P Szo V H K Sze Cs P Szo V H K Sze Cs P Szo V H K Sze Cs P Szo V H K Sze Cs P. Szo V. Dávid, Zoárd Szilveszter, Darinka DECEMBER DECEMBER

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "P Szo V H K Sze Cs P Szo V H K Sze Cs P Szo V H K Sze Cs P Szo V H K Sze Cs P. Szo V. Dávid, Zoárd Szilveszter, Darinka DECEMBER DECEMBER"

Átírás

1 A latin õskalendárium 10. hónapja. A pihenés, megbékélés ideje, az emberek a családi tûzhely köré húzódtak, és élvezték a jól végzett munka gyümölcseit. Decemberre minden jelentõs paraszti munka befejezõdött, így a hónap közepén elkezdõdhetett a latiumi földmûvesek õsi istenének, Saturnusnak az ünnepi hete. Ez a vetési ünnepekkel kezdõdött (Feriae Sementivae), melyet a Consualia követett (a vetés befejezésével Consus isten tiszteletére tartott lóverseny) 11-én vagy 15-én, majd a Larentalia (Acca Larentiának, Romulus és Remus nevelõanyjának), és a mezõk istennõjének 23-án tartott emlékünnepe, a Paganalia. Ezen ünnepek pontos idejét évrõl évre a papok határozták meg. Az igazi Saturnalia 7 napig tartott, 17-tõl 23-ig. Ez a 7 nap a féktelen mulatozás jegyében telt el, minden területen megállt az élet, bezártak a közhivatalok, az iskolákban szünidõ volt, leállt a közúti forgalom, és pihentek a fegyverek. Az ünnepet vallási szertartás nyitotta, majd miután sertést áldoztak Saturnusnak, végnélküli mulatozás kezdõdött, ennek fõ fogása a jó szerencsét, termékenységet jelképezõ szopósmalac volt. A paradicsomi aranykorra emlékezve melynek uralkodója Saturnus volt úr és szolga közös asztalhoz ült, sõt, a Saturnalia fejtetõre állított szokásrendje szerint az urak szolgáltak rabszolgáiknak, akik az ünnep idõtartama alatt azt mondhattak és csinálhattak, amit akartak. Ez a felfordulás eredetileg mágikus célzatú volt, a napfordulóért cserébe tett felajánlás P Szo V H K Sze Cs P Szo V H K Sze Cs P Szo V H K Sze Cs P Szo V H K Sze Cs P 2006 Elza Melinda, Vivien Ferenc, Olívia, Xavér Borbála, Barbara, Boróka Vilma Miklós, Döníz Ambrus Mária, Marion Natália, Natasa Judit, Loretta Árpád Gabriella Luca, Otília, Lúcia Szilárda Valér Etelka, Aletta Lázár, Olimpia Auguszta Viola, Violetta Teofil Tamás Zénó, Tifani Viktória, Niké Ádám, Éva Karácsony, Eugénia Karácsony, István János Kamilla, Apor Tamás, Tamara December régi magyar neve: Bak hava, Bak havának kezdõünnepe után: Karácsony hava Szo V Dávid, Zoárd Szilveszter, Darinka 200

2 Jeles napok December 4. Borbála A toronyba zárt ókeresztény mártír szûz, akit saját apja végez ki 306-ban, akit késõbb villám sújt halálra. A magyar középkor és a barokk világ egyik leginkább kedvelt szentje. A négy fõ szûz és a 14 segítõszent egyike, a jó halál védõszentjeként tisztelték. December 6. Mikulás Myrai vagy Barii Szent Miklós, a keleti egyház egyik fõ szentje. A IV. század közepén a kisázsiai Myra püspöke, számos legenda fûzõdik nevéhez. Kultusza a bizánci, majd a kopt egyházban bontakozott ki a VI. században (azóta napja december 6.). A hozzá fûzõdõ népszokások miatt napjainkban a legismertebb szent. December 8. Szeplõtelen fogantatás Immaculata Conceptio, régi nevén: Asszonyunk, Máriának foganata. Ez az ünnep nem Mária szûzi anyaságáról emlékezik meg, hanem arra utal, hogy Mária már édesanyja (Anna) méhében való fogantatástól mentes volt az egész emberiséget terhelõ eredendõ bûntõl. December 13. Luca Syracusai ókeresztény szûz vértanú (304 körül), a népi hiedelemvilág jeles alakja. E nap a Gergelynaptár bevezetése elõtt (1582) az esztendõ legrövidebb, legsötétebb napjának számított, a téli napforduló napja volt. Innen erednek a Luca-napi termékenységvarázsló játékok. Elsõsorban vakok és szemfájósok tartották védõszentjüknek, de imádkoztak hozzájuk az utcanõk, a férjhez menõ lányok és azok, akik tûvel vagy más hegyes szerszámmal dolgoztak, mert ezekhez jó szem kell. December 17. Lázár A bethániai nõvérek, Mária és Márta fivére, akit Jézus feltámasztott, pedig már 4 napja halott volt. A középkori legendák alapján föltámadása után Lázár soha többé nem nevetett, s leélve sanyarú életét Karácsony elõtti nyolcadnapon halt meg. December 21. Tamás Apostol, akit a népnyelv hitetlennek nevez, mert az evangélium szerint Tamás kételkedett Jézus feltámadásában, és csak akkor hitt, amikor saját szemével látta õt, és saját kezével érintette sebeit. Hajdani magyar mondás szerint: Szent Tamás szolgája vagyok, vagyis hiszem, ha látom. Ácsok, építészek védõszentje, zománcképe szerepel a Szent Korona keresztpántján. Ünnepe a téli napforduló napja, csillagászati tél kezdõnapja, az év legrövidebb napja. December 25. Karácsony Jézus születésének napja, mióta I. (Szent) Gyula pápa 350-ben hivatalosan is kinyilvánította. A karácsonyfa állításának szokása Németországból indult, egy legenda szerint Luther Márton találta fel. Az elsõ írásos beszámoló 1605-bõl ered. Magyarországon Brunswick Teréz grófnõ állítatott elõször karácsonyfát 1825-ben. A karácsonyi tûzgyújtás (tuskóégetés) franciáknál, angoloknál, dél-szlávoknál meglévõ szokása a nyári napforduló, Szent Iván-napi ellentétpárja. December 26. István Szent István (Sztephanosz) diakónus a kereszténység elsõ vértanúja (görögül: protomártírja). A jeruzsálemi Szanhedrin (legfelsõbb törvényszék) istenkáromlás gyanújával perpe fogja, védõbeszédében hitet tesz amellett, hogy Jézus a megváltó, és Isten fia, a zsidókat pedig Jézus gyilkosainak nevezte. A Szanhedrin a zsidó törvények értelmében megkövezésre ítélte. December 27. János Apostol és evangélista, Zebedeus fia, idõsebb Jakab testvére, halász, az elsõk közt követi Jézust. A hagyomány szerint õ írta a Jelenések könyvét is (Apokalipszis). Domitianus idején elítélik, de megifjodva kerül ki a forró olajból, ezután számûzik Patmosz szigetére, ahol Isten megnyitotta elõtte a menny kapuját és föltárta neki a jövõt. Domitianus halála után Epheszoszba ment, ahol matuzsálemi kort ért meg. Áldások, imádságok szószólója, templomi mesterségek és patikák védõszentje. Képe a Szent Koronán a felsõ Pankrátor alatt szerepel. A Jeles napokat Jankovics Marcell: Jelképkalendárium c. könyve alapján összeállította: Boldizsár László 201

3 Évfordulók December éve történt Megkezdõdött az államosítás, melynek keretében állami kezelésbe kerültek a legfontosabb vállalkozások. December éve történt I. Ferdinánd ausztriai fõherceg személyében a Habsburg-dinasztia jutott uralomra Magyarországon, mivel II. Lajos király ( ) életét vesztette a mohácsi csatában, vele kihalt a Jagellók magyar-cseh ága. December éve történt Elõször végeztek szív-, tüdõ- és májtranszplantációt egyszerre. December éve történt Megszületett Gianni Versace divatdiktátor. December éve történt Megszületett Vaszilij Kandinszkij orosz absztrakt festõ. December éve történt Meghalt Cloude Monet francia impresszionista festõ (Impresszió, a felkelõ nap). December éve történt Megnyitott a budapesti Szépmûvészeti Múzeum. December éve történt Dublin-ban (Írország) megszületett Sinéad O'Connor énekesnõ, zeneszerzõ, színésznõ. December éve történt 63 éves korában meghalt Alfred Nobel svéd kémikus és gyáros, aki feltalálta a dinamitot, valamint a fizikai, kémiai, orvostudományi, irodalmi és a béke területén elért kiemelkedõ teljesítmények díjazására létrehozta a Nobel-alapítványt. December éve történt Megalapították az UNICEF-et, amelyet a gyermeki jogok védelmére és a világ leginkább rászoruló gyerekeinek a megsegítésére hoztak létre. December éve történt Megszületett Feszty Árpád festõmûvész (Magyarok bejövetele körkép). December éve történt III. Henriket, aki véget vetett a pápai trón körüli viszályoknak, II. Kelemen pápa német császárrá koronázta Rómában. December éve történt Julianus domonkos szerzetes visszatért Magyarországra, miután megtalálta a keleti magyarok egy csoportját a Volga-vidéki Magna Hungariában. December éve történt Mexikó elnyerte függetlenségét Spanyolországtól. December éve történt Pétervárott pravoszláv idõszámítás szerint december 16-án meggyilkolták Grigorij Jefimovics Raszputyint (eredeti nevén: Novih) az udvarnál folyó intrikák, a cárné feletti döntõ befolyása és botrányos életmódja miatt. December éve történt Megszületett ifj. Wesselényi Miklós báró, író, az árvízi hajós. A magyarországi reformellenzék vezetõje volt. Az árvízi hajós nevet az 1838-as pesti árvíz során a mentési munkákban való áldozatkész munkájáért kapta. Az évfordulókat a oldal alapján összeállította: Boldizsár László 202

4 Szent Pál: Szeretethimnusz 1Kor 13 Szólhatok az emberek vagy az angyalok nyelvén, ha szeretet nincs bennem, csak zengô érc vagyok vagy pengô cimbalom. Lehet prófétáló tehetségem, ismerhetem az összes titkokat és mind a tudományokat, hitemmel elmozdíthatom a hegyeket, ha szeretet nincs bennem, mit sem érek. Szétoszthatom mindenemet a nélkülözôk közt, odaadhatom a testemet is égôáldozatul, ha szeretet nincs bennem, mit sem használ nekem. A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, a szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, nem is kevély. Nem tapintatlan, nem keresi a maga javát, nem gerjed haragra, a rosszat nem rója fel. Nem örül a gonoszságnak, örömét az igazság gyôzelmében leli. Mindent eltûr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel. S a szeretet nem szûnik meg soha. A prófétálás végetér, a nyelvek elhallgatnak, a tudomány elenyészik. Most megismerésünk csak töredékes, és töredékes a prófétálásunk is. Ha azonban elérkezik a tökéletes, ami töredékes, az véget ér. Gyermekkoromban úgy beszéltem, mint a gyerek, úgy gondolkoztam, mint a gyerek, úgy ítéltem, mint a gyerek. De amikor elértem a férfikort, elhagytam a gyerek szokásait. Ma még csak tükörben, homályosan látunk, akkor majd színrôl színre. Most még csak töredékes a tudásom, akkor majd úgy ismerek mindent, ahogy most engem ismernek. Addig megmarad a hit, a remény és a szeretet, ez a három, de közülük a legnagyobb a szeretet. 203

5 Piarista szívvel Interjú dr. Kerényi Lajos tisztelendõ úrral, az Ecseri úti Szent Kereszt templom plébánosával Tisztelettel köszöntöm dr. Kerényi Lajos plébános urat, az Ecseri úti Szent Kereszt plébánia plébánosát, és ebbõl a találkozási alkalomból szeretném megkérdezni, hogy hogyan is alakul a plébánia vallásos élete? Harminc évre tudok visszatekinteni, mert Mindenszentekkor lesz 31 éve, hogy ide helyeztek, és hát akkor egy mélypont volt. A nagy üldöztetéseink után, akkor valami kis enyhület következett 1976-ban, és akkor helyezett ide Lékai bíboros úr. Mégpedig azért, hogy ne figyeljenek nagyon ezek a matadorok, de ezt csak késõbb tudtam meg, mikor a történelmi hivataltól megkértem az én káderlapjaimat, amibõl kiderült, hogy nagyon veszélyes ember ez a Kerényi. Akkor nem sokat tudtam elõtte ebbõl és ez jó is volt, mert az embernek nem kellett sem gátlásokkal küszködni, bár amúgy nem szoktam én félni ezektõl. Érkezésemkor az akkori káplán éppen kórházban volt. A plébános úr rám bízta, hogy itt egy lelki életet alakítsak ki. Akkor az elsõ alkalommal a hívõk idõs bácsik voltak és kilenc fiatal gyerek. És hát akkor ugye a magam módján lelkesen, piarista szívemmel, mert hát ugye piarista vagyok, nagy hitéletet sikerült kialakítani minden vonalon. Egy pár év alatt volt itt olyan, hogy 80 elsõáldozó, meg 60 bérmálkozó, így egymás után. Akkor még különös módon mutatkozott meg az emberekben a vágy Krisztus után. Ez egy magyar tulajdonság hála Istennek. És annyi gyereket hoztak ide a szülõk, mert még akkor nem volt egyházi iskola, csak az a pár és azok nagyon keveset tudtak felvenni. Akkor mondom, itt tömeg volt. Úgy, hogy a templomi hittan is mérhetetlenül jól ment. Mindegyik csoportban volt fõ, és volt olyan, hogy két csoportot is kellett indítani. Hát ez nagyszerû dolog volt. Természetesen aztán a templom is egyre jobban megtelt. Szinte minden mise gyönyörûen tele van, különösen a 9-es, 10-es misék, meg az esti, nincs ülõhely, állnak rengetegen, tehát nagyon szépen fölfejlõdött. Jó munkatársaim vannak. Van egy új misés, õ is kezd belerázódni. A Szabó Zoltán atyával, aki mûvész, mûvészettörténész, és kiállítása is nyílt, most, restaurátor, festõ, igyekszünk nívósan felkészülni prédikációkra. Ez itt szinte egy elízeum, egy kánaán ebbõl a szempontból. Most, hogy az Erdõs Péter bíboros úr meghirdette a missziós évet, fokozzuk a hitoktatást. Nekünk óvodásokból van vagy 30. Most is majd mindjárt óvodás hittan lesz. Akkor van biblia kör, biblia társaság, ma is lesz. Aztán van az ifjúsági hittan csoport, csütörtökön este szokott lenni, mindig között, mindig nagy az érdeklõdés. Akkor van rózsafüzér társaság, de az az ifjúságnál is van külön egy rózsafüzér közösség. Aztán szociális gondozást is indítottunk, van egy láng lelkû asszonyka, aki úgy szereti ezeket a szegény betegeket. El is szégyellem magam néha, mert az ember néha türelmetlen. Szereztünk az önkormányzattól számukra egy ilyen üzlethelyiséget, azt aztán szépen megcsináltuk, és akkor ott õket összehívja imádkozni, kapnak egy kis reggelit, és télen egy kis forró teát, és jól bánik velük, és munkatársai is vannak. Tehát mondom, itt nagyon szép hitélet bontakozik ki, öröm itt lenni, mert annyi kedves arccal, és lendületes emberrel találkozom, hogy ez egy lelki pásztor számára egy visszaigazolás. Most a József Attila lakótelepre visszatérve, a vonzás oda is egyértelmûen kihat? 204

6 Igen. A József Attila lakótelep ugye az elõször bolsevikoknak volt a lakótelepe, mert ez volt itt az elsõ itt a IX. ker-ben, talán még Pesten is. Most nagyon szép, sok zöld övezete van. Az elsõ lakók lassan kihalnak és sok fiatal jön a helyükre. A mi munkánknak híre megy, és ennek vonzóereje, erõtere, van és a fiatalok közül is egyre több vonzódik ide. Sokkal több a transzcendencia, a természet fölötti iránti érzék és igény. Úgyhogy én nagyon optimistán látom a dolgot. Vannak nagy imádkozóink, mert hát az is nagyon fontos. Mindennek az alapja az, hogy legyen ima háttér, mert hát az is erõtér kibocsátás. Mert amikor imádkozunk, amikor szentségekhez járulunk, akkor találkozik az isteni mû, és amit mi adhatunk hozzá a mi szeretetünkkel, befogadó képességünkkel, hozzáállásunkkal, lelkesedésünkkel. Én 10 éve lettem plébános, mikor 3 elõdöm meghalt. Én nem vagyok plébánosnak való, piarista lévén, de hát a lovacskák elfogytak, és akkor a szamarat választották meg. Akkor az egyházközségben én megpróbáltam minden tekintetben rendet teremteni. Annyira fekete volt a templom, annyira elhagyatott volt minden. Megnéztük a büdzsét, 5 millió forint volt. Nem volt az olyan sok. Kezdjük meg a templomot belül, és aztán kívül? Most már minden rendben van, szinte két szektor van még hátra. Már a templom világítása is kész. Én nem okoskodtam, nem voltam kicsiny hitû, csak azt mondtam, hogy Uram rád bízom, aztán elindulok, a többi a Te dolgod lesz. Most már milliónál tartunk, és a hívõk nagyon segítõkészek. Akkor, amikor átvettem itt a kormányrudat, akkor elhatároztam azt, hogy, minden mise végén mondjuk el a Szent Mihály Fõangyal védelmezz minket a sátán ellen. Ennek hatása a plébánia életében is megmutatkozott, mert már nincs intrika. Voltak itt intrikás emberek, de úgy elcsendesedtek. Aztán anyagilag is minden halad elõre. Mindig van pénzünk. Ez roppant érdekes, ha szükség van anyagiakra, egyszerre csak jelentkezik valaki. Köztudott, hogy segít a súlyos betegeken is. Igen. Mert hát engem a kórházba is küld az Úr, most már 50 éve és hát ez is annyira a szívemhez nõtt. Én mindig mondom a betegeknek is, hogy lelkileg meg ne öregedjünk. Az én hozzáállásom, befogadó képességem a fontos. Az Úr ontja a kegyelmet, minden embert üdvözíteni akar, és meg is adja mindenkinek az elégséges kegyelmet. Csak az már a mi dolgunk, hogy felhasználjuk-e, vagy sem, mert az Isten nagyon tiszteli a szabad akaratunkat. Egy indián mondás szerint lovadat elviheted a vízhez, de hogy iszik-e, azt már õneki kell tudni, én nem ihatok helyette. Hadd kérdezzem meg, hogy mi a véleménye, és hogy látja, hogyan alakul a gyakorlatban az ökumené itt a plébánián? Én nagyon, nagyon optimistán látom, és nagyon örülök neki, mert gyerekkoromban, olyan veszekedések és olyan parázs viták voltak, meg gyûlölködések, a református, a katolikus, az evangélikus, sokszor még a görög katolikus hívõkkel és hát ez olyan volt, mint az ateisták, akik ugyanúgy mint a kommunisták, torzsalkodtak a hatalomért, és a presztízsért. És ez szépen lassan így elmúlik. A temetõben látom, hogy milyen szeretettel tudnak egymás iránt lenni, a más vallású testvérekkel, lelki pásztorokkal. Az iskolában látom, ugye ott is vannak reformátusok és evangélikus is néhány, és jönnek be a lelkészek, a hitoktatók. Nagyon szeretjük egymást. Tehát megvalósul amit a XXIII. János kezdeményezett a II. vatikáni zsinaton: az ökumené. Õ mondta, hogy ne arról beszéljünk, ami szétválaszt, hanem arról, ami összefog bennünket. És én nagyon-nagyon bízom abban, hogy ez világjelenség lesz. A II. János Pál még a református templomba is bement Debrecenben és ott imádkozott a gályarabokért. És az õ részükrõl sincsen ellenségeskedés, és én nagyon nagyon optimista vagyok. Hát, ez is egy Isteni kegyelem, hogy elérkezett az az idõ, hogy most már végre ne szidjuk egymást. Nagyon szépen köszönöm ezt az érdekes és jó beszélgetést, és hát nagyon jó egészséget és további sikereket kívánok. Köszönöm szépen. LÁSZLÓ GYÖRGY 205

7 Bemutatkozik a Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium Iskolánk a Kálvin tér közelében található. Eddig már sok ezer diák lépte át a több mint százéves épület küszöbét. Közöttük Gárdonyi Géza, Szent-Györgyi Albert és még sokan mások, akikre büszkék vagyunk. Névadónk útmutatását napjainkban is fontosnak érezzük: Az iskola dolga, hogy megtanítsa vélünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy tanítson minket a jól végzett munka örömére és izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk és hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretünk csinálni. Szerkezetét tekintve 12 évfolyamos iskola. Ez azt jelenti, hogy az alsó tagozat négy éve alatt kialakítjuk, fejlesztjük az írás, olvasás, számolás alapvetõ képességét. Figyelembe vesszük a tanulók különbözõ fejlettségi szintjét és ennek megfelelõen felzárkóztató, illetve tehetségfejlesztõ foglalkozásokat tartunk. Jó hangulatban, az óvoda és az iskola közti átmenet figyelembevételével folyik az alapozó munka. Módszertani kultúránk széles skálán mozog. A hagyományos szótagoló olvasás tanítása mellett megjelennek az új személyiségközpontú módszerek, például a drámapedagógia. A nevelésben nagy segítséget jelent Csendes Éva személyiségfejlesztõ módszere, melynek keretén belül valamennyi alsós osztályban heti egy órában önismereti órát tartunk. Az elsõ osztályosok heti egy alkalommal testnevelés órán korcsolyázni járnak, a többi alsós évfolyam úszni tanul. Mindkét helyre különbusszal utaznak a tanulók. A tanórákon kívül több délutáni foglalkozás közül választhatnak diákjaink: például játékos gyermektorna, labdarúgás, játékkuckó, színjátszó és rajzszakkör, dalosjáték, gyógytorna, logopédia, katolikus- és református hittan. Magas szintû néptánctanítás folyik 1-4 évfolyamon testnevelés-, illetve énekóra keretében, 5. osztályban külön tanórán. Számítógépes hálózatunk lehetõséget biztosít a kicsiknek is az alapismeretek megszerzésére. Valamennyi tanuló igénybe veheti a napközit, amely délután 4 óráig mûködik. Ügyeletet reggel 7 órától 8 óráig, délután 16 órától 17 óráig biztosítunk. A leendõ elsõ osztályosoknak és szüleiknek március 2-án és 3-án 8 órától 11 óráig nyílt napot tartunk. Az ötödik évfolyamtól a tehetséges tanulók 8 osztályos gimnáziumban folytathatják a tanulmányaikat. 206

8 A kisgimnáziumi osztályokba más iskolából jövõ gyerekeket is szeretettel várunk. Mind a saját, mind a külsõs gyerekek írásbeli és szóbeli felvételi vizsgát tesznek. Azok a tanulók, akiknek nem sikerül a kisgimnáziumi felvételi, általános iskolai tanulmányaikat folytathatják tovább. Természetesen nekik is lehetõséget adunk a továbbiakban arra, hogy ismételten felvételizhessenek gimnáziumi osztályba. Ehhez 6. osztályban külön fejlesztõ foglalkozásokat biztosítunk. A nyolc évfolyamos gimnáziumi képzésben évfolyamonként két osztályt indítunk. Az évfolyamon általános képzés folyik, melynek során lineáris felépítésben sajátítják el diákjaink a tantárgyak ismeretanyagát. Az érettségi vizsga megszerzésének feltétele két idegen nyelv tanulása. Angol nyelven minden gimnazistánk tanul, a másik nyelv a német, francia, orosz közül választható. Az idei tanév õszi idõszakában már végzõs diákjaink 92%-a C típusú nyelvvizsgával rendelkezik. A nyolcadik évfolyam után 0. -nyelvi évfolyamot mûködtetünk, mely idõ alatt a tanulók heti 12 órában nyelvet, 5 órában számítástechnikát, informatikát tanulnak. E tanév során diákjaink számára megszervezzük a nemzetközi ECDL számítástechnikai vizsgákat. Nagy hangsúlyt fektetünk a tehetséges diákok versenyekre való felkészítésére a versenyeken való szerepeltetésére. Kiemelkedõ eredményeket értek el diákjaink idegen nyelvek (angol, német, francia), számítástechnika, matematika, kémia, biológia, történelem, magyar tantárgyakból. A felkészítés a délutáni szakkörökön, illetve foglalkozásokon történik, amelyek aztán a osztályban fakultációs csoportokban érettségire, illetve felvételire való felkészítésben folytatódnak. A személyiségfejlesztésben fontosnak tartjuk a tanórán kívüli ismeretszerzést és szórakozás lehetõségeinek biztosítását is. Kora délutáni idõszakban szakértõ kollégák segítségével Fejlesztõ játékon, Kézmûves foglalkozáson, filmvetítéseken vehetnek részt a tanulók a Diákklubban. Iskolai könyvtárunk könyvek, folyóiratok, videofilmek és CD-ROM-ok széles választékával, valamint technikai felszereltségével (nyomtató, fénymásoló), Internet hozzáféréssel ideális feltételeket teremt a tanuláshoz, a tanórán szerzett ismeretek bõvítéséhez. Folyamatos nyitva tartásával (7:30-16:00) egész nap a tanárok és a diákok rendelkezésére áll. Hétvégeken a Természetjáró klubbal gyalogos és kerékpáros túrára mehetnek az érdeklõdõk. Valamennyi osztályfõnök szívügyének tekinti a színház- és múzeumlátogatást. A közösségformálás fontos lehetõségének tartjuk a tanulmányi kirándulásokat és az erdei iskolai programokat. Iskolánkban aktív sportélet zajlik. Az idei év kiemelkedõ eseménye volt a diákok szupermaratoni futóversenyen való részvétele. Diákjainknak lehetõséget biztosítunk a tanítási szünetek tartalmas eltöltésére. Évek óta szervezünk Boglárlellén és Kincsesbányán nyári táborokat, sí- és vándortábort. Jelentkezés a nyolc évfolyamos gimnáziumba: az általános felvételi eljárást megelõzõ írásbeli vizsgára december 9-ig. Az általános felvételi keretében történõ jelentkezés határideje: február 17. (Adatlap + jelentkezési lap) Mind a két alkalomra jelentkezési lap az iskolában beszerezhetõ. Az írásbeli felvételi ideje: január óra. Felvételi beszélgetés: február 20-tól külön értesítés szerint. SARINAY MIHÁLYNÉ 207

9 Téglamúzeum Ferencvárosban július 1-jén Dr. Gegesy Ferenc polgármester ünnepélyesen megnyitotta Ferencváros elsõ Téglamúzeumát a Liliom u. 36. sz. alatt. A Téglamúzeum létrehozásának gondolata és megvalósítása a városrész rehabilitációjában a kezdetektõl a mai napig ( ) aktív szerepet vállaló Quadrat Kft. nevéhez kötõdik, ami a rehabilitációban bontásra került ferencvárosi épületek bontott tégláit hosszú éveken át gyûjtötte, rendszerezte, eredetüket kutatta, és a múzeumot a székhelye pinceszintjén létrehozta. A téglák ezerévnyi távlatban már Kr. elõtt tõl építõelemei az õsi, ókori, újkori civilizációnak és kultúrának. Híven tükrözik a hajdani készítõik tudását, a belõlük építkezõ egykori mesterek felkészültségét. A múzeum azonban nem is ennek a 120 történelmi évszázadnak téglatörténetét öleli fel, hanem helyi jelleggel mutatja be azt, hogy mely téglákból épült fel ez a városrész az utóbbi évszázadok során. Budapest történetében a XIX. századi gazdasági fellendülés révén paloták, bérházak, közintézmények, gyárak, malmok, üzemek sokasága épült, amelyek megmaradt épületei a fõváros építészeti örökségeinek jelentõs részét képezik. Az 1792-ben alapított Ferencváros történeti városrészei is ebben a korban épültek be, mégpedig a mai kort is meghaladó gyorsasággal, dinamikával (a Ferenc körút menti épületek 12 év alatt jöttek létre). A kiállított, beépített mintegy 4500 db tégla tulajdonképpen ebbõl a korszakból származtatható, és 33 féle téglagyár bélyegeit sikerült az egykori gyárakkal azonosítani, amelyben nagy szakmai segítséget nyújtott a Veszprémi Építõipari Múzeum. Megtalálhatók itt katalogizálva többek között a Szeiffert nõvérek, a Drasche család, az Újlaki Téglagyár, Coburg Fülöp, az István Téglagyár, Anton Hasenauer, és a Grassalkovich gyár téglái, amik a múlt századok anyag iparát, szerkezetét jellemzik. Köszönhetõ ez az identifikálás annak a gyakorlatnak, hogy az egykori gyárak büszkén vésették be gyári, családi (tulajdonosi) bélyegeiket a téglavetõ sablonokba, amelyek a reklám mellett jó- 208

10 val inkább minõségi védjegyként szolgáltak. A tégla mint építõanyag már vitathatatlanul bizonyította alkalmasságát, és egyes terekben, épületekben még ma is szívesen alkalmazzák ezen bontott téglákat, akár az újonnan épülõ társasházi lakásokban is díszítõ elemként. Maga a Téglamúzeum is tulajdonképpen nem a polcokra helyezett darabok sokasága, hanem többfunkciósan kialakított belsõ terek egysége, amelyek egyrészt képzõmûvészeti kiállításoknak, másrészt szakmai elõadásoknak, konferenciáknak kialakított tere, ahol még egy kis színpad is helyet kapott. A múzeum 1896-ban megépült épületéhez kötõdik, hogy itt ezen a helyszínen forgatta Szabó István Oscar-díjas filmrendezõ 1998-ban az egyik legsikeresebb filmjét A napfény íze címmel. Az ünnepélyes megnyitás alkalmával a kerület vezetõi és a meghívott vendégek kivétel nélkül megerõsítették, hogy korunk rohanó életvitelében teret kell adni, idõt kell szánni a múltunk, örökségünk bemutatására, megõrzésére is. A múzeum ingyenesen látogatható munkanapokon. ZETTISCH FERENC fõmérnök (QUADRAT Kft.) PÁRKAPCSOLAT Amíg a körömlakk meg nem szárad, a nô gyakorlatilag teljesen védtelen... Drágám, mindig így fogsz szeretni? Mindig. Csak lehet, hogy nem mindig téged! Ismertem egy olyan csúnya nôt, hogy mikor a fényképét ben elküldte, felismerte az antivírus. Olyan jó vagyok az ágyban, hogy néha már a saját nevem sikongatom. 209

11 Könyvesház a Kultuccában Így történt: 2003-ban nyitotta meg kapuit a Ráday utca könyvesboltja. Azt képzeltük, és képzeljük ma is, hogy az óriási áruházak, könyvpaloták korában van értelme Hagyományos Belvárosi Könyvesboltot alapítani. Hagyományos alatt minõséget értünk, belvárosi alatt a városnak olyan újraéledõ részét, ahol van igény a minõségre, könyvesbolt alatt azt a helyet, ahol a minõség, a belvárosi életforma és sokféle kulturális-mûvészeti érték megfér egy fedél alatt. Programunkat részben-egészben sikerült megvalósítanunk, hisz áll a Ház, fedele alatt zajlik az élet. Hangulatos pincénkben gazdag irodalmi programok várják az érdeklõdõket. Metafora estek címen a Mûfordítók Egyesülete tartja rangos bemutatóit, a Mesterkurzus a kortárs irodalom szerzõinek és barátainak találkozóhelye, a PSZIN- HÁZ pedig a pszichodráma mûfaját honosította meg. Pár év alatt, évi nyolc fesztiváljával, tekintélyes fõvárosi kulturális helyszínné nõtte ki magát a Ráday KULTUCCA. Az irodalom és a könyvkultúra képviselõjeként a Ráday Könyvesház rendezi 2001 óta a könyvheti fesztiválokat és 2003-ban indítottuk útjára a Költészet napi irodalmi fesztivált. Ez utóbbit az idei József Attila centenáriumi évben, Europoetica varietas néven, már nemzetközi fesztiválként rendezhettük meg, mely sorozatot 2006-ban Europoetica sacra néven folytatunk. Kiadóként is sikeresen mutatkozott be a Könyvesház. Ebben az évben a Szép magyar könyv egyik díját kapta tavalyi kötetünk, és idei, kortárs költõket és József Attilát együtt bemutató soknyelvû antológiánkkal lassan sorozattá érik a megkezdett munka. A Helytörténeti Gyûjteménnyel együttmûködve kiadóként mi jegyezzük a Ferencváros metszeteken 2. füzetét is. Széles tetõ, nyitott ajtók: várja a könyvek barátait a Ráday Könyvesház! ORBÁN GYÖRGY igazgató 210

12 Salkaházi Sára, a szeretet ferencvárosi vértanúja Az 1899-ben jómódú polgári családba született Salkaházi Sára. Érettségi után hamarosan eljegyzett menyasszony lett, majd különféle nõi polgári foglalkozások között keresve találkozott Schlachta Margit 1923-ban alapított Szociális Testvérek Társaságával. Felismerve hivatását visszaadta jegygyûrûjét és 1929-ben lépett be a közösségbe. A Társaság sokféle szociális munkájában vett részt, többek között munkásnõ otthonokat létesített és mûködtetett. Jelentõs irodalmi tevékenységet is folytatott, így írt Árpádházi Szent Margitról misztérium játékot, amelyet 1944-ben mutattak be a mai Erkel Színházban. Az ezen a napon kezdõdött és egyre durvább zsidóüldözés üldözötteit folyamatosan bújtatták a munkásnõ otthonokban október 15-tõl az uralomra került nyilas hatalom már nemcsak az üldözöttek ellen folytatott kíméletlen hajszát, hanem elbujtóik ellen is. A leleplezett bújtatott zsidókat és az õket mentõket is sokszor helyben kivégezték. Salkaházi Sára az élen járt a mentésben és tisztában volt vele, hogy életveszélyben él. Írásba foglalta: fölajánlja életét az általa oly nagyon szeretett Szociális Testvérek Társasága többi tagjáért. Azt kérte Istentõl, hogy saját haláláért védje meg testvéreit ha egyházüldözés, vagy a Társaság és tagjainak üldözése következne be december 27-én Sára testvér a Bokréta utcai munkásnõ otthonba hazafelé tartva látta, hogy fegyveres nyilasok veszik körül a házat és bár visszafordulhattak volna, de nem tették. A nyilasok a bújtatottakkal együtt Sára Testvért is elfogták és a hatóság megtévesztéséért és törvényszegésért tették felelõssé. A csoportot a Bokréta utcából a Duna-partra kísérték és a Szabadság híd mellett Dunába géppisztolyozták õket, melynek helyét emléktábla ôriz. Sára testvért, hogy kivégzése elõtt meg is alázzák meztelenre vetkõztették és úgy lõtték a Dunába. Halála elõtt letérdelt és keresztet vetett és úgy várta a halálos lövéseket. A katolikus egyház benne a felebaráti szeretet vértanúját látja és hamarosan várható boldoggá avatása is. JÓZSEF ATTILA: Isten Hogyha golyóznak a gyerekek, az isten köztük ott ténfereg. S ha egy a szemét nagyra nyitja, golyóját ô lyukba gurítja. Ö sohase gondol magára, de nagyon ügyel a világra. A lányokat ô csinosítja, friss széllel arcuk pirosítja. Ö vigyáz a tiszta cipôre, az utcán is kitér elôre. Nem tolakszik és nem verekszik, ha alszunk, csöndesen lefekszik. Gondolatban tán nem is hittem. De mikor egy nagy zsákot vittem s ledobván, ráültem a zsákra, a testem akkor is ôt látta. Most már tudom ôt mindenképpen, minden dolgában tetten értem. S tudom is, miért szeret engem tetten értem az én szívemben. 211

FORUM MARTINI 2014 /12. 02. oldal 03. oldal KARÁCSONY. 16. oldal ADVENTI VIRÁGKOSZORÚK POLGÁRMESTERI SOROK

FORUM MARTINI 2014 /12. 02. oldal 03. oldal KARÁCSONY. 16. oldal ADVENTI VIRÁGKOSZORÚK POLGÁRMESTERI SOROK MARTONVÁSÁR VÁROS LAPJA FORUM MARTINI XXIII. évfolyam 12. szám 2014. december 15. 2014 /12 02. oldal 03. oldal KARÁCSONY POLGÁRMESTERI SOROK 16. oldal ADVENTI VIRÁGKOSZORÚK Lelkészeink és plébánosunk gondolatai

Részletesebben

ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ

ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ Önkormányzati időszaki lap Tisztelt Zagyvarékasi Polgárok! Tekintettel arra, hogy a Zagyvarékasi Hírmondó ebben az évben utolsó alaklommal jelenik meg, megragadom az alkalmat, hogy

Részletesebben

Köszönjük egész éves figyelmüket, kövessék nyomon a város híreit 2015-ben is velünk!

Köszönjük egész éves figyelmüket, kövessék nyomon a város híreit 2015-ben is velünk! A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXV. évfolyam 18. szám 2014. december 17. Ingyenes...s azóta minden esztendőnek a vége felé az Úristen emlékeztetni akarja az embereket arra, hogy a gonoszság útja hova vezet,

Részletesebben

INGYENES V. ÉVFOLYAM 4. SZÁM. Szentpéteri. Krónika. Sajószentpéter város közéleti lapja. 2012. október-november-december

INGYENES V. ÉVFOLYAM 4. SZÁM. Szentpéteri. Krónika. Sajószentpéter város közéleti lapja. 2012. október-november-december INGYENES V. ÉVFOLYAM 4. SZÁM Sajószentpéter város közéleti lapja Tisztelt Sajószentpéteriek! Karácsony, Jézus anyja Szűz Mária az angyali üdvözletkor a legteljesebb ószövetségi áldásban részesült, amely

Részletesebben

MIND(EN)SZENTEK. A tartalomból... KARTAL VÉDÕSZENTJE. XX. évfolyam 11. szám A KARTALI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2010. NOVEMBER

MIND(EN)SZENTEK. A tartalomból... KARTAL VÉDÕSZENTJE. XX. évfolyam 11. szám A KARTALI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2010. NOVEMBER XX. évfolyam 11. szám A KARTALI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2010. NOVEMBER KARTAL VÉDÕSZENTJE Árpád-házi Szent Erzsébet, Kartal védõszentje a legismertebb magyar szentünk világszerte. Nagy tiszteletnek örvend számos

Részletesebben

HIT MAGYARSÁG ÉRTÉK ÖKUMENIKUS MAGAZIN. VIII. évfolyam 2010. 1. szám Megjelenik kéthavonta 450 Ft

HIT MAGYARSÁG ÉRTÉK ÖKUMENIKUS MAGAZIN. VIII. évfolyam 2010. 1. szám Megjelenik kéthavonta 450 Ft VIII. évfolyam 2010. 1. szám Megjelenik kéthavonta 450 Ft HIT MAGYARSÁG ÉRTÉK Életünk középpontjában mindenképp a család van: ez ad értelmet az életnek, a hit támpont a nehéz helyzetekben ÖKUMENIKUS MAGAZIN

Részletesebben

Az egyetemes kereszténység ünnepe

Az egyetemes kereszténység ünnepe CIII. évfolyam, 44. szám VÁROS AZ ALFÖLD SZÍVÉBEN POLGÁRI HETILAP Ára: 158 Ft Elõfizetõknek 130 Ft Karácsonyi Múzsa Lapunkban tízoldalas, ünnepi Magyar Múzsa mellékletet olvashatnak. A tartalomból: Templomõrzõ

Részletesebben

Harangszó. A ceglédi római katolikus egyházközség lapja. Fatimai zarándokút. Búcsú és családi-nap Csemőben. Beszélgetés Szeleczki Imre atyával

Harangszó. A ceglédi római katolikus egyházközség lapja. Fatimai zarándokút. Búcsú és családi-nap Csemőben. Beszélgetés Szeleczki Imre atyával Harangszó A ceglédi római katolikus egyházközség lapja Ára: 100 Ft Fotó: Burgmann László Fatimai zarándokút Búcsú és családi-nap Csemőben Beszélgetés Szeleczki Imre atyával XVI. évfolyam 2. szám 2012.

Részletesebben

20 éves a JMK színházépülete

20 éves a JMK színházépülete Pápa és Vidéke Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta 2005. december 22. Közéleti hetilap III. évfolyam 46. szám Elkészült a csatornahálózat Nagytevel, Adásztevel, Homokbödöge, Nagygyimót községek

Részletesebben

Fotók: Petô István. Ady Endre: Kis, karácsonyi ének. Tegnap harangoztak, Holnap harangoznak, Holnapután az angyalok Gyémánt-havat hoznak.

Fotók: Petô István. Ady Endre: Kis, karácsonyi ének. Tegnap harangoztak, Holnap harangoznak, Holnapután az angyalok Gyémánt-havat hoznak. mindenkinek van véleménye 2009. december III. évfolyam, 12. szám Közéleti Civil Hírmondó Ára: 100 Ft Kávéház Advent harmadik vasárnapján... Pilinszky János szavai szerint az advent a várakozás szentsége.

Részletesebben

VILÁGPO STA. Újfolyam, I. évf., 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2005. tél

VILÁGPO STA. Újfolyam, I. évf., 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2005. tél VILÁGPO STA Újfolyam, I. évf., 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2005. tél Önkéntesi gyakorlat 2006. január 22., vasárnap délelõtt 11 órára várjuk a budapesti Názáret Missziósházba mindazokat,

Részletesebben

2006 JÚLIUS Tihamér, Annamária Ottó, Ottokár Kornél, Soma Ulrik, Babett Emese, Sarolta. Szo V H K Sze

2006 JÚLIUS Tihamér, Annamária Ottó, Ottokár Kornél, Soma Ulrik, Babett Emese, Sarolta. Szo V H K Sze JÚLIUS JULIUS A római naptárban eredetileg a fantáziátlan Quintilis (ötödik) nevet viselte. I.e. 44-ben Marcus Antonius hízelgõ javaslatára nevezték el júliusnak Julius Caesar után, aki e hó 12. napján

Részletesebben

KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXI. évfolyam 22. szám november 22.

KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXI. évfolyam 22. szám november 22. ÁRPÁDFÖLD CINKOTA MÁTYÁSFÖLD RÁKOSSZENTMIHÁLY SASHALOM KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXI. évfolyam 22. szám november 22. 4 Nem feledjük a hősök emlékét 5 Színes világ 7 Telitalálat

Részletesebben

Egy nemzet ereje a kimûvelt emberfôk sokaságában rejlik. (Széchenyi István)

Egy nemzet ereje a kimûvelt emberfôk sokaságában rejlik. (Széchenyi István) ZSÁMBÉKI POLGÁR ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA 2012. szeptember www.zsambek.hu - Szeptemberi becsengetés - Szent István ünnepén - Tanév eleji körkép - Beszélgetés Kungl György intézményvezetôvel

Részletesebben

Ki szívét osztja szét, Ő lesz a remény 2014. Csenki -díjasa: Kardos Istvánné

Ki szívét osztja szét, Ő lesz a remény 2014. Csenki -díjasa: Kardos Istvánné A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXV. évfolyam 9. szám 2014. június 24. Ingyenes Ki szívét osztja szét, Ő lesz a remény 2014. Csenki -díjasa: Kardos Istvánné 1952 óta június első vasárnapja a pedagógusokról

Részletesebben

(Augusztus) Kisasszony hava ÚJKENYÉR hava (Szeptember) Szent Mihály hava FÖLDANYA hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN

(Augusztus) Kisasszony hava ÚJKENYÉR hava (Szeptember) Szent Mihály hava FÖLDANYA hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN XXVI. évfolyam 8. szám (Augusztus) Kisasszony hava ÚJKENYÉR hava (Szeptember) Szent Mihály hava FÖLDANYA hava 2014. augusztus szeptember Ára: 150 Ft LAKITELEKI ÚJSÁG Szurkoljunk együtt Alexáért! ALAPÍTO

Részletesebben

A hetvenéves Felső-Krisztina utóbbi tíz éve

A hetvenéves Felső-Krisztina utóbbi tíz éve XIII. évfolyam 4. szám 2010. TE DEUM Felsõ-Krisztinavárosi Keresztelõ Szent János Plébánia, 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 9, telefon: 356-0089 Szentmisék rendje: Hétköznapokon reggel 1 /28 és este 6 órakor

Részletesebben

A TARTALOMBÓL. Jászboldogháza Község idıszakos lapja. 2014. MÁJUS 15. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 250 Ft

A TARTALOMBÓL. Jászboldogháza Község idıszakos lapja. 2014. MÁJUS 15. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 250 Ft Jászboldogháza Község idıszakos lapja P O L G Á R M E S T E R I H I V A T A L 5144 Jászboldogháza Rákóczi u. 27. Tel.: 06 (57) 460-023 faluujsag@jaszboldoghaza.hu www.jaszboldoghaza.hu 2014. MÁJUS 15.

Részletesebben

Karácsony. Putnok város közéleti lapja

Karácsony. Putnok város közéleti lapja Putnok város közéleti lapja XXIV. évfolyam 6. szám 2013. november-december Ingyenes Karácsony Nehezen jött a tél ebben az évben is. Tudtuk, vártuk, no, nem az égig érő gáz, vagy villanyszámlákat, hanem

Részletesebben

Erdélyi diákok élményei a fõvárosban

Erdélyi diákok élményei a fõvárosban BUDAFOK TÉTÉNY XVI. ÉVFOLYAM 22. SZ. 2008. NOVEMBER 14. A X X I I. K E R Ü L E T I Ö N K O R M Á N Y Z A T I N G Y E N E S L A P J A M E G J E L E N I K K É T H E T E N T E Erdélyi diákok élményei a fõvárosban

Részletesebben

Majális ismét a Ligetben

Majális ismét a Ligetben 1 XXIV. évfolyam 5. szám 2013. május 30. Alapítva 1990-ben Megjelenik Kiskundorozsmán és külterületein, 4200 példányban Közéleti lap XXIV. évfolyam, 5. szám 2013. május 30. Majális ismét a Ligetben Május

Részletesebben

LAKITELEKI ÚJSÁG. Kárpát-medencei Testvértalálkozó és Honosítási Ünnepség A RENDEZVÉNY PROGRAMJA A KÖVETKEZÕKÉPPEN ALAKUL:

LAKITELEKI ÚJSÁG. Kárpát-medencei Testvértalálkozó és Honosítási Ünnepség A RENDEZVÉNY PROGRAMJA A KÖVETKEZÕKÉPPEN ALAKUL: XXIII. évfolyam 7. szám Szent Jakab, Nyárhó, Áldás hava 2011. július 26. Ára: 120 Ft ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN Kárpát-medencei Testvértalálkozó és Honosítási Ünnepség 2011. augusztus 26-27-én

Részletesebben

Köszöntő. Főpásztori áldással: Dr. Beer Miklós váci püspök

Köszöntő. Főpásztori áldással: Dr. Beer Miklós váci püspök Köszöntő Az édesanya a család lángoló tűzhelye, otthonná teszi a lakást gondoskodó szeretetével, megértő és megbocsátó szívével, tiszta szavaival a család minden tagja számára. Az édesanya felejthetetlen,

Részletesebben

Péter hitével, Pál szívével

Péter hitével, Pál szívével Péter hitével, Pál szívével XVI. Benedek pápa rendelkezése szerint a katolikus egyházban 2013. a Hit Éve. Ebben az évben különös hangsúlyt kap a búcsúnk ünnepe, hiszen gyönyörű templomunk a két főapostol,

Részletesebben

Gyáli. Újság. Advent Gyálon. Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja

Gyáli. Újság. Advent Gyálon. Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Új Gyáli 2008. december Újság Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Puskás Katalin és Bácsi Péter megyei kitüntetést kapott December 4-én, a Pesti Vármegyeházán tartotta megyenapi ünnepségét

Részletesebben

VILÁGP STA EGYETLEN EMBER LELKE IS AKKORA, MINT AZ EGÉSZ VILÁGMINDENSÉG. Interjú Gaál Jenõ atyával 14. oldal. Vianney Szent János

VILÁGP STA EGYETLEN EMBER LELKE IS AKKORA, MINT AZ EGÉSZ VILÁGMINDENSÉG. Interjú Gaál Jenõ atyával 14. oldal. Vianney Szent János VILÁGP STA Új folyam, V. évf. 3. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2009. õsz EGYETLEN EMBER LELKE IS AKKORA, MINT AZ EGÉSZ VILÁGMINDENSÉG Vianney Szent János Interjú Gaál Jenõ atyával 14. oldal

Részletesebben

XXIV. évf. 2014. SZEPTEMBER - OKTÓBER - NOVEMBER. Szent Mihály hava - Mindszent hava - Szent András hava

XXIV. évf. 2014. SZEPTEMBER - OKTÓBER - NOVEMBER. Szent Mihály hava - Mindszent hava - Szent András hava Sziklaforrás XXIV. évf. 2014. SZEPTEMBER - OKTÓBER - NOVEMBER Szent Mihály hava - Mindszent hava - Szent András hava SZENT LÁSZLÓ EGYHÁZKÖZSÉG 3400 Mezõkövesd, Szent László tér 28. Telefon: (49)313-225

Részletesebben

Visszatekintő a 2012-es esztendőre!

Visszatekintő a 2012-es esztendőre! SÁRVÁRI HÍRLAP SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2013. JANUÁR 11. Visszatekintő a 2012-es esztendőre! Az elmúlt év sárvári eseményeit, programjait idézzük fel lapunk 6. oldalán

Részletesebben

VILÁGP STA. SZERETET AZ ISTEN (1Jn 4,16) Argentínai karácsony 8. oldal Börtönpasztoráció 11. oldal

VILÁGP STA. SZERETET AZ ISTEN (1Jn 4,16) Argentínai karácsony 8. oldal Börtönpasztoráció 11. oldal VILÁGP STA Új folyam, V. évf. 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2009. tél SZERETET AZ ISTEN (1Jn 4,16) Argentínai karácsony 8. oldal Börtönpasztoráció 11. oldal MISSZIÓS IMAKÖZÖSSÉGEK VERBITA

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIUMI TESTVÉRKÖZÖSSÉG HAVILAPJA MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIUMI TESTVÉRKÖZÖSSÉG LAPJA 2011 / 7. Gyerekek

A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIUMI TESTVÉRKÖZÖSSÉG HAVILAPJA MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIUMI TESTVÉRKÖZÖSSÉG LAPJA 2011 / 7. Gyerekek A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIUMI TESTVÉRKÖZÖSSÉG HAVILAPJA MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIUMI TESTVÉRKÖZÖSSÉG LAPJA 2011 / 7 Mi a lényeg? A v legény az esküv napját idejében el készítette az utolsó részletig. Megvette

Részletesebben