Az óvoda fenntartója, működtetője : Kisgyőr Község Önkormányzata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az óvoda fenntartója, működtetője : Kisgyőr Község Önkormányzata"

Átírás

1 Az óvoda fenntartója, működtetője : Kisgyőr Község Önkormányzata Címe: Kisgyőri Óvoda 3556 Kisgyőr, Arany J. u. 26. OM azonosítója : Telefon: 06-46/ címe: Óvoda vezető: Grúzné Juhász Erika Helyettes : Javitásné Szoták Sára A dokumentum jellege : nyilvános Érvényes : Nyitva tartás: hétfőtől-péntekig ig, napi 11 óra. Az óvoda egész nyitva tartása alatt a gyermekekkel óvodapedagógus foglalkozik. Az intézmény munkatervének alapdokumentumai: (Köznevelési törvénynek megfelelően) évi CXC Köznevelési törvény - Országos Óvodai Alapprogram - Pedagógiai Program - SZMSZ - Házirend Kiegészítő elemei: - csoportnaplók - etnikai fejlesztő program - gyermekek személyes lapjai - 3H-s gyerekek integrációs pedagógiai programjának ide vonatkozó részei

2 A MUNKATERV JOGSZABÁLYI HÁTTERE évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről A évi CXC. törvény végrehajtási rendeletei: - 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról - 229/2012. VIII.28.) Korm. Rendelet a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról. 1. melléklet a 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelethez évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról Oktatási hivatal: Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez. Óvodai nevelés Oktatási hivatal: Országos tanfelügyelet. Kézikönyv óvodák számára Kisgyőr Község Önkormányzata Képviselő- testületének óvodára vonatkozó önkormányzati rendeletei A Kisgyőri Óvoda szabályozódokumentumai

3 Kiemelt céljaink és feladataink Elsődleges cél: A gyermekek mindenekfelett álló érdekeinek tiszteletben tartásával óvodaépületünkben a nyugodt, és kiegyensúlyozott légkör biztosítása Törvényes és színvonalas intézményműködés biztosítása További céljaink: Az óvoda szabályozódokumentumainak (PP, SZMSZ és mellékletei, Házirend) egységes értelmezése, gyakorlati megvalósítása A szervezet szakmai színvonalának további erősítése A célok elérését támogató kiemelt feladataink: Felkészülés a külső tanfelügyeleti szakmai ellenőrzésekre és a pedagógusok előmeneteli rendszerének alapját képező minősítési rendszer bevezetésére Az intézményvezetés felelőssége a nevelőtestület felkészítése a tanfelügyeleti ellenőrzésre, ennek érdekében az intézményi önértékelés jogkövető megszervezése, ha szükséges, a tevékenységlátogatási, dokumentumellenőrzési intézményi gyakorlat megújítása. A pedagógusok felelőssége abban áll, hogy a nevelési, tevékenység és foglalkozáslátogatás, és az azt követő interjú, valamint a dokumentumellenőrzés során úgy a belső, mint a külső ellenőrzésnél felkészültségüket, pedagógiai kompetenciájukat, hivatásszeretetüket bizonyítsák, hiszen az egész intézményről alkotott kép az egyes pedagógusok és a vezetés összteljesítményét mutatja. Mind a belső, mind pedig a külső szakmai ellenőrzések során annak feltárása folyik, milyen módon és mértékben jelennek meg a pedagógus munkájában az alábbi szakmai tartalmak: - Az általános pedagógiai szempontoknak való megfelelés, - Az Óvodai nevelés országos alapprogram nevelési céljainak való megfelelés, - Az intézmény pedagógiai programjának való megfelelés. Az intézményi önértékelés (teljesítményértékelés), valamint minősítővizsgán és a minősítési eljárás során a pedagógusnak a mesterségbeli tudásáról kell számot adnia. Pedagóguskompetenciák a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet szerint: - 1. Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás - 2. Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók - 3. A tanulás támogatása

4 - 4. A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség - 5. A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, osztályfőnöki tevékenység - 6. Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése - 7. Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás - 8. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért Felelős: Grúzné Juhász Erika Határidő: Országos tanfelügyelet. Kézikönyv óvodák számára című dokumentum alapján - minőségelvű működésünk garanciájaként - szakértői támogatás mellett óvodánk Önértékelési dokumentumának összeállítása. Felelős: Javitásné Szoták Sára intézményvezető helyettes Határidő: Hatékony együttműködés a családokkal, a család elsődleges szerepének hangsúlyozása: A gyermekek egyéni fejlettségi állapotára épülő nevelés és fejlesztés családjaik széleskörű bevonásával. Felelős: Pocsai Béláné és Erkel Patrícia Kuruczné Huszár Katalin óvodapedagógusok Határidő: Fokozott figyelem többek között a környezetre, az infrastruktúrára, a személyzeti ellátottságra, és az irányításra. Felelős: Grúzné Juhász Erika Határidő: Szakmai munkaközösségünk működése, valamint a belső ellenőrzés-értékelések során kiemelt figyelmet fordítunk az elmúlt nevelési évben végzett teljesítményértékelés egyéni eredményeire alapozott intézményi szintű, leginkább fejlesztést igénylő (60-75% közötti átlag intézményi szint) területekre:

5 Problémamegoldó képesség, konfliktuskezelés A napi mozgás megvalósítására biztosított megfelelő tér Csoportnapló tartalmi és formai megfelelősége Egyéni fejlesztési tervek: Fejlődési napló Egyéni fejlesztési tervek: SNI gyermekek fejlesztési tervei (fejlődési naplóban) Szakmai fejlődés: tanfolyamokon, továbbképzéseken való részvétel A tehetségígéretek kibontakoztatása Gyermekproduktumok állapota, használhatósága Részvétel egyéb, az óvoda érdekeit szolgáló tevékenységekben (pld. pályázatírás, udvarrendezés, stb.) Az idővel való hatékony gazdálkodás Pedagógiai gyakorlati munkánk során a továbbiakban is fókuszálunk az Óvodai nevelés országos alapprogramjának alábbi üzeneteire : Az eddigi gyakorlat továbbfejlesztése, értékmegőrzés Anyanyelvi nevelés; a beszélő környezet, az óvodai nevelés egészében jelen van Hátránycsökkentő szerep: Inkluzív (befogadó) pedagógiai szemlélet Játék megerősítése, a szabad játék kitüntetett szerepe Kompetenciafejlesztés, támogató differenciált nevelés Érzelmi, erkölcsi és közösségi nevelés; kiegészül az erkölcsi neveléssel A tevékenységekben megvalósuló tanulás: Az óvodai tanulás folyamatos, jelentős részben utánzásos, spontán és szervezett tevékenység mely a teljes személyiség fejlődését támogatja. Projekt módszer alkalmazása, melyekbe a gyermeki igények beépülhetnek, a lebonyolítás menete nyílt, változó idejű, a téma mélyére ás Iskolásítási tilalom: A gyermek az óvodáskor végén belép a lassú átmenetnek abba az állapotába, amelyben, majd az iskolában, az óvodásból iskolássá szocializálódik. Óvónő feltétlen jelenléte: Kulcsszereplő az óvodapedagógus, akinek személyisége meghatározó a gyermek számára Egészséges életmód igénye: Az egészség védelme, karbantartása tanítható. Egészségnevelési program kivitelezése

6 Környezettudatosság: a fenntartható fejlődés érdekében hangsúlyt fektetünk a környezettudatos magatartásformálás alapozására, alakítására Mozgás megújulása: Egészségfejlesztő testmozgás Az egyéni szükségletek és képességek figyelembe vétele minden gyermek számára biztosítandó lehetőség. Törekedni kell a gyermekeket legjobban fejlesztő kooperatív mozgásos játékok alkalmazására Óvoda munkaközössége Óvodapedagógusok: 1. Kuruczné Huszár Katalin 2. Pocsai Béláné 3. Javitásné Szoták Sára 4. Erkel Patrícia 5. Grúzné Juhász Erika Technikai dolgozók: 1. Bihari Lászlóné 2. Szentesi Tiborné Kötelező munkaidő Óvodapedagógusoknak: 32 óra csoportban 4 óra felkészülés szabadon (pedagógus. választása) 4 óra vezetői döntés, megbízás alapján 40 óra Technikai dolgozók: 40 óra (5 x 8 óra) A technikai dolgozók 8 órában dolgoznak, heti váltásban, körforgás szerűen végzik feladataikat, a csoportok területi elhelyezkedése egy csoport mellé egy állandó dajkát igényel. Csoportok: dajkai munka, gondozás, óvodapedagógus munkájának segítése, takarítás

7 Konyha: ételkiosztás, mosogatás, takarítás Udvar : gyermek felügyelet, séta, kirándulás esetén segítség adás, rendtartás Az épület egyéb kiszolgáló helyiségeiben: takarítás, rendrakás, rendtartás + az óvoda udvara. Az óvoda nem rendelkezik kertésszel vagy karbantartóval, így ezeknek a feladatoknak egy részét is a munkaközösség végzi. Részletes leírást a munkaköri leírás tartalmaz, egyéb feladatok ellátása ha a munkarend igényli. ( vezető döntése ) Az óvodapedagógusok munkarendje: délelőttös hét: hétfőtől - csütörtökig: péntek : délutános hét:hétfőtől - csütörtökig: péntek.: Csoportjaink létszáma minden évben az előzetes felvétel alapján változó, a köznevelési törvény ide vonatkozó rendelete alapján 50 fő, de ha túllépés áll fenn, az engedélyt az óvoda fenntartótól kérjük. Alapító okiratunk alapján maximális gyermek létszám: 60 fő. Két csoportban, vegyes életkorú gyermekek vannak, figyelembe vesszük a csoportok kialakításánál az életkort, szociális helyzetet, nemet, kiemelt figyelmet igénylő gyermeket. Lehetőség szerint a szülők kérését, jelzéseit sem hagyjuk figyelmen kívül. Tervezett bővítések felújítások és egyéb szakmai fejlesztések - a 2015.évi költségvetés alakulása alapján - Forrás : Fejlesztés tárgya : Fenntartó : Udvar : parkosítás Udvar : favár renoválása, javítása, bővítése játék telepítés

8 IPR : Pályázatban meghatározott elemek szerint MISSZIÓ Alapítvány: Kis értékű eszköz fejlesztés : nyomtató, fényképező gép Jótékonysági bál : Csoportok szükséglete szerint : játék, eszköz, inform.fejl. A nevelési év rendje Nevelési év időtartama: A nevelési év első napja szeptember 1. (hétfő), utolsó napja augusztus 31. (hétfő) A nevelőtestület által meghatározott pedagógiai célra öt munkanapot nevelés nélküli munkanapként használhatunk fel, amelyből egy nevelés nélküli munkanap időpontjáról és programjáról - az véleményének kikérésével - az óvoda pedagógusai jogosultak dönteni. Nevelőtestületi tanácskozásainkon (nevelés nélküli munkanap, nevelőtestületi értekezlet) a nevelőtestület valamennyi tagja részt vesz. A nevelőmunkát segítő munkatársak ( dajka, konyhai kisegítő,) részvétele az alkalomszerű szervezés függvényében kötelező. Nevelés nélküli munkanapok tervezett száma: 5 Időpontok : október

9 december március június augusztus A szülők ezekről a napokról időben kapnak tájékoztatást, igény szerint biztosítjuk a gyermekek felügyeletét. A tervezett napok pontos dátuma aktualitásuk alapján alakulnak, figyelembe véve azok fontosságát, óvodai munkára gyakorolt hatását. A nevelés nélküli napok tervezett témái: továbbképzések, munkatársi értekezletek és csoport fejlesztési, minőségirányítási programok, szakmai, tanulmányi utazások stb. Óvodai hagyományokhoz tartozó ünnepek: - Mikulás várás - Advent-karácsony - Farsang - Anyák napja - Gyermeknap - Évzáró, ballagás - Gyermekek születés és névnapja Számos egyéb ünnepe van még az óvodának, ami az óvodapedagógusok egyéni ütemezése, tervezése szerint történik az adott időszakban. Szintén a tervezés, szervezés dönti el, hogy csoportos, vagy egész óvodára kiterjedő az ünnep. A havonkénti óvónői értekezleten történik a tervezett ünnep megbeszélése, konkrét döntés alapján. Munkatársi értekezletek: augusztus vége augusztus Évindítás, feladatok megbeszélése, új nevelési év feladatainak ismertetése megbeszélése Tanévzáró értekezlet, év összegzése, tapasztalatok.

10 Óvodapedagógusi értekezletek: augusztus Tanévnyitó feladatai, év tervezése, szervezése, feladatok, felelősök január február május Időszerű feladatok, eddigi tapasztalatok, döntések,imip! Vizsgálatok szervezése aktuális feladatok Nyári élet tervezése, feladatok megbeszélése. Óvodai évzáró, ballagás. Gyermek úszás szervezése. Az óvónőknek feladatok és határidők alapján havonta, két havonta esedékes az értekezlet, melynek időpontját előzetesen egyeztetjük. Ezeken kerül megbeszélésre az óvodai esemény és aktuális feladat rendszere, felelősök kijelölése, közös döntések és szervezések meghatározott feladatai. Fogadó óra: az minden hónap első hétfőjén du ig tartja fogadó óráját. Egyéb szülői kérés, megkeresés kapcsán előzetes, közös egyeztetés után a megbeszélt időpontban. A csoportos óvodapedagógusok előzetes egyeztetés alapján fogadóórát kérő szülővel, az óvoda nyitva tartása alatt, illetve az óvónő munkarendje szerint fogadja a szülőt soron kívüli megbeszélésre. Minden óvodapedagógus havonta egy alkalommal rendszeresen hónap első hétfője tart fogadó órát tól, zárásig általában 4-5 gyermek szüleit tudja fogadni. A fogadó óra szervezése, jelzése a szülő részéről a csoport öltözőjében elhelyezett lapon történik, melynek időbeni kihelyezése az óvónők feladata. A fogadó órán megbeszéltek személyes jellegűek, az etikai kódex ide vonatkozó részei érvényesek az elhangzott információra. Pedagógiai alapja a gyermek egyéni fejlődési lapja, az óvónő megfigyelései, tapasztalatai.

11 Szülői értekezletek rendje szeptember Összevont szülői értekezlet a két csoportnak, évkezdéssel kapcsolatos tájékoztatás, információ, új nevelési feladatok megbeszélése március-április Tavaszi-nyári programok szervezések egyeztetése, megbeszélése. Iskolaérettségi vizsgálatok eredményének megbeszélése, beiratkozás rendje május Iskolát kezdő gyermekek szüleinek tájékoztatása, vendégek: igazgató + tanító meghívása. Iskolakezdés feladatai, határidők. Nyári óvodával kapcsolatos hírek. Az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú óvodai nyílt napok Leendő óvodásainkat szüleikkel együtt április első hetében fogadjuk, (az időpont meghatározása a későbbiekben) 9:00-12:00, és 15:00-17:00-óráig várjuk a nyitott napjainkon, amikor: - bepillantást nyerhetnek az óvoda életébe - bekapcsolódhatnak a gyermeknek és felnőtteknek szervezett tevékenységekbe - feltehetik kérdéseiket az óvoda működésével, szokás-szabályaival kapcsolatosan Felelős: óvodapedagógusok, A gyermekek fizikai állapotát felmérő egészségügyi vizsgálatok és azok időpontjai A székhely óvoda orvosának és védőnőjének nevét és az intézményben való tartózkodásuk időpontját a faliújságok tartalmazzák. A vizsgálat időpontját az orvos határozza meg, melyről az óvodapedagógusok 1 héttel előtte értesítik a gyermekek szüleit, előtte bekérve a szülői nyilatkozatok megfelelő nyomtatványait. Az óvoda házi orvosa : Dr. Senánszky Miklós Védőnője : Sutka Judit Szűrővizsgálatok: - Fizikai állapotvizsgálat - Látásvizsgálat - Hallás vizsgálat

12 - Iskolai alkalmassági vizsgálata - Felnőttek munkavédelmi oktatása és egészségügyi vizsgálatának rendje: - Munka-, és tűzvédelmi oktatás: szeptember - Egészségügyi vizsgálata: október (előző egészségügyi vizsgálat érvényességéig) Az óvoda szolgáltatásai Alapszolgáltatások: Logopédiai ellátás SNI gyermekek gyógypedagógiai ellátása Fejlesztőpedagógiai ellátás Hittan Pszichológiai ellátás ( Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Tanácsadó alkalmazottja ) Szülők kérésére az óvoda szervez egyéb szolgáltatásokat is. Ezek aktualitása, tényszerű felmérése mindig az adott nevelési év elején történik, melyet az óvodapedagógusok és szülők előzetes tájékoztatása, egyeztetése előz meg. Ezek után a szülői jelentkezések alapján szerveződnek ezek a szolgáltatások, melynek felelőse az adott csoport óvodapedagógusa, intézményi szinten pedig a helyettes. Egyes szolgáltatások fizetősek, ezeknél a szerződő fél az adott szülő és a szolgáltatást nyújtó. Minden egyéb a két fél között zajlik, előzetes megbeszélés alapján. A szolgáltatások napi és heti rendbe való illesztésénél figyelembe vesszük, hogy az ne zavarja az óvoda működését, illetve a többi gyermek óvodai életét. A szolgáltatások felsorolása: lovagoltatás zeneovi kézművesség, barkácsolás vízhez szoktatás, úszás zöld csapat természetjáró csapat korcsolyázás

13 Nyílt napok tervezett időpontjai december Karácsonyi játszóház május Gyermeknapi rendezvénysorozat keretében játszóház szervezése. A pedagógiai programnak megfelelően szülői érdeklődés, jelzés alapján előzetes megbeszélés szerint, időpont egyeztetés után fogadjuk az érdeklődő szülőket az óvoda nyitva tartása alatt ügyelve arra, hogy a látogatás ne zavarja meg az óvoda napi és heti rendjét. Erről tájékoztatjuk az érdeklődő szülőket. 2014/2015-ös nevelési évet érintő munkarendváltozás Munkanap: Pihenőnap: Munkaszüneti napok az általános munkavállalókra vonatkozó dátumok érvényesek, ilyen esetekben ehhez igazodva az óvoda nem tart nyitva. Az óvoda nyári zárásának várható ideje: augusztus utolsó 10 munkanapja. Erről a szülőket ( fenntartói egyeztetés után ) legkésőbb februárjában értesítjük nyara Összevont csoporttal működtünk augusztus 9-ig, augusztus 11.- augusztus 25-ig nem fogadtunk gyermekeket nyári karbantartás, takarítás miatt, illetve én nevelésnélküli napot tartottunk: tanévnyitó munkatársi értekezlet, óvodapedagógusi értekezlet miatt. A nyári óvodai élet zavartalan volt, viszonylag magas volt a gyermekek részvételi száma (átlagban fő), ehhez alakítottuk az aktuális munkarendünket. Augusztus 25-től nyitottunk és a régi óvodások mellett fogadtunk az új gyermekeket is, szülői kérés alapján. A szabadságokat a beütemezés lehetősége szerint vette ki minden óvodai dolgozó.

14 2014/2015-ös nevelési év induló adatai Felvett gyerekek száma: 56 fő Nagycsoportosok: os születésűek: fő es születésűek: fő Cigány gyerekek száma: fő Hátrányos helyzetüek száma: fő 3H-s gyerekek száma: fő Beilleszkedési tanulási nehézséggel küzdő: - fő SNI (kevert fogy. élő): 1 fő 2014/2015-ös nevelési év tervei, feladatai A Pedagógiai programnak megfelelően tervezzük és szervezzük a gyermekek óvodai életét, továbbra is nagy hangsúlyt fektetünk a család, szülői ház folyamatos kapcsolattartására, segítő kommunikációjára. Intézményes nevelésünk csak akkor lehet eredményes, ha ismerjük és építhetünk a gyermek családi nevelésére, kiegészítő feladata miatt. Kiemelten figyelünk a szociális hátránnyal küzdő gyermekekre, a gyermekvédelmi feladatokat ellátjuk. Ezek felelősei: csoportos óvodapedagógusok, intézményvezető. A meglévő és eredményesen működő rendezvényeket, hagyományos programokat működtetjük továbbra is, pénzügyi lehetőségeket figyelembe véve újakkal gazdagítjuk. Folytatni kívánjuk az elmúlt nevelési évben megkezdett egészségvédő, mozgás fejlesztő programot (korcsolyázás, nyáron úszás, lovaglás) Feladatunk a lehetőségek feltárása, az óvodai heti rendbe való rugalmas beépítése, a balesetvédelmi feladatok ellátása, munkarend koordinálása. Feladat: igényfelmérés, információgyűjtés, szülők megfelelő tájékoztatása, nyilatkozatok kitöltése, munkarend koordinálása. Felelős: csoportos óvodapedagógusok, intézményvezető

15 Folytatjuk a természetjáró csapat működését az óvoda nagycsoportosai körében, Bihariné Papp Gyöngyi útmutatásával, irányításával. A vezető munka vállalása reméljük nem okoz gondot a csoport életében, a szervezés területein. Feladat: természet megismerése, óvoda környezetének, állat és növényvilágának ismerete, környezet tudatos gondolkodás alakítása, környezet ismeret gyakorlati kipróbálása. Felelős: csoportos óvodapedagógusok, intézményvezető Óvoda udvarának alakítása folyamatos feladat: régi játékok cseréje, gumiszőnyeg vásárlása (baleset védelem), parkosítás, új játékelem beépítése - labirintus és pihenő homokozó árnyékoló, gumi festés, babaház felújításának befejezése. Feladat: szervezés, információ, vásárlás, szülői segítség nyújtás Felelős: vezető óvónő IPR pályázat tervezése, szervezése, lehetőségei: sikeres pályázat kiírás esetén a megfelelő feladatok tervezése, szervezése, ellátása. Folyamatos kapcsolat a védőnő, gyermek jóléti szolgálat és a jegyző személyével. A pályázat lehetőségeit használva bővíteni, fejleszteni az óvodát, támogatni a szociális nehézségekkel küzdő gyermekeket és családjait. Az óvoda kapcsolatai Működésünk szempontjából kiemelkedően fontos a szülőkkel, családokkal való kapcsolatunk. Nevelésünk, feladataink, céljaink csak akkor lehetnek eredményesek, ha kiegészítői vagyunk a családi nevelésnek és jól ismerjük óvodásaink életterét, lehetőségeiket. Folyamatosan kell biztosítanunk a szülők érdeklődését, figyelmét, bizalmát, melyet munkánkkal, a gyermekek óvodai jelenlétével, fejlődésünkkel biztosíthatunk. A gyermekek érdekében együttműködésünk, kommunikációnk, értő figyelmünk kell, hogy jelezze ezt a folyamatot. Fontosnak tartjuk az óvoda és a szülők együttműködésének lehetőségeit, azok bővítését, napi szintű kommunikációját. Működésünket úgy tervezzük, hogy a szülők felmerülő igényeit támogatni tudjuk, lehetőségeink figyelembe vétele mellett. Az óvoda munkatervében megtalálható az óvoda esemény naptára, mely keretbe foglalja az intézmény feladatait, eseményeit, hagyományait, közös ünnepeit a családokkal. Szülői szervezet képviselői : Barsiné Liptai Julianna Lengyelné Bodnár Rita Mészárosné Bihari Katalin Rákainé Tamás Tünde

16 Pedagógiai feladatok megvalósításának feltételrendszere: - az óvoda pedagógiai programját elősegítő feladatok kitűzése, felelősök megnevezése - ismeret bővítés, házi továbbképzések, munkacsoport működtetése - megfelelő, pontos iratkezelés, adminisztráció - személyi és tárgyi feltételek biztosítása, szakmai anyag és eszköz fejlesztés, bővítés lehetőség és szükséglet szerint - feladatok személyre szóló megbeszélése, ellenőrzése, számonkérése - dolgozók és gyermekek megfelelő mentálhigiénés állapotának biztosítása, stressz tűtő képesség fejlesztése, esetenként oldása ( ismeret szerzési lehetőségek) Pedagógiai munka tervezése, kiemelt feladatok: - hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek kiemelt, folymatos figyelemmel kísérése - cigány gyermekek fejlesztése, rendszeres óvodai jelenléte, hiányzás kezelése - SNI s gyermekek figyelemmel kísérése, fejlesztés biztosítása - programok bővítése, lehetőségek biztosítása, szülők bevonása a feladatokba, igény felmérése, minőség irányítási program! - játék és eszközbővítés pénzügyi lehetőségeink szerint - egyéni fejlesztés, minden gyermek másságának figyelembevételével, iskolába lépők támogatása, fejlesztése az iskolakezdés területén, napi kapcsolat szükség szerint az iskolai pedagógusokkal! - óvodás gyermekek életkori sajátosságainak meghatározó jelenléte, szülőket támogató előadások, beszélgetések szervezése, pozitív példaadás a felnőttek felé - szülői foglalkozások bevezetése igény felmérés - óvodás kor előtti gyermek foglalkoztatás (szülő+gyermek+óvónő együttese) mint szolgáltatás a családok felé - hagyomány őrző foglalkozás lehetőségeinek kiépítése, gyakorlati megvalósítása - pedagógus előmenetel feladatai, portfólió napi feladata, ellenőrzések alakulása

17 A PEDAGÓGIAI CÉLKITŰZÉSEK ÉS FELADATOK MEGVALÓSULÁSÁT SZOLGÁLÓ MÉRÉS-ÉRTÉKELÉS Terület Érintettek köre Módszer/ eszköz Időpont Felelős Elvárt eredmény A működés feltételei eszköz, felszerelés PP megvalósítását biztosító eszközök Tárgyi környezet Légkör Dolgozók közérzete munkaterv szerinti felelősök munkaterv szerinti felelősök Teljes dolgozói kör Gyermekek fejlettségi állapotmérése Értelmi, beszéd-, hallás-, látás-, mozgásfejlődés eredménye Valamennyi gyermek Dolgozók teljesítményértékelése Pedagógus kompetenciák (8) óvodapedagógusok Teljesítményértékelés indikátorai óvodapedagógusok pedagógiai munkát segítők Leltár int.vez+int.v. h. Helyi szintű leltározás Mérőeszköz félévi és év végi értékelésnél Dokumentum elemzés, megfigyelés ellenőrzés GAMESZ által megadott időpontban I. 31. VI Látogatási ütemterv szerint int.vez.h. Megfigyelés, óvónők választása szerint DIFER állapotfelmérés PP részanyaga elkészül Kész leltár Erősségek és fejlesztendő területek beazonosítása Adatokkal feltöltött fejlődési napló, mely a szülői beszélgetése k alapja Pontos adatszolgáltatás és vezetés, értékelésre alapozott tervek, elvárt színvonal, munkaköri feladatok jó színvonalon történő ellátása.

18 Terület Érintettek köre Módszer/ eszköz Időpont Felelős Elvárt eredmény Intézményértékelés = Önértékelés 1. Pedagógiai folyamatok 2. személyiség és közösségfejlesztés 3. eredmények 4. Belső kapcsolatok 5. Külső kapcsolatok 6. A pedagógiai munka feltételei 7. ONAP elvárások és a PP- ben megfogalmazott intézményi céloknak való megfelelés óvodavezetés óvodapedagógusok óvodapedagógusok, óvodavezetés Elemző értékelés fél évente intézmény vezető Intézményi, csoport, és egyéni szinteken történt tervezésnek való megfelelés. Pozitív fenntartói és szülői visszajelzések.

19 AZ INTÉZMÉNYBEN FOLYÓ ELLENŐRZŐ ÉS ÉRTÉKELŐ TEVÉKENYSÉG Az ellenőrzés és értékelés alapelvei az alábbiak: - Az értékelés területei lefedik a működés valamennyi területét - Kiemelt hangsúlyt helyezünk a szabályozó dokumentumainkban foglaltak betartására - Az ellenőrzés formai (megfelelőségi) és tartalmi (minősítő értékelési) feladatai az intézményvezető döntése szerinti megosztásra kerülnek - A szakmai munka értékelésének alapjai az intézményi gyakorlat szerinti önértékelési/teljesítményértékelési rendszer, a külső szakmai ellenőrzés és értékelés valamint a Pedagógus életpálya modellhez kapcsolódó nyilvános szempontok Ellenőrzés-értékelés területei Érintettek A működés törvényessége Gazdálkodás Óvoda működésének, gazdasági rendszerének folyamata Felvételi és mulasztási napló Statisztikai adatok nyilvántartása KIR- adatbázis naprakészsége önkormányza t pénzügyi munkatársa, óvoda v. óvodapedagó gusok óvodapedagó gusok Időpon tok szükség szerint szükség szerint Felelős megfelelé értékelés si ellenőrzés óvodaveze tő óvodaveze tő polgármester,p énzügyi munkatárs, óvoda vezető A működés törvényessége Tanügyigazgatás Törzskönyv h. Jegyző értesítése: nem körzeti óvodakötelesek, létszám túllépés óvodapedagó gusok óvodaveze tő h. Felvételi, előjegyzési napló óvodapedagó gusok Lezárás Nyitás óvodaveze tő h. Megjegyzés Óvodai óvodapedagó szakvélemény gusok Továbbképzési terv óvodapedagó gusok Intézmény működését szabályozó dokumentumok felülvizsgálat, elkészítés Pedagógiai program óvodapedagó Részt vesz a

20 Ellenőrzés-értékelés területei SZMSZ és Mellékletei Házirend Érintettek gusok Munka és megbízott tűzvédelmi szabályzat HACCP dajkák A működés feltételei eszköz, felszerelés Helyi szintű leltározás h. Időpon tok GAMES Z által megad ott időpont ban megfelelé si ellenőrzés szakértő bevonásáv al Felelős értékelés szakértő bevonásával Megjegyzés Minőséggo ndozói szakmai Munkaközö sség. A működés feltételei fizikai környezet Bejárás: - munkavédel mi szemle Tisztasági szemle Személyi Személyi anyagok Egészségügyi könyvek Munkaköri leírások Teljesítményértékel és záró dokumentuma munkavédel mi megbízott dajka konyhai dolgozó h. óvoda dolgozói minden dolgozó értékelt munkatársak havont a Minden hó első hétfő szükség szerint szakértő bevonásáv al 1 fő dajka óvodaveze tő h h. Nevelési folyamatok fejlesztési tartalmak alkalmazottak munkája Tervezési és értékelési óvodapedagó gusok negyed évente munkaköz össég szakértő Szükség szerint azonnali visszacsatol ás Feladatelos ztás szerint

21 Ellenőrzés-értékelés területei Érintettek Időpon tok megfelelé si ellenőrzés Felelős értékelés Megjegyzés dokumentumok vezető bevonásával részt vesznek: Munkaközö sség vezető Nevelési gyakorlat: - szülői értekezletek - befogadás - foglalkozásv ezetés - tervezés - értékelés Nevelőmunkát segítő alkalmazottak munkája Gyermekvédelem Szakmai Munkaközösség és tevékenysége óvodapedagó gusok nevelőmunká t segítő alkalmazotta k óvodapedagó gusok munkaközöss ég vezető Látogat ási ütemte rv szerint Látogat ási ütemte rv szerint , , feladatt erv szerint óvodaveze tő munkaköz össég vezető óvodaveze tő óvodaveze tő óvodaveze tő h. Feladatelos ztás szerint részt vesznek: Munkaközö sség vezető Részt vesz: Gyermekvé delmi Szolgálat munkatársa Szolgáltatások Gyermekétkeztetés Szülők igényeire alapozott szolgáltatások A szervezet működése Vezetés színvonala dajkák óvodapedagó gusok Óvodavezeté s szakértő bevonása havi progra m szerint Szóbeli értékel és: XI.3. óvodaveze tő, élelmezés vezető óvodaveze tő, Szülői Szervezet képviselőj e óvodaveze tő, élelmezésvezet ő

22 Ellenőrzés-értékelés területei Kapcsolatok: - fenntartóval - iskolával - más intézmények kel Érintettek óvodapedagó gusok, alkalmazotta k, szülői szervezet képviselői h. Időpon tok I.5. III.2. VI.1. féléves éves értékel és Felelős megfelelé értékelés si ellenőrzés óvodaveze tő Megjegyzés

23 Az óvoda pedagógiai programjának megfelelően a csoportok tervezett rendezvényei, ünnepei, eseményei Az esemény naptár a munkaterv szerves része, melyet havonta a szülők tájékoztatása céljával elhelyezünk a csoportok faliújságján. A követhetőség és időbeni fel készülés miatt előre kifüggesztésre kerül ( hónap közepén a következő hónapi ) illetve szülői kérésre ezeket a tájékoztatókat be is elküldjük. Szeptember: - vidám évindító játékkal, zenével - hátizsákos kirándulás a környéken - szüreti programok ( szüretelés, préselés, táncház ) - mesenapok a magyar népmese napja alkalmából Október: - állatok napja madárgyűrűzés - bábszínházi utazás - hagyományőrző nap CSŰR látogatás, táncház - idősek estje - nevelésnélküli nap házi továbbképzés November: - lámpás készítés hete - közös lámpás felvonulás este - bábszínházi utazás - jótékonysági bál December: - advent - Mikulás várás - bábszínház - karácsonyi játszóház - 30 éves az óvoda születésnapi játékok! Január: - családok hete, bemutatkozás, játék, mesélés

MUNKATERV 2015/2016. KISGYŐRI ÓVODA 3556 Kisgyőr, Arany János u.26. Intézmény OM azonosítója: 202243 Legitimációs eljárás Nevelőtestület nevében:

MUNKATERV 2015/2016. KISGYŐRI ÓVODA 3556 Kisgyőr, Arany János u.26. Intézmény OM azonosítója: 202243 Legitimációs eljárás Nevelőtestület nevében: KISGYŐRI ÓVODA 3556 Kisgyőr, Arany János u.26. MUNKATERV 2015/2016 Intézmény OM azonosítója: 202243 Legitimációs eljárás Nevelőtestület nevében: ------------------------------------------------- Javitásné

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1.

A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1. A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1. SZABÁLYOZÁS a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 64. a nevelési-oktatási intézmények működéséről

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2015. 09.24-től A szabályzat és az önértékelés jogi alapja 1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (64-65., 86-87 ) 2. A nevelési- oktatási intézmények

Részletesebben

SOHASE LÉGY ELÉGEDETT AZZAL, AMI MOST VAGY, HA EL AKAROD ÉRNI AZT, AMI MOST MÉG NEM VAGY. (SZENT ÁGOSTON)

SOHASE LÉGY ELÉGEDETT AZZAL, AMI MOST VAGY, HA EL AKAROD ÉRNI AZT, AMI MOST MÉG NEM VAGY. (SZENT ÁGOSTON) SOHASE LÉGY ELÉGEDETT AZZAL, AMI MOST VAGY, HA EL AKAROD ÉRNI AZT, AMI MOST MÉG NEM VAGY. (SZENT ÁGOSTON) Tartalom tervezet A szakmai ellenőrzés elméleti háttere A tanfelügyelet, mint pedagógiai szakmai

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016.

MUNKATERV 2015/2016. HÁROM SZIROM ÓVODA 4242 Hajdúhadház, Petőfi u. 1/a Tel/Fax:06-52-384-553 E-mail cím:postmaster@haromszirom.t-online.hu MUNKATERV 2015/2016. Intézmény OM- azonosítója: 030839 Nevelőtestület nevében: Intézményvezető:

Részletesebben

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16.

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16. Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School Közzétételi lista 2014. október 16. 1 Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School nevelési oktatási intézményi Közzétételi listája A kormány 229/2012 (VIII.

Részletesebben

IV. JÓ GYAKORLAT börze IGI-klub. Miskolc, 2013. december 6-7.

IV. JÓ GYAKORLAT börze IGI-klub. Miskolc, 2013. december 6-7. IV. JÓ GYAKORLAT börze IGI-klub Miskolc, 2013. december 6-7. Szakmai ellenőrzés, minősítés és támogatás Intézményértékelés (OH); 5 évente Pedagógus Szaktanácsadás (OFI) Tantárgygondozás, tematikus Minősítés

Részletesebben

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető:

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: 4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: Óvoda nyitva tartása gyermekek számára: 6.30-17.30 Óvoda nyitva tartása dolgozók számára: 6.00-18.00

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4.

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.)

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége Különös közzétételi lista A Szeghalmi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde - 1. Óvoda, ainak száma három Tagintézményben: 22 fő A 2011. évi CXC. Törvény 2. számú melléklete értelmében a nevelő- és oktatómunkát

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV BOGYISZLÓI KISTARISZNYA ÓVODA 7132. BOGYISZLÓ, PETŐFI S. U. 16. Tel: 06-74-440-774 E-mail: ovoda@bogyiszlo.hu OM: 202193 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016 NEVELÉSI ÉV Ikt.sz. 107/2015 A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

Dr. Kovácsné Sütő Irma mesterpedagógus szakértő:( pedagógiai-szakmai ellenőrzés és pedagógusminősítés)

Dr. Kovácsné Sütő Irma mesterpedagógus szakértő:( pedagógiai-szakmai ellenőrzés és pedagógusminősítés) A pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítés szakterületre vonatkozó, a szakértői feladatokhoz kapcsolódó jogszabályváltozások Dr. Kovácsné Sütő Irma mesterpedagógus szakértő:(

Részletesebben

A FELSŐTÁRKÁNYI ÓVODA MUNKATERVE. 2013 / 2014 nevelési évre OM: 201938

A FELSŐTÁRKÁNYI ÓVODA MUNKATERVE. 2013 / 2014 nevelési évre OM: 201938 A FELSŐTÁRKÁNYI ÓVODA MUNKATERVE 2013 / 2014 nevelési évre OM: 201938 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Az intézmény adatai Név Cím, elérhetőség Közalkalmazotti létszámadatok Óvodai csoportok, gyermekek száma Munkarend

Részletesebben

Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS

Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS Az első lépések Felhasznált dokumentum: Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA 2015 (OH) Készítette: Bártfai Lászlóné tanügyigazgatási szakértő, szaktanácsadó

Részletesebben

Informatikatanári portfólió. Műhelyfoglalkozás Pásztor Attila

Informatikatanári portfólió. Műhelyfoglalkozás Pásztor Attila Informatikatanári portfólió Műhelyfoglalkozás Pásztor Attila Bevezető kérdések Kérdés: Néhány gondolat magáról Vizsga/eljárás Miért beszélünk róla? Miért én beszélek róla? A pedagógusminősítés elemei 50

Részletesebben

Tanfelügyelet Felkészülés a külső szakmai ellenőrzésre. Maus Pál szakmai vezető TÁMOP-3.1.8 Oktatási Hivatal Budapest, 2014. 03. 07.

Tanfelügyelet Felkészülés a külső szakmai ellenőrzésre. Maus Pál szakmai vezető TÁMOP-3.1.8 Oktatási Hivatal Budapest, 2014. 03. 07. Tanfelügyelet Felkészülés a külső szakmai ellenőrzésre Maus Pál szakmai vezető TÁMOP-3.1.8 Oktatási Hivatal Budapest, 2014. 03. 07. A minőségfejlesztés alapja az EU szerint Az Európai Parlament és az Európai

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év

Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény (módosításokkal!) Nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési

Részletesebben

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2013-2014. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök augusztus 2014. 08.26, 08.28. Szülőértekezletek új óvodások szülei részére

Részletesebben

BETEKINTÉS AZ INTÉZMÉNYEKBE AZ ÓVODA

BETEKINTÉS AZ INTÉZMÉNYEKBE AZ ÓVODA BETEKINTÉS AZ INTÉZMÉNYEKBE AZ ÓVODA A FOGALMAK, AMELYEKET MEGJEGYZÜNK Szaktanácsadás Tanfelügyelet Pedagógus minősítés ÖSSZEHASONLÍTÁS 1. CÉLJA SZERINT Szaktanácsadás Tanfelügyelet Pedagógus minősítés

Részletesebben

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 Kétegyháza, 2013. szeptember 02. Készítette: Halmi Zoltán intézményvezető KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014.

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető:

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: 4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: Óvoda nyitva tartása gyermekek számára: 6.30-17.30 Óvoda nyitva tartása dolgozók számára: 6.00-18.00

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista 2015/2016 nevelési év

Különös Közzétételi Lista 2015/2016 nevelési év OZORAI MESEVÁR ÓVODA 7086 OZORA, MÁRTÍROK U. 7. OM. : 202311 ovoda@ozora.hu Telefon: 06-74-498-498 Különös Közzétételi Lista 2015/2016 nevelési év A kormány 229/2012. (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANÁRKÉPZÉSI ÉS TUDÁSTECHNOLÓGIAI KAR A KÖZNEVELÉSI RENDSZER PEDAGÓGIAI, SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE LSP_TK102G4. HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA OM 032736 : 2600 Vác, Nyár u.1. /: 27 / 315-419 E-mail: kisvacovi@gmail.com KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA Intézmény neve: Kisvác-Középvárosi Óvoda Intézmény

Részletesebben

Balaton Óvoda Munkaterve 2015-2016 nevelési év

Balaton Óvoda Munkaterve 2015-2016 nevelési év Balaton Óvoda Munkaterve 2015-2016 nevelési év Az intézmény hivatalos elnevezése: BALATON ÓVODA Az intézmény pontos címe telefonszáma: H-1055 Budapest, Balaton u. 10. Telefon: 06-1-312-1415 e-mail: balatonovi@gmail.com

Részletesebben

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján.

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Közzétételi lista 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 23. alapján Felvételi lehetőségek: A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Az intézmény felvételi körzete: óvodánként

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT BRASSÓ UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1182 Budapest Brassó u. 1. OM azonosító: 035120 KLIK azonosító: 203003 Telefon: 291-83-23 Fax: 290-75-77 e-mail: iskola@brassoiskola.hu http:// www.brassoiskola.hu GYAKORNOKI

Részletesebben

Budapest, 2013. október 25.

Budapest, 2013. október 25. Budapest, 2013. október 25. Kelemen Gabriella Pedagógiai szakértő RPI Az előadás tematikája A pedagógus portfólió, munkaportfólió Elkészítése elkerülhetetlen A minősítésben betöltött szerepe Hogyan készítsük

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE

A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE BAJI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE DEUTSCHER NATIONALITÄTENKINDERGARTEN UND KINDERKRIPPE WOJ A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE 1 Munkaterv tartalma Helyzetkép 1. Pedagógiai terv 1.1. Gondozási-nevelési

Részletesebben

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista KÖZZÉTÉTELI LISTA Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. (1) alapján: 1.) az intézmény felvételi lehetőségéről

Részletesebben

AKTUÁLIS FELADATAINK. Vezetői, pedagógusi feladatok A 2014-2015-ös nevelési év tükrében

AKTUÁLIS FELADATAINK. Vezetői, pedagógusi feladatok A 2014-2015-ös nevelési év tükrében AKTUÁLIS FELADATAINK Vezetői, pedagógusi feladatok A 2014-2015-ös nevelési év tükrében "Csináljon bármit, ami nyitogatja szemét és eszét, szaporítja tapasztalatait. Ő azt hiszi, csak játszik. De mi már

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő / a 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet 1. és 3. -a alapján/ 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

O vodai Belso O ne rte kele s. Inte zme nyi o ne rte kele s

O vodai Belso O ne rte kele s. Inte zme nyi o ne rte kele s 1 O vodai Belso O ne rte kele s Inte zme nyi o ne rte kele s TARTALOMJEGYZÉK 1. Intézményi alapdokumentumok alapján történő önértékelés... 3 1. Alapító okirat... 3 2 2. Pedagógiai program:... 7 3. SZMSZ...

Részletesebben

Intézményi Belső Önértékelési Rendszer Szabályzat

Intézményi Belső Önértékelési Rendszer Szabályzat Intézményi Belső Önértékelési Rendszer Szabályzat SZÁMÁRA) alapján írta és szerkesztett anyag (szerkesztette: www.ovodaiszakerto.hu) Oldal 1 Tartalomjegyzék 1. ALAPADATOK... 3 2. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR...

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év CSOPORTNAPLÓ a projektszemléletû óvodai élethez... csoport.../... nevelési év Tartalom: A csoportnapló törvényi háttere..................................................... 2 A csoportnapló megnyitása

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Szervezeti, személyzeti adatok

Szervezeti, személyzeti adatok NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat

Részletesebben

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról 2440 SZÁZHALOMBATTA Csokonai u. 50. Tel.: 06-23-354-465, Fax.: 06-23-354-475 E-mail: napsugar@mail.battanet.hu OM azonosító: 032790 Minőségi Nevelési - Oktatási Intézmény Beszámoló a 2013-2014-es nevelési

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016.

MUNKATERV 2015/2016. Bogácsi Bagolyvár Óvoda 3412 Bogács, Alkotmány u. 52. MUNKATERV 2015/2016. Intézmény OM- azonosítója: 200640 Nevelőtestület nevében: Intézményvezető:.. Kásáné Szabó Erika Legitimációs eljárás Nagy Józsefné

Részletesebben

A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év

A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év Készült, a 229/2012.(VIII.28.) korm.r. és a Nktv 23 (1)-(2) bek. alapján. Intézményünk neve : Kölcsey Utcai és Ligeti Sori

Részletesebben

ÓVODAI MUNKATERV A 2015/2016-os nevelési évre

ÓVODAI MUNKATERV A 2015/2016-os nevelési évre ÓVODAI MUNKATERV A 2015/2016-os nevelési évre Borsodszirák, 2015. szeptember 1. Gondosné Bányai Ágnes Intézményvezető 1 Amit csak hall a gyerek, könnyen elfelejti. Amit lát, inkább megjegyzi, de amiben

Részletesebben

A GYAKORNOKI ÉVEK SZAKMAI PROGRAM PILOTPROJEKT BEMUTATÁSA

A GYAKORNOKI ÉVEK SZAKMAI PROGRAM PILOTPROJEKT BEMUTATÁSA A GYAKORNOKI ÉVEK SZAKMAI PROGRAM PILOTPROJEKT BEMUTATÁSA TÁMOP 3.1.5/12-2012-0001 Pedagógusképzés támogatása Hambalkó Szilvia Csodavár Óvoda GYAKORNOKI RENDSZER MEGJELENÉSE 2011/Köznevelési törvény (64

Részletesebben

Az Aranykapu Óvoda alapító okiratát Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselőtestülete az 54/2015. (III.26.) HÖ. számú határozatával fogadta el.

Az Aranykapu Óvoda alapító okiratát Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselőtestülete az 54/2015. (III.26.) HÖ. számú határozatával fogadta el. Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága Elnökétől a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Az Aranykapu Óvoda alapító okiratának

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8.

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. ISO 9000 FÓRUM XXII. NEMZETI KONFERENCIA Balatonalmádi, 2015. szeptember 17. ISOFÓRUM XXII. NK A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet

Részletesebben

Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2014-2015. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. / 2012.

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. / 2012. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 20. / 202. Személyi feltételek Pedagógus munkakörben dolgozók beosztása, száma, végzettsége, szakképzettsége A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben dolgozók száma,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bárczay Anna Városi Óvoda 2012. július 13. napján kiadott, 86/2012.(VII.13.) számú önkormányzati határozattal elfogadott

Részletesebben

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ = Inklúzió Integráció (együttnevelés) Inklúzió I-I-I Innováció A saját pedagógiai gyakorlatunk optimalizálására irányuló folyamat Integráció Inklúzió Az integrációval be kívánják

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre. Szeptember

NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre. Szeptember NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre Szeptember Programok Befogadási terv alapján új gyerekek fogadása, folyamatosan Telephelyvezetői megbeszélés Nevelési Tanácsadó részképesség felmérés

Részletesebben

Az új típusú szaktanácsadás

Az új típusú szaktanácsadás Az új típusú szaktanácsadás Dr. Pompor Zoltán szakmai vezető TÁMOP 3.1.5/12 A TÁMOP 3.1.5/12-ben megvalósuló fejlesztések Az Oktatási Hivatal, az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft és az Oktatáskutató

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

KÖZZÉTÉTELI LISTA. A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: KÖZZÉTÉTELI LISTA A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: ARANY JÁNOS ÓVODA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV Szervezeti, személyzeti

Részletesebben

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Közzétételi lista A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Az intézmény neve: D-B-M Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 201948 Az óvoda neve: Eszterlánc óvoda

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS IV-VI. fejezet az ÓVODÁK számára Dátum:... Készítette:...... Az intézmény

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 4-én tartandó rendkívüli ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 4-én tartandó rendkívüli ülésére HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2328-3/2015. 10. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes

Részletesebben

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16.

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16. Napközis Munkaközösség Munkaterve 2013/2014-es tanév 2013. szeptember 16. Munkaközösségünk helyzete A Napközis Közösség Munkaterve 2013/2014-es tanév Iskolánkban a szülők igényének megfelelően biztosítjuk

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1913. évben Budapest Székesfőváros által létesített (alapított)

Részletesebben

A környezeti nevelés munkaközösség 2013. 2014. évi munkaterve. A munkaközösség vezetője: Bolla Zoltánné óvodapedagógus, környezeti nevelő

A környezeti nevelés munkaközösség 2013. 2014. évi munkaterve. A munkaközösség vezetője: Bolla Zoltánné óvodapedagógus, környezeti nevelő A környezeti nevelés munkaközösség 2013. 2014. évi munkaterve Óvoda neve, címe: Ajka Városi Óvoda 8400 Ajka Bródy Imre utca 7. A munkaközösség vezetője: Bolla Zoltánné óvodapedagógus, környezeti nevelő

Részletesebben

TÁMOP 3.1.5/12-2012 - 0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA. A pedagógusminősítés rendszere

TÁMOP 3.1.5/12-2012 - 0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA. A pedagógusminősítés rendszere TÁMOP 3.1.5/12-2012 - 0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA A pedagógusminősítés rendszere Jogszabályi háttér Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 64-65. A törvény kerettörvény, a részletszabályokról

Részletesebben

G Y Á L I L I L I O M Ó V O D A. GYÁLI LILIOM ÓVODA OM azonosító: 032993. Készült: Gyál, 2015. augusztus 31.

G Y Á L I L I L I O M Ó V O D A. GYÁLI LILIOM ÓVODA OM azonosító: 032993. Készült: Gyál, 2015. augusztus 31. GYÁLI LILIOM ÓVODA OM azonosító: 032993 Készült: Gyál, 2015. augusztus 31. A Gyáli Liliom Óvoda gyakornoki szabályzata. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény 21. -a és a 326/2013.

Részletesebben

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére --------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 0kksa09 ---------- csoport részére a 2015/2016-os nevelési évre ---------------------------------------------

Részletesebben

Múlt, jelen, jövő. A múltban már ott a jelen és csírázik a jövő. A jelenben még él a múlt és belép a jövő. A jövő gyökere a múltból, jelenből szívja életét. Mácz István Kora gyermekkori tehetséggondozás

Részletesebben

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012 GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012 A gyermekekről rengeteget tanulhatsz. Például azt, hogy mennyire vagy türelmes! Franklin P. Jones Készítette: Hornyákné Tóth Szabó Mária gyvf. Halász Lászlóné

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2.

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2. Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Pakod, Csány László u. 2. MUNKATERV 2014/2015. tanévre Készítette: Ódorné Marton Edit tagintézmény vezető Pakod, 2014. augusztus 25. A 2014-2015 tanév rendje:

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015.

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

Lencsési Óvoda. Munkaterve. a 2013/2014 nevelési évre

Lencsési Óvoda. Munkaterve. a 2013/2014 nevelési évre Munkaterve a 2013/2014 nevelési évre Intézmény OM- azonosítója: Intézményvezető:.. Legitimációs eljárás Nevelőtestület nevében: Alkalmazotti közösség nevében: Közalkalmazotti Tanács nevében: Szülői szervezet

Részletesebben

ÓVODAI GYAKORNOKI SZABÁLYZAT. Szent István Katolikus Óvoda és Általános Iskola

ÓVODAI GYAKORNOKI SZABÁLYZAT. Szent István Katolikus Óvoda és Általános Iskola ÓVODAI GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Szent István Katolikus Óvoda és Általános Iskola 1 A szabályzat létrehozásának jogalapját képezi a 2011. évi CXC. tv a köznevelésről és módosításai, a 326/2013. (VIII. 30.)

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1979. évben Budapest, VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

A pedagógus minősítési rendszer

A pedagógus minősítési rendszer TÁMOP 3.1.5/12-2012 - 0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA A pedagógus minősítési rendszer Thaisz Miklós Köznevelésért Felelős Államtitkári Kabinet Jogszabályi háttér Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.

Részletesebben

Előterjesztés. Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása

Előterjesztés. Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása Előterjesztés A 6. napirendi ponthoz Napirend: Előterjesztő: Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása a polgármester és az óvodavezető Előzmények: - Határozat- tervezet: az előterjesztés

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1989. évben Budapest VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde MUNKATERV 2014/2015 OM: 030 796

Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde MUNKATERV 2014/2015 OM: 030 796 Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde MUNKATERV 2014/2015 OM: 030 796 Intézményvezető: Nevelőtestület nevében:.. Varró Gyuláné Legitimációs eljárás Gáti Sándorné Alkalmazotti közösség nevében:. Papp Sándorné A dokumentum

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató MUNKATERV Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév Készítette: Kissné Unatényi Katalin igazgató Bevezető gondolatok Nevelő-oktató munkánkat az iskola alapdokumentumai, valamint az azokban megnevezett

Részletesebben

TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA 2013. 09. 01. Készítette: Kakuszi Imréné óvodavezető 1 Tartalomjegyzék 1. Törvényi hivatkozás 3. oldal 2. A szabályzat területi, személyi hatálya 3. oldal 3.

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

Madarász Imre Egyesített Óvoda

Madarász Imre Egyesített Óvoda Madarász Imre Egyesített Óvoda 5300 Karcag, Táncsics krt. 17. 59/503-323 ovikozpont@ovikarcag.hu www.ovikarcag.hu OM 202329 Madarász Imre Egyesített Óvoda Gyakornoki Szabályzata Intézmény OM azonosítója:

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ALSÓÚJLAKI VACKOR ÓVODA 2015. Készítette: Galambosné Bolla Rita óvodavezető Tartalomjegyzék 1. Hatályos jogszabályok... 3 2.ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 3. Az intézményalapító

Részletesebben

ÚTITÁRSAK. Pedagógusokat segítő szerepek

ÚTITÁRSAK. Pedagógusokat segítő szerepek ÚTITÁRSAK Pedagógusokat segítő szerepek TÉMACSOPORTOK Rövid, bevezető témák 1. Jogszabályi háttér 2. Életpálya szakaszai 3. A rendszer bevezetése 4. Értékelési rendszer 5. TÁMOP Segítő, értékelő szerepek

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE EMPIRIKUS KUTATÁSOK EREDMÉNYEINEK ÖSSZEGZÉSE GASKÓ KRISZTINA

Részletesebben