AZ UNITÁRIUS KÖZLÖNY XLV. KÖTETÉNEK TARTALMA.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ UNITÁRIUS KÖZLÖNY XLV. KÖTETÉNEK TARTALMA."

Átírás

1 1 AZ UNITÁRIUS KÖZLÖNY XLV. KÖTETÉNEK TARTALMA. Költemények. Balázs Ferenc: Isten akaratja 218. Iskolai év elején 218. Boros Elek: A harang 170. Davies- Pálfi Márton: Rozsda 150. Deák Berta: Tanit az óra 28. A legfájóbb sikoltás 55. Miért csak százan? 90. Dobai István: Caesar akartam lenni 269. Ficke-Pálíi Márton: Három leánytestvér 145. Gál Miklós: Éjjel a temetőbén266. Dr. Gspann Károly ifj.: Az utolsó állomáson Geszthelyi Agg Remete : Takarékosság dicsérete 60. Izsák Domokos: Köszöntés 143. Ma egyebet nem csinálunk 144. Kereki Gáborné: Ima 216. Kovács Péter: A Dnyester mellett 275. Kreymborg-Pálfi Márton: Régi irás 138. Kozma Miklós: Vezess, vezess 265. Lőrinczy Miklós: Bujdosó 140. Vallomás 178. Altató 250. Őszi bánat 266. Molnárné Székely Juliánná : Üdvözlet a íöt. Püspök urnák 176. Nagy Zoltán: Őszi idö 9. Oppenheim-Pálfi Márton: Hol a szabadság 30. Pálmay Sándor: Hadd megbűnhődnöm még az életet 205. S. Sillay Erzsébet: Szeretlek édes Istenem 100. Seyer-Pálíi Márton: Mária Magdolna 4. Ürmösi Károlyné: Sándor bácsi 28. Levél a faluról 181. Vári Domokos: Ötven év fordulóján 117. Végh Mihály: Vers a torony gomjában 201. A vallás és erkölcs köréből. Dr. Abrudbányai Ede: Bezáró beszéd 81. B. P.: A lélek ünnepe 138. Dr. Boros György: Szózat a cluji unitárius főgimnázium volt tanulóihoz 54. Elnöki megnyitó 79. Imádság 242. Bibliás : Bibliai óra 11, 39, 88, 121, 184. Dr. Ferenczy Géza: Üdvözlete 83. Ferencz József: Az angol unitáriusok szemelvényes biblia kiadása 7. Gálfi Elek: Egy angol templomban 94. Dr. Varga Béla: Népegyház 141. A lélek temploma 165. A mi unitárius jövőnk 288. Történet, életrajz és rokontárgyuak. A bra ovi templomépítés folyamatban van 74, 238, 258. A 80 évesdr. Bo-

2 II UNITÁRIUS KÖZLÖNY 1935 ros György püspök ünneplése 110, 111. A londoni Channing iskola 50 éves jubileuma 119. Dr. Boros György: November 15-én 262. Száz éve 202. Bálint Ödön: Az unitárius templom védelme 206, Farczádi Sándor: Kisgyörgy Sándor emléke 71. Ferencz József: A magyarországi unitáriusok 98, 132, 151. Dr. Drumond ]akab 139. Hall Alfréd 62. Dr. Gál Kelemen 244. Hall Alíréd és Stejskal józsef körútja 242. Husz ]ános és követői 285. Kapcsolat a cseh szabadelvű egyházzal 243. Kővári Jakab: Templomszentelés 211. (KI.) józsef János 98. Két adat a raresi egyházközség életéből 97. Marosi Márton: Pap Sámuel 263. Pálffy Ákos: Nagy Ferenc 219. Pálffy Ákos kibucsuzója 231. Ürmösi Károly: Emlékezés egy igaz emberről 25. Ürmösi józsef: Pálffy Ákos 182. S. Nagy László : Két véndiák találkozó 190. Sándulesti templom- és harangszentelő ünnepély 168. Péter Sándor: Egy hűséges tanitó képe 123. R. M.: Templomszentelés Bihorban 113. Gyakorlati kérdések. B. P.: Az egyházi életről 86. Dr. Boros Gy. püspök: Új évi üdvözlet 2. Főpásztori levél bucurespti híveihez 3. Boros György tanár: Gazd. isk. kérelem falvainkhoz 255. Egy th. hallgató: Az U. I. T. missziós kirándulása 128. Jakab Miklósné özv.: Siketség 34. Fekete Lajos: Unitárius lelkészek konferenciája 232. Deák Berta: Vájjon mi lesz a gyermekből 157. Kővári Jakab: Női lelkészek 56. Fuvolák és harsonák hangja 267. Lelki pásztor: Kedves Hugóm 126. Pál Tamás: Egy szép cselekedet 72. S. Nagy László: Hol vagytok ti unitárius férfiak? 248. Sz,- I. S.: A lelkész, mint lelki orvos 31. Dr. Zs. K.: Mene, mene, tekel ufarszin 58. Tűzhely mellett. Gyallay Domokos: A hitehagyott ember ármánykodása 145. Kiss Tihamér: Egy megvalósult álom 177. Szent-Iványi Sándor: Nőlelkészek 4, 29. A természet világából. Dr. Ferenczy Sándor: Nyulvadászat a Székelyföldön 16. A vizözön mai szemmel nézve 47. A mi vérünk 63,130,159. Erdély fürdői 185. Lőrinczy László : Mindennapi kenyerünk 44. Nők világa. Főtitkári jelentés 13. Ch. H. O.G. Sharpé Emilia 14. Karácsonyfa ünnepély 13. A diciosánmartini művész estély és nőegyleti hivek 15, 71. Üdvözlet Plainfildből 41. Főtitkári jelentés a körök munkásságáról 41. A cluji Nőkszövetségének hirei 45. A nők munkájáról beszámoló 91. Keresztély Irma: Üdvözlet Abessiniából 149. Templomi hangverseny 150. Női háztartási tanfolyam 150. Id. Gvidó Béláné: Megnyitó beszéd 179. jelentés a treiscaunei kör Nősz, működéséről 224. A treiscaunei köri Nősz évi közgyűlése 227. Cheiai unitárius Nőksz. ünnepélye 229. Odorheiköri Nőkszövetsége kiállítása 229. Figyelő: Beszámoló a harmadik női gazd. és házt. tanfolyamról 251.

3 1935 III Akaró: Szeptember végén 254. Figyelő: Beszámoló a D. F. U. N. 0. Sz. jub. közgyűléséről 293. Egyleti élet és munkásság. Szent-Iványi Sándor: javaslat téli programmunknak egészségügyi előadásokkal való kiegészítésére 19. Dávid F. templomi ünnepély Aldean és Martinusban 201. A központi D. F. E. I. Kör előadása 201. Dr. Küttel Lajos előadása 21. A D. F. E. kulturdélutánok 21. A D. F. E. I. Kör és Nőkszövetsége ismerkedési délutánja 21. Presbiter: Laborfalvi kulturház 22. Vallásos estély diciosánmartinban 23. K. G. Bihari hirek 23. Cserkészcsapat Clujon 23. Szerk. üzenetek. Nyugtázás 24. Kossuth Lajos vallásos nézetei (Kovács Kálmán előadása) 37. Egyletünk ötvenedik évi közgyűlése 53. Nőegylet főtitkári jelentése 13, 68. Kulturdélutánok 101. Ifj. táncestély 102. Az irod. társaság közgyűlése 104. Személyi hirek 104. Egyleti élet Iaraban 193. Lőrinczy M.: A gáláteni nagy napok 256. A felsőfehérköri ifjúsági nap 257. Dr. Boros Györgyné: Elnöki megnyitó 285. L. M. : Tanitói közgyűlés 300. Nagy S,: Unitárius nap a tárnavai körben 305. Ferencz József emlékünnepély Budapesten 305. D. F. E. munkája a központban 302. Egyházi és iskolai hirek. Egyházi Főtanács 75. Teaestély Cämpia-Turziin 75. Bölöni Nagy Józsefné alapitó tag 75. Darkó Béla eljegyzése 76. Az Unitárius Egyház főtanácsi gyűlése 84. Lelkészkör közgyűlése 86. Br. Orbán B. önképzőkör dalestélye 103. Petroseni egyháztárs. mozg. 105, 106. A cluji falusi ifjúság műsoros estélye 107. Ferencz József emlékünnepély 153. Filep Andor kinevezése 163. Iskolai ünnepélyek 164. Püspöki vizsgálat a Homoródmenti egyh. községekben 172. Pályázat az I. G. Dúcai téli gazd. ig, állásra 200. Vegyes közlemények. Pályázathirdetés a teol. akad. gyakorlati tanszékre 61. Bajkó E.: Kovács Pál képkiállitása 10. Az Unitárius Iratterjesztőnél beszerezhető nyomtatványok 34. Külömbözeti vizsgálat (Burján Gy.) 49. Középiskolai vallástanári vizsgálat 50. Balázs F. szabadsága 50. Fülöp Zoltán áthelyezése 50. Az Unitárius írod. Társaság pályázata 89. Húsvéti köszöntők. Versek. 96. Gál Ernő és Nagy Szendi házassága 135. Gyallay Pap Sándor és Elekes Judit eljegyzése 135. Fülöp Zoltán áthelyezése, Fekete József nyugalomba vonulása, Péterfi Mihály kinevezése, Szerk. változás 135. Tízesztendős érettségi találkozó 192. Osztálytársak 25 éves találkozója 192. Teológiai Akadémia évzáró ünnepélye 194. Lelkészi konferencia 196. Tájékoztató a főgimnáziumba való felvételre 197. Unitárius istentisztelet Debrecenben 239. Unitárius egyház vendégei 239. Boros Sándor házasságkötése 240. Unitárius gazdasági iskola 240. Cluji unitárius főgimnázium tájékoztatója 240. Az ádámosi papi állásra pá-

4 IV UNITÁRIUS KÖZLÖNY 1935 lyázathirdetés 254. Alapító tagok névsora 279. Merestii egyházközség felhívása 289. Templomszentelés Aldean 283. Külföldi tanulók 284. Nyári vallásos tanfolyam Svájcban 161. Unitárius és szabad keresztény egyházak évi nagygyűlése 161. A londoni Channing iskola 50 éves fennállása 162. Dr. Drummond ]akab, Dr. L. Cornish 162, Dr. Mikó Imre: Külföldi unitáriusok 188. Irodalom. Könyvismertetés. Szent-Iványi Sándor : Világosság felé Simonyi György: Kovács Péter: Gyónás 18, Gálffy Mózes: Erdő jános, az erdélyi fiatalok 52. Szentmártoni Kálmán: János Zsigmond élete 73. Benczédi Pál: Dávid Ferenc-Egylet története 260. Gyallay Pap Sándor: Fekete kalászok 260. Figyelő: Az unitárius népnaptárról 259. Dr. Gál Kelemen: A kolozsvári unitárius kollégium története 199. A nyelvtisztaságra való nevelés 237. Dr. Lévay Lajos: Br. Orbán Balázs szülőfaluja 237. Buday-Ortutay: Székely népballadák 298. Dr. Lévay Lajos: Székely betlehemes játék és lakodalmi ének 298. Benczédi Pál: Az unitárius hitelvek kifejlődése 299. Szent-Iványi Sándor: Világosság felé Gyászhirek. Tóth György 1,5. Kisgyörgy Sándor 50. Nagy Ferenc 50. Bartók Endre 51. Lőfi Ödönné Ferencz Zsuzsa 51. Özv. Böjthe Mózesné sz. Kövér Ágnes 83. Özv. Lukács Zsigmondné 136. Özv. Sándor ]ánosné 136. Dr. Engel Gábor 221. Miss Hellen Brooke Harford és Miss Florence Hill 274. Dr. Kissolymosi özv. Gyergyay Árpádné 199. Szabó józsefné 200. Ma.: Lőrinczy Géza (nekrolog) 247. Özv. Sebe Jánosné 248. Pap Zsigmondné 248. Özv. Vaska Béláné 248. Bán G. Lajos 292. Képek. Sharpé Emilia 1. Dr. Boros György püspök 109. A bihori uj templom 113. Derzsi Gábor 123. Ifj. táncestély rendezősége 102. Pálffy Ákos 182. Hesdát patak partján Bors Mihály menedékháza 186. Részlet a Retyezátból 187. Dr. Hall Alfréd 201. A cráciuneli unitárius templom 207. A chenu i templom 113. Odorheiköri nőszöv. vezetősége 231. Dr. Gál Kelemen 245. A női háztartástan résztvevői az unitárius püspökkel és a vezető tanárokkal 252.

5 CENZÚRÁT. XLV. évf. Ciuj-Kolozsvár, január. 1. szám. UNITÁRIUS KÖZLÖNY AV\LiÄS05 É5 EVLKÖLCSŰS ÉLET ÉBRESZTÉSÉRE Alapította: Dr. BOROS GYÖRGY. Sharpé Emília

6 2 UNITAKI US KÖZLÖNY Sz.: U. P. A főpásztor ú év! köszöntése és intése unitárius híveihez. A nagy apostol, Pál intését veszem ajkamra és küldöm ti hozzatok, kedves unitárius hiveim és testvéreim az Ürban: Vigyázzatok, álljatok meg a hitben, legyetek férfiak, legyetek erősek A mi hitünk Isten különös ajándéka, amely hajdan kitöltetett Dávid Ferencre épp úgy, mint az első pünköstkor az apostolokra, akik kezdének szólni tüzes nyelveken. Nem betűkben foglalt parancs, hanem ajándék Istentől. Szép, édes, ragyogóbb az aranynál, tisztább a gyémántnál, mert szivünkben gyökerezik és lelkünkből táplálkozik. Azért fohászkodunk az apostol szavai szerint: Az Istennek legyen hála az ő kimondhatatlan ajándékáért." (2. Kor. 9. r. 15.) Tudtotokra adom atyámfiai, hogy az emberek milliói iölismerték már a mi hitünkben rejlő drága kincset és az Öceán szigeteitől a szárazföld országain végig messzi északra, sokan gyönyörködnek benne, mert nem a félelemnek lelkét adta nekünk Isten, hanem erőnek és szeretetnek és jóságnak lelkét (Tim. 1. r. 7.). Nemzetközi tanácsban vagyunk egyesülve és a kopenhágai népes gyűlésen választott elnökünk (Hall Alfred angol lelkész) lelkes szavakban küldi szót békés és jóakaratú izenetét: mert mit ér e földön valamink, lia béke nincsen". Tudtotokra adom, kedves hiveim, hogy a beállott új esztendőben nagy öröm fog érni, mely mindnyájunk öröme lészen: meg fog jelenni drága Kollégiumunk, a Dávid Ferenc és Brassai Sámuel iskolájának a története Dr. Gál Kelemen tollából. Most jelent meg a nagy fejedelem János Zsigmond élete Szentmártoni Kálmántól. Ezeknél becsesebb újévi ajándékot nem tudok elképzelni számotokra. Most pedig imádkozzunk buzgó szívvel, hogy Isten óvja meg hazánk és az egész világ békéjét. Kérjük az égi Atyát, hogy egyházunk kicsinyeit és nagyjait áldja és tartsa meg az új esztendőben, hogy építhessük Isten országát itt a földön a jó Jézus evangéliuma szerint szeretettel, egyetértéssel. A jó Isten gazdag áldása legyen a mezőkön, a kerteken, ő

7 1935. UNITÁKIUS KÖZLÖNY 3 adjon erőt a munkás kézbe, hogy 1935 mindnyájunk számára legyen boldog lij esztendő. Fogadjátok és közöljétek a távolbanlevőkkel főpásztori köszöntésemet. Dr. Boros György, püspök. Főpásztori levél bukaresü híveimhez. A közelgő új esztendőt szeretném nyugodttá és boldoggá varázsolni számotokra. Ti mindannyian elköltöztetek a megszokott édes otthonból, oda,, hol biztosabb megélhetés kínálkozott számotokra. Azt is mondhatnám, hogy felültetek a szerencse ke re kére, amely forgandó s nem [mindig hozza azt, amire vágyunk.nagy öröme és boldogsága volt szívemnek, midőn rendes lelkészt küldhettem hozzá,tok Lőrinczy Dénes atyámfia személyében. Többször tanácskoztam vele és elég jól ismerem baja ivókat, de örömmel láttam híveink tekintélyes számának adakozó- ós áldozókéözségét is- Szép és dicséretes dolgok vannak följegyezve jegyzőkönyvetek lapjain..nem könnyű kezdőnek lenni, de dicsőség, ha sikert érhet el. Ti már eljutottatok a félsikerig.'a többi magától fog következni. Közelebbről értésemre esett, hogy bántólaig hatott reátok a püspöki titkárnak egy névtelen bukaresti levélre, az én tudtomon kívül, írt nyílt levele, amelyben a névtelen levéllel úgy foglalkozik, mintha azt valaki közületek írta volna, holott aa egész rosszindulatú beleszólás volt olyan dologba, amely nem tartozik bukaresti híveinkre. Sajnálom, hogy megtörtént s a magam részéről biztosítlak mindnyájunk együttérzéséről, őszinte érdeklődéséről. Kérlek, feledjétek el s megkezdett szép munkátokat folytassátok lankadatlan kitartással és a siker reményébe vetett bizalommal. Az új esztendőre kérem a jó isten áldását és segedelmét min dny áj atokra. Vagyok és maradok főpásztori szeretettel: Dr. Boros György, püspök.

8 4 UNITAKI US KÖZLÖNY (Speyer Leonora verse.) Azt hiszem én, Mária Magdolna Éppen ebédre tért be, Üres keblén ezernyi ékszer S tüzelt, sütött a térde. < Azt hiszem, ott Mária Magdolna Megállt káprázó szemmel: Hol láttalak én valahol már?" Magdolna" szólt az Ember. Azt hiszem, ott Mária Magdolna Leomlott csúszva térdre, Elsírta minden bánatát, míg Szívére szállt a béke. I Azt hiszem, csak Mária Magdolna, Ki ott ebédre tért be, látta, hogy lesz kenyérből, borból Megváltó, boldog béke. Azt hiszem, ez Mária Magdolna Igaz históriája. A Szentkönyv másképp tudja tán, de én Én így emlékszem rája. Nő-lelkészek. Angolból: Pálffi Márton. Négy évvel ezelőtt vette fel Teológiai Akadémiánk az első női hallgatót. Ma már négyen vannak eme lelkészképesítő főiskolán, kik közül egyik folyamán végezni fog (Isten segítségével!) Mindannyiunk kérdése: mi fog történni vele? Kap-e, kaphat-e állást és milyent 1 Ha a lelkészképesítő oklevélre gondolunk, melyet a még hátralevő vizsga után kapni fognak, ez oklevél alapján jogilag ugyanolyan lehetőségek nyílnak meg majd előttük, mint a férfihallgatók, illetőleg lel kész-jelöltek előtt. Az a kérdés, helyes-e (általában és ma különösen) megengedni: hogy 1. nők, bár palásttal a vállaikon, szószékre lépjenek, 2. önálló (parochus)

9 1935. UNITÁKIUS KÖZLÖNY 5 lelkészként mindennemű lelkészi munkát végezzenek és 3. a lelkészi pályán is versenyt indítsanak a férfiakkal. Minthogy főhatóságunk még ez irányban végleges határozatot nem hozott, úgy érezzük, lapunk feladata, hogy ezt a kérdést egyházunk teljes nyilvánossága előtt fölvessük, az esetleges, de az ezúton is kért és várt hozzászólásokat közöljük s e vita rendjén olyan helyzet kialakulásához nyújtsunk segédkezet, melynek ismeretében főhatóságunk nemcsak jogilag helyes, hanem egyházunk közvéleményének ismerete alapján, a gyakorlati élet követelményeinek is megfelelő határozatot hozhat. Minden lehető alkalmat megragadtam az utóbbi néhány év alatt, hogy vezetők és hívek, városiak és falusiak, lelkészek és tanítók véleményét kikérjem e kérdésben, mert hiszen mindannyiunknak éreznünk kell, hogy ez a probléma egyházunk életében igen-igen nagy fontossággal bir. Amint várni is lehetett, egymástól homlokegyenest ellenkező véleményeket kaptam majd mindenütt, a legteljesebb helyesléstől, az aranyközépút hangoztatóin át a legszenvedélyesebb tiltakozásokig. Ismertetek három álláspontot, melyek mindenike egy-egy túlzó felfogás iskolapéldája. 1. Ha az unitárius vallás tényleg liberális, szabadelvű kereszténység, amint hirdeti, akkor még kérdezni sem szabad a fenti három kérdést, annyira magától értetődő rajok az igenlő felelet. A nők ép olyan Isten-teremtményei, mint a férfiak^ ma már annyi más pályán egyenlő jogokkal és lehetőségekkel rendelkeznek a férfinem t mel, természetes hát, hogy a lelkészi pályán is meg kell adni számukra ugyanazokat a jogokat és lehetőségeket, mint a férfiaknak. Ez a felfogás annak az eszményi" (igazabban: felületes) >szabadelvüségnek az álláspontja, mely egy elméletileg elgondolt világrendet szeretne az életre rábizonyítani, amely azonban magát az életet nem ismeri. Ebbé a szabadelvüségbe majd belepusztult a XIX. századvégi protestántizmus s nálunk még mind máig egy levegőben lógó, tintaszagú élet hirdetésével tűnik ki. Alapvető tévedése, hogy a nőt ép olyan lénynek tartja, mint amilyen a férfi. Ez a tétel hamis: 1. biologiai, 2. lélektani és 3, társadalmi szempontból. Kell-e ma, a természettudományok hatalmas kivirágzásának korában bizonyítani még, hogy a nőt más célra teremtette az Alkotó, mint a férfit! A nő új életet hoz létre s egész szervezete, minden kis sejtje arra a feladatra alkottatott. Ezzel összefüggésben van idegi, lelki élete, valamint a társadalomban elfoglalt helye. Fel nem ismerni a nő bár magasztosabb, de más irányú hivatását annyi, mint behunyni szemeinket a tudományok tanításai és a tények előtt. Bizonyos lelkészi feladatok elvégzésénél amúgy is látszik annak a lehetetlensége, hogy a nők ugyanazt a hatáskört nyerjék el, «mint a férfiak. Aki pedig mélyebbre néz, a lelkészi munka állandóságot, kemény elhatározást, egyformaságában nagy idegerőt kívánó folytonossá-

10 6 UNITAKI US KÖZLÖNY gánál is fel fogja fedezni az érzelmibb berendezésű női lélek elégtelenségét arra, hogy egyes-egyedül egy egyházközség lelki, gazdasági és társadalmi vezetője legyen. Sajnos, e lap hasábjain nem mehetünk bele a női élet orvosi szempontból való tárgyalásába, de annak a férfiétől való különbözősége s emiatt rendkívüli helyzeteket és bánásmódot kívánó természete mindannyiunk előtt ismert. Már pedig a lelkész mindighívei szempontját kell, hogy szem előtt tartsa s a maga nehézségeit háttérbe kell szorítania. 2. A másili végletekben mozgó álláspont szerint: minthogy a fentiek így vannak és mert már Pál apostol megmondotta volt, hogy az asszony hallgasson a gyülekezetben",, nőket egyáltalán nem szabad a lelkészi pályára engedni.. Olyan kitételeket is hallottam, hogy én olt hagyom azt a vallást, ahol az asszony dirigál", meg a szoknya nem fér össze a Bibliával" stb. Ez az álláspont megfeledkezik arról, hogy a nő munkáját, mint tanítóét pl. igenis elfogadja. Már pedig a hittantanításánál a nők még sikeresebben működhetnek, mint ha pl. a számtant tanítják. Ugyancsak elfogadja ez az álláspont a nők-szövetsége jótékonykodó munkásságát is. Már pedig a nőlélkész, ha erre az Akadémián előkészül, csak még tökéletesebben fogja végezni ezt a munkát, mint a háztartásban elfoglalt és erre különösképen fel nem készült nőszövetaégbeli nőtestvérei. Hasonlóképen állunk a nő.és gyermek-betegek látogatásával, városokban a háztartásbeli alkalmazottak lelkigondozásával stb. stb. Határozottan vannak, olyan lelkészi feladatok, melyeknek a férfi lelkész nem tud százszázalékosan megfelelni. Ezért alapították a katholikusok a különböző szerzetes-rendeket (s különösen a Szociális Misszió Társulatot), a reformátusok a diakonissza intézményt. Külföldön az ú. n. társadalmi munkások végzik ezt az ágát a lelkészi mim kának - nagy sikerrel. (p 0 iyt is-öv.) Sz. E. K. T. Pályázati hirdetés. E. K- Tanács pályázatot hirdet a Teologiai Akadémiánál az E. Főtanács döntésétől függően betöltésre kerülő gyakorlati tanszékre. Az akadémia szabályzata bekezdése szerint választhatók azok, akik teológiai tanári képesítő vizsgálatuk letevése előtt vagy után legalább 2 évig egyházi vagy képesítésüknek megfelelő állást töltöttek be. Az. E. Főtanácshoz címzen dő folyamodások, amelyben a nős pályázók feleségük unitárius voltát is igazolni tartoznak, az akadémia igazgatóságához nyújtandók be 1935 január 20-ig. Az Unitárius Egyház Képviselő Tanácsának 1934 december 13-án tartott üléséből. Dr. Boros György Dr. jviikó Lőrincz,. püspök, elnök. e. titkár, előadó.

11 1935. UNITÁKIUS KÖZLÖNY 7 A GOLDEN TREASURY OF THE BIBLE. Az angol unitáriusok szemelvényes bibltakiadása. Amikor az első magyar unitárius akadémiták Taylor, Drummosnd és Martiraeau idejében elsőizben pillantottak bele az angol unitár izmus szellemi életének mélységeibe, annak súlya és tekintélye az egész angol nemzet vallásos és társadalmi életére kihatással birt. Az a megpróbáltatás, mely a kontinentális államok egyházait a világháború alatt és után érte, angol földön már hamarább jelentkezett & a hanyatlás, visszafejlődés és stagnálás jeleit az összes angliai egyházakban már a XX. század elején szemlélhetjük. Ez a megpróbáltatás, melynek legjellemzőbb tünete a vallási élet dolgai iránt való legteljesebb közönyösség, angliai unitárizmusunk gyülekezeteit is keserves megpróbáltatásokban részesítette. Ä gyülekezetek és a hi vek lélekszámában állandósulást, sőt apadást is tapasztaltunk, a vallásoktatásban részesült gyermekek száma 1900-ban körül van, mely év alatt felénél is kisebbre zsugorodik össze. Mindezek mellé járul még az is, hogy bár sokan vannak szorgalmas munkások: Carpenter, Gordon, Street és társaik, nincsenek olyan kimagasló tekintélyek, mint MartineaiU, akiknek szellemi fénye az egész angol vallásos életet bevilágítsa. Angol unitárizmusunk súlyában csökkenve a haladás helyett, az állandósulás és színtelenedés hosszú esztendeit éli. Az élet szellemi arcának újjáébredését csak jóval a világháború befejezése után figyelhetjük meg. A felébredő munkakészség egy táborba tömöríti azokat, akik az, unitár izmus szellemében harcolnak s 1929-ben megtörténik a két társulat egységesítése, melynek jótékony hatása nemsokára többféle vonalom megmutatkozott. A gyermekek vallásos nevelését teljesen átreformálják, új könyveket adnak ki s ana már ott tartanak, hogy újra kb gyermek részesül unitárius vallásos nevelésben. A gyülekezetek belső életében élénkülést találunk, az egyesületek élete lassan újra feléled, s ezt különösen a gyermekek és idősebbek nyar altatását célzó intézmények létesítésénél figyelhetjük meg. Aiz ifjúság szervezése fiatal lelkészek munkája következtében, válságos fejlődésen keresztül eljut odáig, bogy húsvétkor megtartandó első nagy konferenciájukra már mostanig kb. 500 jelentkezés történt. A szellemi élet élénkülését jelenti az egyház hivatalos hetilapjának újjászületése, mely 1932 óta L. Bolton fiatal londoni lelkész szerkesztésében változatos és gazdag tartalommal, bátor magatartásával, függetlenséget biztosított önmagának & példányszámban megnövekedett. Ennek a fejlődő és újjászületése felé haladó unitárius szellemiségnek egyik hatalmas bizonyságtétele az az egyezerszázoldalas munka, mely karácsony előtt- piacra hozta az első unitárius munkások által sajtó alá rendezett szemelvényes bibliakiadást. Rowe Mortimer lelkész angliai unitárius testvéreink egyházi egyházi központjának titkára, aki 1929-ben magyar unitárius

12 8 UNITAKI US KÖZLÖNY testvéreit is meglátogatta, lelkét ós életmunkiáljánák hosszú esztendeit adta bele a nehéz, fáradságos és hosszadalmas, felelősségteljes munkába. A munkát Mc Laehlan a manchesteri Unitarian College igazgatója ós Tarrant, a londoni egyetem görögnyelvi előadója segítségével rendezte sajtó alá- A munka tetszetős, szép, könnyen forgatható és jól olvasható kiállításban az ószövetség egyharmadát, az újszövetség ötnyoleadréözét és az apokrif us irodalom válogatott fejezeteit tartalmazza. Az ószövetségi könyveket a szokásos sorrend helyett három csoportba sorolva: történeti, prófétai és bölcseleti munkák; a lehetséges történeti és logikai sorrendben adja közre, kihagyván Eszter könyvét, a harmadik mózesi és a Krónikák könyve legnagyobb részét, valamint mindenütt azokat a fejezeteket, és kisebb részleteket is, melyek a hétköznap embere számára előtanulmány nélkül nagyon keveset jelenthetnek. A prófétai könyveknél a sorrendet a történeti egymásutániság határozza meg, s így részekre bontódik Ézsaiás könyve, melynek egyes részei különféle korok szerzeményei. Az ószövetség eredetileg kötött különféle korok szerzeményei. Az ószövetség eredetileg kötött formában írt részeit, ott ahol erre a fordítás módot ad, szintén versalakban adja közre. Az ószövetségi könyvek közé besorolva a történetiség sor rendjében találjuk meg az apokrif us irodalomból választott részeket: Ezsdrás I. és II. Makkabeus 1., Ecclesiatious, Salamon bölcsessége és Tóbit könyveiből. Az újszövetségi részben Máté, Márk és Lukács evangéliumainak szövegét synoptikusan, együttesen adja; teljesen csak János HL és III. levelei maradnak ki, a páli levelek megrövidülnek és a régi sorrend helyett a lehetséges történeti sorrendben következnek. Nyelvében a szöveg legnagyobb részben az angol revideált bibliakiadás szövegét követi, ahol azonban a modern bibliatudomány kívánalmai változtatást kívántak meg, ott ez is megtörtént, mely különösen a megérthetést segíti elő. Ezt leginkább íi páli leveleknél figyelhetjük meg. A munka elhagyja a biblia szokásos fejezetekre és versekre való felosztását, helyette a logikai megértés diktálta fejezeteket létesítettek, melyeket rövid fejcímekkel láttak el. A fentebbi fejtegetés ós néhány megjegyzés nem akarja a munka megbírálását elvégezni. Igazi és alapos komoly bírálatot, majd akkor írhat valaki, amikor hosszú hónapokon keresztül gyakorlatilag is meggyőződött a munka használhatóságáról és értékéről. A könyvet, a különben gazdag angol theológiai könyvpiac érdeklődéssel fogadta s a napilapok is megemlékeztek megjelenéséről- A nálunk is ismertetett liverpooli vita óta ez a második alkalom, amikor az angol közvélemény az angol unitáriusokról a napisajtóban is olvashat. Ha ez a könyv az angol ember kezéből jó húsz-harminc évvel ezelőtt kihullott mindemikpi olvasmány szolgálatát betöltő biblia helyét el tudja majd egykoron

13 1935. UNITÁKIUS KÖZLÖNY 9 foglalni, akkor az angol unitárius szellemiség mai életének egyik hatalmas és erőteljes tényezőjévé válhatik. Befejezésül pedig, még egészen röviden, egy megjegyzést. Lelketboldogító örvendetes jelenség, hogy a magyar imitárizmus szellemi újjászületésén munkálkodó fiatal lelkészek e munka elkészültével majdnem egyidejűleg novemberi dombói találkozójukon munkaprogramjukba iktatják a magyarnyelvű szemelvényes biblia kiadását. A feltörekvő élet előtt nincsenek korlátok. Az, újjászületés, felé siető egyetemes keresztény unitárius szellem hordozói lélekben találkoznak, és együttmunkálkodnak a szebb jövendő építésén. London, 1935, újév hetében. Ferencz József. Öszi idő. Köd eső hull, őszi Idő, Mintha gyászfátyolos volna a temető- Minden kereszt, minden sírkő Az életért harcolók helyét jelző, Egy-egy magános tanú. A kopasz fák égnek meredő ágai, Mint istenkereső kezek Remegő ujjai, várják A tél elszenderítő álmát. Majd lehull a hó, Az édesníeséjü nagyanyó Hangtalan zenéje altató S betakarja a szunnyadó Fákat, És a keresztfákat, kopjafákat. Ilyenkor, ha kimégy a temetőbe Kezeid kulcsold imára össze. Ne ejts el egy hangos imaszót se, Nagy hallgatásod legyen az imád, I<jy leli meg lelked nyugodalmát. Nagy Zoltán id.

14 10 UNITAKI US KÖZLÖNY Kovácsi Pál képkiálliiása. Kovácsi Pál nevét, valljuk be őszintén, nem ismertük e hónap elején megnyílt tárlatáig. És ennek egyedül ő volt oka, aki éveken át visszavonultan, szinte titokban dolgozott, hogy megjelenése aztán annál inkább meglepetést keltsen. És valóban így is történt. Valóban meglepetésként hatott, amikor hetekkel ezelőtt gyűjteménybe szedve közönség elé állított festményeit: iine itt vannak, bennük van életem minden öröme, bánata, problémája. Alaposan végignéztem a kiállításra került gazdag anyagot; közelről, messziről, nyugodtan, hosszan, senki sem zavart és Kovácsi Pál: Nagybányai táj. senki sem siettetett. Csupa frisseség, puhaság, derű, csupa élet. A legegyszerűbb is, a legvéznább virágszál, amire az életben rátaposunk, a Kovácsi ecsetvonásaiban szinte élményként hat s amitől az életben elfordítjuk a fejünket, azt az ő képein csodáljuk és szeretjük, pedig nincsenek megszépítve, éppen olyan szegények és elhagyatottak, akár a reális valóságban. Teljesen tisztában van a színek kezelésével és a valőrök kihozásával. Témáját kedvesen, meleg tónusban tudjuk előadni. Sem többet, sem kevesebbet nem mond, mint amennyi elegendő ahhoz, hogy magát kifejezze és a szemlélőnek élvezetet nyújtson. Tájképei, a napfoltos nagy mezők, erdei részletek, mind szépek, portréiban pedig lüktető, eleven élet van.

15 1935. UNITÁKIUS KÖZLÖNY 11 Ahogy a képrengetegben sétálok, vizsgálom, hogy melyik műfajban erősebb a művész, a tájkép, portré, csendélet, vagy zsánerkép-kompozícióban, a eeruzarajzban vagy a széntrajzban, Ügy találóan, hogy egyformán nra az ecsetnek, ceruzának és a szénnek. Megkérdeztem Kovácsi Pált, hogy mik a tervei 1? Nem szándékszik-e külföldre menni, látni, tovább tanulni. Jelenleg nem. Nem mintha nem vágyakoznék, például Olaszországba, de ez az óhaj csak hiábavaló energiapazarlás lenne most az ő részére. Majd később, lehet. Most itthon marad és dolgozik a megélhetésért, a családjáért. Munka közben, mondta, eltűnik körülötte minden prózai, minden köznapi valóság, csak a képei élnek és bennük az álom-világ... Unitárius íesitőtestvérünk kiállításéinak ezt a méltatását az Erdélyi Szemle engedélyével közöltük. Bajkó Erzsébet Első héten olvasd: 98. zsoltárt. Karácsonyi ünnepek multával ne feledjük el Jézust., aki az ünnep igazi tartalma. Nélküle az ünnepi készülődés és az ünnepet betöltő hangulat csupán külsőség, amely semmivé foszlik, mihelyt a naptár betűi feketére változtak. Az igazi közeledés, az igazi ráismerés ideje csak most következik, amikor a hétköznapok szürkeségében kell felfedeznem Jézust. Tudok-e mindennap Jézusra gondolni, tudok-e mindennap az égre tekiteni, még ha felhőkkel van is borítva. A kalapács ütését át tudom-e alakítani harsogó zenévé, klirtzengéssé és tengerzúgássá, amellyel a zsoltáros énekelte meg új énekben Isten nagyságát és az ő szabadításának boldog tapasztalását! Isten szabadítót küldött Jézusban. Érzed-e testvérem ezt mindennap? Bízol-e benne, hogy testi és lelki nyomorúságaid közepette van valaki, aki segítségedre jön mérhetetlen tapasztalatával és az emberi élet titkainak roppant ismeretével? A hétköznapok kérdése ez, nem az ünnepeké. Gyorsan felelj rá, mert különben csak az ünnepek kereszténye maradsz, ilyenre pedig nincs szükség, mert ilyen úgyis sok vam. Második héten olvasd: Lukács ev. 4. rész Kicsoda hát a mi Jézusunk, akinek képét, akinek alakját, akinek lelkét mindennap szemünk elé kell tartanunk? Kicsoda az a tükör, akiben mindennap magunkat kell, hogy megnézzük? Ő maga mondta meg a názáreti zsinagógában, mikor Ézsaiás próféta szavai t saját magára alkalmazta. Ö az, akin az Ür lelke van, ő az, akit

Alapította: Dr. BOROS OYÖRGY.

Alapította: Dr. BOROS OYÖRGY. Cenzúrát. XLVI. évf. Clui, 1936. január. 1. szám. Alapította: Dr. BOROS OYÖRGY. Boldog uj esztendőt!... Lelkünk telve van ünnepi gondolatokkal... Csak most hangzott el minden templomban a magasztos karácsonyi

Részletesebben

Alapította : Dr. BÓROS GYÖRGY.

Alapította : Dr. BÓROS GYÖRGY. XXXIX. évf. Cluj-Kolozsvár, 1929. Május 5. szám. IMtíRIUS A V A L L Á S O S É5 E K K Ú L C 5 Ú S ÉLET ÉBRESZTÉSÉRE Alapította : Dr. BÓROS GYÖRGY. Tava&sz minátenüii.. Hosszú, kietlen tél után végre kizöldült

Részletesebben

ÜMITÄRPJ5 KÖZLÖNY 9 A V A L L Á S O S ÉS E R K Ö L C 5 0 5 ELEJ ÉÖREŐZTÉSÉRB * ^ K I A D J A A DÁVID FBREPÍC E G T ^ *. Alapította: Dr.

ÜMITÄRPJ5 KÖZLÖNY 9 A V A L L Á S O S ÉS E R K Ö L C 5 0 5 ELEJ ÉÖREŐZTÉSÉRB * ^ K I A D J A A DÁVID FBREPÍC E G T ^ *. Alapította: Dr. XLÍIÍ. évf. Cluj-Kolozsvär, 1933. február 2. sz. ÜMITÄRPJ5 KÖZLÖNY 9 A V A L L Á S O S ÉS E R K Ö L C 5 0 5 ELEJ ÉÖREŐZTÉSÉRB * ^ K I A D J A A DÁVID FBREPÍC E G T ^ *. ti Alapította: Dr. BOROS GYÖRGY

Részletesebben

UNIT/ÍRKIS KÖZLÖNY A VALLÁSOS ÉS ERKÖLCSÖS ÉLET ÉBRESZTÉSÉRE

UNIT/ÍRKIS KÖZLÖNY A VALLÁSOS ÉS ERKÖLCSÖS ÉLET ÉBRESZTÉSÉRE XX. KÖTET. KOLOZSVÁR, 1907. DECEMBER. 12. SZÁM. UNIT/ÍRKIS KÖZLÖNY A VALLÁSOS ÉS ERKÖLCSÖS ÉLET ÉBRESZTÉSÉRE Kiadja: ü Szerkeszti: A DÁVID FERENCZ-EGYLET. Dr. BOROS GYÖRGY. Előfizetési ára: 2 k. 40 fillér.

Részletesebben

UM1MIUS KÖZLÖNY A VALLÁSOS ÉS ERKÖLCSÖS ÉLET ÉBRESZTÉSÉRE KIADJA A DÁVID FERENC EGYLET. Húsvéti ima.

UM1MIUS KÖZLÖNY A VALLÁSOS ÉS ERKÖLCSÖS ÉLET ÉBRESZTÉSÉRE KIADJA A DÁVID FERENC EGYLET. Húsvéti ima. Törvényszéki lajstromozási szám: 128. (Dos. No. 484 1939. Trib. Cluj.) XL IX. évf. Cluj, 1939. április. Serv. Cenz. C. VI. A. C luj. BUN DE 1MPRIMAT. 4. szám. UM1MIUS KÖZLÖNY A VALLÁSOS ÉS ERKÖLCSÖS ÉLET

Részletesebben

10 éves a Bartók Béla Unitárius Egyházközség

10 éves a Bartók Béla Unitárius Egyházközség 10 éves a Bartók Béla Unitárius Egyházközség 10 éves a Bartók Béla Unitárius Egyházközség 2011 Szerkesztette: Gergely Felicián Dr. Karner Ottó Borítófotók: Léta Sándor A szöveget és a fotókat gondozta:

Részletesebben

UNITÁRIUS KÖZLÖNY A VALLÁSOS ÉS ERKÖLCSÖS ÉLET ÉBRESZTÉSÉRE

UNITÁRIUS KÖZLÖNY A VALLÁSOS ÉS ERKÖLCSÖS ÉLET ÉBRESZTÉSÉRE XXX. vf. Kolozsvár, 1917 augusztus. 8. szám UNITÁRIUS KÖZLÖNY A VALLÁSOS ÉS ERKÖLCSÖS ÉLET ÉBRESZTÉSÉRE KIADJA A DÁVID FERENC EGYLET SZERKESZTI: Dr. BOROS GYÖRGY FŐMUNKATÁRS. TARCSAFALVI ALBERT

Részletesebben

UNITÁRIUS KÖZLÖNY. A VALLÁSOS ÉS ERKÖLCSÖS ÉLET ÉBliESZTÉSERE KIADJA A DÁVID FERENCZ EGYLET. SZERKESZTI Dr. BOROS GYÖRGY.

UNITÁRIUS KÖZLÖNY. A VALLÁSOS ÉS ERKÖLCSÖS ÉLET ÉBliESZTÉSERE KIADJA A DÁVID FERENCZ EGYLET. SZERKESZTI Dr. BOROS GYÖRGY. f ill KÖTET. KOLOZSVÁR, 1906. OKTÓBER 10. SZÁM. UNITÁRIUS KÖZLÖNY A VALLÁSOS ÉS ERKÖLCSÖS ÉLET ÉBliESZTÉSERE KIADJA A DÁVID FERENCZ EGYLET. SZERKESZTI Dr. BOROS GYÖRGY. Előfizetési ára: 2 k. 40 fillér.

Részletesebben

közösségnek, eszménynek vagy értéknek. Így lesz a felelősségérzetből felelősségvállalás,

közösségnek, eszménynek vagy értéknek. Így lesz a felelősségérzetből felelősségvállalás, Unitárius Közlöny Kolozsvár, 1888 1948/1990. 16. (76.) évf. 1. szám. 2006 január Ára: 1 lej, előfizetőknek: 0,70 lej Isten nevével Szeretett Híveim, Lelkésztársaim! Isten nevével ajkunkon és szívünkben

Részletesebben

KERESZTÉNY MAGVETŐ. 94. évfolyam 1988 4. szám KOLOZSVAR-NAPOCA TARTALOM TANULMANYOK

KERESZTÉNY MAGVETŐ. 94. évfolyam 1988 4. szám KOLOZSVAR-NAPOCA TARTALOM TANULMANYOK KERESZTÉNY MAGVETŐ 94. évfolyam 1988 4. szám KOLOZSVAR-NAPOCA TARTALOM A Köztársaság Napja 209 Dr. Kovács Lajos: Az egyház szolgálatában 211 TANULMANYOK Fred Ken worthy: Jézus 220 Dr. Erdő János: Mikor

Részletesebben

Kéthavonta megjelenő folyóirat 2011. november december 65. évfolyam 6. szám

Kéthavonta megjelenő folyóirat 2011. november december 65. évfolyam 6. szám Kéthavonta megjelenő folyóirat 2011. november december 65. évfolyam 6. szám Amilyen az adventi várakozásod, olyan lesz a karácsonyod Meghallgattál engem! Christine Frederiksen és Balázs Ferenc Egy teológiai

Részletesebben

EGY AZ ISTEN. szövetség egy életre szól, örökre átalakít. Fel tudjuk-e vállalni? BÁLINT RÓBERT ZOLTÁN

EGY AZ ISTEN. szövetség egy életre szól, örökre átalakít. Fel tudjuk-e vállalni? BÁLINT RÓBERT ZOLTÁN EGY AZ ISTEN KOLOZSVÁR, 1888 1948/1990. 23. (83.) ÉVF. 2. SZÁM 2013. FEBRUÁR ÁRA: 2,00 LEJ Fotó: Czire Alpár Szövetségben A tartalomból: Emberi kapcsolataink része a szövetségkötés: a közös érdek, a közös

Részletesebben

EGY AZ ISTEN. első személyben beszélők fognak élethosszig tartó unitárius önazonosságukról

EGY AZ ISTEN. első személyben beszélők fognak élethosszig tartó unitárius önazonosságukról EGY AZ ISTEN. KOLOZSVÁR, 1888 1948/1990. 20. (80.) ÉVF. 6. SZÁM. 2010. JÚNIUS ÁRA: 2,00 LEJ Fotó: Ruzsa István Keserû, édes A tartalomból: Lopják egyházközségeink levéltári és könyvtári anyagát állítja

Részletesebben

Százéves a fasori templom

Százéves a fasori templom országos evangélikus hetilap 70. évfolyam, 41. szám 2005. október 9. Szentháromság ünnepe után 20. vasárnap Ára: 164 Ft A következményeket szinte a rendszerváltásig viselnie kellett valamennyi hozzátartozónak,

Részletesebben

csodálatos teremtménye az édesanya: a mindenes, az állandóan ügyeletes áll huszonnégyórás

csodálatos teremtménye az édesanya: a mindenes, az állandóan ügyeletes áll huszonnégyórás Unitárius Közlöny Kolozsvár, 1888 1948/1990. 16. (76.) évf. 5. szám. 2006 május Ára: 1 lej, előfizetőknek: 0,70 lej A mindig ügyeletesek Anyák napja minden kétséget kizáróan az egyik legmagasztosabb ünnepünk.

Részletesebben

Szakadatlan húsvét. A tartalomból: Uram, tégy zárat a számra, őrizd ajkaim kapuját. (Zsolt 141,3) EGY AZ ISTEN

Szakadatlan húsvét. A tartalomból: Uram, tégy zárat a számra, őrizd ajkaim kapuját. (Zsolt 141,3) EGY AZ ISTEN EGY AZ ISTEN Fotó: Mezei Elemér KOLOZSVÁR, 1888 1948/1990. 21. (81.) ÉVF. 4. SZÁM. 2011. ÁPRILIS ÁRA: 2,00 LEJ Szakadatlan húsvét Hosszúra sikerült a telünk a rügyek csak március végén kezdtek mocorogni

Részletesebben

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA XXIV. évfolyam 7. szám. 2013. április 1. Ára 0,80 lej Érdemes célt kitűzni és azért megharcolni Felújították a mezőcsávási templomot Az élőket szólítom,

Részletesebben

Új Mustármag. Tartalom: Hírek papa Nyílt levél Bemutatkozás Programjaink in Memoriam

Új Mustármag. Tartalom: Hírek papa Nyílt levél Bemutatkozás Programjaink in Memoriam Új Mustármag A Bethánia CE Szövetség hírlevele 2011. március - április Legyen derekatok felövezve, és lámpásotok meggyújtva. Ti pedig legyetek hasonlók az olyan emberekhez, akik várják, mikor tér vissza

Részletesebben

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA XXV. évfolyam 23. szám. 2014. december 1. Ára 0,80 lej Advent: koldus és király találkozója Jel 3,20 Luther Márton egyik adventi igehirdetésében a

Részletesebben

f Szépirodalmi összeállítás 6 7. oldal Felszentelték az új békéscsabai oltárképet Szeverényi Mihály: Elvégeztetett

f Szépirodalmi összeállítás 6 7. oldal Felszentelték az új békéscsabai oltárképet Szeverényi Mihály: Elvégeztetett evangélikus hetilap 71. évfolyam, 25. szám 2006. június 18. Szentháromság ünnepe után 1. vasárnap Ára: 165 Ft Az eklézsia humorgyûjteményét gazdagította volna, hogyha a nyomtatott szöveg szerint hangzik

Részletesebben

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA www.albaref.hu A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2011. június XVII. évfolyam 3. szám A Szentlélek és Te Konfirmáció és Pünkösd, megerősítés és vallástétel: e fogalmak szétválaszthatatlanul

Részletesebben

KERESZTÉNY MAGVETŐ AZ UNITÁRIUS IRODALMI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA

KERESZTÉNY MAGVETŐ AZ UNITÁRIUS IRODALMI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA KERESZTÉNY MAGVETŐ AZ UNITÁRIUS IRODALMI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA i SZERKESZTIK: DR. BORBÉLY ISTVÁN, DR. FERENCZY GÉZA, DR. KISS ELEK és* VÁRI ALBERT MINT SZERKESZTŐBIZOTTSÁG. FŐMUNKATÁRSAK; BENCZÉDI PÁL, KAUNTZNÉ

Részletesebben

Evangélikus hírlevél. Mondtam volna, hogy vásárlással ünnepeljétek születésem napját?

Evangélikus hírlevél. Mondtam volna, hogy vásárlással ünnepeljétek születésem napját? Evangélikus hírlevél A BAKONYCSERNYEI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG KIADVÁNYA AA TT AA RR TT AA LL OO MM BB ÓÓ LL A három fa története A reformáció szellemében Gondolatok az újévre Gyülekezetünk legkedvesebb

Részletesebben

A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2004. december. Csillag

A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2004. december. Csillag Újfolyam 27. szám A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2004. december Csillag mikor meglátták a csillagot, igen nagy örömmel örvendeztek. (Máté 2,10) Valaki egyszer a rádióban ujjhegyre

Részletesebben

EGY AZ ISTEN. ségben, küzdelemben erőforrásként szolgálnak, szomorúságban

EGY AZ ISTEN. ségben, küzdelemben erőforrásként szolgálnak, szomorúságban EGY AZ ISTEN Fotó: Kerestély Attila KOLOZSVÁR, 1888 1948/1990. 21. (81.) ÉVF. 8. SZÁM 2011. AUGUSZTUS ÁRA: 2,00 LEJ Történetek Mindannyiunknak van legalább egy fontos története, ami hozzánk kötődik, életünk

Részletesebben

Erdélyi Toll. Erdélyi toll

Erdélyi Toll. Erdélyi toll Erdélyi Toll IRODALMI ÉS MŰVELŐDÉSI FOLYÓIRAT t Megjelenik negyedévente Székelyudvarhelyen II. évfolyam 2010 3. szám T A R T A L O M ÍRÓK A SZÜLŐFÖLDÖN Megvívjuk mi a magunk harcát. Válogatott levelek

Részletesebben

XI. évfolyam 3. szám A BÉKÉSI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG DÍJTALAN IDŐSZAKI HÍRADÓJA 2009. december 14.

XI. évfolyam 3. szám A BÉKÉSI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG DÍJTALAN IDŐSZAKI HÍRADÓJA 2009. december 14. XI. évfolyam 3. szám A BÉKÉSI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG DÍJTALAN IDŐSZAKI HÍRADÓJA 2009. december 14. Kedves Olvasó! Te pedig, efrátai Betlehem, bár a legkisebb vagy Júda nemzetségei között, mégis belőled

Részletesebben

LEGYÜNK AZ IMÁDSÁG NEMZETE

LEGYÜNK AZ IMÁDSÁG NEMZETE POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXIX. évf. 12. szám (39. Jg. Nr. 12) Az európai magyar katolikusok lapja 2007. december KÜLDETÉSÜNK VAN MINDEN NÉPHEZ A Szentatya üzenete a missziós világnapra 1926 óta minden

Részletesebben

Harangszó. Láttam két csodálatos prédikációt. Az utolsó szõlõtõkék HETEDIK KÜRTSZÓ

Harangszó. Láttam két csodálatos prédikációt. Az utolsó szõlõtõkék HETEDIK KÜRTSZÓ Harangszó A KIRÁLYHÁGÓMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA 2011.JÚLIUSXXII.ÉVFOLYAM 13.SZÁM Láttam két csodálatos prédikációt Uhde Frigyes: Engedjétek hozzám a kisdedeket Engedjétek hozzám

Részletesebben

Azzal nagy titkosan levette a pokol-vasát a mérleg alul, s jól megtetézte a lisztet a szegény asszonynak. f Az elfelejtett arc 9.

Azzal nagy titkosan levette a pokol-vasát a mérleg alul, s jól megtetézte a lisztet a szegény asszonynak. f Az elfelejtett arc 9. országos evangélikus hetilap 70. évfolyam, 48. szám 2005. november 27. Advent 1. vasárnapja Ára: 164 Ft Mindig otthon érzem magam a szószéken vagy úgy is mondhatnám, a szószéken érzem magam igazán otthon.

Részletesebben