Általános Szerződési Feltételek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Általános Szerződési Feltételek"

Átírás

1 Interoute Magyarország Távközlési Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek (1. számú Melléklet) Hatálybalépés időpontja: május 2. 1

2 Tartalomjegyzék 1. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK A SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSE A HITELKÉPESSÉG JÓVÁHAGYÁSA, LETÉT.5 4. ELŐFIZETŐI KÖTÖTTSÉG IDŐPONTJA ÉS A SZOLGÁLTATÁS ÁTADÁSÁNAK IDŐPONTJA IDŐTARTAM ÉS MEGSZÜNTETÉS A SZERZŐDÉS MEGSZÜNTETÉSÉNEK KÖVETKEZMÉNYEI DÍJAK ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK ADÓK SZOLGÁLTATÁSI SZINTEK ÉS SZOLGÁLTATÁSI KREDITEK ÜZEMELTETÉS ÉS KARBANTARTÁS JOGSZABÁLYI MEGFELELÉS SZOFTVER ESZKÖZ ÉS HOZZÁFÉRÉS JOGOSULTSÁGOK ENGEDMÉNYEZÉS ÉS MEGÚJÍTÁS FELELŐSSÉG ÉS KÁRTALANÍTÁS A SZERZŐDÉS TELJESSÉGE KÁRTALANÍTÁS SZELLEMI ALKOTÁSOKKAL KAPCSOLATBAN BIZTOSÍTÁS VIS MAIOR RÉSZLEGES ÉRVÉNYTELENSÉG JOGLEMONDÁS ÉRTESITÉSEK MÓDOSÍTÁS TITOKTARTÁS SAJTÓKÖZLEMÉNYEK HARMADIK FELEKET MEGILLETŐ JOGOK IRÁNYADÓ JOG ÉS JOGHATÓSÁG FELÜGYELŐ HATÓSÁGOK K MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ FELTÉTELEK AZ ENTERPRISE HANGALAPÚ SZOLGÁLTATÁSOKHOZ.18 2

3 1. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK Eltérő és kifejezett rendelkezés hiányában, jelen Szerződés alkalmazásában a nagybetűs kifejezések az alább meghatározott jelentéssel bírnak: Elfogadható Használat Szabályzat az Interoute elfogadható használatra vonatkozó, az Interoute weboldalán elérhető és időnként módosított szabályzat; Kiegészítő Feltételek jelen általános szerződési feltételeken túlmenően az egyes Szolgáltatásokra vonatkozó, az Interoute weboldalán elérhető feltételek; Szerződés a Megrendelés, jelen szerződési feltételek, a Kiegészítő Feltételek, és amennyiben alkalmazandó bármely megrendelésmódosítás; Társult Vállalkozás a Féllel összefüggésben bármely más, a Fél felett ellenőrzést gyakorló, a Fél által ellenőrzött vagy a Féllel közös ellenőrzés alatt álló személy; az ellenőrzés és más ezzel kapcsolatos kifejezés az adott Fél vagy személy ügyeinek irányítására való képességet jelenti, arra való tekintet nélkül, hogy azt részvények vagy szavazati jog birtoklása révén szerzi, illetve arra a társaságot alapító vagy egyéb társasági iratok hatalmazzák fel, vagy az egyéb módon keletkezett; Díjak jelen Szerződés alapján fizetendő díjak, díjazások, költségek és kiadások, ideértve a Megrendelésben meghatározott rendszeres és egyszeri díjakat; Előfizető a Megrendelésben jelölt üzleti (céges) előfizetőnek minősülő személy, cég, társaság, vállalat vagy egyéb entitás; Előfizetői Kötöttség Időpontja az Interoute által a Szolgáltatás nyújtásának megkezdésére kijelölt időpont; Az Interoute köteles ezt az időpontot azt követően közölni az Előfizetővel, hogy az aláírt megrendelőlapot az Interoute elfogadta. Előfizetői Eszközök az Előfizető tulajdonában álló vagy neki (Interoute-on kívüli) harmadik fél által bérbe adott eszköz; Előfizetői Terület az Előfizető tulajdonában vagy ellenőrzése alatt álló helyiség, ahol a Szolgáltatás nyújtása céljából az eszközöket elhelyezik; Előfizetői Területen Elhelyezett Eszközök vagy CPE az Előfizetői Területen elhelyezett, az Interoute vagy megbízottja által biztosított és kezelt eszköz; Ügyfélszolgálat az Interoute hibakezelési központja, mely az Interoute Hálózatkezelő Rendszerét üzemelteti; Rendkívüli Karbantartás vészhelyzetben az Interoute Hálózat vagy a Szolgáltatás meghibásodása vagy megszakadása esetén az Interoute Hálózat vagy Szolgáltatás helyreállításához vagy javításához szükséges munkálatok; Eszköz az Interoute vagy az Interoute megbízottjai tulajdonában vagy kezelésében álló eszköz (amely a CPE-t is magában foglalhatja), ideértve az Interoute vagy megbízottjai tulajdonában álló Licencelt Szoftvert; HICP a harmonizált fogyasztói árindex; Kezdeti Időtartam az egyes Szolgáltatások vonatkozásában a Szolgáltatás Átadásának Időpontjától számított tizenkét (12) hónapos időszak, ha a Megrendelés eltérően nem rendelkezik; Telepítési Díj az Előfizető által a Megrendelés szerinti Szolgáltatás vagy Szolgáltatások üzembe helyezéséért fizetendő egyszeri Díj; Szellemi Alkotáshoz Fűződő Jogok bármely szabadalom, szerzői jog, védjegy, kereskedelmi név, személyhez fűződő jog, adatbázisjog, know-how, illetve minden egyéb szellemi tulajdonjog az ahhoz kapcsolódó minden üzleti hírnévvel együtt, tekintet nélkül arra, hogy az bejegyzett jog-e vagy sem, bejegyezhető-e vagy sem, hogy létezik-e Magyarországon vagy a világ bármely más részén; Interoute Magyarországon a Szolgáltatásokat az Interoute Magyarország Távközlési Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1087 Budapest, Ciprus u. 2-6; cégjegyzékszám: Cg ; adószám: ) nyújtja kivéve, ha a Megrendelésen ettől eltérő adat szerepel; Interoute Demarkációs Pont az Interoute Hálózat pereme, mely az Interoute Hálózat és az Előfizető Eszközei közötti fizikai vagy logikai kapcsolódást jelenti. Azokon a Helyszíneken, ahol az Interoute CPEket is rendelkezésre bocsát, az Interoute Hálózata és az Előfizető eszközeinek fizikai határa a CPE 3

4 csatlakozási felülete. Azokon a Helyszíneken, ahol az Interoute CPE-ket nem bocsát rendelkezésre, az Interoute Demarkációs Pont az Előfizető bemeneti-kimeneti csatlakozója (port). Interoute Hub az Interoute online eszköze, mely tartalmazza az Előfizetővel kapcsolatos információkat és a szolgáltatási portfóliót; Interoute Hálózat az Interoute, illetve Társult Vállalkozásai tulajdonában álló vagy általuk üzemeltetett száloptikai hírközlési hálózat; Felelősség jelen Szerződésből eredő vagy azzal kapcsolatos szerződésszegésért, megtévesztésért, károkozásért vagy más cselekményért fennálló felelősség, ideértve különösen de nem kizárólagosan a jelen Szerződésben kifejezetten kikötött vagy e Szerződés bármely rendelkezésének érvénytelensége vagy érvényesíthetetlensége okán fennálló felelősséget (a jelen Megállapodásra való minden utalást úgy kell értelmezni, hogy az magában foglal bármely járulékos szerződést is); Licencelt Szoftver az Interoute által az Előfizető számára tárgykód formátumban, bármely Szolgáltatás használata céljából elérhetővé tett számítógépi szoftver; Havidíj az Előfizető által az Interoute által nyújtott szolgáltatásért a Megrendelés szerint fizetendő, havi rendszerességgel felmerülő díjak (abban az esetben, ha a havidíjak egy hónapnál hosszabb időszakra vonatkoznak, ott annak időarányos része); Havi Felülvizsgálati Időszak az Időtartam alatt a naptári hónapnak megfelelő, minden hónap első napján kezdődő időszak; Hálózatkezelő Rendszer az Interoute Hálózat egységes hibakezelő rendszere; Felek az Interoute és az Előfizető; Fél a szövegösszefüggés függvényében az Interoute vagy az Előfizető; Tervezett Szolgáltatáskiesés a Szolgáltatás elérhetőségét érintő bármely szokásos karbantartási vagy fejlesztési munkálat. Helyszín az Előfizető és/vagy az Interoute által használt helyiség, ahol az Előfizető a Szolgáltatás nyújtását igényli vagy ahol Szolgáltatás nyújtásához CPE üzembe helyezése szükséges; Szakmai Szolgáltatási Díjak a Megrendelésen részletezett, az Interoute weboldalán elérhető díjtábla alapján számított szakmai szolgáltatási díjak; Megrendelés az egyes Szolgáltatásokra az Interoute által rendszeresített, mindkét Fél által aláírt és elfogadott megrendelőlap formájában kötött egyéni előfizetői szerződés (a szerződés mindkét Fél által aláírt megrendelésmódosítással vagy megrendelés megújításával együtt); Szolgáltatás Átadásának Időpontja az az időpont, amikor a Szolgáltatást átadják az Előfizetőnek; Megújítási Időtartam a Kezdeti Időtartam lejártával vagy bármely azt követő fordulónappal kezdődő tizenkét (12) hónapos időszak; Szolgáltatásátadási Dokumentum az Interoute által az Előfizető rendelkezésére bocsátott, a Szolgáltatás Előfizető általi használatára amennyiben alkalmazandó, a tesztelésére kész állapotát jelző dokumentum; Szolgáltatások a Megrendelésben jelölt, az Interoute által az Előfizető részére jelen Szerződés alapján nyújtandó elektronikus hírközlési vagy ahhoz kapcsolódó szolgáltatások; Szolgáltatási Kredit az Interoute által a megfelelő Szolgáltatási Szint elérésének elmulasztása esetén jóváírt összeg; Szolgáltatási Szintek a Szolgáltatás minőségére irányadó, a Kiegészítő Feltételekben meghatározott szolgáltatási szintek; Időtartam a Kezdeti Időtartam, illetve ahol alkalmazandó, az 5.1 pont szerinti Megújítási Időtartam; Adók az adóhatóság vagy kormányzati szerv által kivetett bármely adó, illeték vagy bármilyen jellegű egyéb teher, különöesen de nem kizárólagosan az ÁFA (ide nem értve az Interoute társaságot e Szerződés értelmében megillető jövedelmet terhelő adókat, illetékeket és egyéb terheket); ÁFA a Magyarországon alkalmazandó általános forgalmi adó vagy más hasonló, forgalmi típusú vagy tranzakciós adó; Forrásadó a jövedelemforrást terhelő adó összege, amelyet a kifizető köteles a jogosultnak járó 4

5 kifizetésből levonni és azzal az adóhatóság felé elszámolni; valamint Munkanap hétfőtől péntekig bármely nap 9 órától 17 óráig, kivéve a karácsonyt, a húsvéthétfőt vagy más a vonatkozó értesítés joghatósága vagy a vonatkozó tevékenység végrehajtásának helye szerinti jogszabályban meghatározott munkaszüneti napot vagy nemzeti ünnepet. Bármely más nagybetűs kifejezés a Kiegészítő Feltételekben meghatározott jelentés szerint használandó. Eltérő rendelkezés hiányában, bármely dokumentum rendelkezései közötti összeütközés esetén elsősorban a Megrendelésben meghatározott feltételeket, ezt követően az alkalmazandó Kiegészítő Feltételeket, majd jelen általános szerződési feltételeket kell irányadónak tekinteni. 2. A SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSE 2.1 A Szolgáltatás igényléséhez az Előfizetőnek megrendelőlapot kell kitöltenie, mely tartalmazza a Előfizető nevét, egyéb azonosító adatait és elérhetőségét, a Szolgáltatás leírását, a vonatkozó Díjakat, továbbá a Kezdeti Időtartamot. Az Interoute nem köteles elfogadni a megrendelőlapot. 2.2 A megrendelőlap csak az Interoute és az Előfizető általi aláírását követően válik mindkét Félre nézve kötelező erejű, jelen Szerződésben foglalt szerződési feltételek szerinti Megrendeléssé. Mindazonáltal az Interoute fenntartja a jogot, hogy a Megrendelést visszautasítsa, vagy az abban meghatározott egy vagy több Szolgáltatás részleteit (így például az átadás várható időpontját) a 2.3 pontnak megfelelően módosítsa, amennyiben: a) harmadik félnek a Szolgáltatás biztosításához szükséges szolgáltatásának költsége eltér az Interoute Megrendelésben szereplő díjkalkulációban alkalmazott összegtől; és/vagy b) a Szolgáltatás felmérés függvénye, s a felmérés során olyan információra derül fény, amely az Interoute árajánlatának elkészítésekor ismeretlen volt és amely a Szolgáltatás elérhetőségét, teljesítményét, a teljesítési határidőket és/vagy az ajánlatban szereplő Díjakat érintheti. 2.3 Amennyiben az Interoute a 2.2 pont alapján módosítja a Szolgáltatás Megrendelésben szereplő részleteit, arról az Interoute az Előfizetőt értesíti, valamint csak az érintett Szolgáltatásra vonatkozóan új megrendelőlapot küld az Előfizetőnek. Az Előfizető öt (5) Munkanapon belül jogosult elfogadni a módosításokat vagy lemondani az érintett Szolgáltatást. Ha az Előfizető az értesítéstől számított öt (5) Munkanapon belül nem fogadja el a módosított megrendelőlapot, az Interoute fenntartja a jogot az Előfizető írásbeli értesítése mellett az érintett Szolgáltatás Megrendelésből való törlésére, az Előfizető irányában fennálló bárminemű felelősség nélkül. Ha a Megrendelés további Szolgáltatásokat is tartalmaz, azokat a változás nem érinti. 2.4 Az Előfizető megrendelőlapján, megrendelésében (kivéve a Megrendelést, jelen általános szerződési feltételeket vagy a Kiegészítő Feltételeket), levelében vagy az Előfizető által létrehozott vagy kezelt egyéb dokumentumban foglalt feltételek a Szerződés szerint biztosított Szolgáltatás szempontjából érvénytelennek tekintendők, kivéve ha azokat az Interoute írásban elfogadja. 2.5 Az alábbi feltételek vonatkoznak az Interoute Hub Előfizető általi használatára: a) Az Interoute jogosult az Interoute Hubon keresztül érkezett közlések (többek között rendelések) alapján, azokban bízva eljárni, és ezen közléseket további ellenőrzések nélkül az Előfizető által jóváhagyott közlésként kezelni. Ez a rendelkezés arra való tekintet nélkül alkalmazandó, hogy a közlésben szereplő információ valóban helytálló-e vagy a közlés jóváhagyásra-e került. b) Az Előfizető teljes felelősséget vállal az Interoute Hubhoz kapcsolódó felhasználónevek és jelszavak tekintetében. E felhasználóneveket és jelszavakat bizalmasan köteles kezelni, azokhoz kizárólag az Előfizető által felhatalmazott személyek férhetnek hozzá, illetve használhatják azokat. c) Az Interoute nem vállal felelősséget az információ Interoute Hubon keresztül való küldéséből vagy fogadásából eredő vagy azzal kapcsolatos bármely kárért. 3.. A HITELKÉPESSÉG JÓVÁHAGYÁSA, LETÉT 3.1 A megrendelőlap Interoute általi elfogadása a hitelképesség jóváhagyásának függvénye. Az Előfizető vállalja, hogy az Interoute ésszerű kérése szerinti hitelképesség információkat az Interoute rendelkezésére bocsátja. 3.2 Amennyiben: 5

6 a) az Előfizető hitelképesség besorolása nem megfelelő; b) az Előfizető pénzügyi vagy gazdasági helyzetében (az Interoute ésszerű megítélése szerint) lényeges és kedvezőtlen változás állt be; vagy c) az Előfizető elmulasztotta az Interoute-ot megillető esedékes és nem vitatott valamely összeg megfizetését, az Interoute kérheti, hogy az Előfizető három (3) havi (tényleges vagy tervezett) Díjnak megfelelő összegű előlegfizetést, letétet, bankgaranciát teljesítsen, illetve adjon vagy egyéb megfelelő biztosítékot nyújtson az Interoute számára. A letétbe helyezett összeget az Interoute a Díjak és jelen Szerződés alapján fizetendő egyéb összegek megfizetésének biztosítékaként kezeli. Jelen Szerződés megszűnésekor az Interoute a letétből vagy a bankgaranciából kielégítheti az Előfizetővel szemben fennálló, az Előfizető tartozásaiból eredő követelését, míg a fennmaradó egyenleget az Előfizetőnek visszafizeti. Jelen alpont alapján az Előfizető által fizetett letét nem kamatozik, és azt az Interoute a letétre vonatkozó jogszabályokkal összhangban köteles kezelni. 3.3 Az Interoute jogosult írásbeli értesítés útján bármikor az Előfizető vonatkozásában az Interoute által meghatározott összegű hitelkeretet beállítani. Az Előfizető által e hitelkeret feletti összegben igényelt bármely Szolgáltatás biztosításához az Előfizető legalább a hitelkeretet meghaladó összeggel megegyező összeget köteles az Interoute számára előre megfizetni vagy letétbe helyezni. 4. ELŐFIZETŐI KÖTÖTTSÉG IDŐPONTJA ÉS A SZOLGÁLTATÁS ÁTADÁSÁNAK IDŐPONTJA 4.1 Az Interoute köteles ésszerű erőfeszítéseket tenni annak érdekében, hogy a Szolgáltatás Átadásának Időpontja az Előfizetői Kötöttség Időpontjában vagy azelőtt bekövetkezzen. Az Interoute köteles a Szolgáltatást az Előfizetőnek átadni, valamint a Szolgáltatásátadási Dokumentumot az Előfizető rendelkezésére bocsátani. A Szolgáltatásátadási Dokumentumban meg kell jelölni a Szolgáltatás Átadásának Időpontját. 4.2 Az Előfizetőnek a Szolgáltatásátadási Dokumentum kézhezvételét követően öt (5) Munkanap áll rendelkezésére, hogy az Interoute-ot értesítse arról, hogy a teljesítményteszt során a Szolgáltatás valamely lényeges elemében nem felelt meg a vonatkozó Kiegészítő Feltételeknek, továbbá, hogy a meg nem felelést bizonyító eredményeket (amennyiben vannak) az Interoute rendelkezésére bocsássa. 4.3 Ha az Előfizető a 4.2 pont szerinti értesítést küld az Interoute-nak, az Interoute megteszi a Szolgáltatás Kiegészítő Feltételeknek megfelelő biztosításához ésszerű módon szükséges lépéseket. A 4.2 pontban meghatározott eljárást mindaddig kell ismételni, míg a teljesítményteszt sikeresen nem zárul. 4.4 Abban az esetben, ha a Kiegészítő Feltételektől való eltérés vagy meg nem felelés az Előfizető rendszerének, hálózatának vagy az Előfizető egyéb magatartásának vagy mulasztásának tudható be, az Interoute jogosult az ügy kivizsgálása során felmerült ésszerű költségeit az Előfizetőnek kiszámlázni. 4.5 Ha a 4.2 pontban meghatározott határidőn belül az Előfizető nem értesíti az Interoute-ot a meg nem felelésről, úgy kell tekinteni, hogy az Előfizető a Szolgáltatásátadási Dokumentumban meghatározott Szolgáltatás Átadásának Időpontjától a Szolgáltatást elfogadta, és az Interoute megkezdi a számlázást. Jelen Szerződésben foglalt bármely rendelkezés ellenére, ha a Szolgáltatást az Előfizető tesztelésen kívüli célokra használja, azt az adott Szolgáltatás Előfizető általi elfogadásának kell tekinteni. 4.6 Ha a Szolgáltatás Átadásának Időpontja az Előfizető magatartása vagy mulasztása különösen, de nem kizárólagosan az alábbiak miatt késedelmet szenved: a) az Interoute ésszerű kérésének megfelelő információ szolgáltatásának elmulasztása miatt; vagy b) az Előfizető által szolgáltatott szükséges információ hiányos, helytelen és/vagy olvashatatlan; vagy c) az Előfizető nem engedélyezi az Interoute számára a Helyszínhez, az Előfizetői Eszközökhöz vagy Eszközökhöz való hozzáférést az üzembe helyezés vagy teljesítményteszt elvégzése céljából, úgy az Interoute fenntartja a jogot a Díjak felszámításának megkezdésére attól az időponttól kezdve, amikor az Interoute értesítette az Előfizetőt arról, hogy készen áll a Szolgáltatás vagy Szolgáltatások nyújtására, ám azt az Előfizető magatartása vagy mulasztása miatt e pontban meghatározott valamely okból nem tudja megtenni. 5. IDŐTARTAM ÉS MEGSZÜNTETÉS 6

7 5.1 Jelen Szerződés annak mindkét Fél általi aláírásának napján lép hatályba, és a Kezdeti Időtartam vagy azt követően a Megújítási Időtartam lejártáig hatályban marad (kivéve, ha jelen Szerződés rendelkezéseinek megfelelően azt korábban megszüntetik). A Kezdeti Időtartam a Szolgáltatás Átadásának Időpontjában kezdődik. A Kezdeti Időtartam (vagy a Megújítási Időtartam) lejártakor a Megrendelés automatikusan meghosszabbodik a Megújítási Időtartamokra, amíg azt valamelyik Fél hatvan (60) napos felmondási idővel, a Kezdeti Időtartam vagy az azt követő Megújítási Időtartam lejártát megelőzően, a Kezdeti Időtartam vagy az azt követő Megújítási Időtartam végével egyező hatállyal írásban fel nem mondja. 5.2 A másik Félnek küldött, a megszüntetés okát megjelölő írásbeli értesítés útján bármelyik Fél azonnali hatállyal felmondhatja a Szerződést az alábbi események bármelyikének bekövetkezésekor vagy azt követően bármikor: a) A másik Fél beszünteti tevékenységét (akár egészében, akár jelen Szerződés teljesítését érintő részében), fizetésképtelenné válik, vagyonának vagy üzletének részére vagy egészére felszámolóbiztost, végelszámolót, csődbiztost vagy vagyonkezelőt neveznek ki, a hitelezőivel egyezséget köt vagy bármilyen megegyezésre jut, a tartozásai következményeképp hasonló intézkedést tesz vagy szenved el, képtelen az esedékessé váló tartozásait megfizetni, a Félre alkalmazandó jogszabályokkal összhangban bármilyen végzés vagy határozat születik a megszüntetéséről vagy felszámolásáról (kivéve a fizetőképesség biztosítása céljából történő egyesülést vagy átalakulást); b) A másik Fél súlyos szerződésszegése esetén, ha az nem orvosolható, illetve, amennyiben orvosolható, ha a szerződésszegést a vétlen Fél szerződésszegő Félnek küldött írásbeli értesítését követő harminc (30) napon belül nem orvosolják. 5.3 Az Interoute bármely Megrendelés és/vagy e Szerződés és/vagy az Előfizető és az Interoute között létrejött bármely más megállapodás alapján biztosított bármely vagy valamennyi Szolgáltatást azonnali hatállyal, felelősség és kötbérfizetési kötelezettség nélkül megszüntethet az Előfizetőnek küldött írásbeli értesítés útján a megszüntetés okának megjelölésével, amennyiben az Előfizető: a) lényeges elemében helytelen, téves, olvashatatlan vagy hiányos információt szolgáltat az Interoute-nak; b) valószínűsíthetően félrevezeti az Interoute-ot, akadályozza az Interoute szolgáltatásait vagy kárt okoz az Interoute hálózatában, az Eszközökben vagy harmadik fél tulajdonában; c) bármely Megrendelés alapján, jelen Szerződésben meghatározott feltételek szerint esedékes összeget nem fizet meg, illetve fizetési kötelezettségének az Interoute írásbeli felszólítását követő 30 napon belül sem tesz eleget; d) a Szolgáltatások bármelyikét az Elfogadható Használat Szabályzatnak nem megfelelő módon használja vagy ilyen jellegű használatát nem biztosítja; vagy e) a Szolgáltatások bármelyikét csalásra, rosszhiszemű cselekedetre vagy bármely más jogellenes célra használja vagy ilyen célú használatát engedélyezi (vagy az Interoute ésszerű véleménye szerint valószínűsíthetően arra használja vagy azt engedélyezi). 5.4 A Megállapodás megszüntetésére okot adó esetekben az Interoute jogosult az Előfizető értesítése mellett jelen Szerződés és/vagy a Szolgáltatás nyújtásának haladéktalan felfüggesztésére. A felfüggesztési jog gyakorlása az alkalmazandó jog által biztosított keretek között nem érinti az Interoute részére jelen Szerződés alapján járó kifizetésekhez fűződő jogát, sem az Interoute-nak azt a jogát, hogy jelen Szerződést ezt követően megszüntesse. A felfüggesztés időtartama alatt az Interoute biztosítja a jogszabályokban előírt minimális szolgáltatásokat. 5.5 Amennyiben a Szolgáltatás 5.4 pont szerinti felfüggesztésére okot adó körülmény megszűnik, az Interoute az Előfizető kérésére, az Előfizető kérésének kézhezvételétől számított 72 órán belül folytatja a Szolgáltatás nyújtását. Ebben az esetben az Interoute a Szolgáltatások nyújtásának újrakezdéséért ésszerű díjat számíthat fel, s a kérésre az Előfizető köteles azt megfizetni. 6. A SZERZŐDÉS MEGSZÜNTETÉSÉNEK KÖVETKEZMÉNYEI 6.1 A Megrendelés és/vagy jelen Szerződés bármely okból történő megszüntetése vagy megszűnése nem érinti a Felek megszüntetés vagy megszűnés időpontjában megillető jogait és jogorvoslati lehetőségeit, illetve az őket terhelő kötelezettségeket és felelősséget. 6.2 A Szerződés megszüntetésekor vagy megszűnésekor: 7

8 a) az Interoute-ot a megszüntetés időpontjáig megillető minden összeg azonnal esedékessé válik; b) az Előfizető köteles haladéktalanul és megfelelő állapotban visszaszolgáltatni az Interoute-nak minden olyan Eszközt, melyet az Interoute az Előfizetőnek bérbe adott. Az Interoute az Előfizető által vissza nem szolgáltatott Eszköz visszaszerzésével, illetve a sérült vagy hibás állapotban visszaszolgáltatott Eszköz esetén a póteszköz beszerzésével kapcsolatos minden költségét az Előfizetőnek felszámolhatja; valamint c) az Interoute-nak jogában áll a Szolgáltatás vonatkozásában használt, illetve az Interoute által biztosított helyiségben található bármely Előfizetői Eszközt mindaddig visszatartani, míg az Interoute-ot illető valamennyi esedékes összege megfizetésre nem került. Amennyiben az Interoute részére az általa meghatározott ésszerű határidőn belül nem került megfizetésre valamennyi esedékes és/vagy neki fizetendő összeg, az Interoute fenntartja a jogot arra, hogy az őt megillető összegek megtérülése érdekében bármely Előfizetői Eszközt a piaci áron értékesítsen. 6.3 Amennyiben az Előfizető e Szerződést a Szolgáltatás Átadásának Időpontját megelőzően az Interoute szerződésszegésétől vagy a 2.3 pontban meghatározottaktól eltérő okból szünteti meg, vagy azt az Előfizető szerződésszegése miatt az Interoute szünteti meg; az Előfizető köteles (i) az Interoute részére megtéríteni bármely harmadik fél által a Szolgáltatás megszüntetésével összefüggésben megállapított elállási/megszüntetési díjait, (ii) a lemondott Szolgáltatásokért három (3) havi (tényleges vagy tervezett) Díjnak megfelelő összeget fizetni, valamint (iii) amennyiben az Interoute megkezdte az üzembe helyezést, megfizetni az ezzel kapcsolatos Üzembehelyezési Díja(ka)t, feltéve hogy azt nem számolták bele a fent említett, harmadik fél által megállapított díjaiba. Amennyiben az Előfizető e Szerződést az adott Szolgáltatásra meghatározott Szolgáltatás Átadásának Időpontját követően az Interoute szerződésszegésétől eltérő okból szünteti meg, vagy azt az Előfizető szerződésszegése miatt az Interoute szünteti meg; az Előfizető köteles vagy az Interoute részére megtéríteni bármely harmadik fél által a Szolgáltatás megszüntetésével összefüggésben megállapított elállási/megszüntetési díjait vagy a Kezdeti Időtartamból vagy a vonatkozó Megújítási Időtartamból fennmaradó minden egyes hónapra járó (tényleges vagy tervezett) Havidíjak hetvenöt (75) százalékának megfelelő összeget megfizetni amelyik összeg a kettő közül a magasabb. 6.4 Az Előfizető elfogadja, hogy a 6.3 pont szerinti megszüntetési díjak megfelelnek a veszteség valós és előzetesen becsült összegének, és azok nem tekinthetőek kötbérnek. 6.5 A következő szerződéses rendelkezések jelen Szerződés megszüntetését vagy megszűnését követően is hatályban maradnak a tartalmuknál vagy jellegüknél fogva fennmaradó egyéb rendelkezések mellett: Eszköz és hozzáférés, Felelősség és kártalanítás, Kártalanítás szellemi alkotásokkal kapcsolatban, Részleges érvénytelenség, Joglemondás, Értesítések, Titoktartás, Sajtóközlemények, Társult Vállalkozások megrendelései, Harmadik feleket megillető jogok, Irányadó jog és joghatóság. 7. DÍJAK ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK 7.1 Amennyiben a Megrendelés másként nem rendelkezik, a) az Interoute a Megrendelés hatályossá válásakor számlázza ki az üzembe helyezési díjat és minden egyéb egyszeri Díjat. b) A rendszeres Díjakat az Interoute a Szolgáltatás Átadásának Időpontjától kezdődően, havonta előre számlázza ki. c) Az (a) és (b) pontokban foglalt díjakon kívüli egyéb Díjakat az Interoute azok felmerülésekor számlázza ki. d) Az Előfizető minden Díjat a vonatkozó számla keltétől számított harminc (30) napon belül köteles megfizetni. Az Interoute az alkalmazandó jogszabályokkal összhangban biztosítja Díjakat részletező számlamelléklete(ke)t. 7.2 Az Interoute fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatás Átadásának Időpontjától számított tizenkét (12) hónap elteltével, majd azt követően évenként felülvizsgálja a Díjakat, s az Európai Unió 25 tagországának (EU-25) a megelőző tizenkét (12) hónapra vonatkozó harmonizált fogyasztói árindexével (HICP) összhangban azokat megemelje. 7.3 A Díjakat euróban vagy a Megrendelésben meghatározottak szerint, az árfolyamváltás költségeitől, banki díjaktól, forrásadótól és egyéb levonásoktól mentes formában kell megfizetni. Az alkalmazandó 8

9 jog által megkívánt levonásnak vagy forrásadónak megfelelő mértékben az Előfizető köteles a kifizetés összegét úgy megnövelni, hogy ezáltal biztosítsa azt, hogy az Interoute megkapja azt az összeget, amelyet a szükséges levonások és forrásadó nélkül kapott volna. 7.4 Az Interoute a számlázott és meg nem fizetett összegekre havi másfél százalékos (1,5%) amennyiben ennél alacsonyabb, az alkalmazandó jog szerint megengedhető legmagasabb kamatláb szerint további szolgáltatási díjat terhelhet rá (az ítéletet megelőzően vagy azt követően), az adott számla szerinti kifizetés esedékességének időpontjától (azt nem beleszámítva) a számla szerinti összeg teljes megfizetésének időpontjáig. A fenti díj napról-napra halmozódik, és felszólításra fizetendő. 7.5 Amennyiben az Előfizető jóhiszeműen vitatja a számlán szereplő Díjak bármely részét, az Előfizető a számlán szereplő összeg nem vitatott részét az esedékesség napján köteles teljes mértékben megfizetni, a vitatott összegre vonatkozóan pedig bizonyítékkal alátámasztott igényt köteles benyújtani. A bizonyítékkal alátámasztott igénynek minimálisan rögzítenie kell a vitatott összeget, a vita okát, illetve rendelkezésre kell bocsátani az annak alátámasztásához ésszerűen szükséges bizonyítékot. A Felek kötelesek jóhiszemű tárgyalást folytatni a vita megoldása érdekében, azzal, hogy amennyiben a vitát nem sikerül a számla keltétől számított harminc (30) napon belül rendezni, bármely Fél jogi eljárást kezdeményezhet. Ha az Előfizető bizonyítékkal alátámasztott igényét nem nyújtja be a számla esedékességének időpontját megelőzően, az Előfizető lemond a számla vitatásának jogáról. 8. ADÓK 8.1 Jelen Szerződés alapján fizetendő Díjak és egyéb díjazások nem tartalmazzák az ÁFA-t vagy más hasonló közvetett vagy forgalmi adót. Ha az Interoute ÁFA vagy más hasonló fogyasztási adó felszámítására köteles, azt hozzá kell adni a megegyezés szerinti árhoz (ha a díjakat már kiszámlázták, akkor külön számlán) és az Előfizetőnek azt a Díjon felül kell megfizetnie. 8.2 Amennyiben a jelen Szerződés szerinti kifizetések esetében forrásadót kell alkalmazni, az Előfizető levonhatja az alkalmazandó jog által előírt összeget, de a 7.3 pontnak megfelelően további összeget kell fizetnie, illetve a kifizetés előtt értesítenie kell az Interoute-ot a forrásadó megfizetésének szükségességéről. A Felek vállalják, hogy (amennyiben lehetséges) együttműködnek a forrásadó összegének minimalizálása érdekében, és (amennyiben alkalmazandó) a vonatkozó kettős adózás elkerülését célzó egyezmények szerinti előzetes engedély iránti kérelmet nyújtanak be az illetékes adóhatóságokhoz a forrásadó mértékének csökkentése vagy teljes mértékben történő mentesítése érdekében. Bármely esetben, az Előfizető vállalja, hogy az adóhatóság felé megfelelő időben elszámol a forrásadóval. 8.3 Egyik Fél sem felel a másik Fél jövedelemalapú adójáért (ideértve a tőkével való rendelkezésből származó nyereséget). 8.4 A Szolgáltatások használatából eredő bármely más adó vagy egyéb teher (beleértve a helyi nyereségadókat), amennyiben alkalmazandó, az Előfizetőt terhelik, és az Interoute fenntartja a jogot arra, hogy ezek megfizetését az Előfizetőre terhelje. 8.5 A jelen Szerződés alapján eszközölt egyes tranzakciók dokumentációjához kapcsolódó bármely illeték, regisztrációs adó vagy egyéb adó az Előfizetőt terheli. 9. SZOLGÁLTATÁSI SZINTEK ÉS SZOLGÁLTATÁSI KREDITEK 9.1 Az Interoute a Kiegészítő Feltételekben meghatározott Szolgáltatási Szinteknek megfelelően köteles biztosítani a Szolgáltatást. 9.2 A Szolgáltatási Szintektől való eltérés esetén az Előfizető egyedüli és kizárólagos jogorvoslati lehetősége a Kiegészítő Feltételekben meghatározott Szolgáltatási Kredit. Az Előfizető kijelenti, hogy a Kiegészítő Feltételek alapján biztosított összeg az összes veszteségét illető ésszerű előzetes becslés, és az Interoute-ot nem terheli további felelősség a Szolgáltatási Szintek nem teljesítéséért. Az Előfizető ugyanabból az eseményből eredő meg nem felelés esetén csak egy alkalommal érvényesítheti igényét. 9.3 Az igényeket (követeléseket) csak megfelelően alátámsztott igény (követelés) alapján lehet kifizetni, feltéve, hogy az Előfizető a Szerződés alapján az Interoute-ot megillető valamennyi összeget megfizetett; az Előfizetőt megillető egyenleget át kell vinni a következő számlázási időszakra. 9.4 Amennyiben az Előfizetőnek Szolgáltatási Kredit jár, az Interoute az Előfizető kérésére kreditértesítőt állít ki. Az Előfizető nem jogosult Szolgáltatási Kreditre az igény vonatkozásában, ha az Interoute a kredit esedékessége szerinti hónap végét követő huszonegy (21) napon belül nem kapta meg az írásbeli értesítést az igényről. Az Előfizetőnek bizonyítékkal alátámasztott igényt kell 9

Általános Szerződési Feltételek Termékek és Szolgáltatások értékesítésére GE Measurement & Control: M&C 104-HU (Rev 4) October 2011

Általános Szerződési Feltételek Termékek és Szolgáltatások értékesítésére GE Measurement & Control: M&C 104-HU (Rev 4) October 2011 Általános Szerződési Feltételek Termékek és Szolgáltatások értékesítésére GE Measurement & Control: M&C 104-HU (Rev 4) October 2011 MEGJEGYZÉS: Valamennyi Termék illetve Szolgáltatás értékesítésének kifejezett

Részletesebben

A TELENOR FELHŐSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A TELENOR FELHŐSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A TELENOR FELHŐSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalom 1. ÉRTELMEZÉS... 3 2. SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK... 4 3. A SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSA... 5 4. FIZETÉS ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK... 6 5. AZ ELŐFIZETŐ

Részletesebben

iforex Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kereskedési- és számlaszerződése

iforex Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kereskedési- és számlaszerződése Az iforex Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kereskedési- és számlaszerződése Bevezetés A jelen módosított és újrafogalmazott Kereskedési- és Számla Szerződés ( Kereskedési Szerződés

Részletesebben

Nokia Solutions and Networks TraffiCOM Kft. Általános Szerződési Feltételek

Nokia Solutions and Networks TraffiCOM Kft. Általános Szerződési Feltételek Nokia Solutions and Networks TraffiCOM Kft. Általános Szerződési Feltételek Verziószám: 6. 1/13 Tartalomjegyzék Értelmező rendelkezések... 3 1. Általános adatok, elérhetőség... 4 2. Az Általános Szerződési

Részletesebben

Türk Telekom International HU Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételek bérelt vonali és internet szolgáltatásra

Türk Telekom International HU Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételek bérelt vonali és internet szolgáltatásra Türk Telekom International HU Korlátolt Felelősségű Társaság 2040 Budaörs, Edison utca 2. Általános Szerződési Feltételek Törzsszöveg Az ÁSZF készítésének dátuma: 2009. január 23. Az ÁSZF utolsó módosításának

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek az IKRON Kft. szolgáltatásaira vonatkozóan Hatályos: 2013. november 1. napjától Készítés dátuma: 2013. április 22. Utolsó módosítás: 2013. szeptember 27. Tartalomjegyzék

Részletesebben

HÁLÓZATI SZERZŐDÉS NAGYKERESKEDELMI ADSL SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

HÁLÓZATI SZERZŐDÉS NAGYKERESKEDELMI ADSL SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Szerződésszám: [ ] HÁLÓZATI SZERZŐDÉS NAGYKERESKEDELMI amely létrejött egyrészről a másrészről a UPC MAGYARORSZÁG KFT. Székhelye: 1092 Budapest, Kinizsi u. 30-36. Cégjegyzékszáma: 01-09-366290 Adószám:

Részletesebben

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei 1 A Rent-a-server Korlátolt Felelősségű Társaság eszközök bérbeadására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2014. június 30. napjától 2 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1.1. Az Általános Szerződési

Részletesebben

Varázsoldal.hu Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

Varázsoldal.hu Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság Varázsoldal.hu Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság Internet-hozzáférési és bérelt vonali szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) Sz.J. 64.20.18. Készítés

Részletesebben

MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek

MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Módosításokkal egybekötött egységes szerkezetbe foglalva: 2015. Január 5. Hatályos: 2015.

Részletesebben

A4S.hu Korlátolt Felelősségű Társaság. gépjárművek bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

A4S.hu Korlátolt Felelősségű Társaság. gépjárművek bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei Az A4S.hu Korlátolt Felelősségű Társaság gépjárművek bérbeadására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2013. május 24. napjától 1 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1.1. Az Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

ELSŐ HITELKAPU PÉNZÜGYI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ELSŐ HITELKAPU PÉNZÜGYI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELSŐ HITELKAPU PÉNZÜGYI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Hatályos: 2014. április 15-től 1 I. Általános rendelkezések I.1. Az ban alkalmazott fogalmak A jelen ban alkalmazott alábbi fogalmak

Részletesebben

A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződéses Feltételeinek III. számú módosítása 2009. szeptember 18. Tartalomjegyzék 1. A SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Á S Z F Általános Szerződési Feltételek FlashNet Távközlési Szolgáltató, Tanácsadó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Készült: Cegléd, 2007. május 20. Utolsó módosítás: 2013. július 04. Á S

Részletesebben

EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére

EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére Készült: 2011. december Hatályba lép: 2011. december Módosítva:

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek Dunakanyar Holding Kft. 2000 Szentendre, Kálvária út 41/a Szentendre, 2002. október 1. Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató neve, címe 4 2. A Szolgáltató által nyújtott előfizetői

Részletesebben

Tartalomjegyzék MELLÉKLETEK

Tartalomjegyzék MELLÉKLETEK Tartalomjegyzék 1. A Szolgáltató adatai 2. A szolgáltató által nyújtott szolgáltatás meghatározása 3. Az előfizetői szolgáltatások igénybevétele 4. Hozzáférés létesítése 5. A szolgáltatás minősége és megfelelőssége

Részletesebben

3.1 Virtuális Magánhálózati Szolgáltatás (VPN) (SZJ.:64.20.14.1)

3.1 Virtuális Magánhálózati Szolgáltatás (VPN) (SZJ.:64.20.14.1) Voice-Com Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6791 Szeged, István u. 36., cégjegyzékszám: 06-09-011604) Általános Szerződési Feltételek adatátviteli és internet szolgáltatásokra

Részletesebben

Az ULTRAWEB Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2007. március 12. napjával hatályba lépő

Az ULTRAWEB Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2007. március 12. napjával hatályba lépő Az ULTRAWEB Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2007. március 12. napjával hatályba lépő INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1. A szolgáltató

Részletesebben

SpyderNet A SPYDERNET INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

SpyderNet A SPYDERNET INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A SPYDERNET INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI KÉSZÍTÉS DÁTUMA: 2009. SZEPTEMBER 1. HATÁLYOS: 2009. OKTÓBER

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA INFORNAX Szövetkezet által végzett SZJ. 64.20.18.0 INTERNET HOZZÁFÉRÉS-, ELLÁTÁS SZOLGÁLTATÁSAIHOZ Veszprém, 2011. június 1. Hatályos: 2011. július

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA COPY-DATA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 4031 Debrecen, Vincellér u. 6. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Tartalomjegyzék 1 A SZOLGÁLTATÓ NEVE, SZÉKHELYE... 3 2 A SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

Bérelt Vonali Szolgáltatás Igénybevételére

Bérelt Vonali Szolgáltatás Igénybevételére Magyar Telekom Nyrt. Általános Szerződési Feltételei Bérelt Vonali Szolgáltatás Igénybevételére A hatálybalépés időpontja 2012.szeptember 1. Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató adatai... 3 1.1. A szolgáltató

Részletesebben

DENINET Üzleti Kommunikációs Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

DENINET Üzleti Kommunikációs Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1 DENINET Üzleti Kommunikációs Kft. A D A T H Á L Ó Z A T I T Á V K Ö Z L É S I S Z O L G Á L T A T Á S Á N A K ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI KÉSZÜLT: 2003. NOVEMBER UTOLSÓ MÓDOSÍTÁS: 20 10. MÁRCIUS

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK BÉRLETI SZERZŐDÉSHEZ GÉPEKRE, BERENDEZÉSEKRE ÉS TEHERGÉPJÁRMŰVEKRE. Hatályos: 2014. március 15.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK BÉRLETI SZERZŐDÉSHEZ GÉPEKRE, BERENDEZÉSEKRE ÉS TEHERGÉPJÁRMŰVEKRE. Hatályos: 2014. március 15. . ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK BÉRLETI SZERZŐDÉSHEZ GÉPEKRE, BERENDEZÉSEKRE ÉS TEHERGÉPJÁRMŰVEKRE Hatályos: 2014. március 15. napjától 1. oldal, összesen: 26 Tartalomjegyzék 1. ÁSZF rendeltetése...

Részletesebben

AZONNAL KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) (Hatályos: 2007. December 17-től)

AZONNAL KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) (Hatályos: 2007. December 17-től) AZONNAL KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) (Hatályos: 2007. December 17-től) Az Azonnal Kft. Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF) internetes szolgáltatások (domain név regisztráció,

Részletesebben

TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ KÉTOLDALÚ VILLAMOSENERGIA- KERESKEDELMI KERETSZERZŐDÉS

TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ KÉTOLDALÚ VILLAMOSENERGIA- KERESKEDELMI KERETSZERZŐDÉS TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ KÉTOLDALÚ VILLAMOSENERGIA- KERESKEDELMI KERETSZERZŐDÉS Jelen szerződés létrejött egyrészről az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, mint villamos energia-kereskedő

Részletesebben

Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő

Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1. A szolgáltató

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VPN SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VPN SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VPN SZOLGÁLTATÁSRA Tartalom 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME... 5 1.1. A szolgáltató megnevezése,... 5 1.2. A szolgáltató központi ügyfélszolgálatának elérhetőségei... 5 1.3.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll Alapú Helyhez Kötött Távbeszélő Szolgáltatáshoz. Hatályos: 2013. október 15.

Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll Alapú Helyhez Kötött Távbeszélő Szolgáltatáshoz. Hatályos: 2013. október 15. Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll Alapú Helyhez Kötött Távbeszélő Szolgáltatáshoz Hatályos: 2013. október 15. Tartalom 1. Szolgáltató adatai, ügyfélszolgálat elérhetősége, illetve internetes

Részletesebben