Szervezeti és Működési Szabályzat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szervezeti és Működési Szabályzat"

Átírás

1 Szerencsi Művelődési Központ Szerencs Szervezeti és Működési Szabályzat Szerencs, június 7. Csider Andor igazgató 1

2 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés, általános rendelkezések A Szervezeti és Működési Szabályzat célja és hatálya A Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása, jóváhagyása, hatálya A Szervezeti és Működési Szabályzat nyilvánossága... 6 II. A Szerencsi Művelődési Központ általános jellemzői Az intézmény adatai Az intézmény szabályszerű működését meghatározó alapdokumentumok és belső szabályzatok Az intézmény alapítása, fenntartása, irányítása Az intézmény működési köre Az intézmény típusa Az intézmény feladata és alaptevékenysége Közművelődési intézményegység Könyvtári intézményegység Valamennyi intézményegység vonatkozásában Az intézmény jogállása Az intézmény képviselete Képviseleti jogosultság Aláírási, bélyegzőhasználati jog az intézmény képviseletekor Az intézmény által használt bélyegzők Gazdálkodási jogköre A feladatok forrásai A költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos előírások, feltételek Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség III. Az intézmény szervezeti felépítése Az igazgató Hatáskörök átruházása Az igazgató általános helyettese

3 2. Közművelődési intézményegység-vezető Könyvtár intézményegység-vezető Az intézményegység-vezetők közötti feladatmegosztás Helyettesítési rend a vezetők akadályoztatása esetén A Vezetői Tanács A szakalkalmazotti értekezlet Az alkalmazotti közösség összalkalmazotti értekezlete Az intézmény intézményegységeinek közösségei Közművelődési intézményegység Könyvtári intézményegység Üzemeltetés munkacsoport IV. Az intézményegységek feladatai Közművelődési intézményegység munkaköri feladatai Közművelődési intézményegység-vezető feladatköre Közművelődés-szervező általános feladatai Műszaki kisegítő feladatai Könyvtári intézményegység munkaköri feladatai Könyvtári intézményegység-vezető feladatköre Könyvtáros általános feladatai Üzemeltetés munkacsoport munkaköri feladatai Az irodavezető feladatai Gondnok feladatai Takarító feladatai Karbantartó feladatai Portás feladatai V. Az intézmény működési rendje Az intézmény munkarendje Az intézmény vezetőinek benntartózkodási rendje

4 1.2. A közalkalmazottak munkarendje Az intézményegységek működési rendje A közművelődési intézményegység működési rendje Könyvtári intézményegység működési rendje Az intézmény létesítményeire vonatkozó rendszabályok Biztonsági rendszabályok Az intézmény létesítményeinek bérbeadási rendje Karbantartás és kártérítés rendje VI. Az intézményegységek és szervezeti egységek közti együttműködés, a vezetőkkel való kapcsolattartás rendje Az együttműködés elvei A szervezeti egységek együttműködésének színterei A vezetők kapcsolattartásának rendszeresített formája VII. A szakmai munka belső ellenőrzésének rendje Az igazgató ellenőrzési tevékenysége A szakmai munka ellenőrzése a közművelődési intézményegységben A szakmai munka ellenőrzése a könyvtári intézményegységben A szakmai munka ellenőrzése üzemeltetés munkacsoportban Az ellenőrzés tapasztalatainak hasznosítása VIII. Az intézmény külső kapcsolatainak rendszere A külső kapcsolatok célja, formája és módja Intézményi szinten kezelt kapcsolatok A kapcsolattartás formái és módjai Rendszeres külső kapcsolatok IX. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok A hagyományápolás célja és tartalmi vonatkozásai Nemzeti és helyi ünnepek A közművelődési intézmény-egység hagyományos rendezvényei

5 4. A könyvtári intézmény-egység hagyományos rendezvényei X. Rendkívüli esemény esetén szükséges teendők Rendkívüli esemény A rendkívüli eseményt észlelő közalkalmazott feladata A vezetők feladatai Az épület elhagyása Bombariadó Katasztrófa-, tűz- és polgári védelmi tevékenység szervezeti és végrehajtási rendje Az igazgató általános feladat-és hatásköre A közművelődési intézményegység vezető konkrét irányítási feladatai a katasztrófa,- tűz-és polgári védelmi tevékenység területén XI. Egyéb rendelkezések A nemdohányzók védelmére vonatkozó előírások Internethasználat Dokumentumok kiadásának szabályai Az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok, hitelesítése, kezelése XII. Záró rendelkezések A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása A Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása és jóváhagyása A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálybalépése A Szervezeti és Működési Szabályzat mellékletei XIII. Nyilatkozatok

6 I. Bevezetés, általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja és hatálya A Szervezeti és Működési Szabályzat célja,hogy rögzítse a Szerencsi Művelődési Központ adatait és szervezeti felépítését, a vezetők és alkalmazottak feladatait és jogkörét, az intézmény működési szabályait. Az intézmény számára jogszabályokban, testületi döntésekben megfogalmazott feladat - és hatásköri, szervezeti és működési előírásokat az SZMSZ -ben foglaltak figyelembevételével kell alkalmazni. A Szerencsi Művelődési Központ szervezeti felépítésére és működésére vonatkozó szabályzat, melynek hatálya kiterjed az intézmény vezetőire, közalkalmazottaira és az intézménnyel munkaviszonyt létesítőkre, valamint az intézmény szolgáltatásait igénybe vevőkre, a használókra. A Szervezeti és Működési Szabályzat a magasabb szintű jogszabályok rendelkezésein túl elveiben és tartalmában illeszkedik az intézmény más belső szabályaihoz, alapdokumentumaihoz. 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása, jóváhagyása, hatálya Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának törzsdokumentumát az intézmény vezetőjének előterjesztése után a szakalkalmazotti értekezlet fogadja el. Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata mellékleteivel együtt az intézmény fenntartójának, Szerencs Város Önkormányzata jóváhagyásával lép hatályba, és határozatlan időre szól. Hatálybalépésével az intézményegységeknél ezt megelőző Szervezeti és Működési Szabályzat hatályát veszti. A Szervezeti és Működési Szabályzat, valamint a mellékleteit képező egyéb belső szabályzatok betartása az intézmény minden alkalmazottjára és szerződéses jogviszonyban álló munkatársára kötelező érvényű. 3. A Szervezeti és Működési Szabályzat nyilvánossága A Szervezeti és Működési Szabályzatot az intézmény valamennyi alkalmazottja, szerződéses munkatársa megtekintheti az intézmény könyvtárában, a könyvtár nyitvatartási ideje alatt, illetve az intézmény hivatalos honlapján, a címen. A Szervezeti és Működési Szabályzat egy példánya a többi intézményegységben is elhelyezésre kerül. Információ az alapdokumentumról az intézményigazgatótól, az intézményegység-vezetőktől kérhető. 6

7 II. A Szerencsi Művelődési Központ általános jellemzői 1. Az intézmény adatai Az intézmény neve: Szerencsi Művelődési Központ Az intézmény székhelye: 3900 Szerencs, Rákóczi-vár (Huszárvár utca 11.) Az intézmény 3900 Szerencs, Nagyvárad u. 2/b. (Világörökségi Kapuzat) telephelyei: 3881 Sima, Fő út Simai Ifjúsági Tábor Alapító okirata: Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 4/2013. (I. 13.) Öt. határozatával, a 15/2013. (I. 24.) Öt. határozatával, a 82/2013. (IV. 25.) Öt. határozatával és a 108/2013. (V. 31.) Öt. határozatával hagyta jóvá, melynek kelte: május 31. Számlaszáma: Az intézmény pénzügyi-gazdasági feladatait Szerencs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv látja el. Telefonszámok: 3900 Szerencs, Rákóczi-vár (Huszárvár utca 11.) 47/ / (közművelődési feladatellátás) 47/ (könyvtári feladatellátás) Internet címe: címek: 2. Az intézmény szabályszerű működését meghatározó alapdokumentumok és belső szabályzatok Alapító okirat Szervezeti és Működési Szabályzat 3. Az intézmény alapítása, fenntartása, irányítása Az intézmény alapításának ideje: augusztus 1. Az intézményt Szerencs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 4/2013. (I. 13.) Öt. határozatával, a 15/2013. (I. 24.) Öt. határozatával, a 82/2013. (IV. 25.) Öt. határozatával és a 108/2013. (V. 31.) Öt. határozatával hozta létre 3900 Szerencs, Rákóczi-vár (Huszárvár utca 11.) székhellyel. Az intézmény irányító szerve: Szerencs Város Önkormányzatának Képviselőtestülete, jogkörét a Polgármesteri Hivatal útján gyakorolja. Az intézmény irányító szervének székhelye: 3900 Szerencs, Rákóczi út Az intézmény működési köre Szerencs város közigazgatási területe Szerencsi Kistérség területe 5. Az intézmény típusa Művelődési központ és könyvtár a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CXL. törvény a és74. a pontja alapján. 7

8 6. Az intézmény feladata és alaptevékenysége Államháztartási szakágazati besorolása: Máshová nem sorolható egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység 6.1. Közművelődési intézményegység Kulturális rendezvények szervezése, közművelődési intézmény működtetése Szakfeladatok: Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység Múzeumi kiállítási tevékenység Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás Foglalkoztatást elősegítő képzések Megváltozott munkaképességűek rehabilitációs képzése Szakmai továbbképzések Kötelező felkészítő képzések M.n.s. egyéb felnőttoktatás Iskolarendszeren kívüli ISCED 2 szintű OKJ-s képzés Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintű OKJ-s képzés Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintű OKJ-s képzés Iskolarendszeren kívüli ISCED 5 szintű OKJ-s képzés Iskolarendszeren kívüli ISCED 6 szintű OKJ-s képzés 6.2. Könyvtári intézményegység Könyvtári szolgáltatások Szakfeladatok: Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme Könyvtári szolgáltatások 6.3. Valamennyi intézményegység vonatkozásában Szakfeladatok: Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Egyéb vendéglátás Adminisztratív, kiegészítő szolgáltatás Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése Élelmiszergyártás Könyv kiskereskedelem Kiskereskedelem (kivéve jármű-, motorkerékpár) Éttermi, mozgó vendéglátás Rendezvényi étkeztetés Italszolgáltatás Üdülői szálláshely-szolgáltatás Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás Üdülői, tábori étkeztetés 8

9 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Egyéb közfoglalkoztatás 7. Az intézmény jogállása Az intézmény önálló jogi személy. 8. Az intézmény képviselete 8.1. Képviseleti jogosultság A Szerencsi Művelődési Központ igazgatója önálló képviseleti jogosultsággal rendelkezik valamennyi ügy tekintetében. Ennek alapján jogosult az intézményt bármely hatóság, hivatalos szerv előtt és harmadik személyekkel szemben képviselni. Az igazgató az ügyek meghatározott körében eseti vagy állandó meghatalmazással képviseleti jogosultságát átruházhatja az intézmény általa meghatározott dolgozójára Aláírási, bélyegzőhasználati jog az intézmény képviseletekor Az intézmény, mint jogi személy nevében főszabály szerint aláírásra egy személyben a képviselője, a Szerencsi Művelődési Központ igazgatója jogosult. A részletszabályokat a hatáskörök rendezik Az intézmény által használt bélyegzők Az intézmény kör- és fejbélyegzőt használ. A bélyegzők használatára jogosultak: igazgató, intézményegység-vezetők, irodavezető. 9. Gazdálkodási jogköre A feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója szerint: önállóan működő költségvetési szerv. A mindenkori éves költségvetési rendelet szabályai szerint a bér és bérjellegű előirányzatai felett teljes jogkörrel, egyéb előirányzatai felett részjogkörrel rendelkezik. Az intézmény pénzügyi-gazdasági feladatait Szerencs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv látja el A feladatok forrásai önkormányzati támogatás az intézmény saját bevételei 10. A költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos előírások, feltételek az intézmény gazdálkodásában, a szakmai hatékonyság és a költséghatékonyság követelményeinek kell érvényesülniük; összhangot kell kialakítani a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek között, intézményegységek gazdasági munkájának koordinálásában; gondoskodni kell az intézmény vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon igénybevételének rendeltetésszerű használatáról, a leltározásról és a selejtezésről; gondoskodni kell a költséghelyek vezetőivel tartott kapcsolatot rendszerességéről, a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséről és annak hitelességéről, az intézmény szakszerű és törvényes működéséről, számviteli rendjéről, 9

10 a takarékos gazdálkodásról, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott feladatok jogszabály szerinti követelményeknek megfelelő ellátásáról; meg kell szervezni az intézmény biztonságos működésével kapcsolatos gazdasági és pénzügyi feladatokat, az intézmény külső szerveknél történő képviseletét gazdasági és pénzügyi kérdésekben, az intézményhez befolyt pályázati pénzekkel kapcsolatos ügyintézést; 11. Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség Vagyonnyilatkozat-tételre köteles beosztás és munkakör: az intézményigazgató. Az igazgató vagyonnyilatkozatának őrzése a fenntartó feladata. III. Az intézmény szervezeti felépítése A szervezeti egységek és a vezetői szintek meghatározásánál azt az alapelvet érvényesítjük, hogy az intézmény feladatait a jogszabályi előírásoknak és a tartalmi követelményeknek megfelelően magas színvonalon láthassa el. Az intézményvezetés a jogszabályok alapján a racionális, hatékony, eredményes működtetés érdekében, valamint a helyi adottságok, körülmények és igények figyelembevételével alakította ki a szervezeti egységeket. Igazgató Könyvtári intézményegységvezető Közművelődési intézményegységvezető Irodavezeztő Könyvtárosok Műszaki kisegítók, kellékesek Közművelődési szakemberek Gondnok Takarítók Karbantartók Portások 1. Az igazgató Az intézmény egyéni felelősségű irányítása, a szakszerű és törvényes működés, a helyi igényeknek megfelelő, színvonalas munka, az ésszerű és takarékos gazdálkodás biztosítása. Felel: az intézmény vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéért; az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért; az intézmény gazdálkodásában, a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért; 10

11 a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért, annak hitelességéért; a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáért; az intézményi számviteli rendért; a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés, valamint a belső ellenőrzés megszervezéséért és hatékony működéséért; az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, a takarékos gazdálkodásért; a pedagógiai, oktató-nevelői, közművelődési, közgyűjteményi munkáért; a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért; az intézmény ellenőrzési, mérési, értékelési rendszerének működtetéséért; a közművelődési és közgyűjteményi munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért; a közművelődési és közgyűjteményi középtávú továbbképzési terv, valamint az éves beiskolázási terv elkészítéséért, a szakalkalmazottak továbbképzésének megszervezéséért; az intézményegységek információs tájékoztató rendszeréhez kapcsolódó közérdekű információszolgáltatásért, a statisztikai adatszolgáltatásért; a közalkalmazotti alapnyilvántartás rendszerének működtetéséért, az adatvédelmi szabályok megtartásáért, a vagyonnyilatkozatok őrzéséért; az intézmény által rendezett nemzeti, társadalmi ünnepek megszervezéséért, amelyben felhasználja a közművelődési intézményegység munkáját; a jogszabály szerinti más vezetői feladatok ellátásáért. Feladata: a szakalkalmazotti értekezlet, az alkalmazotti közösség értekezlete, az igazgatótanács, a szakmai, tanácsadó, döntés-előkészítő fórumok üléseinek előkészítése, vezetése, a szakmai fórum vezetése, a döntések (állásfoglalások) végrehajtásának megszervezése és ellenőrzése; szakmai együttműködés irányítása és szervezése az intézményegységek között, az intézmény programja megvalósításának irányítása és szervezése; a közművelődési és közgyűjteményi munka a könyvtári intézményegység irányítása és ellenőrzése az intézményegység-vezetőkön keresztül, az intézményegységek tevékenységének koordinálása; az intézmény mentálhigiénés tevékenységének és környezetvédelmi munkájának irányítása; az intézmény gazdasági működésének irányítása, belső ellenőrzésének megszervezése, az üzemelés folyamatosságának, gazdaságosságának figyelemmel kísérése; a rendelkezésre álló költségvetés alapján az intézmény működéséhez, a programok megvalósításához szükséges személyi, tárgyi és módszertani feltételek biztosítása; a munkavállalói érdek-képviseleti szervekkel, a közalkalmazotti tanáccsal való együttműködés az intézményegység-vezetők bevonásával; gyakorolja a kötelezettségvállalási jogkört, kizárólagos jogkörébe tartozik a megrendelésre, kivitelezésre, szállítási szerződésre vonatkozó kötelezettségvállalás; gyakorolja a munkáltatói jogokat, a szakalkalmazotti munkakörre benyújtott pályázat elbírálását az intézményegység-vezetők egyetértésével végzi; ellátja a pályáztatói feladatokat az intézményegység-vezetői beosztások tekintetében; eleget tesz a jogszabályban előírt egyeztetési kötelezettségének a közalkalmazottak foglalkoztatására, élet- és munkakörülményeire vonatkozó kérdésekben; kiadja az intézményen belüli különböző szabályzatokat; 11

12 kialakítja és működteti az intézményen belül azokat a folyamatokat, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását; dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály, közalkalmazotti szabályzat, egyéb belső szabályzat nem utal más hatáskörébe, dönt az intézményen belüli hatásköri és egyéb vitákban, kivizsgálja a bejelentéseket és panaszokat; gondoskodik a katasztrófa-, tűz- és polgári védelmi, valamint a munkavédelmi feladatok ellátásáról (részletes feladatait a munkavédelmi szabályzat és a tűzvédelmi szabályzat tartalmazza); teljes körűen képviseli az intézményt külső szervek előtt, de a képviseletre meghatározott ügyekben eseti vagy állandó megbízást adhat; ellátja továbbá a jogszabályok által a vezető hatáskörébe utalt és át nem ruházott feladatokat Hatáskörök átruházása Az intézmény igazgatója egyszemélyi felelősségének érvényesülése mellett a következő hatásköröket ruházza át: A képviseleti jogosultság köréből az intézményegységek szakmai képviseletét az intézményegységek vezetőire, az intézmény közművelődési ügyekben való eseti képviseletét a közművelődési intézményegység-vezetőre; az intézmény gazdasági-pénzügyi kérdésekben való képviseletét - az igazgató irányításával és ellenőrzésével az irodavezetőre, A bérgazdálkodási jogköréből az intézményegységek részére biztosított jutalmazási keret felhasználását az intézményegységek vezetőire, a jutalmazási összegek egyeztetési kötelezettségével. A munkáltatói jogköréből a kiemelt jogkörök kivételével a munkáltatói jogkörbe tartozó egyéb intézkedéseket - általános jogkör (az alkalmazás kivételével), közvetlenül gyakorolható jogkör - az intézményegység-vezetőkre A munka- és tűzvédelmi tevékenység felelősének irányítását és ellenőrzését a közművelődési intézményegység-vezetőre Az igazgató általános helyettese Az intézmény igazgatójának általános szakmai helyettese a közművelődési intézményegységvezető. A helyettesítést a következők szerint látja el: az intézmény igazgatójának akadályoztatása esetén gyakorolja annak feladat- és hatáskörét, kivéve azokat, amelyeket az igazgató saját hatáskörében tart fenn; az igazgató tartós távolléte esetén a fenntartott ügyekben a helyettesítést az igazgató rendelkezése szerint látja el. Feladat- és hatásköre az általános helyettesítésen kívül: o javaslatot tesz az éves munkaterv megállapítására, szervezi az állásfoglalások megvalósítását; o irányítja és összefogja az intézmény belső továbbképzését; 12

13 2. Közművelődési intézményegység-vezető 2.1. Jogállása Vezetői megbízásáról és a megbízás visszavonásáról az intézmény igazgatója dönt. A munkáltatói jogokat az intézményigazgató gyakorolja felette. Közvetlen szakmai irányítását az intézményigazgató látja el. Magasabb vezetői megbízása határozott időre szól Kizárólagos jogköre az intézményigazgató hatásköréből átruházott jogkörök gyakorlása, szakmai képviselet, jutalmazási keret felhasználása, ellátja az intézmény munka- és tűzvédelmi felelősi beosztásához kapcsolódó feladatokat Főbb feladatai A rendelkezésre álló költségvetési keret alapján az intézményegység működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása, a statisztikai jelentések teljesítése, szervezi az intézmény közművelődési munkáját, koordinálja az intézményegységek közötti közművelődési tevékenységet, munkája során integrálja a nevelési-oktatási és közművelődési feladatokat; gondoskodik a szerencsi művelődés alapszintű szervezéséről, továbbá az alaptevékenységbe nem tartozó kulturális és egyéb szolgáltatások szervezéséről; irányítja, szervezi és ellenőrzi a közművelődési egység munkáját; akadályoztatásakor eseti kijelöléssel gondoskodik helyettesítéséről, közművelődési intézményegységvezető-helyettesi minőségben. Tartós távolléte esetén a helyettesítés ellátásáról az intézményigazgató rendelkezik. 3. Könyvtár intézményegység-vezető 3.1. Jogállása Vezetői megbízásáról és a megbízás visszavonásáról az intézmény igazgatója dönt. Felette a munkáltatói jogokat az intézményigazgató gyakorolja, közvetlen szakmai irányítását az intézményigazgató látja el Kizárólagos jogköre Az intézményigazgató hatásköréből átruházott jogkörök gyakorlása, szakmai képviselet, jutalmazási keret felhasználása, ellátja az intézmény belső ellenőrzési feladatait Főbb feladatai A könyvtár szakmai munkájának meghatározása, irányítása, gondoskodik annak zavartalan működéséről. Biztosítja a nyitva tartást, a kölcsönzések zavartalanságát. Intézi az állomány beszerzését, az intézményi költségvetés által biztosított keretek közt annak feldolgozását, karbantartását. Elkészíti a könyvtárral kapcsolatos költségvetési terveket, munkaterveket, beszámolókat. Irányítja a könyvtári személyzet tevékenységét. Felelős a könyvtár gazdálkodásáért, a könyvállomány és a könyvtárban elhelyezett értékek megőrzéséért, védelméért, a tűz és munkavédelmi előírások betartásáért, betartatásáért. A rendelkezésre álló költségvetési keret alapján az intézményegység működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása. A statisztikai jelentések teljesítése. 13

14 4. Az intézményegység-vezetők közötti feladatmegosztás Az intézményegység-vezetők az intézmény igazgatója által átruházott hatáskörben és ott meghatározott terjedelemben gyakorolják az átruházott jogköröket. A közalkalmazotti munkakörre benyújtott pályázatok elbírálásánál egyetértési joguk van. A korlátozott személyi és dologi bérgazdálkodói jogkör gyakorlása a következők szerint történik: Az intézményegység-vezetők vezetése alatt álló intézményegységek működéséhez szükséges költségvetési ezen belül a bérgazdálkodási kereteket évente, a változtatás jogának fenntartásával, a gazdasági ügyintéző javaslatának figyelembevételével az igazgató állapítja meg. A megállapított költségvetési keretek felhasználását érintő intézkedéseiket az egységvezetők kötelesek egyeztetni az igazgatóval. A költségvetési keretekkel való gazdálkodás részletes szabályait a számviteli és pénzügyi szabályzat tartalmazza. Döntési területeik azon részében, amelyekben a Szervezeti és Működési Szabályzat szerinti szervek előzetesen intézményi szinten már véleményeztek és állást foglaltak, az állásfoglalást figyelembe veszik. Végzik a gazdálkodás területén a vezetők részére kötelezően előírt ellenőrzéseket. Az eredményes gazdálkodás segítése érdekében az éves költségvetés időszakában felmérik, és az igazgatóhoz, valamint a gazdasági ügyintézőhöz eljuttatják az intézményegység következő évi személyi és dologi jellegű igényeit. Felelősségük feladataik ellátásáért és az általuk vezetett egység munkájáért áll fenn. 5. Helyettesítési rend a vezetők akadályoztatása esetén Az intézményt az igazgató képviseli. Távollétében helyettesíti a közművelődési intézményegység-vezető, akadályoztatása esetén könyvtári intézményegység-vezető (a felsorolás sorrendjében). Az intézményegység-vezetők az intézményegység ügyeiben képviselik az intézményegységet. Távollétükben helyettesítik: Az intézményegység-vezetők akadályoztatása esetén az igazgató illetve az intézményegységekben az intézményegység-vezető által megbízott szakalkalmazott. 6. A Vezetői Tanács Az intézmény vezetését közvetlenül segítő, operatív szerv. A vezetők közötti információátadás egyik színtere A Vezetői Tanács összetétele Vezetője: az intézmény igazgatója. Tagjai: könyvtári intézményegység-vezető, közművelődési intézményegység-vezető, irodavezető 6.2. Feladat- és hatásköre Véleményezi a szakalkalmazotti értekezlet elé kerülő előterjesztéseket, az intézmény különböző intézményegységeit érintő kutatások, kísérletek indítását és értékelését, az intézmény éves munkatervét, a kibocsátásra kerülő belső szabályzatokat és igazgatói utasításokat a közalkalmazotti tanács véleményének megkérése előtt, a kitüntetési javaslatok felterjesztési tervet, az intézmény szakmai pályázatainak kiírását, 14

15 az intézményvezetői és intézményegység-vezetői pályázatra benyújtott vezetői programot, A Vezetői Tanács működtetésének ügyrendi szabályait maga határozza meg. 7. A szakalkalmazotti értekezlet Az intézmény legfontosabb tanácskozó és határozatot hozó szerve A szakalkalmazotti értekezlet összetétele Vezetője: az intézmény igazgatója. Tagjai: az intézmény alapfeladatának ellátásával összefüggő munkakörben, az intézményi munkát közvetlenül segítő főfoglalkozású közalkalmazottak Az intézmény alapfeladatának ellátásával összefüggő munkakörök Szakalkalmazotti munkakörök: közművelődési szakalkalmazott, könyvtáros Döntési jogkörébe tartozik: az intézmény programjának elfogadása; az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának és módosításának elfogadása, a jóváhagyást megtagadó döntés elleni felülvizsgálati kérelem benyújtása; az intézmény éves munka- és feladattervének elfogadása; az intézmény munkáját összefoglaló elemzések, értékelések, beszámolók elfogadása; a szakalkalmazotti értekezlet képviseletében eljáró munkatársak megválasztása; az intézményi szintű házirend elfogadása; 7.3. Véleménynyilvánítás és javaslattétel A szakalkalmazotti értekezlet véleményt nyilváníthat, vagy javaslatot tehet az intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben. Ha a szakalkalmazotti értekezlet az intézmény működését érintő bármely, azonnal meg nem válaszolható kérdésben véleményt nyilvánított, vagy javaslatot tett, az intézmény igazgatója köteles azt megvizsgálni, és arra 30 napon belül indokolt írásbeli választ adni, amelynek megfelelő közzétételéről az intézményegység-vezetők gondoskodnak Működése A szakalkalmazotti értekezlet a feladatkörébe tartozó ügyek előkészítésére vagy eldöntésére meghatározott időre vagy alkalmilag bizottságot hozhat létre. A szakalkalmazotti értekezletet általában évente egyszer kell összehívni. Össze kell hívni akkor is, ha azt a napirend megjelölésével az intézmény más vezetőtestülete vagy a szakalkalmazottak egyharmada írásban kéri az intézményigazgatótól. A szakalkalmazotti értekezlet akkor határozatképes, ha tagjainak több mint 50 százaléka jelen van. Döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. 8. Az alkalmazotti közösség összalkalmazotti értekezlete 8.1. Az alkalmazotti közösség összetétele Vezetője: az intézményigazgató. Tagjai: az alkalmazotti közösséget az intézményben foglalkoztatott valamennyi közalkalmazott alkotja Jogköre Az alkalmazotti közösséget véleményezési jog illeti meg az intézmény átszervezésével (megszüntetésével), feladatának megváltoztatásával, nevének megállapításával, 15

16 költségvetésének meghatározásával és módosításával, amelyet összalkalmazotti értekezleten gyakorol Működése Évente egyszer, az igazgatója tájékoztatást ad az összalkalmazotti értekezleten az intézmény feladatainak ellátásáról és működéséről. Össze kell hívni az összalkalmazotti értekezletet a véleményezési jogkörébe tartozó fenntartói döntések meghozatala előtt, vagy ha az alkalmazottak egyharmada a napirend megjelölésével kezdeményezi azt. Az összalkalmazotti értekezleten a dolgozók legalább kétharmadának jelenléte szükséges. Az összalkalmazotti értekezlet maga határozza meg, hogy milyen módon alakítja ki véleményét. 9. Az intézmény intézményegységeinek közösségei 9.1. Közművelődési intézményegység Vezetője az igazgató. Tagjai: közművelődési intézményegység-vezető a közművelődés szervezők műszaki kisegítők, kellékesek Jogköre: az éves közművelődési programterv elfogadása, a közművelődési intézményegység munkáját átfogóan elemző értékelések, beszámolók elfogadása, az intézményegységet a testületekben képviselő dolgozó kiválasztása, az intézményegység-vezetői pályázathoz készített vezetési programmal összefüggő szakmai vélemény kialakítása, 9.2. Könyvtári intézményegység Vezetője az igazgató. Tagjai: intézményegység-vezető a könyvtárosok Jogköre: az éves programterv elfogadása, a intézményegység munkáját átfogóan elemző értékelések, beszámolók elfogadása, az intézményegységet a testületekben képviselő dolgozó kiválasztása, az intézményegység-vezetői pályázathoz készített vezetési programmal összefüggő szakmai vélemény kialakítása, 9.3. Üzemeltetés munkacsoport Vezetője az igazgató. Tagjai: irodavezető, gondnok, takarítók, karbantartók, portások. Havi rendszerességgel, valamint az aktuális feladatok függvényében a gazdasági csoport és az épületfenntartás dolgozói összevont értekezletet tartanak. Ezeken lehetőség nyílik a feladatok meghatározására, az intézményi információk átadására, illetőleg a dolgozói visszajelzésekre. 16

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Elfogadta: Az intézmény szakalkalmazotti értekezlete 2010. október 27. napján. Jóváhagyta: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

szervezeti és működési szabályzata

szervezeti és működési szabályzata Az Áprily Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény szervezeti és működési szabályzata OM azonosító: 032406 Készítette: Bozóki Marianna igazgató Az Áprily Lajos Általános Iskola és

Részletesebben

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A szervezeti és működési szabályzat célja: A Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata foglalja össze mindenekelőtt az intézmény szervezeti rendjét,

Részletesebben

ZALAEGERSZEGI VÁROSRÉSZEK MŰVELŐDÉSI KÖZPONTJA ÉS KÖNYVTÁRA

ZALAEGERSZEGI VÁROSRÉSZEK MŰVELŐDÉSI KÖZPONTJA ÉS KÖNYVTÁRA ZALAEGERSZEGI VÁROSRÉSZEK MŰVELŐDÉSI KÖZPONTJA ÉS KÖNYVTÁRA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Wohner Csaba igazgató 1 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A Szervezeti és Működési szabályzat

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Ikt. sz.:k/36-sf/15 Dunaújvárosi Sándor Frigyes Alapfokú Művészeti Iskola 2400 Dunaújváros, Bartók Béla út 6/a (Om. azonosító: 039544) Szervezeti és Működési Szabályzat Ügyintéző: Moravecz Attila, Intézményvezető

Részletesebben

BÓBITA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

BÓBITA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BÓBITA ÓVODA 1172 Budapest, Heltai tér 1. OM azonosító 034633 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Szabó Ildikó Kelt: 2013. február 28. intézményvezető Bóbita Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

Részletesebben

óvodavezető Legitimációs eljárás az érvényességet igazoló aláírások: 3/2013.(H.) számú határozattal elfogadta: Szabóné Szóládi Tünde sk.

óvodavezető Legitimációs eljárás az érvényességet igazoló aláírások: 3/2013.(H.) számú határozattal elfogadta: Szabóné Szóládi Tünde sk. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító: 033917 Készítette: Szabóné Szóládi Tünde óvodavezető Legitimációs eljárás az érvényességet igazoló aláírások: 3/2013.(H.) számú határozattal elfogadta: Véleménynyilvánító:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Mesevár Óvoda

Szervezeti és Működési Szabályzat. Mesevár Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat Mesevár Óvoda Mány 2013 Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya... 4 2. Az

Részletesebben

Budaörsi Kincskereső Óvoda

Budaörsi Kincskereső Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat Budaörsi Kincskereső Óvoda 2040 Budaörs Szabadság út 64. Az intézmény OM azonosítója: 202686 Intézményvezető: Szilágyi Anikó Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Vásárhelyi Pál Építőipari és Környezetvédelmi - Vízügyi Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. március 26. TARTALOMJEGYZÉK I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PESTSZENTLŐRINCI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: a kihirdetés napjától visszavonásig Hatálybalépés időpontja: 2014. december 23. Készítette:Böröczki Zoltánné óvodavezető

Részletesebben

Otthonos Óvoda. Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat. Intézmény címe: 9300 Csorna Szent I. tér 15. Intézmény OM-azonosítója: 201660

Otthonos Óvoda. Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat. Intézmény címe: 9300 Csorna Szent I. tér 15. Intézmény OM-azonosítója: 201660 Intézmény neve: Csornai Napközi Otthonos Óvoda Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat Intézmény címe: 9300 Csorna Szent I. tér 15. Intézmény OM-azonosítója: 201660 Intézmény fenntartója:

Részletesebben

dokumentum jellege: Nyilvános

dokumentum jellege: Nyilvános 1 Hétpettyes Óvoda 1033. Budapest Harrer Pál u. 7 Szín- Kör- Játék Tagóvoda Iktatószám: 1032. Bp. Solymár u. 12-14 Telephely: 1032. Bp. Törzs u. 2. OM azonosító: 034265 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

A RÁKOSMENTI MÁKVIRÁG ÓVODA

A RÁKOSMENTI MÁKVIRÁG ÓVODA A RÁKOSMENTI MÁKVIRÁG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1173 BUDAPEST ÚJLAK UTCA 108. OM 034644 Telefonszám: 256-6882 E-mail: movoda@enternet.hu Honlapunk címe: www.makviragok.hu Készítette: Horváth

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 II. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV JELLEMZŐI... 5 III. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV SZERVEZETI, IRÁNYÍTÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI RENDSZERE...

Részletesebben

Benedek Elek Óvoda OM 201296. 2800 Tatabánya, Ságvári Endre út 7/d. Tel / Fax : 310-991 e-mail: benedekelek.ovoda.tb@gmail.com

Benedek Elek Óvoda OM 201296. 2800 Tatabánya, Ságvári Endre út 7/d. Tel / Fax : 310-991 e-mail: benedekelek.ovoda.tb@gmail.com Benedek Elek Óvoda OM 201296 2800 Tatabánya, Ságvári Endre út 7/d. Tel / Fax : 310-991 e-mail: benedekelek.ovoda.tb@gmail.com A Benedek Elek Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. Készítette: Fátrai

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Dorog Városi Óvoda 2014.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Dorog Városi Óvoda 2014. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Dorog Városi Óvoda 2014. 1 Tartalomjegyzék Bevezetés I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, feladatai, jogszabályi alapja 2.

Részletesebben

Az Izsák Imre Általános Művelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzata

Az Izsák Imre Általános Művelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzata Az Izsák Imre Általános Művelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzata Készítette: Bényi Zoltán igazgató Tartalomjegyzék Sorszámok Téma megnevezése Old. Záradék a nevelőtestületi elfogadásról 3.

Részletesebben

Domokos Pál Péter Általános Iskola 1119. Budapest, Sopron utca 50. Szervezeti és Működési Szabályzat 2013.

Domokos Pál Péter Általános Iskola 1119. Budapest, Sopron utca 50. Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. 1 Domokos Pál Péter Általános Iskola 1119. Budapest, Sopron utca 50. Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. 2 Tartalom AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 6 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ)

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 031202 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 4 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1. A jogszabályok jegyzéke:...

Részletesebben

A Meseház Óvoda Szervezeti és működési Szabályzata 2013. Összeállította: Förhécz Sándorné. óvodavezető

A Meseház Óvoda Szervezeti és működési Szabályzata 2013. Összeállította: Förhécz Sándorné. óvodavezető A Meseház Óvoda Szervezeti és működési Szabályzata 2013. Összeállította: Förhécz Sándorné óvodavezető 1 Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 3. oldal 1. SZMSZ célja 3. oldal 2. SZMSZ feladata 3.

Részletesebben

3.6 Az elektronikus és az elektronikus úton előállított nyomtatványok kezelési rendje. 42 3.7 Ünnepségek, megemlékezések, rendezvények rendje...

3.6 Az elektronikus és az elektronikus úton előállított nyomtatványok kezelési rendje. 42 3.7 Ünnepségek, megemlékezések, rendezvények rendje... Tartalomjegyzék 1 Általános rendelkezések... 4 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi alapja, hatálya... 4 1.2 A Szervezeti és Működési Szabályzatot meghatározó törvények és rendeletek...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÓVODA NEVE: CSODA- VÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÓVODA CÍME: 3791. SAJÓKERESZTÚR, PETŐFI Ú. 25 SZ. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Tóthné Dudás Anikó óvodavezető Kelt: 2013. január 31. A nevelőtestület

Részletesebben

Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 4 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, feladata,

Részletesebben

A Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA érvényes 2014. szeptember 9-től 1 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA Intézmény OM azonosítója:027000 Készítette: Weizer Józsefné Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 II. AZ INTÉZMÉNY,

Részletesebben

BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. OM: 028 343 5527 Bucsa, Kossuth u. 61.

BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. OM: 028 343 5527 Bucsa, Kossuth u. 61. BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM: 028 343 5527 Bucsa, Kossuth u. 61. Bucsa, 2013. március 1 Tartalomjegyzék 1. A SZERVEZETI

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Magyar Máltai Szeretetszolgálat Károly Róbert Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Közgazdasági, Idegenforgalmi Szakközépiskola és Szakiskola Gyöngyös Szervezeti és Működési Szabályzat 2 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPORTISKOLA és PEDAGÓGIAIA SZAKSZOLGÁLAT Székhelye: 2461.Tárnok Iskola u.1 Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. OM: 032357 Alapításának éve: 1994. (jogutódlással)

Részletesebben

A Goldmark Károly Művelődési Központ

A Goldmark Károly Művelődési Központ A Goldmark Károly Művelődési Központ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2009. Készítette: Csengei Ágota igazgató TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...

Részletesebben