AZ UNITÁRIUS KÖZLÖNY XLV. KÖTETÉNEK TARTALMA.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ UNITÁRIUS KÖZLÖNY XLV. KÖTETÉNEK TARTALMA."

Átírás

1 1 AZ UNITÁRIUS KÖZLÖNY XLV. KÖTETÉNEK TARTALMA. Költemények. Balázs Ferenc: Isten akaratja 218. Iskolai év elején 218. Boros Elek: A harang 170. Davies- Pálfi Márton: Rozsda 150. Deák Berta: Tanit az óra 28. A legfájóbb sikoltás 55. Miért csak százan? 90. Dobai István: Caesar akartam lenni 269. Ficke-Pálíi Márton: Három leánytestvér 145. Gál Miklós: Éjjel a temetőbén266. Dr. Gspann Károly ifj.: Az utolsó állomáson Geszthelyi Agg Remete : Takarékosság dicsérete 60. Izsák Domokos: Köszöntés 143. Ma egyebet nem csinálunk 144. Kereki Gáborné: Ima 216. Kovács Péter: A Dnyester mellett 275. Kreymborg-Pálfi Márton: Régi irás 138. Kozma Miklós: Vezess, vezess 265. Lőrinczy Miklós: Bujdosó 140. Vallomás 178. Altató 250. Őszi bánat 266. Molnárné Székely Juliánná : Üdvözlet a íöt. Püspök urnák 176. Nagy Zoltán: Őszi idö 9. Oppenheim-Pálfi Márton: Hol a szabadság 30. Pálmay Sándor: Hadd megbűnhődnöm még az életet 205. S. Sillay Erzsébet: Szeretlek édes Istenem 100. Seyer-Pálíi Márton: Mária Magdolna 4. Ürmösi Károlyné: Sándor bácsi 28. Levél a faluról 181. Vári Domokos: Ötven év fordulóján 117. Végh Mihály: Vers a torony gomjában 201. A vallás és erkölcs köréből. Dr. Abrudbányai Ede: Bezáró beszéd 81. B. P.: A lélek ünnepe 138. Dr. Boros György: Szózat a cluji unitárius főgimnázium volt tanulóihoz 54. Elnöki megnyitó 79. Imádság 242. Bibliás : Bibliai óra 11, 39, 88, 121, 184. Dr. Ferenczy Géza: Üdvözlete 83. Ferencz József: Az angol unitáriusok szemelvényes biblia kiadása 7. Gálfi Elek: Egy angol templomban 94. Dr. Varga Béla: Népegyház 141. A lélek temploma 165. A mi unitárius jövőnk 288. Történet, életrajz és rokontárgyuak. A bra ovi templomépítés folyamatban van 74, 238, 258. A 80 évesdr. Bo-

2 II UNITÁRIUS KÖZLÖNY 1935 ros György püspök ünneplése 110, 111. A londoni Channing iskola 50 éves jubileuma 119. Dr. Boros György: November 15-én 262. Száz éve 202. Bálint Ödön: Az unitárius templom védelme 206, Farczádi Sándor: Kisgyörgy Sándor emléke 71. Ferencz József: A magyarországi unitáriusok 98, 132, 151. Dr. Drumond ]akab 139. Hall Alfréd 62. Dr. Gál Kelemen 244. Hall Alíréd és Stejskal józsef körútja 242. Husz ]ános és követői 285. Kapcsolat a cseh szabadelvű egyházzal 243. Kővári Jakab: Templomszentelés 211. (KI.) józsef János 98. Két adat a raresi egyházközség életéből 97. Marosi Márton: Pap Sámuel 263. Pálffy Ákos: Nagy Ferenc 219. Pálffy Ákos kibucsuzója 231. Ürmösi Károly: Emlékezés egy igaz emberről 25. Ürmösi józsef: Pálffy Ákos 182. S. Nagy László : Két véndiák találkozó 190. Sándulesti templom- és harangszentelő ünnepély 168. Péter Sándor: Egy hűséges tanitó képe 123. R. M.: Templomszentelés Bihorban 113. Gyakorlati kérdések. B. P.: Az egyházi életről 86. Dr. Boros Gy. püspök: Új évi üdvözlet 2. Főpásztori levél bucurespti híveihez 3. Boros György tanár: Gazd. isk. kérelem falvainkhoz 255. Egy th. hallgató: Az U. I. T. missziós kirándulása 128. Jakab Miklósné özv.: Siketség 34. Fekete Lajos: Unitárius lelkészek konferenciája 232. Deák Berta: Vájjon mi lesz a gyermekből 157. Kővári Jakab: Női lelkészek 56. Fuvolák és harsonák hangja 267. Lelki pásztor: Kedves Hugóm 126. Pál Tamás: Egy szép cselekedet 72. S. Nagy László: Hol vagytok ti unitárius férfiak? 248. Sz,- I. S.: A lelkész, mint lelki orvos 31. Dr. Zs. K.: Mene, mene, tekel ufarszin 58. Tűzhely mellett. Gyallay Domokos: A hitehagyott ember ármánykodása 145. Kiss Tihamér: Egy megvalósult álom 177. Szent-Iványi Sándor: Nőlelkészek 4, 29. A természet világából. Dr. Ferenczy Sándor: Nyulvadászat a Székelyföldön 16. A vizözön mai szemmel nézve 47. A mi vérünk 63,130,159. Erdély fürdői 185. Lőrinczy László : Mindennapi kenyerünk 44. Nők világa. Főtitkári jelentés 13. Ch. H. O.G. Sharpé Emilia 14. Karácsonyfa ünnepély 13. A diciosánmartini művész estély és nőegyleti hivek 15, 71. Üdvözlet Plainfildből 41. Főtitkári jelentés a körök munkásságáról 41. A cluji Nőkszövetségének hirei 45. A nők munkájáról beszámoló 91. Keresztély Irma: Üdvözlet Abessiniából 149. Templomi hangverseny 150. Női háztartási tanfolyam 150. Id. Gvidó Béláné: Megnyitó beszéd 179. jelentés a treiscaunei kör Nősz, működéséről 224. A treiscaunei köri Nősz évi közgyűlése 227. Cheiai unitárius Nőksz. ünnepélye 229. Odorheiköri Nőkszövetsége kiállítása 229. Figyelő: Beszámoló a harmadik női gazd. és házt. tanfolyamról 251.

3 1935 III Akaró: Szeptember végén 254. Figyelő: Beszámoló a D. F. U. N. 0. Sz. jub. közgyűléséről 293. Egyleti élet és munkásság. Szent-Iványi Sándor: javaslat téli programmunknak egészségügyi előadásokkal való kiegészítésére 19. Dávid F. templomi ünnepély Aldean és Martinusban 201. A központi D. F. E. I. Kör előadása 201. Dr. Küttel Lajos előadása 21. A D. F. E. kulturdélutánok 21. A D. F. E. I. Kör és Nőkszövetsége ismerkedési délutánja 21. Presbiter: Laborfalvi kulturház 22. Vallásos estély diciosánmartinban 23. K. G. Bihari hirek 23. Cserkészcsapat Clujon 23. Szerk. üzenetek. Nyugtázás 24. Kossuth Lajos vallásos nézetei (Kovács Kálmán előadása) 37. Egyletünk ötvenedik évi közgyűlése 53. Nőegylet főtitkári jelentése 13, 68. Kulturdélutánok 101. Ifj. táncestély 102. Az irod. társaság közgyűlése 104. Személyi hirek 104. Egyleti élet Iaraban 193. Lőrinczy M.: A gáláteni nagy napok 256. A felsőfehérköri ifjúsági nap 257. Dr. Boros Györgyné: Elnöki megnyitó 285. L. M. : Tanitói közgyűlés 300. Nagy S,: Unitárius nap a tárnavai körben 305. Ferencz József emlékünnepély Budapesten 305. D. F. E. munkája a központban 302. Egyházi és iskolai hirek. Egyházi Főtanács 75. Teaestély Cämpia-Turziin 75. Bölöni Nagy Józsefné alapitó tag 75. Darkó Béla eljegyzése 76. Az Unitárius Egyház főtanácsi gyűlése 84. Lelkészkör közgyűlése 86. Br. Orbán B. önképzőkör dalestélye 103. Petroseni egyháztárs. mozg. 105, 106. A cluji falusi ifjúság műsoros estélye 107. Ferencz József emlékünnepély 153. Filep Andor kinevezése 163. Iskolai ünnepélyek 164. Püspöki vizsgálat a Homoródmenti egyh. községekben 172. Pályázat az I. G. Dúcai téli gazd. ig, állásra 200. Vegyes közlemények. Pályázathirdetés a teol. akad. gyakorlati tanszékre 61. Bajkó E.: Kovács Pál képkiállitása 10. Az Unitárius Iratterjesztőnél beszerezhető nyomtatványok 34. Külömbözeti vizsgálat (Burján Gy.) 49. Középiskolai vallástanári vizsgálat 50. Balázs F. szabadsága 50. Fülöp Zoltán áthelyezése 50. Az Unitárius írod. Társaság pályázata 89. Húsvéti köszöntők. Versek. 96. Gál Ernő és Nagy Szendi házassága 135. Gyallay Pap Sándor és Elekes Judit eljegyzése 135. Fülöp Zoltán áthelyezése, Fekete József nyugalomba vonulása, Péterfi Mihály kinevezése, Szerk. változás 135. Tízesztendős érettségi találkozó 192. Osztálytársak 25 éves találkozója 192. Teológiai Akadémia évzáró ünnepélye 194. Lelkészi konferencia 196. Tájékoztató a főgimnáziumba való felvételre 197. Unitárius istentisztelet Debrecenben 239. Unitárius egyház vendégei 239. Boros Sándor házasságkötése 240. Unitárius gazdasági iskola 240. Cluji unitárius főgimnázium tájékoztatója 240. Az ádámosi papi állásra pá-

4 IV UNITÁRIUS KÖZLÖNY 1935 lyázathirdetés 254. Alapító tagok névsora 279. Merestii egyházközség felhívása 289. Templomszentelés Aldean 283. Külföldi tanulók 284. Nyári vallásos tanfolyam Svájcban 161. Unitárius és szabad keresztény egyházak évi nagygyűlése 161. A londoni Channing iskola 50 éves fennállása 162. Dr. Drummond ]akab, Dr. L. Cornish 162, Dr. Mikó Imre: Külföldi unitáriusok 188. Irodalom. Könyvismertetés. Szent-Iványi Sándor : Világosság felé Simonyi György: Kovács Péter: Gyónás 18, Gálffy Mózes: Erdő jános, az erdélyi fiatalok 52. Szentmártoni Kálmán: János Zsigmond élete 73. Benczédi Pál: Dávid Ferenc-Egylet története 260. Gyallay Pap Sándor: Fekete kalászok 260. Figyelő: Az unitárius népnaptárról 259. Dr. Gál Kelemen: A kolozsvári unitárius kollégium története 199. A nyelvtisztaságra való nevelés 237. Dr. Lévay Lajos: Br. Orbán Balázs szülőfaluja 237. Buday-Ortutay: Székely népballadák 298. Dr. Lévay Lajos: Székely betlehemes játék és lakodalmi ének 298. Benczédi Pál: Az unitárius hitelvek kifejlődése 299. Szent-Iványi Sándor: Világosság felé Gyászhirek. Tóth György 1,5. Kisgyörgy Sándor 50. Nagy Ferenc 50. Bartók Endre 51. Lőfi Ödönné Ferencz Zsuzsa 51. Özv. Böjthe Mózesné sz. Kövér Ágnes 83. Özv. Lukács Zsigmondné 136. Özv. Sándor ]ánosné 136. Dr. Engel Gábor 221. Miss Hellen Brooke Harford és Miss Florence Hill 274. Dr. Kissolymosi özv. Gyergyay Árpádné 199. Szabó józsefné 200. Ma.: Lőrinczy Géza (nekrolog) 247. Özv. Sebe Jánosné 248. Pap Zsigmondné 248. Özv. Vaska Béláné 248. Bán G. Lajos 292. Képek. Sharpé Emilia 1. Dr. Boros György püspök 109. A bihori uj templom 113. Derzsi Gábor 123. Ifj. táncestély rendezősége 102. Pálffy Ákos 182. Hesdát patak partján Bors Mihály menedékháza 186. Részlet a Retyezátból 187. Dr. Hall Alfréd 201. A cráciuneli unitárius templom 207. A chenu i templom 113. Odorheiköri nőszöv. vezetősége 231. Dr. Gál Kelemen 245. A női háztartástan résztvevői az unitárius püspökkel és a vezető tanárokkal 252.

5 CENZÚRÁT. XLV. évf. Ciuj-Kolozsvár, január. 1. szám. UNITÁRIUS KÖZLÖNY AV\LiÄS05 É5 EVLKÖLCSŰS ÉLET ÉBRESZTÉSÉRE Alapította: Dr. BOROS GYÖRGY. Sharpé Emília

6 2 UNITAKI US KÖZLÖNY Sz.: U. P. A főpásztor ú év! köszöntése és intése unitárius híveihez. A nagy apostol, Pál intését veszem ajkamra és küldöm ti hozzatok, kedves unitárius hiveim és testvéreim az Ürban: Vigyázzatok, álljatok meg a hitben, legyetek férfiak, legyetek erősek A mi hitünk Isten különös ajándéka, amely hajdan kitöltetett Dávid Ferencre épp úgy, mint az első pünköstkor az apostolokra, akik kezdének szólni tüzes nyelveken. Nem betűkben foglalt parancs, hanem ajándék Istentől. Szép, édes, ragyogóbb az aranynál, tisztább a gyémántnál, mert szivünkben gyökerezik és lelkünkből táplálkozik. Azért fohászkodunk az apostol szavai szerint: Az Istennek legyen hála az ő kimondhatatlan ajándékáért." (2. Kor. 9. r. 15.) Tudtotokra adom atyámfiai, hogy az emberek milliói iölismerték már a mi hitünkben rejlő drága kincset és az Öceán szigeteitől a szárazföld országain végig messzi északra, sokan gyönyörködnek benne, mert nem a félelemnek lelkét adta nekünk Isten, hanem erőnek és szeretetnek és jóságnak lelkét (Tim. 1. r. 7.). Nemzetközi tanácsban vagyunk egyesülve és a kopenhágai népes gyűlésen választott elnökünk (Hall Alfred angol lelkész) lelkes szavakban küldi szót békés és jóakaratú izenetét: mert mit ér e földön valamink, lia béke nincsen". Tudtotokra adom, kedves hiveim, hogy a beállott új esztendőben nagy öröm fog érni, mely mindnyájunk öröme lészen: meg fog jelenni drága Kollégiumunk, a Dávid Ferenc és Brassai Sámuel iskolájának a története Dr. Gál Kelemen tollából. Most jelent meg a nagy fejedelem János Zsigmond élete Szentmártoni Kálmántól. Ezeknél becsesebb újévi ajándékot nem tudok elképzelni számotokra. Most pedig imádkozzunk buzgó szívvel, hogy Isten óvja meg hazánk és az egész világ békéjét. Kérjük az égi Atyát, hogy egyházunk kicsinyeit és nagyjait áldja és tartsa meg az új esztendőben, hogy építhessük Isten országát itt a földön a jó Jézus evangéliuma szerint szeretettel, egyetértéssel. A jó Isten gazdag áldása legyen a mezőkön, a kerteken, ő

7 1935. UNITÁKIUS KÖZLÖNY 3 adjon erőt a munkás kézbe, hogy 1935 mindnyájunk számára legyen boldog lij esztendő. Fogadjátok és közöljétek a távolbanlevőkkel főpásztori köszöntésemet. Dr. Boros György, püspök. Főpásztori levél bukaresü híveimhez. A közelgő új esztendőt szeretném nyugodttá és boldoggá varázsolni számotokra. Ti mindannyian elköltöztetek a megszokott édes otthonból, oda,, hol biztosabb megélhetés kínálkozott számotokra. Azt is mondhatnám, hogy felültetek a szerencse ke re kére, amely forgandó s nem [mindig hozza azt, amire vágyunk.nagy öröme és boldogsága volt szívemnek, midőn rendes lelkészt küldhettem hozzá,tok Lőrinczy Dénes atyámfia személyében. Többször tanácskoztam vele és elég jól ismerem baja ivókat, de örömmel láttam híveink tekintélyes számának adakozó- ós áldozókéözségét is- Szép és dicséretes dolgok vannak följegyezve jegyzőkönyvetek lapjain..nem könnyű kezdőnek lenni, de dicsőség, ha sikert érhet el. Ti már eljutottatok a félsikerig.'a többi magától fog következni. Közelebbről értésemre esett, hogy bántólaig hatott reátok a püspöki titkárnak egy névtelen bukaresti levélre, az én tudtomon kívül, írt nyílt levele, amelyben a névtelen levéllel úgy foglalkozik, mintha azt valaki közületek írta volna, holott aa egész rosszindulatú beleszólás volt olyan dologba, amely nem tartozik bukaresti híveinkre. Sajnálom, hogy megtörtént s a magam részéről biztosítlak mindnyájunk együttérzéséről, őszinte érdeklődéséről. Kérlek, feledjétek el s megkezdett szép munkátokat folytassátok lankadatlan kitartással és a siker reményébe vetett bizalommal. Az új esztendőre kérem a jó isten áldását és segedelmét min dny áj atokra. Vagyok és maradok főpásztori szeretettel: Dr. Boros György, püspök.

8 4 UNITAKI US KÖZLÖNY (Speyer Leonora verse.) Azt hiszem én, Mária Magdolna Éppen ebédre tért be, Üres keblén ezernyi ékszer S tüzelt, sütött a térde. < Azt hiszem, ott Mária Magdolna Megállt káprázó szemmel: Hol láttalak én valahol már?" Magdolna" szólt az Ember. Azt hiszem, ott Mária Magdolna Leomlott csúszva térdre, Elsírta minden bánatát, míg Szívére szállt a béke. I Azt hiszem, csak Mária Magdolna, Ki ott ebédre tért be, látta, hogy lesz kenyérből, borból Megváltó, boldog béke. Azt hiszem, ez Mária Magdolna Igaz históriája. A Szentkönyv másképp tudja tán, de én Én így emlékszem rája. Nő-lelkészek. Angolból: Pálffi Márton. Négy évvel ezelőtt vette fel Teológiai Akadémiánk az első női hallgatót. Ma már négyen vannak eme lelkészképesítő főiskolán, kik közül egyik folyamán végezni fog (Isten segítségével!) Mindannyiunk kérdése: mi fog történni vele? Kap-e, kaphat-e állást és milyent 1 Ha a lelkészképesítő oklevélre gondolunk, melyet a még hátralevő vizsga után kapni fognak, ez oklevél alapján jogilag ugyanolyan lehetőségek nyílnak meg majd előttük, mint a férfihallgatók, illetőleg lel kész-jelöltek előtt. Az a kérdés, helyes-e (általában és ma különösen) megengedni: hogy 1. nők, bár palásttal a vállaikon, szószékre lépjenek, 2. önálló (parochus)

9 1935. UNITÁKIUS KÖZLÖNY 5 lelkészként mindennemű lelkészi munkát végezzenek és 3. a lelkészi pályán is versenyt indítsanak a férfiakkal. Minthogy főhatóságunk még ez irányban végleges határozatot nem hozott, úgy érezzük, lapunk feladata, hogy ezt a kérdést egyházunk teljes nyilvánossága előtt fölvessük, az esetleges, de az ezúton is kért és várt hozzászólásokat közöljük s e vita rendjén olyan helyzet kialakulásához nyújtsunk segédkezet, melynek ismeretében főhatóságunk nemcsak jogilag helyes, hanem egyházunk közvéleményének ismerete alapján, a gyakorlati élet követelményeinek is megfelelő határozatot hozhat. Minden lehető alkalmat megragadtam az utóbbi néhány év alatt, hogy vezetők és hívek, városiak és falusiak, lelkészek és tanítók véleményét kikérjem e kérdésben, mert hiszen mindannyiunknak éreznünk kell, hogy ez a probléma egyházunk életében igen-igen nagy fontossággal bir. Amint várni is lehetett, egymástól homlokegyenest ellenkező véleményeket kaptam majd mindenütt, a legteljesebb helyesléstől, az aranyközépút hangoztatóin át a legszenvedélyesebb tiltakozásokig. Ismertetek három álláspontot, melyek mindenike egy-egy túlzó felfogás iskolapéldája. 1. Ha az unitárius vallás tényleg liberális, szabadelvű kereszténység, amint hirdeti, akkor még kérdezni sem szabad a fenti három kérdést, annyira magától értetődő rajok az igenlő felelet. A nők ép olyan Isten-teremtményei, mint a férfiak^ ma már annyi más pályán egyenlő jogokkal és lehetőségekkel rendelkeznek a férfinem t mel, természetes hát, hogy a lelkészi pályán is meg kell adni számukra ugyanazokat a jogokat és lehetőségeket, mint a férfiaknak. Ez a felfogás annak az eszményi" (igazabban: felületes) >szabadelvüségnek az álláspontja, mely egy elméletileg elgondolt világrendet szeretne az életre rábizonyítani, amely azonban magát az életet nem ismeri. Ebbé a szabadelvüségbe majd belepusztult a XIX. századvégi protestántizmus s nálunk még mind máig egy levegőben lógó, tintaszagú élet hirdetésével tűnik ki. Alapvető tévedése, hogy a nőt ép olyan lénynek tartja, mint amilyen a férfi. Ez a tétel hamis: 1. biologiai, 2. lélektani és 3, társadalmi szempontból. Kell-e ma, a természettudományok hatalmas kivirágzásának korában bizonyítani még, hogy a nőt más célra teremtette az Alkotó, mint a férfit! A nő új életet hoz létre s egész szervezete, minden kis sejtje arra a feladatra alkottatott. Ezzel összefüggésben van idegi, lelki élete, valamint a társadalomban elfoglalt helye. Fel nem ismerni a nő bár magasztosabb, de más irányú hivatását annyi, mint behunyni szemeinket a tudományok tanításai és a tények előtt. Bizonyos lelkészi feladatok elvégzésénél amúgy is látszik annak a lehetetlensége, hogy a nők ugyanazt a hatáskört nyerjék el, «mint a férfiak. Aki pedig mélyebbre néz, a lelkészi munka állandóságot, kemény elhatározást, egyformaságában nagy idegerőt kívánó folytonossá-

10 6 UNITAKI US KÖZLÖNY gánál is fel fogja fedezni az érzelmibb berendezésű női lélek elégtelenségét arra, hogy egyes-egyedül egy egyházközség lelki, gazdasági és társadalmi vezetője legyen. Sajnos, e lap hasábjain nem mehetünk bele a női élet orvosi szempontból való tárgyalásába, de annak a férfiétől való különbözősége s emiatt rendkívüli helyzeteket és bánásmódot kívánó természete mindannyiunk előtt ismert. Már pedig a lelkész mindighívei szempontját kell, hogy szem előtt tartsa s a maga nehézségeit háttérbe kell szorítania. 2. A másili végletekben mozgó álláspont szerint: minthogy a fentiek így vannak és mert már Pál apostol megmondotta volt, hogy az asszony hallgasson a gyülekezetben",, nőket egyáltalán nem szabad a lelkészi pályára engedni.. Olyan kitételeket is hallottam, hogy én olt hagyom azt a vallást, ahol az asszony dirigál", meg a szoknya nem fér össze a Bibliával" stb. Ez az álláspont megfeledkezik arról, hogy a nő munkáját, mint tanítóét pl. igenis elfogadja. Már pedig a hittantanításánál a nők még sikeresebben működhetnek, mint ha pl. a számtant tanítják. Ugyancsak elfogadja ez az álláspont a nők-szövetsége jótékonykodó munkásságát is. Már pedig a nőlélkész, ha erre az Akadémián előkészül, csak még tökéletesebben fogja végezni ezt a munkát, mint a háztartásban elfoglalt és erre különösképen fel nem készült nőszövetaégbeli nőtestvérei. Hasonlóképen állunk a nő.és gyermek-betegek látogatásával, városokban a háztartásbeli alkalmazottak lelkigondozásával stb. stb. Határozottan vannak, olyan lelkészi feladatok, melyeknek a férfi lelkész nem tud százszázalékosan megfelelni. Ezért alapították a katholikusok a különböző szerzetes-rendeket (s különösen a Szociális Misszió Társulatot), a reformátusok a diakonissza intézményt. Külföldön az ú. n. társadalmi munkások végzik ezt az ágát a lelkészi mim kának - nagy sikerrel. (p 0 iyt is-öv.) Sz. E. K. T. Pályázati hirdetés. E. K- Tanács pályázatot hirdet a Teologiai Akadémiánál az E. Főtanács döntésétől függően betöltésre kerülő gyakorlati tanszékre. Az akadémia szabályzata bekezdése szerint választhatók azok, akik teológiai tanári képesítő vizsgálatuk letevése előtt vagy után legalább 2 évig egyházi vagy képesítésüknek megfelelő állást töltöttek be. Az. E. Főtanácshoz címzen dő folyamodások, amelyben a nős pályázók feleségük unitárius voltát is igazolni tartoznak, az akadémia igazgatóságához nyújtandók be 1935 január 20-ig. Az Unitárius Egyház Képviselő Tanácsának 1934 december 13-án tartott üléséből. Dr. Boros György Dr. jviikó Lőrincz,. püspök, elnök. e. titkár, előadó.

11 1935. UNITÁKIUS KÖZLÖNY 7 A GOLDEN TREASURY OF THE BIBLE. Az angol unitáriusok szemelvényes bibltakiadása. Amikor az első magyar unitárius akadémiták Taylor, Drummosnd és Martiraeau idejében elsőizben pillantottak bele az angol unitár izmus szellemi életének mélységeibe, annak súlya és tekintélye az egész angol nemzet vallásos és társadalmi életére kihatással birt. Az a megpróbáltatás, mely a kontinentális államok egyházait a világháború alatt és után érte, angol földön már hamarább jelentkezett & a hanyatlás, visszafejlődés és stagnálás jeleit az összes angliai egyházakban már a XX. század elején szemlélhetjük. Ez a megpróbáltatás, melynek legjellemzőbb tünete a vallási élet dolgai iránt való legteljesebb közönyösség, angliai unitárizmusunk gyülekezeteit is keserves megpróbáltatásokban részesítette. Ä gyülekezetek és a hi vek lélekszámában állandósulást, sőt apadást is tapasztaltunk, a vallásoktatásban részesült gyermekek száma 1900-ban körül van, mely év alatt felénél is kisebbre zsugorodik össze. Mindezek mellé járul még az is, hogy bár sokan vannak szorgalmas munkások: Carpenter, Gordon, Street és társaik, nincsenek olyan kimagasló tekintélyek, mint MartineaiU, akiknek szellemi fénye az egész angol vallásos életet bevilágítsa. Angol unitárizmusunk súlyában csökkenve a haladás helyett, az állandósulás és színtelenedés hosszú esztendeit éli. Az élet szellemi arcának újjáébredését csak jóval a világháború befejezése után figyelhetjük meg. A felébredő munkakészség egy táborba tömöríti azokat, akik az, unitár izmus szellemében harcolnak s 1929-ben megtörténik a két társulat egységesítése, melynek jótékony hatása nemsokára többféle vonalom megmutatkozott. A gyermekek vallásos nevelését teljesen átreformálják, új könyveket adnak ki s ana már ott tartanak, hogy újra kb gyermek részesül unitárius vallásos nevelésben. A gyülekezetek belső életében élénkülést találunk, az egyesületek élete lassan újra feléled, s ezt különösen a gyermekek és idősebbek nyar altatását célzó intézmények létesítésénél figyelhetjük meg. Aiz ifjúság szervezése fiatal lelkészek munkája következtében, válságos fejlődésen keresztül eljut odáig, bogy húsvétkor megtartandó első nagy konferenciájukra már mostanig kb. 500 jelentkezés történt. A szellemi élet élénkülését jelenti az egyház hivatalos hetilapjának újjászületése, mely 1932 óta L. Bolton fiatal londoni lelkész szerkesztésében változatos és gazdag tartalommal, bátor magatartásával, függetlenséget biztosított önmagának & példányszámban megnövekedett. Ennek a fejlődő és újjászületése felé haladó unitárius szellemiségnek egyik hatalmas bizonyságtétele az az egyezerszázoldalas munka, mely karácsony előtt- piacra hozta az első unitárius munkások által sajtó alá rendezett szemelvényes bibliakiadást. Rowe Mortimer lelkész angliai unitárius testvéreink egyházi egyházi központjának titkára, aki 1929-ben magyar unitárius

12 8 UNITAKI US KÖZLÖNY testvéreit is meglátogatta, lelkét ós életmunkiáljánák hosszú esztendeit adta bele a nehéz, fáradságos és hosszadalmas, felelősségteljes munkába. A munkát Mc Laehlan a manchesteri Unitarian College igazgatója ós Tarrant, a londoni egyetem görögnyelvi előadója segítségével rendezte sajtó alá- A munka tetszetős, szép, könnyen forgatható és jól olvasható kiállításban az ószövetség egyharmadát, az újszövetség ötnyoleadréözét és az apokrif us irodalom válogatott fejezeteit tartalmazza. Az ószövetségi könyveket a szokásos sorrend helyett három csoportba sorolva: történeti, prófétai és bölcseleti munkák; a lehetséges történeti és logikai sorrendben adja közre, kihagyván Eszter könyvét, a harmadik mózesi és a Krónikák könyve legnagyobb részét, valamint mindenütt azokat a fejezeteket, és kisebb részleteket is, melyek a hétköznap embere számára előtanulmány nélkül nagyon keveset jelenthetnek. A prófétai könyveknél a sorrendet a történeti egymásutániság határozza meg, s így részekre bontódik Ézsaiás könyve, melynek egyes részei különféle korok szerzeményei. Az ószövetség eredetileg kötött különféle korok szerzeményei. Az ószövetség eredetileg kötött formában írt részeit, ott ahol erre a fordítás módot ad, szintén versalakban adja közre. Az ószövetségi könyvek közé besorolva a történetiség sor rendjében találjuk meg az apokrif us irodalomból választott részeket: Ezsdrás I. és II. Makkabeus 1., Ecclesiatious, Salamon bölcsessége és Tóbit könyveiből. Az újszövetségi részben Máté, Márk és Lukács evangéliumainak szövegét synoptikusan, együttesen adja; teljesen csak János HL és III. levelei maradnak ki, a páli levelek megrövidülnek és a régi sorrend helyett a lehetséges történeti sorrendben következnek. Nyelvében a szöveg legnagyobb részben az angol revideált bibliakiadás szövegét követi, ahol azonban a modern bibliatudomány kívánalmai változtatást kívántak meg, ott ez is megtörtént, mely különösen a megérthetést segíti elő. Ezt leginkább íi páli leveleknél figyelhetjük meg. A munka elhagyja a biblia szokásos fejezetekre és versekre való felosztását, helyette a logikai megértés diktálta fejezeteket létesítettek, melyeket rövid fejcímekkel láttak el. A fentebbi fejtegetés ós néhány megjegyzés nem akarja a munka megbírálását elvégezni. Igazi és alapos komoly bírálatot, majd akkor írhat valaki, amikor hosszú hónapokon keresztül gyakorlatilag is meggyőződött a munka használhatóságáról és értékéről. A könyvet, a különben gazdag angol theológiai könyvpiac érdeklődéssel fogadta s a napilapok is megemlékeztek megjelenéséről- A nálunk is ismertetett liverpooli vita óta ez a második alkalom, amikor az angol közvélemény az angol unitáriusokról a napisajtóban is olvashat. Ha ez a könyv az angol ember kezéből jó húsz-harminc évvel ezelőtt kihullott mindemikpi olvasmány szolgálatát betöltő biblia helyét el tudja majd egykoron

13 1935. UNITÁKIUS KÖZLÖNY 9 foglalni, akkor az angol unitárius szellemiség mai életének egyik hatalmas és erőteljes tényezőjévé válhatik. Befejezésül pedig, még egészen röviden, egy megjegyzést. Lelketboldogító örvendetes jelenség, hogy a magyar imitárizmus szellemi újjászületésén munkálkodó fiatal lelkészek e munka elkészültével majdnem egyidejűleg novemberi dombói találkozójukon munkaprogramjukba iktatják a magyarnyelvű szemelvényes biblia kiadását. A feltörekvő élet előtt nincsenek korlátok. Az, újjászületés, felé siető egyetemes keresztény unitárius szellem hordozói lélekben találkoznak, és együttmunkálkodnak a szebb jövendő építésén. London, 1935, újév hetében. Ferencz József. Öszi idő. Köd eső hull, őszi Idő, Mintha gyászfátyolos volna a temető- Minden kereszt, minden sírkő Az életért harcolók helyét jelző, Egy-egy magános tanú. A kopasz fák égnek meredő ágai, Mint istenkereső kezek Remegő ujjai, várják A tél elszenderítő álmát. Majd lehull a hó, Az édesníeséjü nagyanyó Hangtalan zenéje altató S betakarja a szunnyadó Fákat, És a keresztfákat, kopjafákat. Ilyenkor, ha kimégy a temetőbe Kezeid kulcsold imára össze. Ne ejts el egy hangos imaszót se, Nagy hallgatásod legyen az imád, I<jy leli meg lelked nyugodalmát. Nagy Zoltán id.

14 10 UNITAKI US KÖZLÖNY Kovácsi Pál képkiálliiása. Kovácsi Pál nevét, valljuk be őszintén, nem ismertük e hónap elején megnyílt tárlatáig. És ennek egyedül ő volt oka, aki éveken át visszavonultan, szinte titokban dolgozott, hogy megjelenése aztán annál inkább meglepetést keltsen. És valóban így is történt. Valóban meglepetésként hatott, amikor hetekkel ezelőtt gyűjteménybe szedve közönség elé állított festményeit: iine itt vannak, bennük van életem minden öröme, bánata, problémája. Alaposan végignéztem a kiállításra került gazdag anyagot; közelről, messziről, nyugodtan, hosszan, senki sem zavart és Kovácsi Pál: Nagybányai táj. senki sem siettetett. Csupa frisseség, puhaság, derű, csupa élet. A legegyszerűbb is, a legvéznább virágszál, amire az életben rátaposunk, a Kovácsi ecsetvonásaiban szinte élményként hat s amitől az életben elfordítjuk a fejünket, azt az ő képein csodáljuk és szeretjük, pedig nincsenek megszépítve, éppen olyan szegények és elhagyatottak, akár a reális valóságban. Teljesen tisztában van a színek kezelésével és a valőrök kihozásával. Témáját kedvesen, meleg tónusban tudjuk előadni. Sem többet, sem kevesebbet nem mond, mint amennyi elegendő ahhoz, hogy magát kifejezze és a szemlélőnek élvezetet nyújtson. Tájképei, a napfoltos nagy mezők, erdei részletek, mind szépek, portréiban pedig lüktető, eleven élet van.

15 1935. UNITÁKIUS KÖZLÖNY 11 Ahogy a képrengetegben sétálok, vizsgálom, hogy melyik műfajban erősebb a művész, a tájkép, portré, csendélet, vagy zsánerkép-kompozícióban, a eeruzarajzban vagy a széntrajzban, Ügy találóan, hogy egyformán nra az ecsetnek, ceruzának és a szénnek. Megkérdeztem Kovácsi Pált, hogy mik a tervei 1? Nem szándékszik-e külföldre menni, látni, tovább tanulni. Jelenleg nem. Nem mintha nem vágyakoznék, például Olaszországba, de ez az óhaj csak hiábavaló energiapazarlás lenne most az ő részére. Majd később, lehet. Most itthon marad és dolgozik a megélhetésért, a családjáért. Munka közben, mondta, eltűnik körülötte minden prózai, minden köznapi valóság, csak a képei élnek és bennük az álom-világ... Unitárius íesitőtestvérünk kiállításéinak ezt a méltatását az Erdélyi Szemle engedélyével közöltük. Bajkó Erzsébet Első héten olvasd: 98. zsoltárt. Karácsonyi ünnepek multával ne feledjük el Jézust., aki az ünnep igazi tartalma. Nélküle az ünnepi készülődés és az ünnepet betöltő hangulat csupán külsőség, amely semmivé foszlik, mihelyt a naptár betűi feketére változtak. Az igazi közeledés, az igazi ráismerés ideje csak most következik, amikor a hétköznapok szürkeségében kell felfedeznem Jézust. Tudok-e mindennap Jézusra gondolni, tudok-e mindennap az égre tekiteni, még ha felhőkkel van is borítva. A kalapács ütését át tudom-e alakítani harsogó zenévé, klirtzengéssé és tengerzúgássá, amellyel a zsoltáros énekelte meg új énekben Isten nagyságát és az ő szabadításának boldog tapasztalását! Isten szabadítót küldött Jézusban. Érzed-e testvérem ezt mindennap? Bízol-e benne, hogy testi és lelki nyomorúságaid közepette van valaki, aki segítségedre jön mérhetetlen tapasztalatával és az emberi élet titkainak roppant ismeretével? A hétköznapok kérdése ez, nem az ünnepeké. Gyorsan felelj rá, mert különben csak az ünnepek kereszténye maradsz, ilyenre pedig nincs szükség, mert ilyen úgyis sok vam. Második héten olvasd: Lukács ev. 4. rész Kicsoda hát a mi Jézusunk, akinek képét, akinek alakját, akinek lelkét mindennap szemünk elé kell tartanunk? Kicsoda az a tükör, akiben mindennap magunkat kell, hogy megnézzük? Ő maga mondta meg a názáreti zsinagógában, mikor Ézsaiás próféta szavai t saját magára alkalmazta. Ö az, akin az Ür lelke van, ő az, akit

16 12 UNITAKI US KÖZLÖNY az Isten kent fel az evangélium hirdetésére, a töredelmes szívűek gyógyítására, a vakok megvilágítására, a lesújtottak vigasztalására. így mondja ő magáról, aki lelke mélyén hallotta a roppant hívást, amely ellenáll hatatlan volt. így mondja ezt ő, aki tudta és érezte, hogy mindéin tettében, minden szavában egy nála hatalmasabb erő, egy roppant szeretet, egy végnélküli könyörület, és kimeríthetetlen segítő akarat nyilatkozik meg: az Isten. Valóban ezen csak álmélkodni lehet, vagy bosszankodni. Ki ez, aki így mer beszélni: nemde a József fia? Azé test szerint, de lélekben sokkal több. Mi tartozzunk az álmélkodókhoz és kiáltsuk boldogan: Te az Isten fia vagy! Harmadik héten olvasd: Lukács ev. 5. rész Akinek olyan lelki erőt adott az Isten, mint Jézusnak, annak megvolt a hatalma hozzá, hogy a vámszedőnek azt mondja: kövess engem. Te bűnös, hagyd el bűneidet s e pillanatban légy tiszta. Én: a tisztaság hívlak s ki a nagyobb erő a világban: a világosság vagy a sötétség? Mondhatja-e az esti lepke a gyertyának: ne vonzz, mert elveszek? Mondhatja-e a tenger hala a fényesóvának: ne bűvölj, mert hálóba kerülök? Mondhatta-e a bűnös a sugárzó tisztaságnak: Távozz tőlem, mert elvesztem összekaparintott egész gazdaságomat. Nem, nem, ezerszer nem. Szédült, beleszédült, mint elvarázsolt szörny a szabadító Mester karjaiba. Egy pillanat csodája volt. Lehullt az, álarc, a bűnnek gonosz varázslata alól előtűnt az ember, az igazi ember, a tisztaságot, a fényességet szerető embert. Csak egy rázkódás és ragyog az arc és a kéz többé nem nyúlik görbe ujjakkal mások zsákjába, mások zsebébe. Jer és kövess engem: érn a beteg orvosa vagyok s neked nagy szükséged van orvosra, És kezed nincsen-é testvérem? Negyedik héten olvasd: Lukács ev. 6. rész Nagy sokaság ismeri már az erőt, amely Jézusból származik. Már nemcsak egyes bűnösök számára szabadító, hanem egész tömegek, nagy társadalmak megmentője a názáreti Mester. A jó hír hirdetője, az igazság letéteményese, akinek ajka mozdulatát»sóvárogva várják a milliók. S nein hiába várják, mert amit mond, megváltás az egész emberiségre. Szegényekre és gazdagokra egyaránt- Boldogok ti szegények: mondja szelíden, mert titeket nem rontott meg az arany csengése s ti a ti egyszerűségetekben hallgattok az égi szózatra. Jaj nektek gazdagok, ha az arany zenéje elbódított benneteket s nem halljátok meg a magasságok üzenetét: Istennek beszédét hozzátok. Szegény és gazdag így találkozik egy gondolatban: Isten országában. Aki nem szolgália ezt, az nem méltó Jézus barátságára. Az kivettetik a külső sötétségre, ahol éhség, szomjúság és sírás lesz osztályrészük. Mert csak a tisztaság, csak a Jézus követése emel fel oda, ahol a Menny Királyával egy asztalnál közös lakomán olthatja éhségét és szomjúságát az ember örökkévaló, tiszta örömök halk zenéje mellett. (Bibliás.)

17 1935. UNITÁKIUS KÖZLÖNY 13 A D. F. Unitárius Nők Orsz. Szövetségének hivatalos rovata- A kolozsvári Nők Szövetsége december 23-ikán d. u. karácsonyfa ünnepélyt rendezett, elemi iskoláink tanulóinak részvételével. Utána mintegy 60 sízegénysorsú család gyermekei kaptak ruhát vagy cipőt. Mindazoknak, kik karácsonyi gyűjtésünkhöz nagylelkű adományaikkal hozzájárultak, ezúton is hálás köszönetet mond a Választmány. Kérjük a még künn levő 1934-es perselyeinket mielőbb irodánkban leadni, vagy a kötőkére elhozni. December 12-én tartottuk második kötőkénkeit, melyen Markos Albert tanár úr értékes előadását élvezhettük, Urmösi Károlyné meleg érzésű saját költeményeivel gyönyörködtette a hallgatóságot és) Felszeghy Mauzi egy Jékey-verset adott elő- Kö tőkéink a jövő évben is minden második szerdán d. u. 5-kor lesznek;, tehát a januári 9-én. A D. F. Unllárlus Nők Országos Szövetsége. Főtitkári Jelenti« október 17.-iki gyűlésben. A D. F. Unitárius Nők Országos Szövetsége 1933 március 8-án tartott közgyűlésen megalakult. Célja: az egyesített erő fokozása a közös munka lendületének irányítása, a tagozatok együttműködésére való összefogása. E. K. T. tudomásul vette a közgyűlésen való megalakulást. A közgyűlésen elfogadott alapszabályokat jóvá hagyta azzal a megjegyzéssel: hogyha a Nők Szövetsége bárminő okból megszűnne, az, Országos alakulat vagyona az egyetemes egyházra, a tagozatoké az illető egyházközségre száll. Fölhívja a központi alakulatot, hogy készítsen munkatervet a vidéki tagozatok részére és az alapszabályokat terjessze a vallásügyi minisztériumba. E. K. Tanács átiratát választmány tudomásul vette, az alapszabályokat főhatóság útján az illető minisztériumba fölterjesz-

18 14 UNITAKI US KÖZLÖNY tette. Munkatervét a tagozatok bevonásával elkészítette s az évi jelentésekhez szükséges kérdőívekkel együtt a vidéki tagozatoknak szétküldötte. Minden vidéki tagozatnak megküldte az alapszabályokat s egyben felszólította, hogy az alapszabályban meghatározott minden tiszta jövedelem 5%-át iroda fönntartás és adminisztráció szükségének fedezésére küldje be. Munkamegosztás céljából bizottságokat alakított saját kebelében: iskolaügyi, szegényügyi, anya- és gyermekvédő, nővédelmi, népipari, és népművészeti, gazdasági és internácionális bizottságokat, melyeknek vezetői minden választmányi gyűlésen beszámolnak munkáikról. Az Unitárius Közlöny" szerkesztőjének felhívására választmány beállítja ismét a régen alvó Nők Világa" rovatot, mellyel közelebbi kapcsolatot óhajt létesíteni a vidéki tagozatokkal, mely körülmény tmég megokol taibbá teszi az 5% beküldését. B" rovat szerkesztésére sajtóbizottságot alakított. Átiratot intézett a keresztúri iskolához, hogy a nyári gazdasági tanfolyamra elsősorban papok, tanítók, belsőemberek családtagjait vegyék fel kedvezményesen. Az átirat eredményét jóleső érzéssel könyvelhetjük el. A birtokában levő vándorkosarak egyikét a nagyajtai tagozatnak ajándékozta. Továbbá előkészítette a mai közgyűlést és vidékről érkezett vendégeinek elszállásolását. (Folytatjuk a jelentés közlését.) Sharpé Emília. (Lásd a képet.) Hullattuk a kegyeletnek fájó, de hálás könnyeit arra a sírra r mely ámbár tőlünk távol, de szívünkhöz mindig oly közel a Sharpé Emilia hamvait, immár épen húsz éve eltakarja ez elől az önző, tülekedő, szomorú világ elől. Húsz év rövid idő arra. hogy elfeledjük a tőlünk örökre eltávozottakat, még akkor is, ha azok a tengeren túlról mondtak nekünk utolsó üdvözletet. Meg vagyok győződve, hogy mi, unitárius magyar asszonyok ós leányok, kik élveztük a Sharpé Emilia lényének bűbájos hatását, ma is szeretettel, tisztelettel gondolunk reá és a hálás emlékezés virágait szórjuk a drága hantokra. A béke apostola nem érte meg a világháború rettenetes éveit, az ő finom, mimóza-lelke megborzadt az első ágyúdörrenésre és sietve elszállt Alkotójához, kit egész, hosszú életében imádott és kinek parancsolatait senki nálánál hívebben nem követte- Kövessük mi, hűséges tanítványai drága igazgatónőnk példáját s igyekezzünk ismét szorosabbra fűzni azt a már-már lazulni látszó kapcsolatot, mely a magyar unitárius leányok és

19 1935. UNITÁKIUS KÖZLÖNY 15 a londoni Channing House iskola között hosszú évtizedeken keresztül megvolt. A Sharpé Emilia Alapítvány" ugyanis épen azt célozta, hogy a magyar és angol testvéregyházak között a nők részéről is a. legintenzívebb, legmelegebb barátság fejlődjék ki. Tudtommal jelenleg nem élvezi erdélyi magyar, unitárius leány az alapítvány jótéteményeit, ós nem volt erdélyi magyar nőink közül senki sem a nem rég lezajlott kopenhágai kongreszszuson sem, ah,ol baráti jobbot nyújthatott volna angol testvégeinknek. Igyekezzünk az elmulasztottakat a közel jövőben jóvátenni. Ez lesz a legméltóbb hála, melyet a nagylelkű alapítónak adhatunk. Ch. H. 0. G. A dicsőszentmártoni Unitárius Nők Szövetsége december 15-én a Kárpáti" szálló színháztermében nagyszabású Művész-estélyt rendezett. A műsoron ifj. Szász Károly és Remény ik Sándor verseiből: Simon Anna, míg Mécs László költeményeiből: Báthory Mihály adott'elő, ifj. Gvidó Béla remekbe szabott háborús novelláját olvasta fel. Vértes Albert zongorakísérettel Schubert-dalokat játszott csellón. Bedé Emil énekelt műdalokat, zongorakísérettel és újabb magyar dalokat cigányzenekisérettel. A zongorakiűéretet Vértes Albertné látta el. A műsort Anday Ernő: Az ősz c. egyfelvonásos életképe egészítette ki, melyben Varga László, Simon Anna és Mózes Irén szerepeltek a műkedvelőket meghazudtoló jártassággal és biztonsággal. E kitűnő műsort vidám hangulatú tánc követte a reggeli órákig. A rendezés nehéz munkáját Gvidóné Molnár Kata utasításai szerint ifj. Gvidó Béla végezte. Itt említjük meg, hogy Dicsőszentmártonban ugyancsak a Nők Szövetsége rendezésében dec- 22-én gyönyörű karácsonyfaünnepély volt. Öröm volt nézni a boldog gyermekarcokat! Halálozás. Tóth. György bölöni a fia, életének 91 évében 1934 szeptember 30-án, lelkét visszaadta teremtőjének. Az elhunytat, mint a falú legidősebb fiát nagyszámú közönség kisérte utolsó útjára. Dr. Tóth György kúriai bíró az elhunytban édesapját gyászolja. Legyen pihenése csendes a fáradtságos munkában eltöltött földi élet után.

20 16 UNITAKI US KÖZLÖNY A természet világából Nyestvadászat a Székelyföldön. Ha a szomorú, szürke őszt felváltja a fehérruhás tél, mindenkinek szemében örömkönny csillog meg. A gyerek szánk ára. korcsolyára, hóemberre, hólabdázásra gondol, felnőtt meghitt meleg szobára és így mindenki számára tartogat valami örömet a Természet ezen rideg, de azért annyi kellemes emlékkel járó télszaka. Vannak azonban emberek, akiknek kenyeret, mindennapi életet jelent a hó s az ezzel járó kereseti lehetőség olyan, amit sokan nélkülözni nem tudnak. Az elmúlt évben csak a Székelyföldről 1 millió 200 ezer lej értékben szállítottak ki nyestprémet, ami 300 vagon kukoricát jelentett ott, ahol oly mostohán fizet a föld, ahol a Hargita és a Nagyhagymás csak fenyőlevelet és tobozt terem legtöbb esztendőben. Feri bá' sok ideig nézegette a Hargita fölött gomolygó fellegeket, majd pipáját szája balcsücskébe téve, odaszól a katonaságból alig szabadult Ádámhoz: Meglásd, reggelre hó lesz! Beesteledve, a fekete éj egyszer csak népessé válik mozgó parányi alakokkal. Lassan, libegve hull le egy pehely, utána jön a többi millió; szédelegve, visszakívánkozva, óvatosan ereszkedik le egyik a másik után s alig hallszik az első kakasszó, már is tenyérnyi hó borítja a bükk ós fenyves erdőkkel borított oldatokat- Feri bá'nak meghitt, őszinte barátja: a régi kétcsövű puskája, elékerült a csűr padlásáról, amiről tudnak ugyan a faluban, de senki sem látja, ilyenkor Te viharral dacoló öreg, nem is sejted, vagy nem is akarod tudni, hogy előtted a bizonytalanság, mögötted az aggály, körülötted az ismeretlen veszély leselkedik. Te nem törődöl azzal. Mert vonz és csalogat az a legyőzhetetlen szerelem, amit Te a sziklákkal váltakozó ősfenyvesek iránt érzel. A magány az üdvösséged, kóborlás a mulatságod, nyestfogás az ösztönöd, a szenvedélyed. Egyszer majd elmúlsz és nem marad más hátra utánad, mint a hegylakók regéje, amelynek Te vagy a hőse, Te vagy.a rettegése. Kihalsz végkép, ha nem lesz rengeteg erdő, nem fogunk többé- éjhomályban elsurranó óvatos árnyakat látni, amelyeket jó észre nem venni, jó fel nem idézni, mert velők van a, komorság, a halál.. Kora téli reggelen két alak sompolyog ki egyik székely faluból: a köpcösebb öreg, óvatos léptekkel halad, a másik fejszével kezében türelmetlenül szeretné a lépést gyorsítani. Erdő szélin egy rókanyom halad felfelé, nyílegyenesen annak a bozótnak

Keresztény Magvető. Az Unitárius Irodalmi Társaság folyóirata. Szerkesztettek: VÁRI ALBERT P. SZENTMÁRTONI KÁLMÁN. LXXIV. KÖTET. 1942. ÉVFOLYAM.

Keresztény Magvető. Az Unitárius Irodalmi Társaság folyóirata. Szerkesztettek: VÁRI ALBERT P. SZENTMÁRTONI KÁLMÁN. LXXIV. KÖTET. 1942. ÉVFOLYAM. Keresztény Magvető. Az Unitárius Irodalmi Társaság folyóirata. Szerkesztettek: VÁRI ALBERT és P. SZENTMÁRTONI KÁLMÁN. LXXIV. KÖTET. 1942. ÉVFOLYAM. 1 942. Lengyel-nyomda Kolozsvár, Bólyai-u. 7. Felelős

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

Lelkészbeiktatás Piskitelepen

Lelkészbeiktatás Piskitelepen Lelkészbeiktatás Piskitelepen 2016. 11. 22. Munkálkodjon ki-ki a maga helyén Lelkészbeiktatás Piskitelepen Szórványvidéken, a szívós kitartásba kövesedett küzdelemben edzett harangok szebben szólnak. Kiváltképpen

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

Áprily Lajos emléke Nagyenyeden

Áprily Lajos emléke Nagyenyeden Józsa Miklós Áprily Lajos emléke Nagyenyeden Áprily Lajos, a jeles transzszilván költő 1887. november 14-én született Brassóban. Édesapja Jékely Lajos, édesanyja Zigler Berta. A család két év múlva Parajdra

Részletesebben

SCHUMANN CHAMISSO. Frauenliebe und Leben. Asszonyszerelem, asszonysors

SCHUMANN CHAMISSO. Frauenliebe und Leben. Asszonyszerelem, asszonysors SCHUMANN CHAMISSO Frauenliebe und Leben Op. 42 Asszonyszerelem, asszonysors Frauenliebe und leben Asszonyszerelem, asszonysors Op.42 1. Mióta láttam őt, vaknak hiszem magam, Bárhová is nézek, csak őt látom;

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

EGYHÁZI IRODALMUNK 1925-BEN.

EGYHÁZI IRODALMUNK 1925-BEN. EGYHÁZI IRODALMUNK 1 925-BEN 155 Tanügyi jelentések újra sok kívánalmat tártak fel, minthogy azonban a tanügy helyzete a napi kérdések legégetőbbje, s minthogy e téren elhatározások előtt állunk, e kérdések

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR 2014-2015 Vezess hűségesen, és taníts engem, mert Te vagy szabadító Istenem, mindig Benned reménykedem. (Zsoltárok 25,5) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét, vezetését

Részletesebben

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta)

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta) Csak akkor születtek nagy dolgok, Ha bátrak voltak, akik mertek S ha százszor tudtak bátrak lenni, Százszor bátrak és viharvertek. (Ady: A Tűz csiholója) Az 1956-os forradalom évfordulójára készített összeállításunkkal

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek.

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2014/5 Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. (Róm 6,13) Felnőttként konfirmáltak: Első sor (balról jobbra): Pécskay-Seress

Részletesebben

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT 1 Az 1. olvasmány után A 2. olvasmány után A 3. olvasmány után: Mózes éneke (a kórus énekli) A 4. olvasmány után 2 Az 5. olvasmány után Alleluja

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 6 1. Ismerjük meg egymást!... 8 2. Magyar reformátusok vagyunk... 10 3. Ismerkedés a Bibliával... 12 4. Isten teremtette a világot... 14 5. Isten teremtette az embert... 18 6.

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

Tanítás a gyülekezetről

Tanítás a gyülekezetről Tanítás a gyülekezetről ADUNARE Tanítás a gyülekezetről. A keresztény élet egyik legfontosabb leckéje a gyülekezetről való tanulás. Isten mindíg az Ő gyülekezetét használja arra hogy a földön véghezvigye

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS Alapige: Malakiás 2,13-16 És ezt is cselekszitek: betöltitek az Úr oltárát könnyhullatással, sírással

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó kétszázötvenedik kötete

Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó kétszázötvenedik kötete Könyveink világa. Bölöni Domokos Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó kétszázötvenedik kötete A Székely Útkereső levelesládája. 1990 2000 A Székely Útkereső című folyóirat nevénél, tartalmánál, célkitűzéseinél

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TörTéNET: Jézus segít egy beteg férfinak Bibliatanulmányozó Feladatlap

bibliai felfedező 1. TörTéNET: Jézus segít egy beteg férfinak Bibliatanulmányozó Feladatlap Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTéNET: Jézus segít egy beteg férfinak Olvasd

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

Szerző Szauer Ágoston. Illusztráció Papp Eszter

Szerző Szauer Ágoston. Illusztráció Papp Eszter Szerző Szauer Ágoston Illusztráció Papp Eszter Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu Internet:

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

ZENE JÁTÉK I. + Kártyacsomag + Útmutató ZENE JÁTÉK II. + Munkafüzet + Útmutató

ZENE JÁTÉK I. + Kártyacsomag + Útmutató ZENE JÁTÉK II. + Munkafüzet + Útmutató Bánki Vera Stark Gábor Széplaki Gyöngyi Kismartony Katalin ZENE JÁTÉK I. + Kártyacsomag + Útmutató ZENE JÁTÉK II. + Munkafüzet + Útmutató Tankönyv az alapfokú nevelés-oktatás 1-4. évfolyamai számára Miben

Részletesebben

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Horváth Szabolcs Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Lenni Egy kis tréning sosem árthat meg, Így egy rossz papíron nevezlek, Téged, kit oly nagyon kedvellek, S el nem engedlek. De látod, így néz ki szobám,

Részletesebben

Szerintem vannak csodák

Szerintem vannak csodák Brjeska Dóra Szerintem vannak csodák De neked is tenned kell értük 2015 Bevezetés Ajánlom ezt a könyvet valakinek, aki már egy másik, sokkal békésebb helyről vigyáz ránk és segít nekünk. Így kezdődik egy

Részletesebben

2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett

2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett 2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett... és mi csak vétkeztünk és te szenvedtél egyre, mentünk vakon az ösztöneink után de te felnéztél az égre. mentünk a gyehenna égő szennyhalmazán, égett a testünk,gőzölgött

Részletesebben

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján II. A dallam magva s l s m A. 1. a) Csön-csön, gyűrű 677, 677* b) Csipi-csóka 32, 33 a) b) 2. b) Érik a meggyfa 535 f) Egyéb 555 3. a) Fehér liliomszál 540, 541

Részletesebben

Elöljáróban. 13. hitelv

Elöljáróban. 13. hitelv hit13.qxd 2007.11.06. 21:40 Page 1 A Hetednapi Adventista Egyház hitelvi füzetei 13. hitelv A maradék és küldetése Megharagudott a sárkány az asszonyra, és elment, hogy hadat indítson a többiek ellen,

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve PPEK 904 Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina Kis Boldogasszony képeskönyve mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár

Részletesebben

Aki nélkül nem lehetne Karácsony

Aki nélkül nem lehetne Karácsony III. évf. 4. szám 2014. december A Budapest-Nagytétényi Református Egyházközség időszakos kiadványa Aki nélkül nem lehetne Karácsony Bármikor, bárhol végbemehet egy ilyen kérdezz-felelek: - Mi kell a Karácsonyhoz?

Részletesebben

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám 2009. február

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám 2009. február A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám TARTALOM - Nemzetközi Fogyatékos Nap Nyíregyházán - Karácsonyi ünnepség Tégláson - Vakos bejárás a Fórumban - Braille Emlékülés

Részletesebben

Biblia és Gyülekezet. A Biblia Szövetség folyóiratának mellékleteként EZ (IS) 2013-BAN TÖRTÉNT

Biblia és Gyülekezet. A Biblia Szövetség folyóiratának mellékleteként EZ (IS) 2013-BAN TÖRTÉNT Biblia és Gyülekezet Ingyenes! M e l l é k l e t A Biblia Szövetség folyóiratának mellékleteként 2013. évi IV. számhoz EZ (IS) 2013-BAN TÖRTÉNT Ifjúsági programok KI MIT TUD? 2013. július 8-12. nehéz sorsú

Részletesebben

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 11. szám 2009. november Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele 2014. Március 23. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Plébánia hírlevele II/12. szám Jöjjetek, lássátok meg azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem: nem ez-e a Krisztus? Az evangélium

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I.

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I. HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 4. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Elérhető pontszám: 70p. 2015. január 9. 1. Fejtsd meg a

Részletesebben

Középméretű énekeskönyv

Középméretű énekeskönyv Az egyházi ének tanításához ajánlott énekeskönyvek és kórusgyűjtemények 1./ A Református énekeskönyv Magyarországon, 1948- ban jelent meg. Kiadja a Magyarországi Református Egyház. Több kiadást ért meg.

Részletesebben

Szeretetközösség. 11. összejövetel

Szeretetközösség. 11. összejövetel Szeretetközösség 11. összejövetel 73 Előkészítés Helyezz el körben annyi széket, ahányan lesztek! A kör közepére készíts elő egy Szentírást és egy gyertyát, melyet az összejövetel kezdetén meggyújthattok.

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... *****

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ezüst gyertyatartók fénye mellet egy fiatal férfi hajol íróasztala fölé. Az arca márványfehér,

Részletesebben

ÉG A GYERTYA, ÉG. 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _

ÉG A GYERTYA, ÉG. 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _ ÉG A GYERTYA, ÉG Ég a gyertya ég, Sok kis gyertya ég, Jaj, de szép a karácsonyfa, Égjen soká még! 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _ 2. Mi már tudjuk: fal + at

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5 TARTALOM Előszó a magyar kiadáshoz 5 Í.MÁTÉ EVANGÉLISTA-KI IS VOLT Ő? 13 1.1 A meghaladott életrajzi portré 13 1.2Az evangélium az evangélista nélkül 16 1.3 A teológiai portré 19 1.4Előzetes módszertani

Részletesebben

Egyházi Hírek. 2007. évi első kiadás

Egyházi Hírek. 2007. évi első kiadás Egyházi Hírek Az Első Magyar Református Egyház (Kálvin, Vancouver 1955) lapja 2007. évi első kiadás Templom: Lelkipásztor: Nt. Szigeti Miklós Lelkészi hivatal: 2791. East 27 th Avenue Internet: http://members.shaw.ca/szigetim/index.htm

Részletesebben

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren 1. Tégy engem békeköveteddé, Hogy hinthessem az igemagvakat. Ó, Szentlelked

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9.

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. 2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. Kedves Olvasó! Sok szeretettel adjuk közre a 2015. évi bibliaolvasó útmutatót. A közösen

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

Válogatott verseim. Christin Dor. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Válogatott verseim. Christin Dor. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Válogatott verseim Christin Dor 2015 Publio kiadó Minden jog fenntartva! Valami Valami váratlan, Valami ismeretlen, Valami, ami magához vonz. Valami érzéki, Valami felülmúlhatatlan, Valami, ami megbabonáz.

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

A mi fánk. "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap,

A mi fánk. Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, A mi fánk "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, Ha nem lennének fák és madarak." (Horváth Imre) 2013.04.30. 1-2. óra Magyar nyelv és

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP TAKI! (Találd ki!) 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP Keresd meg a megadott szavakat a táblázatban és húzd ki: ÁCSORGÓ, MUNKÁS, DÉNÁR, SZŐLŐ, PIAC, INTÉZŐ, BÉR, GAZDA, UTOLSÓ, ELSŐ, BARÁTOM, ROSSZ, SZEM A

Részletesebben

Könnyek útja. Versválogatás

Könnyek útja. Versválogatás Könnyek útja Versválogatás Szerző: Nemes Kiss Kata Minden jog fenntartva Borítóterv és kivitelezés: Boris Vanessza Szerkesztette: Lélek Sándorné 2014. Előszó a Könnyek útjához: A szépség: álom. Az álom

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Pályázati azonosító: 3508/01174 SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Árny az árnyban. Versszínház Radnóti Miklós utolsó pillanatáról Időpont: 2014.11.10.

Részletesebben

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. PPEK 879 Gyermekimák Gyermekimák mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és a könyvtárral kapcsolatos legfrissebb

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István A TAN Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István 1943. szeptember 10. péntek. 12. BESZÉLGETÉS LILIVEL L. Köszönöm, hogy eljöttél.

Részletesebben

Ünnepi prédikáció 1. 1 Elhangzott a konferencia záróistentiszteletén, Magyarsároson. Körmöczi János beszédének

Ünnepi prédikáció 1. 1 Elhangzott a konferencia záróistentiszteletén, Magyarsároson. Körmöczi János beszédének Ünnepi prédikáció 1 Bölcsesség 4,8 9. Nem a hosszú idős vénség a tiszteletes vénség, sem pedig nem az, melyet esztendők száma határozott meg, hanem az embereknek vénségek a bölcsesség és a vénség a makula

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

A II. Debreceni Székely Nap

A II. Debreceni Székely Nap A II. Debreceni Székely Nap Az Erdélyt Járók Közhasznú Egyesület és a Debreceni Unitárius Egyházközség 2013. június 8-án immáron második alkalommal rendezte meg a Székely Napot, Debrecenben. Sok emlékezetes

Részletesebben

www.varosijogi.hu MESTEREKRŐL

www.varosijogi.hu MESTEREKRŐL MESTEREKRŐL Sok szó esik a régen élt és önmagát felismerő mesterekről, ám gyakran egyfajta misztikus ködbe burkolóznak bennünk, mintha elérhetetlenek, legendák volnának, amivé mi sosem válhatunk. Számtalan

Részletesebben

2013. tél. XVII. évfolyam 4. szám. Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak!

2013. tél. XVII. évfolyam 4. szám. Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak! 2013. tél XVII. évfolyam 4. szám Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak! Gondolatok egy kiállítás képrészlete alapján 2013 Ádventjén Megfürödve lelkileg Olescher Tamás Hiszek egy Megjelent nek,

Részletesebben

K Ü L Ö N F É L É K. Br. P. Horváth Arthur

K Ü L Ö N F É L É K. Br. P. Horváth Arthur KÜLÖNFÉLÉK. Br. P. Horváth Arthur a küküllői egyházkör 1929. évi közgyűlésén az új kultusztörvényről és az egyházi államsegélyről ezeket mondotta: A büntető törvénykönyv rendelkezései, minden román állampolgárra

Részletesebben

Jézus egyszerre több dologról is beszélt ebben a részben: A bibliai nyelve három féle látásról beszél

Jézus egyszerre több dologról is beszélt ebben a részben: A bibliai nyelve három féle látásról beszél Textus: Mk. 8, 11-26. 1 Bevezetés Jézus egyszerre több dologról is beszélt ebben a részben: - farizeusok viselkedése - jel - a négyezrek megvendégelésének a története hogyan talált visszhangra - HELYES

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

JuGáWi 7.A. Férfi Kézilabda Világbajnokság. Női Kézilabda Európa Bajnokság. Adventi műsor. Mit is ünnepelünk karácsonykor? Mikulás-buli az osztályban

JuGáWi 7.A. Férfi Kézilabda Világbajnokság. Női Kézilabda Európa Bajnokság. Adventi műsor. Mit is ünnepelünk karácsonykor? Mikulás-buli az osztályban JuGáWi 7.A 2010. december-2011. január Női Kézilabda Európa Bajnokság Amiről szó van az újságban: Rövidpályás Úszó Világbajnokság Férfi Kézilabda Világbajnokság Adventi műsor Mikulás-buli az osztályban

Részletesebben

TORNYOSPÁLCAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÁLDÁS REFORMÁTUS DIAKÓNIAI KÖZPONT IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA PROGRAMFÜZET 2015/5. SZÁM

TORNYOSPÁLCAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÁLDÁS REFORMÁTUS DIAKÓNIAI KÖZPONT IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA PROGRAMFÜZET 2015/5. SZÁM 19.hét május4-8. Május hónap - tervezett programok Hétfő Anyáknapi köszöntő Mónika,Flórián Kedd Egészségmegőrző nap Györgyi,Gotthárd Szerda Piac Ívett,Frida Csütörtök Kéz és körömápolás Gizella,Bendegúz

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a V Barna legény. Te szegény, te szép. Dús hajad egy leány álma. Elvesztettem az eszem s szemem könnyet hullat, mint estalkonyatkor az ég. Ó, miféle babona űzi tekintetem utánad? Végigkísérlek a fasoron,

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

A SZÁZEGYEDIK ASSZONY

A SZÁZEGYEDIK ASSZONY A SZÁZEGYEDIK ASSZONY (Egy kis tréfa) 1883 Sok tarkabarka dolgot írt meg hajdan a pajkos tollú Boccaccio. Veronai, florenci asszonyok segítették benne. Amennyi rossz fát azok a tuzre tettek, annak a hamujában

Részletesebben

KÉT TALÁLKOZÁS KÖZÖTT

KÉT TALÁLKOZÁS KÖZÖTT Horváth Levente KÉT TALÁLKOZÁS KÖZÖTT Áhítatok vasárnapokra Válogatta és szerkesztette Daray Erzsébet 3 Horváth Levente, 2013 Textbridge, 2013 Koinónia, 2013 A bibliai idézeteket az 1975. évi Új fordítású

Részletesebben

interperszonális másokra és a hozzájuk fűződő kapcsolatainkra vonatkozik. S megint más részük alapvetően társadalmi jellegű közösségeinkhez és

interperszonális másokra és a hozzájuk fűződő kapcsolatainkra vonatkozik. S megint más részük alapvetően társadalmi jellegű közösségeinkhez és BIBLIAISMERET A Bibliaismeret alapvető feladata a Biblia igazságainak megismertetése, a Teremtő és Gondviselő Mennyei Atya bemutatása, és ezek alapján a gyerekek társaikhoz, családjukhoz és környezetükhöz

Részletesebben

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz.

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz. Van egy hamis adat. Íme: Az igazság fáj. Hídvégi Róbert Ez nem igaz. Persze van egy dolog, ami miatt igaznak tűnik. De nem az. Hogyan is használható? 1. Amitől jól érzed magad, abban igazság van 2. Ha

Részletesebben

Megtanulni megbocsátani

Megtanulni megbocsátani Megtanulni megbocsátani ADUNARE Megtanulni megbocsátani. Megtanulni megbocsátani az egyik legfontosabb lecke a keresztény életünkben. A megbocsátásról tanulhatunk az egész Biblián keresztül. Amikor megbocsátunk

Részletesebben

ISTEN TENYERÉN Református hit- és erkölcstan munkafüzet egyházi iskolák 1. osztályos tanulói részére

ISTEN TENYERÉN Református hit- és erkölcstan munkafüzet egyházi iskolák 1. osztályos tanulói részére Ára: 960 Ft RP-001/2MFEI Hittan 1 Iskolai Munkafuzet Borito.indd All Pages 2014.07.04. 10:26:12 ISTEN TENYERÉN Református hit- és erkölcstan munkafüzet egyházi iskolák 1. osztályos tanulói részére TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le 1. Adventi Hírnök 1. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog az első gyertya láng! Karácsonyt várva lázban a föld, Isteni gyermeket köszönt. 2. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog már két kis gyertya láng!

Részletesebben

Az 1 Krón 1,1-ben is említik valamint a: Jób 31,33; Lk 3,38; Róm 5,14; 1 Kor 15,22, 45; 1 Tim 2,13, 14.

Az 1 Krón 1,1-ben is említik valamint a: Jób 31,33; Lk 3,38; Róm 5,14; 1 Kor 15,22, 45; 1 Tim 2,13, 14. Alig tudjuk elképzelni, hogy milyen lehetett az, amikor Ádám volt az első és egyetlen ember a Földön. Biztosan magányos volt egyedül. Ádám számára ez természetes volt, még soha nem ismert egy másik embert.

Részletesebben

XLI. Országos Komplex Tanulmányi Verseny

XLI. Országos Komplex Tanulmányi Verseny XLI. Országos Komplex Tanulmányi Verseny Az álom: A természetnek legszebb adománya. Megnyílik ekkor vágyaink tartománya. (Petőfi Sándor) Dunaújváros, 2016. június 3-4. Készítette: Garbacz Hajnalka gyógypedagógus

Részletesebben

Egységre van szükség, nem törzsi háborúkra

Egységre van szükség, nem törzsi háborúkra A nemzeti mitológia erőt és erkölcsöt ad Bölcsességet, a saját hibák felismerésének képességét, éles elmét, szívet és lelket kért Istentől Kőbánya országgyűlési képviselője a forradalom ünnepén. Dr. György

Részletesebben

Több világosságot" Egyházi beszéd.*

Több világosságot Egyházi beszéd.* Több világosságot" Egyházi beszéd.* Alapige: Ezs. 59. r. 9. v. Várjuk a világosságot, de ime nagy homályosságban járunk, Legyen világosság." Mózes próféta előadása szerint így szólott az Ur a teremtés

Részletesebben