Általános Szerződési Feltételek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Általános Szerződési Feltételek"

Átírás

1 Interoute Magyarország Távközlési Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek (1. számú Melléklet) Hatálybalépés időpontja: május 2. 1

2 Tartalomjegyzék 1. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK A SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSE A HITELKÉPESSÉG JÓVÁHAGYÁSA, LETÉT.5 4. ELŐFIZETŐI KÖTÖTTSÉG IDŐPONTJA ÉS A SZOLGÁLTATÁS ÁTADÁSÁNAK IDŐPONTJA IDŐTARTAM ÉS MEGSZÜNTETÉS A SZERZŐDÉS MEGSZÜNTETÉSÉNEK KÖVETKEZMÉNYEI DÍJAK ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK ADÓK SZOLGÁLTATÁSI SZINTEK ÉS SZOLGÁLTATÁSI KREDITEK ÜZEMELTETÉS ÉS KARBANTARTÁS JOGSZABÁLYI MEGFELELÉS SZOFTVER ESZKÖZ ÉS HOZZÁFÉRÉS JOGOSULTSÁGOK ENGEDMÉNYEZÉS ÉS MEGÚJÍTÁS FELELŐSSÉG ÉS KÁRTALANÍTÁS A SZERZŐDÉS TELJESSÉGE KÁRTALANÍTÁS SZELLEMI ALKOTÁSOKKAL KAPCSOLATBAN BIZTOSÍTÁS VIS MAIOR RÉSZLEGES ÉRVÉNYTELENSÉG JOGLEMONDÁS ÉRTESITÉSEK MÓDOSÍTÁS TITOKTARTÁS SAJTÓKÖZLEMÉNYEK HARMADIK FELEKET MEGILLETŐ JOGOK IRÁNYADÓ JOG ÉS JOGHATÓSÁG FELÜGYELŐ HATÓSÁGOK K MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ FELTÉTELEK AZ ENTERPRISE HANGALAPÚ SZOLGÁLTATÁSOKHOZ.18 2

3 1. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK Eltérő és kifejezett rendelkezés hiányában, jelen Szerződés alkalmazásában a nagybetűs kifejezések az alább meghatározott jelentéssel bírnak: Elfogadható Használat Szabályzat az Interoute elfogadható használatra vonatkozó, az Interoute weboldalán elérhető és időnként módosított szabályzat; Kiegészítő Feltételek jelen általános szerződési feltételeken túlmenően az egyes Szolgáltatásokra vonatkozó, az Interoute weboldalán elérhető feltételek; Szerződés a Megrendelés, jelen szerződési feltételek, a Kiegészítő Feltételek, és amennyiben alkalmazandó bármely megrendelésmódosítás; Társult Vállalkozás a Féllel összefüggésben bármely más, a Fél felett ellenőrzést gyakorló, a Fél által ellenőrzött vagy a Féllel közös ellenőrzés alatt álló személy; az ellenőrzés és más ezzel kapcsolatos kifejezés az adott Fél vagy személy ügyeinek irányítására való képességet jelenti, arra való tekintet nélkül, hogy azt részvények vagy szavazati jog birtoklása révén szerzi, illetve arra a társaságot alapító vagy egyéb társasági iratok hatalmazzák fel, vagy az egyéb módon keletkezett; Díjak jelen Szerződés alapján fizetendő díjak, díjazások, költségek és kiadások, ideértve a Megrendelésben meghatározott rendszeres és egyszeri díjakat; Előfizető a Megrendelésben jelölt üzleti (céges) előfizetőnek minősülő személy, cég, társaság, vállalat vagy egyéb entitás; Előfizetői Kötöttség Időpontja az Interoute által a Szolgáltatás nyújtásának megkezdésére kijelölt időpont; Az Interoute köteles ezt az időpontot azt követően közölni az Előfizetővel, hogy az aláírt megrendelőlapot az Interoute elfogadta. Előfizetői Eszközök az Előfizető tulajdonában álló vagy neki (Interoute-on kívüli) harmadik fél által bérbe adott eszköz; Előfizetői Terület az Előfizető tulajdonában vagy ellenőrzése alatt álló helyiség, ahol a Szolgáltatás nyújtása céljából az eszközöket elhelyezik; Előfizetői Területen Elhelyezett Eszközök vagy CPE az Előfizetői Területen elhelyezett, az Interoute vagy megbízottja által biztosított és kezelt eszköz; Ügyfélszolgálat az Interoute hibakezelési központja, mely az Interoute Hálózatkezelő Rendszerét üzemelteti; Rendkívüli Karbantartás vészhelyzetben az Interoute Hálózat vagy a Szolgáltatás meghibásodása vagy megszakadása esetén az Interoute Hálózat vagy Szolgáltatás helyreállításához vagy javításához szükséges munkálatok; Eszköz az Interoute vagy az Interoute megbízottjai tulajdonában vagy kezelésében álló eszköz (amely a CPE-t is magában foglalhatja), ideértve az Interoute vagy megbízottjai tulajdonában álló Licencelt Szoftvert; HICP a harmonizált fogyasztói árindex; Kezdeti Időtartam az egyes Szolgáltatások vonatkozásában a Szolgáltatás Átadásának Időpontjától számított tizenkét (12) hónapos időszak, ha a Megrendelés eltérően nem rendelkezik; Telepítési Díj az Előfizető által a Megrendelés szerinti Szolgáltatás vagy Szolgáltatások üzembe helyezéséért fizetendő egyszeri Díj; Szellemi Alkotáshoz Fűződő Jogok bármely szabadalom, szerzői jog, védjegy, kereskedelmi név, személyhez fűződő jog, adatbázisjog, know-how, illetve minden egyéb szellemi tulajdonjog az ahhoz kapcsolódó minden üzleti hírnévvel együtt, tekintet nélkül arra, hogy az bejegyzett jog-e vagy sem, bejegyezhető-e vagy sem, hogy létezik-e Magyarországon vagy a világ bármely más részén; Interoute Magyarországon a Szolgáltatásokat az Interoute Magyarország Távközlési Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1087 Budapest, Ciprus u. 2-6; cégjegyzékszám: Cg ; adószám: ) nyújtja kivéve, ha a Megrendelésen ettől eltérő adat szerepel; Interoute Demarkációs Pont az Interoute Hálózat pereme, mely az Interoute Hálózat és az Előfizető Eszközei közötti fizikai vagy logikai kapcsolódást jelenti. Azokon a Helyszíneken, ahol az Interoute CPEket is rendelkezésre bocsát, az Interoute Hálózata és az Előfizető eszközeinek fizikai határa a CPE 3

4 csatlakozási felülete. Azokon a Helyszíneken, ahol az Interoute CPE-ket nem bocsát rendelkezésre, az Interoute Demarkációs Pont az Előfizető bemeneti-kimeneti csatlakozója (port). Interoute Hub az Interoute online eszköze, mely tartalmazza az Előfizetővel kapcsolatos információkat és a szolgáltatási portfóliót; Interoute Hálózat az Interoute, illetve Társult Vállalkozásai tulajdonában álló vagy általuk üzemeltetett száloptikai hírközlési hálózat; Felelősség jelen Szerződésből eredő vagy azzal kapcsolatos szerződésszegésért, megtévesztésért, károkozásért vagy más cselekményért fennálló felelősség, ideértve különösen de nem kizárólagosan a jelen Szerződésben kifejezetten kikötött vagy e Szerződés bármely rendelkezésének érvénytelensége vagy érvényesíthetetlensége okán fennálló felelősséget (a jelen Megállapodásra való minden utalást úgy kell értelmezni, hogy az magában foglal bármely járulékos szerződést is); Licencelt Szoftver az Interoute által az Előfizető számára tárgykód formátumban, bármely Szolgáltatás használata céljából elérhetővé tett számítógépi szoftver; Havidíj az Előfizető által az Interoute által nyújtott szolgáltatásért a Megrendelés szerint fizetendő, havi rendszerességgel felmerülő díjak (abban az esetben, ha a havidíjak egy hónapnál hosszabb időszakra vonatkoznak, ott annak időarányos része); Havi Felülvizsgálati Időszak az Időtartam alatt a naptári hónapnak megfelelő, minden hónap első napján kezdődő időszak; Hálózatkezelő Rendszer az Interoute Hálózat egységes hibakezelő rendszere; Felek az Interoute és az Előfizető; Fél a szövegösszefüggés függvényében az Interoute vagy az Előfizető; Tervezett Szolgáltatáskiesés a Szolgáltatás elérhetőségét érintő bármely szokásos karbantartási vagy fejlesztési munkálat. Helyszín az Előfizető és/vagy az Interoute által használt helyiség, ahol az Előfizető a Szolgáltatás nyújtását igényli vagy ahol Szolgáltatás nyújtásához CPE üzembe helyezése szükséges; Szakmai Szolgáltatási Díjak a Megrendelésen részletezett, az Interoute weboldalán elérhető díjtábla alapján számított szakmai szolgáltatási díjak; Megrendelés az egyes Szolgáltatásokra az Interoute által rendszeresített, mindkét Fél által aláírt és elfogadott megrendelőlap formájában kötött egyéni előfizetői szerződés (a szerződés mindkét Fél által aláírt megrendelésmódosítással vagy megrendelés megújításával együtt); Szolgáltatás Átadásának Időpontja az az időpont, amikor a Szolgáltatást átadják az Előfizetőnek; Megújítási Időtartam a Kezdeti Időtartam lejártával vagy bármely azt követő fordulónappal kezdődő tizenkét (12) hónapos időszak; Szolgáltatásátadási Dokumentum az Interoute által az Előfizető rendelkezésére bocsátott, a Szolgáltatás Előfizető általi használatára amennyiben alkalmazandó, a tesztelésére kész állapotát jelző dokumentum; Szolgáltatások a Megrendelésben jelölt, az Interoute által az Előfizető részére jelen Szerződés alapján nyújtandó elektronikus hírközlési vagy ahhoz kapcsolódó szolgáltatások; Szolgáltatási Kredit az Interoute által a megfelelő Szolgáltatási Szint elérésének elmulasztása esetén jóváírt összeg; Szolgáltatási Szintek a Szolgáltatás minőségére irányadó, a Kiegészítő Feltételekben meghatározott szolgáltatási szintek; Időtartam a Kezdeti Időtartam, illetve ahol alkalmazandó, az 5.1 pont szerinti Megújítási Időtartam; Adók az adóhatóság vagy kormányzati szerv által kivetett bármely adó, illeték vagy bármilyen jellegű egyéb teher, különöesen de nem kizárólagosan az ÁFA (ide nem értve az Interoute társaságot e Szerződés értelmében megillető jövedelmet terhelő adókat, illetékeket és egyéb terheket); ÁFA a Magyarországon alkalmazandó általános forgalmi adó vagy más hasonló, forgalmi típusú vagy tranzakciós adó; Forrásadó a jövedelemforrást terhelő adó összege, amelyet a kifizető köteles a jogosultnak járó 4

5 kifizetésből levonni és azzal az adóhatóság felé elszámolni; valamint Munkanap hétfőtől péntekig bármely nap 9 órától 17 óráig, kivéve a karácsonyt, a húsvéthétfőt vagy más a vonatkozó értesítés joghatósága vagy a vonatkozó tevékenység végrehajtásának helye szerinti jogszabályban meghatározott munkaszüneti napot vagy nemzeti ünnepet. Bármely más nagybetűs kifejezés a Kiegészítő Feltételekben meghatározott jelentés szerint használandó. Eltérő rendelkezés hiányában, bármely dokumentum rendelkezései közötti összeütközés esetén elsősorban a Megrendelésben meghatározott feltételeket, ezt követően az alkalmazandó Kiegészítő Feltételeket, majd jelen általános szerződési feltételeket kell irányadónak tekinteni. 2. A SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSE 2.1 A Szolgáltatás igényléséhez az Előfizetőnek megrendelőlapot kell kitöltenie, mely tartalmazza a Előfizető nevét, egyéb azonosító adatait és elérhetőségét, a Szolgáltatás leírását, a vonatkozó Díjakat, továbbá a Kezdeti Időtartamot. Az Interoute nem köteles elfogadni a megrendelőlapot. 2.2 A megrendelőlap csak az Interoute és az Előfizető általi aláírását követően válik mindkét Félre nézve kötelező erejű, jelen Szerződésben foglalt szerződési feltételek szerinti Megrendeléssé. Mindazonáltal az Interoute fenntartja a jogot, hogy a Megrendelést visszautasítsa, vagy az abban meghatározott egy vagy több Szolgáltatás részleteit (így például az átadás várható időpontját) a 2.3 pontnak megfelelően módosítsa, amennyiben: a) harmadik félnek a Szolgáltatás biztosításához szükséges szolgáltatásának költsége eltér az Interoute Megrendelésben szereplő díjkalkulációban alkalmazott összegtől; és/vagy b) a Szolgáltatás felmérés függvénye, s a felmérés során olyan információra derül fény, amely az Interoute árajánlatának elkészítésekor ismeretlen volt és amely a Szolgáltatás elérhetőségét, teljesítményét, a teljesítési határidőket és/vagy az ajánlatban szereplő Díjakat érintheti. 2.3 Amennyiben az Interoute a 2.2 pont alapján módosítja a Szolgáltatás Megrendelésben szereplő részleteit, arról az Interoute az Előfizetőt értesíti, valamint csak az érintett Szolgáltatásra vonatkozóan új megrendelőlapot küld az Előfizetőnek. Az Előfizető öt (5) Munkanapon belül jogosult elfogadni a módosításokat vagy lemondani az érintett Szolgáltatást. Ha az Előfizető az értesítéstől számított öt (5) Munkanapon belül nem fogadja el a módosított megrendelőlapot, az Interoute fenntartja a jogot az Előfizető írásbeli értesítése mellett az érintett Szolgáltatás Megrendelésből való törlésére, az Előfizető irányában fennálló bárminemű felelősség nélkül. Ha a Megrendelés további Szolgáltatásokat is tartalmaz, azokat a változás nem érinti. 2.4 Az Előfizető megrendelőlapján, megrendelésében (kivéve a Megrendelést, jelen általános szerződési feltételeket vagy a Kiegészítő Feltételeket), levelében vagy az Előfizető által létrehozott vagy kezelt egyéb dokumentumban foglalt feltételek a Szerződés szerint biztosított Szolgáltatás szempontjából érvénytelennek tekintendők, kivéve ha azokat az Interoute írásban elfogadja. 2.5 Az alábbi feltételek vonatkoznak az Interoute Hub Előfizető általi használatára: a) Az Interoute jogosult az Interoute Hubon keresztül érkezett közlések (többek között rendelések) alapján, azokban bízva eljárni, és ezen közléseket további ellenőrzések nélkül az Előfizető által jóváhagyott közlésként kezelni. Ez a rendelkezés arra való tekintet nélkül alkalmazandó, hogy a közlésben szereplő információ valóban helytálló-e vagy a közlés jóváhagyásra-e került. b) Az Előfizető teljes felelősséget vállal az Interoute Hubhoz kapcsolódó felhasználónevek és jelszavak tekintetében. E felhasználóneveket és jelszavakat bizalmasan köteles kezelni, azokhoz kizárólag az Előfizető által felhatalmazott személyek férhetnek hozzá, illetve használhatják azokat. c) Az Interoute nem vállal felelősséget az információ Interoute Hubon keresztül való küldéséből vagy fogadásából eredő vagy azzal kapcsolatos bármely kárért. 3.. A HITELKÉPESSÉG JÓVÁHAGYÁSA, LETÉT 3.1 A megrendelőlap Interoute általi elfogadása a hitelképesség jóváhagyásának függvénye. Az Előfizető vállalja, hogy az Interoute ésszerű kérése szerinti hitelképesség információkat az Interoute rendelkezésére bocsátja. 3.2 Amennyiben: 5

6 a) az Előfizető hitelképesség besorolása nem megfelelő; b) az Előfizető pénzügyi vagy gazdasági helyzetében (az Interoute ésszerű megítélése szerint) lényeges és kedvezőtlen változás állt be; vagy c) az Előfizető elmulasztotta az Interoute-ot megillető esedékes és nem vitatott valamely összeg megfizetését, az Interoute kérheti, hogy az Előfizető három (3) havi (tényleges vagy tervezett) Díjnak megfelelő összegű előlegfizetést, letétet, bankgaranciát teljesítsen, illetve adjon vagy egyéb megfelelő biztosítékot nyújtson az Interoute számára. A letétbe helyezett összeget az Interoute a Díjak és jelen Szerződés alapján fizetendő egyéb összegek megfizetésének biztosítékaként kezeli. Jelen Szerződés megszűnésekor az Interoute a letétből vagy a bankgaranciából kielégítheti az Előfizetővel szemben fennálló, az Előfizető tartozásaiból eredő követelését, míg a fennmaradó egyenleget az Előfizetőnek visszafizeti. Jelen alpont alapján az Előfizető által fizetett letét nem kamatozik, és azt az Interoute a letétre vonatkozó jogszabályokkal összhangban köteles kezelni. 3.3 Az Interoute jogosult írásbeli értesítés útján bármikor az Előfizető vonatkozásában az Interoute által meghatározott összegű hitelkeretet beállítani. Az Előfizető által e hitelkeret feletti összegben igényelt bármely Szolgáltatás biztosításához az Előfizető legalább a hitelkeretet meghaladó összeggel megegyező összeget köteles az Interoute számára előre megfizetni vagy letétbe helyezni. 4. ELŐFIZETŐI KÖTÖTTSÉG IDŐPONTJA ÉS A SZOLGÁLTATÁS ÁTADÁSÁNAK IDŐPONTJA 4.1 Az Interoute köteles ésszerű erőfeszítéseket tenni annak érdekében, hogy a Szolgáltatás Átadásának Időpontja az Előfizetői Kötöttség Időpontjában vagy azelőtt bekövetkezzen. Az Interoute köteles a Szolgáltatást az Előfizetőnek átadni, valamint a Szolgáltatásátadási Dokumentumot az Előfizető rendelkezésére bocsátani. A Szolgáltatásátadási Dokumentumban meg kell jelölni a Szolgáltatás Átadásának Időpontját. 4.2 Az Előfizetőnek a Szolgáltatásátadási Dokumentum kézhezvételét követően öt (5) Munkanap áll rendelkezésére, hogy az Interoute-ot értesítse arról, hogy a teljesítményteszt során a Szolgáltatás valamely lényeges elemében nem felelt meg a vonatkozó Kiegészítő Feltételeknek, továbbá, hogy a meg nem felelést bizonyító eredményeket (amennyiben vannak) az Interoute rendelkezésére bocsássa. 4.3 Ha az Előfizető a 4.2 pont szerinti értesítést küld az Interoute-nak, az Interoute megteszi a Szolgáltatás Kiegészítő Feltételeknek megfelelő biztosításához ésszerű módon szükséges lépéseket. A 4.2 pontban meghatározott eljárást mindaddig kell ismételni, míg a teljesítményteszt sikeresen nem zárul. 4.4 Abban az esetben, ha a Kiegészítő Feltételektől való eltérés vagy meg nem felelés az Előfizető rendszerének, hálózatának vagy az Előfizető egyéb magatartásának vagy mulasztásának tudható be, az Interoute jogosult az ügy kivizsgálása során felmerült ésszerű költségeit az Előfizetőnek kiszámlázni. 4.5 Ha a 4.2 pontban meghatározott határidőn belül az Előfizető nem értesíti az Interoute-ot a meg nem felelésről, úgy kell tekinteni, hogy az Előfizető a Szolgáltatásátadási Dokumentumban meghatározott Szolgáltatás Átadásának Időpontjától a Szolgáltatást elfogadta, és az Interoute megkezdi a számlázást. Jelen Szerződésben foglalt bármely rendelkezés ellenére, ha a Szolgáltatást az Előfizető tesztelésen kívüli célokra használja, azt az adott Szolgáltatás Előfizető általi elfogadásának kell tekinteni. 4.6 Ha a Szolgáltatás Átadásának Időpontja az Előfizető magatartása vagy mulasztása különösen, de nem kizárólagosan az alábbiak miatt késedelmet szenved: a) az Interoute ésszerű kérésének megfelelő információ szolgáltatásának elmulasztása miatt; vagy b) az Előfizető által szolgáltatott szükséges információ hiányos, helytelen és/vagy olvashatatlan; vagy c) az Előfizető nem engedélyezi az Interoute számára a Helyszínhez, az Előfizetői Eszközökhöz vagy Eszközökhöz való hozzáférést az üzembe helyezés vagy teljesítményteszt elvégzése céljából, úgy az Interoute fenntartja a jogot a Díjak felszámításának megkezdésére attól az időponttól kezdve, amikor az Interoute értesítette az Előfizetőt arról, hogy készen áll a Szolgáltatás vagy Szolgáltatások nyújtására, ám azt az Előfizető magatartása vagy mulasztása miatt e pontban meghatározott valamely okból nem tudja megtenni. 5. IDŐTARTAM ÉS MEGSZÜNTETÉS 6

7 5.1 Jelen Szerződés annak mindkét Fél általi aláírásának napján lép hatályba, és a Kezdeti Időtartam vagy azt követően a Megújítási Időtartam lejártáig hatályban marad (kivéve, ha jelen Szerződés rendelkezéseinek megfelelően azt korábban megszüntetik). A Kezdeti Időtartam a Szolgáltatás Átadásának Időpontjában kezdődik. A Kezdeti Időtartam (vagy a Megújítási Időtartam) lejártakor a Megrendelés automatikusan meghosszabbodik a Megújítási Időtartamokra, amíg azt valamelyik Fél hatvan (60) napos felmondási idővel, a Kezdeti Időtartam vagy az azt követő Megújítási Időtartam lejártát megelőzően, a Kezdeti Időtartam vagy az azt követő Megújítási Időtartam végével egyező hatállyal írásban fel nem mondja. 5.2 A másik Félnek küldött, a megszüntetés okát megjelölő írásbeli értesítés útján bármelyik Fél azonnali hatállyal felmondhatja a Szerződést az alábbi események bármelyikének bekövetkezésekor vagy azt követően bármikor: a) A másik Fél beszünteti tevékenységét (akár egészében, akár jelen Szerződés teljesítését érintő részében), fizetésképtelenné válik, vagyonának vagy üzletének részére vagy egészére felszámolóbiztost, végelszámolót, csődbiztost vagy vagyonkezelőt neveznek ki, a hitelezőivel egyezséget köt vagy bármilyen megegyezésre jut, a tartozásai következményeképp hasonló intézkedést tesz vagy szenved el, képtelen az esedékessé váló tartozásait megfizetni, a Félre alkalmazandó jogszabályokkal összhangban bármilyen végzés vagy határozat születik a megszüntetéséről vagy felszámolásáról (kivéve a fizetőképesség biztosítása céljából történő egyesülést vagy átalakulást); b) A másik Fél súlyos szerződésszegése esetén, ha az nem orvosolható, illetve, amennyiben orvosolható, ha a szerződésszegést a vétlen Fél szerződésszegő Félnek küldött írásbeli értesítését követő harminc (30) napon belül nem orvosolják. 5.3 Az Interoute bármely Megrendelés és/vagy e Szerződés és/vagy az Előfizető és az Interoute között létrejött bármely más megállapodás alapján biztosított bármely vagy valamennyi Szolgáltatást azonnali hatállyal, felelősség és kötbérfizetési kötelezettség nélkül megszüntethet az Előfizetőnek küldött írásbeli értesítés útján a megszüntetés okának megjelölésével, amennyiben az Előfizető: a) lényeges elemében helytelen, téves, olvashatatlan vagy hiányos információt szolgáltat az Interoute-nak; b) valószínűsíthetően félrevezeti az Interoute-ot, akadályozza az Interoute szolgáltatásait vagy kárt okoz az Interoute hálózatában, az Eszközökben vagy harmadik fél tulajdonában; c) bármely Megrendelés alapján, jelen Szerződésben meghatározott feltételek szerint esedékes összeget nem fizet meg, illetve fizetési kötelezettségének az Interoute írásbeli felszólítását követő 30 napon belül sem tesz eleget; d) a Szolgáltatások bármelyikét az Elfogadható Használat Szabályzatnak nem megfelelő módon használja vagy ilyen jellegű használatát nem biztosítja; vagy e) a Szolgáltatások bármelyikét csalásra, rosszhiszemű cselekedetre vagy bármely más jogellenes célra használja vagy ilyen célú használatát engedélyezi (vagy az Interoute ésszerű véleménye szerint valószínűsíthetően arra használja vagy azt engedélyezi). 5.4 A Megállapodás megszüntetésére okot adó esetekben az Interoute jogosult az Előfizető értesítése mellett jelen Szerződés és/vagy a Szolgáltatás nyújtásának haladéktalan felfüggesztésére. A felfüggesztési jog gyakorlása az alkalmazandó jog által biztosított keretek között nem érinti az Interoute részére jelen Szerződés alapján járó kifizetésekhez fűződő jogát, sem az Interoute-nak azt a jogát, hogy jelen Szerződést ezt követően megszüntesse. A felfüggesztés időtartama alatt az Interoute biztosítja a jogszabályokban előírt minimális szolgáltatásokat. 5.5 Amennyiben a Szolgáltatás 5.4 pont szerinti felfüggesztésére okot adó körülmény megszűnik, az Interoute az Előfizető kérésére, az Előfizető kérésének kézhezvételétől számított 72 órán belül folytatja a Szolgáltatás nyújtását. Ebben az esetben az Interoute a Szolgáltatások nyújtásának újrakezdéséért ésszerű díjat számíthat fel, s a kérésre az Előfizető köteles azt megfizetni. 6. A SZERZŐDÉS MEGSZÜNTETÉSÉNEK KÖVETKEZMÉNYEI 6.1 A Megrendelés és/vagy jelen Szerződés bármely okból történő megszüntetése vagy megszűnése nem érinti a Felek megszüntetés vagy megszűnés időpontjában megillető jogait és jogorvoslati lehetőségeit, illetve az őket terhelő kötelezettségeket és felelősséget. 6.2 A Szerződés megszüntetésekor vagy megszűnésekor: 7

8 a) az Interoute-ot a megszüntetés időpontjáig megillető minden összeg azonnal esedékessé válik; b) az Előfizető köteles haladéktalanul és megfelelő állapotban visszaszolgáltatni az Interoute-nak minden olyan Eszközt, melyet az Interoute az Előfizetőnek bérbe adott. Az Interoute az Előfizető által vissza nem szolgáltatott Eszköz visszaszerzésével, illetve a sérült vagy hibás állapotban visszaszolgáltatott Eszköz esetén a póteszköz beszerzésével kapcsolatos minden költségét az Előfizetőnek felszámolhatja; valamint c) az Interoute-nak jogában áll a Szolgáltatás vonatkozásában használt, illetve az Interoute által biztosított helyiségben található bármely Előfizetői Eszközt mindaddig visszatartani, míg az Interoute-ot illető valamennyi esedékes összege megfizetésre nem került. Amennyiben az Interoute részére az általa meghatározott ésszerű határidőn belül nem került megfizetésre valamennyi esedékes és/vagy neki fizetendő összeg, az Interoute fenntartja a jogot arra, hogy az őt megillető összegek megtérülése érdekében bármely Előfizetői Eszközt a piaci áron értékesítsen. 6.3 Amennyiben az Előfizető e Szerződést a Szolgáltatás Átadásának Időpontját megelőzően az Interoute szerződésszegésétől vagy a 2.3 pontban meghatározottaktól eltérő okból szünteti meg, vagy azt az Előfizető szerződésszegése miatt az Interoute szünteti meg; az Előfizető köteles (i) az Interoute részére megtéríteni bármely harmadik fél által a Szolgáltatás megszüntetésével összefüggésben megállapított elállási/megszüntetési díjait, (ii) a lemondott Szolgáltatásokért három (3) havi (tényleges vagy tervezett) Díjnak megfelelő összeget fizetni, valamint (iii) amennyiben az Interoute megkezdte az üzembe helyezést, megfizetni az ezzel kapcsolatos Üzembehelyezési Díja(ka)t, feltéve hogy azt nem számolták bele a fent említett, harmadik fél által megállapított díjaiba. Amennyiben az Előfizető e Szerződést az adott Szolgáltatásra meghatározott Szolgáltatás Átadásának Időpontját követően az Interoute szerződésszegésétől eltérő okból szünteti meg, vagy azt az Előfizető szerződésszegése miatt az Interoute szünteti meg; az Előfizető köteles vagy az Interoute részére megtéríteni bármely harmadik fél által a Szolgáltatás megszüntetésével összefüggésben megállapított elállási/megszüntetési díjait vagy a Kezdeti Időtartamból vagy a vonatkozó Megújítási Időtartamból fennmaradó minden egyes hónapra járó (tényleges vagy tervezett) Havidíjak hetvenöt (75) százalékának megfelelő összeget megfizetni amelyik összeg a kettő közül a magasabb. 6.4 Az Előfizető elfogadja, hogy a 6.3 pont szerinti megszüntetési díjak megfelelnek a veszteség valós és előzetesen becsült összegének, és azok nem tekinthetőek kötbérnek. 6.5 A következő szerződéses rendelkezések jelen Szerződés megszüntetését vagy megszűnését követően is hatályban maradnak a tartalmuknál vagy jellegüknél fogva fennmaradó egyéb rendelkezések mellett: Eszköz és hozzáférés, Felelősség és kártalanítás, Kártalanítás szellemi alkotásokkal kapcsolatban, Részleges érvénytelenség, Joglemondás, Értesítések, Titoktartás, Sajtóközlemények, Társult Vállalkozások megrendelései, Harmadik feleket megillető jogok, Irányadó jog és joghatóság. 7. DÍJAK ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK 7.1 Amennyiben a Megrendelés másként nem rendelkezik, a) az Interoute a Megrendelés hatályossá válásakor számlázza ki az üzembe helyezési díjat és minden egyéb egyszeri Díjat. b) A rendszeres Díjakat az Interoute a Szolgáltatás Átadásának Időpontjától kezdődően, havonta előre számlázza ki. c) Az (a) és (b) pontokban foglalt díjakon kívüli egyéb Díjakat az Interoute azok felmerülésekor számlázza ki. d) Az Előfizető minden Díjat a vonatkozó számla keltétől számított harminc (30) napon belül köteles megfizetni. Az Interoute az alkalmazandó jogszabályokkal összhangban biztosítja Díjakat részletező számlamelléklete(ke)t. 7.2 Az Interoute fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatás Átadásának Időpontjától számított tizenkét (12) hónap elteltével, majd azt követően évenként felülvizsgálja a Díjakat, s az Európai Unió 25 tagországának (EU-25) a megelőző tizenkét (12) hónapra vonatkozó harmonizált fogyasztói árindexével (HICP) összhangban azokat megemelje. 7.3 A Díjakat euróban vagy a Megrendelésben meghatározottak szerint, az árfolyamváltás költségeitől, banki díjaktól, forrásadótól és egyéb levonásoktól mentes formában kell megfizetni. Az alkalmazandó 8

9 jog által megkívánt levonásnak vagy forrásadónak megfelelő mértékben az Előfizető köteles a kifizetés összegét úgy megnövelni, hogy ezáltal biztosítsa azt, hogy az Interoute megkapja azt az összeget, amelyet a szükséges levonások és forrásadó nélkül kapott volna. 7.4 Az Interoute a számlázott és meg nem fizetett összegekre havi másfél százalékos (1,5%) amennyiben ennél alacsonyabb, az alkalmazandó jog szerint megengedhető legmagasabb kamatláb szerint további szolgáltatási díjat terhelhet rá (az ítéletet megelőzően vagy azt követően), az adott számla szerinti kifizetés esedékességének időpontjától (azt nem beleszámítva) a számla szerinti összeg teljes megfizetésének időpontjáig. A fenti díj napról-napra halmozódik, és felszólításra fizetendő. 7.5 Amennyiben az Előfizető jóhiszeműen vitatja a számlán szereplő Díjak bármely részét, az Előfizető a számlán szereplő összeg nem vitatott részét az esedékesség napján köteles teljes mértékben megfizetni, a vitatott összegre vonatkozóan pedig bizonyítékkal alátámasztott igényt köteles benyújtani. A bizonyítékkal alátámasztott igénynek minimálisan rögzítenie kell a vitatott összeget, a vita okát, illetve rendelkezésre kell bocsátani az annak alátámasztásához ésszerűen szükséges bizonyítékot. A Felek kötelesek jóhiszemű tárgyalást folytatni a vita megoldása érdekében, azzal, hogy amennyiben a vitát nem sikerül a számla keltétől számított harminc (30) napon belül rendezni, bármely Fél jogi eljárást kezdeményezhet. Ha az Előfizető bizonyítékkal alátámasztott igényét nem nyújtja be a számla esedékességének időpontját megelőzően, az Előfizető lemond a számla vitatásának jogáról. 8. ADÓK 8.1 Jelen Szerződés alapján fizetendő Díjak és egyéb díjazások nem tartalmazzák az ÁFA-t vagy más hasonló közvetett vagy forgalmi adót. Ha az Interoute ÁFA vagy más hasonló fogyasztási adó felszámítására köteles, azt hozzá kell adni a megegyezés szerinti árhoz (ha a díjakat már kiszámlázták, akkor külön számlán) és az Előfizetőnek azt a Díjon felül kell megfizetnie. 8.2 Amennyiben a jelen Szerződés szerinti kifizetések esetében forrásadót kell alkalmazni, az Előfizető levonhatja az alkalmazandó jog által előírt összeget, de a 7.3 pontnak megfelelően további összeget kell fizetnie, illetve a kifizetés előtt értesítenie kell az Interoute-ot a forrásadó megfizetésének szükségességéről. A Felek vállalják, hogy (amennyiben lehetséges) együttműködnek a forrásadó összegének minimalizálása érdekében, és (amennyiben alkalmazandó) a vonatkozó kettős adózás elkerülését célzó egyezmények szerinti előzetes engedély iránti kérelmet nyújtanak be az illetékes adóhatóságokhoz a forrásadó mértékének csökkentése vagy teljes mértékben történő mentesítése érdekében. Bármely esetben, az Előfizető vállalja, hogy az adóhatóság felé megfelelő időben elszámol a forrásadóval. 8.3 Egyik Fél sem felel a másik Fél jövedelemalapú adójáért (ideértve a tőkével való rendelkezésből származó nyereséget). 8.4 A Szolgáltatások használatából eredő bármely más adó vagy egyéb teher (beleértve a helyi nyereségadókat), amennyiben alkalmazandó, az Előfizetőt terhelik, és az Interoute fenntartja a jogot arra, hogy ezek megfizetését az Előfizetőre terhelje. 8.5 A jelen Szerződés alapján eszközölt egyes tranzakciók dokumentációjához kapcsolódó bármely illeték, regisztrációs adó vagy egyéb adó az Előfizetőt terheli. 9. SZOLGÁLTATÁSI SZINTEK ÉS SZOLGÁLTATÁSI KREDITEK 9.1 Az Interoute a Kiegészítő Feltételekben meghatározott Szolgáltatási Szinteknek megfelelően köteles biztosítani a Szolgáltatást. 9.2 A Szolgáltatási Szintektől való eltérés esetén az Előfizető egyedüli és kizárólagos jogorvoslati lehetősége a Kiegészítő Feltételekben meghatározott Szolgáltatási Kredit. Az Előfizető kijelenti, hogy a Kiegészítő Feltételek alapján biztosított összeg az összes veszteségét illető ésszerű előzetes becslés, és az Interoute-ot nem terheli további felelősség a Szolgáltatási Szintek nem teljesítéséért. Az Előfizető ugyanabból az eseményből eredő meg nem felelés esetén csak egy alkalommal érvényesítheti igényét. 9.3 Az igényeket (követeléseket) csak megfelelően alátámsztott igény (követelés) alapján lehet kifizetni, feltéve, hogy az Előfizető a Szerződés alapján az Interoute-ot megillető valamennyi összeget megfizetett; az Előfizetőt megillető egyenleget át kell vinni a következő számlázási időszakra. 9.4 Amennyiben az Előfizetőnek Szolgáltatási Kredit jár, az Interoute az Előfizető kérésére kreditértesítőt állít ki. Az Előfizető nem jogosult Szolgáltatási Kreditre az igény vonatkozásában, ha az Interoute a kredit esedékessége szerinti hónap végét követő huszonegy (21) napon belül nem kapta meg az írásbeli értesítést az igényről. Az Előfizetőnek bizonyítékkal alátámasztott igényt kell 9

10 benyújtania, melyben rögzítenie kell az igény okát, illetve rendelkezésre kell bocsátani az igény alátámasztásához ésszerűen szükséges bizonyítékot. A Szolgáltatási Kreditek havi rendszerességgel kerülnek elszámolásra és jóváírásra az Előfizető részére. 9.5 A Szolgáltatás első Havi Felülvizsgálati Időszakában a Szolgáltatási Kreditek számításához alkalmazott Szolgáltatási Szinteket és Díjakat időarányosan, a Szolgáltatás Átadásának Időpontjától az első Havi Felülvizsgálati Időszak végéig kell számítani. Ha a Szolgáltatás a Havi Felülvizsgálati Időszak alatt kerül lemondásra, az adott Havi Felülvizsgálati Időszak vonatkozásában nem jár Szolgáltatási Kredit. 9.6 Az Interoute nem fizet Szolgáltatási Kreditet az Előfizetőnek, ha a Szolgáltatási Szintnek való meg nem felelés az alábbi okok valamelyikére vezethető vissza: a) Az Előfizető, illetve alkalmazottainak, képviselőinek vagy alvállalkozóinak hibája vagy gondatlansága miatt; b) Az Előfizető nem tesz eleget a jelen Szerződésben foglalt feltételeknek; c) A vis major 20. pontban meghatározott bármely esete esetén; d) Az Interoute kérése ellenére az Előfizető nem biztosítja az Eszközhöz vagy az Előfizetői Eszközhöz és/vagy a Helyszínhez a szükséges hozzáférést az Interoute részére; e) A Tervezett Szolgáltatáskiesés ideje alatti karbantartás; f) Az Interoute Demarkációs Pont Előfizető oldalán csatlakoztatott eszközben bekövetkező vagy azzal kapcsolatos hiba vagy bármely más probléma; Például: Előfizetői LAN; g) A működő Szolgáltatás Előfizető által kért módosítása vagy fejlesztése eredményeként fellépő bármilyen kiesése vagy romlása; h) A tengeralatti kábelek meghibásodása vagy megszakadása; vagy i) Az Előfizetői Eszközökhöz alkatrész biztosításának elmulasztása; vagy j) Az Előfizető által biztosított szoftver meghibásodása, ideértve az Előfizető által biztosított szoftver leállítási vagy betöltési hibáját; k) Az Interoute közvetlen ellenőrzésén kívül eső DNS problémák; Például minden olyan eset, amikor a domént nem az Interoute kezeli saját DNS-szerverein. 10. ÜZEMELTETÉS ÉS KARBANTARTÁS 10.1 Az Interoute Hálózat épségét károsító, illetve az Interoute Hálózatát egyébként károsító vagy megszakító körülmény felmerülése esetén az Interoute Rendkívüli Karbantartást kezdeményez és koordinál, amely keretében a Szolgáltatás egészének vagy bármely részének lekapcsolására is sor kerülhet. A vészhelyzetek kivételével az Interoute köteles előzetesen értesíteni az Előfizetőt a Rendkívüli Karbantartáshoz kapcsolódó munkálatokról Alkalmanként tervezett karbantartási munkálatokra kerül sor, melyek befolyásolhatják az Előfizetőnek nyújtott Szolgáltatást. Az Interoute az ésszerű lehetőségek szerint köteles 10 (tíz) nappal (vagy szükség estén rövidebb idővel) előre írásban értesíteni az Előfizetőt a tervezett karbantartási munkálatok időpontjáról és tartamáról, amennyiben az ilyen munkálatok Tervezett Szolgáltatáskiesést okoznak vagy okozhatnak Az Interoute minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy az Interoute Hálózatot érintő Tervezett Szolgáltatáskiesésekre hétfőtől vasárnapig a greenwichi középidő szerint este 11 óra és reggel 5 óra között kerüljön sor Az Interoute Ügyfélszolgálata minden tőle telhetőt megtesz az Előfizető tájékoztatása érdekében, amennyiben az Előfizetőt érintő Szolgáltatás kiesést tapasztal. Ilyen jellegű tájékoztatásra heti 7 (hét) napon keresztül, napi 24 (huszonnégy) órában kerülhet sor. Az Interoute minden tőle telhetőt megtesz, hogy az Előfizetőt a Szolgáltatást érintő bármely kimaradásról a megszakadás első észlelését követő 2 (két) órán belül tájékoztassa. 11. JOGSZABÁLYI MEGFELELÉS 11.1 Az Előfizető köteles beszerezni minden olyan engedélyt, jóváhagyást és hozzájárulást köztük ingatlan használati hozzájárulást, amely bármilyen hatóság vagy más állami szerv vonatkozó rendelkezése alapján a Szolgáltatások igénybevételéhez szükséges. Az Előfizető köteles a 10

11 Szolgáltatásokat a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és az illetékes hatóságok előírásaival összhangban használni A Felek tisztában vannak a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok különösen az elektronikus hírközlésről szóló évi C. törvény és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény szerinti kötelezettségeikkel, és ezúton vállalják, hogy ezen jogszabályi kötelezettségeiknek eleget tesznek, és minden ésszerűen elvárható segítséget megadnak egymás számára ezen jogszabályi kötelezettségeik teljesítése érdekében. Az Előfizető tudomásul veszi, hogy az Interoute a jelen Szerződés szerinti kötelezettségei teljesítése során a vonatkozó jogszabályokkal összhangban (különösen az elektronikus hírközlésről szóló évi C. törvény és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény) személyes adatokat kezelhet. Az Előfizetőtől beszerzett személyes adatok tekintetében az Előfizető, amennyiben az a vonatkozó jogszabály szerint szükséges, az Interoute általi adatkezeléshez ezúton hozzájárul, illetve vállalja, hogy beszerezi valamennyi érintett adatalany hozzájárulását. Az Interoute a vonatkozó jogszabályok szerint részletes tájékoztatást ad a személyes adatok kezelésével így az adatkezelés céljával, az adatkezelésre jogosult személyekkel, valamint az adatalanyok jogaival és a rendelkezésükre álló jogorvoslati lehetőségekkel kapcsolatban. A Felek kötelesek mindenkor megfelelő technikai és szervezési biztonsági intézkedéseket tenni a személyes adatok jogosulatlan és jogszerűtlen kezelésének, elvesztésének, megsemmisülésének megakadályozása céljából Az Előfizető köteles a Szolgáltatásokat mindenkor az Interoute Elfogadható Használat Szabályzatával összhangban igénybevenni A Felek kötelesek a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek eleget tenni a Szolgáltatások nyújtása és igénybevétele során Tekintettel arra, hogy a jelen általános szerződési feltételek kizárólag üzleti (céges) Előfizetőkre vonatkoznak és a jelen Szerződés az Interoute és egy üzleti (céges) Előfizető között jött létre, a Felek a vonatkozó jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben közös megegyezéssel eltérnek a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseitől és/vagy kizárják azok alkalmazhatóságát a jelen Szerződésben foglaltak szerint. Így különösen a Felek közös megegyezéssel és az irányadó jog által megengedett legteljesebb mértékben kifejezetten kizárják a vonatkozó jogszabályok azon rendelkezéseit, amelyek az Interoute számára bármilyen kötelezettséget, kötelezettségvállalást, felelősséget és/vagy díjfizetési, kötbérfizetési, kártérítési, kártalanítási, vagy bármilyen más fizetési kötelezettséget állapítanak meg. 12. SZOFTVER 12.1 Amennyiben az Előfizető Licencelt Szoftver használatára tart igényt a Szolgáltatások igénybevétele céljából, az Előfizető nem kizárólagos és nem átruházható felhasználási engedélyt szerez arra, hogy az Időtartam alatt a Licencelt Szoftvert kizárólag belső célokra és a Szolgáltatások igénybevételéhez szükséges mértékben használja. Amennyiben a Licencelt Szoftver harmadik fél szolgáltatótól származik, a felhasználási engedélyre az adott szoftver részét képező szoftverlicenc vonatkozó feltételei alkalmazandók Az Előfizető: a) nem jogosult a Licencelt Szoftver (illetve azon alapuló származékos vagy továbbfejlesztett művek) tulajdonjogának megszerzésére vagy ilyen követelés előterjesztésére; b) nem jogosult a Licencelt Szoftverről másolatot készíteni kivéve, ha ahhoz az Interoute írásban hozzájárult és az a vonatkozó szoftverlicenc feltételeivel összhagban áll; c) nem jogosult a Licencelt Szoftver visszafejtésére, visszafordítására vagy szétbontására az alkalmazandó jog által megengedett esetek kivételével; d) nem jogosult a Licencelt Szoftver értékesítésére, bérbe adására, licencbe vagy allicencbe adására; e) nem jogosult a Licencelt Szoftver alapján származékos vagy más szoftver létrehozására, írására vagy kifejlesztésére; vagy f) nem sérti meg a vonatkozó szoftverlicencben foglaltakat. Az Előfizető kötelezettséget vállal arra, hogy minden tőle telhetőt megtesz a fentiek mások általi betartatása érdekében. 13. ESZKÖZ ÉS HOZZÁFÉRÉS 11

12 13.1 A Szolgáltatások nyújtásának lehetővé tétele érdekében az Interoute előírhatja Eszköz elhelyezését az Előfizetői Területen. A jelen Szerződés rendelkezései szerint az Előfizető hozzájárul ahhoz, hogy az Interoute az Előfizetői Területen ilyen Eszközt helyezzen el, telepítsen és üzemeltessen, valamint heti hét napon és napi huszonnégy órában ésszerű mértékben biztosítja, hogy az Interoute és annak munkavállalói, képviselői és ügynökei az Interoute Hálózaton keresztül vagy más módon az Eszközhöz hozzáférjenek a Felek által meghatározott hozzáférési szabályok szerint Az Előfizető köteles ésszerű és megfelelő környezeti feltételeket biztosítani az Eszköz számára (ideértve többek között az időjárással szembeni védelmet, biztonságot, tápellátást, pótgenerátort, szellőztetést, fűtést és hűtést). Amennyiben az Előfizető az Eszköz tápellátásának ideiglenes lekapcsolására tart igényt, az Előfizető a vészhelyzet esetét kivéve köteles az Interoute részére legalább 14 (tizennégy) nappal előre értesítést küldeni és minden tőle telhetőt megtenni a lekapcsolás időtartamának minimalizálása érdekében. Az Interoute nem vállal felelősséget a Szolgáltatások jelen pont szerinti megszakadása tekintetében Az Előfizető nem jogosult (a) az Interoute előzetes írásbeli hozzájárulása hiányában az Előfizetői Területen elhelyezett Eszközöket kicserélni, (b) az Interoute előzetes írásbeli hozzájárulása hiányában azokat módosítani, megváltoztatni, vagy azokhoz kapcsolódni, valamint (c) azokról a jelen Szerződés rendelkezéseitől eltérő módon lekapcsolódni Amennyiben a Megrendelés alapján az Előfizető nem szerzi meg az Eszköz tulajdonjogát, az Interoute által a jelen Szerződés alapján nyújtott Eszköz minden esetben az Interoute vagy az Interoute megbízottja tulajdonát képezik (ha az Eszközt az Interoute valamely megbízottja nyújtja), az Előfizető pedig köteles üzletileg ésszerű erőfeszítéseket tenni annak megakadályozása céljából, hogy harmadik felek bármilyen igényt érvényesítsenek az Eszközzel kapcsolatban Amennyiben az Előfizető a jelen Szerződés alapján nem szerzte meg az Eszköz tulajdonjogát, az Előfizető a jelen Szerződés megszűntetése vagy megszűnése esetén köteles az Interoute vagy az Interoute megbízottja számára díjmentes és ésszerű mértékű hozzáférést biztosítani a területéhez az Eszköz elszállítása céljából. 14. JOGOSULTSÁGOK 14.1 jelen Szerződésben kifejezetten rögzítetteken túlmenően a jelen Szerződés rendelkezései alapján a Előfizető nem szerez: a) a Szolgáltatás igénybevételével kapcsolatban az Interoute vagy az Előfizető által használt bármilyen berendezés, rendszer, vagy módszer tekintetében szabadalmat, illetve más Szellemi Alkotáshoz fűződő jogot vagy felhasználási engedélyt; vagy b) az Eszköz vagy más dolog így az Interoute Hálózat tekintetében tulajdonjogot vagy más hasonló jogosultságot vagy zálogjogot A jelen Szerződésben rögzített jogosultságok és kötelezettségek tisztán kötelmi jellegűek. A jelen Szerződés rendelkezései alapján az Előfizető nem szerez tulajdonjogot, illetve bármilyen tulajdonosi vagy birtokosi jogosultságot a Megállapodás tárgyával kapcsolatban. 15. ENGEDMÉNYEZÉS ÉS MEGÚJÍTÁS 15.1 Az alábbi rendelkezések kivételével az Interoute és az Előfizető a másik Fél előzetes írásbeli (indokolatlanul nem visszatartható vagy késleltethető) hozzájárulása hiányában nem jogosult a jelen Szerződésből származó jogokat és kötelezettségeket engedményezni, azokkal kapcsolatban mással szerződést kötni, allicenszbe adni, vagy azokat bármilyen más módon átruházni Az Interoute jogosult a jelen Szerződésből származó jogait és kötelezettségeit a másik Fél előzetes írásbeli hozzájárulása hiányában is bármely Társult Vállalkozására (illetve egyesülés vagy lényegében valamennyi eszköz megszerzése révén azok jogutódjává váló személyre) átruházni a vonatkozó jogszabályi előírások szerint Az Interoute jogosult a jelen Szerződésből származó kötelezettségeieinek teljesítése céljából harmadik féllel vagy valamely Társult Vállalkozásával szerződést kötni, azzal, hogy változatlanul az Interoute tartozik felelősséggel az érintett kötelezettség teljesítésért az Előfizető felé. 16. FELELŐSSÉG ÉS KÁRTALANÍTÁS 16.1 Jelen Szerződés eltérő rendelkezése hiányában az Interoute nem vállal Felelősséget (a) az Előfizető és harmadik fél között a Szolgáltatás igénybevételével létrejövő ügyletek; (b) a Szolgáltatások 12

13 igénybevételével továbbított közlések tartalma, illetve az interneten továbbított bármely más információ vagy tartalom tekintetében Az Interoute az alkalmazandó jog alapján megengedett legteljesebb mértékben kizár minden kifejezett vagy jogszabályon alapuló felelősséget, szavatosságot, továbbá kötelezettségvállalást a Szolgáltatással kapcsolatban; az Interoute különösen nem szavatolja bármely Szolgáltatás megszakítás- vagy hibamentességét, illetve az Előfizetői Eszközzel, vagy az Előfizető hálózatával vagy szolgáltatásaival való hatékony interoperabilitását E rendelkezések helyettesítik a Szolgáltatások tényleges vagy szándékolt nyújtásával, illetve annak késedelmével vagy meghiúsulásával kapcsolatos feltételeket, szavatosságokat és más előírásokat, melyek jelen 16. pont kivételével - az Interoute és az Előfizető viszonyában alkalmazandóak lennének vagy a jelen Szerződésnek a részét képeznék törvényi, illetve jogszabályi előírás alapján vagy más okból, és amelyeket a Felek az alkalmazandó jog által megengedett legteljesebb mértékben ezúton kizárnak (köztük a beleértett feltételeket, szavatolásokat, illetve minőségi megfelelésre, célra való alkalmasságra, illetve ésszerű szakértelem és gondosság alkalmazására vonatkozó egyéb feltételeket) A 16.5 pontban rögzített rendelkezések szerint a Felek nem vállalnak Felelősséget (a) elmaradt bevétellel; (b) tényleges vagy várt haszon elmaradásával; (c) leállási költségekkel; (d) szerződés megkötésének meghiúsulásával; (e) pénz felhasználásának elmaradásával; (f) várt megtakarítás elmaradásával; (g) üzletvesztéssel; (h) lehetőség elmulasztásával; (i) cégérték csökkenéssel; (j) jóhírnéven esett sérelemmel; (k) adatvesztéssel, adatok károsodásával; vagy (l) bármilyen közvetett vagy következményes veszteséggel kapcsolatban, és ezen Felelősség kizárásra kerül az irányadó jog alapján megengedett legteljesebb mértékben függetlenül attól, hogy az előrelátható, ismert, előre tudott volt-e. Az egyértelműség érdekében a Felek rögzítik, hogy a 16.4 pont (a) (l) pontjaiban rögzített rendelkezések közvetlen, közvetett, következményes és egyéb veszteségek esetén egyaránt alkalmazandók A jelen 16. pontban rögzített rendelkezések nem zárják ki és nem korlátozzák az Előfizető arra irányuló Felelősségét, hogy: a) a Díjakat megfizesse és/vagy b) az Előfizető, annak munkavállalói, vagy megbízottai által szándékosan vagy gondatlanul megrongált materiális eszközt kijavítsa (vagy a kijavítás ésszerűtlensége esetén kicserélje) Az irányadó Kiegészítő Feltételek kifejezett eltérő rendelkezése hiányában és a 16.5, 16.7, 16.8 és 16.9 pontban rögzített rendelkezések figyelembevételével a Felek jelen Szerződéssel összefüggő követelésért, veszteségért, kiadásért és kárért való felelősségének mértéke nem haladhatja meg a káresemény bekövetkezését közvetlenül megelőző tizenkét hónapra vonatkozóan az Előfizető által az Interoute részére fizetendő Díjak összegét. A Szolgáltatásokat kevesebb mint 12 (tizenkettő) hónapja történő nyújtása esetén a felelősség mértéke nem haladhatja meg a 12 (tizenkettő) hónap időtartamra fizetendő Díjak becsült összegét. A jelen 16.6 pont szerinti felelősség mértéke egyetlen káresemény, vagy kapcsolódó káresemények tekintetében nem haladhatja meg a EUR összeget, illetve bármely 12 (tizenkettő) hónapos időszak során bekövetkezett összes káresemény tekintetében nem haladhatja meg az EUR összeget A Felelősség 16.6 pont szerinti korlátozása egyaránt kiterjed a jelen Szerződésben kifejezetten rögzített Felelősségre és a jelen Szerződés bármely rendelkezésének érvénytelensége vagy érvényesíthetetlensége következtében felmerülő Felelősségre A jelen Szerződésben rögzített rendelkezések nem zárják ki és nem korlátozzák a Felek Felelősségét az alábbiakkal kapcsolatban: a) csalás vagy csalárd megtévesztés; b) halál vagy személyi sérülés; c) a szellemi alkotásokkal összefüggő 18. pont szerinti kártalanítás; vagy d) az irányadó jog alapján nem kizárható és nem korlátozható Felelősségi formák Az Előfizető köteles mentesíteni és kimenteni az Interoute-ot a jelen Szerződéssel összefüggő minden olyan igénnyel, veszteséggel, költséggel, kárral, kártérítéssel, kiadással, bírsággal (beleértve minden felmerülő és/vagy az Interoute-ra kiszabott jogi költséget), eljárással, követeléssel, keresettel kapcsolatban, ideértve harmadik fél által az Interoute-tal szemben érvényesített követeléseket vagy 13

14 követelésekkel fenyegetéseket, melyek az Előfizető tartalmai, a Szolgáltatások Előfizető általi használatából, vagy az Előfizető, illetve annak ügyfele(i) és/vagy megbízottai szándékos vagy gondatlan cselekményeivel vagy mulasztásaival kapcsolatosak. Az Előfizető köteles továbbá saját költségén az Interoute-ot teljes jogkörrel meghatalmazni, a tőle telhető valamennyi szükséges információval és segítséggel ellátni bármely ilyen jellegű követeléssel kapcsolatos védekezés, egyezség vagy megállapodás céljából Az Előfizető köteles minden tőle telhetőt megtenni a jelen Szerződésből származó veszteségek mérséklése érdekében. 17. A SZERZŐDÉS TELJESSÉGE A jelen Szerződés tartalmazza a Felek között a Szerződés tárgyában létrejött valamennyi feltételt és hatályon kívül helyezi a Felek között a tárggyal kapcsolatban korábban akár szóban, akár írásban létrejött valamennyi megállapodást és egyezséget. A jelen Szerződés megkötésekor a jelen Szerződésben kifejezetten rögzítetteken túlmenően az Előfizető nem támaszkodik más személyek (a másik Fél vagy mások) (akár gondatlanságból vagy jóhiszeműen tett) nyilatkozataira, kijelentéseire, szavatosságvállalásaira, vagy állítására, és e tekintetben jogorvoslatra nem jogosult. A jelen Szerződés aláírását megelőzően a Felek közötti tárgyalások során szóban vagy írásban tett kijelentéseiből, vállalásaiból és ígéreteiből a jelen Szerződés kifejezett rendelkezése hiányában a Felekre nézve semmilyen kötelezettség nem származik, az Interoute pedig a jelen Szerződésben kifejezetten rögzítetteken túlmenően semmilyen Felelősséggel nem tartozik az Előfizető felé. 18. KÁRTALANÍTÁS SZELLEMI ALKOTÁSOKKAL KAPCSOLATBAN 18.1 A Felek kötelesek a másik Felet a Szellemi Alkotáshoz fűződő jog tényleges vagy állítólagos megsértése alapján érvényesített vagy kezdeményezett követelések, peres és egyéb eljárások alól mentesíteni, feltéve, hogy a mentesítésre kötelezett Félnek haladéktalanul írásbeli értesítést adnak az adott követelésről, valamint az adott követeléssel szembeni védekezés terén a kötelezett Fél meghatalmazottként, a szükséges információk és támogatás birtokában jogosult eljárni Az Interoute (kifejezett hozzájárulása hiányában) nem vállal felelősséget semmilyen állítólagos jogsértéssel kapcsolatban, amely alapja a Szolgáltatás bármely más, nem az Interoute által nyújtott termékkel kombinált értékesítése vagy igénybevétele Az Interoute az általa végrehajtott módosításoktól és változtatások kivételével nem vállal felelősséget az Interoute által nyújtott Szolgáltatások Előfizető vagy annak megbízottai által jogosulatlanul végrehajtott módosításai és változtatásai tekintetében. 19. BIZTOSÍTÁS 19.1 A jelen Szerződés teljesítése során mindkét Fél köteles a vonatkozó jogszabályok alapján előírt és az adott régióban hasonló területen működő prudens vállalkozás által rendszerint fenntartott biztosításnak megfelelő biztosítást fenntartani valamely jóhírű biztosítótársaságnál. A biztosítási összegnek fedeznie kell az érintett Fél jelen Szerződés szerinti felelősségét Az Eszköz vonatkozásában az Előfizető köteles az Előfizetői Területen elhelyezett Eszközök tekintetében saját költségére bármilyen okból bekövetkező (de nem az Interoute vagy annak megbízottai által okozott) elvesztés, lopás, kár és megsemmisülés elleni biztosítási szerződést kötni valamely jóhírű biztosítónál, és a biztosítási szerződést a jelen Szerződés időtartama alatt hatályában fenntartani, azzal, hogy a biztosítási összeg nem lehet kevesebb, mint az Eszköz teljes csereértéke. Az ilyen Eszközzel összefüggő kockázatot mindenkor az Előfizető viseli A másik Fél kérésére a Felek kötelesek az igénylő Fél által ésszerű mértékben megkívánt dokumentumok másolati példányával bizonyítani, hogy a jelen Szerződés rendelkezéseinek eleget tesznek. 20. VIS MAIOR Nem minősül a jelen Szerződés szerinti kötelezettségek megszegésének, ha és amennyiben valamely Fél bármely kötelezettségét természeti csapás, polgárháború, felkelés vagy zavargás, tűzvész, árvíz, robbanás, földrengés, munkavégzés beszüntetését okozó munkaügyi vita, vészhelyzet, hatósági cselekmény vagy mulasztás miatt, illetve valamely eszköz, adat, vagy anyag szállítóktól történő beszerzésére irányuló ésszerű erőfeszítések kudarca, mélytengeri kábelek sérülése vagy megszakadása, illetve az érintett Fél ésszerű irányításán kívül álló más körülmény ( Vis Maior Esemény ) következtében nem, vagy késedelmesen teljesíti, feltéve, hogy az adott Vis Maior 14

15 Eseményt nem az érintett Fél gondatlansága okozta, és az érintett Fél írásban értesítette a másik Felet a Vis Maior Eseményről. A Vis Maior Eseményre hivatkozó Fél köteles ésszerű erőfeszítéseket tenni a Vis Maior Esemény elkerülése, illetve annak következményeinek enyhítése céljából. Vis Maior Esemény bekövetkezése esetén a teljesítési határidő a Vis Maior Esemény miatt bekövetkezett késedelem vagy teljesítésre való képtelenség időtartamával meghosszabbodik. Az egy hónapot meghaladó időtartamú Vis Maior Esemény esetén a másik Fél jogosult a jelen Szerződés felmondani. 21. RÉSZLEGES ÉRVÉNYTELENSÉG Amennyiben a jelen Szerződés bármely rendelkezését valamely választottbíróság, bíróság, vagy hatóság érvénytelennek, vagy érvényesíthetetlennek minősíti az érintett rendelkezést az irányadó jog által megengedett mértékben a jelen Szerződésből töröltnek kell tekinteni azzal, hogy a fennmaradó rendelkezések változatlanul és teljes mértékben hatályban maradnak. 22. JOGLEMONDÁS Nem értelmezhető a szerződésszegés esetén a Feleket megillető jogokról való lemondásként az a tény, ha az egyik Fél a másik Fél szerződésszegése esetén egy vagy több alkalommal eltekint a jelen Szerződés rendelkezéseinek vagy az adott Felet szerződésszegés esetén megillető jogok érvényesítésétől. 23. ÉRTESITÉSEK A jelen Szerződés tekintetében adott értesítéseket írásban, valamely meghatalmazott képviselő aláírásával ellátva kell megtenni és személyesen, ajánlott postai küldeményként, futár útján, vagy faxon kell kézbesíteni a másik Fél székhelyére, vagy a másik Fél által írásbeli értesítésben meghatározott más címre. A szerződésszegéssel összefüggő jogvitát vagy felmondást nem érintő értesítések elektronikus úton is elküldhetők a Megrendelésben vagy az Előfizető által az Interoute Hub felületen megadott címre. Az ilyen értesítéseket, követeléseket és egyéb közléseket az alábbiak szerint kell kézbesítettnek tekinteni: 24. MÓDOSÍTÁS a) személyes kézbesítés esetén a kézbesítés időpontjában; b) postai kézbesítés esetén a feladást követő hetedik napon; c) futárszolgálattal történő kézbesítés esetén a futárszolgálat nyilvántartásában szereplő aláírás keltének időpontjában; d) ajánlott küldeményként történő kézbesítés esetén a feladást követő hetedik napon; e) fax útján történő kézbesítés esetén, a sikeres továbbítás visszaigazolásán szereplő napon; f) légipostával történő kézbesítés esetén a feladást követő hetedik napon; vagy g) elektronikus kézbesítés esetén a címzett fél által küldött kézbesítési igazolás küldő félhez történő megérkezésének napján, illetve ilyen kézbesítési igazlás hiányában az elektronikus küldemény elküldésére irányuló második kísérletet követő napon (az első és a második elküldési kísérlet között legalább 5 napnak kell eltelnie). A jelen Szerződés és annak rendelkezései kizárólag a Felek meghatalmazott képviselői által aláírt írásbeli megállapodás útján módosíthatók. Az Interoute jogosult a Szerződést egyoldalúan, a jelen Szerződés és az irányadó jogszabályok rendelkezései szerint módosítani. 25. TITOKTARTÁS 25.1 A Felek kötelesek bizalmasan kezelni a másik Féltől a jelen Szerződés szerint vagy azzal összefüggésben kapott minden információt (köztük a jelen Szerződés rendelkezéseit) és dokumentációt, köztük (többek között) az üzleti vagy kereskedelmi titkokra, eljárásokra, knowhow-ra, vagy a másik Fél által gazdasági tevékenysége során használt módszerekre vonatkozó információkat ( Bizalmas Információ ). A másik Fél jelen Szerződés szerinti jogainak és érdekeinek védelme céljából a Felek kizárólag azon saját munkavállalóik, illetve Társult Vállalkozásaik azon munkavállalói számára tehetik közzé a másik Félre vonatkozó Bizalmas Információkat, akiknek a jelen Szerződés teljesítése céljából szükséges ismerniük az adott Bizalmas Információkat. A Felek kötelesek a saját hasonló információik védelme érdekében tanúsított gondossággal eljárni annak megakadályozása érdekében, hogy a másik Fél Bizalmas Információit harmadik fél megismerje A Felek kizárólag a jelen Szerződés szerinti kötelezettségeik teljesítése és jogaik érvényesítése céljából, 15

16 a jelen Szerződés alapján megengedett módon jogosultak a másik Félre vonatkozó Bizalmas Információkat felhasználni, és a másik Fél meghatalmazott képviselőjének írásbeli hozzájárulása hiányában nem jogosultak a Bizalmas Információkról másolatot készíteni, vagy azokat harmadik fél részére közzétenni. A Felek jogosultak azonban a jelen Szerződést megfelelő titoktartási kötelezettségek alkalmazása mellett (a jelen Szerződéssel összefüggésben támogatást nyújtó és más) munkavállalóik, Társult Vállalkozásaik, szakmai tanácsadóik, megbízottaik és képviselőik részére közzétenni Az e pontban rögzített rendelkezések nem vonatkoznak azokra a Bizalmas Információkra, amelyek tekintetében a Bizalmas Információkat megismerő Fél az Bizalmas Információt közzétevő Fél számára kielégítő mértékben bizonyítani tudja, hogy: a) a közzététel időpontjában már (titoktartási kötelezettség nélkül) ismert volt a Bizalmas Információkat megismerő Fél előtt; b) a közzététel időpontját követően a Bizalmas Információkat megismerő Fél a Bizalmas Információ tekintetében titoktartási kötelezettség hatálya alá nem tartozó független harmadik féltől jóhiszeműen eljárva szerezte meg a Bizalmas Információt; c) a közzététel időpontjában teljes mértékben köztudomású volt, vagy a Bizalmas Információkat megismerő Fél gondatlanságától illetve a jelen vagy más Szerződésben rögzített korlátozások Bizalmas Információkat megismerő Fél általi megsértésétől eltérő más okból köztudomásúvá vált; d) azt a Bizalmas Információkat megismerő Fél vagy annak megbízottja függetlenül, a Bizalmas Információhoz való hozzáférés nélkül dolgozta ki; e) a közzétételt jogszabály, bíróság, elismert tőzsde, állami szerv, vagy más hatóság írja elő, amely esetben a Bizalmas Információkat megismerő Fél köteles ésszerű erőfeszítéseket tenni annak érdekében, hogy a másik Féllel a közzététellel kapcsolatban egyeztessen, és annak ésszerű elvárásait figyelembe vegye; vagy f) a közzététel tekintetében írásbeli hozzájárulást szerzett be. 26. SAJTÓKÖZLEMÉNYEK 26.1 Egyik Fél sem jogosult a másik Fél előzetes írásbeli hozzájárulása hiányában a jelen Szerződés létrejöttével vagy tárgyával kapcsolatban nyilvános bejelentést tenni, vagy sajtó- vagy más közleményt kiadni, azzal, hogy a szükséges hozzájárulást a másik Fél indokolatlanul nem tagadhatja meg és nem késleltetheti A fenti 26.1 pont rendelkezéseitől eltérően az Interoute jogosult az Előfizető nevét marketinganyagaiban így honlapján, leendő előfizetőkkel való kapcsolattartása során és más módon feltüntetni. 27. HARMADIK FELEKET MEGILLETŐ JOGOK A jelen Szerződés rendelkezései harmadik fél vonatkozásában jogokat és kötelezettségeket nem keletkeztetnek. 28. IRÁNYADÓ JOG ÉS JOGHATÓSÁG 28.1 A jelen Szerződés teljesítése és értelmezése vonatkozásában Magyarország törvényei az irányadók A jelen Szerződéssel így annak létezésével, érvényességével, megszűnésével, vagy semmisségének jogkövetkezményével kapcsolatban felmerülő viták eldöntésére a magyar bíróságok rendelkeznek nem kizárólagos joghatósággal, azzal, hogy az Interoute jogosult az Előfizető bejegyzése, székhelye, vagy honossága szerinti bármely ország bíróságai előtt eljárást indítani. 29. FELÜGYELŐ HATÓSÁGOK 29.1 Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Cím: 1133 Budapest, Visegrádi utca 106. Postacím: 1376 Budapest, Pf Telefon: honlap: 16

17 29.2 Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Cím: 1088 Budapest, József krt. 6. Postacím: 1428 Budapest, Pf. 20. Telefon: honlap: 17

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Interoute Magyarország Távközlési Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek (1. számú Melléklet) üzleti (céges) előfizetők részére Hatálybalépés időpontja: 2014. május 2. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) értékesítő tevékenységként

Részletesebben

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása:

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása: Tisztelt Flotta Ügyfelünk! I. Alaptarifa módosítás 1. Ezúton értesítjük a flotta tarifacsomaggal rendelkező Előfizetőket, hogy kezdeményezzük a Üzleti Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF)

Részletesebben

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Amely létrejött egyrészrõl a POINTERNET-DB Elektronikus Kereskedelmi Kft. (székhely: 1029 Budapest, Ördögárok u. 142., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-685342, adószám: 11961143-2-41,

Részletesebben

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra Jelen melléklet azon a napon lép hatályba, amelyen a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a befektetési tanácsadási tevékenység végzését az Alapkezelő

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

A VÉDJEGYSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető

A VÉDJEGYSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető A VÉDJEGYSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) értékesítő tevékenységeként az azt igénybe vevő

Részletesebben

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS Helyi wireless hálózaton történõ Internet szolgáltatás igénybevételére 1. Szerzõdõ felek: Szerzõdés száma: A szolgáltató adatai A szolgáltató neve: SYSCON-INFORMATIKA

Részletesebben

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS Cégnév/Név: [..] Székhely: [..] Adószám: [..] képviseli: [..] mint megrendelő, (a továbbiakban: "Megrendelő") másrészről: KZiTERRA Kft. Székhely: 2051

Részletesebben

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft.(a továbbiakban: Szolgáltató) értékesítő tevékenységként

Részletesebben

A VÉDJEGYSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető

A VÉDJEGYSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető A VÉDJEGYSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) értékesítő tevékenységeként az azt igénybe vevő

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.)

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.) MUNKASZERZŐDÉS amely létrejött a... (cím:..., székhely:., cégjegyzékszám:, adószám:..) mint munkáltató és... (cím:..., szül. hely és idő:., anyja neve:., adóazonosító jele: tb. azonosító jele:..) mint

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) a Krecons Művészeti és Kulturális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Szervező )

Részletesebben

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem. Hallgatói Hangszerkölcsönzési Szabályzata. (a továbbiakban: a Szabályzat )

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem. Hallgatói Hangszerkölcsönzési Szabályzata. (a továbbiakban: a Szabályzat ) A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Hallgatói Hangszerkölcsönzési Szabályzata (a továbbiakban: a Szabályzat ) 1. (1) Az Egyetemen működő tanulmányi és művészeti élet feltételeinek minél magasabb szintű

Részletesebben

Szabaduljon meg a papírtól és nyerjen! promóció hivatalos részvételi- és játékszabályzata

Szabaduljon meg a papírtól és nyerjen! promóció hivatalos részvételi- és játékszabályzata Szabaduljon meg a papírtól és nyerjen! promóció hivatalos részvételi- és játékszabályzata 1. A promóció szervezője A Szabaduljon meg a papírtól és nyerjen! elnevezésű promóció (a továbbiakban: Promóció

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK amely létrejött a Learnair Képzési Szolgáltató Kft. (a továbbiakban Learnair) és a Felhasználó között, a LIVI 24 Program felhasználási jogáról. Fontos tudnivalók: A Learnair

Részletesebben

Szolgáltatási Megállapodás

Szolgáltatási Megállapodás Szolgáltatási Megállapodás Jelen szolgáltatási megállapodás ( Megállapodás ) az alábbi felek között jött létre: (1) Radalko Technologies Limited (székhely: 71-75 Shelton Street, Covent Garden, London,

Részletesebben

REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról

REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról Amely létrejött egyrészről (Cégnév),..(Cím), (Adószám), (Telefon) Képviselő neve: Másrészről Sági Zoltán

Részletesebben

A Plazmaszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság Regisztrálj és nyerj nyereményjáték szabályzata

A Plazmaszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság Regisztrálj és nyerj nyereményjáték szabályzata A Plazmaszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság Regisztrálj és nyerj nyereményjáték szabályzata I. A nyereményjáték részvételi feltételei A nyereményjáték (továbbiakban: Játék) Szervezője a Plazmaszolgálat

Részletesebben

vannet nyereményjáték részvételi feltételei

vannet nyereményjáték részvételi feltételei vannet nyereményjáték részvételi feltételei Kérjük, az INFINITE csomag megrendelése előtt figyelmesen olvassa el a vannet nyereményjáték részvételi feltételeit! A vannet nyereményjáték szervezője az RG

Részletesebben

A Plazmaszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság Nyerj mozijegyet alkalmassági vizsgálatoddal a fehérvári Plazma Ponton nyereményjáték szabályzata

A Plazmaszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság Nyerj mozijegyet alkalmassági vizsgálatoddal a fehérvári Plazma Ponton nyereményjáték szabályzata A Plazmaszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság Nyerj mozijegyet alkalmassági vizsgálatoddal a fehérvári Plazma Ponton nyereményjáték szabályzata I. A nyereményjáték részvételi feltételei A nyereményjáték

Részletesebben

Telenor MyTV Facebook játék játék a Telenor Hungary Facebook oldalán

Telenor MyTV Facebook játék játék a Telenor Hungary Facebook oldalán Telenor MyTV Facebook játék játék a Telenor Hungary Facebook oldalán Játékszabályzat Kérjük, olvassa el figyelmesen a Telenor Hungary Facebook oldalán megrendezett játék (a továbbiakban: Játék ) részvételi

Részletesebben

Megbízási szerződés. ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám) (telefonszám) (e-mail)

Megbízási szerződés. ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám) (telefonszám) (e-mail) Megbízási szerződés Mely létrejött egyrészről ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám) (telefonszám) (e-mail) továbbiakban Megbízó, másrészről a Creative Soul Kft. Székhely: H-8230 Balatonfüred

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS önkormányzati tulajdonú ingatlan esetén

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS önkormányzati tulajdonú ingatlan esetén EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS önkormányzati tulajdonú ingatlan esetén amely a sportról szóló 2004. évi I. törvényben meghatározott önkormányzati feladatok hatékony ellátásának céljából jött létre egyrészről

Részletesebben

Domainregisztrációs Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei Darkware Bt.

Domainregisztrációs Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei Darkware Bt. Domainregisztrációs Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei Darkware Bt. Érvényes 2012. szeptember 1-jétől. 1. Értelmező rendelkezések ÁSZF-ek: a Számlafizető Általános Szerződési Feltételei, a Domain-kezelő

Részletesebben

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:...

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra Amely létrejött egyrészről név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) másrészről

Részletesebben

Egyedi Előfizetői Szerződés (EESZ)

Egyedi Előfizetői Szerződés (EESZ) 6. sz. melléklet Varázsoldal.hu Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, 2760 Nagykáta, Kossuth Lajos utca 163/23., Telefonszám.: (+36 29) 440-189, Ügyfélszolgálat: (+36 70) 393-0192, Hibabejelentés:

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név: Újhartyán Községi Önkormányzat Székhely: 2367 Újhartyán Fő u. 21. Képviseli: Schulcz József polgármester mint megbízó, továbbiakban megbízó valamint

Részletesebben

K I V O N A T ÁSZF: ...

K I V O N A T ÁSZF: ... K I V O N A T a NetKábel Kft hírközlési szolgáltató 2017.01.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

A SZABADALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető

A SZABADALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető A SZABADALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) értékesítő tevékenységeként az azt igénybe

Részletesebben

K I V O N A T. Javaslat energiamenedzsment megbízási szerződés aláírására

K I V O N A T. Javaslat energiamenedzsment megbízási szerződés aláírására BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 35/2010 K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 14-én megtartott rendes nyilvános ülésén készült

Részletesebben

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés Az (Székhely H-2251 Tápiószecső, Deák Ferenc utca 32. Adószám: 11680235-2-13, bankszámla szám: Unicredit bank 10918001-00000107-91020006, bejegyezte: Fővárosi bíróság mint Cégbíróság: Cg.: 13-09-133542)

Részletesebben

Mit jelent az elállási jog?

Mit jelent az elállási jog? Megszüntethetjük-e egyoldalúan a már megkötött, általunk aláírt üdülőhasználatra, hosszú távra szóló üdülési termékre vagy üdülési jog cseréjére vonatkozó szerződésünket? Igen, a hatályos jogszabályok

Részletesebben

A SZABADALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető

A SZABADALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető A SZABADALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) értékesítő tevékenységeként az azt igénybe

Részletesebben

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség)

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) OTP BANK Nyrt. Szerződésszám: Előadó: KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) amely létrejött egyrészről az OTP BANK NYRT., (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16., nyilvántartásba vette a

Részletesebben

JELENTKEZÉSI LAP. 1. sz. melléklet. Csapat neve: Csapat képviselője, kapcsolattartója: Telefonszám: Név: cím. Csapattagok Név.

JELENTKEZÉSI LAP. 1. sz. melléklet. Csapat neve: Csapat képviselője, kapcsolattartója: Telefonszám: Név:  cím. Csapattagok Név. 1. sz. melléklet JELENTKEZÉSI LAP Csapat neve: Csapat képviselője, kapcsolattartója: Név: E-mail cím: Telefonszám: Csapattagok Név Egyetem, kar, szak Évfolyam E-mail cím Telefonszám Pályamunka neve/címe:

Részletesebben

A SZELLEMIVAGYON-AUDIT SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető. 1. Szolgáltatás

A SZELLEMIVAGYON-AUDIT SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető. 1. Szolgáltatás A SZELLEMIVAGYON-AUDIT SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) értékesítő tevékenységeként az azt

Részletesebben

VISZONTELADÓI VÁSÁRLÁSI ÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZ

VISZONTELADÓI VÁSÁRLÁSI ÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZ VISZONTELADÓI VÁSÁRLÁSI ÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS I. SZERZŐDŐ FELEK Szállító (továbbiakban Eladó): Név: EUROPROX Műszaki Fejlesztő és Kereskedelmi Betéti Társaság Székhely: 8000 Székesfehérvár, Túróci utca

Részletesebben

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül amely létrejött egyrészről a K&H Csoportszolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Lechner

Részletesebben

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe adásra

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe adásra Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi amely létrejött egyrészről a Takarék Alapkezelő Zrt. (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045577, adószám:

Részletesebben

Hibridlevél Bankkártyás fizetés tájékoztató

Hibridlevél Bankkártyás fizetés tájékoztató Hibridlevél Bankkártyás fizetés tájékoztató 1 / 5 Tartalomjegyzék 1. A szolgáltatás általános ismertetése... 3 2. Fizetés menete... 3 3. Elfogadott kártyatípusok... 3 4. Megrendelés lemondása, reklamáció...

Részletesebben

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT 2015. október 1 Az Eszköz Bérbeadási Szabályzat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mérnöki Kamara (székhely: 4400 Nyíregyháza, Kálvin

Részletesebben

érdekeire figyelemmel és utasítása szerint eljárni;

érdekeire figyelemmel és utasítása szerint eljárni; KERESKEDELMI ÜGYNÖKI SZERZŐDÉS amely létrejött egyfelől a..., mint Megbízott, képviseli:... cím:... e-mail:... telefon:... bankszámlaszám:... másfelől Klaszter Médiaügynökség Kft. (továbbiakban KMÜ), képviseli:

Részletesebben

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda TERVEZÉSI SZERZŐDÉS minta amely egyrészről név: Kft. székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint megrendelő a továbbiakban: Megrendelő másrészről név: Kft. 1 / 5 székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint vállalkozó, a

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Készült: 2011. szeptember 19. Utolsó módosítás dátuma: 2011. szeptember 19. Utolsó módosítás hatályos: 2011. szeptember 19. Általános Szerződési Feltételek (1) A ToolSiTE Informatikai és Szolgáltató Kft.

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTA- TÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE

VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTA- TÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTA- TÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE amely létrejött egyrészről a Budapesti Elektromos Művek Nyrt. Székhely : 1132 Budapest, Váci út 72-74.

Részletesebben

Adatvédelmi Nyilatkozat A Vital Trade 4 You LTD. (székhely: 5 Ryelands Court Leominster HR6 8GG UK., cégjegyzékszám: 8502135, adószám: 20404 09506,

Adatvédelmi Nyilatkozat A Vital Trade 4 You LTD. (székhely: 5 Ryelands Court Leominster HR6 8GG UK., cégjegyzékszám: 8502135, adószám: 20404 09506, Adatvédelmi Nyilatkozat A Vital Trade 4 You LTD. (székhely: 5 Ryelands Court Leominster HR6 8GG UK., cégjegyzékszám: 8502135, adószám: 20404 09506, adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-76063/2014) (a

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Jelen szabályzat a NOVIS Poisťovňa a.s. (továbbiakban: Biztosító) panaszkezeléssel kapcsolatos eljárási szabályait definiálja. 1. Panaszkezelési fogalmak: Panasz fogalma: Minden

Részletesebben

Jogi nyilatkozat. Általános bevezetés

Jogi nyilatkozat. Általános bevezetés Jogi nyilatkozat A webhely használata előtt kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a jogi nyilatkozatot. Ez a nyilatkozat szabályozza a weboldal és a rajta szereplő valamennyi információ Ön általi használatát.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Hosting szolgáltatásokra DoclerNet Hosting Kft.

Általános Szerződési Feltételek Hosting szolgáltatásokra DoclerNet Hosting Kft. Általános Szerződési Feltételek Hosting szolgáltatásokra DoclerNet Hosting Kft. Hatályba lépés időpontja: 2016.01.08 1 Tartalom 1. A Szolgáltató megnevezése, telephelyei... 4 2. Ügyfélszolgálat elérhetősége...

Részletesebben

TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15.

TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15. Módosítás időpontja Módosítás készítője Módosítások összefoglalója Módosítás hatályba lépése 1 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1.

Részletesebben

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat 1 VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat I. A promóció szervező neve: (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2600 Vác, Zrínyi u. 9. cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-060323 adószám:10242041-2-13 adatvédelmi

Részletesebben

Jogi nyilatkozat Budapest, 2014. szeptember 24.

Jogi nyilatkozat Budapest, 2014. szeptember 24. Bátor Tábor Alapítvány Jogi nyilatkozat Budapest, 2014. szeptember 24. 1 1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI: A szolgáltató neve: Bátor Tábor Alapítvány A szolgáltató székhelye: 1135 Budapest, Reitter Ferenc u. 46-48.

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek 1. A Szolgáltató megnevezése, telephelyei: Név: Ferrum Royal Kft (Képviselője: Katona Balázs, ügyvezető) Levelezési cím: 2800 Tatabánya, Mártírok útja 110. Adószám: 24161769-2-11

Részletesebben

Internet Szolgáltatási Szerződés V2.2

Internet Szolgáltatási Szerződés V2.2 Internet Szolgáltatási Szerződés V2.2 amely létrejött a Azonosító 0006 Cégnév/Név Székhely Számlaküldés címe Levelezési cím Adószám/Szig.szám. Kapcsolattartó Telefonszám FAX E-MAIL cím A továbbiakban mint

Részletesebben

VIS MAIOR - SZABÁLYZAT

VIS MAIOR - SZABÁLYZAT VIS MAIOR - SZABÁLYZAT 1.) Hatáskör 1.1. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) hagyományosan látja el a vis maior hivatkozások érvényesítésének igazolására irányuló tevékenységét. A vis maior igazolások

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS haszonélvezeti jog alapításáról és Futballpálya bérletéről /sportszervezet saját tulajdonban lévő ingatlana esetén/

MEGÁLLAPODÁS haszonélvezeti jog alapításáról és Futballpálya bérletéről /sportszervezet saját tulajdonban lévő ingatlana esetén/ MEGÁLLAPODÁS haszonélvezeti jog alapításáról és Futballpálya bérletéről /sportszervezet saját tulajdonban lévő ingatlana esetén/ amely létrejött egyrészről Bérbeadó megnevezése: Székhelye: KSH-száma: Képviseli:

Részletesebben

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat I. A promóció szervező neve: Kábelfix Kft. (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2612 Kosd, Kossuth utca 41. cégjegyzékszáma: Cg: 13-09-066609 adószám: 10825529-3-13

Részletesebben

Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató Adatvédelmi tájékoztató Jelen Adatvédelmi tájékoztatást a PontVelem Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített név: PontVelem Nonprofit Kft., cégjegyzékszám: 13-09-145720, székhely:

Részletesebben

ÜZEMSZÜNET BIZTOSÍTÁS (egy biztosító vagyonbiztosítási feltételének a kivonata)

ÜZEMSZÜNET BIZTOSÍTÁS (egy biztosító vagyonbiztosítási feltételének a kivonata) ÜZEMSZÜNET BIZTOSÍTÁS (egy biztosító vagyonbiztosítási feltételének a kivonata) Biztosítási esemény Amennyiben a felek ebben kifejezetten megállapodnak a vagyonbiztosítási fedezet kiterjed az alábbiakban

Részletesebben

Mi szabályozza az utasok légiközlekedés során felmerült kártérítési igényeit?

Mi szabályozza az utasok légiközlekedés során felmerült kártérítési igényeit? Mi szabályozza az utasok légiközlekedés során felmerült kártérítési igényeit? A Montrealban 1999. május 28-án kelt Egyezmény tartalmazza a nemzetközi légi fuvarozásra vonatkozó szabályozás egységes elveit;

Részletesebben

Magyar Telekom. Minősített Időbélyegzés-szolgáltatás. Általános Szerződési Feltételek

Magyar Telekom. Minősített Időbélyegzés-szolgáltatás. Általános Szerződési Feltételek Magyar Telekom Minősített Időbélyegzés-szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Egyedi objektum-azonosító (OID):... 1.3.6.1.4.1.17835.7.1.2.11.3.11.1.6 Verziószám:...1.6 Hatályba lépés dátuma:..2010.06.20.

Részletesebben

Ár: 3.735 Ft+Áfa/év. Ár: 7.485 Ft+Áfa/év

Ár: 3.735 Ft+Áfa/év. Ár: 7.485 Ft+Áfa/év HOSZT ITYU-125 125MB web tárterület, 125Mb e-mail tárterület, Ár: 3.735 Ft+Áfa/év ITYU-250 250MB web tárterület, 250Mb e-mail tárterület, Ár: 7.485 Ft+Áfa/év ITYU-500 500MB web tárterület, 500Mb e-mail

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek

MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Módosításokkal egybekötött egységes szerkezetbe foglalva: 2013. december 9. Hatályos: 2014.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától -

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától - ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától - A T&G Health Kft. (azonosító adatok: székhely: 1015 Budapest, Ostrom u 16. fszt. 1., cégjegyzékszám: 01-09-879970, adószám: 13280484-2-41,

Részletesebben

EOS FAKTOR MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT. HATÁLYOS 2014. május 5.

EOS FAKTOR MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT. HATÁLYOS 2014. május 5. H-1132 Budapest, Váci út 30. Üzletszabályzat EOS FAKTOR MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYOS 2014. május 5. With head and heart in finance Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK szerver, webtárhely és kapcsolódó szolgáltatások nyújtására...

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK szerver, webtárhely és kapcsolódó szolgáltatások nyújtására... ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK szerver, webtárhely és kapcsolódó szolgáltatások nyújtására... 1. Definíciók: Szolgáltató: Zedality Kft., 6000 Kecskemét, Mészáros Lázár tér 1., adószáma: 12552580 2 03,

Részletesebben

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint,

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint, LifeBOX SZERZŐDÉS A LifeBOX internetes tartalomszolgáltatás, műsor gyártás-és sugárzás kizárólagos jogbirtokosa a Varga és Zsótér Bt.(székhely : 1117.Budapest, Bercsényi u.26.fszt.3. adószám : 21816408-2-43,

Részletesebben

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül amely létrejött egyrészről a K&H Csoportszolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Lechner

Részletesebben

3. A szerződés teljesítésének helye, módja, okmányai és határideje

3. A szerződés teljesítésének helye, módja, okmányai és határideje VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészt az másrészt az között. Országgyűlés Hivatala 1357 Budapest, Kossuth L. tér 1-3. adószáma: 15300014-2-41 (képviseli : Ambrus János, az Országgyűlési Könyvtár

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TARTALOMJEGYZÉK 1. A szolgáltató neve, címe...2 2. Az ügyfélszolgálat elérhetősége (cím, telefonszám, nyitvatartási idő, honlap cím)...2 3. A szolgáltató által nyújtott előfizetői szolgáltatások meghatározása...2

Részletesebben

1. számú Melléklet: Általános Szerződési Feltételek

1. számú Melléklet: Általános Szerződési Feltételek 1. számú Melléklet: Általános Szerződési Feltételek 1. Az Általános Szerződési Feltételek tárgya A CEEGEX Zrt. és a Felhasználó jogaira és kötelezettségeire a CEEGEX Zrt. által működtetett CEEGEX OTC rendszer

Részletesebben

Az Invitel Csoport Beszerzési Feltételei

Az Invitel Csoport Beszerzési Feltételei Az Invitel Csoport Beszerzési Feltételei Az Invitel Csoport jelenti: a Magyar Telecom B.V. (6 St. Andrew Street, London EC4A 3AE, Egyesült Királyság) által közvetve vagy közvetlenül irányított/tulajdonolt

Részletesebben

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe vételre

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe vételre amely létrejött egyrészről Lakcím/Székhely: --- Számlaszám: --- Adóazonosító jel/adószám: --- Telefonszám: --- Elektronikus levélcím: --- Postacím: --- Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő

Részletesebben

Internet szolgáltatás ÁSZF módosulás

Internet szolgáltatás ÁSZF módosulás Internet szolgáltatás ÁSZF módosulás Tisztelt Előfizető! Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a jelen módosításokat nem kívánják elfogadni, úgy az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 132. (5)

Részletesebben

A sorsolásra 2014. 10. 20-án 16:00 órakor kerül sor a LUMILL Kft. irodahelyiségében (7624 Pécs, Budai Nagy Antal u. 1. 2. em. )

A sorsolásra 2014. 10. 20-án 16:00 órakor kerül sor a LUMILL Kft. irodahelyiségében (7624 Pécs, Budai Nagy Antal u. 1. 2. em. ) NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT 1. A jelen nyereményjáték szabályzat ("Nyereményjáték Szabályzat") vonatkozik a LUMILL Kft. (székhelye: 7630 Pécs, Buzsáki u. 9., cégjegyzékszáma: 02-09- 070077) által üzemeltetett

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 12.; cégjegyzékszám: 01-09-913332; adószám: 21814097-2-43, képviseli:

Részletesebben

MiFiN Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zrt.

MiFiN Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zrt. Panaszkezelési szabályzat A Magyar Nemzeti Bank elnökének 28/2014. (VII.23.) MNB rendelete (a pénzügyi szervezetek panaszkezelésére vonatkozó szabályokról) szerint előírt kötelező szabályokkal egységes

Részletesebben

ADATVÉDELEM 1. Az adatkezelő megnevezése: 2. A kezelt személyes adatok köre:

ADATVÉDELEM 1. Az adatkezelő megnevezése: 2. A kezelt személyes adatok köre: ADATVÉDELEM A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Baranya Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság (BMFKB), tiszteletben tartja az internetes oldalt felkereső személyek személyes

Részletesebben

Értesítés ÁSZF módosításról. Értesítjük, hogy a jelenleg hatályos ÁSZF megváltozott és a változások től hatályosak.

Értesítés ÁSZF módosításról. Értesítjük, hogy a jelenleg hatályos ÁSZF megváltozott és a változások től hatályosak. NMHH Hivatala 1376 Bp. Pf 997. Értesítés ÁSZF módosításról Tisztelt NMHH! Értesítjük, hogy a jelenleg hatályos ÁSZF megváltozott és a változások 2016.11.1.-től hatályosak. Cég neve: LCCK Bt. Szolgáltatás

Részletesebben

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT. www.intuitashop.com

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT. www.intuitashop.com ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT www.intuitashop.com A Paleandra Kft. (székhely: 1102 Budapest, Liget u 12/B. 1. em. 1.; cégjegyzékszám: 01-09- 707729; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; adószám:

Részletesebben

VIRPAY Financial Group Zrt.

VIRPAY Financial Group Zrt. VIRPAY Financial Group Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Hatályos : 2015. július 7. napjától A VirPay Financial Group Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. július 7. napjától A VirPay Financial

Részletesebben

Üzleti reggeli 2014. 06. 27. Új Ptk. - változások az üzleti életben

Üzleti reggeli 2014. 06. 27. Új Ptk. - változások az üzleti életben Üzleti reggeli 2014. 06. 27. Új Ptk. - változások az üzleti életben Dr. Kovács László Email: kovacs.laszlo@gtk.szie.hu Főbb témakörök 1. Röviden a Ptk. szerkezetéről 2. Átállási határidők - a régiről az

Részletesebben

Karbantartási és szervíz szerződés

Karbantartási és szervíz szerződés Karbantartási és szervíz szerződés A szerződő felek: Ezen szerződés létrejött egyrészről: Cégnév:. Cím: H-7624 Pécs, Zichy Gyula utca 13. Postacím: H-7624 Pécs, Zichy Gyula utca 13. Adószám: 14204537-2-02

Részletesebben

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 KÉRELEM ÉTKEZTETÉS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ I. 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név:... Születési

Részletesebben

Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására

Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására 14253058 S algó Vagyon Kft. Salgótarján SV/2.411-2/2015 Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján Megyei Jogú Város

Részletesebben

Pannon 2005 Faktor és Hitel Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Pannon 2005 Faktor és Hitel Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Pannon 2005 Faktor és Hitel Zrt. 1016 Budapest, Naphegy utca 19. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes 2014.08.01-től Jóváhagyta: Igazgatóság elnöke 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA... 3 2. A SZABÁLYZAT

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat I.A panasz bejelentésének módjai 1. Szóbeli panasz: a) személyesen: Kreditor Pénzügyi Zrt. (1135 Budapest, Frangepán utca 7.) b) telefonon: 1/ 236-0129, vagy 06-21-24-24-444 (nem emeltdíjas) számokon Hétfőtől-péntekig

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK izishop mobiltelefonos fizetési elfogadóhely biztosítására A HEDZ Magyarország Kft. Általános Szerzõdési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) izishop mobiltelefonos fizetési

Részletesebben

Bizományi szerződésminta

Bizományi szerződésminta Bizományi szerződésminta Amely létrejött Megbízó : Bizományos: Név: Név: Capmaci Kft. Cím: Cím: 1032 Budapest, Bécsi út 181. E-mail cím: E-mail cím: capmaci@capmaci.hu Tel.: Tel.: 06 30 401 77 81 Adószám:

Részletesebben

1db 2 db 3db. e.) A szolgáltatás igénybe vételének (a hozzáférési pontnak) a helye:

1db 2 db 3db. e.) A szolgáltatás igénybe vételének (a hozzáférési pontnak) a helye: 2 3. A SZERZŐDÉS TÁRGYÁT KÉPEZŐ ELŐFIZETŐI SZOLGÁLTATÁSOK RÖVID LEÍRÁSA A MinDig TV Extra televízió szolgáltatás kódolt műsorterjesztési szolgáltatás az előfizető részére, díj ellenében a digitális földfelszíni

Részletesebben

KÉTOLDALÚ VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI KERETSZERZŐDÉS

KÉTOLDALÚ VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI KERETSZERZŐDÉS ALTEO Nyrt. Üzletszabályzat 3. sz. melléklet KÉTOLDALÚ VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI KERETSZERZŐDÉS A jelen villamos energia-kereskedelmi keretszerződés (az annak elválaszthatatlan részét képező valamennyi

Részletesebben

Megbízási szerződés. 1 A Szerződés célja

Megbízási szerződés. 1 A Szerződés célja Megbízási szerződés Mely létrejött egyrészről ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám, nyilvántartási szám) (telefonszám) (e-mail) továbbiakban Megbízó, másrészről a Creative Soul Kft. Telephely:

Részletesebben

Egyedi Előfizetői Szerződés

Egyedi Előfizetői Szerződés Microsystem-Kecskemét Kft. Kecskemét, Nagykőrösi u. 12. Szerződés szám: VOIP /2009 Ügyfélkód: Értékesítő / Viszonteladó neve: Értékesítő / Viszonteladó kódja: Telefonszáma: TÁVBESZÉLŐ-SZOLGÁLTATÁSRA amely

Részletesebben

A fuvarozási szerződés

A fuvarozási szerződés További jogszabályok, adattárak, infók: www.stampede.hu XXXVIII. Fejezet (38.) A fuvarozási szerződés 6:257. [Fuvarozási szerződés] Fuvarozási szerződés alapján a fuvarozó a küldemény rendeltetési helyére

Részletesebben

SUNMONEY KÖZÖSSÉGI NAPERŐMŰ PROGRAMBAN VALÓ RÉSZVÉTELT ELŐSEGÍTŐ AJÁNLÓI SZERZŐDÉS

SUNMONEY KÖZÖSSÉGI NAPERŐMŰ PROGRAMBAN VALÓ RÉSZVÉTELT ELŐSEGÍTŐ AJÁNLÓI SZERZŐDÉS SUNMONEY KÖZÖSSÉGI NAPERŐMŰ PROGRAMBAN VALÓ RÉSZVÉTELT ELŐSEGÍTŐ AJÁNLÓI SZERZŐDÉS A jelen közösségépítésre irányuló szerződés ( Szerződés ) az alábbi felek között jött létre: Egyrészről SunMoney Solar

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS haszonélvezeti jog alapításáról és Futballpálya bérletéről /sportszervezet NEM saját tulajdonban lévő ingatlana esetén/ (minta, tervezet)

MEGÁLLAPODÁS haszonélvezeti jog alapításáról és Futballpálya bérletéről /sportszervezet NEM saját tulajdonban lévő ingatlana esetén/ (minta, tervezet) amely létrejött egyrészről MEGÁLLAPODÁS haszonélvezeti jog alapításáról és Futballpálya bérletéről /sportszervezet NEM saját tulajdonban lévő ingatlana esetén/ (minta, tervezet) Székhelye: KSH-száma: Nyilvántartási

Részletesebben