A beszédtevékenység fejlesztése tanulmányi útmutató 5. félév

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A beszédtevékenység fejlesztése tanulmányi útmutató 5. félév"

Átírás

1 BABEŞ-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM TÁVOKTATÁSI KÖZPONT PSZICHOLÓGIA ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYOK KAR Iskola- és Óvodapedagógus Szak Kihelyezett Tagozat, Székelyudvarhely A beszédtevékenység fejlesztése tanulmányi útmutató 5. félév dr. Antal Sándor adjunktus 2008

2 Tartalomjegyzék I. Általános információk...3 Az előadások tartalma/tematikája...4 Az előadások tematikája...7 A felmérés módja...12 Ajánlott irodalom...13 BEVEZETŐ GONDOLATOK...14 Beszéljünk a beszédről, szóljunk a hiányról!...15 Beszédfejlődés, család, szociális háttér...15 Beszédértés, beszédprodukció, iskolaérettség...16 A beszédfejlesztés tantárgy célja, feladatai...17 Érdemes utánanézni önellenőrző, önművelő feladatok, gyakorlatok...18 Szakirodalmi jegyzék MODUL: KOMMUNIKÁCIÓELMÉLETI ALAPOK A kommunikáció alapelvei A kommunikáció modellje A kommunikáció fajtái a közlők viszonya, ill. az üzenet kódja szerint A kommunikációs csatornák...24 Érdemes utánanézni önellenőrző, önművelő feladatok, gyakorlatok Szakirodalmi jegyzék MODUL: AZ EMBERI BESZÉD JELLEMZŐI A beszéd mechanizmusa Kialakulása, eredete, szükségszerűsége A beszédaktus mint cselekvés A beszéd rejtett tartalékai Verbális kommunikáció a spontán és tudatos összetevők összhangja Az önszabályozó kör tagjai A beszéd mint eszköz...36 Érdemes utánanézni önellenőrző, önművelő feladatok, gyakorlatok Szakirodalmi jegyzék MODUL: A KISGYERMEKKORI BESZÉDJELLEMZŐK A gondolkodás és a beszéd fejlődésének jellemzői A kommunikatív beszéd jellemzői A kisgyermekkori szókincs, nyelvi struktúra gyakorisági jellemzői A beszédtechnika jellemzői...44 Érdemes utánanézni önellenőrző, önművelő feladatok, gyakorlatok Szakirodalmi jegyzék

3 4. MODUL: A TOVÁBBFEJLESZTÉS SZÍNTEREI A beszédfejlesztés kommunikációelméleti alapjai Mit jelent az óvodai-/ kisiskoláskori beszédfejlesztés? A gyermeknyelv rétegei Fonémák és fonémakombinációk Szavak és fogalmak Az egyszerűtől a bonyolult mondatokig Bevezetés az iskolai életbe Az olvasástanulás előkészítése Az írástanulás megalapozása...57 Érdemes utánanézni önellenőrző, önművelő feladatok, gyakorlatok Szakirodalmi jegyzék MODUL: A BESZÉDFEJLESZTÉS/BESZÉDMŰVELÉS FELADATKÖREI A beszédfejlesztés A kommunikációs szempontok tudatosítása A szókészlet gyarapítása és a szóhasználat tudatosítása A mondat szerepe, mondatalkotás beszédhelyzetben A szóbeli szövegalkotás nyelvi és kommunikációs helyessége Az élőbeszéd ismertebb típusai A helyes ejtés tanítása és rendszere A beszédlégzés A beszédlégzést előkészítő és fejlesztő gyakorlatok A beszédhangképzés követelményei A helyes hangképzést szolgáló gyakorlatok A beszédhangsúly Az időtartam gyakorlása Az időtartam gyakorlásának szempontjai, lehetőségei A hanglejtés, a beszéddallam...90 Érdemes utánanézni önellenőrző, önművelő feladatok, gyakorlatok Szakirodalmi jegyzék

4 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI, CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI CATEDRA DE PSIHOLOGIE APLICATĂ ÎN EDUCAŢIE PEDAGOGIA INVATAMANTULUI PRIMAR SI PRESCOLAR EXTENSIA ODORHEIU-SECUIESC ANUL UNIVERSITAR 2008/2009 SEMESTRUL I BABEŞ-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM PSZICHOLÓGIA ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYOK KAR OKTATÁSBAN ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA TANSZÉK ISKOLA- ÉS ÓVODAPEDAGÓGIA SZAK SZÉKELYUDVARHELY EGYETEMI TANÉV I. FÉLÉV I. Általános információk Az előadótanárra vonatkozó adatok Név: dr. Antal Sándor Iroda: Márton Áron tér 2. sz.. Telefon: Fax: II. A tantárgyra vonatkozó adatok Tantárgy neve: A beszédtevékenység fejlesztése (választható tárgy) Kód: PIE 3519 Kredit szám: 4 Helyszín: Baróti Szabó Dávid terem (Budai N Antal u. 32. sz..) Az órarendben jelölt tevékenységek: Előadás (2 óra) + Szeminárium (1 óra) A tutorokra vonatkozó adatok Tutor1: dr. Antal Sándor Tutor2: Lőrincz Ilona III. A tantárgy leírása Az előadás sorozat főbb célkitűzései: A Beszédtevékenység fejlesztése című tantárgy áttanulmányozása, az önellenőrző tesztek megoldása után a hallgató képes lesz: 3

5 felismerni és meghatározni azokat a lehetőségeket, amelyek révén az óvodáskorból hozott spontán élőbeszéd szituatív közlésformáit fokozatosan át lehet alakítani kontextusos beszéddé feltárni azokat a beszédjellemzőket (tartalmiakat és formaiakat egyaránt), amelyek az iskolába kerülő gyermek nyelvhasználatát meghatározzák, azzal a céllal, hogy pontosan ismerje a továbbfejlesztés starthelyzetét megkülönböztetni, ugyanakkor egységbe is láttatni a beszédtevékenység fejlesztésének két fő összetevőjét: a (nyelvi) tartalmi jellegű beszédfejlesztést, illetve a formai, a beszéd elhangzó oldalát szabályozó beszédművelést. Az előadások tartalma/tematikája Az előadássorozat bevezető jellegű fejezettel kezdődik - Beszéljünk a beszédről, szóljunk a hiányról! - amely figyelemfelhívó jelleggel szól napjaink beszédkultúrájának elsekélyesedéséről, igyekszik feltárni a jelenség okait, de legfőként arra a felelősségre figyelmeztet, amellyel kell közelednünk nekünk, pedagógusoknak az iskolai / óvodai beszédfejlesztés új kihívásaihoz. A tulajdonképpeni tanulási tartalom öt modulba szervezetten jelenik meg. 1. Kommunikációelméleti alapok címmel az első modul azokat a közléselméleti alapismereteket rendszerezi, amelyek a beszédfejlesztő / beszédművelő tevékenység tudatosítását szolgálják. A hallgatók megismerkedhetnek a kommunikáció alapelveivel, a kommunikációs modellekkel, a csatornák különböző lehetőségeivel, az eltérő jelrendszerek / kódrendszerek sajátosságaival (l. élőbeszéd írott beszéd). 2. Az emberi beszéd jellemzői című második modul a beszédet, mint meghatározóan verbális, az emberre jellemző közlésformát állítja előtérbe. A beszéd-tett elmélet paradigmái szerint, a beszédet elsődlegesen sajátos cselekvésként mutatja be. Egyúttal vázlatosan feltárja azt a bio-kibernetikai modellt, amely a reflexszerű és tudatos elemek kölcsönhatásaként megszülető beszédfolyamatot teszi érzékelhetővé. 3. A kisgyermekkori beszéd jellemzői fejezet tematikája szervesen nő ki az előbbiből, ugyanis -- a mi szempontunkból releváns életszakasznak -- a kisgyermekkornak a beszédjellemzőit vizsgálja. A beszéd és gondolkodás összefüggéseinek a feltárása, a szókincs- és mondatalkotási készség fejlesztésének kérdéskörei, a kommunikatív beszéd jellemzőinek a megismerése, mind-mind hasznos 4

6 háttérismeretet nyújtanak a pedagógusnak a továbbfejlesztés megfelelő módszereinek, eljárásainak a kiválasztásában. 4. A továbbfejlesztés színterei című negyedik modul azokat a beszédfejlesztési és beszédművelési felületeket térképezi fel, amelyek az óvodai és kisiskolás kori beszédtevékenység-fejlesztésben szinte napi aktualitásúak. A beszédfejlesztés kommunikációelméleti alapjainak az ismertetése után a nyelvi rétegek gyermeknyelvi megfelelőit mutatjuk be, a fonémák, a szavak, a mondatok szintereit. Ebben a fejezetben igyekszünk annak a ténynek kellő nyomatékot adni, hogy az iskolakezdő gyermek anyanyelvi nevelésének legfontosabb dimenziója éppen a beszédtevékenység fejlesztése, hiszen nélkülözhetetlen alapot jelent akár az írásolvasástanítás előkészítéséhez is. 5. A beszédfejlesztés / beszédművelés feladatkörei gyakorlási lehetőségek című zárófejezet, amint a témajelölés is mutatja, két nagyobb tematikus egységet foglal magába, amelyek egyúttal a beszédtevékenység fejlesztésének két nagy feladatkörét jelölik ki. A modul felépítésében az integráció elvét úgy igyekeztünk biztosítani, hogy a megfelelő elméleti eligazítás után/közben gyakorlati példákkal tettük a teoretikus részt érzékelhetőbbé. Az egyes modulok végén az önellenőrző / ellenőrző tesztek, kérdések révén arra igyekeztünk, hogy a hallgatónak legyen lehetősége felmérni önnön tudását, a fejezetben elsajátított ismeretek szintjét. A tantárgy elsajátítása során szerzett készségek Értékelni és értelmezni tudja önnön (pedagógusi) beszédfejlettségének szintjét, felismerve azokat az összetevőket, amelyek modell-értékűek lehetnek az óvodásokkal, kisiskolásokkal végzett beszédtevékenység-fejlesztő munkában, ill. javítani, kiegészíteni az arra rászoruló beszéd-összetevőket. Ki fogja választani a feltárt módszerekből, eljárásokból azokat, amelyek tanítói egyéniségének, illetve a tanulói közösségnek leginkább megfelelnek. Az előadások során alkalmazott eljárások, módszerek Az előadás módszere 5

7 - a kapcsolódó néhány terminus kialakítását alapozza meg. Ez a szemléltetés és magyarázat módszerével is összekapcsolható. A beszélgetés módszere - részben a hallgatók kérdéseire való válaszadást, részben a hallgatók aktivitásának a kiváltását szolgálja. A magyarázat módszere - az ok-okozati összefüggésekre való rávilágításnál, fogalmak alakításánál használatos. A szemináriumok során alkalmazott eljárások, módszerek Az egyéni és csoportmunka a szemináriumok során használatos. A beszélgetés, szemináriumi bemutatás (kiselőadás) és vita a hallgatók pedagógiai kompetenciájának és tudatosságának a fejlesztéséhez járul hozzá. IV Kötelező könyvészet (megtalálható Az Oktatásban Alkalmazott Pszichológia Tanszék, Szakkönyvtárában.) Sorszám Szerző Cím Hozzáférhetőség 1 Antal Sándor (2008.) Anyanyelvi nevelés az alsó tagozaton. Kolozsvári Tanszéki Könyvtár Egyetemi Kiadó, Adamikné Jászó A. Kálmánné B. Az anyanyelvi nevelés módszerei, Általános iskola 1- Tanszéki Könyvtár I. Kernya R. H. Tóth I. (2001) 4. osztály. CS V M Könyvtár, Kaposvár. 3 Em Griffin (2001) Bevezetés a kommunikációelméletbe. Harmat Kiadó, Budapest. Tanszéki Könyvtár 4 Hernádi Sándor (1999) 6 Péter Mihály (1991): Beszédművelés. Osiris Kiadó, Budapest. A nyelvi érzelemkifejezés eszközei és módjai. Tankönyvkiadó, Budapest. Tanszéki Könyvtár Tanszéki Könyvtár 7 Sugárné Kádár Júlia (1985) Beszéd és kommunikáció az óvodás- és kisiskoláskorban. Akadémiai Kiadó, Budapest Tanszéki Könyvtár 8. Toró J. Tánczos I. (2001): A beszédművelés tanítói kézikönyve. Erdélyi Tankönyvtanács, Kolozsvár. Tanszéki Könyvtár 6

8 V. Az előadások, szemináriumok során felhasznált specifikus anyagok, eszközök: Írásvetítő, Power Point bemutató, szemelvények nemzetközi kutatási eredményekből. VI. Részfelmérések/parciális vizsgák és találkozások terve/beosztása Az egyetemi félév során megtartandó előadások és szemináriumok időpontja és helyszíne az órarendben van feltüntetve Az előadások tematikája Dátum Tematika Alapfogalmak/kulcsszavak Forrásmunkák A hallgatók részvétele 1. hét Bevezető -- beszédkultúra, beszédfejlődés, Szabó Katalin (1997): Kommunikáció Az alapvető Beszéljünk a család, szociális háttér, szakirodalom és felsőfokon. (18 23) beszédről, ingerszegény környezet, beszédértés, szemináriumi tematika szóljunk a beszédprodukció, iskolaérettség, Sugárné Kádár Júlia (1985): Beszéd és áttekintése után hiányról! nyelvi kompetencia és performancia foglalja össze röviden kommunikáció az óvodás- és (szóban és írásban) a kisiskoláskorban. ( ) Kernya R. (2001, szerk): Az anyanyelvi beszédkultúra helyzetéről kialakult véleményét. nevelés módszerei, Általános iskola 1-4. osztály. ( ) Antal Sándor (2008): Anyanyelvi 2-3. hét I. modul: Kommunikációelméleti alapok a kommunikáció szerepe, helye, communicare, érintkezés, közlekedés, fizikai tér társadalmi tér, önreflexiós tér, nevelés az alsó tagozaton.(14 22) Terestyéni Tamás (2006): Kommunikációelmélet - a testbeszédtől az internetig (37-52) Szakirodalmi áttekintés az általános nyelvészeti háttérismeretek felidézése: a nyelv mint a 7

9 beszélő (jeladó, hírforrás, vezérlő), átviteli csatorna, hallgató (vevő, címzett, vezérelt) visszajelzés, - csatolás (feed-back), vokális-auditív csatorna, kinezikus- vizuális csatorna, ideográfikus csatorna melodikus csatorna Em Griffin (2001): Bevezetés a kommunikációelméletbe. (34 50) Gabnai Katalin (1995, szerk.): Ahogyan. A magyarországi személyközi kommunikáció. (79-85, ) legbonyolultabb jelrendszer, működésének szabályrendszere, a nyelvi (és nem nyelvi) kommunikációs tényezők feltárása, gyakorlati alkalmazások Trencsényi Borbála (1999): Anyanyelv és kommunikáció. (8-37, 42-49) 4-5. hét 2. modul: Az emberi beszéd jellemzői a beszéd mechanizmusa, beszédszervek, szükséglet, szocializáció társadalom normarendszere, beszédesemény és a beszédaktus megnyilatkozás, beszédmennyiség propozíció aktusa, illokució aktusa, perlokuciós összetevő, tudatos és a nem tudatos jelleg a beszéd mint eszköz, önkorrekció, automatizált elemek Péter Mihály (1991): A nyelvi érzelemkifejezés eszközei és módjai. ( ) Em Griffin (2001): Bevezetés a kommunikációelméletbe. (54 65, ) Szakirodalmi áttekintés Az élőbeszéd szerepeinek felidézése, a mondatfajták és a beszédszerepek lehetséges kapcsolatainak feltárása (egyéni házi dolgozatok, frontális megbeszélés) 6-7. hét 3. modul: A kisgyermek kori beszédjel lemzők gondolkodás és beszéd fejlődésének jellemzői, a kommunikatív beszéd jellemzői, gyakorisági jellemzők, szókincs és nyelvi struktúrák, szabályrendszer, beszédtechnika, elemkészlet, szabályrendszer, valóságtükrözés Antal Sándor (2008): Anyanyelvi nevelés az alsó tagozaton (49-56) Péter Mihály (1991): A nyelvi érzelemkifejezés eszközei és módjai. Szakirodalmi áttekintés Az óvodai és kisiskoláskori beszédjellemzők számbavétele, a továbbfejlesztés lehetőségeinek feltárása 8

10 fogalmi világ, belső beszéd, külső beszéd, szituatív, kommunikatív beszéd, artikulációs bázis, szó és mondatfonetikai eszközök (31-38), Hernádi Sándor (1999): Beszédművelés. (52-65), Deme László (1994): Nyelvünkről, (egyéni házi dolgozatok, frontális megbeszélés. használatáról. (79-85), Terestyéni Tamás (2006): Kommunikációelmélet - a testbeszédtől az internetig. (55-72) Kernya R. (2001, szerk): Az anyanyelvi nevelés módszerei, Általános iskola 1-4. osztály. ( ) 8-9. hét 4. modul: A továbbfejlesztés színterei beszédfejlesztés kommunikációelméleti alapok, óvodai-/ kisiskoláskori beszédfejlesztés, kommunikációs készség és beszédtechnika, tartalom és nyelvi szerkezetek, a gyermeknyelv rétegei fonémák, szavak, mondategységek, látszatértés, beszédértés, kétszavas mondatok, mondatszó, szituatív beszéd kontextusos beszéd, kötetlen beszélgetés, fonémahallás és - ejtés, szó- és hangelemzés Sugárné Kádár Júlia (1985): Beszéd és kommunikáció az óvodás- és kisiskoláskorban. (11 26), (33 74) Péter Mihály (1991): A nyelvi érzelemkifejezés eszközei és módjai. ( ) Deme László (1994): Nyelvünkről, használatáról. (88-95) Kernya R. (2001, szerk): Az anyanyelvi nevelés módszerei, Szakirodalmi áttekintés Az óvodai és kisiskoláskori beszédjellemzők számbavétele, a továbbfejlesztés lehetőségeinek feltárása (egyéni házi dolgozatok, frontális megbeszélés. 9

11 Általános iskola 1-4. osztály. ( ) Trencsényi Borbála (1999): Anyanyelv és kommunikáció. ( ) hét 5. modul: A beszédfejlesztés/beszéd művelés feladatkörei, gyakorlási lehetőségek BESZÉDFEJ- LESZTÉS hét 5. modul: A beszédfejlesztés/beszédművelés feladatkörei, gyakorlási lehetőségek kommunikációs szempontok, szókészlet gyarapítása, mondatszintű beszédfejlesztés, szóbeli szövegalkotás, beszédfejlesztés szerepjátékokkal mennyiségi gyarapítása szóhasználat helyessége, szógyűjtés szószervíz, a mondat szerepe, megszerkesztettség beszerkesztettség, beszédszerepek mondatfajták, beszédhelyzet, mondanivaló, memoriter-fejlesztés utánmondásos beszéd, szerepjátékos beszédfejlesztés, társas érintkezés telefonos beszéd, közlés-típusú beszéd, megbeszélés-témájú beszéd rábeszélés szerepű beszéd, kibeszélés helyes ejtés, köznyelvi kiejtési normák, helyesejtés-tanulás beszédlégzés, hangadás, artikuláció, gyorsasági gyakorlatok, időtartam ritmusgyakorlat, hangkapcsolat hangsúly, hanglejtés, beszédfolyamat változásai Antal Sándor (2008): Anyanyelvi nevelés az alsó tagozaton (67-77) Sugárné Kádár Júlia (1985): Beszéd és kommunikáció az óvodás- és kisiskoláskorban. ( ) Hernádi Sándor (1999): Beszédművelés. (21-33), Péchy Blanka (1974): Beszélni nehéz. ( , ) Gabnai Katalin (1995, szerk.): Ahogyan. A magyarországi személyközi kommunikáció. (38-49) Antal Sándor (2008): Anyanyelvi nevelés az alsó tagozaton (67-77) Hernádi Sándor (1999): Beszédművelés. ( , ) Szakirodalmi áttekintés Az óvodai és kisiskoláskori beszédjellemzők számbavétele, a továbbfejlesztés lehetőségeinek feltárása (egyéni házi dolgozatok, frontális megbeszélés. Szakirodalmi áttekintés A pedagógus szerepe a gyermekek szociális kompetenciájának fejlesztésében és társas kapcsolatainak alakításában (egyéni 10

12 BESZÉDMŰ- VELÉS hangmagasság, szünet, vegyes mélylégzés, alap-, pót- és lopott levegővétel, légzéstechnika hasonulások, összeolvadás, hangkiesés, betűejtés szóhangsúly, szakaszhangsúly és mondathangsúly, mozgás és beszéd összekapcsolása, beszéddallam elöl eső ereszkedő, emelkedő, végén eső Szabó Katalin (1997): Kommunikáció felsőfokon. ( ) Em Griffin (2001): Bevezetés a kommunikációelméletbe. ( ) Kernya R. (2001, szerk): Az anyanyelvi nevelés módszerei, Általános iskola 1-4. osztály. ( ) referátumok, megbeszélés). frontális 11

13 VII A felmérés módja Az egyetemisták tudásának felmérése a következőképen történik A tantárgy feldolgozása során kialakult fogalmak, kompetenciák folyamatos felmérése a szemináriumi tevékenységek és aktivitás által történik. A szemináriumi tevékenységekhez kapcsolódnak a kijelölt témákra készített házi dolgozatok. A vizsgán ezen túlmenően a tárgyhoz kapcsolódó elméleti ismeretek számonkérése is várható. A tantárgy gyakorlati jellegéből adódóan a félévi záróvizsga része a szóbeli vizsga is, amely egy bizonyos témával kapcsolatos beszédmű szabad előadását jelenti. Az értékelésben egyaránt szerepet kap a szövegkoherencia, a logikus gondolatmenet, illetve a szupraszegmentális tényezők (hangsúly, hanglejtés, beszédszünet,...) helyes használata. FIGYELEM! A szabadon elmondott szövegek témáihoz, címeihez alább ajánlok néhányat. Nem kötelező ezek közül választani, a hallgató más témáról is értekezhet. (a szövegkontextus: hallgatóság, helyszín, szabadon választható) Barátom a tanügyminiszter. A világ internetovábbját! Tombol a retrománia. Derűre-borúra fogyókúra. A szöveget nem szabad olvasni, időtartama max. 3 perc. A januári kontaktórán a gyakorlati részből lehet parciális vizsgát tenni. VIII Szervezési részletek Az előadásokon, szemináriumokon való aktív részvétel A vizsgán való részvétel előfeltétele bizonyos óraszámon való részvétel. A szemináriumi hiányzások nem haladhatják meg az összóraszám 33%-át, az előadásokról való hiányzás pedig az 50%-ot. A plagizálás (másolás) és a vizsgán való csalás a vizsgáról való kizárást vonja maga után. A jelölt a következő vizsgaszesszióban jelentkezhet ismét vizsgára. Tudományos dolgozat, referátum megírása A házi dolgozatoknak tükrözniük kell, hogy a hallgatókban kialakult tudásrendszert és szakmai kompetenciát. Az alapvető fogalmak kialakulásán túlmenően bizonyos szintű tájékozottságot igényel. A dolgozat kb. 3-4 oldalt tartalmaz. A házi dolgozatok témája egy bizonyos kereten belül egyéni választások alapján történik. A házi dolgozatokat az utolsó kontakt órán adják le a hallgatók. A házi dolgozat megírása hiányában nem vehetnek részt a vizsgán. Félévi írásbeli/szóbeli vizsga (%) A végső jegy 80%-át a vizsgai teljesítmény képezi, amíg a házi dolgozat 20%-os aránnyal jelenik meg a vizsgajegyben. A vizsga írásbeli és szóbeli jellegű, amely több feladatból áll. Ezek egy része kidolgozandó, vagy esszé típusú választ igényel, amelyeken belül a felhalmozott tudásrendszert, kialakult kompetenciát, kreativitást célozza. A másik része zárt, kiválasztandó választ igénylő kérdéseket tartalmaz. A szóbeli vizsgatétel egy választott témáról tartott, szabadon előadott kisértekezés. A vizsgadolgozatban elérhető összpontszám 1oo pont, amelyből 1o pont a megjelenés, 9o pont a teszt típusú feladatmegoldás és a szóbeli feladat között oszlik meg. A*-gal jelölt, kiemelt feladatok házi dolgozatként beküldendők 12

14 IX. Ajánlott irodalom Adamikné Jászó Anna ( 2006): Az anyanyelvi nevelés az ábécétől az érettségiig. Trezor Kiadó Budapest. Adamikné Jászó Anna (1991,szerk.): A magyar nyelv könyve. Budapest. Antal Sándor (2008): Anyanyelvi nevelés az alsó tagozaton. Kolozsvári Egyetemi Kiadó, Kolozsvár. Barnkopf Zsolt (2002): A kommunikáció könyve. Flaccus Kiadó, Budapest. Dankó Ervinné (2005): Nyelvi-kommunikációs nevelés az óvodában. Okker Kiadó, Budapest. Em Griffin (2001): Bevezetés a kommunikációelméletbe. Harmat Kiadó, Budapest. Gabnai Katalin (1995, szerk.): Ahogyan. A magyarországi személyközi kommunikáció. Marczibányi Kiadó, Budapest. Hernádi Sándor (1996): Magyar szó, magyar beszéd. Osiris Kiadó, Budapest. Hernádi Sándor (1999): Beszédművelés. Osiris Kiadó, Budapest. Korponay Györgyné (1991): Helyesejtés. Echo PR Kiadó, Veszprém. Nagy J. József (1988, szerk.): Anyanyelvi tantárgypesdagógia. Tankönyvkiadó, Budapest. Michael Cole Sheila L. Cole (2003): Fejlődéslélektan. Osiris Kiadó, Budapest. (Kognitív és biológiai fejlődés iskoláskorban, ) Nyelvédesanyánk Válogatta és szerk.: Hernádi Sándor és Grétsy László. Móra Ferenc Könyvkiadó, Budapest. Péchy Blanka (1974): Beszélni nehéz. Magvető Könyvkiadó, Budapest. Péter Mihály (1991): A nyelvi érzelemkifejezés eszközei és módjai. Tankönyvkiadó, Budapest. Sugárné Kádár Júlia (1985): Beszéd és kommunikáció az óvodás- és kisiskoláskorban. Akadémiai Kiadó, Budapest. Szabó Katalin (1997): Kommunikáció felsőfokon. Kossuth Kiadó, Budapest. Terestyéni Tamás (2006): Kommunikációelmélet - a testbeszédtől az internetig. Akti Typotex Kiadó, Budapest Toró J. Tánczos I. (2001): A beszédművelés tanítói kézikönyve. Erdélyi Tankönyvtanács, Kolozsvár. Trencsényi Borbála (1999): Anyanyelv és kommunikáció. AKG Kiadó, Budapest. 13

15 BEVEZETŐ GONDOLATOK fogalmak: beszédkultúra, beszédfejlődés, család, szociális háttér, ingerszegény környezet, beszédértés, beszédprodukció, iskolaérettség, nyelvi kompetencia és performancia Isten veled mondta a róka. Tessék, itt a titkom. Nagyon egyszerű: jól csak a szívével lát az ember. Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan. Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan ismételte a kis herceg, hogy jól az emlékezetébe vésse. Az idő, amit a rózsádra vesztegettél: az teszi olyan fontossá a rózsádat. Az idő, amit a rózsámra vesztegettem ismételte a kis herceg, hogy jól az emlékezetébe vésse. Az emberek elfelejtették ezt az igazságot mondta a róka. Neked azonban nem szabad elfelejtened. Te egyszer s mindenkorra felelős lettél azért, amit megszelídítettél Vétkesek közt cinkos, aki néma A szeretetben erős kis herceg, majd Babits szól hozzánk, szülőkhöz, pedagógusokhoz, a szelídítő munkában leginkább érintettekhez, a mi felelősségünkre hivatkozik, a megszólalás imperatívuszára figyelmeztet. Ez a jegyzet, a didaktikai hozadékán túl egy kicsit a mulasztások pótlására is vállalkozik, vagy arra legalább, hogy a leendő pedagógusok ráébredjenek a hiányra, felkeltsék másokban is a vágyat az embertől emberig vezető egyenes beszéd akarására. 14

16 Beszéljünk a beszédről, szóljunk a hiányról! Korunk technikai fejlődése, a számítógépek, a videotechnika előretörésével egyre inkább háttérbe szorul az ember-ember közötti verbális kommunikáció. Egyre kevesebb az igény és a lehetőség arra, hogy nyelvhasználók helyesen, ízes magyarsággal beszéljenek, sőt, hogy egyáltalán beszéljenek. A rohanó élettempó sok családban a szülő-szülő, szülő-gyermek közötti nyelvi kapcsolat beszűkülését/megszűnését eredményezi. A gyakorlati tapasztalatok és a tudományos megfigyelések egyaránt arra figyelmeztetnek, hogy a keveset beszélő, nem olvasó gyermekek gondolkodása, érzelemvilága szürkébb, szegényesebb, mint helyesen kommunikáló, olvasó társaiké, s ez hátrányt jelent számukra a társadalmi érvényesülésben is. Beszédfejlődés, család, szociális háttér A legtöbb családban alig van idő a közvetlen beszélgetésekre, pedig felnőtt, gyerek számára ez létfontosságú kapocs. A jó anyagi helyzetben lévő családok egy része megpróbál mindent megtenni a gyermek helyes beszédfejlődéséért. Igyekeznek a gyermeknek jó példát mutatni, választékosan beszélnek, igényesek saját nyelvhasználatukban. A gyereknek meséskönyveket, lexikonokat vásárolnak. Az utóbbi időben egyre több családban válik általánossá a házimozi. Céljuk minél több videofilm, - kazetta, CD megvásárlása, témájukat a pillanatnyi igény, a divat határozza meg, a tartalom nem fontos számukra. Ezekben a családokban sokszor nincs idő a gyermekekkel való foglalkozásra, a közvetlen kommunikációra. A gyermek kérdez, érdeklődik, és ez a rohanó családtagok számára gyakran teher. Így a gyermek számára egyetlen társ marad, a videó vagy a számítógép. Csakhogy a gép nem képes az érzelmek hullámhosszán működni, csupán a megszabott elektromágneses frekvencián. A kommunikáció pedig teljességgel aszimmetrikus, csupán a gép sugároz, közöl, az interaktivitás ha lehetséges is néha teljességgel nélkülözi az érzelmi hátteret, a biztatást, az elmarasztalást, a motiváció affektív lehetőségeit. A gyerek elfelejt beszélni, szókincse szűkül, nem lesz igénye a szép magyar beszéd. Sok hátrányos helyzetű családban nem jut pénz mesekönyvre, videóra, számítógépre, de sajnos nem jut idő és szeretet sem a gyerekekre. Pedig ezek a fontos dolgok nem kerülnek pénzbe. Valahol mélyen, a szülők lelkében vannak elrejtve, csak ki kellene őket szabadítani. Meg kell győzni őket arról, hogy a trágár beszéd mérgezi a most nyiladozó gyermeki nyelvet. A hátrányos helyzetű gyermekek beszédmegértési és beszédészlelési szintje alacsonyabb, mint a nem hátrányos helyzetűeké. Ennek pedig egyik legfőbb oka az ingerszegény környezet, amelyben élnek. A hátrányos és veszélyeztetett helyzetű gyerekek nyelvi fejlődésének, a nyelvi hátrányok leküzdésének, a felzárkóztatásnak leginkább kedvező terepe az óvoda. 15

17 Az óvodai élet során a hátrányos helyzetű gyermek beszédkultúrája sokat formálódik. Az óvoda az az első hely, ahol tanul helyesen beszélni, elsajátíthatja a legalapvetőbb nyelvi eszközök használatát. Az óvónőknek, tanítóknak tudatosítani kell a szülőben a helyes és szép beszéd igényének fontosságát. Sajnos azonban nagyon nehéz a családok, a szülők magatartását megváltoztatni, befolyásolni. Ez a célkitűzés akkor ütközik igazi akadályba, ha maga a pedagógus beszédfejlettsége nem felel meg a köznyelvi norma elvárásainak. A fentieket mérlegelve, válik mindinkább nyilvánvalóbbá a beszédtevékenység fejlesztésének, mint tantárgynak a jelenléte a tanító- és óvóképzés tantervében Beszédértés, beszédprodukció, iskolaérettség Az iskolaérettség a gyermek értelmi fejlettségének, testi állapotának és szociális magatartásának az életkorhoz, valamint az iskolai követelményekhez mért teljesítőképessége. Az iskolára való alkalmasságot jelző tényezők közül az értelmi fejlettség legfontosabb mutatója a nyelvi és kommunikációs készség színvonala. Az óvodai anyanyelvi nevelés feladata a beszédkészség olyan mértékű fejlesztése, hogy beiskolázáskor a gyermek feleljen meg az iskolakészültség követelményeinek. Valamennyi iskolai tevékenységi terület a nyelvi nevelés széles skáláját és mérhetetlen gazdag lehetőségeit rejti magában. Az iskolai beszédfejlesztés sokrétű és összetett feladatrendszer, amely a verbális kommunikáció minden tényezőjét kínálja. A beszédelsajátítás folyamatában igen jelentős szerepe van a beszédértésnek. A nyelvfejlesztés csak akkor lesz eredményes, ha a gyermek meg is érti a közölt információkat. A beszédértést nem szokás különválasztani a beszédkészségtől, hiszen annak szerves része. A beszédértés alapozza meg a beszédprodukciót. Nem szabad értelmetlen szavakkal terhelni a gyermek képzeletét. Szómagyarázatot kell alkalmazni, amit jól segíthet az érzékszervi érzékeltetés, a tapasztalatszerzés, a szemléltetés bármely formája (pl. kép, diapozitív, modell stb.). Kivételt képeznek a lírában megjelenített, költői képekben megfogalmazott, érzelmekre ható kifejezésmód, pl lila fecske, izzik a galagonya ruhája, a népi mondóka játékos, fiktív szövege, pl. An-tan-té-nusz. A beszédértés fejlesztésében kiemelkedő szerepe van a tanító tudatos, tervszerű munkájának és példamutató, kulturált nyelvhasználatának, kifejező előadásmódjának. A jövő gondolkodói ma az óvodában, az elemi iskola padjaiban ülnek. Az iskolának mindig is kiemelt feladatai közé tartozott az anyanyelvi nevelés. A beszéd az, aminek segítségével a gyerekek átveszik az előző nemzedékek tapasztalatait, közlik gondolataikat és másokét is megértik. A beszéd, a nyelv társadalmi értékőrző, értékközvetítő szerepéről van szó. Általa integrálódik a felnövekvő nemzedék a társadalomba. Ha a gyermek gondolatait, 16

18 érzéseit pontosan meg tudja fogalmazni, és választékosan ki tudja fejezni magát, már fél sikert ért el az érvényesülés útján. A beszédfejlesztés tantárgy célja, feladatai A tanulmányi útmutató a beszédnek, mint az emberre, talán leginkább jellemző tevékenységi formának a fejlesztési lehetőségeit igyekszik feltárni. Didaktikai-pedagógiai kötődéseinél fogva a leíró (deskriptív) részek mindig kapcsolódnak az alkalmazáshoz, esetenként fel-felerősödik a tantárgy normatív jellege (l. a köznyelvi kiejtési norma elvárásai) Alapvetően két területről nyújt néhány elméleti, ennél jóval több gyakorlati eligazítást: a. A jegyzet egyrészt az óvodás-és kisiskolás korú gyermek beszédfejlettségi mutatóiról ad rövid tájékoztatást, azzal a céllal, hogy az óvónőnek / tanítónak viszonyítási alapot nyújtson a gyermek beszédtevékenysége fejlesztésében. A gyakorlat-centrikus szemlélet itt azt is jelenti, hogy csak részben érintjük a beszédhibák javításának gyógypedagógiai vetületeit. Tesszük ezt annak tudatában, hogy az iskolákban/iskolaközpontokban működik a gyógypedagógiai szakrendelés. b. Másrészt a nyelvi kompetencia és performancia alakításának a tartalmi és formai követelményeit írja le, azokat a módszereket, eljárásokat, amelyek a beszédtevékenység hatékonysági mutatóit növelhetik. Nagyobb hangsúllyal a verbális közlésnek mint nyelvi kifejezőképességnek a fejlesztéséről van szó, (l. szó-, mondat- és szövegszintű beszédfejlesztési feladatkörök) valamint az elhangzó beszéd akusztikai összetevőinek alakításáról (l. szupraszegmentális eszközök a beszédművelés feladatkörei), ugyanakkor szó esik a nem verbális eszközöknek a közlés hatékonyságát növelő szerepéről is. 17

19 Érdemes utánanézni! önellenőrző, önművelő feladatok, gyakorlatok 1. Gyűjtsön legalább öt bizonyítékot annak a kijelentésnek az alátámasztására, mely szerint a modern kor emberének élőszóbeli kommunikációs lehetőségei beszűkültek! *Hogyan értelmezi a család szociális helyzetének és a kisgyerekkori beszédfejlettségnek az összefüggéseit? 3. Milyen anyanyelvi nevelési alapelvet kell tiszteletben tartania a pedagógusnak iskolakezdéskor, ha a tanulók beszédfejlettségének nagymérvű differenciáltságával találkozik? 18

20 Szakirodalmi jegyzék Antal Sándor (2008): Anyanyelvi nevelés az alsó tagozaton.(14 22) Kernya R. (2001, szerk): Az anyanyelvi nevelés módszerei, Általános iskola 1-4. osztály. ( ) Sugárné Kádár Júlia (1985): Beszéd és kommunikáció az óvodás- és kisiskoláskorban. ( ) Szabó Katalin (1997): Kommunikáció felsőfokon. (18 23) 19

Logopédia. Pilisborosjenõ, 2004.

Logopédia. Pilisborosjenõ, 2004. Logopédia Logopédia Pilisborosjenõ, 2004. A kiadvány az Oktatási Minisztérium támogatásával készült Alkotó szerkesztõ Dr. Salné Lengyel Mária Írták Csabay Katalin Dr. Gósy Mária Krasznár Jánosné Dr. Lajos

Részletesebben

Ok, etimológia Tünetek Kompetencia Terápia Cél Feladatok Eljárások, gyakorlatok Értékelés, minősítés Intenzitás Eszközök

Ok, etimológia Tünetek Kompetencia Terápia Cél Feladatok Eljárások, gyakorlatok Értékelés, minősítés Intenzitás Eszközök 1. Tétel Mik a beszéd elsajátításának feltételei? Beszéljen a beszédfejlődés zavarairól (megkésett, akadályozott beszédfejlődés)! Hogyan segítheti az óvónő a terápiát? Melyek a kommunikáció alapelvei,

Részletesebben

Iskola- és Óvodapedagógusi Szak Székelyudvarhely. KUTATÁSMÓDSZERTAN tanulmányi útmutató 3. félév

Iskola- és Óvodapedagógusi Szak Székelyudvarhely. KUTATÁSMÓDSZERTAN tanulmányi útmutató 3. félév BABEŞ-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM TÁVOKTATÁSI KÖZPONT PSZICHOLÓGIA ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYOK KAR Iskola- és Óvodapedagógusi Szak Székelyudvarhely KUTATÁSMÓDSZERTAN tanulmányi útmutató 3. félév dr. Péter Lilla adjunktus

Részletesebben

BEVEZETÉS A PEDAGÓGIÁBA tanulmányi útmutató 1. félév

BEVEZETÉS A PEDAGÓGIÁBA tanulmányi útmutató 1. félév BABEŞ-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM TÁVOKTATÁSI KÖZPONT PSZICHOLÓGIA ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYOK KAR Iskola- és Óvodapedagógusi Szak Székelyudvarhely BEVEZETÉS A PEDAGÓGIÁBA tanulmányi útmutató 1. félév dr. Péter Lilla

Részletesebben

Kommunikáció. Mi teszi szükségessé, hogy kiemelt helyet kapjon iskoláinkban, pedagógusképzésünkben a kommunikáció problémaköre?

Kommunikáció. Mi teszi szükségessé, hogy kiemelt helyet kapjon iskoláinkban, pedagógusképzésünkben a kommunikáció problémaköre? 1 Tartalomjegyzék Bevezetés 1. A kommunikáció fogalma 2. A verbális kommunikáció 2.1. A nyelv és a beszéd 2.1.1. Az artikuláció 2.1.2. A hangerő 2.1.3. A hanglejtés 2.1.4. A gyorsaság, a tempó 2.1.5. A

Részletesebben

EGÉSZSÉGRE NEVELÉS tanulmányi útmutató 3. félév

EGÉSZSÉGRE NEVELÉS tanulmányi útmutató 3. félév BABEŞ-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM TÁVOKTATÁSI KÖZPONT PSZICHOLÓGIA ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYOK KAR Iskola- és Óvodapedagógusi Szak Kihelyezett tagozat Székelyudvarhely EGÉSZSÉGRE NEVELÉS tanulmányi útmutató 3. félév

Részletesebben

Didaktikai kommunikáció és tanulásszervezés

Didaktikai kommunikáció és tanulásszervezés Babeş-Bolyai Tudományegyetem Távoktatási Központ Pszichológia és Neveléstudományok Kar Tanító és Óvodapedagógus Szak Didaktikai kommunikáció és tanulásszervezés Tanulmányi útmutató III. félév dr. Barabási

Részletesebben

Didaktikai kommunikáció és tanulásszervezés

Didaktikai kommunikáció és tanulásszervezés Babeş-Bolyai Tudományegyetem Távoktatási Központ Pszichológia és Neveléstudományok Kar Tanító és Óvodapedagógus Szak Didaktikai kommunikáció és tanulásszervezés Tanulmányi útmutató III. félév dr. Barabási

Részletesebben

1. A PEDAGÓGIAI KOMMUNIKÁCIÓ FOGALMA

1. A PEDAGÓGIAI KOMMUNIKÁCIÓ FOGALMA 1. A PEDAGÓGIAI KOMMUNIKÁCIÓ FOGALMA A pedagógiai kommunikáció fogalma: A pedagógiai kommunikáció a) pedagógiai céloknak alávetett és pedagógiailag szabályozott, b) intézményesült, c) többé-kevésbé tervszerűen

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓ A BETEGSZÁLLÍTÁSBAN

KOMMUNIKÁCIÓ A BETEGSZÁLLÍTÁSBAN MODULFÜZET Betegszállító felnőttképzési program 2. modul KOMMUNIKÁCIÓ A BETEGSZÁLLÍTÁSBAN Írta: Pete László Lektorálta: Dr. Bumbera József HARRUCKERN JÁNOS KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY GYÓGYPEDAGÓGIAI KOLLÉGIUM,

Részletesebben

A KOMMUNIKÁCIÓELMÉLET ALAPJAI. Forgó Sándor

A KOMMUNIKÁCIÓELMÉLET ALAPJAI. Forgó Sándor Forgó Sándor MÉDIAINFORMATIKAI KIADVÁNYOK Forgó Sándor Eger, 2011 Lektorálta: CleverBoard Interaktív Eszközöket és Megoldásokat Forgalmazó és Szolgáltató Kft. A projekt az Európai Unió támogatásával, az

Részletesebben

Az ismeretátadás módszertana a szaktanácsadásban

Az ismeretátadás módszertana a szaktanácsadásban FVM A Földmûvelésügyi és Vi d é k f e j l e s z t é s i M i n i s z t é r i u m támogatásával készült D r. C s e p r e g i T i b o r, D r. K o z á r i J ó z s e f Az ismeretátadás módszertana a szaktanácsadásban

Részletesebben

BABEŞ-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM PSZICHOLÓGIA ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYOK KAR OKTATÁSBAN ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA TANSZÉK 2008-2009 EGYETEMI TANÉV II.

BABEŞ-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM PSZICHOLÓGIA ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYOK KAR OKTATÁSBAN ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA TANSZÉK 2008-2009 EGYETEMI TANÉV II. UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI, CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI CATEDRA DE PSIHOLOGIE APLICATĂ ÎN EDUCAŢIE ANUL UNIVERSITAR 2008/2009 SEMESTRUL II BABEŞ-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM

Részletesebben

KOMP 2. Szövegértés-szövegalkotás TANÍTÓI KÉZIKÖNYV. módszertani útmutatóval. Szavakon innen, szavakon túl Olvasókönyv 2. osztályosoknak, 1 2.

KOMP 2. Szövegértés-szövegalkotás TANÍTÓI KÉZIKÖNYV. módszertani útmutatóval. Szavakon innen, szavakon túl Olvasókönyv 2. osztályosoknak, 1 2. KOMP 2. Szövegértés-szövegalkotás TANÍTÓI KÉZIKÖNYV módszertani útmutatóval Szavakon innen, szavakon túl Olvasókönyv 2. osztályosoknak, 1 2. kötet Beszéd és olvasás 2. munkafüzet 2. osztályosoknak Beszéd

Részletesebben

Szövegértés-szövegalkotás tanári kézikönyv

Szövegértés-szövegalkotás tanári kézikönyv Széplaki Erzsébet Érdemes tankönyvíró Szövegértés-szövegalkotás tanári kézikönyv 5. évfolyam szövegertes5_kk.indd 1 6/10/14 9:50 AM SZÉPLAKI ERZSÉBET a Tankönyvesek Országos Szövetségétől 2008-ban elnyerte

Részletesebben

TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 69. PEDAGÓGIAI KOMMUNIKÁCIÓ

TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 69. PEDAGÓGIAI KOMMUNIKÁCIÓ TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 69. PEDAGÓGIAI KOMMUNIKÁCIÓ EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ INTÉZET 2005 2 PEDAGÓGIAI KOMMUNIKÁCIÓ Szerzők: Szecsei Anna Mária Tóth Erika Szerkesztette: Tóth Lászlóné Véleményezték:

Részletesebben

A leggyakrabban használt pedagógiai fogalmak

A leggyakrabban használt pedagógiai fogalmak 8. FEJEZET A leggyakrabban használt pedagógiai fogalmak Molnár György A mai, gyorsan változó oktatási rendszerben alapvető fontosságú a pedagógiával kapcsolatos alapfogalmak helyes és egységes értelmezése,

Részletesebben

A sajátos nevelési igényről

A sajátos nevelési igényről A sajátos nevelési igényről Minden gyermeket elfogadunk olyannak, amilyen azzá neveljük, amivé válni képes annak érdekében, hogy életesélyei a lehetőségeihez képest a legjobbak legyenek. Készítette: Iván

Részletesebben

TANTERVI ÉS MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ AUTISTA TANULÓKAT OKTATÓ-NEVELŐ TÖBBSÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

TANTERVI ÉS MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ AUTISTA TANULÓKAT OKTATÓ-NEVELŐ TÖBBSÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA TANTERVI ÉS MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ AUTISTA TANULÓKAT OKTATÓ-NEVELŐ TÖBBSÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA A tanterv mentora: Salné dr. Lengyel Mária Szerkesztők: Balázs Anna Őszi Tamásné Szaffner Éva Szerzők:

Részletesebben

A KOMPETENCIAALAPÚ TANULÁS SZEREPE AZ INTERKULTURÁLIS KOMMUNIKÁCIÓBAN THE ROLE OF COMPETENCE-BASED LEARNING IN INTERCULTURAL COMMUNICATION

A KOMPETENCIAALAPÚ TANULÁS SZEREPE AZ INTERKULTURÁLIS KOMMUNIKÁCIÓBAN THE ROLE OF COMPETENCE-BASED LEARNING IN INTERCULTURAL COMMUNICATION Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények, Miskolc, IX. évfolyam, 1. szám (2014) pp. 29 50. A KOMPETENCIAALAPÚ TANULÁS SZEREPE AZ INTERKULTURÁLIS KOMMUNIKÁCIÓBAN THE ROLE OF COMPETENCE-BASED LEARNING IN INTERCULTURAL

Részletesebben

A kommunikáció elmélete

A kommunikáció elmélete A kommunikáció elmélete ELSŐ ELŐADÁS 2001.02.17... 3 ELŐZMÉNYE:... 3 ALAPFOGALMAK... 3 A KOMMUNIKÁCIÓ MEGHATÁROZÁSAI:... 3 KULCSSZAVAK:... 4 A KOMMUNIKÁCIÓ ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI:... 4 I. Mindig szimbolikus

Részletesebben

Készült a kerettantervi rendelet 1. sz. melléklete alapján. 1-4. évfolyam

Készült a kerettantervi rendelet 1. sz. melléklete alapján. 1-4. évfolyam HELYI TANTERV ANGOL NYELV 1-4/13. Készült a kerettantervi rendelet 1. sz. melléklete alapján (A plusz egy óra a szabadon tervezhető órakeret terhére lett beépítve.) Óraterv: Évfolyam: 4. Heti óraszám:

Részletesebben

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ. A magyarországi siketek nyelvelsajátításának és nyelvhasználatának szociolingvisztikai vizsgálata HATTYÁR HELGA

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ. A magyarországi siketek nyelvelsajátításának és nyelvhasználatának szociolingvisztikai vizsgálata HATTYÁR HELGA DOKTORI DISSZERTÁCIÓ A magyarországi siketek nyelvelsajátításának és nyelvhasználatának szociolingvisztikai vizsgálata HATTYÁR HELGA 2008 Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ

Részletesebben

MIKROHITEL TANANYAG FÜZET. Két ország, egy cél, közös siker! Magyarország-Románia. Európai Unió Európai Regionális Fejlesztési Alap.

MIKROHITEL TANANYAG FÜZET. Két ország, egy cél, közös siker! Magyarország-Románia. Európai Unió Európai Regionális Fejlesztési Alap. Két ország, egy cél, közös siker! Kockázatelemzés Az ingatlan értékbecslés alapjai Ügyfélkezelési kompetenciák Társadalmi kompetenciák MIKROHITEL TANANYAG FÜZET www.huro-cbc.eu www.hungaryromania-cbc.eu

Részletesebben

MODINFO KFT MÓDSZERTANI FÜZETEK

MODINFO KFT MÓDSZERTANI FÜZETEK 1 MODINFO KFT MÓDSZERTANI FÜZETEK KÉSZSÉGEK, KÉPESSÉGEK, KOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE 2003 Felelős kiadó: MODINFO Kft Ügyvezető igazgató: Komár Dezsőné 2 KÉSZSÉGEK, KÉPESSÉGEK, KOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE 2003

Részletesebben

MI MINDENT KELL TUDNI TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK ÉS AZ ÉRTÉKELÉSI RENDSZER. 2009-2010. tanév. Nyelvi előkészítő (9.) évfolyam

MI MINDENT KELL TUDNI TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK ÉS AZ ÉRTÉKELÉSI RENDSZER. 2009-2010. tanév. Nyelvi előkészítő (9.) évfolyam Készült az Oktatásért Közalapítvány támogatásával MI MINDENT KELL TUDNI TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK ÉS AZ ÉRTÉKELÉSI RENDSZER 2009-2010. tanév Nyelvi előkészítő (9.) évfolyam TARTALOM A z é r t é k e l é s

Részletesebben

SZAKMAI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAMTANTERVEK

SZAKMAI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAMTANTERVEK SZAKMAI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAMTANTERVEK A MAGYAR MINT IDEGEN NYELV KOMPETENCIA FEJLESZTÉSÉHEZ AZ 1 12. ÉVFOLYAMOKON 2007. KONCEPCIÓ A MAGYAR MINT IDEGEN NYELV KOMPETENCIA FEJLESZTÉSÉHEZ AZ 1 12. ÉVFOLYAMOKON

Részletesebben

Szakmai program I. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ SZAKKÉPZÉS ÁLTALÁNOS CÉLJA

Szakmai program I. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ SZAKKÉPZÉS ÁLTALÁNOS CÉLJA Szakmai program I. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ SZAKKÉPZÉS ÁLTALÁNOS CÉLJA A szakmai képzés célja olyan általánosan művelt, korszerű szakmai, elméleti és gyakorlati felkészültségű szakemberek képzése, akik képesek

Részletesebben

Hatékony tanulás. Bölcsész Konzorcium. A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése

Hatékony tanulás. Bölcsész Konzorcium. A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése Hatékony tanulás Gaskó Krisztina Hajdú Erzsébet Kálmán Orsolya Lukács István Nahalka István Petriné Feyér Judit Bölcsész Konzorcium 2006 Kiadta a Bölcsész Konzorcium

Részletesebben

Kommunikációs tevékenység gyakorlása. oktatási segédanyag

Kommunikációs tevékenység gyakorlása. oktatási segédanyag Kommunikációs tevékenység gyakorlása oktatási segédanyag Szerkesztette az Atalanta oktatói munkaközösség 2007 2 T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. KOMMUNIKÁCIÓELMÉLET...5 1.1 A kommunikáció fogalma és jelentősége...5

Részletesebben