Helyi Esélyegyenlőségi Program

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Helyi Esélyegyenlőségi Program"

Átírás

1 Helyi Esélyegyenlőségi Program Kunpeszér Község Önkormányzata július 01.

2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés A település bemutatása A lakónépesség bemutatása A Helyi esélyegyenlőségi program átfogó célja A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége A nők helyzete, esélyegyenlősége Az idősek helyzete, esélyegyenlősége A fogyatékkal élők helyzete esélyegyenlősége A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési terve Az intézkedési területek részletes kifejtése Megvalósítás 3. oldal 6. oldal 8. oldal 12. oldal 16. oldal 31. oldal 43. oldal 50. oldal 54. oldal 59. oldal 61. oldal 87. oldal 2

3 Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) Bevezetés Az esélyegyenlőség elősegítése, abból a szükségletből fakad, mely szerint a különböző társadalmi csoportok jelentősen különböznek egymástól. A vagyoni, gazdasági, családi hátrányok fennállása esetén az abban érintett rétegek és annak tagjai esélye a továbbtanulásra, a szakképzettség megszerzésére, a munkaerőpiacon való elhelyezkedésre, a magasabb bérre, a magasabb társadalmi státusz elérésére jelentősen kisebb vagy külső beavatkozás nélkül éppen lehetetlen. Bár esetükben a fentiek eléréséhez szükséges adottságaik megvannak, ám esélyük kevesebb van. Mind az állam, mind pedig a helyi önkormányzatok az esélyegyenlőség biztosítást kiemelt feladatként kell, hogy kezelje. Kunpeszér Község Önkormányzata elsőrendű feladatának tartja, hogy minden helyi lakos számára elérhetővé váljanak a köz-szolgáltatások. A program helyzetelemzést és az arra épülő célmeghatározásokat, valamint a megvalósítás időbeni ütemezését tartalmazza. Az a helyben feltárt problémákra reagál, és javaslatokat, megoldási lehetőségeket tartalmaz kezelésükre. A Program komplex célkitűzése valamennyi területen kiküszöbölni a hátrányos megkülönböztetést és biztosítani a társadalmi csoportok és azok egyedeinek esélyegyenlőségét, mely mind az állam, mind az önkormányzatok valamint annak intézményei, a civil szervezetek és természetesen magánszemélyek feladata is. Az esélyegyenlőség kiemelt fontos érték napjainkban is. Az esélyegyenlőség, mint az önkormányzatok érdeke, azt célozza, hogy minden helyi lakosnak esélye legyen az elhelyezkedésre, a karrierre, a megfelelő színvonalú szolgáltatásokra nemtől, származástól anyagi helyzettől, egészségi állapottól stb. függetlenül Az esélyegyenlőségi program célcsoportjai a településen élő hátrányos helyzetű rétegek, azok oktatási, egészségügyi, lakhatási valamint foglalkoztatási helyzetét tárja fel. Számukra a siker és a társadalmi integráció lehetősége az azt célzó helyi fejlesztések ellenére korlátozott, ha nem kerül sor olyan esélyegyenlőségi intézkedésekre, melyek képesek hátrányaikat kompenzálni. Kunpeszér település Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni kívánja: az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét, a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét, a diszkriminációmentességet, szegregációmentességet, a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. A köznevelési intézményeket az óvoda kivételével érintő intézkedések érdekében együttműködik az intézményfenntartó központ területi szerveivel (tankerülettel). Elsődleges célunk számba venni a 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. (2) bekezdésében nevesített, esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő célcsoportokba tartozók számát és arányát, valamint helyzetét a településen. E mellett célunk a célcsoportba tartozókra vonatkozóan áttekinteni a szolgáltatásokhoz történő hozzáférésük alakulását, valamint feltárni az ezeken a területeken jelentkező problémákat. 3

4 További célunk meghatározni az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő feladatokat, és azokat a területeket, melyek fejlesztésre szorulnak az egyenlő bánásmód érdekében. A célok megvalósításának lépéseit, azok forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését az HEP IT tartalmazza. A HEP IT célja Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének javítása szempontjából. További célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt. Szintén célként határozzuk meg annak az együttműködési rendszernek a felállítását, amely a programalkotás és végrehajtás során biztosítja majd a megvalósítás, nyomon követés, ellenőrzés-értékelés, kiigazítás támogató strukturális rendszerét, vagyis a HEP Fórumot és a hozzá kapcsolódó tematikus munkacsoportokat. A helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII.27) Korm. rendelet meghatározása szerint kiemelten hátrányos helyzetűnek minősülő társadalmi csoportok: romák, mélyszegénységben élők, nők, gyermekek, idősek és fogyatékkal élők. Az Európai Bizottság által 2004 májusában közzétett az Esélyegyenlőség és diszkrimináció-mentesség a kibővített Európai Unióban című Zöld Könyv konzultációra hívta a témában érintett szereplőket. A konzultációk következtetései szerint kiemelkedően fontos a közösségi akcióknak a kezdeményezése úgy az esélyegyenlőség, mint a diszkrimináció elleni harc terén beleértve a Uniós anti-diszkriminációs jogalkotás előremutató hatásainak maximalizálását. A Program intézkedései különösen: egyenlő esély a közszolgáltatások és az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés területén munkaerő-piaci szegregáció visszaszorítása a hátrányos helyzetűek foglalkoztatási esélyeinek javítása a helyi döntéshozatalban valamint az önkormányzat által felügyelt szolgáltatások terén az egyenlő bánásmód érvényesítése a döntéshozatalban és a helyi közügyek intézésében a hátrányos helyzetűek részvételének elősegítése. Jogszabályi háttér: -Magyarország Alaptörvénye évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség előmozdításáról -321/2011. (XII.27.) Korm. rendelet a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról -15/2005.(IV.15.)sz. önkormányzati rendelet a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ellátásokért fizetendő térítési díjakról 8/2006.(VI.21.) sz. önkormányzati rendelet a gyermekvédelem helyi rendszeréről -11/2008.(X.15.) sz. önkormányzati rendelet a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázatok elbírálásának szabályairól -6/2012.(II.15.) sz. önkormányzati rendelet az egyes szociális ellátások helyi szabályairól -1/2013.(I.25.) sz. önkormányzati rendelet a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről 4

5 Az önkormányzatoknak öt éves időtartamra készült helyi esélyegyenlőségi programot kell megalkotniuk, melyben helyzetelemzést kell adni a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok esélyeiről, és meg kell határozni a feltárt problémák összetett kezeléséhez szükséges intézkedéseket. A programot össze kell hangolni az egyéb fejlesztési koncepciókkal, valamint a közoktatási esélyegyenlőségi tervvel. A program megvalósulását kétévente meg kell vizsgálni és a felülvizsgálat következtetéseinek megfelelően szükség esetén módosítani kell. A Program végrehajtásának alapelei: A prevenció elve A normalizáció elve Az ingetráció elve az önrendelkezés elve A hátrányos megkülönböztetés tilalma és az előnyben részesítés kötelezettsége A rehabilitáció elve Védendő tulajdonságok: nem faji hovatartozás bőrszín nemzetiség nemzeti vagy etnikai kisebbséghez való tartozásra, anyanyelv fogyatékosság egészségi állapot vallási vagy világnézeti meggyőződés politikai vagy egyéb vélemény családi állapot anyaság (terhesség) vagy apaság, szexuális irányultság, nemi identitás, életkor, társadalmi származás, vagyoni helyzet, részmunkaidős illetve határozott időtartamú foglalkoztatás, érdekképviselethez való tartozás, egyéb helyzet, tulajdonság vagy jellemző Az egyenlő bánásmód követelménye megsértésének egyes esetei Közvetlen hátrányos megkülönböztetés olyan rendelkezés, amelynek eredményeképpen egy személy vagy csoport valós vagy vélt tulajdonsága miatt részesül más, összehasonlítható helyzetben lévő személyhez vagy csoporthoz képest kedvezőtlenebb bánásmódban, mint amelyben más összehasonlítható helyzetben lévő személy vagy csoport részesül, részesült, vagy részesülne. (Ebktv. 8..) Közvetett hátrányos megkülönböztetés az a közvetlen hátrányos megkülönböztetésnek nem minősülő, látszólag az egyenlő bánásmód követelményének megfelelő rendelkezés, amely a meghatározott védendő tulajdonságokkal rendelkező egyes személyeket vagy csoportokat lényegesen nagyobb arányban hátrányosabb helyzetbe hoz, mint amelyben más, összehasonlítható helyzetben lévő személy vagy csoport volt, van vagy lenne. (Ebktv. 9..) Zaklatás az emberi méltóságot sértő, szexuális vagy egyéb természetű magatartás, amely az érintett személynek a meghatározott védendő tulajdonságával függ össze, és célja vagy hatása valamely 5

6 személlyel szemben megfélemlítő, ellenséges, megalázó, megszégyenítő vagy támadó környezet kialakítása. (Ebktv 10..) Jogellenes elkülönítés olyan rendelkezés, mely védendő tulajdonságai alapján egyéneket vagy személyek csoportját elkülöníti az azokkal összehasonlítható helyzetben lévő más személyektől vagy azok csoportjától megengedő törvényi rendelkezés nélkül. Megtorlás olyan magatartás, mely az egyenlő bánásmód megsértése miatt kifogást benyújtó eljárást kezdeményező vagy az abban közreműködővel szemben ezzel összefüggésében jogsérelmet követ el, jogsérelem okozását célozza, vagy azzal fenyeget. Kunpeszér Község helyi esélyegyenlőségi programjának célja: Kunpeszér Község közigazgatási területén biztosítsa a vonatkozó törvény szerint a helyben élők esélyeinek, a hátrányos helyzetű csoportok körülményeinek javítását, valamint Kunpeszér Község rendelkezzen olyan modern egységes felmérő rendszerrel, mely alkalmas arra, hogy a település képes legyen fejlesztési pályázatok benyújtására. Kunpeszér Önkormányzatának Képviselő-testülete vallja, hogy az esélyegyenlőség biztosítása mindenkit megillet nemre, korra, bőrszínre, etnikai, nemzeti hovatartozásra, vallásra, politikai nézetre, családi állapotra tekintet nélkül, és kiemelt céljának tekinti az esélyegyenlőség biztosítását gátló akadályok leküzdését, valamint ez egyenlő bánásmód elvének érvényesre jutását. Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló évi CXXV. törvény, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet rendelkezéseivel, Kunpeszér Község Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat. Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal összehangolja a település más dokumentumait, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények működtetését. Vállalja továbbá, hogy az Esélyegyenlőségi Program elkészítése során bevonja partneri kapcsolatrendszerét, különös tekintettel a köznevelés állami és nem állami intézményfenntartóira. Jelen helyzetelemzés az Esélyegyenlőségi Program megalapozását szolgálja. A település bemutatása Kunpeszér Bács-Kiskun megye északi részén található kisközség. Ásatások során olyan leletek kerültek elő, melyekből arra lehet következtetni, hogy az időszámításunk előtti III-II. században nomád állattartó csoportok éltek ezen a részen. Ezek a régészeti leletek a kecskeméti Katona József Múzeumban tekinthetők meg. A helytörténeti gyűjteményben is értékes dolgokat lehet megtekinteni a település mindennapjairól. A községről az első írásos emlék 1264-ből származik. A csúti prépostság leveleiben ekkor még Pezer néven szerepelt. A szomszédos településekkel együtt a királyi udvar ellátása volt a feladata ben Peszér és Adacs puszta Savoyai Eugén herceg birtoka lett, majd a királyi kincstárhoz tartozott ben ezt a két települést összevonták: Peszéradacs néven önálló községgé alakították. Az 1949-es közigazgatási átszervezés során ismét két külön településsé vált. Innentől Kunpeszér és Kunadacs néven találkozhatunk velük. Az infrastruktúra fejlesztése 1970-ben kezdődött el a szilárd burkolatú utak, járdák építésével. Az orvosi rendelő 1975-ben épült meg a lakosság összefogásával ban újabb közigazgatási átszervezés történt, mely során Kunszentmiklós társközségévé vált a falu. Ekkor az általános iskolát is körzetesítették ben itt épült először a ROSA MYSTICA /Titkosértelmű Rózsa/ tiszteletére templom, mely azóta kedvelt zarándokhely. A vezetékes vízhálózat 1986-ban épült meg, így egészséges ivóvízhez jutott a falu. 6

7 Az 1990-es önkormányzati választások óta önálló önkormányzat működik. Az azóta eltelt időben szépen fejlődésnek indult a község. Az itt élő emberek fő megélhetési forrása a mezőgazdaság. A szántóföldeken elsősorban gabonát, kukoricát és napraforgót termesztenek. A jellemző állatok: sertés, szarvasmarha, juh. A község vezetése nagy figyelmet fordít arra, hogy fejlődjön a település, megőrizze önállóságát, a lakosság számára élhető körülményeket biztosítson, és a vonzó faluképet fenntartsa, illetve tovább alakítsa. Az utóbbi 10 esztendő önkormányzati fejlesztéseinek köszönhetően kiépült a szennyvízcsatorna-hálózat, megépült a szennyvíztisztító telep, van kábeltévé szélessávú internet, felújításra került a Művelődési Ház a LEADER+ pályázat támogatásával és a lakosság összefogásával megépült a templomhoz a harangláb. A község határát erdős, homokos, buckás gyep és mélyebb fekvésű rét borítja. A települést körül öleli a Kiskunsági Nemzeti Park gondozásában álló védett természetvédelmi terület, mely rendkívül gazdag növény- és állatvilággal rendelkezik. A Peszéradacsi rétek vizes, lápos területeken helyezkednek el. Nagy értéket képviselnek nyírfás erdőrészletei, erdőrezervátumaiban évszázados tölgyfák élnek. A lápréteken fokozottan védett növényfajokkal találkozhatunk, melyek: a vitézkosbor, a szúnyoglábú bibircsvirág, a légybangó. Sok ritka lepkefaj is él ezen a területen. A Kiskunsági Nemzeti Park nyár elején éjjeli lepkevadászatot is szokott szervezni. A réteken élő rákosi vipera egész Európában kipusztulással fenyegetett hüllőfaj. Ezt a környéken a Kunadacs határában működő Vipera Védelmi Központ igyekszik menteni. 1 A Kosbor tanösvényt végigjárva ismerhetjük meg a turjánvidék láp- és mocsárvilágát, valamint a peszéradacsi létek élővilágát. 2 A Kunpeszéri Szalag Erdő mélyebb fekvésű részein találhatjuk a védett terület legnagyobb botanikai értékét képező óriás útifüvet és orchideákat. Utóbbinak egyik fajtája a légybangó, melynek itt található állománya Magyarországon a harmadik legnagyobb. 3 A Nagy-tölgyfai tag erdőállományában homokpusztai tölgyeseket láthatunk. Ezen a területen fordul elő az Alföldön ritkaságnak számító cserjefaj, a ligeti perje. Bizonyos részeken a termőréteg hiánya csak a nyír- és nyárfa megtelepedését tette lehetővé. Ezt a részt nevezik Nyíres-nyárasnak. A Gyöngyvirágos tölgyesben élő kocsányos tölgyek már több mint száz évesek. Ezen a területen tömegesen fordul elő a gyöngyvirág. 4 Ritka madárfajokat is láthatnak az errefelé járók, például túzokot, gyurgyalagot, nagy kócsagot. A Peszéri-erdő közepén található a Tilos-erdő, mely fokozottan védett erdőrezevátum. Ezt nem lehet látogatni. Kunpeszéren szinte minden hónapban van valamilyen községi rendezvény. Például farsang, sport- és vadászbál, szüreti felvonulás és az azt követő bál, idősek napja, falukarácsony. A fentieken kívül van két olyan rendezvény, amelyek sok vendéget vonzanak a faluba. Immár hagyományosnak tekinthető a május 1-én megrendezésre kerülő Népdalos Találkozó. Erre a rendezvényre minden évben egyre több fellépő érkezik a környező településekről, valamint már egyre távolabbról is. A fellépők számának növekedésével arányosan nő az érdeklődők száma is. Az 1981-es templomszentelés tiszteletére minden évben, a július 13-hoz legközelebb eső vasárnapon búcsúünnepet tartanak. Július-Augusztus hónapban rendezik meg a község falunapját, mely színvonalas kulturális és hagyományőrző programokkal, sportrendezvényekkel, kiállításokkal és utcabállal várja a vendégeket. Ennek a programsorozatnak is egyre több a látogatója

8 A településen nincsenek ipari üzemek, és bár ez előny a környezet megőrzésénél, sajnos hátrányt jelent a helyi foglalkoztatás terén. A kunpeszéri munkavállalók nagy számban ingáznak a szomszédos városokba és a fővárosba. A lakónépesség bemutatása A demográfiai folyamatokat vizsgálva megállapítható, hogy a 2007-től a település lakónépessége 2010 folyamatosan emelkedő tendenciát mutatott, majd 2011-ben kis mértékű csökkenést mutat. 1. számú táblázat a lakónépesség száma az év végén Fő Változás % % % % Az állandó népesség vonatkozásában 2011-es adatok alapján elmondható hogy idősek aránya jelentős, a lakosság korösszetétele a0-17 valamint a 60+ korcsoportot összehasonlítva kedvezőtlen. Ugyanakkor magas a keresőképes korúak száma, ők adják ki a lakosság 68 %-át. 2. számú táblázat - Állandó népesség fő % nők férfiak összesen nők férfiak nő % 50% 0-2 évesek 8

9 0-14 éves % 48% éves % 35% éves % 54% éves % 52% 65 év feletti % 36%. Az öregedési index kedvezőtlen számokat mutat, tekintettel arra, hogy a 65 év feletti lakosok száma 2009-től meghaladja a 0-14 éves korú lakosok számát, így az öregedési index 2009-től mindig 100% fölött van. 3. számú táblázat - Öregedési index 65 év feletti állandó 0-14 éves korú állandó lakosok száma (fő) lakosok száma (fő) Öregedési index (%) 2001 N.A ,2% ,2% ,2% ,3% 9

10 A bevándorlás és elvándorlás kedvező képet mutat, mivel az egyenlege folyamatosan pozitív előjelű. 4. számú táblázat - Belföldi vándorlások állandó jellegű odavándorlás elvándorlás egyenleg

11 A halálozások száma folyamatosan meghaladja az élve születések számát 5. számú táblázat - Természetes szaporodás élve születések száma halálozások száma természetes szaporodás (fő)

12 A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja Kunpeszér Község Önkormányzata a HEP elfogadásával érvényesíteni kívánja: az egyenlő bánásmód elvét, és az esélyegyenlőség biztosítását a közszolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés elvét, a diszkriminációmentességet, szegregációmentességet, A Kunpeszéri Általános Iskolát érintő intézkedések megtételének érdekében együttműködik tankerülettel. A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE) 1. Jogszabályi háttér bemutatása A HEP elkészítését Ebktv. előírásai alapján végeztük, a részletszabályokat annak végrehajtási rendeletei, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII.27.) Korm. rendelet 2. A helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének szempontjai fejezete és a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012 (VI.5.) EMMI rendelet alapján alkalmaztuk, különös figyelmet fordítva a a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény (továbbiakban: Flt.) a nemzetiségek jogairól szóló évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: nemzetiségi törvény) az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény (továbbiakban: Eütv.) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkntv.) előírásaira. Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló évi CXXV. törvényben foglalt helyi esélyegyenlőségi programok intézkedései kapcsolódnak a következőkben felsorolt, EU és nemzeti szintű stratégiákhoz, ágazati politikákhoz: EU 2020 stratégia, Nemzeti Reform Program, Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia, Legyen jobb a gyerekeknek! Nemzeti Stratégia, Roma Integráció Évtizede Program, Nemzeti Ifjúsági Stratégia. Az EU 2020 stratégia 5 Az Európa 2020 az Európai Unió 10 évre szóló növekedési stratégiája, a 2000-ben megkezdett Lisszaboni Stratégia folytatása, annak tapasztalatait beépítő új, közösségi gazdaságpolitikai célrendszer és ahhoz tartozó intézkedésterv. Célja nem csupán a válság leküzdése, a stratégia az uniós növekedési modell hiányosságait hivatott megszüntetni, és az intelligensebb, fenntarthatóbb és befogadóbb növekedés feltételeit kívánja megteremteni. Az esélyegyenlőség szempontjából releváns célkitűzések, melyeket 2020-ra az EU egészének teljesítenie kell két területen is megjelenik. Az oktatásban a lemorzsolódási arányt 10% alá kell csökkenteni. A szegénység/társadalmi kirekesztés ellen ható intézkedések sora pedig azt célozza, hogy legalább 20 millióval csökkenjen azok száma, akik nyomorban és társadalmi kirekesztettségben élnek, illetve akik esetében a szegénység és a kirekesztődés reális veszélyt jelent. 5 A Bizottság közleménye a Európai Parlamentnek, az Európai Tanácsnak, az Európai Központi Banknak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak, a Régiók Bizottságának és az Európai Beruházási Banknak Intézkedések a stabilitás, a növekedés és a munkahelyteremtés érdekében, Brüsszel, május

13 Nemzeti Reform Program 6 Az Európa 2020 stratégia megvalósításának legfontosabb eszközét tagállami szinten a nemzeti reformprogramok jelentik, melyeket a tagállamoknak minden év áprilisában, a stabilitási/konvergencia programokkal együtt kell elkészíteniük. A nemzeti reformprogramok rögzítik az uniós kiemelt célok alapján megfogalmazott nemzeti célokat, továbbá ismertetik, hogyan kívánják a kormányok a célokat teljesíteni, illetve a növekedést hátráltató akadályokat leküzdeni. A dokumentumok azt is meghatározzák, hogy kik, mikor, milyen intézkedéseket hoznak majd, s hogy ennek milyen költségvetési vonzatai lesznek. 7 A Nemzeti Reform Program az esélyegyenlőségi célcsoportok helyzete javításának szempontjából közvetlen jelentőséggel bíró célkitűzéseket és intézkedéseket tett. Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia 8 A Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia (NTFS) az Európai Bizottság által 2011-ben jóváhagyott A nemzeti romaintegrációs stratégiák uniós keretrendszere 2020-ig című dokumentumban foglaltakhoz illeszkedik. Az NTFS a szegénység elleni fellépés érdekében megfogalmazott felzárkózáspolitikát helyezi középpontba, emellett hangsúlyos célja a roma közösségek kirekesztése ellen ható folyamatok megelőzése, felszámolása. A stratégia célja, hogy a szegénység szempontjából meghatározó problématerületek gyermekszegénység, romák helyzete, hátrányos helyzetű térségek hosszú távú elképzeléseinek integrálását, kiegészítését, egységes célrendszerben történő kezelését kívánja előmozdítani, figyelemmel, a többi, a társadalmi felzárkózás szempontjából releváns stratégiára, így a gazdaságfejlesztéssel és foglalkoztatáspolitikára, a vidékfejlesztésre, az egészségügyi, szociálpolitikai, közigazgatási elképzelésekre. Legyen jobb a gyerekeknek! Nemzeti Stratégia 9 A Legyen Jobb a Gyerekeknek Nemzeti Stratégia szükségességét elsősorban az indokolta, hogy csökkentse a gyermekek és családjaik nélkülözését, javítsa a gyermekek fejlődési esélyeit. A törvény minden gyerekre kiterjed, de értelemszerűen azoknak a gyerekeknek kell prioritást kapniuk, akiknek érdekei a legjobban sérülnek, akiknél a nélkülözések a legjobban korlátozzák fejlődésüket. A Nemzeti Stratégia másik fontos indoka a szegénységi ciklus megszakításának szükségessége, a gyermekek és a társadalom közös távlati érdeke. Roma Integráció Évtizede Program 10 Az Országgyűlés június 25-én fogadta el a Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervről szóló 68/2007. (VI. 28.) OGY határozatot, amely a Kormány feladatául tűzi, hogy a Stratégiai Terv végrehajtására készítsen rövid távú, kétéves időszakokra szóló intézkedési terveket. A Stratégiai Terv négy prioritási területen (oktatás, foglalkoztatás, lakhatás és egészségügy), az egyenlő bánásmód érvényesítésével kapcsolatban, továbbá a kultúra, a média és a sport területén határoz meg átfogó célokat, a célokhoz kapcsolódó konkrét feladatokat, az ezekhez rendelt mutatókat, továbbá a feladatok eléréséhez szükséges intézkedéseket. A nemek közötti esélyegyenlőség megteremtését a négy prioritási területen megfogalmazottakhoz kapcsolódó feladatokon és intézkedéseken keresztül kívánja megvalósítani. Nemzeti Ifjúsági Stratégia Az Országgyűlés 2009-ben fogadta a Nemzeti Ifjúsági Stratégiáról készült dokumentumot (88/2009. (X. 29.) OGY határozat). A Stratégia az ifjúsági korosztályokkal kapcsolatos állami felelősség összefoglalása a időszakra vonatkozóan. Részletezi az ifjúságpolitika hosszú távú társadalmi céljait, megvalósításukhoz az egyes területeken a horizontális és specifikus célokat, valamint ezekhez kapcsolódó részcélokat határoz meg. A Stratégia megvalósítása kétéves cselekvési tervek mentén történik, a évi cselekvési tervről az 1590/2012. (XII. 27.) Korm. határozat rendelkezik. 6 A következő lépés A Széll Kálmán terv 2.0, Magyarország Kormánya, április A_k%C3%B6vetkez%C5%91_l%C3%A9p%C3%A9s%20(SzKT%2020).pdf 7 Európai Bizottság, Európa document type/index_hu.htm 8 Nemzeti Társadalmi és Felzárkózási Stratégia mélyszegénység, gyermekszegénység, romák ( ) Budapest, november tarsadalmi felzarkozasi strategia 9 47/2007. (V. 31.) OGY határozat a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégiáról, ; 10 A Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervről szóló 68/2007. (VI. 28.) OGY határozat; Szociális és Munkaügyi Minisztérium,

14 2. Stratégiai környezet bemutatása Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, koncepciókkal, programokkal Költségvetési koncepció az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 24. értelmében A jegyző, által elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester november 30-áig - a helyi önkormányzati képviselő-testület tagjai általános választásának évében legkésőbb december 15-éig - benyújtja a képviselő-testületnek, melyet a testület rendelet formájában hagy jóvá. Gazdasági program - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény a értelmében a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit gazdasági programban, fejlesztési tervben rögzíti, melynek elkészítéséért a helyi önkormányzat felelős. Köznevelés-fejlesztési terv 11 A helyi önkormányzati feladat-ellátási rendszerben minden községi, városi, fővárosi kerületi önkormányzatnak feladata, kötelezettsége volt, hogy gondoskodjék a településen élők részére arról, hogy az óvodai nevelés és az általános iskolai nevelés és oktatás a rendelkezésükre álljon anélkül, hogy annak igénybevétele a szülők, illetve gyermekeik részére aránytalan teherrel járna. A köznevelésről szóló törvény alapján az állam gondoskodási kötelezettsége az óvodai nevelés kivételével megfogalmazódik. Már nem a kormányhivatalok készítik el a feladat-ellátási intézményhálózat-működtetési és köznevelés-fejlesztési tervet, hanem az oktatásért felelős miniszter. Az oktatásért felelős miniszter az Oktatási Hivatal előterjesztése alapján a kormányhivatalok közreműködésével és a helyi önkormányzatok véleményének kikérésével és közreműködésével készíti el megyei szintű bontásban az intézményhálózatműködtetési és köznevelési-fejlesztési tervet. A települési önkormányzat kötelezettsége, hogy beszerezze a településen működő köznevelési intézmények nevelőtestületei, alkalmazotti közösségei, a szülői és diákszervezetei véleményét. Az oktatási hivatal s feladata az is, hogy a köznevelés-fejlesztési terv elkészítésekor a nemzetiséget érintő kérdésekben beszerezze az érintett települési, területi és országos nemzetiségi önkormányzatok egyetértését (Mnkt. 24. ) Településrendezési terv Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény (továbbiakban évi LXXVIII. tv.) 6. -a alapján a települési önkormányzat a fővárosban a fővárosi és a kerületi önkormányzatok a külön jogszabályban meghatározott hatáskörük szerint a településrendezési feladatukat a helyi építési szabályzat, valamint a településrendezési tervek elkészíttetésével és azok elfogadásával látják el. Településszerkezeti terv - Az évi LXXVIII. törvény 10. -a szerint a településszerkezeti terv meghatározza a település alakításának, védelmének lehetőségeit és fejlesztési irányait, ennek megfelelően az egyes területrészek felhasználási módját, a település működéséhez szükséges műszaki infrastruktúra elemeinek a település szerkezetét meghatározó térbeli kialakítását és elrendezését, az országos és térségi érdek, a szomszédos vagy a más módon érdekelt többi település alapvető jogainak és rendezési terveinek figyelembevételével a környezet állapotának javítása vagy legalább szinten tartása mellett. A településszerkezeti tervet a települési önkormányzatnak legalább tízévenként felül kell vizsgálnia, és szükség esetén a terv módosításáról vagy az új terv elkészítéséről kell gondoskodnia. A tízévenkénti szükséges felülvizsgálat során gondoskodni kell az időközben történt módosítások egységes tervbe foglalásáról. Településfejlesztési koncepció - az évi LXXVIII. törvény értelmében a fejlesztés összehangolt megvalósulását biztosító és a településrendezést is megalapozó, a település közigazgatási területére kiterjedő önkormányzati településfejlesztési döntéseket rendszerbe foglaló, önkormányzati határozattal elfogadott dokumentum, amely a település jövőbeni kialakítását tartalmazza. A fejlesztési koncepció elsősorban településpolitikai dokumentum, amelynek kidolgozásában a természeti-művi adottságok mellett a társadalmi, a gazdasági, a környezeti szempontoknak és az ezeket biztosító intézményi rendszernek van döntő szerepe. A törvény 7. -a értelmében a településfejlesztési koncepcióban foglaltak megvalósítása érdekében a városok 11 Iskolaszolga, XXIII. 3., november 14

Hatvan Város Önkormányzata

Hatvan Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Hatvan Város Önkormányzata 2013. 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 5 Célok... 5 A Helyi

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Edelény Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Edelény Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Edelény Város Önkormányzata 2013-2018. 2013. június. 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

ÁGFALVA KÖZSÉG HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA

ÁGFALVA KÖZSÉG HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA ÁGFALVA KÖZSÉG HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA 2013-2018 TARTALOMJEGYZÉK 1 Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 5 Bevezetés... 5 A település bemutatása... 7 Értékeink, küldetésünk... 11 Célok... 12

Részletesebben

Hetyefő Község Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013-2018. Hetyefő Község Önkormányzata Hetyefő, 2013. 06. 20.

Hetyefő Község Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013-2018. Hetyefő Község Önkormányzata Hetyefő, 2013. 06. 20. Hetyefő Község Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013-2018 Hetyefő Község Önkormányzata Hetyefő, 2013. 06. 20. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása...

Részletesebben

HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM EBERGŐC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM EBERGŐC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM EBERGŐC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Ebergőc, 2013. június 19. 1 Tartalomjegyzék Bevezető HEP főbb adatai A HEP-ben használt fogalmak Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) Település

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Csetény Község címere *CÍMER+

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Csetény Község címere *CÍMER+ Helyi Esélyegyenlőségi Program Csetény Község címere *CÍMER+ 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... Hiba! A könyvjelző nem létezik. Bevezetés...Hiba! A könyvjelző nem létezik. A település

Részletesebben

Nagyesztergár Község Önkormányzatának. Helyi Esélyegyenlőségi Programja

Nagyesztergár Község Önkormányzatának. Helyi Esélyegyenlőségi Programja Nagyesztergár Község Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013-2018 1 Tartalom HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM (HEP)... 3 BEVEZETÉS... 3 A TELEPÜLÉS BEMUTATÁSA... 3 ÉRTÉKEINK, KÜLDETÉSÜNK...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Fülöpszállás Község Önkormányzata 2013-2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Fülöpszállás Község Önkormányzata 2013-2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program Fülöpszállás Község Önkormányzata 2013-2018. 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...5 Bevezetés...5 A település bemutatása...5 Értékeink, küldetésünk...9 Célok...9

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat 2013. -2018. Türr István Képző és Kutató

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Alsónemesapáti Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Alsónemesapáti Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Alsónemesapáti Község Önkormányzata 2013 Tartalom Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 6 Célok... 11 A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása tárgyában

E l ő t e r j e s z t é s. a Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása tárgyában Kunfehértó Polgármesterétől E l ő t e r j e s z t é s a Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása tárgyában (Képviselő-testület 2014. április 29-i ülésére) Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. PILISCSÉV Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. PILISCSÉV Község Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program PILISCSÉV Község Önkormányzata Piliscsév, 2013. április Türr István Képző és

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Egeralja Község Önkormányzata. 2013-2018 Döntésre előkészítette: Beck Eszter

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Egeralja Község Önkormányzata. 2013-2018 Döntésre előkészítette: Beck Eszter Helyi Esélyegyenlőségi Program Egeralja Község Önkormányzata 2013-2018 Döntésre előkészítette: Beck Eszter Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 4

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Gecse Község Önkormányzata 2013-2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Gecse Község Önkormányzata 2013-2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program Gecse Község Önkormányzata 2013-2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Földrajzi fekvése... 3 Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Pápadereske Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Pápadereske Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Pápadereske Község Önkormányzata 2013-2018 Tartalom Bevezetés... 3 A település bemutatása... 4 Demográfiai jellemzők... 5 A község infastruktúrája... 8 Gazdasága... 8 Értékeink,

Részletesebben

Előterjesztés 7. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 27-i ülésére

Előterjesztés 7. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 27-i ülésére lőterjesztés 7. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 27-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Helyi sélyegyenlőség Programjának elfogadása Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Tiszaug Község Önkormányzata. 2013. június

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Tiszaug Község Önkormányzata. 2013. június Helyi Esélyegyenlőségi Program Tiszaug Község Önkormányzata 2013. június Tartalom Fogalmak... 3 Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 5 Bevezetés... 5 A település bemutatása... 5 Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Nyárád Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Nyárád Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Nyárád Község Önkormányzata 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 4 Értékeink, küldetésünk... 9 Célok... 9

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi sélyegyenlőségi Program Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: bktv.) 31. (6) bekezdése szerint a települési önkormányzat az államháztartás

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dombóvár Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dombóvár Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Dombóvár Város Önkormányzata 2013-2018 Készítette: Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal Közreműködtek: Tigerné Schuller Piroska Zsók Rita Szakmailag ellenőrizte: Türr István

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Palotabozsok Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Palotabozsok Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Palotabozsok Község Önkormányzata 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 4 Bevezetés... 4 A település bemutatása... 4 Értékeink, küldetésünk... 11 Célok...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Vác Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Vác Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Vác Város Önkormányzata 2013-2018 2 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...4 Bevezetés...4 Vác Város bemutatása...4 Értékeink, küldetésünk...11 Célok...13 A Helyi

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Ózd Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Ózd Város Önkormányzata 1. melléklet a 171/2013 (VI.28.) határozathoz Helyi Esélyegyenlőségi Program Ózd Város Önkormányzata 2013. június 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Csabrendek Község Önkormányzata 2013-2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Csabrendek Község Önkormányzata 2013-2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program Csabrendek Község Önkormányzata 2013-2018. 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés... 3 A település bemutatása....3 Értékeink, küldetésünk... 8 Célok...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Kishartyán Község Önkormányzata. 2013. június

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Kishartyán Község Önkormányzata. 2013. június Helyi Esélyegyenlőségi Program Kishartyán Község Önkormányzata 2013. június Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 8 Célok...

Részletesebben

Seregélyes. Helyi Esélyegyenlőségi Programja - 1 -

Seregélyes. Helyi Esélyegyenlőségi Programja - 1 - Seregélyes Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013-1 - Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 1. Bevezetés Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. i CXXV. törvény,

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. KÖRÖM Község Önkormányzata 2013.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. KÖRÖM Község Önkormányzata 2013. Helyi Esélyegyenlőségi Program KÖRÖM Község Önkormányzata 2013. 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása. 4 Értékeink, küldetésünk... 9 Célok... 9 A Helyi

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Makó Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Makó Város Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Makó Város Önkormányzata 2013. Türr István Képző és Kutató Intézet Cím: 1054

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) Beled Város Önkormányzata 2013-2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) Beled Város Önkormányzata 2013-2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) Beled Város Önkormányzata 2013-2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatás... 4 Értékeink, küldetésünk... 9 Célok...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program Petőfiszállás Község Önkormányzata 2014 2019. 2 Tartalom Fogalmak...3 Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...5 Bevezetés...5 A település bemutatása...5 Értékeink, küldetésünk...9

Részletesebben