SAJTÓANYAG Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 28-i üléséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SAJTÓANYAG Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2004. október 28-i üléséről"

Átírás

1 SAJTÓANYAG Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 28-i üléséről 1. Beszámoló a polgármesteri hivatal hatósági tevékenységéről: A képviselő-testület elfogadta a polgármesteri hivatal október szeptember 30. közötti hatósági munkájáról szóló beszámolót. A testületi ülésen a napirendi pont kapcsán Pochán Miklós és Enzsel István képviselő urak kértek szót. Mindketten kihangsúlyozták a hivatal által ellátott hatósági tevékenységek rendkívül széles körét, és megköszönték az e területen dolgozók munkáját. 2. Szociális szolgáltatástervezési koncepció: a) A képviselő-testület elfogadta a Szociális szolgáltatástervezési koncepciót. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló törvény szerint a legalább 2000 lakosú települési önkormányzat, illetve a megyei önkormányzat a településen, illetve a megyében, fõvárosban élõ szociálisan rászorult személyek részére biztosítandó szolgáltatási feladatok meghatározása érdekében szolgáltatástervezési koncepciót készít, amennyiben legalább két ellátási forma megszervezésérõl gondoskodik. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény állami fenntartójának kötelezettsége a koncepció készítése, melynek határideje a települési önkormányzatok vonatkozásában 2004.december 31. A települési önkormányzat által készített koncepciónak illeszkednie kell a megyei önkormányzat által készített koncepcióhoz. A koncepciót elfogadása elõtt kikértük a Városi Gondozási Központ vezetõjének, a Városi Gondozási Központ Közalkalmazotti Tanácsának és Érdekképviseleti Fórumának, valamint a Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat vezetõjének, a Német kisebbségi Önkormányzat, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat és a Szlovén Kisebbségi Önkormányzat elnökének véleményét. A koncepciót elõzetesen véleményeztettük a Megyei Önkormányzat Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Titkárságával, majd a végleges változatot is megküldtük véleményeztetésre. Az érintettek külön kiemelték, hogy az összes, ellátást megvalósító intézmény mûködési engedélye ideiglenes, a mûködési engedélyek szerint a létszám hiányokat 2005.december 31-ig meg kell szüntetni, ezért a létszámok évi tervezését nem tartják megfelelõnek. A tárgyi feltételek, valamint a hiányzó ellátások teljesítése érdekében elengedhetetlen az éves ütemezés és az ehhez kapcsolódó éves költségvetési tervezés. A szolgáltatástervezési koncepció tartalmát kétévente felülvizsgálni és aktualizálni kell, ezért a koncepció a jelenlegi anyagi lehetõségek függvényében tartalmaz fejlesztési elképzeléseket. b) Ugyancsak a szociális törvény teszi kötelezõvé a fõ feletti lakosságszámú települési önkormányzat számára szociálpolitikai kerekasztal létrehozását, különösen a szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározott feladatok megvalósulásának, végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérésére. Tagjai az önkormányzat mûködési területén szociális intézményeket mûködtetõ fenntartók képviselõi, továbbá a helyi rendeletben meghatározott szervezetek képviselõi. Szentgotthárdon 2002.márciusában szociális együttmûködési megállapodás jött létre a szociális tevékenységet végzõ intézmények, a Polgármesteri Hivatal és a szociális tevékenységet is folytató civil szervezetek között. Így célszerû erre a kialakult rendszerre építve létrehozni a szentgotthárdi

2 kerekasztalt. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselõtestülete a létrehozandó szociális kerekasztal tagjai sorába Dömötör Sándor képviselõ urat delegálja. A szociálpolitikai kerekasztal feladata Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselõtestülete által jóváhagyott szociális szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározott célkitűzések, fejlesztések, feladatok megvalósulásának, végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérése, a városi szociális jelzõrendszer mûködtetése. A szociálpolitikai kerekasztal tagjait a Képviselõtestület felkérésére a város területén szociális intézményeket mûködtetõ alábbi fenntartók, valamint szervezetek delegálják: 1)Szentgotthárd Város Önkormányzata Szentgotthárd, Széll K.tér 11. 2)Fõvárosi Önkormányzat Budapest, Városház utca )Vas megyei Önkormányzat Szombathely, Berzsenyi D. tér 1. 4)Városi Gondozási Központ Szentgotthárd, Arany J.u.1. 5)Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat Szentgotthárd, Széll K. tér 11. 6)Városi Nyugdíjas Klub Szentgotthárd, Kossuth L.u.7. 7)Nyugdíjas Pedagógusok és Barátaik Egyesülete Szentgotthárd, Széchenyi u.26. 8)ONYPE Szentgotthárdi Szervezete Szentgotthárd, Petõfi S.u.22. 9)Katolikus Plébánia Karitász Szentgotthárd, Széll K.tér 5. 10)Magyar Vöröskereszt Szentgotthárdi Területi Szervezete Sztg.,Széll K.tér )Diabetesz Klub Szentgotthárd, Rákóczi F.u.5. 12)Vas Megyei Mozgáskorlátozottak Egyesületének Szentgotthárdi csoportja Sztg.Máriaújfalui u.33. A delegált tagok megbízatása a Képviselõtestület megbízatásának idõtartamáig szól. A szociálpolitikai kerekasztal vezetõi tisztét a Képviselõtestület által választott személy tölti be. A kerekasztal évente legalább egy alkalommal ülésezik. A kerekasztal dolgozza ki a szociális jelzõrendszer működésének elveit, rendjét. A szociálpolitikai kerekasztal működésével kapcsolatos feladatokat a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája és a Hatósági és Okmányirodája látja el. c) A képviselő-testület a szociális intézmények június 30-ig, illetve a december 31-ig szóló ideiglenes működési engedélyeinek véglegesítéséhez szükséges létszámokra a márciusi testületi ülésen tér vissza. A Városi Gondozóháznál az ideiglenes működési engedély szerinti létszámhiánynál szereplő 1 fő részlegvezetői állás fedezete - részlegvezetői pótlék tekintetében - a évi költségvetésben márciustól kerül betervezésre. 3. Az Őrségi Nemzeti Park tájékoztatása: Dr. Markovics Tibor, az Őrségi Nemzeti Park igazgatója tájékoztatta a képviselő-testületet a Nemzeti Park kezdeményezéséről. Lényege, hogy a környékbeli ÁFÉSZ-ekkel, takarékszövetkezetekkel, szövetkezetekkel és az itt gazdálkodó magánszemélyekkel termelő és értékesítési szövetkezetet (TÉSZ) alakítanának, amely keretében megszerveznék a külterjes mezőgazdasági, a hagyományos erdőgazdálkodási és az összehangolt idegenforgalmi tevékenységet. Dr. Markovics Tibor a november 8-i kistérségi közgyűlésen is előadja a TÉSZ-ről szóló tájékoztatást. 4. Önkormányzati informatikai stratégia: A képviselő-testület elfogadta az Önkormányzati Informatikai Stratégiát. (A kistérségnek már

3 volt saját informatikai stratégiája.) A stratégia kiindulási pontja a jelenlegi helyzet, a benne megfogalmazott kép pedig az intelligens városhoz szükséges feltételrendszer: annak hardver és szoftver oldala, a hálózatok, az internet. A testület határozata alapján Szentgotthárd Önkormányzatának intézményei az intézmények közötti levelezés, illetve a polgármesteri hivatallal való levelezés június 1-től kizárólag elektronikus úton történhet, a szentgotthárdi képviselő-testület tagjai és a szentgotthárdi polgármesteri hivatal közötti levelezés január 01-től elektronikus úton történik. Az Önkormányzati Informatikai Stratégia teljesülését folyamatosan figyelemmel kell kísérni. Ennek érdekében a polgármester és a Polgármesteri Hivatal kéthavonta beszámol a Gazdasági, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságnak az informatikai stratégiában foglaltak teljesítéséről. 5. Szentgotthárdi kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő támogatása: Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a legalább 5 új munkavállalót foglalkoztató szentgotthárdi vállalkozások számára a évi pályázati alap terhére munkahelyteremtési támogatási pályázat lehetőségét határozta el. A pályázathoz szükséges dokumentáció (pályázati felhívás, pályázati űrlap, támogatási szerződés-tervezet) a februári ülésre kerül kidolgozásra. Az egyik legutóbbi testületi ülésen merült fel a munkahelyteremtő programunk kiterjesztése az eddig nem érintett körre is: az ötven főnél kevesebb új munkahelyet teremtő vállakozások támogatására. Szentgotthárdon jelenleg az egyik legnagyobb problémát a jelentős, országosan is nagynak számító munkanlküliség jelenti. A folyamat megállításában és megfordításában fontos szerepe van a kis- és középvállalkozásoknak is. 6. Helyi védettség alatt álló épületek kapuinak felújítására pályázat benyújtása: Az Országos Lakás- és Építésügyi Hivatal által az építészeti örökség helyi védelmével kapcsolatos önkormányzati kiadások támogatására kiírt felhívására Szentgotthárd Város Önkormányzata pályázatot nyújt be. Az önkormányzata sikeres pályázat esetén elvégzi a Széll Kálmán téren (15.,17.sz.) és a Deák Ferenc utcában (1.,4.,16.sz.) lévő helyi védettség alatt lévő ingatlanok fakupuinak eredeti állapotba történő helyreállítását, felújítását. Az önkormányzat ,-e/Ft összegre pályázik. A támogatás maximális aránya 70%. Szentgotthárd Város Önkormányzata nyertes pályázat esetén a ,-Ft saját erő összegét a évi költségvetésében a pályázati céltartalék terhére biztosítja. 7. Ötletpályázat: A képviselő-testület ötletpályázatot hirdetett meg az önkormányzat tulajdonában lévő városközponti ingatlanok hasznosítására. A felhívásra öt "páláyzat" érkezett. a) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a "Vargyai Ház"-ban nemzetközi célokat szolgáló "Művészeti Galéria" létrehozásáról szóló javaslatot elviekben támogatja. Felkéri a javaslattevőt, hogy a megvalósíthatóság részletes kidolgozását a novemberi ülésig dolgozza ki. (Az épület átalakítása, felújítása után képzőművészeti műhelyt, Art Kávéházat és egy képgalériát foglalna magában.) b) A képviselő-testület a Hunyadi utcai butiksor mögötti ingatlanokat nem értékesíti. Amennyiben a kérelmező a területek hasznosítására más konstrukcióban is hajlandó, felkéri arra, hogy az elképzeléseit a novemberi ülésig nyújtsa be. (A "pályázó" megvásárolta volna a területet szabadtéri és fedett rendezvények lebonyolítása céljából.) c) A testület nem fogadta el a Hunyadi utca páratlan oldalán lévő négy elárusító pavilon helyére

4 beadott terveket. d) A képviselő-testület a Hunyadi utcai butiksor mögött parkolóhelyek kialakításáról szóló javaslatot elviekben támogatja, annak megvalósíthatóságát megvizsgálja. e) A képviselő-testület a 218/2004. számú határozatában megjelölt azon ingatlanok tekintetében, amelyekre eddig nem érkezett pályázat, a beadási határidőt december 31-ig meghosszabbítja. 8. Szentgotthárd Város Településszerkezeti Tervének jóváhagyása: A képviselő-testület jóváhagyta Szentgotthárd Város Településszerkezeti Tervét. (Az előterjesztett anyaghoz képest módosítás: - Az István király u. lakott területtől É-ra eső területeit üdülőházas övezetként kell megállapítani. - A Duxler u. DNY-i végén lévő 365 hrsz-ú területet beépítésre szánt területként kell meghatározni. - A Vakarcs Kálmán u. mentén lévő 732 hrsz-ú telek egy része a zöldterületből beépítésre szánt területként kerül megállapításra. - Rábatótfalu városrészen a rábatótfalusi patak mentén lévő 0904/41 hrsz-ú terület tartalék lakóterületként került a szerkezeti tervbe. - A Szentgotthárdi Történelmi Napok is szerepel a jelentős városi rendezvényeknél. - Ugyanitt a Karácsony Határok Nélkül kulturális program időpontja a "karácsonyt megelőző időszakra" változik.) 9. Élelmezési nyersanyagnormák: Az önkormányzati intézményekben élelmezési szolgáltatást végző Elamen Rt. és Szentgotthárd Város Önkormányzata között létrejött megállapodás szerint a vállalkozó javaslatot tesz a tárgyévet követő év nyersanyagnormáira. Ez alapján az Elamen Rt. kidolgozta javaslatát a január 1-től alkalmazandó nyersanyagnormákra. (A normákra tett javaslatban a tervezett 5 %-s infláció került beépítésre. Az időskorúaknál felmerült az igény az eddiginél nagyobb mennyiség szolgáltatására, ezért a szociális étkezők ebéd normája esetén az említett 5 %-nál nagyobb mértékű emelés - 168,- Ft helyett 179,- Ft nettó nyersanyagnorma - szerepel a rendelet mellékletében.) Szentgotthárd Város Önkormányzata intézményeiben az élelmezési normák megállapításáról szóló rendelet értelmében a rendelet hatálya alá tartozó nyersanyagnormát évente egyszer, a tárgyévet megelőző év október 31-ig határozza meg a Képviselő-testület. A testület a fentiek alapján megalkotta a rendelet-módosítást. 10. Szelektív hulladékgyűjtő szigetek áthelyezése: Az elmúlt időszakban az üzemeltetési tapasztalatok, lakossági kérelmek és egyéb indokok alapján a hulladékgyűjtő szigeteket a szolgáltató Müllex Kft-vel felülvizsgálta a polgármesteri hivatal. Sajnos a város lakói közül néhányan e konténerek környékét használják fel a háztartási hulladék és más, szelektíven nem gyűjthető anyagok elhelyezésére is. A legkritikusabb helyzet a Matthiász utca Kethelyi utca felőli végén lévő sziget környezetében, ezért az ott lévő konhténereket át kellett helyezni az Árpád utca végén lévő parkolóba. A Deák F.-József A. utca sarkáról a volt tekéző udvarára, a Hunyadi utcai nagy parkolóból a Pável Ágoston lakótelepre, a Mathiász utca végéről a Zsidahegyi városrész bekötőútjához, a rábatótfalui bolt előtti parkolóból pedig a rábatótfalui kultúrház elé lettek költöztetve a szigetek. A fentiek alapján a testület módosította a környezetvédelem szabályairól szóló rendeletének vonatkozó mellékletét.

5 Labritz Béla képviselő úr javasolta a környezetvédelmi rendelet felülvizsgálatát - különös tekintettel a kerti égetésekre, Virányi Balázs javaslatára pedig a polgármesteri hivatalnak meg kell vizsgálnia az Ifjúsági Park mellé szelektív hulladékgyűjtő sziget elhelyezésének a lehetőségét. 11. Termálfürdő: A képviselő-testület elfogadta a termálfürdő-projekt helyzetéről szóló beszámolót. Információink szerint a Magyar Fejlesztési Bank biztosítja a 300 millió forint vissza nem térítendő támogatás igénybe vételéhez szükséges bankgaranciát. Ezzel valamennyi, a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges dokumentum rendelkezésre áll. A támogatási szerződés tervezetét várhatóan november elején bocsátják rendelkezésünkre, amely aláírás előtt a képviselőtestület elé kerül. Meghívásos eljárás formájában megtörtént a közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges közbeszerzési szakértő kiválasztása. A pályázat nyertese a szekszárdi Deák & Ress Ügyvédi Iroda (képviselője: Dr. Deák Krisztina ügyvéd is bemutatkozott a testületi ülésen). A termálfürdő megépítésével kapcsolatos közbeszerzési eljárások menetének meghatározására felelősségi rend került összeállításra (előkészítő bizottság és döntéshozó bizottság). Elfogadásra került a felügyelő bizottság három tagjának személye is: Kovács Gyula, Tóth Imre, a pénzügyi bizottság két külső tagja, valamint Jakabné Palkó Edina, a polgármesteri hivatal köztisztviselője. Szentgotthárd, október 29. Polgármesteri Hivatal

TAR TALO M M UTAT Ó 2010. október 27-i testületi ülés előterjesztései

TAR TALO M M UTAT Ó 2010. október 27-i testületi ülés előterjesztései TAR TALO M M UTAT Ó 2010. október 27-i testületi ülés előterjesztései 1. 2010. évi állandó bizottsági munkatervek felülvizsgálata. 2. Tanácsnok díjazása. A Tanácsnokkal kötendő feladat ellátási szerződés.

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. MÁRCIUS 22-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. MÁRCIUS 22-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. MÁRCIUS 22-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 131-6/2007. MELLÉKLETEK: - DB TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehjatásáról,

Részletesebben

M EGHÍVÓ. Az előterjesztés és mellékletei a www.baranya.hu oldalról a hivatkozott vezérszóval érhető el

M EGHÍVÓ. Az előterjesztés és mellékletei a www.baranya.hu oldalról a hivatkozott vezérszóval érhető el BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK E LNÖKE M EGHÍVÓ Szám: 555-4/2007 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Pécs, Papnövelde utca 5. szám alatti Dísztermében 2007. március 22-én (csütörtökön)

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 04-én a Városháza Dísztermében megtartott soron következő nyílt ülésének:

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 04-én a Városháza Dísztermében megtartott soron következő nyílt ülésének: 257 Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 04-én a Városháza Dísztermében megtartott soron következő nyílt ülésének: a.) tárgysorozata, b.) jegyzőkönyve, c.) határozata: 59-70-ig.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-án 11: 50 órakor megtartott nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-án 11: 50 órakor megtartott nyílt üléséről. Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal Szentgotthárd 502-16/2015. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-án 11: 50 órakor megtartott

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó T A R T A L O M M U T A T Ó 1. Szentgotthárd és Térsége Széchenyi István 5-8. Évfolyamos Általános Iskolájának kérelme. 2. Kérelem a Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzatának

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Tisztelt Képviselő-testület! Szentgotthárd Város Önkormányzata

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó T A R T A L O M M U T A T Ó 1. A III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium Pedagógiai Szakmai Program és Helyi Tanterv jóváhagyása. 2. Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde (SZEOB) kérelme.

Részletesebben

Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. november 27- én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. november 27- én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Szám: 1/1-207/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. november 27- én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzat Répcelak 596/2011. szám J e g y z ő k ö n y v Répcelak Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. január 27-én 17.30 órakor a Polgármesteri Hivatalban megtartott üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szentgotthárd Város Önkormányzata Szentgotthárd 1073-23/2008. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. szeptember 24-én 14.00 órakor megtartott

Részletesebben

M EGHÍVÓ. b) Kisebbségkutató Közalapítvány alapító okiratának módosítása (kisebb)* Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

M EGHÍVÓ. b) Kisebbségkutató Közalapítvány alapító okiratának módosítása (kisebb)* Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK E LNÖKE M EGHÍVÓ Szám: 1416-3/2007 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Pécs, Papnövelde utca 5. szám alatti Dísztermében 2007. szeptember 20-án (csütörtökön)

Részletesebben

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében.

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Balogh

Részletesebben

1/2015. (I.9.) Kt. határozat

1/2015. (I.9.) Kt. határozat 1/2015. (I.9.) Kt. határozat Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési feladatok ellátását az 145/2014.(XI.25.) Kt. határozat mellékletét képező tartalommal (20

Részletesebben

Tar Községi Önkormányzat

Tar Községi Önkormányzat Tar Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Iktatószám: 146-4/2015 Jegyzőkönyvi kivonat Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 15-én megtartott rendkívüli üléséről készült 1. sz.

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó T A R T A L O M M U T A T Ó 1. Beszámoló a fizetőparkolási rendszer üzemeltetéséről 2013.07.01 2013.11.30. 2. A 2013. évi idegenforgalmi alap felhasználása, együttműködés a TDM szervezettel. 3. Rendelőintézet

Részletesebben

TAR TALO M M U TAT Ó 2010. november 24. testületi ülés előterjesztéseiről 1. Beszámoló Szentgotthárd Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésének

TAR TALO M M U TAT Ó 2010. november 24. testületi ülés előterjesztéseiről 1. Beszámoló Szentgotthárd Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésének TAR TALO M M U TAT Ó 2010. november 24. testületi ülés előterjesztéseiről 1. Beszámoló Szentgotthárd Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésének I.-III.negyedéves teljesítéséről. 2. Tiszteletdíjak ügye.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2012. december 12-én, szerdán 18 óra 50 perckor tartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2012. december 12-én, szerdán 18 óra 50 perckor tartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2012. december 12-én, szerdán 18 óra 50 perckor tartott üléséről. Az ülés helye: Tokorcs Faluház Jelen vannak: Lengyelné

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2001. február hó 1. 2. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 1/2001. (I.30.) Kgy. Ted Pinney emlékének megörökítése 3 RENDELET 1/2001.

Részletesebben

1.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK

1.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK 1.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI 10-18. oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI 19-46. oldal III. BIZOTTSÁGOK ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK

Részletesebben

Beszámoló. a Képviselő-testület 2012. december 12-i ülésére. Tárgy: Beszámoló a városrészi Önkormányzatok 2012. évi tevékenységéről.

Beszámoló. a Képviselő-testület 2012. december 12-i ülésére. Tárgy: Beszámoló a városrészi Önkormányzatok 2012. évi tevékenységéről. Beszámoló a Képviselő-testület 2012. december 12-i ülésére Tárgy: Beszámoló a városrészi Önkormányzatok 2012. évi tevékenységéről. Tisztelt Képviselő-testület! A Beszámoló mellékletei a városrészi önkormányzatok

Részletesebben

A Képviselő-testület 2012. évi határozatai

A Képviselő-testület 2012. évi határozatai A Képviselő-testület 2012. évi határozatai 1/2012. (I. 26.)Kt.hat.: Január 26-ai nyílt ülés Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. január 26- ai ülésén zárt ülésen tárgyalja meg a

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó. 2010. szeptember 22-i ülés előterjesztései

T A R T A L O M M U T A T Ó. 2010. szeptember 22-i ülés előterjesztései T A R T A L O M M U T A T Ó 2010. szeptember 22-i ülés előterjesztései 1./ Beszámoló Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2006-2010. évi munkájáról 2./ 5/2010.(II.25) sz. ÖKT. Rendelet módosítása 3./ Beszámoló

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Képviselő - testületének, 2008. április 24-én 15 00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. december 9-én (csütörtök) 16 órakor

M E G H Í V Ó. 2010. december 9-én (csütörtök) 16 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay Károly u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. december 9-én (csütörtök) 16 órakor tartja ülését, melyre

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. augusztus 26-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./D kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. augusztus 26-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./D kötet I/D kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. augusztus 26-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./D kötet A Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának

Részletesebben

Szentgotthárd város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010.

Szentgotthárd város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. Szentgotthárd város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. 1 Tartalomjegyzék 1. Szentgotthárd szociális ellátórendszerének megvalósult fejlesztései, eredményei a 2008-as koncepció

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. május 14-én 13.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

Készült: Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30.-án 17 óra kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből

Készült: Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30.-án 17 óra kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből 1 Jegyzőkönyv Készült: Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30.-án 17 óra kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme (8392

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése (Pécs, Széchenyi tér 1.) p á l y á z a t o t h i r d e t

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése (Pécs, Széchenyi tér 1.) p á l y á z a t o t h i r d e t P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése (Pécs, Széchenyi tér 1.) p á l y á z a t o t h i r d e t a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 17/2007. (04. 30.)

Részletesebben