A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA"

Átírás

1 A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA H A T V A N, G ÉZA F E J E D E L E M U T C A 2.

2 Tartalom BEVEZETÉS... 6 I. A PEDAGÓGIAI PROGRAM CÉLJA, FELADATA, ÖSSZETEVŐI... 7 I. 1. A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELADATA... 7 I. 2. A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÖSSZETEVŐI... 7 I. 3. A PEDAGÓGIAI PROGRAMOT MEGHATÁROZÓ DOKUMENTUMOK... 8 II. HELYZETELEMZÉS II. 1. A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA FŐ TEVÉKENYSÉGEI II.2. FELTÉTELRENDSZER BEMUTATÁSA II.2.1. Jogszabályi feltételek II.2.2. Személyi feltételek II.2.3. Tárgyi feltételek II.3. A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI HELYZETELEMZÉSE II.3.1. Rendszerjellemzők helyzetelemzése II.3.2. Az iskola erősségei II.3.3. Az iskola környezete II.3.4. Iskolai környezetkultúránk rendezőelvei II.3.5. Munka és tanulásszervezés iskolánkban II.3.6. Az egyénre szabott tanulásirányítás iskolánkban II.3.7. A differenciált tanulásszervezés jellemzői iskolánkban III.AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELÉS ÉS OKTATÁS ÁLTALÁNOS CÉLJAI IV. PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK V. AZ ISKOLA ÁLTAL ALKALMAZOTT SAJÁTOS PEDAGÓGIA V.1.AZ ÉRTÉKKÖZVETÍTŐ ÉS KÉPESSÉGFEJLESZTŐ PEDAGÓGIA JELLEMZŐI V.2.AZ ÉKP FŐBB JELLEMZŐI VI. A PEDAGÓGIAI FOLYAMATOK SAJÁTOS JELLEMZŐI VI.1. TANULÁSSZERVEZÉS-DIFFERENCIÁLÁS VII. ÉRTÉKRENDSZER A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN VII.1. A TANULÓK SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSE, KÉPESSÉGFEJLESZTÉSE ÉS TUDÁSA TERÉN ELSAJÁTÍTANDÓ ÉRTÉKEKET KIALAKÍTÓ FELADATOK VII.2. A PEDAGÓGUSOK TUDÁSA TERÉN ELSAJÁTÍTANDÓ ÉRTÉKEKET KIALAKÍTÓ FELADATOK VIII. A KULCSKOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE VIII.1. ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ VIII.2. IDEGEN NYELVI KOMMUNIKÁCIÓ VIII.3. MATEMATIKAI KOMPETENCIA VIII.4. TERMÉSZETTUDOMÁNYOS ÉS TECHNIKAI KOMPETENCIA VIII.5. DIGITÁLIS KOMPETENCIA VIII.6. A HATÉKONY, ÖNÁLLÓ TANULÁS VIII.7. SZOCIÁLIS ÉS ÁLLAMPOLGÁRI KOMPETENCIA VIII.8. KEZDEMÉNYEZŐKÉPESSÉG ÉS VÁLLALKOZÓI KOMPETENCIA VIII.9. ESZTÉTIKAI-MŰVÉSZETI TUDATOSSÁG ÉS KIFEJEZŐKÉPESSÉG VIII.10. A KULCSKOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSÉNEK FELTÉTELEI IX. KIEMELT FEJLESZTÉSI FELADATOK IX.1. AZ ERKÖLCSI NEVELÉS IX.2. NEMZETI ÖNTUDAT, HAZAFIAS NEVELÉS IX.3. ÁLLAMPOLGÁRSÁGRA, DEMOKRÁCIÁRA NEVELÉS IX4. AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE IX.5. A CSALÁDI ÉLETRE NEVELÉS IX.6. A TESTI ÉS LELKI EGÉSZSÉGRE NEVELÉS IX. 8. FELELŐSSÉGVÁLLALÁS MÁSOKÉRT, ÖNKÉNTESSÉG IX.9. FENNTARTHATÓSÁG, KÖRNYEZETTUDATOSSÁG

3 IX.10. KÖRNYEZETI NEVELÉS IX.11. PÁLYAORIENTÁCIÓ IX.12. GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI NEVELÉS IX. 13. MÉDIATUDATOSSÁGRA NEVELÉS IX.14. INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KULTÚRA IX. 15. A TANULÁS TANÍTÁSA IX. 16.EURÓPAI AZONOSSÁGTUDAT EGYETEMES KULTÚRA IX.17.FELKÉSZÜLÉS A FELNŐTT LÉT SZEREPEIRE X. A TANULÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉG SEGÍTÉSÉNEK ELVEI X.1. A TANULÓK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT SZOLGÁLÓ INTÉZKEDÉSEK XI. AZ ISKOLÁNKBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI XI.1. SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSRE ÉS KÉPESSÉGFEJLESZTÉSRE IRÁNYULÓ MÓDSZEREK XI.2. A MAGATARTÁSRA HATÓ MÓDSZEREK XI.2.1. Nyelvi (verbális) eszközök XI.2.2 Nem nyelvi (non verbális) eszközök XI.3. SZOCIÁLIS TECHNIKÁK XI.4. NEVELÉSI MÓDSZEREK XI.5. SAJÁTOS PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK XI Differenciált tanulásszervezés XI Projekt módszer XII. SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ CÉLOK ÉS FELADATOK XII.1. SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ CÉLJAINK XII.2. SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAINK XII.2.1.Az ének-zene emelt szintű oktatásban részt vevő tanuló XIII. KÉPESSÉGFEJLESZTÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ CÉLOK ÉS FELADATOK XIII.1. KOMMUNIKÁCIÓS KÉPESSÉGEK FEJLESZTÉSE XIII.2. SZOCIÁLIS KÉPESSÉGEK FEJLESZTÉSE XIII.3. KOGNITÍV KÉPESSÉGEK FEJLESZTÉSE XIV. KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS XIV.1. A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ PEDAGÓGIAI CÉLJAINK XIV.2. A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ PEDAGÓGIAI FELADATAINK XIV.3. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS, KÉPESSÉGFEJLESZTÉS ÉS KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS FELADATAINAK MEGVALÓSÍTÁSÁT SZOLGÁLÓ TEVÉKENYSÉGEK ÉS SZERVEZETI FORMÁK XIV.4. AZ OSZTÁLY MINT A SZERVEZETI NEVELÉS-OKTATÁS SZÍNTERE XV. A PEDAGÓGUSOK FELADATAI XV.1.A PEDAGÓGUSOK NEVELÉSI STÍLUSA XV.2. A TÁRSADALOM ELVÁRÁSAI A PEDAGÓGUSOKKAL SZEMBEN XV.3. A PEDAGÓGUSOK FELADATAI XV.4. AZ OSZTÁLYFŐNÖK FELADATAI XVI. AZ KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATA XVI.1. A DIÁKÖNKORMÁNYZAT JOGOSÍTVÁNYAI ÉS JOGKÖREI XVII. TANÓRÁN KÍVÜLI FOGLALKOZÁSOK XVII.1. RENDSZERES ÉS ALKALMANKÉNT SZERVEZETT TANÓRÁN KÍVÜLI FOGLALKOZÁSOK FORMÁI XVII.1.1. Hagyományőrző tevékenységek XVII.1.2.Tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások XVII.1.3. Napközi otthoni és tanulószobai foglalkozások XVII.1.4. Tanulószobai foglalkozás XVII.1.5. Versenyek, vetélkedők XVII.1.6. Tanulmányi kirándulások XVII.1.7. Erdei iskola XVII.1.8. Múzeumi, kiállítási, művészeti előadáshoz kapcsolódó foglalkozások XVII Egyéb szabadidős foglalkozások

4 XVII Iskolai könyvtár XVII Az iskola létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata XVIII. TEHETSÉGFEJLESZTÉS XVIII.1. A TEHETSÉG XVIII.2. TEHETSÉGFEJLESZTÉSI CÉLJAINK XVIII.3. A TEHETSÉGGONDOZÁS KIEMELKEDŐ SZERVEZETI EGYSÉGEI ÉS SZÍNTEREI XVIII.4. TEHETSÉGPONT XVIII.5. TEHETSÉGPONTBAN REGISZTRÁLT TEHETSÉGGONDOZÓ MŰHELYEINK XVIII.6. TEHETSÉGFEJLESZTÉS HUMÁNERŐFORRÁSA XVIII.7. A TEHETSÉGFEJLESZTÉS LEHETŐSÉGEI TANÓRÁN BELÜL XVIII.8. A TEHETSÉGFEJLESZTÉS LEHETŐSÉGEI TANÓRÁN KÍVÜL XIX. HAGYOMÁNYŐRZŐ TEVÉKENYSÉGEINK XX. BEILLESZKEDÉSI, MAGATARTÁSI NEHÉZSÉGEKKEL ÖSSZEFÜGGŐ PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉGEINK XXI. A SZOCIÁLIS HÁTRÁNYOK ENYHÍTÉSÉT SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEINK XXI.1. A SZOCIÁLIS HÁTRÁNYOK ENYHÍTÉSÉT SZOLGÁLÓ PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉGEK XXII. A TANULÁSI KUDARCNAK KITETT TANULÓK FELZÁRKÓZTATÁSÁT SEGÍTŐ PROGRAM XXII.1. A TANULÁSI KUDARCNAK KITETT TANULÓK FELZÁRKÓZTATÁSÁT SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK XXII.2. A TANULÓK FELZÁRKÓZTATÁSÁNAK SZÍNTEREI XXII.3. A TESTI ÉS ÉRZÉKSZERVI FOGYATÉKOS TANULÓK FEJLESZTÉSÉNEK ALAPELVEI XXII.3.1. A látássérült tanulók fejlesztésének alapelvei XXII.3.2. A hallássérült tanulók fejlesztésének elvei XXII.3.3. A diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia fejlesztésének alapelemei XXII.4. A TANULÁSI KUDARCNAK KITETT TANULÓK FEJLESZTÉSÉNEK ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI XXII.5. EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERV XXII.6. A TANULÓK SPECIÁLIS MÉRÉSE XXIII. SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓKKAL VALÓ BÁNÁSMÓD XXIII.1. A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ (SNI) TANULÓK OKTATÁSÁNAK, NEVELÉSÉNEK, FEJLESZTÉSÉNEK FELADATAI XXIII.2. AZ INTEGRÁLT NEVELÉS FELTÉTELEI XXIV. A GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEMMEL ÖSSZEFÜGGŐ PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉGÜNK XXIV.1. GYERMEKVÉDELMI TEVÉKENYSÉGÜNK CÉLJAI XXIV.2. GYERMEKVÉDELMI FELADATOK XXIV.3. A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ ÉS VESZÉLYEZTETETT GYERMEKEKRE VONATKOZÓ FELADATOK XXIV.4. A TANÁRI KÖZÖSSÉGBEN VÉGZENDŐ SZOCIÁLPEDAGÓGUSI FELADATOK XXIV.5. A SZÜLŐK KÖRÉBEN VÉGZENDŐ SZOCIÁLPEDAGÓGUSI FELADATOK XXIV.6. A SZOCIÁLPEDAGÓGUS KIEMELT FELADATAI XXV. A SZÜLŐ, A TANULÓ, A PEDAGÓGUS EGYÜTTMŰKÖDÉSI FORMÁI XXV.1. A SZÜLŐK-PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSE XXV.1.1. Szülői értekezlet feladata XXV.1.2. Fogadóórák feladata XXV.1.3. Egyéb kapcsolattartási formák XXV.1.4. Nyílt tanítási nap feladata és célja XXV.2. A TANULÓK-PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSE XXV.3. A TANULÓK-TANULÓK KÖZÖTTI EGYÜTTMŰKÖDÉS KIALAKÍTÁSA XXVI. A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGA VIZSGASZABÁLYZATA XXVI. 1.OSZTÁLYOZÓ VIZSGA XXVI.2. KÜLÖNBÖZETI VIZSGA XXVI.3. JAVÍTÓVIZSGA XXVI. 4. PÓTLÓ VIZSGA

5 XXVI.5.A VIZSGÁK KÖVETELMÉNYE, RÉSZEI XXVI.6. AZ ÉRTÉKELÉS RENDJE XXVII. AZ EMELT SZINTŰ ÉNEK ZENE OKTATÁSRA JELENTKEZŐK ALKALMASSÁGÁNAK MÉRÉSE XXVIII. AZ ISKOLÁBA JELENTKEZŐ TANULÓK FELVÉTELÉNEK ELVEI XXVIII.1. AZ ELSŐ OSZTÁLYOSOK BEIRATKOZÁSI RENDJE XXVIII.2. A TANULÓ ÁTVÉTELÉRE, FELVÉTELÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK XXVIII.3. A 2-8. ÉVFOLYAMRA VALÓ BEIRATKOZÁS RENDJE XXIX.EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM XXIX.1. EGÉSZSÉGNEVELÉS XIX.2. ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSI ISMERETEK ELSAJÁTÍTÁSA XXIX.3. AZ ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSI ALAPISMERETEK ELSAJÁTÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ISKOLAI TERV XXIX.4.AZ ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSI ALAPISMERETEK ELSAJÁTÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIEMELT FELADATOK XXX. PEDAGÓGIÁNK MINŐSÉGI MUTATÓI XXXI. A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA JÖVŐKÉPE XXXII. A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA PRIORITÁSAI XXXIII. A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLDETÉSE XXXIII.1. A JÓ ISKOLA ISMÉRVEI

6 Bevezetés A Pedagógiai Program a Kodály Zoltán Általános Iskola stratégiai alapdokumentuma. A Pedagógiai Program készítésekor meghatározó volt, hogy összefüggő, logikailag teljes rendszert adó legyen, ahol a pedagógiai reáltevékenységek összessége, a bemenet, a rendszeren belüli pedagógiai transzformáció és a feltételezett kimenet egy jól strukturált, törvényességi szempontoknak megfelelő dokumentum legyen. A megőrizve megtartani és újabb elemekkel továbbfejleszteni szándékozó Pedagógiai Program határozottan két nagy részre tagolódik: a nevelési program és a helyi tanterv. A nevelési program a helyi tanterv megvalósításának, végrehajtásának, ellenőrzésének, értékelésének legfontosabb általános és helyi szabályait meghatározó dokumentum. Mindazokat a pedagógiai célú és szándékú tudatosan tervezett feladatokat és módszereket tartalmazza, amelyekkel a helyi tantervben/helyi tantervekben foglaltakat végre lehet hajtani. A megőrizve megtartani és újabb elemekkel továbbfejleszteni szándékozó Pedagógiai Programban markánsan megjelenítjük azokat a tartalmakat, amelyek a mindennapi pedagógiai reálfolyamatokat, az iskola falain belül történő pedagógiai fejlesztéseket irányítják. Mindezeket az Értékközvetítő és képességfejlesztő programból származtatható és kodályos-szellemiséggel bíró jellemzőkkel ötvöztük a Nemzeti köznevelési törvényben (A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény) megfogalmazott irányvonalakkal, hogy a partnerek igényeinek és elvárásainak megfeleltetett és jól strukturált pedagógiai elképzelésekkel rendelkező, a célokat eredményesen és minőségorientáltan megvalósító stratégiai dokumentum legyen. sokaknak egy cél felé való tömörülése csuda nagy dolgokat hozhat létre. Veres Pálné 6

7 I. A Pedagógiai Program célja, feladata, összetevői I. 1. A Pedagógiai Program feladata kötelezi hatályossága idejére az érdekelt feleket a benne foglaltak tiszteletben tartására, kötelezi az Klebelsberg Intézményfenntartó Központot mint intézményfenntartót, hogy a Pedagógiai Programban jóváhagyott szolgáltatásokat finanszírozza, biztosítsa az oktatásért felelős minisztert (NKT 74. ), hogy a pedagógiai munka ellenőrzése és értékelése a Pedagógiai Programban foglaltak alapján történjen kötelezi az iskolát, hogy a programba foglaltak teljesítésére törekedjen, biztosítja az intézményhasználókat, hogy a Pedagógiai Programba foglalt szolgáltatásokat teljesíti, s hogy a programba foglalt célok teljesítésére törekszik, az ott felsorolt eszközök és módszerek segítségével, biztosítja a pedagógusokat arról, hogy az intézményhasználók e program teljesítését várják el tőlük, biztosítja a pedagógusokat, hogy saját munkájukat - a program hatályosságának idejére- e program keretei között, az önmagukra vállalt szabályok szerint végezzék. I. 2. A Pedagógiai Program összetevői A közoktatási intézmény pedagógiai tevékenységrendszere legmeghatározóbb dokumentumának a készítésekor számításba vettük a Köznevelési törvény (A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény), a Nemzeti alaptanterv előírásait, a jogszabályi normákat, az iskolafenntartó valamint a helyi iskolahasználók elvárásait, szükségleteit, az iskolafenntartó igényeit, a működési feltételeket és az emberi erőforrásokat egyaránt. Azaz a pedagógiai tevékenység lehetőségeit, feltételrendszerét, és a tartalmi szabályozás által megfogalmazott követelményeket. Az így elkészített dokumentumban nyernek megfogalmazást a pedagógusok, tantestület által képviselt nevelésfilozófiának megfelelő, az intézményre jellemző konkrét nevelési célok, és az ezekből kibontható nevelési-oktatási-pedagógiai feladatok. Az iskola Pedagógiai Programjában kerülnek bemutatásra a célok megvalósítását szolgáló tevékenységrendszer elemei és az ehhez kapcsolódó szervezeti formák és keretek rendszere. 7

8 A Pedagógiai Programban a Kodály Zoltán Általános Iskola meghatározza önmagát, átláthatóvá és ellenőrizhetővé teszi a feladatait és a végrehajtás eszközeit, azaz az egész tevékenységét önmaga, a partnerei és a külvilág számára. A Pedagógiai Program nemcsak a jelen állapot egyszerű leírására szorítkozik, hanem a fejlesztés távlatait is felmutatja. Egyszerre: önmeghatározás (leírás), ars pedagogica (hitvallás) és fejlesztési program (stratégiai terv). Az iskolai Pedagógiai Program két fő részből áll: nevelési programból és helyi tantervből. A nevelési program a helyi tanterv megvalósításának, végrehajtásának, ellenőrzésének, értékelésének legfontosabb általános és helyi szabályait meghatározó dokumentuma. Mindazokat a pedagógiai célú és szándékú tudatosan tervezett feladatokat és módszereket tartalmazza, amelyekkel a helyi tantervben/helyi tantervekben foglaltakat végre lehet hajtani. A Pedagógiai Programban markánsan megjelenítettük azokat a tartalmakat, amelyek a mindennapi pedagógiai reálfolyamatokat az iskola falain belül történő pedagógiai fejlesztéseket irányítják. Mindezeket a köznevelés fő elemeire, a módosításra került Nemzeti alaptantervre (2012) és az iskola korábbi hagyományaira támaszkodva készítettük el úgy, hogy a partnerek igényeinek és elvárásainak megfeleltetett, jól strukturált pedagógiai elképzelésekkel rendelkező, a célokat eredményesen és minőségorientáltan megvalósító stratégiai dokumentumot alkosson. I. 3. A Pedagógiai Programot meghatározó dokumentumok A Pedagógiai Program tartalmát a következő dokumentumok határozzák meg: A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. Törvény A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet A NAT kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet Az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelete a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről 23/2013. (III. 29.) EMMI rendelet mellékletei 22/2013.(III.22.) EMMI rendelet egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 8

9 16/2013. (II.28.) EMMI rendelet a tankönyvvé nyilvánításról, tankönyvtámogatásról, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről (TKr.) 73/2013. Korm. rendelet az egyes oktatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról az intézmény Alapító okirata. 9

10 II. Helyzetelemzés II. 1. A Kodály Zoltán Általános Iskola fő tevékenységei A Kodály Zoltán Általános Iskola az alábbi feladatokat látja el alaptevékenységként Alaptevékenysége: alapfokú oktatás általános iskolai nevelés-oktatás: alsó tagozat, felső tagozat iskolapszichológiai ellátás kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelése-oktatása alternatív nevelés, oktatás (Értékközvetítő és képességfejlesztő alternatív pedagógiai program) emelt szintű ének-zene oktatás egész napos iskola 1-2. évfolyamon általános iskolai napközi otthonos nevelés általános iskolai tanulószobai nevelés Iskolai diáksport tevékenység Iskolai könyvtári tevékenység. Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. II.2. Feltételrendszer bemutatása II.2.1. Jogszabályi feltételek Az intézmény működését meghatározzák: Országos szintű törvények, rendeletek, miniszteri utasítások Település szintű önkormányzati rendeletek, határozatok Az intézmény belső szabályzatai II.2.2. Személyi feltételek A Kodály Zoltán Általános Iskola tantestület létszáma a július 1-jei átszervezés és törvényi változás (kötelező óraszám növekedése) következtében csökkent, a július 1-je előtti 35 főről 29 főre. Közülük 24 fő nő, 5 fő férfi. A létszám jelenleg (2013) 29 fő. 14 fő általános iskolai tanár, 13 fő általános iskolai tanító végzettségű speciális képesítéssel, míg 2 fő tanító speciális képesítés nélkül. A szakos ellátottság szinte 100 %-os. A tantestület 29 tagjából 14 fő alapító tag. Az intézmény pedagógus állományából 8 fő tett szakvizsgát: 10

11 1 fő közoktatásvezető 2 fő tanügyigazgatási szakértő 2 fő nyelv- és beszédfejlesztő pedagógus 1 fő egyéni bánásmódot igénylő gyermekek fejlesztő pedagógiájából szakvizsgázott intézményi kommunikátor testnevelő mestertanár 3 fő utazó gyógypedagógus óraadóként végzi munkáját a sajátos nevelési igényű gyermek fejlesztésében. Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős is dolgozik az intézményben szociálpedagógusi végzettséggel. Pedagógusok és a tanulók munkáját 7 fős technikai személyzet segíti: 5 fő hivatalsegéd 1 fő iskolatitkár 1 fő pedagógiai asszisztens 0,5 rendszergazda Minden pedagógus és a nevelő-oktató munkát segítő munkájára szükség van az iskola biztonságos működése szempontjából. Az intézmény tanulólétszáma 8 éve stabil, fő között mozog. Az elmúlt 10 év demográfiai hullámának csökkenése nem viselte meg az iskolát. Míg a közoktatási intézmények nagy részében csökkent a tanulólétszám, néhol jelentősen, a Kodály Zoltán Általános Iskolára ez a folyamat nem jellemző. Ez az iskolahasználók (szülők, tanulók) elégedettségének egyik fokmérője. Az intézményben jelenleg (2013) 16 tanulócsoportban 390 gyermek tanul. Évfolyamonként 2 osztály van Az osztályonkénti átlaglétszám 25,8 fő/osztály, a legmagasabb a város általános iskolái közül. Az 1-2. évfolyamon egésznapos, iskolaotthonos formában nevelünk-oktatunk. A tanulást 3 három napközi csoportban és 2 tanulószobában segítjük. Integráltan oktatott sajátos nevelési igényű tanulók száma 10 fő, ez az intézmény tanulólétszámának 3,8 %-a. Hátrányos helyzetű 90 gyermek (23 %), ebből halmozottan hátrányos helyzetű 11 fő (2,8 %). Idegen nyelv oktatása 4. osztálytól angol és német nyelven folyik. Tanórán kívüli szabadidős tevékenységeket a magas látogatottság jellemzi: 11 szakkör nyújt lehetőséget a tehetséges tanulóknak képességük további kibontakoztatására, amelyeket

12 tanuló veszi igénybe. Egyéb tehetséggondozó foglalkozásokon (pl. Kutató Gyerekek Tudományos Köre) heti 4 órában 27 tanuló vesz részt. A lemaradó tanulók korrepetálására heti 13 órában van lehetőség. Mindennapos testnevelésre (testnevelésóra, diáksportköri foglalkozás, táncfoglalkozás, irányított szabadidő) minden tanulónak lehetősége van. Gyógytestnevelés foglalkozásokon heti 3 órában 22 tanuló kap fejlesztést. Iskolai étkezést 296 tanuló veszi igénybe. Informatikai ismeretekkel illetve képesítéssel 24 fő pedagógus rendelkezik. Tanulók a beiskolázási körzeten túl a város minden pontjáról és vidékről járnak be. Diákjaink szülei között megtalálható a többdiplomás, magasan képzett és az általános iskolát el nem végzett, a nagy jövedelmű vállalkozó és a munkanélküli, a segítőkész, érdeklődő és a passzív, érdektelen egyaránt. II.2.3. Tárgyi feltételek Az iskola tárgyi feltételei változó képet mutatnak. Az oktatás céljait szolgáló helyiségek száma megfelelő, állaguk és felszereltségük eltérő. Az intézményben 16 osztályterem található, valamint 8 szaktanterem (biológia-földrajz, fizika-kémia, ének-zene, számítástechnika, interaktív terem, idegen nyelv, tánc, báb- és kézművesterem). A két fejlesztő szoba a sajátos nevelési igényű tanulók ellátását, valamint a szociálpedagógiai munkát szolgálja. A modern, intézményi költségvetésből és a könyvtáros tanár által pályázott pénzekből folyamatosan felújított iskolai könyvtár és forrásközpont országos hírű, a kor követelményeinek megfelelő, amely könyvtári egységnek ad helyet. A könyv és birodalma fontos szerepet játszik a tanulók ismeretszerzésében. Az informatikai szaktanterem gépparkja ben lett felújítva. A sportcsarnok 1200 m 2 -es, nemzetközi méretű küzdőtérrel rendelkezik. Pozitív jelző nem mondható el az állagáról ben épült, de sem a csarnok, sem a kiszolgáló helyiségei az elmúlt 25 évben komoly felújításon nem estek át, csak egy-egy karbantartáson. A városi sportcsarnokként is funkcionáló terem felújítása a következő ciklus egyik kiemelt feladata lesz. Az iskola tágas aulája kulturális és egyéb rendezvények lebonyolítására kiválóan alkalmas. Az intézmény tágas, 140 főt befogadó ebédlőjét a konyha üzemeltetője felújította. Az iskola betonozott udvarát a szülők, pedagógusok, tanulók által telepített növények teszik hangulatosabbá, barátságosabbá, emberibbé. A bitumenes sportpálya felújításra szorul 12

13 II.3. A Kodály Zoltán Általános Iskola pedagógiai helyzetelemzése Mottónk: Félig sem oly fontos az, amit tanítunk gyerekeinknek, mint az, hogy tanítjuk.- amit az iskolákban tanultunk, annak nagyobbik részét elfelejtjük, de a hatás, melyet egy jó oktatási rendszer szellemi tehetségeinkre gyakorol, megmarad. (Eötvös) A Kodály Zoltán Általános Iskola Hatvan város legfiatalabb alapfokú oktatási intézménye szeptember 1-jén nyitotta meg kapuit, akkor 6. Sz. Általános Iskolaként. A Kodály Zoltán nevet 1988 óta viseli. Az elmúlt 27 évben több szakmai-, pedagógiai-, szerkezeti innovációt vezetett be, amelyek körül az alábbiak a legjelentősebbek: Emelt szintű ének-zene oktatás bevezetése 1987-ben, amely azóta évfolyamonként egy osztályban indul. A Városi Kocsis Albert Zeneiskolával együttműködve a zongora hangszeres oktatása helyben történik. A Zsolnai-féle értékközvetítő és képességfejlesztő pedagógiai program (ÉKP) adaptálása 1988 óta folyik, az országban 13. követő iskolaként került bevezetésre. Az emelt szintű ének-zene oktatás mellett az intézmény másik fő profilja. Az ÉKP Kerettanterv alapján készült az iskola helyi tanterve is. Az Új Magyar Iskoláért Pedagógiai Egyesület (UMIPE) alapító tagja az iskola, majd 1991-ben Észak-Magyarországi Regionális Központtá vált. Számtalan képzésfelkészítés zajlott itt négy megye ÉKP-s iskolái számára. Az intézmény részt vállalt az ÉKP program felsőfokú pedagógus képzésre vonatkozó kísérletében. A Jászberényi Tanítóképző Főiskola hallgatói számára külső gyakorlóhelyként működött között ben szerkezeti változtatás történt, beindult a 6 osztályos gimnáziumi képzés. Hatvan város Önkormányzata 1995-ben anyagi okokra hivatkozva visszavonta az engedélyt. Két gimnáziumi osztály 1998-ban és 1999-ben sikeres érettségi vizsgát tett ben kezdte munkáját a Kodály Zoltán Iskolai Alapítvány, amely azóta is eredményesen működik. Az intézményben folyó könyvtári munka és a Könyvtárhasználat című tantárgy oktatása elismerést és érdeklődést vált ki a régióban és az ország különböző pontjain. 13

14 Feladatunk, hogy a sokféle, eltérő képességű és érdeklődésű gyermekben megtaláljuk, felismerjük az egyéni fejlesztés lehetőségeit, hogy sikerélményhez juttassuk abban, amiben tehetséges, ösztönözzük képességei fejlesztésére, csökkentsük hátrányait. Ezek a legfőbb pedagógiai elveink. Nevelő-oktató- munkánk célja, hogy segítse diákjainkat abban a folyamatban, amelyben művelt emberré, szabad és gazdag személyiséggé, felelős polgárrá, tisztességes és emberséges, alkotásra és boldogságra képes emberré válnak. Iskolánkban az első két évfolyamon egész napos formában tanítunk. Harmadik évfolyamtól a tanórák befejezése után napközi és tanulószoba működik. Az órákra való felkészülés után a gyerekek értelmes elfoglaltsággal (fejlesztő játékok, számítógép-kezelés, könyvtári kutatómunka) tölthetik idejüket. A délutáni órákban a diákok részt vehetnek szakköri munkában, tagjai lehetnek tehetségfejlesztő, képességfejlesztő és hátránykompenzáló programoknak A képességfejlesztő programban egyéni képességeiket és tempójukat figyelembe véve, csoportokban sajátíthatják el a tananyagtartalmat. Sportéletünk nagyon változatos, színes és sikeres. Sokszínű programokat nyújt tanulóik számára a diákönkormányzat is. Sok gyermekközösségünk vesz részt a tanév folyamán egy- egy hetes, az ország különböző részén szervezett erdei iskolában. Nyaranta 2-3 fajta táborozási lehetőség közül választhatnak diákjaink. Az osztályok munkáját, közös életét kirándulásokkal, színházlátogatásokkal és más szabadidős programokkal tesszük érdekesebbé, tartalmasabbá. Partnereink közül a Szülők Tanácsával, a Kodály Zoltán Alapítvány kuratóriumával alakítottunk ki szoros és alkotó jellegű együttműködést. Az óvodákkal évről évre eredményesebb a közös munkánk, eredménye a beiskolázásban mutatkozik meg. Iskolánk tanulói versenyképesek. Az elmúlt években különféle versenyen, vetélkedőn vettünk részt, s emellett szívesen közreműködünk települési ünnepeken, nevezetes alkalmakon, évfordulókon. II.3.1. Rendszerjellemzők helyzetelemzése között intézményünk a Comenius 2000 Minőségfejlesztési Programban a Partnerközpontú működés I. modelljét sikeresen kiépítette, melynek során eljutottunk a nyitott önértékeléstől az irányított önértékelésig. 14

15 ben szervezetfejlesztéssel és a partnerközpontúság megerősítésével foglalkoztunk. E folyamatok közben tervezetten többször végeztünk iskolaműködés-elemzéseket. A különböző típusú elemzések láthatóvá tették azokat az elméleti és gyakorlati törekvéseket, amelyek az iskolánkban zajló fejlesztéseket, a tanítás-tanulás folyamatát megalapozták, s egyben a tantestület elméleti felkészültségét is demonstrálták július 1-jétől az Óhatvani Óvoda és Általános Iskola Kodály Zoltán tagiskolájaként működtünk július 1-ig július 1-jétől önállóan működik a Kodály Zoltán Általános Iskola január 1-jétől iskolánk önállóan működő szervezeti egysége a Klebelsberg Intézményfenntartó Központnak. A többször végzett iskolaelemzéseink összehasonlításakor a következő megállapítások származtathatók: II.3.2. Az iskola erősségei Erősségeink közé tartozik: a szülők és diákok elégedettek a nevelés-oktatás színvonalával pozitív a partnercsoportokkal a viszony (kiemelten a szülőkkel és a diákokkal) fejlődő, innovatív, alkotásra kész és képes a nevelőtestület a diákok tanulmányi, kulturális és sportversenyeken való sikeres szereplése a környezetkultúra, a környezetvédelem erős hangsúlyt kap a nevelésben az iskola által szervezett helyi, területi rendezvények lebonyolításának sikeressége tehetséggondozás és hátránykompenzálás tanórán és tanórán kívül Az iskolánk adottságai közül erősségeink: stratégiai és operatív vezetés az erőforrások optimális kihasználása a folyamatos fejlesztés alkalmazása a szervezeti kultúra fejlesztése Minőségfejlesztésünk céljaként tűztük ki az erősségeink továbbfejlesztését és a gyengeségeink között szerepelt területek folyamatos javítását. II.3.3. Az iskola környezete Az iskola mikrokörnyezetét a gyermekekkel és a gyermekekért közösen alakítjuk. Az esztétikus belső (azaz osztálytermi) és külső (az iskola egyéb terei, valamint az udvar) környezet, amelyért mindenki tett valamit az otthonosság érzetét keltheti. Ez a fő célunk is egyben - az információközvetítés mellett - minden helyiségben az iskolán belül és közvetlen kör- 15

16 nyezetében egyaránt. Ezeknek a céloknak az eredményes megvalósításáért 2012-ben az ÖKOiskolai hálózat tagja lettünk. Pedagógiai felismerésünk abból a tapasztalati tényből származik, ha a gyermekek jól érzik magukat az iskolában, az kihat az ott folyó pedagógiai folyamatok eredményeire is. Ezt igazolják a tanulói mérési eredményeink is től vizsgáljuk a tanulók közérzetét az iskolában, valamint elégedettségvizsgálatokat végzünk. Ezeknek a méréseknek az eredményeként tanulóink %-a érzi jól magát az iskolánkban. Ezt felismerve tudatosan törekszünk ennek az állapotnak a megőrzésére, továbbfejlesztésére. Tanulóink jelentős időt töltenek el az intézményben, ezért ha itt a mindennapi élet minőségét, színvonalát megemeljük, törekszünk az ezzel kapcsolatos igényeiket és elvárásaikat is kielégíteni. Ha ezek pedagógiai célkitűzéseinkkel egyensúlyban vannak, akkor esély lehet arra, hogy a tanulóink továbbra is jól érezzék magukat az iskolánkban. II.3.4. Iskolai környezetkultúránk rendezőelvei Intézményünk szakmai hitelét erősíti olyan iskolai tárgyi környezet, amelyben a rendezettség, tervezettség, fejlesztésekre, alkotásra sarkalló környezet a meghatározó. A környezet- és vizuális kultúrához kapcsolódó képességek kiművelése úgy lehet hatásos, ha társul hozzá környezetvédő, környezetkímélő, környezet tisztaságát óvó magatartás. II.3.5. Munka és tanulásszervezés iskolánkban A munka és tanulásszervezés jellemzője, hogy a tanuló egyénre koncentrálunk, annak fejlettségére, tanulási tempójára. Törekszünk az önállóság és az öntevékenység kialakítására, az ehhez szükséges önálló tanulási és önismereti képességek kiművelésére, a különböző személyiségszféra arányos fejlesztésére. (Szomatikus, emotív, szociatív, ideatív, konatív és kognitív.) II.3.6. Az egyénre szabott tanulásirányítás iskolánkban Pedagógiai hitvallásunk a tanítást és a nevelést egységes, egymástól nem elkülönített és elkülöníthető tevékenységként kezeli. Mindent, amit a gyereknek el kell sajátítania, meg kell tanulnia, elsajátítandó objektivációnak tekintjük, amelynek a megtanulásához meghatározott időszakra van szüksége. A pedagógus tevékenységét ebben a szakaszban folyamatirányító tevékenységként értelmezzük. Iskolánkban a demokratikus pedagógiai vezetési stílus a meghatározó, amelyre az együttműködés a jellemző. Ez a feltétele annak, hogy a képességfejlesztés illetve a tanulásszervezés a tanulók egyéni tempójának megfelelően valósuljon meg. 16

17 II.3.7. A differenciált tanulásszervezés jellemzői iskolánkban Iskolánk tanulás- és tanításszemlélete a differenciálás tekintetében különbözik más pedagógiáktól és más iskoláktól. Tantestületünk a differenciálást a tanulás megszervezésének egyik hangsúlyos módszerének tartja, amely lehetővé teszi, hogy a pedagógus a tanulók közötti egyéni különbségek figyelembevételével határozza meg a tanulás tempóját, módszereit. Ennek érdekében viszonylag homogén csoportokba sorolja a tanítványait, arra való tekintettel, hogy a fejlesztendő képességek szempontjából milyen felkészültségűek. Ez a csoportokra bontás tevékenységterületenként állandóan változik, ahogy a tanuló személyisége magatartása, attitűdje, képességei és tudása változik. A differenciálás alapvető feltétele, hogy a pedagógus alakítsa ki a tanítványaiban a munkafegyelmet, vagyis azt, hogy a diákok legyenek képesek a megértett feladatokat önállóan megoldani. Mindeközben pedig állítódjanak be arra, hogy nem kaphatnak azonnali megerősítést, ha egy feladattal elkészültek. III. Az iskolában folyó nevelés és oktatás általános céljai autonóm, eredményesen működő, versenyképes, alternatív, képességfejlesztő és tehetséggondozó, a partnerközpontú működésre hangsúlyt fektető ének-zene emelt szintű képzést is nyújtó értékközvetítő és képességfejlesztő pedagógia és alternatív kerettanterv elvét sajátosan helyi fejlesztésekkel követő iskolát szeretnénk, ahol a kultúra teljes körére építve olyan pedagógiai reáltevékenységrendszert szervezünk, amely személyiségközpontú határozott értékrendszert közvetítő nyelvi kommunikációt kiemelten közvetítő tevékenységrendszerünk leköti a tanulókat, komfortélményt biztosít számukra fokozza teljesítményüket megalapozza, fejleszti zenei képességeiket lehetőséget teremt a családi eredetű szociális hátrányok és annak hátrányaik részbeni enyhítésére 17

18 alkalmat ad a valamilyen területen tehetséges gyerekek felismerésére és képességfejlesztésére, amely lehetőséget ad az alkotásra nevelésre felkészíti őket a különböző életszerepekre, és az azokat sikeresen megélő társadalmi létformára. Az elitképzést a tömegoktatás keretei között szeretnénk megvalósítani. Az alapfokú nevelés-oktatás szakasza az első évfolyamon kezdődik, és a nyolcadik évfolyam végéig tart. III.1. Kritériumorientált nevelési-oktatási célok Nevelési céljaink megvalósulását illetően akkor tekintjük nevelő és oktató munkánkat sikeresnek, ha iskolánk végzős diákjainak legalább 90%-a a nyolcadik évfolyam végén: minden tantárgyból megfelel a helyi tantervünkben meghatározott továbbhaladás feltételeinek. Elsődleges célunk az, hogy tanulóink többsége a minimális követelmények teljesítésén túl, az egyéni képességei alapján elvárható lehető legjobb szinten feleljen meg az iskolánk helyi tantervében megfogalmazott szintezett követelményeknek. rendelkezik olyan bővíthető, továbbépíthető, biztos ismeretekkel, készségekkel, képességekkel és jártasságokkal, amelyek képessé teszik őt arra, hogy a következő iskolafok követelményeinek a későbbiekben megfeleljen, ismeri a kulturált viselkedéshez, az emberek közötti kapcsolatokhoz, valamint a közösségben éléshez szükséges viselkedés- és magatartásformákat, szilárd alapokon álló erkölcsi tudatossággal éli életét, határozott elképzeléssel bír saját közelebbi és távolabbi jövőjét, sorsát illetően. 18

19 IV. Pedagógiai alapelveink Iskolánk nevelő-oktató munkáját, a személyiségfejlesztéssel és képességfejlesztéssel öszszefüggő feladatrendszert meghatározzák a következők: beavatás humanizálás erkölcsi nevelés differenciált és egyéni fejlesztés a kultúra teljességével való szembesítés személyiségfejlesztés képességfejlesztés értékek közvetítése alkotásra nevelés tanulás tanítása gondolkodási műveletek fejlesztése testi és lelki egészségnevelés művészeti nevelés környezettudatos magatartás fejlesztése állampolgári nevelés társas kapcsolatok fejlesztése, közösségnevelés. Ezek az alapelvek áthatják az iskolai nevelési-oktatási reáltevékenység-rendszerünk valamennyi elemét. Ezeknek az alapelveknek a megvalósításához szükséges feltételek: Nagymértékű beavatottság szükséges a pedagógia világában szerepet vállaló valamennyi szereplő (tanuló, pedagógus, szülő, fenntartó stb.) részéről. Nélkülözhetetlen a professzionális pedagógiai menedzsment. Alapvető a minőségfejlesztés iránt elkötelezett és a közvetlen partneri kör. A képességfejlesztés (képességek, készségek, attitűd és magatartás fejlesztése) összekapcsolva az ismeretelsajátítás különböző formáival úgy lehet eredményes, ha a folyamat valamennyi szereplője motivált. 19

20 V. Az iskola által alkalmazott sajátos pedagógia V.1.Az Értékközvetítő és képességfejlesztő pedagógia jellemzői 1988 óta iskolánk az Értékközvetítő és képességfejlesztő pedagógia (továbbiakban ÉKP) elvei szerint működik. Tevékenységrendszerünk, nevelési-oktatási szellemiségünk meghatározója lett az ÉKP pedagógia, mely Pedagógiai Programcsomagként, PEDAGÓGIAI RENDSZERKÉNT értelmezhető. A rendszer a következő elemek integrált egésze: alternatív tudásrendszer taneszköz-rendszer tanulást segítő (tanítási) programrendszer továbbképzési rendszer Azaz olyan komplex stratégiai egysége az iskolai reáltevékenységek tartalmi, módszertani, nevelési, szervezeti elemeinek, amely az iskolai élet egészének megújulását, megújítását eredményezi/eredményezheti. Az ÉKP olyan pedagógiai koncepció, amely a kultúra teljességére építve az értékek szisztematikusan végiggondolt rendszerével szembesíti a programot választókat, így iskolánkat és valamennyi partnerünket is. Ez a pedagógiai felfogás az értékekkel való szembesítést a képességfejlesztés szempontjából dolgozza föl. Ez a legfőbb jellemzőnk. Ez azt jelenti a pedagógiai praxis szempontjából, hogy a programcsomagba bekerülő kulturális kincsek, a tárgyiasult objektivációk, a tantervi tartalmak mint rendszerek és részrendszerek mind az értékválasztás, mind a céltételezés esetében konzekvensen meg kell, hogy feleljenek a következő kritériumoknak: olyan képességcsoportok fejlesztését vállaljuk, amely képességcsoportok kielégítik az egyén szükséglet- és igényvilágát, ugyanakkor akarati erőfeszítést is feltételeznek a képességelsajátítás menetében olyan kifejlesztendő képességcsoportokat választottunk, amelyek alkalmassá teszik az egyént személyes élete megszervezésére, életminőségének szinten tartására, illetve tökéletesítésére 20

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő Nem az számít, hány könyved van, hanem az, hogy milyen jók a könyvek. SENECA Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Társadalomismeret Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő 1

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata. RAABE konferencia

Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata. RAABE konferencia Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata RAABE konferencia Budapest, 2013.02.28 dr. Gera Tibor Valamennyi iskolában A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák Zachár László A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák HEFOP 3.5.1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása Tanár-továbbképzési alprogram Szemináriumok Budapest

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei:

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Helyi tanterv MELLÉKLET - 2011.évi CXC törvény nemzeti köznevelésről 6. számú Melléklete - 110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról,

Részletesebben

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése Kaposi József A szempontok felsorolása a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet( a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) 2. számú mellékletéből

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Az intézményben a szakos ellátottság teljes körű. A Nemzeti alaptanterv műveltségterületeinek és

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Pedagógiai Programja 2015.

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Pedagógiai Programja 2015. A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Pedagógiai Programja 2015. 1. Nevelési program 1.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai A Nyíregyházi Szakképző

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. kötelező tanórai foglalkozások, és azok óraszámai... 22

TARTALOMJEGYZÉK. kötelező tanórai foglalkozások, és azok óraszámai... 22 PEDAGÓGIAI PROGRAM II. kötet HELYI TANTERV 2010. TARTALOMJEGYZÉK A 2007. ÉVI NEMZETI ALAPTANTERVBEN MEGFOGALMAZOTT ELVEK, CÉLOK, FELADATOK... 3 A kulcskompetenciák fejlesztése... 3 A kulcskompetenciák...

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

SZAKÉTŐI VÉLEMÉNY A BAKONYSZENTKIRÁLYI BÉKEFI ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉ- SZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HELYI TAN- TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

SZAKÉTŐI VÉLEMÉNY A BAKONYSZENTKIRÁLYI BÉKEFI ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉ- SZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HELYI TAN- TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZAKÉTŐI VÉLEMÉNY A BAKONYSZENTKIRÁLYI BÉKEFI ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉ- SZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HELYI TAN- TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL Készítette: Bíró Jenő, közoktatási szakértő Szakértői igazolvány

Részletesebben

Az OFI szerepe a pedagógiai szakmai szolgáltatások megújításában

Az OFI szerepe a pedagógiai szakmai szolgáltatások megújításában Az OFI szerepe a pedagógiai szakmai szolgáltatások megújításában Hancock Márta Szombathely 2013. 08. 28. Az előadás témái A pedagógiai szakmai szolgáltatások jogszabályi háttere A pedagógiai szakmai szolgáltatások

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista I. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató II. Beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma III. A nevelési-oktatási intézmény

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

PARADIGMAVÁLTÁS A KÖZOKTATÁSBAN MOST VAGY SOHA?!

PARADIGMAVÁLTÁS A KÖZOKTATÁSBAN MOST VAGY SOHA?! PARADIGMAVÁLTÁS A KÖZOKTATÁSBAN MOST VAGY SOHA?! ÁDÁM PÉTER NEMZETI PEDAGÓGUS KAR TANÉVNYITÓ SZAKMAI NAP 2016. AUGUSZTUS 29. Előzmények 1868 Eötvös József kötelező népoktatás (66 %) 1928 Klebelsberg K.

Részletesebben

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... A Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola Pedagógiai programja SZÉKESFEHÉRVÁR 2013 Tartalom Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1. A nevelő-oktató munka

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

Közzétételi lista. Szakképzettségek

Közzétételi lista. Szakképzettségek Közzétételi lista I. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató Lásd: Pedagógiai program 1.11 Az iskolába jelentkező tanulók felvételének és átvételének elvei + Nkt. 50, 51. II. III. IV. Beiratkozásra

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

Ady Endre Általános Iskola

Ady Endre Általános Iskola Bemutatkozunk Ady Endre Általános Iskola 1 Zöld iskola Művelődésért díjat elnyert iskola Kiadja: Ady Endre Általános Iskola 1188 Budapest, Ady Endre utca 46-50. Telefon: 291-6336 E-mail: ady.gyakorlohely@gmail.com

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM KOLLÉGIUM

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM KOLLÉGIUM A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM (5500. Gyomaendrőd, Selyem út 109/2.) OM: 028300 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ 11. o. Az intézmény küldetésnyilatkozata

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben Projekt címe: A körmendi Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda

Részletesebben

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21.

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Pedagógiai programja Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Lásd a kereskedelemben a vendéget, a vendéglátásban a kereskedelmet!

Részletesebben

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben.

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136 Pályázat címe: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázó neve: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe:

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév Osztályfőnöki munkaterv 2016/17-es tanév Osztályfőnök: 5.a Fódi Judit 5.b Dienes Gábor 6.a Fekete Nagy Marianna 6.b Orbán Noémi 6.c Brotschollné Szabó Valéria 7.a Lóczy Ágnes 7.b Lipovics Mónika 8.a Arnold

Részletesebben

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17.

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17. PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA 2014. február 17. Az iskola rövid története 2001- Az iskola megnyitja kapuit, négy osztály veszi birtokba

Részletesebben

Sarkadi Általános Iskola

Sarkadi Általános Iskola Sarkadi Általános Iskola Pedagógiai Programja 2015. 0 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei... 3 1.1.1. Az nevelő-oktató munkánk sajátos pedagógiai

Részletesebben

Pedagógiai program. Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros 2013.

Pedagógiai program. Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros 2013. Pedagógiai program Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros 2013. TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 5 I. NEVELÉSI PROGRAM... 11 1. Az iskolában folyó nevelő oktató munka pedagógiai

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

Kulcskompetenciák fejlesztése. Körzeti Általános Iskola Bükkábrány

Kulcskompetenciák fejlesztése. Körzeti Általános Iskola Bükkábrány Kulcskompetenciák fejlesztése Körzeti Általános Iskola Bükkábrány Iskolánkról Három (évfolyamonként 1-1 osztályos) kisiskola 2005-ben társult Tagintézményenként merőben eltérő szülői háttér Tagintézményeink

Részletesebben

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ 2010. A magyar iskolai tehetséggondozásnak jelentős értékei vannak, ezzel Európa élvonalában vagyunk a nemzetközi értékelések alapján, de ahhoz, hogy

Részletesebben

Pedagógiai Program Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény 1

Pedagógiai Program Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény 1 Pedagógiai Program Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény 1 2. számú melléklet A nehézség nem az új eszmék kialakításában rejlik, hanem a régiektől való megszabadulásban. (John Maynard Keynes közgazdász)

Részletesebben

A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái. Tanulóbarát környezet re épülő

A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái. Tanulóbarát környezet re épülő 1 A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái Célok Feltételek, szükségletek Mikor? Elvárt eredmény Tevékenységek Tevékenykedtetés-

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért!

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! TÁMOP-3.4.2/09/1. 2010. október 28. Pályázó: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Projekt menedzser: Bukovszki Andrásné

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján KÖZZÉTÉTELI LISTA A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2. Beiratkozás ideje, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

Részletesebben

Tehetséggondozás Nádudvaron. Boros Lajosné november 12.

Tehetséggondozás Nádudvaron. Boros Lajosné november 12. Tehetséggondozás Nádudvaron Településünkről Hajdú-Bihar megye 9460 lakossal rendelkező városa, akik még ma is szeretnek itt élni és szeretnék, ha gyermekeik is élnének Kövy Sándor Általános Iskola A település

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2016 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol Pedagógiai munka éves ellenőrzési terve Pedagógia munka belső ellenőrzésének rendje Az eredményes munkavégzés érdekében nevelő-oktató munka belső ellenőrzését megszervezését, hatékony működtetését az SZMSZ,

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Olaszi Általános Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Olaszi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 Olaszi Általános Iskola TARTALOMJEGYZÉK PEDAGÓGIAI PROGRAM... 1 NEVELÉSI PROGRAM... 6 I. AZ ISKOLA JOGÁLLÁSA... 7 1.1 intézményi szakmai alapdokumentuma... 7 1.2 Iskolai alapítvány...

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2013 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BAJA

SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BAJA SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BAJA A PEDAGÓGIAI-MŰVELŐDÉSI PROGRAM KIEGÉSZÍTÉSE ÉS MÓDOSÍTÁSA A KORMÁNY 2 0 2 /2 0 0 7. (VII. 31.) RENDELETE ALAPJÁN 2007-2008-2009 Tartalom I. BEVEZETÉS 2.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

A Köznevelési HÍD program bevezetésének tapasztalatai. A Bencs László Szakiskola és Általános Iskolában

A Köznevelési HÍD program bevezetésének tapasztalatai. A Bencs László Szakiskola és Általános Iskolában A Köznevelési HÍD program bevezetésének tapasztalatai A Bencs László Szakiskola és Általános Iskolában A HÍD programok bevezetésének célja, előzménye Az EU 2020 szerinti irányelveknek megfelelően a korai

Részletesebben

I. INTÉZMÉNYI ADATOK II. BEVEZETÉS

I. INTÉZMÉNYI ADATOK II. BEVEZETÉS I. INTÉZMÉNYI ADATOK Az intézmény neve: Baross Gábor Általános Iskola Székhelye: Budapest, XXII. Dózsa György út 84-94. Fenntartó: Budapest, XXII. kerület Önkormányzata Működési terület: általános iskola

Részletesebben

Szül zü ők ő Az A e l e ég é e g d e e d t e tts t ég é g r an a g n s g or o a

Szül zü ők ő Az A e l e ég é e g d e e d t e tts t ég é g r an a g n s g or o a Partnerelégedettség- mérés összefoglaló Szülők Az elégedettség rangsora Szülői kérdőívek visszaküldése 1. 10/14 71% 2. 10/12 83% 3. 9/11 82% 4. 11/12 92% 5. 9/15 60% 6. 14/15 93% 7. 14/15 93% 8. 10/14

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Egész napos iskola szervezésekor figyelembe kell venni az alábbi szabályozást.

Egész napos iskola szervezésekor figyelembe kell venni az alábbi szabályozást. Egész napos iskola szervezésekor figyelembe kell venni az alábbi szabályozást. Köznevelési törvény 27. (1) Az iskolában a nevelés-oktatást ha e törvény másképp nem rendelkezik a nappali oktatás munkarendje

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat A pályázat célja: a sikeres munkaerő - piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen

Részletesebben

A Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány kerettanterveinek felülvizsgálata és a jogszabályi változásokhoz történő igazodása

A Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány kerettanterveinek felülvizsgálata és a jogszabályi változásokhoz történő igazodása A Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány kerettanterveinek felülvizsgálata és a jogszabályi változásokhoz történő igazodása A Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány két kerettanterve: Kerettanterv két nyelven

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola 2861 Bakonysárkány Béke út 54.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola 2861 Bakonysárkány Béke út 54. 2013 Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola 2861 Bakonysárkány Béke út 54. TARTALOM I. INTÉZMÉNYÜNK BEMUTATÁSA... 3 A.) NEVELÉSI PROGRAM... 6 I. PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK... 6 II. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA AZ ÉRSEKVADKERTI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PROGRAMJA OM azonosító: 032189 Intézményi azonosító: 112008 Készítette: Fábián Attila igazgató 2013 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...2 1. BEVEZETŐ...4 2.

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI TUDÁSMENEDZSMENT- RENDSZER KONCEPCIÓJA

A PEDAGÓGIAI TUDÁSMENEDZSMENT- RENDSZER KONCEPCIÓJA Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2014-0001 A PEDAGÓGIAI TUDÁSMENEDZSMENT- RENDSZER KONCEPCIÓJA FÖLDVÁRI ISTVÁN OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET TÉMAVEZETŐ Témaegységek 1. A

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

Kétegyháza KOMP-ra száll

Kétegyháza KOMP-ra száll Kétegyháza KOMP-ra száll Fekete Gabriella projektmenedzser Kétegyháza nagyközség Tartalmi-módszertani változás szükségessége Nemzeti alaptanterv Alapdokumentumok OKM Közoktatás-fejlesztési Stratégiája

Részletesebben

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Kompetencia alapú angol nyelvi tanító 2. A szakképzettség

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Nagy Gyöngyi Mária Óvodapedagógiai konferencia - 2013. 04. 12.- Hotel Benczúr 1 Köznevelés A köznevelés közszolgálat, amely a felnövekvő

Részletesebben

SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3.

SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3. SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3. félév tanegység: Pedagógiai megfigyelés 1. - Fókuszban a tanuló (kiscsoportos

Részletesebben

Tanév megnevezése: 2016/2017. Személyi feltételek. 11 fő. magyar nyelv és irodalom 5 fő 5 fő főiskola magyar angol nyelv 4 fő

Tanév megnevezése: 2016/2017. Személyi feltételek. 11 fő. magyar nyelv és irodalom 5 fő 5 fő főiskola magyar angol nyelv 4 fő Az iskola neve: BUDAPEST XVIII. KERÜLETI EÖTVÖS LORÁND ÁLTALÁNOS ISKOLA Az iskola címe: 8 Budapest, Lakatos út. Az iskola OM azonosítószáma: 9 KLIK: 9 Tanév megnevezése: /7. pedagógusok által ellátott

Részletesebben

Személyi feltételek Pedagógusok által ellátott tantárgyak, szolgáltatások Tanítók

Személyi feltételek Pedagógusok által ellátott tantárgyak, szolgáltatások Tanítók A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete Különös közzétételi listát határoz meg a nevelési - oktatási intézmények részére. A fenti rendelkezésnek az alábbi a dokumentummal kívánunk eleget

Részletesebben

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások,

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, 4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai 4.1 A műveltségterületek és tantárgyak viszonya: Műveltségi területek / Tantárgyak 1-4. 5. 6.

Részletesebben

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Kompetencia alapú oktatás feltételeinek fejlesztésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő egyes oktatási intézményeiben

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához:

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ = Inklúzió Integráció (együttnevelés) Inklúzió I-I-I Innováció A saját pedagógiai gyakorlatunk optimalizálására irányuló folyamat Integráció Inklúzió Az integrációval be kívánják

Részletesebben

A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1.

A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1. A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1. SZABÁLYOZÁS a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 64. a nevelési-oktatási intézmények működéséről

Részletesebben

TÁMOP Pályázat iskolai tájékoztató szeptember 14.

TÁMOP Pályázat iskolai tájékoztató szeptember 14. TÁMOP 3.1.4 Pályázat iskolai tájékoztató 2009. szeptember 14. 1 A pályázat Szeged megye jogú város Önkormányzata a TÁMOP-3.1.4-08/2 pályázaton, amely a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben