WOSINSKI MÓR ÉLETRAJZA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "WOSINSKI MÓR ÉLETRAJZA"

Átírás

1

2

3

4 » WOSINSKI MÓR ÉLETRAJZA IRTA HAUGH BÉLA SZEKSZÁRD 1908.

5 Nyomatott Molnár Mór könyvnyomdájában Szekszárdon.

6 I. Wosinsky ásatás közben Születése. A család nemessége. Wosinski Szaniszló és Valentin. Mór szülei. Neveltetése otthon és a kalocsai gimnáziumban. Pécsett papnövendék lesz. Tanulmányai és elsrurodalmi kísérletei. Wosinski Mór született márczius?8-án Tolnán, Tolna vármegye egyik meglehetősen élénk forgalmú városkájában. Még ugyanazon napon meg is keresztelték, s a keresztségben Mór, József neveket kapta, de ez utóbbit sohasem használta. A Wosinski család lengyel eredetű, 1 s igen régi nemesi törzsből származott. Azonban Mór 1 A családra vonatkozó adatok nagy részét Wosinski István úr volt szives rendelkezésemre bocsátani. 1'

7 4 atyja, Wosinski József, a ki a lengyel szabadságharcz leverése után Magyarországba menekült, fiainak nem engedte meg, hogy a nemesség után kutassanak, s azt használják. Keserűen emlékezett vissza a lengyel nemesség viszálykodására, a mi Lengyelország pusztulását okozta, s azzal' érvelt, hogy a nemesség Magyarországon is jogczímet szolgáltat a könnyelmű, dologtalan életmódra. Ez okból a Wosinski család nemességéről eddig jóformán senki sem tudott. A meglevő okiratok tanúsága szerint a család Lengyelországból, a Brodzic nemzetségből származott. Nevét Wosin falutól vette. (Wosini Wosinski de genere Brodzic.) Lengyel kutatók 1 a Brodzic nemzetség czímerét 1038-ból származtatják, s ilyenformán a legrégibbek közé tartozik. E czímer pajzsának vörös mezejében három sárga kereszt van elhelyezve olyképen, hogy az egyik lefelé, a másik kettő oldalt van irányítva, s középütt mind a háromnak vége egy gyűrűben egyesül. A pajzs fölött öt struccztollal ékesített sisak látható. A czímer eredetét illetőleg a lengyel irók a következő magyarázatot adják: Midőn I. Kázmér, Lengyelország királya, Maslaus zsarnokkal és a vele szövetkezett jaczvingokkal háborút viselt, egy óriási erejű lengyel vitéz azzal tűnt ki, hogy állandóan a király oldala mellett tartózkodott, s urát a legnagyobb hűséggel és bátor- 1 Poprocki, Okolski, Klenoty, Rutka.

8 5 sággal védte. A hőst érdemeinek clismeréseül Kázmér egy nagy kiterjedésű birtokkal, s az említett czímerrel ajándékozta meg. Minthogy ennek a vitéznek szép, hosszú bajúsza veit, a czímer neve is Brodzic lett, a mi hosszú bajúszt jelent. A családra vonatkozó hiteles adatok tulajdonképen csak 1675-től kezdve állanak rendelkezésre. Ezen adatok szerint a Wosinskiak nagy része a papi és orvosi pályán működött. Köztük említésre méltó az egyik Szaniszló, a ki a XVII. században élt. Ez a Szaniszló a krakkói egyetemen tanult, s a philosophia doctora lett. Később a páduai egyetemen az orvosi tudományok doctorává avatták, de még tovább képezte magát a római és a bolognai egyetemeken is. Majd visszatért Krakkóba, a hol a királyi titkári czímet kapta, 1674-ben Krakkó város tanácsosa lett, két évvel később pedig a krakkói egyetem orvos-doctorává választották. Ebben a minőségben két orvosi értekezést, meg egy temetési éneket adott ki. Szaniszló mostoha testvére, Valentin, szintén irogatott. Bátyja lakodalma alkalmával egy tíz levél terjedelmű üdvözlő verset írt, a melyet két metszet ékesített. E metszetek egyike a Brodzic czímert, másika pedig Szaniszló felesége családjának, a Pestalozzi családnak czímerét ábrázolta. Voltak a családban előkelő állású papok, s az egyik ág asztalnoki méltóságra emelkedett. Wosinski Mór édes atyja, József Krakkóban

9 6 született október 22-én. A gimnázium négy alsó osztályát Posenben elvégezve, gyógyszerészgyakornok lett, s itt 183(M)an megszerezte a gyógyszerészi oklevelet. Ebben az évben ütött ki a lengyel forradalom. A hevesvérű ifjú a fölkelők közé állt, s karddal kezében végigküzdötte az egész szabadságharczot. Több csatában vett részt, míg végre a fölkelés elnyomása után 1831-ben Magyarországba menekült. Először Pozsonyban állapodott meg, később Pesten kapott állást mint gyógyszerész. Pesten 1848-ig tartózkodott, s ez idő alatt beiratkozott az orvosi egyetemre. Még a magyar szabadságharcz kitörése előtt megkapta az orvosi oklevelet, s mint sebész-, szemész - és szülészmester (magister chirurgiae) jött Tolnára gyakorló orvosnak. Tolnán azzal kezdte működését, hogy beállt a honvédek közé, s mint főorvos, részt vett a szabadságharczban. A tolnai nemzetőrökkel végigvonult Zombor és Kula felé, s nagy odaadással töltötte be orvosi tisztét ben nőül vette Glatz Katalint, Glatz János pesti gyógyszerész leányát. Ebből a házasságból öt gyermeke született: Mária, Mór, István, Katalin és Ilona. Orvosi minőségben negyven éven keresztül működött Tolnán, s ez idő alatt megszerezte a közönség bizalmát, közbecsülésre tett szert. Különösen kitűnt abban, hogy a betegségeket hamar fölismerte, s így könnyen is gyógyította. Nemcsak mint belgyógyász ért el sikereket, de a női bajok

10 7 kezelésében, a sebészetben és a szembetegségek gyógyításában is kiváló volt. Betegei nagy bizalommal viseltettek iránta; már egyszerű megjelenése megnyugvást és reményt keltett, s bíztató szavaival szinte suggerálta az egészséget. Míg családja körében és a társaságban komoly? zárkózott ember volt, a beteggel szemben rendkívül szívélyes és gyöngéd tudott lenni, szinte együtt érzett vele, s mindent elkövetett, hogy visszaadja egészségét. Mintha két különböző lélek lakozott volna benne. Egészen más ember volt akkor, a mikor betegeit gyógyította, s más ember volt otthon. Gyermekei nem igen emlékeznek rá, hogy valaha nevetni látták volna. Szórakozást nem ismert. Eleme volt a munka. Minden idejét reggeltől estig, sokszor éjjeleit is betegeinek, meg olvasmányainak szentelte. Erre a soha nem szünetelő tevékenységre rászoktatta gyermekeit is. Amint ő folytonosan dolgozott, fiaitól is megkövetelte, hogy állandóan foglalatoskodjanak. Bár családja körében nagy elfoglaltsága miatt keveset időzhetett, azért mindig éber figyelemmel kisérte gyermekeinek fejlődését. Ha fiai a tanulmányokkal elkészültek, rendesen a ház mellett levő kertben adott nekik munkát, s mindig utána nézett, hogy ezt csakugyan elvégezték-e. Egy alkalommal a két fiú, Móricz és István, kerti munkájukat hanyagul végezték; a szigorú apa büntetésül este egy ágy nélküli szobába zárta őket, hogy kénytelenek legyenek a kemény padlón aludni.

11 8 De az apai szigorúságot kijátszotta az édes anya gyöngéd jó szive. Éjfélkor az ablakon keresztül párnákat dugott a szobába, a melyeket kora reggel ugyancsak az ablakon keresztül tűntetett el, nehogy az apa észrevegye, hogy fiai puha vánkosokon töltötték az éjszakát. Mert akkor még nagyobb büntetés következett volna. E szigorúság olykor túlságosnak és érthetetlennek látszott, pedig józan megfontolásból származott. Egyik leányát például nem engedte el egy mulatságba, a melybe nagyon vágyódott. Ruha és minden szükséges készen volt, de az utolsó pillanatban jött a kérlelhetetlen tilalom. A siránkozó könyörgésre csak azt felelte az öreg úr: tanulj meg lemondani. E szigorú külső alatt azonban melegen érző sziv rejtőzött. Életének legfőbb czélja volt, hogy gyermekeinek sorsát biztosítsa. Ezért kényszerítette őket a folytonos munkára, s ezért iparkodott megértetni velük, hogy a kiszabott kötelesség pontos elvégzésén kívül is kell dolgozni, ha az ember boldogulni akar. Szilárd akarattal valósította meg terveit, és soha el nem tántorodó erős elhatározással haladt czélja felé. Más emberek véleménye nem befolyásolta, az akadályok nehi csüggesztették, a küzdelemhez a vallásból merített erőt, a bajokban Isten akaratában talált megnyugvást. Bízott az isteni gondviselésben, és jámbor hittel imádkozott reggel meg este. öreg korában pedig, mikor plébános

12 fiánál, Móricznál, élvezte a nyugalmat, szent könyvek olvasásában gyönyörködött. Mély vallásosság jellemezte Móricz édes anyját is, a ki szelídségével, gyöngédségével nagyban enyhítette az apa rideg szigorúságát. Míg férje betegeinél volt elfoglalva, ő gyermekei között töltötte idejét, s szerető gondossággal beczézte őket. Velük játszott, meséket mondott nekik, segített munkájukban, védelmezte az apai szigorúság ellen, s imádkozni tanította őket. A vasakaratú apa inkább munkára, szorgalomra, örökös tevékenységre sarkalta gyermekeit, a nőies érzésű, szelid anya istenfélelemre, emberszeretetre, jószívűségre, gyöngédségre nevelte kicsinyeit. E kettős hatás alatt nevelkedett Móricz is ; a munka szeretetére, meg a nemesszívűségre a családi körben kapta az első oktatást. A lankadatlan szorgalom, s a szívbéli jóság volt jellemének mindenkor legfőbb vonása. A családban sajátította el a német nyelvet, a mely tulajdonképen anyanyelve volt. A családi társalgás állandóan németül folyt. A szülők beszéltek ugyan magyarul is, de nem tökéletesen. Nem is igen volt rá szükség, mert Tolna község lakosságának legnagyobb része németül beszélt; még az 1891-i népszámlálás alkalmával is nyolczezer léleknek a fele volt német, s ma is jóformán mindenki érti e nyelvet. Az elemi iskolában, a hova Móricz ig négy éven keresztül járt, ugyancsak németül tanítottak, magyarul

13 10 keveset. Gyermekéveit tisztára német nyelvű, de hazafias érzésű emberek között töltötte. At yja gyakran megemlékezett a dicső Kosciuskóról, Lengyelország szomorú sorsáról. Saját hazáját találóan hasonlította Magyarországhoz, s a magyarság keserű fájdalmát könnyű volt átéreznie akkor, a mikor a lengyel szabadságharcz leverésére gondolt. Könnyű és természetes volt érzésben magyarrá válnia, bárha nyelvünket nem is sajátította el. Olykor a két ország múltját is összevetette. Mindkettőre ragyogott a dicsőség napja, s mindkettőé lehanyatlott. Szóba került néha maga Tolna is, a hol megtelepedtek, s a hol réges-régen, 444-ben Attila először verte meg a római seregeket. Akkor még Alta-Ripa-nak hivták. A honfoglalás után várfalakkal körülvett királyi birtok lett, s nyoma van annak is, hogy a királyi városok között említették. Megfordult Tolnán Szent István, s itt törvényeket alkotott; lakott falai között az igazságos Mátyás király is. Volt a városkában országgyűlés 1463-ban ; 1518-ban a szomorú emlékű II. Lajos ide hívta össze az ország, rendeit, s a hely, ahol a tanácskozás folyt, ma II. Lajos-tér néven ismeretes. A mohácsi vész után a reformátusoknak majdnem száz éven át virágzó collegiumuk volt Tolnán. A történelmi megemlékezések Móricz figyelmét erősen megragadták, s mint maga említette, már gyermekkorában kíváncsian vágyott tudni régen mult dolgokat. Egyébként a könyvek iránt akkor még nem igen érdeklődött. Kissé csintalan

14 fiú is volt, és István öccsével szívesen vett részt némely gyermekkalandban. De erre ritkán nyílt alkalma, mert édes apia szigorúsága, meg az anyai gondosság otthon tartotta. A ház mellett levő kert volt a testvérek játszóhelye, s itt szerette meg Móricz a virágokat és a madarakat. Plébános korában háza télen is tele volt virággal, a melyeket maga öntözgetett, gondozgatott; s nyáron, hacsak lehetett, plébániája kertjébe ment imádkozni és olvasgatni. A szülői házban dívó állandó együttartózkodás kifejlesztette benne azt az erős ragaszkodást, a melylyel szülői és testvérei iránt viseltetett mindvégig, öreg atyját a legnagyobb szeretettel halmozta el mindenkor, s a hajdan szigorú jobbot tisztelettel csókolta meg férfi korában is. Testvéreivel mindig a lehető legjobb viszonyban élt; évenkint meglátogatta, vagy vendégül látta őket. Ha valamelyiküknek tanácsra, bíztatásra, támogatásra volt szüksége, Mór minden habozás nélkül, szives készséggel hozta meg a testvéri szeretet önzetlen áldozatát. 11 Nagy hatással volt rá az a körülmény is, hogy atyja sokszor emlegette a lengyel nép mély vallásosságát, különösen Móricz öreg anyjáét, a ki vasárnaponkint mindig magával vitte fiát a szomszéd község temlomába, s anya és fiú az úton is lengyel nyelvű szent énekeket dúdoltak. E tekintetben mégis legközvetlenebbül hatott Móriczra édes anyjának példaszerű vallásossága, a kivel szinte versenyzett az ájtatoskodásban. Nemcsak a rendes imádságokat végezte el, nem-

15 12 csak a köteles időben járt templomba, hanem örömest ministrálgatott elemi iskolás tanuló korában, s otthon játékból oltárt készítve, misézgetett, ministráns gyermekül pedig valamelyik pajtását kérte föl. Mindenkinek feltűnt a különben élénk fiú vallásos áhítata, s szinte érthetetlennek látszott a vidám kedélylyel, meg az olykor megnyilatkozó pajkossággal vegyült komoly istenfélelem. Ugyanilyen buzgó hitű gyermek volt a legfiatalabb Wosinski leány, Ilona is, a ki később szintén Isten szolgálatára szentelte életét, zárdába lépett. A tolnai elemi iskola elvégzése után Móriczot atyja a jezsuiták kalocsai főgimnáziumába adta. Ez volt a legközelebbi középiskola, egyúttal biztosítékul szolgált arra, hogy itt a fiú vallásos érzülete tovább fejlesztetik. Az 1865/6. iskolai évet már Kalocsán töltötte. Első félévi bizonyítványa szerint viselete példás, figyelme és szorgalma kellő, írásbeli dolgozatainak külalakja szabályos; hetvenhat tanulótársa között a huszonhetedik volt. Kitűnő érdemjegyet csak a vallástanból kapott, a többi tárgyból jót és jeleset. Közepes tanulónak mutatkozott, s ilyen is maradt hat éven keresztül, mig a kalocsai gimnáziumba járt. Azonban későbbi bizonyítványai kiemelik ernyedetlen szorgalmát, kitartását, példás viseletét, s tanárai nemes indulatú, finom modorú fiúnak ismerték. Kalocsán kétségkívül erősödött, fejlődött vallásos buzgalma, s e tekintetben sok társa

16 13 közül kivált. A feltűnően vékony fiú abban is különbözött a többitől, hogy igen gyorsan nőtt. Rohamos fejlődésére azt az élczet faragták, hogy a megrendelt ruhából addigra kinő, mire a szabó elkészíti. Szivesen vett részt pajtásaival apró diákcsinyekben. Ha leczkéit megtanulta, örömest elkalandozott a szabadban, hogy virágokat szedjen, s a természet szépségeiben gyönyörködjék. Kiszedte a madarak fészkeit, ürgéket öntött, fürdött a tilosban, birkózott, dohányzott, épen olyan volt, mint többi egészséges véralkatú diáktársa. De a kötelesség pontos teljesítésében alig múlta felül valaki; s nemcsak a magáét végezte el ritka kitartással, hanem három évvel fiatalabb István öccsét is, ki szintén a kalocsai gimnáziumba járt, folyton serkentette, buzdította. Kissé nehezen tanult ugyan, de szorgalmával legyőzött minden nehézséget. S ezen szorgalmából folyt, hogy a rendes leczkéken kívül mással is foglalkozott. Ekkor már szeretett olvasni, különösen az utazásokról szóló műveket forgatta nagy kedvvel. Többször említette, hogy már kis gyermek korában erősen vágyódott messze fekvő, ismeretlen világrészek beutazására. Kalocsán régi érmek gyűjtésével is foglalkozott, de ezt később abbahagyta. Lengyeli szerepléséig ez az egyetlen nyom, hogy a régiségek iránt különösen érdeklődött. Kalocsán tanult fuvolázni, s itt kezdte elsajátítani a francia nyelvet. Mikor a hatodik osztályt végezte, azzal a kéréssel járult atyja elé, engedje meg neki,-hogy

17 14 a papi pályára léphessen. Atyja nem szívesen adta beleegyezését, de vallásos anyja, kinek legforróbb vágya volt, hogy Móricz fia pap legyen, mégis kieszközölte, hogy szigorú férje meghajolt kettőjük kívánsága előtt. Hanem a szelid édes anya nem érhette meg azt a boldog napot, mikor fia reverendába öltözött. Az év elején meghalt. A családot a váratlan csapás nagyon lesújtotta. Móricz fájó szívvel hagyta el a szülői házat, s azzal a reménységgel lépte át a pécsi papnevelő-intézet küszöbét, hogy a munkában fog vigasztalást találni. Tanult, dolgozott is serényen, s bár itt sem volt kitűnő tanuló, mégis a jobbak közé tartozott júliusában tett érettségi vizsgálatot. A vallástanból, német nyelvből és történelemből dicséretes jegyet kapott, a többiből jót, s ezek alapján tanárai érettnek nyilvánították. Az 1873/4. iskolai évben végezte a theologia első folyamát közepes eredménynyel, úgyszintén a hátralevő hármat is. A közepes eredmény után ítélve, még senki sem gyanította, hogy társai közül messze ki fog emelkedni. Jó pajtásnak, kedves barátnak ismerték, a ki midenkor közvetlen, őszinte, kedélyes és jószívű volt, a ki társaihoz nagy szeretettel ragaszkodott, s finom, előzékeny modorával, tapintatos, békés viselkedésével ismerőseinek vonzalmát, szeretetét biztosította a maga számára. Amolyan színtelen, derék jó fiúnak Ígérkezett, a kit nem hajtanak merész vágyak, hanem az élet

18 15 minden körülményeihez alkalmazkodva, csendes falusi plébániáján híveinek meg társaságának fogja szentelni napjait. Ugy látszott, hogy csak kötelességből tanult, mert szellemi tevékenységgel járó életpályára lépett, s hogy a szellemi tevékenység azért volt neki életszükséglet, mert intelligens családból származott. Azonban a pécsi papnevelő-intézetben eltöltött évek nemcsak a papi életre való, kötelességszerű előkészületben múltak el. Itt már komolyan foglalkozott a történelmi tudománynyal is, olvasta a magyar és német remekírókat; a franczia nyelvben úgy tökéletesítette magát, hogy egyik barátjával szövetkezve, egy Francziaországból Pécsre került nyelvmesterrel társalogtak sétáik közben. Itt kezdett írogatni is. Theologus korából hátramaradt jegyzeteinek nagy része oly dolgokat toglal magában, a melyek azt mutatják, hogy első sorban papi hivatásának akart élni. Ezen magyar, franczia és német nyelven írt jegyzetek jórészt kivonatok, mások munkáiból kiszedett gondolatok, Dupanloup és Flechier egy-egy kitűnő szónoklatának részben v«*gy egészben való másolatai. Különös kedvvel jegyezgetett ki olyan hasonlatokat, a melyeket egyházi beszédekben hatásosan lehetett alkalmazni. De kiírt olyan részeket is, a melyek a keresztényi szeretetről, a világ múlandóságáról és hiúságáról, az ember végczéljáról, a hit titkairól, az isteni gondviselésről, a pap magasztos hivatásáról és hasonló dolgokról szólnak.

19 16 Báró Eötvös József művei, kivált Gondolatai szintén megragadták lelkét, s ezek közül is kijegyzett néhányat, a melyik érzéseivel leginkább megegyezett. Eötvösön kívül szerette olvasni Vörösmarty, Petőfi és Tárkányi verseit ; a német remekírókat is, különösen Goethét tanulmányozta nagy buzgósággal. A szépirodalom iránt különben erős hajlandóságot kellett éreznie, mert első irodalmi kísérletei is novellák fordításai voltak. De ezen vonzalmát később egészen elmosta a régészet szeretete, úgyannyira, hogy férfikorában nem volt érzéke a költészet iránt. Alig iratkozott be a pécsi gimnázium hetedik osztályába, máris belépett rendes tagnak a papnevelő-intézetben levő, s ma is virágzó Szent Pál Társulatba. Ennek a félszázad óta fennálló irodalmi iskolának czélja a növendékpapok képzése, s ez főleg a gyakorlati életre irányul. De nem kizárólag egyházias jellegű, hanem a szépirodalmi törekvéseket is jelentékeny szerephez juttatja. A társulatba való belépés akkor még nem volt kötelező, mindenkinek szabadságára volt bízva, s tagjai lehettek nemcsak a theologusok, hanem a philosophusoknak nevezett hetedik és nyolczadik osztályos tanulók is. A Szent Pál Társulat évkönyvébe kezdettől fogva bejegyezték azokat a jobb munkákat, a melyeket tagjai készítettek; itt találhatók Wosinski első irodalmi kísérletei is.- Hetedik osztályos korában egy fordítást

20 17 készített Lessing Vom Altér der Oelmalerei czimű értekezése után. E száraz és nehéz nyelven megírt értekezést meglehetősen rosszul fordította le. A német szöveghez való ragaszkodása miatt a fordítás te'e van magyartalansággal, s olykor annyira zavaros, hogy alig érthető. Legföljebb azért érdekes, hogy Wosinskinak a művészetek iránt való szeretetéről tanúskodik. Semmivel sem sikerültebb A menyasszony sírja czímű novella, a melyet Sellen Gusztáv után fordított németből a következő 1872/3. iskolai évben. Ezen érzelgősen kezdődő s ízléstelen humorral végződő, különben is gyarló novella talán épen mulatságos fordulata miatt nyerte meg Wosinski tetszését. De nem lehetetlen, hogy az érzelgős hang is tetszett neki. Első éves theologus korában ugyanis egy érzelgős hangú és szerelmes tárgyú magánjelenetet fordított francziából igen ügyesen, választékos nyelven és folyékony előadással. A lirai magánjelenet czíme Hero és Leander Flóriántól ben részt vett a Szent Pál Társulat pályaversenyében, s egy arany jutalmat nyert A vallás alapja a boldogságnak czímű tanulmányával. Ebben kifejtette, hogy vallás nélkül sem az állam, sem a család, sem az egyén nem lehet boldog; a boldogságot pedig a vallásban gyökeredző hit, remény és szeretet nyújthatja. A világosan elrendezett s jól megírt értekezés egyes állításait magyar, latin, franczia és német idézetekkel iparkodik támogatni, épen úgy, Haugh : Wosinski Mór életrajza. 2

21 18 mint régészeti műveiben az analógiákkal. Jellemzően nyilatkozik itt előadásának sajátossága is, a körmondatos hasonlatokban bővelkedő, szónokias stíl. Ebből az évből való még Kind Frigyes német író regényes idylljének fordítása: A kádársegéd és a Gondolatok, melyet Pensée de Pascal et Nicole czímű franczia munka nyomán készített. A következő esztendőben az irodalmi iskolának alpénztárosa, 1876-ban pedig főpénztárosa volt. A társulat pénztárát, mint a számadások mutatják, ritka pontossággal és lelkiismeretességgel kezelte, épen úgy, mint később a kezére bízott közpénzeket ban írt még egy értekezést Miért ellensége az eyyház a közös iskolának czímmel. Ebben rajongó lelkesedéssel fej-. tegeti mindenkor kedves meggyőződését, hogy az ember nevelésében a tudományos képzés mellett sem szabad elhanyagolni a szív nemességének kifejlesztését. Ezt pedig csak a vallásos neveléssel lehet elérni, s mivel a közös (állami) iskolákban elhanyagolják a vallást, azért ellensége az egyház az állami oktatásnak.

22 II. Pappá szentelése és káplánkodása. Lengyeli plébános. A gróf Apponyi család hatása. Irodalmi tevékenysége és első ásatása. A lengyelt sáncz fölfedezése, jelentősége, A magyarországi régészet kezdete. A kőkori ásatások és az irodalom Wosinski előtt ben szentelték pappá Pécsett. Első miséjét Lourdes-ban akarta bemutatni, de kisérő társa útközben megbetegedett, s így ő sem folytatta útját. Mégis, hogy első miséjének emléke valamely nevezetesebb helyhez fűződjék, Máriaczellbe ment, s ott misézett első ízben. Püspöke ugyanebben az évben kinevezte a Baranya megyében levő Gödre községbe segédlelkészszé, hol 1879-ig működött. Innen a gróf Apponyi család kegyurasága alá tartozó tolnamegyei Aparra került szintén kápláni minőségben. Mint segédlelkész, vallási kötelmeinek élt, s áhítatos buzgóságával hamarosan megnyerte híveinek vonzalmát. Ez a vonzalom őszinte szeretetté változott, mikor megismerték jó szivét, meg előzékeny, tapintatos modorát. Szívesen érintkezett az emberekkel, meghallgatta az ügyesbajos falusiak panaszát, s ha módjában állott, készségesen segített azokon, a kik hozzá fordultak. De maradt ideje arra is, hogy tanulmá- 2*

23 20 nyait gyarapítsa. Tétlenül sohasem hevert, hanem mikor egyedül volt, elővette könyveit; olvasott, tanult, jegyezgetett. Szerette olvasni a magyarok történetét, de szivesebben foglalkozott a rómaiakkal s a népvándorlás korában szereplő különféle népekkel. Nagy kedvvel készített egyházi beszédeket, olyanokat is, a melyeket csak később mondott el. De káplán korában még nem találta meg tevékenységének határozott irányát. Legfőbb vágya volt tenni, dolgozni; de hogy mit, azzal még nem volt tisztában. Egyelőre csak folyton gyarapodó könyvtárában búvárkodott, és tanulta a franczia nyelvet A franczia nyelvben való jártassága és kellemes modora egy alkalommal feltűnt gróf Apponyi Rudolf özvegyének, a ki fiát, gróf Apponyi Sándort is figyelmeztette, hogy Wosinski nem a közönséges emberek fajtájából való. A tudománykedvelő gróf csakugyan érdeklődni kezdett a fiatal káplán iránt, s ennek az érdeklődésnek az lett az eredménye, hogy 1881-ben, mikor a lengyeli plébános súlyosan megbetegedett, a grófnak, mint pátronusnak ajánlatára Dulánszky püspök a huszonhét éves Wosinskit nevezte ki administrátorrá, néhány hónap múlva pedig a lengyeli plébános halála után a kit Wosinski csodálatos önfeláldozással ápolt, plébánossá. Lengyel a legnevezetesebb fordulópont életében. A vallásos és ritka műveltségű grófi család körében bő alkalma nyílt az cnművelő-

24 21 désre, tanulmányainak gyarapítására, s irodalmi tevékenységének kifejtésére. Itt lett régészszé, itt tárta föl a világhírű őskori telepet; tulajdonképeni tudományos munkálkodása innen indul ki, ide kapcsolódik, s később is ide tér vissza. Lengyel szabta meg életének további irányát, a mennyiben kizárólagosan a régészeti tudomány művelésére szentelte erejét; Lengyelben és Lengyellel szerezte meg hervadhatatlan érdemeit. De a kör, a melyben mozgott, egyébként is befolyásolta fejlődését. A gróf vendégszerető kastélyában sok kitűnő ember fordult meg, a kik műveltségükkel nagy hatást gyakoroltak a fiatal Wosinskira. A gróf közeli rokonaival, a művészetek szeretetét mindenüvé magukkal vivő herczeg Borghese-család tagjaival való érintkezés ösztönözte arra, hogy hozzáfogjon az olasz nyelv tanulásához. S bár ezt nem sikerült úgy elsajátítania, mint a francziát, mégis később eredetiben olvashatta a szakjába vágó olasz munkákat, s levelezésbe bocsátkozhatott az olasz régészszel, Pigorinival, a kinek működését épen a Borghese herczegek ismertették meg Wosinskival. Ugyancsak ők figyelmeztették némely, Olaszországban napfényre került őskori leletre, a melyek analógiául szolgáltak a lengyeli tárgyakhoz. Nagy hatást gyakorolt Wosinski érzületére és gondolkodására á két költői lelkületű grófnő: egyrészt gróf Apponyi Sándor édes anyja, a ki angol, meg orosz nyelvű régészeti munkák lefordításával

25 22 segítette elő Wosinski régészeti ismereteinek gyarapodását; másrészt a gróf művészi hajlamú felesége, a ki képeket rajzolt Wosinski műveihez. De legnagyobb hatással volt rá maga a gróf. A nagyműveltségű főúr, a ki elődeitől örökölte a tudományok szeretetét, nemcsak azzal tűnt ki, hogy Magyarország műveltségtörténetének szempontjából egy nagyjelentőségű könyvtárt és metszetgyűjteményt 'gyűjtött össze, s a kinek nemcsak az az érdeme, hogy a bibliographiában páratlan szakember, hanem tudományos kutatásainak eredményét fel is dolgozta, ki is adta. 1 A jeles művekben bővelkedő könyvtárt a gróf Wosinski rendelkezésére bocsátotta, esetleg meghozatta azokat a drágább régészeti műveket, a melyek különben nehezen megközelíthetők. Általában minden módon rajta volt, hogy Wosinski munkálkodását elősegítse, és megkönnyítse. A lengyeli sáncz ásatási költségeit viselte, a telepet borító erdőt kivágatta, Wosinski külföldi tanulmányútjait lehetővé tette, régészeti műveinek kiadásában támogatta, s a szekszárdi múzeum létesítésekor lengyeli gyűjteményét átengedte. Áldozatkészségében alig ismert határt, mikor arról volt szó, hogy a hazai tudománynak valamely szolgálatot tehet. 1 I. Isotae Nogarolae Veronensis opera, quae supersunt, omnia. Collegit Alexander comes Apponyi. Ismertette Wosinski Mór a Szekszárd és Vidéké ben II. Hungarica. Magyarországra vonatkozó külföldön megjelent könyvek I. II.

26 23 Wosinski tudományos törekvéseit, szorgalmát, buzgóságát sokra becsülte, s tudta méltányolni is, mert ő szintén munkában töltötte idejének nagy részét. De igaz tisztelettel viseltetett a pap és az ember iránt is. Őszinte, baráti érzéssel ragaszkodott hozzá, s ennek nem egy ízben adott kifejezést Wosinskihoz írt leveleiben. Mint bizalmasát értesítette utazásairól és egyéb magánügyeiről; ha Wosinski valamely sikert ért el, sietett őt üdvözölni. Ha pedig bajokban volt része, iparkodott megvigasztalni. A világot és embereket a mélyen gondolkodó és nemesen érző bölcs nyugodt tekintetével néző főúr véleménye s tanácsai bizonyára mélyen hatottak Wosinskira, s keserűségei között nagy megnyugvására, vigasztalására szolgálhatott az a tudat, hogy a nemeslelkű grófot a benső barátság és őszinte nagyrabecsülés fűzte hozzá. A gróf bizalma és szeretete fejében Wosinski szivét is egészen betöltötte a pátronusa iránt' érzett mély tisztelet és hálás ragaszkodás. Talán senkit sem becsült oly rajongó tisztelettel, mint épen gróf Apponyi Sándort. Lankadatlan tevékenységének egyik rugója volt, hogy a gróf iránt érzett tiszteletét kifejezze, s annak állandó szeretetét a maga számára biztosítsa. Alig rendezkedett el Lengyelben, engedélyt kért, és kapott, hogy az Apponyi család hőgyészi levéltárában kutathasson. Szándéka volt megírni az Apponyiaknak Tolna megyében való szereplését, de csak az anyagot gyűjtötte össze. A kidolgo-

27 24 zás abban maradt, talán azért, mert maga a gróf is foglalkozott a család történetének megírásával, s 1906-ban A Péch nemzetség czímen 1 meg is jelent a munka első része, mely az Apponyi családnak a mohácsi vészig terjedő, majdnem hétszáz éves szereplését öleli fel. Egyidejűleg gyűjtötte az anyagot Lengyel község történetének megírásához is, de ezt sem dolgozta föl. E levéltári kutatása alkalmat nyújtott arra, hogy régi iskolatársával, Kammerer Ernővel, a ki szintén ily kutatásokkal foglalkozott, fölújítsa az ismeretséget. Egymást támogatták a munkában, s e réven ismeretségük felbonthatatlan baráti viszonynyá fejlődött. Ebben az időben jelentéktelen tanulmányt írt a Szekszárd és Vidéke czímű újság számára Tinódi Sebestyénnek Tolna megyében való szerepléséről, s telén Romaisz Ferencz paptársával lefordította Henri Lasserre Les evénements miraeuleux de Lourdes czímű munkáját. A fordítás 1884-bon jelent meg Budapesten Lourdes csodaeseményei czímmel. Régészeti tanulmányoknak mindezideig kevés nyoma van, de 1882-ben már készít jegyzeteket, a melyek római régiségekre vonatkoznak. Gróf Apponyi Sándor archeológiai készsége, s a lengyeli kastélyban levő régiséggyűjtemény bizonyára fölkeltette érdeklődését, meg a régmúlt iránt való szunnya Ismertette Wosinski a Tolnavármegye cz. lapban

28 25 dozó kíváncsiságát; s épen ez adta meg a lökést arra, hogy részletesebben foglalkozzék a homályba burkolt korok tárgyaival. A gróf gyűjteményében van egy harang is, melyet Lengyelhez közel eső birtokán, Szárazpusztán találtak. S inig a hőgyészi levéltárban Száraz-puszta történetére vonatkozó adatokat gyűjtögette, azon a helyen, a hol a harangot évekkel előbb találták, ásatást rendezett. Ez volt első ásatása és pedig sikeres ásatása. Nagy lelkesedéssel írt Kammerer Ernőnek, s tudatta, hogy ráakadt egy épület fundamentumára, mely csupa terméskőből volt rakva. Talált ezenkívül emberi csontokat s koporsószegeket. «De a legérdekesebb tárgyakra írta említett levelében a szántóföldek azon táján akadtam, a hol eddig szántás közben kő- és téglatörmelékre bukkantak, s a hol a hajdani Száraz falu létezhetett. E tárgyak közt van egy celta-kori sziklakőből készült gyönyörű példányú csiszoló eszköz, egy nálunk még oly ritka, s leginkább Mexikóban előforduló obsidian nyílhegy, egy bronzkori, kőfejtésre használt, csákányhoz hasonló koponyavájó gyilkos szer, egy római érem, s egy szintén bronzból készült római melltű, a mostani divatos Sicherheits-Nadel-féle szerkezettel, melyre csak nemrég kért egy leleményes német patentet. Daczára tehát annak, hogy a jelen falu csak 1723-ban kezdett épülni, mit különben csak szintén újabban föllelt okmányok alapján böngésztem ki, régibb múltjáról mit sem

Jegyzetek József Attila délszlávországi ismeretéhez

Jegyzetek József Attila délszlávországi ismeretéhez Pastyik László Jegyzetek József Attila délszlávországi ismeretéhez Költőnk neve és műve a délszlávországi magyar irodalomban viszonylag hamar, már a húszas évek második felében feltűnik, jelképpé azonban

Részletesebben

S. TURCSÁNYI ILDIKÓ BANNER JÁNOS EMLÉKSZOBA. Vezető a Jantyik Mátyás Múzeum állandó kiállításához (Békés, Széchenyi tér 6.)

S. TURCSÁNYI ILDIKÓ BANNER JÁNOS EMLÉKSZOBA. Vezető a Jantyik Mátyás Múzeum állandó kiállításához (Békés, Széchenyi tér 6.) S. TURCSÁNYI ILDIKÓ BANNER JÁNOS EMLÉKSZOBA Vezető a Jantyik Mátyás Múzeum állandó kiállításához (Békés, Széchenyi tér 6.) BÉKÉSI TÉKA 11.sz. A békési Jantyik Mátyás Múzeum tájékoztatója Szerkeszti: B.

Részletesebben

EGYHÁZI IRODALMUNK 1925-BEN.

EGYHÁZI IRODALMUNK 1925-BEN. EGYHÁZI IRODALMUNK 1 925-BEN 155 Tanügyi jelentések újra sok kívánalmat tártak fel, minthogy azonban a tanügy helyzete a napi kérdések legégetőbbje, s minthogy e téren elhatározások előtt állunk, e kérdések

Részletesebben

Ki és miért Ítélte Jézust halálra?

Ki és miért Ítélte Jézust halálra? Ki és miért Ítélte Jézust halálra? A kérdés nem oly egyszerű, mint az ember fölületes elgondolás után hiszi, mert az evangéliumirók nem voltak jelen a történteknél, csak másoktól hallották a történet folyamatát

Részletesebben

Mindszenty bíborossal

Mindszenty bíborossal K Mindszenty bíborossal Ö Déri Péter Fotók Lovagi Milán Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu

Részletesebben

2016. február INTERJÚ

2016. február INTERJÚ INTERJÚ Az Élet szép Az AMEGA beszélgetőpartnere: Dr. Kánitz Éva Főorvos Asszony, milyen családi indíttatással került az orvosi pályára? Mindig azt gondoltam, hogy az a legszebb dolog a világon, ha az

Részletesebben

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 1 Tiszták, hősök, szentek Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 2013 Géza fejedelem megkereszteltette fiát, aki a keresztségben

Részletesebben

SZELEPCSÉNYI SÁNDOR. Rákoskerti Polgári Kör

SZELEPCSÉNYI SÁNDOR. Rákoskerti Polgári Kör SZELEPCSÉNYI SÁNDOR Rákoskerti Polgári Kör Egyesületünk, ahogyan a neve is elárulja, Rákoskerten működik. Mivel nem mindenki előtt ismert, hogy a térképen hol keressen bennünket, ezért először is szeretném

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

Forrás: http://www.termeszetvilaga.hu/szamok/tv2011/tv1105/kapkar.html

Forrás: http://www.termeszetvilaga.hu/szamok/tv2011/tv1105/kapkar.html Forrás: http://www.termeszetvilaga.hu/szamok/tv2011/tv1105/kapkar.html Kapronczay Károly A Tudományos Ismeretterjesztő Társulatunkat alapító orvosok A XIX. század első felében az ország önállóságáért vívott

Részletesebben

Határtalanul a Felvidéken

Határtalanul a Felvidéken Határtalanul a Felvidéken A nyitrai piarista gimnázium 1698-tól 1919-ig működött. Bottyán János ezredestől misealapítványt szereztek. Végül 1701-ben Mattyasovszky László püspök tett számukra nagyobb alapítványt.

Részletesebben

Családfa. Kohn Mihályné (szül.? Hermina) 1882 1944. Keller Jakabné (szül.? Berta) 1860-as évek 1944. Kohn Mihály 1876 1944

Családfa. Kohn Mihályné (szül.? Hermina) 1882 1944. Keller Jakabné (szül.? Berta) 1860-as évek 1944. Kohn Mihály 1876 1944 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Keller Jakab 1860-as évek 1944 Keller Jakabné (szül.? Berta) 1860-as évek 1944 Kohn Mihály 1876 1944 Kohn Mihályné (szül.? Hermina) 1882

Részletesebben

4 Tiszták, hősök, szentek NURSIAI SZENT BENEDEK SZENT DOMONKOS ASSISI SZENT FERENC LOYOLAI SZENT IGNÁC BOSCO SZENT JÁNOS

4 Tiszták, hősök, szentek NURSIAI SZENT BENEDEK SZENT DOMONKOS ASSISI SZENT FERENC LOYOLAI SZENT IGNÁC BOSCO SZENT JÁNOS 4 Tiszták, hősök, szentek NURSIAI SZENT BENEDEK SZENT DOMONKOS ASSISI SZENT FERENC LOYOLAI SZENT IGNÁC BOSCO SZENT JÁNOS 2013 Benedek nem érezte jól magát Rómában, ezért otthagyta az iskolát és a várost

Részletesebben

ID. SZINNYEI JÓZSEF ( ): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK

ID. SZINNYEI JÓZSEF ( ): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK ID. SZINNYEI JÓZSEF (1830 1913): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK A HAZAI FOLYÓIRATOKBAN (1778 1873) A szöveget sajtó alá rendezték a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai, Gazda István

Részletesebben

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek!

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Vannak emberek, akiken érződik, hogy a helyükön vannak, tudják mit akarnak, miért vannak a földön. Mások nyugtalanok, keresik, de nem

Részletesebben

3 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent Erzsébet Árpád-házi Szent Kinga Árpád-házi Boldog Jolán Árpád-házi Szent Margit Szent Hedvig

3 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent Erzsébet Árpád-házi Szent Kinga Árpád-házi Boldog Jolán Árpád-házi Szent Margit Szent Hedvig 3 Tiszták, hősök, szentek Árpád-házi Szent Erzsébet Árpád-házi Szent Kinga Árpád-házi Boldog Jolán Árpád-házi Szent Margit Szent Hedvig 2013 ( 2 ) Erzsébet sokat imádkozott Árpád-házi Szent Erzsébet Ünnepe:

Részletesebben

VII. A reformkor és a magyar romantika irodalmából

VII. A reformkor és a magyar romantika irodalmából VII. A reformkor és a magyar romantika irodalmából 1. Miben különbözik a közép- és kelet-európai népek romantikája a nyugat-európaitól? 2. Mi volt Herder jóslata a magyarságról? 3. Mely irodalmi-kulturális

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ Lengyeltóti város régészeti lelőhelyei Régészeti felmérés Lengyeltóti város rendezési tervének

Részletesebben

Igaz Béla dr. 186 Illés József dr.

Igaz Béla dr. 186 Illés József dr. Igaz Béla dr. 186 Illés József dr. Igaz Béla dr., a felsőház tagj'a. 1865- ben született a somogymegyei Lábodon. Az egyetemet a bécsi Pázmáneumban végezte s ott szerezte meg a hittudományi oklevelet. Tanulmányai

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

AZ ESZTERGOMI ZÁSZLÓ L. BALOGH BÉNI PERAGOVICS FERENC. polgármesterének iratai (V-2-a), ad 14.993/1943. ikt. sz.

AZ ESZTERGOMI ZÁSZLÓ L. BALOGH BÉNI PERAGOVICS FERENC. polgármesterének iratai (V-2-a), ad 14.993/1943. ikt. sz. L. BALOGH BÉNI PERAGOVICS FERENC AZ ESZTERGOMI ZÁSZLÓ Levéltári rendezés során nemegyszer kerülnek elő a kutatók által még fel nem tárt iratcsomók, amelyek váratlanul új megvilágításba helyezhetik a történelmi

Részletesebben

Emlékezzünk az elődökre!

Emlékezzünk az elődökre! Emlékezzünk az elődökre! Pályázók: Nagy Ottó (16 éves) Tamaskó Marcell (16 éves) Iskola neve: SZOI Vörösmarty Mihály Gimnáziuma A pályamunka befejezésének időpontja: 2012. március 29. Dolgozatunk a hagyományteremtés

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Iz 55,10-11; Róm 8,18-23; Mt 13,1-23 A Lélek csíráit bensőnkben hordozzuk.

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Iz 55,10-11; Róm 8,18-23; Mt 13,1-23 A Lélek csíráit bensőnkben hordozzuk. 2014. Július 13. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Szent András Plébánia hírlevele II/28. szám Iz 55,10-11; Róm 8,18-23; Mt 13,1-23 A Lélek csíráit bensőnkben hordozzuk. A mai vasárnap olvasmányai

Részletesebben

APÁK, FIÚK. Vajdovics Zsuzsanna

APÁK, FIÚK. Vajdovics Zsuzsanna APÁK, FIÚK Vajdovics Zsuzsanna Lénárd Sándor író, költő, fordító és orvos (1910 1972) élete az örökös újrakezdés jegyében telt el: háromszor cserélt hazát és nyelvet, amikor az első világháború után szülővárosából,

Részletesebben

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK A következő történet szereplői közül példaként egy olyan helybéli embert állíthatunk, akit a neve miatt mindenki Bokor Mihálynak szólított, és akiről semmi rosszat

Részletesebben

A 4. 5. kérdést csak akkor töltse ki, ha az Ön házastársa nem magyar anyanyelvű. Ellenkező esetben kérem folytassa a 6. kérdéstől!

A 4. 5. kérdést csak akkor töltse ki, ha az Ön házastársa nem magyar anyanyelvű. Ellenkező esetben kérem folytassa a 6. kérdéstől! A kérdőív kitöltője: az anya az apa A kitöltés helye (tartomány, város): A kitöltés dátuma: 1. Hol született (ország)? 2. Mióta él Németországban (évszám)? 3. Mi az anyanyelve? A 4. 5. kérdést csak akkor

Részletesebben

ERDÉLY ŐSRÉGÉSZETI REPERTÓRIUMÁHOZ. Az Erdélyi Tudományos Intézet kiadásában az archeológia tárgyköréből

ERDÉLY ŐSRÉGÉSZETI REPERTÓRIUMÁHOZ. Az Erdélyi Tudományos Intézet kiadásában az archeológia tárgyköréből 110 A harmadik csoportot a Tarjányi-család kevésszámú irata alkotja. Az iratok főleg Tarjányi János és Ignáo Csanád, Arad és Temes megyében játszott szerepére vetnek világot. A jelenleg is Cégén lévő iratok

Részletesebben

Az aranykezű nagyapám

Az aranykezű nagyapám Őseink nyomában területi honismereti pályázat 2016 II. Családban maradt Az aranykezű nagyapám Készítette: Magó Réka Felkészítő tanár: Katonáné Hajdu Ilona 8.a osztályos tanuló Thurzóné Mustos Ildikó Balassi

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

Amohácsi vész utáni Magyarország három részre szakadt. A

Amohácsi vész utáni Magyarország három részre szakadt. A EMLÉKEZÉS SZEGEDI KŐRÖS GÁSPÁRRA Dr. BENCZE JÓZSEF (Szombathely) Amohácsi vész utáni Magyarország három részre szakadt. A széttépett országban rendkívül sivár és nyomorúságos volt az élet. A török hódoltság

Részletesebben

VETTE AZ Ő NÉPÉT GOBBY FEHÉR GYULA

VETTE AZ Ő NÉPÉT GOBBY FEHÉR GYULA VETTE AZ Ő NÉPÉT GOBBY FEHÉR GYULA Csonka András tudta, hogy az ő családja Békésb ől származik. Azt is tudta az édesanyjától, hogy Pósa Jánosék anyai ágon rokonaik. De nem volt biztos benne, hogy Dankóék

Részletesebben

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába.

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. A tanító néni kedves mosolya bátorított minket, az első "o" betűnél még ő

Részletesebben

A boldogság benned van

A boldogság benned van Halász Emese A boldogság benned van 50 lépés a boldogság felé Előszó Kedves Olvasó! Levelem hozzád, azzal kezdeném, hogy el kell mondanom pár dolgot Neked! Nagyszerű híreim vannak ugyanis. Képzeld, a boldogság

Részletesebben

VII. FEJEZET. Erdőhátság.

VII. FEJEZET. Erdőhátság. VII. FEJEZET. Erdőhátság. 1. A királyi ispánság falvai. 2. A Becsegergely nemzetség szállásterülete. 3. A Zóvárd és Barsa nem birtoktöredékei. A mezőség középső részén elterülő kisnemes falutömböt délről

Részletesebben

Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról

Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról Iskolánk, a tornyosi Tömörkény István Általános Iskola (Tehetségpont) 2010. júniusában megnyerte az Oktatási Közalapítvány

Részletesebben

A mi fánk. "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap,

A mi fánk. Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, A mi fánk "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, Ha nem lennének fák és madarak." (Horváth Imre) 2013.04.30. 1-2. óra Magyar nyelv és

Részletesebben

ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN. Hiteles tanúk cáfolata. Interjú Horthy Istvánnéval

ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN. Hiteles tanúk cáfolata. Interjú Horthy Istvánnéval Lehet-e? ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN Hiteles tanúk cáfolata Interjú Horthy Istvánnéval A közelmúltban a Jobbik néven ismert, de általam kezdettől ártalmas és értelmetlen képződménynek nevezett

Részletesebben

A Szülőföldem Szalonta I. fordulójának feladatai

A Szülőföldem Szalonta I. fordulójának feladatai A Szülőföldem Szalonta I. fordulójának feladatai 1. feladat TOTÓ 14/ 1. Hogyan ismerkedtek meg Arany János szülei? 1) megyebálon 2) szomszédok voltak x) színházban 2. Hány cm volt Arany János testmagassága?

Részletesebben

A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI

A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI Köntös László gy jteményi igazgató (Pápa) 2015 Szabadon tenyészik A Pápai Református Kollégium a történeti hagyomány szerint 1531 óta m ködik

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

A Mi újság? unk Általános Iskola Hantos 2002. január

A Mi újság? unk Általános Iskola Hantos 2002. január A Mi újság? unk Általános Iskola Hantos 2002. január VENDÉGÜNK VOLT BUDAI GYŐZŐ, ISKOLÁNK IGAZGATÓJA - Hol született? - Lajoskomáromban. - Mikor jött Hantosra, és hány évesen kezdett tanítani? - 19 éves

Részletesebben

Családfa. Eisdorfer Róza (szül.?) 1860-as évek Név ismeretlen 1860-as évek Eisdorfer Kaszke 1850-es évek 1942

Családfa. Eisdorfer Róza (szül.?) 1860-as évek Név ismeretlen 1860-as évek Eisdorfer Kaszke 1850-es évek 1942 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Stern Nuhim 1860-as évek 1940 Név ismeretlen 1860-as évek 1939 Eisdorfer Kaszke 1850-es évek 1942 Eisdorfer Róza (szül.?) 1860-as évek 1942

Részletesebben

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi

Részletesebben

Bajsa. Bajsa történelme

Bajsa. Bajsa történelme Terényi Annamária Bajsa A falum 2001-tõl kezdve rendelkezik címerrel. A címeren található a fõ szimbólum, ami egy kakas, mely az egyszerûséget, szabadságot és a falusi tájat, hangulatot jelképezi. A kakas

Részletesebben

Balatoni József. Jocó bácsi világa

Balatoni József. Jocó bácsi világa Balatoni József Jocó bácsi világa ELŐSZÓ Egy nagy vágyam teljesült azzal, hogy most ezeket a sorokat olvasod kedves Olvasó. Ennek két oka is van: egyrészt mert megjelent az első könyvem, másrészt mert

Részletesebben

ItK. Irodalomtörténeti Közlemények 200. C. évfolyam. szám KISEBB KÖZLEMÉNYEK PIENTÁK ATTILA

ItK. Irodalomtörténeti Közlemények 200. C. évfolyam. szám KISEBB KÖZLEMÉNYEK PIENTÁK ATTILA KISEBB KÖZLEMÉNYEK PIENTÁK ATTILA BABITS FELJEGYZÉSEI ARANY JÁNOSRÓL Kézirat, rekonstrukció, kiadás * Horváth János a következő mondattal zárta az 1910-es évek első felében írt, de csupán a hagyatékból

Részletesebben

XXV-ik éuf September October 1890. 5-ik füzet. HUSZ JÁNOS.

XXV-ik éuf September October 1890. 5-ik füzet. HUSZ JÁNOS. KERESZTÉNY MAGVETŐ. XXV-ik éuf September October 1890. 5-ik füzet. HUSZ JÁNOS. Az első társadalmi élet keletkezése óta, a történelem tanúsága szerént az emberi természetben mindég meg volt a hajlam, hogy

Részletesebben

A dolgok arca részletek

A dolgok arca részletek 1 Bakonyi István: A dolgok arca Arcképvázlat Pék Pálról Nagykanizsa, Czupi Kiadó Pannon Tükör, 2007. A dolgok arca részletek Pék Pál 1939. július 26-án született Nagykanizsán. A szülőhely mindmáig lakóhelye

Részletesebben

Nemzetiségi kérdés Komárom-Esztergom vármegyében 1945 1950 között

Nemzetiségi kérdés Komárom-Esztergom vármegyében 1945 1950 között Nemzetiségi kérdés Komárom-Esztergom vármegyében 1945 1950 között Mottó: A kollektív felelősség elvével és a kollektív megtorlás gyakorlatával a magyar nemzet sem most, sem a jövőben sohasem azonosíthatja

Részletesebben

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak Uram! Téged tartottunk hajlékunknak 90. zsoltár A Vámosmikolai Református Gyülekezet küzdelmes évtizedeiből 1 A reformáció Vámosmikolán Mikola hitújítására vonatkozó feljegyzés csak a 17. század második

Részletesebben

VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL. sok-sok tánccal....és a gólyaesküvel.

VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL. sok-sok tánccal....és a gólyaesküvel. Jeles napok 113 VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL énekléssel sok-sok tánccal...és a gólyaesküvel. 114 A szalagavatót minden évben nagy várakozás előzi meg, mind a diákok, mind a tanárok részéről. Így történt ez

Részletesebben

Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka

Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka Vig Zoltán Sokorópátkán született 1942. augusztus 11-én. Apja, Vig Béla 1943. januárjában eltűnt a Don-kanyarban. Anyja Balogh Irén, hadiözvegyként egyetlen gyermekének

Részletesebben

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/ Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/ Archeometria - Régészeti bevezető 1. - Az archeometria tárgya, témakörei,

Részletesebben

ZALABÉR ÓVODAI ÉS ISKOLAI TÁJÉKOZTATÓ. 2010/2011. 1. szám HIRDETÉSEK ZALABÉRI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY, ÓVODA

ZALABÉR ÓVODAI ÉS ISKOLAI TÁJÉKOZTATÓ. 2010/2011. 1. szám HIRDETÉSEK ZALABÉRI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY, ÓVODA HIRDETÉSEK A Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Szülői Érdekképviselete intézményi bált szervez 2011. február 12- én. Erre az alkalomra már hagyományszerűen- osztálytalálkozókat

Részletesebben

BÁRÁNYI KÁROLY ÉLETMÜVE

BÁRÁNYI KÁROLY ÉLETMÜVE BÁRÁNYI KÁROLY ÉLETMÜVE A C S JÓZSEF Az ötvenéves munkásságra visszatekintő művész tavaly októberben a párizsi X. Internacionális Szalonban állított ki, és bronzérmet kapott. Ugyancsak tavaly megkapta

Részletesebben

Vetélkedő. Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából. 12 18 évesek számára

Vetélkedő. Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából. 12 18 évesek számára Vetélkedő Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából 12 18 évesek számára A pályázó csapat neve: (egyéni pályázó esetén a pályázó neve) A csapattagok nevei: Elérhetőség (postacím, e mail):

Részletesebben

Rács Balázs főtörzsőrmester

Rács Balázs főtörzsőrmester Rács Balázs főtörzsőrmester 1908-ban született a Csanád vármegyei Magyarbánhegyesen, egy kisbirtokos család nyolc gyermeke közül negyedikként. Az elemi iskolát kitűnő eredménnyel végezte el, amely után

Részletesebben

Vitány-vár. Készítette: Ficzek Kinga Szénássy Péter. Felkészítő tanár: Fürjes János. Hild József Építőipari Szakközépiskola Győr 2014.

Vitány-vár. Készítette: Ficzek Kinga Szénássy Péter. Felkészítő tanár: Fürjes János. Hild József Építőipari Szakközépiskola Győr 2014. Készítette: Ficzek Kinga Szénássy Péter Felkészítő tanár: Fürjes János Hild József Építőipari Szakközépiskola Győr 2014. A vár leírása A Vértes hegység északi lejtőjén egy északnyugat felé kinyúló keskeny

Részletesebben

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez Témakörök az idegen nyelvi érettségihez TÉMAKÖR 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom Középszint A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet,

Részletesebben

A Kubinyi Ferenc Múzeum szolgáltatásai 3170 Szécsény, Ady Endre u. 7. (Forgách-kastély)

A Kubinyi Ferenc Múzeum szolgáltatásai 3170 Szécsény, Ady Endre u. 7. (Forgách-kastély) A Kubinyi Ferenc Múzeum szolgáltatásai 3170 Szécsény, Ady Endre u. 7. (Forgách-kastély) I. Az épület története A mai épület elődjét, a várkastélyt, a Kacsics nemzetségből származó Szécsényi Tamás, vagy

Részletesebben

Csallóközi születésű a Göcseji Helikon tagja 225 éve született Kazinczy Klára, első költőnőink egyike

Csallóközi születésű a Göcseji Helikon tagja 225 éve született Kazinczy Klára, első költőnőink egyike Tóth Mihály Csallóközi születésű a Göcseji Helikon tagja 225 éve született Kazinczy Klára, első költőnőink egyike A csallóközi Felsőgelléren 225 éve, 1785 szeptemberében született a 19. századi magyar

Részletesebben

P. Müller Péter Székely György pályaképe

P. Müller Péter Székely György pályaképe 1 P. Müller Péter Székely György pályaképe Bizonyos értelemben méltánytalan dolog egy 94 éves életutat, és azon belül egy több mint hét évtizedes szakmai pályafutást egy rövid előadás keretében összegezni.

Részletesebben

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV. Codex Alimentarius Hungaricus. Hagyományos élelmiszerek. 1/2003/HKT számú termékleírás SZIKVÍZ

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV. Codex Alimentarius Hungaricus. Hagyományos élelmiszerek. 1/2003/HKT számú termékleírás SZIKVÍZ MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV Codex Alimentarius Hungaricus Hagyományos élelmiszerek 1/2003/HKT számú termékleírás SZIKVÍZ Jóváhagyta az Élelmiszer Tanúsítási Szakbizottság, 2003. A termékleírást az MSZT Szabványbolt

Részletesebben

Életút: dr. Küry Albert, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye alispánja [1]

Életút: dr. Küry Albert, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye alispánja [1] Published on Reformáció (http://reformacio.mnl.gov.hu) Címlap > Életút: dr. Küry Albert, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye alispánja Életút: dr. Küry Albert, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye alispánja [1] Küry

Részletesebben

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Hallottad-e már az öreg utcai lámpás történetét? Igaz, nem éppen vidám história, de azért egyszer végighallgathatod. Volt egyszer egy jóravaló, öreg utcai lámpás, aki

Részletesebben

életutat bejárt, nagy tudású és széles körben elismert kollegánk egész életútját, engedjék meg,

életutat bejárt, nagy tudású és széles körben elismert kollegánk egész életútját, engedjék meg, Dr. Kardos János ügyvéd emléktáblájának avató beszéde a Budapesti Ügyvédi Kamarában 2006. november 10-én Tisztelt Püspök és Elnök Urak, kedves Családtagok és Meghívottak, Kollegák! I. Nemrég az október

Részletesebben

Államfői látogatás Bogyiszlón

Államfői látogatás Bogyiszlón VII.ÉVFOLYAM 4. SZÁM Bogyiszló község polgárainak lapja 2016. április Államfői látogatás Bogyiszlón Áder János köztársasági elnök a Víz Világnapján március 22-én a dunai jeges árvíz 60. évfordulójának

Részletesebben

Javaslat a [Cserépfalu folklorja, hagyományápolás című érték] [települési/tájegységi/megyei/külhoni magyarság] értéktárba történő felvételéhez

Javaslat a [Cserépfalu folklorja, hagyományápolás című érték] [települési/tájegységi/megyei/külhoni magyarság] értéktárba történő felvételéhez Javaslat a [Cserépfalu folklorja, hagyományápolás című érték] [települési/tájegységi/megyei/külhoni magyarság] értéktárba történő felvételéhez Készítette: Méreg Lajosné (név).....(aláírás) Cserépfalu,2015

Részletesebben

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 1 Megrendülten tudatjuk, hogy 2013. január 26-án 87 éves korában, hosszú szenvedés után elhunyt. Szeretett halottunk hamvait 2013. február 10-én 10.30 órakor a Budafoki Temetőben a Római Katolikus Egyház

Részletesebben

XLI. Országos Komplex Tanulmányi Verseny

XLI. Országos Komplex Tanulmányi Verseny XLI. Országos Komplex Tanulmányi Verseny Az álom: A természetnek legszebb adománya. Megnyílik ekkor vágyaink tartománya. (Petőfi Sándor) Dunaújváros, 2016. június 3-4. Készítette: Garbacz Hajnalka gyógypedagógus

Részletesebben

Családfa. Lőrincz Dánielné (szül. Grün Helén) 1876 1951. Seiger Gottliebné (szül. Roth Hermina ) 1878 1941. Seiger Gottlieb 1864 1924

Családfa. Lőrincz Dánielné (szül. Grün Helén) 1876 1951. Seiger Gottliebné (szül. Roth Hermina ) 1878 1941. Seiger Gottlieb 1864 1924 Családfa Apai nagyapa Lőrincz Dániel 1870 1929 Apai nagyanya Lőrincz Dánielné (szül. Grün Helén) 1876 1951 Anyai nagyapa Seiger Gottlieb 1864 1924 Anyai nagyanya Seiger Gottliebné (szül. Roth Hermina )

Részletesebben

Hölderlin. Életpályája

Hölderlin. Életpályája Hölderlin Életpályája Friedrich Hölderlin (1770 1843) a német költészet és az egyetemes világirodalom egyik legnagyobb lírikusa, a legtisztább eszményekért rajongó költô. Míg élt, kevés elismerésben volt

Részletesebben

8. A TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS 2015.MÁJ 21-22-23.

8. A TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS 2015.MÁJ 21-22-23. 8. A TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS 2015.MÁJ 21-22-23. Kísérő tanárok: Lipcsei Anna Mária projektfelelős (osztályfőnök, pedagógia ) Buzás Klára tanító, gyógypedagógus) Rabóczki Ottó osztályfőnök ( testnevelés-biológia

Részletesebben

Író-invázió a kistelepülési könyvtárakban

Író-invázió a kistelepülési könyvtárakban Mi történt a KSZR háza táján? Rovatvezető: Mikolasek Zsófia mikolasek.zsofia@jamk.hu 20/2326-626 V. évfolyam 5-6. szám 2015. május-június Író-invázió a kistelepülési könyvtárakban Mikolasek Zsófia A József

Részletesebben

Egy jó nyaralás csodákra képes Mire emlékezünk, és miért? (Katarina Loefflerova története alapján)

Egy jó nyaralás csodákra képes Mire emlékezünk, és miért? (Katarina Loefflerova története alapján) Egy jó nyaralás csodákra képes Mire emlékezünk, és miért? (Katarina Loefflerova története alapján) http://centropastudent.org/?typ=sprache&flang=hu&movid=6&nid=43&q=m Óravázlat Korcsoport: 11-12. évfolyam

Részletesebben

Projektnapló. Elek apó meséi - legendák és mondák nyomán Erdélyben. Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola HAT

Projektnapló. Elek apó meséi - legendák és mondák nyomán Erdélyben. Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola HAT Projektnapló Elek apó meséi - legendák és mondák nyomán Erdélyben Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola HAT-15-05-0356 Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola Szeretet lánca! Kössed egybe Szívét

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

A Tisza-part természeti szépségével, élővilágával ismerkedtünk, majd megvizsgáltuk a víz tisztaságát. Következő úti célunk Visk volt.

A Tisza-part természeti szépségével, élővilágával ismerkedtünk, majd megvizsgáltuk a víz tisztaságát. Következő úti célunk Visk volt. Őseink útján járva A vecsési Halmi Telepi Általános Iskola húsz hetedik osztályos tanulója 2012. május 10.- 2012. május 13. között Ukrajnába utazott tanulmányi kirándulásra a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Részletesebben

A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem

A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem A Kossuth Szövetség az idén is pályázatot hirdetett, A szó az első, a tett a második címmel, melynek célja a hagyományok ápolása, a kossuthi emlékek

Részletesebben

Míg a halál el nem választ

Míg a halál el nem választ FÖLDESI ENIKŐ HAUSER PÉTER GARAMI MIKLÓS 1 Míg a halál el nem választ Esetbemutatás Összefoglalás Amennyiben a rosszindulatú daganatos betegségben szenvedő gyermekek gyógyító kezelése eredménytelen, a

Részletesebben

Bói Anna. Konfliktus? K. könyvecskék sorozat 1.

Bói Anna. Konfliktus? K. könyvecskék sorozat 1. Bói Anna Konfliktus? K könyvecskék sorozat 1. Tartalom: Üdvözölöm a kedves Olvasót! Nem lehetne konfliktusok nélkül élni? Lehet konfliktusokkal jól élni? Akkor miért rossz mégis annyira? Megoldás K Összegzés

Részletesebben

VII. TÉMAKÖR A meteorológia magyarországi történetéből

VII. TÉMAKÖR A meteorológia magyarországi történetéből VII. TÉMAKÖR A meteorológia magyarországi történetéből Az első honi meteorológiai feljegyzések a középkor századaiból maradtak fenn, így egy 1009- re utaló feljegyzésben arról olvashatunk, hogy abban az

Részletesebben

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat.

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. Várostörténet 3. forduló Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. 1. Egészítsd ki a szöveget! Az iskola híres kegyesrendi, más néven iskola. megalapítása gróf.

Részletesebben

4. A jog- és társadalomtudományi szakosztály jelentése.

4. A jog- és társadalomtudományi szakosztály jelentése. 4. A jog- és társadalomtudományi szakosztály jelentése. Tisztelt Közgyűlés! Szakosztályunknak elmúlt évi működéséről szóló jelentésemnek elkészítése be kell vallanom nehéz feladatot teremtett részemre.

Részletesebben

Kiss Ottó. Csillagszedő Márió. Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival

Kiss Ottó. Csillagszedő Márió. Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival Kiss Ottó Csillagszedő Márió Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival Az ember jóból és rosszból van összegyúrva. Fehérből meg feketéből. Ezért van az, ha rajtakapsz valami rossz dolgon, mindig

Részletesebben

Ő is móriczos diák volt

Ő is móriczos diák volt Ő is móriczos diák volt 107 Az idei évben rendhagyó beszélgetésre került sor az Ő is móriczos diák volt interjú keretében. Az íróként, költőként, illetve műfordítóként tevékenykedő Mezey Katalint s lányát,

Részletesebben

A magyar kisdedóvás kezdete és a mai óvodai nevelés

A magyar kisdedóvás kezdete és a mai óvodai nevelés BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM MŰSZAKI PEDAGÓGIA TANSZÉKE KÖZOKTATÁSI VEZETŐ ÉS PEDAGÓGUS-SZAKVIZSGA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK A magyar kisdedóvás kezdete és a mai óvodai nevelés Konzulens:

Részletesebben

Családfa. (szül.:?) (? 1908) Nevelőanya: R. Lipótné (szül. D. Cecília) 1886 1944. R. Lipót (1883 1944) V. Ignác (? 1944) V.

Családfa. (szül.:?) (? 1908) Nevelőanya: R. Lipótné (szül. D. Cecília) 1886 1944. R. Lipót (1883 1944) V. Ignác (? 1944) V. Családfa Apai nagyanya Apai nagyapa V. Ignác (? 1944) V. Ignácné (szül.:?) (? 1908) Nevelőanya: V. Ignácné (szül.? Éva) (? 1944) Anyai nagyapa R. Lipót (1883 1944) Anyai nagyanya R. Lipótné (szül. D. Cecília)

Részletesebben

TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4

TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4 TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4 ŐRZÖM AZ ÁLMODAT 5 AZ IGAZ SZERETET 5 MA EGY VERSEM KAPCSÁN 6 BIZONY! 7 A HÁRSFAILLATÚ ESTÉKEN 7 A MI VERSÜNK

Részletesebben

- Tudományos szándék vagy egzisztenciális, hitélmény határozta meg azt a döntését, hogy teológiát tanult és a papi hivatásra készült?

- Tudományos szándék vagy egzisztenciális, hitélmény határozta meg azt a döntését, hogy teológiát tanult és a papi hivatásra készült? MŰHELYBESZÉLGETÉS FABINY TAMÁS Vermes Géza - a zsidó Jézus és a Holt-tengeri tekercsek kutatója A magyar származású, ma Angliában élő zsidó történészt két kutatási terület tette világhírűvé: A Qumránban

Részletesebben

Tiszperger József : Örökkévaló. Publio Kiadó ISBN: 978-1-4709-4666-1. Kezdet

Tiszperger József : Örökkévaló. Publio Kiadó ISBN: 978-1-4709-4666-1. Kezdet Tiszperger József : Örökkévaló Publio Kiadó 2011 ISBN: 978-1-4709-4666-1 Kezdet Kezdetben volt Drakkar. Senki nem tudta honnan jött ezekre a földekre. Senki nem tudta miért. Senki nem tudta őt megfékezni.

Részletesebben

BOD PÉTER KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY

BOD PÉTER KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY Illendő dolog az, sőt szükség, hogy az, ki az idegen országokat akarja meglátni, elsőben tudja az maga Hazáját. Bod Péter BOD PÉTER KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY MEGYEI DÖNTŐ I. kategória 2006/2007 A versenyző

Részletesebben

Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK?

Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK? Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK? A népeknek természet szerint való jussa van a szabadsághoz, éppen úgy, mint a halnak a vízhez, a madárnak a levegőéghez, mert szabadság nélkül az ember nem is Isten

Részletesebben

ÚJONNAN FELFEDEZETT ZSÁMBOKY ARCKÉPEK

ÚJONNAN FELFEDEZETT ZSÁMBOKY ARCKÉPEK ÚJONNAN FELFEDEZETT ZSÁMBOKY ARCKÉPEK JANTSITS GABRIELLA Amikor az Egészségügyi Tudományos Tanács megbízásából orvosi arcképeket gyűjthettem, igyekeztem teljességre törekedni. A hazai könyvtárakat személyesen

Részletesebben

Debrecen Poétái. Debrecen Poétái. I.évfolyam 1.szám 2010 november. Ady Endre. Csokonai Vitéz Mihály. Kölcsey Ferenc. Arany János.

Debrecen Poétái. Debrecen Poétái. I.évfolyam 1.szám 2010 november. Ady Endre. Csokonai Vitéz Mihály. Kölcsey Ferenc. Arany János. Debrecen Poétái Ady Endre Csokonai Vitéz Mihály Kölcsey Ferenc Arany János Tóth Árpád I.évfolyam 1.szám 2010 november Készítette: 11.D Szerkesztők: Rabb Franciska, Nádró Veronika, Zámbó Gabriella, Olexa

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

Barcsa Dániel: A hűség krónikása Rugonfalvi Kiss István emlékezete

Barcsa Dániel: A hűség krónikása Rugonfalvi Kiss István emlékezete Barcsa Dániel: A hűség krónikása Rugonfalvi Kiss István emlékezete Annak idején a kádári Magyarországon senki sem emlékezett meg RugonfalviKiss István születésének századik évfordulójáról. Ezen csöppet

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

Családfa. Lazarovits Józsefné (szül. Rosenfeld Róza) 1860-as évek 1943. Fülöp Jakabné (szül.? Eszter) Fülöp Jakab. Lazarovits József 1860-as évek 1944

Családfa. Lazarovits Józsefné (szül. Rosenfeld Róza) 1860-as évek 1943. Fülöp Jakabné (szül.? Eszter) Fülöp Jakab. Lazarovits József 1860-as évek 1944 Családfa Apai nagyapa Lazarovits József 1860-as évek 1944 Apai nagyanya Lazarovits Józsefné (szül. Rosenfeld Róza) 1860-as évek 1943 Anyai nagyapa Fülöp Jakab 1860-as évek 1939 Anyai nagyanya Fülöp Jakabné

Részletesebben