HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TEHETSÉG SIKERES EGYÉNI FEJLESZTÉSÉNEK BEMUTATÁSA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TEHETSÉG SIKERES EGYÉNI FEJLESZTÉSÉNEK BEMUTATÁSA"

Átírás

1 HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TEHETSÉG SIKERES EGYÉNI FEJLESZTÉSÉNEK BEMUTATÁSA A tehetséged belülről, a szívedből fakad. Ami benned van, nem veszhet el! Nicolas Parks Készítette: Grófné Váradi Anna történelem-szlovák, magyar nyelv és irodalom szakos tanár, gyógypedagógus, a Széchenyi István Magyar- Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola pedagógusa A szerzőről: Közel 40 éves pedagógiai gyakorlattal rendelkezem ban nyertem felvételt a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolára, történelem-szlovák szakra. Második diplomámat az Eszterházy Károly Főiskolán szereztem 1989-ben, magyar nyelv és irodalom szakon. Nem volt könnyű összeegyeztetni a feladatokat: munka, család, tanulás. A sorrend gyakran változott, de mindhárom területen helyt kellett állni. Amikor 2004-ben az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolán a tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányú képzést végeztem, többen kérdezték: minek ennyi diploma, miért kell nagymamaként iskolapadban ülni? A válasz egyszerű: munkám során folyamatosan merültek fel olyan speciális kérdések, megoldandó feladatok, melyek megválaszolására, megoldására kevés volt a tudásom, tapasztalatom, ezért éreztem szükségét új kompetenciák megszerzésére. Pedagógusi tevékenységem során számos terülten szereztem tapasztalatokat, többek között, mint napközis nevelő, munkaközösség vezető és hosszú évekig kislétszámú fejlesztő osztályokban tanítottam. Kőbánya peremkerület, és az a két intézmény, ahol eddig pedagógusként dolgoztam/dolgozom, a peremkerület peremén található. Jellemzően nagyon sok a hátrányos helyzetű, tanulási akadályozottsággal küzdő valamint a roma tanuló. Mindig is volt bennem affinitás a különleges figyelmet igénylő gyerekek iránt, így több éven át tanítottam kis létszámú, fejlesztős osztályokban, gondoztam őket, mint osztályfőnök. Szakmai kihívásnak tekintettem, hogy a gondjaimra bízott tanulókból a lehető legjobb eredményt hozzam ki. Ezekben a kis közösségekben sokkal több figyelem jutott a gyerekeknek, ideális volt a tanulási környezet a differenciálásra, az egyéni fejlesztés alkalmazására. Sikerként értem meg, hogy az általam elballagtatott utolsó fejlesztő osztály 15 tanulója közül hatan érettségiztek, hárman szakmát tanultak, ketten szakiskolát végeztek. Külön kihívás és öröm volt számomra, hogy két kiváló sportoló, egy zenei tehetség is volt az osztályban. A zenében kiemelkedő fiatalember éppen a napokban tért haza egy féléves európai turnéról. Azt gondolom, hogy ez a legnagyobb elismerése a tehetséggondozó munkának. Megerősít abban a hitemben, hogy a paradox tehetséggondozás fontos, nem megkerülhető része az iskolai tehetséggondozásnak.

2 AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERV ÉS A FEJLESZTÉSI FOLYAMAT BEMUTATÁSA Jó gyakorlatkén két halmozottan hátrányos tanulóval történő tehetséggondozó folyamatot szeretnék bemutatni. Sok bennük a hasonlóság, és mégis mindkettő más. Mielőtt azonban a konkrét eseteket bemutatnám, fontosnak tartom a tehetség/tehetséggondozás fogalmának a körüljárását, különös tekintettel a hátrányos helyzetű tanulókra. Tehetségen azt a velünk született képességet értjük, mely gyakorlással, céltudatos fejlesztéssel kibontakoztatva, egy bizonyos területen az átlagosat meghaladó teljesítményt képes létrehozni. A hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos tanulók/ továbbiakban HHH/ illetve a sajátos nevelésű igényű gyerekek /SNI/ esetében is megtalálni a tehetséget, a pedagógus számára ez különleges kihívást jelent. A fenti körbe tartozó tanulók szinte minden esetben tanulási nehézséggel is küzdenek. Átlagos tanulmányi eredményük ritkán éri el a közepes szintet. Szociokulturális hátterük sok esetben nem segíti a tehetségük kibontakoztatását. A tehetség felkutatásához, gondozásához türelemre, hitre van szükség. Csak így képes a tehetséget gondozó motiválni, együttműködésre késztetni a diákot, és nem utolsósorban a szülőket is! A fő szociális közeg, amelyben a gyermek felnő, a család, az iskola és a kortársak. A három pillér közül a család a legfontosabb. Az iskola szintén fontos terep, hiszen biztosítja az alkotáshoz, kibontakozáshoz szükséges feltételeket. A kortársak szerepe főleg felső tagozatban már igen meghatározó és befolyásoló tényező. Az osztályközösségben elismerést kivívni nem könnyű feladat, különösen a hátrányos helyzetű tanulóknak, akik legtöbbször nem tanórai helyzetben, tantárgyi eredményekben sikeresek. Tehetséggondozó munkánk lehetséges partnerei: - család, a tantestület, a tanulói közösség - Családsegítő, Gyermekjóléti Központ - Kisebbségi Önkormányzat - Tanodák A tehetséggondozás algoritmusa: 1. megfigyelés 2. kettős különlegességű tehetség felkutatás 3. partnerek meggyőzése 4. együttműködési, fejlesztési stratégia kialakítás 5. szerződéskötés 6. fejlesztési tervek elkészítése 7. tehetséggondozás 8. eredmények/kudarcok értékelése 9. nyomonkövetés 10. utógondozás

3 I. A tehetségazonosítás folyamata iskolánkban: Az alsó tagozaton elsősorban a pedagógusok által végzett megfigyelés, szűrés (tanítók, fejlesztőpedagógusok, Difer bemeneti mérés, Kognitív profil teszt) zajlik. Akinél zenei vagy más művészeti tehetséget vélünk felfedezni, azoknál a gondozás már itt kezdetét veszi. Iskolai rendezvényeken, ünnepélyeken, Kulturális Gálán lehetőséget biztosítunk a szereplésre. A felső tagozaton a tehetségazonosítás folyamata kiszélesedik. A gyerekek az alsó tagozat egy, legfeljebb kéttanítós rendszere után, belecsöppenek egy zaklatottabb világba, több tantárgy, több tanár. Megszűnik egyfajta biztonságuk, gyakran veszítik el a talajt a lábuk alól. Ezeket a diákokat újra meg kell hódítanunk, pl. azért is, hogy a tehetséggondozás folyamata ne szakadjon meg. Ehhez nem elég egy pedagógus elszántsága, itt csapatmunkára van szükség, egy egész tantestületnek kell együttműködnie. A mentor pedagógusnak rendkívüli szerep jut, magának is tehetségesnek, kreatívnak kell lennie a fejlesztő folyamatban. A gyermek bizalmát megnyerve, őt tekinti mintának, őt utánozza. A különleges figyelmet igénylő tanulók esetében még hatványozottabban fontos a tanuló és mentora közötti kölcsönös bizalmon, tiszteleten, szereteten alapuló kapcsolat. A tehetséget mutató tanulókat sokszor nehéz megnyerni, annál is inkább, mivel a szülői háttér nem minden esetben támogató. A felső tagozaton is minden tanév elején tehetségazonosítás történik.. A tehetségazonosítás folyamatába a tantestület szinte minden tagja részt vesz valamilyen formában és minőségben. Majd meghatározzuk, hogy egy adott tanulóra, kisebb vagy nagyobb csoportra dolgozzunk-e ki tehetséggondozó programot. A gyermeket már jól ismerő tanító segítségével döntjük el, hogy a gyenge oldal fejlesztése, minden tehetségkomponens fejlesztése vagy szinten tartás történjen-e. Természetesen a háromhavi hatásvizsgálatok, kontrollok a tehetséggondozás irányát korrigálhatják Tapasztalatom szerint, a HH, HHH és SNI-s tanulók esetében nagyon fontos szerep jut nekünk, fejlesztőpedagógusoknak is. Azokat a kognitív területeket, részképességeket igyekszünk fejleszteni, ahol lemaradást észlelünk, felmérjük a tanulási képességek erősségeit, gyengeségeit. Az általam gondozott HH, HHH, SNI s tanulókkal egy kérdőívet is kitöltünk (lásd Melléklet) amely segíti a pedagógust, hogy mely területeken van jelentős segítségre szüksége a gyereknek. Ezt a kérdőívet az esetek többségében beszélgetés, kérdés/felelet formájában töltjük ki, hiszen a tanulók jelentős százaléka küzd szövegértési, olvasási problémával. A kérdőív kitöltése nem egy alkalommal történik, több részletben beszéljük meg. Sok kérdést le kell fordítani a gyermek számára, konkrét példákkal kell segíteni a kérdés megértését. A kérdőívek feldolgozása után feltérképezzük a kollégákkal, hogy mentoráltjainknak a tanulás terén hol tudunk segíteni. Együtt beszéljük meg, mit szeretnék tenni, milyen tanulás módszertani technikákat fogunk együtt kipróbálni.

4 Tanév elején esetmegbeszéléseket tartunk, melyeknek témája kifejezetten a hátrányos helyzetű tehetséges tanulókkal kapcsolatos stratégiák megbeszélése. Ki mit tud vállalni, hogyan támogatjuk a tanulásban, a tehetsége kibontakoztatásában. Ezek az esetmegbeszélések egész tanévben zajlanak, hol spontán, hol szervezetten. A tanulókkal szerződést kötünk, mely egy tanévre szól, felbontani csak nagyon indokolt esetben lehet. /Ez játéknak tűnhet, de a felek komolyan veszik/ A gondozás egész ideje alatt azt kell éreznie a tanulónak, hogy olyan közös munkába kezdtünk, melyben az ő véleménye, akarása, együttgondolkodása nagyon fontos. A tanulókról egy adatlapot állítunk össze, mely tartalmazza az általános adatokat, az erős és gyenge oldalt. Egyéni fejlesztési tervet dolgozunk ki, amely tartalmazza a gyermek erősségeire, gyengeségeire épített fejlesztést, valamint a tehetséggondozás színtereit, eszközeit, eredményeit. Az első lépés egy fejlesztési terv kidolgozása, melyet 3 hónapra állítunk össze, és az eltelt időszakot értékelve megerősítést kapunk vagy módosítanunk kell a stratégiát. A fejlesztési terv elkészítésének menete: 1. összegyűjtött információk elemzése, összegzése 2. fejlesztési irány meghatározása 3. a fejlesztési tevékenység fő területeinek meghatározása 4. feladattípusok, feladatsorok összeállítása 5. ütemezés belátható időtartamra 6. feladatok elosztása az együttműködő pedagógusok között 7. megvalósítás színtereinek, szervezeti kereteinek végiggondolása/ egyéni, csoportos, tanórán, tanórán kívül, szakkörön stb./ 8. tervezett visszacsatolás A fejlesztési terv elkészítésénél kiemelt a fentiek közül a 4. pont, itt két szempontot is figyelembe kell venni. A feladat nehézségi foka igazodjon a gyermek aktuális képességeinek szintjéhez, és a feladat tartalma illeszkedjen a tantárgyak aktuális tematikájához. Meg kell keresni a tantárgyakban rejlő képességfejlesztő feladatokat és lehetőségeket. Eddig általánosságban beszéltem a paradox tehetséggondozásról, most két konkrét példán szeretném bemutatni.

5 II. A tanuló bemutatása B.T. 11 éves fiú, találkozásunkkor 5. osztályba járt. Ugyan szerepelt a fejlesztendők listáján, de szeptemberben önként kopogott be a Paradicsomba, így nevezzük a mi fejlesztőtermünket. Meg tetszik nekem tanítani a szorzótáblát? - kérdezte. Így kezdődött 4 éves együttműködésünk. T. halmozottan hátrányos helyzetű tanuló volt, roma származású, a család rendkívül rossz anyagi helyzete, tisztázatlan szülői viszonyok, - nem könnyű helyzet egy kisfiú számára. Ennek ellenére jó kedélyű, vidám, nagyon fogékony volt. Amikor a tanulási kérdőívekre került sor, gyorsan lerázott: - Ne tessék ilyeneket kérdezni, én buta vagyok, és nem szeretek tanulni! hangzott az elutasítás. A negyedik osztályos év végi eredménye gyenge volt, szorgalma változó, magatartása jó. Szerette a technika órákat, a testnevelést. Szeretett szabadidőben legózni, puzzlet kirakni. A szociometriai felmérés alapján nem volt peremhelyzetben, társai elfogadták. Az osztályban nem volt barátja, a felső tagozatos roma gyerekek volt szorosabb kapcsolatban. Ebből a helyzetből kellett őt kimozdítani. T. erősségei: kitartó, megbízható, udvarias, vannak céljai, nyitott, jó memória, a siker motiválja, kiváló ritmusérzék, átlagon felüli zenei képesség Gyenge oldal: negatív önkép, lobbanékony, hibás tanulási technikák, részképességbeli eltérések, gyenge szövegértés, olvasási nehézség a család nem értékeli a sikerei Fejlesztési cél. - a tehetségterület, a zenei-művészi képesség támogatása, - a részképességek fejlesztése, a tanulmányi eredmények javítása volt. Mindkét területen a fejlesztés egyénileg és kiscsoportos formában is zajlott. Módszerek: - motiválás - magyarázat - kísérlet - tanórai egyéni megsegítés - tantárgyi fejlesztés/korrepetálás - tanórán kívüli szakkörök, klubok /pocak klub,gitár szakkör/, - szabadidős programok - és nagyon sok beszélgetés A fejlesztési időre, a közös munkához szerződést kötöttünk, melyben közösen meghatároztuk, kinek mi a feladata, mik az elvárások. Tudja-e vállalni. Én mit vállalok. Mit tekintünk eredménynek.

6 Egyéni fejlesztési terv tehetséggondozáshoz B.T. 5. osztály Terület Cél Módszerek/Eszközök Helyszín idő intervallum Személyiség folyamatos megfigyelés,/ tanóra, egy tanév fejlesztése. folyamatos konzultáció, szakkör, Közös célok kitűzése, kérdőívek szabadidő elfogadtatása /nincs egyéni foglalkozás igazolatlan hiányzás ének/ zene kognitív terület iskolai ünnepélyre való felkészülés/szereplés, Egy zenei eseményen való részvétel Általános: tanulmányi eredmények javítása, szeptemberben nem kapok elégtelent. Mennyiségfogalom/menny iségállandóság, mennyiség megkülönböztetés/ rész-egész/egész felismerése rész alapján, részek összeállítása egésszé/ Szerialitás/események, jelenségek egymásutániságának felismerése Téri orientáció/ alapvető irányok, viszonyok felismerése/ Figyelem / tartós és koncentrált figyelem meggyőzés, motiválás/ kiscsoportos foglalkozás differenciálás, bemutatás, kérdezés, szóbeli irányítás, önálló cselekedtetés, fejlesztő feladatlapok, LOGIKO, puzzle, feladatgyűjtemény: diszfunkciók fejlesztése, Szinonima Szótár, közmondások, találós kérdések, pizzás társasjáték, szó és számkártyák egyéni fejlesztés kiscsoportos fejlesztés szabadidő, szakkör, énekkar tanóra, fejlesztő foglalkozás. október november szeptember október november értékelés eredmény megjegyzés három havonta /október: havonta közös értékelés/ folyamatosan, meg valósulás után azonnal szóbeli megerősítés, dicséret folyamatosan szakköri foglalkozáson rendszeresen részt vett sikeres szereplés Kő-Café programjából választottunk, ott megjelent. Alapműveletek:10-es átlépés biztonságos. 2,4,5-ös szorzás/osztás biztonságos. Magyarország térkép puzzle befejezte folyamatosan dolgozott. Évszakok-hónapok csoportban tevékenykedett, az elkészült plakátokat az aulában kiálltjuk a szülőkkel még nem sikerült érdemi kapcsolatot felvenni a szülők nem vettek részt az ünnepélyen, családgondozó val felvenni a kapcsolatot önismereti csoportba bevonás!!! Nincs téli cipője!! Balaton szelet Eddig nincs hiányzás!

7 kommuniká ció helyesírás szövegértés kialakítása emlékezet/rövid és hosszú távú memóriafejlesztés. Fogalomalkotás/elvont fogalmak jelentésének felismerése, szókincs bővítése Beszédkedv felkeltése, Auditív figyelem fejlesztése, Nyelvi fordulatok, passzív szókincs bővítése Eszközhasználat megtanulása, Olvasás-szövegértés fejlesztése, látószög növelése, vizuális figyelem fejlesztése motiváció, magyarázat/figyelem fejlesztés, gyakorlatok, tevékenységek számának és idejének növelése időintervallum növelés változatosság az eszközhasználatban egyéni és kiscsoportos motiváció, ellenőrzés, értékelés /Szótár, szabályzat, world-használat, egyéni fejlesztés figyelemfelkeltés, differenciálás, motiválás egyéni fejlesztés tanóra, fejlesztő foglalkozás fejlesztő foglalkozás tanóra, fejlesztő foglalkozás szakkörök október folyamatos folyamatos érdemjegyekkel, szóbeli pozitív értékeléssel folyamatosan megerősítés folyamatos szóbeli pozitív értékelés, érdemjegyek órai aktivitás javulása A Helyesírási Szabályzatot elkezdte használni opponáló magatartás megszűnése szorgalmi feladatot vállalt otthon cigányul beszél

8 A fejlesztés során szerzett tapasztalatok: A szorzó tábla mellett szinte elölről kezdtünk minden alapképesség fejlesztését, az olvasást, számolást, írást. Rengeteg verset, mesét olvastam neki, majd olvastunk közösen. Szívesen mesélt a családjáról, a szokásaikról. Egy csoportos szituációs játékban kiderült számomra, hogy kiválóan improvizál, kifejezetten jó szerepjátékos volt. Ötödikesként résztvevője volt a kerületi roma vers-és prózamondó versenynek, később két alkalommal győztese is. Meg tanult gitározni, így nemcsak a színjátszásban mutatkozott meg a tehetsége. Lassan haladtunk a számolással, olvasással is. Osztálytársai szemében is kivívta az elismerést. Szerették, mindig mosolygott, jókedvű volt, pedig sokszor lett volna oka sírni. Egyre több időt töltött az iskolában, délutánonként önként jött vissza egy kicsit tanulni. III. A fejlesztési folyamat értékelése, önreflexió: 11 éves volt B.T., amikor a közös munkát elkezdtük. Ebben az életkorban már elég nehéz a különböző részképességeket újra építeni, inkább azokat a technikákat igyekeztünk elsajátítatni a tanulóval, amelyek segítségével kompenzálni tudja hiányosságait. B.T. esetében, a napi rendszeres kapcsolat lehetővé tette, hogy nagyon sok területen pótoljuk az ismereteket, behozzuk a lemaradást. A fejlesztés második hónapjában már kiderült, hogy a heti egy-két óra helyett napi két-három óra egyéni/kiscsoportos foglalkozás szükséges a kitűzött célok eléréséhez. Az első évben a tervezett három havi értékelés/visszacsatolást módosítottam havi értékelésre. Ezt rendszeresen a tanulóval közösen tettük, meghatározva egyben a következő hónap teendőit. Az eredmények azt bizonyították, hogy van értelme a fejlesztésnek, a tehetséggondozásnak. A napi szintű együttlétek azt eredményezték, hogy kölcsönösen erős kötődés alakult ki közöttünk. Azóta is itt vannak a kérdőjelek bennem, hol van a határ, van-e amelyet nem szabad átlépni, hogy ne okozzunk hiányérzetet, fájdalmat egymásnak. Az általános iskolából való kilépés után vajon tudjuk-e követni, segíteni a fejlődését? Mankó-e a személyünk, vagy tényleg járni tanítjuk meg őket??? Máig is felteszem magamnak ezeket a kérdéseket. Folytatás és végkifejlet T-nek, hetedikesként már konkrét elképzelése volt, mit szeretne elérni. Ekkor azt a célt tűztük ki, hogy olyan középiskolát célozzunk meg, ahol szakmát, víz-gázszerelést lehet tanulni. Bukásmentes hetedik évfolyam, és legalább 0,5-es javítás a nyolcadikban ez szerepelt a hetedikes fejlesztési tervében. Nyolcadikos félévi bizonyítványa szépre sikerült, egy egész jegyet javított az átlagán. Úgy éreztük mindketten, ez sikertörténet. Felvételt nyert a kiszemelt középiskolába. Az intézmény vezetőjével felvettem a kapcsolatot, kértem folytassák tovább a tehetséggondozást. A ballagáson találkoztunk utoljára. A nyár folyamán érkezett a hír, hogy tragikus körülmények között elhunyt. Az utógondozást remélem, az angyalok elvégzik helyettem.

9 IV. A második eset bemutatása, amelyben az egyéni fejlesztés, gondozás sokszínű szövetétét szeretném az olvasó elé tárni. B.F., aki 2009-ben 10 éves lány és iskolánk ötödik évfolyamos tanulója, roma származású, HHH, szövevényes családi viszonyokkal, de volt egy biztos pont, a nagypapa, akinek a támogatására számíthattunk. Már az alsó tagozaton kiderült, hogy csodálatos tehetséggel lett megáldva a sorstól, énekhangjával mindenkit elkápráztatott. Elsős kora óta folyamatosan lehetőséget kapott iskolai szereplésekre. Felső tagozaton az ének szakos kollega segítette. Minden követ megmozgattunk, hogy zenét tanulhasson, ingyenes zongoraleckéket biztosítottunk számára. A családban azonban lányként sokkal több feladat hárult rá, mint az előző példámban szereplő fiúra. Ennek ellenére 5-6. osztályosként még rendszeresen jött fejlesztésre, szívesen vett részt a dráma csoport munkájában is. 7. osztályban egyre többet hiányzott, az otthoni viszonyok romlottak. Sajnos átmeneti elhelyezésbe kellett venni. A sok hiányzás miatt meg kellett ismételnie az évfolyamot. Módosítanunk kellett a tehetséggondozó stratégiánkon is. A családgondozóval és az átmeneti otthon vezetőjével megegyezve tanulószobai foglalkozás helyett délutáni egyéni fejlesztést kezdeményeztünk. Ez elsősorban a tanulmányi eredményeinek stabilizálását, javítását. szolgálta. Továbbra is aktív szereplője maradt az iskolai énekkarnak, készült a különböző tanulmányi versenyekre: kerületi népdal éneklő verseny, roma tehetséggondozó, hagyományőrző ünnepségek. Az itt elért sikerei motiválták, és a célként kitűzött bukásmentes tanév sikerült. A következő tanév, a 6. évfolyam céljai: hiányzások minimalizálása, az előző tanév végi átlag megtartása. Ehhez folyamatos kapcsolattartásra volt szükség a nagyszülővel és heti több óra egyéni fejlesztésre a tanulóval. B.F. megértette a kitűzött célok fontosságát, igyekezett maximálisan együttműködni. Elfogadta, hogy részt vesz egy tanodai programban, és hetente két alkalommal délután részt vett a foglalkozásokon. Szerettük volna az Útravaló Macika pályázaton is indítani, de a szükséges 3,5-es átlagot nem érte el. (Így nemcsak ő, hanem több hasonló HH tanuló is kimaradt ebből a kehetőségből, pedig ezeknek a gyerekeknek az ösztöndíj óriási motiváló erőt jelenthetne.) A pályaválasztás folyamatában is segítettük. Az utolsó évben kevesebb idő jutott az énekórákra, gyakorlásra. A fejlesztési tervben kiemelt szerepet kapott a tanulmányi eredmények, a megtartás javítása. A kiválasztott középiskolába felvették. Utógondozás: A fogadóintézményben fejlesztő pedagógus nem volt, így visszajárt egy kis segítségért. A kilencedik évfolyamot sikeresen befejezte, de a család nehéz anyagi helyzete miatt vidékre kellett költözniük. Szolnokon folytatta tanulmányait, jelenleg tizedikes. Az intézményvezetővel felvettem a kapcsolatot, és legutolsó információim szerint a tanuló az iskolai néptánc csoportnak aktív tagja. Tanulmányi eredményei valamelyest visszaestek, de ott is segítik őt fejlesztőpedagógusok.

10 Konklúzió: Az általam gondozott tehetséges tanulók valószínűleg nem érnek el világraszóló sikereket. Nobel díjat sem fognak kapni. De ha az önbecsülésük, az önbizalmuk megerősödik, képesek hinni az erejükben, tudásukban, és az életminőségüket majd javítani tudják, már elértem a célomat!

11 MELLÉKLET Tanulási stílus kérdőív: 1. Ha látom is és hallom is a megtanulandó szöveget, nagyon könnyen megjegyzem. 2. Hangosan szoktam elolvasni a tananyag szövegét, amikor felkészülök. 3. Szívesebben tanulok az osztálytársammal vagy barátommal, barátnőmmel, mint egyedül. 4. Nagyon hasznos számomra, ha a tanár ábrákat mutat be a táblán, vagy az írásvetítőn, amikor magyaráz. 5. Ha ábrát készítek, jobban megértem a leckét, mintha csak olvasom. 6. Jól tudok úgy tanulni, ha csupán némán olvasva átveszem a leckét. 7. Szívesebben töltöm az időmet rajzolással, festéssel, mint sportolással vagy testmozgást igénylő játékkal. 8. Gyakran előfordul, hogy szóban elismétlem, felmondom magamnak a leckét. 9. Ha leírom magamnak azt a szöveget, amit meg kell tanulnom, akkor könnyebben megjegyzem, mintha csak látom vagy hallom. 10. Nem szeretem azokat a feladatokat, amelyeken törnöm kell a fejem. 11. Nyugtalanít, ha tanulás közben csend van körülöttem. 12. Jobban kedvelem azokat a feladatokat, ahol kézzel fogható dolgokkal, tárgyakkal kell foglalkozni, mint ahol csak rajzok, ábrák vagy szövegek vannak. 13. Jobban megy nekem az olyan feladat, ahol valamilyen mozdulatot kell megtanulnom, mint ahol szövegeket kell megérteni. 14. Jobb, ha a tanár magyarázatát meghallgatom, mintha a könyvből kellene megtanulni az anyagot. 15. A szabályokat szóról szóra bevágom. 16. Ha ábrát készítek magamnak, jobban megértem a leckét, mintha más által készített rajzot nézegetnék. 17. Amikor a tanár felszólít, kérdez tőlem valamit, gyakran előbb válaszolok, minthogy át tudnám gondolni, mit is mondok. 18. Szeretem, ha kikérdezik tőlem, amit megtanultam. 19. Ha vannak képek, ábrák a könyvben, könnyebb a tanulás. 20. Ha megbeszélem valakivel a tananyagot, akkor hamarabb megtanulom. 21. Teljes csendben tudok csak tanulni. 22. Amikor új dolgokat tanulok, jobban szeretem, ha bemutatják mit kell csinálnom, mintha szóban elmondják, mit kell tennem. 23. Ha valaki szóban elmondja nekem a leckét, sokkal könnyebben megértem, mintha egyszerűen csak elolvasom. 24. Egyedül szeretek tanulni. 25. Tanulás közben nagyon zavaró, ha beszélgetnek körülöttem. 26. Akkor tanulok könnyen, ha közben szól a rádió. 27. Akkor vagyok biztos magamban, ha szóról szóra megtanulom a leckét. 28. Gyakran előfordul, hogy megtalálom a számtanpélda megoldását, de nem tudom elmagyarázni és bebizonyítani, hogyan jutottam el amegoldáshoz. 29. Szívesebben bemutatom, hogyan kell valamit csinálni, minthogy elmagyarázzam. 30. Gyakran előfordul, hogy olyan dolgokat is megtanulok, amiket nem nagyon értek. 31. Amikor egy számtanpéldát megoldok, szinte minden lépést meg tudok indokolni, hogy miért tettem.

12 32. A tanári magyarázat nem sokat jelent nekem, a könyvből mindent meg tudok tanulni. 33. Több olyan dolgot tudok csinálni, amit nehéz lenne szavakkal elmagyarázni (játékok és szerkezetek javítása, makramé stb 34. Mozdulatokat könnyebben megjegyzek, mint képeket vagy ábrákat. Tanulási orientáció kérdőív (1. Egyáltalán nem értek vele egyet, 2. Többnyire nem értek vele egyet, 3. Félig-meddig értek vele egyet, 4. Részben egyetértek, 5. Teljesen egyetértek vele) 1. Amit tanulok, mindig igyekszem összefüggésbe hozni azzal, amit más tantárgyban tanulunk. 2. Olvasás közben gyakran megelevenedik előttem, s szinte látom azt, amiről olvasok. 3. Egyes tantárgyak annyira érdekelnek, hogy az iskola elvégzése után is foglalkozni akarok vele. 4. Ha jól akarok felkészülni, sok mindent szóról szóra kell megtanulnom. 5.Mindent úgy szeretek tanulni, hogy kis részekre osztom, s a részeket külön-külön tanulom meg. 6. Azt hiszem, jobban érdekel az, hogy az iskolát sikeresen elvégezzem, mint az, hogy mit tanulunk. 7. Feleléskor nagyon izgulok. 8. Nagyon jól be tudom osztani a tanulásra szánt időmet. 9. Nem tudom beismerni a vereséget, még apró dolgokban sem. 10. Ha valamit el kell végeznem, úgy érzem, csak nagyon jól szabad végeznem a dolgomat. 11. Mindig igyekszem megérteni a dolgokat, még ha először ez nagyon nehéznek látszik is. 12. Szeretek eljátszani a saját gondolataimmal, még ha nem vezetnek is kézzelfogható eredményhez. 13. Egyes iskolai tevékenységek valóban nagyon érdekesek, izgalmasak. 14. Ha olvasok egy könyvet, arra már nem tudok időt fordítani, hogy elgondolkozzam, mi mindenről szólt. 15. A problémák megoldása során szívesebben követem a kipróbált utat, mint az ismeretlen újakat. 16. Elsősorban azért tanulok, hogy majd jó foglalkozást választhassak magamnak. 17. Nagyon izgulok, mikor a tanárok munkámat értékelik. 18. Az írásbeli feladatok végzésekor nem szoktam kifutni az időből. 19. Nagyon élvezem a többi tanulóval való versengést az iskolában. 20. Úgy érzem, kötelességem, hogy keményen dolgozzam az iskolában

Az új Tanulási stílus kérdőív. A kérdőív skálái, használati javaslatok, kutatási eredmények

Az új Tanulási stílus kérdőív. A kérdőív skálái, használati javaslatok, kutatási eredmények Az új Tanulási stílus kérdőív A kérdőív skálái, használati javaslatok, kutatási eredmények Miről lesz szó? Az új tanulási stílus kérdőív kialakítása A kérdőív és az alskálák bemutatása A kérdőív használata

Részletesebben

Jelige/Név:. Válaszadó: y, osztály:, születési év

Jelige/Név:. Válaszadó: y, osztály:, születési év Forrás: Bernáth László, N. Kollár Katalin, Németh Lilla: A tanulási stílus mérése ELTE Eötvös Kiadó, Bp. 2015. 1. melléklet A végsõ kérdõív Tanulási stílusok kérdőív Jelige/Név:. Válaszadó: y, osztály:,

Részletesebben

MENTOROK. TÁMOP 3.4.1 Szent István Gimnázium

MENTOROK. TÁMOP 3.4.1 Szent István Gimnázium MENTOROK TÁMOP 3.4.1 Szent István Gimnázium mentor szó a következőket jelentheti: Mentór, Alkumusz fia Odüsszeia című epikus költeményben Télemakhosz atyai jóbarát A mai szóhasználatban egy olyan személyt

Részletesebben

Csoportprofil A 4.B OSZTÁLY KIEMELKEDŐ KÉPESSÉGŰ TANULÓIRÓL. Tarné Éder Marianna ÚJPESTI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

Csoportprofil A 4.B OSZTÁLY KIEMELKEDŐ KÉPESSÉGŰ TANULÓIRÓL. Tarné Éder Marianna ÚJPESTI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM Csoportprofil A 4.B OSZTÁLY KIEMELKEDŐ KÉPESSÉGŰ TANULÓIRÓL Tarné Éder Marianna ÚJPESTI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM TARTALOM A 4.B OSZTÁLY KIEMELKEDŐ KÉPESSÉGŰ TANULÓI... 2 MEGKÜLÖNBÖZTETŐ

Részletesebben

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola OM azonosító: 201584 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008

Részletesebben

Alulteljesítők felismerése a KATT kérdőív segítségével. Taskó Tünde Anna

Alulteljesítők felismerése a KATT kérdőív segítségével. Taskó Tünde Anna Alulteljesítők felismerése a KATT kérdőív segítségével Taskó Tünde Anna Tartalom Előzmények Az alulteljesítés fogalma A metakogníció fogalma A metakogníció és tanulás A KATT kérdőív bemutatása Az alulteljesítés

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 2014/2015. tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre,

Részletesebben

A DÉLUTÁNIG TARTÓ ISKOLA TAPASZTALATAI A TANULÓK SZEMÉVEL (TAMOP 3.1.1. / 4.2.1.)

A DÉLUTÁNIG TARTÓ ISKOLA TAPASZTALATAI A TANULÓK SZEMÉVEL (TAMOP 3.1.1. / 4.2.1.) XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A DÉLUTÁNIG TARTÓ ISKOLA TAPASZTALATAI A TANULÓK SZEMÉVEL (TAMOP 3.1.1. / 4.2.1.) IMRE ANNA BERÉNYI ESZTER ORSZÁGOS

Részletesebben

SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3.

SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3. SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3. félév tanegység: Pedagógiai megfigyelés 1. - Fókuszban a tanuló (kiscsoportos

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

I N T É Z K E D É S I T E R V MECSEKALJAI ÁLTALÁNOS ISKOLA JURISICS UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA PÉCS, 2015. MÁRCIUS 18. KÉSZÍTETTE:

I N T É Z K E D É S I T E R V MECSEKALJAI ÁLTALÁNOS ISKOLA JURISICS UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA PÉCS, 2015. MÁRCIUS 18. KÉSZÍTETTE: IKT.SZ.: 34 78 / 28 1 / 2015. O R S Z Á G O S K O M P E T E N C I A M É R É S I N T É Z K E D É S I T E R V MECSEKALJAI ÁLTALÁNOS ISKOLA JURISICS UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA PÉCS, 2015. MÁRCIUS 18. KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

JÓKAI MÓR ÁLTALÁNOS ISKOLA. Minőségbiztosítási beszámoló a szülők és a tanulók körében végzett partneri mérésekről

JÓKAI MÓR ÁLTALÁNOS ISKOLA. Minőségbiztosítási beszámoló a szülők és a tanulók körében végzett partneri mérésekről JÓKAI MÓR ÁLTALÁNOS ISKOLA Minőségbiztosítási beszámoló a szülők és a tanulók körében végzett partneri mérésekről 2009/2010 TARTALOMJEGYZÉK SZÜLŐK... 3 1. A kérdőívek kiosztásának és kitöltésének sikeressége...

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján)

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. sz. melléklet HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. Intézményi adatok OM azonosító: 032842 Intézmény neve: Fenntartó neve: Napköziotthonos Óvoda

Részletesebben

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17.

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17. PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA 2014. február 17. Az iskola rövid története 2001- Az iskola megnyitja kapuit, négy osztály veszi birtokba

Részletesebben

A FEJLESZTÉS PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI

A FEJLESZTÉS PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A FEJLESZTÉS PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK AZ EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

Részletesebben

Feladat Felelős Határidő Partner 1. A pedagógusok tájékoztatása a PISA mérés hátteréről, A PISA mérés

Feladat Felelős Határidő Partner 1. A pedagógusok tájékoztatása a PISA mérés hátteréről, A PISA mérés 4. MEGVALÓSÍTÁSI TERV 4.1. OKM matematika 6. és 8. évfolyam Feltárt probléma A 6. és 8. évfolyamos tanulók OKM matematika teljesítménye szignifikánsan az országos átlag alatt van. Elérendő cél Az Országos

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANÁRKÉPZÉSI ÉS TUDÁSTECHNOLÓGIAI KAR A KÖZNEVELÉSI RENDSZER PEDAGÓGIAI, SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE LSP_TK102G4. HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

Részletesebben

Múlt, jelen, jövő. A múltban már ott a jelen és csírázik a jövő. A jelenben még él a múlt és belép a jövő. A jövő gyökere a múltból, jelenből szívja életét. Mácz István Kora gyermekkori tehetséggondozás

Részletesebben

MENTORÁLÁSI TERV. A mentorált tanuló neve: A mentorálásba való beválasztás indoklása:

MENTORÁLÁSI TERV. A mentorált tanuló neve: A mentorálásba való beválasztás indoklása: MENTORÁLÁSI TERV Mentor neve: A mentorált tanuló neve: Évfolyam/életkor: Nádasi Péter P B 4. évfolyam, 10 éves A mentorálásba való beválasztás indoklása: Bélát elsős korától, azaz negyedik éve tanítom,

Részletesebben

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE. A pedagógus létszám szükséglet meghatározása a berhidai általános iskolákban

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE. A pedagógus létszám szükséglet meghatározása a berhidai általános iskolákban VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. (88) 592-660/166 (88) 592-660/ 225 e-mail: varpalota.tobbcelu.tarsulas@varpalota.hu Iktatószám: 204-2/2012 Ügyintéző:

Részletesebben

Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola

Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola 2016/2017 1.A pedagógusok végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tantárgyfelosztáshoz Szám Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tantárgyfelosztás

Részletesebben

MENTORÁLÁSI TERV. Mentor neve: Csiki Paula A mentorált tanuló neve: Sz. Á. Évfolyam/életkor: 7. évfolyam, 13 éves

MENTORÁLÁSI TERV. Mentor neve: Csiki Paula A mentorált tanuló neve: Sz. Á. Évfolyam/életkor: 7. évfolyam, 13 éves MENTORÁLÁSI TERV Mentor neve: Csiki Paula A mentorált tanuló neve: Sz. Á. Évfolyam/életkor: 7. évfolyam, 13 éves A mentorálásba való beválasztás indoklása: Á. kiváló tanuló, magatartásával sincs probléma.

Részletesebben

Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése

Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése a Gallup Intézet nyilvános, bemért kérdőívei és feldolgozási módszere szerint Tanulói elégedettség kérdőívének kiértékelése Törpe tanulói

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

I. Iskolánkról. Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat Általános Iskolája

I. Iskolánkról. Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat Általános Iskolája I. Iskolánkról Mottó: Az iskolának nem nevelnie kell az életre az iskola legyen maga az élet! Elbert Hubkord Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat Általános Iskolája

Részletesebben

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012 GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012 A gyermekekről rengeteget tanulhatsz. Például azt, hogy mennyire vagy türelmes! Franklin P. Jones Készítette: Hornyákné Tóth Szabó Mária gyvf. Halász Lászlóné

Részletesebben

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/ Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0002 PROJEKT ZÁRÓKONFERENCIA 2015.10.13. Dr. Tordai Zita Óbudai Egyetem TMPK Háttér A tanári szerep és a tanárképzés változása Európában

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

BEVEZETŐ. Grúber György igazgató

BEVEZETŐ. Grúber György igazgató BEVEZETŐ 2015. május 25-én került sor az Országos Kompetenciamérésre a 10. évfolyamos tanulók csoportjának körén. A felmérés célja a tanulók szövegértési képességének és matematikai eszköztudásának felmérése

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

Tanulási stílus kérdőív

Tanulási stílus kérdőív Szitó Imre(1987) A tanulási stratégiák fejlesztése, Iskolapszichológiai füzetek, 2.sz. ELTE Tanulási stílus kérdőív Olvasd el figyelmesen az alábbi mondatokat. Döntsd el, hogy az öt válasz közül melyik

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 10.sz. melléklet 11/1994.(06.08.)MKM rendelethez

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 10.sz. melléklet 11/1994.(06.08.)MKM rendelethez D Ó Z S A G Y Ö R G Y Á L T A L Á N O S I S K O L A 2400 DUNAÚJVÁROS, KÖZTÁRSASÁG U. 14. TELEFON: 25/413-035, 411-035, 410-021, FAX:25/410-021 www.dozsa-duj.sulinet.hu dozsaduj@freemail.hu Különös közzétételi

Részletesebben

Közzétételi lista 2015/2016. A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. alapján. Az iskola neve: ÚJPESTI HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA 189011

Közzétételi lista 2015/2016. A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. alapján. Az iskola neve: ÚJPESTI HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA 189011 Közzétételi lista 2015/2016. A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. alapján AZ ISKOLA ADATAI Az iskola neve: ÚJPESTI HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA 189011 Az iskola címe:1048 Budapest Homoktövis utca 100.

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógus azonosító száma 1. 79849671990 főiskola 2. 78216931335 főiskola

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2011/2012 Készítette: Jantek Lászlóné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Munkaközösség tagjai: Bárányné Szaxon Szilvia Jantek Lászlóné Halász Lászlóné ŐSZI IDŐSZAK:

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Verebi Végh János Tagiskolája 2477 Vereb, Berényi u.4.. OM: 030175 2015/2016. tanév 1.

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

Különös közzétételi lista Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127.

Különös közzétételi lista Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127. Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127. Tel: 06-36-490-005 E-mail: mezisko@gmail.hu Ikt.sz:1074/2013.12.02. Ügyintéző: Bartók István ig. Különös közzétételi lista Mezőszemerei

Részletesebben

HEVES MEGYEI TIOK MUNKÁJA, ELÉRT EREDMÉNYEI

HEVES MEGYEI TIOK MUNKÁJA, ELÉRT EREDMÉNYEI HEVES MEGYEI TIOK MUNKÁJA, ELÉRT EREDMÉNYEI Célkitűzés A tanulók képességeit olyan szintre fejleszteni, amelyek eredményesen szolgálják az élethosszig tartó tanulás folyamatát, valamint növelik a munkaerő-piaci

Részletesebben

Tagintézmény megnevezése: Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola Pálfy- Vízügyi Tagintézmény. Különös Közzétételi Lista Szakközépiskola

Tagintézmény megnevezése: Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola Pálfy- Vízügyi Tagintézmény. Különös Közzétételi Lista Szakközépiskola Tagintézmény megnevezése: Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola Pálfy- Vízügyi Tagintézmény Különös Közzétételi Lista Szakközépiskola 11. A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

Tehetséggondozás Nádudvaron. Boros Lajosné november 12.

Tehetséggondozás Nádudvaron. Boros Lajosné november 12. Tehetséggondozás Nádudvaron Településünkről Hajdú-Bihar megye 9460 lakossal rendelkező városa, akik még ma is szeretnek itt élni és szeretnék, ha gyermekeik is élnének Kövy Sándor Általános Iskola A település

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ 2010. A magyar iskolai tehetséggondozásnak jelentős értékei vannak, ezzel Európa élvonalában vagyunk a nemzetközi értékelések alapján, de ahhoz, hogy

Részletesebben

József Attila Tagintézmény. Jó gyakorlat? Jó gyakorlatok? Jó gyakorlatok rendszere?

József Attila Tagintézmény. Jó gyakorlat? Jó gyakorlatok? Jó gyakorlatok rendszere? József Attila Tagintézmény Jó gyakorlat? Jó gyakorlatok? Jó gyakorlatok rendszere? Tanulónépesség jellemzői SNI tanulók nagy száma (51%) BTMN tanulók számának folyamatos növekedése (5%) Túlkorosság Többszörös

Részletesebben

Kompetenciamérés eredményei 2011 tanév - 6. és 8. osztály. Szövegértés, matematika. SIOK Balatonendrédi Általános Iskola

Kompetenciamérés eredményei 2011 tanév - 6. és 8. osztály. Szövegértés, matematika. SIOK Balatonendrédi Általános Iskola Kompetenciamérés eredményei 2011 tanév - 6. és 8. osztály Szövegértés, matematika SIOK Balatonendrédi Általános Iskola 1 Fit jelentés 2011-es tanév, 6-8. osztály (matematika, szövegértés) A 2011-es mérés

Részletesebben

Intézményértékelés összehasonlítása tanár és diák szemszögéből

Intézményértékelés összehasonlítása tanár és diák szemszögéből Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola Intézményértékelés összehasonlítása és szemszögéből Képet készítette: adam44 Készítette: Bozóki Judit és minőségbiztosítási

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2012.10.30. TANULMÁNYI TERÜLETEK

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 GENIUS TEHETSÉGGONDOZÓ ALAPÍTVÁNY Budapest, 2013. április 30. TARTALOM 1. Egyszerűsített éves beszámoló 2. Kiegészítő melléklet 3. Közhasznúsági melléklet KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

A NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI

A NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI LIPPAI EDIT, MAJER ANNA, VERÉB SZILVIA,

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

A HHH-s tanulók továbbtanulásra felkészítő programja 2011-2012

A HHH-s tanulók továbbtanulásra felkészítő programja 2011-2012 Szepte mber A HHH-s tanulók továbbtanulásra felkészítő programja 2011-2012 IPR Első szülői értekezlet: szept.27. : 2011-2012-es tanév programjainak, feladatainak ismertetése. 7.-8. évfolyamon kiemelkedő

Részletesebben

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája Az iskola pedagógusainak végzettsége, szakképzettsége: Sorszám végzettség Tantárgyfelosztás

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

A tanári mesterképzés portfóliója

A tanári mesterképzés portfóliója A tanári mesterképzés portfóliója TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0009 Szakmai szolgáltató és kutatást támogató regionális hálózatok a pedagógusképzésért az Észak-Alföldi régióban Dr. Márton Sára főiskolai tanár

Részletesebben

TEHETSÉGGONDOZÁSI PROGRAMTERV A NASZÁLY-GALGA TISZKBEN 2010. 2010. február

TEHETSÉGGONDOZÁSI PROGRAMTERV A NASZÁLY-GALGA TISZKBEN 2010. 2010. február TEHETSÉGGONDOZÁSI PROGRAMTERV A NASZÁLY-GALGA TISZKBEN 2010 2010. február 1 I. A Naszály-Galga TISZK Tehetséggondozó Programjának céljai A Naszály-Galga TISZK tehetséggondozó programjának célja, hogy elősegítse

Részletesebben

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV. 2013/2014 tanév

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV. 2013/2014 tanév GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2013/2014 tanév Készítette: Kaszáné Szászi Edit Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola Szent István Általános Tagiskolájának Gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse Nézz

Részletesebben

1. számú intézményi adatlap

1. számú intézményi adatlap 1. számú intézményi adatlap 1. Intézményi alapadatok OM azonosító: Intézmény neve, címe: Fenntartó neve, címe: Főállású pedagógusok : Az intézménybe járó óvodás gyermekek Sajátos nevelési igényű (SNI)

Részletesebben

Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban Egyéni mentori előrehaladási napló a 2013/2014. tanévre

Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban Egyéni mentori előrehaladási napló a 2013/2014. tanévre Egyéni mentori előrehaladási napló a 2013/2014. tanévre Általános adatok Az intézmény neve és székhelye: Program megnevezése: című, TÁMOP-3.3.10.B-12-2013-0004 jelű pályázat Mentor neve: Mentor adóazonosító

Részletesebben

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az önértékelés alapja Jogszabályok: - 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-87.

Részletesebben

Oktat: Alsó tagozat 1. osztályban minden tantárgyat az ének kivételével

Oktat: Alsó tagozat 1. osztályban minden tantárgyat az ének kivételével 1. KTKT Általános Iskola és Középiskola Páhi Általános Iskolájában 2012/2013-es tanévben tanítók Név: Csviláné Polgár Erika 8. osztályfőnök tanító, angol műveltségterület, inkluzív nevelés tanár Oktat:

Részletesebben

TÁMOP A Én is továbbtanulok

TÁMOP A Én is továbbtanulok TÁMOP-3.3.10.A-12-2013-0018 Én is továbbtanulok A pályázat indulása Iskolánk, a Szolnoki Műszaki Szakközép és Szakiskola Pálfy-Vízügyi Tagintézménye 2013-ban pályázott a TÁMOP-3.3.10.A-12-2013 kódszámú

Részletesebben

Márki Sándor Általános Iskola

Márki Sándor Általános Iskola Márki Sándor Általános Különös közzétételi lista 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

Beszámoló az iskolai gyermekvédelmi munkáról Abádszalók Város Gyermekvédelmi Tanácskozására 2013. márc.25. Készítette: Oláh Imréné (isk. gyv. fel.

Beszámoló az iskolai gyermekvédelmi munkáról Abádszalók Város Gyermekvédelmi Tanácskozására 2013. márc.25. Készítette: Oláh Imréné (isk. gyv. fel. Beszámoló az iskolai gyermekvédelmi munkáról Abádszalók Város Gyermekvédelmi Tanácskozására 2013. márc.25. Készítette: Oláh Imréné (isk. gyv. fel.) 2010/2011. % 2011/2012. % 2012/2013. % Tanulói létszám

Részletesebben

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS Szülők számára tájékoztató Gyermekek számára iskolahívogató foglalkozás Ismerkedés minden tanítóval Hetente, csütörtök 16,30 óra Kertvárosi iskolaválasztó 2017. február 11. Beiratkozás

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások,

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, 4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai 4.1 A műveltségterületek és tantárgyak viszonya: Műveltségi területek / Tantárgyak 1-4. 5. 6.

Részletesebben

Szolnoki Szolgáltatási Szakközép-és Szakiskola Feldatterv 2012/13. tanév

Szolnoki Szolgáltatási Szakközép-és Szakiskola Feldatterv 2012/13. tanév Szolnoki Szolgáltatási Szakközép-és Szakiskola Feldatterv 2012/13. tanév 2012. 2013. TEVÉKENYSÉG I I II I II III IV V VI VII VIII EREDMÉNYESSÉGI KRITÉRIUM ÉRINTETT ÉVFOLYAM(OK) Kapcsolatfelvétel a programban

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

Tanítási gyakorlat. 2. A tanárok használják a vizuális segítséget - képeket adnak.

Tanítási gyakorlat. 2. A tanárok használják a vizuális segítséget - képeket adnak. 1. szakasz - tanítási módszerek 1. A tananyagrészek elején megkapják a diákok az összefoglalást, jól látható helyen kitéve vagy a füzetükbe másolva mindig elérhetően, hogy követni tudják. 2. A tanárok

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Közzétételi lista. 2016/2017. tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Közzétételi lista. 2016/2017. tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Közzétételi lista 2016/2017. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 31 fő pedagógus (végzettségük szerint) 1 matematika-testnevelés

Részletesebben

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL Bander Katalin Galántai Júlia Országos Neveléstudományi

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2014/2015 Zalaszentgrót, 2014. augusztus 27. Készítette:

Részletesebben

Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig.

Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig. 2012. A tanulószoba időbeosztása: Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig. A tanulószoba helyszíne: 6. osztály tanterme A tanulószoba

Részletesebben

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A tanulmányi munka értékelése 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A pedagógus a tanuló teljesítményét, előmenetelét tanítási év közben rendszeresen érdemjeggyel

Részletesebben