E projekttevékenységet a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai és Közművelődési Intézet helyi igényfelméréssel kívánja megalapozni.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E projekttevékenységet a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai és Közművelődési Intézet helyi igényfelméréssel kívánja megalapozni."

Átírás

1 A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet partnerével, az Ózdi Művelődési Intézményekkel közösen Hagyomány-Tehetség-Korszerűség" címmel adott be pályázatot a TÁMOP pályázati konstrukció 2. körében. A címben szereplő három fogalom a konzorciumi partnerek tevékenységi köreinek közös metszeteit jelöli, s egyben azokat a fundamentumokat, melyekre alapozva a partner intézmények a közművelődés, a nem formális és informális, valamint az élethosszig tartó tanulás tégláiból új, közös épületet kívánnak emelni az elkövetkező két évben. A projekt célja mindezek tükrében röviden az, hogy a közművelődés és a helyi közösségek hagyományaira, a helyben meglévő tudásokra, továbbá a mindenkiben fellelhető tehetségre alapozva korszerű, alkalmazható, s informális úton megszerezhető illetve korlátlanul továbbfejleszthető tudást nyújtson az arra leginkább rászorulók számára. Ezt a vezérelvet szem előtt tartva a konzorciumi partnerek hagyományos közművelődési feladataikon túl szociális feladatokat is vállalva, a térségben élő hátrányos helyzetű csoportok problémáinak megoldására fókuszálva dolgozták ki a pályázaton nyertes projektet. A pályázó partnerek projekttevékenységeit az alábbiakban ismertetjük. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai és Közművelődési Intézet két pályázatot adott be a TÁMOP pályázati kiírás 1. és 2. körének keretein belül. Óriási szakmai siker, hogy a bíráló bizottság mind az 1., mind pedig a 2. körös pályázatunkat támogatásra érdemesnek találta, s így az Intézet és konzorciumi partnerei közel Ft-ot nyertek az informális és nem formális tanulás közművelődési eszközökkel történő támogatására. A nyertes projekteket az alábbiakban ismertetjük. A konzorciumvezető Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet a projekt keretein belül a közművelődés területén zajló digitális kompetencia-fejlesztésben szerzett évtizedes tapasztalataira alapozva lakossági digitális kompetenciafejlesztő képzéseket szervez hátrányos helyzetű személyek számára, akik így szert tehetnek olyan készségekre, melyek ma már elengedhetetlenek a sikeres munkakereséshez, elhelyezkedéshez, munkavégzéshez, a társadalmi integrációhoz. A konkrét képzéseket megelőzően a megye közművelődési területen dolgozó szakemberei körében a digitális tudás felmérése, a megye hátrányos helyzetű településein pedig a digitális kompetenciafejlesztéssel kapcsolatos igényfelmérés történik meg. Ezek eredményeire alapozva 1 / 6

2 a digitális kompetenciafejlesztésben részt venni kívánó közművelődési szakemberek számára 60 órás e-tanácsadó képzést szervezünk. A képzést elvégző kollégák közül kerülnek ki azok, akik helyben, saját településeiken a 20 db, 20 órás digitális kompetenciafejlesztő képzést megtartják. A képzéseket mentorálási időszak követi. A mentorálási tevékenységet az e-tanácsadó képzésben részt vett kollégákra építjük. A konzorciumvezető a digitális kompetenciafejlesztésen túl a pályázat keretében az ország egyik legelmaradottabb vidékén az Edelényi kistérségben, Szendrőlád, Szendrő és Szalonna községekben- kíván megvalósítani megtartóképességet növelő közösségi programokat. E programok célja a megjelölt településeken a meglévő helyi erőforrásokra, helyi igényekre és a közművelődés meglévő, helyi csíráira támaszkodva, helyben segíteni -az új tanulási formák elterjesztése által- a társadalmi integrációt. E projekttevékenységet a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai és Közművelődési Intézet helyi igényfelméréssel kívánja megalapozni. A programokat azok a helybeli oktatók" vezetik, akiket a célcsoport elfogad, akik a képzések megtartásához eredendően is rendelkeznek a megfelelő kompetenciákkal (pedagógusok, önkormányzati, egészségügyi alkalmazottak stb.) s akik elvégezték a Konzorciumvezető szakemberei által tartott felkészítő tanfolyamot (Képzők képzője). A projekt keretein belül megvalósuló informális és nem formális életvezetési programok lezárultát követően a célcsoport nem maradhat magára, ezért a projektbe bevonásra kerülnek olyan helybeli személyek is, akiket a célcsoport elfogad, s akik mentorként követni tudják, és képesek segíteni a célcsoport tagjait azon az úton, amelyen a projekt elindíthatja őket. A mentorok szintén elvégzik a Képzők képzője" tanfolyamot. Az igényfelmérő kutatás és a képzők illetve mentorok felkészítése után indulnak el a társadalmi beilleszkedési zavarokkal küzdők számára kidolgozott életvezetési programok. Ezek olyan, az igényfelmérés által meghatározott célcsoport számára szervezett programok, non-formális és informális képzések, melyek a célcsoport igényeire és motivációira reagálva próbálják kezelni a társadalmi beilleszkedéssel kapcsolatos életvezetési problémákat mindhárom településen. E programok mellett a Konzorciumvezető kreatív képességeket fejlesztő programokat is indít. 2 / 6

3 Az Intézet ugyanis a társadalmi beilleszkedési problémák kezelését és a hátrányos helyzetű települések, térségek problémáinak kezelését elképzelhetetlennek tartja a helyi identitás megerősítése és elmélyítése nélkül. Ennek kulcsa lehet a helyi hagyományok megismerése, megismertetése, és újjáélesztése, illetve az új hagyományok teremtése. Ezért szeretne az Intézet helyi hagyományokban gyökerező, kreatív képességeket fejlesztő informális és non-formális képzéseket megvalósítani a célterület három településén. E programok egy kiállítással indulnak el. Mivel a célterületen a lakosság jelentős része a cigány etnikumhoz tartozik, a konzorciumvezető egy, a magyarországi roma hagyományokat bemutató kiállítást tervez megvalósítani a tevékenységi terület központi településén, Szendrőládon. A kiállítás, amelyet a hagyományos cigány mesterségek, kézműipari tevékenységek kipróbálására is lehetőséget adó játszóházi foglalkozásokkal együtt szervez meg az Intézet, alkalmas lehet arra, hogy felkeltse a három településről szervezetten érkező iskolás gyerekek és fiatalok érdeklődését a saját tradícióik, roma hagyományok iránt. A korábban már említett kutatás eredményeire alapozva a helyi oktatási intézmények tanárainak vezetésével mindhárom településen megindulhat a helytörténet és a helyi hagyományok, feltárását, megismerését és megismertetését szolgáló helyismereti szakkörök szervezése. E szakkörök egyrészt tehetséggondozó tevékenységet látnak el, hiszen növelik a helyi oktatási intézményekben tanuló, többnyire hátrányos helyzetű diákok közül kikerülő szakkörtagok műveltségét, erősítik motivációs bázisukat, növelik a gyermekek önbizalmát, és érdeklődését a helyi értékek irányában, s olyan kompetenciákat, készségeket fejlesztenek, melyek elengedhetetlenek a szakkörtagok eredményes iskolai pályafutásához, a gyermekek továbbtanulásához, s végeredményben sikeres társadalmi integrációjához. A szakkörök emellett a helyi identitás megteremtését, elmélyítését és megerősítését is szolgálják. Végül a helyismereti szakkörök kitermelhetik azokat a tanulókat, akik szívesen kapcsolódnának be kreatív képességek fejlesztését szolgáló kézműves képzésekbe, melyek kiscsoportos kompetenciafejlesztő foglalkozások formájában teszik lehetővé a helyi roma közösségek, és a magyarországi cigányság kézműves, és más kreatív tevékenységeinek megőrzését és ápolását, a hagyományos foglalkozások felelevenítését és továbbéltetését, valamint ezeken keresztül helyi identitás erősítését. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet a projekt keretein belül, a program céljainak maradéktalan megvalósítása érdekében meg kívánja teremteni a kreatív képességek intenzív fejlesztésének lehetőségeit, ezért kézműves táborokat szervez, amelyek ideális körülményeket teremtenek az oktatók és a tanulók számára is a különböző hagyományos mesterségekben, kézműves tevékenységekben való elmélyülésre és az egymástól való tanulásra. 3 / 6

4 A projekt tárgyiasult eredményeként a Konzorciumvezető olyan kiadvány megjelentetését tervezi, mely a projekt kezdeti szakaszában elvégzett -igényfelmérésnek nevezett- kutatások eredményeit, valamint az azokra épülő helytörténeti és kézműves foglalkozásokon és a táborokban részt vevő gyermekek munkáival, tevékenységeivel kapcsolatos dokumentumokat tartalmazza. A konzorciumvezető a fenti tevékenységek kiegészítéseként az egész megyére kiterjedően is szervez programokat. Ezek közül az első a cigány kézműves hagyományokat felelevenítő kiállítás vándoroltatása. A konzorciumvezető szándéka ugyanis az, hogy a roma kultúrával, s az ehhez kapcsolódó értékekkel a szélesebb társadalom, Borsod-Abaúj-Zemplén megye lakossága is megismerkedjen, ezért a hagyományos cigány mesterségek, kézműipari tevékenységek művelőinek legszebb alkotásait Szendrőlád után további öt helyszínen kívánja bemutatni a megyei közművelődési intézet. Az egész megyére kiterjedő tevékenységek sorában a második a Tehetséges cigány fiatalok kulturális seregszemléje, melyek keretében az előadóművészetek területén tehetséges roma fiatalok a megye három településén, három fordulóban mutathatják be -ezúttal szigorúan hagyományőrző- produkcióikat. Az Ózdi Művelődési Intézmények a projekt keretein belül az oktatási és képzési rendszerek elérhetőségének, hozzáférhetőségének javítása érdekében adatbázist hoz létre a kistérségben elérhető képzési szolgáltatásokról, hogy így segítse a térségben élő hátrányos helyzetű fiatalokat pályaválasztási döntéseik meghozatalában. Ezek a döntések ugyanis alapvető befolyással lehetnek a fiatalok további sorsára, s áttételesen a kistérség helyzetére is. Az ÓMI az adatbázisfejlesztés mellett a hátrányos helyzetű fiatalok célcsoportjánál elvégzett igényfelmérésre alapozva életvezetési tréningeket tervez megvalósítani a projekt részeként. E tréningek célja e fiatalok belső erőforrásainak felszínre hozása, aktiválása, motivációs bázisuk megerősítése és kulcskompetenciáik fejlesztése, hiszen ezek azok az alapok, melyekre építve kibontakozhat a célcsoport társadalmi integrációja. Mindezeken túl az Ózdi Művelődési Intézmények -a pályázat adta lehetőségekkel élve- azokat a működési nehézségeket (pl.: fogyatkozó csoportlétszám, érdektelenség a csoportok tevékenységei iránt, a repertoár frissítésének elmaradása, a csoportok tevékenységeinek 4 / 6

5 bizonytalan anyagi háttere, alapvető kompetenciák hiánya a potenciális tagoknál stb.) is szeretné orvosolni, melyek a térség és a város hátrányos helyzetéből adódóan saját, művészeti tevékenységet folytató csoportjainál jelentkeznek. Ezért az ÓMI kulturális csoportjai közül három, az Aranygyűszű Díszítőművészeti Kör, az Ózdi Városi Vegyeskar és az ÓMI Zenés Színház tervezi informális és non-formális képzések megvalósítását a projekt keretein belül. Az Aranygyűszű Díszítőművészeti Kör előzetes célcsoportelemzés és igényfelmérés után négy modulban, szakkörszerű foglalkozásokon, illetve egy tábor keretében tervezi bevonni a város és a kistérség -elsősorban hátrányos helyzetű- tanulóit, fiataljait a csoport tevékenységébe. A projektet a csoport egy kiállítással és egy nyári táborral zárja. Az Ózdi Városi Vegyeskar a szükséges előzetes felmérések után kiscsoportos ének-zenei tehetséggondozó foglalkozásokon kívánja bevonni előadóművészeti tevékenységébe a célcsoport tagjait, megteremtve így az utánpótlásképzés alapjait. A projekt során a csoport régi és új tagjai egy tábor keretében intenzív zenei képzésben is részesülnek. A képzések lezárultával a megújult Vegyeskar koncerttel mutatkozik be a Város és a térség közönségének. A fent említett csoportok küzül az ÓMI Zenés Színház a pályázat keretein belül elsősorban jelenlegi szereplőgárdájának kompetenciafejlesztését szeretné megvalósítani. A túlnyomórészt amatőr színészekből és énekesekből álló társulat a pályázat révén megvalósíthat olyan hangképzési, mozgásművészeti, helyzetgyakorlati és beszédtechnikai képzéseket, melyekre a csoport bizonytalan anyagi háttere miatt eddig nem volt lehetősége. A társulat tagjai részt vesznek továbbá egy 10 napos intenzív kompetenciafejlesztő táborban Sárospatakon, ahol a helyi művészeti csoport bevonásával kerülne sor a fent említett képzésekre. A projektet az ÓMI Zenés Színház egész estés musical-bemutatóval és operett-gálával zárja. Mindezeken túl az projekt részeként az Aranygyűszű Díszítőművészeti Kör és az ÓMI Zenés Színház esetében sor kerül a csoportvezetők szakmai továbbképzésére is. Az említett tevékenységek célja mindhárom csoport esetében a csoport utánpótlásának biztosítása, a csoport kulturális tevékenysége szempontjából elengedhetetlen kompetenciák fejlesztése a csoport jelenlegi és potenciális tagjainak esetében, továbbá hátrányos helyzetű fiatalok motiválása és bevonása a csoportok tevékenységébe, elősegítve ezáltal társadalmi integrációjukat. 5 / 6

6 A projektek ismertetésének végeztével szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet a fentiekben bemutatott lakossági digitális kompetenciafejlesztő képzések lebonyolításához várja együttműködő partnerek jelentkezését. Jelentkezni Szenttamási István Tamás projektasszisztensnél lehet a címen, vagy a 46/ es telefonszámon. 6 / 6

Hagyomány - Tehetség - Korszerűség

Hagyomány - Tehetség - Korszerűség TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0056 Összefoglaló záró kiadvány Hagyomány - Tehetség - Korszerűség Egy megvalósított közművelődési pályázat keresztmetszete TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0056 Összefoglaló záró kiadvány Hagyomány

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Építő közösségek - közművelődési intézmények az egész életen át tartó tanulásért 2. kör: A közművelődés a nem formális és informális tanulás

Részletesebben

Nagy lépés a kistérségnek TÁMOP-5.1.1-11/1/B-2012-0006

Nagy lépés a kistérségnek TÁMOP-5.1.1-11/1/B-2012-0006 Nagy lépés a kistérségnek TÁMOP-5.1.1-11/1/B-2012-0006 Tartalomjegyzék oldal 1. Bevezetés... 2 2. Helyi közösségépítő tevékenységcsoport... 7 3. A tevékenységek részletes bemutatása, következtetések..

Részletesebben

ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT ELTERJESZTÉSE KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEKBEN

ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT ELTERJESZTÉSE KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEKBEN AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT ELTERJESZTÉSE A KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEKBEN AJÁNLÁS Jelen dokumentummal segíteni kívánjuk a kulturális intézmények munkatársait az iskolai közösségi szolgálathoz kapcsolódó

Részletesebben

Egy komplex képesség- és közösségfejlesztő program megvalósulása és eredményei

Egy komplex képesség- és közösségfejlesztő program megvalósulása és eredményei Egy komplex képesség- és közösségfejlesztő program megvalósulása és eredményei A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. TÁMOP-5.2.5/B-10/2-2010-0062

Részletesebben

Záró tanulmány. ÖNKÉNTESÜL(L)ÉS Önkéntes Központ Üllésen TÁMOP-5.5.2-11/2-2012-0059. I. A szervezet rövid bemutatása, adatai

Záró tanulmány. ÖNKÉNTESÜL(L)ÉS Önkéntes Központ Üllésen TÁMOP-5.5.2-11/2-2012-0059. I. A szervezet rövid bemutatása, adatai I. A szervezet rövid bemutatása, adatai Szervezet neve: MÁTRIX Közhasznú Alapítvány Székhely: 6720 Szeged, Roosevelt tér 5. Postacím: 6701 Szeged, P.F.: 929. Internet: www.matrixalapitvany.hu E-mail: info@matrixalapitvany.hu

Részletesebben

REGIONÁLIS ÉRDEKVÉDELEM ALAPÍTVÁNY Nyíregyháza, Szabolcs u. 10. T: 42/413-040 Fax: 42/310-462 e-mail: revalap@hu.inter.net

REGIONÁLIS ÉRDEKVÉDELEM ALAPÍTVÁNY Nyíregyháza, Szabolcs u. 10. T: 42/413-040 Fax: 42/310-462 e-mail: revalap@hu.inter.net REGIONÁLIS ÉRDEKVÉDELEM ALAPÍTVÁNY Nyíregyháza, Szabolcs u. 10. T: 42/413-040 Fax: 42/310-462 e-mail: revalap@hu.inter.net BESZÁMOLÓ A REGIONÁLIS ÉRDEKVÉDELEM ALAPÍTVÁNY 2011. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Alapítványunk

Részletesebben

A DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKIOLA KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A 2008-2013. KÖZÖTTI IDŐSZAKRA Készítette: Dr. Kovács Péterné Szombathely, 2008. Derkovits Gyula Általános Iskola 2008. 2 1. Bevezető

Részletesebben

Jó gyakorlatok. Hajdú-Bihar megyében. 25 jó gyakorlat. Együttműködés az élethosszig tartó tanulásért. Népfőiskolai Füzetek 5.

Jó gyakorlatok. Hajdú-Bihar megyében. 25 jó gyakorlat. Együttműködés az élethosszig tartó tanulásért. Népfőiskolai Füzetek 5. Jó gyakorlatok Hajdú-Bihar megyében Együttműködés az élethosszig tartó tanulásért 25 jó gyakorlat Népfőiskolai Füzetek 5. Amikor az elvetett mag táptalajra talál Hosszú évek óta tudatosan alkalmazzák,

Részletesebben

Múzeumpedagógiai hasznosítási terv Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága Rippl-Rónai Múzeum, Kaposvár

Múzeumpedagógiai hasznosítási terv Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága Rippl-Rónai Múzeum, Kaposvár Múzeumpedagógiai hasznosítási terv Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága Rippl-Rónai Múzeum, Kaposvár 1.Helyzetelemzés 1.1. A múzeum A Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága 2009-ben ünnepli fennállásának 100.

Részletesebben

Remélem hasznos, a mindennapi munkájuk során is használható olvasnivalót kínálunk Önöknek!

Remélem hasznos, a mindennapi munkájuk során is használható olvasnivalót kínálunk Önöknek! ELŐSZÓ Jelen kiadványunk, amit kezében tart a kedves Olvasó a Khetanipe A Romák Összefogásáért Egyesület szerepét hívatott bemutatni az elmúlt 2 évben megvalósított, mára pedig sikeresen befejeződött innovatív

Részletesebben

JAVASLAT ISKOLAKULTÚRA-FEJLESZTÉSI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRA A TÁMOP-3.3.8

JAVASLAT ISKOLAKULTÚRA-FEJLESZTÉSI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRA A TÁMOP-3.3.8 JAVASLAT ISKOLAKULTÚRA-FEJLESZTÉSI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRA A TÁMOP-3.3.8 (Közoktatási intézmények esélyegyenlőségi alapú fejlesztéseinek támogatására) C. PÁLYÁZAT KERETÉN BELÜL HELYZETELEMZÉS Magyarországon

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A REGIONÁLIS ÉRDEKVÉDELEM ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 1. MEGVALÓSULT PROJEKTEK

BESZÁMOLÓ A REGIONÁLIS ÉRDEKVÉDELEM ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 1. MEGVALÓSULT PROJEKTEK BESZÁMOLÓ A REGIONÁLIS ÉRDEKVÉDELEM ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Alapítványunk 2012-ben is tovább folytatta és kiterjesztette mindazon segítő tevékenységeit, amelyek a szociálisan hátrányos helyzetű,

Részletesebben

Szé khely: 4032 Debrecen, E g y ete m tér 1. Iroda és képzési helyszín: 4025 Debrecen, Széchenyi u. 2 3. Posta cí m: 4010 Debrecen, Pf. 25.

Szé khely: 4032 Debrecen, E g y ete m tér 1. Iroda és képzési helyszín: 4025 Debrecen, Széchenyi u. 2 3. Posta cí m: 4010 Debrecen, Pf. 25. KULTÚRÁSZ KÖ ZHASZNÚ EGYESÜLET Szé khely: 4032 Debrecen, E g y ete m tér 1. Iroda és képzési helyszín: 4025 Debrecen, Széchenyi u. 2 3. Posta cí m: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-ma il: kulturasz@g ma il.com

Részletesebben

HELYZETKÉP - MAGYARORSZÁG

HELYZETKÉP - MAGYARORSZÁG Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel TÁMOP-2.2.4.-08/1-2009-0012 HELYZETKÉP - MAGYARORSZÁG 7. A tanulók menedzselése Szemere Bertalan Szakközépiskola,

Részletesebben

HÁLÓZATI TAGOK BEMUTATKOZÁSA

HÁLÓZATI TAGOK BEMUTATKOZÁSA HÁLÓZATI TAGOK BEMUTATKOZÁSA 0 HÁLÓZATI TAGOK BEMUTATKOZÁSA TARTALOMJEGYZÉK ALBA CARITAS HUNGARICA ALAPÍTVÁNY (KARITÁSZ) 5 BARKA ALAPÍTVÁNY 11 BÉTHEL ALAPÍTVÁNY 14 CIGÁNY KULTURÁLIS ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET

Részletesebben

Integrált Pedagógiai Rendszer

Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Széchenyi István Körzeti Általános Iskolája Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Pedagógiai Programjának 10/8. sz.

Részletesebben

I. Gyermek jól-lét területét érintő feladatok Feladatok összefoglalása: Beavatkozási irányok: I. Gyermek jól-lét

I. Gyermek jól-lét területét érintő feladatok Feladatok összefoglalása: Beavatkozási irányok: I. Gyermek jól-lét I. Gyermek jól-lét I. Gyermek jól-lét területét érintő feladatok Feladatok összefoglalása: Beavatkozási irányok: Programok/intézkedések megnevezése TÁMOP 5.1.1 LHH kistérségek projektjei (LHH eljásárásrendek

Részletesebben

Iktatószám: U-23890/2010 Témafelelős: Virág Olga Tárgy: Ifjúsági Cselekvési Terv 2010-2011

Iktatószám: U-23890/2010 Témafelelős: Virág Olga Tárgy: Ifjúsági Cselekvési Terv 2010-2011 Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Iktatószám: U-23890/2010 Témafelelős: Virág Olga Tárgy: Ifjúsági Cselekvési Terv 2010-2011 Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szentes

Részletesebben

ESETTANULMÁNY. A fizikai aktivitás és a sport magyarországi dimenzióinak feltárása. TÁMOP-6.1.2/11/2-2012-0002 kódszámú projekt

ESETTANULMÁNY. A fizikai aktivitás és a sport magyarországi dimenzióinak feltárása. TÁMOP-6.1.2/11/2-2012-0002 kódszámú projekt ESETTANULMÁNY A fizikai aktivitás és a sport magyarországi dimenzióinak feltárása TÁMOP-6.1.2/11/2-2012-0002 kódszámú projekt A lakosság egészségfejlesztését szolgáló fizikai aktivitás szakmai támogatása

Részletesebben

DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT Pedagógiai-művelődési programja 2014.02.01. 1 Tartalomjegyzék: AZ INTÉZMÉNY JOGI MEGHATÁROZOTTSÁGA AZ ALAPÍTÓ OKIRAT SZERINT... 5 A DÁMK ÁLTAL ELLÁTANDÓ ÉS A SZAKFELADATREND

Részletesebben

Integrációs stratégia. 2010/2011-es tanévre

Integrációs stratégia. 2010/2011-es tanévre Integrációs stratégia 2010/2011-es tanévre Szikszai György Református Általános Iskola OM: 102612 6900 Makó, Szikszai u. 4. Tel./Fax: 06-62-212-782 E-mail: szikszaigy.hu Internet: www.szikszaigy.hu 1 Tartalom

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás - projekt

Kompetencia alapú oktatás - projekt Kompetencia alapú oktatás - projekt A projekt során 7 pedagógus 60órás továbbképzésben elsajátítja és alkalmazza a kompetencia alapú oktatást. További 60órában olyan tanulásszervezési technikákat sajátítanak

Részletesebben

Az NKA pályázati tevékenységével kapcsolatos tapasztalatok, települések kulturális ellátottsága

Az NKA pályázati tevékenységével kapcsolatos tapasztalatok, települések kulturális ellátottsága Kultúra, változás társadalom Elemzések, értékelések és értekezések a kultúra hagyományos világából Az NKA pályázati tevékenységével kapcsolatos tapasztalatok, települések kulturális ellátottsága Az online

Részletesebben

CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban

CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban Dr. Juhász Erika Pete Nikoletta (szerk.) CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban Szeged Debrecen, 2013 Kiadói adatok: Felelős kiadó: Belvedere Meridionale Kiadó (www.belvedere.meridionale.hu)

Részletesebben

A Digitális Középiskola. Az elektronikus tanulás lehetőségei a felnőttoktatásban

A Digitális Középiskola. Az elektronikus tanulás lehetőségei a felnőttoktatásban A Digitális Középiskola Az elektronikus tanulás lehetőségei a felnőttoktatásban Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel TÁMOP-2.2.4.-08/1-2009-0012

Részletesebben

KULTURÁLIS KONCEPCIÓ EMJV Közgyűlése a 692/2012.(XI.29.) határozatával hagyott jóvá

KULTURÁLIS KONCEPCIÓ EMJV Közgyűlése a 692/2012.(XI.29.) határozatával hagyott jóvá 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 3 I. Törvényi, jogszabályi, szakpolitikai háttér... 4 II. Koncepcionális célok és eszközök... 7 A célok elérésének legfontosabb eszközei:... 8 III. A koncepció célkitűzéseinek

Részletesebben

RomaNet. Együttműködési Hálózat 2010. Magyarország Lengyelország Románia Szlovákia Ukrajna

RomaNet. Együttműködési Hálózat 2010. Magyarország Lengyelország Románia Szlovákia Ukrajna RomaNet Együttműködési Hálózat 2010 Magyarország Lengyelország Románia Szlovákia Ukrajna 2 Impresszum Készült az Európai Unió finanszírozásának, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásának,

Részletesebben

Pedagógiai Programja

Pedagógiai Programja PTE Pedagógiai Programja 1 a szervezésében A Pedagógiai Program kidolgozásért felelős munkacsoport tagjai: Békési Andrea - Csovcsics Erika Dr. Orsós Anna Dr. Varga Aranka Jakab Natália Szemenyei Mariann

Részletesebben

Balmazújváros Általános Iskola Pedagógiai program

Balmazújváros Általános Iskola Pedagógiai program Balmazújváros Általános Iskola Pedagógiai program 2013. szeptember 10. 1 2013. március 28. Még nincs igazítva 1. Az iskola nevelési programja...3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben