csak olyan birtokba vehető, személyi tulajdon körébe tartozó arany-ékszer, ezüst díszműtárgy, drágakő, karóra és zsebóra lehet, amely kereskedelmi forgalomba hozatalra és zálogkezelésre (zálogőrzésre) alkalmas. Kézizálogul nem fogadható el: Ipari arany, tömbezüst, platina. Általában mindazon tárgy melynek közforgalmát vagy kézizálogul való elfogadását a jogszabály tiltja. Nemesfémből készült, kizárólag egyházaknál használt kegytárgyak. 3

4 A kézizálogul egyébként elfogadható tárgyak zálogba vétele közérdekből vagy üzletpolitikai érdekből, egyedi esetekben is, indoklás nélkül megtagadható, vagy meghatározott időre felfüggeszthető, vagy különleges feltételektől tehető függővé. Az időleges felvételi vagy feltételtől függő korlátozást tartalmazó hirdetményt az üzlethelyiségben jól látható helyen ki kell függeszteni. Az Ügyféltől nevének vagy egyéb személyi adatainak közlése nem követelhető, kivéve a VIII. fejezet szerinti kötelező átvilágítás esteit. Futamidő: Az elzálogosítás időtartama a kölcsönnyújtás napjától naptárilag számított 90 nap, amely nem hosszabbítható meg, azonban a zálogtárgy átírása cím alatt foglaltak szerint sor kerülhet a kiváltást követően a zálogtárgy új felvételére. A kézizálog-kölcsön ügyletben Pignusz köteles az Ügyfél által elfogadott kölcsönt folyósítani és a zálogtárgyat a kölcsön futamideje és az ezt követő türelmi idő alatt megőrizni, majd a kölcsön visszafizetésével egyidejűleg a zálogtárgyat a zálogjegyet bemutató személynek visszaszolgáltatni. A Kölcsönnyújtót a kölcsön visszafizetéséig a zálogtárgyon zálogjog illeti meg. A zálogtárgyat sem a Kölcsönnyújtó, sem Pignusz nem használhatja. A zálogtárgyat a Kölcsönnyújtó vagy a Kölcsönnyújtó megbízásában eljáró Pignusz a zálogkölcsön lejáratát követő 30 naptári nap (türelmi idő) elteltével bírósági végrehajtás mellőzésével értékesítheti. A ki nem váltott és értékesítésre kijelölt zálogtárgyak kényszerértékesítése és az Ügyféllel való elszámolás rendjét külön címek tartalmazzák. A zálogkölcsönnyújtást megelőző tájékoztatás A Pignusz munkatársa a zálogkölcsön nyújtását megelőzően a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló évi CLXII. törvénnyel összhangban - az 1. sz. melléklet kitöltésével tájékoztatja az ügyfelet arról, hogy a Kölcsönnyújtó függő kiemelt közvetítőjeként jár el és az Ügyfél részére milyen típusú, illetve feltételekkel bíró kézizálog kölcsön nyújtását ajánlja beleértve a fizetés elmulasztásának következményeit - annak érdekében, hogy az Ügyfél megalapozott fogyasztói döntést hozhasson a kölcsön igénybevétele előtt. A Pignusz munkatársa valamennyi felvilágosítást köteles ennek érdekében az Ügyfélnek megadni. Az Ügyfél a megelőző tájékoztatást tartalmazó melléklet szerinti formanyomtatvány másolatán aláírásával igazolja annak átvételét és azt, hogy a fenti tájékoztatást megkapta. Ha az Ügyfél az anonimitás megőrzése érdekében a tájékoztató aláírását megtagadja, úgy Pignusz két munkatársa aláírásával tanúsítja a tájékoztatás megtörténtét és a tájékoztató Ügyfél részére történő átadását. A tájékoztató Ügyfél által aláírt példánya, vagy annak hiányában Pignusz két munkatársa által aláírt példánya Pignusz őrzésében marad. A Zálogkölcsönnyújtás menete A zálogkölcsön nyújtásánál a becsüs, a pénztáros és az értéktáros működik közre. Pignusz ellenbecsüst is alkalmazhat a zálogtárgyak állományának éves becsüsi felülvizsgálatára. Pignusz köteles gondoskodni arról, hogy a zálogkölcsön nyújtásánál közreműködő valamennyi munkatársa a Hpt (1)-ben foglalt szakmai követelményeknek megfeleljen, a kézizálogkölcsön nyújtásával kapcsolatosan részletes szakmai ismeretekkel rendelkezzen és a becsüs munkakörben alkalmazott munkatárs esetleges távolléte, szabadsága idejére helyettesítését biztosítsa becsüsi végzettséggel rendelkező munkatárs útján. 4

5 A zálogtárgy becsértékét és a folyósítható kölcsön összegét a becsüs állapítja meg (felvétel). A becsüs által megállapított becsérték csak a felvétel napjára vonatkozik. A becsérték megállapítása a zálogtárgy alapos megvizsgálása útján történik, ezt követően a becsüs az Ügyféllel közli a zálogtárgyra folyósítható kölcsön összegét. Az egy zálogtárgyra nyújtható zálogkölcsön mértéke a becsérték 25%-ától 70%-áig terjedhet, amely nem lehet kevesebb Ft, azaz kétezer forint, illetve nagyobb Ft, azaz hárommillió Ft összegnél. Amennyiben az Ügyfél a felajánlott kölcsön összegét elfogadja, a becsüs a zálogtárgy leírását és a kölcsön összegét az Ügyfél jelenlétében számítógépben rögzíti. A zálogjegy részét képező pénztárbizonylat szelvényt a becsüs a zálogjegyről leválasztja és azt az Ügyfélnek átadja. A zálog pénztárbizonylat ellenében folyósítja a pénztáros az Ügyfélnek a zálogkölcsönt. A zálogtárgy felvétele és a kölcsön folyósítása csak ugyanazon a napon történhet. A zálogtárgy átvétele előtt a becsüs aláíratja az Ügyféllel a birtokátruházási megállapodást, majd gondoskodik arról, hogy az a Pignusz részéről is cégszerűen alá legyen írva. A zálogjegy A zálogjegy a következő adatokat tartalmazza: a zálogjegy azonosítóját a zálogtárgy(ak) leírását, finomság, darabszám valamint az esetleges hiányosságok feltüntetését a zálogtárgy becsértékét a zálogtárgy hitelértékét a súly és a darabszám összesítését a zálogkölcsön összegét a zálogkölcsön után fizetendő kamatot, kezelési díjat, egyéb fizetendő díjat, költséget és a teljes hiteldíj mutatót (THM), az átírás díját, továbbá a késedelmi kamat mértékét a hitelt nyújtó Kölcsönnyújtó továbbá a felügyeleti hatóság nevét és címét a kezelést bonyolító Pignusz (közvetítő) nevét és címét a zálogba adás és kölcsön lejáratának dátumát (év, hó, nap megjelölésével) a zálogtárgyat felvevő becsüs kódját az Ügyfél által a kölcsön lejáratakor visszafizetendő teljes összeget A zálog pénztárbizonylat elvesztése Ha az Ügyfél a zálog pénztárbizonylatot a becsérték megállapítása és a kölcsön folyósítása közben elveszíti, a személyi adatainak felvétele mellett, továbbá a tárgyak részletes és pontos leírásával a tárgyakat azonosítani kell. Amennyiben az Ügyfél azonosítani tudja a beadott tárgyakat, úgy az elvesztett zálog pénztárbizonylat zálogjegy részét stornírozni kell és a tárgy(akat) új felvételként kell kezelni. Beazonosíthatatlanság esetén a zálogjegyet visszamaradt zálogjegyként kell kezelni. A zálogtárgyak kiváltása II. FEJEZET A zálogtárgy kiváltása A zálogtárgy kiváltását az Ügyfél a zálogjegy pénztárban való átadásával kezdeményezheti. A kiváltás céljából benyújtott zálogjegyeket a pénztáros átveszi az Ügyféltől. Megállapítja, hogy a 5

6 benyújtott zálogjegy a bolthoz tartozó, és hogy a lejárati illetve várakozási idő szempontjából a kiváltásnak van-e akadálya. A zálogtárgy mindaddig kiváltható a zálogkölcsön és kamatainak, egyéb díjának befizetése ellenében, amíg a zálogtárgy kényszerértékesítésre nem kerül. A pénztáros a kiváltásra benyújtott zálogjegy alapján kiszámítja a kiváltás napjáig fizetendő kamatot és esetleges késedelmi kamatot, továbbá kezelési díját, az esetleges egyéb díjakat, és szóban közli az Ügyféllel a kiváltáshoz befizetendő teljes összeget. A pénztáros átveszi az Ügyféltől a pénzt, és az átvételéről az Ügyfél bevételi pénztárbizonylatot kap. A bevételi pénztárbizonylatnak az értéktárosnak való átadása ellenében Pignusz a zálogtárgyat és a bevételi pénztárbizonylat egy példányát az Ügyfélnek átadja. Ha az Ügyfél a bevételi pénztárbizonylatot az elzálogosított tárgyak átvételét megelőzően elveszíti, a zálogtárgy és a zálogjegy adatainak a felek által történő egyeztetése után Pignusz üzletvezetője vagy megbízottja nyilatkozatot állít ki, amelyet az Ügyféllel aláírat az Ügyfél személyazonossági adatainak és lakcímének egyidejű feljegyzésével. A nyilatkozatban az Ügyfél szavatosságot vállal az eredeti bevételi pénztárbizonylat benyújtásából származható esetleges kárkövetelésekért. A pénztáros eljárása letiltás és előjegyzés esetén A hatósági letiltás alatt vagy megsemmisítési eljárás alatt álló zálogjegyeken szereplő zálogtárgyak nem válthatóak ki a hatósági zárlat ideje alatt. Ha letiltott zálogtárgyat akar valaki a boltban kiváltani, az üzletvezető ez esetben a zálogjegyet elismervény ellenében bevonja (az elismervényen a vonatkozó ügyirat számát feltünteti) és a bemutató személy személyazonosságát, nevét, lakását, hitelt érdemlően igazoltatja. A személyazonosság igazoltatásánál a személyi adatok feltüntetése mellett (születési hely, év, nap, an., valamint leánykori név) és a jelentés erre a célra szolgáló rovatait a benyújtóval alá kell íratni. Pignusz az Ügyfelet ajánlott levélben értesíti arról, ha a letiltó hatóság a letiltást megszünteti. A zálogtárgy átírása Az átírás egy zálogtárgy kiváltást követő új felvételt jelent. Átírásnál az új zálogjegyen fel kell tüntetni a régi zálogjegy számát, és az átírás során a zálogtárgyat Pignusz nem adja ki az Ügyfélnek. Átírásra akkor kerülhet sor, ha az Ügyfél nem tudja a zálogtárgyat lejáratig kiváltani, vagyis nem tudja megfizetni teljes összegben a kölcsönt (a kölcsön tőkét, a kölcsön kamatát, az esetlegesen felmerült késedelmi kamatot és a kezelési költséget), de megfizeti a kezelési költséget, az átírás napjáig számított kamatokat és az átírás díját. A türelmi idő lejártát követően az átírás feltétele továbbá, hogy a zálogtárgy még nem került kényszerértékesítésre. Az átírás díjának kiszámítása a következő képlet alapján történik: Az átírás díja = az átírandó kölcsön összege átírási díj (%) Az átírási díj átíráskor fizetendő, egyszeri díj. 6

7 Az átírásnál ugyanaz az eljárás alkalmazandó, mint a felvételnél (beleértve új becsérték megállapítását, amely az átírás napjára szól). Az átírást az Ügyfél az átírandó zálogjegy átadásával a becsüsnél kezdeményezheti mindaddig, amíg a zálogtárgy kényszerértékesítésre nem kerül. A becsüs szóban tájékoztatja az ügyfelet, hogy mekkora összeget (kamat, késedelmi kamat, kezelési díj) szükséges befizetnie az átíráshoz. A zálogtárgy akkor írható át, ha az a mindenkori Hirdetmény szerint a folyósított hitelre és járulékaira fedezetet nyújt. Amennyiben a zálogtárgy a folyósított kölcsön és kamataira nem nyújt fedezetet, az átírást Pignusz a kölcsön részbeni törlesztésétől teheti függővé. Az átírást Pignusz indoklás nélkül megtagadhatja. A becsüs a zálogjegy és a kézben lévő tárgy szerint ellenőrzi az azonosságot és megállapítja az új kölcsön összegét, amely azonos, vagy kisebb, vagy nagyobb is lehet az eredeti kölcsön összegénél. Amennyiben ez szükséges, és az Ügyfél vállalja, hogy törleszt a kölcsönből, a becsüs a képernyőn megjeleníti a zálogjegy száma alapján az Ügyfél által fizetendő összeget. Ha az Ügyfél elfogadja a befizetés nagyságát, a becsüs az új kölcsönösszeggel új zálogjegyen felveszi a zálogtárgyakat és új zálogjegyet készít. Az új zálogjegy tartalmazza a régi zálogjegy számát is. Ha a kölcsön részbeni törlesztésére szükség van, akkor az Ügyfél zálog pénztárbizonylatot kap. Az Ügyfél a törlesztés befizetése után a pénztárban kapja meg az új zálogjegyet. A zálogtárgyak értékesítése III. NEMESFÉM KÉNYSZERÉRTÉKESÍTÉS A kölcsön lejáratát követő türelmi idő végéig vissza nem fizetett zálogkölcsönök fedezetét képező ki nem váltott zálogtárgyak kényszerértékesítésre kerülnek. A kényszerértékesítés a kölcsön lejáratát követő 31. napon kezdhető meg. Az értékesítés történhet a Pignusz részére, vagy más bizományos kereskedő bevonásával. Elszámolás a kényszerértékesítés után A kényszerértékesítés napját követő 5 éves elévülési időn belül a zálogtárgy becsértékéből a kölcsön és járulékainak teljes levonása után maradó rész az Ügyfélnek visszajár. Amennyiben az Ügyfél a kényszerértékesítést követően az elévülési időn belül - a zálogjeggyel a boltban jelentkezik, a becsérték és a türelmi idő utolsó napjáig kiszámított kölcsöntartozás közötti különbözetet visszakapja. Ha különbözetet szükséges fizetni, úgy a kifizetéssel egy időben Pignusz a zálogjegyet szintén bevonja. Amennyiben nem jár vissza különbözet, Pignusz a zálogjegyet bevonja és az adott nyilvántartáshoz fűzi. 7

8 A Pignusz a kényszerértékesítésekből befolyó és az Ügyfél részére visszajáró összeget az értékesítés napját követő öt évig elkülönítetten nyilvántartja. IV. FEJEZET A zálogjegy megsemmisítése Az elveszett, ellopott vagy más módon megsemmisült zálogjegy "megsemmisítését" a zálogjegy utolsó jogos birtokosa kérheti Pignusznál. Az eljárás megindításához szükséges, hogy az Ügyfél a megsemmisítési díjat megfizesse. A megsemmisítési kérelem előterjesztésekor a megsemmisítést kérő Ügyfélnek a személyazonosságát hitelt érdemlően igazolnia kell. Ezzel egyidejűleg a megsemmisítést kérő Ügyfélnek a zálogjegy adatairól, valamint a zálogtárgyról olyan tájékoztatást kell nyújtania, amely a zálogtárgy felismerését lehetővé teszi. Ehhez az Ügyfélnek olyan adatokat kell tájékoztatóul előadni, amelyek a zálogtárgynak az ellenőrző lista alapján történő feltaláláshoz útmutatóul szolgálhatnak. (a zálogjegy száma, ennek hiányában a zálogtárgy pontos leírása, az elzálogosítás idejének - lehetőleg év, hó, nap megjelöléssel - a folyósított kölcsön összege.) Ha a megsemmisítést kérő Ügyfél a személyazonosságát igazolta és a leírás alapján a zálogtárgy azonosítható, akkor Pignusz a kölcsön lejáratát követő 30 napig, illetve a lejáratot követő kérelem esetén a zálogháznál való bejelentést követő 30 napig a zálogjegyet letiltja és a megsemmisítést kérő Ügyfélnek új pénztárbizonylatot ad. A letiltás időtartama alatt még a zálogtárgyat kiváltani nem lehet. Ha az Ügyfél által közölt adatok elégtelensége folytán a zálogtárgy nem azonosítható, az Ügyfelet a kérelmével el kell utasítani. Nem lehet az Ügyféltől elfogadni olyan bejelentést, mely bejelentés alapján a tárgy nem felismerhető, vagy ha a fél által jelzett napon ugyanazon tárgyleírással, súllyal és kölcsönnel több tétel is terhelt és az azonosítás lehetetlen. (pl. jegygyűrű.) Az eredeti zálogjegy bemutatása a zálogházban a letiltás vagy megsemmisítési eljárás alatt Ha a megsemmisítést kérő Ügyfél bemutatja Pignusznak az eredeti zálogjegyet, akkor Pignusz a letiltást megszünteti. Ezt követően az Ügyfél kérése szerint a zálogtárgy kiváltható, vagy átírható. Amennyiben nem a letiltást kezdeményező személy mutatja be a zálogjegyet: Ha a letiltás alatt álló zálogjegyet harmadik személy Pignusznak beszolgáltatja, és arra igényt nem tart, valamint a megsemmisítést kérő Ügyfélen kívül más sem jelentett be igényt (igénynek minősül harmadik személy általi megsemmisítési eljárás megindítása is) a zálogkölcsön lejárati határidejét követő türelmi idő alatt sem, úgy ezt követően, a megsemmisítést kérő Ügyfél a zálogtárgyat kiválthatja, vagy átírhatja a türelmi idő utolsó napján. A zálogjegy megtalálótól való átvételét jegyzőkönyvezni kell. Amennyiben harmadik személy is igényt jelent be a zálogjegyre 8

9 Amennyiben a letiltás alatt álló zálogjegyet a megsemmisítést kérő Ügyféltől eltérő személy bemutatja a zálogházban és igényt jelent be, a zálogjegyre (zálogtárgy kiváltására) igényt formáló személyeket tájékoztatni kell, hogy miután több személy jelentkezett ugyanazzal az igénnyel, e személyek polgári peres eljárás keretében kérhetik igényük jogosultságának megállapítását a bíróságtól a zálogjegyre igényt formáló másik személlyel szemben. A bíróság jogerős döntéséig a letiltást fenn kell tartani. Többes igénybejelentés esetén a perindításra a feleknek a perindítási lehetőségről való értesüléstől számított 30 napos határidő áll rendelkezésükre. Amennyiben e határidő alatt a per megindítását bíróság által érkeztetett keresetlevél bemutatásával és másolatban való átadásával valamelyik a zálogjegyre igényt tartó fél nem igazolja, úgy Pignusz az eredeti zálogjegy birtokosát tekinti Ügyfélnek. Hatósági letiltás V. FEJEZET Eljárás, hatósági letiltás esetén A valamely hatóság részéről elrendelt letiltás (lefoglalás, zár alá vétel, zárlat, bűnügyi zárlat) esetén, a boltban raktározott zálogtételekre vonatkozóan az üzletvezető intézkedik a hatóság írásos határozatában foglaltaknak megfelelően. Letiltott tételek zálogjegyének bevonása Ha letiltott tételt akar valaki a boltban kiváltani ez esetben a zálogjegy elismervény ellenében tőle bevonásra kerül (az elismervényen a vonatkozó ügyirat számának feltüntetésével). A bemutató személy személyazonosságát, nevét, lakását hitelt érdemlően igazolni köteles. A személyazonosság igazoltatásánál a személyi adatok feltüntetése mellett (születési hely, év, nap, an., valamint leánykori név) és a jelentés erre a célra szolgáló rovatait a benyújtónak alá kell írnia. Letiltott zálogtételek feloldása A zálogtételeknek letiltás alóli feloldására csak ilyen tartalmú jogerős és végrehajtható hatósági végzés alapján kerülhet sor, amelyről az Ügyfél ajánlott levélben értesítést kap. Olyan esetben, amikor a feloldás már lejárt zálogtételre vonatkozik ugyancsak ajánlott levélben hívja fel a figyelmet a 30 napos türelmi határidő betartására. Letiltott tételekből térítés nélküli részkiadás esetén követendő eljárás A hatóság által letiltott zálogjegyeknél előfordul, hogy az egy zálogjegyen elzálogosított zálogtárgyak több sértett tulajdonát képezik, ezért a végzésben külön-külön kiadást rendelnek el térítés nélkül. A kiadás során Pignusz a kiadott zálogtárgy átvételét jegyzőkönyvben elismerteti. A zálogtárgyak mutatása VI. FEJEZET Az Ügyfél a zálogjegy bemutatásával és a Hirdetményben közzétett díj megfizetése ellenében 9

10 kérheti a zálogtárgy felmutatását. A bemutatást meg kell tagadni, ha a zálogtárgy hatósági vagy egyéni letiltás alatt áll. Az értéktáros a mutatást kérő Ügyféltől átveszi a zálogjegyet és megállapítja, hogy a mutatásnak van-e akadálya. Amennyiben nincs, úgy szóban közli a féllel, hogy a mutatásnál az anonimitás megszűnik, továbbá tájékoztatja a mutatási díj összegéről. Az értéktáros az Ügyféltől átvett zálogjegyet átadja a pénztárosnak. Az Ügyfél a pénztárostól a személyi adatok felvétele és a díj megfizetése után pénztárbizonylatot kap, amely felmutatása ellenében a zálogtárgyat az értéktáros bemutatja, de nem adja át az Ügyfélnek. A mutatás lezártával a zálogjegyet az Ügyfélnek átadja. VII. FEJEZET Ügyfélpanaszok kezelése Az Ügyfelek panaszainak kezeléséről külön szabályzat rendelkezik. VIII. FEJEZET Azonosítás, Ügyfél átvilágítás A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: Pmt.) vonatkozó rendelkezése szerint kötelező az ügyfélátvilágítás a ,-Ft becsérték összeghatárt elérő vagy meghaladó készpénzes ügyek esetében, és ettől függetlenül minden üzleti kapcsolat létesítésekor. Az átvilágítási kötelezettség kiterjed az egymással ténylegesen összefüggő, több ügyleti megbízásra, ha ezek együttes értéke eléri a ,-Ft-ot. Ebben az esetben Pignusz az átvilágítást azon ügyleti megbízás elfogadásakor hajtja végre, amellyel az ügyleti megbízások együttes értéke eléri a ,-Ft-ot. A fenti esetekben az Ügyfél, annak meghatalmazottja, a rendelkezésre jogosult, a képviselő azonosítása és személyazonosságának igazoló ellenőrzése kerül elvégzésre. Az azonosítás során rögzíteni kell a természetes személy családi és utónevét (születési nevét) amennyiben van házassági nevét, lakcímét, állampolgárságát, azonosító okmányának típusát és számát, külföldi esetén magyarországi tartózkodási helyét. Az azonosítás során rögzíteni lehet továbbá a természetes személy születési helyét és idejét, és anyja születési nevét. Pignusz a személyazonosság, illetve a nyilvántartásba vétel megléte igazoló ellenőrzése érdekében jogosult megkövetelni a jogszabályban meghatározott azonosító okiratok bemutatását, köteles ellenőrizni az azonosságot igazoló okiratot érvényességét. Pignusz jogosult az Ügyféltől a tényleges tulajdonosra vonatkozóan nyilatkozatot kérni. Amennyiben az átvilágítandó Ügyfél a nyilatkozatot megtagadja, vagy átvilágítása nem végezhető el teljes körűen, az ügyleti megbízást Pignusz nem teljesíti. 10

11 IX. FEJEZET Egyéb rendelkezések Banktitok Banktitok minden tény, adat és információ, amely az Ügyfél személyéről, adatairól, vagyoni helyzetéről, tevékenységéről Pignusz vagy a Kölcsönnyújtó tudomására jut. Pignusz és a Kölcsönnyújtó köteles a banktitkot megőrizni. Banktitok akkor adható ki ha az Ügyfél az információ pontos megjelölésével a kiadást legalább teljes bizonyító erejű magánokiratban kéri, vagy arra felhatalmazást ad nyomozó hatóság, vagy egyéb törvényben meghatározott hatóság az információ kiadását elrendeli A jogviták rendezése Pignusz az Ügyfeleivel fennálló kapcsolatában törekszik az esetlegesen felmerülő jogviták peren kívüli rendezésére. Ennek sikertelenségének esetére, bármely jogvita eldöntésére amely a jelen Üzletszabályzattal összefüggésben keletkezik, a Felek alávetik magukat a Budai Központi Kerületi Bíróság illetékességének. A Felek az igénybevett zálogkölcsönnel összefüggő - a szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos - vitás ügyekben alternatív vitarendezés keretében fordulhatnak a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Békéltető Testületéhez (H-1525 Budapest BKKP Pf. 172, telefon: , 11

12 1. sz. melléklet ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Általános tájékoztató a kézizálog kölcsön nyújtását megelőzően 1. Hitelező/hitelközvetítő adatai a hitelező neve (cégneve) NHB ZRT. levelezési címe 1118 Budapest, Kelenhegyi út 39. telefaxszáma adott esetben a hitelközvetítő neve (cégneve) Pignusz Pénzügyi Szolgáltató Kft. levelezési címe 1051 Budapest Sas u.4. telefonszáma* címe* telefaxszáma* internet címe* a hitelközvetítő felügyeleti hatósági nyilvántartása, annak ellenőrizhetősége MNB 1013 Bp. Krisztina krt A hitel lényeges jellemzőinek ismertetése a hitel típusa Kézizálog kölcsön a hitel teljes összege Ft. a hitelszerződésben szereplő hitel összege vagy a lehívható összeg felső határ Ft. a hitel lehívásának feltételei a hitel rendelkezésre bocsátásának módja és időpontja a hitel futamideje a törlesztő részletek és elszámolásuk módja a fizetendő teljes összeg a tőke, valamint a hitelkamatok és minden egyéb ellenszolgáltatás, ideértve a díjat, jutalékot és költséget adott esetben a szükséges biztosítékok a hitelszerződéshez szükséges biztosítékok jellemzője zálogtárgy átadása átadással egyidejűleg 90 nap Önnek az alábbi fizetéseket kell teljesítenie: egy darab lejáratkor A hitelkamatok és minden egyéb ellenszolgáltatás - ideértve a díjat, jutalékot és költséget - fizetésének módja: készpénz befizetés..ft. a lejárat napján. Korábbi kiváltás esetén, a napi kamatozás miatt csak kevesebb lehet. kézi zálogtárgy: 3. A hitellel kapcsolatos ellenszolgáltatás hitelkamat vagy hitelkamatok 90 napra: 5,75% (évi: 23%) teljes hiteldíj mutató (THM) a hitel teljes díjának aránya a hitel teljes összegéhez éves THM: 40,65% százalékában kifejezve; a THM a különböző ajánlatok összehasonlítását segíti hitelkamaton kívüli minden ellenszolgáltatás, ideértve a díjat, jutalékot, költséget kezelési díj: 3,15% (a futamidő végén fizetendő egyszeri díj) Prolongálási (átírási) díj késedelmi kamat, vagy egyéb olyan fizetési kötelezettség, amely a szerződésben vállalt kötelezettség nem teljesítéséből származik a törlesztés elmulasztása Önre nézve komoly következményekkel járhat (pl.: zálogtárgy végrehajtása) és megnehezíthetik a hitelhez jutást prolongálási díj: 5,3% (átíráskor fizetendő egyszeri díj) A hitel lejárat napja után történő kiváltás esetén késedelmi díjat számolunk fel, naponta 0,05 % mértékben. A lejáratot követő 30 naptári nap végéig ki nem váltott zálogtárgyak kényszerértékesítésre kerülnek. 12

13 4. Egyéb jogi tájékoztatás elállási jog fennállása Önnek joga van a hitelszerződéstől 14 napon belül elállni előtörlesztés Ön bármikor jogosult a hitel részleges vagy teljes előtörlesztésére hitelszerződés tervezetének egy példányához való jog Önnek joga van ahhoz, hogy a hitelező a hitelszerződéstervezetének egy példányát díj-, költség- és egyéb fizetési kötelezettség mentesen rendelkezésére bocsássa nem terheli e kötelezettség a hitelezőt, ha a hitelező Önnel nem kíván szerződést kötni adott esetben ezen tájékoztatás érvényességének időbeli korlátozása a hitelező cégjegyzékszáma vagy bírósági nyilvántartásba vételi száma nem Lejáratot megelőzően Ön bármikor jogosult különdíj felszámolása nélkül a zálogtárgyat kiváltani. zálogjegy, szerződési feltételek Ez a tájékoztatás......napon érvényes a hitelező tevékenységét engedélyező felügyelő hatóság MNB 1013 Bp. Krisztina krt. 39. Panasz bejelentésre szolgáló telefonszám: hétfő: kedd- csütörtök: péntek: a szerződés létrejöttét megelőző időszakban a hitelező által alkalmazandó jog jogválasztás, továbbá kizárólagos hatáskör, illetékesség kikötése nyelvhasználat szerződésből eredő jogviták peren kívüli rendezésére rendelkezésre álló olyan lehetőség, amelynek a hitelező aláveti magát magyar jog magyar joghatóság, Budai Központi Kerületi Bíróság magyar nincs Tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy a zálogház a pénzmosás megelőzése és megakadályozása tárgyában mindenkor hatályos jogszabálynak megfelelően jogosult és köteles az Ügyfél azonosításhoz szükséges adatait a hivatalos szervek által kiállított okiratok alapján rögzíteni, az ügylet tényleges tulajdonosára vonatkozóan az Ügyféltől nyilatkozatot kérni a ,-Ft becsérték összeghatárt elérő vagy meghaladó készpénzes ügyek esetében (ide értve a ténylegesen összefüggő, több ügyleti megbízást) és ettől függetlenül minden üzleti kapcsolat létesítésekor. Jelen okirat aláírásával ezen dokumentum átvételét elismerem: Budapest, aláírás Amennyiben az ügyfél nem kívánja a fenti nyilatkozatot aláírni, úgy a Pignusz Kft. alábbi két munkatársa jelen okirat aláírásával tanúsítja, hogy a dokumentum az ügyfélnek átadásra került. Budapest aláírás aláírás 13

CORRECT ZÁLOGHÁZ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

CORRECT ZÁLOGHÁZ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT CORRECT ZÁLOGHÁZ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2014. január 06-tól Jóváhagyta az igazgatóság 2013. december 17-én Tartalomjegyzék ÜZLETSZABÁLYZAT 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

A HITELEZÉSI üzletág általános szerződési feltételeiről szóló üzletszabályzat 1. számú kiegészítése kézizálog kölcsön nyújtásához

A HITELEZÉSI üzletág általános szerződési feltételeiről szóló üzletszabályzat 1. számú kiegészítése kézizálog kölcsön nyújtásához A HITELEZÉSI üzletág általános szerződési feltételeiről szóló üzletszabályzat 1. számú kiegészítése kézizálog kölcsön nyújtásához MagNet Bank Zrt. székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 98., cégjegyzékszám

Részletesebben

A BOND PÉNZ- ÉS ÉRTÉKFORGALMI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA KÉZIZÁLOG FEDEZETE MELLETTI KÖLCSÖN (ZÁLOGKÖLCSÖN) NYÚJTÁSÁRA

A BOND PÉNZ- ÉS ÉRTÉKFORGALMI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA KÉZIZÁLOG FEDEZETE MELLETTI KÖLCSÖN (ZÁLOGKÖLCSÖN) NYÚJTÁSÁRA A BOND PÉNZ- ÉS ÉRTÉKFORGALMI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA KÉZIZÁLOG FEDEZETE MELLETTI KÖLCSÖN (ZÁLOGKÖLCSÖN) NYÚJTÁSÁRA 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.1 A BOND Pénz- és Értékforgalmi

Részletesebben

A POLGÁRI BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA KÉZIZÁLOG FEDEZETE MELLETTI KÖLCSÖN (ZÁLOGKÖLCSÖN) NYÚJTÁSÁRA

A POLGÁRI BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA KÉZIZÁLOG FEDEZETE MELLETTI KÖLCSÖN (ZÁLOGKÖLCSÖN) NYÚJTÁSÁRA 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A POLGÁRI BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA KÉZIZÁLOG FEDEZETE MELLETTI KÖLCSÖN (ZÁLOGKÖLCSÖN) NYÚJTÁSÁRA 1.1 A Polgári Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Polgári Bank Zrt. a továbbiakban:

Részletesebben

A HITELEZÉSI üzletág általános szerződési feltételeiről szóló üzletszabályzat 1. számú kiegészítése kézizálog kölcsön nyújtásához

A HITELEZÉSI üzletág általános szerződési feltételeiről szóló üzletszabályzat 1. számú kiegészítése kézizálog kölcsön nyújtásához A HITELEZÉSI üzletág általános szerződési feltételeiről szóló üzletszabályzat 1. számú kiegészítése kézizálog kölcsön nyújtásához MagNet Bank Zrt. székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 98., cégjegyzékszám

Részletesebben

Kézi záloghitelezés általános szerződési feltételei

Kézi záloghitelezés általános szerződési feltételei Kézi záloghitelezés általános szerződési feltételei (Üzletszabályzat) 2 KÉZI ZÁLOGHITELEZÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (Üzletszabályzat) A CORNER ZÁLOGHITEL Zrt. (székhelye: 1065 Budapest, Podmaniczky

Részletesebben

A BÁV-ZÁLOG ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA

A BÁV-ZÁLOG ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A BÁV-ZÁLOG ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA KÉZIZÁLOG FEDEZETE MELLETTI PÉNZKÖLCSÖN (ZÁLOGKÖLCSÖN) NYÚJTÁSÁRA 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.1 A BÁV-ZÁLOG Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BÁV-ZÁLOG

Részletesebben

NYÚL ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 9024 GYŐR SPORT U. 4/A.

NYÚL ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 9024 GYŐR SPORT U. 4/A. NYÚL ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 9024 GYŐR SPORT U. 4/A. PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A aláírásával vállalta, hogy betartja a lakosság részére

Részletesebben

POSTA SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

POSTA SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI POSTA SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék ÁSZF a Posta Személyi Kölcsönről POSTA SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1 1. Általános rendelkezések, fogalom meghatározások

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. Siklós, Felszabadulás u.46-48. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Hatálybalépés időpontja: 2015. január 12. Az Igazgatóság a 29/1-10/2014.sz. határozattal jóváhagyta. Siklós,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet 9023 Győr, Sport u. 4/a. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Egyesülési engedély száma: I-1627/2004. (június 29.) PSZÁF határozat

Részletesebben

Üzlet/szolgáltató neve: Címe: Befogadás dátuma:

Üzlet/szolgáltató neve: Címe: Befogadás dátuma: Aláírás, nyilatkozat További adatok Munkahelyi adatok Igénylő személyes adatai ARGENTUM HOLDING Zrt. 1071 Budapest, Városligeti fasor 47. Tel: 06-1/351-1267 Központi fax: 06-1/700-1604 Hitelközvetítő neve:

Részletesebben

UniCredit Leasing Hungary Zrt. ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2012. május 2. napjától

UniCredit Leasing Hungary Zrt. ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2012. május 2. napjától . ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2012. május 2. napjától TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. Az Üzletszabályzat személyi, tárgyi hatálya... 3 2. Az Ügyfél fogalma... 3 3. Képviselet, azonosítás,

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT 2 0 1 3.

ÜZLETSZABÁLYZAT 2 0 1 3. ÜZLETSZABÁLYZAT 2 0 1 3. PREAMBULUM Jelen Üzletszabályzat a továbbiakban: Üzletszabályzat célja, hogy a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény a továbbiakban rövidítve:

Részletesebben

Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T

Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T SZABADSZÁLLÁS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Jelen Üzletszabályzatot az Igazgatóság az 51/2011.08.01. határozattal egységes szerkezetben elfogadta. A szabályzat

Részletesebben

106/ÁF. ÁTHIDALÓ- ÉS LAKÁSKÖLCSÖN SZERZŐDÉS Általános Feltételek

106/ÁF. ÁTHIDALÓ- ÉS LAKÁSKÖLCSÖN SZERZŐDÉS Általános Feltételek 106/ÁF ÁTHIDALÓ- ÉS LAKÁSKÖLCSÖN SZERZŐDÉS Általános Feltételek 1. A Fundamenta-Lakáskassza Lakás-takarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1052 Bp. Váci utca 19-21, cégjegyzéket vezető

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet 9023 Győr, Sport u. 4/a. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Egyesülési engedély száma: I-1627/2004. (június 29.) PSZÁF határozat

Részletesebben

LAKOSSÁGI KÖLCSÖNÖK SPECIÁLIS ÜZLETÁGI SZABÁLYZAT

LAKOSSÁGI KÖLCSÖNÖK SPECIÁLIS ÜZLETÁGI SZABÁLYZAT LAKOSSÁGI KÖLCSÖNÖK SPECIÁLIS ÜZLETÁGI SZABÁLYZAT OBERBANK AG MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEP SZÉKHELY: 1062 BUDAPEST, VÁCI ÚT 1-3., CÉGJEGYZÉKSZÁM: 01-17-000456 ADÓSZÁM: 22353605-2-42 PSZAF NYILVÁNTARTÁSI SZÁMA:

Részletesebben

Az UniCredit Bank Hungary Zrt. Általános Üzleti Feltételei. Hatályos 2015. július 21-től

Az UniCredit Bank Hungary Zrt. Általános Üzleti Feltételei. Hatályos 2015. július 21-től Az UniCredit Bank Hungary Zrt. Általános Üzleti Feltételei Hatályos 2015. július 21-től 1 / 102 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 1. Bevezető rendelkezések 2. Meghatározások 3. Képviselet 4. Megbízások

Részletesebben

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Üzletszabályzata és Általános Szerződési Feltételei Gold Credit Hatályos: 2013.07.11. 1 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ Az ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

ZALAVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

ZALAVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA ZALAVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Hatályba lépés: 2008. február 01. 1/25 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK...3 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA...3 2. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet 9023 Győr, Sport u. 4/a. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Egyesülési engedély száma: I-1627/2004. (június 29.) PSZÁF határozat

Részletesebben

BÓLY ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

BÓLY ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA BÓLY ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1./ Az jogi jellege, hatálya... 4

Részletesebben

Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T I. sz. módosítása

Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T I. sz. módosítása Zemplén Takarékszövetkezet Sátoraljaújhely Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T I. sz. módosítása A Zemplén Takarékszövetkezet Igazgatósága 2011. december 21. 8/XII/2011/Ig. számú határozatával jóváhagyta. Érvénybe

Részletesebben

Magyar Cetelem Bank Zrt. Általános Üzletszabályzat

Magyar Cetelem Bank Zrt. Általános Üzletszabályzat Magyar Cetelem Bank Zrt. Általános Üzletszabályzat TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Fogalmak, az üzletszabályzat célja, alkalmazási köre... 2 2. A fizetések teljesítésének helye, ideje és

Részletesebben

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Tartalomjegyzék 1. ALAPFOGALMAK, ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK, MAGATARTÁSI KÓDEX... 5 2. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA, A HITELINTÉZET ÉS AZ

Részletesebben

A KBC Securities Magyarországi Fióktelepe. (1051 - Budapest, Széchenyi tér 7-8.) ÜZLETSZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A KBC Securities Magyarországi Fióktelepe. (1051 - Budapest, Széchenyi tér 7-8.) ÜZLETSZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A (1051 - Budapest, Széchenyi tér 7-8.) ÜZLETSZABÁLYZATA és ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2011. december 23-ától TARTALOMJEGYZÉK I. Rész Általános szabályok 1. A Fióktelepre és az Üzletszabályzatra

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. a HITELEZÉSI üzletág általános szerződési feltételeiről

ÜZLETSZABÁLYZAT. a HITELEZÉSI üzletág általános szerződési feltételeiről ÜZLETSZABÁLYZAT a HITELEZÉSI üzletág általános szerződési feltételeiről MagNet Magyar Közösségi Bank zártkörűen működő Részvénytársaság Székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 98. cégjegyzékszám és cégnyilvántartó

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. a HITELEZÉSI üzletág általános szerződési feltételeiről

ÜZLETSZABÁLYZAT. a HITELEZÉSI üzletág általános szerződési feltételeiről ÜZLETSZABÁLYZAT a HITELEZÉSI üzletág általános szerződési feltételeiről MagNet Magyar Közösségi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 98. cégjegyzékszám és cégnyilvántartó

Részletesebben