SIMON SZILVIA* Nemzetközi számviteli standardok alkalmazása az élelmiszeripari vállalkozások konszolidációjánál

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SIMON SZILVIA* Nemzetközi számviteli standardok alkalmazása az élelmiszeripari vállalkozások konszolidációjánál"

Átírás

1 SIMON SZILVIA* Nemzetközi számviteli standardok alkalmazása az élelmiszeripari vállalkozások konszolidációjánál The Application of International Accounting Standards to the Consolidation of Food Industry Businesses As a side phenomenon of globalisation, world economy is showing a trend where independent legal entity businesses in the food industry are developing joint interest or share relations. As a result of this process, market relations between those business become limited, therefore, the individual annual statements do not reflect their actual assets, and financial and revenue positions. The gap in such information can be filled in by considering those businesses as part of a group and applying to them the methods of consolidation accounting. In preparation to accession to the European Union, Hungarian legislation on consolidation accounting has been and still is subject to legal harmonisation efforts. A key element of the recent amendment to the Accounting Act, taking effect on 1 January 2004, is that business (parent companies) belonging to a specified group will be required to prepare their consolidated annual statements in accordance with international rules, beyond the term given in law. Hungarian accounting professionals need to become thoroughly familiar with local and international consolidation requirements including their similarities and differences to be able to implement the international rules in practice in preparing consolidated annual statements after the effective term. Magyarországon az élelmiszeripar legnagyobb hányadát külföldi tulajdonban lévő multinacionális szervezetek uralják, amelyek rövid idő alatt átformálták a privatizáció keretében megvásárolt vállalkozásokat és az elmúlt években kiépítették érdekeltségeiket más, ugyancsak magyar élelmiszeripari vállalkozásokkal. Ezek a magyar vállalkozások ma már a multinacionális vállalkozások kapcsolt vállalkozásaiként működnek a magyar gazdaságban. A felmérések szerint a magyarországi vállalkozások és az anyavállalatok közötti kapcsolat jellege változó, egyes vállalkozásoknál laza, máshol szoros (LEHOTA-SZŰCS, 1998). Közös vonásként azonban kiemelhető, hogy minden anyavállalat megköveteli meghatározott időnként a saját igényeinek megfelelő adatszolgáltatást a vállalkozás vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről. Ebből következik, hogy az érintett vállalkozásoknak egyszerre kell eleget tenniük a magyar számviteli előírásoknak és az anyavállalat velük szemben támasztott elvárásainak. Az élelmiszeripar magyarországi fejlődésével párhuzamosan a számvitel területén is jelentős változások következtek be. Ezek közül ki kell emelni a nemzetközi számviteli rendszerek, ezen belül a Nemzetközi Számviteli Standardok kialakulását. * BGF Pénzügyi Számviteli Főiskolai Kar, Budapesti Intézet, Számvitel Tanszék, főiskolai adjunktus, tanszékvezető-helyettes, PhD hallgató. 1

2 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA MAGYAR TUDOMÁNY NAPJA, 2003 A Nemzetközi Számviteli Standardok kialakulása és fejlődése A vállalkozások létrejötte, növekedése és a számvitel fejlődése szoros kapcsolatban állnak egymással. Nehéz lenne eldönteni, hogy a számvitel kialakulása idézete-e elő a vállalkozások növekedését vagy a gazdasági kapcsolatok fejlődése ösztönözte a számvitel szabályok megalkotását (EPSTEIN-MIRZA, 2002). Az azonban egyértelműen kijelenthető, hogy a számvitel és vállalkozások kapcsolata, kölcsönhatása nem nélkülözhető. A gazdasági fejlődés során a vállalkozások olyan mértékű növekedésen mentek keresztül, hogy gazdasági kapcsolataik a világgazdaság egészét áthatják. A globalizációs folyamat kísérőjelenségeként létrejött multinacionális vállalatok valójában vállalatcsoportok a gazdasági szféra valamennyi területén létrejöttek, így az élelmiszeriparban is. A multinacionális vállalatcsoportok a megszerzett piaci szegmenst irányítva képesek befolyásolni majd minden országot, kormányt és egyént. Ezért szükségessé vált ezen vállalatcsoportok egységes számviteli megítélése. Az egységes vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet meghatározásának legfontosabb akadályai között következőket lehet kiemelni: A különböző országokban működő vállalkozások a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetüket az országonként eltérő nemzeti számviteli szabályok alapján határozzák. Másrészt a vállalatcsoport tagjai között létrejövő érdekeltségi, részesedési kapcsolatok a vállalatok között egyértelmű alá- és fölérendeltségi viszonyokat hozott létre, a vállalatcsoporton belül a piaci viszonyok korlátozottá váltak és az egyedi éves beszámolók, pénzügyi jelentések nem tükrözik az egyedi vállalkozás valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetét. Megállapítható tehát, hogy mindezen akadályoknak a leküzdéséhez elengedhetetlen egy közös számviteli szabályrendszer kialakítása. A számviteli szabályozás különböző szintjeit lehet megkülönböztetni: Az egyes országon nemzeti szabályozását, pl. az Egyesült Államok által kialakított és jelenleg is alkalmazott Általánosan Elfogadott Számviteli Elveket (US GAAP), Több ország által kötelezően alkalmazott számviteli szabályozást, pl. az Európai Unió által megalkotott irányelveket és A nemzetközi számviteli szabályozást megvalósítani kívánó szabályrendszert, pl. IAS. A két elsőként említett számviteli rendszerre jellemző, hogy az adott ország (USA), illetve az tagállamok vállalatainak számviteli szabályait fogalmazták meg. Javítani kívánták a pénzügyi beszámolók összehasonlíthatóságát a különbségek, eltérések csökkentésével. Az egyedi vállalkozásokra vonatkozó előírások mellett mindkét rendszer tartalmaz előírásokat a vállalatcsoportok számviteli elszámolására is. Érdemes azonban megvizsgálni azt is, hogy a számviteli rendszerek mennyire teljesítették feladataikat. 2

3 SIMON SZ.: NEMZETKÖZI SZÁMVITELI STANDARDOK ALKALMAZÁSA... Az Európai Unióhoz történő csatlakozásukat is szem előtt tartva vizsgáljuk meg az EU irányelveket. Az Európai Unió három irányelvet fogalmazott meg a számviteli elszámolásokkal kapcsolatban: a 4. irányelv a gazdasági társaságok éves beszámolójával, a 7. irányelv a konszolidált (összevont) beszámolóval, a 8. irányelv a számviteli beszámolók felülvizsgálatával megbízott személyek működésének engedélyezésével foglalkozik. Az egyes tagországok számviteli rendszerük kialakításának figyelembe veszik ezeket az irányelveket, de ennek ellenére az tapasztalható, hogy az egyes országok által kialakított nemzeti számviteli szabályok között igen jelentősek az eltérések. A számviteli rendszerek önálló működése sem segítette elő a közös, nemzetközileg is alkalmazható szabályok létrehozását bár ezt az igényt a globalizáció erősödése egyre fontosabbá tette. A két szabályrendszertől függetlenül 1973-ban hozták létre a Nemzetközi Számviteli Standard Bizottságot (IASC), amelynek alapvető feladata a Nemzetközi Számviteli Standardok megalkotása és ezek elfogadtatása világszerte. Az IASC munkája során 41 standardot bocsátott ki. Az elmúlt évtizedekben bekövetkezett változások alapján egyértelművé vált, hogy bizonyos átdolgozások, a választási lehetőségek szűkítése után ez a szabályrendszer válik nemzetközileg elfogadottá. Ezt támasztja alá az a tény is, hogy egyrészt az Amerikai Standardalkotó Bizottság is az egységes, globálisan alkalmazható standardok megalkotását tűzte ki céljául, másrészt az Európai Unió lemondott önálló standardalkotásáról és 2001-ben egyetértett azzal a javaslattal, hogy 2005-től az Európai Unión belüli tőzsdei társaságok konszolidált beszámolóikat az Nemzetközi Számvitel Standardok alapján készítsék el. A kedvező változások hatására a nemzetközi szabályalkotás gyors fejlődésnek indult évben a Nemzetközi Számviteli Standard Bizottság (IASC) átalakult és létrehozták a Nemzetközi Számviteli Standard Testületet (IASB), amelynek célja az egyes országok számviteli gyakorlatából összeállított standardok elfogadása, a nemzeti és az IAS standardjainak összehangolása. A standardok elnevezése is megváltozott a Nemzetközi Számviteli Standard Bizottság (IASC) által kibocsátott standardokat Nemzetközi Számvitel Standardoknak nevezik, a Nemzetközi Számviteli Standard Testületet (IASB) által megalkotott standardok a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) elnevezést kapnak. A két egymással párhuzamosan lezajló folyamat az élelmiszeripar magyarországi fejlődésének és a nemzetközi számviteli szabályozás kialakulásának rövid áttekintése elengedhetetlen ahhoz, hogy megfelelően tudjuk minősíteni a felvetett téma fontosságát. 3

4 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA MAGYAR TUDOMÁNY NAPJA, 2003 Az élelmiszeripari vállalkozások konszolidációja Az élelmiszeriparban működő multinacionális vállalkozások magyarországi leányvállalatainak a konszolidációval kapcsolatban a jelenleg hatályos számviteli törvényi előírásai alapján kettős feladatuk van: a magyarországi kapcsolt vállalkozások anyavállalataként kötelesek a magyar számviteli törvény előírásainak megfelelően konszolidált (összevont) éves beszámolót készíteni, valamint a külföldi anyavállalat leányvállalataként kötelesek a multinacionális vállalkozásnak az adatszolgáltatást biztosítani az anyavállalat konszolidált (összevont) éves beszámolójának összeállításához. Jelenleg tehát a magyarországi vállalkozások két számviteli elszámolási szabály alapján vesznek részt a konszolidációs folyamatban, amely szükségszerűen többletköltségekkel jár és ellentmond a költség-haszon összevetés számviteli elvének. Ezen feladatok egy része Magyarország Európai Unióhoz történő csatlakozásával megszűnik, mert a csatlakozást követően az Európai Unióban székhellyel rendelkező fölérendelt anyavállalat olyan magyarországi leányvállalata, amely mentesíthető anyavállalatnak minősül - a feltételek fennállása esetén mentesíthető a konszolidált éves beszámoló készítési kötelezettség alól. Az Európai Unióhoz történő csatlakozással együtt járó jogharmonizáció miatt a konszolidációs számvitel magyarországi törvényi előírásai folyamatos változáson mennek keresztül. Ennek következő lépése, hogy a január 1-jén hatályba lévő számviteli törvény előírásai szerint az 1606/2002/EK rendelet 4. cikke hatálya alá tartozó vállalkozás a konszolidált (összevont) éves beszámoló készítési kötelezettségének úgy is eleget tehet, hogy az Európai Unió Hivatalos Lapjában rendeleti formában kihirdetett Nemzetközi Számviteli Standardoknak megfelelően állítja össze a konszolidált (összevont) éves beszámolójukat. Az 1606/2002/EK rendelet hatálya alá azok az élelmiszeripari vállalkozások tartoznak, amelyek tőzsdén jegyzettek és anyavállalatnak minősülnek. Ez az előírás nagymértékben csökkenti a konszolidációs folyamat munkaigényét, mert a multinacionális vállalatcsoporthoz tartozó mentesíthető anyavállalatnak csak a nemzetközi számviteli előírások alapján kell konszolidált (összevont) éves beszámolót készítenie, valamint adatot szolgáltatnia az anyavállalat konszolidált éves beszámolójának összeállításához. Meg kell azonban jegyezni, hogy jelenleg is vannak megoldásra váró feladatok, mert a Nemzetközi Számviteli Standardok előírásai és a Magyarországra vonatkozóan az EU csatlakozás után kötelező EU irányelvek között jelentős eltérés mutatkozik. Összefoglalóan megállapítható, hogy az egyes előírások hatályba lépéséig a magyar számviteli szakembereknek alaposan meg kell ismerniük a magyar és a nemzetközi konszolidációs előírásokat, ezek azonosságát és eltéréseit, annak érdekében, hogy a megadott határidőtől kezdődően képesek legyenek a gyakorlatban is alkalmazni a nemzetközi számvitel előírásokat a konszolidált (összevont) éves beszámoló összeállítása során. 4

5 SIMON SZ.: NEMZETKÖZI SZÁMVITELI STANDARDOK ALKALMAZÁSA... A következőkben a terjedelmi korlátokat figyelembe véve csak azok a konszolidációs előírások kerülnek bemutatásra, amelyek a segítséget nyújtanak a konszolidációs folyamat előkészítése során. A konkrét szabályok vizsgálata előtt a szabályozás rendszerét is meg kell vizsgálni. Ezen a területen a magyar és a Nemzetközi Számviteli Standardok között több eltérés is található. A számviteli törvény egyetlen jogszabályban rögzíti valamennyi gazdálkodóval kapcsolatos általánosan alkalmazásra kerülő szabályokat, amelynek keretében a konszolidációval kapcsolatos előírásokat, részben elkülönítetten (külön fejezetben), részben a törvény más paragrafusaiban ismerteti. A Nemzetközi Számviteli Standardok szellemükben leginkább a konszolidált beszámoló készítést segítik elő. Ennek ellenére a konszolidációval külön standardok foglalkoznak: IAS 22 Cégfelvásárlás, IAS 24 Kapcsolt felekre vonatkozó információk, IAS 27 Konszolidált pénzügyi kimutatások és a leányvállalatok számvitele IAS 28 Társult vállalkozások számvitele IAS 31 Közös vezetésű vállalkozások számvitele című standardok. Az is kiemelésre érdemes, hogy az IAS 1-et (A pénzügyi kimutatások formája és tartalma) az egyedi és konszolidált beszámoló készítése során alkalmazni kell. A vállalatcsoporton (konszernen) belül a csoport tagjai között különböző kapcsolati típusok alakulhatnak ki. Ezek közül a kapcsolati típusok közül a multinacionális vállalkozások magyarországi élelmiszeripari vállalkozásaira leginkább az egyszintű egyirányú, valamint a többszintű egyirányú kapcsolat a jellemző. Az egyszintű egyirányú kapcsolatokban a befektetést élvező vállalkozásoknak nincs további befektetése és ugyanakkor a befektető vállalkozásban sincs viszontérdekeltségük. Jellemző ez a típusú kapcsolat a horizontális felépítésű élelmiszeripari konszernekre, amelynek keretében azonos tevékenységet végző gazdasági szervezetek kerülnek érdekeltségi kapcsolatban egymással. A többszintű egyirányú kapcsolati típus esetén a befektetést élvező cégeknek további befektetéseik vannak, de egyetlen befektetést élvező cégnek sincs viszontérdekeltsége a bennük befektető vállalkozásban. Ez a kapcsolat a vertikális felépítésű élelmiszeripari konszernekre jellemző, ahol egy adott termékpályán egymásra épülő gazdasági társaságok kerülnek egymással érdekeltségi kapcsolatba. A konszolidáció során szükséges a két típusú kapcsolatot egymástól elkülöníteni, mert a kapcsolati típus nagymértékben befolyásolja azt, hogy a teljes körű konszolidáció során milyen részfeladatok végrehajtására kerül sor. A horizontális felépítésű élelmiszeripari konszernek esetében általában lényegtelennek minősíthető a közbenső eredmények keletkezése, mert a termelési feladatok egymástól elkülönültek. Ezzel szemben a vertikális felépítésű élelmiszeripari konszernek esetén a közbenső eredmények miatti halmozódások kiszűrése jelentős feladat, szükségképpen megjelenik a termelési folyamat egymásra épülő jellegéből következően. 5

6 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA MAGYAR TUDOMÁNY NAPJA, 2003 A kapcsolati típusok megkülönböztetése mellett a vállalatcsoportban alá- és fölérendeltségei kapcsolatba kerülő vállalkozásokat a konszolidációban alkalmazható vállalati típusokba kell besorolni. Ezek a számviteli törvény előírásai értelmében a következők lehetnek: anyavállalat, leányvállalat, közös vezetésű vállalkozás, társult vállalkozás és egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozás. A Nemzetközi Számviteli Standardok közül a korábban megjelölt standardok határozzák meg a konszolidációt érintő alapfogalmakat. Az egyes vállalkozási típusok megfogalmazásában találhatunk eltéréseket, de ezek a lényegi szempontokat nem befolyásolják. A vállalatcsoport megfogalmazása azonban eltérő. A standard alapján a csoportot az anyavállalat és leányvállalatai alkotják, míg a számviteli törvény a csoport fogalmát nem határozza meg. A törvény két fogalmat határoz meg a konszolidálásba bevont vállalkozásokat (anyavállalat, leányvállalat, közös vezetésű vállalkozás) és a kapcsolt vállalkozásokat (anyavállalat, leányvállalat, közös vezetésű vállalkozás, társult vállalkozás). A konszolidáció során érdemes kitérni az üzleti év vizsgálatára is. A számviteli törvény előírásai alapján az üzleti év megegyezik a naptári évvel, hossza 12 hónap. Az üzleti év naptári évtől való eltérése a konszolidáció keretében a törvény alapján megengedhető a külföldi anyavállalat konszolidálásba bevont leányvállalatánál, ezen leányvállalat leányvállalatánál, ha az a külföldi anyavállalatnál, illetve a külföldi anyavállalat konszolidált (összevont) beszámolójánál is eltér. A számviteli törvény további részletes szabályokat is tartalmaz a beszámoló üzleti évére vonatkozóan. A konszolidált éves beszámoló üzleti éve általában az anyavállalat üzleti évével egyezik meg. Abban az esetben, ha a leányvállalatok üzleti éve az anyavállalat üzleti évétől eltér, akkor a konszolidált éves beszámoló üzleti éve lehet a leglényegesebb leányvállalat vagy a leányvállalatok többsége éves beszámolójának üzleti éve is. Ezzel szemben a standardok nem határozzák meg, hogy milyen időszakot kell üzleti évnek tekinteni. Ez az általános szabályozási jelleg azzal a standardok jelenleg is bírált vonásával hozható összefüggésbe, hogy több alternatívát ad/hagy az előírások alkalmazói számára. Az üzleti év naptári évtől való eltérése az élelmiszeripari vállalkozásoknál mindenképpen jobban megfelel a tevékenység jellemzőinek. A konszolidációs során az egyes vállalkozások által alkalmazott üzleti évek esetleges elérése miatt, az összehasonlíthatóság biztosítása érdekében a számviteli törvény meghatározza, hogy ilyen esetben akkor kell közbülső beszámolót készít, ha az adott vállalkozás üzleti évének fordulónapja több, mint három hónappal előzi meg a konszolidált éves beszámoló fordulónapját. Ezzel szemben a Nemzetközi Számviteli Standardok csak a három hónapos időtartamot jelölik meg, de a viszonyítás módját nem. A vállalati típusok és az üzleti év meghatározása után kerülhet sor a konszolidált (összevont) éves beszámoló készítési kötelezettség vizsgálatára. Mind a 6

7 SIMON SZ.: NEMZETKÖZI SZÁMVITELI STANDARDOK ALKALMAZÁSA... két számviteli szabályozás megegyezik abban, hogy a beszámoló készítésére az anyavállalat kötelezett. A beszámoló részei a két számviteli előírás alapján eltérést mutat. A számviteli törvény előírásai alapján a konszolidált éves beszámoló részei a következők: konszolidált (összevont) mérleg, konszolidált (összevont) eredménykimutatás, konszolidált (összevont) kiegészítő melléklet. A beszámolónak nem képezi részét, de kötelezően el kell készíteni az üzleti jelentést is. A Nemzetközi Számviteli Standardok közül az 1. számú A pénzügyi kimutatások formája és tartalma című standard tartalmazza az egyedi és konszolidált beszámoló tartalmát, de ezen kívül a Keretelvek is foglalkoznak ezzel a kérdéssel. Ezek alapján a beszámoló tartalma a következő: mérleg, eredménykimutatás, kimutatás, amely bemutatja a saját tőke valamennyi változását és azokat a tőkeváltozásokat, amelyek nem a tulajdonosokhoz kapcsolódnak, cash-flow kimutatás, számviteli politika és kiegészítő megjegyzések jegyzéke. A konszolidált beszámoló mérlege első pillantásra több eltérést mutat a standardok függelékében található konszolidált mérleghez képest. Az eltérések a részletezettségben és az adatok elkülönítésében nevesítésében figyelhető meg. A standard szerinti mérleg egyetlen konszolidációval kapcsolatos sort kisebbségi részesedés találhatunk. Ezzel szemben a konszolidált mérlegben több elkülönített sor szolgál a konszolidációs sajátosságok részletezésére. Ezek a következők: A /III/8. Tőkekonszolidációs különbözet leányvállalatokból társult vállalkozásokból B/II/6. Konszolidációból adódó (számított) társasági adó követelés D/VIII. Leányvállalati saját tőke változás (±) D/IX. Konszolidáció miatti változások (±) adósságkonszolidálás különbözetéből közbenső eredmény különbözetéből D/X. Külső tagok (más tulajdonosok) részesedése (Ez felel meg a standard szerinti kisebbségi részesedés sornak. F/I/4. Tőkekonszolidációs különbözet leányvállalatokból F/III/9. Konszolidációból adódó (számított) társasági adó tartozás Ezek a sorok a standard szerinti mérlegben nem találhatók meg elkülönítetten, de mivel a függelék csak mintaként tartalmazza az adott mérlegszerkezetet, azonban a mérleg továbbrészletezése megengedett a vállalkozások számára. Az eredménykimutatás levezetésében jelentős különbséget mutat a magyar szabályok alapján elkészített eredménykimutatáshoz képest. Az eltérések egy része abból adódik, hogy a standardok megengedik a bevételek és ráfordítások 7

8 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA MAGYAR TUDOMÁNY NAPJA, 2003 nettósítását, míg a magyar számviteli alapelvek a bruttó elszámolás elvét preferálják. A standardok függelékében található eredménykimutatási sémák (összköltség és forgalmi költség eljárással készült eredménykimutatás) közös jellemzője, hogy a mérleghez hasonlóan csak egy nevesített sor kapcsolódik a konszolidációhoz, amelynek Kisebbségi részesedés az elnevezése. Ezzel szemben a magyar szabályok szerinti konszolidált eredménykimutatás speciális sorai a következők: III/A. Adósságkonszolidálás miatt keletkező eredményt növelő konszolidációs különbözet VII/A. Adósságkonszolidálás miatt keletkező eredményt csökkentő konszolidációs különbözet 13/a. Kapott osztalék társult vállalkozástól 13/b. Kapott osztalék egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól XII/A. Konszolidálásból adódó (számított) társasági adókülönbözet (±). Ezek a sorok a standard szerinti eredménykimutatásban nem találhatók meg elkülönítetten, de mivel a függelék csak mintaként tartalmazza az adott eredménykimutatások szerkezetét, azonban az egyes sorok továbbrészletezése megengedett a vállalkozások számára. A számviteli törvény által megkövetelt kiegészítő mellékletnek felel meg a kiegészítő jelentések beszámolórész. A számviteli politika mind a két számviteli szabályozás alapján elkészítésre kerül, de a magyar szabályok szerint ez nem része a beszámolónak, de mindenképpen megalapozza a beszámoló előírásoknak megfelelő elkészítését. A cash-flow kimutatás a standardok szerint a beszámoló elkülönített része. A magyar szabályokba a folyamatos jogharmonizáció révén beépítésre került a cash-flow kimutatás elkészítése, amely a kiegészítő melléklet keretében kerül összeállításra. A saját tőke változásával kapcsolatban a magyar szabályok szerint nem készül külön kimutatás, de az előírások lehetővé teszik azt, hogy a vállalkozások az általuk fontosnak ítélt, befektetők által megkívánt adatokat a kiegészítő mellékletben részletezzék. Összefoglalás A magyar számviteli előírások és a Nemzetközi Számviteli Standardok által szabályozott az előadás szűkös keretei miatt csak néhány fontosabb konszolidációs előkészítő folyamatra kiterjedő összehasonlítás alapján azonban fontos következtetések vonhatók le. A szabályozás eltérései egyértelműen meghatározhatók. Ennek ellenére a Nemzetközi Számviteli Standardok alapján a konszolidált éves beszámoló elkészítése és az azt megalapozó számviteli információs rendszer kialakítása, a magyar viszonyokra, az élelmiszeripari tevékenységre való adaptálása nem tekinthető egy egyszerű feladatnak. Az előttünk álló munka elvégzésének több akadálya is van. Ezek egy része összefügg azzal, hogy a standardok alkalmazása feltételezi a standardok al- 8

9 SIMON SZ.: NEMZETKÖZI SZÁMVITELI STANDARDOK ALKALMAZÁSA... kalmazásában való bizonyos jártasságot, amellyel a magyar számviteli szakembereknek csak egy szűk köre rendelkezik. A nemzetközi gyakorlat hiánya nehezen pótolható, ezért az Európai Unióhoz történő csatlakozással kapcsolatos felkészülésnek, felkészítésnek a számviteli szakemberek továbbképzésére is ki kell terjednie. A Nemzetközi Számviteli Standardok keretjellegű meghatározása, a választási alternatívák sokfélesége jelenti a másik akadályozó tényezőt. Ezen a területen már vannak kisebb eredmények, hiszen a standardok elmúlt években megvalósult, több szervezet általi átvizsgálása során megfogalmazott bírálatok alapján megindult a standardok választási alternatíváinak szűkítése, megszüntetése. Hivatkozások MADARASINÉ MATUKOVICS [2003]: IAS vs US GAAP; Verlag Dashöfer Szakkiadó Kft. és T. Bt., Budapest. MADARASINÉ MATUKOVICS [2003]: Könyvvizsgálói szakmai továbbképzés 2003., A nemzetközi számviteli standardok alapelvei és fő tartalmi elemei, MKVK, Budapest. Nemzetközi Számviteli Standardok [2003], Saldo, Budapest. EPSTEIN MIRZA [2003]: IAS, Nemzetközi Számviteli Standardok alkalmazása, PERFEKT Rt, Budapest. KOROM MADARASINÉ MIKLÓSYNÉ et al. [2002]: A számvitel időszerű kérdései, PERFEKT Rt, Budapest. NAGY [2003]:: Oktatási segédlet a könyvviteli szolgáltatók évi továbbképzéséhez, MSZSZE, Budapest. ADORJÁN BARY DUDÁSNÉ et al. [2001]: Számvitel és elemzés I., MKVK, Budapest. LEHOTA SZŰCS [1998]: Multinacionális cégek működési sajátosságai a magyar élelmiszeriparban, Gazdálkodás, XLII. évfolyam 2. szám. BALOGH KÓBOR LAKNER [1992]: Államszocialista monopolszervezetek helyett kisvállalkozásokat az élelmiszeriparban?, Gazdálkodás, XXXVI. évfolyam 6. szám. SZÉLES GYULA [2003]: Az intergráció üzemgazdasági összefüggései, Gazdálkodás, XLVII. évfolyam 4. szám. 9

A konszolidáció. A vállalat csoport jellemzõi. Konszernek a számvitelben. Jogi függetlenség csorbulása. Anyavállalat. A konszolidációs kör 2008.09.14.

A konszolidáció. A vállalat csoport jellemzõi. Konszernek a számvitelben. Jogi függetlenség csorbulása. Anyavállalat. A konszolidációs kör 2008.09.14. MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék A vállalat csoport jellemzõi A vállalkozások kettõs értelemben önállóak A konszolidáció Jogilag

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. A konszern számvitel alapjai tantárgy tanulmányozásához. Nappali tagozat. 2014/2015. tanév II. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. A konszern számvitel alapjai tantárgy tanulmányozásához. Nappali tagozat. 2014/2015. tanév II. félév SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK : 469-66-98 Budapest 72. Pf.: 35. 1426 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ A konszern számvitel alapjai tantárgy tanulmányozásához Nappali tagozat 2014/2015. tanév II. félév A tárgy oktatásának

Részletesebben

Konszolidált pénzügyi beszámoló

Konszolidált pénzügyi beszámoló Konszolidált pénzügyi beszámoló (MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK ALAPJÁN) 1997. december 31. Üzleti jelentés a Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. 1997. évi magyar számviteli szabályok szerint készített konszolidált

Részletesebben

Konszolidáció elméleti alapjai

Konszolidáció elméleti alapjai MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék Konszolidáció elméleti alapjai Várkonyiné Dr. Juhász Mária A vállalat csoport jellemzői

Részletesebben

Tőkekonszolidáció. Várkonyiné Dr. Juhász Mária. Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet MISKOLCI EGYETEM

Tőkekonszolidáció. Várkonyiné Dr. Juhász Mária. Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet MISKOLCI EGYETEM MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék Tőkekonszolidáció Várkonyiné Dr. Juhász Mária Konszolidált éves beszámoló összeállításának

Részletesebben

Beszámoló, beszámolás

Beszámoló, beszámolás Beszámoló, beszámolás Cél: piaci szereplők tájékoztatása a gazdálkodásról, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetről Eszköz: adatok, információk rendszeres nyilvánosságra hozatala Forma: beszámoló Beszámoló

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A Plotinus Holding Nyrt. részvényesei részére A konszolidált éves beszámolóról készült jelentés Elvégeztem a Plotinus Holding Nyrt. (a Társaság ) mellékelt 2013. évi konszolidált

Részletesebben

IFRS 5 nap tematika Ipacs Laura

IFRS 5 nap tematika Ipacs Laura IFRS 5 nap tematika Ipacs Laura 1. nap (360 perc) 1. IFRS háttere 1.1. Az IFRS (Nemzetközi számviteli szabványok) általános áttekintése, története, elvei 1.1.1. Számviteli rendszerek a világban milyen

Részletesebben

KÖNYVVIZSGÁLAT Fontos Önnek cége piaci megítélése? A valóság a számokban rejlik!

KÖNYVVIZSGÁLAT Fontos Önnek cége piaci megítélése? A valóság a számokban rejlik! The Leader for Exceptional Client Service KÖNYVVIZSGÁLAT Fontos Önnek cége piaci megítélése? A valóság a számokban rejlik! A BDO világszerte... A BDO a világ ötödik legnagyobb könyvelő, könyvvizsgáló,

Részletesebben

Az IFRS első alkalmazása

Az IFRS első alkalmazása Az IFRS első alkalmazása 2005. KBA Oktatási Kft., magyar korlátolt felelősségű társaság. Minden jog fenntartva. 1 Tartalom Általános elvek: Ki? Mikor? Mit? Kivételek Évközi jelentés Közzététel 2005. KBA

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet 1. Általános összefoglalás A kiegészítő melléklet a BJB-Sysem Kereskedelmi és Szolgáltató KFT 2013. január 1-től 2013. december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült.

Részletesebben

Számviteli alapfogalmak I.

Számviteli alapfogalmak I. Számviteli alapfogalmak I. 1. A számvitel fogalma: a gazdálkodás (a gazdasági tevékenység) rendszeres, szervezett, számokban kifejezett megfigyelése, mérése, feljegyzése. 2. A számvitel területei: a törvény

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSI AKADÉIA ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET. SZÁMVITEL I. Accounting I.

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSI AKADÉIA ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET. SZÁMVITEL I. Accounting I. SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSI AKADÉIA ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET SZÁMVITEL I. Accounting I. Tantárgyi tájékoztató Érvényes az 2003/2004. tanévtől Előadó: Koncsárné

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 23749720-2-41 FŐVÁROSI BÍRÓSÁG CÉGBÍRÓSÁGA 01-09-976467 KÖVETKEZŐ OPCIÓ STATÉGIAI TANÁCSADÓ KFT 1028 Budapest, ÚJSOR UTCA 1 2011 Fordulónap: Beszámolási időszak: 2011.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Társaság 2005. április 28-i évi rendes Közgyűlésére

ELŐTERJESZTÉS a Társaság 2005. április 28-i évi rendes Közgyűlésére a Társaság 2005. április 28-i évi rendes Közgyűlésére Tárgy: A 2004. üzleti év lezárása, ezen belül az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság, a Könyvvizsgáló jelentései, a mérleg jóváhagyása, döntés a 2004.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013. üzleti évről

Kiegészítő melléklet 2013. üzleti évről Kiegészítő melléklet 2013. üzleti évről Beszámolási időszak kezdete: 2013. január 1. Beszámolási időszak vége: 2013. december 31. Keltezés: 2014. február 25. Alföldi István ügyvezető igazgató 1 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK 2013.

SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK 2013. SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK 2013. Sorsz. Témakör megnevezése Tanszéki konzulens neve 1. Egy új vállalkozás számviteli információs rendszerének kialakítása., 2. Egy vállalkozás átalakulásának

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Bank 10/2015. (VII. 22.) számú ajánlása a kiegészítő szavatoló tőkéről. I. Általános rendelkezések. 1. Az ajánlás célja és hatálya

A Magyar Nemzeti Bank 10/2015. (VII. 22.) számú ajánlása a kiegészítő szavatoló tőkéről. I. Általános rendelkezések. 1. Az ajánlás célja és hatálya A Magyar Nemzeti Bank 10/2015. (VII. 22.) számú ajánlása a kiegészítő szavatoló tőkéről I. Általános rendelkezések 1. Az ajánlás célja és hatálya Az ajánlás célja az Európai Biztosítási és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság

Részletesebben

MOL Magyar Olaj- es Gazipari Nyilvanosan Mukodo Reszvenytarsasag

MOL Magyar Olaj- es Gazipari Nyilvanosan Mukodo Reszvenytarsasag MOL Magyar Olaj- es Gazipari Nyilvanosan Mukodo Reszvenytarsasag Nemzetkozi Penzugyi Beszamolasi Standardok szerint keszitett Konszolidalt penzugyi kimutatasok a Fuggetlen Konyvvizsgal6i Jelentessel egyutt

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT

KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT WABERER'S International ZRt. 2012-2014. évi KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT a vállalkozás vezetője (képviselője) WABERER'S International

Részletesebben

www.pwc.com IFRS-ek változásai 2013. november 6. Könczöl Enikő

www.pwc.com IFRS-ek változásai 2013. november 6. Könczöl Enikő www.pwc.com IFRS-ek változásai 2013. november 6. Könczöl Enikő Napirend Áttekintés Jelent/közeljövőt érintő változások: IFRS 13 Valós értékelés IAS 19R Munkavállalói juttatások Egyéb változások Konszolidációs

Részletesebben

A SZÁMVITELI TÖRVÉNY ÁLLAMHÁZTARTÁSI VONATKOZÁSAI. Kézdi Árpád

A SZÁMVITELI TÖRVÉNY ÁLLAMHÁZTARTÁSI VONATKOZÁSAI. Kézdi Árpád A SZÁMVITELI TÖRVÉNY ÁLLAMHÁZTARTÁSI VONATKOZÁSAI Kézdi Árpád Államháztartási Szabályozási Főosztály Államháztartási Számviteli Osztály Nemzetgazdasági Minisztérium Számviteli törvény 5. Az államháztartás

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz hírkomp.hu Kft. Adószám: 24102670-2-43 Cégjegyzékszám: 01-09-990571 Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz A hírkomp.hu Kft. alaptevékenysége folyóirat, időszaki kiadvány kiadása. A cég belföldi

Részletesebben

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013.

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. Bírósági bejegyzés: PK.60.144/2003/4. Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány Kiegészítő melléklet A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához 2013. év Kistelek, 2014.március

Részletesebben

Számvitel mesterszak. Konszolidált beszámoló összeállítása és elemzése. Levelező tagozat. Tantárgyi útmutató

Számvitel mesterszak. Konszolidált beszámoló összeállítása és elemzése. Levelező tagozat. Tantárgyi útmutató Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Budapest Számvitel mesterszak Konszolidált beszámoló összeállítása és elemzése Levelező tagozat Tantárgyi útmutató 2014/2015. tanév 1.

Részletesebben

Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége. Kiegészítő melléklet a 2012. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolóhoz

Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége. Kiegészítő melléklet a 2012. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolóhoz Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége Kiegészítő melléklet a 2012. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolóhoz Budapest, 2013. március 8. Képviseletre jogosult I. Általános rész A KÖZHASZNÚ

Részletesebben

Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. Általános kiegészítések 1.1. A vállalkozás bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó

Részletesebben

I/2. A konszolidált beszámoló készítése során alkalmazott értékelési, konszolidálási eljárások

I/2. A konszolidált beszámoló készítése során alkalmazott értékelési, konszolidálási eljárások I/2. A konszolidált beszámoló készítése során alkalmazott értékelési, konszolidálási eljárások A bank a konszolidálást könyv szerinti értéken végezte el. A leányvállalatok az éves beszámolók elkészítése

Részletesebben

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ. SZÁMVITEL A GYAKORLATBAN (HAZAI és NEMZETKÖZI)

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ. SZÁMVITEL A GYAKORLATBAN (HAZAI és NEMZETKÖZI) KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ SZÁMVITEL A GYAKORLATBAN (HAZAI és NEMZETKÖZI) 1 KÉPZÉSI ALAPINFORMÁCIÓK A programba való bekapcsolódás feltételei: A programba való bekapcsolódáshoz szakirányú középfokú végzettség

Részletesebben

IFRS pénzügyi kimutatások elemzése 2009 Hungarian Accounting Advisory Group

IFRS pénzügyi kimutatások elemzése 2009 Hungarian Accounting Advisory Group IFRS pénzügyi kimutatások elemzése 009 Hungarian Accounting Advisory Group A pénzügyi kimutatások prezentálásának és közzétételének trendje a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett társaságok esetében A projekt

Részletesebben

Közhasznú beszámoló kiegészítő melléklet

Közhasznú beszámoló kiegészítő melléklet Csákvár Jövőjéért Közalapítvány 8083 Csákvár, Széchenyi u. 8. Adószám: 18490073-1-07 Pk.62.843/1999/2 2011 Közhasznú beszámoló kiegészítő melléklet Csákvár, 2012. május 02. Készítette: Kántorné Szarka

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5.

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. Statisztikai számjel: 10802827-6920-113-13 Cégjegyzék száma: 13-09-094656 Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. 2014. december 31. Törökbálint, 2015. január 30. 1 Reáltax

Részletesebben

A PTT tagozat 2010. december 9-i rendezvényén elhangzott előadás. Számviteli szabályok változása 2010.

A PTT tagozat 2010. december 9-i rendezvényén elhangzott előadás. Számviteli szabályok változása 2010. Számviteli szabályok változása 2010. Számviteli törvény módosítása Szt. módosítás Jogszabályhelye: 2010. évi CXXIII. Tv. Hatálybalépése: 2011. jan. 1-től De! már a 2010. évi beszámolónál alkalmazható.

Részletesebben

IAS 20. Állami támogatások elszámolása és az állami közreműködés közzététele

IAS 20. Állami támogatások elszámolása és az állami közreműködés közzététele IAS 20 Állami támogatások elszámolása és az állami közreműködés közzététele A standard célja A kapott állami támogatások befolyással vannak a gazdálkodó egység vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetére.

Részletesebben

2011. ÉVI ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓJÁRÓL. Korlátolt Felelősségű Társaság 1148 Budapest, Fogarasi út 58. (Nysz.

2011. ÉVI ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓJÁRÓL. Korlátolt Felelősségű Társaság 1148 Budapest, Fogarasi út 58. (Nysz. FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS a BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a konszolidálásba bevont vállalkozások 2011. ÉVI ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES

Részletesebben

Számviteli törvény 2008. évi módosítása

Számviteli törvény 2008. évi módosítása Számviteli törvény 2008. évi módosítása Szt. módosítás helye Egyes adó- és járuléktörvények módosításáról szóló 2008. évi tv. A 2009. évi költségvetést megalapozó egyes tvek módosításáról szóló 2008. évi

Részletesebben

a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához Győr, 2013. április 25. ph. vállalkozás vezetője Jelen kiegészítő melléklet tartalmazza mindazon

Részletesebben

MELLÉKLET. Az IFRS standardok éves javításai: 2011 2013. évi ciklus 1

MELLÉKLET. Az IFRS standardok éves javításai: 2011 2013. évi ciklus 1 HU MELLÉKLET Az IFRS standardok éves javításai: 2011 2013. évi ciklus 1 1 Sokszorosítása az Európai Gazdasági Térségben megengedett. Az Európai Gazdasági Térségen kívül minden jog fenntartva, kivéve a

Részletesebben

TANTÁRGYI TEMATIKA SZÁMVITEL MODUL. Számviteli alapismeretek

TANTÁRGYI TEMATIKA SZÁMVITEL MODUL. Számviteli alapismeretek Felsıfokú Szakképzés TANTÁRGYI TEMATIKA SZÁMVITEL MODUL Számviteli alapismeretek Számviteli, banki, pénzügyi szakügyintézık, projektmenedzser asszisztens, informatikai statisztikus és gazdasági tervezı

Részletesebben

In the Headlines. KPMG IFRS-hírlevél - 2014. szeptember. Tisztelt Ügyfelünk!

In the Headlines. KPMG IFRS-hírlevél - 2014. szeptember. Tisztelt Ügyfelünk! In the Headlines KPMG IFRS-hírlevél - 2014. szeptember Tisztelt Ügyfelünk! Boros Judit partner Összefoglaló a KPMG havonta megjelenő, a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS-ek) aktualitásaival

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához I. Általános rész 1. A vállalkozás bemutatása A Társaság a Transz-In Bt-ből való átalakulással 2001.március 10-én kezdte meg működését. Tulajdonosai:

Részletesebben

Miklósyné Ács Klára Siklósi Ágnes Dr. Sztanó Imre KÖNYVVEZETÉSI ISMERETEK

Miklósyné Ács Klára Siklósi Ágnes Dr. Sztanó Imre KÖNYVVEZETÉSI ISMERETEK Miklósyné Ács Klára Siklósi Ágnes Dr. Sztanó Imre KÖNYVVEZETÉSI ISMERETEK Budapest, 2007 Szerzők: Miklósyné Ács Klára Siklósi Ágnes Dr. Sztanó Imre Lektorálta: Vladár Ferencné Dr. Simon Szilvia ISBN 978

Részletesebben

Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete

Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete 1. Általános kiegészítések 1.1.A gazdálkodó bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó főbb adatai - Székhely: - Internetes honlap címe: (ha a beszámolót a honlapon is közzéteszi) - Működési forma: Társasdalmi Rgyesület

Részletesebben

Számviteli alapfogalmak. Informatikai rendszerek Vállalati információs rendszerek. Számviteli alapfogalmak. A számvitel területei.

Számviteli alapfogalmak. Informatikai rendszerek Vállalati információs rendszerek. Számviteli alapfogalmak. A számvitel területei. Számviteli alapfogalmak Informatikai rendszerek Vállalati információs rendszerek Szendrői Etelka szendroi@witch.pmmf.hu Számvitel fogalma Olyan tevékenységek összessége, amelyek célja az objektív információszolgáltatás

Részletesebben

Útmutató az összevont (konszolidált) éves beszámoló összeállításához

Útmutató az összevont (konszolidált) éves beszámoló összeállításához Útmutató az összevont (konszolidált) éves beszámoló összeállításához Útmutató az összevont (konszolidált) éves beszámoló összeállításához 4.4.2 Az összevont (konszolidált) éves beszámoló formája, tartalma

Részletesebben

A globalizáció és a konszolidációs számvitel alkalmazása a magyar élelmiszer-gazdaságban

A globalizáció és a konszolidációs számvitel alkalmazása a magyar élelmiszer-gazdaságban gazdálkodás 53. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 145 A globalizáció és a konszolidációs számvitel alkalmazása a magyar élelmiszer-gazdaságban SIMON SZILVIA Kulcsszavak: globalizáció, élelmiszer-gazdaság, konszern, konszolidációs

Részletesebben

Eredmény és eredménykimutatás

Eredmény és eredménykimutatás Eredmény és eredménykimutatás Eredmény Eredmény Az adott időszak hozamainak és ráfordításainak különbsége. Nyereség Veszteség 0 A hozam - bevétel A létrehozott teljesítmények várható ellenértéke Az értékesített,

Részletesebben

NYILATKOZAT A Növekedési Hitelprogram I. Pillérjére vonatkozóan

NYILATKOZAT A Növekedési Hitelprogram I. Pillérjére vonatkozóan NYILATKOZAT A Növekedési Hitelprogram I. Pillérjére vonatkozóan A(z).. (székhely: cégjegyzékszám:.., céget nyilvántartó bíróság a., mint Cégbíróság, adószám:.., statisztikai számjel:.., a továbbiakban:

Részletesebben

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 52. -a alapján a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság az alábbiakban teszi közzé

Részletesebben

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Nemzetgazdasági Minisztérium Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Államháztartási szakterület Nem költségvetési szervnél foglalkoztatott mérlegképes könyvelők számára 2013. 1 A

Részletesebben

Számvitel 2013. 2013. január 31. Tóth Mihály bejegyzett könyvvizsgáló

Számvitel 2013. 2013. január 31. Tóth Mihály bejegyzett könyvvizsgáló Számvitel 2013 2013. január 31. Tóth Mihály bejegyzett könyvvizsgáló Számviteli változások 2013-tól Többes munkáltatói foglalkoztatás Munkahelyvédelmi akcióterv KATA, KIVA számvitele Őszi adócsomag Számviteli

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ

KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ FORRÁS VAGYONKEZELÉSI ÉS BEFEKTETÉSI NYRT. AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI SZTENDERDEK (IFRS) ALAPJÁN 2014. DECEMBER 31. 1 Tartalomjegyzék 1. Általános

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc A könyvviteli rendszer működése 52. lecke A KÖNYVVEZETÉS (KÖNYVVITEL)

Részletesebben

Üzleti jelentés 2009.

Üzleti jelentés 2009. Adószám: 13039848-2-15 Cégbíróság: Szabolcs-Sztmár-Bereg Megyei Cégjegyzék szám: 15-09-068364 4400 Nyíregyháza, Gomba út 1 2009. Fordulónap: 2009. december 31. Beszámolási időszak: 2009. január 01. - 2009.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzatának

Monostorpályi Község Önkormányzatának Monostorpályi Község Önkormányzatának KÖLTSÉGVETÉS TERVEZÉSI ÉS BESZÁMOLÁSI SZABÁLYZATA 2012.-től I. A költségvetési terv készítésére és a beszámoló összeállítására vonatkozó általános és speciális szabályok

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között 1 EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv., valamint a nemzetiségi jogokról

Részletesebben

Piacfelügyeleti vonatkozású könyvvizsgálati tapasztalatok

Piacfelügyeleti vonatkozású könyvvizsgálati tapasztalatok Piacfelügyeleti vonatkozású könyvvizsgálati tapasztalatok Előadó: Farkas Ákos, piacfelügyeleti tanácsadó 2014. december 8. Tartalom Jogszabályi keret Piacfelügyeleti tevékenység bemutatása Kapuőri szerep

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

A GLOBALIZÁCIÓ ÉS AZ EU-CSATLAKOZÁS HATÁSAI A HAZAI SZÁMVITELRE"

A GLOBALIZÁCIÓ ÉS AZ EU-CSATLAKOZÁS HATÁSAI A HAZAI SZÁMVITELRE Böcskei Elvira* A GLOBALIZÁCIÓ ÉS AZ EU-CSATLAKOZÁS HATÁSAI A HAZAI SZÁMVITELRE" A tőkepiacok globalizációja és a nemzeti pénzügyi szabályozások szabványosítása Az egyes nemzetek hagyományai, alternatív

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

Számviteli tanácsadás. IFRS felmérés - 2011 Fókuszban a pénzügyi beszámolók

Számviteli tanácsadás. IFRS felmérés - 2011 Fókuszban a pénzügyi beszámolók Számviteli tanácsadás IFRS felmérés - 11 Fókuszban a pénzügyi beszámolók Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló. A felmérés célja. A pénzügyi kimutatások áttekintése 7. A pénzügyi teljesítményre vonatkozó

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2006. ÉVI GYORSJELENTÉSE

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2006. ÉVI GYORSJELENTÉSE KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2006. ÉVI GYORSJELENTÉSE Társaság neve: Konzum Kereskedelmi és Ipari Nyrt. Telefon 72/520-050 Társaság címe: 7621 Pécs, Irgalmasok u. 5. Telefax 72/213-342 Ágazati besorolás:

Részletesebben

A könyvvizsgálat kihívásai a változó világgazdasági helyzetben

A könyvvizsgálat kihívásai a változó világgazdasági helyzetben A könyvvizsgálat kihívásai a változó világgazdasági helyzetben Gion Gábor, Deloitte vezérigazgató Balatonalmádi, 2012. szeptember 6. Könyvvizsgálói szakma kilátásai A jelen és jövő kihívásai Az auditált

Részletesebben

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentés Címe: 1065 Budapest, Bajcsy Zsilinszky u. 9. Bírósági végzés száma: 61194 Statisztikai száma: 18023099-9499-569-01 Közhasznúság fokozata:

Részletesebben

KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz

KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz Biztonság 2014 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Cégjegyzék száma 8500 Pápa, Második utca 25. 1 9 0 9 5 1 0 0 3 5 KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz Általános összefoglalás A kiegészítı melléklet

Részletesebben

Községi Önkormányzat Balatonberény

Községi Önkormányzat Balatonberény Községi Önkormányzat Balatonberény A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 92/A.. (3) bekezdése szerinti 2011. évi önkormányzati közzététele ESZKÖZÖK költségveté si 21. melléklet a 10./2012.(05.03

Részletesebben

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011.

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011. Adószám: 18715792-1-13 Bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Bírósági végzés: 4.13.PK.60.034/2007/4 Statisztikai számjel: Fordulónap: december 31. Beszámolási időszak: január 01- december 31. Gödöllő,

Részletesebben

A Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok első alkalmazása IFRS1

A Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok első alkalmazása IFRS1 IFRS Hírlevél A Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok első alkalmazása IFRS1 A Deloitte Magyarország havi megjelenésű hírlevelében tájékoztatja ügyfeleit a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardokhoz

Részletesebben

4. 249/2000 (XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól

4. 249/2000 (XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól A Szervezetfejlesztési célok megvalósítása, controlling rendszer bevezetése Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatánál projekt tárgyára vonatkozó jogszabályok az alábbiak: 1. 1990. évi LXV. törvény a helyi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2015. április 30. napján tartandó 2015. évi rendes Közgyűlésére

ELŐTERJESZTÉS. Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2015. április 30. napján tartandó 2015. évi rendes Közgyűlésére ELŐTERJESZTÉS 2015. április 30. napján tartandó 2015. évi rendes Közgyűlésére 1. napirendi pont Tárgy: Az Igazgatótanács jelentése a 2014. évi üzleti tevékenységről Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan

Részletesebben

1. A NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK TÖRTÉNETE

1. A NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK TÖRTÉNETE Vámos Imre * AZ IFRS-EK, IAS-EK ELSİ ALKALMAZÁSA MAGYARORSZÁGON A TULAJDONOSI RÉSZESEDÉST MEGTESTESÍTİ ÉRTÉKPAPÍRJAIKAT NYILVÁNOSAN KIBOCSÁTÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁGOK KÖRÉBEN Kutatásom témája a Nemzetközi Pénzügyi

Részletesebben

Példa a közbenső eredmények konszolidálásához

Példa a közbenső eredmények konszolidálásához Példa a közbenső ek konszolidálásához 1) Az AV (anya) 800 Ft/db előállítási költséggel 2000 db terméket gyártott és az év folyamán értékesített az X (leány)-nak 1000 Ft/db + áfa egységáron. A számla a

Részletesebben

BEVEZETÉS A SZÁMVITEL RENDSZERÉBE SZEMLÉLET ÉS MÓDSZERTAN

BEVEZETÉS A SZÁMVITEL RENDSZERÉBE SZEMLÉLET ÉS MÓDSZERTAN BEVEZETÉS A SZÁMVITEL RENDSZERÉBE SZEMLÉLET ÉS MÓDSZERTAN 1 KOROM ERIK ORMOS MIHÁLY VERESS ATTILA BEVEZETÉS A SZÁMVITEL RENDSZERÉBE SZEMLÉLET ÉS MÓDSZERTAN A AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST Lektorok: DR. MATUKOVICS

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Eredmény kimutatás 48. lecke Eredmény kimutatás Fogalma: a

Részletesebben

Melléklet a 2014. negyedéves Időközi Vezetőségi Beszámolóhoz Évközi konszolidált pénzügyi kimutatások

Melléklet a 2014. negyedéves Időközi Vezetőségi Beszámolóhoz Évközi konszolidált pénzügyi kimutatások Melléklet a 2014. negyedéves Időközi Vezetőségi Beszámolóhoz Évközi konszolidált pénzügyi kimutatások az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaságról és konszolidálásba bevont vállalkozásairól

Részletesebben

Számv_00eleje 11/28/05 3:03 PM Page 1 BEVEZETÉS A SZÁMVITEL RENDSZERÉBE SZEMLÉLET ÉS MÓDSZERTAN

Számv_00eleje 11/28/05 3:03 PM Page 1 BEVEZETÉS A SZÁMVITEL RENDSZERÉBE SZEMLÉLET ÉS MÓDSZERTAN Számv_00eleje 11/28/05 3:03 PM Page 1 BEVEZETÉS A SZÁMVITEL RENDSZERÉBE SZEMLÉLET ÉS MÓDSZERTAN 1 Számv_00eleje 11/28/05 3:03 PM Page 2 Számv_00eleje 11/28/05 3:03 PM Page 3 KOROM ERIK ORMOS MIHÁLY VERESS

Részletesebben

A számviteli politika keretében elkészítendő belső 9 szabályzatok és azok tartalma. 10 A prudenciális követelmények.

A számviteli politika keretében elkészítendő belső 9 szabályzatok és azok tartalma. 10 A prudenciális követelmények. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 M FELADATOK Betartja a pénzügyi szervezetek számviteli politikájára vonatkozó elvárásokat, szükség szerint biztosítja az egyedi szabályozási igényeket. Alkalmazza a kialakított

Részletesebben

Pesthy Ügyvédi Iroda Szekszárd Széchenyi u. 34. 7100 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ

Pesthy Ügyvédi Iroda Szekszárd Széchenyi u. 34. 7100 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ 1 Pesthy Ügyvédi Iroda Szekszárd Széchenyi u. 34. 7100 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ 2 1.) Általános jelentés A Pesthy Ügyvédi Iroda alapításának időpontja 1997.március 01. Az ügyvédi iroda

Részletesebben

Valós értéken történő értékelés

Valós értéken történő értékelés MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Valós értéken történő értékelés Várkonyiné Dr. Juhász Mária Jogszabályi háttér Hazai 2000.

Részletesebben

Bevezető 11. A rész Az általános könyvvizsgálati és bankszámviteli előírások összefoglalása 13

Bevezető 11. A rész Az általános könyvvizsgálati és bankszámviteli előírások összefoglalása 13 Bevezető 11 A rész Az általános könyvvizsgálati és bankszámviteli előírások összefoglalása 13 I. rész Rövid összefoglaló az általános könyvvizsgálati előírásokról 15 1. A könyvvizsgálati környezet 17 1.1.

Részletesebben

Magyar Könyvvizsgálói Kamara. XX. Országos Könyvvizsgálói Konferencia. Kihívások az elkövetkező 5 évben

Magyar Könyvvizsgálói Kamara. XX. Országos Könyvvizsgálói Konferencia. Kihívások az elkövetkező 5 évben Kihívások az elkövetkező 5 évben (hogyan kell módosítani a könyvvizsgálati módszertant a várható új IFRS-ek követelményeinek figyelembevételével) Új IFRS standardok - Összefoglaló Standard Mikortól hatályos?

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához A Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. (továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2007. I. FÉLÉVI GYORSJELENTÉSE

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2007. I. FÉLÉVI GYORSJELENTÉSE KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2007. I. FÉLÉVI GYORSJELENTÉSE Társaság neve: Konzum Kereskedelmi és Ipari Nyrt. Telefon 72/520-050 Társaság címe: 7621 Pécs, Irgalmasok u. 5. Telefax 72/213-342 Ágazati

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet tulajdonosainak Elvégeztem a Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet (6635 Szegvár, Szabadság tér 1. Cg.: 06-02-000246) mellékelt 2014.

Részletesebben

AZ IAS ÉS A MAGYAR SZÁMVITEL I. RÉSZ

AZ IAS ÉS A MAGYAR SZÁMVITEL I. RÉSZ AZ IAS ÉS A MAGYAR SZÁMVITEL I. RÉSZ n A GAZDASÁG GLOBALIZÁCIÓJA SOK ÚJ JELENSÉGET HOZOTT MAGÁVAL. EZEK KÖZÜL AZ EGYIK A SZÁMVITELI ELSZÁMOLÁSOK NEMZETKÖZIVÉ VÁLÁSA, A NEMZETKÖZI EGYSÉGESSÉGRE VALÓ TÖ-

Részletesebben

Nyilvános kibocsátók IFRS vizsgálatainak felügyeleti tapasztalatai

Nyilvános kibocsátók IFRS vizsgálatainak felügyeleti tapasztalatai Nyilvános kibocsátók IFRS vizsgálatainak felügyeleti tapasztalatai Előadó: Farkas Ákos 2010. november 18. Az előadás főbb pontjai Jogszabályi háttér A Felügyelet szerepe IFRS Compliance tevékenység folyamata

Részletesebben

Számviteli változások 2014. Tóth Mihály bejegyzett könyvvizsgáló

Számviteli változások 2014. Tóth Mihály bejegyzett könyvvizsgáló Számviteli változások 2014 Tóth Mihály bejegyzett könyvvizsgáló Releváns jogszabályok egyes törvényeknek a távolléti díj számításával és a közpénzek szabályozásával összefüggő módosításáról szóló 2013.

Részletesebben

Sentinel Olimpiai Taekwondo Sportegyesület

Sentinel Olimpiai Taekwondo Sportegyesület Sentinel Olimpiai Taekwondo Sportegyesület Szöveges kiegészítő melléklete a 2014. évi beszámolóhoz Budapest, 2015. 07.03.... a szervezet képviselője 2 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. I. Általános rész A szervezet

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 1022 Budapest, Ribáry u. 10. Adószáma: 18273689-1-41 Statisztikai számjel: 18273689-9499-569-01 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2012. évi egyszerűsített beszámolóhoz A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek

Részletesebben

Számvitel alapjai. Eredménymegállípítás, az eredménykimutatás fogalma, tartalma, fajtái

Számvitel alapjai. Eredménymegállípítás, az eredménykimutatás fogalma, tartalma, fajtái Számvitel alapjai Eredménymegállípítás, az eredménykimutatás fogalma, tartalma, fajtái Eredmény a mérlegben (nyereség esetén) Mérleg Saját tőke Kötelezettségek Mérleg szerinti eredmény Nyereségadó Osztalék,

Részletesebben

Számviteli, elemzési, ellenőrzési ismeretek alkalmazása az egyéb szervezeteknél

Számviteli, elemzési, ellenőrzési ismeretek alkalmazása az egyéb szervezeteknél 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 M FELDTOK lkalmazza a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezet alapításának sajátos jogszabályait Érvényesíti a számviteli alapelveket, ellátja az egyéb szervezet

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 1103 Budapest Kőér 2/B Adószám: 18191970-1-42 Bíróság nyilvántartási szám: 60.092 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Budapest, 2008.03.28 Általános rész A tevékenységét 2006-ben

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ÉS SZLOVÁKIA SZÁMVITELI SZABÁLYOZÁSA AZ EURÓPAI UNIÓ INTEGRÁCIÓS KÖVETELMÉNYEIRE TEKINTETTEL

MAGYARORSZÁG ÉS SZLOVÁKIA SZÁMVITELI SZABÁLYOZÁSA AZ EURÓPAI UNIÓ INTEGRÁCIÓS KÖVETELMÉNYEIRE TEKINTETTEL Doktori (Ph.D) értekezés tézisei MAGYARORSZÁG ÉS SZLOVÁKIA SZÁMVITELI SZABÁLYOZÁSA AZ EURÓPAI UNIÓ INTEGRÁCIÓS KÖVETELMÉNYEIRE TEKINTETTEL Ing. Suhányi Erzsébet Miskolc, 2003 MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI

Részletesebben

Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely eltérés esetén az eredeti angol nyelvu jelentés az irányadó.

Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely eltérés esetén az eredeti angol nyelvu jelentés az irányadó. US GAAP szerinti konszolidált éves beszámolója 2003. és 2002. december 31-én végzodo évekre független könyvvizsgálói jelentéssel együtt Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely

Részletesebben