1.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya kiterjed a Bank által természetes személyek részére nyújtott hitelezési szolgáltatásra.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya kiterjed a Bank által természetes személyek részére nyújtott hitelezési szolgáltatásra."

Átírás

1 K&H Bank Rt Budapest, Vigadó tér 1. Telefon: (06 1) , (06 70) Fax: (06 1) Hatályos: január A LAKOSSÁGI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEINEK HATÁLYA 1.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya kiterjed a Bank által természetes személyek részére nyújtott hitelezési szolgáltatásra Az ÁSZF rendelkezései valamennyi lakossági hitel tekintetében szerződési feltételnek minősülnek, amelyeket az Ügyfél az adott kölcsön igénybevételére vonatkozó egyedi Ügyfélszerződés aláírásakor fogad el. Jelen ÁSZF rendelkezései akkor is irányadók, ha az Ügyfél és a Bank között létrejött szerződés így rendelkezik Amennyiben az ÁSZF és az egyes kölcsönfajtákra irányadó általános szerződési feltételek azonos tárgyú előírásai között bármilyen eltérés van, az utóbbi rendelkezései lesznek az irányadók. Amennyiben az ÁSZF, vagy az egyes kölcsönfajtákra irányadó általános szerződési feltételek és az egyedi Ügyfélszerződés azonos tárgyú előírásai között bármilyen eltérés van, az egyedi Ügyfélszerződés rendelkezései lesznek az irányadók Amennyiben valamely lakossági kölcsönnel kapcsolatos valamely kérdést az adott egyedi Ügyfélszerződés, jelen ÁSZF, vagy egyes kölcsönfajtákra vonatkozó általános szerződési feltételek nem szabályoznak, akkor a Bank mindenkor hatályos Üzletszabályzata, valamint a Magyar Köztársaság jogszabályainak vonatkozó rendelkezései az irányadók. 2. ÁLTALÁNOS FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK Az itt felsorolt kifejezések a jelen Általános Szerződési Feltételekben a következő jelentéssel bírnak: 2.1. Adós: az a természetes személy, aki jogosult a Bank szolgáltatásának igénybevételére, akinek a Bank a Kölcsönszerződés alapján meghatározott pénzösszeget bocsát rendelkezésre (a továbbiakban: Adós) Adóstárs: az a természetes személy, aki a kölcsön és járulékai visszafizetéséért egyetemlegesen felelős az Adóssal (a továbbiakban: Adóstárs). A Bank a hitelezés feltételéül előírhatja Adóstársként különösen a házastárs (élettárs), valamint a fedezetül lekötött ingatlan tulajdonosainak bevonását. Az Adós kötelezettségei ugyanolyan mértékben terhelik az Adóstársat ÁSZF: Jelen Általános Szerződési Feltételek 2.4. Bank: jelenti a Kereskedelmi és Hitelbank Rt. hitelintézetet (székhely: 1051 Budapest, Vigadó tér 1., cégjegyzékszám és nyilvántartó bíróság: Cg Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság, tevékenységi engedélyszáma: ÁPTF 969/1997/F. Tevékenységi engedély dátuma: november 26.) 2.5. Biztosíték: az Adós Kölcsönszerződésből eredő kötelezettségei teljesítésének biztosítására nyújtott, egyedi Ügyfélszerződésben és annak mellékletét képező biztosítéki szerződésben felsorolt biztosítékokat jelenti.

2 2.6. Esedékesség napja: az egyedi Ügyfélszerződésben ekként meghatározott nap, amikor az Adós a Kölcsönszerződésből eredő fizetési kötelezettségeit teljesíteni köteles Fogyasztási kölcsön: a mindennapi élet szokásos használati tárgyainak megvásárlásához, javíttatásához, illetve szolgáltatások igénybevételéhez - a természetes személy részére - nyújtott kölcsön és a felhasználási célhoz nem kötött kölcsön, ha a kölcsönt a természetes személy nem üzletszerű tevékenysége keretében veszi igénybe Lakáshitel: lakás, lakóingatlan adásvételét, építését, bővítését vagy korszerűsítését finanszírozó, ingatlanra alapított jelzálogjog fedezete mellett nyújtott hosszúlejáratú kölcsön Folyósítás napja: az a nap, amikor a Bank a kölcsönt az Adós rendelkezésére bocsátja Futamidő: az egyedi Ügyfélszerződésben rögzített időtartam, amely alatt az Ügyfélnek a kölcsönt vissza kell fizetnie. A futamidő kezdő napja az egyedi kölcsönszerződésben naptári nap szerint meghatározott azon időpont, amely naptól, mint induló naptól kezdődik a kölcsön törlesztő összegeinek és törlesztési ütemezésének annuitás módszerével történő meghatározása. E nap egyben az első kamatperiódus és az első ügyleti év kezdő napja Hirdetmény: a Bankfiókokban (ügyfélforgalom előtt nyitvaálló helyiségekben) kifüggesztett, a kamatokat, szolgáltatási díjakat, az Adóst (Adóstársat) terhelő egyéb költségeket, a késedelmi kamatokat, a kamatszámítás módszerét, minimális igénylési feltételeket, benyújtandó dokumentumokat, jövedelemvizsgálattal kapcsolatos feltételeket tartalmazó közlemények Kamatperiódus: a kölcsön ügyleti kamatára vonatkozó azon időszak, amely időszak alatt a megállapított ügyleti kamat mértéke állandó. A Bank Hirdetményében határozza meg és teszi közzé az ügyfelek által választható kamatperiódusokat. A meghirdetett kamatperiódusok közül az Adós jelen ÁSZF-ben foglalt feltételek betartásával választani jogosult. Az Adós által a kölcsönkérelemben kiválasztott kamatperiódust mely a hitel futamideje alatt nem változtatható ügyfélkérésre sem - a Kölcsönszerződés tartalmazza Kamatperiódusok fordulónapja: a kamatperiódusnak megfelelő időtartam elteltét követő és a kezdőnappal megegyező naptári nap Kezes: az, aki arra vállal kötelezettséget, hogy amennyiben az Adós nem teljesít, maga fog helyette teljesíteni (a továbbiakban: Kezes). A Bank csak készfizető kezességvállalást fogad el: ekkor a Kezes nem követelheti, hogy a Bank a követelést először az Adóstól vagy Adóstárstól hajtsa be Kölcsönszerződés: az adott szolgáltatás, kölcsönfajta (beleértve a Bank által közvetített állami támogatást is) tárgyában a Bank és az Adós között létrejött teljes szerződéses dokumentációt jelenti (a továbbiakban: Kölcsönszerződés), ezek különösen: a Bank Üzletszabályzata, jelen ÁSZF, egyes kölcsönfajtára vonatkozó általános szerződési feltétel, az egyedi Ügyfélszerződés, adott kölcsönfajtára vonatkozó Hirdetmény Lejárat napja: az egyedi Ügyfélszerződésben meghatározott határnapot jelenti, ameddig legkésőbb az Adósnak a Kölcsönszerződés alapján a Bank irányában fennálló tartozásait meg kell fizetnie Teljes hiteldíj mutató (THM): 3 hónapnál hosszabb lejáratú fogyasztási kölcsön, valamint a lakás, illetőleg üdülő vagy egyéb ingatlan vásárlására, építésére, felújítására, bővítésére, korszerűsítésére, továbbá közműfejlesztésre a természetes személy által igénybe vehető kölcsönök esetén a teljes hiteldíj mutató a különböző ajánlatok összehasonlítására, az Ügyfél megfelelő tájékoztatására szolgál, az ügylet tényleges terheit mutatja százalékos formában. A THM az a belső kamatláb, amely mellett az Ügyfél által visszafizetendő tőke és hiteldíj egyenlő az Ügyfél által a hitel folyósításáig bezárólag a kölcsönnel kapcsolatban - a prolongálási költség, a késedelmi kamat, az egyéb olyan fizetési

3 kötelezettség, amely a szerződésben vállalt kötelezettség nem teljesítéséből származik, a biztosítási és garanciadíjak, az átutalási díjak kivételével fizetett összes költséggel csökkentett hitelösszeggel. A THM számításánál az Ügyfél által a pénzügyi intézménynek fizetett költségeket, valamint a harmadik személynek fizetett költségek közül az Ügyfél által felajánlott fedezet értékbecslésének díját és lakásépítéseknél a helyszíni szemlék díját kell figyelembe venni. A THM számításának képletét az erről szóló jogszabály (jelenleg a 41/1997. (III.5.) számú kormányrendelet) tartalmazza Tőketartozás: az első törlesztésig a folyósított kölcsönösszeg, utána annak a megfizetett törlesztőrészletek tőketartalmával csökkentett értéke Törlesztőrészlet: a Hirdetményben rögzített módszerrel, az egyedi Ügyfélszerződésben meghatározott rendszerességgel és összegben az Ügyfél által fizetendő összeg Ügyfél: a lakossági hitelezés vonatkozásában bármely személy, akinek a Bank kölcsönügylet kapcsán pénzügyi szolgáltatást nyújt, vagy akivel szerződéses viszonyba lép, ideértve a kölcsönügylethez kapcsolódó biztosítéki szerződés kötelezettjét is (különösen zálogkötelezett, kezes, óvadéknyújtó) Ügyfélszerződés: az Ügyfél és a Bank között valamely kölcsönfajta tárgyában létrejött egyedi ügyfélszerződést jelenti Ügyleti év (ügyfélév): A futamidő kezdő napjától illetve további ügyleti év esetén a kezdő nappal megegyező naptári naptól számított egész naptári év. 3. KÖLCSÖNÖK IGÉNYLÉSE, A HITELBÍRÁLAT 3.1. A Bank kölcsönt kérelemre, egyedi hitelbírálat során saját belátása és döntése alapján nyújt A kölcsön a kölcsönfajtának megfelelő, kitöltött és aláírt kölcsönigénylési nyomtatvány benyújtásával igényelhető. Az igényléshez mellékelni kell a Bank által előírt igazolásokat, szerződéseket, információkat és egyéb dokumentumokat. A kölcsönigénylési nyomtatvány aláírása szerződéskötési ajánlatnak minősül az Ügyfél részéről, mely ajánlatához az Ügyfél változatlan tartalommal kötve marad mindaddig, amíg a Bank a kérelem elbírálásáról értesíti, vagy az Ügyfél azt írásban vissza nem vonja A Bank jogosult az igénylő hitelképességét, törlesztési képességét, a felajánlott biztosítékok fedezeti értékét és érvényesíthetőségét megvizsgálni, az ehhez szükséges igazolásokat és információkat az igénylő köteles a Bank rendelkezésére bocsátani. A Bank az Ügyfél hitelképességére vonatkozó vizsgálat szempontjait maga határozza meg és azokat módosíthatja, ha megítélése szerint a módosítás ésszerű és szükséges. A Bank a hitelbírálat során a pénzügyi intézmények által fenntartott központi hitelinformációs rendszerből származó adatokat is jogosult felhasználni A Bank a hitelbírálat alapján az igényeltnél kisebb összegben is meghatározhatja a nyújtható kölcsön összegét, illetve egyéb eltérő feltételeket is megállapíthat. Amennyiben nem látja biztosítottnak a kölcsön és járulékainak visszafizetését, a kérelmet elutasítja Az Adós tudomásul veszi, hogy hitelképességéről, a kölcsönigénylési kérelem elfogadásáról, vagy elutasításáról való döntés mindenkor a Bank kizárólagos joga, amelyet saját mérlegelése alapján, az általa kialakított szempontok alapján gyakorol. 4. KÖLCSÖNSZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

4 4.1. A Kölcsönszerződés írásban jön létre és azon a napon lép hatályba, amely napon a Kölcsönszerződést a Bank cégszerűen, illetve a többi fél (pl. Adós, Adóstárs, Kezes, Zálogkötelezett) valamint amennyiben szükséges két tanú aláírták. Államilag támogatott jelzáloghitel valamint a Bank erre irányuló döntése esetén egyéb hitel igénylése esetén a Kölcsönszerződést a Feleknek közjegyzői okiratba kell foglalni A Bank a Kölcsönszerződés aláírását követően is megtagadhatja a kölcsön folyósítását, ha időközben akár a saját, akár az Ügyfél körülményeiben olyan lényeges változás állott be, amely miatt a Kölcsönszerződés teljesítése, többé el nem várható, illetve azonnali hatályú felmondásnak van helye. A Bankot ez a jog abban az esetben is megilleti, ha az adott Kölcsönszerződés megkötésére, annak tartalmának megállapítására saját hatáskörben megállapított belső eljárásrend, vagy egyéb utasítás bármilyen formában történő megsértésével került sor. 5. KÖLCSÖNSZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA 5.1. A Bank kifejezetten fenntartja magának a jogot, és az Ügyfél elismeri a Bank azon jogát, hogy új kölcsönfajta bevezetésekor az ÁSZF rendelkezéseit kiegészítse, továbbá, hogy a bel- és külföldi pénzügyi piaci viszonyok, a jogszabályok, hatósági előírások, a banki üzletpolitika, vagy a Kölcsönszerződésben foglalt szolgáltatásra, valamint az Ügyfélre vonatkozó kockázat megváltozását felismerve, ahhoz igazodva, egyoldalúan módosítsa a hatályos ÁSZF rendelkezéseit, illetve a Hirdetményben és az egyedi Ügyfélszerződésben meghatározott kondíciókat Amennyiben a Bank a hatályos ÁSZF rendelkezéseit, illetve a Hirdetményben meghatározott kondíciókat az Ügyfél számára kedvezőtlenül módosítja, a módosítás hatályba lépését 15 nappal megelőzően a módosított ÁSZF-et, illetve Hirdetményt az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségében kifüggeszti. A Bank az Ügyfelet közvetlenül is értesíti a változásról, amennyiben az adott szolgáltatás, illetve az ahhoz kapcsolódó valamely kondíció ezt indokolja, vagy az Ügyfél és a Bank e kérdésben írásban így állapodott meg Ha az Ügyfél az ÁSZF, a Kölcsönszerződés, illetve a Hirdetmény módosításával nem ért egyet, a Bank úgy tekinti, hogy az Ügyfél az adott Kölcsönszerződés(ek)re vonatkozó feltételek szerint, ezek hiányában pedig a módosítás hatályba lépésének napjára, a Bankkal kötött Kölcsönszerződését (Kölcsönszerződéseit) felmondta. Ebben az esetben a Bank és az Ügyfél, legkésőbb a felmondási idő végéig, kötelesek egymással elszámolni, az Ügyfél köteles a fennálló teljes tartozását a Banknak hiánytalanul megfizetni. Ha az Ügyfél a módosítás ellen, annak hatályba lépéséig írásban nem tiltakozik, azt általa elfogadottnak kell tekinteni Az Ügyfél jogosult írásban kezdeményezni a szolgáltatásra vonatkozó kondíciók, vagy a Kölcsönszerződésben meghatározott egyéb rendelkezéseknek a módosítását. A kezdeményezés elfogadása a Bank kizárólagos joga. A Bank a módosítást újabb hitelképességi vizsgálatok elvégzéséhez, illetve ezek eredményéhez kötheti. A jelzáloglevéllel finanszírozott hitel igénybevétele tárgyában kötött Kölcsönszerződés módosítása kizárólag közjegyzői okiratban érvényes Indokolt esetben az adott szolgáltatás lejárata meghosszabbítható (prolongálható). Az Ügyfélnek a meghosszabbítás engedélyezését előzetesen, olyan időpontban kell kérnie a Banktól, hogy a szolgáltatás eredeti lejáratához képest elegendő idő álljon a Bank rendelkezésére a prolongációs kérelem teljesíthetőségének bankszerű és prudens elbírálásához.

5 5.6. A Bank fenntartja magának a jogot, hogy az Ügyfél által kezdeményezett szerződésmódosításért szerződésmódosítási díjat számítson fel, melynek mértékét és egyéb kondícióit a mindenkor hatályos Hirdetmény tartalmazza. 6. ÜGYLETI ÉS KÉSEDELMI KAMAT 6.1. Az Adós a kölcsön után kamatot köteles fizetni. A kamat az egyedi Kölcsönszerződésben meghatározott éves százalékban kifejezett ügyleti kamatláb alkalmazásával számítandó ki A kamatláb az egyedi Ügyfélszerződésben foglaltak szerint lehet fix, vagy változó. (a) Fix (azaz változatlan) kamatláb esetén a kamatláb mértéke az adott szolgáltatás teljes futamidejére előre rögzítésre kerül és a futamidő alatt nem változik. (b) Változó kamatláb esetén a kamatláb jogszabályi előírás, vagy a Bank egyoldalú módosításaként változhat A Bank fenntartja magának a jogot, hogy változó kamatozású kölcsönök esetén a kölcsön futamideje alatt bármikor, illetve támogatott hitelek esetén jogszabályban meghatározott keretek között a pénzpiaci, devizapiaci és jogszabályi feltételek változását felismerve, ahhoz igazodva egyoldalúan megváltoztassa az ügyleti kamatlábat. A kamatláb havi, vagy negyedéves törlesztésű kölcsön esetén a kamatfizetés esedékességének időpontjában, egyösszegű törlesztésű kölcsön esetén pedig a változás hatályba lépésének napján változik. A Bank ezen módosításról, illetve annak hatályba lépéséről az Adóst a módosítás hatályba lépését 15 nappal megelőzően Hirdetményben tájékoztatja A kamat megfizetése a kölcsön megfizetésének időpontjában esedékes A kölcsön kamata meghatározásának alapja a fennálló tőketartozás, rendszeres azaz havi, illetve negyedéves esedékességhez kötött törlesztés esetén havonta, illetve negyedévente az esedékességkor megfizetett kamat kiszámítása az akkor fennálló tőketartozás alapján történik. A kamatszámítás képlete: kamat összege= tőke X kamatláb (%) 1200 A tartozás egy összegben történő visszafizetése, valamint folyószámlahitel esetén a kamatszámítás napi kamatszámítással történik, melynek képlete: kamat= tőke X kamatláb százalékban X napok Ha bármely, az Ügyfélszerződés alapján az Ügyfél által fizetendő összeg nem kerül az esedékesség időpontjában megfizetésre, az Ügyfél köteles a Kölcsönszerződésben meghatározott ügyleti kamaton felül késedelmi kamatot fizetni a meg nem fizetett összeg után, az esedékességtől a tényleges megfizetésig terjedő időszakra. A késedelmi kamat mértékét a Bank a Hirdetményben teszi közzé.

6 7. A KÖLCSÖNHÖZ KAPCSOLÓDÓ EGYÉB KÖLTSÉGEK Az Adós a kamaton felül a következő díjak, költségek, jutalékok megfizetésére is köteles: 7.1. Hitelbírálati díj Amennyiben a vonatkozó Hirdetmény így rendelkezik, az Ügyfél a Hirdetményben meghatározott összegű hitelbírálati díjat köteles fizetni. A hitelbírálati díj megfizetése a hitelkérelem benyújtásának időpontjában esedékes. Amennyiben bármilyen okból a Kölcsönszerződés megkötése meghiúsul, a hitelbírálati díjat az Ügyfél nem jogosult visszakövetelni Ingatlan értékbecslési díj Hitelkérelem, vagy már fennálló Kölcsönszerződést érintő fedezetcsere kérelem elbírálásához szükséges, a fedezetként (cserefedezetként) felajánlott ingatlan(ok) értékeléséért a Bank által a Hirdetményben meghatározott mértékű díj, mely megfizetésének módját a Hirdetmény tartalmazza. A fedezetként felajánlott ingatlan(ok) értékbecslésének megtörténte után a Bank a befizetett értékbecslési díjat a hitelkérelem illetve a fedezetcsere kérelem elutasítása, vagy visszavonása esetén sem téríti vissza az Ügyfélnek Szerződéskötési díj Amennyiben az egyedi Ügyfélszerződés és/vagy a vonatkozó Hirdetmény így rendelkezik, az Ügyfél az egyedi Ügyfélszerződésben meghatározott mértékű szerződéskötési díjat köteles fizetni, mely a szerződés megkötésekor esedékes Folyósítási díj Amennyiben az egyedi Ügyfélszerződés és/vagy a vonatkozó Hirdetmény így rendelkezik, az Ügyfél az egyedi Ügyfélszerződésben meghatározott mértékű folyósítási díjat köteles fizetni. A folyósítási díj alapja a folyósítandó kölcsön összege. A folyósítási díj megfizetése a kölcsön folyósításával egyidejűleg esedékes, ezért a folyósítandó kölcsön összegéből kerül levonásra, kivéve céljellegű hiteleknél, ha harmadik személy felé történik a fizetés Kezelési költség Amennyiben az egyedi Ügyfélszerződés és/vagy a vonatkozó Hirdetmény így rendelkezik az Ügyfél az egyedi Ügyfélszerződésben meghatározott mértékű kezelési költséget köteles fizetni. A kezelési költség aktuális mértékét a mindenkor hatályos vonatkozó Hirdetmény, a Kölcsönszerződés megkötésekor érvényes mértékét az egyedi Ügyfélszerződés tartalmazza. A kezelési költség alapja a folyósítandó, vagy folyósított kölcsön, illetve az ügyleti év elején fennálló teljes tartozás összege. A kezelési költség megfizetése az egyedi Ügyfélszerződésben és/vagy a vonatkozó Hirdetmény szerint havonta, negyedévente a törlesztőrészletekben, vagy egy összegben előre esedékes. A kezelési költség mértéke ügyleti évenként változtatható Szerződésmódosítási díj Amennyiben az Adós a futamidő során bármilyen a Kölcsönszerződésben meghatározott feltételektől eltérő módosítást kér, abban az esetben a Bank a mindenkor hatályos Hirdetményben meghatározott mértékű szerződésmódosítási díjat számít fel a módosítással érintett tőketartozásnak megfelelően.

7 7.7. Behajtás költségei Az Adós a kölcsön behajtásával kapcsolatosan a Banknál felmerült költségeket is köteles megfizetni, így többek között bármely jogi, bírósági eljárás, harmadik fél által végzett követelésérvényesítés költségét Rendelkezésre tartási jutalék Amennyiben az egyedi Ügyfélszerződés és/vagy a vonatkozó Hirdetmény így rendelkezik, az Adós az egyedi Ügyfélszerződésben meghatározott mértékű rendelkezésre tartási jutalékot köteles fizetni. A rendelkezésre tartási jutalék mértékét a mindenkor hatályos vonatkozó Hirdetmény, a Kölcsönszerződés megkötésekor érvényes mértékét az egyedi Ügyfélszerződés tartalmazza. A rendelkezésre tartási jutalék a szerződéskötés napjától a még nem folyósított összeg után havonta fizetendő oly módon, hogy a Bank minden hónap utolsó napján terheli meg az Adós számláját az esedékes jutalék összegével. 7.9 Adminisztrációs díj Államilag támogatott jelzáloghitel esetén a kölcsön összege után az ügyleti kamaton felül a futamidő kezdő napjától az önálló zálogjog Földhitel és Jelzálogbank Rt. (FHB) részére történő értékesítés feltételeinek teljesüléséig az Adós adminisztrációs díjat köteles fizetni. A díj a havi törlesztőrészletekben, azok esedékességekor, kamatszerűen kerül felszámításra. A díj mértékét a Hirdetmény tartalmazza Hirdetményben meghatározott, egyedi kérelemre irányuló egyéb szolgáltatásokért a Bank az ott feltüntetett díjakat számítja fel. 8. FOLYÓSÍTÁS 8.1. A Bank a kölcsön összegét (beleértve a támogatásokat) az egyedi Ügyfélszerződés illetőleg ha vannak, akkor a biztosítékra vonatkozó szerződések előírt alakiságoknak megfelelő formában történt aláírását követően akkor folyósítja, amennyiben az egyedi Ügyfélszerződésben és/vagy a vonatkozó Hirdetményben előírt folyósítási feltételek a Bank által előírt formában és tartalommal maradéktalanul teljesültek Amennyiben a Kölcsönszerződésben a Felek ingatlan jelzálogjogot kötöttek ki, a Bank által nyújtott kölcsön folyósításának feltétele ha a Kölcsönszerződés másként nem rendelkezik -, hogy a biztosítéki ingatlan tulajdoni lapján a Bank jelzálogjoga legalább széljegyként szerepeljen A folyósítás az egyedi Ügyfélszerződésben meghatározott időpontban, vagy időszak alatt egy összegben vagy részletekben történik. Amennyiben a folyósítás napja vagy a folyósításra rendelkezésre álló időtartam utolsó napja munkaszüneti- vagy bankszünnap, a folyósítási kötelezettség végső határideje az azt követő munkanap Az egyedi Ügyfélszerződésben meghatározottak szerint a Bank készpénz kifizetéssel az Adós személyes jelenlétében, vagy személyes (teljes bizonyító erejű magánokiratban rögzített) meghatalmazottja részére a bankfiók pénztárában, vagy megbízás alapján az Adós illetőleg az általa megjelölt személy, társaság Banknál, esetleg más banknál vezetett bankszámlájára átutalással

8 folyósít. Ingatlan vásárlásához nyújtott kölcsönök esetén a folyósítás az ingatlan eladó(i), illetve meghatalmazottja(i) részére történik Ha a kölcsön folyósításának valamennyi feltétele legkésőbb a Kölcsönszerződésben meghatározott időpontig amennyiben ezen időpont munkaszüneti- vagy bankszünnap, az ezt megelőző munkanapig nem teljesül, e határnapot követően a Bankot a kölcsönösszeg rendelkezésre bocsátásának kötelezettsége nem terheli. Ha több részletben folyósítandó kölcsön esetén a kölcsön további részleteinek folyósításához a Kölcsönszerződésben az adott kölcsönrészhez meghatározott bármely feltétel az ahhoz meghatározott időpontig nem teljesül, úgy e határnapot követően a Bankot a kölcsön mindazon részletének rendelkezésre tartási kötelezettsége nem terheli, amely részlethez rendelt folyósítási feltételek nem teljesültek. 9. TÖRLESZTÉS, ELŐTÖRLESZTÉS 9.1. Az Adós a Kölcsönszerződés szerinti esedékes fizetési kötelezettségeit a Kölcsönszerződésben meghatározottak szerint köteles teljesíteni. A törlesztésre a Banknál vezetett törlesztő számla szolgál. Az Adós köteles biztosítani, hogy a Kölcsönszerződés alapján esedékessé váló összegek fedezete a törlesztő számlán az esedékesség időpontjában rendelkezésre álljon. A Bank részére esedékessé váló fizetés úgy történik, hogy az Adós visszavonhatatlanul felhatalmazza a Bankot arra, hogy a Kölcsönszerződésből eredő fizetések összegével esedékességkor a törlesztő számláját megterhelje. Készpénzben, átutalási postautalványon történő törlesztés esetén a fizetést úgy kell teljesíteni, hogy az összeg az esedékesség napjára a Bankhoz érkezzen Az Adós az első törlesztőrészletet az egyedi Ügyfélszerződésben meghatározott időpontban fizeti meg, a további törlesztőrészletek esedékessége havi törlesztésű hitelek esetén minden hónapban, negyedéves törlesztésű hitelek esetén minden negyedévben az első törlesztőrészletek esedékességi napjának megfelelő naptári nap, illetőleg a kölcsön v égső lejárataként meghatározott naptári nap. Amennyiben az adott hónapban ilyen nap nem létezik, akkor az azt követő banki munkanap az esedékesség napja. Amennyiben a törlesztőrészlet, vagy az egyösszegű törlesztés esedékességi napjának megfelelő naptári nap adott hónapban/negyedévben munkaszüneti-, vagy bankszünnap, akkor az ezt követő első banki munkanap az esedékesség napja A kölcsön első ügyleti évére vonatkozó havi pontos törlesztő összege a Kölcsönszerződésben kerül meghatározásra. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Kölcsönszerződésben meghatározott további törlesztőrészletek összege a futamidő alatt módosulhat. A módosult törlesztőrészlet összegéről a Bank az Adóst írásban tájékoztatja A hitel havi tőke, kamat és kezelési költség törlesztő részleteit a Bank az annuitás számítás módszerével határozza meg a Hirdetményben meghatározott képlet alapján. Az annuitás elve szerinti törlesztőrészlet összege állandó, kivéve kamat-és díjtételváltozás esetén. Kivételt képezhet továbbá az első törlesztőrészlet a folyósítástól az első esedékességig számított kamat miatt, valamint az utolsó törlesztő részlet a rendszertelen törlesztés következtében Az Adós a kölcsönt a lejárat előtt részben, vagy teljes egészében előtörlesztheti, amennyiben ezt az eljáró bankfiók felé írásban jelzi. Előtörlesztés alatt a törlesztőrészlet esedékességét megelőző, az aktuális törlesztőrészleten felüli törlesztését érjük. Az esedékesség előtt visszafizetett tőkerésszel csökkentett tartozás alapján a hátralévő futamidőnek megfelelő átértékelt törlesztőrészlet összegéről a Bank az Adóst írásban értesíti.

9 9.6. Az Adós tudomásul veszi, hogy a kölcsön Kölcsönszerződésben meghatározott ütemezéstől eltérő visszafizetése szerződésmódosításnak minősül, így a Bank jogosult ebben az esetben szerződésmódosítási díjat, illetve államilag támogatott jelzáloghitel esetén előtörlesztési díjat felszámítani Az Adós tudomásul veszi és egyben hozzájárulását is adja ahhoz, hogy amennyiben az Adóstárs kíván előtörlesztést végrehajtani, akkor Adóstárs az Adós törlesztő számlája felett kizárólag a jóváírt összeg törlesztésre fordítása tárgyában rendelkezhet A jelzálog-hitelintézetről és jelzáloglevélről szóló hatályos törvény értelmében az államilag támogatott jelzáloghitelek előtörlesztése vagyis a kölcsönszerződésben rögzített lejárat előtti teljes vagy részleges visszafizetés megtiltható. Az FHB mint jelzáloglevél kibocsátás útján felvásárlója és refinanszírozója a Bank önálló zálogjoggal biztosított követeléseinek nem tiltja az előtörlesztés lehetőségét az Adós részére, csak a jelen pontban foglaltak szerint időben és összegében korlátozza. Az előtörlesztésre vonatkozó feltételeket, valamint az előtörlesztési díj mértékét a Hirdetmény tartalmazza. 10. NYILATKOZATOK A Kölcsönszerződés, illetve bármely biztosítéki szerződés aláírásával az Ügyfél az alábbi nyilatkozatokat teszi: Az Adós és Adóstárs kijelenti, hogy jogosult megkötni a Kölcsönszerződést, és teljesíteni a belőle származó kötelezettségeket Az Adós, Adóstárs és Kezes kijelenti, hogy a Banknak átadott minden információ, adat pontos és a valóságnak megfelel, és nem maradt ki belőle semmilyen tény, ami félrevezethetővé tenné a benne foglalt kijelentéseket Adós, Adóstárs és Kezes kijelenti továbbá, hogy nincs sem rendes, sem választott bíróság előtt folyó peres eljárás, és nincs közigazgatási eljárás sem folyamatban, amely kedvezőtlen kimenetele esetén valószínűleg lényeges hátrányos hatással lenne azon képességére, hogy a Kölcsönszerződésből eredő kötelezettségeit teljesítse Az Adós, Adóstárs és a Kezes kijelenti, hogy az egyedi Ügyfélszerződés aláírása időpontjában a Kölcsönszerződés tartalmát és feltételeit teljes körűen ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el Az Adós beleegyezik abba, hogy a Bank a Kölcsönszerződésből eredő követeléseit, vagy jogosultságát harmadik személyre engedményezze, átruházza, tudomásul veszi, hogy a Bank ebből a célból tárgyalásokat folytathat és a Kölcsönszerződésre vonatkozó valamennyi releváns információt, adatot és dokumentumot harmadik személynek kiszolgáltathat. Adós tudomásul veszi továbbá, hogy az átruházással kapcsolatosan felmerült többletköltségek az adott kölcsön járulékait képezik, és ezek megfizetésére ezért maradéktalanul köteles Az Adós és az Adóstárs felhatalmazza a Bankot, hogy a fedezet esetleges opciós vétele érdekében az értékesítésben résztvevő Bank által megbízott személy részére a szükséges hitel- és ügyféladatokat (beleértve a személyes adatokat is), illetve az azzal kapcsolatos dokumentumokat átadja Az Adós, Adóstárs és Kezes tudomásul veszi, hogy a Bank a természetes személyekre kiterjedő központi adós-és hitelinformációs rendszerbe jogszabályban meghatározott feltételek bekövetkezésekor az Adós, Adóstárs és Kezes késedelme esetén személyes-, és hiteladatát továbbítja. A rendszerből adatokat kizárólag a rendszerben részt vevő vállalkozások és kizárólag

10 jogszabályi felhatalmazás alapján, a felhatalmazás körében nyerhetnek ellenőrzési és kockázatkezelési célokra. 11. KÖTELEZETTSÉG VÁLLALÁSOK A Kölcsönszerződés, illetve bármely biztosítéki szerződés aláírásával az Ügyfél az alábbi kötelezettséget vállalja: Az Adós, az Adóstárs és a Kezes kötelesek a Banknak megadott bármely adatukban - ezek különösen, de nem kizárólagosan ha nevük, lakcímük, munkahelyük megváltozik - bekövetkezett változást a Banknak írásban 5 napon belül bejelenteni. Az Adós, Adóstárs és Kezes kötelesek továbbá bejelenteni azt is, ha magánvagyonukkal szemben bárki végrehajtási eljárást kezdeményez, vagy ilyen eljárást kilátásba helyez Az Adós a Bank döntésének megfelelően köteles a kölcsön visszafizetésének biztosítására a Banknak megfelelő biztosítékot (így különösen jelzálogjog, kezesség, óvadék) nyújtani Az Adós és a Zálogkötelezett köteles a Bank által megjelölt határidőig a biztosítékul lekötött ingatlan(ok) állagát helyreállítani, vagy további ingatlan-biztosítékkal a jelzálogfedezetet kellő mértékben kiegészíteni, ha a kölcsön biztosítékául szolgáló valamely ingatlan állaga tartósan romlik, vagy egyéb okból a hitelbiztosítéki értéke tartósan csökkent A Kölcsönszerződésből eredő fizetési kötelezettség megszegése esetén az Adós köteles a Bank felszólítására a jövedelmi és vagyoni helyzetével kapcsolatos, a Bank által kért dokumentumok, illetve nyilatkozatok egy eredeti példányát a felhívás közlésétől számított 15 napon belül a Bank részére megküldeni Az Adós, illetve a Zálogkötelezett köteles a zálogtárgyra vonatkozó minden olyan körülményről, fizikai vagy jogi tényről, amely annak hitelbiztosítéki értékét vagy forgalomképességét hátrányosan befolyásolja, vagy egyéb okból a zálogból való kielégítést veszélyeztetheti, a Bankot haladéktalanul értesíteni Az Adós, illetve a Zálogkötelezett köteles a Bank első írásbeli felszólítására a felhívásban meghatározott határidő alatt a zálogtárgy állagát helyreállítani, ha a zálogtárgy állagának romlása a Bank követelésének kielégítését veszélyezteti Az Adós, illetve a Zálogkötelezett a zálogjoggal biztosított kölcsön céljának megvalósítását szolgáló, vagy az állagfenntartáshoz, (helyreállításhoz) szükséges beruházásokat meghaladóan, az elzálogosított ingatlan állagát érintő, bármilyen beruházást (pl. építés, átalakítás vagy bontás) a jelzálogul lekötött ingatlanon csak a Bank előzetes írásbeli hozzájárulásával végezhet A Zálogkötelezett a zálogjog fennállása alatt a Bank előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a zálogtárgyat el nem idegenítheti, meg nem terhelheti, bérbe nem adhatja, birtokát, vagy használatát másnak semmilyen jogcímen át nem engedheti, továbbá gazdasági társaságba nem pénzbeli betétként sem a zálogtárgy tulajdonát, sem bármilyen jogcímen való használati jogát be nem viheti. Nem szükséges a Zálogjogosult előzetes hozzájárulása a zálogtárgynak írásbeli bérleti szerződéssel történő olyan bérbeadásához, amely bérleti jogviszonyban a bérleti jogviszony időtartama határozatlan, a felmondási idő legfeljebb három hónap, a bérleti díj az ingatlan fekvése szerint helyben szokásos mértéket eléri, valamint a bérleti díjat előre megfizetni, illetve elfogadni legfeljebb három hónapos időtartamra lehet. Az ilyen bérbeadás tényét a Zálogkötelezett köteles a Banknak a bérleti szerződés megkötésétől számított 15 napon belül a szerződés egy eredeti példányának megküldésével

11 bejelenteni. A Zálogkötelezett e pontban írt kötelezettségeinek megszegése esetén a Bank a zálogjoggal biztosított követelés lejárta hiányában is gyakorolhatja a zálogból való kielégítési jogát. A Bank javára kikötött jelzálogjog az azzal biztosított valamennyi tartozás kiegyenlítésével szűnik meg Az Adós, illetve a Zálogkötelezett a kölcsönt biztosító ingatlan fedezetet (kivétel: építési telek) biztosítja, illetve biztosíttatja oly módon, hogy a biztosítás kedvezményezettje a Bank legyen. A kölcsön folyósításának feltétele a fedezetre vonatkozó, előzetesen egyeztetett biztosításról szóló igazolás, a Bankra történő engedményezés előjegyzésével. Minden esetben a Bankkal egyeztetett módozatú biztosítást kell kötni. A biztosítás érvényességét az Adós, illetve Zálogkötelezett köteles félévente, a félévet követő hónap 10. napjáig a kapcsolattartó bankfiókban igazolni. Az Adós, illetve Zálogkötelezett vállalja, hogy a kölcsönügylet kapcsán kötött biztosítás díjait közvetlenül a biztosítóhoz, a biztosítási kötvényben meghatározott esedékesség szerint fizeti, a biztosítási szerződést a hitel futamideje alatt jogfolytonos díjfizetéssel fenntartja, a Bank hozzájárulása nélkül a biztosítási szerződést nem módosítja, nem mondja fel. Az Adós, illetve Zálogkötelezett köteles a fedezettel kapcsolatos minden káreseményt a kapcsolattartó bankfióknak bejelenteni, s vállalják, hogy a fedezetet a károsodást megelőző állapotnak megfelelően helyreállítják. Az Adós, illetve Zálogkötelezett tudomásul veszi és hozzájárul, hogy ha a biztosító a kár összegét a Bank részére utalja át, a kár összegével a Bank számol el az Ügyféllel. A Bank jogosult a kárösszeget részben, vagy teljes egészében a kölcsön törlesztésére fordítani, amennyiben az Adósnak Kölcsönszerződésből eredő késedelmes fizetési kötelezettsége van. A Bank kizárólag akkor járul hozzá a kárösszegnek a helyreállítást végző részére történő közvetlen kifizetéséhez, ha az Adósnak nincs a Szerződésből eredő fizetési késedelme, illetve egyéb szerződésszegés nem áll fenn Az Ügyfél köteles biztosítani a Bank, vagy annak megbízottja számára, hogy az Ügyfélszerződésben foglalt szavatossági nyilatkozatok valódiságát, a kötelezettségvállalások teljesítését, az Ügyfél pénzügyi helyzetét, illetőleg a biztosítékok fennállását, állapotát az Ügyfélszerződés hatálya alatt bármilyen módon ellenőrizhesse. Az ellenőrzés állhat adat, illetve tájékoztató kérésből, valamint helyszíni ellenőrzésből is. Az Adós, a Zálogkötelezett, illetve a Kezes köteles a Bank felhívására az abban megszabott határidő alatt megtéríteni a Banknak a szakértő igénybevételével felmerült költségeit, ha az ellenőrzés a felhívásban megjelölt szerződő fél szerződésszegő magatartása miatt vált szükségessé. 12. A BANK JOGAI Amennyiben akár az Ügyfél, akár harmadik személy az elzálogosított vagyontárgy épségét veszélyezteti, a Bank kérheti a veszélyeztető cselekmény megtiltását és a veszély elhárításához szükséges intézkedések elrendelését Ha a kölcsön fedezetéül szolgáló ingatlan biztosíték állaga bármely okból tartósan romlik, vagy hitelbiztosítéki értéke tartósan csökkent, vagy a zálog romlása (akár a zálogtárgy állagromlása, akár egyéb ok miatt a zálogfedezet értékének csökkenése) olyan mértékű, hogy az a biztosított követelésnek zálogból való kielégítését veszélyezteti, a Bank követelheti, hogy az Adós, illetve a Zálogkötelezett a Bank által megjelölt határidőig annak állagát állítsa helyre, vagy a kölcsön fedezetét további ingatlan-biztosítékkal kellő mértékben egészítse ki. Kellő mértékű a pótfedezet, ha a nyújtott kölcsön még vissza nem fizetett tőkeösszegének és a biztosítékul szolgáló, pótfedezetettel együtt

12 figyelembe vett ingatlanok együttes, a Bank által megállapított hitelbiztosítéki értékének az aránya a hitelnyújtás időpontjában fennálló aránynál nem kisebb Az Ügyfél és a Bank abban állapodnak meg, hogy a Bank a téves jóváírást vagy terhelést az Ügyfél rendelkezése nélkül is jogosult időkorlátozás nélkül helyesbíteni. 13. SZERZŐDÉSSZEGÉSEK A jelen pontban felsorolt események a Kölcsönszerződés tekintetében külön-külön szerződésszegésnek, vagy a jogorvoslatok Bank általi igénybevételét megalapozó körülménynek minősülnek: Az Adós a Kölcsönszerződés alapján fizetendő bármely összeget elmulaszt megfizetni az esedékesség időpontjában Az Adós a kölcsön összegét (ideértve a támogatásokat is) az Ügyfélszerződésben meghatározott céltól eltérően használja fel, vagy a kölcsön e célra fordítása lehetetlenné válik, illetve több részletben történő folyósítás esetén a második vagy további kölcsönrész folyósítására az Adós érdekkörében bekövetkezett okból vagy neki felróhatóan nem kerül sor A kölcsönre nyújtott biztosíték értéke csökken, és azt az Adós a Bank felszólítására nem egészíti ki Az Adós vagyoni helyzetének romlása, vagy a fedezet elvonására irányuló magatartása veszélyezteti a kölcsön visszafizetésének lehetőségét A biztosítékok bármelyikének érvényessége, hatálya, vagy teljes kikényszeríthetősége bármilyen okból megszűnik, vagy csökken Az Adós hitelképtelenné válik Az Adós a Bankot a kölcsön összegének megállapításánál valótlan tények közlésével, adatok eltitkolásával, vagy más módon megtévesztette, amennyiben ez a kölcsön összegének megállapítását befolyásolta Bármely nyilatkozat, vagy kijelentés, amelyet az Adós a Kölcsönszerződésben, vagy azzal kapcsolatosan tett, bármely vonatkozásban lényegesen pontatlannak bizonyult Az Adós, illetve a Zálogkötelezett a kölcsön fedezetével, biztosítékaival, vagy céljának megvalósításával kapcsolatos vizsgálatot figyelmeztetés ellenére akadályozza, ideértve azt az esetet is, ha a Kölcsönszerződésben vállalt, vagy jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettségét megszegi Olyan esemény történik, amely a Bank ésszerű megítélése szerint lényegesen kedvezőtlen hatással van, vagy lehet az Adós pénzügyi helyzetére, vagy csökkenti az Adós képességét arra, hogy a Kölcsönszerződés szerinti kötelezettségeit teljesítse Az Adós a Kölcsönszerződésben meghatározott hitelcélt nem valósítja meg Ha a Kölcsönszerződés alapján a Bank által megkövetelt vagyonbiztosítás díját az arra kötelezett nem, vagy csak részben fizeti meg, vagy e biztosítási szerződést valamely lényeges rendelkezését tekintve (különösen de nem kizárólagosan: kockázati- vagy kedvezményezetti kör, biztosítási összeg) a Bankra hátrányosan megváltoztatja Az Adós, a Kezes vagy a Zálogkötelezett fedezet elvonására irányuló magatartása veszélyezteti a kölcsön visszafizetését.

13 Ha a Zálogkötelezett az ingatlan fedezetben bekövetkezett káresemények miatt a Bank által a helyreállítási kötelezettséggel átadott biztosítási összeget e céltól eltérően használja fel Ha a kölcsön biztosítékául szolgáló bármely ingatlanra a Bank előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül olyan jogot vagy tényt jegyeznek be vagy az ingatlan-nyilvántartásban széljeggyel igazolhatóan ilyennek bejegyzése folyamatban van, amely a Bank kielégítési jogának lehetséges mértékét vagy igényérvényesítésének lehetséges időpontját a Bank számára kedvezőtlenül befolyásolhatja (különösen de nem kizárólagosan: zálogjog, végrehajtási jog) Ha az Adós vagy a Kezes vagyonára, avagy a jelzálogul lekötött vagyontárgyak bármelyikére a Banknak a Kölcsönszerződés szerinti követelése kivételével bármely kötelezettség fejében, akár bírósági, akár más hatósági eljárás indul, avagy valamelyik zálogtárgyra más zálogjogosult a bírósági végrehajtás mellőzésével az őt megillető kielégítési jogát gyakorolja Az Adós más fenti pontokban fel nem sorolt szerződésszegést követ el. 14. JOGORVOSLATOK Amennyiben a 13. pontban felsorolt események bármelyike bekövetkezik, a Bank jogosult a következőkre: A Bank megtagadhatja a Kölcsönszerződés alapján az Adós részére teljesítendő szolgáltatás nyújtását (különösen a kölcsön folyósítását) A Bank egyoldalú nyilatkozattal azonnali hatállyal felmondhatja a Kölcsönszerződést és a Kölcsönszerződés alapján fennálló tartozást, ideértve a támogatásokat is, egy összegben és azonnal esedékessé teheti. Amennyiben az Adós Bankkal szemben fennálló több kölcsöntartozása közül bármelyik tekintetében valamely szerződésszegési ok fennáll, és a Bank a szerződést azonnali hatállyal felmondja, jogosult az Adóssal fennálló valamennyi szerződésének azonnali hatályú felmondására A Bank jogosult az Adós előzetes értesítése és rendelkezése nélkül az Ügyfél bármely, a Banknál vezetett bankszámláját a tartozás összegével megterhelni. A Bank e jogát az Ügyfél lekötött pénzeszközei, betétei tekintetében is érvényesítheti, függetlenül a lekötési idő lejártától. Az ebből eredő esetleges kamatveszteségek megtérítését az Ügyfél a Banktól nem követelheti A Bank gyakorolhatja a biztosítékok bármelyike, vagy mindegyike alapján fennálló jogait, saját döntése szerinti sorrendben és mértékben A Bank élhet mindazon jogával és lehetőségével, amelyeket a mindenkor hatályos jogszabályi és hatósági rendelkezések lehetővé tesznek. 15. EGYÉB RENDELKEZÉSEK Amennyiben az Ügyfél a Banktól olyan kölcsönt vesz igénybe, melyhez a Magyar Állam bármely módon támogatást nyújt, úgy az Ügyfél köteles az állami támogatásról szóló, vonatkozó jogszabályokban előírt kötelezettségeit teljesíteni.

14 15.2. Amennyiben az állami támogatás igénybevételének jogszerűtlensége megállapításra kerül, a Bank jogosult a kölcsön kamatlábának éves mértékét a jogszerűtlenség megállapításának napjától az állami támogatások nélküli, aktuális Hirdetmény szerinti hitelkamataival egyező mértékben érvényesíteni, és az Ügyfél e szerinti törlesztő részletek megfizetésére köteles a Bank erről szóló értesítésében meghatározott időponttól A Bank és a K&H Életbiztosító Rt. között létrejött biztosítási szerződés alapján az Adós biztosítási védelemre jogosult, amely a biztosított Adós halálára, mint biztosítási eseményre terjed ki. A biztosítási szolgáltatás kedvezményezettje a Bank. Az Ügyfélszerződés aláírásával az Adós, mint biztosított hozzájárul ahhoz, hogy a Bank kollektív hitelfedezeti kockázati életbiztosítási szerződést kössön részére a K&H Életbiztosító Rt-nél, s e célból személyes adatait átadja. Hozzájárul továbbá ahhoz, hogy halála (mint biztosítási esemény) esetén a biztosítási szerződés alapján járó biztosítási szolgáltatás kedvezményezettje a Bank. A biztosítási összeg a biztosítási esemény bekövetkezésének napján fennálló kölcsöntartozás (tőke, kamat, kezelési költség) összegével egyezik meg, maximum Ft-ig. (több Kölcsönszerződés esetén is). A biztosítási összeg a késedelmi kamatot nem tartalmazza. Az Adós a biztosítási szerződés vonatkozásában kockázat elbírálás és kárrendezés céljából az őt kezelő egészségügyi intézményeket és orvosokat felmenti az orvosi titoktartás alól és felhatalmazza őket a biztosítónak történő információadásra. A biztosítás feltételeit a hitelező fiókjaiban rendelkezésre álló biztosítási szabályzat tartalmazza, amely magában foglalja a kockázatviselés köréből kizárt kockázatokat is, amelyekre a biztosító szolgáltatási kötelezettsége nem terjed ki. Az Ügyfélszerződés megszűnésével az Adósra vonatkozó biztosítási védelem is megszűnik. A biztosítási esemény bekövetkezését 8 napon belül a Bank fiókjaiban kell bejelenteni Adatszolgáltatás adókedvezmény igénybevételéhez Amennyiben az Ügyfelet a mindenkor hatályos valamely jogszabály szerinti adókedvezmény illeti meg, úgy annak igénybevételéhez a Bank az Ügyfél részére a naptári év végével az adóévben lakáshitel törlesztésre fizetett összegekről a hatályos jogszabályoknak megfelelő igazolást állít ki legkésőbb tárgyévet követő év január hó 31-ig, és megküldi a kedvezményre jogosult Ügyfél kölcsönszerződésben vagy az Ügyfél külön bejelentésében rögzített lakcímére. Amennyiben egy kölcsönszerződéshez kapcsolódóan több Ügyfél jogosult kedvezményre (pl. Adóstársak), úgy az igazolás a kedvezményre jogosultakra összevontan kerül kiállításra és egy eredeti példányban megküldésre Egyenlegértesítő Az ügyleti év végét követő 15 napon belül a fennálló tartozás aktuális összegéről, a fizetett járulékok összegéről, valamint az új ügyleti évre meghatározott törlesztő összegről, kezelési költség és kamat mértékéről, a Bank az Ügyfelet írásban tájékoztatja. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell a kölcsönfelvevők által teljesített befizetéseket, azok jogcímenkénti megbontását kölcsönre, kamatra, kezelési költségre, egyéb jogcímekre, valamint az esetleges hátralékos tartozásra és a felszámított késedelmi kamatra vonatkozó utalást, az ezzel kapcsolatos befizetési kötelezettségre való felhívást Vitarendezés A Bank és az Ügyfél között esetlegesen felmerült jogvitáikban az ÁSZF rendelkezéseinek szem előtt tartásával, a vita békés úton való rendezésére törekednek, beleértve valamely közösen választott

15 szakértő vagy más egyeztető fórum közreműködésével való megegyezést is. Ha ez az eljárás nem vezetne eredményre, a Bank és az Ügyfél, a vonatkozó hatásköri szabályok szerint alávetik magukat a szerződéskötés helye szerint illetékes helyi, illetve megyei bíróság, Budapesten pedig a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességének, amennyiben az Ügyfélszerződés, az ügy jellegére tekintettel nem írja elő választottbíróság kizárólagos illetékességét.

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Takarékszövetkezet/Bank (a továbbiakban Hitelintézet) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2011. április 1. A Király Hitel elengedhetetlen szerződéskötési feltétele,

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Mohácsi Takarék Bank Zrt. a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Takarék Személyi Kölcsön célja: A Takarék Személyi Kölcsön standard

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. július 01. A Király Hitel elengedhetetlen

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2012. január 1. Érvényes: visszavonásig. A 2011. április 1. napján hatályba lépett azonos című dokumentum jelen dokumentum hatályba

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre HITEL HIRDETMÉNY 1 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre 1 Tartalom 1. Fogalomtár...3 2. Rulírozó-, és folyószámlahitel (VRULIROZÓ; VFOLYÓSZLA)...5 3. Rövid lejáratú hitel (éven belüli) (FORGÓÉBEL1;

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám: 12-02-000365

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY KIVÁLTÓ FIX ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Kölcsön célja: A Takarék Személyi

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám:

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: 2017. január 16-tól A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Borotai Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint

Részletesebben

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban Hitelintézet) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. október 1. 1. Takarék Classic Személyi Kölcsön

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Kamattámogatás. Bruttó kamat* Állami kiegészítő kamattámogatásos lakóingatlan korszerűsítési kölcsön esetén

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Kamattámogatás. Bruttó kamat* Állami kiegészítő kamattámogatásos lakóingatlan korszerűsítési kölcsön esetén H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ FORINT ALAPÚ LAKÁSCÉLÚ KAMATTÁMOGATÁSOS KÖLCSÖN KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL Érvényes 2015.08.01-től KAMATTÁMOGATOTT HITEL 134/2009. (VI.23) Kormányrendelet

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2012. január 01. A Király Hitel elengedhetetlen

Részletesebben

Lakossági szabad felhasználású jelzáloghitel hirdetmény

Lakossági szabad felhasználású jelzáloghitel hirdetmény Lakossági szabad felhasználású jelzáloghitel hirdetmény Érvényes: 2017. január 1-től Jelzálog fedezete mellett nyújtott, felhasználási célhoz nem kötött forintalapú jelzáloghitel magánszemélyek részére,

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET)

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) 1. sz. melléklet SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. január 01. 1 1. Takarék Classic Személyi

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Bruttó kamat* Kamattámogatás 4,8810% 0,0000% 4,8810%

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Bruttó kamat* Kamattámogatás 4,8810% 0,0000% 4,8810% H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ FORINT ALAPÚ LAKÁSCÉLÚ KAMATTÁMOGATÁSOS KÖLCSÖN KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL Érvényes 2015.01.05-től KAMATTÁMOGATOTT HITEL 134/2009. (VI.23) Kormányrendelet

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, valamint FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY április 1-től

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, valamint FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY április 1-től Nyírbélteki Körzeti Takarékszövetkezet 4372 Nyírbéltek, Kossuth u. 16. Engedélyszám: 837/1997/F. számú határozat Engedély kelte: 1997. november 27. TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI

Részletesebben

HIRDETMÉNY. 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói

HIRDETMÉNY. 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói HIRDETMÉNY 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói A,,Rábaközi Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017. 01. 16. A a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek

Részletesebben

Hirdetmény. Hatályos: november 1-től. Közzététel napja: október 28.

Hirdetmény. Hatályos: november 1-től. Közzététel napja: október 28. Hirdetmény A Sopron Bank Zrt. által a 341/2011. (XII. 29.) és a 16/2016. (II. 10.) Kormányrendeletek alapján kamattámogatással nyújtott lakossági jelzáloghitelek kondícióiról 1 Hatályos: 2016. november

Részletesebben

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL HIRDETMÉNYE

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet/Bank (a továbbiakban Hitelintézet) TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2013. január 1. Érvényes:

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. 1. Alkalmazási kör... 3 2. A

Részletesebben

e.)*adminisztrációs díj: a futamidő alatt, a mindenkori kölcsöntartozás összege után, a törlesztőrészlettel

e.)*adminisztrációs díj: a futamidő alatt, a mindenkori kölcsöntartozás összege után, a törlesztőrészlettel K&H Bank Zrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. Telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 Fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény Jelzáloglevél kamattámogatásos hitel kondíciókról érvényes a 12/2001

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.06. Jelen Hirdetmény a 2016. május 6. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához A Kölcsön összege: 5.000 EUR 50.000 EUR A Kölcsön devizaneme: EURO (a folyósítás

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.03.21. Jelen Hirdetmény a 2016. március 21. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

ÉRVÉNYES KAMATOK. - egyéb építési bankhitel /felújít/ 2.- 13.- 15.06-18.06 2012.03.31.-ig folyósított hitelekre érvényes

ÉRVÉNYES KAMATOK. - egyéb építési bankhitel /felújít/ 2.- 13.- 15.06-18.06 2012.03.31.-ig folyósított hitelekre érvényes Nyírbélteki Takarékszövetkezet 4372.Nyírbéltek,Kossuth u.16. ÉRVÉNYES KAMATOK Eng.szám:36/1990.05.14. egysz.kez.költs. kamat Hiteldíj mutató Új folyósításu hitelek kamata: % / év % /év várható % 2005.

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2015. december 15. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016. október 01. Jelen Hirdetmény a 2016. január 1. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. november 30-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2017.01.01. Jelen Hirdetmény a 2016. december 31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY Önkormányzati hitelek esetén alkalmazott kondíciókról Hatályos: szeptember 1.

BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY Önkormányzati hitelek esetén alkalmazott kondíciókról Hatályos: szeptember 1. BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY Önkormányzati hitelek esetén alkalmazott kondíciókról Tartalom 1. ÖNKORMÁNYZATOK ÉVEN BELÜLI HITELEI... 3 1.1. Önkormányzatok részére nyújtott éven belüli eseti

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.09.01. Jelen Hirdetmény a 2015. december 7- napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. november 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2016. 01.01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

HIRDETMÉNY AKCIÓS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS -VÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN nyújtásához

HIRDETMÉNY AKCIÓS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS -VÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN nyújtásához HIRDETMÉNY AKCIÓS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS -VÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2016. július 2. összege: 100.000,- Ft 20.000.000,- Ft futamideje: 13 hónap 300 hónap Az alkalmazott Referencia-kamatláb:

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetmény módosítására a 2014. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

Takarék Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel HIRDETMÉNY

Takarék Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel HIRDETMÉNY Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016. március 21. Jelen Hirdetmény a 2016. március 21. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. május 15. napjáig

Részletesebben

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL FŐBB KONDÍCIÓI

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL FŐBB KONDÍCIÓI Szabolcs Takarékszövetkezet (a továbbiakban Hitelintézet) TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2013. április 1. Érvényes: visszavonásig. A 2013. január 1. napján

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY (JAVASOLT HIRDETMÉNY MINTA) Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2015. december napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 30-ig befogadott

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetményben a személyi hitel kamata változott a báziskamat

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.07. Jelen Hirdetmény a 2015. december 14. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet nélkül

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet nélkül FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet nélkül amely létrejött egyrészről Veresegyház és Vidéke Takarékszövetkezet (2112 Veresegyház, Fő út 53., cégjegyzékszám: 13-02-050250, KSH szám: 10045277 6419

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK III/A TAKARÉK OTTHONTEREMTŐ KAMATTÁMOGATOTT HITEL Hatályos: január 1-től

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK III/A TAKARÉK OTTHONTEREMTŐ KAMATTÁMOGATOTT HITEL Hatályos: január 1-től A hirdetésben szereplő három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatása Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás. Jelen Hirdetmény a 2016. december 31. napját követően visszavonásig,

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY 2017. január 16-tól Az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Kölcsön célja: A Takarék Személyi

Részletesebben

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Rakamaz Takarék (a továbbiakban Hitelintézet) STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2010. június 11. 1 1. Joker Személyi Kölcsön kondíciói: A kölcsön összege 50 000 Ft és

Részletesebben

HIRDETMÉNY. érvényes február 5-től a hivatalosan közzétett változtatásig

HIRDETMÉNY. érvényes február 5-től a hivatalosan közzétett változtatásig Cégnév: ELLA Első Lakáshitel Kereskedelmi Bank zrt. Székhely: 1067 Budapest, Csengery utca 31. Cg. szám: Fővárosi Bíróság 01-10-045097 Adószám: 13298962-2-44 HIRDETMÉNY az ELLA Első Lakáshitel Kereskedelmi

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.09.01. Jelen Hirdetmény a 2016.08.31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016.11.30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó Hitel

Részletesebben

HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához

HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2017. január 3. A Kölcsön összege: 1.000.000,- Ft 10.000.000,- Ft A Kölcsön futamideje: 18 hónap

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN TÚLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ ÉVEN TÚLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN TÚLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám: 12-02-000365 statisztikai

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.03.21. Jelen Hirdetmény a 2016. március 21. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017.04.01.-től befogadott kérelmek esetén A Kis-Rába menti Takarékszövetkezet a Szabadfelhasználású

Részletesebben

HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye

HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye Hatályos: 2015. április 15-től visszavonásig 1 1 Lakáscélú hitelek (1) 1.1 HUF alapú lakáscélú hitelek HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye Kamatláb = Referencia Kamatláb

Részletesebben

Lakossági hitelek. Hitelfolyósítás során alkalmazott díjak, jutalékok, kamatok 2013. augusztus 1-től

Lakossági hitelek. Hitelfolyósítás során alkalmazott díjak, jutalékok, kamatok 2013. augusztus 1-től Lakossági hitelek Hitelfolyósítás során alkalmazott díjak, jutalékok, kamatok 2013. augusztus 1-től Kamat mértékek: 3 havi BUBOR ( 2013.07.01.-2013.09.30.) 4,20 % Referenciakamat Kamattámogatott lakáshitelhez

Részletesebben

A JELZÁLOGFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT LAKOSSÁGI HITELEKRŐL

A JELZÁLOGFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT LAKOSSÁGI HITELEKRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A JELZÁLOGFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT LAKOSSÁGI HITELEKRŐL OTTHONTEREMTÉSI JELZÁLOGHITEL ÚJ LAKÁS ÉPÍTÉSÉRE, VÁSÁRLÁSÁRA (1 ÉVES REFERENCIA-KAMATLÁB PERIÓDUS)

Részletesebben

Takarék Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel három vagy több gyermekes család esetén HIRDETMÉNY

Takarék Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel három vagy több gyermekes család esetén HIRDETMÉNY Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel három vagy több gyermekes család esetén HIRDETMÉNY A hirdetésben szereplő három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatása Magyarország

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.17. Jelen Hirdetmény a 2016. május 17. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

LAKOSSÁG RÉSZÉRE NYÚJTOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI

LAKOSSÁG RÉSZÉRE NYÚJTOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet 3200 Gyöngyös, Magyar út 1. 1 em 7. Telefon: 37/505-220, Fax: 37/505-225 email: kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu, www.gyongyosmatratakarek.hu Nyilvántartó bíróság: Egri Törvényszék

Részletesebben

Hatálybalépés napja: április 01.

Hatálybalépés napja: április 01. Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel három vagy több gyermekes család esetén HIRDETMÉNY A hirdetésben szereplő három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatása Magyarország

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok Lakossági ek kondíciói Érvényes: 2016. november 29 -tól/től visszavonásig SZEMÉLYI KÖLCSÖN Lakossági ügyfelek részére I. Alapkondíciók THM1 2 THM2 2 Sberbank a munkahelyen programban igénylő munkavállalók

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET)

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2012. október 1. Érvényes: visszavonásig.

Részletesebben

1. FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN THM* 25,59-25,99 % (500.000,- Ft hitelösszegre, 3 éves lejáratra számítva)

1. FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN THM* 25,59-25,99 % (500.000,- Ft hitelösszegre, 3 éves lejáratra számítva) Ügyleti kamat évi Éven belül: Éven túl: Egyszeri KISKUN TAKARÉKSZÖVETKEZET HIRDETMÉNY A KISKUN Takarékszövetkezetnél alkalmazott lakossági forint hitelek kondícióiról Érvényes: 2014. július 10. napjától

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Borotai Takarékszövetkezet Hatálybalépés napja 2016.12.01 Jelen Hirdetmény a 2015.07.01 napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: január 01.

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: január 01. Szarvas és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet 5540 Szarvas, Szabadság út 30. Telefon +36 66 312 100 Fax +36 66 312 577 E-mail kozpont@szarvastksz.hu www.szarvastksz.hu Cégjegyzékszám 04-02-000342, Gyulai

Részletesebben

ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186

ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 HIRDETMÉNY - LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2015. január 1-től A Takarékszövetkezet

Részletesebben

H I R D E T M É NY. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02.

H I R D E T M É NY. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02. H I R D E T M É NY MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02. 1 1. Személyi kölcsön A kölcsön összege: 300.000 Ft 2 000 000,- Ft A kölcsön

Részletesebben

Hirdetmény. Akciók kondíciói A JÖVŐRE TERVEZVE! 1/6

Hirdetmény. Akciók kondíciói A JÖVŐRE TERVEZVE! 1/6 1/6 Hirdetmény Akciók kondíciói 1/2010.03.23. és 7/2010. számú Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes 2010. 04. 27-től A JÖVŐRE TERVEZVE! 2/6 Fókusz Takarékszövetkezet Lakossági akciós

Részletesebben

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2016.10.01.-től befogadott kérelmek esetén A Kis-Rába menti Takarékszövetkezet a Szabadfelhasználású

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Bank a Hirdetményben szereplő kölcsönre igénylést nem fogad be. Hatályba lépés napja: 2015. május 1.

HIRDETMÉNY. A Bank a Hirdetményben szereplő kölcsönre igénylést nem fogad be. Hatályba lépés napja: 2015. május 1. HIRDETMÉNY A Banco Popolare Hungary Bank Zrt., mint Átruházó és a., mint Átvevő között 2013. július 31. napján létrejött Átruházási Keretszerződés alapján átruházásra kerülő követelések kapcsán a Fiatalok

Részletesebben

HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2015.július 1.

HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2015.július 1. HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2015.július 1. Jelen Hirdetmény a 2015. április 01. napját követően befogadott Takarék Kiváltó Hitel kapcsán alkalmazott kondíciókat tartalmazza.

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól

31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól 31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól I. Fogyasztási célú hitelek (2015.02.01.) Az éves ügyleti kamat* (%) referenciakamatból és kamatfelárból áll. A referencia kamat

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017.01.01. Jelen Hirdetmény a 2016. december 31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

Hirdetmény Akciók kondíciói 1/2010.09.16. és 2/2010.09.16. számú Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes 2010.10.

Hirdetmény Akciók kondíciói 1/2010.09.16. és 2/2010.09.16. számú Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes 2010.10. 1/6 Hirdetmény Akciók kondíciói NET BETÉT Időtartama: 2010. október 4-től visszavonásig. Leköthető legkisebb összeg: 1.000.-Ft 1/6 Lakossági akciós betétek Napra lekötött, fix kamatozású kizárólag lakossági

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.17. Jelen Hirdetmény a 2016. január 01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

LAKOSSÁG RÉSZÉRE NYÚJTOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI

LAKOSSÁG RÉSZÉRE NYÚJTOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet 3200 Gyöngyös, Magyar út 1. 1 em 7. Telefon: 37/505-220, Fax: 37/505-225 email: kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu, www.gyongyosmatratakarek.hu Nyilvántartó bíróság: Egri Törvényszék

Részletesebben

BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY Önkormányzati hitelek esetén alkalmazott kondíciókról Hatályos: 2015. január 01.

BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY Önkormányzati hitelek esetén alkalmazott kondíciókról Hatályos: 2015. január 01. HIRDETMÉNY Önkormányzati hitelek esetén alkalmazott kondíciókról TARTALOMJEGYZÉK 1. ÖNKORMÁNYZATOK ÉVEN BELÜLI HITELEI... 3 1.1. Önkormányzatok részére nyújtott éven belüli eseti hitel 3 1.2. Önkormányzatok

Részletesebben

H I R D E T M É N Y - LAKOSSÁGI HITELEK

H I R D E T M É N Y - LAKOSSÁGI HITELEK Tiszavasvári Takarékszövetkezet 4440 Tiszavasvári, Kossuth L. út 1. H I R D E T M É N Y - LAKOSSÁGI HITELEK 2011. augusztus 01-től Kiegészítő Kamattámogatásos építési és új lakásvásárlási hitel 2008. november

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY A hirdetésben szereplő három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatása Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás. Hatálybalépés napja 2016.12.01.

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 %

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 % H I R D E T M É N Y MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL 1. SZABOLCS viharkár hitel 2010 Érvényes: 2010.06.23. jegybanki alapkamat + 3 % Folyósítási

Részletesebben

BORSOD TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET

BORSOD TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET BORSOD TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET EU-2. számú ELNÖKI UTASÍTÁS 6/1. számú Hirdetmény a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról Hatályba lépési idő: 2013. február 01. Hatályba léptető határozat:

Részletesebben

H I R D E T M É N Y - LAKOSSÁGI HITELEK

H I R D E T M É N Y - LAKOSSÁGI HITELEK Tiszavasvári Takarékszövetkezet 4440 Tiszavasvári, Kossuth L. út 1. H I R D E T M É N Y - LAKOSSÁGI HITELEK 2011. augusztus 01-től Kiegészítő Kamattámogatásos építési és új lakásvásárlási hitel 2008. november

Részletesebben

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám: 01-10-041004) ezúton értesíti

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN április 1-től

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN április 1-től Dunakanyar Takarékszövetkezet 14/2017. sz Hirdetmény TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN A Dunakanyar Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017. április 6. A Szerencs és Környéke Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi t és Kiváltó Takarék

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A február 01-től szerződött ügyletekre

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A február 01-től szerződött ügyletekre HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1 1 A 2016. február 01-től szerződött ügyletekre 1 önkormányzati ügyfelek részére Tartalom 1. Fogalomtár...3 2. Rulírozó hitel (ÖNKRUL1HBU)...5 3. Önkormányzati

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2017.01.01. Jelen Hirdetmény a 2016.08.22. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017.01.31.-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a központi lakossági hiteltermékek

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a központi lakossági hiteltermékek HIRDETMÉNY A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a központi lakossági hiteltermékek esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, költségekről és ezek teljesítési rendjéről Érvényes:

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Hatálybalépés napja:

H I R D E T M É N Y. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Hatálybalépés napja: H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Hatálybalépés napja: 2013.01.01. Személyi kölcsön A kölcsön összege: 300.000 Ft - 2.000 000,- Ft A kölcsön futamideje: 12-72 hónap Díjak

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 %

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 % H I R D E T M É N Y MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL 1. SZABOLCS viharkár hitel 2010 Érvényes: 2010.06.23. jegybanki alapkamat + 3 % Folyósítási

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója az időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETMÉNY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója az időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETMÉNY Időskori Jelzálogjáradék Hirdetmény javított Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója az időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2015. június 26.

Részletesebben

H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL

H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Személyi Kölcsön: A kölcsön összege: 300.000 Ft - 2.000 000,- Ft Futamidő: 12-72 hó Hatálybalépés napja: 2012. 07. 01. életbiztosítás

Részletesebben

Takarék Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel HIRDETMÉNY

Takarék Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel HIRDETMÉNY Nyírbélteki Körzeti Takarékszövetkezet 4372 Nyírbéltek, Kossuth u. 16. Engedélyszám: 837/1997/F. számú határozat Engedély kelte: 1997. november 27. Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel HIRDETMÉNY

Részletesebben

1. FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN THM* 20,87 % (500.000,- Ft hitelösszegre, 3 éves lejáratra számítva) 2,5 % Takarékszövetkezetnél számlával rendelkező ügyfél

1. FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN THM* 20,87 % (500.000,- Ft hitelösszegre, 3 éves lejáratra számítva) 2,5 % Takarékszövetkezetnél számlával rendelkező ügyfél Ügyleti kamat évi Éven belül: Éven túl: Egyszeri KISKUN TAKARÉKSZÖVETKEZET HIRDETMÉNY A KISKUN Takarékszövetkezetnél alkalmazott lakossági forint hitelek kondícióiról Érvényes: 2014. június 25. napjától

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2016.09.01. Jelen Hirdetmény a 2016. január 01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. november 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2013. február 20-tól Fizetési számla

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2014. január 1-től

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2014. január 1-től ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2014. január 1-től Fizetési számla

Részletesebben

BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ TARTALOM 1. SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGHITEL (Forint alapú!) 2. LAKÁSCÉLÚ JELZÁLOGHITEL (Forint alapú!) 3. SZEMÉLYI JELLEGŰ

Részletesebben