ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület november 30-i ülésére

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2006. november 30-i ülésére"

Átírás

1 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület november 30-i ülésére 15. Napirendi pont Tárgy: Önkéntes tűzoltóság létrehozása Készítette: Dr. Csorba Csaba jegyző Képviseli: Várfi András polgármester Véleményező bizottságok: Valamennyi bizottság Melléklet: jegyzőkönyv, vezetőségi levél Tisztelt Képviselő-testület! 7 Gyomaendrőd Város Önkormányzatának talán legrégibb múlttal rendelkező civil szervezete az Önkéntes Tűzoltó Egyesület, mely komoly és eredményes múltra tekint vissza az egyesülés előtti időszakban is. Mindkét település (Endrőd, Gyoma) életében a tűz elleni védekezésben jelentős szerepe volt az önkéntességen alapuló egyesületnek. A 90-es évektől változó összegű mértékű önkormányzati támogatást kapott az egyesület, időnként ezek az összegek, még az önkormányzat anyagi teherbíró képességét is próbára tették. Ezen támogatások célja mindig is az volt, hogy eredményesebben vegye fel a település a harcot a tűz ellen. Az okozott károkat jelentős mértékben csökkentheti, ha az első beavatkozás ideje a riasztást követően jelentősen csökken, és a hivatásos tűzoltóság a megfelelő tájékoztatás alapján megfelelő erőkkel vonul ki. A 90-es évek végére világossá vált, hogy pusztán önkormányzati támogatással a települési szintű tűz elleni védekezés hatékonysága nem javítható. A várt eredmények elmaradásának okai az alábbiakban összegezhető: Csökkentek illetve megszűntek azok a közvetett állami támogatások, melyekkel az egyesület a működési feltételeit jelentősen javítani tudta, így pl. polgári szolgálatra jelentkezők foglalkoztatása, munkanélküliek tartós foglalkoztatása stb. Tárgyi eszközök beszerzésére fordítható pályázaton elnyert összegek nagysága jelentősen csökkent Elmaradt a közhasznúsági fokozat megszerzése ellenére a település gazdasági egységeitől várt támogatások adományozása Jelentősen megnőtt az egyesület használatában illetve tulajdonában álló gépjárművek fenntartási költsége Megromlott a tradicionálisan jó kapcsolat a szarvasi önkormányzati tűzoltóság és az egyesület között. Az egyesület és az önkormányzat közötti kapcsolat feszültté vált, és a tagok száma csökkent, egyre kevesebbszer tudott az egyesület érdemben vonulni, így vonzereje csökkent. Napjainkra világossá vált, hogy a jelenlegi önkormányzati támogatás a működésre sem elegendő, további külső támogatás nélkül, érdemi helyi tűzoltási tevékenységről a jövőben nem beszélhetünk. Az átmenő forgalom nagysága, a településen fokozottan tűzveszélyes anyagok tárolásával, felhasználásával foglalkozó gazdasági egységek számának növekedése miatt ismételten felvetődik a hatékonyabb települési tűz elleni védekezés indokoltsága. Világossá vált az is, hogy a gazdaság szereplő csak abban az esetben adnak jelentősebb anyagi támogatást, ha a gondjaik megoldásában tartósan és érdemben számolhatnak a tűzoltással foglalkozó szervezettel. A Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLIII. tv. Negyedik fejezetének 30. (16) bekezdése a következőként rendelkezik: (16) A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Tüo.tv.) alapján a köztestületként működő önkéntes tűzoltóságot fenntartó helyi önkormányzat a köztestületi önkéntes tűzoltóság fenntartásához és működéséhez az átvállalt feladattal arányos állami támogatást a Tüo.tv ának (6) bekezdése, illetve 34. -ának (3) bekezdése értelmében a XI. Belügyminisztérium fejezet, 19. cím, 14. Köztestületi tűzoltóságok normatív támogatása alcímének előirányzatából a következő feltételek és normatívák alapján veheti igénybe: a) a támogatást az az önkormányzat veheti igénybe, amelynek területén a tárgyévet megelőző december 1-jén az önkéntes tűzoltóság a Tüo.tv ának (1) bekezdése alapján köztestületi tűzoltóságként működött; b) valamennyi köztestületi önkéntes tűzoltóság a készenléti szolgálat működéséhez azonos összegű 9,0 millió forint alaptámogatásra jogosult; 7 A képviselő-testület többször foglalkozott már az önkéntes tűzoltóság létrehozásával. Célszerűnek tartom, hogy megismerje a jelen testület a korábbi előterjesztést és javaslatokat, ezért a változásokat, vagy az új információt beillesztettem a korábbi előterjesztésbe. A jelen betűformával szedett szöveg tartalmazza az áprilisi ülést követő változásokat. 82

2 c) a b) pont szerint felosztott támogatás után megmaradó előirányzat a köztestületi tűzoltóságok területén élő lakosság - a tárgyévet megelőző január 1-jei - száma arányában kerül felosztásra. (17) A Tüo.tv. alapján a XI. Belügyminisztérium fejezet, 19. cím, 2. alcím, 7. Önkéntes tűzoltó egyesületek támogatása jogcím-csoport előirányzatából 20,0 millió forintot azon önkéntes tűzoltó egyesületek támogatására kell fordítani, melyek vállalják a köztestületi tűzoltósággá történő fejlesztést. Az önkéntes tűzoltóság az évi XXXI. Tv. 34. (2) bekezdése alapján az önkormányzat és a tűzoltó egyesület által létrehozott köztestület, mely a tűzoltásra és műszaki mentésre folyamatosan igénybe vehető készenléti szolgálatot tart fenn, és önálló működési területtel rendelkezik. Feladatait a 119/1996.((VII.24.) Korm. Rendelet 1. az alábbiak szerint határozza meg: 1. (1) Az önkéntes tűzoltóság tűzmegelőzési tevékenysége során működési területén a) segíti az önkormányzat jogszabályokban meghatározott tűzmegelőzési feladatait; b) segíti a települések területén a jogszabályokban, kötelezően alkalmazandó szabványokban és hatósági előírásokban foglalt tűzvédelmi követelmények érvényesülését, különös tekintettel a tűzoltás alapvető feltételeit biztosító szabályokra; c) részt vesz a lakosság tűzvédelmi felvilágosításában, a tűzvédelmi propagandában. (2) Az önkéntes tűzoltóság tűzoltási és műszaki mentési tevékenysége érdekében: a) folyamatosan gondoskodik a készenléti szolgálat ellátásáról; b) gondoskodik a tűzoltás előfeltételeinek biztosításáról; c) elkészíti a működési területéhez tartozó településre a Riasztási és Segítségnyújtási Tervet, továbbá külön jogszabályban foglaltak szerint a működési területén lévő kiemelt létesítményre a Tűzoltási Tervet; azt egyezteti a működési terület szerinti hivatásos önkormányzati tűzoltósággal, és jóváhagyásra megküldi a megyei tűzoltóparancsnoknak; d) külön jogszabályban foglaltak szerint tűzoltási és műszaki mentési feladatokat lát el; e) a hivatásos állami tűzoltóság utasítására kivonul a működési területén kívül keletkezett tűz oltására, illetőleg műszaki mentésre; f) jelzi a működési területén keletkezett tűzesetet, műszaki mentést a hivatásos állami tűzoltóságnak, és eleget tesz jogszabályban meghatározott egyéb jelentési kötelezettségének; g) az országos parancsnok, illetőleg az önkormányzat képviselő-testülete elrendelésére rendkívüli készenléti szolgálatot tart. (3) Az önkéntes tűzoltóság a tűzvizsgálat érdekében a) haladéktalanul tájékoztatja az illetékes hivatásos önkormányzati tűzoltóságot az általa eloltott, illetőleg a más által eloltott és hozzá bejelentett tűzesetről; b) a tűzvizsgálatot végző hivatásos önkormányzati tűzoltóság kiérkezéséig gondoskodik a tűzeset helyszínének őrzéséről. (4) Az önkéntes tűzoltóság gondoskodik szakfelszereléseinek és egyéni védőeszközeinek karbantartásáról. (5) Az önkéntes tűzoltóság - jogszabályban meghatározottak szerint - tűzvédelmi szolgáltatást végezhet. (6) A tűzoltó egyesület alapszabályában foglaltak, illetőleg a települési önkormányzattal kötött szerződés szerint gondoskodik az (1) bekezdésben, a (2) bekezdés b)-d) és f) pontjaiban, valamint a (3)-(4) bekezdésekben foglalt feladatok ellátásáról. Az önálló működési terület alapját Gyomaendrőd közigazgatási területe képezné, de ez folyamatosan bővíthető, Hunya, Dévaványa, esetleg Csárdaszállás települések közigazgatási területével, társulás megállapodás keretében. A főt felölelő működési terület nagysága így akár főre is növelhető. Az eltelt időszakban tisztázódott, hogy az önkéntes tűzoltóság, csak Hunya és Csárdaszállás településekkel alakítható ki első lépésben, társulási formában, mert a települések közötti távolság a 15 km-t a vonulási idő tartása miatt nem haladhatja meg. A katasztrófavédelem igazgatójának véleménye, hogy az önálló működési terület kialakítását egy településre nem javasolja. Dévaványa akkor képezhetné részét a működési területnek, ha önálló őrsöt tudna működtetni, melyhez megfelelő feltételek szükségesek. Az önkéntes tűzoltósággal kapcsolatos elvárásokat az önkéntes tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról szóló 119/1996. (VII.24.) Korm. rendelet a határozza meg. A feltételek az alábbiakban összegezhetők: Személyi állomány: legalább napi négy készenléti szolgálatot ellátó tűzoltó, akik megfelelő egészségügyi, képesítési feltételekkel rendelkezik. A készenléti és vonuló létszám biztosítható az egyesületi és köztestület által alkalmazott létszámból. Továbbá olyan riasztható önkéntes egyesületi tűzoltó létszámmal kell vonulni, akik képesek a technikát mind számban, mind felkészültségben üzemeltetni. Állandó hír ügyeletet kell 83

3 tartani. Az önkéntes tűzoltóság szakmai vezetését a parancsnok látja el, akit a köztestület nevez ki, és megfelelő képesítéssel kell rendelkeznie, a vonuló állományba beszámítható. Tótkomlóson az önkéntes tűzoltósági feladatokat ellátó köztestület 6 alkalmazottal rendelkezik, és a működési területhez 6 település tartozik (Tótkomlós, Pitvaros, Békéssámson, Nagyér, Ambrózfalva, Csanádalberti) Technikai követelmények: Az önkéntes tűzoltóságnak legalább egy középkategóriájú gépjárműfecskendővel és legalább egy középkategóriájú tartalék gépjárműfecskendővel vagy vízszállító gépjárművel kell rendelkeznie. A gépjárműveket fűthető szertárban, állandó készenlétben kell tartani. A tűzoltó gépjárműveknek és az azokon elhelyezett felszereléseknek meg kell felelni a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok hasonló tűzoltó gépjárműveire vonatkozó előírásoknak. A kötelezően málházandó anyagok és felszerelések felsorolását a rendelet függeléke tartalmazza. Az önkormányzat tulajdonában az alábbi típusú gépjárművek vannak: Daimler Benz tűzoltóautó, üzemképes érvényes műszakival rendelkezik. Műszaki állapota jó. Magirus-H FM 120D 4 FA tűzoltóautó üzemképes, nincs érvényes műszaki vizsgája, forgalomba kell helyezni. Műszaki állapota megfelelő. 1 db. kismotor fecskendő. A tartalék gépjármű nem biztosított, erre a célra a Magirus gépjármű nem felel meg. A tartalék gépjármű biztosítása jelentős többlet költséget nem okoz. A korábbi testületi döntés tett ígéretet a tartalék gépjármű biztosítására illetve a műszaki feltételek javítására, melynek mértéke Ft-ban lett meghatározva. Természetesen ennek gyakorlati értelme csak akkor van ha vagy az egyesület munkája érdemben javul, vagy az önkéntes tűzoltóság megvalósulása konkrét döntési szakaszba jut. A feladat ellátásához szükséges hírközpont biztosított. A hírközpont jelenleg az önkéntes tűzoltó egyesület tulajdonában van. Az egyesület használatában, de az önkormányzat tulajdonában álló épület, a folyamatos készenléti szolgálat biztosítására alkalmas fűthető, az eszközök tárolása biztosított. Alapterülete 159. nm. (őrszoba, mosdó, garázs, műhely, ebédlő, fűtő helyiség, 2 db. szélfogó,) Továbbá rendelkezésre áll, és építési engedéllyel rendelkező új épület rész alapozása, valamint a tervek. Működési területtel szemben támasztott követelmények: Az önkéntes tűzoltóság működési területét úgy kell megállapítani, hogy annak legtávolabbi pontjára a beérkezett jelzés vételétől számított 25 percen belül kiérkezzen. Az önkéntes tűzoltóság A működési területén lévő gazdálkodó szervekkel, a létesítményi tűzoltósági feladatok ellátására megállapodást köthet, mely azonban nem akadályozhatja saját feladatainak ellátását. A megállapodás megkötéséhez a megyei tűzoltóparancsnok hozzájárulása szükséges. Az önkéntes tűzoltóság szervezeti formája a köztestület, melyet az egyesület és az önkormányzat alapít közösen a fentiekre figyelemmel 3 települési önkormányzat (Csárdaszállás, Hunya, Gyomaendrőd) A köztestület nyilvántartott tagsággal rendelkező jogi személy mely közfeladatot lát el. Eltérő törvényi szabályozás hiányában az egyesületre vonatkozó szabályokat kell rá alkalmazni. Az önkéntes tűzoltóság székhelye szerinti települési önkormányzat részére a központi költségvetés az átvállalt feladattal arányos költségfedezetet biztosítja. A köztestület kiadásai között legjelentősebb kiadásnak a bérkiadások tekinthetők, 6 fő éves bére közel 14. millió Ft-ban határozható meg. A köztestület alaptámogatása a költségvetési törvény szerint 9. millió Ft. mely kiegészül a fent meghatározott feladat átvállalással arányos költségfedezettel, ami Tótkomlós esetében 7. millió Ft. Az államtól érkező támogatás összege összesen így 16.millió Ft. További 2. millió esetleges önkormányzati támogatással számolva 18. millió Ft. költségvetési bevétellel számolhat éves szinten a köztestület. A dologi kiadásra fordítható összeg így 4 millió Ft., amely egyéb pályázati forrásokkal kiegészíthető. (Az adatok tájékoztató jellegűek, további pontosítást igényelnek, további bevételek származhatnak BM-hez benyújtandó pályázatokból, gazdálkodó szervezetek támogatásától, társ önkormányzatoktól, munkaügyi központtól stb.) A fentiekből az állapítható meg, hogy az állam a hatékony védekezés érdekében jelentősebb támogatást biztosít, mely felelős gazdálkodás esetén közel biztosítja a köztestület működését, amely ugyan hatósági feladatokat nem láthat el, de lényegesen eredményesebben tud bekapcsolódni a védekezésbe. Az önkormányzati támogatás így a fentiekkel kiegészítve, már nem csak a formális működést képes biztosítani. A fentiek megvalósításához az alábbiak szükségesek: 1.) Az önkormányzat és az önkéntes tűzoltó egyesület közösen döntsön a köztestület magalakításáról, az egyesület vállalja, hogy az aktív tagok száma eléri legalább a 40 főt, akikből megfelelő készenléti szolgálattal kiegészíthető a köztestületi állományba tartozó tűzoltók száma, és biztosítható a jogszabályban meghatározott vonulási létszám. 84

4 Az egyesület ingyenesen határozatlan időre használatba adja a tulajdonában álló azon eszközöket, melyek a tűz oltáshoz szükségesek. Az egyesület erre vonatkozó szükséges döntését meghozta, örömmel vette a köztestület létrehozására vonatkozó kezdeményezést. 2.) Az önkormányzat és az egyesület közösen kezdeményezik a 119/1996.((VII.24.) Korm. Rendelet 9. (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel június 30-ig a megyei tűzoltóparancsnoknál az önálló működési terület kialakítását. (Javaslatát július 31-ig köteles a belügyminiszterhez felterjeszteni) Az önkormányzat ingyenesen és határozatlan időre a köztestület használatába adja a tulajdonában álló a tűzoltás céljára szolgáló ingó és ingatlan vagyont. Tevékenyen közreműködik a köztestület megalakításában a működési terület kialakításában, a köztestület vonatkozásában ellátja a pénzügyi feladatokat. 3.) Az egyesület és az önkormányzat vállalják, hogy legkésőbb november 30-ig illetve a működési terület kijelöléséig létrehozzák a köztestületet, gondoskodnak arról, hogy az önkéntes tűzoltóság a tevékenységét megkezdhesse. 4.) Az egyesület és az önkormányzat, közösen felveszik a kapcsolatot a hivatásos önkormányzati tűzoltósággal és az együttműködésről írásban megállapodnak. Közösen együttműködnek az önkéntes tűzoltóság működéséhez szükséges hiányzó technikai eszközök beszerzéséről, így pl. pályázat benyújtása stb. A fentieket a bizottsági elnökök valamint a véleményező bizottságok megtárgyalták és javasolták a T. Képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslat elfogadását. Határozati javaslat: Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szükségesnek látja a településen az évi XXXI. tv ban meghatározott önkéntes tűzoltóság kialakítását a település biztonságának javítása érdekében. A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az önkéntes tűzoltóság szervezeti kialakítása érdekében folytasson egyeztető tárgyalásokat Gyomaendrőd Város Önkéntes Tűzoltó Egyesületével, Szarvas Város Önkormányzati Tűzoltóságával, Békés Megye Tűzoltóparancsnokával, a környező települések polgármestereivel, melyről májusi testületi ülésen adjon tájékoztatást, készítse elő a megalapítandó köztestület részletes költségvetését. Terjessze elő a köztestület elfogadásra javasolt alapszabályát. A határozat elfogadását követően a szükséges egyeztetések részben megtörténtek. Dévaványa Város polgármesterével történt megbeszélésen az a vélemény alakult, ki, hogy az önkéntes tűzoltóság kialakítására az önkormányzati választásokat követően kell visszatérni. A megbeszélést követően a BM szakemberei a megyei katasztrófavédelem képviselőjével helyszíni ellenőrzést tartottak. Az ellenőrzés során a körülményeket jónak találták, rögzítették a hiányosságokat. Ezen megbeszélésen alakult ki, hogy Dévaványát csak később célszerű bevonni a működési területbe, a vonulási távolság miatt. Hunya és Csárdaszállás polgármesterei szintén azt javasolták, hogy a kérdés megvitatására az önkormányzati választásokat követően térjenek vissza az önkormányzatok. A véleményező bizottságok az alábbi határozati javaslatot terjesztik a jelen képviselő-testület elé elfogadás céljából: Határozati javaslat: Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete változatlanul szükségesnek tartja az önkéntes tűzoltóság létrehozását. A működési terület kialakítását, Csárdaszállás, Hunya, és Gyomaendrőd települések közigazgatási területére javasolja megkérni, amennyiben az érintett települések képviselő-testületei ezzel egyetértenek. A képviselő-testület felkéri a polgármestert a köztestület megalakításával kapcsolatos előkészítő tárgyalásokat folytassa le a megyei katasztrófavédelem vezetőjével, Csárdaszállás, Hunya települések polgármestereivel az Önkéntes Tűzoltó Egyesület Vezetőségével. Tegye meg a szükséges intézkedéseket a közös képviselő-testületi ülések előkészítésére. A köztestület alapszabályát terjessze be a közös testületi ülésre. Határidő: november 30. Felelős: Várfi András polgármester Gyomaendrőd, november 22. Császárné Gyuricza Évas.k. Hangya Lajosné s.k. Vas Ignác s.k. Izsó Csaba s.k. Biz. elnök biz. elnök biz. elnök biz. elnök 85

5 Elnök 86

6 87

7 88

8 89

9 90

10 ELŐTERJESZTÉS 16. Napirendi pont a Képviselő-testület november 30-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Katona József Művelődési Központ évi tevékenységéről Előterjesztést készítette: Keresztesné Jáksó Éva oktatási előadó Beszámolót készítette és képviseli: Megyeriné Csapó Ildikó kulturális vállalkozó Véleményező Bizottság: Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság Melléklet: 1 pl. beszámoló Tisztelt Képviselő-testület! Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 35/1999. (I. 28.) KT. számú határozatával közművelődési megállapodást kötött Megyeriné Csapó Ildikóval a Katona József Művelődési Központ működtetésére február 01. napjától január 31 napjáig januárjában a felek a közművelődési megállapodás teljesítését kölcsönösen kiértékelték, azt mindketten megfelelőnek ítélték, így a megállapodás ismételt öt évre terjedő időszakra meghosszabbítását határozták el. A Képviselő-testület 9/2004. (I. 29.) KT. számú határozatával február 1. napjától január 31. napjáig terjedő időszakra kötötte meg a közművelődési megállapodást. A közművelődési megálapodás 7. pontjában a megbízó a megbízottat kötelezi, hogy minden év novemberében számoljon be a megbízás teljesítéséről. Megyeriné Csapó Ildikó a megadott határidőre elkészítette a beszámolót, melyet csatoltunk az előterjesztéshez. A tartalmi munka részletes ismertetéséből megállapítható, hogy a megbízott a közművelődési megállapodásban meghatározott módon vezeti az intézményt. Bizottság véleménye: Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság tárgyalta az előterjesztést, annak határozati javaslat szerinti elfogadását javasolja a Tisztelt Képviselő-testület számára. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjen Megyeriné Csapó Ildikó kulturális vállalkozó beszámolóját elfogadni. HATÁROZATI JAVASLAT Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Megyeriné Csapó Ildikó kulturális vállalkozó beszámolóját a közművelődési megállapodás keretében működtetett Katona József Művelődési Központban évben végzett tevékenységéről. Határidő: Azonnal Gyomaendrőd, november 20. Császuárné Gyuricza Éva s. k. bizottsági elnök 91

11 Beszámoló A Katona József Művelődési Központ /Gyomaendrőd, Kossuth út 9./ közművelődési megállapodás alapján történő üzemeltetéséről Tárgy időszak: november október 31-ig A közismerten február 1. óta a fenti formában üzemelő kulturális egység utóbbi 1 éves tevékenységéről ezennel beszámolok tisztelt Képviselő Testületnek. Mint ismeretes településünkön az utóbbi több mint tíz éve folyamatosan igen színes és bőséges kínálat alakult ki a művelődés, szóra-kozás és a szabadidő hasznos eltöltése terén. Az alább felsorolt szervezetek és magánszemélyek rendszeres működésükkel valamint alakalmi kezdeményezéseikkel, rendezvényeikkel széles réteg igényét elégítik ki, számítva azok szabadidejére és többségük pénzére. Túlnyomó részt, ezen rendezvényeken számos vidéken élő vendég, településünkről elszármazott személy jelen van, így az egész év folyamán képet kapnak településünkről, elviszik annak hírét, ezzel hozzájárulva a turizmus fejlődéséhez. Így például az itt jegyzett több mint száz civil szervezet (egyesületek, alapítványok, egyházak, pártok és a be nem jegyzett szervezetek), rendszeres működése, alakalmi kezdeményezései. Kulturális és más vállalkozások rendezvényei például Popfarm, Németh Dezső koncertjei, Apolló Mozi a pódiumával, OMart könyvesbolt, Liget Fürdő. Az óvodák rendezvényi, kiállításai, az általános és középiskolák névadó és egyéb kulturális, sport rendezvényei. A művészeti iskolák bemutatói, báljai. A kiállítóhelyek színes kínálatai (Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény, Kner Múzeum, Képtár). A Cigány és Német Kisebbségi Önkormányzat rendezvényei. A Roma Közösségi Ház valamint az endrődi Közösségi Ház folyamatos kínálata. A könyvtárak által szervezett alkalmak. Az általam üzemeltetett Katona József Művelődési Központ a fenti közegben és kínálatok mellett végzi mindennapi tevékenységét. Jellegzetesen a törvényben is meghatározott közösségi színteret működteti a hozzá tartozó személyzettel, ezzel biztosítva segítségnyújtással az infrastruktúrát számos közösség részére, s zömében ők töltik meg tartalommal. I. Tartalmi tevékenység Munkám során törekedtem az alábbi dokumentumokba foglalt közművelődési feladatok, vállalások teljesítésére - Gyomaendrőd Város Képviselő Testülete 25/1999. / VIII. 23./ KT számú rendelete a közművelődésről. - Pályázatom a Művelődési Központ üzemeltetésére. - A közművelődési megállapodás, melyet Gyomaendrőd Város Önkormányzata kötött velem. Ezen túl a széles körű lakossági igények kielégítése volt a mindennapi feladatom. Mely tevékenységek valósultak meg, milyen konkrét formában? 1. Főleg a felnőtt korosztály számára rendezett szórakoztató, ismeretterjesztő rendezvények, alkalmak. irodalmi est - január operett est - március városi bor-és házikolbász verseny - április utazási konferencia - június Korda-Balázs- est a szépkorúak részére - július operettek és világslágerek október felnőtt tánciskola női torna-folyamatos 2. Kiállítások - valamennyi korosztály számára a) helyi alkotók közismertté tétele. Hangya Péter és Kun Béla kiállítása - június Kökényné Szarka Emma kiállítása - szeptember óvodások és kisiskolások termésbábjai - szeptember IX. Gyomaendrődi Őszi Tárlat 22 helyi alkotó helyben zsűrizett munkáiból - október b) közérdekű, közhasznú. a Kertbarát Kör terméseiből - szeptember Hüllő kiállítás szeptember 3. Iskolán kívüli szakképzés, átképzés A Békés Megyei KISOSZ által szervezett, szakmai bizonyítványt adó kereskedő- vendéglátó képzésen a tárgyidőszak alatti 3 intenzív tanfolyamon több mint 100 fő végzett. Nyelvtanfolyam a Csaba-College Kft. szervezésében munka alkalmat nyújtó tájékoztató gyűlések bemutatók (Zepter, Avon) 4. Az ifjúság művelődését, szórakozását szolgáló rendezvények, egyéb tevékenységek május végén nagyszabású gyermeknap a besenyszegi játszótéren 3 alkalommal teltházas komolyzenei hangverseny a Kelet Magyarországi Filharmóniával, egy hetes néptánc tábor - június országos színjátszó tábor, számos helyi és vidéki résztvevővel - július 4 napos társastáncos edzőtábor - augusztus 3 napos összeszoktató 92

12 színjátszótábor fővárosi diákokkal - szeptember több osztály szalagavatós nyitótáncának próbái diák önkormányzati vezetők fóruma 5. A gyermekek számára rendezett speciális alkalmak tárgy időszakban 4 alkalommal fogadtuk gyermekműsoron a helyi óvodás és kisiskolás gyerekeket, összesen 7 előadás keretében 6. Közéleti rendezvények, gyűlések Kner Imre Gimnázium Gálaműsora a Komédiás Kör jótékonysági előadása az árvizi védekezésben segítők részére szervezett műsor és emlékplakettek átadása az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet közgyűlése és küldöttgyűlése választókörök képzése 2 alkalommal választással kapcsolatos lakossági fórumok több párt és szervezet rendezésében 7 alakalommal választás 2 alakalommal hetente lehetőséget biztosítottunk a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség helyi képviselője munkájához. 7. Karitatív szolgáltatás kiszolgáljuk, térítésmentesen, a rendszeres véradási napokat (tárgyidőszakban 7 alkalommal) helyet adunk, térítésmentesen, a Vöröskereszt termékbemutatóinak, és továbbképzésének ez évben is 3 héten át helyet adtunk a gyomai városrészen meghirdetett tüdőszűrésnek 8. Civil élet. a) rendszeresen nálunk működő civil közösségek Körösmenti Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanszakainak csoportfoglalkozásai Városi Zene-és Művészeti Iskola színjátszó, modern tánc, és társastánc tanszakának foglalkozásai. Társastánc Alapítvány, s az általa támogatott RUMBA Táncsport Egyesület több csoportja Komédiás kör Galaktika Baráti kör Bélyeggyűjtők klubja Nyugdíjas Kertbarát kör Gyomai Nőklub Őszidő Nyugdíjas klub valamint a klub műkedvelő csoportja Siketek és Nagyothallók Helyi Szervezete Aerobic kör Jóga klub Krisztus Szeretete Egyház Képzőművészeti szakkör Ovi torna Felnőtt hobby táncklub Capoeira csoportok Kung-Fu Kör b) alkalmankénti használók Mozgáskorlátozottak helyi szervezete Gyomaendrődi Siketekért és Nagyothallókért Alapítvány Gyomaendrődi Mentő Alapítvány Kertgazdák Egyesülete c) civil közösségek rendezvényei nálunk, többségében velünk együtt, közösen szervezve Körösmenti Művészeti Alapiskola évnyitója, félévzáró, évzáró táncbemutatója, szülői értekezlete, télapóestje, edző tábora A komédiás kör jótékonysági és egyéb előadásai A RUMBA Táncsport Egyesület félévzáró, évzáró műsorai, edzőtábora, jótékonysági táncestélye Az Őszidő Nyugdíjas Klub farsangi, anyák napi, Szent-István napi, Idősek Világnapi, évzáró műsoros, vacsorás rendezvénye bállal A Siketek és Nagyothallók évzáró, nőnapi rendezvénye, megyei találkozó árubemutatóval, hallásvizsgálattal A Kertbarát Kör évzáró vacsorája, bálja, nőnapja, borkóstoló, városi bor-és kolbászverseny, termés bemutató, Szüreti Bál 9. Más szervek rendezvényei, szolgáltatásai nálunk A KISOSZ által rendezett kereskedő és boltvezető tanfolyam vizsgái Városi Zene- és Művészeti Iskola jubileumi gálaműsora, zenei, balett és társastánc tanszakának évzáró műsora, tanévnyitó ünnepsége Bálok: Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet, Sikér Kft.(kétszer), Sváb Batyus Bál, Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Szervezetének helyi csoportja, Termékbemutatók, vásárok, főleg délelőtt, a szabad helyiség kapacitás kihasználása, valamint a lakossági igények szerint 10. Kisebbségi program Helyszínt biztosítottunk novemberében a Cigány Kisebbségi Önkormányzat által szervezett Cigány Bálhoz Segítséget nyújtottunk a sikeres sváb batyus bál rendezéséhez a Német Kisebbségi Önkormányzatnak 11. Egyéb szolgáltatások a Gyomaendrődi Programfüzet szerkesztése, nyomdai előkészítése, terjesztése a benne szereplő művelődési, szórakoztató, humán szolgáltatások részére térítésmentesen számos közösség postai küldeményének fogadása, továbbítása számítógépes szövegszerkesztés, nyomtatás, fénymásolás, telefon, fax-használat eszközök bérbe, illetve kölcsönadása (szék, asztal, mikrofon, paraván, drapéria, abrosz, pohár, konyha, szabadtéri színpad) faliújságjainkon hirdetjük a gyomaendrődi, békés megyei városok, falvak, fővárosi intézmények, színházak kulturális és egyéb humán programjaikat információnyújtás saját munkánkról, más intézmények programjáról, műsorajánlás gyermekműsorokhoz térítésmentes autóbusz biztosítása a távolabbról jövők részére Szabad iroda- és egyéb helyiségeinket tartósan is bérbe adtuk (Allianz Hungária Biztosító, Körösmenti Alapfokú Művészetoktatási 93

13 Intézmény, Siketek és Nagyothallók helyi szervezete) civil szervezetek szakmai kellékeinek tárolása (néptánc, társastánc, színjátszók, nyugdíjas klub, aerobic, képzőművész szakkör) segítséget nyújtunk a településünkön működő civil szervezetek rendezvényeinek megszervezésében, lebonyolításában ha erre igényt tartanak statisztikák készítése segítség nyújtás a statisztikák elkészítésében a civil szervezetek részére 12. Szakmai továbbképzés, médiakapcsolatok a) Részt vettem a Megyei Művelődési Központ által szervezett továbbképzéseken Rendszeresen járatom és olvasom a Pályázat figyelő, a Sansz, a SZÍN, a KÖZHÍR című pályázati és szakmai lapokat rendelkezem az Európa Ház civil kártyájával, olvasom kiadványaikat b) rendszeresen eljuttatjuk a városi Programfüzetet az alábbi médiákhoz: a három helyi lap szerkesztőjéhez a Békés Megyei Hírlap területi szerkesztőjéhez a Rádió 1-hez számos megyei művelődési intézményhez, az MTI megyei tudósítójához,. Mindezzel természetesen nem csak a saját rendezvényeinkről tudósítunk, hanem mindazokat reklámozzuk, akik szerepelnek a programfüzetben. II. Kihasználtság, nyitvatartás A fenti tevékenység felsorolásból kitűnik, hogy hetente rendszeresen a házban több mint 1000 fő fordul meg, ebből több mint 800 fő a gyermek és ifjúsági korosztályba tartozik, ez a szám az egyedi rendezvények alkalmával több százzal is bővül. Így elmondhatjuk hogy a szabadidő eltöltésnek ezen értékes, rendszeres közösségi formáját művelik itt többségében, szemben a többnyire passzív befogadóként összegyűlő alkalmi közönséggel, akik csak egy-egy rendezvényhez kapcsolódóan látogatják intézményünket, amely formának is van természetesen létjogosultsága. Szigorú beosztás szerint, s nagy odafigyeléssel sikerül csak minden igényt kielégítenünk. A nyitvatartási idő így (irodai nyitva tartás) 9-16 óráig, ügyelet 21 vagy 22 óráig. szombaton rendszeresen 8-12 óráig ügyelet. Rendezvények, egyéb foglalkozások további időpontokat is igényelnek (szombat délután, estétől hajnalig, vasárnap délelőtt és délután, sőt ünnepnapokon is) III. A működés feltétel rendszere 1. személyi feltételek - a szakmai, vezetői munkát egyedül irányítom, magam végzem a munkaügyi, munka- és tűzvédelmi feladatokat, a számlák könyvelésre való előkészítését kalkulációkat. - a szervező, ügyviteli, programfüzet szerkesztői feladatokban, statisztikák elkészítésében, a dolgozók beosztásában, számlázásban, csoportbeosztásban 1 főállású, szakképzett számítógép kezelő hölgy segít. - 1 fő állású takarítónő és 1 fő állású fűtő karbantartó takarító férfi végzi a naponta ismétlődő, nagymérvű pakolási, takarítási, fűtési, karbantartási, környezetrendezési, plakát szórólap programfüzet terjesztő, ügyeleti feladatokat. - alkalmi bedolgozók segítik a speciális és a zsúfolt kihasználtság idején a munkát (takarító, dekoratőr, technikus, zsűritag, tolmács, konferanszié, valamint a közös rendezvényeken az illető civil szervezet, illetve cég, intézmény tagjai, dolgozói) - saját munkaidőm napi 9-10 óra. A kollégák betegsége, csúsztatása, szabadsága idején magam vállalom át a munkaidőt illetve a munkát. Ilyenkor a órás munkahelyen való tartózkodásom a jellemző - A Társastánc Alapítvány s a RUMBA Táncsport Egyesület munkáját azok titkáraként segítem. - Térítésmentesen segítséget nyújtok a hozzám forduló civil szervezeteknek a pályázatfigyelésben, megírásban, lebonyolításban, elszámolásban (pl.: Kertbarát Kör, Nőklub, Nyugdíjas Klub, Képzőművészeti Kör, RUMBA TSE, Társastánc Alapítvány, Galaktika Baráti Kör stb.) - Gyakori lakossági igényt elégítek ki azzal, hogy akár egy alkalmi betérő érdeklődő személy, akár a művelődési központba rendszeresen járó vendég, csoportvezető elmondja nekem örömét, problémáját, gondját és ilyenkor illik meghallgatni, s az ember ilyenkor jó hallgató Tárgyi feltételek a) az ismerten adott épületegyüttes felszereltségével, udvarával, amely folyamatos rendet, karbantartást igényel a nagymértékű kihasználtság miatt. Az Önkormányzat által a évi felújítási keretből megszavazott Ft-ból - vásároltunk 100 db széket - egyik próbatermünk teljesen tönkrement radiátorai kicserélésre kerültek 94

14 - a közel 20 éves színháztermi hangtechnikai berendezésünket újra cseréltük (vezetékes és vezeték nélküli mikrofonok s hozzá állványok, erősítő, keverő, tömbkábel, CD lejátszó, hangfalak) - balesetveszélyt szüntettünk meg azzal, hogy a nézőtéri rész mennyezeti világításának teljes vezetékcseréje megtörtént, a már nagymértékben szétégettek cseréjével együtt. A tárgyidőszakban saját költségemen elvégzett felújítási, karbantartási munkálatok - tavasszal és ősszel kimeszeltük a közösségi és kiszolgáló helyiségeket. - irodahelyiségek kimeszelése új padlószőnyeg letétele, nyílászárók lefestése, folyosójának kitapétázása, új linóleum lerakása - a színházterem két térfelét elválasztó, balesetveszélyes korlát javítása, pótlása - rosszul záródó nyílászáróink beállítása, feljavítása - vásárolnunk kellett új kukát, sövénynyírót - néptáncterem balesetveszélyes 2 m2-es repedt tükrének cseréje, igazítása, - a járdafelület balesetveszélyes, mély hézagainak kijavítása - folyamatosan zajlanak a kisjavítások, karbantartások (szék-asztal javítás, zár-izzó csere, kazánok fölülvizsgálata) - poroltó készülékek fölülvizsgálata, cseréje - két bejárati ajtó fölé előtető felszerelése A közeljövőben elvégzendő sürgető felújítási feladatok - a tetőszerkezet teljes javítása - a Kossuth úti Óvodával közös fűtésrendszer leválasztása s ezen belül szakaszolható, takarékos fűtési rendszerre való átállás, energia racionalizálás - a csapadékvíz elvezető udvari árok bedőlt beton falának és törött, elhajlott rácsozatának kijavítása - akadálymentesítés - udvari járda aszfaltozása b) pénzügyi feltételek A Polgármesteri Hivatal rendszeresen, havonta, határidőn belül utalja számomra a szerződésbe foglalt támogatási összeget, amely a évben Ft/hó az előző évben Ft = 6,5% A működést érintő százalékos áremelések 2005 októbere óta: a gáz alapdíj 31 %-kal, a gáz köbméterár 26 %-kal, a víz és csatorna díj 8,7 %-kal, a villamos energia 3,2 %-kal a dolgozók bruttó minimál bére: 9,6 %-kal, a kapcsolódó járulék terhekkel A közművelődési megállapodásban meghatározottak szerint bejelentési kötelezettségemnek teszek eleget azzal, hogy emelni kívánom az önszerveződő kisközösségek által igénybe vett teremhasználati díjat a fent felsorolt áremelések miatt november 30-ig december 1-től kisterem fűtés nélkül: 750 Ft/óra 800 Ft/óra fűtéssel: Ft/óra Ft/óra nagyterem fűtés nélkül: Ft/óra Ft/óra fűtéssel: első óra Ft/óra Ft/óra további órák Ft/óra Ft/óra szombat, vasárnap, ünnepnapi pótlék (ügyelet, fűtés, takarítás többlet munkabére) 700 Ft/óra c) Pályázati lehetőségek Ezen lehetőségem igen csekély. Vagy csak civil szervezetek, vagy csak közművelődési intézmények, önkormányzatok pályázhatnak számos tevékenységre. Ezt próbálom úgy áthidalni, hogy vagy saját erőből megvalósítom a programot, vagy közösen, valamelyik civil szervezettel. Tárgyidőszak sikeres pályázata a Művelődési Minisztérium megyei leosztásából valósítottam meg a januári Irodalmi Estet, valamint ebből az összegből színesítettük komoly kézműves játszóházzal a besenyszegi gyermeknapot. Sikeres pályázatomnak köszönhetően szórakozott közel 400 nyugdíjas a Korda-Balázs délutánon. 95

15 Összegzés: Igyekeztem tárgyidőszakban megfelelni az igényeknek, elvárásoknak. A jövőben is folytatnám a pozitív megítélésű tevékenységeket, javítom a negatívumokat, sőt újabb ötleteimmel és a civil közösségek fokozottabb bevonásával próbálom szolgálni a lakosságot. Kérem beszámolóm szíves elfogadását. Gyomaendrőd, november 15. Megyeriné Csapó Ildikó s.k. kulturális menedzser 96

16 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület november 30-i ülésére 17. Napirendi pont Tárgy: Előterjesztést készítette: Beszámolót készítette és képviseli: Véleményező Bizottság: Melléklet: Beszámoló a Közösségi Ház évi tevékenységéről Keresztesné Jáksó Éva oktatási előadó Ungvölgyi János Templárius Alapítvány képviselője Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság Szakmai és pénzügyi beszámoló Tisztelt Képviselő-testület! Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 257/2005. (X. 27.) számú határozatával közbeszerzési eljárás lefolytatását rendelte el a Közösségi Ház közművelődési megállapodás keretében történő működtetésére. A közbeszerzési eljárás eredményeként a Képviselő-testület a nyertes ajánlattevővel a Templárius Alapítvánnyal (Gyomaendrőd, Martos F. u. 5.) közművelődési megállapodást kötött határozatlan időtartamra. A közművelődési megálapodás 7. pontjában a megbízó a megbízottat kötelezi, hogy minden év novemberében számoljon be a megbízás teljesítéséről. Ungvölgyi János a megadott határidőre elkészítette a szakmai és pénzügyi beszámolót, melyet csatoltunk az előterjesztéshez. A tartalmi munka részletes ismertetéséből megállapítható, hogy a megbízott a közművelődési megállapodásban meghatározott módon vezeti az intézményt. Bizottság véleménye: Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság tárgyalta az előterjesztést, annak határozati javaslat szerinti elfogadását javasolja a Tisztelt Képviselő-testület számára. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjen a Templárius Alapítvány beszámolóját elfogadni. HATÁROZATI JAVASLAT Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Templárius Alapítvány beszámolóját a közművelődési megállapodás keretében működtetett Közösségi Házban évben végzett tevékenységéről. Határidő: azonnal Gyomaendrőd, november 20. Császárné Gyuricza Éva s. k. bizottsági elnök 97

17 AZ ENDRŐDI KÖZÖSSÉGI HÁZ BESZÁMOLÓJA Templárius Alapítvány I. Működési feltételek: Az Endrődi Közösségi Ház működtetését közművelődési megállapodással március 1-től az önkormányzattól a Templárius Alapítvány vette át. Az önkormányzat a házban folyó tevékenységet a szerződés szerint ez évben havi 190 ezer forinttal támogatja. Az Alapítvány a Közösségi Ház működtetésével igyekszik saját céljainak megfelelően elsősorban a fiatalok számára lehetőséget biztosítani szabadidejük hasznos eltöltéséhez, ugyanakkor az eddig meglévő, rendszeresen működő csoportok és a helyi lakosság igényeinek megfelelően közösségi programokat szervezni, helyet biztosítani a közösségi élet különböző rendezvényei számára. II. Személyi feltételeink: 2006 március 1-től október 15-ig 1 fő felsőfokú végzettséggel rendelkező művelődésszervező / 8.ó/ 1 fő művelődés szervező munkatárs /8 ó/ 1 fő technikai alkalmazott / 8.ó/ 2006 október 16-tól 1 fő felsőfokú szakmai végzettséggel rendelkező művelődésszervező / 8.ó/ 1 fő felsőfokú végzettséggel rendelkező művelődésszervező / 8.ó/ 1 fő művelődés szervező munkatárs /8 ó/ 1 fő technikai alkalmazott / 8.ó/ III. Tárgyi feltételeink: márciusi 1. óta a Közösségi Ház épületében és belső tereiben jelentősebb felújításra nem került sor, illetőleg nagyobb beruházás nem történt. Az intézmény felszereltsége, bútorzata, eszköztára sajnos legfeljebb közepesnek mondható, de folyamatosan törekszünk arra, hogy felszereltségünket javítsuk. IV. Szakmai munkánkról: Az intézmény alkalmazottai egyrészt a Templárius Alapítvány alapító okiratában megfogalmazott célokat szem előtt tartva, valamint a város lakosságának igényeihez, elvárásaihoz is alkalmazkodva végzik munkájukat. A Közösségi Ház Gyomaendrőd kulturális életében főként a közösségi lét, s ennek különböző formái segítségében játszik szerepet. Természetesen ezen kívül rendezvényeket, kiállításokat is szervezünk, valamint helyet adunk számos közéleti-, közérdekű gyűlésnek is. Tevékenységeink és azok formái 2006-ban: 1./ Civil szervezetek összejövetelei heti rendszerességgel. - I.sz.Nyugdíjas klub - Barátság klub - Endrődi Gazdakör (nyári időszakban kéthetenként) - Körösmenti Alapfokú Művészeti Oktatási Intézmény néptánc és társastánc próbái 2./ Civil szervezetek összejövetelei havonként, alkalmanként, illetve időszakos rendszerességgel. - Cukorbetegek klubja - KDNP 3./ Rendezvények a, A Közösségi Ház szervezésében: Időpont Program Megjegyzés Március 14. Endrődiek a dicsőséges es szabadságharcban c. kiállítás A kiállítást megnyitotta: Dr. Erdmann Gyula történész-levéltáros, a Békés Megyei Levéltár ny. igazgatója; Dr. Ágoston Sándor történész tanár, a könyv szerzője a helyi eseményekre emlékezett, tárlatvezetést tartott Március 18. Nyílt megemlékezés Jacques de Molay- A rendezvény szervezője a Templomos Lovagrend 98

18 ról, a Templomos Lovagrend 1314-ben Tiszántúli Kommendája elhunyt utolsó nagymesteréről Április 12. Költészet napi ünnepség Program: Tűzmenedék Együttes Megzenésített versek Május 6. Latin est Fellép: DJ ADALBERTO (Budapest); A kongáknál: SHANGO DELY Május 15. Tücsök Peti és Hangya Levi Zenés gyermekműsor Június 16. Asszonykám adj egy kis kimenőt Kiszely Zoltán operett estje Június 20. Tinidisco Június 23. II. Latin és arab est DJ Taki és Rónyai Szabolcs Program: Latin tánc tanulás, Hastánc bemutató, Vízipipa, Gitárszóló Június 27. Tinidisco Július 1. Hallgass a szívedre! A Kor-Kontroll társaság egészség napja Talk-show jellegű beszélgetés elhízásról, magas vérnyomásról,koleszterinszintről, cukorbetegségről Kommandósok testközelben Búcsúzik az ezüst nyár Karda Bea fellépése Beszélgetés Kesztyűs Ferenc festőművésszel Ingyenes szűrővizsgálatok Július 9. Nótaest Énekel: Petri Józsefné Rózsika Július 28. Nosztalgia est Az 50-es, 60-as, 70-es évek örökzöld slágereivel; Szécsi Pál, Máté Péter, Harangozó Teri feledhetetlen dalaival; Zenél: Rostás József Augusztus 12. Édes Zenenyelvünk ClubNetCet Egyesület 2006 évi rajzverseny és nemzetközi vándorkiállítás gyomaendrődi ünnepségére Augusztus 25. Bartók és Mozart emlékhangverseny Közreműködik a Szegedi Dóm énekkara; Vezényel Varjasi Gyula karnagy Szeptember 17. Musical Sanzon és Operett est Merényi Nicolette és Kiszely Zoltán előadásában, Nagy Imre kíséretével Október 5. Csillagocska kalandja Ultraviola fénnyel megvilágított, Zenés bábos mesejáték Október 7. I. Cigánybál Fellép: Dinamik Duó November 11. Jótékonysági koncert A rászoruló gyermekek javára Fellép: Bódi Guszti és a Fekete Szemek L. L. Junior Mulatós táncház a Szilvásy Gipsy Folk Band együttessel b, Civil szervezetek rendezésében: - Vacsorák (11 alkalom) - Agrár -fórum - Nőnapi ünnepség Ezen rendezvények lebonyolításához igény szerint segítséget adunk. c, Más szervek rendezvényei: - Csemetekert Óvoda évzáró ünnepsége - Gózan Autósiskola tanfolyama és vizsgái 4./ Egyéb közérdekű vagy karitatív tevékenység: - Térítésmentesen biztosítottunk helyet az Önkormányzat által szervezett rendezvényeknek, választásoknak, tüdőszűrésnek. - A helyi Vöröskereszt által szervezett rendszeres véradásnak szintén térítésmentesen adunk helyet. 99

19 5./ Szolgáltatásaink: - Terembér ellenében helyet adunk vásároknak és termékbemutatóknak - Bérbe adunk igény szerint asztalokat, székeket. - Technikai eszközeinkkel hangosítást biztosítunk. - Térítés ellenében fénymásolást, nyomatatást, telefonálási lehetőséget, internet-használatot biztosítunk. V. Pénzügyi feltételeink: A működésünkhöz szükséges pénzeszközöket elsősorban a városi Önkormányzat biztosítja, valamint az intézményünk saját bevételei. Eddigi tevékenységeink során a költségvetésünkben biztosított eszközöket igyekeztünk jól hasznosítani, és törekedtünk saját bevételeink növelésére is. Mindezeken kívül lehetőség szerint pályázatokkal is próbáltuk javítani pénzügyi feltételeinket. Ilyen pályázatból valósult meg az endrődi Szent Imre templomban a Bartók és Mozart emlékhangverseny. VI. Terveink, fejlesztési elképzeléseink: Szeretnénk a folyamatos működtetés mellett a Közösségi Ház épületének teljes felújítását megvalósítani, emeleti büfé helyiség folyó vízzel való ellátását biztosítani, az épület fűtését gazdaságossá tenni. A Közösségi Ház össze kívánja fogni a városban működő civil szervezeteket, és ezek munkáját koordinálni, megszüntetni az esetleges párhuzamosságokat. A civilek számára a Közösségi Házban adott minden irodai szolgáltatás: számítógép, nyomtató, fénymásoló, telefon és fax adott. Ezek mellett a civileket pályázatírással is segíteni kívánjuk, sőt az összefogás nagyobb pályázatokon való részvételt is lehetővé teszi. Amennyiben a munka szükségessé teszi a Közösségi Házon belül külön civilházat alakítunk ki. A városi média közül hiányoljuk a rádiót, ugyanis ez a mai élet ritmusához legjobban igazodó, leggyorsabb hírközlő eszköz. A városban történteket ezzel lehet a leggyorsabban eljuttatni mindenkihez. Amennyiben erre igény mutatkozik a helyi vállalkozók körében, illetve a város is igényt tart rá, hogy szerződésben rögzített feltételek szerint az önkormányzat híreit a rádión keresztül is közzé kívánja tenni, akkor a közösségi ház a következő esztendőben pályázatot nyújt be frekvenciaengedélyre. A Közösségi Ház hagyományosan elsősorban az endrődi városrész közművelődését szolgálja. A Közösségi Ház, az itt működő többi intézménnyel összefogva, hagyományteremtő szándékkal szeretne létrehozni egy olyan rendezvényt, amely a helyi népszokások felelevenítésével szolgálja az endrődiek önazonosság tudatát, ugyanakkor egy konferencia keretében azt is megvitatnánk, hogy Endrőd története során mikor volt a legsikeresebb, és ennek tanulságát levonnánk a jövő számára. Terveink megvalósításában lehetőség szerint minél nagyobb arányban szeretnénk pályázati forrásokra támaszkodni. A hozzánk érkező igények maximális kielégítésére törekedve a továbbiakban is a gyomaendrődi emberek szolgálatában kívánunk dolgozni. Tisztelettel kérjük mindezekhez Gyomaendrőd Város Önkormányzatának segítő támogatását, beszámolónk elfogadását. Gyomaendrőd,2006. november 14. Tisztelettel: Ungvölgyi János s.k. Templárius Alapítvány Kuratóriumi elnök 100

20 Terembérleti díjak Pénzügyi beszámoló Bevételek Március április május június július augus Megbízási díj Munkaügyi ámogatás Termékbemutató árusítás Rendszeres cso Egyéb szerv Eszközbérlet Belépő Bevétel összesen Kiadások Március április május június július augu Rezsi költség Irodai működési költségek Bér és jellegű Rendezvényköltség Eszközbeszerzés Vízdíj Gázdíj Villlany szemétszá Posta Nyomtatvány Telefonszámla szolgáltatás kiküldetés Kiadások összesen Tárgyhavi egyenleg Halmozott egyenleg

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai

Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai ( A tűzoltósági főfelügyelő 1635/1/2012/ÁLT. és 1635/2/2012. ÁLT. levelei alapján) I.

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Kivonat Cibakháza Nagyközség Önkormányzat képviselő-testület május 23. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat Cibakháza Nagyközség Önkormányzat képviselő-testület május 23. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat Cibakháza Nagyközség Önkormányzat képviselő-testület 2012. május 23. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből Cibakháza Nagyközség Önkormányzata 51/2012. (V.23.)Képviselő-testületi határozata Cibakháza

Részletesebben

A Kormány /2008. ( ) Korm. rendelete az önkéntes tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról

A Kormány /2008. ( ) Korm. rendelete az önkéntes tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról A Kormány /2008. ( ) Korm. rendelete az önkéntes tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról A Kormány a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 35. -a (1) bekezdésének b) pontjában

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 28-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 28-i ülésére 2909-1/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 28-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Tűzoltó Köztestület önkormányzati tűzoltóságként történő működtetésével

Részletesebben

119/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet. az önkéntes tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról. Az önkéntes tűzoltóság feladata

119/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet. az önkéntes tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról. Az önkéntes tűzoltóság feladata 119/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet az önkéntes tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. -a (1)

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 88/2013. (XII. 16.) KT.

Részletesebben

c./ Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismerését, a befogadás elősegítését, ezen belül :

c./ Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismerését, a befogadás elősegítését, ezen belül : AGGTELEK KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2002.(IV.11.)SZ. RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉS SZABÁLYOZÁSÁRA Aggtelek Község Önkormányzatának képviselő-testülete A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. év január 13-i rendkívüli ülésére Tárgy: A Zirci Önkéntes Tűzoltóság Alapszabályának módosítása Előadó: Dr. Árpásy Tamás jegyző

Részletesebben

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény neve: Petőfi Művelődési Ház Székhelye, címe: 8182 Berhida Orgona u 2. Az intézmény fenntartó szerve: Berhida Város Önkormányzata Székhelye,

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/1999.(VI.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A helyi közművelődésről Módosított rendelet azonosítója: 25/2003.(XI.27.)

Részletesebben

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2002. (IX.30.) számú R e n d e l e t e a helyi közművelődésről Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete a közmuvelodésrol A kulturális javak védelmérol és a muzeális intézményekrol, a nyilvános könyvtári ellátásról és

Részletesebben

DÉVAVÁNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE I. TERVEZETT KÖTELEZŐ LAKOSSÁGI FÓRUMOK:

DÉVAVÁNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE I. TERVEZETT KÖTELEZŐ LAKOSSÁGI FÓRUMOK: 1. melléklet a 390/2015. 390(XII.10.) Dv. Kt. számú határozathoz DÉVAVÁNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE I. TERVEZETT KÖTELEZŐ LAKOSSÁGI FÓRUMOK: 1. VÁROSPOLITIKAI

Részletesebben

[ 9004001 Kulturális műsorok, rendezvények,kiállítások szervezése

[ 9004001 Kulturális műsorok, rendezvények,kiállítások szervezése Sorszám: Ji Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Véleményező Bizottság: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ Alapító Okiratának módosítása Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető Bereezki Ivett pénzügyi ügyintéző

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Záró rendelkezések. Dr. Rónaszéki László jegyző

Záró rendelkezések. Dr. Rónaszéki László jegyző Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. ker. Önkormányzatának 36/2007. (X. 19.) sz. rendelete az egyházak, a társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok támogatására elkülönített előirányzat

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS-MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról

MEGÁLLAPODÁS-MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról MEGÁLLAPODÁS-MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 9-i rendes nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 9-i rendes nyílt ülésére Iktatószám: 3/22-3/3/2015. Tárgy: A Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének jóváhagyása. ELŐTERJESZTÉS Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 9-i rendes

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról.

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról. Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Preambulum Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődési,

Részletesebben

Csörötneki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 9962 Csörötnek, Vasúti út 5. (94) 541-022; Fax: (94) 541-022 KIVONAT

Csörötneki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 9962 Csörötnek, Vasúti út 5. (94) 541-022; Fax: (94) 541-022 KIVONAT Csörötneki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 9962 Csörötnek, Vasúti út 5. (94) 541-022; Fax: (94) 541-022 KIVONAT A képviselő-testület október 22.-i nyílt üléséről 1. 79/ (X. 22.) Kt. határozat Magyarlak

Részletesebben

118/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet. a létesítményi tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról. A létesítményi tűzoltóság feladata

118/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet. a létesítményi tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról. A létesítményi tűzoltóság feladata 118/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet a létesítményi tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. -a

Részletesebben

Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2004. (XI. 1.) rendelete. a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2004. (XI. 1.) rendelete. a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2004. (XI. 1.) rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Tiszatenyő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete a helyi közművelődési

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Marcalgergelyi. Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2009.(III.18.) rendelete. falugondnoki szolgálatról

Marcalgergelyi. Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2009.(III.18.) rendelete. falugondnoki szolgálatról Marcalgergelyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009.(III.18.) rendelete falugondnoki szolgálatról (A 2/2010. (II.24.) rendelettel módosított szöveg.) Kihirdetve: 2009. március 18. Vadas László

Részletesebben

K I V O N A T. 298/2010.(XI.03.) önkormányzati határozat a Kulturális-, Idegenforgalmi Központ és Könyvtár alapító okiratának módosításáról.

K I V O N A T. 298/2010.(XI.03.) önkormányzati határozat a Kulturális-, Idegenforgalmi Központ és Könyvtár alapító okiratának módosításáról. Berekfürdő Községi Önkormányzat J e g y z ő j e 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. K I V O N A T a Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november hó 3. napján tartott testületi ülésének

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 9-1/5/2012. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 16-án megtartott

Részletesebben

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Balatonakarattya, 2017. február 01. Polgár Beatrix jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Balatonakarattya

Részletesebben

Művelődési Ház és Könyvtár Közművelődési Intézmény Vezetőjétől 4564 Nyírmada, Ady Endre út 9. BESZÁMOLÓ

Művelődési Ház és Könyvtár Közművelődési Intézmény Vezetőjétől 4564 Nyírmada, Ady Endre út 9. BESZÁMOLÓ Művelődési Ház és Könyvtár Közművelődési Intézmény Vezetőjétől 4564 Nyírmada, Ady Endre út 9. BESZÁMOLÓ A MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉRŐL, GAZDÁLKODÁSÁRÓL Nyírmada, 2012.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. november 29-i ülésére Tárgy: III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény nyílászáró

Részletesebben

Felsőszölnök Önkormányzat Képviselőtestületének 11/1999. (XI.22.) számú rendelete. tanyagondnoki szolgálatról

Felsőszölnök Önkormányzat Képviselőtestületének 11/1999. (XI.22.) számú rendelete. tanyagondnoki szolgálatról Felsőszölnök Önkormányzat Képviselőtestületének 11/1999. (XI.22.) számú rendelete tanyagondnoki szolgálatról Módosítva: a 2/2007.(I.25.) ÖKT rendelettel, a 12/2008. (IX.15.) ÖKT rendelettel, 3/2010.(II.20.)

Részletesebben

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk.

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk. Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk.hu Készítette: Percze Szilvia jegyző Nagycenk Nagyközség Önkormányzatánál

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2007. (XI.6.) Ör. sz. rendelete a közművelődésről és a nyilvános könyvtári ellátási feladatokról / egységes szerkezetben / Hatályos: 2007.11.01.-től

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2017. február 15. napi ülésére. Készítette: Erdősné dr. Kocsis Helga Humán Ügyosztályvezető Tárgy: Döntés a Kertvárosi

Részletesebben

Az intézmények vezetői írásban közölték, hogy nem kívánnak díjtételemelést végrehajtani az intézményük tekintetében a 2011. évre vonatkozóan.

Az intézmények vezetői írásban közölték, hogy nem kívánnak díjtételemelést végrehajtani az intézményük tekintetében a 2011. évre vonatkozóan. Városi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságától Abony Kossuth tér 1. : (53) 360-010 : (53) 361-571 Előterjesztés készítésében közreműködött: Gazdasági Osztály Az előterjesztést megtárgyalta: Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 3-án tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 3-án tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 3-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Közművelődési megállapodás megkötése a Zrínyi klub üzemeltetésére

Részletesebben

/ egységes szerkezetben/

/ egységes szerkezetben/ Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat által fenntartott József Attila Általános Művelődési Központ Alapító Okirata / egységes szerkezetben/ Iktatószám: 1566-4/2011. Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület május 7-én 7.30 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület május 7-én 7.30 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város Polgármestere

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye. Szám: 14/349-3/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 17-én tartandó rendkívüli ülésének 2. számú A költségvetési intézmény alapításáról szóló előterjesztés megtárgyalása

Részletesebben

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről *

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről * 1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet a közművelődésről * Darnózseli község Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról

Részletesebben

Az intézmények vezetői továbbra sem kívánnak díjtételemelést végrehajtani az intézményük tekintetében a évre vonatkozóan.

Az intézmények vezetői továbbra sem kívánnak díjtételemelést végrehajtani az intézményük tekintetében a évre vonatkozóan. Városi Önkormányzat Polgármesterétől Abony Kossuth tér 1. : (53) 360-010 : (53) 361-571 Előterjesztés készítésében közreműködött: Gazdasági Osztály Az előterjesztést megtárgyalta: Pénzügyi Bizottság E

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére. Tárgy: Javaslat a közművelődésről szóló önkormányzati rendelet elfogadására. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére. Tárgy: Javaslat a közművelődésről szóló önkormányzati rendelet elfogadására. Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros IV. kerület ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT 1041 Budapest, István út 14. 231-3141, Fax.: 231-3151 mszabolcs@ujpest.hu ALPOLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére www.tuv.com ID 9105075801

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére 8. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a 2014. évi civil keretre Előterjesztő:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és Kulturális Bizottságának Elnöke 5502 Gyomaendrőd, Fő út 80. M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és Kulturális

Részletesebben

Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség. Jásziványi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2013. évi szakmai értékelése

Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség. Jásziványi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2013. évi szakmai értékelése Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szám: 95-6/2014/GYKK Jásziványi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2013. évi szakmai értékelése A Jásziványi ÖTE II-es típusú együttműködési megállapodást kötött a Gyöngyösi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 7-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 7-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Közművelődési megállapodás kötése Iktatószám: 5181/2015 A napirend előterjesztője:

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselo-testületének 2010. április 12-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzokönyvébol

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselo-testületének 2010. április 12-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzokönyvébol 2010. április 12-én megtartott rendkívüli ülésének könyvébol 246/2010. (IV. 12.) határozata: Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselo-testülete a 2010. április 12. napján megtartott rendkívüli Képviselo-testületi

Részletesebben

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról 5. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96.

Részletesebben

Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről

Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről Mátrai Önkormányzati Társulás Elnöke, 3145 Mátraterenye Kossuth út 178. Társult települési önkormányzat polgármestere Szám: /2015/I. Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről Készült: a

Részletesebben

Alapító okirat. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma: 2064/2/2015. Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján a Marcali Média Központ alapító okiratát a következők

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. JANUÁR 21-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. JANUÁR 21-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JANUÁR 21-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok 1/2014. (I. 21.) BVKt határozat 2/2014. (I. 21.) BVKt határozat A Városi Művelődési

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének 2013. évi M U N K A T E R V E 2013. január 30. (szerda) 15 óra 2.) Javaslat a városi rendezvények, ünnepségek előkészítésére vonatkozó elképzelések pontosítására,

Részletesebben

Szakonyfalu Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2000. (IX. 18.) számú rendelete falugondnoki szolgálatról

Szakonyfalu Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2000. (IX. 18.) számú rendelete falugondnoki szolgálatról Szakonyfalu Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2000. (IX. 18.) számú rendelete falugondnoki szolgálatról Módosította a 24/2006. (XII.15.) ÖKT. rendelettel, 11/2008. (IX.15.) ÖKT rendelettel, 3/2010.

Részletesebben

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja: Visegrádi Önkormányzat 11/2001. (IX. 27.) ör. rendelete a város közművelődési feladatairól és ellátásának feltételeiről [Egységes szerkezetben a 4/2014. (III.21.) Ökt. rendelettel] Visegrád Város Önkormányzatának

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Művelődési Ház és Községi-Iskolai Könyvtár

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Művelődési Ház és Községi-Iskolai Könyvtár ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv neve: Művelődési Ház és Községi-Iskolai Könyvtár 1.1. Rövidített névalakja: Művelődési Ház és Könyvtár 2. A költségvetési szerv székhelye: 9721 Gencsapáti, Szentegyház

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 14-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 14-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., polgarmester@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 29/2012. (II.23.) közgyűlési határozat

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 29/2012. (II.23.) közgyűlési határozat K I V O N A T Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. február 23i ülésének jegyzőkönyvéből 29/2012. (II.23.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Bródy Sándor

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete december 16-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete december 16-i ülésére Tárgy: Békés Város Képviselő-testületének 2011. I. félévi munkaterve Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Véleményező bizottság: valamennyi bizottság Sorszám: III/4. Döntéshozatal módja: Egyszerű szótöbbség

Részletesebben

2013. ÉVI MUNKATERVE

2013. ÉVI MUNKATERVE NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 222/2012. (XI. 26.) számú határozatával elfogadott 2013. ÉVI MUNKATERVE Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi munkatervét az

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 37/1998.(XII.15.)Kt.

Részletesebben

JAVASLAT a Nógrád Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal és a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő megállapodásokra

JAVASLAT a Nógrád Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal és a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő megállapodásokra NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 7. sz. napirendi pont 50-5/2012.ikt.sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT a Nógrád Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal és a Nógrád

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Iktsz: 1/138-1/2012/I Tárgy: Makó Városi Kulturális-Közművelődési Üi: Simonné Nonprofit Kft 2012 évi üzleti terve Melléklet: 2012 évi üzleti terv Makó

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: a Képviselő-testület 2013. június 25-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Beszámoló a Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány 2012. évi munkájáról Előterjesztő: Szlahó

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete január 28-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete január 28-i ülésére Tárgy: Alapító okirat módosítása Sorszám: IV/7 Elıkészítette: Sápi András oktatási referens Igazgatási Osztály Véleményezı bizottság: Egészségügyi és Szociális Bizottság Ügyrendi, Lakásügyi és Közrendvédelmi

Részletesebben

Szalkszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2005.(III.01.) önkormányzati rendelete A helyi közművelődésről

Szalkszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2005.(III.01.) önkormányzati rendelete A helyi közművelődésről Szalkszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2005.(III.01.) önkormányzati rendelete A helyi közművelődésről Szalkszentmárton községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. június 23-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Erzsébet Kórház- rendelőintézet igazgatói állására beérkezett pályázat elbírálása Előadó

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 873/2011. 14. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez az önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-22/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

A PETŐFI SZÜLŐHÁZ MÚZEUMI ÉS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY

A PETŐFI SZÜLŐHÁZ MÚZEUMI ÉS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY A PETŐFI SZÜLŐHÁZ MÚZEUMI ÉS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE a 2004. évről Jelen közhasznúsági jelentést az alapítvány 2005. május 24-i kuratóriumi ülésén a kuratórium elfogadta, és a felügyelő

Részletesebben

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE Öttömös Község Képviselő-testületének 2012. évi MUNKATERVE A KÉPVISELŐTESTÜLET ÜLÉSEINEK HELYE, IDEJE, NAPIRENDJEI A Képviselő-testület üléseire meghívottak a képviselőkön kívül a Szervezeti és Működési

Részletesebben

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez

B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1608-2/2013. ; 1607-3/2013. 2. a.) a helyi Polgárőrség B E S Z

Részletesebben

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 5 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 223/2015. (IX.30.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. szeptember 30-i ülés módosított napirendi

Részletesebben

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 Kétegyháza, 2013. szeptember 02. Készítette: Halmi Zoltán intézményvezető KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. június 25-i ülésére Tárgy:Fejlesztő pedagógus alkalmazása Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S

M E G Á L L A P O D Á S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S szociális alapszolgáltatási és gyermekjóléti alapellátási feladatok intézményi társulás keretében történő

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Javaslat a Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár Alapító

Részletesebben

Tárgy: A Szentesi Művelődési Központ Alapító Okiratának módosítása, és munkakör átminősítése

Tárgy: A Szentesi Művelődési Központ Alapító Okiratának módosítása, és munkakör átminősítése Szentes Város Alpolgármesterétől 6601. Szentes, Kossuth tér 6. Pf.: 58 Ikt.sz.: 02-11411/2006. Témafelelős: Mihály Béláné Tárgy: A Szentesi Művelődési Központ Alapító Okiratának módosítása, és munkakör

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. szeptember 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. szeptember 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. szeptember 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből: 117/2013.(IX.26.) sz. önkormányzati határozat: A Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okiratának

Részletesebben

LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE

LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48. Telefon: 06-(76) - 449-011, 449-003 Fax.: 06-(76) - 449-055 ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben Lakitelek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

a Corvin Művelődési Ház magasabb vezetőjének megbízására kiírt pályázattal kapcsolatos döntés Zárt ülést igényel az Mötv 46. (2) b) pontja alapján!

a Corvin Művelődési Ház magasabb vezetőjének megbízására kiírt pályázattal kapcsolatos döntés Zárt ülést igényel az Mötv 46. (2) b) pontja alapján! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a képviselő-testület 2014. május 14-ei ülésére. Készítette: Müller Kinga Intézményi Irodavezető Tárgy: Corvin Művelődési Ház magasabb vezetői

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított

Részletesebben

Címe: a Kunszentmártoni HÍR-LAP önkormányzati újság szerkesztői és nyomdai feladatairól

Címe: a Kunszentmártoni HÍR-LAP önkormányzati újság szerkesztői és nyomdai feladatairól Előterjesztés: Címe: a Kunszentmártoni HÍR-LAP önkormányzati újság szerkesztői és nyomdai feladatairól Testületi ülés dátuma: 2017. január 26. Készítés ideje: 2017. január 16. Készítette: Herczeg Renáta

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 2012. augusztus 27-én tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott határozat száma Tárgya 5/2012. (VIII. 27.) 2012.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2011. szeptember 8-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2011. szeptember 8-i rendes ülésére 42. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 8-i rendes ülésére Tárgy: A helyi közművelődési feladatokról szóló önkormányzati

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. Tárgy: Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata 2014. évi költségvetésének 1. számú módosításáról

ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. Tárgy: Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata 2014. évi költségvetésének 1. számú módosításáról ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám: 49/2014 Tárgy: Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata 2014. évi költségvetésének 1. számú módosításáról Előterjesztő neve: Bencsik Mónika polgármester Előadó neve:

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. augusztus 11-i rendkívüli testületi ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat egészségügyi alapellátás ügyeleti feladatának finanszírozása

Részletesebben

LAKITELEK POLGÁRMESTERE

LAKITELEK POLGÁRMESTERE LAKITELEK POLGÁRMESTERE 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48. Telefon: 06-(76) - 449-011, 449-003 Fax.: 06-(76) - 449-055 12. E L Ő T E R J E S Z T É S 2016. december 8-i rendes, nyílt ülésére Iktatószám:

Részletesebben

Előterjesztés. - a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsághoz

Előterjesztés. - a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsághoz NyíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. E-MAil: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: SZOC-9438-118/2014. Ügyintéző: dr. Krizsai Anita Előterjesztés - a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági

Részletesebben

Csehbánya Német Kisebbségi Önkormányzat évi határozatai február 11-i nyilvános ülés

Csehbánya Német Kisebbségi Önkormányzat évi határozatai február 11-i nyilvános ülés Csehbánya Német Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi határozatai 2009. február 11-i nyilvános ülés 1.) 1/2009. (II. 11.) K.Ökh. sz. határozat Csehbánya Német Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/180-6/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. május 29-i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

2014. évi. 3. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének február 5-én megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 3. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének február 5-én megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 3. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 5-én megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U TATÓ Határozat/Rendelet száma

Részletesebben