HELYZETKÉP A GYERMEKSZEGÉNYSÉGRŐL ABSTRACT ABSZTRAKT DOI: /SOCIO.HU Portrait of child poverty

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HELYZETKÉP A GYERMEKSZEGÉNYSÉGRŐL ABSTRACT ABSZTRAKT DOI: 10.18030/SOCIO.HU.2013.4.115. Portrait of child poverty"

Átírás

1 HARCSA ISTVÁN HELYZETKÉP A GYERMEKSZEGÉNYSÉGRŐL DOI: /SOCIO.HU ABSTRACT Portrait of child poverty In the frame of Health Impact Assessment we have prepared a portrait, which shows the main characteristics of the reproduction of poverty among families with children. A rich research tradition focuses on the different aspects of the poverty such as income poverty, non-monetary indicators of deprivation. All of these fields of poverty are represented in the portrait, meanwhile we have concentrated on the better understanding the causes of reproduction of poverty. In our study we present the effects of demographic characteristics, educational attainment and labour force activity on different aspects of poverty. The aim of our paper is to reveal the principle causes of poverty among the families with children, to investigate how the lack of resources leads to the income poverty and deprivation. Keywords: child poverty, income, consumption, housing ABSZTRAKT Egy egészséghatás vizsgálat részeként helyzetképet készítettünk, amely a gyermekes családok körén belül bemutatja a szegénység újratermelődésével kapcsolatos főbb jellemzőket. A szegénység vizsgálatok fókuszában általában a szegénység különböző aspektusainak bemutatása áll. Így a jövedelmi helyzet, a fogyasztás, az anyagi javak, a lakáskörülmények területén megnyilvánuló szegénység. A helyzetkép ezeket a dimenziókat is megjeleníti, ugyanakkor, ha a szegénység közvetlen okait, a szegénység újratermelődését szeretnénk megérteni, akkor azoknak az erőforrásoknak a hiányára kell koncentrálnunk, amelyek akár az egyén, akár a család szintjén újratermelik a szegénységet. Kulcsszavak: gyermekszegénység, jövedelem, fogyasztás, lakáshelyzet

2 1. GYERMEKSZEGÉNYSÉG A HAZAI KUTATÁSOKBAN A társadalomtörténeti tapasztalatok alapján elmondható, hogy a társadalmi egyenlőtlenségeket generáló strukturális folyamatok, ezen belül is elsősorban a munkaerő-piaci, a képzési és térségi metszetben megjelenő, változó intenzitású folyamatok rendszeresen újratermelik a gyermekes családok, és ezen belül a gyermekek szegénységét. A strukturális folyamatok által előidézett szegénységi alaphelyzethez mindig hozzáadódik a családi életciklussal többnyire együtt járó hátrányos helyzet, ami alatt azt értjük, hogy a fiatal párok családalapítással kapcsolatos költségei aránytalanul magasabbak, mint a rendelkezésre álló forrásaik. Ráadásul az anya keresetének kiesésével az anyagi helyzet tovább romolhat. A családi életciklus előrehaladtával a gyermekes párok anyagi helyzete kedvező esetben jelentősen javul, a többség kilép a demográfiai szegénységből, ám az egyenlőtlenségi rendszerek által kikényszerített tartós szegénységből már sokkal nehezebb kikerülni az érintetteknek. Egyszülős családok esetén ez a probléma fokozottan jelentkezik. A gyermekes családok körében a rendszerváltás előtt is jelentős mértékű volt a szegénység kiterjedtsége, azonban a rendszer fenntartotta a kétkeresős családmodellt, amely bizonyos fokú védőhálót jelentett még az alacsony keresetű családoknak is. A 90-es évek elejétől azonban a piaci viszonyokra való áttérés következtében tömegessé vált a munkanélküliség, amely főleg a társadalom alsó rétegeit sodorta reménytelen helyzetbe. Ezt a társadalmi és gazdasági jellegű sokkot a hátrányos helyzetű rétegek a mai időkig sem tudták kiheverni, hiszen a foglalkoztatottság mértéke az akkori mélyponttól csak kismértékben tudott elmozdulni, következésképpen helyzetük konzerválódott. Az érintett rétegek szempontjából azt lehet mondani, hogy a közel negyedszázada bekövetkezett tömeges munkanélküliség tartósan megvetette a szegénylét alapjait, amelyen csak az elosztási viszonyok erőteljes módosításával lehetne érdemben változtatni. A statisztikák már hosszabb ideje jelzik, hogy a szegénység a gyermekes családokat sújtja a legerőteljesebben, és feltehetően e körülmény is hozzájárult a gyermekszegénység elmélyültebb kutatásához. A vizsgálatok zöme alapvetően abból indul ki, hogy miként a szegénység általánosságban, úgy a gyermekszegénység is több dimenzióban ragadható meg. E közös vonás mellett azonban a figyelembe vett dimenziókat illetően jelentős szemléleti változást tapasztalható az egymást követő kutatási hullámok között. Az első időszakban a gyermekszegénységgel kapcsolatos kutatások egy része hagyományosan a jólét dimenzióira, tehát az életkörülményekre helyezte a hangsúlyt, és a magyarázó okok között kitüntetett szerepet kaptak a családi erőforrásokat meghatározó fontosabb társadalmi-demográfiai tényezők, így elsősorban a szülők munkaerő-piaci és képzettségbeli hátrányai, a család kedvezőtlen demográfiai összetétele, valamint a térségi-települési metszetben megjelenő hátrányok. A később induló gyermek jól-lét vizsgálatok mögött részben hasonló megfontolások húzódnak meg, miután e megközelítés is többdimenziós jelenségként értelmezi a szegénységet, azonban azt nem csupán jóléti, hanem tágabban, jólléti jelenségnek is tekinti, sőt adott esetben elsősorban annak. Ez azt jelenti, hogy az anyagi dimenziók mellett olyan meghatározó tényezőket is figyelembe vesznek, mint az oktatási jóllét, egészségi állapot, pszicho-szociális fejlődés, társas kapcsolatok, életmódkockázatok. Miután a jóllét kutatások csak az utóbbi időszakban kaptak nagyobb lendületet, várható, hogy a gyermek jóllét kutatások is további dimenziók bevonására kapnak majd ösztönzést. 116

3 A hagyományosan a jóléti dimenziókra, tehát az életkörülményekre fókuszáló megközelítések közül a KSH Népességtudományi Kutatóintézetének egyik korábbi vizsgálatát emeljük ki (Spéder Monostori 2001). E vizsgálat kétféle szegénységkoncepció a deprivációs, illetve a szociálpolitikai (segélyezési) megközelítés alapján mutatta be a gyermekes családok, illetve a gyermekek helyzetét. Az utóbbi megközelítést megalapozó adatgyűjtések azonban időközben megszakadtak, így a kutatások további folytatásához nincsenek meg az empirikus alapok. A kutatás során alkalmazott deprivációs megközelítés külön érdeme, hogy a gyermekek fejlődéséhez minimálisan szükséges életkörülményeket illetően megpróbált társadalmi standardokat kialakítani. A kutatók abból indultak ki, hogy a szegénységi standardok adott gazdasági fejlettséghez és egyenlőtlenségi viszonyrendszerekhez kötődnek, továbbá az is feltételezhető, hogy a folyamatosan átlag feletti jóléti helyzetet élvezők igényszintje magasabb. [Megállapítható, hogy]...a gyermekek minimális életkörülményeit meghatározó igényszintet az iskolai végzettség és a települési helyzet (városiasodottság) tényezői határozzák meg....minél magasabb végzettséggel rendelkezik valaki, annál tágabban húzza meg a gyermekek életkörülményeit lehatároló tényezők körét. A városiasodottság növekedése is hasonló irányba mutat (Spéder Monostori 2001: 22). A kutatás során kísérletképpen kialakításra került egy a gyermekspecifikus életkörülményeket figyelembe vevő index. A kapott eredmény azonban ellentmondásos képet mutatott, amelyet a kutatók részben a kicsi minta-elemszámmal, részben az index nem kellő differenciáltságával magyaráztak. A jólléti megközelítések közül érdemes kiemelni a gyermekjóllét indikátorait nemzetközi összehasonlításban bemutató TÁRKI kutatást (Gábor Kopasz 2012), amely a folyamatosan formálódó nemzetközi gyakorlat, illetve standardokalapján ad képet a gyermekjóllét helyzetéről. Elmondható, hogy még a nemzetközi szervezetek között sincs konszenzus abban a tekintetben, hogy milyen dimenziókat vegyenek figyelembe a gyermekek jóllétének a bemutatása érdekében. A TÁRKI kutatói által használt megközelítés ahhoz az irányzathoz kapcsolható, amely a jóléti, tehát az anyagi dimenziókat, illetve a nem anyagi dimenziókat hasonló súllyal kezeli, tehát viszonylag komplex képet igyekszik adni a gyermekes családok, azon belül a gyermekek jólétéről és jóllétéről. Az indikátorrendszer fentiekben vázolt előnyei mellett, jelenleg továbbra is csak viszonylag korlátozott képet kaphatunk a gyermekek jóllétéről, hiszen a rendszerben használt indikátorok zöme a meglevő adatgyűjtések szabta lehetőségekhez igazodik, célzott adatgyűjtések hiányában. Az alkalmazott indikátorrendszer további hiányossága, hogy a nem anyagi dimenzióban mikro- (család) szintű adatgyűjtések hiányában egy-egy indikátor csak az országos átlagot mutatja, következésképpen a szegénység szempontjából releváns összefüggések kimutatására nincs lehetőség. E hiányosság miatt újra és újra egymásba csúsznak az értelmezési szintek, következésképpen nincs átjárás az anyagi és nem anyagi dimenziók között, ezért az összefüggések kimutatására sincs lehetőség. Elmondható tehát, hogy a gyermekjóllét komplex bemutatására hívatott indikátorrendszer gyermekbetegségei jelenleg még komoly korlátot jelentenek a kellően árnyalt kép érzékeltetésére. Darvas Ágnes és Tausz Katalin (2002, 2003) gyermekszegénységgel és társadalmi kirekesztődéssel kapcsolatos kísérleti jellegű kutatásukban a gyermekek pszichoszociális fejlődésének bemutatására törekedtek, mindezt az anyagi és nem anyagi dimenziók együttes figyelembe vételére alapozva. Kutatásuk nagy előnye, hogy hipotéziseiket mikroszintű, tehát a éves gyermekek körében végzett vizsgálat alapján próbálták igazolni. 117

4 Hipotézisük szerint a veszélyeztetett pszicho-szociális fejlődés a szegénység újratermelődéséhez vezethet, s növelheti a későbbi társadalmi kirekesztettség bekövetkeztének kockázatát (Darvas Tausz 2003: 5). Kutatásuk alapján arra a következtetésre jutottak, hogy a jövedelmi szegénységgel összefüggő különféle társadalmi jellemzők: a szülők iskolai végzettsége, munkaerő-piaci részvétele, a családban nevelkedő gyermekek száma, avagy a család roma származása önmagában nem vezet pszichés sérüléshez. A gyermekszegénység, akárcsak a szegénység általában, többdimenziós jelenség: a szegénység különféle dimenzióinak halmozódása jár együtt a gyermekek egészséges pszichés fejlődésének veszélyeztetettségével. (Darvas Tausz 2003: 23) Végezetül egy célját tekintve ugyan nem a szegénységet, hanem a szegénységet újratermelő mechanizmusok, azon belül is az iskolarendszernek a hozott társadalmi hátrányok továbbadását bemutató kutatást említünk meg. Kertesi Gábor és Kézdi Gábor általános iskolások körében végzett nagymintás, longitudinális vizsgálata a gyermekek iskolatörténeti pályáját mutatja be, folyamatos nyomon követés alapján (Kertesi Kézdi 2010). Megállapításuk szerint: az általános iskola nyolc osztálya a tanulók 20 25%-át nem látja el a középiskola elvégzéséhez szükséges olvasás-szövegértési, matematikai-logikai alapkészségek minimális szintjével, és ezzel minden születési évjáratból több tízezernyi fiatal számára szinte előre beprogramozza a középiskolai pályafutás és a felnőtt élet kudarcait....a magyar közoktatás nem készült föl rá, hogy a felnőtt társadalom alsó negyedét sújtó iskolázatlanság és erőforráshiány következő generációt érintő következményeit konstruktív módon kezelni tudja, a jelenlegi állapotában nem is képes rá, hogy ezekkel a problémákkal megbirkózzon (Kertesi Kézdi 2010:405). E megállapítás kapcsán érdemes idézni Gazsó Ferenc és Laki László (2004) művéből: Az tapasztalható, hogy az alacsony iskolázottságú társadalmi csoportok gyermekeinek 15 30%-a, a roma tanulóknak pedig több mint a fele az iskolai életút első lépcsőfokán, az általános iskolában olyan kudarcot szenved, ami eleve marginalizált társadalmi helyzetet, gyakorta életre szóló munkanélküliséget determinál. Természetesen nem vadonatúj jelenségről van szó. Ha áttekintjük az elmúlt mintegy négy évtized közoktatási fejleményeit, egyértelműen azt konstatálhatjuk, hogy iskolarendszerünk mindvégig eszköztelennek bizonyult a szociokulturális eredetű iskolázási problémákkal szemben (Gazsó Laki 2004:124). A tömeges iskolai kudarc következtében egy-egy generáció mintegy egynegyede mobilitási esélyek nélkül, rendszerint segédmunkásként gyarapította a feleslegesen foglalkoztatottak igen nagy tömegét (Gazsó Laki 2004:125). Ez utóbbi megállapítás kapcsán meg kell jegyezni, hogy a szerzők a rendszerváltás előtti 2-3 évtizedben jellemző helyzetet minősítették, amikor a teljes foglalkoztatottság jegyében, a rendszer az alacsony képzettségű vattaemberek százezreinek adott nem igazán értelmes munkát. Bizonyos, hogy a jelenlegi piaci viszonyok között sokkal kevesebb a vatta pozícióban foglalkoztatottak száma, és az is tény, hogy a munkanélküliek zöme az alacsony végzettségűek közül kerül ki. A piacgazdasági rendszer tehát a saját logikája alapján szelektálta a foglalkoztatottakat. Mindenesetre a két kutatás tapasztalatai teljesen egybecsengenek, ami a mintegy félévszázados trend kapcsán elgondolkodtató, és kérdések és kételyek megfogalmazására ösztönöz. 118

5 Nevezetesen, miután az iskolai rendszer is része annak a nagy rendszernek, amely a társadalmat fenntartja, ezért vajon elvárható-e, hogy szigetszerűen működve feltartóztassa a sok szálon megjelenő társadalmi egyenlőtlenségek meghatározó részét? Mindez azonban nem jelenti azt, hogy az iskolarendszert felmentenénk attól, hogy szolgai módon közvetítse a társadalmi egyenlőtlenségeket. Külön kell kezelni azokat a lehetőségeket, amelyekkel a közoktatásnak kötelessége élni az egyenlőtlenségek mérséklése érdekében, és külön azokat, amelyek kívül esnek a hatókörén. Továbbá az is tény, hogy munkaerő-piaci felvevőlépessége nem tudott lépést tartani az oktatási rendszer utóbbi két évtizedben való kiterjesztésével, amelynek következtében komoly mértékben növekedett a képzettség és az ellátott munkakör közötti inkongruencia. A diplomások, főleg a fiatalabbak tömeges mértékben végeznek középfokú végzettséget nem igénylő munkát, a középfokú végzettségűek jelentős része pedig olyan munkát, amelyhez nincs szükség középfokú végzettségre. A végén tehát az alapfokú végzettségűeken, vagy még azzal sem rendelkezőkön csattan az ostor, miután a tartósan szűk korlátok között mozgó munkaerő-piacon nekik már tényleg kevés lehetőség adódik (Harcsa 2013:13). A jelenlegi, tehát a gazdasági jólétre orientált modell természetét alapul véve, önmagában a munkaerő-piaci rendszertől sem lehet elvárni, hogy a társadalmi egyenlőtlenségeket előidéző szerepét érdemben pozitív irányba módosítsa. A magyar gazdaság világpiacon belüli helye, továbbá a világpiacot összetartó strukturális folyamatok és erők ugyanis nem tudnak olyan lehetőséget biztosítani, amely a hazai foglalkoztatottság megfelelő nagyságrenddel való növelését hozná magával. A jóléttel kapcsolatos értékek kiemelt primátusán alapuló modell tehát olyan struktúrákat rögzít, amelyeken belül viszonylag kicsi a mozgástér (Harcsa 2012). Következésképpen a szegénység, ezen belül a gyermekszegénység terén sem nyílik olyan mértékű lehetőség, amely a modell keretein belül biztosítaná az érdemi elmozdulást. A hosszabb távú jövőt tekintve ezért inkább a jólléti értékeket előtérbe helyező fenntartható fejlődés modellje nyithat nagyobb mozgásteret az egyenlőtlenségek mérsékléséhez. 2. A HELYZETKÉP CÉLJA Az,,Egészségi Egyenlőtlenség elleni együttes fellépés (EU Joint Action on Health Inequalities, Equity Action) című projekt az EU tagállamainak részvételével és az Európai Bizottság támogatásával 2010 és 2013 között valósul meg. Ebben Magyarországot az Országos Egészségfejlesztési Intézet képviseli, amely a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia esélyegyenlőség-központú egészséghatás vizsgálatát végzi, különös tekintettel a szegény családokban élő gyermekek egészségét befolyásoló tényezőkre. Az egészséghatás vizsgálat részeként helyzetképet készítünk, amely a gyermekes családok körén belül bemutatja a szegénység újratermelődésével kapcsolatos főbb jellemzőket, és a gyermekes családok rétegzettségét különböző demográfiai és szociológiai jellemzők mentén. 119

6 Hazai és nemzetközi kutatások is igazolták, hogy a szegénység különböző dimenziókban való megjelenése befolyásolja a populáció egészségi állapotát. 1 A célzott kutatások alapján ismert, hogy... az alacsonyabb jövedelműek, a munkanélküliek egészségi állapota az iskolázottságot és a foglalkozást figyelembe véve is lényegesen kedvezőtlenebb, mint a foglalkoztatottak és a jobb anyagi helyzetben levőké (Vokó 2011). Az egészségi állapot egyenlőtlenségeinek csökkentése szempontjából meghatározó körülmény, hogy a társadalmi-demográfiai helyzet és az egészségi állapot közötti összefüggés kétirányú, nevezetesen az egészségi állapot is visszahat a munkaerő-piaci státusra, és ezen keresztül az anyagi egzisztenciális helyzetre. A gyermekek egészségi állapotának javítását, az egészségi állapot egyenlőtlenségeinek csökkentését célzó társadalompolitikának nagy hangsúlyt kell fektetnie a szegénységben, különösen a mélyszegénységben érintett társadalmi csoportok, ez esetben gyermekes családok helyzetének javítására, hiszen a gyermekek egészségi állapotát alapvetően befolyásolhatja maga a szegénység és annak újratermelődése. Jelen tanulmány kiindulási alapnak tekinti a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiában (továbbiakban Stratégia) megfogalmazottakat, felhasználja a gyermekszegénységgel kapcsolatos eddigi kutatási eredményeket, a társadalompolitika számára készült dokumentumokat, és ezek tanulságai alapján igyekszik újabb szempontokkal gazdagítani a szegénységben élő gyermekes családokról alkotott képet. A szegénység vizsgálatok fókuszában általában a szegénység különböző aspektusainak bemutatása áll, így a jövedelmi helyzet, a fogyasztás, az anyagi javak, a lakáskörülmények területén megnyilvánuló szegénység. A helyzetkép ezeket a dimenziókat is megjeleníti, ugyanakkor, ha a szegénység közvetlen okait, a szegénység újratermelődését szeretnénk megérteni, akkor úgy véljük, hogy azoknak az erőforrásoknak a hiányára kell koncentrálnunk, amelyek akár az egyén, akár a család, akár egy nagyobb egység (pl. térbeli egységek) szintjén újratermelik a hátrányos helyzeteket, a szegénységet, illetve annak egy tartósan fennálló formáját, amelyet mélyszegénységnek hívunk. E cél elérése érdekében a helyzetkép alapvetően a szegénység okainak feltárására, az okok összekapcsolódási mechanizmusainak bemutatására koncentrál. Ez a gondolat szorosan kapcsolódik a Stratégiában megfogalmazott három átfogó cél egyikéhez, nevezetesen a szegénység, szociális kizáródás újratermelődésének megakadályozásához (Stratégia: 9.), mint társadalompolitikai célkitűzéshez. Úgy véljük, hogy e cél elérését a hátrányos helyzetek újratermelődését előidéző mechanizmusok, illetve az ezek közötti összefüggések pontos ismerete segíti elő. A helyzetkép nagy hangsúlyt fektet a gyermekes családok családtípus szerinti differenciáltságának bemutatására, a szegénységben, a hátrányos helyzetekben való érintettség vizsgálatára. 2 Ennek érdekében a vizsgálatok többségében megjelenő családtipológiát tovább finomítottuk. Fontos elemként részben az egyszülős családok gyermekszám szerinti csoportosítását 1 A teljesség igénye nélkül néhány ide vonatkozó hazai és nemzetközi szakirodalom: Leon Walt 2001; Kovács 2006, 2011; Vokó 2011; Havasi Horváth 2011; Marmot Itt jegyezzük meg, hogy a gyermekek, fiatalok egy része intézményekben él. Az intézményekben élők felmérése a Népszámlálások alkalmával történik meg, a legfrissebb publikált adat 2001-re vonatkozik. Ekkor a 19 éves és fiatalabb népességből több mint 96 ezren éltek intézményekben, ebből közel 74 ezer diákotthon vagy kollégium lakója volt. A többiek legnagyobb csoportjai a gyermekvédelmi szakellátás, a gyermekjóléti alapellátás bentlakásos intézményeiben, tartós elhelyezést biztosító szociális intézményekben élnek. 120

7 emelhetjük ki, hiszen kimutatható, hogy az egy és a több gyermeket nevelők életkörülményei között lényeges különbségek vannak. Külön kategóriaként jelenítettük meg a kiterjesztett, jellemzően több generációs keretek között élő családtípust. Jelen tanulmány csak az első lépéseket teszi meg a komplexebb kép kialakításához, tekintve, hogy a továbbiakban olyan hosszú idősoros társadalmi indikátorokat kellene kialakítani, amelyeket nagymintás társadalomstatisztikai adatgyűjtések, kellő részletezettségre lehetőséget adó népszámlálási adatok, illetve társadalmi csoportokra, társadalmi problémákra célzott adatgyűjtések adatai alapján lehet majd előállítani. Az erre vonatkozó nehézségek tekintetében egyetértünk a Stratégia megfogalmazásával: Az indikátorok előállításának alapvető feltétele, hogy a kutatásokból, adatgyűjtésekből, adminisztratív folyamatokból rendelkezésünkre álljanak a szükséges adatok. A stratégia által kezelni szándékozott társadalmi problémák természetéből fakadóan ezen a területen számos nehézség mutatkozik. Ahhoz, hogy a leghátrányosabb helyzetű társadalmi csoportok élethelyzetének meghatározóiról, jövedelmi, megélhetési viszonyairól, s ezek alakulásáról megfelelő információkkal rendelkezzünk, igen gondosan megtervezett, a speciális adatgyűjtési nehézségekre (e társadalmi csoportok azonosítása, elérhetősége, nyomon követhetősége) megfelelően reagáló nagymintás adatfelvételekre van szükségünk (Stratégia: 9.). Ugyanakkor azt is hozzá kell tenni, hogy a már meglévő adatgyűjtések jobb kihasználása is komoly előrelépést jelenthetne a szegénység kutatások területén. A Stratégiában megfogalmazottakat azzal is ki kell egészíteni, pontosabban azt is hangsúlyozni kell, hogy a nagymintás adatfelvételek rendszeressége kulcskérdés, hiszen csak a rendszeres időközönként megismételt adatgyűjtések adnak lehetőséget a folyamatok nyomon követésére, a társadalompolitikai intézkedések hatásainak monitorozására. Mindezeket figyelembe véve a helyzetkép az egyes témakörök kapcsán jelzi, hogy milyen további információkra, adatgyűjtésekre, módszertani lépésekre, indikátorokra lenne szükség egy koherens, a szegénység újratermelődését és a szegénység jellemzőit bemutató kép kialakításához. A vizsgálat alapsokaságát a gyermekes családok alkotják, azaz ahol legalább egy 19 év alatti gyermek él. 3 Arra törekszünk, hogy a gyermekes szegény családok helyzetét az összes gyermekes család helyzetével összevetve értelmezzük, tehát kontrollcsoportként megjelenítjük azoknak a családoknak az adatait is, akik a szegénység különböző dimenzióiban nem érintettek. 3. MÓDSZERTANI MEGFONTOLÁSOK, DEFINÍCIÓK 3.1. Szegény családokban élő gyermekek vs. a szegénység gyermekspecifikus formái Megközelítésünk szerint a szegénység elsődlegesen családi szinten értelmezhető. Ha a szegénység újratermelődésének mérsékléséről beszélünk, akkor a szülők erőforrásai, anyagi helyzete, munkaerő piaci pozíciója, egészségi állapota, életmódja és értékei azok, amelyek a gyermek jelenlegi életkörülményeit, és jelenlegi valamint jövőbeli lehetőségeit is meghatározzák. 3 A gyermekeket a különböző kutatások, adatgyűjtések, hazai és nemzetközi indikátorrendszerek, társadalompolitikai programok eltérő módon értelmezik. A definíciók sokaságával és az ebből adódó korlátokkal a helyzetkép későbbi fejezete foglalkozik. 121

8 A szegénység megjelenési formáit is alapvetően családi szinten értelmezzük, noha nyilvánvaló, hogy a családon belüli erőforrások nem feltétlenül egyenletesen oszlanak el, és az sem vitatható, hogy a gyermekeknek számos vonatkozásban speciális szükségletei vannak. 4 Fontos feladat a gyermekspecifikus indikátoroknak a kialakítása, fejlesztése és a szükséges adatforrások megteremtése, adatfelvételi módszerek kidolgozása A mélyszegénység fogalma A mélyszegénység fogalmában általában a súlyosság, a tartósság, valamint a generációk között átívelő szegénység tartalmai jelennek meg, de van, aki a tartós munkanélküliséget tartja kulcselemnek. A különböző definíciók közül a mi megközelítésünkhöz az alábbi kapcsolódik legszorosabban: a mélyszegénység egy olyan élethelyzet, amelyben az emberek nem képesek a legalapvetőbb létszükségleteiket sem kielégíteni a rendelkezésre álló források igénybevételével. Másrészt a szegénység kockázati tényezőinek az alacsony iskolázottság, a munkanélküliség, az erős települési, lakóövezeti térségi koncentráció és szegregáció, az ezekből eredő súlyos deficitek mindegyike vagy többsége jelen van a családok életében. A tartósságot háromféle értelemben is hangsúlyozzák: egyrészt ez a helyzet a családok életében hosszú ideje fennáll, és nem látszik remény a kijutásra, másrészt nagy a veszélye az átörökítődésnek. harmadszor pedig ezek a családok nem képesek elhagyni azt a lakóhelyet, amely nem kínál számukra kiutat a nyomorból, hiszen nincsenek munkahelyek, amelyek lehetővé tennék a munka világába való beilleszkedést. A kilátástalan élethelyzethez társul a mindennapi küzdelem a fennmaradásért, ami aláássa a szegények egészségét, súlyos mindennapi stresszt és szenvedést jelent. További alkotó eleme a mélyszegénységnek a szegénység kultúrája, mely ugyan segíti a mindennapi túlélést, de ugyanakkor olyan életstílus elemeket hordoz, melyek maguk is megnehezítik a szegénysorból való kijutást (Kozma et al 2010: 11). A definíció meglehetősen árnyalt, és az ennek megfelelő indikátorok előállítására, alkalmazására megfelelő információk hiányában a gyakorlatban többnyire csak részlegesen kerül sor A gyermek fogalma Tanulmányunkban gyermeknek a 19 év alatti (18 éves és fiatalabb) gyermek státuszban élő népességet tekintjük, külön közöljük, ahol a felhasznált adatforrás miatt ettől eltértünk Korlátok a mérési eredmények értelmezésében 1. A szegénység és az egészségi állapot is dinamikus kategória, amiből az is következik, hogy az egy-két éven belüli változás nem mindig jelent trendváltást, sőt az is előfordulhat, hogy a statisztikai eszközökkel nem mért, vagy nem mérhető, tehát rejtőzködő hatások csak évek múltán jelennek meg. Különösen igaz ez az egészségi állapot esetében. 4 A gyermekek saját szükségleteit feltérképező kutatások sorából lásd pl. Spéder 2001, Darvas Tausz 2002, Darvas Tausz

9 2. Ismert, hogy a hátrányos társadalmi helyzet statisztikai eszközökkel való megragadásának komoly korlátai vannak, ami azt jelenti, hogy a lakossági adatgyűjtések nem érik el az érintett populációt, következésképpen e miatt minden mérés alulbecslés. 3. A kistérségi szintű indikátorokat alapvetően csak a népszámlálási, illetve egyéb, a települések teljes körét lefedő adatgyűjtések alapján lehet majd összeállítani (T-STAR mutatók alapján.) A kistérségi szinten megjelenő hatásokat alapvetően a különböző strukturális indikátorok alapján lehet megragadni, oly módon, hogy ahol az adott kistérségben élő népesség helyzetét, illetve az ott jelenlevő intézményrendszer jellemzőit bemutató indikátor csoportok kedvezőtlen értékeket mutatnak, ott alapvetően a hátrányos helyzetű kistérségek jelennek majd meg. 4. A Stratégia kiemelten kezeli a roma népességet, amelyre vonatkozóan a népszámlálástól eltekintve nincsenek a KSH által gyűjtött adatok, következésképpen azok más adatforrásokból, jelen esetben a Népességtudományi Intézet Demográfiai Panel (DPA) vizsgálatából származnak. (A népszámlálás roma népességre vonatkozó adatai viszont nagymértékben alulbecsültek.) 4. A GYERMEKSZEGÉNYSÉG INDIKÁTORAI A gyermekszegénységgel és a gyermekek jólétével foglalkozó indikátorok kialakításának és fejlesztésének munkálatai az Európai Unió országaiban és Magyarországon is a 2000-es évek közepén kaptak új lendületet. A teoretikus és az operacionalizálással foglalkozó munkák számára is fontos hátteret jelentett az a társadalompolitikai célkitűzés, amely kiemelten kezelte a gyermeki jólét elősegítését, a gyermekszegénység visszaszorítását. Továbbá nagy támogatást jelentettek azok a nemzetközi adatgyűjtési programok (pl. SILC) amelyek a kialakításra kerülő mutatók empirikus forrásaiként szolgáltak. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy az uniós társadalompolitikai programokhoz kapcsolódó, a nemzetközi összehasonlítást szolgáló indikátorok gyakran nem alkalmasak arra, hogy egy-egy nemzeti társadalompolitikai program megalapozását vagy monitorozását lehetővé tegyék. Nyilvánvaló, hogy a nemzetközi összehasonlítás céljára kialakított indikátorok mindig kompromisszumok során alakulnak ki, amelyeket az egyes nemzeti politikák, prioritások, a meglévő nemzeti adatgyűjtési rendszerek és azok rugalmassága, a használt definíciók befolyásolnak. Éppen ezért fontos, hogy a nemzetközi indikátorok mellett minden országban előálljon egy hazai indikátor struktúra is, amely úgy illeszkedik a nemzetközi összehasonlítást szolgáló indikátorkörbe, hogy egyben alkalmas néhány főbb társadalompolitikai intézkedés vizsgálatára is. A társadalompolitika különböző szegmenseihez kapcsolódó indikátorok esetében kulcskérdés a mutatószámok kellő érzékenysége, az, hogy egy-egy intézkedést közvetlenül lehessen rájuk alapozni, és az intézkedések hatásai is egyértelműen mérhetők legyenek a segítségükkel. Ez azt igényli, hogy a teljes népességre kiterjedő népszámlálásokat, a teljes népességre reprezentatív nagymintás adatfelvételeket egy-egy populációra és egy-egy társadalmi problémára célzott vizsgálattal kell kiegészíteni. Ezek hiányában az indikátorok közvetlen társadalompolitikai hasznosíthatósága mindig nagyon sok korláttal értelmezhető. 123

10 Magyarországon a 2000-es évek elején indult el az a statisztikai program, amelynek fő célja a jövedelem egyenlőtlenség és a szegénység különböző aspektusainak vizsgálata volt. Ennek keretében a 2000-es évek közepén kidolgozásra került egy indikátorlista, amely a szegénység demográfiai és szociológiai profiljának leírására tett kísérletet (Hegedűs Monostori 2005). Az indikátor lista a meglévő adatgyűjtési rendszert felhasználásával, ugyanakkor annak bizonyos elemeit átalakítva, célzott adatfelvételekkel kiegészítve vált volna adatokkal is feltölthetővé. Ez a meglévő adatgyűjtési rendszer nehézkessége (részben éppen a széttagolt nemzetközi adatigények miatt), a társadalompolitika különböző részlegeinek széthúzó érdekei, valamint anyagi erőforrások hiányában azonban csak részlegesen valósult meg. Jelenleg a témára vonatkozó indikátorok szinte kizárólag a különböző nemzetközi szervezetek által definiált mutatószámokból állnak. Az adatközlésekre még az sem jellemző, hogy a nemzetközi szervezetek által meghatározott csoportosításnál részletesebb vagy több dimenziót alkalmazó mutatószámokat írjanak le, noha ezek sem új adatgyűjtést, sem újabb anyagi erőforrást nem igényelnek. Ahogyan említettük, a gyermeki jólétre és szegénységre vonatkozó nemzetközi indikátorok kialakítása közvetlenül kapcsolódik az EU egyik társadalompolitikai célkitűzéséhez, amely 2005-től egyre erőteljesebben jelenik meg a különböző bizottságok munkájában. Az indikátorok kidolgozását és fejlesztését egy munkacsoport végzi, amely 2007-ban alakult. A munkacsoport 2008-ban készítette el első jelentését (EU Task-Force on Child Poverty and Child Well-Being 2008), amely a gyermekszegénységre vonatkozó adatokat gyűjtötte össze, továbbá ajánlásokat fogalmazott meg az indikátorok fejlesztésével kapcsolatban. A jelentés a következő főbb ajánlásokat teszi: 5 Nyilvánvaló, hogy a gyermek szegénység leírására nem elegendő a teljes népesség szegénységére vonatkozó mutatók életkor szerinti bontásban való megjelenítése, hiszen a gyermek szegénységnek specifikus vonásai vannak. Külön kell kiemelni a különösen veszélyeztetett gyermekek (árvák, migránsok, fogyatékkal élők, deprivált körzetben lakók, kisebbséghez tartozók stb.) helyzetének leírását szolgáló indikátorokat. A meglévő adatforrásokat jobban ki kell használni a gyermek specifikus jelenségek leírására. Különösen nagy jelentősége van a panel adatbázisoknak (pl. SILC), amelyek a szegénység tartósságát és a szegénység átörökítés jelenségét ragadhatják meg. Biztosítani kell, hogy az adatforrások hosszú távon nyújtsanak összehasonlítható adatokat, hiszen a folyamatokat csak ezek segítségével lehet követni. Az indikátorok tovább fejlesztése egy nemzetközi konzorcium keretében folyt, amelyet a TÁRKI és a brüsszeli Applica vezetett. Szorosan kapcsolódva a fentebb említett Munkacsoport munkájához, alapvetően a már ott definiált (korábbi Munkacsoportok által kidolgozott) indikátor sort alkalmazva, jelentős az átfedés az OECD témára vonatkozó indikátoraival (OECD Family Database). Az indikátorok 9 területre vonatkoznak. Az itt definiált indikátorokra is elmondható, hogy egy-egy társadalompolitikai intézkedés közvetlen előkészítésére, monitorozására kevésbé alkalmasak, hiszen a gyermek jól-létre ható gazdasági és társadalmi folyamatok, társadalompolitikai döntések komplex módon hatnak. Bizonyos indikátorok esetében még az sem biztos, hogy a gyermekek jól-létének változását 5 Csak azokra az ajánlásokra térünk ki, amelyek alapelveket rögzítenek. 124

FÖLDHÁZI ERZSÉBET AZ ELSŐ HÁZASSÁGKÖTÉS UTÁN

FÖLDHÁZI ERZSÉBET AZ ELSŐ HÁZASSÁGKÖTÉS UTÁN FÖLDHÁZI ERZSÉBET AZ ELSŐ HÁZASSÁGKÖTÉS UTÁN A párkapcsolatok dinamikája, egyszülős családok kialakulása és megszűnése Magyarországon a 20. század második felében Budapesti Corvinus Egyetem Szociológia

Részletesebben

DARVAS Ágnes TAUSZ Katalin. Gyermekszegénység. 2006. október

DARVAS Ágnes TAUSZ Katalin. Gyermekszegénység. 2006. október DARVAS Ágnes TAUSZ Katalin Gyermekszegénység 2006. október Tartalom 4 BEVEZETÉS MIÉRT FONTOS TÉMA A GYERMEKSZEGÉNYSÉG? 10 10 12 GYERMEKJÓLLÉT, GYERMEKSZEGÉNYSÉG A gyermek a jóléti államban Hét állítás

Részletesebben

Legyen jobb a gyerekeknek! Nemzeti Stratégia, 2007 2032

Legyen jobb a gyerekeknek! Nemzeti Stratégia, 2007 2032 Legyen jobb a gyerekeknek! Nemzeti Stratégia, 2007 2032 I. fejezet A Legyen jobb a gyerekeknek! Nemzeti Stratégia alapelvei I. Általános stratégia alapelvek 1. A Nemzeti Stratégia indokoltsága A Legyen

Részletesebben

Indikátorok az esélyegyenlőség szempontjából veszélyeztetett társadalmi csoportok monitorozására

Indikátorok az esélyegyenlőség szempontjából veszélyeztetett társadalmi csoportok monitorozására Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet 2011. október Indikátorok az esélyegyenlőség szempontjából veszélyeztetett társadalmi csoportok monitorozására A tanulmány a jóléti ellátórendszer teljesítményének

Részletesebben

NEMZETI TÁRSADALMI FELZÁRKÓZÁSI STRATÉGIA MÉLYSZEGÉNYSÉG, GYERMEKSZEGÉNYSÉG, ROMÁK (2011 2020)

NEMZETI TÁRSADALMI FELZÁRKÓZÁSI STRATÉGIA MÉLYSZEGÉNYSÉG, GYERMEKSZEGÉNYSÉG, ROMÁK (2011 2020) Mindenkinek éreznie kell, hogy a nemzeti közösség tagja! gróf Tisza István miniszterelnök (1861 1918) NEMZETI TÁRSADALMI FELZÁRKÓZÁSI STRATÉGIA MÉLYSZEGÉNYSÉG, GYERMEKSZEGÉNYSÉG, ROMÁK (2011 2020) Budapest,

Részletesebben

Az Országgyűlés.../2007. (...) OGY. h a t á r o z a t a. a Legyen Jobb a Gyerekeknek. Nemzeti Stratégiáról, 2007-2032

Az Országgyűlés.../2007. (...) OGY. h a t á r o z a t a. a Legyen Jobb a Gyerekeknek. Nemzeti Stratégiáról, 2007-2032 Az Országgyűlés.../2007. (...) OGY h a t á r o z a t a a Legyen Jobb a Gyerekeknek Nemzeti Stratégiáról, 2007-2032 Az Országgyűlés eleget téve a Magyar Köztársaság kötelezettségvállalásainak, a nemzetközi

Részletesebben

Jelentés a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottság 2011. évi feladatainak végrehajtásáról

Jelentés a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottság 2011. évi feladatainak végrehajtásáról Jelentés a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottság 2011. évi feladatainak végrehajtásáról Budapest, 2012. március 29. SZERKESZTETTE: Drosztmérné Kánnai Magdolna magdolna.kannai@kim.gov.hu

Részletesebben

A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI KÜZDELEM ÁLLÁSA 2008-BAN

A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI KÜZDELEM ÁLLÁSA 2008-BAN 7 A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI KÜZDELEM ÁLLÁSA 2008-BAN Bass László, Darvas Ágnes, Farkas Zsombor, Ferge Zsuzsa (MTA KTI Gyermekprogram Iroda) Vezetői összefoglaló A Nemzeti Stratégia induló éve 2007 volt.

Részletesebben

a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő Nemzeti Stratégia - Irányok és célok 2010-2021

a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő Nemzeti Stratégia - Irányok és célok 2010-2021 Melléklet a./2009. (.) Korm. határozathoz a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő Nemzeti Stratégia - Irányok és célok 2010-2021 I. Bevezetés A Magyar Köztársaság Kormányának programja a sikeres,

Részletesebben

civil jelentés a Gyerekesélyekről, 2012 2013

civil jelentés a Gyerekesélyekről, 2012 2013 civil jelentés a Gyerekesélyekről, 2012 2013 Civil jelentés A gyerekesélyekről, 2012 2013 Budapest, 2014 A kötet megjelenését az Emberi Erőforrások Minisztériuma, Emberi Erőforrás Támogatáskezelő segítette.

Részletesebben

MAGYAR NEMZETI TÁRSADALMI FELZÁRKÓZÁSI STRATÉGIA II.

MAGYAR NEMZETI TÁRSADALMI FELZÁRKÓZÁSI STRATÉGIA II. Mindenkinek éreznie kell, hogy a nemzeti közösség tagja! gróf Tisza István miniszterelnök (1861 1918) MAGYAR NEMZETI TÁRSADALMI FELZÁRKÓZÁSI STRATÉGIA II. TARTÓSAN RÁSZORULÓK SZEGÉNY CSALÁDBAN ÉLŐ GYERMEKEK

Részletesebben

AKTÍV KORÚAK NYUGDÍJBAN

AKTÍV KORÚAK NYUGDÍJBAN Monostori Judit AKTÍV KORÚAK NYUGDÍJBAN A korai nyugdíjazás jelensége és okai a rendszerváltás utáni évek Magyarországán Budapesti Corvinus Egyetem Szociológia és Szociálpolitika Tanszék Témavezető: Dr.

Részletesebben

Demográfiai folyamatok és a családformák pluralizációja Magyarországon

Demográfiai folyamatok és a családformák pluralizációja Magyarországon Demográfiai folyamatok és a családformák pluralizációja Magyarországon Harcsa István Monostori Judit 1. Bevezetés A család a társadalom egyik alapintézménye, amelynek szerkezetére és funkcióira számos

Részletesebben

Hatásvizsgálati kézikönyv

Hatásvizsgálati kézikönyv Társadalmi hatások Útmutató az előterjesztések és miniszteri rendelet-tervezetek hatásvizsgálatához és módszertani segédlet az előterjesztések és miniszteri rendelet-tervezetek mellékleteként csatolandó

Részletesebben

IFJÚSÁG2004. Gyorsjelentés

IFJÚSÁG2004. Gyorsjelentés IFJUSAG2004 1.qxd 2005. 04. 15. 13:36 Page 1 1 IFJÚSÁG2004 Gyorsjelentés 2005 Szerkesztette: Bauer Béla, Szabó Andrea IFJUSAG2004 1.qxd 2005. 04. 15. 13:36 Page 2 A Gyorsjelentés elkészítésében közremûködtek:

Részletesebben

Cserti Csapó Tibor - Orsós Anna. Mélyszegénység gyermekszegénység - a cigányok/romák helyzete és esélyegyenlősége

Cserti Csapó Tibor - Orsós Anna. Mélyszegénység gyermekszegénység - a cigányok/romák helyzete és esélyegyenlősége Cserti Csapó Tibor - Orsós Anna Mélyszegénység gyermekszegénység - a cigányok/romák helyzete és esélyegyenlősége BEVEZETÉS A mindennapokban a szegénység fogalmát a legkülönfélébb jelentéstartalommal használjuk.

Részletesebben

1. számú melléklet NEMZETI TÁRSADALMI FELZÁRKÓZÁSI STRATÉGIA MÉLYSZEGÉNYSÉG, GYERMEKSZEGÉNYSÉG, ROMÁK (2011 2020) HELYZETELEMZÉS

1. számú melléklet NEMZETI TÁRSADALMI FELZÁRKÓZÁSI STRATÉGIA MÉLYSZEGÉNYSÉG, GYERMEKSZEGÉNYSÉG, ROMÁK (2011 2020) HELYZETELEMZÉS 1. számú melléklet NEMZETI TÁRSADALMI FELZÁRKÓZÁSI STRATÉGIA MÉLYSZEGÉNYSÉG, GYERMEKSZEGÉNYSÉG, ROMÁK (2011 2020) HELYZETELEMZÉS 1. A SZEGÉNYSÉGRŐL... 3 Jövedelmi szegénység... 4 Gyermekes háztartások,

Részletesebben

A munkaerőpiac peremén lévők és a költségvetés

A munkaerőpiac peremén lévők és a költségvetés levelezési cím 1112 Budapest, Budaörsi út 45. telefon + 361-309-2652 e-mail kti@krtk.mta.hu A munkaerőpiac peremén lévők és a költségvetés Készítette: Bakó Tamás, Cseres-Gergely Zsombor, Kálmán Judit,

Részletesebben

A mélyszegénységben élõk és a cigányok/romák helyzete, esélyegyenlõsége

A mélyszegénységben élõk és a cigányok/romák helyzete, esélyegyenlõsége Cserti Csapó Tibor Orsós Anna A mélyszegénységben élõk és a cigányok/romák helyzete, esélyegyenlõsége A mindennapokban a szegénység fogalmát a legkülönfélébb jelentéstartalommal használjuk. Legtöbbször

Részletesebben

Partnerség határok nélkül

Partnerség határok nélkül A Munkaerő-piaci képzési programok hátrányos helyzetűek számára Beregszászon és Miskolcon c. projekt során készült és alkalmazott helyzetfeltárás, tapasztalatok, javaslatok és tréningmódszerek Szerkesztette:

Részletesebben

Jól nézünk ki (?!) Háztartások helyzete a válság után

Jól nézünk ki (?!) Háztartások helyzete a válság után Jól nézünk ki (?!) Háztartások helyzete a válság után TÁRKI MONITOR JELENTÉSEK 2014 SZERKESZTETTE SZIVÓS PÉTER TÓTH ISTVÁN GYÖRGY Budapest, 2015. március A KUTATÁST A TÁRKI ZRT. AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

JELENTÉS. a TÁMOP-5.4.1-12 Szociális szolgáltatások modernizációja elnevezésű kiemelt projekt keretében megvalósult kutatások eredményeiről

JELENTÉS. a TÁMOP-5.4.1-12 Szociális szolgáltatások modernizációja elnevezésű kiemelt projekt keretében megvalósult kutatások eredményeiről TÁMOP 5.4.1-12. Szociális Szolgáltatások Modernizációja Módszertani kiadványok JELENTÉS a TÁMOP-5.4.1-12 Szociális szolgáltatások modernizációja elnevezésű kiemelt projekt keretében megvalósult kutatások

Részletesebben

Kiss Máté Szociológiai háttérelemzés a veszélyeztetettség indikátorainak kidolgozásához

Kiss Máté Szociológiai háttérelemzés a veszélyeztetettség indikátorainak kidolgozásához Kiss Máté Szociológiai háttérelemzés a veszélyeztetettség indikátorainak kidolgozásához Kockázati tényezők a fővárosban gyermekvédelmi szempontból A Szociális és Munkaügyi Minisztérium felkérésére a Szociálpolitikai

Részletesebben

41/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat ifjúsági koncepciója (2010-2015) és cselekvési terve (2010-2013)

41/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat ifjúsági koncepciója (2010-2015) és cselekvési terve (2010-2013) 41/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat ifjúsági koncepciója (2010-2015) és cselekvési terve (2010-2013) 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Fogyatékosságügyi statisztikák. Szöveggyűjtemény

Fogyatékosságügyi statisztikák. Szöveggyűjtemény Fogyatékosságügyi statisztikák Szöveggyűjtemény EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI KAR Budapest, 2009 Tartalom 2001. évi népszámlálás 12. A emberek helyzete 3 Tartalom 2 2001.

Részletesebben

Egy gyermekközpontú társadalmi beruházási stratégia*

Egy gyermekközpontú társadalmi beruházási stratégia* GØSTA ESPING-ANDERSEN Egy gyermekközpontú társadalmi beruházási stratégia* Bevezetés Miközben Európában a második világháború utáni évtizedekben jellemzõen sok volt a fiatal, a szociális jóléti politika

Részletesebben

A FOGYATÉKOS EMBEREK HELYZETE* DR. TAUSZ KATALIN DR. LAKATOS MIKLÓS

A FOGYATÉKOS EMBEREK HELYZETE* DR. TAUSZ KATALIN DR. LAKATOS MIKLÓS A FOGYATÉKOS EMBEREK HELYZETE* DR. TAUSZ KATALIN DR. LAKATOS MIKLÓS A 2001. évi népszámlálás felvételi programjában fontos témaként szerepelt a fogyatékosság kérdése, mely az ún. érzékeny adatok közé tartozik.

Részletesebben

Ébresztő! Kopogtat a jövőd! - Kistérségi Gyerekesély Stratégia

Ébresztő! Kopogtat a jövőd! - Kistérségi Gyerekesély Stratégia 1 Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló 5 1. Előzmény 8 1.1. A Legyen jobb a gyermekeknek Nemzeti Stratégia elindításának indoka 8 2. Bevezető 12 2.1. A Ébresztő! Kopogtat a jövőd! Kistérségi Gyerekesély

Részletesebben

KOVAI MELINDA ZOMBORY MÁTÉ: A MAGYARORSZÁGI ROMA NÉPESSÉG FOGLALKOZTATOTTSÁGA - SZAKIRODALMI KISMONOGRÁFIA -

KOVAI MELINDA ZOMBORY MÁTÉ: A MAGYARORSZÁGI ROMA NÉPESSÉG FOGLALKOZTATOTTSÁGA - SZAKIRODALMI KISMONOGRÁFIA - KOVAI MELINDA ZOMBORY MÁTÉ: A MAGYARORSZÁGI ROMA NÉPESSÉG FOGLALKOZTATOTTSÁGA - SZAKIRODALMI KISMONOGRÁFIA - Tartalom I. A ROMA NÉPESSÉG DEMOGRÁFIAI HELYZETE ÉS JELLEMZŐI... 3 I.1. A ROMA NÉPESSÉG LÉLEKSZÁMA...

Részletesebben

A gyerekek. Szemenyei Mariann Végh Zoltán Ákos. Bevezetés. A tanulmány fókuszai

A gyerekek. Szemenyei Mariann Végh Zoltán Ákos. Bevezetés. A tanulmány fókuszai Szemenyei Mariann Végh Zoltán Ákos A gyerekek Bevezetés A következõ tanulmány a kötetben szereplõ más fejezetekben található írásoktól némiképp eltérõ. Jelen írás egy szöveggyûjtés, amely összegzi a gyermek,

Részletesebben