Sárospatak Város Polgármesterétől

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Sárospatak Város Polgármesterétől"

Átírás

1 Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/ Fax: 47/ /2008. Előterjesztés a képviselő-testületnek általános iskolai és óvodai körzethatárok megállapításáról A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. Tv. 8. (4) bekezdése az óvodai nevelést, illetve az általános iskolai nevelést-oktatást az önkormányzatok kötelező feladatai közé sorolja. Természetesen a közoktatásról szóló évi LXXIX. Tv. 3. (2) bekezdése kiszélesíti a fenntartói jogot, így közoktatási intézményt nem csak a helyi önkormányzatok működtethetnek. (Óvodát jelenleg csak az önkormányzat tart fenn, de a felvételi /beírási/ körzethatárokat itt is érvényesíteni kell, tagintézményenként.) Ennek köszönhetően Sárospatakon igen színes a fenntartói kör az általános iskolákat illetően: - II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Sárospatak Város Önkormányzata; - Árvay József Gyakorló Általános Iskola Miskolci Egyetem; - Református Kollégium Gimnáziuma, Általános Iskolája és Diákotthona Tiszáninneni Református Egyházkerület; - Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat (A jogszabály erejénél fogva, csak a fogyatékos tanulók ellátását biztosíthatja, így jelen előterjesztésünkben nincs közvetlen szerepe.) Az általános iskolákat érintően érdemes áttekinteni a jelenleg érvényben lévő körzethatárokat. A szeptemberétől összevont iskolaként működő két korábbi általános iskola körzethatárát automatikusan egyesítettük az alapító okiratban. Egy év múlva a Rákóczi és a Gyakorló iskolák vezetőivel történt egyeztetést követően módosítottuk a körzethatárokat, így az utóbbi intézmény is nagyobb szerepet kapott a problémás tanulói kör nevelésébenoktatásában. A felvételi körzet meghatározásánál a várost kettészelő Arany János Rákóczi Kazinczy utcák tengelyét vettük figyelembe, így osztva meg nagyjából egyenlő arányban a tanköteles létszámot. A tengelytől a 37-es főútvonal felé eső terület a Gyakorló, a Bodrog felé eső terület pedig a Rákóczi kötelező felvételi körzete lett. Ezt még kiegészítettük azzal, hogy a Rákóczi és a Kossuth utcák az előbbihez kerültek.

2 Pontosítani szükséges azonban a korábban is meglévő szabad iskolaválasztás joga alapján, hogy a szülők amennyiben az iskola szabad kapacitással rendelkezett választhattak, választhatnak. A folyamatosan csökkenő tanulói létszám ezt a lehetőséget biztosította az intézményeknek, hiszen a felvehető tanulók létszámát egyik fenntartó sem korlátozta. A szülők egy része pedagógust választ, egy része iskolát és vannak, akik a nagyobb gyerekhez, a korábbi családi szokáshoz igazítva íratták, íratják be kisebb gyermeküket, gyermekeiket az iskolába ben szélesedett a fenntartói kör, hiszen a Református Kollégium a gimnáziumi képzés mellett beindította az általános iskolai nevelést-oktatást. A közoktatási törvényben foglaltak alapján felvételit ugyan nem rendezhetett, de egyházi voltából fakadóan megfogalmazhatott a szülők és tanulók felé teljesítendő elvárásokat. Iskolájukba hasonlóan a másik kettőhöz a város teljes területéről jelentkezhetnek a tanulók ben az Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat fenntartásába került. Mivel a megyei önkormányzat számára csak a fogyatékos tanulók ellátása kötelező feladat, így az akkor még abba az iskolába járó nem fogyatékosok (korrekciós) osztályában lévő valamennyi tanuló a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolába került át. Ez jelentősen megnehezítette iskolánk mindennapi életét. Az Erdélyi János Általános Iskolába jelenleg csak olyan fogyatékos tanuló kerülhet, akit a szakértői bizottság a többi tanulóval együtt nem nevelhetőnek nyilvánít. Most tehát az általános iskolai feladatokat ellátó három intézmény mellett, csak két felvételi körzethatár van kialakítva. A jogszabályi előírásoknak így ugyan még megfelelünk, de hogy ez így is maradjon, és ne lépjünk át jogszabályban meghatározott arányokat, mindenképpen célszerű a három iskolához igazítani a felvételi körzethatárokat. Tennünk kell ezt azért is, mert a nem önkormányzati intézmények csak akkor kaphatnak meg bizonyos kiegészítő normatívákat, ha a kötelező önkormányzati feladatellátásban részt vesznek, szerepet vállalnak. Ennek célja, hogy az alább definiált csoportok ne koncentrálódjanak csupán az önkormányzati intézményekben. Meg kell azonban jegyezni, hogy a megállapított felvételi körzethatár első sorban az intézményre nézve kötelező, hiszen a szülő kérheti gyermeke felvételét másik körzetben lévő iskolába is. Felvételét különösen, ha halmozottan hátrányos helyzetű csak hely hiányában lehet elutasítani. Ha az általános iskola a felvételi kötelezettsége teljesítése után további felvételi, átvételi kérelmeket is teljesíteni tud, köteles először a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók kérelmét teljesíteni. (Kt. 66. (5) bekezdés) Városunk esetében tovább színesíti a képet, hogy a kötelező feladatellátásba bekapcsolódik egy egyházi intézmény is, amellyel kapcsolatban a következőt kell tudnunk: Ha a nevelésioktatási intézményt nem helyi önkormányzat, illetve nem állami szerv tartja fenn a) a nevelési-oktatási intézmény, vallási, illetve világnézeti tekintetben elkötelezett intézményként is működhet, és ennek megfelelően a gyermekek vagy a tanulók felvételének előfeltételeként kikötheti valamely vallás, világnézet elfogadását (Kt. 81. (1) bekezdés a) pont) Tehát, ha az adott intézmény számára ki van jelölve egy adott felvételi körzethatár, de a szülő a vallási, világnézeti nevelés miatt nem kívánja ilyen típusú intézménybe járatni gyermekét, akkor az önkormányzati feladatellátásban ezt meg kell szervezni. (Kt. 81. (2) bekezdés) 2

3 Így tehát célszerű úgy kialakítani, megnevezni a körzethatárokat, hogy azon szülők számára, akik nem kívánnak az adott körzetben élni az egyházi iskola nyújtotta lehetőségekkel, nevesíteni kell számukra a kötelező felvételt biztosító önkormányzati, állami intézményt. Az utóbbi évek társadalmi változásait követve a közoktatásban is új fogalmak jelentek meg, amelyeket a jogszabály a következők szerint határoz meg: - hátrányos helyzetű gyermek, tanuló: az, akit családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyző védelembe vett, illetve akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát a jegyző megállapította; - halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló: az előbbi csoporton belül halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, az a tanuló, akinek a törvényes felügyeletét ellátó szülője a gyermeke védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott eljárásban tett önkéntes nyilatkozata szerint óvodás gyermek esetén a gyermek három éves korában, tanuló esetében a tankötelezettség beállásának időpontjában legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen; halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, az a tanuló is, akit tartós nevelésbe vettek. (1993. évi LXXIX. tv (1) 14.) A körzethatárok konkrét kijelölése előtt azonban szükséges még néhány fogalom tisztázása. A felvételi körzet: az adott településnek a helyi önkormányzat által meghatározott településrésze, amelynek területén lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező tanulók tekintetében a kötelező feladatot ellátó iskola nem rendelkezik mérlegelési jogkörrel felvételi (beírási) kérelem tárgyában. Ezeknek a tanulóknak a felvételi és átvételi kérelmét teljesíteni köteles az iskola. Felvételi körzet lehet a település egésze is, de csak abban az esetben, ha illetékességi területén egyetlen iskola működik. Fontos megállapítani, hogy olyan jogosítvánnyal nem rendelkezik a fenntartó, amely alapján megtilthatná a szülőknek, hogy ha az iskola felvételi körzetén kívül laknak, felvételi vagy átvételi kérelmet nyújtsanak be. Arra sem kapott felhatalmazást a fenntartó, hogy megtiltsa az iskola igazgatójának a felvételi körzetén kívülről érkezett felvételi, átvételi kérelmek teljesítését. (Kt. 66. (1) bekezdés) Az általános iskola felvételi körzethatárának meghatározása a feladatellátásra köteles községi, városi, fővárosi, kerületi, megyei jogú városi önkormányzat feladata. A halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) gyermekek településen belüli aránya: arányukat oly módon kell meghatározni, hogy a településen lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező összes halmozottan hátrányos helyzetű gyermeknek a létszámát el kell osztani a településen lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező összes gyermek létszámával. Városunk esetében ez a következők szerint alakul: (2008. júniusában a Közoktatási Információs Rendszernek jelentett adatok alapján) - Óvodás korúak esetében arányuk: 43 fő HHH / 450 fő óvodás korú 9,5 % - Általános iskolás korúak esetében: 132 fő HHH /1050 fő ált. isk. korú 12,5% 3

4 Az önkormányzati iskola jelenleg 105 HHH-s tanuló nevelését-oktatását végzi, így joggal várható el, hogy ebben a nehéz feladatban osztozik a másik két intézmény. (A többi HHH-s tanuló jelenleg az Erdélyibe jár.) A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók körzeti aránya: a számítást az előzőhöz hasonlóan kell elvégezni; a körzeteket azonban az új szabályozóknak megfelelően úgy kell kialakítani, hogy a HHH-s gyermekek aránya legfeljebb tizenöt százalékponttal lehet magasabb, mint a település egészére megállapított arány. Ez azt jelenti, hogy az általános iskolai körzethatárokat úgy kell kialakítani (módosítani), hogy a HHH-s tanulók aránya a felvételi körzetben ne lépje túl a 27,5 %-ot. A fentiek alapján a következő javaslatot tesszük a jelenlegi körzethatárok módosítására, így biztosítva a kötelező felvételt a tanulók számára. II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola: - Arany J. u. Rákóczi u. Kazinczy u. tengelyétől a Bodrog irányába eső terület az Arany János utcával, kivéve Kossuth u., Halászhomok, Gulyalegelő, Árvay József Gyakorló Általános Iskola: - Arany J. u. Rákóczi u. Kazinczy u. tengelyétől a 37-es főútvonal felé eső terület a Rákóczi és Kossuth utcákkal, valamint Halászhomok, Gulyalegelő és Református Kollégium Általános Iskolája: - Köteles azon szülők gyermekei számára is felvételt biztosítani a város teljes területe mellett, akik vallási, világnézeti nevelésüket elfogadják és lakóhelyük a Kazinczy és a Szemere utcákban találhatóak. - Amennyiben a Kazinczy és Szemere utcai szülők a vallási nevelést nem fogadják el, úgy a Kazinczy utca kötelező felvételét a Gyakorló Általános Iskola, a Szemere utcáét pedig a Rákóczi Általános Iskola biztosítsa. Ebben az esetben elvárható, hogy a Református Kollégium Általános Iskolája a város teljes területéről az indítandó osztály létszámának 12,5 %-ig elfogadjon olyan halmozottan hátrányos helyzetű tanuló jelentkezését, akik viszont igényt tartanának a vallási nevelésre-oktatásra. A jogszabályi előírásoknak teszünk eleget akkor, ha a fenti felvételi körzethatárokat elfogadjuk. Így a 2009 áprilisában várható beiratkozáskor már ezt kell követniük az intézményeknek. Az alapító okiratok ilyen irányú módosítására azonban csak a szorgalmi idő (tanév) leteltével kerülhet majd sor. Természetesen a következő évek beiratkozását folyamatosan figyelemmel kell kísérnünk és a HHH-s térkép változását a felvételi körzethatárok módosításával kell követnünk. Természetesen a HHH-s tanulók aránya csak akkor fog megfelelni a felvételi körzetekben meglévő HHH-s aránynak, ha a tanévenként ismétlődő beírásokat következetesen végrehajtjuk. 4

5 Az általános iskolai körzethatár mellett szükségessé vált az óvodai felvételi körzethatár vizsgálata is. A korábban önállóan működött óvodák között természetesen meg voltak határozva a körzethatárok, az összevonáskor azonban nem jelenítettük meg azt a tagintézményekre vonatkozóan. A jelenlegi számadatok azt mutatják, hogy a HHH-s gyermekek nevelését szinte kizárólag a Carolina Tagóvoda biztosítja. Ezen a gyakorlaton változtatni kell részben a jogszabályi előírásoknak, részben az OKM által biztosított és igénybe vett pályázati lehetőségeknek megfelelve. Jelenlegi adataink szerint az óvodáskorúak körében városi szinten 9,5 % a HHH-s gyerekek aránya, amely 43 főt jelent. A Carolina Tagintézmény 40 fő HHH-s gyermek nevelését végzi, így ebből látszik, hogy az arányon mindenképpen szükséges változtatni. Természetesen tudjuk, hogy a korábban kialakított körzethatárok következetes betartatásával néhány, a megszokott óvodát kereső szülőnek kellemetlen percet fogunk okozni. Azonban hosszú távon a közelgő óvodafejlesztés is ezt kívánja. Az óvodák esetében a következő felvételi körzethatárokat javasoljuk: Mese Óvoda : Az óvoda a körzeti feladatokat az Újtelep, Eötvös út, Patika köz, Attila úttól északra fekvő területeken, valamint a Dorkói úttól északra fekvő külterületeken, állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező gyerekek esetében látja el. Carolina Tagóvoda: Az óvoda a körzeti feladatokat a Déryné és Arad utcától északra, az Eötvös út, Patika köz és Attila úttól délre lévő területen, Kispatakon, valamint a Dorkói úttól délre fekvő külterületeken a város közigazgatási határáig az állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező gyerekek esetében látja el. Kincskereső Tagóvoda: Az óvoda a körzeti feladatokat a Déryné út Arany János út Arad úttól délre fekvő Bodrog által határolt területeken, állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező gyerekek estében látja el. Bölcsőde: A bölcsőde felvételi körzete a város teljes közigazgatási területe. Kérem, hogy az előterjesztésben foglaltak megvitatását követően dönteni szíveskedjenek a kötelező közoktatási feladat ellátásához kapcsolódó általános iskolai és óvodai felvételi körzethatárokról, eleget téve a többször módosított évi LXXIX. tv. A közoktatásról 132. (11) bekezdésének: A évi XXXI. törvény 8. -ával megállapított Kt. 66. (2) bekezdés szerinti felvételi körzeteket december 31-éig kell kialakítani. Sárospatak, december 9. Dr. Hörcsik Richárd sk. 5

6 SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE./2008. (XII.19.) KT. számú határozata általános iskolai körzethatárokról A képviselő-testület a tárgybani előterjesztést megtárgyalta és a többször módosított 1993.évi LXXIX. törvény A közoktatásról 66.. (2-3) bekezdései és a 132. (11) bekezdése alapján az általános iskolai körzethatárokat a következők szerint állapítja meg: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola: - Arany J. u. Rákóczi u. Kazinczy u. tengelyétől a Bodrog irányába eső terület az Arany János utcával, kivéve Kossuth u., Halászhomok, Gulyalegelő, Árvay József Gyakorló Általános Iskola: - Arany J. u. Rákóczi u. Kazinczy u. tengelyétől a 37-es főútvonal felé eső terület a Rákóczi és Kossuth utcákkal, valamint Halászhomok, Gulyalegelő és Református Kollégium Általános Iskolája: - Köteles azon szülők gyermekei számára is felvételt biztosítani a város teljes területe mellett, akik vallási, világnézeti nevelésüket elfogadják és lakóhelyük a Kazinczy és a Szemere utcákban találhatóak. - Amennyiben a Kazinczy és Szemere utcai szülők a vallási nevelést nem fogadják el, úgy a Kazinczy utca kötelező felvételét a Gyakorló Általános Iskola, a Szemere utcáét pedig a Rákóczi Általános Iskola biztosítsa. Ebben az esetben elvárható, hogy a Református Kollégium Általános Iskolája a város teljes területéről az indítandó osztály létszámának 12,5 %-ig elfogadjon olyan halmozottan hátrányos helyzetű tanuló jelentkezését, akik viszont igényt tartanának a vallási nevelésre-oktatásra. Határidő: december 31, folyamatos Felelős: polgármester, jegyző, intézményvezetők K.m.f. dr. Komáromi Éva s.k. jegyző A kivonat hiteléül: Dr. Hörcsik Richárd s.k. polgármester 6

7 SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE./2008. (XII.19.) KT. számú határozata óvodai körzethatárokról A képviselő-testület a tárgybani előterjesztést megtárgyalta és a többször módosított 1993.évi LXXIX. törvény A közoktatásról 66.. (2-3) bekezdései és a 132. (11) bekezdése alapján az óvodai körzethatárokat a következők szerint állapítja meg: Mese Óvoda : Az óvoda a körzeti feladatokat az Újtelep, Eötvös út, Patika köz, Attila úttól északra fekvő területeken, valamint a Dorkói úttól északra fekvő külterületeken, állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező gyerekek esetében látja el. Carolina Tagóvoda: Az óvoda a körzeti feladatokat a Déryné és Arad utcától északra, az Eötvös út, Patika köz és Attila úttól délre lévő területen, Kispatakon, valamint a Dorkói úttól délre fekvő külterületeken a város közigazgatási határáig az állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező gyerekek esetében látja el. Kincskereső Tagóvoda: Az óvoda a körzeti feladatokat a Déryné út Arany János út Arad úttól délre fekvő Bodrog által határolt területeken, állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező gyerekek estében látja el. Bölcsőde: A bölcsőde felvételi körzete a város teljes közigazgatási területe. Határidő: december 31, folyamatos Felelős: polgármester, jegyző, intézményvezetők K.m.f. dr. Komáromi Éva s.k. jegyző A kivonat hiteléül: Dr. Hörcsik Richárd s.k. polgármester 7

1. A kutatás bemutatása. 1.1. A kutatás célja

1. A kutatás bemutatása. 1.1. A kutatás célja MAGYAR VALÓSÁG ANDL HELGA KÓRÓDI MIKLÓS SZŰCS NORBERT VÉG ZOLTÁN ÁKOS Regisztráció, körzethatár, előnyben részesítés A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált oktatásának biztosítása a beiskolázás

Részletesebben

Balatonederics Települési Önkormányzat. Képviselő-testületének. ülésére

Balatonederics Települési Önkormányzat. Képviselő-testületének. ülésére , Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testületének ülésére Tárgy: A gyermekvédelmi feladatok ellátásának tapasztalatairól Előadó: Németh József polgármester 1 Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

2007. évi LXXXVII. törvény. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról

2007. évi LXXXVII. törvény. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról 2007. évi LXXXVII. törvény a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról 1. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) 12. -a a következő (6) bekezdéssel egészül

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 27-én 16.00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

Önkormányzati Rendeletek Tára

Önkormányzati Rendeletek Tára Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2013. (VIII.02.) önkormányzati rendelete 1 a gyermekvédelem Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 17/2013.(VIII.02.)

Részletesebben

3. sz. melléklet Általános iskolai beiratkozás jogszabályi háttere

3. sz. melléklet Általános iskolai beiratkozás jogszabályi háttere 3. sz. melléklet Általános iskolai beiratkozás jogszabályi háttere (a piros színnel kiemelt szövegrészek a jogszabályi változást jelölik) 1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A bölcsőde működésével összefüggő kérdésekről

ELŐTERJESZTÉS A bölcsőde működésével összefüggő kérdésekről Város Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: jegyző@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A bölcsőde működésével összefüggő

Részletesebben

IKT. SZ: 1016-5/2012. Tárgy: Átfogó értékelés Szuhakálló községi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2011. évi ellátásáról.

IKT. SZ: 1016-5/2012. Tárgy: Átfogó értékelés Szuhakálló községi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2011. évi ellátásáról. ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. MÁJUS 31-I MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 1016-5/2012. MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB I I I. N A P I RE N D Tárgy: Átfogó

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY. Készítette: Pető István közoktatási szakértő. Kecskemét, 2011.

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY. Készítette: Pető István közoktatási szakértő. Kecskemét, 2011. SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Készítette: Pető István közoktatási szakértő Kecskemét, 2011. 2 Szakértői vélemény a székkutasi óvoda, általános iskola átszervezéséről Szakértő neve: Pető István Szakértői igazolvány

Részletesebben

Előterjesztés. Nemesvita Község Önkormányzat Képviselő-testületének ülésére. A gyermekvédelmi feladatok ellátásának tapasztalatai

Előterjesztés. Nemesvita Község Önkormányzat Képviselő-testületének ülésére. A gyermekvédelmi feladatok ellátásának tapasztalatai Előterjesztés Nemesvita Község Önkormányzat Képviselő-testületének ülésére Tárgy: A gyermekvédelmi feladatok ellátásának tapasztalatai Előterjesztő: Az előterjesztést készítette: Eke Ferenc polgármester

Részletesebben

KUNHEGYESI MIKRO-TÉRSÉGI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS

KUNHEGYESI MIKRO-TÉRSÉGI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS TISZAFÜRED KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS KUNHEGYESI MIKRO-TÉRSÉGI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS (Kunhegyes, Tiszagyenda, Tiszaroff, Tiszaszentimre, Tomajmonostora) Közoktatási Feladatellátási, intézményhálózat-működtetési

Részletesebben

Dunaharaszti város közoktatási esélyegyenlőségi programja (helyzetelemzés és intézkedési terv)

Dunaharaszti város közoktatási esélyegyenlőségi programja (helyzetelemzés és intézkedési terv) Dunaharaszti város közoktatási esélyegyenlőségi programja (helyzetelemzés és intézkedési terv) Éves monitoring és felülvizsgálat 2012 Az eredeti dokumentumot 2008-ban készítette: Core Consulting Kft. Aktualizálta:

Részletesebben

E L Ő T ER J E S Z T É S

E L Ő T ER J E S Z T É S Kéthely Község Önkormányzatának Polgármestere 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. Tel.: 85/539-036 Ügyiratszám: 1182/1/2015. 2. számú előterjesztés E L Ő T ER J E S Z T É S Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Ikt.sz.: 16-4783/2007. Témafelelős: Hering Ferenc

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Ikt.sz.: 16-4783/2007. Témafelelős: Hering Ferenc Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Ikt.sz.: 16-4783/2007. Témafelelős: Hering Ferenc Tárgy: Együttműködési megállapodás a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola és Óvoda,

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. december 10-i, rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. december 10-i, rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet I/B kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. december 10-i, rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet Szakértői vizsgálat eredménye az Aranyossy Ágoston Óvoda, Általános

Részletesebben

14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet. a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet. a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 97. -ának b) pontjában, valamint a közoktatásról szóló

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégia 11. fejezet Anti-szegregációs Program 2008-13

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégia 11. fejezet Anti-szegregációs Program 2008-13 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégia 11. fejezet Anti-szegregációs Program 2008-13 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 4 1.1. Az IVS-ben megfogalmazott városrehabilitációs

Részletesebben

Tájékoztatás a művészetoktatásban igénybe vehető díjkedvezményről

Tájékoztatás a művészetoktatásban igénybe vehető díjkedvezményről Tájékoztatás a művészetoktatásban igénybe vehető díjkedvezményről Kedves Szülők! Kedves Diákok! Az alábbiakban szeretnénk tájékoztatni Önöket arról, hogy az alapfokú művészetoktatásban a hatályos jogszabályok

Részletesebben

GYAKORLATI ÚTMUTATÓ. 1 105. (1) A helyi önkormányzat az önkormányzati intézkedési terv, illetve a fővárosi, megyei fejlesztési terv részeként vagy az

GYAKORLATI ÚTMUTATÓ. 1 105. (1) A helyi önkormányzat az önkormányzati intézkedési terv, illetve a fővárosi, megyei fejlesztési terv részeként vagy az GYAKORLATI ÚTMUTATÓ Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervek kidolgozásához a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek oktatási sikeressége érdekében Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások. A térítési és tandíjfizetési kötelezettség

A rendelet hatálya. Az ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások. A térítési és tandíjfizetési kötelezettség om Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (I.21.) számú rendelete az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó térítési díjak és tandíjak megállapításának

Részletesebben

2) ELŐZMÉNYEK, KÜLÖNÖSEN A TÉMÁBAN HOZOTT KORÁBBI TESTÜLETI DÖNTÉSEK, AZOK VÉGREHAJTÁSA ------------------

2) ELŐZMÉNYEK, KÜLÖNÖSEN A TÉMÁBAN HOZOTT KORÁBBI TESTÜLETI DÖNTÉSEK, AZOK VÉGREHAJTÁSA ------------------ RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Tömör Józsefné jegyző

Részletesebben

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS. Csanádpalota Város Önkormányzat. gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak. 2013. évi ellátásáról

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS. Csanádpalota Város Önkormányzat. gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak. 2013. évi ellátásáról ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS Csanádpalota Város Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2013. évi ellátásáról A beszámolót készítette: Besenyi Ildikó igazgatási csoportvezető A beszámoló elkészítéshez

Részletesebben

Bevezető. I. 2013. január 1.

Bevezető. I. 2013. január 1. Bevezető A magyar közoktatás rendszere ezekben az években, hónapokban új ruhába öltözik. Nem tesz többet, de kevesebbet sem. Ez az egyszerű lépés sem egyszerű azonban, ha az új ruhára olyan nagyságú, súlyú

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28-án tartandó ülésére.

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28-án tartandó ülésére. Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május

Részletesebben

SÁROSPATAKI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2008-2013.

SÁROSPATAKI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2008-2013. A SÁROSPATAKI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2008-2013. Készítette: Aros Andrea Sárospatak, 2008. augusztus 5. Felülvizsgálat időpontja: 2010. november 24.

Részletesebben

2012. május 30-i rendes testületi ülésre

2012. május 30-i rendes testületi ülésre E lőterjesztés 2012. május 30-i rendes testületi ülésre Tárgy: Beszámoló a 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző Előadó: Várallyayné

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/688-1/2011/I. Tárgy: A Makói kistérség közoktatási intézkedési Üi.: Dr. Debrey Attila terve 2011-2017. évre Melléklet: Makó Város Önkormányzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. május 29-én tartandó ülésére.

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. május 29-én tartandó ülésére. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014.

Részletesebben

1. A maximális osztály és csoport létszámok túllépése

1. A maximális osztály és csoport létszámok túllépése KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS a 2012/2013 tanév előkészítéséről A 2012/2013 tanévvel kapcsolatos előkészítést a hatályos jogszabályok szerint minden nevelési oktatási területen

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 115. szám 19493 V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erõforrások miniszterének 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl

Részletesebben