Az óvoda fenntartója, működtetője : Kisgyőr Község Önkormányzata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az óvoda fenntartója, működtetője : Kisgyőr Község Önkormányzata"

Átírás

1 Az óvoda fenntartója, működtetője : Kisgyőr Község Önkormányzata Címe: Kisgyőri Óvoda 3556 Kisgyőr, Arany J. u. 26. OM azonosítója : Telefon: 06-46/ címe: Óvoda vezető: Grúzné Juhász Erika Helyettes : Javitásné Szoták Sára A dokumentum jellege : nyilvános Érvényes : Nyitva tartás: hétfőtől-péntekig ig, napi 11 óra. Az óvoda egész nyitva tartása alatt a gyermekekkel óvodapedagógus foglalkozik. Az intézmény munkatervének alapdokumentumai: (Köznevelési törvénynek megfelelően) évi CXC Köznevelési törvény - Országos Óvodai Alapprogram - Pedagógiai Program - SZMSZ - Házirend Kiegészítő elemei: - csoportnaplók - etnikai fejlesztő program - gyermekek személyes lapjai - 3H-s gyerekek integrációs pedagógiai programjának ide vonatkozó részei

2 A MUNKATERV JOGSZABÁLYI HÁTTERE évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről A évi CXC. törvény végrehajtási rendeletei: - 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról - 229/2012. VIII.28.) Korm. Rendelet a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról. 1. melléklet a 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelethez évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról Oktatási hivatal: Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez. Óvodai nevelés Oktatási hivatal: Országos tanfelügyelet. Kézikönyv óvodák számára Kisgyőr Község Önkormányzata Képviselő- testületének óvodára vonatkozó önkormányzati rendeletei A Kisgyőri Óvoda szabályozódokumentumai

3 Kiemelt céljaink és feladataink Elsődleges cél: A gyermekek mindenekfelett álló érdekeinek tiszteletben tartásával óvodaépületünkben a nyugodt, és kiegyensúlyozott légkör biztosítása Törvényes és színvonalas intézményműködés biztosítása További céljaink: Az óvoda szabályozódokumentumainak (PP, SZMSZ és mellékletei, Házirend) egységes értelmezése, gyakorlati megvalósítása A szervezet szakmai színvonalának további erősítése A célok elérését támogató kiemelt feladataink: Felkészülés a külső tanfelügyeleti szakmai ellenőrzésekre és a pedagógusok előmeneteli rendszerének alapját képező minősítési rendszer bevezetésére Az intézményvezetés felelőssége a nevelőtestület felkészítése a tanfelügyeleti ellenőrzésre, ennek érdekében az intézményi önértékelés jogkövető megszervezése, ha szükséges, a tevékenységlátogatási, dokumentumellenőrzési intézményi gyakorlat megújítása. A pedagógusok felelőssége abban áll, hogy a nevelési, tevékenység és foglalkozáslátogatás, és az azt követő interjú, valamint a dokumentumellenőrzés során úgy a belső, mint a külső ellenőrzésnél felkészültségüket, pedagógiai kompetenciájukat, hivatásszeretetüket bizonyítsák, hiszen az egész intézményről alkotott kép az egyes pedagógusok és a vezetés összteljesítményét mutatja. Mind a belső, mind pedig a külső szakmai ellenőrzések során annak feltárása folyik, milyen módon és mértékben jelennek meg a pedagógus munkájában az alábbi szakmai tartalmak: - Az általános pedagógiai szempontoknak való megfelelés, - Az Óvodai nevelés országos alapprogram nevelési céljainak való megfelelés, - Az intézmény pedagógiai programjának való megfelelés. Az intézményi önértékelés (teljesítményértékelés), valamint minősítővizsgán és a minősítési eljárás során a pedagógusnak a mesterségbeli tudásáról kell számot adnia. Pedagóguskompetenciák a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet szerint: - 1. Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás - 2. Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók - 3. A tanulás támogatása

4 - 4. A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség - 5. A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, osztályfőnöki tevékenység - 6. Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése - 7. Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás - 8. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért Felelős: Grúzné Juhász Erika Határidő: Országos tanfelügyelet. Kézikönyv óvodák számára című dokumentum alapján - minőségelvű működésünk garanciájaként - szakértői támogatás mellett óvodánk Önértékelési dokumentumának összeállítása. Felelős: Javitásné Szoták Sára intézményvezető helyettes Határidő: Hatékony együttműködés a családokkal, a család elsődleges szerepének hangsúlyozása: A gyermekek egyéni fejlettségi állapotára épülő nevelés és fejlesztés családjaik széleskörű bevonásával. Felelős: Pocsai Béláné és Erkel Patrícia Kuruczné Huszár Katalin óvodapedagógusok Határidő: Fokozott figyelem többek között a környezetre, az infrastruktúrára, a személyzeti ellátottságra, és az irányításra. Felelős: Grúzné Juhász Erika Határidő: Szakmai munkaközösségünk működése, valamint a belső ellenőrzés-értékelések során kiemelt figyelmet fordítunk az elmúlt nevelési évben végzett teljesítményértékelés egyéni eredményeire alapozott intézményi szintű, leginkább fejlesztést igénylő (60-75% közötti átlag intézményi szint) területekre:

5 Problémamegoldó képesség, konfliktuskezelés A napi mozgás megvalósítására biztosított megfelelő tér Csoportnapló tartalmi és formai megfelelősége Egyéni fejlesztési tervek: Fejlődési napló Egyéni fejlesztési tervek: SNI gyermekek fejlesztési tervei (fejlődési naplóban) Szakmai fejlődés: tanfolyamokon, továbbképzéseken való részvétel A tehetségígéretek kibontakoztatása Gyermekproduktumok állapota, használhatósága Részvétel egyéb, az óvoda érdekeit szolgáló tevékenységekben (pld. pályázatírás, udvarrendezés, stb.) Az idővel való hatékony gazdálkodás Pedagógiai gyakorlati munkánk során a továbbiakban is fókuszálunk az Óvodai nevelés országos alapprogramjának alábbi üzeneteire : Az eddigi gyakorlat továbbfejlesztése, értékmegőrzés Anyanyelvi nevelés; a beszélő környezet, az óvodai nevelés egészében jelen van Hátránycsökkentő szerep: Inkluzív (befogadó) pedagógiai szemlélet Játék megerősítése, a szabad játék kitüntetett szerepe Kompetenciafejlesztés, támogató differenciált nevelés Érzelmi, erkölcsi és közösségi nevelés; kiegészül az erkölcsi neveléssel A tevékenységekben megvalósuló tanulás: Az óvodai tanulás folyamatos, jelentős részben utánzásos, spontán és szervezett tevékenység mely a teljes személyiség fejlődését támogatja. Projekt módszer alkalmazása, melyekbe a gyermeki igények beépülhetnek, a lebonyolítás menete nyílt, változó idejű, a téma mélyére ás Iskolásítási tilalom: A gyermek az óvodáskor végén belép a lassú átmenetnek abba az állapotába, amelyben, majd az iskolában, az óvodásból iskolássá szocializálódik. Óvónő feltétlen jelenléte: Kulcsszereplő az óvodapedagógus, akinek személyisége meghatározó a gyermek számára Egészséges életmód igénye: Az egészség védelme, karbantartása tanítható. Egészségnevelési program kivitelezése

6 Környezettudatosság: a fenntartható fejlődés érdekében hangsúlyt fektetünk a környezettudatos magatartásformálás alapozására, alakítására Mozgás megújulása: Egészségfejlesztő testmozgás Az egyéni szükségletek és képességek figyelembe vétele minden gyermek számára biztosítandó lehetőség. Törekedni kell a gyermekeket legjobban fejlesztő kooperatív mozgásos játékok alkalmazására Óvoda munkaközössége Óvodapedagógusok: 1. Kuruczné Huszár Katalin 2. Pocsai Béláné 3. Javitásné Szoták Sára 4. Erkel Patrícia 5. Grúzné Juhász Erika Technikai dolgozók: 1. Bihari Lászlóné 2. Szentesi Tiborné Kötelező munkaidő Óvodapedagógusoknak: 32 óra csoportban 4 óra felkészülés szabadon (pedagógus. választása) 4 óra vezetői döntés, megbízás alapján 40 óra Technikai dolgozók: 40 óra (5 x 8 óra) A technikai dolgozók 8 órában dolgoznak, heti váltásban, körforgás szerűen végzik feladataikat, a csoportok területi elhelyezkedése egy csoport mellé egy állandó dajkát igényel. Csoportok: dajkai munka, gondozás, óvodapedagógus munkájának segítése, takarítás

7 Konyha: ételkiosztás, mosogatás, takarítás Udvar : gyermek felügyelet, séta, kirándulás esetén segítség adás, rendtartás Az épület egyéb kiszolgáló helyiségeiben: takarítás, rendrakás, rendtartás + az óvoda udvara. Az óvoda nem rendelkezik kertésszel vagy karbantartóval, így ezeknek a feladatoknak egy részét is a munkaközösség végzi. Részletes leírást a munkaköri leírás tartalmaz, egyéb feladatok ellátása ha a munkarend igényli. ( vezető döntése ) Az óvodapedagógusok munkarendje: délelőttös hét: hétfőtől - csütörtökig: péntek : délutános hét:hétfőtől - csütörtökig: péntek.: Csoportjaink létszáma minden évben az előzetes felvétel alapján változó, a köznevelési törvény ide vonatkozó rendelete alapján 50 fő, de ha túllépés áll fenn, az engedélyt az óvoda fenntartótól kérjük. Alapító okiratunk alapján maximális gyermek létszám: 60 fő. Két csoportban, vegyes életkorú gyermekek vannak, figyelembe vesszük a csoportok kialakításánál az életkort, szociális helyzetet, nemet, kiemelt figyelmet igénylő gyermeket. Lehetőség szerint a szülők kérését, jelzéseit sem hagyjuk figyelmen kívül. Tervezett bővítések felújítások és egyéb szakmai fejlesztések - a 2015.évi költségvetés alakulása alapján - Forrás : Fejlesztés tárgya : Fenntartó : Udvar : parkosítás Udvar : favár renoválása, javítása, bővítése játék telepítés

8 IPR : Pályázatban meghatározott elemek szerint MISSZIÓ Alapítvány: Kis értékű eszköz fejlesztés : nyomtató, fényképező gép Jótékonysági bál : Csoportok szükséglete szerint : játék, eszköz, inform.fejl. A nevelési év rendje Nevelési év időtartama: A nevelési év első napja szeptember 1. (hétfő), utolsó napja augusztus 31. (hétfő) A nevelőtestület által meghatározott pedagógiai célra öt munkanapot nevelés nélküli munkanapként használhatunk fel, amelyből egy nevelés nélküli munkanap időpontjáról és programjáról - az véleményének kikérésével - az óvoda pedagógusai jogosultak dönteni. Nevelőtestületi tanácskozásainkon (nevelés nélküli munkanap, nevelőtestületi értekezlet) a nevelőtestület valamennyi tagja részt vesz. A nevelőmunkát segítő munkatársak ( dajka, konyhai kisegítő,) részvétele az alkalomszerű szervezés függvényében kötelező. Nevelés nélküli munkanapok tervezett száma: 5 Időpontok : október

9 december március június augusztus A szülők ezekről a napokról időben kapnak tájékoztatást, igény szerint biztosítjuk a gyermekek felügyeletét. A tervezett napok pontos dátuma aktualitásuk alapján alakulnak, figyelembe véve azok fontosságát, óvodai munkára gyakorolt hatását. A nevelés nélküli napok tervezett témái: továbbképzések, munkatársi értekezletek és csoport fejlesztési, minőségirányítási programok, szakmai, tanulmányi utazások stb. Óvodai hagyományokhoz tartozó ünnepek: - Mikulás várás - Advent-karácsony - Farsang - Anyák napja - Gyermeknap - Évzáró, ballagás - Gyermekek születés és névnapja Számos egyéb ünnepe van még az óvodának, ami az óvodapedagógusok egyéni ütemezése, tervezése szerint történik az adott időszakban. Szintén a tervezés, szervezés dönti el, hogy csoportos, vagy egész óvodára kiterjedő az ünnep. A havonkénti óvónői értekezleten történik a tervezett ünnep megbeszélése, konkrét döntés alapján. Munkatársi értekezletek: augusztus vége augusztus Évindítás, feladatok megbeszélése, új nevelési év feladatainak ismertetése megbeszélése Tanévzáró értekezlet, év összegzése, tapasztalatok.

10 Óvodapedagógusi értekezletek: augusztus Tanévnyitó feladatai, év tervezése, szervezése, feladatok, felelősök január február május Időszerű feladatok, eddigi tapasztalatok, döntések,imip! Vizsgálatok szervezése aktuális feladatok Nyári élet tervezése, feladatok megbeszélése. Óvodai évzáró, ballagás. Gyermek úszás szervezése. Az óvónőknek feladatok és határidők alapján havonta, két havonta esedékes az értekezlet, melynek időpontját előzetesen egyeztetjük. Ezeken kerül megbeszélésre az óvodai esemény és aktuális feladat rendszere, felelősök kijelölése, közös döntések és szervezések meghatározott feladatai. Fogadó óra: az minden hónap első hétfőjén du ig tartja fogadó óráját. Egyéb szülői kérés, megkeresés kapcsán előzetes, közös egyeztetés után a megbeszélt időpontban. A csoportos óvodapedagógusok előzetes egyeztetés alapján fogadóórát kérő szülővel, az óvoda nyitva tartása alatt, illetve az óvónő munkarendje szerint fogadja a szülőt soron kívüli megbeszélésre. Minden óvodapedagógus havonta egy alkalommal rendszeresen hónap első hétfője tart fogadó órát tól, zárásig általában 4-5 gyermek szüleit tudja fogadni. A fogadó óra szervezése, jelzése a szülő részéről a csoport öltözőjében elhelyezett lapon történik, melynek időbeni kihelyezése az óvónők feladata. A fogadó órán megbeszéltek személyes jellegűek, az etikai kódex ide vonatkozó részei érvényesek az elhangzott információra. Pedagógiai alapja a gyermek egyéni fejlődési lapja, az óvónő megfigyelései, tapasztalatai.

11 Szülői értekezletek rendje szeptember Összevont szülői értekezlet a két csoportnak, évkezdéssel kapcsolatos tájékoztatás, információ, új nevelési feladatok megbeszélése március-április Tavaszi-nyári programok szervezések egyeztetése, megbeszélése. Iskolaérettségi vizsgálatok eredményének megbeszélése, beiratkozás rendje május Iskolát kezdő gyermekek szüleinek tájékoztatása, vendégek: igazgató + tanító meghívása. Iskolakezdés feladatai, határidők. Nyári óvodával kapcsolatos hírek. Az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú óvodai nyílt napok Leendő óvodásainkat szüleikkel együtt április első hetében fogadjuk, (az időpont meghatározása a későbbiekben) 9:00-12:00, és 15:00-17:00-óráig várjuk a nyitott napjainkon, amikor: - bepillantást nyerhetnek az óvoda életébe - bekapcsolódhatnak a gyermeknek és felnőtteknek szervezett tevékenységekbe - feltehetik kérdéseiket az óvoda működésével, szokás-szabályaival kapcsolatosan Felelős: óvodapedagógusok, A gyermekek fizikai állapotát felmérő egészségügyi vizsgálatok és azok időpontjai A székhely óvoda orvosának és védőnőjének nevét és az intézményben való tartózkodásuk időpontját a faliújságok tartalmazzák. A vizsgálat időpontját az orvos határozza meg, melyről az óvodapedagógusok 1 héttel előtte értesítik a gyermekek szüleit, előtte bekérve a szülői nyilatkozatok megfelelő nyomtatványait. Az óvoda házi orvosa : Dr. Senánszky Miklós Védőnője : Sutka Judit Szűrővizsgálatok: - Fizikai állapotvizsgálat - Látásvizsgálat - Hallás vizsgálat

12 - Iskolai alkalmassági vizsgálata - Felnőttek munkavédelmi oktatása és egészségügyi vizsgálatának rendje: - Munka-, és tűzvédelmi oktatás: szeptember - Egészségügyi vizsgálata: október (előző egészségügyi vizsgálat érvényességéig) Az óvoda szolgáltatásai Alapszolgáltatások: Logopédiai ellátás SNI gyermekek gyógypedagógiai ellátása Fejlesztőpedagógiai ellátás Hittan Pszichológiai ellátás ( Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Tanácsadó alkalmazottja ) Szülők kérésére az óvoda szervez egyéb szolgáltatásokat is. Ezek aktualitása, tényszerű felmérése mindig az adott nevelési év elején történik, melyet az óvodapedagógusok és szülők előzetes tájékoztatása, egyeztetése előz meg. Ezek után a szülői jelentkezések alapján szerveződnek ezek a szolgáltatások, melynek felelőse az adott csoport óvodapedagógusa, intézményi szinten pedig a helyettes. Egyes szolgáltatások fizetősek, ezeknél a szerződő fél az adott szülő és a szolgáltatást nyújtó. Minden egyéb a két fél között zajlik, előzetes megbeszélés alapján. A szolgáltatások napi és heti rendbe való illesztésénél figyelembe vesszük, hogy az ne zavarja az óvoda működését, illetve a többi gyermek óvodai életét. A szolgáltatások felsorolása: lovagoltatás zeneovi kézművesség, barkácsolás vízhez szoktatás, úszás zöld csapat természetjáró csapat korcsolyázás

13 Nyílt napok tervezett időpontjai december Karácsonyi játszóház május Gyermeknapi rendezvénysorozat keretében játszóház szervezése. A pedagógiai programnak megfelelően szülői érdeklődés, jelzés alapján előzetes megbeszélés szerint, időpont egyeztetés után fogadjuk az érdeklődő szülőket az óvoda nyitva tartása alatt ügyelve arra, hogy a látogatás ne zavarja meg az óvoda napi és heti rendjét. Erről tájékoztatjuk az érdeklődő szülőket. 2014/2015-ös nevelési évet érintő munkarendváltozás Munkanap: Pihenőnap: Munkaszüneti napok az általános munkavállalókra vonatkozó dátumok érvényesek, ilyen esetekben ehhez igazodva az óvoda nem tart nyitva. Az óvoda nyári zárásának várható ideje: augusztus utolsó 10 munkanapja. Erről a szülőket ( fenntartói egyeztetés után ) legkésőbb februárjában értesítjük nyara Összevont csoporttal működtünk augusztus 9-ig, augusztus 11.- augusztus 25-ig nem fogadtunk gyermekeket nyári karbantartás, takarítás miatt, illetve én nevelésnélküli napot tartottunk: tanévnyitó munkatársi értekezlet, óvodapedagógusi értekezlet miatt. A nyári óvodai élet zavartalan volt, viszonylag magas volt a gyermekek részvételi száma (átlagban fő), ehhez alakítottuk az aktuális munkarendünket. Augusztus 25-től nyitottunk és a régi óvodások mellett fogadtunk az új gyermekeket is, szülői kérés alapján. A szabadságokat a beütemezés lehetősége szerint vette ki minden óvodai dolgozó.

14 2014/2015-ös nevelési év induló adatai Felvett gyerekek száma: 56 fő Nagycsoportosok: os születésűek: fő es születésűek: fő Cigány gyerekek száma: fő Hátrányos helyzetüek száma: fő 3H-s gyerekek száma: fő Beilleszkedési tanulási nehézséggel küzdő: - fő SNI (kevert fogy. élő): 1 fő 2014/2015-ös nevelési év tervei, feladatai A Pedagógiai programnak megfelelően tervezzük és szervezzük a gyermekek óvodai életét, továbbra is nagy hangsúlyt fektetünk a család, szülői ház folyamatos kapcsolattartására, segítő kommunikációjára. Intézményes nevelésünk csak akkor lehet eredményes, ha ismerjük és építhetünk a gyermek családi nevelésére, kiegészítő feladata miatt. Kiemelten figyelünk a szociális hátránnyal küzdő gyermekekre, a gyermekvédelmi feladatokat ellátjuk. Ezek felelősei: csoportos óvodapedagógusok, intézményvezető. A meglévő és eredményesen működő rendezvényeket, hagyományos programokat működtetjük továbbra is, pénzügyi lehetőségeket figyelembe véve újakkal gazdagítjuk. Folytatni kívánjuk az elmúlt nevelési évben megkezdett egészségvédő, mozgás fejlesztő programot (korcsolyázás, nyáron úszás, lovaglás) Feladatunk a lehetőségek feltárása, az óvodai heti rendbe való rugalmas beépítése, a balesetvédelmi feladatok ellátása, munkarend koordinálása. Feladat: igényfelmérés, információgyűjtés, szülők megfelelő tájékoztatása, nyilatkozatok kitöltése, munkarend koordinálása. Felelős: csoportos óvodapedagógusok, intézményvezető

15 Folytatjuk a természetjáró csapat működését az óvoda nagycsoportosai körében, Bihariné Papp Gyöngyi útmutatásával, irányításával. A vezető munka vállalása reméljük nem okoz gondot a csoport életében, a szervezés területein. Feladat: természet megismerése, óvoda környezetének, állat és növényvilágának ismerete, környezet tudatos gondolkodás alakítása, környezet ismeret gyakorlati kipróbálása. Felelős: csoportos óvodapedagógusok, intézményvezető Óvoda udvarának alakítása folyamatos feladat: régi játékok cseréje, gumiszőnyeg vásárlása (baleset védelem), parkosítás, új játékelem beépítése - labirintus és pihenő homokozó árnyékoló, gumi festés, babaház felújításának befejezése. Feladat: szervezés, információ, vásárlás, szülői segítség nyújtás Felelős: vezető óvónő IPR pályázat tervezése, szervezése, lehetőségei: sikeres pályázat kiírás esetén a megfelelő feladatok tervezése, szervezése, ellátása. Folyamatos kapcsolat a védőnő, gyermek jóléti szolgálat és a jegyző személyével. A pályázat lehetőségeit használva bővíteni, fejleszteni az óvodát, támogatni a szociális nehézségekkel küzdő gyermekeket és családjait. Az óvoda kapcsolatai Működésünk szempontjából kiemelkedően fontos a szülőkkel, családokkal való kapcsolatunk. Nevelésünk, feladataink, céljaink csak akkor lehetnek eredményesek, ha kiegészítői vagyunk a családi nevelésnek és jól ismerjük óvodásaink életterét, lehetőségeiket. Folyamatosan kell biztosítanunk a szülők érdeklődését, figyelmét, bizalmát, melyet munkánkkal, a gyermekek óvodai jelenlétével, fejlődésünkkel biztosíthatunk. A gyermekek érdekében együttműködésünk, kommunikációnk, értő figyelmünk kell, hogy jelezze ezt a folyamatot. Fontosnak tartjuk az óvoda és a szülők együttműködésének lehetőségeit, azok bővítését, napi szintű kommunikációját. Működésünket úgy tervezzük, hogy a szülők felmerülő igényeit támogatni tudjuk, lehetőségeink figyelembe vétele mellett. Az óvoda munkatervében megtalálható az óvoda esemény naptára, mely keretbe foglalja az intézmény feladatait, eseményeit, hagyományait, közös ünnepeit a családokkal. Szülői szervezet képviselői : Barsiné Liptai Julianna Lengyelné Bodnár Rita Mészárosné Bihari Katalin Rákainé Tamás Tünde

16 Pedagógiai feladatok megvalósításának feltételrendszere: - az óvoda pedagógiai programját elősegítő feladatok kitűzése, felelősök megnevezése - ismeret bővítés, házi továbbképzések, munkacsoport működtetése - megfelelő, pontos iratkezelés, adminisztráció - személyi és tárgyi feltételek biztosítása, szakmai anyag és eszköz fejlesztés, bővítés lehetőség és szükséglet szerint - feladatok személyre szóló megbeszélése, ellenőrzése, számonkérése - dolgozók és gyermekek megfelelő mentálhigiénés állapotának biztosítása, stressz tűtő képesség fejlesztése, esetenként oldása ( ismeret szerzési lehetőségek) Pedagógiai munka tervezése, kiemelt feladatok: - hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek kiemelt, folymatos figyelemmel kísérése - cigány gyermekek fejlesztése, rendszeres óvodai jelenléte, hiányzás kezelése - SNI s gyermekek figyelemmel kísérése, fejlesztés biztosítása - programok bővítése, lehetőségek biztosítása, szülők bevonása a feladatokba, igény felmérése, minőség irányítási program! - játék és eszközbővítés pénzügyi lehetőségeink szerint - egyéni fejlesztés, minden gyermek másságának figyelembevételével, iskolába lépők támogatása, fejlesztése az iskolakezdés területén, napi kapcsolat szükség szerint az iskolai pedagógusokkal! - óvodás gyermekek életkori sajátosságainak meghatározó jelenléte, szülőket támogató előadások, beszélgetések szervezése, pozitív példaadás a felnőttek felé - szülői foglalkozások bevezetése igény felmérés - óvodás kor előtti gyermek foglalkoztatás (szülő+gyermek+óvónő együttese) mint szolgáltatás a családok felé - hagyomány őrző foglalkozás lehetőségeinek kiépítése, gyakorlati megvalósítása - pedagógus előmenetel feladatai, portfólió napi feladata, ellenőrzések alakulása

17 A PEDAGÓGIAI CÉLKITŰZÉSEK ÉS FELADATOK MEGVALÓSULÁSÁT SZOLGÁLÓ MÉRÉS-ÉRTÉKELÉS Terület Érintettek köre Módszer/ eszköz Időpont Felelős Elvárt eredmény A működés feltételei eszköz, felszerelés PP megvalósítását biztosító eszközök Tárgyi környezet Légkör Dolgozók közérzete munkaterv szerinti felelősök munkaterv szerinti felelősök Teljes dolgozói kör Gyermekek fejlettségi állapotmérése Értelmi, beszéd-, hallás-, látás-, mozgásfejlődés eredménye Valamennyi gyermek Dolgozók teljesítményértékelése Pedagógus kompetenciák (8) óvodapedagógusok Teljesítményértékelés indikátorai óvodapedagógusok pedagógiai munkát segítők Leltár int.vez+int.v. h. Helyi szintű leltározás Mérőeszköz félévi és év végi értékelésnél Dokumentum elemzés, megfigyelés ellenőrzés GAMESZ által megadott időpontban I. 31. VI Látogatási ütemterv szerint int.vez.h. Megfigyelés, óvónők választása szerint DIFER állapotfelmérés PP részanyaga elkészül Kész leltár Erősségek és fejlesztendő területek beazonosítása Adatokkal feltöltött fejlődési napló, mely a szülői beszélgetése k alapja Pontos adatszolgáltatás és vezetés, értékelésre alapozott tervek, elvárt színvonal, munkaköri feladatok jó színvonalon történő ellátása.

18 Terület Érintettek köre Módszer/ eszköz Időpont Felelős Elvárt eredmény Intézményértékelés = Önértékelés 1. Pedagógiai folyamatok 2. személyiség és közösségfejlesztés 3. eredmények 4. Belső kapcsolatok 5. Külső kapcsolatok 6. A pedagógiai munka feltételei 7. ONAP elvárások és a PP- ben megfogalmazott intézményi céloknak való megfelelés óvodavezetés óvodapedagógusok óvodapedagógusok, óvodavezetés Elemző értékelés fél évente intézmény vezető Intézményi, csoport, és egyéni szinteken történt tervezésnek való megfelelés. Pozitív fenntartói és szülői visszajelzések.

19 AZ INTÉZMÉNYBEN FOLYÓ ELLENŐRZŐ ÉS ÉRTÉKELŐ TEVÉKENYSÉG Az ellenőrzés és értékelés alapelvei az alábbiak: - Az értékelés területei lefedik a működés valamennyi területét - Kiemelt hangsúlyt helyezünk a szabályozó dokumentumainkban foglaltak betartására - Az ellenőrzés formai (megfelelőségi) és tartalmi (minősítő értékelési) feladatai az intézményvezető döntése szerinti megosztásra kerülnek - A szakmai munka értékelésének alapjai az intézményi gyakorlat szerinti önértékelési/teljesítményértékelési rendszer, a külső szakmai ellenőrzés és értékelés valamint a Pedagógus életpálya modellhez kapcsolódó nyilvános szempontok Ellenőrzés-értékelés területei Érintettek A működés törvényessége Gazdálkodás Óvoda működésének, gazdasági rendszerének folyamata Felvételi és mulasztási napló Statisztikai adatok nyilvántartása KIR- adatbázis naprakészsége önkormányza t pénzügyi munkatársa, óvoda v. óvodapedagó gusok óvodapedagó gusok Időpon tok szükség szerint szükség szerint Felelős megfelelé értékelés si ellenőrzés óvodaveze tő óvodaveze tő polgármester,p énzügyi munkatárs, óvoda vezető A működés törvényessége Tanügyigazgatás Törzskönyv h. Jegyző értesítése: nem körzeti óvodakötelesek, létszám túllépés óvodapedagó gusok óvodaveze tő h. Felvételi, előjegyzési napló óvodapedagó gusok Lezárás Nyitás óvodaveze tő h. Megjegyzés Óvodai óvodapedagó szakvélemény gusok Továbbképzési terv óvodapedagó gusok Intézmény működését szabályozó dokumentumok felülvizsgálat, elkészítés Pedagógiai program óvodapedagó Részt vesz a

20 Ellenőrzés-értékelés területei SZMSZ és Mellékletei Házirend Érintettek gusok Munka és megbízott tűzvédelmi szabályzat HACCP dajkák A működés feltételei eszköz, felszerelés Helyi szintű leltározás h. Időpon tok GAMES Z által megad ott időpont ban megfelelé si ellenőrzés szakértő bevonásáv al Felelős értékelés szakértő bevonásával Megjegyzés Minőséggo ndozói szakmai Munkaközö sség. A működés feltételei fizikai környezet Bejárás: - munkavédel mi szemle Tisztasági szemle Személyi Személyi anyagok Egészségügyi könyvek Munkaköri leírások Teljesítményértékel és záró dokumentuma munkavédel mi megbízott dajka konyhai dolgozó h. óvoda dolgozói minden dolgozó értékelt munkatársak havont a Minden hó első hétfő szükség szerint szakértő bevonásáv al 1 fő dajka óvodaveze tő h h. Nevelési folyamatok fejlesztési tartalmak alkalmazottak munkája Tervezési és értékelési óvodapedagó gusok negyed évente munkaköz össég szakértő Szükség szerint azonnali visszacsatol ás Feladatelos ztás szerint

21 Ellenőrzés-értékelés területei Érintettek Időpon tok megfelelé si ellenőrzés Felelős értékelés Megjegyzés dokumentumok vezető bevonásával részt vesznek: Munkaközö sség vezető Nevelési gyakorlat: - szülői értekezletek - befogadás - foglalkozásv ezetés - tervezés - értékelés Nevelőmunkát segítő alkalmazottak munkája Gyermekvédelem Szakmai Munkaközösség és tevékenysége óvodapedagó gusok nevelőmunká t segítő alkalmazotta k óvodapedagó gusok munkaközöss ég vezető Látogat ási ütemte rv szerint Látogat ási ütemte rv szerint , , feladatt erv szerint óvodaveze tő munkaköz össég vezető óvodaveze tő óvodaveze tő óvodaveze tő h. Feladatelos ztás szerint részt vesznek: Munkaközö sség vezető Részt vesz: Gyermekvé delmi Szolgálat munkatársa Szolgáltatások Gyermekétkeztetés Szülők igényeire alapozott szolgáltatások A szervezet működése Vezetés színvonala dajkák óvodapedagó gusok Óvodavezeté s szakértő bevonása havi progra m szerint Szóbeli értékel és: XI.3. óvodaveze tő, élelmezés vezető óvodaveze tő, Szülői Szervezet képviselőj e óvodaveze tő, élelmezésvezet ő

22 Ellenőrzés-értékelés területei Kapcsolatok: - fenntartóval - iskolával - más intézmények kel Érintettek óvodapedagó gusok, alkalmazotta k, szülői szervezet képviselői h. Időpon tok I.5. III.2. VI.1. féléves éves értékel és Felelős megfelelé értékelés si ellenőrzés óvodaveze tő Megjegyzés

23 Az óvoda pedagógiai programjának megfelelően a csoportok tervezett rendezvényei, ünnepei, eseményei Az esemény naptár a munkaterv szerves része, melyet havonta a szülők tájékoztatása céljával elhelyezünk a csoportok faliújságján. A követhetőség és időbeni fel készülés miatt előre kifüggesztésre kerül ( hónap közepén a következő hónapi ) illetve szülői kérésre ezeket a tájékoztatókat be is elküldjük. Szeptember: - vidám évindító játékkal, zenével - hátizsákos kirándulás a környéken - szüreti programok ( szüretelés, préselés, táncház ) - mesenapok a magyar népmese napja alkalmából Október: - állatok napja madárgyűrűzés - bábszínházi utazás - hagyományőrző nap CSŰR látogatás, táncház - idősek estje - nevelésnélküli nap házi továbbképzés November: - lámpás készítés hete - közös lámpás felvonulás este - bábszínházi utazás - jótékonysági bál December: - advent - Mikulás várás - bábszínház - karácsonyi játszóház - 30 éves az óvoda születésnapi játékok! Január: - családok hete, bemutatkozás, játék, mesélés

Balaton Óvoda Munkaterve 2014-2015 nevelési év

Balaton Óvoda Munkaterve 2014-2015 nevelési év Balaton Óvoda Munkaterve 2014-2015 nevelési év - - 1 Az intézmény hivatalos elnevezése: BALATON ÓVODA Az intézmény pontos címe telefonszáma: H-1055 Budapest, Balaton u. 10. Telefon: 06-1-312-1415 e-mail:

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405 e-mail: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

MUNKATERV 2014/2015.

MUNKATERV 2014/2015. MUNKATERV 2014/2015. Intézmény OM- azonosítója: 034457 Nevelőtestület nevében: Intézményvezető: Egri Gyöngyi Legitimációs eljárás Szülői szervezet nevében: Volomné Bodnár Ilona Alkalmazotti közösség nevében:

Részletesebben

MUNKATERV 2014-15. Budaörsi Kincskereső Óvoda

MUNKATERV 2014-15. Budaörsi Kincskereső Óvoda MUNKATERV 2014-15. Budaörsi Kincskereső Óvoda (2040 Budaörs, Szabadság út 64.) Az intézmény OM azonosítója: 202686 Intézményvezető: aláírás Legitimációs eljárás Nevelőtestület nevében: aláírás Alkalmazotti

Részletesebben

Budapest, 2014. szeptember 01.

Budapest, 2014. szeptember 01. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat ikt: 65-1042-2014 Vackor Óvoda 1036. Budapest, Árpád fejedelem útja 60. Mókus tagóvoda 1033 Budapest, Mókus u.1. Budapest, 2014. szeptember 01. 1 Tartalomjegyzék 1. A Vackor

Részletesebben

Dombóvári Gyermekvilág Óvoda 7200 Dombóvár III. utca 34.

Dombóvári Gyermekvilág Óvoda 7200 Dombóvár III. utca 34. Dombóvári Gyermekvilág Óvoda 7200 Dombóvár III. utca 34. MUNKATERV 2014/2015 Az alkalmazotti közösség és a nevelőtestület a munkatervet..%-ban elfogadta. Határozatszám:./201..(IX...) Intézmény OM - azonosítója:

Részletesebben

Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje 2014/2015. nevelési év Munkaterv

Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje 2014/2015. nevelési év Munkaterv Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje 2014/2015. nevelési év Munkaterv OM azonosító: 027488 Készítette: Katus Györgyné Kalocsa, 2014. október Iktatószám:566/O/2014. Tartalom ÉVES ÓVODAI MUNKATERV 2014/2015....

Részletesebben

MUNKATERVE 2014/2015. NEVELÉSI ÉVRE

MUNKATERVE 2014/2015. NEVELÉSI ÉVRE MUNKATERVE 2014/2015. NEVELÉSI ÉVRE Intézmény OM azonosítója: Érvényessége: 2014. szeptember 01. 2015. augusztus 31. Tartalomjegyzék 1. Az intézmény működési rendje a 2014 2015. évben... 4 1.1. A nevelési

Részletesebben

MUNKATERV 2014-2015 NEVELÉSI ÉV

MUNKATERV 2014-2015 NEVELÉSI ÉV ÓVODA NEVE: CSODA- VÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÓVODA CÍME: 3791. SAJÓKERESZTÚR, PETŐFI Ú. 25 SZ. MUNKATERV NEVELÉSI ÉV 1 Az intézmény adatai: Telefonszám: 46/ 317-285 e-mail: sajoker.ovi@gmail.com Az intézmény

Részletesebben

Munkaterv 2014/2015-es nevelési évre

Munkaterv 2014/2015-es nevelési évre Napsugár Óvoda és Bölcsőde 4090 Polgár, Bessenyei utca 4-5. Munkaterv 2014/2015-es nevelési évre Intézmény OM- azonosítója:. Nevelőtestület nevében: Intézményvezető:.. Icsu Ferencné Legitimációs eljárás

Részletesebben

DOROGI PETŐFI SÁNDOR ÓVODA MUNKATERVE

DOROGI PETŐFI SÁNDOR ÓVODA MUNKATERVE DOROGI PETŐFI SÁNDOR ÓVODA MUNKATERVE 0/0 Készítette: Varsányi Ildikó intézményvezető Elfogadta: az óvodai intézményegység nevelőtestülete 0 szeptember - jén a tanévnyitó értekezleten TARTALOMJEGYZÉK.

Részletesebben

Éves Munkaterv. Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 6786 Ruzsa, Alkotmány tér 3 sz. Intézmény OM azonosítója: 029583 2014/2015.

Éves Munkaterv. Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 6786 Ruzsa, Alkotmány tér 3 sz. Intézmény OM azonosítója: 029583 2014/2015. Éves Munkaterv Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 6786 Ruzsa, Alkotmány tér 3 sz. Intézmény OM azonosítója: 029583 2014/2015 Készítette: Sádtné Papp Ibolya intézményvezető Legitimációs eljárás - Az

Részletesebben

A Csillagvár Óvoda Éves Munkaterve Mellékletekkel 2013-2014-es nevelési év

A Csillagvár Óvoda Éves Munkaterve Mellékletekkel 2013-2014-es nevelési év A Csillagvár Óvoda Éves Munkaterve Mellékletekkel 2013-2014-es nevelési év Készült: Hajdúböszörmény, 2013. szeptember Készítette: Klára 1 Csillagvár Óvoda 4220 Hajdúböszörmény, Kölcsey Ferenc utca 1. sz.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÓVODA NEVE: CSODA- VÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÓVODA CÍME: 3791. SAJÓKERESZTÚR, PETŐFI Ú. 25 SZ. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Tóthné Dudás Anikó óvodavezető Kelt: 2013. január 31. A nevelőtestület

Részletesebben

Testvérkék Ferences Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat Módosított Változat

Testvérkék Ferences Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat Módosított Változat Testvérkék Ferences Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat Módosított Változat 2013. Készítette: Némedy Rita óvodavezető 1 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1. Jogszabályi alapok, tartalmak 2.

Részletesebben

Szervezeti és Működési

Szervezeti és Működési Jászkiséri Városi Óvoda 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.hu OM azonosító: 035770 Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, JOGSZABÁLYI

Részletesebben

Cseresznyevirág Katolikus Óvoda 5065 Nagykörű Május 1. út 7. OM azonosító: 201781 Tel:06-56-494-295 email:cseriovi@gmail.com MUNKATERV 2013-2014

Cseresznyevirág Katolikus Óvoda 5065 Nagykörű Május 1. út 7. OM azonosító: 201781 Tel:06-56-494-295 email:cseriovi@gmail.com MUNKATERV 2013-2014 AZ ÓVODA ÉVES MUNKATERVE MUNKATERV 2013-2014 Intézmény OM- azonosítója: Az alkalmazotti közösség nevében: aláírás Legitimációs eljárás :.. aláírás Szülői szervezet nevében:. aláírás A dokumentum jellege:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 202287 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Tarr Ágnes intézményvezető 2013 TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2015. Készítette: Törő Krisztina Intézményvezető Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, feladata, jogszabályi alapja

Részletesebben

TULIPÁN ÓVODA MUNKATERV 2013./2014. NEVELÉSI ÉV

TULIPÁN ÓVODA MUNKATERV 2013./2014. NEVELÉSI ÉV Gyáli Tulipán Óvoda 2360 Gyál, Tulipán u.23 T./F.: 29-341-544 e-mail: ovihir@monornet.hu TULIPÁN ÓVODA MUNKATERV 2013./2014. NEVELÉSI ÉV Készítette: Tulipán Óvoda nevelőtestülete 2013. augusztus 29-én

Részletesebben

FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA VEZETŐJE

FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA VEZETŐJE FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA VEZETŐJE 4177 FÖLDES, Rákóczi u. 11. : (54) 464 068 E-mail: juliovoneni@gmail.com Iktatószám: 4. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes Községi Napközi Otthonos

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OROSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 266/2013. (X.31.) Kt. számú határozata alapján 2013. november

Részletesebben

Alsópáhoki Szivárvány Óvoda 8394. Alsópáhok Fő u. 41. Tel: 30/575 5143 MUNKATERV

Alsópáhoki Szivárvány Óvoda 8394. Alsópáhok Fő u. 41. Tel: 30/575 5143 MUNKATERV Alsópáhoki Szivárvány Óvoda 8394. Alsópáhok Fő u. 41. Tel: 30/575 5143 MUNKATERV A 2014/2015-ös nevelési évre Az intézmény neve: Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Az intézmény címe, telefonszáma: 8394 Alsópáhok

Részletesebben

MUNKATERV 2012-2013. HOLDFÉNY UTCAI ÓVODA

MUNKATERV 2012-2013. HOLDFÉNY UTCAI ÓVODA MUNKATERV 2012-2013. HOLDFÉNY UTCAI ÓVODA SZÉKHELY: 2040 BUDAÖRS HOLDFÉNY U.31. OM AZONOSÍTÓ:201162 Intézmény OM- azonosítója: 201162 Legitimációs eljárás Nevelőtestület nevében: aláírás A dokumentum jellege:

Részletesebben

A Pátyolgató Óvoda Munkaterve a 2014/15 nevelési évre

A Pátyolgató Óvoda Munkaterve a 2014/15 nevelési évre A Pátyolgató Óvoda Munkaterve a 2014/15 nevelési évre Intézmény OM azonosítója: 032940 Intézményvezető:. aláírás Legitimációs eljárás Nevelőtestület nevében:. aláírás Szülői szervezet nevében:. aláírás

Részletesebben

PÁLYÁZAT. Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata a Képviselő testület 81/2015. (IV.23.) XI.ÖK határozata

PÁLYÁZAT. Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata a Képviselő testület 81/2015. (IV.23.) XI.ÖK határozata Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata PÁLYÁZAT Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata a Képviselő testület 81/2015. (IV.23.) XI.ÖK határozata és a "Közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

A Mórahalmi Napközi-otthonos Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Mórahalmi Napközi-otthonos Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Mórahalmi Napközi-otthonos Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 029447 Készült: 2013.augusztus 30. Készítette: Kosztyu Gyuláné óvodavezető 1 Tartalom 1. Bevezető...4 2. A szervezeti

Részletesebben

BEVEZETŐ. 1. A szervezeti és működési szabályzat célja. 2. A szervezeti és működési szabályzat hatálya

BEVEZETŐ. 1. A szervezeti és működési szabályzat célja. 2. A szervezeti és működési szabályzat hatálya BEVEZETŐ A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 25. (1) bekezdése alapján, az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket az intézmény szervezeti és működési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Viola Óvoda OM azonosító: 034309 1042 Budapest Viola u. 11-13. A Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza 1. Általános rendelkezések 1.1 Az SZMSZ szabályozási köre

Részletesebben

Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzata

Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzata Ügyirat szám:ii/11/515/2013 Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. Szervezet és Működési Szabályzat hatálya 3.o. II. Az óvoda alaptevékenységét

Részletesebben