HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA"

Átírás

1 HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, (Lukács evangéliuma 18:16.) 2014.

2 Tartalomjegyzék 1. Az intézmény adatai Bevezetés A hit és a hitre nevelés jelentősége az óvodáskorban Cél Gyermekkép Óvodakép Pedagóguskép Alapelveink, specialitásaink Az óvodai nevelés általános feladatai Keresztyén szellemű nevelés Tartalma Feladatok A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végére Az egészséges életmód alakítása Az egészséges környezet biztosítása Feladatok A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végére Gondozás, szokásrendszer kialakítása Feladatok A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végére Mozgásigény kielégítése Feladatok A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végére

3 4.3. Az érzelmi, az erkölcsi és a közösségi nevelés Feladatok A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végére Az anyanyelvi, az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása Feladatok A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végére Az óvodai élet megszervezésének elvei Személyi feltételek Tárgyi feltételek Fő szempontok a tevékenységek szervezéséhez A tevékenységek javasolt szervezeti formái Hetirend Napirend Dokumentáció Az óvoda kapcsolatai Családdal Gyülekezettel (fenntartóval) Oktatási, nevelési intézményekkel Közművelődési intézményekkel Hitre nevelés Feladatok A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végére Játék Játék vezetése Feladatok A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végére

4 6.3. Verselés, mesélés Feladatok A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végére Ének, zene, énekes játékok, gyermektánc Feladatok A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végére Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka Feladatok A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végére Mozgás Feladatok A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végére Külső világ tevékeny megismerése Környezet megismerése Feladatok A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végére Matematikai tartalmú tapasztalatok, ismeretek szerzése Feladatok A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végére Munka jellegű tevékenységek Tartalma Feladatok A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végére A tevékenységekben megvalósuló tanulás Feladatok A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végére

5 Tanulás tartalma Feladatok A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végére Környezet megismerése (Részletezve a es részben.) Művészeti tevékenységek (Részletezve a részekben) A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére Az iskolakezdés feltételei Testi érettség Lelki érettség Szociális érettség Gyermekvédelemmel összefüggő pedagógiai tevékenységek Cél Az óvodás gyerekek családi helyzetének évenkénti felméréséhez szükséges szempontok A gyermek veszélyeztetettségének okait vizsgáló szempontok Feladatok A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése Feladatok Az óvodapedagógus feladatai Szakemberek feladatai A kiemelt figyelmet igénylő gyerekek fejlesztése A gyerekek esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések A nyilvántartott adatok Feladatok

6 12. A szociális hátrányok enyhítését szolgáló intézkedések A hátrányos, a halmozottan hátrányos helyzetű és a veszélyeztetettség fogalma Okok, ráutaló jelek Feladatok Óvodapedagógus Gyermekvédelmi felelős Helyzetfelmérés Megelőzés, gondozás, segítés A problémakezelés területei A felzárkózás módjai Sikerkritériumok A hátrányos, a halmozottan hátrányos helyzetű és a veszélyeztetett gyermekek keresztyén módon való nevelése Befejezés

7 1. Az intézmény adatai Intézmény neve: Hajnalcsillag Baptista Óvoda Székhelye: 2364., Damjanich u. 31. Alapítója és fenntartója: i Baptista Gyülekezet - Alapító-fenntartó szerv székhelye: 2364., Kiss E. u. 14. Intézmény elérhetőségei: - Óvodavezető: Varga Katalin - Fenntartó kapcsolattartója: Fodor János: / E - mail címe: - web: Intézmény OM azonosítója: Intézmény adószáma: Alapító okiratának kelte: február 15. Az intézmény alapfeladata: - az óvodai nevelés, - a többi gyermekkel együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése. Az intézmény alaptevékenysége: iskolai előkészítő oktatás óvodai nevelés, Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése, ellátása. Az óvoda ellátja a beilleszkedési, magatartási nehézséggel küzdő gyermekeket a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 4. (13.) pont ab) alpontja, valamint a pontja alapján a következők szerint: 7

8 Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az életkorához viszonyítottan jelentősen alulteljesít, társas kapcsolati problémákkal, tanulási, magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd, közösségbe való beilleszkedése, továbbá személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos tendenciákat mutat, de nem minősül sajátos nevelési igényűnek. A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény pontjában meghatározott sajátos nevelési igényű gyermekek közül az intézmény ellátja a következő gyermekeket: beszédfogyatékossággal küzdők, pszichés fejlődési zavarral küzdők, ezen belül: - tanulási zavarral küzdők (dislexia, disgráfia, discalculia), - figyelemzavarral küzdők, - magatartásszabályozási zavarral küzdők, értelmi fogyatékosok, akik a szakértői bizottság véleménye alapján integrálhatóak. Az intézmény óvodai csoportjaiba, csoportonként 4 fő, különböző fogyatékossági kategóriába tartozó gyermeket fogad. Az intézmény vállalja a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény pont ac) alpontja, valamint a 14. pontja szerinti kiemelten tehetséges gyermekek nevelését, oktatását: Kiemelten tehetséges gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki átlag feletti általános vagy speciális képességek birtokában magas fokú kreativitással rendelkezik, és felkelthető benne a feladat iránti erős motiváció, elkötelezettség. Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám: 75 fő Tervezett csoportok száma: 3 8

9 2. Bevezetés Óvodánk a 363/2012. (XII. 17.) Kormányrendeletben foglalt Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjával összhangban készült. Ennek alapján óvodánk a családi nevelés kiegészítőjeként 3 éves kortól egészen iskolába lépésig végez nevelői feladatokat. Munkánk során tiszteletben tartjuk a családi nevelés elsődlegességét, és valljuk, hogy a gyermek intézményes nevelése során is kiemelten fontos a szeretet. Az óvodai nevelésünk keresztyén értékeket képvisel és közvetít gyermekeink számára, mely nemcsak kiemelt tevékenységekben jelenik meg, hanem az óvodai élet minden mozzanatában. Napjainkban, a társadalomban a keresztyénséggel ellentétes szemlélet vált, válik uralkodóvá. Mára már elmosódott a határ a jó és a rossz fogalma, a felbecsülhetetlen érték és az értéktelen, az emberséges és az embertelen között; jellemző az anyagiasság, az önzés, az agresszivitás. A társadalom hamis értékrendje válságba sodorta az embert, a családokat, az intézményeket. A szórakozás, a pénzhajszolás, a hatalomért és a létért való küzdelem mind olyan kegyetlen hajtóerő, amely egyformán rombolja a testet és a lelket. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt vall? (Máté evangéliuma 16:26.) 2.1. A hit és a hitre nevelés jelentősége az óvodáskorban Pszichológiai tanulmányok szerint a gyermekek felnőtt személyiségének 85 % - a már 6-7 éves korára kialakul. Tehát az első néhány év alatt van legnagyobb az esély a sikeres nevelésre. A gyermekkor az életnek azon szakasza, amikor a legnyitottabb az őt ért benyomásokra. Így életük első éveiben van lehetőségünk arra, hogy átadjuk nekik azokat az értékeket, amelyeket mi magunk nagyon fontosnak tartunk. Ekkor van alkalmunk arra is, hogy megosszuk velük azt, amiben hiszünk. Ekkor sajátítják el mindazt, amire életük egészét alapozzák. A jó és a rossz felfogásának képessége ebben az időszakban alakul ki, és kezd megszilárdulni az Istenről alkotott képük is. A maradandó szokások az első hét év alatt vésődnek be. A gyermekkorban hangsúlyozott dolgok egész életen át végig kísérik az embert, még akkor is, ha annak idején látszólag nem volt foganatja. 9

10 Tanítsátok meg ezeket a fiaitoknak is, beszélj róluk, ha otthon vagy, és ha úton jársz, ha lefekszel, és ha felkelsz. (Mózes V. könyve. 11:19) Óvodáskorban a gyermekek számára fenntartás nélkül minden elfogadható, teljes a szülőbe, nevelőbe, óvodapedagógusba vetett bizalmuk. Minden, ami az óvónőnek természetes, az számukra is természetes és jó. Ebben rejlik keresztyén óvodánk nagy lehetősége. Fel kell használnunk e néhány röpke év alkalmait arra, hogy átadjuk nekik értékeinket, nézeteinket. Soha többé nem nyitott ennyire a szívük az ismeretekre, a tudásra, és ezáltal Isten gondoskodó, segítő szeretetére. 10

11 3. Óvodánk koncepciója, szellemisége 3.1. Cél Keresztyén szellemű nevelésünk célja, hogy a gyermekek élmény gazdag környezetben, az egyéni fejlődési ütemük figyelembe vételével, koruknak megfelelően, iskolás életmódra érett, harmonikusan kibontakozó, problémamegoldó személyiséggé váljanak. Célunk olyan szeretetteljes, befogadó érzelem gazdag óvoda megteremtése, ahol a gyermekek testi szükségletein túl, lelki szükségletei is hiánytalanul kielégülnek. A szülőkkel való együttneveléssel a gyermekek találjanak rá arra az útra, ahol további életük során járniuk érdemes; az evangéliumi hitre, amely Istenhez vezet Gyermekkép Valljuk, hogy minden gyermek értékes kincs, Isten páratlan, egyedi és megismételhetetlen ajándéka, akit óvni, védeni kell, hogy nyitott érdeklődését kielégítve, felkészüljön az életre. Olyan gyermekek, akik minden nap változatos, színes élményeket szereznek önmagukról, társaikról, a közösségről, környezetükről, bibliai igazságokról, aktívak, motiváltak, kíváncsiak. Olyan óvodások, akinek szeretetteljes, jó kapcsolata van társaival, felnőttekkel és az élő Istennel Óvodakép Keresztyén óvodánk olyan nevelési intézmény, melynek testülete elkötelezte magát Istennek. Türelemmel, szeretettel a gyermekek egyéni fejlettségét figyelembe véve biztosítja a sokoldalú tevékenységet számukra. A kisgyermekek pszichoszomatikus fejlődését, személyiségének kibontakozását nem csupán az adottságok és az érés sajátos törvényszerűségei, valamint a spontán vagy tervszerűen alkalmazott környezeti hatások határozzák meg, hanem a Teremtő Isten gondviselő kegyelme, szeretete, és ebben a hitben élő felnőttek ráhatásai. A biztonságos, otthonos, családias légkörben mód van az együttlétre, de az elkülönülésre is, a közösség megélésére és a magánszféra őrzésére egyaránt. 11

12 3.4. Pedagóguskép Olyan pedagógus, aki Isten szeretetét, megbocsátását átélte, és ezt hitelesen továbbítja. Keresztyén, szakképzett óvodapedagógusok. Az óvoda minden dolgozója szeretetteljes légkört, okos szeretetet, együttérzést, segítőkészséget, toleráns és bátorító magatartást, a kreatív kezdeményezéseket támogatja. Mindez azonban nem zárja ki a pontos, egyértelmű követelményeket, az együttélés szükséges szabályainak betartását, a szabadság és a korlátok ésszerű rendszerének működését Alapelveink, specialitásaink Keresztyén szellemiségben, ökumenikus jelleggel történő nevelés megtért, újjászületett testülettel. A játéktevékenység elsődlegességét hangsúlyozzuk. A gyermekeket nem alakítani akarjuk, hanem alakulni engedjük, a feltételek megteremtésével. A keresztyén erkölcsi értékeket fontosnak tartjuk, (a Biblia tanítását fogadjuk el hitünk, értékeink és nevelési elveink alapjául), melyeket a mindennapi életben igyekszünk életre kelteni: szeretet, megbocsátás, megbánás-jóvátétel, engedelmesség, segítőkészség együttérzés, öröm-hála Minden gyerek egyszeri és egyedi, ezért alapvető kritériuma a keresztyén nevelésnek a differenciált személyiségfejlesztés (keresztyén gyógypedagógus segítségével): a gyermekeknek egyénenként változó testi és lelki szükségleteik vannak. A nevelés nem mindenható. Azt bontakoztatja ki a gyermekből, amit Isten, mint lehetőséget beléje rejtett. A gyermek lelki fejlődése szempontjából fontosabb az óvoda légköre, mint a gyermeket közvetlenül érő hatások. A gyermek személyiségének kibontakoztatását nem csak az adottságok és az érés sajátos törvényszerűségei, valamint a környezeti hatások határozzák meg, hanem az Isten gondviselő kegyelme, szeretete és a hitben élő felnőttek ráhatásai. A hitre való meghívást a mindennapos együttélés jelenti a keresztyén nevelésben, nem csak azok az alkalmak, amikor kifejezetten Istenről beszélünk nekik. A hétköznapi helyzetekben és váltakozó eseményekben ismeri meg a gyermek az életet, tanulja meg azt, mi a fontos, mi a helyes. A szeretetet tartjuk a leghatékonyabb pedagógiai eszköznek, módszernek. Istentől kapott bölcsességgel tudjuk helyesen szeretni a gyermekeket. Alkalmazott (agapé) szeretetre van 12

13 szükségük a gyermekeknek, hogy érezzék, mindig minden körülmények között szeretjük őket. A gyöngéd érintések, a bátorítás, az osztatlan figyelem, a szolgálatkészség együttesen szükségesek ahhoz, hogy szeretetigényük be legyen töltve. A szeretetteljes kapcsolat az alapja a gyermek számára az új dolgok megértésének, az élményfeldolgozásnak, az érzelmi átélésnek és azok beépülésének, a szociális viselkedésminták átvételének, a normák, értékek, szabályok elfogadásának és a konfliktushelyzet megoldásának. Zenei nevelési lehetőségek kihasználása a mindennapi élet során adódó helyzetekben, különféle tevékenységekben: áhítatokon, bibliai foglalkozásokon, étkezések alkalmával, elalváskor, öltözködés idején, várakozáskor, vizuális tevékenységek közben. Az énekek által jobban megismerhető Isten; kifejezhetjük hálánkat, kéréseinket, örömeinket, bánatainkat Integrált nevelés: akkor tudjuk biztosítani a speciális szükségletű gyermekek részére az óvodai nevelést, ha részt tudnak venni az óvoda életében, és (erről a szakértői és rehabilitációs bizottság állást foglalt) Amennyiben az adott gyermek eredményes nevelése, fejlesztése megoldható integráltan a többi gyermekkel együtt, vállaljuk óvodai nevelését utazó gyógypedagógus segítségével. Individualizált szocializáció: A gyermeki szabadság biztosítása olyan kevés szabállyal, amely elősegíti a közös élmények és tevékenységek által a szocializációt, az erkölcsi tulajdonságok megalapozását. Munkánkban alapvető elem a gyermek konfliktuskezelésének alakítása. Erre mintát ad elfogadó, megértő magatartásunk, véleménynyilvánításunk, majd igyekszünk a gyermekre bízni a megoldás módjának a megtalálását. Így gyakori lesz a gyermekek közti egyezkedés, megbeszélés, meggyőzés, az érdekek közös keresése, a megegyezés. Nyitott óvoda: a szülőkkel együtt nevelve kívánunk munkálkodni úgy, hogy ők is részévé váljanak az óvodai nevelésnek. Fontos a családokkal való együttnevelés és a szükség szerinti segítés, gondozás. A család támogassa, ha lehet, otthon is gyakorolja a hitet, hitre nevelést. Vegyes, vagy részben osztott csoportokat szervezünk: így a testvérek, barátok egy csoportba kerülhetnek, természetes úton sajátítják el a kicsik a nagyoktól a szokásokat, évismétléskor nem kell csoportot, óvónőt váltani, a szociális tanulásra gazdagabb lehetőség nyílik. A tanulás megszervezését az iskolába menő gyerekeknek külön oldjuk meg, kötött foglalkozással. Fejlesztő szándékú a programunk: nevelésünk során figyelembe vesszük az iskolák aktuális tantervét. Tiszta (korosztályonkénti) csoport (-ok) is lehetnek, hiszen a meglévő illetve a beiratkozó gyermekek életkora változó. 13

14 4. Az óvodai nevelés általános feladatai A keresztyén óvodai nevelés feladata az óvodáskorú gyermek testi és lelki szükségleteinek a kielégítése. Ezen belül. a hitre nevelés megalapozása, az egészséges életmód alakítása, gondozás, az érzelmi, az erkölcsi és a közösségi nevelés biztosítása, Az anyanyelvi, az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása Keresztyén szellemű nevelés Keresztyén szellemű nevelést valósítunk meg: a gyermekeket istenhitre és istenhitben neveljük, a Krisztus melletti döntésüket alapozzuk meg a szülőkkel történő együttneveléssel Gyermekeink erkölcsös életre segítése gondos nevelést igényel. Isten Igéjét az óvodai élet láncolatába, mozzanataiba inkább csendesen szeretnénk beleszőni. Isten Igéje természetes kapcsolódási pont lesz mindenre, ami csak előfordul az óvodában, a családban. Végső célunk nem elsősorban a keresztyénséggel kapcsolatos tények megismertetése, hanem az, hogy a gyermekek saját tapasztalatokra tegyenek szert Isten szeretetéről és jelenlétének valóságáról. Keresztyén óvónőként az a felelősségünk, hogy belássuk, a gyermekek folyamatosan tanulnak tapasztalataikon keresztül. Mi magunk nem befolyásolhatjuk élettapasztalataikat, de felismerhetjük e tapasztalatok erejét és helyénvalóságát nevelésünk forrásaként. Felelősségünk abban áll, hogy mellettük álljunk, és bátorítsuk őket: lássák meg Isten létezését, tetteit még akkor is, ha jelenleg nem értik teljesen azokat. Az élet fontos terepet kínál az isteni Ige igaz voltának bemutatásához. Az életnek mind a negatív, mind a pozitív tapasztalatai révén illusztrálni tudjuk a bibliai látásmód, és a bibliai értékek helytállóságát. Keresztyén szellemű nevelés során a gyermekeket megismertetjük a keresztyén hit alapelemeivel. A hangsúlyt a szeretetre, és elfogadásra helyezzük. Az óvodánk csak akkor érhet el tartós nevelési eredményeket, ha a szülők elfogadják, és tudatosan támogatják törekvéseinket. A gyermek fejlesztése, fejlődése csak úgy biztosítható, ha mi, óvónők következetesen támaszkodunk a szülőkre. Az óvodai évek alatt együttműködve, a szülőket bevonva próbáljuk a gyermekeket fejleszteni úgy, hogy a szülőket is segítjük, megerősítjük szerepükben. 14

15 Feladatunk, hogy a közös ünneplés, éneklés, bibliai aranymondás, történet dramatizálása egész életre szóló felejthetetlen élménnyé váljon a gyermekek számára Tartalma Bibliai történet feldolgozása: Játékos, változatos módszerekkel. A történeteken keresztül mutatjuk be a keresztyén igazságokat. Jelentésüket érthetően, egyszerűen, saját szavainkkal magyarázzuk meg. Gyermek áhítatok: beszélgetéssel, énekléssel, aktualitásokkal, és (saját élményekre épülő saját szavakkal elmondott) imádkozással; olyan légkörben, mely arra készteti a gyermekeket, hogy mások örömébe, bánatába beleéljék magukat, készek legyenek sorsuk megosztására. Ha Istenről beszélgetünk, az elvezet az Istennel való beszélgetéshez, az imádsághoz. Mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra. (Thesszalonikaiakhoz írt I. levél 5:16-18.) Keresztyén ünnepek: Hálaadónap, Advent, Karácsony, Virágvasárnap, Húsvét, Mennybemenetel, Pünkösd. Néhány ünnep nyilvános, a család is bejöhet, részt vehet, bekapcsolódhat. Egyéb ünnepek: Mikulás, Anyák napja, Évzáró, Búcsúzás, Születésnapok, Névnapok, Nemzeti ünnep - március A jól összeállított ünneplés megszabadítja az életet a megszokás szürkeségétől, a gyermekek hitéletbe való bevezetéséhez szilárd tartalmat ad. Segítenek felemelni tekintetünket a nehézségekről, meglátni a bűnt az életünkben, hogy hálásak legyünk Istennek, és tudjunk örülni. - Az ünneplés ritka művészetét ápolnunk kell, és át kell adnunk a következő nemzedéknek. Igen nagy jelentőségű ez a gyermek lelki-szellemi fejlődése szempontjából. Minden ünnepet úgy kell megülnünk, hogy az valóban ünneplés legyen, azaz mélyítse el az ünnep jelentőségét, mondanivalóját. Csak így hagy maradandó nyomot a gyermekek életében. - A keresztyén ünnepeken nem a megemlékezést helyezzük a központba, hanem azt, hogy mit mond az ünnep nekünk, mit kíván Isten személy szerint tőlünk ezen a napon. - Az ünnepi előkészületekben nem a kapás, hanem az adás dominál, hogy másoknak örömet szerezzünk. Igyekszünk megtanulni a kis dolgok feletti és a másokkal együttörvendezés művészetét. 15

16 - Az ünnepeket életkoruknak megfelelő érzelmi átéléssel, cselekvéseken keresztül tartjuk meg: alkalomhoz illő versekkel, bibliai történetek dramatizálásával, közös énekléssel Feladatok Keresztyén nevelésünk szellemisége a Biblia üzeneteire, értékeire épüljön, hassa át az egész napot. Személyes tanúságtétel azokról az értékekről, melyeket a gyermekek elé állítunk. Hitelesek legyünk: szavaink és viselkedésünk közt összhang legyen. A keresztyén szellemiségű erkölcsi normák gyakorlatban történő alkalmazása. Jézust példaként állítani. Keresztyén életforma bemutatása: példamutatás, modell szerep. Pedagógiai optimizmus, nyitottság, a szülők tisztelete, a családok segítése, bátorítása. Egyértelmű különbségtétel jó-rossz, helyes-helytelen között. Önképzés, továbbképzés, szaktudás megújítására törekvés. Istentől folyamatosan kérni bölcsességet, szeretetet a gyermekek neveléséhez. A szülőket erősíteni abban, hogy otthon is támogassák, ha lehet, gyakorolják a hitet, és találjanak rá az evangéliumi hitre ők is. A feltétel nélküli szeretet gyakorlása a mindennapokban. A gyermekek bátorítása, hogy bízzanak Istenben, akkor is, ha nem értik. A helyes, Isten szerinti önértékelés, értékrend kialakítása. A meghitt beszélgetések biztosítása. Láthatóvá, érezhetővé, átélhetővé tenni az imádság lényegét: beszélgetés Istennel, mint Mennyei Atyával. Az énekek tartalmával, dallamával a bibliai tanítás elmélyítése. Elérni: a gyerek érezze, tudja, hogy az Úr Jézus ma is, és mindennap velük szeretne lenni, Ő szól hozzájuk A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végére Kezd kialakulni az Istenről alkotott helyes képük. Belső igénnyé válik a folyamatos kapcsolat Istennel, kéréseiket, problémáikat, félelmeiket, örömeiket Isten elé viszik, és bizalommal fordulnak Istenhez imáikban. 16

17 Isten értékeinek befogadására fogékonyak, és ezeket képviselik a mindennapokban, a másik másságát próbálják elfogadni. Észreveszik azokat a mindennapi csodákat, ajándékokat, melyeket Istentől kaptak, és hálásak ezekért, örülnek nekik. Szívesen részt vesznek a keresztyén ünnepeken, gyülekezeti alkalmakon. Aktívan részt vesznek az áhítatokon, bibliai foglalkozásokon, érzik, hogy Isten szereti őket Az egészséges életmód alakítása A kiinduló pontunk: a testetek, a lélek temploma (Korinthusiakhoz írt I. levél 6:19.) Az óvodáskorban kiemelt jelentőségű az egészséges életmódra nevelés, az egészséges életvitel igényének alakítása, a gyermek testi fejlődésének elősegítése, a fizikai állapot védelme, edzése. Az óvodai nevelés egyik alapvető feladata az óvodáskorú gyermek testi és lelki szükségleteinek kielégítése. A jó közérzet nagymértékben a lelkiállapot függvénye is. A testi-lelki problémák esetében nem elég az ember belső erőforrása, ilyenkor megoldás az Istenben bízó élet Az egészséges környezet biztosítása Feladatok A gyermekek testi épségének, egészségének védelme: könnyen tisztítható, gyerek méretű bútorok, ivási lehetőség biztosítása a nap egész folyamán, udvaron szükség szerinti árnyék biztosítása nagy napernyőkkel, fedett résszel. A pihenés feltételeinek megteremtése a gyermekek egyéni és életkori sajátosságainak a figyelembe vételével. Baleset megelőzése, balesetveszély elhárítása, a gyermekek tevékenységének folyamatos figyelemmel kísérése. Higiénés szabályok betartása: gyakori szellőztetés, portalanítás, fertőtlenítés A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végére Saját személyük és környezetük tisztaságára, rendjére vigyáznak. Ügyelnek saját és társaik testi épségére. 17

18 Rendeltetésszerűen használják az eszközöket, játékokat. Tüsszentéskor, köhögéskor zsebkendőt használnak. Pihenési idő alatt nem zavarják egymást Gondozás, szokásrendszer kialakítása Feladatok A helyes táplálkozási, öltözködési és testápolási szokások kialakítása. A megfelelő napirend biztosítása a helyes életritmus kialakítása érdekében. Törekedni kell arra, hogy a gyermekek önállóan elégítsék ki szükségleteiket. Szükség esetén segítségnyújtás a gondozási műveletek elvégzésében, elsajátításában. Az otthonról hozott eltérő szokások megismerése: (a jók erősítése, a rosszak gyengítése). A család segítése abban, hogy a gyermek, az óvodában kialakult jó szokásait otthon is gyakorolhassa. A gyermek személyével kapcsolatos önállóságra ösztönzés: testápolásban, étkezésben, öltözködésben. Az eltérő egyéni szükségekre tekintettel lenni, tiszteletben tartani az egyéni étkezési, alvási szokásait. Helyes magatartási és viselkedési szabályok kialakítása. Példamutatás a személyiségünkkel, értékrendünkkel. Egészséges táplálkozási szemlélet, szokások kialakítása: gyümölcs, zöldség fogyasztás, stb A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végére Alkalmazkodnak az óvodai élet napirendjéhez. Önállóan végzik a személyükkel kapcsolatos tisztálkodási, öltözködési teendőket, és ez igényükké is válik. Képesek mindennapi szükségleteik kielégítésére. Betartják a higiénés szokásokat: ezek beépülnek gyermeki szemléletükbe. Észreveszik a rendetlenséget, igyekeznek a környezetükben rendet, tisztaságot tartani. 18

19 Mozgásigény kielégítése Hajnalcsillag Baptista Óvoda Pedagógiai programja Feladatok Minél többet tartózkodjanak a szabadban, ahol változatos tevékenységekben biztosítjuk a feltételeket a szabad mozgáshoz. Egészséges életvitelre nevelés a rendszeres mozgással: kirándulásokon, gyermeknapokon, biciklizésekkel, stb. Szervezett mozgásfejlesztéssel: az általános testi képességek fejlesztése, téri tájékozódás megalapozása, a koordinált mozgás kialakítása. Differenciált fejlesztés érvényre juttatása A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végére A sokféle tevékenység, mozgás által a gyermekek kiegyensúlyozottá válnak, testileglelkileg. Megtanulnak alkalmazkodni a körülményekhez, megfelelően mozogni, tájékozódni, erejükkel gazdálkodni. Igényükké válik a rendszeres mozgás, és beépül szokásrendszerükbe. Szeretnek a szabadban tartózkodni Az érzelmi, az erkölcsi és a közösségi nevelés Az óvodás korú gyermek alapvető sajátossága, hogy magatartása érzelmektől vezérelt. Éppen ezért elengedhetetlen, hogy őt szeretetteljes, derűs, kiegyensúlyozott, biztonságot adó légkör vegye körül. Minden dolgotok szeretetben menjen végbe! (Korintusiakhoz írt I. levél.16:14.) A gyermeki magatartás alakulása szempontjából az óvodapedagógus és az óvoda valamennyi alkalmazottjának kommunikációja, bánásmódja és viselkedése modell értékű szerepet tölt be. Így alakulhat ki az óvodapedagógus személyén keresztül a gyermeki bizalom kiépítése a Mennyei Édesatya felé. 19

20 Feladatok Szeretetteljes, érzelmi biztonságot nyújtó családias légkör megteremtése, ahol a gyermekben közös élményeken alapuló pozitív érzelmi kapcsolat jön létre gyermektársaival, és a felnőttekkel is. A gyermekek egyéni képességeinek, tempójának, eltérő szokásainak megismerése, figyelembevétele. A gyermekek bevonása a szabályok kialakításába, azok betartása, egymás szabályozásának hagyása. Példaadás. Távlatok kitűzése a gyermekek elé, melyek elérése sokrétű és közös tervezgetést, rendszeres közös tevékenységet igényel. A másság elfogadására nevelés. A gyermekek erkölcsi tulajdonságainak (együttérzés, segítőkészség, önzetlenség, stb.), akaratának (önállóság, önfegyelem, kitartás, feladat- és szabálytudat) fejlődésének a segítése. Változatos szituációk megteremtése a különböző pozitív viselkedési minták elsajátítására. A gyermekek kudarcainak tapintatos kezelése. Érzelmi zavarok (félelem, harag, agresszió) tompítása, leépítése. Nyitottság kialakítása, segítése, megteremtése folyamatosan: beszoktatásnál, otthonról hozott kedves játékaikat elfogadjuk. A nevelés összehangolása, a jó kapcsolatok kialakítása az óvoda és a család között. A Biblia mércéje alapján a helyes-helytelen megismertetése, az elfogadott magatartás betartatása következetesen, pozitív megerősítéssel elősegítve A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végére Kialakul a gyermekekben a keresztyén erkölcs csírája. Életkoruknak megfelelően különbséget tudnak tenni a jó és rossz között, ennek mércéje a megismert Biblia. Képesek együttműködni a feladatok elvégzésében, elfogadják az alá- fölé- és mellérendelt viszonyokat. A konfliktushelyzeteket megpróbálják önállóan megoldani. A társas kapcsolatokat igénylik, szívesen járnak óvodába. 20

21 Az összetartozás érzése kialakul bennük. Hajnalcsillag Baptista Óvoda Pedagógiai programja Az adott tevékenység által megkívánt magatartásformákat elfogadják. Társaikkal toleránsan, udvariasan viselkednek. Az én-kép, önismeret, önértékelés fejlődése révén képessé válnak az önálló helyzetmegoldásra. Érzelmileg elfogadják egymást, felfogják a metakommunikáció alapvető jelzéseit. Szociálisan alkalmasak lesznek az iskolába lépésre Az anyanyelvi, az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása Az anyanyelvi nevelés és fejlesztés valamennyi tevékenységi forma keretében megvalósítandó feladat. Az óvodai nevelő tevékenység egészében jelen van a beszélő környezet, az alkalmazottak mintaadó, példamutató beszédkultúrája, szabályközvetítése. Az óvodai nevelés a gyermek érdeklődésére, kíváncsiságára, a már meglévő tapasztalataira, élményeire, ismereteire építve biztosítja a változatos tevékenységeket. Az anyanyelvi nevelés, az értelmi fejlesztés megvalósításánál a Biblia üzenetét is közvetítjük ige és gyermekszerűen, úgy, hogy a gyermek megértse, átélje és megszeresse. A bibliai történetek ebben a korban nagyon fontosak. Mély benyomást keltenek ezek a gyermekekben Isten cselekedeteiről. Erkölcsi szabályokat közvetítenek, és nem csak az értelmükhöz szólnak, hanem megmozgatják fantáziájukat, érzelmüket, akaratukat, és elkísérik őket egész életükben. A lelki dolgokat, értékeket, mint a hit, a szeretet, a reménység, nem tudjuk odaállítani, bemutatni, szemléltetni, de be tudjuk mutatni bibliai személyek példáján keresztül: milyen volt Ábrahám hite, az irgalmas samaritánus könyörületessége, a tékozló fiú bűnbánata, Keresztyén nevelésünk szellemisége a Biblia üzeneteire, értékeire épül: az óvoda egész napját áthatja, s integráltan jelenik meg a nevelési és tanulási folyamatban. A játék szituációban jelentkező helyzeteket, a természeti jelenségek észrevételét, az étkezéshez kapcsolódó, a hiányzó gyermekekért, az aktuális problémákért való imát éppen úgy át kell, hogy hassa ez a szellemiség. A gyermek életének mindennapos eseményei jó lehetőséget kínálnak arra, hogy a bibliai elveket valódi élethelyzetekre alkalmazzuk. A Bibliát olyan igazságként kell tanítani, amelyet meg kell élnünk és nem egyszerűen olyan tudásként, amit meg kell tanulnunk. Olyan fejlesztő programra van szükség, amely minden gyermekben akár kiemelkedő készséggel bír, akár átlagos, vagy lassabban haladó, kialakítja azokat a képességeket, amelyek alapján örömet jelent számára a tanulás, önfejlesztés. 21

HAJNALCSILLAG BAPTISTA ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

HAJNALCSILLAG BAPTISTA ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HAJNALCSILLAG BAPTISTA ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. Adatok Intézmény neve: Hajnalcsillag Baptista Óvoda Székhelye: 2364 Ócsa, Damjanich u. 31 Alapítója és fenntartója: Ócsai Baptista Gyülekezet

Részletesebben

Bárányka Keresztyén Óvoda helyi nevelési programja

Bárányka Keresztyén Óvoda helyi nevelési programja Bárányka Keresztyén Óvoda helyi nevelési programja Tartalomjegyzék: 1 1 Adatok... 2 2 Bevezetés... 3 3 Óvodánk koncepciója, szellemisége:... 5 3.1 Cél:... 5 3.2 Óvodakép:... 5 3.3 Pedagóguskép:... 5 3.4

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (5561 Békésszentandrás, Bethlen G. u. 19.) OM: 201738 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tartalom 1. BEVEZETŐ... 4 1.1. A pedagógiai program célja, feladata... 4 1.2.

Részletesebben

A SZENT ANNA KATOLIKUS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SZENT ANNA KATOLIKUS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZENT ANNA KATOLIKUS ÓVODA (1043 Budapest, Erzsébet u. 30.) OM: 200264 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Jóváhagyta:,. év. hónap. nap. Fenntartó TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ... 3 1.1. A pedagógiai program célja, feladata...

Részletesebben

www.donboscoiskola.hu

www.donboscoiskola.hu Jóváhagyta: AZ ALBERTFALVI DON BOSCO KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA (1116 Budapest, Albertfalva u. 9-13.) OM: 034997 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA,. év. hónap. nap. Fenntartó TARTALOM 1. BEVEZETŐ...

Részletesebben

Csipkebokor Óvoda pedagógiai programja

Csipkebokor Óvoda pedagógiai programja B U D A P E S T F A S O R I R E F O R M Á T U S K O L L É G I U M Julianna Általános Iskolája és Csipkebokor Óvodája Székhely: H-1071 Budapest, Városligeti fasor 7. Tel: 3426142 Telephely: H-1071 Budapest,

Részletesebben

Értékmegőrzés a gyermeki tevékenységen keresztül

Értékmegőrzés a gyermeki tevékenységen keresztül Az érték szelíd, de követel Kamarás István: Íme az ember Értékmegőrzés a gyermeki tevékenységen keresztül Budaörsi Vackor Óvoda Helyi Nevelési Programja TARTALOMJEGYZÉK I. PROGRAMUNK KÜLDETÉSE, FILOZÓFIÁJA

Részletesebben

AZ EÖTVÖS JÓZSEF KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ EÖTVÖS JÓZSEF KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA AZ EÖTVÖS JÓZSEF KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Orosháza, 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ... 4 1.1. A pedagógiai program célja, feladata... 4 1.2. Jogszabályi háttér... 4 1.3.

Részletesebben

Szent Orsolya Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda 5744 Kevermes, Battonyai u. 6. OM 201778. Pedagógiai program

Szent Orsolya Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda 5744 Kevermes, Battonyai u. 6. OM 201778. Pedagógiai program 5744 Kevermes, Battonyai u. 6. OM 201778 Pedagógiai program 1 TARTALOM 1. Bevezetés 6 1.1. Az Egyház nevelésre irányuló alapelvei 6 1.2. A katolikus közoktatási intézményünk küldetése 6 2. Az óvoda pedagógiai

Részletesebben

A MAKÓI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA

A MAKÓI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA A MAKÓI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (6900 Makó, Návay Lajos tér 12/A) OM: 201694 PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ... 5 1.1. A pedagógiai program célja, feladata... 5 1.2. Jogszabályi

Részletesebben

A Kunhegyesi Református Általános Iskola és Óvoda. Pedagógiai Programja. Kunhegyes, 2013. 09. 01.

A Kunhegyesi Református Általános Iskola és Óvoda. Pedagógiai Programja. Kunhegyes, 2013. 09. 01. A Kunhegyesi Református Általános Iskola és Óvoda Pedagógiai Programja Nagy Kálmán elnök-lelkész Nagy Tibor igazgató Kunhegyes, 2013. 09. 01. I N T É Z M É N Y I P E D A G Ó G I A I P R O G R A M Bevezetés

Részletesebben

A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2013

A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2013 A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2013 SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS, SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEKEK INTEGRÁLT NEVELÉSE A MŰVÉSZETEK PEDAGÓGIAI ESZKÖZEIVEL, AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD ALAKÍTÁSÁVAL

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZENT ERZSÉBET KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (6600, Szentes, Erzsébet tér 1.) OM: 029626 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ... 5 1.1 A pedagógiai program célja, feladata...5

Részletesebben

Szent Bazil Oktatási Központ Óvoda HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA A GYERMEK GYÜMÖLCS, JUTALOM, ÉKESSÉG, AZAZ ISTEN AJÁNDÉKA

Szent Bazil Oktatási Központ Óvoda HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA A GYERMEK GYÜMÖLCS, JUTALOM, ÉKESSÉG, AZAZ ISTEN AJÁNDÉKA Szent Bazil Oktatási Központ Óvoda HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA A GYERMEK GYÜMÖLCS, JUTALOM, ÉKESSÉG, AZAZ ISTEN AJÁNDÉKA TÖRVÉNYI HÁTTÉR: Törvények: 1990. évi IV. törvény a lelkiismereti és vallásszabadságról,

Részletesebben

A BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT

A BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT A BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT GYÖNGYSZEM ÓVODÁJÁNAK 2014. 0 Készítette: A Baptista Szeretetszolgálat Gyöngyszem óvodájának Nevelőtestülete a vezető irányításával. KÓTAJ 2014. Mindenek felett játszódjék

Részletesebben

KAZINCBARCIKAI ÖSSZEVONT ÓVODÁK SAJÓIVÁNKAI NAPKÖZIOTTHONOS TAGÓVODÁJÁNAK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA

KAZINCBARCIKAI ÖSSZEVONT ÓVODÁK SAJÓIVÁNKAI NAPKÖZIOTTHONOS TAGÓVODÁJÁNAK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA KAZINCBARCIKAI ÖSSZEVONT ÓVODÁK SAJÓIVÁNKAI NAPKÖZIOTTHONOS TAGÓVODÁJÁNAK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA Tartalomjegyzék Az óvoda jellemző adatai... 3 1. Az óvoda objektív feltételrendszere... 4 1.1. Személyi

Részletesebben

A TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Jóváhagyta: Horváth Zoltánné Óvodavezető

A TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Jóváhagyta: Horváth Zoltánné Óvodavezető A TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Jóváhagyta: Horváth Zoltánné Óvodavezető T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. BEVEZETÉS...3 2. ÓVODAI NEVELÉSÜNK CÉLJA, ALAPELVEI...4 3. AZ ÓVODAI NEVELÉS FELADATAI...

Részletesebben

HALACSKA REFORMÁTUS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

HALACSKA REFORMÁTUS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Budapest-Budafoki Református Egyházközség HALACSKA REFORMÁTUS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Ablonczyné Vándor Margit Óvodavezető 2013.05.06. 1 Tartalom I. Bevezető... 3 I.1. Óvodánk adatai...3 Nevelőtestületünk,

Részletesebben

Gárdonyi Géza Katolikus. Általános Iskola. Óvoda. Nevelési Programja. Miskolc, 2013. március 26. Készítette: Hoskó Bertalanné

Gárdonyi Géza Katolikus. Általános Iskola. Óvoda. Nevelési Programja. Miskolc, 2013. március 26. Készítette: Hoskó Bertalanné Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola és Óvoda Nevelési Programja Miskolc, 2013. március 26. Készítette: Hoskó Bertalanné Tartalom I. BEVEZETŐ... 5 1. Az iskola hivatalos neve és címe... 5 2. TÖRVÉNYI

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1 Bevezetés Óvodánk helyi pedagógiai programját a nevelőtestület írta. A legelső programunk írásánál (1996.) segítséget jelentett számunkra a Csempeszkovácsi nevelési program.

Részletesebben

HELYI NEVELÉSI PROGRAM

HELYI NEVELÉSI PROGRAM ZALAHALÁPI KACAGÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS EGYSÉGES ÓVODA - BÖLCSŐDE HELYI NEVELÉSI PROGRAM Készítette : Az Óvoda Nevelőtestülete 1998. Módosította: Istvándiné Boczkó Klára Zsuzsanna óvoda bölcsőde vezető

Részletesebben

A Hermann Alice Óvoda Helyi Pedagógiai Programja 2013.

A Hermann Alice Óvoda Helyi Pedagógiai Programja 2013. A Hermann Alice Óvoda Helyi Pedagógiai Programja 2013. A gyermekben érlelődik a jövő /Hermann Alice/ Készült: 2013. Készítette: Nádasné Erdei Andrea óvodavezető és a nevelőtestület Hermann Alice Óvoda

Részletesebben

SZENT KRISTÓF KATOLIKUS TAGÓVODÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

SZENT KRISTÓF KATOLIKUS TAGÓVODÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA EGRI FŐEGYHÁZMEGYE 3300 EGER, SZÉCHENYI I. U.1. BERCSÉNYI KATOLIKUS GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA SZENT KRISTÓF KATOLIKUS TAGÓVODÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (PEDAGÓGIAI PROGRAMRÉSZ) OM 201573 MŰKÖDÉSI

Részletesebben

A Tompai. Helyi Nevelési Programja

A Tompai. Helyi Nevelési Programja A Tompai Helyi Nevelési Programja 2010-2015 1 2 Tartalomjegyzék: I. Az óvoda adatai 3 II. Helyzetkép, bemutatkozás 5 1. Programunk jövőképe 6 1.1 Óvodaképünk 6 1.2 Pedagógusképünk 8 1.3 Gyermekképünk 9

Részletesebben

DUNASZENTGYÖRGYI ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA DUNASZENTGYÖRGY

DUNASZENTGYÖRGYI ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA DUNASZENTGYÖRGY i Óvoda DUNASZENTGYÖRGYI ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA DUNASZENTGYÖRGY 2013. Tartalomjegyzék i Óvoda I. Bevezető.. 4. Az óvodai nevelés alapelvei 5. II. Gyermekkép, óvodakép... 6. Helyzetelemzés az óvodákról...

Részletesebben

TEKNŐSVÁR MAGÁNÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA

TEKNŐSVÁR MAGÁNÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA TEKNŐSVÁR MAGÁNÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2011 TARTALOMJEGYZÉK 1.Bevezető Az óvoda nevelési alapelvei Az óvoda küldetésnyilatkozata 2.Az óvoda jellemző adatai 3.Az óvodai élet megszervezése Az óvoda

Részletesebben

Mindenki egyenlő, de nem egyforma.

Mindenki egyenlő, de nem egyforma. Mindenki egyenlő, de nem egyforma. Integrált pedagógiai Program Pestújhelyi Óvoda M a n ó v á r Ó v o d a, B ú j ó c s k a Ó v a o d Budapest, 2013. szeptember 01. Az óvoda adatai Az óvoda neve: Budapest

Részletesebben

TULIPÁN GYERMEKKERT 1037 Budapest, Remetehegyi út 183.

TULIPÁN GYERMEKKERT 1037 Budapest, Remetehegyi út 183. 1037, Remetehegyi út 183. EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS PEDAGÓGIAI PROGRAM Intézmény OM - azonosítója: 202838 Intézményvezető: Legitimációs eljárás Lovász Eszter 1/2013. (.) határozatszámon elfogadta: Véleménynyilvánítók:.

Részletesebben

Kenézlői Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Kenézlői Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Kenézlői Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA TARTALOM Bevezetés 4.oldal Törvényi háttér.5.oldal Intézmény adatai..5.oldal Óvodánk jellemzői 6.oldal 1. Helyi óvodai pedagógiai programunk alapelvei 6.oldal 1.1 Az

Részletesebben

Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda

Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Kiskunhalas OM:027803 Pedagógiai Program Nevelési Program 2013. március Tartalomjegyzék BEVEZETŐ...4 I. AZ ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA...5 1. BEVEZETÉS...5

Részletesebben