1.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya kiterjed a Bank által természetes személyek részére nyújtott hitelezési szolgáltatásra.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya kiterjed a Bank által természetes személyek részére nyújtott hitelezési szolgáltatásra."

Átírás

1 K&H Bank Rt Budapest, Vigadó tér 1. Telefon: (06 1) , (06 70) Fax: (06 1) Hatályos: január A LAKOSSÁGI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEINEK HATÁLYA 1.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya kiterjed a Bank által természetes személyek részére nyújtott hitelezési szolgáltatásra Az ÁSZF rendelkezései valamennyi lakossági hitel tekintetében szerződési feltételnek minősülnek, amelyeket az Ügyfél az adott kölcsön igénybevételére vonatkozó egyedi Ügyfélszerződés aláírásakor fogad el. Jelen ÁSZF rendelkezései akkor is irányadók, ha az Ügyfél és a Bank között létrejött szerződés így rendelkezik Amennyiben az ÁSZF és az egyes kölcsönfajtákra irányadó általános szerződési feltételek azonos tárgyú előírásai között bármilyen eltérés van, az utóbbi rendelkezései lesznek az irányadók. Amennyiben az ÁSZF, vagy az egyes kölcsönfajtákra irányadó általános szerződési feltételek és az egyedi Ügyfélszerződés azonos tárgyú előírásai között bármilyen eltérés van, az egyedi Ügyfélszerződés rendelkezései lesznek az irányadók Amennyiben valamely lakossági kölcsönnel kapcsolatos valamely kérdést az adott egyedi Ügyfélszerződés, jelen ÁSZF, vagy egyes kölcsönfajtákra vonatkozó általános szerződési feltételek nem szabályoznak, akkor a Bank mindenkor hatályos Üzletszabályzata, valamint a Magyar Köztársaság jogszabályainak vonatkozó rendelkezései az irányadók. 2. ÁLTALÁNOS FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK Az itt felsorolt kifejezések a jelen Általános Szerződési Feltételekben a következő jelentéssel bírnak: 2.1. Adós: az a természetes személy, aki jogosult a Bank szolgáltatásának igénybevételére, akinek a Bank a Kölcsönszerződés alapján meghatározott pénzösszeget bocsát rendelkezésre (a továbbiakban: Adós) Adóstárs: az a természetes személy, aki a kölcsön és járulékai visszafizetéséért egyetemlegesen felelős az Adóssal (a továbbiakban: Adóstárs). A Bank a hitelezés feltételéül előírhatja Adóstársként különösen a házastárs (élettárs), valamint a fedezetül lekötött ingatlan tulajdonosainak bevonását. Az Adós kötelezettségei ugyanolyan mértékben terhelik az Adóstársat ÁSZF: Jelen Általános Szerződési Feltételek 2.4. Bank: jelenti a Kereskedelmi és Hitelbank Rt. hitelintézetet (székhely: 1051 Budapest, Vigadó tér 1., cégjegyzékszám és nyilvántartó bíróság: Cg Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság, tevékenységi engedélyszáma: ÁPTF 969/1997/F. Tevékenységi engedély dátuma: november 26.) 2.5. Biztosíték: az Adós Kölcsönszerződésből eredő kötelezettségei teljesítésének biztosítására nyújtott, egyedi Ügyfélszerződésben és annak mellékletét képező biztosítéki szerződésben felsorolt biztosítékokat jelenti.

2 2.6. Esedékesség napja: az egyedi Ügyfélszerződésben ekként meghatározott nap, amikor az Adós a Kölcsönszerződésből eredő fizetési kötelezettségeit teljesíteni köteles Fogyasztási kölcsön: a mindennapi élet szokásos használati tárgyainak megvásárlásához, javíttatásához, illetve szolgáltatások igénybevételéhez - a természetes személy részére - nyújtott kölcsön és a felhasználási célhoz nem kötött kölcsön, ha a kölcsönt a természetes személy nem üzletszerű tevékenysége keretében veszi igénybe Lakáshitel: lakás, lakóingatlan adásvételét, építését, bővítését vagy korszerűsítését finanszírozó, ingatlanra alapított jelzálogjog fedezete mellett nyújtott hosszúlejáratú kölcsön Folyósítás napja: az a nap, amikor a Bank a kölcsönt az Adós rendelkezésére bocsátja Futamidő: az egyedi Ügyfélszerződésben rögzített időtartam, amely alatt az Ügyfélnek a kölcsönt vissza kell fizetnie. A futamidő kezdő napja az egyedi kölcsönszerződésben naptári nap szerint meghatározott azon időpont, amely naptól, mint induló naptól kezdődik a kölcsön törlesztő összegeinek és törlesztési ütemezésének annuitás módszerével történő meghatározása. E nap egyben az első kamatperiódus és az első ügyleti év kezdő napja Hirdetmény: a Bankfiókokban (ügyfélforgalom előtt nyitvaálló helyiségekben) kifüggesztett, a kamatokat, szolgáltatási díjakat, az Adóst (Adóstársat) terhelő egyéb költségeket, a késedelmi kamatokat, a kamatszámítás módszerét, minimális igénylési feltételeket, benyújtandó dokumentumokat, jövedelemvizsgálattal kapcsolatos feltételeket tartalmazó közlemények Kamatperiódus: a kölcsön ügyleti kamatára vonatkozó azon időszak, amely időszak alatt a megállapított ügyleti kamat mértéke állandó. A Bank Hirdetményében határozza meg és teszi közzé az ügyfelek által választható kamatperiódusokat. A meghirdetett kamatperiódusok közül az Adós jelen ÁSZF-ben foglalt feltételek betartásával választani jogosult. Az Adós által a kölcsönkérelemben kiválasztott kamatperiódust mely a hitel futamideje alatt nem változtatható ügyfélkérésre sem - a Kölcsönszerződés tartalmazza Kamatperiódusok fordulónapja: a kamatperiódusnak megfelelő időtartam elteltét követő és a kezdőnappal megegyező naptári nap Kezes: az, aki arra vállal kötelezettséget, hogy amennyiben az Adós nem teljesít, maga fog helyette teljesíteni (a továbbiakban: Kezes). A Bank csak készfizető kezességvállalást fogad el: ekkor a Kezes nem követelheti, hogy a Bank a követelést először az Adóstól vagy Adóstárstól hajtsa be Kölcsönszerződés: az adott szolgáltatás, kölcsönfajta (beleértve a Bank által közvetített állami támogatást is) tárgyában a Bank és az Adós között létrejött teljes szerződéses dokumentációt jelenti (a továbbiakban: Kölcsönszerződés), ezek különösen: a Bank Üzletszabályzata, jelen ÁSZF, egyes kölcsönfajtára vonatkozó általános szerződési feltétel, az egyedi Ügyfélszerződés, adott kölcsönfajtára vonatkozó Hirdetmény Lejárat napja: az egyedi Ügyfélszerződésben meghatározott határnapot jelenti, ameddig legkésőbb az Adósnak a Kölcsönszerződés alapján a Bank irányában fennálló tartozásait meg kell fizetnie Teljes hiteldíj mutató (THM): 3 hónapnál hosszabb lejáratú fogyasztási kölcsön, valamint a lakás, illetőleg üdülő vagy egyéb ingatlan vásárlására, építésére, felújítására, bővítésére, korszerűsítésére, továbbá közműfejlesztésre a természetes személy által igénybe vehető kölcsönök esetén a teljes hiteldíj mutató a különböző ajánlatok összehasonlítására, az Ügyfél megfelelő tájékoztatására szolgál, az ügylet tényleges terheit mutatja százalékos formában. A THM az a belső kamatláb, amely mellett az Ügyfél által visszafizetendő tőke és hiteldíj egyenlő az Ügyfél által a hitel folyósításáig bezárólag a kölcsönnel kapcsolatban - a prolongálási költség, a késedelmi kamat, az egyéb olyan fizetési

3 kötelezettség, amely a szerződésben vállalt kötelezettség nem teljesítéséből származik, a biztosítási és garanciadíjak, az átutalási díjak kivételével fizetett összes költséggel csökkentett hitelösszeggel. A THM számításánál az Ügyfél által a pénzügyi intézménynek fizetett költségeket, valamint a harmadik személynek fizetett költségek közül az Ügyfél által felajánlott fedezet értékbecslésének díját és lakásépítéseknél a helyszíni szemlék díját kell figyelembe venni. A THM számításának képletét az erről szóló jogszabály (jelenleg a 41/1997. (III.5.) számú kormányrendelet) tartalmazza Tőketartozás: az első törlesztésig a folyósított kölcsönösszeg, utána annak a megfizetett törlesztőrészletek tőketartalmával csökkentett értéke Törlesztőrészlet: a Hirdetményben rögzített módszerrel, az egyedi Ügyfélszerződésben meghatározott rendszerességgel és összegben az Ügyfél által fizetendő összeg Ügyfél: a lakossági hitelezés vonatkozásában bármely személy, akinek a Bank kölcsönügylet kapcsán pénzügyi szolgáltatást nyújt, vagy akivel szerződéses viszonyba lép, ideértve a kölcsönügylethez kapcsolódó biztosítéki szerződés kötelezettjét is (különösen zálogkötelezett, kezes, óvadéknyújtó) Ügyfélszerződés: az Ügyfél és a Bank között valamely kölcsönfajta tárgyában létrejött egyedi ügyfélszerződést jelenti Ügyleti év (ügyfélév): A futamidő kezdő napjától illetve további ügyleti év esetén a kezdő nappal megegyező naptári naptól számított egész naptári év. 3. KÖLCSÖNÖK IGÉNYLÉSE, A HITELBÍRÁLAT 3.1. A Bank kölcsönt kérelemre, egyedi hitelbírálat során saját belátása és döntése alapján nyújt A kölcsön a kölcsönfajtának megfelelő, kitöltött és aláírt kölcsönigénylési nyomtatvány benyújtásával igényelhető. Az igényléshez mellékelni kell a Bank által előírt igazolásokat, szerződéseket, információkat és egyéb dokumentumokat. A kölcsönigénylési nyomtatvány aláírása szerződéskötési ajánlatnak minősül az Ügyfél részéről, mely ajánlatához az Ügyfél változatlan tartalommal kötve marad mindaddig, amíg a Bank a kérelem elbírálásáról értesíti, vagy az Ügyfél azt írásban vissza nem vonja A Bank jogosult az igénylő hitelképességét, törlesztési képességét, a felajánlott biztosítékok fedezeti értékét és érvényesíthetőségét megvizsgálni, az ehhez szükséges igazolásokat és információkat az igénylő köteles a Bank rendelkezésére bocsátani. A Bank az Ügyfél hitelképességére vonatkozó vizsgálat szempontjait maga határozza meg és azokat módosíthatja, ha megítélése szerint a módosítás ésszerű és szükséges. A Bank a hitelbírálat során a pénzügyi intézmények által fenntartott központi hitelinformációs rendszerből származó adatokat is jogosult felhasználni A Bank a hitelbírálat alapján az igényeltnél kisebb összegben is meghatározhatja a nyújtható kölcsön összegét, illetve egyéb eltérő feltételeket is megállapíthat. Amennyiben nem látja biztosítottnak a kölcsön és járulékainak visszafizetését, a kérelmet elutasítja Az Adós tudomásul veszi, hogy hitelképességéről, a kölcsönigénylési kérelem elfogadásáról, vagy elutasításáról való döntés mindenkor a Bank kizárólagos joga, amelyet saját mérlegelése alapján, az általa kialakított szempontok alapján gyakorol. 4. KÖLCSÖNSZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

4 4.1. A Kölcsönszerződés írásban jön létre és azon a napon lép hatályba, amely napon a Kölcsönszerződést a Bank cégszerűen, illetve a többi fél (pl. Adós, Adóstárs, Kezes, Zálogkötelezett) valamint amennyiben szükséges két tanú aláírták. Államilag támogatott jelzáloghitel valamint a Bank erre irányuló döntése esetén egyéb hitel igénylése esetén a Kölcsönszerződést a Feleknek közjegyzői okiratba kell foglalni A Bank a Kölcsönszerződés aláírását követően is megtagadhatja a kölcsön folyósítását, ha időközben akár a saját, akár az Ügyfél körülményeiben olyan lényeges változás állott be, amely miatt a Kölcsönszerződés teljesítése, többé el nem várható, illetve azonnali hatályú felmondásnak van helye. A Bankot ez a jog abban az esetben is megilleti, ha az adott Kölcsönszerződés megkötésére, annak tartalmának megállapítására saját hatáskörben megállapított belső eljárásrend, vagy egyéb utasítás bármilyen formában történő megsértésével került sor. 5. KÖLCSÖNSZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA 5.1. A Bank kifejezetten fenntartja magának a jogot, és az Ügyfél elismeri a Bank azon jogát, hogy új kölcsönfajta bevezetésekor az ÁSZF rendelkezéseit kiegészítse, továbbá, hogy a bel- és külföldi pénzügyi piaci viszonyok, a jogszabályok, hatósági előírások, a banki üzletpolitika, vagy a Kölcsönszerződésben foglalt szolgáltatásra, valamint az Ügyfélre vonatkozó kockázat megváltozását felismerve, ahhoz igazodva, egyoldalúan módosítsa a hatályos ÁSZF rendelkezéseit, illetve a Hirdetményben és az egyedi Ügyfélszerződésben meghatározott kondíciókat Amennyiben a Bank a hatályos ÁSZF rendelkezéseit, illetve a Hirdetményben meghatározott kondíciókat az Ügyfél számára kedvezőtlenül módosítja, a módosítás hatályba lépését 15 nappal megelőzően a módosított ÁSZF-et, illetve Hirdetményt az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségében kifüggeszti. A Bank az Ügyfelet közvetlenül is értesíti a változásról, amennyiben az adott szolgáltatás, illetve az ahhoz kapcsolódó valamely kondíció ezt indokolja, vagy az Ügyfél és a Bank e kérdésben írásban így állapodott meg Ha az Ügyfél az ÁSZF, a Kölcsönszerződés, illetve a Hirdetmény módosításával nem ért egyet, a Bank úgy tekinti, hogy az Ügyfél az adott Kölcsönszerződés(ek)re vonatkozó feltételek szerint, ezek hiányában pedig a módosítás hatályba lépésének napjára, a Bankkal kötött Kölcsönszerződését (Kölcsönszerződéseit) felmondta. Ebben az esetben a Bank és az Ügyfél, legkésőbb a felmondási idő végéig, kötelesek egymással elszámolni, az Ügyfél köteles a fennálló teljes tartozását a Banknak hiánytalanul megfizetni. Ha az Ügyfél a módosítás ellen, annak hatályba lépéséig írásban nem tiltakozik, azt általa elfogadottnak kell tekinteni Az Ügyfél jogosult írásban kezdeményezni a szolgáltatásra vonatkozó kondíciók, vagy a Kölcsönszerződésben meghatározott egyéb rendelkezéseknek a módosítását. A kezdeményezés elfogadása a Bank kizárólagos joga. A Bank a módosítást újabb hitelképességi vizsgálatok elvégzéséhez, illetve ezek eredményéhez kötheti. A jelzáloglevéllel finanszírozott hitel igénybevétele tárgyában kötött Kölcsönszerződés módosítása kizárólag közjegyzői okiratban érvényes Indokolt esetben az adott szolgáltatás lejárata meghosszabbítható (prolongálható). Az Ügyfélnek a meghosszabbítás engedélyezését előzetesen, olyan időpontban kell kérnie a Banktól, hogy a szolgáltatás eredeti lejáratához képest elegendő idő álljon a Bank rendelkezésére a prolongációs kérelem teljesíthetőségének bankszerű és prudens elbírálásához.

5 5.6. A Bank fenntartja magának a jogot, hogy az Ügyfél által kezdeményezett szerződésmódosításért szerződésmódosítási díjat számítson fel, melynek mértékét és egyéb kondícióit a mindenkor hatályos Hirdetmény tartalmazza. 6. ÜGYLETI ÉS KÉSEDELMI KAMAT 6.1. Az Adós a kölcsön után kamatot köteles fizetni. A kamat az egyedi Kölcsönszerződésben meghatározott éves százalékban kifejezett ügyleti kamatláb alkalmazásával számítandó ki A kamatláb az egyedi Ügyfélszerződésben foglaltak szerint lehet fix, vagy változó. (a) Fix (azaz változatlan) kamatláb esetén a kamatláb mértéke az adott szolgáltatás teljes futamidejére előre rögzítésre kerül és a futamidő alatt nem változik. (b) Változó kamatláb esetén a kamatláb jogszabályi előírás, vagy a Bank egyoldalú módosításaként változhat A Bank fenntartja magának a jogot, hogy változó kamatozású kölcsönök esetén a kölcsön futamideje alatt bármikor, illetve támogatott hitelek esetén jogszabályban meghatározott keretek között a pénzpiaci, devizapiaci és jogszabályi feltételek változását felismerve, ahhoz igazodva egyoldalúan megváltoztassa az ügyleti kamatlábat. A kamatláb havi, vagy negyedéves törlesztésű kölcsön esetén a kamatfizetés esedékességének időpontjában, egyösszegű törlesztésű kölcsön esetén pedig a változás hatályba lépésének napján változik. A Bank ezen módosításról, illetve annak hatályba lépéséről az Adóst a módosítás hatályba lépését 15 nappal megelőzően Hirdetményben tájékoztatja A kamat megfizetése a kölcsön megfizetésének időpontjában esedékes A kölcsön kamata meghatározásának alapja a fennálló tőketartozás, rendszeres azaz havi, illetve negyedéves esedékességhez kötött törlesztés esetén havonta, illetve negyedévente az esedékességkor megfizetett kamat kiszámítása az akkor fennálló tőketartozás alapján történik. A kamatszámítás képlete: kamat összege= tőke X kamatláb (%) 1200 A tartozás egy összegben történő visszafizetése, valamint folyószámlahitel esetén a kamatszámítás napi kamatszámítással történik, melynek képlete: kamat= tőke X kamatláb százalékban X napok Ha bármely, az Ügyfélszerződés alapján az Ügyfél által fizetendő összeg nem kerül az esedékesség időpontjában megfizetésre, az Ügyfél köteles a Kölcsönszerződésben meghatározott ügyleti kamaton felül késedelmi kamatot fizetni a meg nem fizetett összeg után, az esedékességtől a tényleges megfizetésig terjedő időszakra. A késedelmi kamat mértékét a Bank a Hirdetményben teszi közzé.

6 7. A KÖLCSÖNHÖZ KAPCSOLÓDÓ EGYÉB KÖLTSÉGEK Az Adós a kamaton felül a következő díjak, költségek, jutalékok megfizetésére is köteles: 7.1. Hitelbírálati díj Amennyiben a vonatkozó Hirdetmény így rendelkezik, az Ügyfél a Hirdetményben meghatározott összegű hitelbírálati díjat köteles fizetni. A hitelbírálati díj megfizetése a hitelkérelem benyújtásának időpontjában esedékes. Amennyiben bármilyen okból a Kölcsönszerződés megkötése meghiúsul, a hitelbírálati díjat az Ügyfél nem jogosult visszakövetelni Ingatlan értékbecslési díj Hitelkérelem, vagy már fennálló Kölcsönszerződést érintő fedezetcsere kérelem elbírálásához szükséges, a fedezetként (cserefedezetként) felajánlott ingatlan(ok) értékeléséért a Bank által a Hirdetményben meghatározott mértékű díj, mely megfizetésének módját a Hirdetmény tartalmazza. A fedezetként felajánlott ingatlan(ok) értékbecslésének megtörténte után a Bank a befizetett értékbecslési díjat a hitelkérelem illetve a fedezetcsere kérelem elutasítása, vagy visszavonása esetén sem téríti vissza az Ügyfélnek Szerződéskötési díj Amennyiben az egyedi Ügyfélszerződés és/vagy a vonatkozó Hirdetmény így rendelkezik, az Ügyfél az egyedi Ügyfélszerződésben meghatározott mértékű szerződéskötési díjat köteles fizetni, mely a szerződés megkötésekor esedékes Folyósítási díj Amennyiben az egyedi Ügyfélszerződés és/vagy a vonatkozó Hirdetmény így rendelkezik, az Ügyfél az egyedi Ügyfélszerződésben meghatározott mértékű folyósítási díjat köteles fizetni. A folyósítási díj alapja a folyósítandó kölcsön összege. A folyósítási díj megfizetése a kölcsön folyósításával egyidejűleg esedékes, ezért a folyósítandó kölcsön összegéből kerül levonásra, kivéve céljellegű hiteleknél, ha harmadik személy felé történik a fizetés Kezelési költség Amennyiben az egyedi Ügyfélszerződés és/vagy a vonatkozó Hirdetmény így rendelkezik az Ügyfél az egyedi Ügyfélszerződésben meghatározott mértékű kezelési költséget köteles fizetni. A kezelési költség aktuális mértékét a mindenkor hatályos vonatkozó Hirdetmény, a Kölcsönszerződés megkötésekor érvényes mértékét az egyedi Ügyfélszerződés tartalmazza. A kezelési költség alapja a folyósítandó, vagy folyósított kölcsön, illetve az ügyleti év elején fennálló teljes tartozás összege. A kezelési költség megfizetése az egyedi Ügyfélszerződésben és/vagy a vonatkozó Hirdetmény szerint havonta, negyedévente a törlesztőrészletekben, vagy egy összegben előre esedékes. A kezelési költség mértéke ügyleti évenként változtatható Szerződésmódosítási díj Amennyiben az Adós a futamidő során bármilyen a Kölcsönszerződésben meghatározott feltételektől eltérő módosítást kér, abban az esetben a Bank a mindenkor hatályos Hirdetményben meghatározott mértékű szerződésmódosítási díjat számít fel a módosítással érintett tőketartozásnak megfelelően.

7 7.7. Behajtás költségei Az Adós a kölcsön behajtásával kapcsolatosan a Banknál felmerült költségeket is köteles megfizetni, így többek között bármely jogi, bírósági eljárás, harmadik fél által végzett követelésérvényesítés költségét Rendelkezésre tartási jutalék Amennyiben az egyedi Ügyfélszerződés és/vagy a vonatkozó Hirdetmény így rendelkezik, az Adós az egyedi Ügyfélszerződésben meghatározott mértékű rendelkezésre tartási jutalékot köteles fizetni. A rendelkezésre tartási jutalék mértékét a mindenkor hatályos vonatkozó Hirdetmény, a Kölcsönszerződés megkötésekor érvényes mértékét az egyedi Ügyfélszerződés tartalmazza. A rendelkezésre tartási jutalék a szerződéskötés napjától a még nem folyósított összeg után havonta fizetendő oly módon, hogy a Bank minden hónap utolsó napján terheli meg az Adós számláját az esedékes jutalék összegével. 7.9 Adminisztrációs díj Államilag támogatott jelzáloghitel esetén a kölcsön összege után az ügyleti kamaton felül a futamidő kezdő napjától az önálló zálogjog Földhitel és Jelzálogbank Rt. (FHB) részére történő értékesítés feltételeinek teljesüléséig az Adós adminisztrációs díjat köteles fizetni. A díj a havi törlesztőrészletekben, azok esedékességekor, kamatszerűen kerül felszámításra. A díj mértékét a Hirdetmény tartalmazza Hirdetményben meghatározott, egyedi kérelemre irányuló egyéb szolgáltatásokért a Bank az ott feltüntetett díjakat számítja fel. 8. FOLYÓSÍTÁS 8.1. A Bank a kölcsön összegét (beleértve a támogatásokat) az egyedi Ügyfélszerződés illetőleg ha vannak, akkor a biztosítékra vonatkozó szerződések előírt alakiságoknak megfelelő formában történt aláírását követően akkor folyósítja, amennyiben az egyedi Ügyfélszerződésben és/vagy a vonatkozó Hirdetményben előírt folyósítási feltételek a Bank által előírt formában és tartalommal maradéktalanul teljesültek Amennyiben a Kölcsönszerződésben a Felek ingatlan jelzálogjogot kötöttek ki, a Bank által nyújtott kölcsön folyósításának feltétele ha a Kölcsönszerződés másként nem rendelkezik -, hogy a biztosítéki ingatlan tulajdoni lapján a Bank jelzálogjoga legalább széljegyként szerepeljen A folyósítás az egyedi Ügyfélszerződésben meghatározott időpontban, vagy időszak alatt egy összegben vagy részletekben történik. Amennyiben a folyósítás napja vagy a folyósításra rendelkezésre álló időtartam utolsó napja munkaszüneti- vagy bankszünnap, a folyósítási kötelezettség végső határideje az azt követő munkanap Az egyedi Ügyfélszerződésben meghatározottak szerint a Bank készpénz kifizetéssel az Adós személyes jelenlétében, vagy személyes (teljes bizonyító erejű magánokiratban rögzített) meghatalmazottja részére a bankfiók pénztárában, vagy megbízás alapján az Adós illetőleg az általa megjelölt személy, társaság Banknál, esetleg más banknál vezetett bankszámlájára átutalással

8 folyósít. Ingatlan vásárlásához nyújtott kölcsönök esetén a folyósítás az ingatlan eladó(i), illetve meghatalmazottja(i) részére történik Ha a kölcsön folyósításának valamennyi feltétele legkésőbb a Kölcsönszerződésben meghatározott időpontig amennyiben ezen időpont munkaszüneti- vagy bankszünnap, az ezt megelőző munkanapig nem teljesül, e határnapot követően a Bankot a kölcsönösszeg rendelkezésre bocsátásának kötelezettsége nem terheli. Ha több részletben folyósítandó kölcsön esetén a kölcsön további részleteinek folyósításához a Kölcsönszerződésben az adott kölcsönrészhez meghatározott bármely feltétel az ahhoz meghatározott időpontig nem teljesül, úgy e határnapot követően a Bankot a kölcsön mindazon részletének rendelkezésre tartási kötelezettsége nem terheli, amely részlethez rendelt folyósítási feltételek nem teljesültek. 9. TÖRLESZTÉS, ELŐTÖRLESZTÉS 9.1. Az Adós a Kölcsönszerződés szerinti esedékes fizetési kötelezettségeit a Kölcsönszerződésben meghatározottak szerint köteles teljesíteni. A törlesztésre a Banknál vezetett törlesztő számla szolgál. Az Adós köteles biztosítani, hogy a Kölcsönszerződés alapján esedékessé váló összegek fedezete a törlesztő számlán az esedékesség időpontjában rendelkezésre álljon. A Bank részére esedékessé váló fizetés úgy történik, hogy az Adós visszavonhatatlanul felhatalmazza a Bankot arra, hogy a Kölcsönszerződésből eredő fizetések összegével esedékességkor a törlesztő számláját megterhelje. Készpénzben, átutalási postautalványon történő törlesztés esetén a fizetést úgy kell teljesíteni, hogy az összeg az esedékesség napjára a Bankhoz érkezzen Az Adós az első törlesztőrészletet az egyedi Ügyfélszerződésben meghatározott időpontban fizeti meg, a további törlesztőrészletek esedékessége havi törlesztésű hitelek esetén minden hónapban, negyedéves törlesztésű hitelek esetén minden negyedévben az első törlesztőrészletek esedékességi napjának megfelelő naptári nap, illetőleg a kölcsön v égső lejárataként meghatározott naptári nap. Amennyiben az adott hónapban ilyen nap nem létezik, akkor az azt követő banki munkanap az esedékesség napja. Amennyiben a törlesztőrészlet, vagy az egyösszegű törlesztés esedékességi napjának megfelelő naptári nap adott hónapban/negyedévben munkaszüneti-, vagy bankszünnap, akkor az ezt követő első banki munkanap az esedékesség napja A kölcsön első ügyleti évére vonatkozó havi pontos törlesztő összege a Kölcsönszerződésben kerül meghatározásra. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Kölcsönszerződésben meghatározott további törlesztőrészletek összege a futamidő alatt módosulhat. A módosult törlesztőrészlet összegéről a Bank az Adóst írásban tájékoztatja A hitel havi tőke, kamat és kezelési költség törlesztő részleteit a Bank az annuitás számítás módszerével határozza meg a Hirdetményben meghatározott képlet alapján. Az annuitás elve szerinti törlesztőrészlet összege állandó, kivéve kamat-és díjtételváltozás esetén. Kivételt képezhet továbbá az első törlesztőrészlet a folyósítástól az első esedékességig számított kamat miatt, valamint az utolsó törlesztő részlet a rendszertelen törlesztés következtében Az Adós a kölcsönt a lejárat előtt részben, vagy teljes egészében előtörlesztheti, amennyiben ezt az eljáró bankfiók felé írásban jelzi. Előtörlesztés alatt a törlesztőrészlet esedékességét megelőző, az aktuális törlesztőrészleten felüli törlesztését érjük. Az esedékesség előtt visszafizetett tőkerésszel csökkentett tartozás alapján a hátralévő futamidőnek megfelelő átértékelt törlesztőrészlet összegéről a Bank az Adóst írásban értesíti.

9 9.6. Az Adós tudomásul veszi, hogy a kölcsön Kölcsönszerződésben meghatározott ütemezéstől eltérő visszafizetése szerződésmódosításnak minősül, így a Bank jogosult ebben az esetben szerződésmódosítási díjat, illetve államilag támogatott jelzáloghitel esetén előtörlesztési díjat felszámítani Az Adós tudomásul veszi és egyben hozzájárulását is adja ahhoz, hogy amennyiben az Adóstárs kíván előtörlesztést végrehajtani, akkor Adóstárs az Adós törlesztő számlája felett kizárólag a jóváírt összeg törlesztésre fordítása tárgyában rendelkezhet A jelzálog-hitelintézetről és jelzáloglevélről szóló hatályos törvény értelmében az államilag támogatott jelzáloghitelek előtörlesztése vagyis a kölcsönszerződésben rögzített lejárat előtti teljes vagy részleges visszafizetés megtiltható. Az FHB mint jelzáloglevél kibocsátás útján felvásárlója és refinanszírozója a Bank önálló zálogjoggal biztosított követeléseinek nem tiltja az előtörlesztés lehetőségét az Adós részére, csak a jelen pontban foglaltak szerint időben és összegében korlátozza. Az előtörlesztésre vonatkozó feltételeket, valamint az előtörlesztési díj mértékét a Hirdetmény tartalmazza. 10. NYILATKOZATOK A Kölcsönszerződés, illetve bármely biztosítéki szerződés aláírásával az Ügyfél az alábbi nyilatkozatokat teszi: Az Adós és Adóstárs kijelenti, hogy jogosult megkötni a Kölcsönszerződést, és teljesíteni a belőle származó kötelezettségeket Az Adós, Adóstárs és Kezes kijelenti, hogy a Banknak átadott minden információ, adat pontos és a valóságnak megfelel, és nem maradt ki belőle semmilyen tény, ami félrevezethetővé tenné a benne foglalt kijelentéseket Adós, Adóstárs és Kezes kijelenti továbbá, hogy nincs sem rendes, sem választott bíróság előtt folyó peres eljárás, és nincs közigazgatási eljárás sem folyamatban, amely kedvezőtlen kimenetele esetén valószínűleg lényeges hátrányos hatással lenne azon képességére, hogy a Kölcsönszerződésből eredő kötelezettségeit teljesítse Az Adós, Adóstárs és a Kezes kijelenti, hogy az egyedi Ügyfélszerződés aláírása időpontjában a Kölcsönszerződés tartalmát és feltételeit teljes körűen ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el Az Adós beleegyezik abba, hogy a Bank a Kölcsönszerződésből eredő követeléseit, vagy jogosultságát harmadik személyre engedményezze, átruházza, tudomásul veszi, hogy a Bank ebből a célból tárgyalásokat folytathat és a Kölcsönszerződésre vonatkozó valamennyi releváns információt, adatot és dokumentumot harmadik személynek kiszolgáltathat. Adós tudomásul veszi továbbá, hogy az átruházással kapcsolatosan felmerült többletköltségek az adott kölcsön járulékait képezik, és ezek megfizetésére ezért maradéktalanul köteles Az Adós és az Adóstárs felhatalmazza a Bankot, hogy a fedezet esetleges opciós vétele érdekében az értékesítésben résztvevő Bank által megbízott személy részére a szükséges hitel- és ügyféladatokat (beleértve a személyes adatokat is), illetve az azzal kapcsolatos dokumentumokat átadja Az Adós, Adóstárs és Kezes tudomásul veszi, hogy a Bank a természetes személyekre kiterjedő központi adós-és hitelinformációs rendszerbe jogszabályban meghatározott feltételek bekövetkezésekor az Adós, Adóstárs és Kezes késedelme esetén személyes-, és hiteladatát továbbítja. A rendszerből adatokat kizárólag a rendszerben részt vevő vállalkozások és kizárólag

10 jogszabályi felhatalmazás alapján, a felhatalmazás körében nyerhetnek ellenőrzési és kockázatkezelési célokra. 11. KÖTELEZETTSÉG VÁLLALÁSOK A Kölcsönszerződés, illetve bármely biztosítéki szerződés aláírásával az Ügyfél az alábbi kötelezettséget vállalja: Az Adós, az Adóstárs és a Kezes kötelesek a Banknak megadott bármely adatukban - ezek különösen, de nem kizárólagosan ha nevük, lakcímük, munkahelyük megváltozik - bekövetkezett változást a Banknak írásban 5 napon belül bejelenteni. Az Adós, Adóstárs és Kezes kötelesek továbbá bejelenteni azt is, ha magánvagyonukkal szemben bárki végrehajtási eljárást kezdeményez, vagy ilyen eljárást kilátásba helyez Az Adós a Bank döntésének megfelelően köteles a kölcsön visszafizetésének biztosítására a Banknak megfelelő biztosítékot (így különösen jelzálogjog, kezesség, óvadék) nyújtani Az Adós és a Zálogkötelezett köteles a Bank által megjelölt határidőig a biztosítékul lekötött ingatlan(ok) állagát helyreállítani, vagy további ingatlan-biztosítékkal a jelzálogfedezetet kellő mértékben kiegészíteni, ha a kölcsön biztosítékául szolgáló valamely ingatlan állaga tartósan romlik, vagy egyéb okból a hitelbiztosítéki értéke tartósan csökkent A Kölcsönszerződésből eredő fizetési kötelezettség megszegése esetén az Adós köteles a Bank felszólítására a jövedelmi és vagyoni helyzetével kapcsolatos, a Bank által kért dokumentumok, illetve nyilatkozatok egy eredeti példányát a felhívás közlésétől számított 15 napon belül a Bank részére megküldeni Az Adós, illetve a Zálogkötelezett köteles a zálogtárgyra vonatkozó minden olyan körülményről, fizikai vagy jogi tényről, amely annak hitelbiztosítéki értékét vagy forgalomképességét hátrányosan befolyásolja, vagy egyéb okból a zálogból való kielégítést veszélyeztetheti, a Bankot haladéktalanul értesíteni Az Adós, illetve a Zálogkötelezett köteles a Bank első írásbeli felszólítására a felhívásban meghatározott határidő alatt a zálogtárgy állagát helyreállítani, ha a zálogtárgy állagának romlása a Bank követelésének kielégítését veszélyezteti Az Adós, illetve a Zálogkötelezett a zálogjoggal biztosított kölcsön céljának megvalósítását szolgáló, vagy az állagfenntartáshoz, (helyreállításhoz) szükséges beruházásokat meghaladóan, az elzálogosított ingatlan állagát érintő, bármilyen beruházást (pl. építés, átalakítás vagy bontás) a jelzálogul lekötött ingatlanon csak a Bank előzetes írásbeli hozzájárulásával végezhet A Zálogkötelezett a zálogjog fennállása alatt a Bank előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a zálogtárgyat el nem idegenítheti, meg nem terhelheti, bérbe nem adhatja, birtokát, vagy használatát másnak semmilyen jogcímen át nem engedheti, továbbá gazdasági társaságba nem pénzbeli betétként sem a zálogtárgy tulajdonát, sem bármilyen jogcímen való használati jogát be nem viheti. Nem szükséges a Zálogjogosult előzetes hozzájárulása a zálogtárgynak írásbeli bérleti szerződéssel történő olyan bérbeadásához, amely bérleti jogviszonyban a bérleti jogviszony időtartama határozatlan, a felmondási idő legfeljebb három hónap, a bérleti díj az ingatlan fekvése szerint helyben szokásos mértéket eléri, valamint a bérleti díjat előre megfizetni, illetve elfogadni legfeljebb három hónapos időtartamra lehet. Az ilyen bérbeadás tényét a Zálogkötelezett köteles a Banknak a bérleti szerződés megkötésétől számított 15 napon belül a szerződés egy eredeti példányának megküldésével

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2015. február 1-jétől A 2015. február 1-jétől

Részletesebben

A DUNA TAKARÉK BANK Zrt.

A DUNA TAKARÉK BANK Zrt. A DUNA TAKARÉK BANK Zrt. Igazgatósága által jóváhagyott 1/2015/IG számú szabályzat A DUNA TAKARÉK BANK Zrt. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA 1. sz. me l lék let Á L TA L ÁN OS SZE R ZŐD ÉSI FE L T É T EL E K

Részletesebben

Lakossági Kölcsönügyletek ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. hatályos: 2013. február 01-től AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

Lakossági Kölcsönügyletek ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. hatályos: 2013. február 01-től AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA Lakossági Kölcsönügyletek ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI hatályos: 2013. február 01-től 1. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA 1.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF)

Részletesebben

DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. Siklós, Felszabadulás u. 46-48.

DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. Siklós, Felszabadulás u. 46-48. DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. Siklós, Felszabadulás u. 46-48. Lakossági Kölcsönügyletek ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI a 2014. március 15. napját követően kötött hitel-és kölcsönügyletek vonatkozásában

Részletesebben

CITIBANK SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FORINT ÉS DEVIZA ALAPÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

CITIBANK SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FORINT ÉS DEVIZA ALAPÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK CITIBANK SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FORINT ÉS DEVIZA ALAPÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.1. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya 1.1.1. A jelen Általános Szerződési

Részletesebben

CITIBANK LAKÁSCÉLÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

CITIBANK LAKÁSCÉLÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK CITIBANK LAKÁSCÉLÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.1. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya 1.1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban:

Részletesebben

LAKOSSÁGI KÖLCSÖNÖK SPECIÁLIS ÜZLETÁGI SZABÁLYZAT

LAKOSSÁGI KÖLCSÖNÖK SPECIÁLIS ÜZLETÁGI SZABÁLYZAT LAKOSSÁGI KÖLCSÖNÖK SPECIÁLIS ÜZLETÁGI SZABÁLYZAT OBERBANK AG MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEP SZÉKHELY: 1062 BUDAPEST, VÁCI ÚT 1-3., CÉGJEGYZÉKSZÁM: 01-17-000456 ADÓSZÁM: 22353605-2-42 PSZAF NYILVÁNTARTÁSI SZÁMA:

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT

LAKOSSÁGI HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT LAKOSSÁGI HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője (PSZÁF eng.sz.: E-I-1102/2008 2008. december 4.) LAKOSSÁGI HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZATA

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Hatálybalépés napja: 2015. február 1. Kölcsönszám: ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő jelzáloghitel szerződésekhez (lakáscélú jelzálogkölcsönök, jelzálogfedezet mellett nyújtott szabad

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hitel-, Kölcsön-, Bankgarancia-, Akkreditív-

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS MINTA

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS MINTA Szerződésszám: Hatályos: 2015. február 1-től Ingatlan jelzálogjoggal biztosított SZABADFELHASZNÁLÁSÚ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS türelmi idővel TERVEZET Jelen okirat a megkötendő kölcsönszerződés tervezete, mely

Részletesebben

Bankhitel- és bankkölcsön ügyletek - általános szerződési feltételeket magába foglaló - üzletszabályzata

Bankhitel- és bankkölcsön ügyletek - általános szerződési feltételeket magába foglaló - üzletszabályzata Bankhitel- és bankkölcsön ügyletek - általános szerződési feltételeket magába foglaló - üzletszabályzata Hatálybalépés időpontja: 2010. 12. 30. A Szabolcs Takarékszövetkezet a hitelintézetekről és a pénzügyi

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS MINTA

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS MINTA Szerződésszám: Hatályos: 2015. február 1.-től Ingatlan jelzálogjoggal és készfizető kezességvállalással biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS TERVEZET Jelen okirat a megkötendő kölcsönszerződés

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. Fogyasztóknak ingatlan jelzálog fedezete mellett nyújtott forint alapú hitel/kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Feltételek. Fogyasztóknak ingatlan jelzálog fedezete mellett nyújtott forint alapú hitel/kölcsön ügyletek esetében 3. számú melléklet Általános Szerződési Feltételek Fogyasztóknak ingatlan jelzálog fedezete mellett nyújtott forint alapú hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó

Részletesebben

Áruvásárlási és Szolgáltatási Gyorskölcsön Üzletszabályzata

Áruvásárlási és Szolgáltatási Gyorskölcsön Üzletszabályzata OTP Bank Nyrt. Áruvásárlási és Szolgáltatási Gyorskölcsön Üzletszabályzata Hatályos: 2010. június 11-től OTP Bank Nyrt. Tevékenységi engedély száma: 983/1997/F. sz. ÁPTF határozat (1997. november 27.)

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalalú lakáscélú forintkölcsön

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalalú lakáscélú forintkölcsön 1. oldal KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (Jelzálogalapú lakáscélú forintkölcsön) amely létrejött egyrészről: a DUNA TAKARÉK BANK Zrt. (székhelye: 9022 Győr, Árpád út 93., adószáma: 24719018-2-44, statisztikai számjele:

Részletesebben

Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T. a devizában nyilvántartott, lakáscélú és jelzálogtípusú OTP Hitelekre

Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T. a devizában nyilvántartott, lakáscélú és jelzálogtípusú OTP Hitelekre OTP Jelzálogbank Zrt. Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T a devizában nyilvántartott, lakáscélú és jelzálogtípusú OTP Hitelekre Érvényes: 2008. február 15. 2 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1. Az OTP Jelzálogbank

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében . számú szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó egyedi szerződésben

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú szabad felhasználású forintosított devizahitel kiváltó forintkölcsön

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú szabad felhasználású forintosított devizahitel kiváltó forintkölcsön 1. oldal KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ( ) amely létrejött egyrészről: a DUNA TAKARÉK BANK Zrt. (székhelye: 9022 Győr, Árpád út 93., adószáma: 24719018-2-44, statisztikai számjele: 24719018-6419-114-08, cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok. Fogyasztóknak nyújtott deviza alapú hitel/kölcsön ügyletek esetében. Hatályos: 2015. február 01.

Általános Szerződési Szabályok. Fogyasztóknak nyújtott deviza alapú hitel/kölcsön ügyletek esetében. Hatályos: 2015. február 01. 1 5. számú melléklet Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott deviza alapú hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó egyedi szerződésben (továbbiakban:

Részletesebben

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék ÁSZF az FHB személyi kölcsönről FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1 Bevezető 3 I. Közös szabályok 3 1. Általános

Részletesebben

BPH Lakossági Hitelezési Üzletszabályzat

BPH Lakossági Hitelezési Üzletszabályzat A Banco Popolare Hungary Bank Zrt., mint Átruházó és a MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt., mint Átvevő között 2013. július 31. napján létrejött Átruházási Keretszerződés (továbbiakban: Átruházási Keretszerződés)

Részletesebben

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék ÁSZF az FHB személyi kölcsönről FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1 Bevezető 3 I. Közös szabályok 3 1. Általános

Részletesebben

OKIRAT AXA Bank Europe SA AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe

OKIRAT AXA Bank Europe SA AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe OKIRAT Amely létrejött egyrészről az AXA Bank Europe SA (BE-1170 Belgium, Watermael-Boitsfort Boulevard du Souveran 25., nyilvántartási szám: RPR BE 0404 476 835 Bruxelles, nyilvántartó bíróság: Banque-carrefour

Részletesebben

Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T. az OTP Jelzálogbank Zrt. által nyújtott, devizában nyilvántartott, lakáscélú és jelzálogtípusú OTP Hitelekre

Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T. az OTP Jelzálogbank Zrt. által nyújtott, devizában nyilvántartott, lakáscélú és jelzálogtípusú OTP Hitelekre OTP Jelzálogbank Zrt. Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T az OTP Jelzálogbank Zrt. által nyújtott, devizában nyilvántartott, lakáscélú és jelzálogtípusú OTP Hitelekre Érvényes: 2009. július 1. 2 I. BEVEZETŐ

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú szabad felhasználású forint kölcsönszerződés

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú szabad felhasználású forint kölcsönszerződés 1. oldal KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (Jelzálogalapú szabad felhasználású forintkölcsön) amely létrejött egyrészről: a DUNA TAKARÉK BANK Zrt. (székhelye: 9022 Győr, Árpád út 93., adószáma: 24719018-2-44, statisztikai

Részletesebben

Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21.

Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21. Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21. Hiteliktatószám: sz. szerződés 1. sz. függeléke ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Fogyasztóknak nyújtott forint alapú jelzáloghitel

Részletesebben

Szigetvári Takarékszövetkezet

Szigetvári Takarékszövetkezet Székhelye: 7900 Szigetvár, József A. u. 19 sz. Tevékenységi engedély száma: 883/1997/F. Tevékenységi engedély kelte: 1997. december 11. HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT Szigetvár, 2012 Jelen szabályzatot a Takarékszövetkezet

Részletesebben

Kölcsönszerződés Jelzáloggal fedezett forint alapú kölcsönhöz

Kölcsönszerződés Jelzáloggal fedezett forint alapú kölcsönhöz KINIZSI BANK Zrt. JELZÁLOGGAL FEDEZETT KÖLCSÖN SZERZŐDÉS Kölcsönszerződés Jelzáloggal fedezett forint alapú kölcsönhöz Szerződésszám:.. amely létrejött egyrészről a KINIZSI BANK Zrt. Székhelye: 8200 Veszprém,

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében Hatályba lépés napja :2015.február 01. A fenti hiteliktatószámú

Részletesebben