Az óvoda fenntartója, működtetője : Kisgyőr Község Önkormányzata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az óvoda fenntartója, működtetője : Kisgyőr Község Önkormányzata"

Átírás

1 Az óvoda fenntartója, működtetője : Kisgyőr Község Önkormányzata Címe: Kisgyőri Óvoda 3556 Kisgyőr, Arany J. u. 26. OM azonosítója : Telefon: 06-46/ címe: Óvoda vezető: Grúzné Juhász Erika Helyettes : Javitásné Szoták Sára A dokumentum jellege : nyilvános Érvényes : Nyitva tartás: hétfőtől-péntekig ig, napi 11 óra. Az óvoda egész nyitva tartása alatt a gyermekekkel óvodapedagógus foglalkozik. Az intézmény munkatervének alapdokumentumai: (Köznevelési törvénynek megfelelően) évi CXC Köznevelési törvény - Országos Óvodai Alapprogram - Pedagógiai Program - SZMSZ - Házirend Kiegészítő elemei: - csoportnaplók - etnikai fejlesztő program - gyermekek személyes lapjai - 3H-s gyerekek integrációs pedagógiai programjának ide vonatkozó részei

2 A MUNKATERV JOGSZABÁLYI HÁTTERE évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről A évi CXC. törvény végrehajtási rendeletei: - 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról - 229/2012. VIII.28.) Korm. Rendelet a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról. 1. melléklet a 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelethez évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról Oktatási hivatal: Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez. Óvodai nevelés Oktatási hivatal: Országos tanfelügyelet. Kézikönyv óvodák számára Kisgyőr Község Önkormányzata Képviselő- testületének óvodára vonatkozó önkormányzati rendeletei A Kisgyőri Óvoda szabályozódokumentumai

3 Kiemelt céljaink és feladataink Elsődleges cél: A gyermekek mindenekfelett álló érdekeinek tiszteletben tartásával óvodaépületünkben a nyugodt, és kiegyensúlyozott légkör biztosítása Törvényes és színvonalas intézményműködés biztosítása További céljaink: Az óvoda szabályozódokumentumainak (PP, SZMSZ és mellékletei, Házirend) egységes értelmezése, gyakorlati megvalósítása A szervezet szakmai színvonalának további erősítése A célok elérését támogató kiemelt feladataink: Felkészülés a külső tanfelügyeleti szakmai ellenőrzésekre és a pedagógusok előmeneteli rendszerének alapját képező minősítési rendszer bevezetésére Az intézményvezetés felelőssége a nevelőtestület felkészítése a tanfelügyeleti ellenőrzésre, ennek érdekében az intézményi önértékelés jogkövető megszervezése, ha szükséges, a tevékenységlátogatási, dokumentumellenőrzési intézményi gyakorlat megújítása. A pedagógusok felelőssége abban áll, hogy a nevelési, tevékenység és foglalkozáslátogatás, és az azt követő interjú, valamint a dokumentumellenőrzés során úgy a belső, mint a külső ellenőrzésnél felkészültségüket, pedagógiai kompetenciájukat, hivatásszeretetüket bizonyítsák, hiszen az egész intézményről alkotott kép az egyes pedagógusok és a vezetés összteljesítményét mutatja. Mind a belső, mind pedig a külső szakmai ellenőrzések során annak feltárása folyik, milyen módon és mértékben jelennek meg a pedagógus munkájában az alábbi szakmai tartalmak: - Az általános pedagógiai szempontoknak való megfelelés, - Az Óvodai nevelés országos alapprogram nevelési céljainak való megfelelés, - Az intézmény pedagógiai programjának való megfelelés. Az intézményi önértékelés (teljesítményértékelés), valamint minősítővizsgán és a minősítési eljárás során a pedagógusnak a mesterségbeli tudásáról kell számot adnia. Pedagóguskompetenciák a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet szerint: - 1. Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás - 2. Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók - 3. A tanulás támogatása

4 - 4. A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség - 5. A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, osztályfőnöki tevékenység - 6. Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése - 7. Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás - 8. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért Felelős: Grúzné Juhász Erika Határidő: Országos tanfelügyelet. Kézikönyv óvodák számára című dokumentum alapján - minőségelvű működésünk garanciájaként - szakértői támogatás mellett óvodánk Önértékelési dokumentumának összeállítása. Felelős: Javitásné Szoták Sára intézményvezető helyettes Határidő: Hatékony együttműködés a családokkal, a család elsődleges szerepének hangsúlyozása: A gyermekek egyéni fejlettségi állapotára épülő nevelés és fejlesztés családjaik széleskörű bevonásával. Felelős: Pocsai Béláné és Erkel Patrícia Kuruczné Huszár Katalin óvodapedagógusok Határidő: Fokozott figyelem többek között a környezetre, az infrastruktúrára, a személyzeti ellátottságra, és az irányításra. Felelős: Grúzné Juhász Erika Határidő: Szakmai munkaközösségünk működése, valamint a belső ellenőrzés-értékelések során kiemelt figyelmet fordítunk az elmúlt nevelési évben végzett teljesítményértékelés egyéni eredményeire alapozott intézményi szintű, leginkább fejlesztést igénylő (60-75% közötti átlag intézményi szint) területekre:

5 Problémamegoldó képesség, konfliktuskezelés A napi mozgás megvalósítására biztosított megfelelő tér Csoportnapló tartalmi és formai megfelelősége Egyéni fejlesztési tervek: Fejlődési napló Egyéni fejlesztési tervek: SNI gyermekek fejlesztési tervei (fejlődési naplóban) Szakmai fejlődés: tanfolyamokon, továbbképzéseken való részvétel A tehetségígéretek kibontakoztatása Gyermekproduktumok állapota, használhatósága Részvétel egyéb, az óvoda érdekeit szolgáló tevékenységekben (pld. pályázatírás, udvarrendezés, stb.) Az idővel való hatékony gazdálkodás Pedagógiai gyakorlati munkánk során a továbbiakban is fókuszálunk az Óvodai nevelés országos alapprogramjának alábbi üzeneteire : Az eddigi gyakorlat továbbfejlesztése, értékmegőrzés Anyanyelvi nevelés; a beszélő környezet, az óvodai nevelés egészében jelen van Hátránycsökkentő szerep: Inkluzív (befogadó) pedagógiai szemlélet Játék megerősítése, a szabad játék kitüntetett szerepe Kompetenciafejlesztés, támogató differenciált nevelés Érzelmi, erkölcsi és közösségi nevelés; kiegészül az erkölcsi neveléssel A tevékenységekben megvalósuló tanulás: Az óvodai tanulás folyamatos, jelentős részben utánzásos, spontán és szervezett tevékenység mely a teljes személyiség fejlődését támogatja. Projekt módszer alkalmazása, melyekbe a gyermeki igények beépülhetnek, a lebonyolítás menete nyílt, változó idejű, a téma mélyére ás Iskolásítási tilalom: A gyermek az óvodáskor végén belép a lassú átmenetnek abba az állapotába, amelyben, majd az iskolában, az óvodásból iskolássá szocializálódik. Óvónő feltétlen jelenléte: Kulcsszereplő az óvodapedagógus, akinek személyisége meghatározó a gyermek számára Egészséges életmód igénye: Az egészség védelme, karbantartása tanítható. Egészségnevelési program kivitelezése

6 Környezettudatosság: a fenntartható fejlődés érdekében hangsúlyt fektetünk a környezettudatos magatartásformálás alapozására, alakítására Mozgás megújulása: Egészségfejlesztő testmozgás Az egyéni szükségletek és képességek figyelembe vétele minden gyermek számára biztosítandó lehetőség. Törekedni kell a gyermekeket legjobban fejlesztő kooperatív mozgásos játékok alkalmazására Óvoda munkaközössége Óvodapedagógusok: 1. Kuruczné Huszár Katalin 2. Pocsai Béláné 3. Javitásné Szoták Sára 4. Erkel Patrícia 5. Grúzné Juhász Erika Technikai dolgozók: 1. Bihari Lászlóné 2. Szentesi Tiborné Kötelező munkaidő Óvodapedagógusoknak: 32 óra csoportban 4 óra felkészülés szabadon (pedagógus. választása) 4 óra vezetői döntés, megbízás alapján 40 óra Technikai dolgozók: 40 óra (5 x 8 óra) A technikai dolgozók 8 órában dolgoznak, heti váltásban, körforgás szerűen végzik feladataikat, a csoportok területi elhelyezkedése egy csoport mellé egy állandó dajkát igényel. Csoportok: dajkai munka, gondozás, óvodapedagógus munkájának segítése, takarítás

7 Konyha: ételkiosztás, mosogatás, takarítás Udvar : gyermek felügyelet, séta, kirándulás esetén segítség adás, rendtartás Az épület egyéb kiszolgáló helyiségeiben: takarítás, rendrakás, rendtartás + az óvoda udvara. Az óvoda nem rendelkezik kertésszel vagy karbantartóval, így ezeknek a feladatoknak egy részét is a munkaközösség végzi. Részletes leírást a munkaköri leírás tartalmaz, egyéb feladatok ellátása ha a munkarend igényli. ( vezető döntése ) Az óvodapedagógusok munkarendje: délelőttös hét: hétfőtől - csütörtökig: péntek : délutános hét:hétfőtől - csütörtökig: péntek.: Csoportjaink létszáma minden évben az előzetes felvétel alapján változó, a köznevelési törvény ide vonatkozó rendelete alapján 50 fő, de ha túllépés áll fenn, az engedélyt az óvoda fenntartótól kérjük. Alapító okiratunk alapján maximális gyermek létszám: 60 fő. Két csoportban, vegyes életkorú gyermekek vannak, figyelembe vesszük a csoportok kialakításánál az életkort, szociális helyzetet, nemet, kiemelt figyelmet igénylő gyermeket. Lehetőség szerint a szülők kérését, jelzéseit sem hagyjuk figyelmen kívül. Tervezett bővítések felújítások és egyéb szakmai fejlesztések - a 2015.évi költségvetés alakulása alapján - Forrás : Fejlesztés tárgya : Fenntartó : Udvar : parkosítás Udvar : favár renoválása, javítása, bővítése játék telepítés

8 IPR : Pályázatban meghatározott elemek szerint MISSZIÓ Alapítvány: Kis értékű eszköz fejlesztés : nyomtató, fényképező gép Jótékonysági bál : Csoportok szükséglete szerint : játék, eszköz, inform.fejl. A nevelési év rendje Nevelési év időtartama: A nevelési év első napja szeptember 1. (hétfő), utolsó napja augusztus 31. (hétfő) A nevelőtestület által meghatározott pedagógiai célra öt munkanapot nevelés nélküli munkanapként használhatunk fel, amelyből egy nevelés nélküli munkanap időpontjáról és programjáról - az véleményének kikérésével - az óvoda pedagógusai jogosultak dönteni. Nevelőtestületi tanácskozásainkon (nevelés nélküli munkanap, nevelőtestületi értekezlet) a nevelőtestület valamennyi tagja részt vesz. A nevelőmunkát segítő munkatársak ( dajka, konyhai kisegítő,) részvétele az alkalomszerű szervezés függvényében kötelező. Nevelés nélküli munkanapok tervezett száma: 5 Időpontok : október

9 december március június augusztus A szülők ezekről a napokról időben kapnak tájékoztatást, igény szerint biztosítjuk a gyermekek felügyeletét. A tervezett napok pontos dátuma aktualitásuk alapján alakulnak, figyelembe véve azok fontosságát, óvodai munkára gyakorolt hatását. A nevelés nélküli napok tervezett témái: továbbképzések, munkatársi értekezletek és csoport fejlesztési, minőségirányítási programok, szakmai, tanulmányi utazások stb. Óvodai hagyományokhoz tartozó ünnepek: - Mikulás várás - Advent-karácsony - Farsang - Anyák napja - Gyermeknap - Évzáró, ballagás - Gyermekek születés és névnapja Számos egyéb ünnepe van még az óvodának, ami az óvodapedagógusok egyéni ütemezése, tervezése szerint történik az adott időszakban. Szintén a tervezés, szervezés dönti el, hogy csoportos, vagy egész óvodára kiterjedő az ünnep. A havonkénti óvónői értekezleten történik a tervezett ünnep megbeszélése, konkrét döntés alapján. Munkatársi értekezletek: augusztus vége augusztus Évindítás, feladatok megbeszélése, új nevelési év feladatainak ismertetése megbeszélése Tanévzáró értekezlet, év összegzése, tapasztalatok.

10 Óvodapedagógusi értekezletek: augusztus Tanévnyitó feladatai, év tervezése, szervezése, feladatok, felelősök január február május Időszerű feladatok, eddigi tapasztalatok, döntések,imip! Vizsgálatok szervezése aktuális feladatok Nyári élet tervezése, feladatok megbeszélése. Óvodai évzáró, ballagás. Gyermek úszás szervezése. Az óvónőknek feladatok és határidők alapján havonta, két havonta esedékes az értekezlet, melynek időpontját előzetesen egyeztetjük. Ezeken kerül megbeszélésre az óvodai esemény és aktuális feladat rendszere, felelősök kijelölése, közös döntések és szervezések meghatározott feladatai. Fogadó óra: az minden hónap első hétfőjén du ig tartja fogadó óráját. Egyéb szülői kérés, megkeresés kapcsán előzetes, közös egyeztetés után a megbeszélt időpontban. A csoportos óvodapedagógusok előzetes egyeztetés alapján fogadóórát kérő szülővel, az óvoda nyitva tartása alatt, illetve az óvónő munkarendje szerint fogadja a szülőt soron kívüli megbeszélésre. Minden óvodapedagógus havonta egy alkalommal rendszeresen hónap első hétfője tart fogadó órát tól, zárásig általában 4-5 gyermek szüleit tudja fogadni. A fogadó óra szervezése, jelzése a szülő részéről a csoport öltözőjében elhelyezett lapon történik, melynek időbeni kihelyezése az óvónők feladata. A fogadó órán megbeszéltek személyes jellegűek, az etikai kódex ide vonatkozó részei érvényesek az elhangzott információra. Pedagógiai alapja a gyermek egyéni fejlődési lapja, az óvónő megfigyelései, tapasztalatai.

11 Szülői értekezletek rendje szeptember Összevont szülői értekezlet a két csoportnak, évkezdéssel kapcsolatos tájékoztatás, információ, új nevelési feladatok megbeszélése március-április Tavaszi-nyári programok szervezések egyeztetése, megbeszélése. Iskolaérettségi vizsgálatok eredményének megbeszélése, beiratkozás rendje május Iskolát kezdő gyermekek szüleinek tájékoztatása, vendégek: igazgató + tanító meghívása. Iskolakezdés feladatai, határidők. Nyári óvodával kapcsolatos hírek. Az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú óvodai nyílt napok Leendő óvodásainkat szüleikkel együtt április első hetében fogadjuk, (az időpont meghatározása a későbbiekben) 9:00-12:00, és 15:00-17:00-óráig várjuk a nyitott napjainkon, amikor: - bepillantást nyerhetnek az óvoda életébe - bekapcsolódhatnak a gyermeknek és felnőtteknek szervezett tevékenységekbe - feltehetik kérdéseiket az óvoda működésével, szokás-szabályaival kapcsolatosan Felelős: óvodapedagógusok, A gyermekek fizikai állapotát felmérő egészségügyi vizsgálatok és azok időpontjai A székhely óvoda orvosának és védőnőjének nevét és az intézményben való tartózkodásuk időpontját a faliújságok tartalmazzák. A vizsgálat időpontját az orvos határozza meg, melyről az óvodapedagógusok 1 héttel előtte értesítik a gyermekek szüleit, előtte bekérve a szülői nyilatkozatok megfelelő nyomtatványait. Az óvoda házi orvosa : Dr. Senánszky Miklós Védőnője : Sutka Judit Szűrővizsgálatok: - Fizikai állapotvizsgálat - Látásvizsgálat - Hallás vizsgálat

12 - Iskolai alkalmassági vizsgálata - Felnőttek munkavédelmi oktatása és egészségügyi vizsgálatának rendje: - Munka-, és tűzvédelmi oktatás: szeptember - Egészségügyi vizsgálata: október (előző egészségügyi vizsgálat érvényességéig) Az óvoda szolgáltatásai Alapszolgáltatások: Logopédiai ellátás SNI gyermekek gyógypedagógiai ellátása Fejlesztőpedagógiai ellátás Hittan Pszichológiai ellátás ( Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Tanácsadó alkalmazottja ) Szülők kérésére az óvoda szervez egyéb szolgáltatásokat is. Ezek aktualitása, tényszerű felmérése mindig az adott nevelési év elején történik, melyet az óvodapedagógusok és szülők előzetes tájékoztatása, egyeztetése előz meg. Ezek után a szülői jelentkezések alapján szerveződnek ezek a szolgáltatások, melynek felelőse az adott csoport óvodapedagógusa, intézményi szinten pedig a helyettes. Egyes szolgáltatások fizetősek, ezeknél a szerződő fél az adott szülő és a szolgáltatást nyújtó. Minden egyéb a két fél között zajlik, előzetes megbeszélés alapján. A szolgáltatások napi és heti rendbe való illesztésénél figyelembe vesszük, hogy az ne zavarja az óvoda működését, illetve a többi gyermek óvodai életét. A szolgáltatások felsorolása: lovagoltatás zeneovi kézművesség, barkácsolás vízhez szoktatás, úszás zöld csapat természetjáró csapat korcsolyázás

13 Nyílt napok tervezett időpontjai december Karácsonyi játszóház május Gyermeknapi rendezvénysorozat keretében játszóház szervezése. A pedagógiai programnak megfelelően szülői érdeklődés, jelzés alapján előzetes megbeszélés szerint, időpont egyeztetés után fogadjuk az érdeklődő szülőket az óvoda nyitva tartása alatt ügyelve arra, hogy a látogatás ne zavarja meg az óvoda napi és heti rendjét. Erről tájékoztatjuk az érdeklődő szülőket. 2014/2015-ös nevelési évet érintő munkarendváltozás Munkanap: Pihenőnap: Munkaszüneti napok az általános munkavállalókra vonatkozó dátumok érvényesek, ilyen esetekben ehhez igazodva az óvoda nem tart nyitva. Az óvoda nyári zárásának várható ideje: augusztus utolsó 10 munkanapja. Erről a szülőket ( fenntartói egyeztetés után ) legkésőbb februárjában értesítjük nyara Összevont csoporttal működtünk augusztus 9-ig, augusztus 11.- augusztus 25-ig nem fogadtunk gyermekeket nyári karbantartás, takarítás miatt, illetve én nevelésnélküli napot tartottunk: tanévnyitó munkatársi értekezlet, óvodapedagógusi értekezlet miatt. A nyári óvodai élet zavartalan volt, viszonylag magas volt a gyermekek részvételi száma (átlagban fő), ehhez alakítottuk az aktuális munkarendünket. Augusztus 25-től nyitottunk és a régi óvodások mellett fogadtunk az új gyermekeket is, szülői kérés alapján. A szabadságokat a beütemezés lehetősége szerint vette ki minden óvodai dolgozó.

14 2014/2015-ös nevelési év induló adatai Felvett gyerekek száma: 56 fő Nagycsoportosok: os születésűek: fő es születésűek: fő Cigány gyerekek száma: fő Hátrányos helyzetüek száma: fő 3H-s gyerekek száma: fő Beilleszkedési tanulási nehézséggel küzdő: - fő SNI (kevert fogy. élő): 1 fő 2014/2015-ös nevelési év tervei, feladatai A Pedagógiai programnak megfelelően tervezzük és szervezzük a gyermekek óvodai életét, továbbra is nagy hangsúlyt fektetünk a család, szülői ház folyamatos kapcsolattartására, segítő kommunikációjára. Intézményes nevelésünk csak akkor lehet eredményes, ha ismerjük és építhetünk a gyermek családi nevelésére, kiegészítő feladata miatt. Kiemelten figyelünk a szociális hátránnyal küzdő gyermekekre, a gyermekvédelmi feladatokat ellátjuk. Ezek felelősei: csoportos óvodapedagógusok, intézményvezető. A meglévő és eredményesen működő rendezvényeket, hagyományos programokat működtetjük továbbra is, pénzügyi lehetőségeket figyelembe véve újakkal gazdagítjuk. Folytatni kívánjuk az elmúlt nevelési évben megkezdett egészségvédő, mozgás fejlesztő programot (korcsolyázás, nyáron úszás, lovaglás) Feladatunk a lehetőségek feltárása, az óvodai heti rendbe való rugalmas beépítése, a balesetvédelmi feladatok ellátása, munkarend koordinálása. Feladat: igényfelmérés, információgyűjtés, szülők megfelelő tájékoztatása, nyilatkozatok kitöltése, munkarend koordinálása. Felelős: csoportos óvodapedagógusok, intézményvezető

15 Folytatjuk a természetjáró csapat működését az óvoda nagycsoportosai körében, Bihariné Papp Gyöngyi útmutatásával, irányításával. A vezető munka vállalása reméljük nem okoz gondot a csoport életében, a szervezés területein. Feladat: természet megismerése, óvoda környezetének, állat és növényvilágának ismerete, környezet tudatos gondolkodás alakítása, környezet ismeret gyakorlati kipróbálása. Felelős: csoportos óvodapedagógusok, intézményvezető Óvoda udvarának alakítása folyamatos feladat: régi játékok cseréje, gumiszőnyeg vásárlása (baleset védelem), parkosítás, új játékelem beépítése - labirintus és pihenő homokozó árnyékoló, gumi festés, babaház felújításának befejezése. Feladat: szervezés, információ, vásárlás, szülői segítség nyújtás Felelős: vezető óvónő IPR pályázat tervezése, szervezése, lehetőségei: sikeres pályázat kiírás esetén a megfelelő feladatok tervezése, szervezése, ellátása. Folyamatos kapcsolat a védőnő, gyermek jóléti szolgálat és a jegyző személyével. A pályázat lehetőségeit használva bővíteni, fejleszteni az óvodát, támogatni a szociális nehézségekkel küzdő gyermekeket és családjait. Az óvoda kapcsolatai Működésünk szempontjából kiemelkedően fontos a szülőkkel, családokkal való kapcsolatunk. Nevelésünk, feladataink, céljaink csak akkor lehetnek eredményesek, ha kiegészítői vagyunk a családi nevelésnek és jól ismerjük óvodásaink életterét, lehetőségeiket. Folyamatosan kell biztosítanunk a szülők érdeklődését, figyelmét, bizalmát, melyet munkánkkal, a gyermekek óvodai jelenlétével, fejlődésünkkel biztosíthatunk. A gyermekek érdekében együttműködésünk, kommunikációnk, értő figyelmünk kell, hogy jelezze ezt a folyamatot. Fontosnak tartjuk az óvoda és a szülők együttműködésének lehetőségeit, azok bővítését, napi szintű kommunikációját. Működésünket úgy tervezzük, hogy a szülők felmerülő igényeit támogatni tudjuk, lehetőségeink figyelembe vétele mellett. Az óvoda munkatervében megtalálható az óvoda esemény naptára, mely keretbe foglalja az intézmény feladatait, eseményeit, hagyományait, közös ünnepeit a családokkal. Szülői szervezet képviselői : Barsiné Liptai Julianna Lengyelné Bodnár Rita Mészárosné Bihari Katalin Rákainé Tamás Tünde

16 Pedagógiai feladatok megvalósításának feltételrendszere: - az óvoda pedagógiai programját elősegítő feladatok kitűzése, felelősök megnevezése - ismeret bővítés, házi továbbképzések, munkacsoport működtetése - megfelelő, pontos iratkezelés, adminisztráció - személyi és tárgyi feltételek biztosítása, szakmai anyag és eszköz fejlesztés, bővítés lehetőség és szükséglet szerint - feladatok személyre szóló megbeszélése, ellenőrzése, számonkérése - dolgozók és gyermekek megfelelő mentálhigiénés állapotának biztosítása, stressz tűtő képesség fejlesztése, esetenként oldása ( ismeret szerzési lehetőségek) Pedagógiai munka tervezése, kiemelt feladatok: - hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek kiemelt, folymatos figyelemmel kísérése - cigány gyermekek fejlesztése, rendszeres óvodai jelenléte, hiányzás kezelése - SNI s gyermekek figyelemmel kísérése, fejlesztés biztosítása - programok bővítése, lehetőségek biztosítása, szülők bevonása a feladatokba, igény felmérése, minőség irányítási program! - játék és eszközbővítés pénzügyi lehetőségeink szerint - egyéni fejlesztés, minden gyermek másságának figyelembevételével, iskolába lépők támogatása, fejlesztése az iskolakezdés területén, napi kapcsolat szükség szerint az iskolai pedagógusokkal! - óvodás gyermekek életkori sajátosságainak meghatározó jelenléte, szülőket támogató előadások, beszélgetések szervezése, pozitív példaadás a felnőttek felé - szülői foglalkozások bevezetése igény felmérés - óvodás kor előtti gyermek foglalkoztatás (szülő+gyermek+óvónő együttese) mint szolgáltatás a családok felé - hagyomány őrző foglalkozás lehetőségeinek kiépítése, gyakorlati megvalósítása - pedagógus előmenetel feladatai, portfólió napi feladata, ellenőrzések alakulása

17 A PEDAGÓGIAI CÉLKITŰZÉSEK ÉS FELADATOK MEGVALÓSULÁSÁT SZOLGÁLÓ MÉRÉS-ÉRTÉKELÉS Terület Érintettek köre Módszer/ eszköz Időpont Felelős Elvárt eredmény A működés feltételei eszköz, felszerelés PP megvalósítását biztosító eszközök Tárgyi környezet Légkör Dolgozók közérzete munkaterv szerinti felelősök munkaterv szerinti felelősök Teljes dolgozói kör Gyermekek fejlettségi állapotmérése Értelmi, beszéd-, hallás-, látás-, mozgásfejlődés eredménye Valamennyi gyermek Dolgozók teljesítményértékelése Pedagógus kompetenciák (8) óvodapedagógusok Teljesítményértékelés indikátorai óvodapedagógusok pedagógiai munkát segítők Leltár int.vez+int.v. h. Helyi szintű leltározás Mérőeszköz félévi és év végi értékelésnél Dokumentum elemzés, megfigyelés ellenőrzés GAMESZ által megadott időpontban I. 31. VI Látogatási ütemterv szerint int.vez.h. Megfigyelés, óvónők választása szerint DIFER állapotfelmérés PP részanyaga elkészül Kész leltár Erősségek és fejlesztendő területek beazonosítása Adatokkal feltöltött fejlődési napló, mely a szülői beszélgetése k alapja Pontos adatszolgáltatás és vezetés, értékelésre alapozott tervek, elvárt színvonal, munkaköri feladatok jó színvonalon történő ellátása.

18 Terület Érintettek köre Módszer/ eszköz Időpont Felelős Elvárt eredmény Intézményértékelés = Önértékelés 1. Pedagógiai folyamatok 2. személyiség és közösségfejlesztés 3. eredmények 4. Belső kapcsolatok 5. Külső kapcsolatok 6. A pedagógiai munka feltételei 7. ONAP elvárások és a PP- ben megfogalmazott intézményi céloknak való megfelelés óvodavezetés óvodapedagógusok óvodapedagógusok, óvodavezetés Elemző értékelés fél évente intézmény vezető Intézményi, csoport, és egyéni szinteken történt tervezésnek való megfelelés. Pozitív fenntartói és szülői visszajelzések.

19 AZ INTÉZMÉNYBEN FOLYÓ ELLENŐRZŐ ÉS ÉRTÉKELŐ TEVÉKENYSÉG Az ellenőrzés és értékelés alapelvei az alábbiak: - Az értékelés területei lefedik a működés valamennyi területét - Kiemelt hangsúlyt helyezünk a szabályozó dokumentumainkban foglaltak betartására - Az ellenőrzés formai (megfelelőségi) és tartalmi (minősítő értékelési) feladatai az intézményvezető döntése szerinti megosztásra kerülnek - A szakmai munka értékelésének alapjai az intézményi gyakorlat szerinti önértékelési/teljesítményértékelési rendszer, a külső szakmai ellenőrzés és értékelés valamint a Pedagógus életpálya modellhez kapcsolódó nyilvános szempontok Ellenőrzés-értékelés területei Érintettek A működés törvényessége Gazdálkodás Óvoda működésének, gazdasági rendszerének folyamata Felvételi és mulasztási napló Statisztikai adatok nyilvántartása KIR- adatbázis naprakészsége önkormányza t pénzügyi munkatársa, óvoda v. óvodapedagó gusok óvodapedagó gusok Időpon tok szükség szerint szükség szerint Felelős megfelelé értékelés si ellenőrzés óvodaveze tő óvodaveze tő polgármester,p énzügyi munkatárs, óvoda vezető A működés törvényessége Tanügyigazgatás Törzskönyv h. Jegyző értesítése: nem körzeti óvodakötelesek, létszám túllépés óvodapedagó gusok óvodaveze tő h. Felvételi, előjegyzési napló óvodapedagó gusok Lezárás Nyitás óvodaveze tő h. Megjegyzés Óvodai óvodapedagó szakvélemény gusok Továbbképzési terv óvodapedagó gusok Intézmény működését szabályozó dokumentumok felülvizsgálat, elkészítés Pedagógiai program óvodapedagó Részt vesz a

20 Ellenőrzés-értékelés területei SZMSZ és Mellékletei Házirend Érintettek gusok Munka és megbízott tűzvédelmi szabályzat HACCP dajkák A működés feltételei eszköz, felszerelés Helyi szintű leltározás h. Időpon tok GAMES Z által megad ott időpont ban megfelelé si ellenőrzés szakértő bevonásáv al Felelős értékelés szakértő bevonásával Megjegyzés Minőséggo ndozói szakmai Munkaközö sség. A működés feltételei fizikai környezet Bejárás: - munkavédel mi szemle Tisztasági szemle Személyi Személyi anyagok Egészségügyi könyvek Munkaköri leírások Teljesítményértékel és záró dokumentuma munkavédel mi megbízott dajka konyhai dolgozó h. óvoda dolgozói minden dolgozó értékelt munkatársak havont a Minden hó első hétfő szükség szerint szakértő bevonásáv al 1 fő dajka óvodaveze tő h h. Nevelési folyamatok fejlesztési tartalmak alkalmazottak munkája Tervezési és értékelési óvodapedagó gusok negyed évente munkaköz össég szakértő Szükség szerint azonnali visszacsatol ás Feladatelos ztás szerint

21 Ellenőrzés-értékelés területei Érintettek Időpon tok megfelelé si ellenőrzés Felelős értékelés Megjegyzés dokumentumok vezető bevonásával részt vesznek: Munkaközö sség vezető Nevelési gyakorlat: - szülői értekezletek - befogadás - foglalkozásv ezetés - tervezés - értékelés Nevelőmunkát segítő alkalmazottak munkája Gyermekvédelem Szakmai Munkaközösség és tevékenysége óvodapedagó gusok nevelőmunká t segítő alkalmazotta k óvodapedagó gusok munkaközöss ég vezető Látogat ási ütemte rv szerint Látogat ási ütemte rv szerint , , feladatt erv szerint óvodaveze tő munkaköz össég vezető óvodaveze tő óvodaveze tő óvodaveze tő h. Feladatelos ztás szerint részt vesznek: Munkaközö sség vezető Részt vesz: Gyermekvé delmi Szolgálat munkatársa Szolgáltatások Gyermekétkeztetés Szülők igényeire alapozott szolgáltatások A szervezet működése Vezetés színvonala dajkák óvodapedagó gusok Óvodavezeté s szakértő bevonása havi progra m szerint Szóbeli értékel és: XI.3. óvodaveze tő, élelmezés vezető óvodaveze tő, Szülői Szervezet képviselőj e óvodaveze tő, élelmezésvezet ő

22 Ellenőrzés-értékelés területei Kapcsolatok: - fenntartóval - iskolával - más intézmények kel Érintettek óvodapedagó gusok, alkalmazotta k, szülői szervezet képviselői h. Időpon tok I.5. III.2. VI.1. féléves éves értékel és Felelős megfelelé értékelés si ellenőrzés óvodaveze tő Megjegyzés

23 Az óvoda pedagógiai programjának megfelelően a csoportok tervezett rendezvényei, ünnepei, eseményei Az esemény naptár a munkaterv szerves része, melyet havonta a szülők tájékoztatása céljával elhelyezünk a csoportok faliújságján. A követhetőség és időbeni fel készülés miatt előre kifüggesztésre kerül ( hónap közepén a következő hónapi ) illetve szülői kérésre ezeket a tájékoztatókat be is elküldjük. Szeptember: - vidám évindító játékkal, zenével - hátizsákos kirándulás a környéken - szüreti programok ( szüretelés, préselés, táncház ) - mesenapok a magyar népmese napja alkalmából Október: - állatok napja madárgyűrűzés - bábszínházi utazás - hagyományőrző nap CSŰR látogatás, táncház - idősek estje - nevelésnélküli nap házi továbbképzés November: - lámpás készítés hete - közös lámpás felvonulás este - bábszínházi utazás - jótékonysági bál December: - advent - Mikulás várás - bábszínház - karácsonyi játszóház - 30 éves az óvoda születésnapi játékok! Január: - családok hete, bemutatkozás, játék, mesélés

MUNKATERV 2015/2016. KISGYŐRI ÓVODA 3556 Kisgyőr, Arany János u.26. Intézmény OM azonosítója: 202243 Legitimációs eljárás Nevelőtestület nevében:

MUNKATERV 2015/2016. KISGYŐRI ÓVODA 3556 Kisgyőr, Arany János u.26. Intézmény OM azonosítója: 202243 Legitimációs eljárás Nevelőtestület nevében: KISGYŐRI ÓVODA 3556 Kisgyőr, Arany János u.26. MUNKATERV 2015/2016 Intézmény OM azonosítója: 202243 Legitimációs eljárás Nevelőtestület nevében: ------------------------------------------------- Javitásné

Részletesebben

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az önértékelés alapja Jogszabályok: - 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-87.

Részletesebben

A KKZKÁI TOLDI LAKÓTELEPI TAGISKOLA ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

A KKZKÁI TOLDI LAKÓTELEPI TAGISKOLA ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA A KKZKÁI ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 1. Az önértékelés alapját képező szabályok Jogszabályok: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-7. ) 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / NEVELÉSI ÉVRE

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / NEVELÉSI ÉVRE KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / 20167 NEVELÉSI ÉVRE Készült: A Nemzeti Köznevelési Törvény végrehajtásáról szóló 229./2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23. (1) (2) alapján Az intézmény adatai: Székhely óvoda:

Részletesebben

A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1.

A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1. A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1. SZABÁLYOZÁS a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 64. a nevelési-oktatási intézmények működéséről

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2015. 09.24-től A szabályzat és az önértékelés jogi alapja 1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (64-65., 86-87 ) 2. A nevelési- oktatási intézmények

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

SOHASE LÉGY ELÉGEDETT AZZAL, AMI MOST VAGY, HA EL AKAROD ÉRNI AZT, AMI MOST MÉG NEM VAGY. (SZENT ÁGOSTON)

SOHASE LÉGY ELÉGEDETT AZZAL, AMI MOST VAGY, HA EL AKAROD ÉRNI AZT, AMI MOST MÉG NEM VAGY. (SZENT ÁGOSTON) SOHASE LÉGY ELÉGEDETT AZZAL, AMI MOST VAGY, HA EL AKAROD ÉRNI AZT, AMI MOST MÉG NEM VAGY. (SZENT ÁGOSTON) Tartalom tervezet A szakmai ellenőrzés elméleti háttere A tanfelügyelet, mint pedagógiai szakmai

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/36/10/2016. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. június 29-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016.

MUNKATERV 2015/2016. HÁROM SZIROM ÓVODA 4242 Hajdúhadház, Petőfi u. 1/a Tel/Fax:06-52-384-553 E-mail cím:postmaster@haromszirom.t-online.hu MUNKATERV 2015/2016. Intézmény OM- azonosítója: 030839 Nevelőtestület nevében: Intézményvezető:

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2011/2012 Készítette: Jantek Lászlóné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Munkaközösség tagjai: Bárányné Szaxon Szilvia Jantek Lászlóné Halász Lászlóné ŐSZI IDŐSZAK:

Részletesebben

Éves Önértékelési Terv os nevelési év

Éves Önértékelési Terv os nevelési év Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 14 Tel: 52/273-180, e-mail: ovodavezeto@egyovig.hu www.egyovig.hu OM azonosító: 200463 Éves Önértékelési Terv 2015-16-os nevelési év 1 2

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Jogszabályi háttere: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító:

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: 029 524 1 A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló

Részletesebben

IV. JÓ GYAKORLAT börze IGI-klub. Miskolc, 2013. december 6-7.

IV. JÓ GYAKORLAT börze IGI-klub. Miskolc, 2013. december 6-7. IV. JÓ GYAKORLAT börze IGI-klub Miskolc, 2013. december 6-7. Szakmai ellenőrzés, minősítés és támogatás Intézményértékelés (OH); 5 évente Pedagógus Szaktanácsadás (OFI) Tantárgygondozás, tematikus Minősítés

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

PEDAGÓGIAI SZAKMAI ELLENŐRZÉS

PEDAGÓGIAI SZAKMAI ELLENŐRZÉS 20/2012.EMMI rendelet PEDAGÓGIAI SZAKMAI ELLENŐRZÉS 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 87. (1) Az oktatásért felelős miniszter működteti az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés rendszerét.

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető:

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: 4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: Óvoda nyitva tartása gyermekek számára: 6.30-17.30 Óvoda nyitva tartása dolgozók számára: 6.00-18.00

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV BOGYISZLÓI KISTARISZNYA ÓVODA 7132. BOGYISZLÓ, PETŐFI S. U. 16. Tel: 06-74-440-774 E-mail: ovoda@bogyiszlo.hu OM: 202193 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016 NEVELÉSI ÉV Ikt.sz. 107/2015 A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV BOGYISZLÓI KISTARISZNYA ÓVODA 7132. BOGYISZLÓ, PETŐFI S. U. 16. Tel: 06-74-440-774 E-mail: ovoda@bogyiszlo.hu OM: 202193 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017 NEVELÉSI ÉV Ikt.sz. 136/2016 A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége Különös közzétételi lista A Szeghalmi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde - 1. Óvoda, ainak száma három Tagintézményben: 22 fő A 2011. évi CXC. Törvény 2. számú melléklete értelmében a nevelő- és oktatómunkát

Részletesebben

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16.

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16. Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School Közzétételi lista 2014. október 16. 1 Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School nevelési oktatási intézményi Közzétételi listája A kormány 229/2012 (VIII.

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

Dr. Kovácsné Sütő Irma mesterpedagógus szakértő:( pedagógiai-szakmai ellenőrzés és pedagógusminősítés)

Dr. Kovácsné Sütő Irma mesterpedagógus szakértő:( pedagógiai-szakmai ellenőrzés és pedagógusminősítés) A pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítés szakterületre vonatkozó, a szakértői feladatokhoz kapcsolódó jogszabályváltozások Dr. Kovácsné Sütő Irma mesterpedagógus szakértő:(

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 229/2012 (VIII.28) Kormány rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról I. fejezet 23. (1-2) bekezdés 2015-2016 nevelési évhez A Nemzeti Erőforrás Miniszter

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK. A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK. A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban Bozsóné Jakus Tünde 2014.11.17. Nekünk minden gyermek fontos Szeretem, vagy nem szeretem?? A portfólió értékelése nem magára a gyűjtemény

Részletesebben

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol Pedagógiai munka éves ellenőrzési terve Pedagógia munka belső ellenőrzésének rendje Az eredményes munkavégzés érdekében nevelő-oktató munka belső ellenőrzését megszervezését, hatékony működtetését az SZMSZ,

Részletesebben

ALSÓVÁROSI ÓVODA Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ , Különös közzétételi lista

ALSÓVÁROSI ÓVODA Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ ,   Különös közzétételi lista ALSÓVÁROSI ÓVODA 2600 Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ 317-092, e-mail: forteovi@vipmail.hu Különös közzétételi lista Az intézmény neve, székhelye: Vác Város Önkormányzat Képviselő- testületének Alsóvárosi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Önértékelés. Hogyan követi a szakmában megjelenő újdonságokat, a végbemenő változásokat?

Jegyzőkönyv. Önértékelés. Hogyan követi a szakmában megjelenő újdonságokat, a végbemenő változásokat? Jegyzőkönyv Az eljárás azonosítója Az eljárás típusa Az értékelt neve Az értékelt azonosítója Az adatgyűjtés módszere Az adatgyűjtést végző neve Az adatgyűjtést végző oktatási azonosítója Az adatgyűjtés

Részletesebben

A Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú

A Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4032 Debrecen, Bolyai u. 29. sz. Tel.: (52) 420-377 Tel./fax: (52) 429-773 E-mail: bolyai@iskola.debrecen.hu A Debreceni Bolyai János

Részletesebben

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4.

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.)

Részletesebben

Informatikatanári portfólió. Műhelyfoglalkozás Pásztor Attila

Informatikatanári portfólió. Műhelyfoglalkozás Pásztor Attila Informatikatanári portfólió Műhelyfoglalkozás Pásztor Attila Bevezető kérdések Kérdés: Néhány gondolat magáról Vizsga/eljárás Miért beszélünk róla? Miért én beszélek róla? A pedagógusminősítés elemei 50

Részletesebben

A Farkas Ferenc Zeneiskola Önértékelési programja

A Farkas Ferenc Zeneiskola Önértékelési programja A Farkas Ferenc Zeneiskola Önértékelési programja érvényes: 2015. IX. 1 2020. VIII. 31. Készítette: Isztl Fodor Barbara intézményvezető Farkas Ferenc Zeneiskola OM: 039432 www.farkasferenc-zeneiskola.hu

Részletesebben

Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak ( )

Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak ( ) Rozmis Attiláné Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak (2015.09.01.) Az elmúlt és az idei évben több ponton is megváltozott a köznevelést

Részletesebben

A FELSŐTÁRKÁNYI ÓVODA MUNKATERVE. 2013 / 2014 nevelési évre OM: 201938

A FELSŐTÁRKÁNYI ÓVODA MUNKATERVE. 2013 / 2014 nevelési évre OM: 201938 A FELSŐTÁRKÁNYI ÓVODA MUNKATERVE 2013 / 2014 nevelési évre OM: 201938 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Az intézmény adatai Név Cím, elérhetőség Közalkalmazotti létszámadatok Óvodai csoportok, gyermekek száma Munkarend

Részletesebben

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Nagy Gyöngyi Mária Óvodapedagógiai konferencia - 2013. 04. 12.- Hotel Benczúr 1 Köznevelés A köznevelés közszolgálat, amely a felnövekvő

Részletesebben

Tanfelügyelet Felkészülés a külső szakmai ellenőrzésre. Maus Pál szakmai vezető TÁMOP-3.1.8 Oktatási Hivatal Budapest, 2014. 03. 07.

Tanfelügyelet Felkészülés a külső szakmai ellenőrzésre. Maus Pál szakmai vezető TÁMOP-3.1.8 Oktatási Hivatal Budapest, 2014. 03. 07. Tanfelügyelet Felkészülés a külső szakmai ellenőrzésre Maus Pál szakmai vezető TÁMOP-3.1.8 Oktatási Hivatal Budapest, 2014. 03. 07. A minőségfejlesztés alapja az EU szerint Az Európai Parlament és az Európai

Részletesebben

Mindszentgodisai Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde 2016/2017 Különös közzétételi lista

Mindszentgodisai Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde 2016/2017 Különös közzétételi lista Mindszentgodisai Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde 2016/2017 Különös közzétételi lista mely készült a Nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet 4. alapján 1. Adatok:

Részletesebben

Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS

Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS Az első lépések Felhasznált dokumentum: Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA 2015 (OH) Készítette: Bártfai Lászlóné tanügyigazgatási szakértő, szaktanácsadó

Részletesebben

KISCSILLAG ÓVODA DOMONY 2182 Domony, Fő út 98. tel.: 28/ ; 28/ mobil: /

KISCSILLAG ÓVODA DOMONY 2182 Domony, Fő út 98. tel.: 28/ ; 28/ mobil: / KISCSILLAG ÓVODA DOMONY 2182 Domony, Fő út 98. tel.: 28/576-530; 28/576-531 mobil: +36 20/824 59 89 e-mail: ovoda.dompol@invitel.hu NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017. NEVELÉSI ÉV

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

Osztályfőnökök szakmai napja Budapest,

Osztályfőnökök szakmai napja Budapest, Osztályfőnökök szakmai napja Budapest, 2017.03.02. 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2013-2014. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

Külső ellenőrzések, minősítések valamint az intézményi önértékelésből adódó feladatok augusztus 28.

Külső ellenőrzések, minősítések valamint az intézményi önértékelésből adódó feladatok augusztus 28. Külső ellenőrzések, minősítések valamint az intézményi önértékelésből adódó feladatok 2015. augusztus 28. Pedagógusminősítés 2015. 2015. április 10. 2015. június 26. Vetési Márta Vona Krisztina Szabóné

Részletesebben

A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT

A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT A Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda nevelőtestülete /2016/. iktatószámú jegyzőkönyve

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év

Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény (módosításokkal!) Nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

BETEKINTÉS AZ INTÉZMÉNYEKBE AZ ÓVODA

BETEKINTÉS AZ INTÉZMÉNYEKBE AZ ÓVODA BETEKINTÉS AZ INTÉZMÉNYEKBE AZ ÓVODA A FOGALMAK, AMELYEKET MEGJEGYZÜNK Szaktanácsadás Tanfelügyelet Pedagógus minősítés ÖSSZEHASONLÍTÁS 1. CÉLJA SZERINT Szaktanácsadás Tanfelügyelet Pedagógus minősítés

Részletesebben

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján.

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Közzétételi lista 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 23. alapján Felvételi lehetőségek: A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Az intézmény felvételi körzete: óvodánként

Részletesebben

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANÁRKÉPZÉSI ÉS TUDÁSTECHNOLÓGIAI KAR A KÖZNEVELÉSI RENDSZER PEDAGÓGIAI, SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE LSP_TK102G4. HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

Részletesebben

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető:

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: 4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: Óvoda nyitva tartása gyermekek számára: 6.30-17.30 Óvoda nyitva tartása dolgozók számára: 6.00-18.00

Részletesebben

A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE

A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE BAJI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE DEUTSCHER NATIONALITÄTENKINDERGARTEN UND KINDERKRIPPE WOJ A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE 1 Munkaterv tartalma Helyzetkép 1. Pedagógiai terv 1.1. Gondozási-nevelési

Részletesebben

Balaton Óvoda Munkaterve 2015-2016 nevelési év

Balaton Óvoda Munkaterve 2015-2016 nevelési év Balaton Óvoda Munkaterve 2015-2016 nevelési év Az intézmény hivatalos elnevezése: BALATON ÓVODA Az intézmény pontos címe telefonszáma: H-1055 Budapest, Balaton u. 10. Telefon: 06-1-312-1415 e-mail: balatonovi@gmail.com

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista 2015/2016 nevelési év

Különös Közzétételi Lista 2015/2016 nevelési év OZORAI MESEVÁR ÓVODA 7086 OZORA, MÁRTÍROK U. 7. OM. : 202311 ovoda@ozora.hu Telefon: 06-74-498-498 Különös Közzétételi Lista 2015/2016 nevelési év A kormány 229/2012. (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti

Részletesebben

Budapest, 2013. október 25.

Budapest, 2013. október 25. Budapest, 2013. október 25. Kelemen Gabriella Pedagógiai szakértő RPI Az előadás tematikája A pedagógus portfólió, munkaportfólió Elkészítése elkerülhetetlen A minősítésben betöltött szerepe Hogyan készítsük

Részletesebben

Orgoványi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: Orgovány Kölcsey u.1. 76/

Orgoványi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: Orgovány Kölcsey u.1. 76/ Orgoványi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 202188 6077 Orgovány Kölcsey u.1. 76/376-378 email: orgovoda@freemail.hu Különös közzétételi lista a 2016/2017 nevelési évről A kormány 229/2012

Részletesebben

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök augusztus 2014. 08.26, 08.28. Szülőértekezletek új óvodások szülei részére

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT BRASSÓ UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1182 Budapest Brassó u. 1. OM azonosító: 035120 KLIK azonosító: 203003 Telefon: 291-83-23 Fax: 290-75-77 e-mail: iskola@brassoiskola.hu http:// www.brassoiskola.hu GYAKORNOKI

Részletesebben

A Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú

A Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4032 Debrecen, Bolyai u. 29. sz. Tel.: (52) 420-377 Tel./fax: (52) 429-773 E-mail: bolyai@iskola.debrecen.hu OM: 031 083 A Debreceni

Részletesebben

Internátusvezetők és nevelők szakmai találkozója Miskolc,

Internátusvezetők és nevelők szakmai találkozója Miskolc, Internátusvezetők és nevelők szakmai találkozója Miskolc, 2015.11.20-21. A megújuló köznevelés elemei Szaktanácsadás Tanfelügyelet Pedagógus minősítés Intézményi önértékelés A megújuló köznevelés elemei

Részletesebben

NEVELÉSI ÉV

NEVELÉSI ÉV Tarkarét ÓVODA KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013-2014. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda Különös közzétételi lista A kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat

Részletesebben

AKTUÁLIS FELADATAINK. Vezetői, pedagógusi feladatok A 2014-2015-ös nevelési év tükrében

AKTUÁLIS FELADATAINK. Vezetői, pedagógusi feladatok A 2014-2015-ös nevelési év tükrében AKTUÁLIS FELADATAINK Vezetői, pedagógusi feladatok A 2014-2015-ös nevelési év tükrében "Csináljon bármit, ami nyitogatja szemét és eszét, szaporítja tapasztalatait. Ő azt hiszi, csak játszik. De mi már

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista A kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé: Az óvoda megnevezése:

Részletesebben

Intézményi Önértékelési. Szabályzat

Intézményi Önértékelési. Szabályzat Itsz: Intézményi Önértékelési Szabályzat Felsőpakonyi Herman Ottó Általános Iskola 2363 Felsőpakony, Iskola utca20. Készítette: Matisz Zsolt igazgató TARTALOM 1. Az önértékelés alapja...3 2. Önértékelési

Részletesebben

Hatályos: év október hó 1. napjától

Hatályos: év október hó 1. napjától HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Óbudai Almáskert Óvoda Hatályos: 2016. év október hó 1. napjától Az Óbudai Almáskert Óvoda köznevelési intézményben a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak

Részletesebben

O vodai Belso O ne rte kele s. Inte zme nyi o ne rte kele s

O vodai Belso O ne rte kele s. Inte zme nyi o ne rte kele s 1 O vodai Belso O ne rte kele s Inte zme nyi o ne rte kele s TARTALOMJEGYZÉK 1. Intézményi alapdokumentumok alapján történő önértékelés... 3 1. Alapító okirat... 3 2 2. Pedagógiai program:... 7 3. SZMSZ...

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

os NEVELÉSI ÉV

os NEVELÉSI ÉV NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016-os NEVELÉSI ÉV SZENT MIKLÓS GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017-es NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 Kétegyháza, 2013. szeptember 02. Készítette: Halmi Zoltán intézményvezető KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014.

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA OM 032736 : 2600 Vác, Nyár u.1. /: 27 / 315-419 E-mail: kisvacovi@gmail.com KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA Intézmény neve: Kisvác-Középvárosi Óvoda Intézmény

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista KÖZZÉTÉTELI LISTA Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. (1) alapján: 1.) az intézmény felvételi lehetőségéről

Részletesebben

A ÉVI TANFELÜGYELETI LÁTOGATÁSOK ELŐKÉSZÍTÉSE (TÁMOP-3.1.8)

A ÉVI TANFELÜGYELETI LÁTOGATÁSOK ELŐKÉSZÍTÉSE (TÁMOP-3.1.8) A 2015. ÉVI TANFELÜGYELETI LÁTOGATÁSOK ELŐKÉSZÍTÉSE (TÁMOP-3.1.8) A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet Pedagógus, vezető, intézmény KÜLSŐ értékelése saját célok mentén.

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT BIATORBÁGYI BENEDEK ELEK ÓVODA 2051 Biatorbágy, Fő u. 61. ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak értékelésére

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Buj Község Önkormányzat Képviselő-testület 183/2016. (II.15.) határozata Buj Község Önkormányzata Képviselő testületének a Buji Aranyalma Egységes Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának a kormányzati funkciók

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év CSOPORTNAPLÓ a projektszemléletû óvodai élethez... csoport.../... nevelési év Tartalom: A csoportnapló törvényi háttere..................................................... 2 A csoportnapló megnyitása

Részletesebben

Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/ :37/ :

Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/ :37/ : Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/541-434 :37/541-433 : polgarmester@kerekharaszt.hu /2016. Előkészítésben közreműködött: Ludányi Brigitta köznevelési referens

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

Helyi értékelési szabályzat

Helyi értékelési szabályzat SZÁZHALOMBATTAI ÖNKORMÁNYZAT SZÁZHALOMBATTAI SZÁZSZORSZÉP ÓVODA OM: 032791 2440 Százhalombatta Posta köz.4. 1 Helyi értékelési szabályzat Hatályos: 2016. október 1. 2 A Százhalombattai Százszorszép Óvoda

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016.

MUNKATERV 2015/2016. Bogácsi Bagolyvár Óvoda 3412 Bogács, Alkotmány u. 52. MUNKATERV 2015/2016. Intézmény OM- azonosítója: 200640 Nevelőtestület nevében: Intézményvezető:.. Kásáné Szabó Erika Legitimációs eljárás Nagy Józsefné

Részletesebben

ÓVODAI MUNKATERV A 2015/2016-os nevelési évre

ÓVODAI MUNKATERV A 2015/2016-os nevelési évre ÓVODAI MUNKATERV A 2015/2016-os nevelési évre Borsodszirák, 2015. szeptember 1. Gondosné Bányai Ágnes Intézményvezető 1 Amit csak hall a gyerek, könnyen elfelejti. Amit lát, inkább megjegyzi, de amiben

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

A GYAKORNOKI ÉVEK SZAKMAI PROGRAM PILOTPROJEKT BEMUTATÁSA

A GYAKORNOKI ÉVEK SZAKMAI PROGRAM PILOTPROJEKT BEMUTATÁSA A GYAKORNOKI ÉVEK SZAKMAI PROGRAM PILOTPROJEKT BEMUTATÁSA TÁMOP 3.1.5/12-2012-0001 Pedagógusképzés támogatása Hambalkó Szilvia Csodavár Óvoda GYAKORNOKI RENDSZER MEGJELENÉSE 2011/Köznevelési törvény (64

Részletesebben

Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2014-2015. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról 2440 SZÁZHALOMBATTA Csokonai u. 50. Tel.: 06-23-354-465, Fax.: 06-23-354-475 E-mail: napsugar@mail.battanet.hu OM azonosító: 032790 Minőségi Nevelési - Oktatási Intézmény Beszámoló a 2013-2014-es nevelési

Részletesebben

Intézményi Belső Önértékelési Rendszer Szabályzat

Intézményi Belső Önértékelési Rendszer Szabályzat Intézményi Belső Önértékelési Rendszer Szabályzat SZÁMÁRA) alapján írta és szerkesztett anyag (szerkesztette: www.ovodaiszakerto.hu) Oldal 1 Tartalomjegyzék 1. ALAPADATOK... 3 2. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR...

Részletesebben

Szervezeti, személyzeti adatok

Szervezeti, személyzeti adatok NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat

Részletesebben

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év KISVÁRDAI EGYESÍTETT ÓVODA OM azonosító: 201 061 4600 Kisvárda Csillag köz 2. Tel.: 06-45/405-225. E-mail: csillagovi@naracom.hu Web: www.csillagovoda.info NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő / a 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet 1. és 3. -a alapján/ 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017 nevelési év A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 10. fejezet 23. 1.2. bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: Az óvoda megnevezése

Részletesebben

TÁMOP 3.1.5/12-2012 - 0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA. A pedagógusminősítés rendszere

TÁMOP 3.1.5/12-2012 - 0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA. A pedagógusminősítés rendszere TÁMOP 3.1.5/12-2012 - 0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA A pedagógusminősítés rendszere Jogszabályi háttér Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 64-65. A törvény kerettörvény, a részletszabályokról

Részletesebben