J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 18-án, 15:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza Sajóivánka Sajóivánka, Kossuth u képviselő-testületi tag: Pintér Sándor képviselő Tompáné Varga Margit képviselő Okolicsányi Zsolt képviselő Távolmaradt: Vörös Szendrei Mariann al Dávid Lászlóné RNÖ elnök Tanácskozási joggal jelenlévő meghívottak: - az ülés egész tartamára: - - jegyzőkönyvvezető: Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző Pál Lajosné főelőadó köszöntötte a képviselő-testület tagjait. Megállapította, hogy a képviselő-testület 4 tagja jelen van, a képviselő-testület határozatképes. Javasolta, hogy a képviselő-testület ülése, a meghívóban szereplő napirendi javaslatot tárgyalja napirendként. A képviselő-testület az ülés napirendjét egyhangú (4 igen) szavazattal elfogadta, az alábbiak szerint: N A P I R E N D :

2 Napirend sorszáma Napirend tárgya Előterjesztő 1. A sajókazai Nappali Szociális Központ és Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója évben végzett tevékenységéről. Előterjesztés módja írásban 2. A évi gyermekvédelmi és gyámhatósági tevékenység átfogó értékelése írásban 3. A Társulási Tanács tagjának beszámolója, a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsában év során végzett tevékenységéről. 4. Indítványok, javaslatok 4.1. Tájékoztatás a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal hulladékgazdálkodási közszolgáltatási kötelező feladat-ellátás tárgyában kelt felhívásáról. írásban írásban I. N A P I R E N D Tárgy: A sajókazai Nappali Szociális Központ és Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója évben végzett tevékenységéről. Előterjesztő: A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdések, észrevételek, hozzászólások nem hangzottak el. A napirend vitáját a képviselő-testület lezárta. A döntéshozatali eljárásban 3 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület az előterjesztés alapján egyhangú (3 igen) szavazattal, az alábbi határozatot hozta: 32/ (VI.1 8.) H A T Á R O Z A T : A sajókazai Nappali Szociális Központ és Gyermekjóléti Szolgálat évi tevékenységéről szóló beszámolójáról. Sajóivánka községi Önkormányzat Képviselő-testülete a sajókazai Nappali Szociális Központ beszámolóját évi tevékenységéről megismerte, azt elfogadja. Felelős:, jegyző Határidő: azonnal, értelemszerűen II. N A P I R E N D Tárgy: A évi gyermekvédelmi és gyámhatósági tevékenység átfogó értékelése. Előterjesztő: 2

3 A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdések, észrevételek, hozzászólások nem hangzottak el. A napirend vitáját a képviselő-testület lezárta. A döntéshozatali eljárásban 3 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület az előterjesztés alapján egyhangú (3 igen) szavazattal, az alábbi határozatot hozta: 33/2014.(VI.18.) HAT ÁRO ZAT A évi gyermekvédelmi és gyámhatósági tevékenység átfogó értékeléséről Sajóivánka községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak évi ellátásáról készített átfogó értékelést megismerte, azt elfogadja. Felelős: jegyző Határidő: értelemszerűen III. N A P I R E N D Tárgy: A Társulási Tanács tagjának beszámolója, a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsában év során végzett tevékenységéről. Előterjesztő: A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdések, észrevételek, hozzászólások nem hangzottak el. A napirend vitáját a képviselő-testület lezárta. A döntéshozatali eljárásban 3 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület az előterjesztés alapján egyhangú (3 igen) szavazattal, az alábbi határozatot hozta: 3 4 / ( V I. 1 8.) H at ár o z at A T á r su lá s i T aná c s t a g já n ak b e s z ám o l ój á ró l, a S aj ó- B ód va V ö l g y e és Kö r n y ék e H u l lad é k k e z e l é si Ö n k o r m án y z at i T á r su lá s Tá r su lá si T a n á cs áb an év s o rán v é g z e t t t ev é k en y s é g é rő l. Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Társulási Tanács tagjának beszámolóját a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsában év során végzett tevékenységéről a jegyzőkönyv melléklete szerint elfogadja. Felelős: Határidő: értelemszerűen 3

4 IV. N A P I R E N D Tárgy: Indítványok, javaslatok Előterjesztő: 4.1. Tájékoztatás a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal hulladékgazdálkodási közszolgáltatási kötelező feladat-ellátás tárgyában kelt felhívásáról. ismertette a képviselő-testülettel a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztálya részéről, a képviselő-testületnek címzett szakmai tájékoztatást, melyben ismételten nyomatékosításra kerül, hogy az önkormányzat feladatellátási kötelezettsége és az azért viselendő felelősség abban az esetbe is fennáll, ha hatáskörét társulásra ruházta át. A felhívásban foglaltak szerint, az önkormányzatnak július 1-jéig, a Ht. szerinti hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést, a törvényi feltételeknek megfelelő gazdálkodó szervezettel meg kell kötnie. Amennyiben a kötelezettség teljesítése, a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás keretein belül veszélyeztetettnek látszik, a Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztálya az alábbi lehetőségekre hívja fel a képviselő-testület figyelmét: a képviselő-testület a Társulás számára, az átruházott hatáskör gyakorlásához utasítást adhat, a hatáskört visszavonhatja; a Társulási Tanács és a ZV Zöldvölgy Nonprofit Kft. közötti közszolgáltatási szerződés létrejöttéig, önállóan, vagy más önkormányzatokkal együttműködve lehet olyan közszolgáltatóval szerződést kötni, amely megfelel a Ht. feltételeinek. A elmondta, hogy a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás elnöke arról tájékoztatta a Társulási Tanács tagjait, hogy a ZV Zöldvölgy Nonprofit Kft. már rendelkezik közszolgáltatási engedéllyel és OHÜ minősítéssel. A képviselő-testület az elhangzottakat és a Kormányhivatal szakmai segítségnyújtásában foglaltakat tudomásul vette és aggodalmát fejezte ki, a kötelező feladat-ellátás július 1-jei megvalósíthatóságáról. Mivel további indítvány, javaslat nem volt a a képviselő-testület ülését bezárta. k. m. f. Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző 4

5 Borsod-Abaúj-Zemplén megye SAJÓIVÁNKA község Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete június 18-án megtartott munkaterv szerinti nyílt ülésének: a./ jegyzőkönyve, b./ tárgysorozata, c./ határozata: 32; 33; 34 d./ rendelete: e./ meghívója TÁRGYSOROZAT: Napirend sorszáma Napirend tárgya Előterjesztő 1. A sajókazai Nappali Szociális Központ és Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója évben végzett tevékenységéről. Előterjesztés módja írásban 2. A évi gyermekvédelmi és gyámhatósági tevékenység átfogó értékelése írásban 3. A Társulási Tanács tagjának beszámolója, a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsában év során végzett tevékenységéről. 4. Indítványok, javaslatok 4.1. Tájékoztatás a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal hulladékgazdálkodási közszolgáltatási kötelező feladat-ellátás tárgyában kelt felhívásáról. írásban írásban Sajóivánka, június 24. Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző

6 ELŐTERJESZTÉS SAJÓIVÁNKA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JÚNIUS 18-AI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: /2014/V. MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB I. N API R E N D Tárgy: A sajókazai Nappali Szociális Központ és Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója évi tevékenységéről. Előterjesztő: A döntés formája: határozat Előterjesztést Dr. Herczeg Tibor Juhász Lászlóné készítette: jegyző intézményvezető címzetes főjegyző Szavazás módja: Melléklet: 1. sz. Beszámoló egyszerű többség 2. sz. Határozati javaslat Tisztelt Képviselő-testület! Sajóivánka község Önkormányzata a Kazincbarcikai Kistérség szervezésében jétől, a Sajókaza községi Önkormányzattal létrehozott intézményfenntartó társulás keretei között látja el a családsegítés, házi segítségnyújtás és gyermekjóléti kötelező feladatokat. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (Mötv) 146. (1) bekezdése szerint, a törvény hatálybalépése előtt kötött önkormányzati társulási megállapodásokat a képviselő-testületeknek felül kellett vizsgálni és a törvény rendelkezéseinek megfelelően módosítani e törvény hatálybalépését követő hat hónapon belül. A társult önkormányzatok törvényi kötelezésüknek eleget téve, július 1-jétől Dédestapolcsány - Mályinka - Sajógalgóc - Sajóivánka - Sajókaza - Szuhakálló Vadna Nappali Szociális Központ Intézményfenntartó Társulás keretei között gondoskodnak a feladat-ellátásról. A Szolgálat vezetője az előterjesztés melléklete szerint ismerteti évi tevékenységüket. A beszámoló határozati javaslat szerinti elfogadását javaslom. Sajóivánka, június 2. sk.

7 Határozati javaslat: / ( VI..) H A T Á R O Z A T : A sajókazai Nappali Szociális Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szuhakálló községben végzett évi tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadásáról Sajóivánka községi Önkormányzat Képviselő-testülete a sajókazai Nappali Szociális Központ beszámolóját évi tevékenységéről megismerte, azt elfogadja. Felelős:, jegyző Határidő: azonnal, értelemszerűen

8 Beszámoló a Sajókazai Nappali Szociális Központ 2013 évi tevékenységéről Kezet csak megfogni szabad Elveszíteni vétek Ellökni átok Egymásba simuló kezek tartják össze Az Eget s a Világot. / Albert Camus/ KÉSZÍTETTE: JUHÁSZ LÁSZLÓNÉ 2014

9 Tisztelt Képviselő-testület! A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény életében a 2013 év jelentős átalakulást hozott június 01. alapítási és szeptember 03. bejegyzési dátummal létrejött és megalakult a Dédestapolcsány-Mályinka-Sajógalgóc-Sajóivánka-Sajókaza-Szuhakálló-Vadna Nappali Szociális Központ IntézményfenntartóTársulás A társulás által közösen fenntartott intézmény: Sajókazai Nappali Szociális Központ Az intézmény a társulás valamennyi tagja részére biztosítja házi segítségnyújtást családsegítő szolgáltatást gyermekjóléti szolgáltatást Kizárólag Sajókaza Község közigazgatási területén biztosítja a szociális étkeztetést és az idősek nappali ellátását. Alkalmazott munkamódszerek: A Szociális Központ által alkalmazott munkamódszerek között megtalálható az egyéni esetkezelés, a csoportos szociális munka, a közösségi szociális munka és a team munka. Mivel az intézmény több szolgáltatást biztosít, a vezető értekezletek alkalmával (havi egy, szükség esetén több alkalommal, ill. a folyamatos kapcsolattartáson keresztül) a munkatársaknak lehetőségük nyílik az aktuális problémák megbeszélésére, azok közös megoldására. Az alábbiakban szakfeladatonként kerül bemutatásra a feladatellátás, az intézményben. Idősellátás HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS A házi segítségnyújtás magában foglalja az ellátottak saját lakásukon történő gondozás minden olyan módját és tevékenységeit, melyet az igénylő egészségi állapota, szociális helyzete miatt elvégezni már nem képes. A házi segítségnyújtást megelőzően vizsgálni kell az igénybevevő gondozási szükségletét. A segítségnyújtást a szakvéleményben meghatározott napi gondozási szükségletnek megfelelő időtartamban, de legfeljebb napi négy órában kell nyújtani. Ha a gondozási szükséglet a napi 4 órát meghaladja, az ellátást igénylőt az intézményvezető tájékoztatja a bentlakásos intézmény igénybevételének lehetőségéről. A szolgáltatás igénybevétele önkéntes, azonban 2013 évben térítésköteles. Az ellátást igénylő kérelmére biztosítjuk. Amennyiben az ellátását igénylő cselekvőképtelen, a kérelmet a törvényes képviselője terjesztheti elő. Tárgyi feltételek A gondozónők részére Sajókazán számítógép, nyomtató és internetvonal, állnak rendelkezésre. A társult településeken az irodai és szakmai munkához az eszközöket a Szociális Központ biztosítja (fénymásolás, fax küldés, nyomtatványok, stb) Személyi feltételek:

10 Szociális gondozók: 6 fő főállású gongozó 4 fő részmunkaidős gondozó 1 fő vezető gondozó. Az intézmény vezetője szakvizsgázott szociális munkás. A részmunkaidős gondozókat a kistérségben foglalkoztatjuk. A jogszabályban előírt képesítésnek megfelelő a képzettségük. Gondozott csoportunk általános jellemzőit a következőkben tudom összefoglalni. TELEPÜLÉS Gondozási naplóban szereplő látogatások száma Átlag gondozotti létszám/nap Igénylők száma összesen Mályinka Dédestapolcsány Szuhakálló Sajógalgóc Sajóivánka Sajókaza ,6 9,33 7,56 6,44 2,99 24, Összesen: ,72 68 Forrás: Nappali Szociális Központ idősellátás statisztika 2013 évben összesen 77 főt láttunk el, évközben ellátása 26 főnek szűnt meg, az ellátásba 21 fő került be. Az átlag életkor 77,03 év, 93 éves a legidősebb ellátottunk a legfiatalabb gondozottunk 64 éves ő pszichiátriai beteg. A nemek arányát vizsgálva 15 férfi és 52 női gondozott van. Gondozási szükségletük átlagosan 1,5óra, de találunk közöttük 4 órás gondozásra szorulókat is. Betegségeik a következőképpen alakulnak. Magas vérnyomásban szenvedők aránya 62%, ízületi fájdalom, mozgásszervi problémák 87%, de előfordul másodlagos vakság, cukorbetegség, demencia, depresszió, tumor, agylágyulás, inkontinencia, agyvérzés utáni állapot, amputáció, de magas a szív és érrendszeri elváltozások száma. a NemzetiRehabilitációs és Szociális Hivatal TAJ alapú ellátotti nyilvántartó rendszert működtet A rendszer kidolgozásával az NRSZH célja az volt, hogy kiszűrje azokat az ellátást igénybevevőket, akik több ellátótól is igénybe veszik ugyan azt a típusú ellátást,illetve az jelezze ezek összeütközését. A napi ellátotti regisztrációs kötelezettségének az intézmény maradéktalanul eleget tesz. CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLTATÁS Az évi III. szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény, kötelező települési önkormányzati feladatként írja elő a Családsegítő Szolgáltatás működtetését. A szolgáltatás biztosítása a Gyermekjóléti Szolgálattal együtt, Sajókaza, Petőfi út.7sz. alatti szépen felújított irodájában heti 3 alkalommal történik. Hétfő-péntek 8-tól 12

11 óráig,szerdai napokon 8-12-ig ig. A társult településeken a szakmai programban meghatározottak szerint nyújtjuk a szolgáltatást. A kliens körünk jellemzői 35 év felettiek adják a klienseink zömét ügyfeleink2/3-a 8 osztállyal,vagy kevesebbel rendelkezik A többségük tartós munkanélküli illetve nyugdíjas Jellemző az alacsony jövedelem, eladósodás, elszegényedés Szenvedélybetegség, mentális, pszichés problémák Munkaképesség csökkenése (megváltozott munkaképességű személyek ellátása iránti kérelmek benyújtása) Egyéb egészségügyi problémák Családi kapcsolatok rendezetlensége A családgondozás igénybevétele önkéntességen alapul, térítésmentes, a település lakói bármilyen problémával fordulhatnak a Családsegítő Szolgálathoz. Ha a kliens problémája helyi szinten nem kezelhető, illetve meghaladja a szociális szakember kompetenciáit egyéb intézménybe, szakemberhez ( pszichológus) való irányítással is segítséget nyújtunk. Az adminisztratív feladatokon túl a családsegítő szolgáltatás összetett feladatokat lát el. Többek között magában foglalja az életvezetési és egyéb tanácsadást, információnyújtást, tájékoztatást az igénybe vehető ellátásokról. A kliens egy adott problémával érkezik hozzánk, ezt osztja meg a családgondozóval. A családgondozás folyamán aztán kiderülhetnek más problémák, illetve az alapprobléma elemzésénél mélyebb okokra lelnek, és azt kell kezelni. Gyakori, hogy egészen más jellegű lesz az esetkezelés, mint amit a hozott probléma alapján várni lehetett volna. A családsegítő szolgáltatást igénybevevők száma településenként Szuhakálló Vadna Sajógalgóc Sajóivánka Férfi 27 fő 1 Nő 66 fő Összesen: 93 fő Forrás: Nappali Szociális Központ Családsegítő szolgálat statisztika Családsegítés forgalma A szolgálatnál megfordult kliensek száma 780 fő Forgalomszám 1399fő Azon esetek száma ahol a szakmai tevékenység egy 227 fő találkozás kapcsán tett intézkedéssel nem zárható le Ügyintézés 460 fö Információ nyújtás 167fő Foglalkoztatással kapcsolatos problémák 126 fő Anyagi problémák 412fő Családi-kapcsolati problémák 60fő Több probléma együttes előfordulása 280 Forrás: Nappali Szociális Központ Családsegítő szolgálat statisztika A forgalmi napló alapján problématípus szerint visszakövethető, hogy az ügyfelek milyen problémával keresték fel a Családsegítő Szolgálatot. A napi ügyfélforgalom ez évben is jelentős volt. Szolgálatunk a legtöbb esetben a hivatalos dokumentumok beszerzésében és azok kitöltésében nyújt segítséget, mint például a megváltozott munkaképességű személyek ellátása, családi támogatási ellátások, személyi okmányok igénylése, végrehajtással kapcsolatos ügyintézések. A 2013 as évben jelentős volt a csoportokban végzett munkánk. Szociális és mentálhigiénés /WÉK/csoport a munkatársaknak és a jelzőrendszeri tagoknak nyújtott segítséget, a résztvevők meghatározott, a mindennapi életben alkalmazható készségeket sajátíthattak el. Önsegítő csoport/ munkanélkülieknek/ A foglalkozások célja az

12 volt,hogy konkrét információkat, ismereteket nyújtsanak, valamint annak felismertetése,hogy saját erejük és tudásuk nélkül nem tudnak javítani a helyzetükön, hiszen sokan teljes egészében az államtól vagy az önkormányzattól várják sorsuk jobbra fordulását. Mediáció: Problémamegoldó foglalkozás jelentése, közvetíteni, békíteni. Csoportokban végzett családsegítő tevékenység Csoportokban történő esetkezelés jellege Csoportok száma Résztvevők száma 1 Szociális és mentálhigiénés /WÉK/ Önsegítő csoport/ munkanélkülieknek/ Mediáció Összesen: Forrás: Nappali Szociális Központ Családsegítő szolgálat statisztika GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS A gyermekjóléti szolgáltatás célja, a gyermekek és fiatalok testi, érzelmi, értelmi és erkölcsi fejlődését veszélyeztető tényezők mielőbbi felismerése és a veszélyeztetetés megszüntetése. A legfontosabb cél, amiért a gyermekjóléti szolgáltatás létrejött, a gyermeki jogok védelme. A gyermekjóléti szolgálat - összehangolva a gyermekeket ellátó egészségügyi és nevelési-oktatási intézményekkel, illetve szolgálatokkal - szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat végez. Tevékenysége körében: folyamatosan figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek szociális helyzetét, veszélyeztetettségét. A Gyermekjóléti Szolgálatnak koordináló funkciója van a gyermekekkel kapcsolatban álló intézmények között, illetve fontos szerepe van a prevenció területén. Évente egy alkalommal a törvény által előírtak szerint konferenciát tartunk a jelzőrendszer tagjainak, minimum 6 alkalommal, illetve, ahogy a problémás esetek megoldása kívánja szakmaközi megbeszélést tartottunk. Problémás esetek alkalmával esetkonzultációt és esetkonferenciát hívunk össze az érintett szakemberek, illetve az érintett család részvételével. A gyermekjóléti szolgálat munkája négy fő tevékenységből áll össze: a gyermekek családban történő nevelkedésének elősegítése - a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése - a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése és a családjából kiemelt gyermek visszahelyezésének érdekében végzett munka A veszélyeztetettség okainak részletezése: Gyermeknevelési problémák: Jellemző a csavargás, szülő és gyermek közötti konfliktus, alkohol, cigaretta, drogfogyasztás, valamint a tankötelezettség teljesítésének az elmulasztása. A szülők a megoldási lehetőségeket nem találják, ebben kell segítséget nyújtani számukra, továbbá a helytelen gyermeknevelési módszerek elkerülése érdekében szükséges a családgondozó beavatkozása. Szintén probléma a családban, hogy sok a gyermek, a szülő nem tud kellően oda figyelni az iskoláskorú gyermek iskolai előmenetelére. Nem tudja nyomon követni, gyermeke mivel tölti szabadidejét, mert energiáit leköti a többi, kisebb gyermekek gondozásával járó teendők. Családi konfliktus:

13 A szülők közötti konfliktusok általában családon belül maradnak. A gyermek viselkedésével jelzi a problémát, ami inkább lelki bántalmazás és érzelmi elhanyagolás. Egyre komolyabb probléma, hogy a kiskorú gyermek bántalmazza társait. Agresszív viselkedést mutat iskolában, utcán, otthonában egyaránt. A konfliktusnak ezen formája nem marad rejtve, mert a jelzőrendszer tagjai a probléma megjelenését követően a lehető leghamarabb jeleznek. Szülő vagy család életvitele, valamint anyagi természetű problémák: Gyakori problémaként jelentkezik a szülők nem megfelelő életvitele. Nagyon sok család küzd a létfenntartást veszélyeztető anyagi problémával, ami elmélyül, illetve tartóssá válik, ezáltal befolyásolja a gyermekek életminőségét. A szülők helytelen életvitele, a nem megfelelő pénzbeosztás mellett a családok életét nehezíti a meggondolatlan gyermekvállalás is. A szülők nem gondolják át, hány gyermek gondozásáról, neveléséről tudnak megfelelően gondoskodni. Túlzsúfoltak a lakások, szemetesek, elhanyagoltak a lakókörnyezetek. Egyéb: Nagy problémát jelent a tankötelezettség elmulasztása. Sok fiatalkorú nem érzi kötelességének a tanórákon való részvételt. A helyzet megoldásához a szülők együttműködésére is szükség lenne, de ők maguk sok esetben tehetetlenek, esetleg egyetértenek a lógással. Sajnos nem tekintik értéknek a tanulást, szakma megszerzését, sok esetben az általános iskolai tanulmányok befejezését sem tartják fontosnak. A kamaszlányok éves korban gyermeket vállalnak, így tanulmányaikat a legtöbb esetben nem folytatják. A gyermekek egyre fiatalabb korban válnak bűnelkövetővé. A deviáns, társadalomellenes viselkedések már egészen fiatalkorban, a kis kamaszkor elején jelentkeznek. A legnagyobb problémát az jelenti, hogy a szülők az esetek többségében szintén az agresszív viselkedés tanúsításában látják a problémák, konfliktusok megoldását. A fent felsorolt problémák zömmel Sajókazán fordulnak elő, de elvétve a társult településeken is találkozunk velük. /pl: Sajóivánka külterület. STATISZTIKAI ADATOK 2013évben Alapellátás keretében ellátott 69 fő Védelembe vétel keretében ellátott 66 fő Szakellátásban élő 26 fő Utógondozás 1 fő 2013-es évben bűncselekmény elkövetése miatt gondozásba kerülő 38 fő gyermekek száma Ebből gyermekkorú 8 fő Összesen: 200 fő Forrás: Nappali Szociális Központ gyermekjóléti szolgálat statisztika Gyermekjóléti szolgáltató tevékenység a kezelt problémák típusa szerint: Szolgáltató tevékenység megnevezése Kezelt problémák száma Anyagi, megélhetési 705 Gyermeknevelési 876 Gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség 5 Magatartászavar, teljesítményzavar 209 Családi konfliktus 57 Szülők, család életvitele 468 Szülői elhanyagolás 156 Családon belüli bántalmazás 0 Fogyatékosság, retardáció 4 Szenvedélybetegségek 22 Összesen 2681 Forrás: Nappali Szociális Központ Gyermekjóléti szolgálat statisztika Prevenciós szolgáltatások adatai Megnevezés Szakmai tevékenységek halmozott száma Szolgáltatásban részesülők halmozott száma

14 Játszóház Klub, csoport/ Baba- Mama; Kamasz Korrepetálás Iskolai szünidős foglalkozások Összesen Forrás: Nappali Szociális Központ Gyermekjóléti szolgálat statisztika A társult településeken 2013 évben Szuhakálló Vadna Sajógalgóc Sajóivánka Alapellátás 9 fő Védelembe vétel 1 fő 1 7 Szakellátásban élő 2 fő 5 Utógondozás 0 fő Családba fogadás miatt nyilvántartott 0 fő Összesen: 12 fő ebből Pártfogói felügyelet alatt álló: 1 fő Forrás: Nappali Szociális Központ Gyermekjóléti szolgálat statisztika Szuhakállóban a gyerekek elhanyagoltsága miatt időszakosan megjelenő probléma a tetvesség. Általában ugyanazon gyermekeknél jelentkezik, visszatérő rendszerességgel, annak ellenére, hogy a Védőnői Szolgálattal közösen minden rendelkezésre álló módon próbáljuk ezt megszüntetni. A szülők partnerek a lekezelésekben, viszont a megelőzésben nem jeleskednek. Iskolai hiányzás ritka esetekben fordul elő. Az ellátott családok együttműködőek. A helyi óvodával, iskolával és az egészségügyi szolgáltatókkal jó kapcsolata van a szolgálatunknak. Minden esetben segítőkészek. Játszáházak: A Sajókazai Nappali Szociális Központ munkatársai a TÁMOP- Családi Közösségi Kezdeményezések és Programok Megerősítése Szuha-, Bán-Sajó-, és Rudavölgyben című pályázat keretében, Sajókazán kívül a társult településeken is meg tudta szervezni a játszóházi programjait. Vadnán és Galgócon a gyermeknapi rendezvényhez kötődve, Szuhakállóban a karácsonyi ünnepeket megelőzően. Múcsonyban Családi Napot szerveztünk a három völgy lakóinak,melyen a sajókazai és társult településeken élő családok szép számmal részt vettek. Klub csoportjaink: Családi/szülői klubfoglalkozás:(baba- Mama) Meghitt szeretetteljes hangulatban az igényekhez igazítva folyt a tevékenység. A településen tevékenykedő védőnők is segítettek a szervezésben, s hasznos tanácsokkal látták el a szülőket. Kamaszfoglalkozás: Az életút című foglalkozást év közötti kamaszoknak szerveztük. Tapasztalataink alapján a legveszélyeztetettebb korosztály a kamaszoké. A tanácsadás során különböző önismereti kérdőíveket, teszteket töltöttünk ki, amellyel a kamaszok, önismeretének bővítését, reális pályaválasztási döntését segítettük elő. Sokszor érzelmi nehézségeinek kezelésében, személyes problémái megértésében kaptak segítséget, olykor megoldást. A csoportos forma biztosította a problémák hatékony kezelését. Családi Gazdálkodási csoport: A lakosság gazdasági öngondoskodási képessége nem megfelelő szintű. Az egyének vagy családok téves vagy megalapozatlan döntései komoly terheket rónak a családokra, az önkormányzatokra a szociális ellátókra. A prevenciós munka a legtöbb családsegítő szolgálatnál elmarad az anyagi és a humánerőforrás hiánya miatt. Ezért kiemelkedő jelentőségű a pályázati program keretében megvalósuló tréning ismeretátadással, valamint az egyéni tanácsadás a családi gazdálkodás témakörében. Köszönöm a munkatársak lelkiismeretes munkáját. Összegzés: Az utóbbi években a szociális feladatokat ellátó intézmény tárgyi feltételei jelentősen javultak, köszönhetően a különböző pályázati lehetőségeknek és az ahhoz biztosított önkormányzati támogatásoknak

15 A tárgyi eszközök tekintetében szinte minden szolgáltatás rendelkezik a legszükségesebb irodai infrastruktúrával, de számítógép, nyomtató, fénymásoló fejlesztése, beszerzése, cseréje mindig szükséges. A beszerzésnek alapvető indoka, hogy a folyamatos jogszabályi változások az adminisztráció terén egyre nagyobb terhet rónak a szolgáltatókra./ TEVADMIN,kenyszi számítógépes jelentési rendszer bevezetése, minden szolgáltatási területen, térítési díj program átvétele./ A gondozási szükséglet vizsgálatának kérelméhez csatolni kell meghatározott iratok pl. leletek másolatát, a szolgáltatásokhoz többféle formanyomtatvány kitöltése, nyilvántartások vezetése szükséges, amelyekhez jelentős segítséget nyújt a számítógépes háttér. Elengedhetetlen továbbá a fénymásoló is, mert a gondozási szükséglet vizsgálatát követően az értékelő adatlap egy másolati példányát a megállapodást az ellátott részére át kell adni. Az intézményben mind az idős ellátások, mind a családsegítés és a gyermekjólét kapcsán nagy figyelmet fordítunk a jó színvonalú, minőségi szolgáltatás közvetítésére, az ellátottak jogainak érvényesítésére, a társult települések lakosainak a szolgáltatásokkal kapcsolatos tájékoztatására. Összességében elmondható, hogy az intézmény dolgozói a rájuk nehezedő, egyre bővülő feladatokat megfelelő szakmai színvonalon látják el. A jogszabályokban előírtak szerint működünk, elmondható, hogy a jelentős jogszabályi változásokat átvettük, a változtatásokat folyamatosan figyelemmel kísérjük, és a lehetőségekhez képest a szolgáltatások folyamatos fejlesztésére törekszünk. Az ellenőrzések, a jogszabályi változások és az adminisztrációs terhek sokasága ellenére a szolgáltatások folyamatos működése biztosított. Kérem Önöket a Sajókazai Nappali Szociális Központ beszámolójának megvitatására, majd annak elfogadására. Tisztelettel : Juhász Lászlóné intézményvezető

16 16 ELŐTERJESZTÉS SAJÓIVÁNKA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JÚNIUS 18-AI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: /2014/V. MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB II. NAPIREND Tárgy: Átfogó értékelés Sajóivánka községi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak évi ellátásáról. Előterjesztő: A döntés formája: határozat Dr. Herczeg Tibor Előterjesztést jegyző Szavazás módja: készítette: címzetes főjegyző egyszerű többség Melléklet: Tisztelt Képviselő-testület! 1. sz. Határozati javaslat 2. sz. Értékelés A Gyvt. 96. (6) bekezdése szerint: A települési önkormányzat és állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-éig - a külön jogszabályban meghatározott tartalommal - átfogó értékelést készít. Az értékelést - települési önkormányzat esetén a képviselő-testület általi megtárgyalást követően - meg kell küldeni a gyámhatóságnak. A gyámhatóság az értékelés kézhezvételétől számított harminc napon belül javaslattal élhet a települési önkormányzat, illetve állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv felé, amely hatvan napon belül érdemben megvizsgálja a gyámhatóság javaslatait és állásfoglalásáról, intézkedéséről tájékoztatja. Az értékelés tartalmi követelményeit a 149/1997.(IX.10.) Korm. Rendelet 10. sz. melléklete határozza meg, az alábbiak szerint: 1.A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira. 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása: - a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesültek száma, kérelmezőkre vonatkozó általánosítható adatok, elutasítások száma, főbb okai, önkormányzatot terhelő kiadás nagysága,

17 17 - egyéb, a Gyvt.-ben nem szabályozott pénzbeli vagy természetbeni juttatásokra vonatkozó adatok, - gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezményben részesülőkre vonatkozó statisztikai adatok. 3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása: - gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja, működésének tapasztalata (alapellátásban részesülők száma, gyermekek veszélyeztetettségének okai, válsághelyzetben levő várandós anyák gondozása, családjából kiemelt gyermek szüleinek gondozása, jelzőrendszer tagjaival való együttműködés tapasztalatai), - gyermekek napközbeni ellátásának, gyermekek átmeneti gondozásának biztosítása, ezen ellátások igénybevétele, s az ezzel összefüggő tapasztalatok. 6. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzések tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végzők ellenőrzésének alkalmával tett megállapítások bemutatása. 7. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján (milyen ellátásokra és intézményekre lenne szükség a problémák hatékonyabb kezelése érdekében, gyermekvédelmi prevenciós elképzelések). 8. A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása (amennyiben a településen készült ilyen program), valamint a gyermekkorú és a fiatalkorú bűnelkövetők számának az általuk elkövetett bűncselekmények számának, a bűnelkövetés okainak bemutatása. 9. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében milyen feladatok, szolgáltatások ellátásában vesznek részt civil szervezetek (alapellátás, szakellátás, szabadidős programok, drogprevenció stb.). Sajóivánka községi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak évi ellátásáról szóló átfogó előterjesztés fenti szempontok alapján kerül a képviselő-testület elé tárgyalásra. Az értékelés során felhasználásra került a közös önkormányzati hivatal gyermekvédelmi- és gyámhatósági tevékenységének dokumentációja, statisztikája. Fentiek alapján kezdeményezem az előterjesztés mellékletében szereplő határozati javaslat jóváhagyását. Sajóivánka, május 14. sk.

18 Határozati javaslat: /2014.(VI...) HAT ÁROZ AT A évi gyermekvédelmi és gyámhatósági tevékenység átfogó értékeléséről Sajóivánka községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak évi ellátásáról készített átfogó értékelést megismerte, azt elfogadja. Felelős: jegyző Határidő: értelemszerűen

19 19 Átfogó értékelés Sajóivánka községi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak évi ellátásáról. 1. Sajóivánka község demográfiai mutatói A település lakosságszáma december 31-én: 650 fő, melyből 336 fő férfi és 326 nő. A lakosság korcsoportos megoszlása: Év Fő ; 64% 129; 20% 103; 16% A településen 129 fő 0-18 év közötti lakos élt az értékelés időszakában, (2012. évben 133 fő; évben 129 fő; 2010 évben 135 fő). 2. Az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátások Az önkormányzat az évi XXXI. tv. felhatalmazása alapján rendeletében szabályozta a gyermekek védelmének helyi rendszerét. Az önkormányzat az alábbi pénzbeli, természetbeni, illetve személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokat biztosította 2013-ban: A./ Pénzbeli és természetbeni ellátások: 1. rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény; 2. rendkívüli gyermekvédelmi támogatás; 3. óvodáztatási támogatás.

20 ben került sor először a évi XXXI. tv. rendelkezései alapján óvodáztatási támogatásra való jogosultság megállapítására és az ellátás folyósítására. B./ Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások: A.1.) 1. gyermekek napközbeni ellátása érdekében intézményfenntartó társulás keretei között működtetett óvoda, 2. gyermekjóléti szolgálat. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény január 1-jével váltotta, az addigi elsősorban pénzbeli ellátásként működő rendszeres gyermekvédelmi támogatást. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre az a gyermek jogosult, akinek családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 130 %-át (2013-ban ez Ft.) Ha ezt a határt a jövedelem meghaladja, de az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 140%-át nem (2013-ban ez Ft); jogosult a gyermek a kedvezményre, ha o o o a szülő vagy más törvényes képviselő egyedülállóként gondozza; tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos; nagykorúvá vált és 23 éves koráig vagy közép- vagy felsőfokú nappali tanulmányokat folytat, 25 éves koráig felsőfokú nappali tanulmányokat folytat. A jogosultság megállapításához mindkét jövedelmi helyzetben vizsgálni kell a család vagyoni körülményeit is. A kedvezményre az a gyermek jogosult, akinek családjában található vagyontárgyak o egy főre jutó értéke nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének húszszorosát (2013-ban az Ft-ot); o illetve együttesen számítva a hetvenszeresét (2013-ban az Ft-ot). Nem kell vagyonként figyelembe venni azt az ingatlant melyben a szülő vagy más törvényes képviselő lakik, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel tulajdonban lévő gépjárművet. A jövedelmi és vagyoni helyzetre a kérelemben nyilatkozni kell. A jogosultsági feltételek teljesülése esetén a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság 1 év időtartamra állapítható meg. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény keretei között a gyermek kedvezményes étkeztetésre, normatív tankönyvtámogatásra, illetve tárgyév július és november hónapban (ha július 1-jén a jogosultsága fennállt) egyszeri támogatásra (2013-ban Ft), valamint egyéb jogszabályban meghatározott esetleges kedvezményekre jogosult év során - a évi törvényi változásnak megfelelően az pénzbeli támogatás helyett, Erzsébet-utalvány formájában került a jogosultaknak az ellátás folyósításra, mely kész étel, tanszer és ruházat vásárlására használható fel, az elfogadó helyeken. Az óvodás és általános iskoláskorú gyermekek kedvezményes, vagy ingyenes étkezéseinek szabályrendszerében változás nem következett be évben, az előző időszakhoz képest. A normatív kedvezményt csak egy jogcímen lehetett igénybe venni. Gyermekétkeztetés esetén a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő

Tárgy: A sajókazai Nappali Szociális Központ és Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója 2013. évben végzett tevékenységéről.

Tárgy: A sajókazai Nappali Szociális Központ és Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója 2013. évben végzett tevékenységéről. ELŐTERJESZTÉS VADNA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. JÚNIUS 17-EI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 1505-2/2014. MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB I. N API R E N D Tárgy: A sajókazai Nappali

Részletesebben

Tárgy: Átfogó értékelés Sajógalgóc községi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak évi ellátásáról.

Tárgy: Átfogó értékelés Sajógalgóc községi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak évi ellátásáról. ELŐTERJESZTÉS SAJÓGALGÓC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. JÚNIUS 18-AI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 1506-3/2014/V. MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB II. NAPIREND Tárgy: Átfogó értékelés

Részletesebben

Tárgy: Átfogó értékelés Sajóivánka községi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak évi ellátásáról. Dr.

Tárgy: Átfogó értékelés Sajóivánka községi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak évi ellátásáról. Dr. ELŐTERJESZTÉS SAJÓIVÁNKA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. MÁJUS 27-EI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: /2015/V. MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB II. NAPIREND Tárgy: Átfogó értékelés Sajóivánka

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E-mail: segesd@latsat.hu E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2014. április 27.-i ülésére

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E- mail: segesd@latsat.hu E l ő t e r j e s z t é s a képviselő- testület 2015. április 29-.i ülésére

Részletesebben

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX:

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX: SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE SIÓFOK, FŐ TÉR. TELEFON + FAX: + E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének. április havi ülésére Tárgy: Az önkormányzati feladatkörbe tartozó

Részletesebben

Tárgy: Átfogó értékelés Szuhakálló községi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak évi ellátásáról. Dr.

Tárgy: Átfogó értékelés Szuhakálló községi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak évi ellátásáról. Dr. ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. JÚNIUS 4-EI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 942-4/2015/Sz. MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB III. NAPIREND Tárgy: Átfogó értékelés

Részletesebben

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére.

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. 1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. Tárgy: Előadó: Döntés: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése 2013. évre vonatkozóan

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése 2013. évre vonatkozóan Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal 3145. Mátraterenye, Kossuth út 178. Tel: 32/362-169. Fax:32/362-305. e-mail:titkarsag@matraterenye.hu A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. május 31-én tartandó képviselő testületi ülésének 1. napirendi pontjához

ELŐTERJESZTÉS. Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. május 31-én tartandó képviselő testületi ülésének 1. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. május 31-én tartandó képviselő testületi ülésének 1. napirendi pontjához Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Tisztelt Képviselő testület!

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/5/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 30-i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK május 19-ei képviselő-testületi ülésre

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK május 19-ei képviselő-testületi ülésre ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-020 jegyzo@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2016.

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E-mail: segesd@latsat.hu E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2015. április 30-i ülésére

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére ELŐTERJESZTÉS Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2012. évi ellátásáról

Részletesebben

Serényfalva községi Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról.

Serényfalva községi Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról. 1 Átfogó értékelés Serényfalva községi Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról. A Gyvt. 96. (6) bekezdésében foglalt kötelezettség alapján, tekintettel a 149/1997.(IX.10.)

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 18/2009. (XI. 26.) _R E N D E L E T E_ A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

Részletesebben

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás TAKTASZADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999. (IV.28.) számú rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról és a gyámügyi ellátásokról Taktaszada Község Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete

Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete A gyermekvédelmi támogatásról és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Sárpilis Község Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2012.

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is.

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is. Szilvásvárad községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2008.(VI.25.) RENDELETE a gyermekvédelem helyi végrehajtási szabályairól (Egységes szerkezetbe foglalva a módosítására hozott 22/2008. (VIII.

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

10. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

10. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez EL TERJESZTÉS Tárgya: önkormányzatok gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó értékelése Készítette: dr. Szabó Tímea Tisztelt Képvisel -testület! A gyermekek védelmér l és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi rendszeréről Tartalomjegyzék I. FEJEZET ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Pécsely Község POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Átfogó értékelés Pécsely Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról "A gyermekek

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010. (II. 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010. (II. 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010. (II. 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A gyermekek részére nyújtandó pénzbeli és természetbeni ellátásokról és a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2006.(II.10.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Részletesebben

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége Bakonyszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VIII.26.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Bakonyszentkirály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1..

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1.. Vásárosdombó Község Képviselő-testületének 2/2008.(I.11.) számú r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 1./2006(II.8.) számú rendelet módosításáról Vásárosdombó Község Önkormányzatának

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. május 28-án (szerda) 16 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. május 28-án (szerda) 16 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. május 28-án (szerda) 16 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Tura város önkormányzata 2013. évi gyermekjóléti és

Részletesebben

SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 5/1998./IV.30./ számú R E N D E L E T E. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 5/1998./IV.30./ számú R E N D E L E T E. A gyermekvédelem helyi rendszeréről Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő- testülete Hatályos: 2015. szeptember 1-től SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/1998./IV.30./ számú R E N D E L E T E A gyermekvédelem helyi rendszeréről Sávoly Község

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S ZALAHALÁP TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÜLÉSÉRE

E L Ő T E R J E S Z T É S ZALAHALÁP TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÜLÉSÉRE TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT 8308 ZALAHALÁP, Petőfi tér 4. VESZPRÉM MEGYE Tel/fax: 87/413-233 87/510-595 E-mail: titkarsag@zalahalap.hu Szám: 2/140-16/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S ZALAHALÁP TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT

Részletesebben

III. NAPIREND. Előterjesztő: Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző. rendelet. Előterjesztést készítette: Melléklet: Szavazás módja:

III. NAPIREND. Előterjesztő: Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző. rendelet. Előterjesztést készítette: Melléklet: Szavazás módja: ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. MÁRCIUS 24-EI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 780-4/2015/Sz. MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB III. NAPIREND Tárgy: Javaslat

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990évi LXV.tv.16..(1)

Részletesebben

Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységérıl

Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységérıl ELİTERJESZTÉS Alsónémedi Önkormányzat 2010. évi gyermekvédelmi tevékenységérıl Tisztelt Képviselı-testület! A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény ( továbbiakban

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről.

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. (Egységes szerkezetben a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 4/2006.

Részletesebben

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ;

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; 5. napirendi pont: Előterjesztés A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; Előadó: Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek

Részletesebben

A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL

A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL IZSÓFALVA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 12/2006. (IX. 8.) RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL (egységes szerkezetben Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 12/2006. (IX. 8.) sz. rendeletének módosításaival)

Részletesebben

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról 5. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96.

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

Tárgy: Javaslat az önkormányzat által biztosított szociális étkezés szolgáltatási önköltségének megállapítására és térítési díjának felülvizsgálatára.

Tárgy: Javaslat az önkormányzat által biztosított szociális étkezés szolgáltatási önköltségének megállapítására és térítési díjának felülvizsgálatára. ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. MÁRCIUS 24-EI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 780-5/2016. Sz. MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB IV. NAPIREND Tárgy: Javaslat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 31-én, 14:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Községháza, Vadna 3636 Vadna,

Részletesebben

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Encs és Térsége Szociális Társulás fenntartásában- által működtetett Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT INÁNCS TELEPÜLÉSRŐL

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003. /IX.9/ a gyermekvédelem helyi rendszeréről Jakabszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat Jelenlegi szabályozás Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE A gyermekek védelméről Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben a 3/2008. (III. 28.) és a 9/2011. (VIII. 11.),

Részletesebben

Nyáregyháza Község Önkormányzatának

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Nyáregyháza Község Önkormányzatának 9/2006. (VI.21.) sz. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Nyáregyháza község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások - Óvodáztatási támogatás - Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás - Intézményi étkezési térítési díj Óvodáztatási támogatás Visszatekintés

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. május 12-i ülésének 4. napirendi pontjához

Velem községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. május 12-i ülésének 4. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 12-i ülésének 4. napirendi pontjához Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.

Részletesebben

10/2005. (X. 8.) sz. Csibrák Községi Önkormányzat rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

10/2005. (X. 8.) sz. Csibrák Községi Önkormányzat rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról 10/2005. (X. 8.) sz. Csibrák Községi Önkormányzat rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csibrák Község Önkormányzatának Képviselőtestülete "A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról"

Részletesebben

A gyermekek védelmének helyi rendszere

A gyermekek védelmének helyi rendszere 1 Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IX.12.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete "a gyermekek

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról

Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról Vanyola Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról.

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról. Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 0/003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról. Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

I. A RENDELET HATÁLYA

I. A RENDELET HATÁLYA Kunpeszér Községi Önkormányzat 15/2005. (IV. 15.) sz. rendelete a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ellátásokért fizetendő térítési díjakról (Módosításokkal

Részletesebben

Kétsoprony Község Képviselőtestületének 9/2008. (V.30.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.. 2..

Kétsoprony Község Képviselőtestületének 9/2008. (V.30.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.. 2.. Kétsoprony Község Képviselőtestületének 9/2008. (V.30.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. Egységes szerkezetben Kétsoprony Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 24. napján tartandó Képviselő-testületi ülésére Az önkormányzat 2015. évi gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Tisztelt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 3-án 15:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: 5 fő képviselő-testületi

Részletesebben

Tájékoztatás a művészetoktatásban igénybe vehető díjkedvezményről

Tájékoztatás a művészetoktatásban igénybe vehető díjkedvezményről Tájékoztatás a művészetoktatásban igénybe vehető díjkedvezményről Kedves Szülők! Kedves Diákok! Az alábbiakban szeretnénk tájékoztatni Önöket arról, hogy az alapfokú művészetoktatásban a hatályos jogszabályok

Részletesebben

A HERÉDI ÖNKORMÁNYZAT 8/2008. (IV.1.) rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról

A HERÉDI ÖNKORMÁNYZAT 8/2008. (IV.1.) rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról A HERÉDI ÖNKORMÁNYZAT 8/2008. (IV.1.) rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Heréd Község Önkormányzata A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló, többször módosított 1997. évi XXXI. törvény

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Beszámoló Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységéről

Beszámoló Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységéről Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Tel: 29/337-101, fax: 29/337-250 alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu Szám: 41-68 /2012. ELŐTERJESZTÉS Készült:

Részletesebben

G y e r m e k e i n k

G y e r m e k e i n k G y e r m e k e i n k védelmében delmében A jegyzői i gyámhat mhatóság g feladat és hatásk sköre Jogszabályi háttér 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, 149/1997.(IX.10.)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2014. január 1.

Részletesebben

a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról

a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról BÁTAAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról A gyermekvédelmi

Részletesebben

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít.

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2005. (IX. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról* Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere I/I. A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2015. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Úri Község Önkormányzatának Képviselõtestületének A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 8/2003.(X.07.), a 9/2004.(VII.05.) és a 9/2006.(IX.04.) számú rendelettel módosított 4/1998.(III.16.)

Részletesebben

Tokorcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2003.(XI.1.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Tokorcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2003.(XI.1.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tokorcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2003.(XI.1.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Egységes szerkezetben a 4/2006 (II.16) és a 8/2006(V.19), 2/2009.(I.23.), a 10/2009.(III.20.)

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. Dávid István polgármester. Mertusné Varga Katalin alpolgármester

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. Dávid István polgármester. Mertusné Varga Katalin alpolgármester J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2011. szeptember 9-én, 7:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

Som Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8./2006.(III.28.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Som Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8./2006.(III.28.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Som Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8./2006.(III.28.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

A rendelet hatálya 1..

A rendelet hatálya 1.. Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2006.(III.21.) Ktr. rendelete A gyermekek védelmét szolgáló pénzbeli és természetbeni ellátásokról. 1 Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Tárgy: A sajókazai Nappali Szociális Központ és Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója Szuhakálló községben végzett évi tevékenységéről.

Tárgy: A sajókazai Nappali Szociális Központ és Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója Szuhakálló községben végzett évi tevékenységéről. ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. MÁJUS 16-AI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 2414-2/2013. MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB I I. NAP IR E N D Tárgy: A sajókazai

Részletesebben

JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2009.(VI. 16.) rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről.

JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2009.(VI. 16.) rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről. JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2009.(VI. 16.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Juta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

GELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2012. (VIII.24) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

GELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2012. (VIII.24) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól GELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2012. (VIII.24) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.

Részletesebben

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól A rendelet megalkotásának napja: 2001. június 26. I. rész 1 Tata

Részletesebben

Felsőpakony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2006. (VIII.14.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

Felsőpakony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2006. (VIII.14.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Felsőpakony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2006. (VIII.14.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Felsőpakony Község Önkormányzata A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Beszámoló Sajókaza mikrokörzet Vadnán, Sajógalgócon és Sajóivánkán végzett 2012 évi tevékenységéről

Beszámoló Sajókaza mikrokörzet Vadnán, Sajógalgócon és Sajóivánkán végzett 2012 évi tevékenységéről Beszámoló Sajókaza mikrokörzet Vadnán, Sajógalgócon és Sajóivánkán végzett 2012 évi tevékenységéről Kezet csak megfogni szabad Elveszíteni vétek Ellökni átok Egymásba simuló kezek tartják össze Az Eget

Részletesebben

Arany János Kollégiumi Program (AJKP)

Arany János Kollégiumi Program (AJKP) Tisztelt Osztályfőnök/Pályaválasztási Felelős! Az Arany János Kollégiumi Programra jelentkezéshez szeretnénk tájékoztatást nyújtani a leggyakrabban felmerülő kérdésekre adott válaszok segítségével. Milyen

Részletesebben

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2.

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2. Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodás nyújtó

Részletesebben

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.16.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben)

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.16.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.16.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek

Részletesebben

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

3/2006. (II. 16.) rendelete

3/2006. (II. 16.) rendelete 1 Nagykörű Község Önkormányzatának 4/2007. (II. 15.) és 21/2007. (XI. 29.) rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt 3/2006. (II. 16.) rendelete a pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi

Részletesebben