A beszédtevékenység fejlesztése tanulmányi útmutató 5. félév

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A beszédtevékenység fejlesztése tanulmányi útmutató 5. félév"

Átírás

1 BABEŞ-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM TÁVOKTATÁSI KÖZPONT PSZICHOLÓGIA ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYOK KAR Iskola- és Óvodapedagógus Szak Kihelyezett Tagozat, Székelyudvarhely A beszédtevékenység fejlesztése tanulmányi útmutató 5. félév dr. Antal Sándor adjunktus 2008

2 Tartalomjegyzék I. Általános információk...3 Az előadások tartalma/tematikája...4 Az előadások tematikája...7 A felmérés módja...12 Ajánlott irodalom...13 BEVEZETŐ GONDOLATOK...14 Beszéljünk a beszédről, szóljunk a hiányról!...15 Beszédfejlődés, család, szociális háttér...15 Beszédértés, beszédprodukció, iskolaérettség...16 A beszédfejlesztés tantárgy célja, feladatai...17 Érdemes utánanézni önellenőrző, önművelő feladatok, gyakorlatok...18 Szakirodalmi jegyzék MODUL: KOMMUNIKÁCIÓELMÉLETI ALAPOK A kommunikáció alapelvei A kommunikáció modellje A kommunikáció fajtái a közlők viszonya, ill. az üzenet kódja szerint A kommunikációs csatornák...24 Érdemes utánanézni önellenőrző, önművelő feladatok, gyakorlatok Szakirodalmi jegyzék MODUL: AZ EMBERI BESZÉD JELLEMZŐI A beszéd mechanizmusa Kialakulása, eredete, szükségszerűsége A beszédaktus mint cselekvés A beszéd rejtett tartalékai Verbális kommunikáció a spontán és tudatos összetevők összhangja Az önszabályozó kör tagjai A beszéd mint eszköz...36 Érdemes utánanézni önellenőrző, önművelő feladatok, gyakorlatok Szakirodalmi jegyzék MODUL: A KISGYERMEKKORI BESZÉDJELLEMZŐK A gondolkodás és a beszéd fejlődésének jellemzői A kommunikatív beszéd jellemzői A kisgyermekkori szókincs, nyelvi struktúra gyakorisági jellemzői A beszédtechnika jellemzői...44 Érdemes utánanézni önellenőrző, önművelő feladatok, gyakorlatok Szakirodalmi jegyzék

3 4. MODUL: A TOVÁBBFEJLESZTÉS SZÍNTEREI A beszédfejlesztés kommunikációelméleti alapjai Mit jelent az óvodai-/ kisiskoláskori beszédfejlesztés? A gyermeknyelv rétegei Fonémák és fonémakombinációk Szavak és fogalmak Az egyszerűtől a bonyolult mondatokig Bevezetés az iskolai életbe Az olvasástanulás előkészítése Az írástanulás megalapozása...57 Érdemes utánanézni önellenőrző, önművelő feladatok, gyakorlatok Szakirodalmi jegyzék MODUL: A BESZÉDFEJLESZTÉS/BESZÉDMŰVELÉS FELADATKÖREI A beszédfejlesztés A kommunikációs szempontok tudatosítása A szókészlet gyarapítása és a szóhasználat tudatosítása A mondat szerepe, mondatalkotás beszédhelyzetben A szóbeli szövegalkotás nyelvi és kommunikációs helyessége Az élőbeszéd ismertebb típusai A helyes ejtés tanítása és rendszere A beszédlégzés A beszédlégzést előkészítő és fejlesztő gyakorlatok A beszédhangképzés követelményei A helyes hangképzést szolgáló gyakorlatok A beszédhangsúly Az időtartam gyakorlása Az időtartam gyakorlásának szempontjai, lehetőségei A hanglejtés, a beszéddallam...90 Érdemes utánanézni önellenőrző, önművelő feladatok, gyakorlatok Szakirodalmi jegyzék

4 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI, CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI CATEDRA DE PSIHOLOGIE APLICATĂ ÎN EDUCAŢIE PEDAGOGIA INVATAMANTULUI PRIMAR SI PRESCOLAR EXTENSIA ODORHEIU-SECUIESC ANUL UNIVERSITAR 2008/2009 SEMESTRUL I BABEŞ-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM PSZICHOLÓGIA ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYOK KAR OKTATÁSBAN ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA TANSZÉK ISKOLA- ÉS ÓVODAPEDAGÓGIA SZAK SZÉKELYUDVARHELY EGYETEMI TANÉV I. FÉLÉV I. Általános információk Az előadótanárra vonatkozó adatok Név: dr. Antal Sándor Iroda: Márton Áron tér 2. sz.. Telefon: Fax: II. A tantárgyra vonatkozó adatok Tantárgy neve: A beszédtevékenység fejlesztése (választható tárgy) Kód: PIE 3519 Kredit szám: 4 Helyszín: Baróti Szabó Dávid terem (Budai N Antal u. 32. sz..) Az órarendben jelölt tevékenységek: Előadás (2 óra) + Szeminárium (1 óra) A tutorokra vonatkozó adatok Tutor1: dr. Antal Sándor Tutor2: Lőrincz Ilona III. A tantárgy leírása Az előadás sorozat főbb célkitűzései: A Beszédtevékenység fejlesztése című tantárgy áttanulmányozása, az önellenőrző tesztek megoldása után a hallgató képes lesz: 3

5 felismerni és meghatározni azokat a lehetőségeket, amelyek révén az óvodáskorból hozott spontán élőbeszéd szituatív közlésformáit fokozatosan át lehet alakítani kontextusos beszéddé feltárni azokat a beszédjellemzőket (tartalmiakat és formaiakat egyaránt), amelyek az iskolába kerülő gyermek nyelvhasználatát meghatározzák, azzal a céllal, hogy pontosan ismerje a továbbfejlesztés starthelyzetét megkülönböztetni, ugyanakkor egységbe is láttatni a beszédtevékenység fejlesztésének két fő összetevőjét: a (nyelvi) tartalmi jellegű beszédfejlesztést, illetve a formai, a beszéd elhangzó oldalát szabályozó beszédművelést. Az előadások tartalma/tematikája Az előadássorozat bevezető jellegű fejezettel kezdődik - Beszéljünk a beszédről, szóljunk a hiányról! - amely figyelemfelhívó jelleggel szól napjaink beszédkultúrájának elsekélyesedéséről, igyekszik feltárni a jelenség okait, de legfőként arra a felelősségre figyelmeztet, amellyel kell közelednünk nekünk, pedagógusoknak az iskolai / óvodai beszédfejlesztés új kihívásaihoz. A tulajdonképpeni tanulási tartalom öt modulba szervezetten jelenik meg. 1. Kommunikációelméleti alapok címmel az első modul azokat a közléselméleti alapismereteket rendszerezi, amelyek a beszédfejlesztő / beszédművelő tevékenység tudatosítását szolgálják. A hallgatók megismerkedhetnek a kommunikáció alapelveivel, a kommunikációs modellekkel, a csatornák különböző lehetőségeivel, az eltérő jelrendszerek / kódrendszerek sajátosságaival (l. élőbeszéd írott beszéd). 2. Az emberi beszéd jellemzői című második modul a beszédet, mint meghatározóan verbális, az emberre jellemző közlésformát állítja előtérbe. A beszéd-tett elmélet paradigmái szerint, a beszédet elsődlegesen sajátos cselekvésként mutatja be. Egyúttal vázlatosan feltárja azt a bio-kibernetikai modellt, amely a reflexszerű és tudatos elemek kölcsönhatásaként megszülető beszédfolyamatot teszi érzékelhetővé. 3. A kisgyermekkori beszéd jellemzői fejezet tematikája szervesen nő ki az előbbiből, ugyanis -- a mi szempontunkból releváns életszakasznak -- a kisgyermekkornak a beszédjellemzőit vizsgálja. A beszéd és gondolkodás összefüggéseinek a feltárása, a szókincs- és mondatalkotási készség fejlesztésének kérdéskörei, a kommunikatív beszéd jellemzőinek a megismerése, mind-mind hasznos 4

6 háttérismeretet nyújtanak a pedagógusnak a továbbfejlesztés megfelelő módszereinek, eljárásainak a kiválasztásában. 4. A továbbfejlesztés színterei című negyedik modul azokat a beszédfejlesztési és beszédművelési felületeket térképezi fel, amelyek az óvodai és kisiskolás kori beszédtevékenység-fejlesztésben szinte napi aktualitásúak. A beszédfejlesztés kommunikációelméleti alapjainak az ismertetése után a nyelvi rétegek gyermeknyelvi megfelelőit mutatjuk be, a fonémák, a szavak, a mondatok szintereit. Ebben a fejezetben igyekszünk annak a ténynek kellő nyomatékot adni, hogy az iskolakezdő gyermek anyanyelvi nevelésének legfontosabb dimenziója éppen a beszédtevékenység fejlesztése, hiszen nélkülözhetetlen alapot jelent akár az írásolvasástanítás előkészítéséhez is. 5. A beszédfejlesztés / beszédművelés feladatkörei gyakorlási lehetőségek című zárófejezet, amint a témajelölés is mutatja, két nagyobb tematikus egységet foglal magába, amelyek egyúttal a beszédtevékenység fejlesztésének két nagy feladatkörét jelölik ki. A modul felépítésében az integráció elvét úgy igyekeztünk biztosítani, hogy a megfelelő elméleti eligazítás után/közben gyakorlati példákkal tettük a teoretikus részt érzékelhetőbbé. Az egyes modulok végén az önellenőrző / ellenőrző tesztek, kérdések révén arra igyekeztünk, hogy a hallgatónak legyen lehetősége felmérni önnön tudását, a fejezetben elsajátított ismeretek szintjét. A tantárgy elsajátítása során szerzett készségek Értékelni és értelmezni tudja önnön (pedagógusi) beszédfejlettségének szintjét, felismerve azokat az összetevőket, amelyek modell-értékűek lehetnek az óvodásokkal, kisiskolásokkal végzett beszédtevékenység-fejlesztő munkában, ill. javítani, kiegészíteni az arra rászoruló beszéd-összetevőket. Ki fogja választani a feltárt módszerekből, eljárásokból azokat, amelyek tanítói egyéniségének, illetve a tanulói közösségnek leginkább megfelelnek. Az előadások során alkalmazott eljárások, módszerek Az előadás módszere 5

7 - a kapcsolódó néhány terminus kialakítását alapozza meg. Ez a szemléltetés és magyarázat módszerével is összekapcsolható. A beszélgetés módszere - részben a hallgatók kérdéseire való válaszadást, részben a hallgatók aktivitásának a kiváltását szolgálja. A magyarázat módszere - az ok-okozati összefüggésekre való rávilágításnál, fogalmak alakításánál használatos. A szemináriumok során alkalmazott eljárások, módszerek Az egyéni és csoportmunka a szemináriumok során használatos. A beszélgetés, szemináriumi bemutatás (kiselőadás) és vita a hallgatók pedagógiai kompetenciájának és tudatosságának a fejlesztéséhez járul hozzá. IV Kötelező könyvészet (megtalálható Az Oktatásban Alkalmazott Pszichológia Tanszék, Szakkönyvtárában.) Sorszám Szerző Cím Hozzáférhetőség 1 Antal Sándor (2008.) Anyanyelvi nevelés az alsó tagozaton. Kolozsvári Tanszéki Könyvtár Egyetemi Kiadó, Adamikné Jászó A. Kálmánné B. Az anyanyelvi nevelés módszerei, Általános iskola 1- Tanszéki Könyvtár I. Kernya R. H. Tóth I. (2001) 4. osztály. CS V M Könyvtár, Kaposvár. 3 Em Griffin (2001) Bevezetés a kommunikációelméletbe. Harmat Kiadó, Budapest. Tanszéki Könyvtár 4 Hernádi Sándor (1999) 6 Péter Mihály (1991): Beszédművelés. Osiris Kiadó, Budapest. A nyelvi érzelemkifejezés eszközei és módjai. Tankönyvkiadó, Budapest. Tanszéki Könyvtár Tanszéki Könyvtár 7 Sugárné Kádár Júlia (1985) Beszéd és kommunikáció az óvodás- és kisiskoláskorban. Akadémiai Kiadó, Budapest Tanszéki Könyvtár 8. Toró J. Tánczos I. (2001): A beszédművelés tanítói kézikönyve. Erdélyi Tankönyvtanács, Kolozsvár. Tanszéki Könyvtár 6

8 V. Az előadások, szemináriumok során felhasznált specifikus anyagok, eszközök: Írásvetítő, Power Point bemutató, szemelvények nemzetközi kutatási eredményekből. VI. Részfelmérések/parciális vizsgák és találkozások terve/beosztása Az egyetemi félév során megtartandó előadások és szemináriumok időpontja és helyszíne az órarendben van feltüntetve Az előadások tematikája Dátum Tematika Alapfogalmak/kulcsszavak Forrásmunkák A hallgatók részvétele 1. hét Bevezető -- beszédkultúra, beszédfejlődés, Szabó Katalin (1997): Kommunikáció Az alapvető Beszéljünk a család, szociális háttér, szakirodalom és felsőfokon. (18 23) beszédről, ingerszegény környezet, beszédértés, szemináriumi tematika szóljunk a beszédprodukció, iskolaérettség, Sugárné Kádár Júlia (1985): Beszéd és áttekintése után hiányról! nyelvi kompetencia és performancia foglalja össze röviden kommunikáció az óvodás- és (szóban és írásban) a kisiskoláskorban. ( ) Kernya R. (2001, szerk): Az anyanyelvi beszédkultúra helyzetéről kialakult véleményét. nevelés módszerei, Általános iskola 1-4. osztály. ( ) Antal Sándor (2008): Anyanyelvi 2-3. hét I. modul: Kommunikációelméleti alapok a kommunikáció szerepe, helye, communicare, érintkezés, közlekedés, fizikai tér társadalmi tér, önreflexiós tér, nevelés az alsó tagozaton.(14 22) Terestyéni Tamás (2006): Kommunikációelmélet - a testbeszédtől az internetig (37-52) Szakirodalmi áttekintés az általános nyelvészeti háttérismeretek felidézése: a nyelv mint a 7

9 beszélő (jeladó, hírforrás, vezérlő), átviteli csatorna, hallgató (vevő, címzett, vezérelt) visszajelzés, - csatolás (feed-back), vokális-auditív csatorna, kinezikus- vizuális csatorna, ideográfikus csatorna melodikus csatorna Em Griffin (2001): Bevezetés a kommunikációelméletbe. (34 50) Gabnai Katalin (1995, szerk.): Ahogyan. A magyarországi személyközi kommunikáció. (79-85, ) legbonyolultabb jelrendszer, működésének szabályrendszere, a nyelvi (és nem nyelvi) kommunikációs tényezők feltárása, gyakorlati alkalmazások Trencsényi Borbála (1999): Anyanyelv és kommunikáció. (8-37, 42-49) 4-5. hét 2. modul: Az emberi beszéd jellemzői a beszéd mechanizmusa, beszédszervek, szükséglet, szocializáció társadalom normarendszere, beszédesemény és a beszédaktus megnyilatkozás, beszédmennyiség propozíció aktusa, illokució aktusa, perlokuciós összetevő, tudatos és a nem tudatos jelleg a beszéd mint eszköz, önkorrekció, automatizált elemek Péter Mihály (1991): A nyelvi érzelemkifejezés eszközei és módjai. ( ) Em Griffin (2001): Bevezetés a kommunikációelméletbe. (54 65, ) Szakirodalmi áttekintés Az élőbeszéd szerepeinek felidézése, a mondatfajták és a beszédszerepek lehetséges kapcsolatainak feltárása (egyéni házi dolgozatok, frontális megbeszélés) 6-7. hét 3. modul: A kisgyermek kori beszédjel lemzők gondolkodás és beszéd fejlődésének jellemzői, a kommunikatív beszéd jellemzői, gyakorisági jellemzők, szókincs és nyelvi struktúrák, szabályrendszer, beszédtechnika, elemkészlet, szabályrendszer, valóságtükrözés Antal Sándor (2008): Anyanyelvi nevelés az alsó tagozaton (49-56) Péter Mihály (1991): A nyelvi érzelemkifejezés eszközei és módjai. Szakirodalmi áttekintés Az óvodai és kisiskoláskori beszédjellemzők számbavétele, a továbbfejlesztés lehetőségeinek feltárása 8

10 fogalmi világ, belső beszéd, külső beszéd, szituatív, kommunikatív beszéd, artikulációs bázis, szó és mondatfonetikai eszközök (31-38), Hernádi Sándor (1999): Beszédművelés. (52-65), Deme László (1994): Nyelvünkről, (egyéni házi dolgozatok, frontális megbeszélés. használatáról. (79-85), Terestyéni Tamás (2006): Kommunikációelmélet - a testbeszédtől az internetig. (55-72) Kernya R. (2001, szerk): Az anyanyelvi nevelés módszerei, Általános iskola 1-4. osztály. ( ) 8-9. hét 4. modul: A továbbfejlesztés színterei beszédfejlesztés kommunikációelméleti alapok, óvodai-/ kisiskoláskori beszédfejlesztés, kommunikációs készség és beszédtechnika, tartalom és nyelvi szerkezetek, a gyermeknyelv rétegei fonémák, szavak, mondategységek, látszatértés, beszédértés, kétszavas mondatok, mondatszó, szituatív beszéd kontextusos beszéd, kötetlen beszélgetés, fonémahallás és - ejtés, szó- és hangelemzés Sugárné Kádár Júlia (1985): Beszéd és kommunikáció az óvodás- és kisiskoláskorban. (11 26), (33 74) Péter Mihály (1991): A nyelvi érzelemkifejezés eszközei és módjai. ( ) Deme László (1994): Nyelvünkről, használatáról. (88-95) Kernya R. (2001, szerk): Az anyanyelvi nevelés módszerei, Szakirodalmi áttekintés Az óvodai és kisiskoláskori beszédjellemzők számbavétele, a továbbfejlesztés lehetőségeinek feltárása (egyéni házi dolgozatok, frontális megbeszélés. 9

11 Általános iskola 1-4. osztály. ( ) Trencsényi Borbála (1999): Anyanyelv és kommunikáció. ( ) hét 5. modul: A beszédfejlesztés/beszéd művelés feladatkörei, gyakorlási lehetőségek BESZÉDFEJ- LESZTÉS hét 5. modul: A beszédfejlesztés/beszédművelés feladatkörei, gyakorlási lehetőségek kommunikációs szempontok, szókészlet gyarapítása, mondatszintű beszédfejlesztés, szóbeli szövegalkotás, beszédfejlesztés szerepjátékokkal mennyiségi gyarapítása szóhasználat helyessége, szógyűjtés szószervíz, a mondat szerepe, megszerkesztettség beszerkesztettség, beszédszerepek mondatfajták, beszédhelyzet, mondanivaló, memoriter-fejlesztés utánmondásos beszéd, szerepjátékos beszédfejlesztés, társas érintkezés telefonos beszéd, közlés-típusú beszéd, megbeszélés-témájú beszéd rábeszélés szerepű beszéd, kibeszélés helyes ejtés, köznyelvi kiejtési normák, helyesejtés-tanulás beszédlégzés, hangadás, artikuláció, gyorsasági gyakorlatok, időtartam ritmusgyakorlat, hangkapcsolat hangsúly, hanglejtés, beszédfolyamat változásai Antal Sándor (2008): Anyanyelvi nevelés az alsó tagozaton (67-77) Sugárné Kádár Júlia (1985): Beszéd és kommunikáció az óvodás- és kisiskoláskorban. ( ) Hernádi Sándor (1999): Beszédművelés. (21-33), Péchy Blanka (1974): Beszélni nehéz. ( , ) Gabnai Katalin (1995, szerk.): Ahogyan. A magyarországi személyközi kommunikáció. (38-49) Antal Sándor (2008): Anyanyelvi nevelés az alsó tagozaton (67-77) Hernádi Sándor (1999): Beszédművelés. ( , ) Szakirodalmi áttekintés Az óvodai és kisiskoláskori beszédjellemzők számbavétele, a továbbfejlesztés lehetőségeinek feltárása (egyéni házi dolgozatok, frontális megbeszélés. Szakirodalmi áttekintés A pedagógus szerepe a gyermekek szociális kompetenciájának fejlesztésében és társas kapcsolatainak alakításában (egyéni 10

12 BESZÉDMŰ- VELÉS hangmagasság, szünet, vegyes mélylégzés, alap-, pót- és lopott levegővétel, légzéstechnika hasonulások, összeolvadás, hangkiesés, betűejtés szóhangsúly, szakaszhangsúly és mondathangsúly, mozgás és beszéd összekapcsolása, beszéddallam elöl eső ereszkedő, emelkedő, végén eső Szabó Katalin (1997): Kommunikáció felsőfokon. ( ) Em Griffin (2001): Bevezetés a kommunikációelméletbe. ( ) Kernya R. (2001, szerk): Az anyanyelvi nevelés módszerei, Általános iskola 1-4. osztály. ( ) referátumok, megbeszélés). frontális 11

13 VII A felmérés módja Az egyetemisták tudásának felmérése a következőképen történik A tantárgy feldolgozása során kialakult fogalmak, kompetenciák folyamatos felmérése a szemináriumi tevékenységek és aktivitás által történik. A szemináriumi tevékenységekhez kapcsolódnak a kijelölt témákra készített házi dolgozatok. A vizsgán ezen túlmenően a tárgyhoz kapcsolódó elméleti ismeretek számonkérése is várható. A tantárgy gyakorlati jellegéből adódóan a félévi záróvizsga része a szóbeli vizsga is, amely egy bizonyos témával kapcsolatos beszédmű szabad előadását jelenti. Az értékelésben egyaránt szerepet kap a szövegkoherencia, a logikus gondolatmenet, illetve a szupraszegmentális tényezők (hangsúly, hanglejtés, beszédszünet,...) helyes használata. FIGYELEM! A szabadon elmondott szövegek témáihoz, címeihez alább ajánlok néhányat. Nem kötelező ezek közül választani, a hallgató más témáról is értekezhet. (a szövegkontextus: hallgatóság, helyszín, szabadon választható) Barátom a tanügyminiszter. A világ internetovábbját! Tombol a retrománia. Derűre-borúra fogyókúra. A szöveget nem szabad olvasni, időtartama max. 3 perc. A januári kontaktórán a gyakorlati részből lehet parciális vizsgát tenni. VIII Szervezési részletek Az előadásokon, szemináriumokon való aktív részvétel A vizsgán való részvétel előfeltétele bizonyos óraszámon való részvétel. A szemináriumi hiányzások nem haladhatják meg az összóraszám 33%-át, az előadásokról való hiányzás pedig az 50%-ot. A plagizálás (másolás) és a vizsgán való csalás a vizsgáról való kizárást vonja maga után. A jelölt a következő vizsgaszesszióban jelentkezhet ismét vizsgára. Tudományos dolgozat, referátum megírása A házi dolgozatoknak tükrözniük kell, hogy a hallgatókban kialakult tudásrendszert és szakmai kompetenciát. Az alapvető fogalmak kialakulásán túlmenően bizonyos szintű tájékozottságot igényel. A dolgozat kb. 3-4 oldalt tartalmaz. A házi dolgozatok témája egy bizonyos kereten belül egyéni választások alapján történik. A házi dolgozatokat az utolsó kontakt órán adják le a hallgatók. A házi dolgozat megírása hiányában nem vehetnek részt a vizsgán. Félévi írásbeli/szóbeli vizsga (%) A végső jegy 80%-át a vizsgai teljesítmény képezi, amíg a házi dolgozat 20%-os aránnyal jelenik meg a vizsgajegyben. A vizsga írásbeli és szóbeli jellegű, amely több feladatból áll. Ezek egy része kidolgozandó, vagy esszé típusú választ igényel, amelyeken belül a felhalmozott tudásrendszert, kialakult kompetenciát, kreativitást célozza. A másik része zárt, kiválasztandó választ igénylő kérdéseket tartalmaz. A szóbeli vizsgatétel egy választott témáról tartott, szabadon előadott kisértekezés. A vizsgadolgozatban elérhető összpontszám 1oo pont, amelyből 1o pont a megjelenés, 9o pont a teszt típusú feladatmegoldás és a szóbeli feladat között oszlik meg. A*-gal jelölt, kiemelt feladatok házi dolgozatként beküldendők 12

14 IX. Ajánlott irodalom Adamikné Jászó Anna ( 2006): Az anyanyelvi nevelés az ábécétől az érettségiig. Trezor Kiadó Budapest. Adamikné Jászó Anna (1991,szerk.): A magyar nyelv könyve. Budapest. Antal Sándor (2008): Anyanyelvi nevelés az alsó tagozaton. Kolozsvári Egyetemi Kiadó, Kolozsvár. Barnkopf Zsolt (2002): A kommunikáció könyve. Flaccus Kiadó, Budapest. Dankó Ervinné (2005): Nyelvi-kommunikációs nevelés az óvodában. Okker Kiadó, Budapest. Em Griffin (2001): Bevezetés a kommunikációelméletbe. Harmat Kiadó, Budapest. Gabnai Katalin (1995, szerk.): Ahogyan. A magyarországi személyközi kommunikáció. Marczibányi Kiadó, Budapest. Hernádi Sándor (1996): Magyar szó, magyar beszéd. Osiris Kiadó, Budapest. Hernádi Sándor (1999): Beszédművelés. Osiris Kiadó, Budapest. Korponay Györgyné (1991): Helyesejtés. Echo PR Kiadó, Veszprém. Nagy J. József (1988, szerk.): Anyanyelvi tantárgypesdagógia. Tankönyvkiadó, Budapest. Michael Cole Sheila L. Cole (2003): Fejlődéslélektan. Osiris Kiadó, Budapest. (Kognitív és biológiai fejlődés iskoláskorban, ) Nyelvédesanyánk Válogatta és szerk.: Hernádi Sándor és Grétsy László. Móra Ferenc Könyvkiadó, Budapest. Péchy Blanka (1974): Beszélni nehéz. Magvető Könyvkiadó, Budapest. Péter Mihály (1991): A nyelvi érzelemkifejezés eszközei és módjai. Tankönyvkiadó, Budapest. Sugárné Kádár Júlia (1985): Beszéd és kommunikáció az óvodás- és kisiskoláskorban. Akadémiai Kiadó, Budapest. Szabó Katalin (1997): Kommunikáció felsőfokon. Kossuth Kiadó, Budapest. Terestyéni Tamás (2006): Kommunikációelmélet - a testbeszédtől az internetig. Akti Typotex Kiadó, Budapest Toró J. Tánczos I. (2001): A beszédművelés tanítói kézikönyve. Erdélyi Tankönyvtanács, Kolozsvár. Trencsényi Borbála (1999): Anyanyelv és kommunikáció. AKG Kiadó, Budapest. 13

15 BEVEZETŐ GONDOLATOK fogalmak: beszédkultúra, beszédfejlődés, család, szociális háttér, ingerszegény környezet, beszédértés, beszédprodukció, iskolaérettség, nyelvi kompetencia és performancia Isten veled mondta a róka. Tessék, itt a titkom. Nagyon egyszerű: jól csak a szívével lát az ember. Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan. Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan ismételte a kis herceg, hogy jól az emlékezetébe vésse. Az idő, amit a rózsádra vesztegettél: az teszi olyan fontossá a rózsádat. Az idő, amit a rózsámra vesztegettem ismételte a kis herceg, hogy jól az emlékezetébe vésse. Az emberek elfelejtették ezt az igazságot mondta a róka. Neked azonban nem szabad elfelejtened. Te egyszer s mindenkorra felelős lettél azért, amit megszelídítettél Vétkesek közt cinkos, aki néma A szeretetben erős kis herceg, majd Babits szól hozzánk, szülőkhöz, pedagógusokhoz, a szelídítő munkában leginkább érintettekhez, a mi felelősségünkre hivatkozik, a megszólalás imperatívuszára figyelmeztet. Ez a jegyzet, a didaktikai hozadékán túl egy kicsit a mulasztások pótlására is vállalkozik, vagy arra legalább, hogy a leendő pedagógusok ráébredjenek a hiányra, felkeltsék másokban is a vágyat az embertől emberig vezető egyenes beszéd akarására. 14

16 Beszéljünk a beszédről, szóljunk a hiányról! Korunk technikai fejlődése, a számítógépek, a videotechnika előretörésével egyre inkább háttérbe szorul az ember-ember közötti verbális kommunikáció. Egyre kevesebb az igény és a lehetőség arra, hogy nyelvhasználók helyesen, ízes magyarsággal beszéljenek, sőt, hogy egyáltalán beszéljenek. A rohanó élettempó sok családban a szülő-szülő, szülő-gyermek közötti nyelvi kapcsolat beszűkülését/megszűnését eredményezi. A gyakorlati tapasztalatok és a tudományos megfigyelések egyaránt arra figyelmeztetnek, hogy a keveset beszélő, nem olvasó gyermekek gondolkodása, érzelemvilága szürkébb, szegényesebb, mint helyesen kommunikáló, olvasó társaiké, s ez hátrányt jelent számukra a társadalmi érvényesülésben is. Beszédfejlődés, család, szociális háttér A legtöbb családban alig van idő a közvetlen beszélgetésekre, pedig felnőtt, gyerek számára ez létfontosságú kapocs. A jó anyagi helyzetben lévő családok egy része megpróbál mindent megtenni a gyermek helyes beszédfejlődéséért. Igyekeznek a gyermeknek jó példát mutatni, választékosan beszélnek, igényesek saját nyelvhasználatukban. A gyereknek meséskönyveket, lexikonokat vásárolnak. Az utóbbi időben egyre több családban válik általánossá a házimozi. Céljuk minél több videofilm, - kazetta, CD megvásárlása, témájukat a pillanatnyi igény, a divat határozza meg, a tartalom nem fontos számukra. Ezekben a családokban sokszor nincs idő a gyermekekkel való foglalkozásra, a közvetlen kommunikációra. A gyermek kérdez, érdeklődik, és ez a rohanó családtagok számára gyakran teher. Így a gyermek számára egyetlen társ marad, a videó vagy a számítógép. Csakhogy a gép nem képes az érzelmek hullámhosszán működni, csupán a megszabott elektromágneses frekvencián. A kommunikáció pedig teljességgel aszimmetrikus, csupán a gép sugároz, közöl, az interaktivitás ha lehetséges is néha teljességgel nélkülözi az érzelmi hátteret, a biztatást, az elmarasztalást, a motiváció affektív lehetőségeit. A gyerek elfelejt beszélni, szókincse szűkül, nem lesz igénye a szép magyar beszéd. Sok hátrányos helyzetű családban nem jut pénz mesekönyvre, videóra, számítógépre, de sajnos nem jut idő és szeretet sem a gyerekekre. Pedig ezek a fontos dolgok nem kerülnek pénzbe. Valahol mélyen, a szülők lelkében vannak elrejtve, csak ki kellene őket szabadítani. Meg kell győzni őket arról, hogy a trágár beszéd mérgezi a most nyiladozó gyermeki nyelvet. A hátrányos helyzetű gyermekek beszédmegértési és beszédészlelési szintje alacsonyabb, mint a nem hátrányos helyzetűeké. Ennek pedig egyik legfőbb oka az ingerszegény környezet, amelyben élnek. A hátrányos és veszélyeztetett helyzetű gyerekek nyelvi fejlődésének, a nyelvi hátrányok leküzdésének, a felzárkóztatásnak leginkább kedvező terepe az óvoda. 15

17 Az óvodai élet során a hátrányos helyzetű gyermek beszédkultúrája sokat formálódik. Az óvoda az az első hely, ahol tanul helyesen beszélni, elsajátíthatja a legalapvetőbb nyelvi eszközök használatát. Az óvónőknek, tanítóknak tudatosítani kell a szülőben a helyes és szép beszéd igényének fontosságát. Sajnos azonban nagyon nehéz a családok, a szülők magatartását megváltoztatni, befolyásolni. Ez a célkitűzés akkor ütközik igazi akadályba, ha maga a pedagógus beszédfejlettsége nem felel meg a köznyelvi norma elvárásainak. A fentieket mérlegelve, válik mindinkább nyilvánvalóbbá a beszédtevékenység fejlesztésének, mint tantárgynak a jelenléte a tanító- és óvóképzés tantervében Beszédértés, beszédprodukció, iskolaérettség Az iskolaérettség a gyermek értelmi fejlettségének, testi állapotának és szociális magatartásának az életkorhoz, valamint az iskolai követelményekhez mért teljesítőképessége. Az iskolára való alkalmasságot jelző tényezők közül az értelmi fejlettség legfontosabb mutatója a nyelvi és kommunikációs készség színvonala. Az óvodai anyanyelvi nevelés feladata a beszédkészség olyan mértékű fejlesztése, hogy beiskolázáskor a gyermek feleljen meg az iskolakészültség követelményeinek. Valamennyi iskolai tevékenységi terület a nyelvi nevelés széles skáláját és mérhetetlen gazdag lehetőségeit rejti magában. Az iskolai beszédfejlesztés sokrétű és összetett feladatrendszer, amely a verbális kommunikáció minden tényezőjét kínálja. A beszédelsajátítás folyamatában igen jelentős szerepe van a beszédértésnek. A nyelvfejlesztés csak akkor lesz eredményes, ha a gyermek meg is érti a közölt információkat. A beszédértést nem szokás különválasztani a beszédkészségtől, hiszen annak szerves része. A beszédértés alapozza meg a beszédprodukciót. Nem szabad értelmetlen szavakkal terhelni a gyermek képzeletét. Szómagyarázatot kell alkalmazni, amit jól segíthet az érzékszervi érzékeltetés, a tapasztalatszerzés, a szemléltetés bármely formája (pl. kép, diapozitív, modell stb.). Kivételt képeznek a lírában megjelenített, költői képekben megfogalmazott, érzelmekre ható kifejezésmód, pl lila fecske, izzik a galagonya ruhája, a népi mondóka játékos, fiktív szövege, pl. An-tan-té-nusz. A beszédértés fejlesztésében kiemelkedő szerepe van a tanító tudatos, tervszerű munkájának és példamutató, kulturált nyelvhasználatának, kifejező előadásmódjának. A jövő gondolkodói ma az óvodában, az elemi iskola padjaiban ülnek. Az iskolának mindig is kiemelt feladatai közé tartozott az anyanyelvi nevelés. A beszéd az, aminek segítségével a gyerekek átveszik az előző nemzedékek tapasztalatait, közlik gondolataikat és másokét is megértik. A beszéd, a nyelv társadalmi értékőrző, értékközvetítő szerepéről van szó. Általa integrálódik a felnövekvő nemzedék a társadalomba. Ha a gyermek gondolatait, 16

18 érzéseit pontosan meg tudja fogalmazni, és választékosan ki tudja fejezni magát, már fél sikert ért el az érvényesülés útján. A beszédfejlesztés tantárgy célja, feladatai A tanulmányi útmutató a beszédnek, mint az emberre, talán leginkább jellemző tevékenységi formának a fejlesztési lehetőségeit igyekszik feltárni. Didaktikai-pedagógiai kötődéseinél fogva a leíró (deskriptív) részek mindig kapcsolódnak az alkalmazáshoz, esetenként fel-felerősödik a tantárgy normatív jellege (l. a köznyelvi kiejtési norma elvárásai) Alapvetően két területről nyújt néhány elméleti, ennél jóval több gyakorlati eligazítást: a. A jegyzet egyrészt az óvodás-és kisiskolás korú gyermek beszédfejlettségi mutatóiról ad rövid tájékoztatást, azzal a céllal, hogy az óvónőnek / tanítónak viszonyítási alapot nyújtson a gyermek beszédtevékenysége fejlesztésében. A gyakorlat-centrikus szemlélet itt azt is jelenti, hogy csak részben érintjük a beszédhibák javításának gyógypedagógiai vetületeit. Tesszük ezt annak tudatában, hogy az iskolákban/iskolaközpontokban működik a gyógypedagógiai szakrendelés. b. Másrészt a nyelvi kompetencia és performancia alakításának a tartalmi és formai követelményeit írja le, azokat a módszereket, eljárásokat, amelyek a beszédtevékenység hatékonysági mutatóit növelhetik. Nagyobb hangsúllyal a verbális közlésnek mint nyelvi kifejezőképességnek a fejlesztéséről van szó, (l. szó-, mondat- és szövegszintű beszédfejlesztési feladatkörök) valamint az elhangzó beszéd akusztikai összetevőinek alakításáról (l. szupraszegmentális eszközök a beszédművelés feladatkörei), ugyanakkor szó esik a nem verbális eszközöknek a közlés hatékonyságát növelő szerepéről is. 17

19 Érdemes utánanézni! önellenőrző, önművelő feladatok, gyakorlatok 1. Gyűjtsön legalább öt bizonyítékot annak a kijelentésnek az alátámasztására, mely szerint a modern kor emberének élőszóbeli kommunikációs lehetőségei beszűkültek! *Hogyan értelmezi a család szociális helyzetének és a kisgyerekkori beszédfejlettségnek az összefüggéseit? 3. Milyen anyanyelvi nevelési alapelvet kell tiszteletben tartania a pedagógusnak iskolakezdéskor, ha a tanulók beszédfejlettségének nagymérvű differenciáltságával találkozik? 18

20 Szakirodalmi jegyzék Antal Sándor (2008): Anyanyelvi nevelés az alsó tagozaton.(14 22) Kernya R. (2001, szerk): Az anyanyelvi nevelés módszerei, Általános iskola 1-4. osztály. ( ) Sugárné Kádár Júlia (1985): Beszéd és kommunikáció az óvodás- és kisiskoláskorban. ( ) Szabó Katalin (1997): Kommunikáció felsőfokon. (18 23) 19

SYLLABUS. Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humán Tudományi Tanszék Szak

SYLLABUS. Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humán Tudományi Tanszék Szak SYLLABUS I. Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Kar Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humán Tudományi Tanszék Szak Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája A tantárgy típusa Tantárgy

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

VIII. Szervezeti kommunikáció

VIII. Szervezeti kommunikáció BBTE, Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi kar, Szatmárnémeti egyetemi kirendeltség VIII. Szervezeti kommunikáció Szervezési- és vezetési elméletek 2013 Május 27 Gál Márk doktorandusz Közigazgatási

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom Helyesírás A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika 1.4 Szakterület

Részletesebben

PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ

PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ 1 / 5 1. feladat 5 pont Határozza meg a szocializáció fogalmát! A szocializáció a társadalomba való beilleszkedés

Részletesebben

Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról

Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról Babeş Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár Kar: Pszichológia és Neveléstudományok Kar, Pedagógia - Tanító és Óvodapedagógus Szak, Székelyudvarhelyi Kihelyezett Tagozat Egyetemi év : I. év Félév : 1. Általános

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Bölcsészettudományi Kar 1.3 Intézet/Tanszék Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszék 1.4

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra A tanulási folyamat születésünktől kezdve egész életünket végigkíséri, melynek környezete és körülményei életünk során gyakran változnak. A tanuláson a mindennapi életben

Részletesebben

Syllabus. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom

Syllabus. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Syllabus Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom Mai magyar nyelv V. (Mondattan) A tantárgy típusa DF DD

Részletesebben

Beszédfeldolgozási zavarok és a tanulási nehézségek összefüggései. Gósy Mária MTA Nyelvtudományi Intézete

Beszédfeldolgozási zavarok és a tanulási nehézségek összefüggései. Gósy Mária MTA Nyelvtudományi Intézete Beszédfeldolgozási zavarok és a tanulási nehézségek összefüggései Gósy Mária MTA Nyelvtudományi Intézete Kutatás, alkalmazás, gyakorlat A tudományos kutatás célja: kérdések megfogalmazása és válaszok keresése

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom Anyanyelv-pedagógia. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II.

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Anyanyelvi tantárgy-pedagógia IV. Tantárgy kódja TAB 1313 Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Anyanyelvi tantárgy-pedagógia IV. Tantárgy kódja TAB 1313 Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Anyanyelvi tantárgy-pedagógia IV. Tantárgy kódja TAB 1313 Meghirdetés féléve 5. Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 1+1 Előfeltétel (tantárgyi kód) TAB1310, TAB 1311 1óra előadás (a teljes évfolyamnak)

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és az elemi okatatás pedagógiája

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és az elemi okatatás pedagógiája SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és az elemi okatatás pedagógiája Fejlődéslélektan A tantárgy típusa DF

Részletesebben

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21.

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú óvodai programcsomag Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú képzés fogalma Kompetencia alapú képzésen az ismereteken alapuló, de a készségek,

Részletesebben

A spontán beszéd kísérőjelenségei

A spontán beszéd kísérőjelenségei 2013. április 25. A spontán beszéd kísérőjelenségei Neuberger Tilda Fonetikai Osztály A beszéd antropofonikus elmélete A beszéd biológiai alapja: azonos hangképző apparátus (Laver 1994) Elsődlegesen nem

Részletesebben

BABES BOLYAI TUDOMÁNYEGEYETEM PSZICHOLÓGIA ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYOK KAR GYÓGYPEDAGÓGIA SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 JÚLIUS

BABES BOLYAI TUDOMÁNYEGEYETEM PSZICHOLÓGIA ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYOK KAR GYÓGYPEDAGÓGIA SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 JÚLIUS BABES BOLYAI TUDOMÁNYEGEYETEM PSZICHOLÓGIA ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYOK KAR GYÓGYPEDAGÓGIA SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 JÚLIUS KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK 1. A gyógypedagógia alapfogalmai, elméletei, kapcsolata más tudományokkal

Részletesebben

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat

Részletesebben

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ!

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ! A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés Szolnok Városi Óvodák Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény Százszorszép Óvoda referenciahely: A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Fontos tudnivalók a Pszichológia pótvizsgához 10. évfolyamos tanulók számára

Fontos tudnivalók a Pszichológia pótvizsgához 10. évfolyamos tanulók számára Fontos tudnivalók a Pszichológia pótvizsgához 10. évfolyamos tanulók számára A pótvizsgán írásban kell számot adni a tudásodról. A feladatlap kitöltésére 45 perced lesz. Az írásbeli feladatlapon a következő

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Bölcsészettudományi Kar 1.3 Intézet/Tanszék Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszék 1.4

Részletesebben

I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. 2008/2009 I. félév

I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. 2008/2009 I. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING BUDAPEST 72. PF.: 35. 1426 / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 I. évfolyam TANTÁRGYI

Részletesebben

Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek

Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek CGB1203 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné dr. Kiss Katalin főiskolai docens A tantárgyfelelős

Részletesebben

A mozgás és a beszéd fejlődésének kapcsolata óvodáskorban

A mozgás és a beszéd fejlődésének kapcsolata óvodáskorban A mozgás és a beszéd fejlődésének kapcsolata óvodáskorban Konzulens: Paróczai Béláné Készítette: Szabóné Mézes Judit Minél többet tud valaki, annál több a tudnivalója. A tudással egyenes arányban nő a

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár 1.2 Kar Római Katolikus Teológia 1.3 Intézet Didaktikus Teológia 1.4 Szakterület Római

Részletesebben

Tantárgyi útmutató 2016/2017. I. félév

Tantárgyi útmutató 2016/2017. I. félév Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi útmutató 2016/2017. I. félév Tantárgy megnevezése Tantárgy kódja: Prezentációs- és íráskészség

Részletesebben

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév antárgy megnevezése antárgy kódja: Prezentációs- és íráskészség

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33 A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján

Részletesebben

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ!

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ! A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 06. OKTÓBER PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 06. OKTÓBER. tétel Mutassa be a pedagógia fogalmát, célját, tárgyát, feladatát! (Témakör: Általános pedagógia)

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsıoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. tanulmányokhoz I. évfolyam GM+PSZ szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti kommunikáció tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Üzleti kommunikáció Tanszék: Vállalkozás és

Részletesebben

TANULÁSI ÉS MUNKAMOTIVÁCIÓ ERŐSÍTÉSE 5. SZ. MELLÉKLET Modultematika

TANULÁSI ÉS MUNKAMOTIVÁCIÓ ERŐSÍTÉSE 5. SZ. MELLÉKLET Modultematika TANULÁSI ÉS MUNKAMOTIVÁCIÓ ERŐSÍTÉSE 5. SZ. MELLÉKLET Modultematika TÉMA OKTATÓ/TRÉNER ÓRASZÁM 1. CSOPORTÉPÍTŐ TRÉNING MODUL 12 1.1 Önálló bemutatkozás 1.2 Névlánc- egymás nevének ismétlése az ülésrend

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet

Részletesebben

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába SYLLABUS I. Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Kar Bölcsészettudományi Kar - Tanárképző Intézet Szak Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája Tantárgy megnevezése Beveztés a pszichológiába

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet

Részletesebben

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program Tematikus tananyag Tanulási program / Tanulói tevékenység Produktum/teljesítmény I. Bevezetés a tanulás fejlesztésének tanulásába 1. A T.F.T. célja, témakörei

Részletesebben

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák Zachár László A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák HEFOP 3.5.1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása Tanár-továbbképzési alprogram Szemináriumok Budapest

Részletesebben

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY 1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY DZ X DZS Előnyei: - magánhangzót könnyebb megtanulni

Részletesebben

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv TÉA- ÓA- Z 1-2 TATAO FOGAA, TÉNYÉG, ÓDZ FADAT A magyar ábécé kis- és nagybetűinek felismerése nyomtatott és kézírásos formában. A magyar ábécé kis-

Részletesebben

A projektidőszak (szeptember-november) tanterve. Anyanyelvismeret III.-IV. Osztály

A projektidőszak (szeptember-november) tanterve. Anyanyelvismeret III.-IV. Osztály Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investește în oameni! Axa prioritară 1 Educație și formare profesională în sprijinul

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár 1.2 Kar Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi kar 1.3 Intézet Kommunikáció,

Részletesebben

II. Gyermeknyelv, anyanyelvelsajátítás

II. Gyermeknyelv, anyanyelvelsajátítás II. Gyermeknyelv, anyanyelvelsajátítás 1. Általános kérdések 1. Általános kérdések általános ütem 1. Általános kérdések általános ütem univerzális jellegű 1. Általános kérdések általános ütem univerzális

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

Óratípusok. Dr. Nyéki Lajos 2016

Óratípusok. Dr. Nyéki Lajos 2016 Óratípusok Dr. Nyéki Lajos 2016 Bevezetés Az oktatási folyamatban alkalmazott szervezeti formák legfontosabb komponense a tanítási óra. Az ismeret-elsajátítás alapegysége a témakör. A tanítási órák felosztása,

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeș Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar 1.3 Intézet Kommunikáció, Közkapcsolatok

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA Közintézmények számvitele

A TANTÁRGY ADATLAPJA Közintézmények számvitele Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Str. Teodor Mihali nr. 58-60 Cluj-Napoca, RO-400591 Tel.: 0264-41.86.52-5 Fax: 0264-41.25.70 econ@econ.ubbcluj.ro www.econ.ubbcluj.ro A TANTÁRGY

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti kommunikáció 2010/2011 I. félév 1. sz. táblázat Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Üzleti kommunikáció Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Üzleti alapozó

Részletesebben

Tantárgyi követelmény

Tantárgyi követelmény Tantárgyi követelmény Multikulturális nevelés TKM2101 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné Dr. Kis Katalin főiskolai tanár

Részletesebben

1. KOMMUNIKÁCIÓS ALAPFOGALMAK

1. KOMMUNIKÁCIÓS ALAPFOGALMAK 1. KOMMUNIKÁCIÓS ALAPFOGALMAK 1 1.1. A kommunikációs folyamat 2 A kommunikáció a legáltalánosabb megfogalmazás szerint az információk áramlását jelenti. Elsődleges célja, hogy a kommunikációs folyamat

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája A pszichológia alapjai A tantárgy típusa DF

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Alkalmazott Pszichológia Intézet

Részletesebben

A kommunikáció szerepe a sportpedagógiában

A kommunikáció szerepe a sportpedagógiában Készítette: Dátum: 2008. 06. 06. A kommunikáció szerepe a sportpedagógiában A kommunikáció fogalma: A szó eredete szerint: communis (mn.) közös, általános communitas (fn.) közösség; communico (ige) közöl,

Részletesebben

Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv

Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója Olasz nyelv FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés 1. Társalgási feladat/interjú: három témakör interakció kezdeményezés

Részletesebben

A KOMMUNIKÁCIÓ ALAPJAI. - kommunikációs készségek oktatása gyógyszerészeknek. Dr. Heim Szilvia PTE ÁOK Családorvostani Intézet

A KOMMUNIKÁCIÓ ALAPJAI. - kommunikációs készségek oktatása gyógyszerészeknek. Dr. Heim Szilvia PTE ÁOK Családorvostani Intézet A KOMMUNIKÁCIÓ ALAPJAI - kommunikációs készségek oktatása gyógyszerészeknek Dr. Heim Szilvia PTE ÁOK Családorvostani Intézet A kommunikáció Osgood-Schramm körkörös kommunikációs modell Gondolatot megfogalmaz

Részletesebben

Statisztika 1. Tantárgyi útmutató

Statisztika 1. Tantárgyi útmutató Módszertani Intézeti Tanszék Nappali tagozat Statisztika 1. Tantárgyi útmutató 2015/16 tanév II. félév 1/6 Tantárgy megnevezése: Statisztika 1. Tantárgy kódja: STAT1KAMEMM Tanterv szerinti óraszám: 2+2

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Alkalmazott Pszichológia Intézet 1.4

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet

Részletesebben

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához Angol nyelv Általános jellemzők FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés Nincs értékelés 1. Társalgási feladat: - három témakör

Részletesebben

Üzleti kommunikáció TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. I. évfolyam. 2013/2014 I. félév

Üzleti kommunikáció TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. I. évfolyam. 2013/2014 I. félév I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti kommunikáció 2013/2014 I. félév 1. sz. táblázat Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Üzleti kommunikáció Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Üzleti alapozó

Részletesebben

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 TÁMOP 3.4.3 08/2 Elsődleges cél volt a gyermek személyiségét több irányból fejleszteni a kiemelkedő képességeit tovább csiszolni, a testilelki komfortérzetét

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsıoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet

Részletesebben

Gaskó Krisztina április 13. A könyvtár-pedagógia módszertana képzés. Készült Golnhofer Erzsébet anyagainak felhasználásával

Gaskó Krisztina április 13. A könyvtár-pedagógia módszertana képzés. Készült Golnhofer Erzsébet anyagainak felhasználásával Gaskó Krisztina 2011. április 13. A könyvtár-pedagógia módszertana képzés Készült Golnhofer Erzsébet anyagainak felhasználásával Mit várnak a pedagógusok az értékeléstől? Pontos információ a tanulók tudásáról

Részletesebben

Jogi alapok TANTÁRGYI PROGRAM. Valamennyi szak Levelező és Távoktatás tagozat I.évfolyam. 2011/2012. tanév I. félév

Jogi alapok TANTÁRGYI PROGRAM. Valamennyi szak Levelező és Távoktatás tagozat I.évfolyam. 2011/2012. tanév I. félév Jogi alapok Valamennyi szak Levelező és Távoktatás tagozat I.évfolyam 2011/2012. tanév I. félév 1/5 Jogi alapok Valamennyi szak/levelező és Távoktatás tagozat/i. évfolyam 2011/2012 tanév I. félév A tantárgyat

Részletesebben

Bevezetés a nyelvtudományba. 2. Fonetika

Bevezetés a nyelvtudományba. 2. Fonetika Bevezetés a nyelvtudományba 2. Fonetika Gerstner Károly Magyar Nyelvészeti Tanszék Fonetika A beszédhangok tudománya: az egyes hangok jellegével és képzésével, illetve a beszédészlelés folyamatával foglalkozik

Részletesebben

ACTA CAROLUS ROBERTUS

ACTA CAROLUS ROBERTUS ACTA CAROLUS ROBERTUS Károly Róbert Főiskola tudományos közleményei Alapítva: 2011 3 (1) ACTA CAROLUS ROBERTUS 3 (1) Módszertan szekció Összefogalalás MATEMATIKA TANÍTÁSA ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLYBAN BARANYAI

Részletesebben

Stratégiai és Üzleti Tervezés

Stratégiai és Üzleti Tervezés Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 06-1-383-8480 Cím: Budapest 72. Pf.: 35. 1426 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZAT Stratégiai és Üzleti Tervezés c. tárgy tanulmányozásához 2013/2014.tanév I. félév 1 A tantárgy

Részletesebben

SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Komplex elemzés. Pénzügy és számvitel alapszak Nappali tagozat 2015/2016. tanév II.

SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Komplex elemzés. Pénzügy és számvitel alapszak Nappali tagozat 2015/2016. tanév II. TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Komplex elemzés Pénzügy és számvitel alapszak Nappali tagozat 2015/2016. tanév II. félév A tantárgy rövid bemutatása: A Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Karán meghatározó

Részletesebben

MÉRLEG- ÉS EREDMÉNYELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához

MÉRLEG- ÉS EREDMÉNYELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 469-6798 Budapest 72. Pf.: 35. 1426 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZAT MÉRLEG- ÉS EREDMÉNYELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához Gazdálkodási és menedzsment szak Statisztikus

Részletesebben

Hátrányos helyzet = nyelvi hátrány?

Hátrányos helyzet = nyelvi hátrány? 68 Hátrányos helyzet = nyelvi hátrány? Hajdúné Csakajda Ildikó Hátrányos helyzet = nyelvi hátrány? Nyelvi fejlesztés az Arany János Kollégiumi Program 9. előkészítő évfolyamán a hódmezővásárhelyi Németh

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar 1.3 Intézet Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi

Részletesebben

Tantárgyi program 2012/2013. II. félév

Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Tantárgy megnevezése Prezentációs és íráskészségfejlesztés

Részletesebben

Célnyelvi mérés a 6., 8. és a 10. évfolyamon Tartalmi keret

Célnyelvi mérés a 6., 8. és a 10. évfolyamon Tartalmi keret Célnyelvi mérés a 6., 8. és a 10. évfolyamon Tartalmi keret 2014. december Célnyelvi mérés 10. évfolyamon Tartalmi keret Jogi szabályozás A 2014/2015. tanév rendjét szabályozó 35./2014. (IV.30.) EMMI rendelet

Részletesebben

A fonetik ar ol altal aban 2014. szeptember 15.

A fonetik ar ol altal aban 2014. szeptember 15. A fonetikáról általában 2014. szeptember 15. A félévben előforduló témák: Miben más a fonetika, mint a fonológia? Artikuláció, avagy beszédprodukció. Beszédakusztika. A Praat beszédelemző szoftver használata.

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 2 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2 (elmélet)

KÖVETELMÉNYEK. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 2 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2 (elmélet) A nyelvtudomány alapjai MAO1001 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2 (elmélet) kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Minya Károly főiskolai tanár Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Minya Károly

Részletesebben

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Képző neve, elvégzett szak Nyelvi játékok a fejlesztés szolgálatában Készítette: Munkácsi Andrea Nyelv és beszédfejlesztő szak levelező tagozat Konzulens:Fehér Éva főiskolai tanársegéd A beszéd maga a

Részletesebben

Minta. Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója

Minta. Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon,

Részletesebben

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Kompetencia alapú angol nyelvi tanító 2. A szakképzettség

Részletesebben

Meixner módszer. Diszlexia prevenciós olvasás tanulás

Meixner módszer. Diszlexia prevenciós olvasás tanulás Meixner módszer Diszlexia prevenciós olvasás tanulás Témák A módszer bemutatása Alkalmazás, IKT, előkészítő időszak A diszlexia prevenció, reedukáció 4/7/2014 copyright 2006 www.brainybetty.com 2 A Meixner-módszer

Részletesebben

Pénzügyi számvitel 1.

Pénzügyi számvitel 1. TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Pénzügyi számvitel 1. Pénzügyi és számviteli felsőoktatási szakképzés Államháztartási szakirány Nonprofit szakirány Pénzintézeti szakirány Vállalkozási szakirány Nappali tagozat 2015/2016.

Részletesebben

Értékelési szempont. A kommunikációs cél elérése és az interakció megvalósítása 3 Szókincs, kifejezésmód 2 Nyelvtan 1 Összesen 6

Értékelési szempont. A kommunikációs cél elérése és az interakció megvalósítása 3 Szókincs, kifejezésmód 2 Nyelvtan 1 Összesen 6 Összefoglaló táblázatok az emelt szintű vizsga értékeléséhez A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési

Részletesebben

Tanítói szak - Általános - Nappali tagozat - III. évfolyam - I. félév

Tanítói szak - Általános - Nappali tagozat - III. évfolyam - I. félév Tematika az Anyanyelvi tantárgy-pedagógia III. című tantárgyhoz (A nyelvtan és a helyesírás, valamint a fogalmazás tanítása) ELTE TÓFK 2014/2015. tanév Tanítói szak - Általános - Nappali tagozat - III.

Részletesebben

A pedagógia mint tudomány. Dr. Nyéki Lajos 2015

A pedagógia mint tudomány. Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógia mint tudomány Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógia tárgya, jellegzetes vonásai A neveléstudomány tárgya az ember céltudatos, tervszerű alakítása. A neveléstudomány jellegét tekintve társadalomtudomány.

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika 1.4

Részletesebben

ÖTÖDIK NEMZEDÉK: MULTIMÉDIA? dr. Magyar Miklós Kaposvári Egyetem

ÖTÖDIK NEMZEDÉK: MULTIMÉDIA? dr. Magyar Miklós Kaposvári Egyetem ÖTÖDIK NEMZEDÉK: MULTIMÉDIA? dr. Magyar Miklós Kaposvári Egyetem Mottó: Ha nem vagy része a megoldásnak, része vagy a problémának. (brit marketing alaptétel) Hogyan jelenik meg gondolkodásunkban a multimédia?

Részletesebben

Pedagógiai pszichológia

Pedagógiai pszichológia ."! Kelemen László Pedagógiai pszichológia Negyedik kiadás M\ «, t U. ^ i 1 t Tankönyvkiadó, Budapest, 1988 Tartalomjegyzék I. RÉSZ. A pedagógiai pszichológia általános kérdései 1. FEJEZET. A pedagógiai

Részletesebben

Gyógypedagógiai alapismeretek témakörei

Gyógypedagógiai alapismeretek témakörei Gyógypedagógiai alapismeretek témakörei 1. A gyógypedagógia fogalma, értelmezése (tárgya, célja, feladatai, integráció, szegregáció) 2. A fogyatékosság fogalma, kritériumai és területei (normalitás, okok,

Részletesebben

Társalgási (magánéleti) stílus

Társalgási (magánéleti) stílus Társalgási (magánéleti) stílus Meghatározás kötetlen társas érintkezésben használt nyelvi formák Általános jellemzők, elvárások közvetlen, Könnyen érthető, Személyiség kifejezése Kommunikációs funkciók

Részletesebben

A nyelvelsajátítás tipikus menete

A nyelvelsajátítás tipikus menete A nyelvelsajátítás tipikus menete Az emberek közötti alapvető kommunikációs csatorna a beszéd, azonban senki sem születik ennek kialakult változatával. Életünk folyamán fokozatosan alakul ki genetikai

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 4. SZ. MELLÉKLET Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése

Részletesebben

Követelmények. Pedagógiai tervezés és értékelés Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója

Követelmények. Pedagógiai tervezés és értékelés Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója Pedagógiai tervezés és értékelés M1014 Kollokvium M1002L - Legalább egy referátum készítése kiadott vagy választott témában. - Egy házi dolgozat készítése 10.000 leütés terjedelemben. (Két megadott cím

Részletesebben

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53) , (53) fax:(53)

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53) , (53) fax:(53) Beiskolázási tájékoztató a 2017/2018-as tanévre Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium OM azonosító: 032549 Telephely kódja: 001 2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 e-mail:

Részletesebben

ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT

ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Továbbképzési és vizsgaközpont ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT KONZULENS TANÁR: Dr. Szinger Veronika

Részletesebben