REND programfuzet A6_Layout :03 Page 2. Székesvehérvár város

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "REND programfuzet A6_Layout 2 2012.06.01. 13:03 Page 2. Székesvehérvár város"

Átírás

1 REND programfuzet A6_Layout :03 Page 2 Székesvehérvár város 2

2 REND programfuzet A6_Layout :04 Page 3 Programfüzet Tartalomjegyzék: Előszó...4. Bemutatkozás...7. Bemutatkoznak a fellépők Programok időrendbe Programok helyszín szerint Térkép Programok téma szeint Énekek Úrvacsorai énekek Étkezés a REND-en A műsorváltozás jogát fenntartjuk! 3

3 REND programfuzet A6_Layout :04 Page 4 TI VAGYTOK A FÖLD SÓJA Ti vagytok a föld sója. Ha pedig a só megízetlenül, mivel lehet ízét visszaadni? Semmire sem való már, csak arra, hogy kidobják, és eltapossák az emberek. (Máté 5,13) A fenti Igével, Krisztus szavával, és annak élő üzenetével, valamint imádságos szeretettel köszöntünk mindenkit Székesfehérváron, az ötödik Református Egyházi Napokon a Dunántúlon. ELŐSZÓ A DUNÁNTÚLI EGYHÁZKERÜLET JUBILEUMI ÉVE A 2012-es székesfehérvári REND a Dunántúli Református Egyházkerület Jubileumi Esztendejében kerül megrendezésre. Egyházkerületünk, mint maga a Református Egyház, a keresztyénséggel egyidős, vagyis a pünkösdkor létrejött keresztyén gyülekezettel egykorú (Cselekedetek könyve 2). Amikor tehát évekről, évfordulókról beszélünk, akkor ezt egyháztörténeti nézőpontból tesszük, és nem teológiai értelemben hangsúlyozzuk. A Dunántúli Református Egyházkerület tehát kétezer éves, és ennek egy egyháztörténetileg meghatározható szelete az a tény, hogy a Körmendi Zsinaton, 1612-ben egyházjogilag is létrejött a Dunántúli Református Egyházkerület. A Jubileumi Évben erre a négyszáz esztendőre emlékezünk, miközben hálát adunk az Úr kegyelméért, és kérjük az Ő megőrző, igei értékeinkben megtartó és megújító irgalmát, mert ma is van mit mondanunk, és van mit tennünk! A Jubileumi Év, így az idei REND fővédnöke, Dr. Kövér László, az Országgyűlés Elnöke. A REND MŰFAJA ÉS PROGRAMJAI A REND kétévente kerül megrendezésre a Dunántúli Református Egyházkerület területén, más-más helyszíneken, az illetékes egyházmegye szervezésében. Eddig négy alkalommal került sor hasonlóra: 2004-ben Győr, 2006-ban Kaposvár, 2008-ban Komárom, 2010-ben Pápa adott otthont a fesztiválnak. Az idei REND az ötödik e sorban, a Mezőföldi Református Egyházmegye koordinálásában, Székesfehérvá- 4

4 REND programfuzet A6_Layout :04 Page 5 ron, a Bregyó - közi Ifjúsági és Sportcentrum területén várja az érdeklődőket. Miért éppen Székesfehérvár? Egyházkerületünk nagy hangsúlyt fektet a nagyvárosban élők megszólítására. Az idei REND helyszínének kiválasztása is ezt a célt szolgálta. Szeretnénk megszólítani a ma emberét Jézus Krisztus evangéliumával, amely ma is közösségteremtő és gyógyító, rendet teremtő hatalom, a nagyvárosi elidegenedésben is. A REND záró istentisztelete után, vasárnap délután a székesfehérvári Széchenyi utcai református templom megújulásáért való hálaadó istentiszteleten, a gyülekezettel együtt adunk hálát az Istennek. A REND egy református fesztivál, seregszemle, lehetőség a találkozásra, de ugyanúgy az elcsendesedésre is. A programsorozat fesztivál jellege árulkodik annak nyitottságáról, amely megmutatkozik abban, hogy nemcsak egymással szeretnénk találkozni, hanem kilépve a belterjességből várunk minden korosztályt, felekezetet, érdeklődőt. Ez a nyitottság ugyanakkor tetten érhető a hagyományos egyházi alkalmakon túl más műfajok jelenlétében is. A sokféle program mindegyikét összeköti azonban az, hogy valamennyi méltó egy református egyházi fesztiválra, és észrevétlenül is megtöltődik evangéliumi tartalommal. Ez a nyitottság láthatóan megmutatkozik a programokban is. A RENDet nemcsak a dunántúli reformátusság számára szervezzük, hanem nyitottak vagyunk a történelmi Dunántúl reformátusai, különösképpen a Délvidéken és Felvidéken élő református testvéreink felé. A REND-nek szeretnénk ökumenikus jelleget adni azzal, hogy más felekezetű testvéreinket is szívesen látjuk a programjainkon. Célunk az, hogy minden korosztály érdeklődését felkeltő programokat kínáljunk. Így lesz játszóház a gyermekek részére, és trendifi elnevezésű ifjúsági találkozót is szervezünk. A REND programjai között szerepelnek a hagyományos egyházi alkalmak: istentisztelet, áhítat, imaközösség, lelki elcsendesedés. Különböző előadásokon, fórumbeszélgetéseken hallhatunk a REND fő igei témájáról: Ti vagytok a Föld sója., majd számos programpont bontja ki és aktualizálja e téma teológiai, egyházi, társadalmi, etikai összetevőit. Különböző találkozókra várjuk az érintetteket; többek között: nőszövetségi, kórus, presbiter, lelkipásztor, keresztyén motorosok találkozójára kerül sor. Színvonalas komoly és könnyűzenei programokkal, élőkoncertekkel is várjuk a REND-re látogatókat. ELŐSZÓ 5

5 REND programfuzet A6_Layout :04 Page 6 Ezúton is szeretnénk megköszönni a Székesfehérvári Önkormányzatnak, Polgármester úrnak, Képviselőtestületnek, azt, hogy felkarolták a REND megszervezésének ügyét, és hogy támogatásukkal mindenben segítségünkre voltak. Köszönet illeti a Mezőföldi Református Egyházmegyét és a helyi gyülekezetet is. ELŐSZÓ A REND IGEI ÜZENETE Ti vagytok a föld sója. (Máté 5,13) Vegyük komolyan azt, hogy Jézus kijelentő módban mondja ezt nekünk, tehát ne fordítsuk át azonnal felszólítóvá: Ti legyetek a föld sója! Jézus Krisztus mindeneket megelőző szeretete, és ebből fakadó, bizalmat megelőlegező irgalma szól így hozzánk. Só vagytok! Jézus Krisztus azzá tesz, aminek vesz; azzá formál, amit eredetileg is gondolt rólunk, és ahogyan már most tekint bennünket, - mondja Ravasz László. Ez Isten Jézus Krisztusban közölt megigazító és megszentelő kegyelmének lényege. Az Ő kegyelméből az vagyok, amivé a magam erejéből sohasem lehetnék; de merjem elhinni, hogy kegyelméből só vagyok, és kezdjem el ízesíteni a világot. Jézus Krisztus említi azt a lehetőséget, amikor a só megízetlenül. Ezzel a legnagyobb bajra mutat rá. A legnagyobb baj éppen a kishitűségünkkel van, miszerint nem vesszük komolyan, hogy jóságos Lelke mi mindent tehet velünk, és ezáltal különválik egymástól Ige és élet, teológia és valóság, ünnep és hétköznap; és eljutunk egészen odáig, még mi keresztyének is (ha ki nem is mondjuk), hogy Jézus ellenségért is könyörgő, ütésre a másik arcot is odatartó etikája alapján egyetlen társadalom sem működhetne. Az élő hitű ember azonban vallja, hogy csak így működhetne igazán, valóságosan, Istennek tetsző és embereket építő módon minden emberi közösség. Azért a sok szenvedés e világban, mert nem vesszük komolyan Jézus Krisztus szavát, ránk vonatkozó ígéretét. Szépeket mondunk a szószékről, és a bizonyságtételekben, de amint egy hétköznapi konfliktusba, vagy egy szorult helyzetbe kerülünk, azonnal a saját érdekeinket képviseljük, korunkhoz hűen, könyörtelenül, és megszárad ajkunkon az evangélium. Megízetlenülünk, semmirevalók leszünk, kidobásra méltók. Eltapostatunk úgy, hogy hitetlenségünkben eltapossuk egymást. Ez történik most is, ebben élünk és szenvedünk, azért, mert nem vesszük komolyan, hogy lehetne másként. 6

6 REND programfuzet A6_Layout :04 Page 7 Pedig adatott a krisztusi út, az egyetlen, amely normális földi életre kínál lehetőséget. A krisztusi ember komolyan veszi a földi élet problémáit, nem rajong, nem néz át a problémákon, de reménységgel látja a megoldást. Krisztus ugyanis nemcsak az utat mutatta meg, hanem megváltott bennünket arra, hogy ezen az úton járjunk. Az üzenet tehát nem elsősorban az, hogy légy sóvá, hanem hogy Krisztusban só vagy, kezd el tehát ízesíteni mások életét: - először közvetlen környezetedben, házasságodban, családodban, - aztán a gyülekezetedben, - aztán nézd meg, mit tehetsz hazánkért, a társadalomért, a világért. Mindezek nagy szavaknak tűnhetnek, de igenis Isten Rád is bízott valami apróságában is hatalmas dolgot, ami a Te vállalásod lehet ebben a világban. A só megízesít! Balatonalmádi, Steinbach József, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke A Dunántúli Református Egyházkerület BEMUTATKOZÁS A reformáció magyarországi elterjedése - amint ezt tudjuk - messze nem azt jelentette, hogy az új hitbeli felismerések nyomán mintegy azonnal előállt a megszervezett református egyház, esetünkben a dunántúli református egyházkerület. Hosszú, olykor küzdelmes, s a mai ember számára sokszor nehezen követhető szervezeti formációk jöttek létre, hogy azután e hosszú, évszázados folyamatban kialakuljon a ma ismert egyházkerület. Ráadásul, mint az országban mindenütt, reformátusságunk életére, szervezeti formájára nagyban rányomta bélyegét a külső történelem alakulása is. Nincs itt tér arra, hogy a hosszú történetet részletesen bemutassuk, inkább csak nagy vonalakban szeretnénk tájékoztatni az olvasót, miként is képzelje el a dunántúli reformátusság szervezeti történetének nagyobb összefüggéseit. Talán meglepő a mai olvasónak, hogy az országnak ebben a régiójában igazából két egyházkerület alakult ki. A dunántúli vagy a veszprémi egyházkerület e reformáció előtti győri, veszprémi és pécsi püspökségek 7

7 REND programfuzet A6_Layout :04 Page 8 BEMUTATKOZÁS területén, míg a felsődunamelléki egyházkerület (néha mátyusföldinek, samarjainak vagy csallóközinek is hívták) a nyitrai püspökség és az esztergomi érsekség területén. A dunántúli egyházkerület déli részének nevezetes prédikátorai Sztáray Mihály és Szegedi Kiss István, míg az északi részen Bálint pap, Dévai Bíró Mátyás és Huszár Gál. A felsődunamelléki egyházkerületben ismert prédikátorok közül Nagy-Bánkai Mátyás, Huszár Gál és Bornemissza Péter tevékenykedett. Ebban az időben még közös protestáns korszakról beszélhetünk. A kálvini irány önállósodása Beythe István dunántúli püspöksége idején következett be, amikor is a Csepregi Zsinat (1591) döntése nyomán 1612-ben megalakult a dunántúli egyházkerület. A felsődunamelléki részen a reformátusok önállósodása az 1615-ben tartott Komjáti Zsinaton történt meg. A két egyházkerület egyesülése 1734-ben következett be. Ekkor nyolc egyházmegye alkotta a kerületet. A trianoni békeszerződés következményeként a kerület elveszítette a barsi és a komáromi egyházmegyéket, kisebb lett a drégelypalánki és őrségi egyházmegye. Az országhatáron kívülre került 75 anya, 3 miszsziói és 21 leányegyház, melyekben a lélekszám mintegy fő volt. Az ország határain belül maradt hét egyházmegyében 216 anyaegyház (az évi népszámlálás szerint) lélekkel. Összegezve tehát az mondható el, hogy szervezeti szempontból a dunántúli egyházkerület története, négy hosszabb szakaszra osztható fel: 1. Közös protestáns korszak (16. század első fele- 1612); 2. Az egyesülést megelőző dunántúli egyházkerület ( ); 3. Az egyesülést követő korszak ( ); 5. A Trianon utáni korszak (1921-). A mai dunántúli egyházkerület hat egyházmegyéből áll: a mezőföldi, az őrségi, a pápai, a somogyi, a tatai és a veszprémi egyházmegyékből. Az egyházkerület területén már a reformáció századában iskolák jöttek létre, melyek közül a legismertebb a Pápai Református Kollégium, amely eredetét 1531-től számítja. A kollégium szervezete az évszázadok folyamán nagyon sokat változott, működésére rányomta bélyegét a kerület változatos történelme. Egyes korszakokban, mint például között, vagy a huszadik század második felében a létében volt veszélyeztetve, míg máskor, például a 19. század második felében, a középiskola mellett teológia, jogi akadémia és tanítóképző is működött. 8

8 REND programfuzet A6_Layout :04 Page 9 A Pápai Kollégium azonban a 20. század második felében, megszüntetése idején is részben megtartotta folytonosságát a Tudományos Gyűjteményeken keresztül, amelynek három intézménye (könyvtár, levéltár, múzeum) a legnehezebb időkben is működött. Dunántúl jelentősebb iskolái közé tartozott még a losonci, a révkomáromi, a szőnyi, ácsi, tatai, kocsi, szentkirályszabadjai középiskolák, aztán a Türelmi Rendelet után csurgói gimnázium. A rendszerváltást követően a régi iskolák közül sok újraindult, míg mások ekkor kezdték el működésüket. A Dunántúli Egyházkerület mai oktatási intézményeiről a címtárban kaphat tájékoztatást az olvasó. E nagyon vázlatos összefoglaló után talán érdemes föltenni a kérdést: a magyar reformátusság életében mi az, ami jellegzetes dunántúli? Hiszen, mint láttuk, az itt élő reformátusok története sok vonatkozásban hasonló periódusokat mutat az ország más részén szolgáló egyházrészekéhez. A válasz valószínűleg abban fogalmazható meg, hogy a 16. századot kivéve, a dunántúli reformátusok mindig is felekezeti kisebbségben éltek, többnyire falvakban. Dunántúlon nem jöttek létre nagy mezővárosi református többségű közösségek, mint például Tiszántúlon. A dunántúli reformátusok helyzetének egyik tipikus és országszerte jól ismert példája Pápa, amelynek lakosait túlnyomó többségben katolikus testvérek alkotják, s amely város mégis a dunántúli reformátusság szellemi-lelki központjává tudott válni, s ekként is vált ismertté. A ma ismert nagyobb dunántúli városok többsége igazából az elmúlt száz év fejleményeinek eredménye. A dunántúliság talán abban ragadható mag, hogy az itt élő reformátusok talán még erőteljesebben voltak kénytelenek érzékelni a rájuk nehezedő külső körülményeket, s nem egyszer történetük folyamán a túlélésért folytatott küzdelemben találtak rá Isten megtartó hatalmának bizonyságaira. Ennek megtapasztalása fejeződik ki az egyházkerület címerében, amely egy gályát ábrázol az Igével: Nem erővel, sem hatalommal, hanem az én lelkemmel (Zak.4:6) BEMUTATKOZÁS 9

9 REND programfuzet A6_Layout :04 Page 10 Bemutatkozik a Mezőföldi Református Egyházmegye BEMUTATKOZÁS Nevét, Fejér megyének déli tájegységétől kapta. Kiterjedése a megye nyugati felére esik. Keleti szomszédja a Vértesaljai Egyházmegye, egykori nevén Budai Egyházmegye, amely a Dunamelléki Egyházkerülethez tartozik. Mezőföld a középkorban, a hajdani, hatalmas kiterjedésű Veszprémi egyházmegyéhez tartozott, amelyet még István királyunk alapított, a legelsők között. Területe a Szávától indulva, Somogy nyugati felén át, Zala, Veszprém, Fejér és Pest megyéken át, a későbbi Váci egyházmegyéig húzodott. Tekintve, hogy a reformáció kezdeti hullámai nem érintették az egyház területi beosztásait, a középkori határok megmaradtak a XVII. század közepéig. Ekkor csatlakozik az Alsódunamelléki egyházkerülethez Vértesalja. Természetesen, a területi lazulást már Fehérvár eleste (1543) felgyorsította, nyomatékot adva ennek a reformátorok szabad jövés-menése is, élükön Dévai Bíró Mátyással, a magyar Lutherrel. A Mezőföldi ref. egyházmegye 1743-ig a Veszprémi Ref.egyházmegye részét képezte, de már a XVII. század utolsó negyedétől külön alegységben, un. proszeniorátusban, azaz alesperességben működött ben 25 anyaegyháza volt, ami a XIX. századra már 37- re szaporodott. A Mezőföldi, vagy eredeti nevén Peremartoni alesperességnél korábbi volt a Csókakői proszeniorátus, vagy alesperesség, amely szintén a Veszprémi anya-egyházmegyéből különült el, mégpedig a törökjárta, félelmetes idők hatására, amikor a hódoltsági határsáv akadályozta az egyházak kormányozhatóságát és a prédikátoroknak a zsinatokra való eljutását. Ez az alesperesség mindössze 11 gyülekezetből állott, Mórtól Palotáig terjedt ben megszünt, gyülekezetei a Mezőföldi és Veszprémi traktushoz kerültek. A Mezőföldi Református Egyházmegye jelenleg a Fejér megye közigazgatási területén található, Mór-Pusztavámtól Sáregresig közel száz kilóméter, a 81-es valamint a 64-es főút tengelyében. Egyházmegyénk legszélesebb pontja Káloz Szabadhídvég távolság, ami közel harminc kilométer. A Mezőföldi Református Egyházmegyében jelenleg 33 anyaegyházközségben és három szorvány gyülekezetben kicsivel több mint ismert református él. Az ismert reformátusok közel fele veszi ki részét az anyagi terhek hordozásából. A szolgálatokat 25 ren- 10

10 REND programfuzet A6_Layout :04 Page 11 des lelkész és egy kisegítő segédlelkész végzi. Az elmúlt esztendők egyre szomorúbb állapotot mutatnak: gyülekezeteink lélekszáma fogy, és a lassan erőt meghaladó áldozatvállalás ellenére is egyre nehezebben tudják fenntartani a lelkészi álláshelyeket. Egyre több egyházközség hoz létre társulást a szomszéd egyházközséggel a lelkészi álláshely fenntartására. A gazdasági és lelki válság okozta nehézségek megélése közepette vannak, akik nem mernek élni a hit erejével. Ahol azonban az élni akarás rááll a szegeletkőre, ott megtapasztalják, hogy még a XXI. században is mekkora hatalma van az élő Istennek. Az igeszolgálatok mellett a gyülekezetekben, szórványokban, kiskörökben és egyházmegyében folyik a gyülekezeti és iskolai hitoktatás és misszió. Évente hittancsoportban másfélezer gyermek részesül hitoktatásban. A kisköri alkalmak is a találkozás lehetőségét biztosítják nem csak a lelkipásztorok, hanem a presbiterek és gyülekezeti tagok részére. A Mezőföldi Református Ifjúsági Teaház (MERIT) egyházmegyénk fiataljai részére biztosít havonta találkozási lehetőséget, mellyel élnek is ifjaink. Az egyre több gyülekezetben működő réteg alkalmak mellett az egyházmegye megszervezi különböző konferenciáit is. A lelkipásztorok találkozása mellett, figyelmet fordítunk a lelkész feleségek és lelkészcsaládok találkozására is. Hálát adunk a Istenünk gondviselő kegyelméért, hogy az elmúlt esztendőkben a területi, és országos pályázatok segítségével gyülekezeti épületeink újulhattak meg (Magyaralmás, Fehérvárcsurgó, Iszkaszentgyörgy, Sárkeszi, Sárkeresztes, Mezőszentgyörgy,és Káloz templomok) Az egyházközségek saját, egyházmegyei és egyházkerületi segítséggel folyamatosan újítják paróchiáikat, gyülekezeti házaikat. Az egyházmegye területén két konferencia központ is segíti a gyülekezeti missziót, de szívesen fogadnak egyházmegyén kívülről is csoportokat a Ketskeméti Zsigmond Gyülekezeti Házban (polgárdi) és Szolgáló Szeretet Házban (Mór). Egyházmegyénk területén három gyülekezeti fenntartású intézmény működik: a TLS Ref.Ált.Isk. és AMI Enyingen, valamint az Olajfa Ref. Óvoda és Talentum Ref. Ált.Isk. székesfehérváron. Nagy öröm számunkra mind a három intézmény, hiszen Urunk áldását látjuk és tapasztaljuk az ott folyó munka nyomán az egyházmegyében is. A történelmi múlt örökségeiért, a gyülekezetekben folyó szolgálato- BEMUTATKOZÁS 11

11 REND programfuzet A6_Layout :04 Page 12 BEMUTATKOZÁS kért, a sok-sok áldásért az örökkévaló Istennek mondunk köszönetet és adunk hálát, Aki pásztorolta, vezette és megőrizte református népét Dunántúlon a Mezőföldi Református Egyházmegyében. A múlt megőrzése és ápolása mellett van egy erőt meghaladó feladatunk is, hogy a megtapasztalt kegyelemről tegyünk bizonyságot az utánunk következő nemzedéknek. Bátor hittel megvallani, hogy Jézus Krisztusban nem csupán megmutatta Isten az Ő gyógyító, szabadító és megtartó szeretetét, hanem Szentlelke és Igéje által ma is cselekszik. Soli Deo Glória. Imre Bálint espers és Németh Gyula ny. esp. Székesfehérvár és a református gyülekezet múltja és jelene Buda és Óbuda előtt évszázadokig Székesfehérvár volt a királyi Magyarország fővárosa. A magyar államiság bölcsője minden tekintetben itt, a Királyok városában ringott. Fehérvárt 972-ben alapította Géza fejedelem a Gaja-patak és a Sárvíz által táplált mocsarakból kiemelkedő négy szigeten. Ezek egyike a mai belváros. Géza kicsiny kővárat épített, benne a fejedelmi palotával és egy templommal. Középkori latin neve Alba Regia volt. Szent István emelte Fehérvárt várossá és a királyság világi központjává, ő építtette a királyi bazilikát is ( ). A bazilika azonban egyházi és világi jelentősége ellenére nem volt székesegyház, mert István király Fehérváron nem alapított püspökséget, valószínűleg az egyházi és világi hatalom szétválasztásának szándékától vezérelve. A város egyházi jelentőségét a középkorban az itt működő tekintélyes un. társaskáptalan adta. Évente kétszer tartottak itt királyi törvénykezési napot ig 43 magyar királyt koronáztak, és 1540-ig 15 királyt temettek Fehérváron. Az utóbbi kétszáz évben Budapest világvárossá bővülésével csökkent a Királyok városának közéleti jelentősége, de így is főként iparosodása révén (Ikarus, Videoton) - a XX. század egyik legjelentősebb magyar városává fejlődött. 12

12 REND programfuzet A6_Layout :05 Page 13 A város református gyülekezetének története is egészen sajátos vonásokat mutat. A XVI. században uralkodóvá lett először a lutheri, majd a kálvini reformáció eszmeisége, illetve gyakorlati biblikus kegyessége. A XVII. század végére viszont az ellenreformáció teljesen megszüntette a reformátusság életfeltételeit. Innentől kezdve kb. 150 éven át egyetlen protestáns sem telepedhetett le a városban. (Érdekesség: Az egykori Fehérvárról menekült reformátusokról nevezték el a ma is létező Fehérvári utcát Ráckevén.) január 11-én azonban egy új reformáció zajlott le a városban, ekkor főleg Sárkeresztesről betelepült egyháztagokból újra megalakult a gyülekezet, amely hamarosan templomot és iskolát is épített. A bő százezres városban 2001-ben több mint 12 ezren vallották magukat reformátusnak. A lassan három részből állóvá fejlődött egyházközség az utóbbi húsz évben új templomot épített a Budai úton, óvodát alapított 1999-ben, visszakérte és 2002-ben újraindította az1948-ban államosított iskoláját, s közben őszére új gyülekezeti központot létesített. Manapság mindhárom gyülekezetrészben folynak istentiszteletek és bibliaórák, illetve különböző rétegalkalmak. A gyülekezet életének sokszínűségét híven tükrözi a elérhetőségű honlap. A 2012-es fehérvári REND-re a gyülekezet egyik nagy álma valósul meg: fél évszázad után kívül-belül felújításra kerül az 1844-ben épült Széchenyi úti templom. Közben Isten kegyelméből egyre bővülő lelki munka folyik a Budai úti templomhoz, illetve a Maroshegyi imaházhoz kötődő gyülekezetrészekben is. Gyermek és ifjúsági programok, családos összejövetelek, baba-mama kör, több generációs és angol nyelvű tábor, felnőtt konfirmáció, bibliaiskola és nyílt előadássorozatok (evangélizációk), gyülekezeti hétvégék, református napok, testvérgyülekezeti találkozók, illetve egy igen aktív nyugdíjas-klub, énekkar és kék-kereszt csoport jellemzik az egyházközség változatos közösségi életét. BEMUTATKOZÁS 13

13 REND programfuzet A6_Layout :05 Page 14 Cseri Kálmán (Kecskemét, április 30.) BEMUTATKOZÁS Tanulmányait a Budapesti Református Teológiai Akadémián folytatta, ahol 1962-ben végzett. 3 évig Cecén, majd 6 évig Budahegyvidéken szolgált segédlelkészként. Innen hívta meg lelkipásztorának a pasaréti gyülekezet Joó Sándor halála után, 1971-ben. 39 éven keresztül a Pasaréti Református Egyházközség vezető lelkésze, innen vonult nyugdíjba június 30-án. "...Sokat hallottam Jézusról, de nem ismertem Őt. Ezt soha nem szabad összetéveszteni, hogy valaki hallgatója Jézusnak, vagy a tanítványa. Hallgatója voltam, de egyáltalán nem ismertem Őt. Volt általános istenhitem, de éltem a magam életét Istentől teljesen függetlenül. Ez a gyakorlati ateizmus, a gyakorlati Isten-nélküliség. A vallásos emberek többsége is így él. Nem tagadják Istent, de nem része Isten az életüknek. Legfőképpen pedig nem Ura. E vallomás is jól tükrözi: Cseri Kálmán személyes hitvallása szerint minden gyakorlati kérdésben is Isten igéje, a Biblia szerint kívánt, illetve kíván dönteni és cselekedni. Így lett sok valódi megtérés munkálója, s a református lelkipásztori irodalom kiemelkedő művelője, akit nemcsak Magyarországon, hanem a határokon túl is széles körben ismernek és szeretnek. Több mint húsz önálló, számos kiadást megért kötete, nagyszámú folyóiratcikke és publikációja jelent meg. Pitti Katalin művésznő Önálló zenei estje Uram, én pásztorom címmel (Liszt: 23. zsoltár) Az 1978/79-es évadtól a Magyar Állami Operaház magánénekeseként szerződtették, ahol az operairodalom legcsodálatosabb szerepeit énekelte. Minden mű, amit megszólaltatott és megszólaltat emlékezetes élményt hagyott és hagy mai napig az emberekben. A világ számos országában énekelt jelentős szerepekben. Operaszerepein kívül mindig szívesen énekel 14

14 REND programfuzet A6_Layout :05 Page 15 Bach, Mozart, Verdi, Liszt, Kodály oratórikus műveket illetve dal és ária esteke a Magyar Rádióban, mint a Zeneakadémián. Itthon és külföldön rendszeresen koncertezik. Sok felkérést kapott az operett világába is. Számos jótékonysági munka résztvevője. Vannak szervezetek, melyeket több mint tiz éve patronál jótékonysági koncertjeivel, illetve annak bevételével. Tíz éve rendszeresen tanít. Orgonán közreműködik Teleki Miklós, orgonaművész. A templom (Budai út) korlátozott befogadó képessége miatt a hatályos törvények értelmében nem áll módunkban a 400 férőhely felett érkezőket beengedni. Érkezési sorrend van. Helyszín: Budai úti ref.templom Időpont: június 29. péntek Teleki Miklós orgonaművész Orgonaművészi diplomáját 1995-ben szerezte meg a Liszt Ferenc Zeneakadémián Lehotka Gábor növendékeként ban, Assisiben Virágh András, 2002-ben és 2003-ban David Titterington (London) mesterkurzusán vett részt szeptemberében a Budapesti Nemzetközi Liszt Ferenc Orgonaverseny különdíját nyerte el ben, 1996-ban, 2000-ben, 2003-ban és 2011-ben jelentek meg szóló lemezei ban a Douwe Egberts Alapítvány díjazottja. Sikeres koncerteket adott Európa-szerte és az Egyesült Államokban. Több rádió- és televízió-műsorban szerepelt Magyarországon és külföldön (pl. Kanada, Hollandia, Ausztria) ben Fischer Annie ösztöndíjas. Több évig a Siófoki Nemzetközi Orgona Mesterkurzus tanára volt ban Artisjus díjas. Számos ősbemutató fűződik a nevéhez, magyar és külföldi komponisták művei kapcsán től a Székesfehérvári Zeneiskola és Zenei Szakiskola orgonatanára ben 3 turnén 24 koncert Sass Sylvia világhírű operaénekesnővel közösen ben CD-je és DVD-je jelent meg Siófok - Fantázia címen Helyszín: Református Templom Széchenyi út Időpont: július 01. vasárnap 15:00-16:30 BEMUTATKOZÁS 15

15 REND programfuzet A6_Layout :05 Page 16 BEMUTATKOZÁS Mára már Ghymes koncertet rendezni egyet jelent Magyarországon a teltházas előadással, akár a legnagyobb, legrangosabb koncerthelyszíneken is. (Kelemen László) A Kossuth-díjas: SUMMA koncert A magyar és kelet-európai népzenei gyökerekre épülő muzsikájuk kimagasló sikereket hozott koncertjeik látogatottságában, lemezeik eladásában, műfaji és művészi megítélésükben egyaránt. A művészetben nincsenek garanciák, nincs garancia arra, kinek hány év gyakorlás elteltével mekkora és milyen sikere lesz, ha lesz egyátalán, a befektetett munka visszafelé igazolódik. Csak visszafelé látszik a két évtizednyi kitartó munka eredménye az a látásmód, mely párosulva tehetséggel és elhivatottsággal költővé érlelte a verskedvelőt, zeneszerzővé a táncházi muzsikust és előadóművésszé csiszolta az egykori pedagógiai főiskolásokat, és ami csak igazán keveseknek jut ki: meghozta a saját, mással össze nem téveszthető hangot, egy egyéni hangzást. A saját hang, mely csak keveseknek jut ki, mely igazán az egyéniség jellemzője!, a saját hang, ami nyomon követhető tucatnál is több CD-jükön, a saját kortárs hang, mely kijelöli a további művészi utat. Ez az, amire mindig számíthat a közönség, ez az a bizonyosság, mely koncertjeikre elővételben eladja a jegyeket és ez az a művészi hitel, mely arany és platina lemezek sokaságát termeli. Ez az, mely az egyre bővülő Európában biztosan jelzi az eredetet, olyan valami, mint a legjobb valuta - csak magyar! (Malek Miklós) Szarka Tamás ének, hegedű, gitárok, koboz Szarka Gyula ének, gitár, basszusgitár, bőgő Jelasity Péter szoprán- és altszaxofon, fuvola Jász András szaxofon Rácz Roland szintetizátor, nagydob 16

16 REND programfuzet A6_Layout :05 Page 17 Kún Csaba szintetizátor Szabó Tamás dobok A Ghymes zenekar pályafutása szinte példa nélküli és páratlan sikertörténet: működésük alatt eddig 17 önálló albumot jelentettek meg, ezek küzül 7 platina és immár 4 aranylemezzé vált. A lemezek sikere bizonyíték arra, hogy a minőségi, érzelemgazdag és fajsúlyos zenére, értékes gondolatokra mindig igent mond a közönség. A Ghymes munkássága az egyetemes kortárs kultúra kitörölhetetlen részévé vált úgy, hogy értéket teremtett, hordozott és őrzött meg. A GHYMES dalaira a már jól ismert, sajátos stílus a jellemző, melynek meghatározója Szarka Tamás zenéje és irodalmi értékű szövegvilága. Ezt egészíti ki Szarka Gyula népzenei alapú szerzői zenéje. A Ghymes zene hat az értelemre, az érzelmekre és az érzékekre. A zene mélyről jön és erőt ad. A szakma elismerését bizonyítják a díjak: Don Quijote díj 2001, Magyar Művészetért Díj 2001, Arany Zsiráf díj worldmusic/ jazz kategória (MAHASZ) 2001, 2002, emerton díj - a legjobb határon túli magyar zenekar kategória (Magyar Rádió) 2002, Bartók Béla emlékdíj 2006, Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány Díja 2008, Magyar Örökség kitüntető cím 2008, Kossuth-díj Éghymese című albumuk 2005-ben elnyerte a MAHASZ Fonogram díját, azonos című koncertjük pedig az Év produkciója elismerést kapta az ARTISJUS-tól. A zenekar vallja, hogy az abban a pillanatban megszólaló élő muzsika energiája, varázsa a feltétele és záloga sikereinek. Helyszín: Nagyszínpad Időpont: június 30. szombat 21: BEMUTATKOZÁS 17

17 REND programfuzet A6_Layout :05 Page 18 BEMUTATKOZÁS A rendszerváltás hőskorában alakult zenekar, a hazai rock történetében páratlan sikereket tudhat magáénak. Az egyik legjelentősebb együttes, amelyik a magyar beatzene, a Nagy Generáció zenei világából és a Kárpát-medencei népzene gyökereiből is tudott új értéket alkotva meríteni. Az évek folyamán csak a Republicra jellemző stílusjegyek mellett egészen újak is felfedezhetők. Az egymást váltogató zenei stílusok, szókimondó, lírai és dinamikus szövegek, olykor az irónia közvetíti dalaik üzenetét és ezeken keresztül érezhetjük, milyen sokoldalú zenekarral van dolgunk, akik mégis minden korosztály számára könnyen befogadható, együtt énekelhető zenét játszanak, koncertjeik zeneünneppé vállnak a közönség számára. Mi úgy gondoljuk, a zenekar egyik legnagyobb erénye, hogy sehol a világon nem létezhetne, csak Magyarországon, mert hozzá tartozik a korhoz, amelyben élünk, a hétköznapokhoz és az ünnepekhez. (Bódi László Cipő) Helyszín: Nagyszínpad Időpont: június 29. péntek Bolyki Brothers A Bolyki Brothers négy testvér (András, György, László és Balázs) acapella produkciója. Több mint húsz éve dolgoznak együtt, és mára a komolyzene, a pop, valamint a jazzvilág is számon tartja, és értékeli munkájukat. Az együttes tagjai képzett zenészek. Brácsa, cselló és klarinét szakon végeztek, és aktív résztvevői a nemzetközi komolyzenei életnek is. A Bolyki Brothers produkciója hangszeres kíséret nélküli, úgynevezett acapella show. Az előadásban pop, jazz, gospel, és saját szerzeményű darabok szólalnak meg sok humorral, angolul és magyarul. Különleges hangzásélményt nyújt a basszus és ütő hangszerek megszólaltatása emberi hangon, valamint a szólista virtuozitása és hangszerutánzatai (trombita, szólógitár és egyéb hangszerek). 38 Joe Murányi, Louis Armstrong utolsó klarinétosa mondta róluk: Ezek a fiúk mindenből viccet csinálnak, kivéve a zenét. Helyszín: Nagyszínpad Időpont: június 30. szombat

VIII. REFORMÁTUS ZENEI FESZTIVÁL 2011. JÚNIUS 3-4-5.

VIII. REFORMÁTUS ZENEI FESZTIVÁL 2011. JÚNIUS 3-4-5. VIII. REFORMÁTUS ZENEI FESZTIVÁL 2011. JÚNIUS 3-4-5. A REFORMÁTUS ZENEI FESZTIVÁL története lassú, de biztos fejlődést mutat minden tekintetben. Soha ennyi helyszín és program nem adatott meg a fesztivál

Részletesebben

VIII. REFORMÁTUS ZENEI FESZTIVÁL

VIII. REFORMÁTUS ZENEI FESZTIVÁL 2011/7. ESÔ ESETÉN: FEDETT HELYSZÍN INFO: PERIFERICRECORDS.COM TEL.. 06 30 814 2290 VIII. REFORMÁTUS ZENEI FESZTIVÁL 2011. JÚNIUS 3 4 5. BP. IX. BAKÁTS TÉR RÁDAY U. KÁLVIN TÉR LÓNYAY UTCAI REFORMÁTUS GIMNÁZIUM

Részletesebben

REFORMÁTUS ÉNEKEK VIII.

REFORMÁTUS ÉNEKEK VIII. REFORMÁTUS ÉNEKEK VIII. KÁRPÁT-MEDENCEI EGYESÍTETT REFORMÁTUS KÓRUS (300 FÔ) Debreceni Kollégiumi Kántus Pasaréti Palló Imre Énekkar Psalterium Hungaricum Kórus Pécsi Református Kollégium Vegyeskara KRE

Részletesebben

A Lévai Egyházközség információs és közéleti lapja. V. évfolyam Léva, 2014. május 1. I. szám. Húsvéti győzelem - igei üzenet 2.o

A Lévai Egyházközség információs és közéleti lapja. V. évfolyam Léva, 2014. május 1. I. szám. Húsvéti győzelem - igei üzenet 2.o A Lévai Egyházközség információs és közéleti lapja V. évfolyam Léva, 2014. május 1. I. szám Tápláltuk még eddig egymást remén(y)séggel /Czeglédi Péter gályarab lelkésznek a trieszti börtönben írt verséből.

Részletesebben

REFORMÁTUS EGYSÉG ÜNNEP IX. REFORMÁTUS ZENEI FESZTIVÁL 2012. MÁJUS 18 19 20. délután ESTE ingyenes koncertek, kézműves vásár bakáts tér, Ráday utca

REFORMÁTUS EGYSÉG ÜNNEP IX. REFORMÁTUS ZENEI FESZTIVÁL 2012. MÁJUS 18 19 20. délután ESTE ingyenes koncertek, kézműves vásár bakáts tér, Ráday utca 2012/12. IX. EFOMÁTUS ZENEI FESZTIVÁL EFOMÁTUS EGYSÉG ÜNNEP 2012. MÁJUS 18 19 20. délután ESTE ingyenes koncertek, kézműves vásár bakáts tér, áday utca www.rzf.reformatus.hu Tel.: +36 30 814-2290 A fesztivál

Részletesebben

A MAGYAR KODÁLY TÁRSASÁG HÍREI. XXXVI. évfolyam 2015/1

A MAGYAR KODÁLY TÁRSASÁG HÍREI. XXXVI. évfolyam 2015/1 A MAGYAR KODÁLY TÁRSASÁG HÍREI XXXVI. évfolyam 2015/1 MEGHÍVÓ A Magyar Kodály Társaság tisztelettel meghívja az UTAK KODÁLYHOZ című zenés beszélgetés-sorozat első alkalmára, amelyet 2015. február 13-án,

Részletesebben

A D U N Á N T Ú L I R E F O R M ÁT U S E G Y H Á Z K E R Ü L E T H I V ATA L O S É R T E S Í T Ő J E. EGYHÁZKERÜLETI TANÁCSÜLÉS Pápa, 2010. június 25.

A D U N Á N T Ú L I R E F O R M ÁT U S E G Y H Á Z K E R Ü L E T H I V ATA L O S É R T E S Í T Ő J E. EGYHÁZKERÜLETI TANÁCSÜLÉS Pápa, 2010. június 25. II. évfolyam, 2. szám Dunántúli 2010. december A D U N Á N T Ú L I R E F O R M ÁT U S E G Y H Á Z K E R Ü L E T H I V ATA L O S É R T E S Í T Ő J E EGYHÁZKERÜLETI TANÁCSÜLÉS Pápa, 2010. június 25. (Javított

Részletesebben

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Hálaadás a mi erőnk! békével töltötte be szívemet és gondolatomat,

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Hálaadás a mi erőnk! békével töltötte be szívemet és gondolatomat, www.albaref.hu A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2011. szeptember XVII. évfolyam 4. szám Hálaadás a mi erőnk! Ez az a nap, amelyet az Úr elrendelt, vigadozzunk és örüljünk ezen! (Zsolt 118:

Részletesebben

Sárospataki Református Lapok

Sárospataki Református Lapok Sárospataki Református SRL Lapok A Tiszáninneni Református Egyházkerület Lapja LVII. évf. 1. szám 2004. április A tartalomból: Egyházmegyéink, gyülekezeteink, intézményeink életéből Misszió - kántorképző

Részletesebben

BÉKESSÉG. A Lélek gyümölcse. A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2009. június XV. évfolyam 3. szám

BÉKESSÉG. A Lélek gyümölcse. A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2009. június XV. évfolyam 3. szám A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2009. június XV. évfolyam 3. szám A Lélek gyümölcse Én vagyok a szôlôtô, ti a szôlôvesszôk: aki énbennem marad és én ôbenne, az terem sok gyümölcsöt, mert

Részletesebben

Jézusi tantervvel induljon az új tanév!

Jézusi tantervvel induljon az új tanév! országos evangélikus hetilap 70. évfolyam, 39. szám 2005. szeptember 25. Szentháromság ünnepe után 18. vasárnap Ára: 164 Ft A nyár elején felvett hanganyagból elkészült a zeneileg, szövegét tekintve és

Részletesebben

Mennek vala ketten együtt

Mennek vala ketten együtt MÉCSVILÁG A Mátészalkai Mûvészetbarát Egyesület Mûhelye Minden élettörténetben legalább két történet van. Az egyik személyes és kicsiben játszódik, valóságos szereplõkkel, a másik univerzális. Vagyis a

Részletesebben

f Szomorú vonatok az angyalföldi állomáson 10. oldal

f Szomorú vonatok az angyalföldi állomáson 10. oldal evangélikus hetilap 71. évfolyam, 20. szám 2006. május 14. Húsvét ünnepe után 4. vasárnap (Cantate) Ára: 165 Ft Bemutatkoznak a Déli és a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület felügyelõjelöltjei f 8. oldal

Részletesebben

Lapok A tiszáninneni reformátusok lapja

Lapok A tiszáninneni reformátusok lapja Lapok A tiszáninneni reformátusok lapja LXIV. évf. 4. szám 2011. december Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk.,, Az uralom az o vállán, lesz, és így fogják nevezni: Csodálatos Tanácsos,

Részletesebben

Tartalom. Előszó...2 CIKKKK, alapító okirat. 3

Tartalom. Előszó...2 CIKKKK, alapító okirat. 3 Tartalom Előszó....2 CIKKKK, alapító okirat. 3 Bemutatjuk a CIKKKK tagszervezeteit - Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ, Ajka. 6 - Helyiérték Egyesület, Balatonboglár....8 - Komáromi Zenész

Részletesebben

Vasvári Újság. Idén is Vasvár látta vendégül a dévai gyermekotthon lakóit. A Vasvári Önkormányzat lapja XXV. évfolyam 8. szám

Vasvári Újság. Idén is Vasvár látta vendégül a dévai gyermekotthon lakóit. A Vasvári Önkormányzat lapja XXV. évfolyam 8. szám Vasvári Újság Vasvár, 2015. augusztus 5. A Vasvári Önkormányzat lapja XXV. évfolyam 8. szám Idén is Vasvár látta vendégül a dévai gyermekotthon lakóit Vasváron töltött július végén egy hetet a Dévai Szent

Részletesebben

BÉKESSÉG. Október a reformáció hónapja! A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2009. október XV. évfolyam 5. szám

BÉKESSÉG. Október a reformáció hónapja! A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2009. október XV. évfolyam 5. szám A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2009. október XV. évfolyam 5. szám Október a reformáció hónapja! A 2. Székesfehérvári Református Napok, a reformáció napja, no meg a Kálvin Évek (2009-2014)

Részletesebben

Krisztus-arcú egyház

Krisztus-arcú egyház Krisztus-arcú egyház Missziói nap a Déli Evangélikus Egyházkerületben A programfüzet... tulajdona Bonyhád, 2015. május 16. deli_misszioi_nap_2015_final.indd 1 2015.05.08. 14:31:36 bár az ajtók zárva voltak

Részletesebben

BÉKESSÉG. Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas. (Zakariás 9,9)

BÉKESSÉG. Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas. (Zakariás 9,9) A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2009. december XV. évfolyam 6. szám Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas. (Zakariás 9,9) Advent és a Karácsony gyönyörû fényei, az általunk is

Részletesebben

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA www.albaref.hu A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2011. október XVII. évfolyam 5. szám Református szentek (a Reformáció ünnepére) A Krisztusban megszentelt hívő testvéreknek, akik Kolosséban

Részletesebben

A MAGYAR KODÁLY TÁRSASÁG HÍREI

A MAGYAR KODÁLY TÁRSASÁG HÍREI A MAGYAR KODÁLY TÁRSASÁG HÍREI Szerkeszti: Márkusné Natter-Nád Klára XXXIV. évfolyam 2012/2 június Tartalom Országos Kamaraének találkozó Kodály Zoltán tiszteletére Igó Lenke Zárszó Kollár Éva..........................................

Részletesebben

Ezt azért írtam nektek, akik hisztek Isten Fia nevében, hogy tudjátok: örök életetek van. (1 Ján 5,13) Miért Szentháromság? www.szre.

Ezt azért írtam nektek, akik hisztek Isten Fia nevében, hogy tudjátok: örök életetek van. (1 Ján 5,13) Miért Szentháromság? www.szre. 2013. június IX. évf. 2. szám www.szre.hu Szentendrei Református Hírlevél - megjelenik negyedévente Miért Szentháromság? Református templomi mennyezetkazetta háromság-motívummal A pünkösd utáni vasárnap

Részletesebben

HARANGSZÓ. Az Élet kapujában

HARANGSZÓ. Az Élet kapujában AZ OROSHÁZI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG INGYENES LAPJA HARANGSZÓ XVII. évfolyam 4. szám 2010. advent karácsony Címként ezt is adhattuk volna: Adventtõl karácsonyon át. Közismert, hogy a latin eredetû advent

Részletesebben

Reformáció/forradalom

Reformáció/forradalom evangélikus hetilap 72. évfolyam, 43. szám 2007. október 28. Szentháromság ünnepe után 21. (Biblia-) vasárnap Ára: 180 Ft Olvasóink többsége igényli, hogy a közéleti eseményekrõl keresztény és fõképpen

Részletesebben

BENJAMIN GERRITSZ CUYP: AZ ANGYAL MEGNYITJA KRISZTUS SÍRJÁT (1640 KÖRÜL)

BENJAMIN GERRITSZ CUYP: AZ ANGYAL MEGNYITJA KRISZTUS SÍRJÁT (1640 KÖRÜL) evangélikus hetilap 72. évfolyam, 14. szám 2007. április 8. Húsvét ünnepe Ára: 180 Ft SEMPER REFORMANDA Itt is, másutt is azt hallom, hogy Krisztus minden igéje engem akar vigasztalni. Minden szava, tette

Részletesebben

f Szépirodalmi összeállítás 6 7. oldal Felszentelték az új békéscsabai oltárképet Szeverényi Mihály: Elvégeztetett

f Szépirodalmi összeállítás 6 7. oldal Felszentelték az új békéscsabai oltárképet Szeverényi Mihály: Elvégeztetett evangélikus hetilap 71. évfolyam, 25. szám 2006. június 18. Szentháromság ünnepe után 1. vasárnap Ára: 165 Ft Az eklézsia humorgyûjteményét gazdagította volna, hogyha a nyomtatott szöveg szerint hangzik

Részletesebben

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA XXIV. évfolyam 7. szám. 2013. április 1. Ára 0,80 lej Érdemes célt kitűzni és azért megharcolni Felújították a mezőcsávási templomot Az élőket szólítom,

Részletesebben

AZ ALBERTI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA

AZ ALBERTI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA Életjel AZ ALBERTI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA IV. évfolyam 4. szám Várva vártam az Urat Várva vártam az Urat, és ő lehajolt hozzám, meghallotta kiáltásomat. Kiemelt a pusztulás verméből, a sárból és

Részletesebben

NYÁR KULTÚRA A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ ÜZLETI MAGAZINJA

NYÁR KULTÚRA A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ ÜZLETI MAGAZINJA REGIO REGIA NYÁR KULTÚRA A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ ÜZLETI MAGAZINJA online: www.regioregia.hu/magazin Felelős kiadó: Cseh Teréz, a KEM-Bridge Net ügyvezetője Főszerkesztő: Veér Károly - veerkaroly@kembridge.hu

Részletesebben

Iskola a hit és a tudomány szolgálatában Tizenöt évvel ezelõtt indult újra Gyõrött az evangélikus oktatás

Iskola a hit és a tudomány szolgálatában Tizenöt évvel ezelõtt indult újra Gyõrött az evangélikus oktatás evangélikus hetilap 72. évfolyam, 16. szám 2007. április 22. Húsvét ünnepe után 2. vasárnap (Misericordia Domini) Ára: 180 Ft Arról beszélgettek, hogy miként lehetne csökkenteni a felbomló házasságok számát.

Részletesebben