STUDIA UNIVERS ITATIS BABEŞ-BOLYAI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "STUDIA UNIVERS ITATIS BABEŞ-BOLYAI"

Átírás

1 STUDIA UNIVERS ITATIS BABEŞ-BOLYAI SERIES IV FASCICULUS PHILOLOGIA C L U J

2 In cel de al VI-lea an de apariţie (1961) Studia Universitatis Babeş Bolţ/ai aceleaşi serii: I. matematică, fizică, chimie; II. geologie, geografie, biologie; III. filozofie, economie politică, psihologie, pedagogie, ştiinţe juridice; IV. istorie, lingvistică, literatură. Fiecare serie apare anual în 2 fascicule. cuprinde VI. (1961-es) évfolyamâban a Studia Universitatis Babeş Bolyai vâltozatlanul az alâbbi sorozatokat oleli fel: I. matematika, fizika, kémia; II. geologia, îoldrajz, biologia; III. filozofia, politikai gazdasâgtan, lélektan, pedagogia, jogtudomâny; IV. tôrténet-, nyelv- és irodalomtudomâny. Minden sorozatban évcnként két îûzet jelenik meg. Ha VI rofly H3flaHiia (1961) Studia Universitatis Babeş Boltjai BbixoflHT Teinn xe cephamir. I. MaTeMaTHKa, (ph3hka, XHMHH; II. reojiorhh, reorpacpiin, ônojioniji; III. (pn,iococphh, nojihtskohomhh, nciixojionih, ne,n.aron!ka, iopn,n,hmeckne HayKii; IV. HcropHH, H3biK03HaHHe, ;ihtepatypobe.aehhe. B KaJKfloft cepnn «KeroflHo Bbixo/i.HT flba BbinycKa. Dans leur Vl-me année de publication (1961) les Studia Universitatis Babeş Bolyai comportent les mêmes séries: I- e mathématiques, physique, chimie; II-e géologie, géographie, biologie; IIl- e philosophie, économie politique, psychologie, pédagogie, sciences juridiques; IV-e histoire, linguistique, littérature. Chaque série comprend deux fascicules par année.

3 STUDIA IINIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI SERIES IV FASCICULUS PHILOLOGIA C L U J

4 COMITETUL DE REDACŢIE - SZERKESZTÖ BIZOTTSÁG PEßAKUHOHHAfl KOJIJIErHfl - COMITÉ DE RÉDACTION Acad. Prof. C. DAICOVICIU (redactor responsabil), Prof. I. CEŢERCHI, Conf, V. I. CIMPIANU, Prof. J. DEMETER, Prof. Ö. FELSZEGHY, Conf. M!. KALLOS. Prof. N. LASCU, Prof. T. LASZLÓ, Prof. D. MAC REA, Prof. GY. MÂRTON, Prof. T. M0RAR1U, membru coresp. Acad., Conf. L. NAGY, Prof. I. PÉTERFI, membru coresp. Acad. (redactor responsabil adjunct), Acad. Prof. E. PETROVICI, Prof. GH. PIC» Prof. T. POPOVICIU, membru coresp. Acad., Prof. E. A. PORA, membru coresp. Acad., Acad. Prof. R. RIPAN, Prof. AL. ROŞCA, Conf. I. URSU Redacţia: CLUJ, str. Kogălniceanu 1 * Telefon 34-50

5 SUMAR - TARTALOM Acad. E. PETROVICI, Etimologia toponimicului Vîrciorova 7 I. PATRUŢ, Despre structura moriologică a substantivelor şi adjectivelor romîneşti.. 13 LIVIA POPESCU, Observaţii asupra limbii şi stilului presei progresiste de la SZABO ZOLTÂN, A régi nyelv igeképzôinek vizsgâlddâsi szempontjairôl (Cu privire la studiul sufixelor verbale ale limbii maghiare vechi) 47 MARGARETA SZILAGYI, Stadiul actual al cercetărilor relaţiilor lingvistice romînogermane MIHAIL BOGDAN şi EVA SEMLYÉN, Problemele vocalismului englez pentru studenţii maghiari 61 NAGY MARIA. Megjegyzések Tudor Arghezi egy versének két forditâsâhoz (Observaţii asupra a două traduceri ale unei poezii a lui Tudor Arghezi) 67 CLARA PASZTERNAK, LAD1SLAU LUKACS şi MAGDALENA NAGY, Gerunziul în funcţie de predicat în graiul lipovenilor din comunele Sarichioi şi Jurilovca (Reg. Dobrogea) BALOGH DEZSO, Néhâny népetimolôgia (Cîteva etimologii populare) 77 CSEHI GYULA, A proletârirodalmak a légalités és illégalités korûlményei kozott (Literaturile proletare în condiţiile legalităţii şi ilegalităţii) 81 IOSIF PERVAIN, Foaia duminecii (1837). Contribuţii la istoria presei romîneşti din Transilvania 113 MIRCEA CROITORI), Maxim Gorki în paginile Vieţii romîneşti" ( ) DUMITRU POP, Problema procesului de formare a folclorului muncitoresc 139 SILVIA GOGA, Contribuţia lui I. A. Lapedatu la dezvoltarea teatrului romînesc F. EDELSTEIN, Cicero despre genul oratoric în Brutus" 161 Recenzii Al III-lea seminar internaţional de la Moscova al profesorilor de limba rusă din învăţămîntul superior (O. CROITORU) 183 Bazele esteticii marxist-leniniste (ŞTEFAN BITAN) 185 Un dicţionar al cuvintelor străine (FERENC KCSA) 188 Cronică 191

6 CO/lEP>KAHHE AKafl. E. FIETPOBHM, ETiiMOJiorHa TonoHHMHqecKoro Ha3BaHH8 Virciorova (Bup- 7 qopoba) ; 7 H. nstpylţ, Mop4>ojiorHqecKHîi ctpoii HMCH cymectbhtejibhux H nphjiaratejibhbix B pymuhckom H3UKe 13 Jl. nonecky, 3aMenaHHH o H3biKe H cmne nporpecchbhoft neiath^ 1848 r 27 CABO 3., OTHOCHTenbHO H3yqeHHH raarojibhmx cy<p<phkc0b B.upeBHeM îbmke M. CHJIARH, H3yieHHe Bonpoca o jmhrbhcthieckhx CBH3HX pymhho-hemenkhx B ero HacToamefi craahh 55 M. BOrjlAH, E. LUEMJIbEH, TpyAHOcTH ahrjihflckoro B0KajiH3Ma fljia wy^ehtob BeHrpoB 61 C. HAZţb, Ilo noboay AByx nepeboaob CTHXOTBopeHna Tyaopa Apre3H 67 K. IlACTEPHAK, JI. JIYKAM, M. HAflb, JXeexipmacrne B pojin cka3yemoro B robope jînnobah ceji CapHKHofi H )Kypi«ioBKa (O6JI. flo6py^jka) 73 BAJIOr JX-, HecKo^bKo nepeflobbix animojionift *4EXH JXh., IIpo^eTapcKHe jihtepatypbi B ycjiobhhx jierajibhocth H HeJierajibHOCTH KOMMyHHCTHqeCKHX napthft 81 H. I1EPBAHH, JKypHaji Foaia duminecii" 113 M. KPOHTOPy, MaKCHM TopbKHH B xyphajie Viaţa romînească" ( ) JX. non, K Bonpocy npouecca o6pa30bahhh pa6o«ero (pcwibk.nopa 139 C. TOTA, Bmiafl H. A. JIane«aTy B flejio pa3bhthfl pymuhckoro Teaxpa 151 <1>. E/ţEJIIlITEHH, LUmepoH 06 opatopckom HCKyccTBe B Brutus" 161 PeueH3HH 183 X p o H H K a 191

7 SOMMAIRE CONTENTS INHALTSVERZEICHNIS Acad E. PETROVICI, Etymologie du toponyme Vîrciorova 7 I. PÄTRUT, Sur la structure morphologique des substantifs et adjectifs roumains.. 13 L. POPESCU, Observations sur la langue et le style de la presse progressiste de SZABÔ Z., Sur l'étude des suffixes verbaux de l'ancien hongrois 47 M. SZILAGYI, Der gegenwartige Forschungsstand der rumänisch-deutschen Sprachbeziehungen 55 M. BOGDAN et E. SEMLYÉN, English vowels and their problems for hungarian students 61 NAGY M., Observations sur deux traductions d'une poésie de Tudor Arghezi C. PASZTERNAK, L. LUKACS et M. NAGY, Du gérondif en fonction de prédicat dans le parler des lipovans des communes Sarichioi et Jurilovca (Rég. de Dobroudja) 73 BALOGH D. Quelques etymologies populaires 77 CSEHI GY., Les littératures prolétariennes dans les conditions de la légalité et de l'illégalité.., PERVAIN, Foaia duminecii" 113 M. CROITORU, Maxime Gorki dans les pages de Viafa Romîneasca" ( ) 127 D. POP, Le problème de la formation du folklore ouvrier 139 S. GOGA, La contribution de I. A. Lapedatu au développement du théâtre roumain 151 F. EDELSTEIN, Du genre oratoire dans le Brutus" de Cicéron 161 Les livres parus Books Bücherschau 183 Chronique Chronicle Chronik :. 191

8 ETIMOLOGIA TOPONIMICULUI V1RCIOROVA de Acad. E. PETROVICI Pe teritoriul Republicii Populare Romîne două sate, două pîraie şi o pădure au numele Vîrcioroua. Unul dintre sate se găseşte în raionul Turnu- Severin 1, iar al doilea, prin care curge pîrîul cu acelaşi nume, în raionul Caransebeş. Acesta are şi nume unguresc: Vercserova 2. In acelaşi raion, un ailuent al rîului Bistra, în apropierea satului Obreja, se numeşte Valea Vîrciorovei (în limba maghiară: Vercserova patak) 3. Pădurea numită Vîrcioroua se află pe teritoriul comunei Vînju Mare, în raionul cu acelaşi nume 4. Atestările mai vechi ale acestor nume de locuri prezintă, în silaba antepenúltima, cînd o, cînd e, iar uneori c. Astfel satul din raionul Caransebeş e amintit în documente sub următoarele forme: Worchbrowa (anul 1447), Vorchoroua(a. 1492), Verchiorova (a. 1566), Varcziorova (a. 1576), Varcharoua (a. 1580), Vercherowa (a. 1584), Vircherova (a. 1588), Vercheroua (a. 1592) 5. Forme ca Worchorowa, Varcharowa se datoresc probabil armoniei vocalice, caracteristice foneticii maghiare, pe cînd formele fără armonie vocalică redau cu siguranţă forma romînească mai veche, *Vîrcerova, dinaintea trecerii ei la Vîrcioroua în urma asimilării e-6 > o-ó. Pe harta Banatului dată de Griselini în anul 1776, numele celor două sate are un e în silaba antepenúltima: Werzeroua, cel din Banat, şi Weserova (sic), cel din Oltenia 6. Cele două sate, pădurea şi pîraiele amintite se află în regiuni în care aproape toate numele de localităţi sînt de origine slavă. In apropierea satu- Vezi D. Frunzescu, Dicţionar topografic şi statistic al Romîniei, Bucureşti, , p. 526; Marele dicţionar geografic al Romîniei, V, Bucureşti, 1902, p. " Vezi S. Moldovan N. Togan, Dicţionarul numirilor de localităţi cu poporaţiune 2 romină din Ungaria, Sibiu, 1909, p Vezi'Pesty Frigyes, A szörenyi bănsăg es Szöreny vărmegye törtenete, II, 3 Budapest, , p Pe hărţile romîneşti numele pîrîului e notat Valea Vîrciorooei. Vezi Marele dicţ. geogr. al Rom., o. c, V, p. 76, s. v. Vînjul-Mare. 4 Vezi P e s t y, o. c, II, p. 565 urm. Pîrîul care curge prin" sat se numeşte, după 5 Pesty, Vercserova (forma romînească este fără îndoială Virciorova), ibid., II, p Vezi harta Banatului anexată la cartea lui Franz Griselini, Versuch einer 6 politischen und natürlichen Geschichte des lemeswarer Banats, Viena, O reproducere a acestei hărţi se găseşte în cartea lui N. Iorga, Observaţii si probleme bănăţene, Bucureşti, 1940.

9 Acad. E. Peţrovici

10 lui Vîrciorova din raionul Turnu-Severin putem semnala toponimicele slave Rîşava, numele popular al oraşului al cărui nume oficial e Orşova, atestat între anii sub forma P-KÜIJR* 7, Itoviţa, într-un document din anii : G/tfoRHua 8, Jidoştiţa (între : JKHACKIIIHH*) 9, Şuşiţa (în anul 1392: Coţ-uim^) 19, Topolniţa (între : HA Tono/mHiţH) 11, Bresniţa (la 1387: Ep#CHfin<i) 12, Vodiţa (între : 1λAHU<I) etc. Satul 13 din raionul Caransebeş e înconjurat de localităţi cu nume slave, ca Borlova, Zlagna, Bolvaşniţa, Petroşniţa, Bucoşniţa, Goleţ, Ilova, Sadova u etc. în valea mlăştinoasă a Blahniţei 15, unde Marele dicţionar geografic ai Romîniei semnalează existenţa numelui topic Vîrciorova, sînt atestate, în documente de la sfîrşitul secolului al XIV-lea şi începutul secolului al XV-lea, nume de sate ca IIICTH«KK0, G«I*OHHO {C ron), Cari-xiu/h (Car ir'hu>, CÍIMKÍH CdriaKfciţ), TwnopHo 1 *. împrejurarea aceasta face puţin probabilă explicarea numelui Vîrciorova prin ataşarea sufixului slav -ova la pretinsa rădăcină" romîneaseă *vtrfcior 11 (care ar fi un diminutiv al lui vîrf), formă inexistentă în limba romînă 18. De altfel asemenea formaţii hibride în toponimia romîneaseă nu cunosc. De asemenea, forma Vîrciorova nu poate fi identificată cu o variantă a apelativului romînesc vîrciotog (< *vîrciorog) 'vîrtej, vîltoare' 19, Am văzut mai sus că atestările mai vechi ale acestui toponimic prezintă de obicei în silaba antepenúltima un e sau un a. (Forma maghiară are şi astăzi un e în această poziţie.) Pentru a explica acest toponimic (care fără nici o îndoială reprezintă un adjectiv posesiv slav în -ov-), trebuie să plecăm de la o bază vreef-, vreaf-. Aceasta ne face să presupunem existenţa, în graiul slav meridional, vorbit odinioară în regiunile de vest ale Romîniei, a numelui de profesie vrcarl 'olar', derivat de la vrei 'oală', cunoscut mai demult în toată Peninsula Balcanică. Miklosich dă formele KP-KMK,urceus' şi Kp-kMKKd 'dolium' în dicţionarul său vechi slav 20. In zilele noastre cuvîntul acesta se întîlneşte în sîrbocroată, bulgară şi slovenă sub 7 Vezi P. P. Pa na it.es cu, Documentele Tarii Rominesti, I, Documente interne ( ), Bucureşti, 1938, p Ibid., p Ibid., p Ibid., p Ibid., p Ibid., p Ibid., p Atestate în documente sub formele Borlowa (1519; vezi Pesty, o. c, II, p. 31), Ztathna (1503: ibid., II, p. 493), Balwosnycza (1447), Bolvasnycza ( : ibid., II, p. 26), Petrosnicza (1468: ibid., II, p. 445), Bokostycza (1468), Bokosnycza (1531: ibid., II, p ), Goliecz (1468), Golacz (1501: ibid., II, p. 83), Hythoua (1519), Jethowa (1519: ibid., II, p ), Zadwa (1467), Zadowa (1576: ibid., II,'p. 487). 15 Ha fji\dtnhu,h, «Uf BrtaTHHU,1f ( , 1424, 1428), vezi P a n a i t e s c u, o. c, p. 88, 136, Ibid., p. 75, 88, 136, Vezi N. I o r g a, o. c, p In limba romînă există un diminutiv vlrfşor (< virfuşor) de la vir], dar nu "oirfeior. 2 0 Fr. Miklosich, Lexicon palaeoslovenico-graeco-latinum, Viena, , p Vezi G. Pa seu, Sufixele rominesti, Bucureşti, 1916, p. 218.

11 10 Acad. E. Petrovicl 4 formele: ser, vrc, vrea' oală' (cu derivatul vrcina), bulg. (forma derivată) BP-BHBA, 'ulcior, oală cu două torţi', sloven, vrt, urca 'ulcior'. Se poate prin urmare presupune că, în graiurile slave de sud, pentru a numi pe olar au existat iiu numai derivatele în -qfi ale lui grunîcî şi Ionici (ser. grnear, loncar, bulg. rp-bhmap), ci şi un derivat al lui vrucî (vrc). Plecînd de la o formă slavă *Vrcarevo sau Vrcareva (dolina) "(valea) olarului', trebuie să ne aşteptăm în limba romînă la forma *Vîrcerova, devenită apoi Vîrciorova. într-adevăr lui r silabic slav îi corespunde regulat, în elementele slave ale limbii romîne, grupul îr; a neaccentuat devine ă, care după consoană palatală (în speţă c) se palatalizează în e, iar sufixul -evo este reprezentat în toponimicele * romîneşti de origine slavă de obicei prin -oua 21. De altfel e posibil ca forma slavă auzită de romîni să fi prezentat -ovo în loc de -evo: *Vrcarovo. (Ci. formele RP-bHiapoBO 22, KojiapoBO 23, Loncarovci u, Mhjioiuob 2 5, KparyjoBbii. 26, KpymoBbu 27 etc.). Ce limbă slavă au vorbit slavii care au creat numele Vîrciorova? Judecind după unele hidronime şi toponimice din regiunile în care se găsesc cele cinci toponimice Vîrciorova, se pare că graiul slav în care a fost creat acest nume de loc se situează la extremitatea estică a ariei în care sl. corn. *q, *e, *dj au evoluat la u, e, g. Toponimice prezentînd aceste reflexe în regiunile care ne interesează sînt Dubova ( : Dubovo) 28, Naghlukavieza, Kyslukawicza (1440) 29, Muthnuk (1376) 30, Prediel (= Predel) 31. Beta, Belareca (Belerteca) 32. In bazinul rîului Blahniţa (Ha BrtdTHHHH) pe Blahniţa': a ) 33, unde e semnalată pădurea numită Vîrciorova, este amintit în evul mediu numele satului Cartem-H, CariaRMţ etc, care e un derivat de la *sadfa. Forma bulgară corespunzătoare acestei Vezi E. Petrovici, Graiul Caraşovenilor, Bucureşti, 1935, p. 5 urm.; id., Dacoslaoa, 2 1 în Dacoromania", X (1941), p. 261 urm. Şi în Grecia toponimicele de origine slavă prezintă -ou- în loc. de -ev-. Vezi Max Vasmer, Die Slaven in Griechenland, Berlin, 1941, p Vezi CrracbK Ha HacejieHHTe MEERA B HP E"WIRAPNH, Sofia, 1960, p St. Mladenov dă mai multe toponimice bulgare care prezintă -OD- în loc de -evaşteptat: 2 3 KpyuioBo, EJKOBO, IHTT>PKJI'OBO, KojiapoBo etc. (vezi St. Mladenov, Etymolo gisches aus einer kurzgefassten Geschichte der bulgarischen Sprache, extras din CnncaHHe Ha öijjir. AicaÄeMHH Ha HAYKHTE, Sofia, 1930, p ). Vezi Recnik mesta, Belgrad, 1925, I, p ^ Vezi A. B e I i c, Dijalekti istoene i juzne Srbije, Belgrad, 1905, p r Ibid.', p Vezi Pesty, o. c, II, p. 61; Dacoromania", X, p Vezi Csănki Dezsô, Magyarorszäg tërténelmi földrajza a Hunyadiak koràban, II, Budapest, 1894, p. 49. Cf. Contributions onomasiiques publiées à l'occasion du VI e Congrès international dés sciences onomastiques à Munich du 24 au 28 août. 1958, Bucureşti, 1958, p. 35. Forma actuală a acestui nume de sat şi de pîrîu este Luncaviţa, refăcută de populaţia romînească după apelativul romînesc luncă. 3 0 Vezi C s â n k i, o. c, II, p Vezi Dacoromania", X, p. 255; Romanoslavica", I, p. 22. Forma obişnuită a acestui nume de loc este, în regiuni situate mai spre răsărit, Predeal. Vezi Romanoslavica", I, p Dacoromania", X, p. 255; Romanoslavica", I, p Vezi mai sus, nota 14.

12 forme slave comune este caw^a 'funingine' (Cî. iormele celorlalte limbi slave: ser. sada, sade, sage,saja, rus., ucr., belorus casta, slovac, pol. sadza, ceh. saze, sorab. sup. sazy pl., sorab. ini saze pl., sloven, sa/a 34 ). In schimb la est şi nord-est de regiunile unde se găsesc toponimicele Vîrcioroua, la distanţe care "uneori nu ating 10 km, începe aria în care sl. com. *0, *e> *tj, *dj prezintă, în toponimicele de origine slavă, reflexele în, îm (im), ea, a, şt, jd: Glamboka ( 1475) 35, ^ M E O K A (1430) 3S, Brazua (1366) 37, E-kAă (1415) 38, Zlasd (1362) 39, wt UTH KoiuSmjhim (1483) 40, Crop-kA^ti^ (1642) 41, AliA«?KAf ( 1571 ) 4 2 etc. Satul Glîmboca (Gtimboca) e numai la 4 km spre răsărit de Valea Vîrciorovei* 3. E deci probabil că forma *vrcarî a existat atît în graiul slav din vestul teritoriului Republicii Populare Romîne care prezenta u, e, g pentru sl. com. *Q, *e, (*tj), *dj, cît şi în graiul slav răspîndit mai spre răsărit, care reda prin în, îm (im), ea, a, şt, jd aceleaşi sunete şi grupuri slave comune. 3THM0JI0THfl TOnOHHMHHECKOrO HA3BAHHH VIRCIOROVA (BblPMOPOBA) (P e 3 io M e) B 3anaÄHofi iac TeppHTopHH PVMHHCKOH HapojiHOH PecnyöJiHKH, B EaHaTCKoft oöjiacth H B paöohe TypHy CeBepim, AB a cejia, Äße pewkh H OÄHH Jiec Ha3HBaioTCH V'îrciorova (BupiiopoBa). OTMeqeHO, mo OÄHO H3 céji HOCHT TaKoe Ha3BaHHe, Hamraaa c XV Bena. Ilo CBoeMy npohcxokäehhk), Ha3BaHHe HBJiaeTca cjiabhhckhm nphtaxatejibhhm nphjiaratejibhhm (c cy<p<j>hkc0m -ov-), *Vréareoo HJIH *V'rcareva (dolina) Aomna rohqapa" < *vrr.arî. romap" < "orivi. ropuiok". C.neÄOBaTejibHO.y MJKHHX oiabsh ajia noharaa rohmap", KpoMenpoH3B0ÄHHX OT grunîcl H Ionici (cp. cepöoxopb. grncàr, Roncar; 6oJir. zpt>hiap), cymectbobajio H npoh3boähoe OT vrei. BO3MO»HO, ITO (popma *vrearî öbijia KaK B robope cjiabhh 3anaaHoö qacth PyMNH- CKOH HapoflHoft PecnyóJiHKH, c u, e, g, BinecTo oömecyiabshckhx *o, *è, *dj, TaK H B robope cjiabhh, pacnpoctpahhbiiihxca 6ojiee K BocTOKy, KOTopwft nepeaabaji qepe3 în (Im, im), ea (a), şt, jd Tanne xe 3BVKH H rpynnh 3ByK0B oßmecnabhhckoro H3HKa. 3 4 Vezi Romanoslavica", I, p. 19. Cî. oronimul din Muntenegru Saăaoac, semnalat de Vuk Karadzic în dicţionarul sau. Vezi şi Recnik mesia, o. c. II, p Privitor la răspîndirea în Peninsula Balcanică a diferitelor reflexe ale lui *sadja slav comun, a se vedea Ivan Popovic, Geschichte der serbokroatischen Sprache, Wiesbaden, 1960, p Vezi C s â n k i, o. c, II, p. 53; Contributions onomasiiques, o. c, p Vezi Panaitescu, o. c, p Forma actuală este Dtmbova. 37 Vezi C s â n k i, o. c, V, p. 80. Forma actuală este Breazova: Romanoslavica", I, p Vezi Panaitescu, o. c, p Forma actuală este Bala: Romanoslavica", I, p Vezi Studii şi cercetări lingvistice", IV (1953), p. 84 urm. Forma romînească actuală este Zlasti. 40 /ibid., p. 70 urm. 4 1 Ibid., p Vezi Studii si cercetări lingvistice", IV (1953), p ; Romanoslavica", I, p Vezi harta anexată, pe care sînt trecute toponimicele (situate spre apus şi sprfe răsărit de locurile numite Vîrcioroua) prezentînd pe de o parte u, e, g, pe de alta In, Im (im), ea, a, şf, jd pentru sl. com. *o. *e. *tj, *dj.

13 RTYMOLOGIE DU TOPONYME VIRCIOROVA (Résumé) Dans la partie occidentale du territoire de la République Populaire Roumaine, dans la région administrative du Banat, district de Turnu-Severin, deux villages, deux ruisseaux et une forêt portent le nom de Vlrciorova. L'un des villages est attesté avec ce nom dès le XVe siècle. Le nom était à l'origine un adjectif possessif slave (à suffixe -ou-), *Vrcarevo ou *Vrcareva (dolina) vallée du potier" <.*vrcarï potier" < *vrci pot". Les Slaves du sud possédaient par conséquent outres les dérivés de grûnïcï et de lonici (cf. s.-cr. grncar, loncar; bg. grâncar) aussi un dérivé de vrcï pour désigner le potier". Il est possible que la forme *vrcarï ait existé aussi bien dans le parler slave de l'ouest du territoire roumain, lequel présentait u, e, g pour si. corn. *o, *ë, (*tj), *dj, que dans le parler slave répandu plus à l'est, qui rendait par în (Im, im), ea (a), st, jd les mêmes sons et groupes de sons slaves communs.

14 DESPRE STRUCTURA MORFOLOGICA A SUBSTANTIVELOR ŞI ADJECTIVELOR ROMINEŞTI de I. PATRUŢ Intr-un studiu publicat nu demult, acad. Al. Graur se ocupă cu structura morfologică a cuvintelor romîneşti 1. Intrucît unele afirmaţii ale d-sale au directă legătură cu problema discutată în prezentul articol, ne vom opri puţin asupra lor. Astfel, analizînd structura substantivelor romîneşti, d-sa afirmă că la cele de tipul casă găsim sufixul caracteristic al declinării contopit pretutindeni cu desinenţa: -ă la nominativ singular, -e la toate celelalte forme. La tipul munte, singularul prezintă sufixul caracteristic declinării, Te, contopit cu desinenţele, iar pluralul e ca la tipul lup. La tipul curte sufixul declinării, -e, apare la nominativ-acuzativ singular contopit cu desinenţa; celelalte forme se formează cu alterarea consoanei finale a rădăcinii" 2. Pe marginea acestor afirmaţii ne îngăduim să întrebăm: a) -ă din casă şi e din munte, curte sînt sufixe sau desinenţe? Dacă sînt sufixe caracteristice declinării" se includ, evident, în temă, deci nu pot să fie şi desinenţe; b) dacă -e din munte este sufixul caracteristic al declinării", de ce nu caracterizează întreaga declinare, ci pluralul lui munte e ca la tipul lup", la care sufixul şi desinenţa sînt zero pretutindeni" 3? c) nu e mai indicat să vorbim, în cazul analizelor morfologice, de teme 4 şi nu de rădăcini, pentru a nu exclude substantivele derivate, ca învăţător (de tipul lup), frumuseţe (de tipul curte) etc? 1 Acad. Al. Graur, Note asupra structurii morfologice a cuvintelor, în Studii de gramatică", voi. II (1957), p. 3 s. u. 2 Id., ibid., p Id., ibid., p Acad. Al. Graur ne reproşează că noi, într-un articol, aîirmam că tema este unul dintre morfemele de bază ale flexiunii" ( Limba romînă", IV [1955], nr. 6, p. 66). De astă dată termenul temă spune d-sa nu mai corespunde nici definiţiei occidentale, nici celei sovietice. Dacă tema este un morfem (şi încă unul de bază!), ce mai sînt rădăcina şi sufixul în care se descompune tema?" (loc. cit., p. 6). Desigur că modemul nu poate fi divizat din punct de vedere morfologic. Fără îndoială, tema poate consta din

15 d) nu este mai adecvată structurii substantivelor romîneşti următoarea analiză: în lup lupi desinenţa este zero, în casă case desinenţa este -ăl-e, în munte munţi şi curte curţi desinenţa este -e/zero şi acestea sînt adăugate la temă? Declinările romîneşti nu au nici un suiix caracteristic, ci ele sînt caracterizate de desinenţe (inclusiv desinenţa zero). Dacă desinenţele caracterizează declinarea căci, vom vedea, temele sînt toate consonantice înseamnă că substantivele romîneşi se grupează în declinări sau în paradigme după desinenţe. Acad. Al. Graur susţine că mai multe morfeme: copilaş = copil-aş, înştiinţa- (tema imperfectului = tema prezentului + -a-) = tn-ştiinţ-a. Dacă însă tema coincide cu rădăcina, ea poate fi numită morîein: cf. morfemul (rus.) dom-, citat de acad. Al. Graur (ibid., p. 8); cf. şi tnorfemele" coâak-, Hec-, Kop3HH- (din propoziţia coóaica HeceT Kop3HHy dinele duce coşul"), AKaaeMHS) HayK CCCP, HHCTHTyT pycckoro H3MKa, FpaMMaTUKa pyccnozo H3biKa, TOM. I, 0OHeruKa u MopdioMaua, MocKBa, 1960, p. 10. Acad. AI. Graur, susţinînd formula tema este formată dintr-o rădăcina şi unul sau mai multe sufixe (eventual şi prefixe)" (loc. cit, p. 6), stabileşte sufixe" caracteristice declinării la substantive de tipul casă (citat şi de noi mai sus). D-sa atribuie unui morfem chiar trei valori: -ă din roată ar îi sufix, atît lexical cît şi gramatical, şi totodată desinenţă (ibid., p. 8). După părerea noastră sufix gramatical nu este, căci declinările romîneşti n-au sufixe caracteristice, lexical nu poate fi, căci roată nu e un derivat (< lat. rota); deci -ă este doar desinenţă. Este adevărat că acad. Ai. Graur acceptă afixele zero (ibid., p. 8), de exemplu la substantivele de tipul lup (citat şi de noi mai sus), la care totuşi precizează că sufixul şi desinenţa sînt zero pretutindeni (după dispariţia lui u final)" (ibid., p ). D-sa susţine existenţa unor astfel de sufixe caracteristice declinărilor romîneşti, fie contopite cu desinenţa, fie zero, din cauză că are în vedere în primul rînd formele latineşti, în cazur de faţă declinările latineşti, în care, ia unele cazuri, mai apar vechile vocale tematice. Metoda de analiză a acad. Al. Graur se reliefează dacă urmărim cum analizează d-sa, de exemplu, prezentul indicativ al verbului cinta: în cînt, ctnţ' ( cinţi) sufixul şi desinenţa sînt zero; -ă din cînt-ă reprezintă sufixul contopit cu desinenţa; în cînt-ă-m -ăeste vocala caracteristică a conjugării alterată", iar -m desinenţa; în cînt-a-f (= cîntaţi), a- e vocala caracteristică" normală, -ţ' e desinenţă (ibid., p. 15). Deci corespondentul vocalei tematice -a- din latină e numit vocală caracteristică a conjugării" dacă e urmat de desinenţe" (la persoanele I şi a Il-a pl.), dar dacă nu, la persoana a IlI-a sg., e considerat sufix contopit cu desinenţa". Dar despre oe contopire" e vorba? Căci -ă, din cintă < lat. cântat, reprezintă pe -a- latinesc, iar / final a dispărut. Se pune întrebarea: după ce criterii ne orientăm ca să ştim că -ă- sufixul contopit cu desinenţa", la persoana a 111-a sg., ţine de temă sau este desinenţă? Pe marginea analizei noastre conform căreia tema prezentului este cînt-, iac-, fac-, dorm- (şi, 'se înţelege, variantele acestora: cînt'-, tac- / tăi- etc.), iar desinenţele prezentului, la persoanele I şi a Il-a pl., sînt -ăm, -ai (la conjugarea I) sau -etn, -eţ (la conjugarea a 11-a) etc. acad. Al. Graur întreabă: dacă facem abstracţie de temele verbelor, cum vom explica de ce desinenţa persoanei întîi şi a doua plural diferă de la verb la verb? Iar dacă nu explicăm, ce valoare mai are gramatica?" (loc. cit., p. 15). Această explicaţie însă se poate da: diferenţa între conjugări e vorba aici de indicativul prezent în limba romînă e marcată de desinenţe, nu de teme ca în latină, datorită faptului că vocalele tematice latineşti, mai exact, corespondentele lor, se includ în desinenţele romîneşti. După părerea noastră, e mai greu de dat altă explicaţie: dacă acceptăm tema prezentului cînt-1 antă-1 cinta-, propusă de d-sa (ibid., p. 15), care dintre acestea apar în formele bazate pe tema prezentului (imperfectul etc.)? Acad. Al. Graur afirmă că soluţia propusă de Pătruţ nu are meritul nici măcar de a ne prezenta o temă într-adevăr unitară. In afară de modificările consonantice trebuie să ţinem seamă şi de alternanţele vocalice: port-/ poartă-/ purt-, tac- / tăc-..." (ibid., p. 15). Ne surprinde această constatare, căci în variantele temelor propuse de noi apar numai alternanţele, consonantice şi vocalice, caracteristice limbii romîne. Nu pot exista alte teme, în oare aceste alternanţe să nu apară.

16 în declinare, substantivele romîneşti se grupează pe terminaţii" 5. D-sa defineşte terminaţia" astfel: partea de la sfîrşit a unui cuvînt, indiferent de analiza morfologică" şi aduce următorul exemplu: nimic nu ne împiedică să spunem ca ginduri are terminaţia -f (r muiat). In gînd, -d nu este, bineînţeles, desinenţă, dar gînd are terminaţia -d" &. Evident că terminaţia", cu această accepţiune, nu este un morîem. Noi susţinem că în declinare trebuie urmărită, totodată, şi structura morfologică a cuvintelor, deci analiza lor în mbrfeme. Pe de altă parte, considerăm că e necesar să fie înlăturată confuzia dintre terminaţie" (în accepţiunea de mai sus) şi desinenţă, confuzie veche, care se constată şi în Gramatica Academiei R.P.R., după cum recunoaşte acad. Al. Graur 7. Cu structura morfologică a substantivelor şi a adjectivelor romîneşti ne-am mai ocupat în cîteva articole anterioare 8, însă unele grupuri de substantive şi adjective nu au fost puse în discuţie decît în treacăt, iar altele de loc. E evident că la substantivele cu singularul în consoană (inclusiv /), ca rob, ochi (= o&), ciocoi, ca şi-la adjectivele de felul lui bun, dibaci ( dibac), vechi (= vek), greoi, atît forma de singular, cît şi cea de plural este egală cu tema. Cele care au singularul în consoană dură, au pluralul (egal cu tema) în consoană moale sau palatală, potrivit alternanţelor caracteristice limbii romîne: rob' (= robi), bun ( buni), cai, goi etc. 9 La substantivele şi adjectivele în -u plenison la singular, codru, cuscru, negru, tema este de asemenea în consoană, -u al singularului şi -i plenison de la plural fiind desinenţe: codr-u codr-i, cuscr-u cuscr-i, negr-u (fem. neagr-ă) ; negr-i (fem. negr-e), cf. şi derivate ca negr-uţ, codr-uţ (cu sufixul -uţ, cf. căl-uţ). Să ne oprim puţin asupra substantivelor masculine în -u la singular şi în -/' la plural, de felul lui fiu fii, flăcău - flăcăi, bou boi etc. Se încadrează morfologic în această grupă un număr de substantive de origine turcească (geamgiu, hangiu, surugiu) sau derivate romîneşti cu sufixul de origine turcească -(a)giu (po/hanagiu, tablagiu, duelgiu etc). Cum trebuie analizate aceste substantive din punct de vedere morfologic? 5 Loc. cit., p. 7. Ibid. 6 Ibid. Şi noi, în cîteva articole anterioare, am întrebuinţat denumirea terminaţie", 7 însă numai cu valoarea de desinenţă. 8 I. P ă t r u ţ, Despre componenţa cuvintelor flexibile ale limbii romîne, în Limba romînă", IV (1955), nr. 6, p ; id., Gramatica limbii romîne, voi. I... Ed. Acad. R,P.R., 1954, (recenzie) în SCL (1956), nr. 1 2, p , ; id., Probleme de morfologie şi ortografie. In legătură cu i în limba romînă, în CL, I (1958), p ; cf. id.. Probleme de fonetică si morfologie. III. In legătură cu j si u în limba romînă, în CL, IV (1959), p. 46. ' Cf. I. Pătruţ, în Limba romînă", IV (1959), nr. 6, p. 67; id., în SCL, VII 9 (1956), nr. 1 2, p. 118; id., Morfologie şi fonologie. Despre fonemele consonantice moi ale limbii romîne, în CL, V (1960), p. 25. în ultimul articol este expusă şi părerea noastră asupra fonemelor consonantice moi din limba romînă.

17 In unele dintre gramaticile noastre, -u (la singular) şi -/ (la plural) sînt considerate desinenţe 10, deci fi-u, fi-i; flăcă-u, ţlăcă-i; bou, bo-i. Ţinînd seamă însă că toate celelalte masculine au tema terminată în consoană (cf. mai sus) şi că toate în afară de cele din grupa lui codr-u, pl. codr-i n-au desinenţe nici la singular nici la plural, ne întrebăm dacă grupul acestora de care vorbim poate fi considerat ca avînd tema în vocală şi desinenţa -ul-i. Credem că derivaţia ne poate da cîteva indicaţii semnificative. Astfel, în legătură cu flăcău, avem derivate ca următoarele: flăcăuan ( = ftăcău-an), flăcăuandru ( flăcău-andru), flăcăuaş (= flăcău-aş), flăcăuş (= flâcău-uş), toate de la tema flăcău-, faţă de flăcăiaş ( flă'căi-aş), flăcăiandru (= flăcăi-andru), flăcăi (= flăcăi-i, verb), flăcăie (=fătcăi-iie), flăcăime (= flăcăi-ime), flăcăieşte (= flăcăi-eşte) 11, de la tema flăcăi-. Explicaţia acestor derivate nu credem că e bine formulată în DLRM: primele derivă din flăcău, iar celelalte din pluralul flăcăi (s.v.). De ce ar deriva flăcăuandru dintr-un singular, iar flăcăiandru dintr-un plural? Mai justă ne pare formularea următoare: derivatele amintite sînt de la o temă variabilă, flăcău-/flăcăi-. Varianta e condiţionată de vocala următoare a sufixului: înaintea vocalelor anterioare apare tema în -i (flăcăi-i, verb, flăcăi-iie), înaintea vocalei posterioare apare tema în -u (flăcău-uş); înaintea vocalei centrale a apare sau una sau cealaltă (flăcăi-andru, flăcăi-aş sau flăcău-andru, flăcău-aş) 12. Se înţelege că la fel trebuie analizate şi adjectivele cu singularul masculin în wau: nou, nouă, pl. noi (tema nou-tnoi-; cf. nouţ ( nou-uf )/înnoi-i), viu, vie (= viie), pl. vii (tema viu-lvii-), tîrziu (tema tîrziu-jtîrzii-, cf. tîrzior = tîrziu-or, intîrzia întîrzii-a), argintiu, auriu, cenuşiu, fistichiu, zurliu etc. Tot aşa trebuie privite şi ambigenele cu singularul în wau, cu desinenţa -e sau -uri la plural: ptrău (pîrîu) pîrai-e, ferăstrău ferestrai-e, riu rîuri (= rîu-uri), (şi numeroase neologisme) birou, cadou, tablou etc. De altfel unele din prima categorie, au, dialectal, şi la plural tema în -u, după care apare desinenţa -ă: pîrau-ă, hîrdau-ă etc. Cf. şi derivate ca: pîrău-aş (pîrîu-aş)lpîrăi-aş (pîrîi-aş), pîrîuţ ( pîriu-uţ) 13 etc. Despre femininele ca măsea, purcea, stea, vergea, cafea, basma, para spunem că ele trebuie considerate teme în -/- 14. într-adevăr tema în -lapare la plural şi la genitiv-dativ singular (măsel-e, basmal-e), precum şi 10 In Gramatica Academiei R.P.R. -i al pluralului (la substantivul erou) fiind considerat desinenţă (voi. I, p. 148), înseamnă că în acelaşi fel e considerat şi u al singularului. Tot aşa le-am considerat şi noi în SCL, VII (1956), nr. 1 2, p " Exemplele sînt luate din Dicţionarul limbii romîne moderne (= DLRM), Editura Academiei R.P.R., 1958, s. v. Şi în derivatele de la fiu tema este variabilă (jiu-1 fii-): cf. fiuţ (= fiu-uţ <fiiuţ), 12 infia (= înfii-a). Am arătat cu altă ocazie că situaţia lui fiu fii este paralelă cu a verbelor viu-vii, ţiu-ţii, la care propuneam ca forma în -u (viu, ţiu) să fie considerată ca variantă a temei prezentului ( I. Pătruţ, Probleme de fonetică şi morfologie. III. In legătură cu i şi 1,1 In limba romină, în CL, IV [1959], p. 43 ş. u.). 1 3 DLRM, s. v. Cf. mai sus derivatele lui flăcău. 14 I. Pătruţ, în Limba romînă", IV (1955), nr. 6, p. 68.

IZVORUL Revistã de etnografie ºi folclor Nr. 35 Giula, 2014

IZVORUL Revistã de etnografie ºi folclor Nr. 35 Giula, 2014 Izvorul 1 IZVORUL Revistã de etnografie ºi folclor Nr. 35 Giula, 2014 2 Izvorul Publicaþia Institutului de Cercetãri al Românilor din Ungaria Redactor Emilia Martin Corectură Elena Rodica Colta Traducere

Részletesebben

STUDII ŞI COMUNICĂRI XXII XXIV / II

STUDII ŞI COMUNICĂRI XXII XXIV / II SATU MARE STUDII ŞI COMUNICĂRI XXII XXIV / II COPERTA: Iulian Petrescu, Aurel Cordea (Sigiliul oraşului Satu Mare din secolul al XVIII-lea) Tehnoredactare computerizată: Nicoleta Oros, Diana Kinces ISSN

Részletesebben

Anuarul presei sălăjene

Anuarul presei sălăjene Anuarul presei sălăjene 2010 Asociaţia Jurnaliștilor din Sălaj Anuarul Presei Sălăjene 2010 ISSN 2067 046X Anuarul Presei Sălăjene un proiect iniţiat de Asociaţia Jurnaliștilor din Sălaj și coordonat de

Részletesebben

Istoria Muzeului Revoluţiei 1848-1849 din Arad. Az 1848 1849-es Forradalom Múzeumának Története Aradról

Istoria Muzeului Revoluţiei 1848-1849 din Arad. Az 1848 1849-es Forradalom Múzeumának Története Aradról Istoria Muzeului Revoluţiei 1848-1849 din Arad Az 1848 1849-es Forradalom Múzeumának Története Aradról Zakar Péter Felicia Aneta Oarcea Istoria Muzeului Revoluţiei 1848-1849 din Arad Az 1848 1849-es Forradalom

Részletesebben

WRITING AND SYNTACTIC STRUCTURE IN THE CASE OF MEDIA TEXTS Reka Suba, Assoc. Prof., PhD, Sapientia University of Tîrgu Mureş

WRITING AND SYNTACTIC STRUCTURE IN THE CASE OF MEDIA TEXTS Reka Suba, Assoc. Prof., PhD, Sapientia University of Tîrgu Mureş WRITING AND SYNTACTIC STRUCTURE IN THE CASE OF MEDIA TEXTS Reka Suba, Assoc. Prof., PhD, Sapientia University of Tîrgu Mureş Abstract: In our research we have studied the ways the network of complex sentences

Részletesebben

Hifa-Ro INFO. Din sumar... A tartalomból

Hifa-Ro INFO. Din sumar... A tartalomból Hifa-Ro INFO S e g í t s é g M i n d e n k i n e k - A j u t o r p e n t r u To ţ i 2013 anul XI. évf. nr. 42. szám Trimestrul II. negyedév A HIFA-Románia Segítség Mindenkinek Egyesület negyedévi ingyenes

Részletesebben

szeptembernovember septembrienoiembrie

szeptembernovember septembrienoiembrie 2013-2014 szeptembernovember septembrienoiembrie Tisztelt Színházszerető Barátaim! Tompa Gábor rendező, vezérigazgató Sűrű színházi hetek, hónapok állnak előttünk a 2013-14-es évad őszi rajtját követően

Részletesebben

Hifa-Ro INFO. Szeptember 15-én d.u. 5 órakor a Deus Providebit Tanulmányi Házban (Marosvásárhely, Rózsák tere 61)

Hifa-Ro INFO. Szeptember 15-én d.u. 5 órakor a Deus Providebit Tanulmányi Házban (Marosvásárhely, Rózsák tere 61) Hifa-Ro INFO 2005 anul III évf. nr. 11 szám Trimestrul III negyedév Segítség Mindenkinek - Ajutor pentru Toţi A Hifa-Románia Segítség Mindenkinek Egyesület negyedévi ingyenes hírlapja - Ziarul trimestrial

Részletesebben

Hifa-Ro INFO. Din sumar... A tartalomból

Hifa-Ro INFO. Din sumar... A tartalomból Hifa-Ro INFO S e g í t s é g M i n d e n k i n e k - A j u t o r p e n t r u To ţ i 2012 anul X évf. nr. 37. szám Trimestrul I. negyedév A HIFA-Románia Segítség Mindenkinek Egyesület negyedévi ingyenes

Részletesebben

Az emberek és a természet jövője Dél-Erdélyben. Viitorul oamenilor și al naturii în sudul Transilvaniei

Az emberek és a természet jövője Dél-Erdélyben. Viitorul oamenilor și al naturii în sudul Transilvaniei Az emberek és a természet jövője Dél-Erdélyben Viitorul oamenilor și al naturii în sudul Transilvaniei Viitorul oamenilor și al naturii în sudul Transilvaniei O broșură scrisă de Grupul de lucru pentru

Részletesebben

I N F O SZELTERSZ 2003 SELTERS. A Zetelak-i tónál / La lacul Zetea

I N F O SZELTERSZ 2003 SELTERS. A Zetelak-i tónál / La lacul Zetea I N F O Segítség Mindenkinek-Ajutor pentru Toţi 2003 nr. 3 szám Isten megalkotta a Földet, a Föld nyújtja számunkra a természetet. Nekünk, embereknek mindezeket csodálnunk kell, függetlenül attól, hogy

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. október 18. ROMÁN NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. október 18. 14:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 60 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

cégérték valoarea firmei 2011/09 BEFEKTETŐ- VADÁSZAT VÂNĂTOARE DE INVESTITORI firm value

cégérték valoarea firmei 2011/09 BEFEKTETŐ- VADÁSZAT VÂNĂTOARE DE INVESTITORI firm value ÓRIÁSI LEHETŐSÉGEK A REHAB ELŐTT MÉGIS LEVONHATÓ AZ IPARŰZÉSI ADÓ? A SZITEK TÉRHÓDÍTÁSA VÁLLALATFÚZIÓK: NEM VOLT VAKÁCIÓ EGYRE AKTÍVABB AZ M&A PIAC FELSZÁLL A TÜV NORD OPORTUNITĂŢI URIAŞE PENTRU REHAB

Részletesebben

O autonomie de succes: Tirolul de Sud. Egy sikeres autonómiamodell: Dél-Tirol. Editat de/kiadja:

O autonomie de succes: Tirolul de Sud. Egy sikeres autonómiamodell: Dél-Tirol. Editat de/kiadja: O autonomie de succes: Tirolul de Sud Egy sikeres autonómiamodell: Dél-Tirol Editat de/kiadja: Un model de convieţuire Regiunea Autonomă Tirolul de Sud din Italia este unul dintre cele mai bune exemple

Részletesebben

Meglátott emberek. Vetro Artur grafikája Oameni văzuţi. Grafica lui Artur Vetro. Kolozsvár Cluj 2009

Meglátott emberek. Vetro Artur grafikája Oameni văzuţi. Grafica lui Artur Vetro. Kolozsvár Cluj 2009 Meglátott emberek. Vetro Artur grafikája Oameni văzuţi. Grafica lui Artur Vetro Kolozsvár Cluj 2009 Meglátott emberek Vetro Artur grafikája Oameni văzuţi Grafica lui Artur Vetro Meglátott emberek. Vetro

Részletesebben

Hifa-Ro INFO. Kegyelmekben Gazdag Karácsonyt és Boldog Új Évet! Crăciun Fericit şi La Mulţi Ani! Din sumar... A tartalomból

Hifa-Ro INFO. Kegyelmekben Gazdag Karácsonyt és Boldog Új Évet! Crăciun Fericit şi La Mulţi Ani! Din sumar... A tartalomból Hifa-Ro INFO S e g í t s é g M i n d e n k i n e k - A j u t o r p e n t r u To ţ i 2010 anul VIII évf. nr. 32. szám Trimestrul IV. negyedév A Hifa-Románia Segítség Mindenkinek Egyesület negyedévi ingyenes

Részletesebben

FÜLÖP MÁRIA JUDEŢUL MUREŞ ÎN CĂRŢI MAROS MEGYE A KÖNYVEKBEN

FÜLÖP MÁRIA JUDEŢUL MUREŞ ÎN CĂRŢI MAROS MEGYE A KÖNYVEKBEN FÜLÖP MÁRIA JUDEŢUL MUREŞ ÎN CĂRŢI MAROS MEGYE A KÖNYVEKBEN BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ MUREŞ MAROS MEGYEI KÖNYVTÁR FÜLÖP MÁRIA JUDEŢUL MUREŞ ÎN CĂRŢI MAROS MEGYE A KÖNYVEKBEN 1990-1999 BIBLIOGRAFIE - BIBLIOGRÁFIA

Részletesebben

INTERMEDIARUL THE HUSTLER MARILE SPERANŢE ROMÂNIA: TRANZACŢII CU NEREZIDENŢI OCTOMBRIE ÎNGHEŢAT VIITORUL TELECOMUNICAŢIILOR ÎN BOSNIA

INTERMEDIARUL THE HUSTLER MARILE SPERANŢE ROMÂNIA: TRANZACŢII CU NEREZIDENŢI OCTOMBRIE ÎNGHEŢAT VIITORUL TELECOMUNICAŢIILOR ÎN BOSNIA TOLAKODÓ THE HUSTLER ADÓCUNAMI 2012 FAGYOS OKTÓBER TELEKOM JÖVŐ BOSZNIÁBAN INTERMEDIARUL THE HUSTLER MARILE SPERANŢE ROMÂNIA: TRANZACŢII CU NEREZIDENŢI OCTOMBRIE ÎNGHEŢAT VIITORUL TELECOMUNICAŢIILOR ÎN

Részletesebben

Hifa-RoINFO. A tartalomból. Din sumar...

Hifa-RoINFO. A tartalomból. Din sumar... Hifa-RoINFO 2013 anul XI. évf. nr. 41. szám Segítség Mindenkinek - Ajutor pentru Toţi Trimestrul I. negyedév A HIFA-Románia Segítség Mindenkinek Egyesület negyedévi ingyenes lapja - Revista trimestrială

Részletesebben

Vox Juventutis. Vox Juventutis

Vox Juventutis. Vox Juventutis Vox Juventutis revista elevilor Grupului Şcolar Cserey-Goga Iskolacsoport diákjainak lapja Crasna Kraszna Anul şc. 2012/2013 as tanév Nr. VII. / Hetedik szám Dragi cititori, Se spune că pomul bun se cunoaşte

Részletesebben

cégérték valoarea firmei 2012/01 FINANŢAREA ACHIZIŢIILOR FELVÁSÁRLÁSOK FINANSZÍROZÁSA firm value IMAP MB Partners

cégérték valoarea firmei 2012/01 FINANŢAREA ACHIZIŢIILOR FELVÁSÁRLÁSOK FINANSZÍROZÁSA firm value IMAP MB Partners FŐ VERSENYTÁRSAINK A FOLYÓK ÉS PATAKOK LÁTHATATLAN MEGSZORÍTÁSOK ERŐSEBB ÉV VÉGE MEGÚJULT AZ IMAP MB PARTNERS HONLAPJA AZ AXEREAL CSOPORT MEGVÁSÁROLT KÉT GABONASILÓT PRINCIPALII CONCURENŢI DIN ROMÂNIA

Részletesebben

JÓ GYAKORLATOK Megvalósított projektek a Csík LEADER Helyi Akciócsoport területén

JÓ GYAKORLATOK Megvalósított projektek a Csík LEADER Helyi Akciócsoport területén JÓ GYAKORLATOK Megvalósított projektek a Csík LEADER Helyi Akciócsoport területén Minőséget teremtünk! Start spre calitate! Jövőképünk: A test-lélek-szellem hármassága az élet teljessége. A helyi gazdaság

Részletesebben

Proiectul constă în punerea în scenă a unui spectacol de teatru în limba rromani pe baza obiceiurilor si tradițiilor rome din județul Mureș.

Proiectul constă în punerea în scenă a unui spectacol de teatru în limba rromani pe baza obiceiurilor si tradițiilor rome din județul Mureș. 1 Asociaţia Divers, Asociaţia Culturală Tamacisza și STUDCARD Tîrgu Mureș derulează proiectul Tradiții Rome la Rampă sprijinit financiar de către Administrația Fondului Cultural Național. Proiectul constă

Részletesebben

Documenta ad historiam familiae Bátori de Ecsed spectantia I. Diplomata 1393 1540

Documenta ad historiam familiae Bátori de Ecsed spectantia I. Diplomata 1393 1540 Documenta ad historiam familiae Bátori de Ecsed spectantia I. Diplomata 1393 1540 Documenta ad historiam familiae Bátori de Ecsed spectantia I. Diplomata 1393 1540 Ad edendum praeparaverunt Richardus

Részletesebben

Poveştile caselor Români în Buda şi în Pesta. Tales of houses Romanians in Buda and Pest. Mesélő házak Románok Budán és Pesten

Poveştile caselor Români în Buda şi în Pesta. Tales of houses Romanians in Buda and Pest. Mesélő házak Románok Budán és Pesten Maria Berényi Poveştile caselor Români în Buda şi în Pesta Tales of houses Romanians in Buda and Pest Mesélő házak Románok Budán és Pesten 1 Publicaţie a Societăţii Culturale a Românilor din Budapesta

Részletesebben

Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 16

Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 16 Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 16. A könyv megjelenését a Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 16 támogatta. Az eltűnt katona Szerkesztette Ilyés Sándor Keszeg Vilmos Kriza János Néprajzi Társaság

Részletesebben

Hungary-Romania Cross-Border Co-operation Programme 2007-2013

Hungary-Romania Cross-Border Co-operation Programme 2007-2013 1.01 Nagyvárad Oradea Grosswardein Széchenyi tér Parcul Traian Traian Square Traian Platz Oradea, Parcul Traian nr.1 www.mtariicrisurilor.ro www.welcometoromania.ro www.partiumimuzeumok.ro www.wikipedia.org

Részletesebben

Conference Series on Theoretical and Practical Seria simpozioanelor de teoria si practica Az épített örökség felújításának elméleti és gyakorlati

Conference Series on Theoretical and Practical Seria simpozioanelor de teoria si practica Az épített örökség felújításának elméleti és gyakorlati Conference Series on Theoretical and Practical Seria simpozioanelor de teoria si practica Az épített örökség felújításának elméleti és gyakorlati Issues of Built Heritage Conservation reabilitãrii patrimoniului

Részletesebben

Be a v a t á s. Ta n u l m á n y o k a z a b o l a i Fi a t a l Né p r a j z k u t a t ó k Sz e m i n á r i u m a i n a k. anyagából (2008 2011)

Be a v a t á s. Ta n u l m á n y o k a z a b o l a i Fi a t a l Né p r a j z k u t a t ó k Sz e m i n á r i u m a i n a k. anyagából (2008 2011) Be a v a t á s Ta n u l m á n y o k a z a b o l a i Fi a t a l Né p r a j z k u t a t ó k Sz e m i n á r i u m a i n a k anyagából (2008 2011) 2 Pozsony Ferenc A Zabolai Csángó Néprajzi Múzeum Kiadványai

Részletesebben