5.1. A sorokban álló állítások az oszlopokkal adott kategóriák melyikére jellemzıek? Alkalmazásportfólió. Szoftvermenedzsment.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "5.1. A sorokban álló állítások az oszlopokkal adott kategóriák melyikére jellemzıek? Alkalmazásportfólió. Szoftvermenedzsment."

Átírás

1 5.1. A sorokban álló állítások az oszlopokkal adott kategóriák melyikére jellemzıek? 1. Célja a szervezetnél lévı szoftverek által nyújtott szolgáltatások áttekinthetıségének, mérhetıségének és összhangjának javítása. 2. Megmutatja, milyen függések vannak a szervezet szoftverei között (pl. használja a másikat, vagy együtt tud mőködni a másikkal, vagy kizárja a másikat). 3. A szoftvervagyont érintı bármilyen döntés megalapozását szolgálhatja. 4. Beletartoznak az egy-egy adott szoftver beszerzésével vagy fejlesztésével kapcsolatos irányítási és végrehajtási funkciók. 5. A szoftverek között duplikációk, átfedések, illeszkedési problémák feltárása. 6. A szoftverek között feltárt duplikációk, átfedések, egymáshoz és a vállalati szabványokhoz nem illeszkedı megoldások megszüntetése. 7. A szoftverekkel kapcsolatos fejlesztési, mőködési és karbantartási költségek csökkentése szervezeti szintő szabványosítás, integráció révén. 8. Választ tud adni arra a kérdésre, hogy milyen alkalmazások vannak a szervezetnél. 9. Az eredményesség javítása az üzleti szükségletekhez jobban illeszkedı szolgáltatások kialakítását célzó fejlesztési projektek révén. 10. Megmutatja, hogy a szervezet szoftverei milyen mőszaki és architekturális környezethez hardverhez, operációs rendszerhez, adatbáziskezelıhöz, programozási környezethez kötıdnek. Szoftvermenedzsment Alkalmazásportfólió menedzsment Nyilvántartás Elemzés Konszolidáció Racionalizálás

2 140 Gazdasági informatika 5.2. Határozza meg, hogy a szoftver életciklusfolyamatok szabványa szerint az alábbi sorokban álló állítások az oszlopokban álló mely életciklusfolyamatokra igazak! Beszerzési folyamat Dokumentálási folyamat Erıforrásbiztosítási foly. Karbantartási folyamat Fejlesztési folyamat Igazolási folyamat Érvényesítési folyamat 1. A támogatási folyamatok közé tartozik. 2. A termék szerzıdéses követelményeknek megfelelıségét bizonyítja. 3. A szervezeti folyamatok közé tartozik. 4. A mőszaki nézetbe tartozik. 5. A termék terveknek, azaz más termékeknek megfelelıségét bizonyítja. 6. A szerzıdéses nézetbe tartozik Határozza meg, hogy az alábbi sorokban adott tevékenységek a projektfolyamat melyik vetületébe tartoznak! A projekt célja az önkormányzat építéshatósági szakigazgatási eljárásait támogató szoftver kifejlesztése Fejlesztési folyamat 1. Gondoskodás arról, hogy adott fejlesztési tevékenységhez a végrehajtó projekttagok a terv szerint rendelkezésre álljanak. 2. A tesztspecifikációk sablonjának kialakítása, és ehhez a kitöltési utasítás elkészítése. 3. A tesztspecifikációk megírása a részletes funkcióspecifikációk alapján. 4. Annak ellenırzése, hogy a tesztelést a tesztspecifikációk szerint hajtották végre. 5. A tesztelés során feltárt hibák javítása. A fejlesztendı terméket érintı jogszabályok és szabványok 6. tanulmányozása. 7. A projekt végrehajtása alatt elkészült tervek, termékek verzióinak nyilvántartása Támogatási folyamatok Szervezeti folyamatok 8. Új technológiát ismertetı tanfolyam megszervezése.

3 A szoftver életciklusa Egy városi közlekedési forgalmat figyelı és a forgalomirányítást támogató információs rendszerre vonatkozó interjúk a következı követelményeket tárták fel: A rendszernek adatokat kell szolgáltatni A személygépjármővek, motorkerékpárok, kerékpárok és tömegközlekedési eszközök áramlására vonatkozóan évszakokra, napokra, speciálisan munkanapokra és munkaszüneti napokra, valamint napon belüli idıszakokra bontva; a tömegközlekedésben résztvevık számáról; a város és a városon kívülrıl érkezık áramlásáról régió szerinti felbontásban (adott területekrıl merre mennyi ember mozog); a közlekedéssel eltöltött idırıl (a közlekedık számával súlyozott átlagban); útvonalhálózatról, és az utak, útvonalszakaszok áteresztıképességérıl. A rendszernek operatívan támogatást kell nyújtani a térfigyelı kamerák és forgalomszámláló berendezések adatainak győjtéséhez és kiértékeléséhez; a közlekedést irányító lámpáknak a forgalom intenzitásához igazodó, optimális vezérlésének beállításához; váratlan rendkívüli helyzetek (közúti baleset, üzemképtelenné vált gépjármő, közmő meghibásodás, közmőjavítási munkálatok által okozott akadály) kezelésére; elıre ismert (bejelentett) rendkívüli helyzetek (közutat érintı tömegrendezvények, különleges jármőszerelvény áthaladása, jármő-menetoszlop áthaladása, javításifelújítási munkálatok) kezelése; a tömegközlekedés napi szinten, valamint napon belüli idıszakok szintjén hatékony (a forgalom intenzitásához, a tömegközlekedési eszközökre várakozók számához dinamikusan igazodó, kielégítı, de a költségeket minimalizáló) kiszolgálásához. A rendszernek támogatást kell nyújtani a városi közlekedés alakítására vonatkozó elemzések, különbözı távú tervek készítéséhez, taktikai és stratégiai döntések meghozatalának támogatásához. Ilyen támogatandó feladatok: További térfigyelı kamerák és forgalomszámláló berendezések beszerzésének és elhelyezésének tervezése. Utak, útszakaszok felújításának és a közmővek felújításának összehangolt tervezése. A felújítási munkák ütemezésének optimalizálása. A rendkívüli esetek gyakoriságának, területi eloszlásának elemzése a megelızés és az ilyen esetek kezelésére való jobb felkészülés céljából. Forgalomterelési módszerek lefektetése. A tömegközlekedés szükséges átszervezését feltáró elemzések végrehajtása. Pl. egyes járatok útvonalának módosítása, új járatok indítása, dinamikus járatok létrehozása (taxi jelleggel közlekedı buszjáratok, mint pl. az iskolabusz). A nagy utasforgalmat generáló cégekkel és cégcsoportokkal összehangolt közlekedéstervezés: így a munkába járást könnyítı utak, útszakaszok kialakítása, tehermentesítése, a tömegközlekedésnek (az indított járatoknak) a munkaidıhöz igazított tervezése. Agglomerációs tervek kialakítása és ezek összehangolása a városon kívülrıl érkezı nagy forgalmat generáló transzferek kezelését célzó tervekkel. Az interjúk választ adtak még a következı kérdésekre is, amelyeket a válaszok részletezése nélkül sorolunk fel. az egyes adatcsoportoknak mely szervezetek az adatgazdái;

4 142 Gazdasági informatika mely szervezetek illetve munkakörök lesznek a rendszer felhasználói; a rendszer szolgáltatásai kiknek milyen formában álljanak rendelkezésre; kik (milyen beosztás, munkakör betöltıi) a kritikus helyzetek kezelésének felelısei; milyen szabályok és szervezeti keretek között történjen az üzemeltetés. Az elmondottak alapján határozza meg, mirıl fog szólni a rendszer fogalmi (szakterületi) tervén belül az adattervezési fejezet, a feldolgozástervezési fejezet és a rendszer környezetérıl (kezelendı események, érintett környezet, felhasználói felület) szóló fejezet? Az adattervezési fejezetben különítse el az OLTP adatbázisra, illetve az OLAP funkciókat kiszolgáló adattárházra vonatkozó témákat. Hasonlóan a feldolgozástervezési fejezetben különítse el az operatív mőködés támogatását az elemzési feladatok, valamint a funkcionális és stratégiai irányítás támogatásától! Az elmondottakból milyen közlések vonatkoznak az orgverre? Esetleges további interjúkkal milyen kérdéseket kellene tisztázni annak érdekében, hogy a fejlesztık támpontokat kapjanak a logikai és a fizikai szintő tervek elkészítéséhez is? 5.5. Mit értenek rendszerszervezési változatok alatt? Egy projekten belül milyen okból adódik általában több rendszerszervezési változat? Legkésıbb meddig kell választani a rendszerszervezési változatok közül? A követelmények olyan részhalmazait, amelyek egymással konzisztens és együttesen megvalósítható követelmények tartalmaznak. Az összegyőjtött követelmények együttvéve ellentmondásosak, illetve nem férnek bele az idı, pénz és erıforrások által korlátozott projektbe. A tervezés megkezdése elıtt ( dobozos termékek esetében kivételesen elıfordulhat, hogy a telepítéskor) Milyen összefüggést lát a rendszerelmélet fekete doboz módszere és a szoftvertervezésen belüli feldolgozástervezés között? 5.7. Milyen hasznos következményei vannak a fekete doboz módszer szoftvertervezésben való alkalmazásának?

5 A szoftver életciklusa Határozza meg hogy a sorokban adott állítások a szoftverfejlesztésnek az oszlopokban adott fejlesztési szakaszai (tevékenységei) melyikét jellemzik! Elemzés Tervezés Kivitelezés (szőkebben vett) Integráció, integrációs teszt Minıségi teszt Szoftver bevezetése 1. Ennek során történik meg az adatmigráció. 2. Célja a szoftver validációja, lehetıleg az alkalmazási környezetben. 3. Egyik terméke az architektúramodell. 4. A különbözı fejlesztık, fejlesztı teamek által létrehozott egységekbıl, alacsonyabb szintő komponensekbıl, inkrementumokból összeállítják a magasabb szintő kompozíciókat. 5. Termékei a rendszerszervezési változatok. 6. Egyik módszere: interjúk készítése a felhasználói oldal képviselıivel. 7. Elvégzik a szoftver forráskódjának megírását (röviden kódolását) és a szoftveregységek tesztelését. 8. Egyik feladata a próbaüzemi teszt. K 9. Egyik változata a próbaüzemi teszt. 10. Szoftver beszerzése (nem fejlesztése) esetén csak ezek a tevékenységek merülnek fel. 11. Az adott kompozíció közvetlen komponensei együttmőködésének helyességére koncentrál. 12. Termékei közé tartoznak a funkcionális modulok közötti interfészek specifikációi. 13. Az interfésztervek alapján készült tesztspecifikációk szerint végzik Mi a különbség vagy a kapcsolat az architekturális tervezés és a nagyvonalú terméktervezés között? Az elıbbi: nem-funkcionális követelményeket teljesítı megoldások elkülönítését szolgáló nagyvonalú szerkezet és sémák Az utóbbi: a szoftver funkcionális modulokra felbontása. Mindkettı: nagyvonalú tervezés (az elıbbi részletes megoldási sémáit nem számítva). nagyvonalú terméktervezés, a terméktervezés és a részletes szoftvertervezés között? a részletes szoftverterv és a megoldásmodell között? A nagyvonalú terméktervezés és a részletes szoftvertervezés összetevıi a terméktervezésnek. A nagyvonalú terméktervezés a szoftver funkcionális modulokra bontásával és a modulok közötti együttmőködéssel foglalkozik. A részletes szoftvertervezés: a modulok belsı szerkezetével, mőködési mechanizmusával foglalkozik. Az elıbbi: csak az alkalmazási szintre vonatkozó döntéseket tartalmaz. Az utóbbi: a terméktervnek az architektúramodell által kidolgozott struktúrát és mintákat maradéktalanul érvényesítı vmítva).

6 144 Gazdasági informatika Pótolja az alábbi ábrán a szintek és a rétegek neveit a SunTone módszertan rendszerarchitektúra sémája szerint! A sorokban olvasható állítások a szoftverüzemeltetési, szolgáltatás-támogatási folyamat mely alfolyamataira jellemzıek. Az ITIL szerinti alfolyamatok az oszlopokban adottak. 1. A javított, módosított és engedélyezett szoftverváltozatot összeállítja és teríti a felhasználó környezetben. 2. Amennyiben a bejelentett hiba, akadály oka ismert, ez az alfolyamat végzi annak gyors elhárítását, vagy javaslatot ad az akadály megkerülésére. 3. Ezt az alfolyamatot egy javítási igény indítja el. 4. A többi alfolyamat számára konzisztens központi nyilvántartást biztosít. 5. Kideríti a bejelentett hiba, akadály okát. 6. Erre az alfolyamatra akkor is szükség van, ha a hiba nem a szoftverben, hanem a felhasználói környezetben fennálló akadály, ami csak ezen alfolyamat segítségével hárítható el. Incidenskezelés Problémakezelés Változáskezelés Kiadáskezelés Konfigurációkezelés

7 5.12. Szolgáltatási szint menedzsment A szoftver életciklusa 145 Az ITIL szerint mi képezi az alábbi feladatok tartalmát? Az informatikai szolgáltatás kielégítı szintjének biztosítása, minıségének folyamatos javítása. Kapacitásmenedzsment Rendelkezésreállás menedzsment Informatikai szolgáltatás folytonosságának irányítása Informatikai szolgáltatás pénzügyi irányítása Gondoskodás a szükséges erıforráskapacitás rendelkezésre állásáról és a meglevı erıforrások minél jobb kihasználásáról. A szolgáltatásokra, infrastruktúrára vonatkozó olyan rendelkezésreállási célok elérését segíti, amely költséghatékony és támogatja az üzleti célok elérését. Támogatja az üzletmenet-folytonosságot az informatikai szolgáltatás és infrastruktúra üzleti igényeknek megfelelı, elfogadott idın belül történı helyreállításával. A költségek feltérképezése, gondoskodás a szolgáltatások gazdaságos mőködtetésérıl. Az ITIL-ben milyen feladatcsoport összetevıi a fentebb felsorolt feladatok? Szolgáltatás biztosítása feladatcsoport elınyei? Mik a komponens alapú fejlesztés életciklusmodell szerinti fejlesztés lemezhetısége, tesztelhetısége, változtathatósága, stabilitása is. hátrányai? em alkalmazhat ha a követelmények módosításához a felhasználó (az ügyfé a menedzserek nézıpontját? a fejlesztık nézıpontját? A RUP életciklusmodell milyen elemeiben veszi figyelembe a projekt érettségi fázisai fogalmak és az ezekhez tartozó mé az objektumorientált technológiát (megközelítési módot) támogatja; meghatározza az iterációkon belül végrehajtandó fejlesztı és támo

8 Gazdasági informatika A megfelelı oszlopokba tett -szel jelezze, hogy az alábbi sorokban álló állítások mely melyik életciklusmodellekre igazak! (Lehetnek olyan állítások, amelyek többféle modellre is igazak a felsoroltak közül.) 1. Rövidebb idın belül állnak elı mőködı részek, így mindenképpen csökkenek a hosszú átfutási idıbıl eredı kockázatok, de a teljes rendszer lassan készül el. 2. A párhuzamos tevékenységek irányítása nehéz feladat. A már mőködı részeket és a késıbbi lépések eredményeit újra és újra integrálni kell. 3. Erıskező projektvezetés hiányában a felhasználói igények parttalan szaporodásához vezethet. 4. Gyorsan elkészülnek az ember-gép kommunikációval kapcsolatos funkciók, viszont nem derül fény azokra a belsı kapcsolatokra, amelyek nincsenek közvetlen összefüggésben a felhasználói felületen megjelenı tartalommal. 5. Nagyon hosszú idı telik el a kivitelezés megkezdéséig. 6. A projekt egyszerően ütemezhetı, irányítható. Csak a szakaszok végén van visszacsatolás. 7. Az egyes iterációk menedzselése egyszerő, mert az egyes iterációk termékei jól definiálhatók, az elkülönített iterációk jól tervezhetık, kivitelezhetık, ellenırizhetık. 8. Világos képet ad arról, hogy adott tevékenység és annak terméke mely korábbi tevékenység termékének kell megfeleljen. Ezt a modellt követı projekt is egyszerően ütemezhetı, irányítható. 9. Feltételezi, hogy a követelmények pontosan ismertek és nem változnak. 10. A modell szerint a terveket tesztelı prototípus is készül. Vízesés modell V modell Evolúciós fejlesztés Inkrementális modell (Boehm féle) spirálm. RUP modell K

9 A szoftver életciklusa A komponens alapú fejlesztés életciklusmodell következı folyamatábrájának megfelelı dobozaiban helyezze el az alábbi tevékenységeket! Tervezés Validálás Komponensek adaptálása Komponensek alkalmassági értékelése Komponensek elemzése Követelmények meghatározása Követelmények módosítása Kivitelezés, komponensek integrálása fehér doboz szürke doboz fekete doboz

10 148 Gazdasági informatika Határozza meg, hogy a sorokban adott állítások az oszlopokban adott mely jelzıkre igazak! moduláris strukturált folyamatvezérelt eseményvezérelt adatvezérelt felhasználóvezérelt objektumorientált 1. Módszertancsoport jelzıje. K 2. Megközelítési mód jelzıje. 3. Ez a megközelítési mód felismerte, hogy a komplex rendszerek tervezését, fejlesztését megkönnyíti, ha K K azokat viszonylag független, önállóan megérthetı, fejleszthetı, tesztelhetı modulokra bontjuk. 4. Ez a megközelítési mód megalkotta szerkezet és a viselkedés ilyen egységét, amely a lehetséges legkevesebbet feltételezi a környezetérıl. 5. Az ilyen módszertanok kialakulása együtt járt a tranzakció-orientált feldolgozások iránti igény megjelenésével. 6. Az ilyen módszertanok a kifejlesztendı rendszert egyoldalúan a feldolgozási célok szerint tagolták. 7. Az ilyen módszertanok megjelenése az adatbázisok használatának elterjedéséhez köthetı. 8. Az ilyen módszertanban önálló és domináns vetületként jelenik meg az adatstruktúrák tervezése (az adatmodellezés). 9. Az ilyen megközelítési módban önálló és domináns vetületként jelenik meg az adatstruktúrák tervezése (az adatmodellezés). 10. Az ilyen módszertanok szoros kapcsolatban állnak a prototípuson alapuló életciklusmodellel, illetve az evolúciós fejlesztéssel. 11. Ez a megközelítési mód a fokozatos lebontás (hierarchikus lebontás / fokozatos finomítás) módszerét követi. 12. A jelzıvel minısített kategória meghatározza a figyelembe vett célkitőzések és feltételek mellett K legjobb gyakorlatnak számító termék-, folyamat- és szervezeti sémákat. 13. A jelzıvel minısített kategória sajátos absztrakciós szemléletet, fogalomrendszert, eszköztárat, elemzési (felbontási) és konstrukciós elveket határoz meg.

11 A szoftver életciklusa elje be, hogy a sorokban álló tényekbıl közvetlenül a szoftver mely minıségi jellemzıjére lehet következtetni! (Lehetnek több minıségi tényezıvel összefüggı tények is.) A minıségi jellemzık az MSZ ISO/IEC 9126 szabvány szerint értelmezendık. 1. A szoftver tervdokumentációja jól tagolt. Egyértelmővé teszi, hogy melyik döntés (tervelem) milyen követelmény teljesítése érdekében vagy milyen korlát figyelembe vétele okán született. 2. A szoftver fel van készítve a szabálytalan felhasználói akciók, hibás bemeneti adatok visszautasítására. 3. A szoftver eleget tesz a támogatott szakterületre vonatkozó szabványoknak, szabályoknak, törvényi elıírásoknak. 4. A szoftver nem használja ki valamely adatbáziskezelı különleges adottságait, lehetıségeit. 5. Az új szoftver felhasználói felülete nagymértékben hasonlít az alkalmazottak által eddig megszokotthoz. 6. A szoftver lényegesen különbözı teljesítményő erıforrásokon is mőködıképes, a szoftver által felhasznált erıforrások mennyisége, teljesítménye rugalmasan a terheléshez igazítható. 7. A szoftver megakadályozza a funkcióihoz és az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, nyilvántartja a felhasználói tevékenységeket. 8. Az egyes funkciók interfészei jól definiáltak, ezért a szoftver egyszerően tesztelhetı. 9. A szoftver a saját eszközeinek felhasználásával könnyen igazítható különbözı alkalmazási környezetekhez. 10. A szoftver lehetıvé teszi, hogy bizonyos szolgáltatásait más alkalmazások is elérjék (használják). 11. A szoftver az iparági szinten legáltalánosabban elfogadott technológiai szabványokat követi. Funkcionalitás Megbízhatóság K Használhatóság Hatékonyság Karbantarthatóság Hordozhatóság K

12 150 Gazdasági informatika

Alkalmazásportfólió. Szoftvermenedzsment. menedzsment. Racionalizálás. Konszolidáció. Nyilvántartás. Elemzés

Alkalmazásportfólió. Szoftvermenedzsment. menedzsment. Racionalizálás. Konszolidáció. Nyilvántartás. Elemzés Megjegyzés: Egyes megoldásokban, ahol -szel kell jelölni a helyes választ, K (= közömbös) jelzés arra utal, hogy az és az hiánya egyaránt elfogadható (= valami lehetséges, de nem jellemzı). 5.1. A sorokban

Részletesebben

Gazdasági informatika alapjai

Gazdasági informatika alapjai PSZK Mesterképzési és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Gazdasági informatika alapjai

Részletesebben

Információs rendszerek Információsrendszer-fejlesztés

Információs rendszerek Információsrendszer-fejlesztés Információs rendszerek Információsrendszer-fejlesztés A rendszerfejlesztés életciklusa problémadefiniálás helyzetfeltárás megvalósítási tanulmány döntés a fejlesztésrıl ELEMZÉS IMPLEMENTÁCIÓ programtervezés

Részletesebben

MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA OKLEVELES KÖNYVVIZSGÁLÓI TANFOLYAM SZÁMVITELSZERVEZÉS ÍRÁSBELI VIZSGA 2011.11.16. MEGOLDÁS

MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA OKLEVELES KÖNYVVIZSGÁLÓI TANFOLYAM SZÁMVITELSZERVEZÉS ÍRÁSBELI VIZSGA 2011.11.16. MEGOLDÁS MGYR KÖNYVVIZSGÁLÓI KMR OKLEVELES KÖNYVVIZSGÁLÓI TNFOLYM SZÁMVITELSZERVEZÉS ÍRÁSBELI VIZSG 2011.11.16. 2 1. feladat: 1.1 következő ESZKÖZMOZGÁSNEM táblában adja meg a hiányzó adatértékeket! ESZKÖZMOZGÁSNEM

Részletesebben

A szoftver-folyamat. Szoftver életciklus modellek. Szoftver-technológia I. Irodalom

A szoftver-folyamat. Szoftver életciklus modellek. Szoftver-technológia I. Irodalom A szoftver-folyamat Szoftver életciklus modellek Irodalom Ian Sommerville: Software Engineering, 7th e. chapter 4. Roger S. Pressman: Software Engineering, 5th e. chapter 2. 2 A szoftver-folyamat Szoftver

Részletesebben

Informatikai ellenırzések, az informatika szerepe az ellenırzések támogatásában

Informatikai ellenırzések, az informatika szerepe az ellenırzések támogatásában Nincs informatika-mentes folyamat! Informatikai ellenırzések, az informatika szerepe az ellenırzések támogatásában Oláh Róbert számvevı tanácsos Az elıadás témái 2 Miért, mit, hogyan? Az IT ellenırzés

Részletesebben

Információbiztonsági Szabályzat elkészítése és javasolt tartalma. Debrıdy István Németh Ákos

Információbiztonsági Szabályzat elkészítése és javasolt tartalma. Debrıdy István Németh Ákos Információbiztonsági Szabályzat elkészítése és javasolt tartalma Debrıdy István Németh Ákos 2013. évi L. törvény Az e törvény hatálya alá tartozó elektronikus információs rendszerek teljes életciklusában

Részletesebben

Teszt terv Új funkció implementációja meglévı alkalmazásba

Teszt terv Új funkció implementációja meglévı alkalmazásba Teszt terv Új funkció implementációja meglévı alkalmazásba Passed Informatikai Kft. www.passed.hu Farkas Gábor 2007-P-123-45-T-1-1 IIR - Test Manager course 2 Szerepkör Név Aláírás Aláírás dátuma IT Projekt

Részletesebben

Az ITIL egyszeruen. avagy. híd

Az ITIL egyszeruen. avagy. híd Az ITIL egyszeruen avagy híd 1 A piaci megatrend millió USD 300 Üzemeltetés (outsourcing) Üzembeállítás és támogatás 200 Alkalmazáskészítés Rendszer- és hálózatintegrálás 100 Informatikai tanácsadás és

Részletesebben

4. Információrendszer fejlesztése

4. Információrendszer fejlesztése 4. Információrendszer fejlesztése 4.1. Bevezetés 4.2. A szoftverrendszerek fejlesztésének folyamata és eszközei 4.3. Célkitőzés, követelmények 4.4. Tervezés 4.5. Modellezési technikák 4.6. Kivitelezés

Részletesebben

30 MB INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR

30 MB INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR 30 MB DOMBORA SÁNDOR BEVEZETÉS (INFORMATIKA, INFORMATIAKI FÜGGŐSÉG, INFORMATIKAI PROJEKTEK, MÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI FELADATOK TALÁKOZÁSA, TECHNOLÓGIÁK) 2016. 09. 17. MMK- Informatikai

Részletesebben

Szigma Integrisk integrált kockázatmenedzsment rendszer

Szigma Integrisk integrált kockázatmenedzsment rendszer Szigma Integrisk integrált kockázatmenedzsment rendszer A rendszer kidolgozásának alapja, hogy a vonatkozó szakirodalomban nem volt található olyan eljárás, amely akkor is megbízható megoldást ad a kockázatok

Részletesebben

A szoftver-folyamat. Szoftver életciklus modellek. Szoftver-technológia I. Irodalom

A szoftver-folyamat. Szoftver életciklus modellek. Szoftver-technológia I. Irodalom A szoftver-folyamat Szoftver életciklus modellek Irodalom Ian Sommerville: Software Engineering, 7th e. chapter 4. Roger S. Pressman: Software Engineering, 5th e. chapter 2. 2 A szoftver-technológia aspektusai

Részletesebben

6. A szervezet. Az egyik legfontosabb vezetıi feladat. A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése,

6. A szervezet. Az egyik legfontosabb vezetıi feladat. A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése, 6. A szervezet Az egyik legfontosabb vezetıi feladat A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése, 1 Formális és informális szervezetek A formális szervezet formákban

Részletesebben

Területi tervezés, programozás és monitoring

Területi tervezés, programozás és monitoring Területi tervezés, programozás és monitoring 8. elıadás Regionális politika egyetemi tanár A területi tervezés fogalma, jellemzıi Területi tervezés: a közösségi beavatkozás azon módja, amikor egy területrendszer

Részletesebben

Logisztikai rendszerek. Termelési logisztika

Logisztikai rendszerek. Termelési logisztika Logisztikai rendszerek Termelési logisztika Termelési logisztika A termelési logisztika a mőködési területek jellegzetessége szerint a mikrologisztika, ezen belül a vállalati logisztika legmeghatározóbb

Részletesebben

Szolgáltatási szint és performancia menedzsment a PerformanceVisor alkalmazással. HOUG konferencia, 2007 április 19.

Szolgáltatási szint és performancia menedzsment a PerformanceVisor alkalmazással. HOUG konferencia, 2007 április 19. Szolgáltatási szint és performancia menedzsment a PerformanceVisor alkalmazással Szabó Balázs HOUG konferencia, 2007 április 19. Mirıl lesz szó NETvisor Kft bemutatása Szolgáltatási szint alapjai Performancia

Részletesebben

ALKALMAZÁS KERETRENDSZER

ALKALMAZÁS KERETRENDSZER JUDO ALKALMAZÁS KERETRENDSZER 2014 1 FELHASZNÁLÓK A cégvezetők többsége a dobozos termékek bevezetésével összehasonlítva az egyedi informatikai alkalmazások kialakítását költséges és időigényes beruházásnak

Részletesebben

DW 9. előadás DW tervezése, DW-projekt

DW 9. előadás DW tervezése, DW-projekt DW 9. előadás DW tervezése, DW-projekt Követelmény felmérés DW séma tervezése Betöltési modul tervezése Fizikai DW tervezése OLAP felület tervezése Hardver kiépítése Implementáció Tesztelés, bevezetés

Részletesebben

Miskolci Egyetem Alkalmazott Informatikai Intézeti Tanszék A minőségbiztosítás informatikája. Készítette: Urbán Norbert

Miskolci Egyetem Alkalmazott Informatikai Intézeti Tanszék A minőségbiztosítás informatikája. Készítette: Urbán Norbert Miskolci Egyetem Alkalmazott Informatikai Intézeti Tanszék A minőségbiztosítás informatikája Készítette: Urbán Norbert Szoftver-minőség A szoftver egy termelő-folyamat végterméke, A minőség azt jelenti,

Részletesebben

Projekttervezés alapjai

Projekttervezés alapjai Projekttervezés alapjai Langó Nándor 2009. október 10. Közéletre Nevelésért Alapítvány A stratégiai tervezés folyamata Külsı környezet elemzése Belsı környezet elemzése Küldetés megfogalmazása Stratégiai

Részletesebben

Integráci. ciós s tesztek. ciós s tesztek (folyt.) Integration Level Testing (ILT) Ficsor Lajos. Miskolci Egyetem Általános Informatikai Tanszék

Integráci. ciós s tesztek. ciós s tesztek (folyt.) Integration Level Testing (ILT) Ficsor Lajos. Miskolci Egyetem Általános Informatikai Tanszék ciós s tesztek ciós s tesztek Miskolci Egyetem Általános Informatikai Tanszék Utolsó módosítás: 2008. 11. 27. IntegraciosTeszt / 1 ós tesztek IntegraciosTeszt / 2 ciós s tesztek (folyt.) Feltételezzük,

Részletesebben

Hatékony iteratív fejlesztési módszertan a gyakorlatban a RUP fejlesztési módszertanra építve

Hatékony iteratív fejlesztési módszertan a gyakorlatban a RUP fejlesztési módszertanra építve Hatékony iteratív fejlesztési módszertan a gyakorlatban a RUP fejlesztési módszertanra építve Kérdő Attila, ügyvezető, INSERO Kft. EOQ MNB, Informatikai Szakosztály, HTE, ISACA 2012. május 17. Módszertanok

Részletesebben

Szoftver újrafelhasználás

Szoftver újrafelhasználás Szoftver újrafelhasználás Szoftver újrafelhasználás Szoftver fejlesztésekor korábbi fejlesztésekkor létrehozott kód felhasználása architektúra felhasználása tudás felhasználása Nem azonos a portolással

Részletesebben

Minıségbiztosítás és minıség menedzsment. Szoftvertechnológia elıadás

Minıségbiztosítás és minıség menedzsment. Szoftvertechnológia elıadás Minıségbiztosítás és minıség menedzsment Szoftvertechnológia elıadás 1 Tartalom A minıség fogalma Szoftverminıség Minıségmenedzsment Minıségbiztosítás Szabványok és módszerek 2 A minıség fogalma Filozófiai

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Polgármesteri Kabinet

Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Polgármesteri Kabinet Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Polgármesteri Kabinet Elıterjesztés Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága számára Tárgy: DDOP-5.1.2/B-11 kódszámú

Részletesebben

Sämling Kft. LEAN menedzsment. A veszteségek folyamatos és szisztematikus kiküszöbölése Több mint eszköztár. 18 év 5 fı terület:

Sämling Kft. LEAN menedzsment. A veszteségek folyamatos és szisztematikus kiküszöbölése Több mint eszköztár. 18 év 5 fı terület: Sämling Kft. 18 év 5 fı terület: 1.Oktatásszervezés (>100 képzés), 2.Projektmenedzsment, 3.Soft-skills, 4.LEAN és SixSigma 5.Szervezetfejlesztés LEAN menedzsment A veszteségek folyamatos és szisztematikus

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Szám: 15355/2009. Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Javaslat a 252/2005.(X.27.) Öh. sz. határozattal jóváhagyott Salgótarján

Részletesebben

Tartalom. Konfiguráció menedzsment bevezetési tapasztalatok. Bevezetés. Tipikus konfigurációs adatbázis kialakítási projekt. Adatbázis szerkezet

Tartalom. Konfiguráció menedzsment bevezetési tapasztalatok. Bevezetés. Tipikus konfigurációs adatbázis kialakítási projekt. Adatbázis szerkezet Konfiguráció menedzsment bevezetési tapasztalatok Vinczellér Gábor AAM Technologies Kft. Tartalom 2 Bevezetés Tipikus konfigurációs adatbázis kialakítási projekt Adatbázis szerkezet Adatbázis feltöltés

Részletesebben

Információtartalom vázlata

Információtartalom vázlata 1. Az Ön cégétől árajánlatot kértek egy üzleti portál fejlesztésére, amelynek célja egy online áruház kialakítása. Az árajánlatkérés megválaszolásához munkaértekezletet tartanak, ahol Önnek egy vázlatos

Részletesebben

Vezetői információs rendszerek

Vezetői információs rendszerek Vezetői információs rendszerek Kiadott anyag: Vállalat és információk Elekes Edit, 2015. E-mail: elekes.edit@eng.unideb.hu Anyagok: eng.unideb.hu/userdir/vezetoi_inf_rd 1 A vállalat, mint információs rendszer

Részletesebben

Informatikai biztonsági elvárások

Informatikai biztonsági elvárások Informatikai biztonsági elvárások dr. Dedinszky Ferenc kormány-fıtanácsadó informatikai biztonsági felügyelı 2008. július 2. Tartalom Átfogó helyzetkép Jogszabályi alapok és elıírások Ajánlások, a MIBA

Részletesebben

Szoftver-technológia I.

Szoftver-technológia I. Szoftver technológia I. Oktatók Sziray József B602 Heckenast Tamás B603 2 Tananyag Elektronikus segédletek www.sze.hu/~sziray/ www.sze.hu/~heckenas/okt/ (www.sze.hu/~orbang/) Nyomtatott könyv Ian Sommerville:

Részletesebben

Dr. Topár József (BME)

Dr. Topár József (BME) (BME) Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem XXII. Magyar Minőség Hét 2013. november 6. 1 Projekt minőségbiztosítás?? minőségmenedzsment??? Projekt K+F+I Mit várunk e rendszerektől? Összehangolás-

Részletesebben

Intelligens eszközök fejlesztése az ipari automatizálásban Evosoft Hungary kft., Evosoft Hungary Kft.

Intelligens eszközök fejlesztése az ipari automatizálásban Evosoft Hungary kft., Evosoft Hungary Kft. Intelligens eszközök fejlesztése az ipari automatizálásban Evosoft Hungary kft., Evosoft Hungary Kft. Intelligens eszközök fejlesztése az ipari automatizálásban Evosoft Hungary kft., Evosoft Hungary Kft.

Részletesebben

KÖRNYEZETÁLLAPOT-ÉRTÉKELÉS III. 04

KÖRNYEZETÁLLAPOT-ÉRTÉKELÉS III. 04 KÖRNYEZETÁLLAPOT-ÉRTÉKELÉS III. 04 2009.10.20. Környezetmérnöki Tanszék dr. Torma András /andras.torma@audi.hu/ Tartalom 1. Mátrix-módszerek 2. Indikátor módszer alapjai 3. Teljesítményindikátorok jellemzıi,

Részletesebben

Információ menedzsment

Információ menedzsment Információ menedzsment Szendrői Etelka Rendszer- és Szoftvertechnológiai Tanszék szendroi@witch.pmmf.hu Infrastruktúra-menedzsment Informatikai szolgáltatások menedzsmentje Konfigurációkezelés Gyorssegélyszolgálat

Részletesebben

Rendszerszemlélet let az informáci. cióbiztonsági rendszer bevezetésekor. Dr. Horváth Zsolt INFOBIZ Kft. www.infobiz.hu

Rendszerszemlélet let az informáci. cióbiztonsági rendszer bevezetésekor. Dr. Horváth Zsolt INFOBIZ Kft. www.infobiz.hu Rendszerszemlélet let az informáci cióbiztonsági rendszer bevezetésekor Dr. Horváth Zsolt INFOBIZ Kft. www.infobiz.hu Informáci cióbiztonsági irány nyítási rendszer (IBIR) részeir Információs vagyon fenyegetettségeinek

Részletesebben

AZ INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA (TÁMOP 3.4.2-B) Kern Zoltán Közoktatási szakértő Kern.zoltan@educatio.hu

AZ INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA (TÁMOP 3.4.2-B) Kern Zoltán Közoktatási szakértő Kern.zoltan@educatio.hu AZ INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA (TÁMOP 3.4.2-B) Kern Zoltán Közoktatási szakértő Kern.zoltan@educatio.hu Integrált (Elektronikus) Nyomonkövető Rendszer Miért használjuk? Hogyan használjuk?

Részletesebben

ITIL alapú IT környezet kialakítás és IT szolgáltatás menedzsment megvalósítás az FHB-ban

ITIL alapú IT környezet kialakítás és IT szolgáltatás menedzsment megvalósítás az FHB-ban IBM Global Technology Services ITIL alapú IT környezet kialakítás és IT szolgáltatás menedzsment megvalósítás az FHB-ban ITSMF Magyarország 3. szemináriuma Tild Attila, ISM IBM Magyarországi Kft. 2006

Részletesebben

Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése. Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György

Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése. Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György Tartalom A kockázatról általában A kockázatelemzés folyamata Az

Részletesebben

HELYES zárójelentése) Válasz sikeresnek vagy sikertelennek nyilvánítja a projektet HIBAS

HELYES zárójelentése) Válasz sikeresnek vagy sikertelennek nyilvánítja a projektet HIBAS MC Jelölje be a helyes választ! (több válasz is lehetséges) A projektmenedzser feladatai: döntés a megvalósításról a projekt tervének elkészítése csapatépítés, a csapaton belüli kompetenciák és felelősségek

Részletesebben

Szoftvertermékek csoportjai. A szoftver. Bemutatkozás és követelmények 2011.09.04.

Szoftvertermékek csoportjai. A szoftver. Bemutatkozás és követelmények 2011.09.04. Bemutatkozás és követelmények Dr. Mileff Péter Dr. Mileff Péter - Általános Informatikai Tanszék Fizika Tanszék A/1-303. szoba. Konzultációs idő:???. Követelmények: Vezetett gyakorlat nincs. Jelenléti

Részletesebben

Szolgáltatás Orientált Architektúra a MAVIR-nál

Szolgáltatás Orientált Architektúra a MAVIR-nál Szolgáltatás Orientált Architektúra a MAVIR-nál Sajner Zsuzsanna Accenture Sztráda Gyula MAVIR ZRt. FIO 2009. szeptember 10. Tartalomjegyzék 2 Mi a Szolgáltatás Orientált Architektúra? A SOA bevezetés

Részletesebben

Informatikai kommunikációs technikák a beszállító iparban

Informatikai kommunikációs technikák a beszállító iparban Informatikai kommunikációs technikák a beszállító iparban A FLUID-WIN projekt Nyertes projekt az EU 6. Kutatás fejlesztési és demonstrációs keretprogramjában Prioritás: Információs Társadalom Technológiák

Részletesebben

Szoftver-technológia II. Szoftver újrafelhasználás. (Software reuse) Irodalom

Szoftver-technológia II. Szoftver újrafelhasználás. (Software reuse) Irodalom Szoftver újrafelhasználás (Software reuse) Irodalom Ian Sommerville: Software Engineering, 7th e. chapter 18. Roger S. Pressman: Software Engineering, 5th e. chapter 27. 2 Szoftver újrafelhasználás Szoftver

Részletesebben

Előadók: Angyal Gergely (Raiffeisen), tesztelési csoportvezető Kováts Márton (KFKI), szenior rendszermérnök 2010.03.25.

Előadók: Angyal Gergely (Raiffeisen), tesztelési csoportvezető Kováts Márton (KFKI), szenior rendszermérnök 2010.03.25. Fejlesztéskövetés fejvesztés nélkül, avagy Kiadáskezelés megvalósítása banki környezetben Előadók: Angyal Gergely (Raiffeisen), tesztelési csoportvezető Kováts Márton (KFKI), szenior rendszermérnök 2010.03.25.

Részletesebben

Rózsa Tünde. Debreceni Egyetem AGTC, Pannon Szoftver Kft SINCRO Kft. Forrás: http://www.praxa.com.au/practices/erp/publishingimages/erp_visual.

Rózsa Tünde. Debreceni Egyetem AGTC, Pannon Szoftver Kft SINCRO Kft. Forrás: http://www.praxa.com.au/practices/erp/publishingimages/erp_visual. Rózsa Tünde Debreceni Egyetem AGTC, Pannon Szoftver Kft SINCRO Kft Forrás: http://www.praxa.com.au/practices/erp/publishingimages/erp_visual.jpg 2 Kutatási célok Tématerület rövid áttekintése A kiválasztást

Részletesebben

Kódszám: TIOP-2.3.4/07/1. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. 1.

Kódszám: TIOP-2.3.4/07/1. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. 1. KIEMELT PROJEKT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Mentésirányítási rendszer fejlesztése címő kiemelt projekthez Kódszám: TIOP-2.3.4/07/1 A projekt az

Részletesebben

Nonprofit szervezeti menedzsment területek

Nonprofit szervezeti menedzsment területek XX/a. Nonprofit szervezeti menedzsment területek a Társadalmi Megújulás Operatív Program Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztı szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/2

Részletesebben

TOGAF elemei a gyakorlatban

TOGAF elemei a gyakorlatban TOGAF elemei a gyakorlatban Vinczellér Gábor 2009.06.0406 04 8 éves szakmai tapasztalat Bemutatkozás IT Support, Programozó, jelenleg Projektvezető, Termékfejlesztési Üzletág Vezető Tanácsadási és Szoftverfejlesztési

Részletesebben

Rónai Gergely. fejlesztési főmérnök BKK Közút Zrt.

Rónai Gergely. fejlesztési főmérnök BKK Közút Zrt. ITS fejlesztés Budapesten Rónai Gergely fejlesztési főmérnök BKK Közút Zrt. A fővárosi ITS kezdetei Nemzeti Közlekedési Napok 2013 - ITS fejlesztés Budapesten 2 ITS fejlesztések szervezeti háttere Budapest

Részletesebben

A Bankok Bázel II megfelelésének informatikai validációja

A Bankok Bázel II megfelelésének informatikai validációja A Bankok Bázel II megfelelésének informatikai validációja 2010. november 30. Informatika felügyeleti főosztály: Gajdosné Sági Katalin Gajdos.Katalin@PSZAF.hu Kofrán László - Kofran.Laszlo@PSZAF.hu Bázel

Részletesebben

Ügyvezető igazgató. Mikrohitel Divízió

Ügyvezető igazgató. Mikrohitel Divízió SIKERES INKUBÁTORHÁZAK KELET-MAGYARORSZÁGON VÁLLALKOZÓI INKUBÁTORHÁZ ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT NYÍREGYHÁZA Elıadó: Zsukk István inkubátorház igazgató Kaposvár, 2009. június 17. A PRIMOM ALAPÍTVÁNY KEZDETEK

Részletesebben

A-NET Consulting a komplex informatikai megoldásszállító

A-NET Consulting a komplex informatikai megoldásszállító INFORMATIKAI ÉS ÜZLETI TANÁCSADÁS RENDSZERINTEGRÁCIÓ HÁLÓZATI MEGOLDÁSOK RENDSZERTÁMOGATÁS OUTSOURCING VIRTUALIZÁCIÓ IP TELEFONRENDSZEREK A-NET Consulting a komplex informatikai megoldásszállító A-Net

Részletesebben

Informatikai projektmenedzsment

Informatikai projektmenedzsment Schwarczenberger Istvánné dr.: Informatikai projektmenedzsment Az informatikai projektek sikeres végrehajtásához megfelelı projektvezetési technikát kell alkalmaznunk, egyébként nem számíthatunk a határidık

Részletesebben

Emberi Erõforrás Menedzsment Bevezetés. Dr Gısi Zsuzsanna

Emberi Erõforrás Menedzsment Bevezetés. Dr Gısi Zsuzsanna Emberi Erõforrás Menedzsment Bevezetés Dr Gısi Zsuzsanna A tárgy célja A humán erıforrás menedzsment tárgy azokat az iskolákat, elméleteket és módszereket mutatja be, amelyek a munkaszervezetekben dolgozó

Részletesebben

Infor PM10 Üzleti intelligencia megoldás

Infor PM10 Üzleti intelligencia megoldás Infor PM10 Üzleti intelligencia megoldás Infor Üzleti intelligencia (Teljesítmény menedzsment) Web Scorecard & Műszerfal Excel Email riasztás Riportok Irányít Összehangol Ellenőriz Stratégia Stratégia

Részletesebben

A Web-alapú tudásbázis a logisztika és kereskedelem területén (WebLogTrade) projekt bemutatása

A Web-alapú tudásbázis a logisztika és kereskedelem területén (WebLogTrade) projekt bemutatása A Web-alapú tudásbázis a logisztika és kereskedelem területén (WebLogTrade) projekt bemutatása Típus: Leonardo da Vinci projekt Innovációtranszfer Fıpályázó: TÜV Rheinland Akademie GmbH, Berlin, Németország

Részletesebben

Programfejlesztési Modellek

Programfejlesztési Modellek Programfejlesztési Modellek Programfejlesztési fázisok: Követelmények leírása (megvalósíthatósági tanulmány, funkcionális specifikáció) Specifikáció elkészítése Tervezés (vázlatos és finom) Implementáció

Részletesebben

Szolgáltatás mérés/riportolás magas fokon Egy valós megoldás Pepsi berkekben

Szolgáltatás mérés/riportolás magas fokon Egy valós megoldás Pepsi berkekben Szolgáltatás mérés/riportolás magas fokon Egy valós megoldás Pepsi berkekben Mérő Gábor PepsiAmericas Kft Technikai szolgáltatási Vezető Hajdú Miklós ICON Számítástechnikai Rt Alkalmazás- és Rendszerfelügyeleti

Részletesebben

Adatstruktúrák, algoritmusok, objektumok

Adatstruktúrák, algoritmusok, objektumok Adatstruktúrák, algoritmusok, objektumok 2. Az objektumorientált programozási paradigma 1 A szoftverkrízis Kihívások a szoftverfejlesztés módszereivel szemben 1. A szoftveres megoldások szerepe folyamatosan

Részletesebben

Sebık András az MKB Bank ügyvezetı igazgatója

Sebık András az MKB Bank ügyvezetı igazgatója MKB Bank elkötelezte magát az operatív CRM és front-end rendszer kialakítása mellett, így a Microsoft Dynamics CRM bevezetése a felsıvezetés körében is kiemelt figyelmet kapott. Sebık András az MKB Bank

Részletesebben

A szállító, gyártó feladatai a CE megfelelıségi jel megalapozott feltüntetése érdekében

A szállító, gyártó feladatai a CE megfelelıségi jel megalapozott feltüntetése érdekében A szállító, gyártó feladatai a CE megfelelıségi jel megalapozott feltüntetése érdekében CE-jelölés belépı Európa piacára konferencia 2010. november 17., szerda Európai Bizottság Vállalkozáspolitikai és

Részletesebben

RÉSZISMERETI KÉPZÉSEK. Felsıoktatás-pedagógia és felsıoktatás-menedzsment témájú

RÉSZISMERETI KÉPZÉSEK. Felsıoktatás-pedagógia és felsıoktatás-menedzsment témájú Felsıoktatás-pedagógia és felsıoktatás-menedzsment témájú RÉSZISMERETI KÉPZÉSEK Tájékoztató a ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar neveléstudományi MA szak felsıoktatás-pedagógia szakirányán induló Felsıoktatás-pedagógia,

Részletesebben

KOGÁT - Környezetvédelmi, Olaj- és Gázipari Technológiákat Kutató-fejlesztı Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság

KOGÁT - Környezetvédelmi, Olaj- és Gázipari Technológiákat Kutató-fejlesztı Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság KOGÁT - Környezetvédelmi, Olaj- és Gázipari Technológiákat Kutató-fejlesztı Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság 2008. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Budapest, 2009. június 26. 1. oldal 1 A

Részletesebben

AZ ATTICUS INVESTMENTS BEFEKTETÉSI TANÁCSADÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

AZ ATTICUS INVESTMENTS BEFEKTETÉSI TANÁCSADÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AZ ATTICUS INVESTMENTS BEFEKTETÉSI TANÁCSADÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG JAVADALMAZÁSI POLITIKÁJA (HATÁLYOS: 2011. július 01. NAPJÁTÓL) Tartalomjegyzék I. Preambulum... 3 II. A jelen politika hatálya,

Részletesebben

NETinv. Új generációs informatikai és kommunikációs megoldások

NETinv. Új generációs informatikai és kommunikációs megoldások Új generációs informatikai és kommunikációs megoldások NETinv távközlési hálózatok informatikai hálózatok kutatás és fejlesztés gazdaságos üzemeltetés NETinv 1.4.2 Távközlési szolgáltatók és nagyvállatok

Részletesebben

IT ügyfélszolgálat és incidenskezelés fejlesztése az MNB-nél

IT ügyfélszolgálat és incidenskezelés fejlesztése az MNB-nél IT ügyfélszolgálat és incidenskezelés fejlesztése az MNB-nél Molnár László MNB, ITIL Projektvezető Fábián János ICON Professional Services Vezérfonal Az MNB IT működése, a SIP kiváltó okai A projekt módszereinek

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE MINİSÉGIRÁNYÍTÁS AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL 1. MINİSÉGÜGY AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE MINİSÉGIRÁNYÍTÁS AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL 1. MINİSÉGÜGY AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL V I AD ORO KÖZIGAZGATÁSFEJLESZTÉSI TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. 8230 BALATONFÜRED, VAJDA J. U. 33. +36 (30) 555-9096 A R O P.PALYAZAT@YAHOO.COM SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK

Részletesebben

A blokkot irányító személyzet tartózkodó helye

A blokkot irányító személyzet tartózkodó helye A BV személyzet feladatai A Blokkvezénylık helye az atomerımővekben Túri Tamás PA Zrt. Irányítástechnikai Mőszaki Osztály turi@npp.hu Termelési feladatok A kívülrıl, ember-ember kommunikáció útján kapott

Részletesebben

Hát én immár mit válasszak?

Hát én immár mit válasszak? Hát én immár mit válasszak? Az SQI szoftverminőséggel kapcsolatos kutatási projektjei Dr. Balla Katalin 2005.04.15. ~ A környezet ~ Az SQI kutatási-fejlesztési projektjei ~ TST ~ IKKK Miről lesz szó 2005.04.15.

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG

KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG 25. számú Ajánlása Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA) 1.0 verzió 2008. június - 1 - Közigazgatási Informatikai Bizottság 25. számú Ajánlása Készült a Miniszterelnöki

Részletesebben

az értékelemzés alapjai

az értékelemzés alapjai MODUL I. Mőhelyszeminárium az értékelemzés alapjai Tanterv és tematika Összeállította: prof. Dr. habil. Nádasdi Ferenc, Ph.D., CVS 1 Budapest, 2010. január 1 CVS: Certified Value Specialist = Minısített

Részletesebben

Mi a folyamat? Folyamatokkal kapcsolatos teendőink. Folyamatok azonosítása Folyamatok szabályozása Folyamatok folyamatos fejlesztése

Mi a folyamat? Folyamatokkal kapcsolatos teendőink. Folyamatok azonosítása Folyamatok szabályozása Folyamatok folyamatos fejlesztése 1 Mi a közös? Vevő Folyamatok Résztvevők (emberek) Folyamatmenedzsment Azonosított, szabályozott, ellenőrzött, mért És állandóan továbbfejlesztett folyamatok Cél: vevői elégedettség, üzleti siker 2 az

Részletesebben

A flexicurity EU-s modelljeinek gyakorlati szempontú bemutatása, és a hazai megvalósítás lehetıségei

A flexicurity EU-s modelljeinek gyakorlati szempontú bemutatása, és a hazai megvalósítás lehetıségei A flexicurity EU-s modelljeinek gyakorlati szempontú bemutatása, és a hazai megvalósítás lehetıségei Vojtek Éva, szociálpolitikus, PTE BTK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék 2011. február 24. A

Részletesebben

a A vezetés fogalmi meghatározása, a vezetés lényegi kérdései. A vállalkozáson belül

a A vezetés fogalmi meghatározása, a vezetés lényegi kérdései. A vállalkozáson belül 1.tétel a A vezetés fogalmi meghatározása, a vezetés lényegi kérdései. A vállalkozáson belül létrehozandó vezetıi szintek, azok fontosabb, elkülönült feladatai. b. Az innováció fogalma,szerepe a vállalkozásoknál.

Részletesebben

Miskolci Egyetem Általános Informatikai Tanszék

Miskolci Egyetem Általános Informatikai Tanszék Software tesztelés Miskolci Egyetem Általános Informatikai Tanszék Software tesztelés SWTESZT / 1 A tesztelés feladata Két alapvető cél rendszerben található hibák felderítése annak ellenőrzése, hogy a

Részletesebben

A tesztelés feladata. Verifikáció

A tesztelés feladata. Verifikáció Software tesztelés Miskolci Egyetem Általános Informatikai Tanszék Software tesztelés SWTESZT / 1 A tesztelés feladata Két alapvető cél rendszerben található hibák felderítése annak ellenőrzése, hogy a

Részletesebben

Gyır MJV Kerékpáros 2010.11.22. 1

Gyır MJV Kerékpáros 2010.11.22. 1 Gyır MJV Kerékpáros Hálózatfejlesztési Koncepciója és Tanulmányterve 2010.11.22. 1 Tervezı konzorcium bemutatása: K o n z o r c i u m v e z e t õ : J E L - K Ö Z M é r n ö k i Ir o d a K ft. U N IV E R

Részletesebben

A GRUNDFOS gyakorlati problémamegoldás módszertana: PDCA és A3

A GRUNDFOS gyakorlati problémamegoldás módszertana: PDCA és A3 A GRUNDFOS gyakorlati problémamegoldás módszertana: PDCA és A3 Mi a PROBLÉMA? Alapértelmezés szerint : Valamely szabványtól / szabálytól való eltérés. A Lean gondolkodásmód szerint : Egy állapot ami számunkra

Részletesebben

Együttmőködési rendszerek, csoporttevékenység támogatása 1. rész

Együttmőködési rendszerek, csoporttevékenység támogatása 1. rész Együttmőködési rendszerek, csoporttevékenység támogatása 1. rész Gaul Géza 2008 Széchenyi István Egyetem 1 Tartalom Bevezetés A csoportmunka természete A technikák áttekintése Üzenetkezelés Konferencia

Részletesebben

VIR alapfogalmai. Előadásvázlat. dr. Kovács László

VIR alapfogalmai. Előadásvázlat. dr. Kovács László VIR alapfogalmai Előadásvázlat dr. Kovács László Információ szerepe Információ-éhes világban élünk Mi is az információ? - újszerű ismeret - jelentés Hogyan mérhető az információ? - statisztikai - szintaktikai

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG

KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG 25. számú Ajánlása Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA) 25/2. Magyar Informatikai Biztonsági Értékelési és Tanúsítási Séma (MIBÉTS) 1.0 verzió 2008. június

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzatának Jegyzıje 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 e-mail: jegyzo@pecel.hu

Pécel Város Önkormányzatának Jegyzıje 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 e-mail: jegyzo@pecel.hu Pécel Város Önkormányzatának Jegyzıje 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 e-mail: jegyzo@pecel.hu Iktatószám: SZ/706/16/2009 ELİTERJESZTÉS a 2010. évre vonatkozó Éves i

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0753-06/1 Emberi erıforrás-menedzsment bemutatása, funkciói (munkakörelemzés, -értékelés, szervezeti

Részletesebben

Létesítménygazdálkodási szabványok a klubmenedzsmentben

Létesítménygazdálkodási szabványok a klubmenedzsmentben Létesítménygazdálkodási szabványok a klubmenedzsmentben Berta Zsolt 2011. november 9-11. Miben segítenek a szabványok? Tartalom Létesítménygazdálkodás EN szabványok Létesítménygazdálkodási szabványok A

Részletesebben

Könyvtári kölcsönzések kezelése

Könyvtári kölcsönzések kezelése Könyvtári kölcsönzések kezelése Célkitőzés Feladatunk egy egyetemi könyvtár kölcsönzéseit nyilvántartó rendszert elkészítése, amely lehetıséget nyújt a könyvtár tagjainak, illetve könyveinek nyilvántartása.

Részletesebben

Üzletmenet-folytonosság és katasztrófa helyzet kezelés (Honnan indultunk, miért változtunk, hova tartunk?)

Üzletmenet-folytonosság és katasztrófa helyzet kezelés (Honnan indultunk, miért változtunk, hova tartunk?) Üzletmenet-folytonosság és katasztrófa helyzet kezelés (Honnan indultunk, miért változtunk, hova tartunk?) Év indító IT szakmai nap - PSZÁF Budapest, 2007.01.18 Honnan indultunk? - Architektúra EBH IT

Részletesebben

Hogyan segíthet egy tanácsadó egy költséghatékony IT kialakításában?

Hogyan segíthet egy tanácsadó egy költséghatékony IT kialakításában? Hogyan segíthet egy tanácsadó egy költséghatékony IT kialakításában? Kórász Tamás igazgató, KPMG Tanácsadó Kft. 2013.11.12. Tartalom 1. Mit vár el egy KKV-vezető az informatikától? 2. A buzzword felhő

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Projektmenedzsment. Készítette: Dr. Sediviné Balassa Ildikó

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Projektmenedzsment. Készítette: Dr. Sediviné Balassa Ildikó Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Projektmenedzsment Készítette: Dr. Sediviné Balassa

Részletesebben

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben IKT kompetenciák Farkas András f_andras@bdf.hu A tanítás holisztikus folyamat, összekapcsolja a nézeteket, a tantárgyakat egymással és a tanulók személyes

Részletesebben

Software Engineering Babeş-Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár

Software Engineering Babeş-Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár Software Engineering Dr. Barabás László Ismétlés/Kitekintő Software Engineering = softwaretechnológia Projekt, fogalma és jellemzői, Személyek és szerepkörök Kitekintő: Modell, módszertan 2 Dr. Barabás

Részletesebben

FELISMERVE, hogy az innováció és a gazdasági növekedés ösztönzésével kapcsolatos kihívások mindkét Felet kölcsönös aggodalommal töltik el;

FELISMERVE, hogy az innováció és a gazdasági növekedés ösztönzésével kapcsolatos kihívások mindkét Felet kölcsönös aggodalommal töltik el; MEGÁLLAPODÁS A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÉS IZRAEL ÁLLAM KORMÁNYA KÖZÖTT A MAGÁNSZEKTORBAN MEGVALÓSULÓ IPARI KUTATÁSBAN ÉS FEJLESZTÉSBEN TÖRTÉNİ KÉTOLDALÚ EGYÜTTMŐKÖDÉSRİL A Magyar Köztársaság Kormánya

Részletesebben

1. elıadás. Információelmélet Információ technológia Információ menedzsment

1. elıadás. Információelmélet Információ technológia Információ menedzsment http://vigzoltan.hu 1. elıadás A számítógépes információ rendszerk tudománya, amely tartalmazza az alábbiakat: Elméleti összefüggések Szemlélet Módszertant a tervezéshez, fejlesztéshez üzemeltetéshez Tartalmazza

Részletesebben

Üzleti szabálykezelés

Üzleti szabálykezelés Üzleti szabálykezelés Az Alerant és a BCA üzleti szabálykezelési szolgáltatásai Darmai Gábor technológiai igazgató 2008. június 25. A Alerant Al t Zrt. Z t Az 3. Nagyvállalati fókusz (TOP50 vállalat megcélzása)

Részletesebben

TERMÉKEK MŐSZAKI TERVEZÉSE Megbízhatóságra, élettartamra tervezés I.

TERMÉKEK MŐSZAKI TERVEZÉSE Megbízhatóságra, élettartamra tervezés I. TERMÉKEK MŐSZAKI TERVEZÉSE Megbízhatóságra, élettartamra tervezés I. Dr. Kovács Zsolt egyetemi tanár Megbízhatóság-elméleti alapok A megbízhatóságelmélet az a komplex tudományág, amely a meghibásodási

Részletesebben

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat SAJÓSZENTPÉTER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat 2009 Tartalomjegyzék 1. A szervezet feladat- és hatásköre... 3 2. Szervezet felépítése... 4 3. A tagok

Részletesebben

2009.10.02. Projektmenedzsment 2009.09.18. Nyert a pályázat! Mit is akartunk megvalósítani? Hogyan akartuk megvalósítani?

2009.10.02. Projektmenedzsment 2009.09.18. Nyert a pályázat! Mit is akartunk megvalósítani? Hogyan akartuk megvalósítani? Projektmenedzsment 2009.09.18. Nyert a pályázat! Mit is akartunk megvalósítani? Hogyan akartuk megvalósítani? 1 Nyertes pályázat Sikeres projekt Projekt egy konkrét cél érdekében egységes menedzsment irányítása

Részletesebben

Üzletmenet folytonosság menedzsment [BCM]

Üzletmenet folytonosság menedzsment [BCM] Üzletmenet folytonosság menedzsment [BCM] Üzletmenet folytonosság menedzsment Megfelelőség, kényszer? Felügyeleti előírások Belső előírások Külföldi tulajdonos előírásai Szabványok, sztenderdek, stb Tudatos

Részletesebben