A közoktatási jogszabályok évi módosítása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A közoktatási jogszabályok 2008. évi módosítása"

Átírás

1 A közoktatási jogszabályok évi módosítása Petróczi Gábor igazgató, tanügy-igazgatási szakértő címzetes főiskolai docens Ságvári Endre Gimnázium, 3700 Kazincbarcika, Jószerencsét u. 2. Tel: , Fax: Eszterházy Károly Főiskola 1 A közoktatási jogszabályok évi legfőbb módosításai A legfontosabb változást hozó területek: az óvodáztatási támogatás bevezetése a szülői együttműködési kötelezettségek bővülése az egységes óvoda-bölcsőde intézménye a középiskolai felvételi rendszer változása a főigazgatói, igazgatói megbízás az általános iskolai felvételi körzetek szabályai a szülői jogok és kötelességek új szabályai a kötelező véleményezési eljárás rendje Eszterházy Károly Főiskola 2 Az óvodáztatási támogatás bevezetése, Kt. 13. (7) a HHH gyermek szülőjét óvodáztatási támogatás illeti meg, ha gyermekét legkésőbb a 4. életévében beíratja az óvodába a támogatás először 2009 júniusában fizethető a legalább 3 éves beíratott, az óvodába legalább 3 hónapja járó gyermek után azt is megilleti, aki január 1-je előtt íratja be a gyermekét az ellátás részleteit a gyermekvédelmi törvény és a költségvetési törvény határozza meg, 2009-ben: a támogatás első alkalommal Ft, majd Ft az önkormányzat természetbeni támogatásként is adhatja Eszterházy Károly Főiskola 3 1

2 Az egységes óvoda től bölcsőde A helyi önkormányzatok kötelező feladata a bölcsődei és óvodai elhelyezés biztosítása. Az többcélú intézmények köre 2009-től bővül az egységes óvodai és bölcsődei feladatokat ellátó intézménnyel. Az egységes óvoda-bölcsőde akkor hozható létre, ha az önkormányzat nem köteles bölcsődét működtetni, a gyermeklétszám nem teszi lehetővé az óvodai és bölcsődei csoport külön indítását minden helyben lakó gyermek óvodai felvétele teljesíthető Eszterházy Károly Főiskola 4 A többcélú intézmények kötelező dokumentumai A Kt. módosított 33. (7) bekezdése világossá tette, hogy a többcélú közoktatási intézményekben: egységes SzMSz-t egységes pedagógiai programot egységes házirendet egységes minőségirányítási programot kell készíteni. Az ÁMK-ban egy egységes pedagógiai-művészeti programot kell készíteni Eszterházy Károly Főiskola 5 Főigazgatói, igazgatói megbízás Főigazgató bízható meg az intézmény vezetésével, ha az intézmény tagintézményei különböző településeken vannak a többcélú intézmény egy településen lévő tagintézményeinek száma több mint öt ha a többcélú intézmény szakmai tekintetben önálló intézményegységeinek száma meghaladja az ötöt ha az alapító okirat szerint felvehető létszám eléri az főt Ekkor az intézményegységek, tagintézmények vezetésével igazgató, óvodavezető bízható meg. Eszterházy Károly Főiskola 6 2

3 Az intézményvezetői megbízás eljárási szabályai Módosultak az intézményvezetői megbízást megelőző eljárás nyilvánossági szabályai Nyilvános adatnak minősül a továbbiakban: az intézményvezetői megbízás céljából benyújtott pályázat a véleményezésre jogosultak által kialakított vélemény a vélemény kialakításával kapcsolatos szavazás eredménye A nyilvános adatot az intézmény honlapján, ennek hiányában a helyben szokásos módon nyilvánosságra kell hozni! Eszterházy Károly Főiskola 7 A nem szakrendszerű oktatás ben megváltozott a K.t (1) bek. 34. pontjában a szakrendszerű oktatás fogalma: szakrendszerű oktatás: ha az egyes tantárgyakat, műveltségi területeket, tantárgyi modulokat több, az egyes tantárgyak oktatására jogosító megfelelő végzettséggel és szakképzettséggel rendelkező pedagógus tanítja; a nem szakrendszerű oktatásban a Nemzeti alaptantervben meghatározott kulcskompetenciák fejlesztése folyik; Eszterházy Károly Főiskola 8 A nem szakrendszerű oktatás bevezetése 2008/2009-től Az 5-6. évfolyamokon való bevezetés 2008/2009. tanévtől felmenő rendszerben történik. Kik taníthatnak a nem szakrendszerű oktatásban? a tanító szakképzettséggel rendelkezők akik elvégezték a 120 órás akkreditált továbbképzést A pedagógiai program módosításának határideje szept.30. volt. Eszterházy Károly Főiskola 9 3

4 A középiskolai felvételi rend A 2008/2009-es tanévtől jelentősen megváltozik a középiskolák felvételiztetési rendje A 6 és 8 osztályos képzésre jelentkezők számára nem lehet szóbeli vizsgát szervezni tehát itt vagy a tanulmányi eredmények, vagy az egységes írásbeli eredményei alapján lehet dönteni A 4-5 évf. képzésre jelentkezők esetén a döntés: a tanulmányi eredmények a tanulmányi eredmények és az egységes írásbeli vagy ezen felül a szóbeli meghallgatás alapján történhet. Az egységes írásbelit mindkét tárgyból meg kell szervezni Eszterházy Károly Főiskola 10 A felvételi tájékoztató Jelentősen szigorodtak a középiskolák felvételi tájékoztatójával kapcsolatos követelmények A tájékoztatót október 31-ig el kell készíteni (mint eddig) a tájékoztatót a középiskola honlapján meg kell jelentetni, a tájékoztatót a KIR-ben is meg kell jelentetni. Meg kell jelentetni a jelentkezők rangsorolásának módját tekintettel az sni-sekre vonatkozó értékelési szabályokra. Szóbeli vizsga esetén a vizsga pedagógiai program alapján meghatározott követelményeit. Eszterházy Károly Főiskola 11 Az azonos pontszámú tanulók Ha a felvételi eljárás során két tanuló azonos pontszámot ér el, előnyben kell részesíteni: a halmozottan hátrányos helyzetűeket, ezt követően a helyi lakosokat, azt, akinek sajátos helyzete ezt indokolja. A sajátos helyzet fogalmát az iskola házirendjében kell szabályozni! (?) A fentiek szerint minden középiskolának módosítania kell a házirendjét! Eszterházy Károly Főiskola 12 4

5 A helyi vizsgaszabályzat megalkotása Tanulmányok alatti vizsgáknak nevezzük: az osztályozó, különbözeti és javító vizsgákat A tanulmányok alatti vizsgákra vonatkozó új jogszabály a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet (új) 9. sz. melléklete a fenti szabályozás december 29-től hatályos az eddigiekben az ilyen vizsgákra az alapműveltségi vizsga vizsgaszabályzatát kellett alkalmazni A jogszabály előírja, hogy minden intézménynek szabályoznia kell a tanulmányok alatti vizsgák rendjét. Ez jellemzően a vizsgaszabályzat megalkotásával lehetséges Eszterházy Károly Főiskola 13 Mit szabályoz a helyi vizsgaszabályzat? A vizsgaszabályzatnak tartalmaznia kell az egyes vizsgatárgyak követelményeit itt célszerű az iskola pedagógiai programjára utalni az egyes vizsgatárgyak vizsgarészeit írásbeli vagy/és szóbeli vagy/és gyakorlati az egyes vizsgatárgyak értékelési rendjét a jogszabály keretei között a vizsgák helyi rendjét a vizsgázók számára legfontosabb tudnivalókat Eszterházy Károly Főiskola 14 Az írásbeli és szóbeli előírásai Az írásbeli, szóbeli és gyakorlati vizsgára vonatkozóan számos kötelező szabályt tartalmaz a rendelet, így pl.: az írásbeli vizsgák hossza nem lehet több 45 percnél kivéve a magyar nyelv és irodalom (!) vizsgatárgyat a szóbeli vizsgák hossza nem lehet több 10 percnél egy vizsgázó számára egy napon legföljebb 2 írásbeli vizsgát legföljebb 3 szóbeli vizsgát lehet megtartani A szóbeli vizsgára legalább 20 perc felkészülési időt kell biztosítani! Eszterházy Károly Főiskola 15 5

6 A közérdekű igény szülői érvényesítési joga, Kt. 13. (6) A szülők joga a panasz, közérdekű igényérvényesítés E jog alapján a szülő eljárást indíthat, vizsgálatot kezdeményezhet az intézmény vezetőjénél, fenntartójánál, a jegyzőnél, az Oktatási Hivatalnál minden olyan esetben, amikor konkrétan nem határozhatók meg a jogaikban sértett személyek A közérdekű bejelentés olyan körülményre hívja föl a figyelmet, amelynek orvoslása a közösség vagy az egész társadalom érdekét szolgálja évi XXIX. tv Eszterházy Károly Főiskola 16 A szülői kötelezettségek bővülése, Kt. 13. (8) Az iskolai agresszió terjedéséhez kapcsolódik a Kt. új szabályozása a szülői kötelezettségek bővítésével A szülő kötelessége, hogy megjelenjen a nevelési tanácsadáson biztosítsa gyermekének az iskolapszichológusi vizsgálaton és a fejlesztő foglalkozásokon való részvételt ha erre a tanulóval foglalkozó pedagógusok kezdeményezésére a nevelőtestület javaslatot tesz A jegyző hatósági eljárásban kötelezheti a szülőt. Eszterházy Károly Főiskola 17 A véleményezési eljárás A K.t 102. (3) bek. alapján a fenntartó a közoktatási intézmény megszüntetésével, átszervezésével, feladatának változásával nevének megállapításával, költségvetésének meghatározásával, vezetőjének megbízásával vagy annak visszavonásával kapcsolatos döntése előtt köteles beszerezni az alkalmazotti közösség az iskolaszék, a szülői szervezet és a diákönkormányzat véleményét Ehhez minden információt hozzáférhetővé kell tenni! Eszterházy Károly Főiskola 18 6

7 A minőségértékelési program K.t. 40. (11): Az IMIP től bővült: a vezetők és pedagógusok teljesítményértékelésének szempontjai, az értékelés rendje a teljes körű intézményi önértékelés módszereinek, periódusainak meghatározásával Az IMIP végrehajtását 2009-től évente értékeli a nevelőtestület, figyelembe véve az egyes tanulók és osztályok fejlődését. az értékelést meg kell küldeni a szülői szervezetnek, amely írásban értékeli az intézmény teljesítményét mindkét értékelést meg kell küldeni a fenntartónak Eszterházy Károly Főiskola 19 A pedagógus teljesítményértékelés indítása szeptember 1-jétől kötelező a pedagógus teljesítményértékelési rendszer bevezetése a rendszer leírása az IMIP-ben található nagy figyelmet kell(ett) fordítani a racionális, végrehajtható program elkészítésére a tanév indításakor meg kell beszélni a működtetési metódust ki kell alakítani egy jól működő, egyszerű értékelési rendszert ki kell tűzni azok körét, akik értékelésére sor kerül. Eszterházy Károly Főiskola 20 A gyakornoki idő bevezetése 2007-től Hatályát vesztette a Kjt. 17. (9) bek., mely szerint a pályakezdőt egy év határozott időre kellett fölvenni! Helyette a Kjt. bevezeti a kötelező 3 éves gyakornoki idő kitöltését, ha a pedagógusnak nincs 3 év gyakorlata szeptember 1-jétől munkaköre tanár, besorolása F1, H1, stb. nincs külön gyakornoki munkakör kinevezésében meg kell jelölni a gyakornoki időt a gyakornoki idő gyakornoki vizsgával zárul eredménye: megfelelt v. nem felelt meg. ha nem felelt meg: 10 nap múlva megszűnik a jogviszonya A gyakornokhoz szakmai vezetőt kell kijelölni! Eszterházy Károly Főiskola 21 7

8 A kötelező próbaidő kikötése Kjt. 21/A., 2007-től A pedagógusok és egyéb közalkalmazottak számára az alkalmazáskor legalább 3 hónap, maximum 4 hónap próbaidőt ki kell kötni a munkaszerződésben. A próbaidő alatt a munkaszerződést bármelyik fél indokolás nélkül azonnal megszüntetheti, a próbaidő meghosszabbítása tilos. Mikor nem kell próbaidőt kikötni: azonos felek közti újabb kinevezés esetén áthelyezés esetén meghat. feladatra szóló határozott idejű kinevezés esetén ha a végzős hallgató ott gyakorolt legalább 4 hónapig Eszterházy Károly Főiskola 22 A pedagógus bérpolitika 2009-től kiegészítő illetmények bevezetését tervezi a kormány a pályakezdő pedagógusok kiegészítő illetménye főiskolai diplomával Ft, egyetemivel Ft fokozatosan közelít a fizetési osztály 8. fokozatához a hírek szerint felmenő rendszerben vezetik be intézményvezetők kiegészítő illetménye havi eft HHH gyermekekkel foglalkozó pedagógusok kiegészítő illetménye a garantált illetmény %-a Forrás: Eszterházy Károly Főiskola 23 A hátrányos helyezet definíciója Hátrányos helyzetű az a gyermek, tanuló, akinek családi körülményei, szociális helyzete alapján a jegyző rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt állapított meg a továbbiakban nem számít hátrányos helyzetűnek a védelembe vett gyermek, tanuló A K.t (1) módosítja a halmozottan hátrányos helyzetű gyermek (tanuló) fogalmát: az a HH tanuló, akinek szülője önkéntes nyilatkozata szerint legfeljebb az iskola 8. évfolyamát fejezte be sikeresen, vagy az a HH tanuló, akit tartós nevelésbe vettek Eszterházy Károly Főiskola 24 8

9 A beiskolázási körzet, a napközi A K.t. 90. új (6) bekezdése kimondja, hogy az általános iskolák beiskolázási körzetét minden egyes feladatellátási helyen működő tanintézményre is meg kell állapítani. Így nem fordulhat elő, hogy egy településen az összes tagiskola egyetlen felvételi körzetet alkot A K.t. 53. (4) szerint a napközis és tanulószobai foglalkozás egy iskolában több iskola tanulói részére is megszervezhető. az ellátás kollégiumi foglalkoztatás keretei közt is megoldható. Eszterházy Károly Főiskola 25 Körzeti arány, települési arány A Kt. 66. (2) módosításával újra szabályozták a kötelező felvétellel kapcsolatos előírásokat föl kell venni azt a tanköteles tanulót, akinek lakhelye az iskola felvételi körzetében található az új előírások szerint, ha a településen több általános iskola működik a HHH tanulóknak az egyes felvételi körzetekben kiszámított aránya legfeljebb 15%-kal lehet magasabb, mint a HHH-s tanulóknak az egész településre kiszámított aránya A módosított körzethatárokat ennek megfelelően dec. 31-ig kell kialakítani! Eszterházy Károly Főiskola 26 OH-OKÉV: 1 millió Ft bírság A K.t. 95/A. (4) bekezdése szerint az OH hatóságként ellenőrizheti a) az egyenlő bánásmód követelményére, b) a kötelező felvételre vonatkozó feladatok ellátására, c) az osztály-, csoportlétszámra, a gyermek- és tanulói balesetvédelemre, a tanulói óraterhelésre, d) az állami vizsgák megszervezésére, lebonyolítására, e) az alkalmazási feltételekre, a kötelező tanügyi dokumentumok vezetésére és valódiságára, a költségvetési támogatás igénylésére, f) a minimális (kötelező) eszközök és felszerelések meglétére, g) a K.t-ben meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésére, az adatok nyilvánosságra hozatalára, h) az oktatás ingyenességére, a tankönyvek és más tanulói felszerelések biztosítására vonatkozó rendelkezések megtartását. Eszterházy Károly Főiskola 27 9

10 Az OH felügyeleti bírság kiszabásának szempontjai A K.t. 95/B. meghatározza a felügyeleti bírság kiszabásának szempontjait az alábbiak szerint: a jogsértés súlyossága, annak az intézmény működésére gyakorolt hatása, a tanulók, szülők érdekeinek sérelme, érintettek száma, a jogsértéssel okozott kár, az adatok, tények, információk eltitkolása, a jogsértő állapot fennállásának időtartama, ismétlődése, a jogsértés feltárásában való közreműködés mértéke, több különböző jogsértés egyidejű fennállása. Eszterházy Károly Főiskola 28 A javítóvizsgára utasítás feltételeinek megváltozása szeptember 1-jétől javítóvizsgára kell utasítani azokat a tanulókat (az 1-4. évf. kivételével), akik a tanév végén a tantárgyak számától függetlenül elégtelen osztályzatot kaptak. az eddigiekben azokat a tanulókat, akik kettőnél több tárgyból kaptak elégtelent, a nevelőtestület engedélyével lehetett javítóvizsgára bocsátani a jogszabályt a 11/1994. (VI.8.) MKM r. 21. (8) bekezdése szabályozta újra a liberális álláspont lehetővé teszi a sansz megadását a több tárgyból bukott tanulók számára meggyőződésem szerint a többség nem tud majd élni a sok javítóvizsga által kínált lehetőséggel Eszterházy Károly Főiskola 29 Kedves Kollégák! Köszönöm a szíves figyelmüket! Eszterházy Károly Főiskola 30 10

2007. évi LXXXVII. törvény. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról

2007. évi LXXXVII. törvény. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról 2007. évi LXXXVII. törvény a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról 1. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) 12. -a a következő (6) bekezdéssel egészül

Részletesebben

Az IPR bevezetését szükségessé tevő külső és belső tényezők feltárása

Az IPR bevezetését szükségessé tevő külső és belső tényezők feltárása Palik Szilvia: Az IPR bevezetését szükségessé tevő külső és belső tényezők feltárása A Kikelet Óvoda nevelő, valamint közösségi szerepét, s ezzel egyidejűleg ezek személyi, infrastrukturális, gazdálkodási,

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 115. szám 19493 V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erõforrások miniszterének 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl

Részletesebben

szervezeti és működési szabályzata

szervezeti és működési szabályzata Az Áprily Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény szervezeti és működési szabályzata OM azonosító: 032406 Készítette: Bozóki Marianna igazgató Az Áprily Lajos Általános Iskola és

Részletesebben

1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 2012.09.01.-től hatályukat vesztő rendelkezések:

1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 2012.09.01.-től hatályukat vesztő rendelkezések: 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 2012.09.01.-től hatályukat vesztő rendelkezések: I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A törvény szabályozási köre 1. E törvény szabályozása kiterjed az óvodai nevelésre,

Részletesebben

Tanévkezdő kiadvány 2010/2011. tanév. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Közoktatásért Felelős Helyettes Államtitkárság

Tanévkezdő kiadvány 2010/2011. tanév. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Közoktatásért Felelős Helyettes Államtitkárság Tanévkezdő kiadvány 2010/2011. tanév Nemzeti Erőforrás Minisztérium Közoktatásért Felelős Helyettes Államtitkárság 2 Tartalomjegyzék I. A 2010/2011. tanév legfontosabb időpontjai... 3 II. Fontos jogszabályváltozások...

Részletesebben

Kisokos az SNI-s, valamint a BTM-es tanulók neveléséhezoktatásához

Kisokos az SNI-s, valamint a BTM-es tanulók neveléséhezoktatásához Kisokos az SNI-s, valamint a BTM-es tanulók neveléséhezoktatásához Felhasznált jogforrások: Lezárva: 2013. október 11-én A 2012. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

Részletesebben

1993. évi LXXIX. törvény. a közoktatásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény szabályozási köre. Alapelvek

1993. évi LXXIX. törvény. a közoktatásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény szabályozási köre. Alapelvek 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról A Magyar Köztársaság Alkotmányában meghatározott művelődéshez való jog esélyegyenlőség alapján való gyakorlásának biztosítása, a lelkiismereti meggyőződés szabadságának

Részletesebben

Bevezető. I. 2013. január 1.

Bevezető. I. 2013. január 1. Bevezető A magyar közoktatás rendszere ezekben az években, hónapokban új ruhába öltözik. Nem tesz többet, de kevesebbet sem. Ez az egyszerű lépés sem egyszerű azonban, ha az új ruhára olyan nagyságú, súlyú

Részletesebben

Tanévkezdő kiadvány 2011/2012. tanév

Tanévkezdő kiadvány 2011/2012. tanév Tanévkezdő kiadvány 2011/2012. tanév Nemzeti Erőforrás Minisztérium Közoktatásért Felelős Helyettes Államtitkárság 2011. augusztus Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 I. A 2011/2012. tanév legfontosabb időpontjai...

Részletesebben

138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet. a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet. a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben A jogszabály mai napon hatályos állapota 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben A közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI Tarczy Lajos Általános Iskola OM 037010 KIK 174 015 Székhely: 8500 Pápa, Jókai u. 18. Tel./Fax: 89/324-350 E-mail: tarczy@papa.hu Honlap: www.tarczypapa.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről

11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről Opten Törvénytár Opten Kft. I. 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről A 2009.12.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK....

Részletesebben

A Köznevelésért Felelős Helyettes Államtitkárság Tanévkezdő segédlete 2013/2014. tanév

A Köznevelésért Felelős Helyettes Államtitkárság Tanévkezdő segédlete 2013/2014. tanév A Köznevelésért Felelős Helyettes Államtitkárság Tanévkezdő segédlete 2013/2014. tanév I. A 2013/2014. tanév fontos időpontjait és a tanév rendjét a 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet határozza meg A tanítási

Részletesebben

Segítségnyújtás. d) az Európai Iskolákban pedagógus-munkakörben munkaviszonyban,

Segítségnyújtás. d) az Európai Iskolákban pedagógus-munkakörben munkaviszonyban, Aranyosiné Borsodi Éva Közokt.szakértő 06 30 847 33 73 Segítségnyújtás Felmerült kérdések? Az egy-két évet határozott idővel, vagy kinevezéssel foglalkoztatott pedagógusok esetében mi a jogszabályi háttér,hogyan

Részletesebben

ÚJ KÖZOKTATÁSI TÖRVÉNYKONCEPCIÓ (TERVEZET)

ÚJ KÖZOKTATÁSI TÖRVÉNYKONCEPCIÓ (TERVEZET) 1 ÚJ KÖZOKTATÁSI TÖRVÉNYKONCEPCIÓ (TERVEZET) BUDAPEST, 2011. FEBRUÁR 9. KÉSZÍTETTE: A NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM OKTATÁSÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG KÖZOKTATÁSI MUNKACSOPORTJA 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS

Részletesebben

Munkaügyi- Közalkalmazotti Szabályzat 5/D sz. Melléklete

Munkaügyi- Közalkalmazotti Szabályzat 5/D sz. Melléklete Munkaügyi- Közalkalmazotti Szabályzat 5/D sz. Melléklete Gyakornoki Szabályzat A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat THURI GYÖRGY GIMNÁZIUM Ikt.szám: 1120/2007. SZAKKÖZÉPISKOLA, ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY OM 037935 8100 Várpalota, Szent Imre út 9. tel/fax: 88/472-991 Gyakornoki szabályzat A közalkalmazottakról

Részletesebben

file:///e:/documents and Settings/Gergo/Asztal/20-2012 -EMMI rendele...

file:///e:/documents and Settings/Gergo/Asztal/20-2012 -EMMI rendele... 1 / 182 2015.04.07. 13:30 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet Hatályos: 2015.03.07-2015.08.31 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények

Részletesebben

KÖZ oktatás. kérdések és válaszok. Jogszabályváltozások. Kérdések és válaszok. Közoktatási gyakorlat. Ajánló. A közoktatás finanszírozása

KÖZ oktatás. kérdések és válaszok. Jogszabályváltozások. Kérdések és válaszok. Közoktatási gyakorlat. Ajánló. A közoktatás finanszírozása III. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2008. FEBRUÁR KÖZ oktatás kérdések és válaszok Jogszabályváltozások Kérdések és válaszok A közoktatás finanszírozása A közoktatási rendszer intézményeinek működése A közoktatás szervezése

Részletesebben

Az emberi erőforrások minisztere 45/2014. (X. 27.) EMMI rendelete az egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Az emberi erőforrások minisztere 45/2014. (X. 27.) EMMI rendelete az egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 14248 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 145. szám 3. Az egészségügyi intézmények egészségügyi válsághelyzeti terveinek tartalmi követelményeiről, valamint egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek

Részletesebben

A SZÜLŐI SZERVEZETEK MŰKÖDÉSÉNEK RENDJE, SZABÁLYZATA

A SZÜLŐI SZERVEZETEK MŰKÖDÉSÉNEK RENDJE, SZABÁLYZATA 1 A SZÜLŐI SZERVEZETEK MŰKÖDÉSÉNEK RENDJE, SZABÁLYZATA HATÁLYBALÉPÉS IDŐPONTJA: 2013. szeptember 1. Kazinczy Ferenc Általános Iskola Békéscsaba, Irányi u. 14. 2 TARTALOM I. A szülői jogokkal és kötelezettségekkel

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium NEVELŐTESTÜLETE a Nemzeti köznevelési törvény 25. 4.bekezdése alapján 2013. év március

Részletesebben

20/2012. (VIII. 31.) EMMI

20/2012. (VIII. 31.) EMMI Segédanyag a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22/2015. (IV. 21.) EMMI rendelettel történt módosításáról A

Részletesebben

Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola

Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. június Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 1.1. Az SZMSZ célja, tartalma... 3 1.2. Jogszabályi háttér... 4 1.3. Az SZMSZ

Részletesebben

Kozák András köznevelési szakértő

Kozák András köznevelési szakértő Kozák András köznevelési szakértő A köznevelés ágazati szabályozását meghatározó jogszabályi változások jellemzése A tanügyigazgatás szervezeti és funkcionális rendjének megváltozása A tanév szervezése

Részletesebben

1. Fogalmak meghatározása

1. Fogalmak meghatározása Gyakornoki szabályzat A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

1993. évi LXXIX. törvény. a közoktatásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény szabályozási köre. Alapelvek

1993. évi LXXIX. törvény. a közoktatásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény szabályozási köre. Alapelvek 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról A Magyar Köztársaság Alkotmányában meghatározott művelődéshez való jog esélyegyenlőség alapján való gyakorlásának biztosítása, a lelkiismereti meggyőződés szabadságának

Részletesebben

1. Fogalmak meghatározása

1. Fogalmak meghatározása Gyakornoki szabályzat A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

2600. Vác Március 15 tér 6. Gyakornoki Szabályzata. 2008. január 1

2600. Vác Március 15 tér 6. Gyakornoki Szabályzata. 2008. január 1 A Cházár András Többcélú Közoktatási Intézmény 2600. Vác Március 15 tér 6. Gyakornoki Szabályzata 2008. január 1 1 Tartalomjegyzék 1 A szabályzat területi, személyi hatálya...4 1.1 A szabályzat időbeli

Részletesebben