J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 18-án, 15:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza Sajóivánka Sajóivánka, Kossuth u képviselő-testületi tag: Pintér Sándor képviselő Tompáné Varga Margit képviselő Okolicsányi Zsolt képviselő Távolmaradt: Vörös Szendrei Mariann al Dávid Lászlóné RNÖ elnök Tanácskozási joggal jelenlévő meghívottak: - az ülés egész tartamára: - - jegyzőkönyvvezető: Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző Pál Lajosné főelőadó köszöntötte a képviselő-testület tagjait. Megállapította, hogy a képviselő-testület 4 tagja jelen van, a képviselő-testület határozatképes. Javasolta, hogy a képviselő-testület ülése, a meghívóban szereplő napirendi javaslatot tárgyalja napirendként. A képviselő-testület az ülés napirendjét egyhangú (4 igen) szavazattal elfogadta, az alábbiak szerint: N A P I R E N D :

2 Napirend sorszáma Napirend tárgya Előterjesztő 1. A sajókazai Nappali Szociális Központ és Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója évben végzett tevékenységéről. Előterjesztés módja írásban 2. A évi gyermekvédelmi és gyámhatósági tevékenység átfogó értékelése írásban 3. A Társulási Tanács tagjának beszámolója, a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsában év során végzett tevékenységéről. 4. Indítványok, javaslatok 4.1. Tájékoztatás a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal hulladékgazdálkodási közszolgáltatási kötelező feladat-ellátás tárgyában kelt felhívásáról. írásban írásban I. N A P I R E N D Tárgy: A sajókazai Nappali Szociális Központ és Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója évben végzett tevékenységéről. Előterjesztő: A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdések, észrevételek, hozzászólások nem hangzottak el. A napirend vitáját a képviselő-testület lezárta. A döntéshozatali eljárásban 3 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület az előterjesztés alapján egyhangú (3 igen) szavazattal, az alábbi határozatot hozta: 32/ (VI.1 8.) H A T Á R O Z A T : A sajókazai Nappali Szociális Központ és Gyermekjóléti Szolgálat évi tevékenységéről szóló beszámolójáról. Sajóivánka községi Önkormányzat Képviselő-testülete a sajókazai Nappali Szociális Központ beszámolóját évi tevékenységéről megismerte, azt elfogadja. Felelős:, jegyző Határidő: azonnal, értelemszerűen II. N A P I R E N D Tárgy: A évi gyermekvédelmi és gyámhatósági tevékenység átfogó értékelése. Előterjesztő: 2

3 A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdések, észrevételek, hozzászólások nem hangzottak el. A napirend vitáját a képviselő-testület lezárta. A döntéshozatali eljárásban 3 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület az előterjesztés alapján egyhangú (3 igen) szavazattal, az alábbi határozatot hozta: 33/2014.(VI.18.) HAT ÁRO ZAT A évi gyermekvédelmi és gyámhatósági tevékenység átfogó értékeléséről Sajóivánka községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak évi ellátásáról készített átfogó értékelést megismerte, azt elfogadja. Felelős: jegyző Határidő: értelemszerűen III. N A P I R E N D Tárgy: A Társulási Tanács tagjának beszámolója, a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsában év során végzett tevékenységéről. Előterjesztő: A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdések, észrevételek, hozzászólások nem hangzottak el. A napirend vitáját a képviselő-testület lezárta. A döntéshozatali eljárásban 3 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület az előterjesztés alapján egyhangú (3 igen) szavazattal, az alábbi határozatot hozta: 3 4 / ( V I. 1 8.) H at ár o z at A T á r su lá s i T aná c s t a g já n ak b e s z ám o l ój á ró l, a S aj ó- B ód va V ö l g y e és Kö r n y ék e H u l lad é k k e z e l é si Ö n k o r m án y z at i T á r su lá s Tá r su lá si T a n á cs áb an év s o rán v é g z e t t t ev é k en y s é g é rő l. Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Társulási Tanács tagjának beszámolóját a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsában év során végzett tevékenységéről a jegyzőkönyv melléklete szerint elfogadja. Felelős: Határidő: értelemszerűen 3

4 IV. N A P I R E N D Tárgy: Indítványok, javaslatok Előterjesztő: 4.1. Tájékoztatás a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal hulladékgazdálkodási közszolgáltatási kötelező feladat-ellátás tárgyában kelt felhívásáról. ismertette a képviselő-testülettel a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztálya részéről, a képviselő-testületnek címzett szakmai tájékoztatást, melyben ismételten nyomatékosításra kerül, hogy az önkormányzat feladatellátási kötelezettsége és az azért viselendő felelősség abban az esetbe is fennáll, ha hatáskörét társulásra ruházta át. A felhívásban foglaltak szerint, az önkormányzatnak július 1-jéig, a Ht. szerinti hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést, a törvényi feltételeknek megfelelő gazdálkodó szervezettel meg kell kötnie. Amennyiben a kötelezettség teljesítése, a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás keretein belül veszélyeztetettnek látszik, a Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztálya az alábbi lehetőségekre hívja fel a képviselő-testület figyelmét: a képviselő-testület a Társulás számára, az átruházott hatáskör gyakorlásához utasítást adhat, a hatáskört visszavonhatja; a Társulási Tanács és a ZV Zöldvölgy Nonprofit Kft. közötti közszolgáltatási szerződés létrejöttéig, önállóan, vagy más önkormányzatokkal együttműködve lehet olyan közszolgáltatóval szerződést kötni, amely megfelel a Ht. feltételeinek. A elmondta, hogy a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás elnöke arról tájékoztatta a Társulási Tanács tagjait, hogy a ZV Zöldvölgy Nonprofit Kft. már rendelkezik közszolgáltatási engedéllyel és OHÜ minősítéssel. A képviselő-testület az elhangzottakat és a Kormányhivatal szakmai segítségnyújtásában foglaltakat tudomásul vette és aggodalmát fejezte ki, a kötelező feladat-ellátás július 1-jei megvalósíthatóságáról. Mivel további indítvány, javaslat nem volt a a képviselő-testület ülését bezárta. k. m. f. Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző 4

5 Borsod-Abaúj-Zemplén megye SAJÓIVÁNKA község Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete június 18-án megtartott munkaterv szerinti nyílt ülésének: a./ jegyzőkönyve, b./ tárgysorozata, c./ határozata: 32; 33; 34 d./ rendelete: e./ meghívója TÁRGYSOROZAT: Napirend sorszáma Napirend tárgya Előterjesztő 1. A sajókazai Nappali Szociális Központ és Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója évben végzett tevékenységéről. Előterjesztés módja írásban 2. A évi gyermekvédelmi és gyámhatósági tevékenység átfogó értékelése írásban 3. A Társulási Tanács tagjának beszámolója, a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsában év során végzett tevékenységéről. 4. Indítványok, javaslatok 4.1. Tájékoztatás a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal hulladékgazdálkodási közszolgáltatási kötelező feladat-ellátás tárgyában kelt felhívásáról. írásban írásban Sajóivánka, június 24. Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző

6 ELŐTERJESZTÉS SAJÓIVÁNKA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JÚNIUS 18-AI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: /2014/V. MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB I. N API R E N D Tárgy: A sajókazai Nappali Szociális Központ és Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója évi tevékenységéről. Előterjesztő: A döntés formája: határozat Előterjesztést Dr. Herczeg Tibor Juhász Lászlóné készítette: jegyző intézményvezető címzetes főjegyző Szavazás módja: Melléklet: 1. sz. Beszámoló egyszerű többség 2. sz. Határozati javaslat Tisztelt Képviselő-testület! Sajóivánka község Önkormányzata a Kazincbarcikai Kistérség szervezésében jétől, a Sajókaza községi Önkormányzattal létrehozott intézményfenntartó társulás keretei között látja el a családsegítés, házi segítségnyújtás és gyermekjóléti kötelező feladatokat. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (Mötv) 146. (1) bekezdése szerint, a törvény hatálybalépése előtt kötött önkormányzati társulási megállapodásokat a képviselő-testületeknek felül kellett vizsgálni és a törvény rendelkezéseinek megfelelően módosítani e törvény hatálybalépését követő hat hónapon belül. A társult önkormányzatok törvényi kötelezésüknek eleget téve, július 1-jétől Dédestapolcsány - Mályinka - Sajógalgóc - Sajóivánka - Sajókaza - Szuhakálló Vadna Nappali Szociális Központ Intézményfenntartó Társulás keretei között gondoskodnak a feladat-ellátásról. A Szolgálat vezetője az előterjesztés melléklete szerint ismerteti évi tevékenységüket. A beszámoló határozati javaslat szerinti elfogadását javaslom. Sajóivánka, június 2. sk.

7 Határozati javaslat: / ( VI..) H A T Á R O Z A T : A sajókazai Nappali Szociális Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szuhakálló községben végzett évi tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadásáról Sajóivánka községi Önkormányzat Képviselő-testülete a sajókazai Nappali Szociális Központ beszámolóját évi tevékenységéről megismerte, azt elfogadja. Felelős:, jegyző Határidő: azonnal, értelemszerűen

8 Beszámoló a Sajókazai Nappali Szociális Központ 2013 évi tevékenységéről Kezet csak megfogni szabad Elveszíteni vétek Ellökni átok Egymásba simuló kezek tartják össze Az Eget s a Világot. / Albert Camus/ KÉSZÍTETTE: JUHÁSZ LÁSZLÓNÉ 2014

9 Tisztelt Képviselő-testület! A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény életében a 2013 év jelentős átalakulást hozott június 01. alapítási és szeptember 03. bejegyzési dátummal létrejött és megalakult a Dédestapolcsány-Mályinka-Sajógalgóc-Sajóivánka-Sajókaza-Szuhakálló-Vadna Nappali Szociális Központ IntézményfenntartóTársulás A társulás által közösen fenntartott intézmény: Sajókazai Nappali Szociális Központ Az intézmény a társulás valamennyi tagja részére biztosítja házi segítségnyújtást családsegítő szolgáltatást gyermekjóléti szolgáltatást Kizárólag Sajókaza Község közigazgatási területén biztosítja a szociális étkeztetést és az idősek nappali ellátását. Alkalmazott munkamódszerek: A Szociális Központ által alkalmazott munkamódszerek között megtalálható az egyéni esetkezelés, a csoportos szociális munka, a közösségi szociális munka és a team munka. Mivel az intézmény több szolgáltatást biztosít, a vezető értekezletek alkalmával (havi egy, szükség esetén több alkalommal, ill. a folyamatos kapcsolattartáson keresztül) a munkatársaknak lehetőségük nyílik az aktuális problémák megbeszélésére, azok közös megoldására. Az alábbiakban szakfeladatonként kerül bemutatásra a feladatellátás, az intézményben. Idősellátás HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS A házi segítségnyújtás magában foglalja az ellátottak saját lakásukon történő gondozás minden olyan módját és tevékenységeit, melyet az igénylő egészségi állapota, szociális helyzete miatt elvégezni már nem képes. A házi segítségnyújtást megelőzően vizsgálni kell az igénybevevő gondozási szükségletét. A segítségnyújtást a szakvéleményben meghatározott napi gondozási szükségletnek megfelelő időtartamban, de legfeljebb napi négy órában kell nyújtani. Ha a gondozási szükséglet a napi 4 órát meghaladja, az ellátást igénylőt az intézményvezető tájékoztatja a bentlakásos intézmény igénybevételének lehetőségéről. A szolgáltatás igénybevétele önkéntes, azonban 2013 évben térítésköteles. Az ellátást igénylő kérelmére biztosítjuk. Amennyiben az ellátását igénylő cselekvőképtelen, a kérelmet a törvényes képviselője terjesztheti elő. Tárgyi feltételek A gondozónők részére Sajókazán számítógép, nyomtató és internetvonal, állnak rendelkezésre. A társult településeken az irodai és szakmai munkához az eszközöket a Szociális Központ biztosítja (fénymásolás, fax küldés, nyomtatványok, stb) Személyi feltételek:

10 Szociális gondozók: 6 fő főállású gongozó 4 fő részmunkaidős gondozó 1 fő vezető gondozó. Az intézmény vezetője szakvizsgázott szociális munkás. A részmunkaidős gondozókat a kistérségben foglalkoztatjuk. A jogszabályban előírt képesítésnek megfelelő a képzettségük. Gondozott csoportunk általános jellemzőit a következőkben tudom összefoglalni. TELEPÜLÉS Gondozási naplóban szereplő látogatások száma Átlag gondozotti létszám/nap Igénylők száma összesen Mályinka Dédestapolcsány Szuhakálló Sajógalgóc Sajóivánka Sajókaza ,6 9,33 7,56 6,44 2,99 24, Összesen: ,72 68 Forrás: Nappali Szociális Központ idősellátás statisztika 2013 évben összesen 77 főt láttunk el, évközben ellátása 26 főnek szűnt meg, az ellátásba 21 fő került be. Az átlag életkor 77,03 év, 93 éves a legidősebb ellátottunk a legfiatalabb gondozottunk 64 éves ő pszichiátriai beteg. A nemek arányát vizsgálva 15 férfi és 52 női gondozott van. Gondozási szükségletük átlagosan 1,5óra, de találunk közöttük 4 órás gondozásra szorulókat is. Betegségeik a következőképpen alakulnak. Magas vérnyomásban szenvedők aránya 62%, ízületi fájdalom, mozgásszervi problémák 87%, de előfordul másodlagos vakság, cukorbetegség, demencia, depresszió, tumor, agylágyulás, inkontinencia, agyvérzés utáni állapot, amputáció, de magas a szív és érrendszeri elváltozások száma. a NemzetiRehabilitációs és Szociális Hivatal TAJ alapú ellátotti nyilvántartó rendszert működtet A rendszer kidolgozásával az NRSZH célja az volt, hogy kiszűrje azokat az ellátást igénybevevőket, akik több ellátótól is igénybe veszik ugyan azt a típusú ellátást,illetve az jelezze ezek összeütközését. A napi ellátotti regisztrációs kötelezettségének az intézmény maradéktalanul eleget tesz. CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLTATÁS Az évi III. szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény, kötelező települési önkormányzati feladatként írja elő a Családsegítő Szolgáltatás működtetését. A szolgáltatás biztosítása a Gyermekjóléti Szolgálattal együtt, Sajókaza, Petőfi út.7sz. alatti szépen felújított irodájában heti 3 alkalommal történik. Hétfő-péntek 8-tól 12

11 óráig,szerdai napokon 8-12-ig ig. A társult településeken a szakmai programban meghatározottak szerint nyújtjuk a szolgáltatást. A kliens körünk jellemzői 35 év felettiek adják a klienseink zömét ügyfeleink2/3-a 8 osztállyal,vagy kevesebbel rendelkezik A többségük tartós munkanélküli illetve nyugdíjas Jellemző az alacsony jövedelem, eladósodás, elszegényedés Szenvedélybetegség, mentális, pszichés problémák Munkaképesség csökkenése (megváltozott munkaképességű személyek ellátása iránti kérelmek benyújtása) Egyéb egészségügyi problémák Családi kapcsolatok rendezetlensége A családgondozás igénybevétele önkéntességen alapul, térítésmentes, a település lakói bármilyen problémával fordulhatnak a Családsegítő Szolgálathoz. Ha a kliens problémája helyi szinten nem kezelhető, illetve meghaladja a szociális szakember kompetenciáit egyéb intézménybe, szakemberhez ( pszichológus) való irányítással is segítséget nyújtunk. Az adminisztratív feladatokon túl a családsegítő szolgáltatás összetett feladatokat lát el. Többek között magában foglalja az életvezetési és egyéb tanácsadást, információnyújtást, tájékoztatást az igénybe vehető ellátásokról. A kliens egy adott problémával érkezik hozzánk, ezt osztja meg a családgondozóval. A családgondozás folyamán aztán kiderülhetnek más problémák, illetve az alapprobléma elemzésénél mélyebb okokra lelnek, és azt kell kezelni. Gyakori, hogy egészen más jellegű lesz az esetkezelés, mint amit a hozott probléma alapján várni lehetett volna. A családsegítő szolgáltatást igénybevevők száma településenként Szuhakálló Vadna Sajógalgóc Sajóivánka Férfi 27 fő 1 Nő 66 fő Összesen: 93 fő Forrás: Nappali Szociális Központ Családsegítő szolgálat statisztika Családsegítés forgalma A szolgálatnál megfordult kliensek száma 780 fő Forgalomszám 1399fő Azon esetek száma ahol a szakmai tevékenység egy 227 fő találkozás kapcsán tett intézkedéssel nem zárható le Ügyintézés 460 fö Információ nyújtás 167fő Foglalkoztatással kapcsolatos problémák 126 fő Anyagi problémák 412fő Családi-kapcsolati problémák 60fő Több probléma együttes előfordulása 280 Forrás: Nappali Szociális Központ Családsegítő szolgálat statisztika A forgalmi napló alapján problématípus szerint visszakövethető, hogy az ügyfelek milyen problémával keresték fel a Családsegítő Szolgálatot. A napi ügyfélforgalom ez évben is jelentős volt. Szolgálatunk a legtöbb esetben a hivatalos dokumentumok beszerzésében és azok kitöltésében nyújt segítséget, mint például a megváltozott munkaképességű személyek ellátása, családi támogatási ellátások, személyi okmányok igénylése, végrehajtással kapcsolatos ügyintézések. A 2013 as évben jelentős volt a csoportokban végzett munkánk. Szociális és mentálhigiénés /WÉK/csoport a munkatársaknak és a jelzőrendszeri tagoknak nyújtott segítséget, a résztvevők meghatározott, a mindennapi életben alkalmazható készségeket sajátíthattak el. Önsegítő csoport/ munkanélkülieknek/ A foglalkozások célja az

12 volt,hogy konkrét információkat, ismereteket nyújtsanak, valamint annak felismertetése,hogy saját erejük és tudásuk nélkül nem tudnak javítani a helyzetükön, hiszen sokan teljes egészében az államtól vagy az önkormányzattól várják sorsuk jobbra fordulását. Mediáció: Problémamegoldó foglalkozás jelentése, közvetíteni, békíteni. Csoportokban végzett családsegítő tevékenység Csoportokban történő esetkezelés jellege Csoportok száma Résztvevők száma 1 Szociális és mentálhigiénés /WÉK/ Önsegítő csoport/ munkanélkülieknek/ Mediáció Összesen: Forrás: Nappali Szociális Központ Családsegítő szolgálat statisztika GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS A gyermekjóléti szolgáltatás célja, a gyermekek és fiatalok testi, érzelmi, értelmi és erkölcsi fejlődését veszélyeztető tényezők mielőbbi felismerése és a veszélyeztetetés megszüntetése. A legfontosabb cél, amiért a gyermekjóléti szolgáltatás létrejött, a gyermeki jogok védelme. A gyermekjóléti szolgálat - összehangolva a gyermekeket ellátó egészségügyi és nevelési-oktatási intézményekkel, illetve szolgálatokkal - szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat végez. Tevékenysége körében: folyamatosan figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek szociális helyzetét, veszélyeztetettségét. A Gyermekjóléti Szolgálatnak koordináló funkciója van a gyermekekkel kapcsolatban álló intézmények között, illetve fontos szerepe van a prevenció területén. Évente egy alkalommal a törvény által előírtak szerint konferenciát tartunk a jelzőrendszer tagjainak, minimum 6 alkalommal, illetve, ahogy a problémás esetek megoldása kívánja szakmaközi megbeszélést tartottunk. Problémás esetek alkalmával esetkonzultációt és esetkonferenciát hívunk össze az érintett szakemberek, illetve az érintett család részvételével. A gyermekjóléti szolgálat munkája négy fő tevékenységből áll össze: a gyermekek családban történő nevelkedésének elősegítése - a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése - a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése és a családjából kiemelt gyermek visszahelyezésének érdekében végzett munka A veszélyeztetettség okainak részletezése: Gyermeknevelési problémák: Jellemző a csavargás, szülő és gyermek közötti konfliktus, alkohol, cigaretta, drogfogyasztás, valamint a tankötelezettség teljesítésének az elmulasztása. A szülők a megoldási lehetőségeket nem találják, ebben kell segítséget nyújtani számukra, továbbá a helytelen gyermeknevelési módszerek elkerülése érdekében szükséges a családgondozó beavatkozása. Szintén probléma a családban, hogy sok a gyermek, a szülő nem tud kellően oda figyelni az iskoláskorú gyermek iskolai előmenetelére. Nem tudja nyomon követni, gyermeke mivel tölti szabadidejét, mert energiáit leköti a többi, kisebb gyermekek gondozásával járó teendők. Családi konfliktus:

13 A szülők közötti konfliktusok általában családon belül maradnak. A gyermek viselkedésével jelzi a problémát, ami inkább lelki bántalmazás és érzelmi elhanyagolás. Egyre komolyabb probléma, hogy a kiskorú gyermek bántalmazza társait. Agresszív viselkedést mutat iskolában, utcán, otthonában egyaránt. A konfliktusnak ezen formája nem marad rejtve, mert a jelzőrendszer tagjai a probléma megjelenését követően a lehető leghamarabb jeleznek. Szülő vagy család életvitele, valamint anyagi természetű problémák: Gyakori problémaként jelentkezik a szülők nem megfelelő életvitele. Nagyon sok család küzd a létfenntartást veszélyeztető anyagi problémával, ami elmélyül, illetve tartóssá válik, ezáltal befolyásolja a gyermekek életminőségét. A szülők helytelen életvitele, a nem megfelelő pénzbeosztás mellett a családok életét nehezíti a meggondolatlan gyermekvállalás is. A szülők nem gondolják át, hány gyermek gondozásáról, neveléséről tudnak megfelelően gondoskodni. Túlzsúfoltak a lakások, szemetesek, elhanyagoltak a lakókörnyezetek. Egyéb: Nagy problémát jelent a tankötelezettség elmulasztása. Sok fiatalkorú nem érzi kötelességének a tanórákon való részvételt. A helyzet megoldásához a szülők együttműködésére is szükség lenne, de ők maguk sok esetben tehetetlenek, esetleg egyetértenek a lógással. Sajnos nem tekintik értéknek a tanulást, szakma megszerzését, sok esetben az általános iskolai tanulmányok befejezését sem tartják fontosnak. A kamaszlányok éves korban gyermeket vállalnak, így tanulmányaikat a legtöbb esetben nem folytatják. A gyermekek egyre fiatalabb korban válnak bűnelkövetővé. A deviáns, társadalomellenes viselkedések már egészen fiatalkorban, a kis kamaszkor elején jelentkeznek. A legnagyobb problémát az jelenti, hogy a szülők az esetek többségében szintén az agresszív viselkedés tanúsításában látják a problémák, konfliktusok megoldását. A fent felsorolt problémák zömmel Sajókazán fordulnak elő, de elvétve a társult településeken is találkozunk velük. /pl: Sajóivánka külterület. STATISZTIKAI ADATOK 2013évben Alapellátás keretében ellátott 69 fő Védelembe vétel keretében ellátott 66 fő Szakellátásban élő 26 fő Utógondozás 1 fő 2013-es évben bűncselekmény elkövetése miatt gondozásba kerülő 38 fő gyermekek száma Ebből gyermekkorú 8 fő Összesen: 200 fő Forrás: Nappali Szociális Központ gyermekjóléti szolgálat statisztika Gyermekjóléti szolgáltató tevékenység a kezelt problémák típusa szerint: Szolgáltató tevékenység megnevezése Kezelt problémák száma Anyagi, megélhetési 705 Gyermeknevelési 876 Gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség 5 Magatartászavar, teljesítményzavar 209 Családi konfliktus 57 Szülők, család életvitele 468 Szülői elhanyagolás 156 Családon belüli bántalmazás 0 Fogyatékosság, retardáció 4 Szenvedélybetegségek 22 Összesen 2681 Forrás: Nappali Szociális Központ Gyermekjóléti szolgálat statisztika Prevenciós szolgáltatások adatai Megnevezés Szakmai tevékenységek halmozott száma Szolgáltatásban részesülők halmozott száma

14 Játszóház Klub, csoport/ Baba- Mama; Kamasz Korrepetálás Iskolai szünidős foglalkozások Összesen Forrás: Nappali Szociális Központ Gyermekjóléti szolgálat statisztika A társult településeken 2013 évben Szuhakálló Vadna Sajógalgóc Sajóivánka Alapellátás 9 fő Védelembe vétel 1 fő 1 7 Szakellátásban élő 2 fő 5 Utógondozás 0 fő Családba fogadás miatt nyilvántartott 0 fő Összesen: 12 fő ebből Pártfogói felügyelet alatt álló: 1 fő Forrás: Nappali Szociális Központ Gyermekjóléti szolgálat statisztika Szuhakállóban a gyerekek elhanyagoltsága miatt időszakosan megjelenő probléma a tetvesség. Általában ugyanazon gyermekeknél jelentkezik, visszatérő rendszerességgel, annak ellenére, hogy a Védőnői Szolgálattal közösen minden rendelkezésre álló módon próbáljuk ezt megszüntetni. A szülők partnerek a lekezelésekben, viszont a megelőzésben nem jeleskednek. Iskolai hiányzás ritka esetekben fordul elő. Az ellátott családok együttműködőek. A helyi óvodával, iskolával és az egészségügyi szolgáltatókkal jó kapcsolata van a szolgálatunknak. Minden esetben segítőkészek. Játszáházak: A Sajókazai Nappali Szociális Központ munkatársai a TÁMOP- Családi Közösségi Kezdeményezések és Programok Megerősítése Szuha-, Bán-Sajó-, és Rudavölgyben című pályázat keretében, Sajókazán kívül a társult településeken is meg tudta szervezni a játszóházi programjait. Vadnán és Galgócon a gyermeknapi rendezvényhez kötődve, Szuhakállóban a karácsonyi ünnepeket megelőzően. Múcsonyban Családi Napot szerveztünk a három völgy lakóinak,melyen a sajókazai és társult településeken élő családok szép számmal részt vettek. Klub csoportjaink: Családi/szülői klubfoglalkozás:(baba- Mama) Meghitt szeretetteljes hangulatban az igényekhez igazítva folyt a tevékenység. A településen tevékenykedő védőnők is segítettek a szervezésben, s hasznos tanácsokkal látták el a szülőket. Kamaszfoglalkozás: Az életút című foglalkozást év közötti kamaszoknak szerveztük. Tapasztalataink alapján a legveszélyeztetettebb korosztály a kamaszoké. A tanácsadás során különböző önismereti kérdőíveket, teszteket töltöttünk ki, amellyel a kamaszok, önismeretének bővítését, reális pályaválasztási döntését segítettük elő. Sokszor érzelmi nehézségeinek kezelésében, személyes problémái megértésében kaptak segítséget, olykor megoldást. A csoportos forma biztosította a problémák hatékony kezelését. Családi Gazdálkodási csoport: A lakosság gazdasági öngondoskodási képessége nem megfelelő szintű. Az egyének vagy családok téves vagy megalapozatlan döntései komoly terheket rónak a családokra, az önkormányzatokra a szociális ellátókra. A prevenciós munka a legtöbb családsegítő szolgálatnál elmarad az anyagi és a humánerőforrás hiánya miatt. Ezért kiemelkedő jelentőségű a pályázati program keretében megvalósuló tréning ismeretátadással, valamint az egyéni tanácsadás a családi gazdálkodás témakörében. Köszönöm a munkatársak lelkiismeretes munkáját. Összegzés: Az utóbbi években a szociális feladatokat ellátó intézmény tárgyi feltételei jelentősen javultak, köszönhetően a különböző pályázati lehetőségeknek és az ahhoz biztosított önkormányzati támogatásoknak

15 A tárgyi eszközök tekintetében szinte minden szolgáltatás rendelkezik a legszükségesebb irodai infrastruktúrával, de számítógép, nyomtató, fénymásoló fejlesztése, beszerzése, cseréje mindig szükséges. A beszerzésnek alapvető indoka, hogy a folyamatos jogszabályi változások az adminisztráció terén egyre nagyobb terhet rónak a szolgáltatókra./ TEVADMIN,kenyszi számítógépes jelentési rendszer bevezetése, minden szolgáltatási területen, térítési díj program átvétele./ A gondozási szükséglet vizsgálatának kérelméhez csatolni kell meghatározott iratok pl. leletek másolatát, a szolgáltatásokhoz többféle formanyomtatvány kitöltése, nyilvántartások vezetése szükséges, amelyekhez jelentős segítséget nyújt a számítógépes háttér. Elengedhetetlen továbbá a fénymásoló is, mert a gondozási szükséglet vizsgálatát követően az értékelő adatlap egy másolati példányát a megállapodást az ellátott részére át kell adni. Az intézményben mind az idős ellátások, mind a családsegítés és a gyermekjólét kapcsán nagy figyelmet fordítunk a jó színvonalú, minőségi szolgáltatás közvetítésére, az ellátottak jogainak érvényesítésére, a társult települések lakosainak a szolgáltatásokkal kapcsolatos tájékoztatására. Összességében elmondható, hogy az intézmény dolgozói a rájuk nehezedő, egyre bővülő feladatokat megfelelő szakmai színvonalon látják el. A jogszabályokban előírtak szerint működünk, elmondható, hogy a jelentős jogszabályi változásokat átvettük, a változtatásokat folyamatosan figyelemmel kísérjük, és a lehetőségekhez képest a szolgáltatások folyamatos fejlesztésére törekszünk. Az ellenőrzések, a jogszabályi változások és az adminisztrációs terhek sokasága ellenére a szolgáltatások folyamatos működése biztosított. Kérem Önöket a Sajókazai Nappali Szociális Központ beszámolójának megvitatására, majd annak elfogadására. Tisztelettel : Juhász Lászlóné intézményvezető

16 16 ELŐTERJESZTÉS SAJÓIVÁNKA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JÚNIUS 18-AI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: /2014/V. MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB II. NAPIREND Tárgy: Átfogó értékelés Sajóivánka községi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak évi ellátásáról. Előterjesztő: A döntés formája: határozat Dr. Herczeg Tibor Előterjesztést jegyző Szavazás módja: készítette: címzetes főjegyző egyszerű többség Melléklet: Tisztelt Képviselő-testület! 1. sz. Határozati javaslat 2. sz. Értékelés A Gyvt. 96. (6) bekezdése szerint: A települési önkormányzat és állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-éig - a külön jogszabályban meghatározott tartalommal - átfogó értékelést készít. Az értékelést - települési önkormányzat esetén a képviselő-testület általi megtárgyalást követően - meg kell küldeni a gyámhatóságnak. A gyámhatóság az értékelés kézhezvételétől számított harminc napon belül javaslattal élhet a települési önkormányzat, illetve állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv felé, amely hatvan napon belül érdemben megvizsgálja a gyámhatóság javaslatait és állásfoglalásáról, intézkedéséről tájékoztatja. Az értékelés tartalmi követelményeit a 149/1997.(IX.10.) Korm. Rendelet 10. sz. melléklete határozza meg, az alábbiak szerint: 1.A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira. 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása: - a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesültek száma, kérelmezőkre vonatkozó általánosítható adatok, elutasítások száma, főbb okai, önkormányzatot terhelő kiadás nagysága,

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án, 8:00 kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 27-én 16.00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

IKT. SZ: 1016-5/2012. Tárgy: Átfogó értékelés Szuhakálló községi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2011. évi ellátásáról.

IKT. SZ: 1016-5/2012. Tárgy: Átfogó értékelés Szuhakálló községi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2011. évi ellátásáról. ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. MÁJUS 31-I MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 1016-5/2012. MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB I I I. N A P I RE N D Tárgy: Átfogó

Részletesebben

E L Ő T ER J E S Z T É S

E L Ő T ER J E S Z T É S Kéthely Község Önkormányzatának Polgármestere 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. Tel.: 85/539-036 Ügyiratszám: 1182/1/2015. 2. számú előterjesztés E L Ő T ER J E S Z T É S Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS. Csanádpalota Város Önkormányzat. gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak. 2013. évi ellátásáról

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS. Csanádpalota Város Önkormányzat. gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak. 2013. évi ellátásáról ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS Csanádpalota Város Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2013. évi ellátásáról A beszámolót készítette: Besenyi Ildikó igazgatási csoportvezető A beszámoló elkészítéshez

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. június 3.-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. június 3.-i nyilvános ülésére 1. napirend Ügyiratszám 2/162-25 /2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. június 3.-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Beszámoló a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről Bucsa Község Önkormányzata GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 96.. (6) bekezdése alapján 2011.05.16. Tisztelt Képviselő

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány Kossuth L. u. 18. titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040., Fax: 24/521-056. www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata

Részletesebben

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat Gyermekvédelmi beszámoló 2013. év Az 1997. évi. XXXI. törvény 96.. (6) bekezdése szerint a helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Részletesebben

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA B E S Z Á M O L Ó. 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA B E S Z Á M O L Ó. 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA B E S Z Á M O L Ó 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 2 Bevezetés Az önkormányzat gyermekvédelmi feladatait a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat 2014. évi gyermekvédelmi beszámolója Az 1997. évi. XXXI. törvény 96.. (6) bekezdése szerint a helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Részletesebben

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu 41. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2015. április 17-i ülésére Tárgy: Beszámoló az

Részletesebben

1-lumánsegítő és Szociális Szolgálat. beszámolója) tevékenységéről szóló beszámoló) Evangélikus Német Nemzetiségi Ovoda. gyermekvédelmi beszámolója)

1-lumánsegítő és Szociális Szolgálat. beszámolója) tevékenységéről szóló beszámoló) Evangélikus Német Nemzetiségi Ovoda. gyermekvédelmi beszámolója) - egyéb, - a fejezete). a meg l-loffinann Szilvia Ovodavezető (.Katicabogár Ovodai Intézménye gyermekvédelmi beszámolója) 1-lumánsegítő és Szociális Szolgálat Kovács Edina Igazgató (Beszámoló 3., 6. fejezete,

Részletesebben

Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásának átfogó értékelése

Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásának átfogó értékelése Maroslele község Polgármesterétől 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 62/256 033 E-mail: marosleleph@vnet.hu ELŐTERJESZTÉS /2013. Üi.: Schulcz Katalin Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének E l ő t e r j e s z t é s Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 23-i ülésére Tárgy: Beszámoló - átfogó értékelés - Zirc városban végzett gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése 2014. évre vonatkozóan

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése 2014. évre vonatkozóan Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal 3145. Mátraterenye, Kossuth út 178. Tel: 32/362-169. Fax:32/362-305. e-mail:titkarsag@matraterenye.hu A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. április 23-án a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendes nyílt ülésének

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. április 23-án a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendes nyílt ülésének EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. április 23-án a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendes nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T

Részletesebben

TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT LESENCEISTVÁND. 8319 Lesenceistvánd, Kossuth út 145. Tel./fax: 87/436-151 e-mail: korjegyzoseg@lesenceistvand.

TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT LESENCEISTVÁND. 8319 Lesenceistvánd, Kossuth út 145. Tel./fax: 87/436-151 e-mail: korjegyzoseg@lesenceistvand. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT LESENCEISTVÁND 8319 Lesenceistvánd, Kossuth út 145. Tel./fax: 87/436-151 e-mail: korjegyzoseg@lesenceistvand.hu K I V O N A T LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Nagy György Miklósné igazgató Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság

Nagy György Miklósné igazgató Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2009. évi ellátásának átfogó értékelése Előkészítette: Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyző Tárnok Lászlóné aljegyző Igazgatási osztály munkatársai Véleményező

Részletesebben

B e s z á m o l ó. az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

B e s z á m o l ó. az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Fodorné Szabó Mária B e s z á m o l ó az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Részletesebben

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni! A döntéshez egyszerű többség szükséges!

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni! A döntéshez egyszerű többség szükséges! ELŐTERJESZTÉS Szatymaz Község Képviselő-testületének Előterjesztő: Mákos Istvánné jegyző Tárgy: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatellátás 2014. évi átfogó értékelése Iktatószám: 446/2015/C1 Melléklet:

Részletesebben

B e s z á m o l ó. az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

B e s z á m o l ó. az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Fodorné Szabó Mária B e s z á m o l ó az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Tisztelt

Részletesebben

PÁPA VÁROS JEGYZŐJE 59. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-025 Fax: 89/313-989 E-mail: jegyzo@papa.hu

PÁPA VÁROS JEGYZŐJE 59. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-025 Fax: 89/313-989 E-mail: jegyzo@papa.hu PÁPA VÁROS JEGYZŐJE 59. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-025 Fax: 89/313-989 E-mail: jegyzo@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. május 9-i ülésére Tárgy: Beszámoló az önkormányzat

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2015. május 13. napján tartandó Képviselő-testületi ülésre. Készítette: Dobrosiné Ladjánszki Tímea intézményi referens Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 50. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2010. május 6-i ülésére Tárgy: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28-án tartandó ülésére.

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28-án tartandó ülésére. Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588 400 * Fax.: 52/588 405 e mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. május 29-én tartandó ülésére.

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. május 29-én tartandó ülésére. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014.

Részletesebben

Bököny Község Önkormányzat Polgármesterétől 4231 Bököny, Kossuth u. 3. Tel., fax: (42) 566-000; E-mail: polgármester@bokony.hu

Bököny Község Önkormányzat Polgármesterétől 4231 Bököny, Kossuth u. 3. Tel., fax: (42) 566-000; E-mail: polgármester@bokony.hu Bököny Község Önkormányzat Polgármesterétől 4231 Bököny, Kossuth u. 3. Tel., fax: (42) 566-000; E-mail: polgármester@bokony.hu Ügyiratszám: 1- /2014. Tárgy: Meghívó M E G H Í V Ó Bököny Község Önkormányzat

Részletesebben