A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA"

Átírás

1 A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA H A T V A N, G ÉZA F E J E D E L E M U T C A 2.

2 Tartalom BEVEZETÉS... 6 I. A PEDAGÓGIAI PROGRAM CÉLJA, FELADATA, ÖSSZETEVŐI... 7 I. 1. A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELADATA... 7 I. 2. A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÖSSZETEVŐI... 7 I. 3. A PEDAGÓGIAI PROGRAMOT MEGHATÁROZÓ DOKUMENTUMOK... 8 II. HELYZETELEMZÉS II. 1. A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA FŐ TEVÉKENYSÉGEI II.2. FELTÉTELRENDSZER BEMUTATÁSA II.2.1. Jogszabályi feltételek II.2.2. Személyi feltételek II.2.3. Tárgyi feltételek II.3. A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI HELYZETELEMZÉSE II.3.1. Rendszerjellemzők helyzetelemzése II.3.2. Az iskola erősségei II.3.3. Az iskola környezete II.3.4. Iskolai környezetkultúránk rendezőelvei II.3.5. Munka és tanulásszervezés iskolánkban II.3.6. Az egyénre szabott tanulásirányítás iskolánkban II.3.7. A differenciált tanulásszervezés jellemzői iskolánkban III.AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELÉS ÉS OKTATÁS ÁLTALÁNOS CÉLJAI IV. PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK V. AZ ISKOLA ÁLTAL ALKALMAZOTT SAJÁTOS PEDAGÓGIA V.1.AZ ÉRTÉKKÖZVETÍTŐ ÉS KÉPESSÉGFEJLESZTŐ PEDAGÓGIA JELLEMZŐI V.2.AZ ÉKP FŐBB JELLEMZŐI VI. A PEDAGÓGIAI FOLYAMATOK SAJÁTOS JELLEMZŐI VI.1. TANULÁSSZERVEZÉS-DIFFERENCIÁLÁS VII. ÉRTÉKRENDSZER A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN VII.1. A TANULÓK SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSE, KÉPESSÉGFEJLESZTÉSE ÉS TUDÁSA TERÉN ELSAJÁTÍTANDÓ ÉRTÉKEKET KIALAKÍTÓ FELADATOK VII.2. A PEDAGÓGUSOK TUDÁSA TERÉN ELSAJÁTÍTANDÓ ÉRTÉKEKET KIALAKÍTÓ FELADATOK VIII. A KULCSKOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE VIII.1. ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ VIII.2. IDEGEN NYELVI KOMMUNIKÁCIÓ VIII.3. MATEMATIKAI KOMPETENCIA VIII.4. TERMÉSZETTUDOMÁNYOS ÉS TECHNIKAI KOMPETENCIA VIII.5. DIGITÁLIS KOMPETENCIA VIII.6. A HATÉKONY, ÖNÁLLÓ TANULÁS VIII.7. SZOCIÁLIS ÉS ÁLLAMPOLGÁRI KOMPETENCIA VIII.8. KEZDEMÉNYEZŐKÉPESSÉG ÉS VÁLLALKOZÓI KOMPETENCIA VIII.9. ESZTÉTIKAI-MŰVÉSZETI TUDATOSSÁG ÉS KIFEJEZŐKÉPESSÉG VIII.10. A KULCSKOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSÉNEK FELTÉTELEI IX. KIEMELT FEJLESZTÉSI FELADATOK IX.1. AZ ERKÖLCSI NEVELÉS IX.2. NEMZETI ÖNTUDAT, HAZAFIAS NEVELÉS IX.3. ÁLLAMPOLGÁRSÁGRA, DEMOKRÁCIÁRA NEVELÉS IX4. AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE IX.5. A CSALÁDI ÉLETRE NEVELÉS IX.6. A TESTI ÉS LELKI EGÉSZSÉGRE NEVELÉS IX. 8. FELELŐSSÉGVÁLLALÁS MÁSOKÉRT, ÖNKÉNTESSÉG IX.9. FENNTARTHATÓSÁG, KÖRNYEZETTUDATOSSÁG

3 IX.10. KÖRNYEZETI NEVELÉS IX.11. PÁLYAORIENTÁCIÓ IX.12. GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI NEVELÉS IX. 13. MÉDIATUDATOSSÁGRA NEVELÉS IX.14. INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KULTÚRA IX. 15. A TANULÁS TANÍTÁSA IX. 16.EURÓPAI AZONOSSÁGTUDAT EGYETEMES KULTÚRA IX.17.FELKÉSZÜLÉS A FELNŐTT LÉT SZEREPEIRE X. A TANULÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉG SEGÍTÉSÉNEK ELVEI X.1. A TANULÓK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT SZOLGÁLÓ INTÉZKEDÉSEK XI. AZ ISKOLÁNKBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI XI.1. SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSRE ÉS KÉPESSÉGFEJLESZTÉSRE IRÁNYULÓ MÓDSZEREK XI.2. A MAGATARTÁSRA HATÓ MÓDSZEREK XI.2.1. Nyelvi (verbális) eszközök XI.2.2 Nem nyelvi (non verbális) eszközök XI.3. SZOCIÁLIS TECHNIKÁK XI.4. NEVELÉSI MÓDSZEREK XI.5. SAJÁTOS PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK XI Differenciált tanulásszervezés XI Projekt módszer XII. SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ CÉLOK ÉS FELADATOK XII.1. SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ CÉLJAINK XII.2. SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAINK XII.2.1.Az ének-zene emelt szintű oktatásban részt vevő tanuló XIII. KÉPESSÉGFEJLESZTÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ CÉLOK ÉS FELADATOK XIII.1. KOMMUNIKÁCIÓS KÉPESSÉGEK FEJLESZTÉSE XIII.2. SZOCIÁLIS KÉPESSÉGEK FEJLESZTÉSE XIII.3. KOGNITÍV KÉPESSÉGEK FEJLESZTÉSE XIV. KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS XIV.1. A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ PEDAGÓGIAI CÉLJAINK XIV.2. A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ PEDAGÓGIAI FELADATAINK XIV.3. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS, KÉPESSÉGFEJLESZTÉS ÉS KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS FELADATAINAK MEGVALÓSÍTÁSÁT SZOLGÁLÓ TEVÉKENYSÉGEK ÉS SZERVEZETI FORMÁK XIV.4. AZ OSZTÁLY MINT A SZERVEZETI NEVELÉS-OKTATÁS SZÍNTERE XV. A PEDAGÓGUSOK FELADATAI XV.1.A PEDAGÓGUSOK NEVELÉSI STÍLUSA XV.2. A TÁRSADALOM ELVÁRÁSAI A PEDAGÓGUSOKKAL SZEMBEN XV.3. A PEDAGÓGUSOK FELADATAI XV.4. AZ OSZTÁLYFŐNÖK FELADATAI XVI. AZ KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATA XVI.1. A DIÁKÖNKORMÁNYZAT JOGOSÍTVÁNYAI ÉS JOGKÖREI XVII. TANÓRÁN KÍVÜLI FOGLALKOZÁSOK XVII.1. RENDSZERES ÉS ALKALMANKÉNT SZERVEZETT TANÓRÁN KÍVÜLI FOGLALKOZÁSOK FORMÁI XVII.1.1. Hagyományőrző tevékenységek XVII.1.2.Tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások XVII.1.3. Napközi otthoni és tanulószobai foglalkozások XVII.1.4. Tanulószobai foglalkozás XVII.1.5. Versenyek, vetélkedők XVII.1.6. Tanulmányi kirándulások XVII.1.7. Erdei iskola XVII.1.8. Múzeumi, kiállítási, művészeti előadáshoz kapcsolódó foglalkozások XVII Egyéb szabadidős foglalkozások

4 XVII Iskolai könyvtár XVII Az iskola létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata XVIII. TEHETSÉGFEJLESZTÉS XVIII.1. A TEHETSÉG XVIII.2. TEHETSÉGFEJLESZTÉSI CÉLJAINK XVIII.3. A TEHETSÉGGONDOZÁS KIEMELKEDŐ SZERVEZETI EGYSÉGEI ÉS SZÍNTEREI XVIII.4. TEHETSÉGPONT XVIII.5. TEHETSÉGPONTBAN REGISZTRÁLT TEHETSÉGGONDOZÓ MŰHELYEINK XVIII.6. TEHETSÉGFEJLESZTÉS HUMÁNERŐFORRÁSA XVIII.7. A TEHETSÉGFEJLESZTÉS LEHETŐSÉGEI TANÓRÁN BELÜL XVIII.8. A TEHETSÉGFEJLESZTÉS LEHETŐSÉGEI TANÓRÁN KÍVÜL XIX. HAGYOMÁNYŐRZŐ TEVÉKENYSÉGEINK XX. BEILLESZKEDÉSI, MAGATARTÁSI NEHÉZSÉGEKKEL ÖSSZEFÜGGŐ PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉGEINK XXI. A SZOCIÁLIS HÁTRÁNYOK ENYHÍTÉSÉT SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEINK XXI.1. A SZOCIÁLIS HÁTRÁNYOK ENYHÍTÉSÉT SZOLGÁLÓ PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉGEK XXII. A TANULÁSI KUDARCNAK KITETT TANULÓK FELZÁRKÓZTATÁSÁT SEGÍTŐ PROGRAM XXII.1. A TANULÁSI KUDARCNAK KITETT TANULÓK FELZÁRKÓZTATÁSÁT SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK XXII.2. A TANULÓK FELZÁRKÓZTATÁSÁNAK SZÍNTEREI XXII.3. A TESTI ÉS ÉRZÉKSZERVI FOGYATÉKOS TANULÓK FEJLESZTÉSÉNEK ALAPELVEI XXII.3.1. A látássérült tanulók fejlesztésének alapelvei XXII.3.2. A hallássérült tanulók fejlesztésének elvei XXII.3.3. A diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia fejlesztésének alapelemei XXII.4. A TANULÁSI KUDARCNAK KITETT TANULÓK FEJLESZTÉSÉNEK ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI XXII.5. EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERV XXII.6. A TANULÓK SPECIÁLIS MÉRÉSE XXIII. SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓKKAL VALÓ BÁNÁSMÓD XXIII.1. A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ (SNI) TANULÓK OKTATÁSÁNAK, NEVELÉSÉNEK, FEJLESZTÉSÉNEK FELADATAI XXIII.2. AZ INTEGRÁLT NEVELÉS FELTÉTELEI XXIV. A GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEMMEL ÖSSZEFÜGGŐ PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉGÜNK XXIV.1. GYERMEKVÉDELMI TEVÉKENYSÉGÜNK CÉLJAI XXIV.2. GYERMEKVÉDELMI FELADATOK XXIV.3. A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ ÉS VESZÉLYEZTETETT GYERMEKEKRE VONATKOZÓ FELADATOK XXIV.4. A TANÁRI KÖZÖSSÉGBEN VÉGZENDŐ SZOCIÁLPEDAGÓGUSI FELADATOK XXIV.5. A SZÜLŐK KÖRÉBEN VÉGZENDŐ SZOCIÁLPEDAGÓGUSI FELADATOK XXIV.6. A SZOCIÁLPEDAGÓGUS KIEMELT FELADATAI XXV. A SZÜLŐ, A TANULÓ, A PEDAGÓGUS EGYÜTTMŰKÖDÉSI FORMÁI XXV.1. A SZÜLŐK-PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSE XXV.1.1. Szülői értekezlet feladata XXV.1.2. Fogadóórák feladata XXV.1.3. Egyéb kapcsolattartási formák XXV.1.4. Nyílt tanítási nap feladata és célja XXV.2. A TANULÓK-PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSE XXV.3. A TANULÓK-TANULÓK KÖZÖTTI EGYÜTTMŰKÖDÉS KIALAKÍTÁSA XXVI. A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGA VIZSGASZABÁLYZATA XXVI. 1.OSZTÁLYOZÓ VIZSGA XXVI.2. KÜLÖNBÖZETI VIZSGA XXVI.3. JAVÍTÓVIZSGA XXVI. 4. PÓTLÓ VIZSGA

5 XXVI.5.A VIZSGÁK KÖVETELMÉNYE, RÉSZEI XXVI.6. AZ ÉRTÉKELÉS RENDJE XXVII. AZ EMELT SZINTŰ ÉNEK ZENE OKTATÁSRA JELENTKEZŐK ALKALMASSÁGÁNAK MÉRÉSE XXVIII. AZ ISKOLÁBA JELENTKEZŐ TANULÓK FELVÉTELÉNEK ELVEI XXVIII.1. AZ ELSŐ OSZTÁLYOSOK BEIRATKOZÁSI RENDJE XXVIII.2. A TANULÓ ÁTVÉTELÉRE, FELVÉTELÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK XXVIII.3. A 2-8. ÉVFOLYAMRA VALÓ BEIRATKOZÁS RENDJE XXIX.EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM XXIX.1. EGÉSZSÉGNEVELÉS XIX.2. ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSI ISMERETEK ELSAJÁTÍTÁSA XXIX.3. AZ ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSI ALAPISMERETEK ELSAJÁTÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ISKOLAI TERV XXIX.4.AZ ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSI ALAPISMERETEK ELSAJÁTÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIEMELT FELADATOK XXX. PEDAGÓGIÁNK MINŐSÉGI MUTATÓI XXXI. A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA JÖVŐKÉPE XXXII. A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA PRIORITÁSAI XXXIII. A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLDETÉSE XXXIII.1. A JÓ ISKOLA ISMÉRVEI

6 Bevezetés A Pedagógiai Program a Kodály Zoltán Általános Iskola stratégiai alapdokumentuma. A Pedagógiai Program készítésekor meghatározó volt, hogy összefüggő, logikailag teljes rendszert adó legyen, ahol a pedagógiai reáltevékenységek összessége, a bemenet, a rendszeren belüli pedagógiai transzformáció és a feltételezett kimenet egy jól strukturált, törvényességi szempontoknak megfelelő dokumentum legyen. A megőrizve megtartani és újabb elemekkel továbbfejleszteni szándékozó Pedagógiai Program határozottan két nagy részre tagolódik: a nevelési program és a helyi tanterv. A nevelési program a helyi tanterv megvalósításának, végrehajtásának, ellenőrzésének, értékelésének legfontosabb általános és helyi szabályait meghatározó dokumentum. Mindazokat a pedagógiai célú és szándékú tudatosan tervezett feladatokat és módszereket tartalmazza, amelyekkel a helyi tantervben/helyi tantervekben foglaltakat végre lehet hajtani. A megőrizve megtartani és újabb elemekkel továbbfejleszteni szándékozó Pedagógiai Programban markánsan megjelenítjük azokat a tartalmakat, amelyek a mindennapi pedagógiai reálfolyamatokat, az iskola falain belül történő pedagógiai fejlesztéseket irányítják. Mindezeket az Értékközvetítő és képességfejlesztő programból származtatható és kodályos-szellemiséggel bíró jellemzőkkel ötvöztük a Nemzeti köznevelési törvényben (A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény) megfogalmazott irányvonalakkal, hogy a partnerek igényeinek és elvárásainak megfeleltetett és jól strukturált pedagógiai elképzelésekkel rendelkező, a célokat eredményesen és minőségorientáltan megvalósító stratégiai dokumentum legyen. sokaknak egy cél felé való tömörülése csuda nagy dolgokat hozhat létre. Veres Pálné 6

7 I. A Pedagógiai Program célja, feladata, összetevői I. 1. A Pedagógiai Program feladata kötelezi hatályossága idejére az érdekelt feleket a benne foglaltak tiszteletben tartására, kötelezi az Klebelsberg Intézményfenntartó Központot mint intézményfenntartót, hogy a Pedagógiai Programban jóváhagyott szolgáltatásokat finanszírozza, biztosítsa az oktatásért felelős minisztert (NKT 74. ), hogy a pedagógiai munka ellenőrzése és értékelése a Pedagógiai Programban foglaltak alapján történjen kötelezi az iskolát, hogy a programba foglaltak teljesítésére törekedjen, biztosítja az intézményhasználókat, hogy a Pedagógiai Programba foglalt szolgáltatásokat teljesíti, s hogy a programba foglalt célok teljesítésére törekszik, az ott felsorolt eszközök és módszerek segítségével, biztosítja a pedagógusokat arról, hogy az intézményhasználók e program teljesítését várják el tőlük, biztosítja a pedagógusokat, hogy saját munkájukat - a program hatályosságának idejére- e program keretei között, az önmagukra vállalt szabályok szerint végezzék. I. 2. A Pedagógiai Program összetevői A közoktatási intézmény pedagógiai tevékenységrendszere legmeghatározóbb dokumentumának a készítésekor számításba vettük a Köznevelési törvény (A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény), a Nemzeti alaptanterv előírásait, a jogszabályi normákat, az iskolafenntartó valamint a helyi iskolahasználók elvárásait, szükségleteit, az iskolafenntartó igényeit, a működési feltételeket és az emberi erőforrásokat egyaránt. Azaz a pedagógiai tevékenység lehetőségeit, feltételrendszerét, és a tartalmi szabályozás által megfogalmazott követelményeket. Az így elkészített dokumentumban nyernek megfogalmazást a pedagógusok, tantestület által képviselt nevelésfilozófiának megfelelő, az intézményre jellemző konkrét nevelési célok, és az ezekből kibontható nevelési-oktatási-pedagógiai feladatok. Az iskola Pedagógiai Programjában kerülnek bemutatásra a célok megvalósítását szolgáló tevékenységrendszer elemei és az ehhez kapcsolódó szervezeti formák és keretek rendszere. 7

8 A Pedagógiai Programban a Kodály Zoltán Általános Iskola meghatározza önmagát, átláthatóvá és ellenőrizhetővé teszi a feladatait és a végrehajtás eszközeit, azaz az egész tevékenységét önmaga, a partnerei és a külvilág számára. A Pedagógiai Program nemcsak a jelen állapot egyszerű leírására szorítkozik, hanem a fejlesztés távlatait is felmutatja. Egyszerre: önmeghatározás (leírás), ars pedagogica (hitvallás) és fejlesztési program (stratégiai terv). Az iskolai Pedagógiai Program két fő részből áll: nevelési programból és helyi tantervből. A nevelési program a helyi tanterv megvalósításának, végrehajtásának, ellenőrzésének, értékelésének legfontosabb általános és helyi szabályait meghatározó dokumentuma. Mindazokat a pedagógiai célú és szándékú tudatosan tervezett feladatokat és módszereket tartalmazza, amelyekkel a helyi tantervben/helyi tantervekben foglaltakat végre lehet hajtani. A Pedagógiai Programban markánsan megjelenítettük azokat a tartalmakat, amelyek a mindennapi pedagógiai reálfolyamatokat az iskola falain belül történő pedagógiai fejlesztéseket irányítják. Mindezeket a köznevelés fő elemeire, a módosításra került Nemzeti alaptantervre (2012) és az iskola korábbi hagyományaira támaszkodva készítettük el úgy, hogy a partnerek igényeinek és elvárásainak megfeleltetett, jól strukturált pedagógiai elképzelésekkel rendelkező, a célokat eredményesen és minőségorientáltan megvalósító stratégiai dokumentumot alkosson. I. 3. A Pedagógiai Programot meghatározó dokumentumok A Pedagógiai Program tartalmát a következő dokumentumok határozzák meg: A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. Törvény A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet A NAT kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet Az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelete a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről 23/2013. (III. 29.) EMMI rendelet mellékletei 22/2013.(III.22.) EMMI rendelet egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 8

9 16/2013. (II.28.) EMMI rendelet a tankönyvvé nyilvánításról, tankönyvtámogatásról, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről (TKr.) 73/2013. Korm. rendelet az egyes oktatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról az intézmény Alapító okirata. 9

10 II. Helyzetelemzés II. 1. A Kodály Zoltán Általános Iskola fő tevékenységei A Kodály Zoltán Általános Iskola az alábbi feladatokat látja el alaptevékenységként Alaptevékenysége: alapfokú oktatás általános iskolai nevelés-oktatás: alsó tagozat, felső tagozat iskolapszichológiai ellátás kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelése-oktatása alternatív nevelés, oktatás (Értékközvetítő és képességfejlesztő alternatív pedagógiai program) emelt szintű ének-zene oktatás egész napos iskola 1-2. évfolyamon általános iskolai napközi otthonos nevelés általános iskolai tanulószobai nevelés Iskolai diáksport tevékenység Iskolai könyvtári tevékenység. Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. II.2. Feltételrendszer bemutatása II.2.1. Jogszabályi feltételek Az intézmény működését meghatározzák: Országos szintű törvények, rendeletek, miniszteri utasítások Település szintű önkormányzati rendeletek, határozatok Az intézmény belső szabályzatai II.2.2. Személyi feltételek A Kodály Zoltán Általános Iskola tantestület létszáma a július 1-jei átszervezés és törvényi változás (kötelező óraszám növekedése) következtében csökkent, a július 1-je előtti 35 főről 29 főre. Közülük 24 fő nő, 5 fő férfi. A létszám jelenleg (2013) 29 fő. 14 fő általános iskolai tanár, 13 fő általános iskolai tanító végzettségű speciális képesítéssel, míg 2 fő tanító speciális képesítés nélkül. A szakos ellátottság szinte 100 %-os. A tantestület 29 tagjából 14 fő alapító tag. Az intézmény pedagógus állományából 8 fő tett szakvizsgát: 10

11 1 fő közoktatásvezető 2 fő tanügyigazgatási szakértő 2 fő nyelv- és beszédfejlesztő pedagógus 1 fő egyéni bánásmódot igénylő gyermekek fejlesztő pedagógiájából szakvizsgázott intézményi kommunikátor testnevelő mestertanár 3 fő utazó gyógypedagógus óraadóként végzi munkáját a sajátos nevelési igényű gyermek fejlesztésében. Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős is dolgozik az intézményben szociálpedagógusi végzettséggel. Pedagógusok és a tanulók munkáját 7 fős technikai személyzet segíti: 5 fő hivatalsegéd 1 fő iskolatitkár 1 fő pedagógiai asszisztens 0,5 rendszergazda Minden pedagógus és a nevelő-oktató munkát segítő munkájára szükség van az iskola biztonságos működése szempontjából. Az intézmény tanulólétszáma 8 éve stabil, fő között mozog. Az elmúlt 10 év demográfiai hullámának csökkenése nem viselte meg az iskolát. Míg a közoktatási intézmények nagy részében csökkent a tanulólétszám, néhol jelentősen, a Kodály Zoltán Általános Iskolára ez a folyamat nem jellemző. Ez az iskolahasználók (szülők, tanulók) elégedettségének egyik fokmérője. Az intézményben jelenleg (2013) 16 tanulócsoportban 390 gyermek tanul. Évfolyamonként 2 osztály van Az osztályonkénti átlaglétszám 25,8 fő/osztály, a legmagasabb a város általános iskolái közül. Az 1-2. évfolyamon egésznapos, iskolaotthonos formában nevelünk-oktatunk. A tanulást 3 három napközi csoportban és 2 tanulószobában segítjük. Integráltan oktatott sajátos nevelési igényű tanulók száma 10 fő, ez az intézmény tanulólétszámának 3,8 %-a. Hátrányos helyzetű 90 gyermek (23 %), ebből halmozottan hátrányos helyzetű 11 fő (2,8 %). Idegen nyelv oktatása 4. osztálytól angol és német nyelven folyik. Tanórán kívüli szabadidős tevékenységeket a magas látogatottság jellemzi: 11 szakkör nyújt lehetőséget a tehetséges tanulóknak képességük további kibontakoztatására, amelyeket

12 tanuló veszi igénybe. Egyéb tehetséggondozó foglalkozásokon (pl. Kutató Gyerekek Tudományos Köre) heti 4 órában 27 tanuló vesz részt. A lemaradó tanulók korrepetálására heti 13 órában van lehetőség. Mindennapos testnevelésre (testnevelésóra, diáksportköri foglalkozás, táncfoglalkozás, irányított szabadidő) minden tanulónak lehetősége van. Gyógytestnevelés foglalkozásokon heti 3 órában 22 tanuló kap fejlesztést. Iskolai étkezést 296 tanuló veszi igénybe. Informatikai ismeretekkel illetve képesítéssel 24 fő pedagógus rendelkezik. Tanulók a beiskolázási körzeten túl a város minden pontjáról és vidékről járnak be. Diákjaink szülei között megtalálható a többdiplomás, magasan képzett és az általános iskolát el nem végzett, a nagy jövedelmű vállalkozó és a munkanélküli, a segítőkész, érdeklődő és a passzív, érdektelen egyaránt. II.2.3. Tárgyi feltételek Az iskola tárgyi feltételei változó képet mutatnak. Az oktatás céljait szolgáló helyiségek száma megfelelő, állaguk és felszereltségük eltérő. Az intézményben 16 osztályterem található, valamint 8 szaktanterem (biológia-földrajz, fizika-kémia, ének-zene, számítástechnika, interaktív terem, idegen nyelv, tánc, báb- és kézművesterem). A két fejlesztő szoba a sajátos nevelési igényű tanulók ellátását, valamint a szociálpedagógiai munkát szolgálja. A modern, intézményi költségvetésből és a könyvtáros tanár által pályázott pénzekből folyamatosan felújított iskolai könyvtár és forrásközpont országos hírű, a kor követelményeinek megfelelő, amely könyvtári egységnek ad helyet. A könyv és birodalma fontos szerepet játszik a tanulók ismeretszerzésében. Az informatikai szaktanterem gépparkja ben lett felújítva. A sportcsarnok 1200 m 2 -es, nemzetközi méretű küzdőtérrel rendelkezik. Pozitív jelző nem mondható el az állagáról ben épült, de sem a csarnok, sem a kiszolgáló helyiségei az elmúlt 25 évben komoly felújításon nem estek át, csak egy-egy karbantartáson. A városi sportcsarnokként is funkcionáló terem felújítása a következő ciklus egyik kiemelt feladata lesz. Az iskola tágas aulája kulturális és egyéb rendezvények lebonyolítására kiválóan alkalmas. Az intézmény tágas, 140 főt befogadó ebédlőjét a konyha üzemeltetője felújította. Az iskola betonozott udvarát a szülők, pedagógusok, tanulók által telepített növények teszik hangulatosabbá, barátságosabbá, emberibbé. A bitumenes sportpálya felújításra szorul 12

13 II.3. A Kodály Zoltán Általános Iskola pedagógiai helyzetelemzése Mottónk: Félig sem oly fontos az, amit tanítunk gyerekeinknek, mint az, hogy tanítjuk.- amit az iskolákban tanultunk, annak nagyobbik részét elfelejtjük, de a hatás, melyet egy jó oktatási rendszer szellemi tehetségeinkre gyakorol, megmarad. (Eötvös) A Kodály Zoltán Általános Iskola Hatvan város legfiatalabb alapfokú oktatási intézménye szeptember 1-jén nyitotta meg kapuit, akkor 6. Sz. Általános Iskolaként. A Kodály Zoltán nevet 1988 óta viseli. Az elmúlt 27 évben több szakmai-, pedagógiai-, szerkezeti innovációt vezetett be, amelyek körül az alábbiak a legjelentősebbek: Emelt szintű ének-zene oktatás bevezetése 1987-ben, amely azóta évfolyamonként egy osztályban indul. A Városi Kocsis Albert Zeneiskolával együttműködve a zongora hangszeres oktatása helyben történik. A Zsolnai-féle értékközvetítő és képességfejlesztő pedagógiai program (ÉKP) adaptálása 1988 óta folyik, az országban 13. követő iskolaként került bevezetésre. Az emelt szintű ének-zene oktatás mellett az intézmény másik fő profilja. Az ÉKP Kerettanterv alapján készült az iskola helyi tanterve is. Az Új Magyar Iskoláért Pedagógiai Egyesület (UMIPE) alapító tagja az iskola, majd 1991-ben Észak-Magyarországi Regionális Központtá vált. Számtalan képzésfelkészítés zajlott itt négy megye ÉKP-s iskolái számára. Az intézmény részt vállalt az ÉKP program felsőfokú pedagógus képzésre vonatkozó kísérletében. A Jászberényi Tanítóképző Főiskola hallgatói számára külső gyakorlóhelyként működött között ben szerkezeti változtatás történt, beindult a 6 osztályos gimnáziumi képzés. Hatvan város Önkormányzata 1995-ben anyagi okokra hivatkozva visszavonta az engedélyt. Két gimnáziumi osztály 1998-ban és 1999-ben sikeres érettségi vizsgát tett ben kezdte munkáját a Kodály Zoltán Iskolai Alapítvány, amely azóta is eredményesen működik. Az intézményben folyó könyvtári munka és a Könyvtárhasználat című tantárgy oktatása elismerést és érdeklődést vált ki a régióban és az ország különböző pontjain. 13

14 Feladatunk, hogy a sokféle, eltérő képességű és érdeklődésű gyermekben megtaláljuk, felismerjük az egyéni fejlesztés lehetőségeit, hogy sikerélményhez juttassuk abban, amiben tehetséges, ösztönözzük képességei fejlesztésére, csökkentsük hátrányait. Ezek a legfőbb pedagógiai elveink. Nevelő-oktató- munkánk célja, hogy segítse diákjainkat abban a folyamatban, amelyben művelt emberré, szabad és gazdag személyiséggé, felelős polgárrá, tisztességes és emberséges, alkotásra és boldogságra képes emberré válnak. Iskolánkban az első két évfolyamon egész napos formában tanítunk. Harmadik évfolyamtól a tanórák befejezése után napközi és tanulószoba működik. Az órákra való felkészülés után a gyerekek értelmes elfoglaltsággal (fejlesztő játékok, számítógép-kezelés, könyvtári kutatómunka) tölthetik idejüket. A délutáni órákban a diákok részt vehetnek szakköri munkában, tagjai lehetnek tehetségfejlesztő, képességfejlesztő és hátránykompenzáló programoknak A képességfejlesztő programban egyéni képességeiket és tempójukat figyelembe véve, csoportokban sajátíthatják el a tananyagtartalmat. Sportéletünk nagyon változatos, színes és sikeres. Sokszínű programokat nyújt tanulóik számára a diákönkormányzat is. Sok gyermekközösségünk vesz részt a tanév folyamán egy- egy hetes, az ország különböző részén szervezett erdei iskolában. Nyaranta 2-3 fajta táborozási lehetőség közül választhatnak diákjaink. Az osztályok munkáját, közös életét kirándulásokkal, színházlátogatásokkal és más szabadidős programokkal tesszük érdekesebbé, tartalmasabbá. Partnereink közül a Szülők Tanácsával, a Kodály Zoltán Alapítvány kuratóriumával alakítottunk ki szoros és alkotó jellegű együttműködést. Az óvodákkal évről évre eredményesebb a közös munkánk, eredménye a beiskolázásban mutatkozik meg. Iskolánk tanulói versenyképesek. Az elmúlt években különféle versenyen, vetélkedőn vettünk részt, s emellett szívesen közreműködünk települési ünnepeken, nevezetes alkalmakon, évfordulókon. II.3.1. Rendszerjellemzők helyzetelemzése között intézményünk a Comenius 2000 Minőségfejlesztési Programban a Partnerközpontú működés I. modelljét sikeresen kiépítette, melynek során eljutottunk a nyitott önértékeléstől az irányított önértékelésig. 14

15 ben szervezetfejlesztéssel és a partnerközpontúság megerősítésével foglalkoztunk. E folyamatok közben tervezetten többször végeztünk iskolaműködés-elemzéseket. A különböző típusú elemzések láthatóvá tették azokat az elméleti és gyakorlati törekvéseket, amelyek az iskolánkban zajló fejlesztéseket, a tanítás-tanulás folyamatát megalapozták, s egyben a tantestület elméleti felkészültségét is demonstrálták július 1-jétől az Óhatvani Óvoda és Általános Iskola Kodály Zoltán tagiskolájaként működtünk július 1-ig július 1-jétől önállóan működik a Kodály Zoltán Általános Iskola január 1-jétől iskolánk önállóan működő szervezeti egysége a Klebelsberg Intézményfenntartó Központnak. A többször végzett iskolaelemzéseink összehasonlításakor a következő megállapítások származtathatók: II.3.2. Az iskola erősségei Erősségeink közé tartozik: a szülők és diákok elégedettek a nevelés-oktatás színvonalával pozitív a partnercsoportokkal a viszony (kiemelten a szülőkkel és a diákokkal) fejlődő, innovatív, alkotásra kész és képes a nevelőtestület a diákok tanulmányi, kulturális és sportversenyeken való sikeres szereplése a környezetkultúra, a környezetvédelem erős hangsúlyt kap a nevelésben az iskola által szervezett helyi, területi rendezvények lebonyolításának sikeressége tehetséggondozás és hátránykompenzálás tanórán és tanórán kívül Az iskolánk adottságai közül erősségeink: stratégiai és operatív vezetés az erőforrások optimális kihasználása a folyamatos fejlesztés alkalmazása a szervezeti kultúra fejlesztése Minőségfejlesztésünk céljaként tűztük ki az erősségeink továbbfejlesztését és a gyengeségeink között szerepelt területek folyamatos javítását. II.3.3. Az iskola környezete Az iskola mikrokörnyezetét a gyermekekkel és a gyermekekért közösen alakítjuk. Az esztétikus belső (azaz osztálytermi) és külső (az iskola egyéb terei, valamint az udvar) környezet, amelyért mindenki tett valamit az otthonosság érzetét keltheti. Ez a fő célunk is egyben - az információközvetítés mellett - minden helyiségben az iskolán belül és közvetlen kör- 15

16 nyezetében egyaránt. Ezeknek a céloknak az eredményes megvalósításáért 2012-ben az ÖKOiskolai hálózat tagja lettünk. Pedagógiai felismerésünk abból a tapasztalati tényből származik, ha a gyermekek jól érzik magukat az iskolában, az kihat az ott folyó pedagógiai folyamatok eredményeire is. Ezt igazolják a tanulói mérési eredményeink is től vizsgáljuk a tanulók közérzetét az iskolában, valamint elégedettségvizsgálatokat végzünk. Ezeknek a méréseknek az eredményeként tanulóink %-a érzi jól magát az iskolánkban. Ezt felismerve tudatosan törekszünk ennek az állapotnak a megőrzésére, továbbfejlesztésére. Tanulóink jelentős időt töltenek el az intézményben, ezért ha itt a mindennapi élet minőségét, színvonalát megemeljük, törekszünk az ezzel kapcsolatos igényeiket és elvárásaikat is kielégíteni. Ha ezek pedagógiai célkitűzéseinkkel egyensúlyban vannak, akkor esély lehet arra, hogy a tanulóink továbbra is jól érezzék magukat az iskolánkban. II.3.4. Iskolai környezetkultúránk rendezőelvei Intézményünk szakmai hitelét erősíti olyan iskolai tárgyi környezet, amelyben a rendezettség, tervezettség, fejlesztésekre, alkotásra sarkalló környezet a meghatározó. A környezet- és vizuális kultúrához kapcsolódó képességek kiművelése úgy lehet hatásos, ha társul hozzá környezetvédő, környezetkímélő, környezet tisztaságát óvó magatartás. II.3.5. Munka és tanulásszervezés iskolánkban A munka és tanulásszervezés jellemzője, hogy a tanuló egyénre koncentrálunk, annak fejlettségére, tanulási tempójára. Törekszünk az önállóság és az öntevékenység kialakítására, az ehhez szükséges önálló tanulási és önismereti képességek kiművelésére, a különböző személyiségszféra arányos fejlesztésére. (Szomatikus, emotív, szociatív, ideatív, konatív és kognitív.) II.3.6. Az egyénre szabott tanulásirányítás iskolánkban Pedagógiai hitvallásunk a tanítást és a nevelést egységes, egymástól nem elkülönített és elkülöníthető tevékenységként kezeli. Mindent, amit a gyereknek el kell sajátítania, meg kell tanulnia, elsajátítandó objektivációnak tekintjük, amelynek a megtanulásához meghatározott időszakra van szüksége. A pedagógus tevékenységét ebben a szakaszban folyamatirányító tevékenységként értelmezzük. Iskolánkban a demokratikus pedagógiai vezetési stílus a meghatározó, amelyre az együttműködés a jellemző. Ez a feltétele annak, hogy a képességfejlesztés illetve a tanulásszervezés a tanulók egyéni tempójának megfelelően valósuljon meg. 16

17 II.3.7. A differenciált tanulásszervezés jellemzői iskolánkban Iskolánk tanulás- és tanításszemlélete a differenciálás tekintetében különbözik más pedagógiáktól és más iskoláktól. Tantestületünk a differenciálást a tanulás megszervezésének egyik hangsúlyos módszerének tartja, amely lehetővé teszi, hogy a pedagógus a tanulók közötti egyéni különbségek figyelembevételével határozza meg a tanulás tempóját, módszereit. Ennek érdekében viszonylag homogén csoportokba sorolja a tanítványait, arra való tekintettel, hogy a fejlesztendő képességek szempontjából milyen felkészültségűek. Ez a csoportokra bontás tevékenységterületenként állandóan változik, ahogy a tanuló személyisége magatartása, attitűdje, képességei és tudása változik. A differenciálás alapvető feltétele, hogy a pedagógus alakítsa ki a tanítványaiban a munkafegyelmet, vagyis azt, hogy a diákok legyenek képesek a megértett feladatokat önállóan megoldani. Mindeközben pedig állítódjanak be arra, hogy nem kaphatnak azonnali megerősítést, ha egy feladattal elkészültek. III. Az iskolában folyó nevelés és oktatás általános céljai autonóm, eredményesen működő, versenyképes, alternatív, képességfejlesztő és tehetséggondozó, a partnerközpontú működésre hangsúlyt fektető ének-zene emelt szintű képzést is nyújtó értékközvetítő és képességfejlesztő pedagógia és alternatív kerettanterv elvét sajátosan helyi fejlesztésekkel követő iskolát szeretnénk, ahol a kultúra teljes körére építve olyan pedagógiai reáltevékenységrendszert szervezünk, amely személyiségközpontú határozott értékrendszert közvetítő nyelvi kommunikációt kiemelten közvetítő tevékenységrendszerünk leköti a tanulókat, komfortélményt biztosít számukra fokozza teljesítményüket megalapozza, fejleszti zenei képességeiket lehetőséget teremt a családi eredetű szociális hátrányok és annak hátrányaik részbeni enyhítésére 17

18 alkalmat ad a valamilyen területen tehetséges gyerekek felismerésére és képességfejlesztésére, amely lehetőséget ad az alkotásra nevelésre felkészíti őket a különböző életszerepekre, és az azokat sikeresen megélő társadalmi létformára. Az elitképzést a tömegoktatás keretei között szeretnénk megvalósítani. Az alapfokú nevelés-oktatás szakasza az első évfolyamon kezdődik, és a nyolcadik évfolyam végéig tart. III.1. Kritériumorientált nevelési-oktatási célok Nevelési céljaink megvalósulását illetően akkor tekintjük nevelő és oktató munkánkat sikeresnek, ha iskolánk végzős diákjainak legalább 90%-a a nyolcadik évfolyam végén: minden tantárgyból megfelel a helyi tantervünkben meghatározott továbbhaladás feltételeinek. Elsődleges célunk az, hogy tanulóink többsége a minimális követelmények teljesítésén túl, az egyéni képességei alapján elvárható lehető legjobb szinten feleljen meg az iskolánk helyi tantervében megfogalmazott szintezett követelményeknek. rendelkezik olyan bővíthető, továbbépíthető, biztos ismeretekkel, készségekkel, képességekkel és jártasságokkal, amelyek képessé teszik őt arra, hogy a következő iskolafok követelményeinek a későbbiekben megfeleljen, ismeri a kulturált viselkedéshez, az emberek közötti kapcsolatokhoz, valamint a közösségben éléshez szükséges viselkedés- és magatartásformákat, szilárd alapokon álló erkölcsi tudatossággal éli életét, határozott elképzeléssel bír saját közelebbi és távolabbi jövőjét, sorsát illetően. 18

19 IV. Pedagógiai alapelveink Iskolánk nevelő-oktató munkáját, a személyiségfejlesztéssel és képességfejlesztéssel öszszefüggő feladatrendszert meghatározzák a következők: beavatás humanizálás erkölcsi nevelés differenciált és egyéni fejlesztés a kultúra teljességével való szembesítés személyiségfejlesztés képességfejlesztés értékek közvetítése alkotásra nevelés tanulás tanítása gondolkodási műveletek fejlesztése testi és lelki egészségnevelés művészeti nevelés környezettudatos magatartás fejlesztése állampolgári nevelés társas kapcsolatok fejlesztése, közösségnevelés. Ezek az alapelvek áthatják az iskolai nevelési-oktatási reáltevékenység-rendszerünk valamennyi elemét. Ezeknek az alapelveknek a megvalósításához szükséges feltételek: Nagymértékű beavatottság szükséges a pedagógia világában szerepet vállaló valamennyi szereplő (tanuló, pedagógus, szülő, fenntartó stb.) részéről. Nélkülözhetetlen a professzionális pedagógiai menedzsment. Alapvető a minőségfejlesztés iránt elkötelezett és a közvetlen partneri kör. A képességfejlesztés (képességek, készségek, attitűd és magatartás fejlesztése) összekapcsolva az ismeretelsajátítás különböző formáival úgy lehet eredményes, ha a folyamat valamennyi szereplője motivált. 19

20 V. Az iskola által alkalmazott sajátos pedagógia V.1.Az Értékközvetítő és képességfejlesztő pedagógia jellemzői 1988 óta iskolánk az Értékközvetítő és képességfejlesztő pedagógia (továbbiakban ÉKP) elvei szerint működik. Tevékenységrendszerünk, nevelési-oktatási szellemiségünk meghatározója lett az ÉKP pedagógia, mely Pedagógiai Programcsomagként, PEDAGÓGIAI RENDSZERKÉNT értelmezhető. A rendszer a következő elemek integrált egésze: alternatív tudásrendszer taneszköz-rendszer tanulást segítő (tanítási) programrendszer továbbképzési rendszer Azaz olyan komplex stratégiai egysége az iskolai reáltevékenységek tartalmi, módszertani, nevelési, szervezeti elemeinek, amely az iskolai élet egészének megújulását, megújítását eredményezi/eredményezheti. Az ÉKP olyan pedagógiai koncepció, amely a kultúra teljességére építve az értékek szisztematikusan végiggondolt rendszerével szembesíti a programot választókat, így iskolánkat és valamennyi partnerünket is. Ez a pedagógiai felfogás az értékekkel való szembesítést a képességfejlesztés szempontjából dolgozza föl. Ez a legfőbb jellemzőnk. Ez azt jelenti a pedagógiai praxis szempontjából, hogy a programcsomagba bekerülő kulturális kincsek, a tárgyiasult objektivációk, a tantervi tartalmak mint rendszerek és részrendszerek mind az értékválasztás, mind a céltételezés esetében konzekvensen meg kell, hogy feleljenek a következő kritériumoknak: olyan képességcsoportok fejlesztését vállaljuk, amely képességcsoportok kielégítik az egyén szükséglet- és igényvilágát, ugyanakkor akarati erőfeszítést is feltételeznek a képességelsajátítás menetében olyan kifejlesztendő képességcsoportokat választottunk, amelyek alkalmassá teszik az egyént személyes élete megszervezésére, életminőségének szinten tartására, illetve tökéletesítésére 20

2011. A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. [ H A T V A N, G É Z A F E J E D E L E M U T C A 2. I d e í r h a t j a

2011. A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. [ H A T V A N, G É Z A F E J E D E L E M U T C A 2. I d e í r h a t j a A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2011. [ H A T V A N, G É Z A F E J E D E L E M U T C A 2. I d e í r h a t j a 1 a c é g c í m é t ] TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 5 1. A MINŐSÉGRŐL...5

Részletesebben

FÜZESABONYI REMENYIK ZSIGMOND KÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

FÜZESABONYI REMENYIK ZSIGMOND KÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA FÜZESABONYI REMENYIK ZSIGMOND KÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Érvényessége: 2013-2017 Hatálybalépés: 2013 mb. igazgató Mottó: "A gyerek nem az életnek tanul,

Részletesebben

A) Nevelési program... 4 I. Bevezető... 5 II. Jogi státusz... 6 III. Alapelvek... 8 IV. Pedagógiai folyamat... 23 V. Kapcsolatrendszerek...

A) Nevelési program... 4 I. Bevezető... 5 II. Jogi státusz... 6 III. Alapelvek... 8 IV. Pedagógiai folyamat... 23 V. Kapcsolatrendszerek... Tartalomjegyzék A) Nevelési program... 4 I. Bevezető... 5 II. Jogi státusz... 6 A Vak Bottyán Gimnázium intézményi szakmai alapdokumentuma... 6 2. Az intézményben működő tagozatok, osztályok... 7 3. Alapítványaink...

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Törökbálint, Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 2 Preambulum 4 Helyzetelemzés 6 Az intézmény rövid bemutatása 6 Pedagógiai program 9 1.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OM:029142

PEDAGÓGIAI PROGRAM OM:029142 Szirmabesenyői Szinyei Merse Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM: 029142 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 T A RT ALOM BEVEZETÉS 3 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 4 AZ ISKOLA JELLEMZŐI 5 1. NEVELÉSI PROGRAM

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Törökbálint, Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 2 Preambulum 4 Helyzetelemzés 6 Az intézmény rövid bemutatása 6 Pedagógiai program 9 1.

Részletesebben

243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról. Általános rendelkezések

243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról. Általános rendelkezések 243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról A közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról

Részletesebben

A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM (5500. Gyomaendrőd, Selyem út 109/2.) OM: 028300 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 1.1. A pedagógiai program célja,

Részletesebben

FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2 TARTALOMJEGYZÉK I. A FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 6 I.1. MUNKÁNK ALAPELVE: A GYERMEKSZERETETEN ALAPULÓ, A GYERMEKI JOGOKAT TISZTELETBEN

Részletesebben

1. oldal, összesen: 70 oldal PEDAGÓGIAI PROGRAM

1. oldal, összesen: 70 oldal PEDAGÓGIAI PROGRAM 1. oldal, összesen: 70 oldal PEDAGÓGIAI PROGRAM Óbudai Nagy László Általános Iskola 1032 Budapest, Zápor utca 90. (székhely) 1035 Budapest, Váradi utca 15/b. (telephely) Nevelõtestületi elfogadás dátuma:

Részletesebben

Iskolánkról. Az iskola rövid története

Iskolánkról. Az iskola rövid története 1 Csak boldog gyermekből lehet boldog felnőtt, s csak ezekből lehet boldog ország, boldog nemzet /Kodály Zoltán/ Iskolánkról Az iskola rövid története A Pedagógiai Program megalkotásával iskolánk - a többi

Részletesebben

Pedagógiai Program BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

Pedagógiai Program BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT Pedagógiai Program BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT 2011 A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE 1. BEVEZETÉS... 0 1. Makláry

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Benedek Elek Általános Iskola (OM 031088)

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Benedek Elek Általános Iskola (OM 031088) Benedek Elek Általános Iskola (OM 031088) 2013 TARTALOM Igazgatói köszöntő.....4 Preambulum.....5 1.Helyzetelemzés.....6 1.1 Tárgyi, dologi feltételek.....6 1.2 Eszközrendszer.....6 1.3 Személyi feltételek.....7

Részletesebben

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 8 1. Bevezető... 8 1.1 Intézményünk bemutatása... 10 1.2 Bay Zoltán Általános Iskola Tagintézmény... 13 2.

Részletesebben

TISZAVASVÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA

TISZAVASVÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA TISZAVASVÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM HELYI TANTERV 2012 1 TARTALOMJEGYZÉK Az iskola tantárgyi rendszere, óraterve... 3 Az iskola évfolyamain az elkövetkező tanévekben az alábbiak alapján folyik

Részletesebben

DUSNOK-FAJSZ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

DUSNOK-FAJSZ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA DUSNOK-FAJSZ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÉRVÉNYESSÉGI IDŐ: 2013. április 1-jétől TARTALOMJEGYZÉK AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 4 TÁMOP 3.1.4 PÁLYÁZATRÓL 5 BEVEZETŐ 7 ISKOLÁINKRÓL

Részletesebben

Bábolnai Általános Iskola

Bábolnai Általános Iskola Bábolnai Általános Iskola Bábolna, Toldi M. u. 24. (OM: 031 895) Pedagógiai program Érvényes a 2013-2014-es tanévtől TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 4 ISKOLÁNK BEMUTATÁSA Küldetésnyilatkozat 6 Iskolánk története

Részletesebben

Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Program 2013.

Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Program 2013. Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Program 2013. Pedagógiai Program 2/127 Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 3 II. Jövőképünk... 8 III. Küldetésnyilatkozatunk... 9 IV.

Részletesebben

Pedagógiai Program 1

Pedagógiai Program 1 Pedagógiai Program 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola 2013. 2 TARTALOM I. Bevezető... 7 1. Helyzetelemzés... 7 1.1. A környezet... 7 1.2. Az intézmény múltjáról... 7 1.2.1.

Részletesebben

1135 Budapest Csata u. 20. Pedagógia program. Budapest XIII. Tankerület Csata Utcai Általános Iskola

1135 Budapest Csata u. 20. Pedagógia program. Budapest XIII. Tankerület Csata Utcai Általános Iskola 1135 Budapest Csata u. 20. Pedagógia program Budapest XIII. Tankerület Csata Utcai Általános Iskola 2013 0 Tartalomjegyzék Bevezető gondolatok Pedagógiai programunk elé 5. Preambulum 6. Helyzetelemzés

Részletesebben

Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Program 2013.

Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Program 2013. Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Program 2013. Pedagógiai Program 2/124 Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 4 II. Jövőképünk... 8 III. Küldetésnyilatkozatunk... 9 IV.

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program BEVEZETŐ... 2 ISKOLÁNK BEMUTATÁSA... 3 Küldetésnyilatkozatunk:... 3 Iskolánk adottságai, legfontosabb jellemzői:... 4 A.) NEVELÉSI PROGRAM... 9 I. Pedagógiai alapelveink... 9 II. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA. Ercsi, 2013. április 01.

PEDAGÓGIAI PROGRAM EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA. Ercsi, 2013. április 01. PEDAGÓGIAI PROGRAM EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA Ercsi, 2013. április 01. 1 I. FEJEZET... 5 1. Bevezetés... 5 2. Küldetésnyilatkozat... 6 3. Iskolánk története... 7 4. Helyzetelemzés... 8 5. Alapító okirat...

Részletesebben

Általános Iskola, Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Tószeg PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010-2015

Általános Iskola, Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Tószeg PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010-2015 Általános Iskola, Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Tószeg PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010-2015 Tartalomjegyzék Bevezető... 2 I. NEVELÉSI PROGRAM... 7 1. Az iskolában folyó nevelő oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület Szerencs, 2013.03.25. Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület 1 Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,

Részletesebben

AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 2840 Oroszlány Táncsics Mihály út 42. Telefon: 34/360-172 Fax: 34/360-965 Email: info@jozsefattila.hu Honlap: www.jozsefattila.hu

Részletesebben

A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. - 1 - Minden gyermeknek joga van a legjobb tanárhoz, a legeredményesebb módszerhez és a legjobb körülményekhez,

Részletesebben

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola P E D A G Ó G I A I P R O G R A M 1 1. Bevezető A Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola az alábbi tagintézményekből épül fel: Kecskeméti Corvina Mátyás Általános

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 TARTALOM BEVEZETŐ 1. Jogszabályi háttér 5.o. 2. Az intézmény alaptevékenységéről 6.o. AZ ISKOLA KÜLDETÉSNYILATKOZATA A) NEVELÉSI PROGRAM I. Pedagógiai

Részletesebben

GÖDÖLLŐI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA. Pedagógiai Program. 2013. november 5.

GÖDÖLLŐI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA. Pedagógiai Program. 2013. november 5. GÖDÖLLŐI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai Program 2013. november 5. A 2008/2009 2015/2016-os tanévekre kidolgozott Pedagógiai Programunk felülvizsgálatát készítettük el, figyelembe véve a törvényi

Részletesebben