1. 1. A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola minőségpolitikai nyilatkozata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. 1. A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola minőségpolitikai nyilatkozata"

Átírás

1 HELYZETELEMZÉS 1. Helyzetelemzés A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Magyar Bálint Oktatási miniszter által aláírt oklevél szerint partnerközpontú intézmény, mely sikeresen kiépítette a COMENIUS 2000 Közoktatási Minőségfejlesztési Program I. Intézményi modelljét. Kis iskolánk valamennyi alkalmazottja az intézmény minőségpolitikai nyilatkozata szellemében tervezi és végzi feladatait A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola minőségpolitikai nyilatkozata Fontosnak tartjuk, hogy a Jót, s jól! mottó szellemében folytatott tevékenységünkkel megőrizzük intézményünknek a kerület iskolái között kivívott előkelő helyét, hogy hírnevét öregbítsük, és hogy megszerzett tudásunkat továbbadjuk. Vállaljuk, hogy színvonalas, az európai normáknak megfelelő oktatással szilárd alapműveltséget, biztos alapkészségeket nyújtunk tanulóinknak, akik az itt töltött nyolc év alatt megszerezhetik azt a tudást, mely erőforrása az önálló gondolkodásnak, az értékteremtésnek, az erkölcsi helytállásnak, a magyarság és az emberiség iránti felelősségérzetnek. Iskolai specialitásaink: az angol nyelv emelt szintű oktatása, magas színvonalú anyanyelvi képzés, hangszeres zeneoktatás, sokféle szabadidősés sporttevékenység, különös tekintettel a napközis foglalkozásokra és a klub-tanulószobára, melyek tanítványaink tehetségének felismerését, annak kibontakoztatását szolgálják. Tevékenységünket szolgáltatásnak tekintjük, amelyet a társadalmi és partneri igényeknek megfelelően demokratikus légkörben végzünk. Partnereink körében folyamatosan vizsgáljuk elégedettségük mutatóit. Felelősek vagyunk abban, hogy diákjaink jól felkészült, kiegyensúlyozott, a felnőttek világában is boldogulni tudó emberekké váljanak. Mindezeket magasan képzett, szakmailag igényes, megújulásra képes, a minőség iránt elkötelezett munkatársakkal és a velünk együttműködő szülőkkel valósítjuk meg. Intézményünk kinyilvánítja, hogy nevelőtestületünk minden gyermek számára jó hagyományokra épülő szellemiségével nyújt megfelelő alapismereteket a továbbtanuláshoz, példát az igazi értékek, az egyetemes emberi tulajdonságok, helyes magatartásformák elsajátítására és gyakoroltatására. Minőségpolitikánk lehetővé teszi hogy, a törvényes, szakszerű és hatékony intézményműködtetés biztosítsa a felelősséggel átgondolt, gyermekszereteten alapuló, a gyermeki jogokat tiszteletben tartó pedagógiai programunk megvalósítását minden partnerünk elégedettségére.

2 1. 2. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai Félig sem oly fontos az, amit tanítunk gyermekeinknek, mint az, hogy tanítjuk. Amit az iskolában tanultunk, annak legnagyobb részét elfelejtjük, de a hatás, melyet egy jó oktatási rendszer szellemi tehetségeinkre gyakorol, megmarad. (Eötvös József) Pedagógiai alapelveink Nevelőtestületünk nevelő-oktató munkájának pedagógiai alapelve a gyermekszereteten alapuló, a gyermeki jogokat tiszteletben tartó gyermekközpontú pedagógia. Iskolánkban családias légkörben tartalmas munka folyik a célok elérése érdekében tanuló és tanár részéről egyaránt, ahol a tanuló is aktív részese a tanítás-tanulás folyamatának, ahol a tanuló felfedezheti az alkotás izgalmát és örömét, és ahol hozzásegítik egyéni fejlődéséhez, hogy megtalálja a majdani felnőttkori érvényesüléséhez vezető utat. Minden tevékenységünkkel arra törekszünk, hogy tanulóink a közös családi és iskolai nevelés és oktatás eredményeképpen az alábbi tulajdonságokkal rendelkezzenek. Cselekvéseiben, megnyilvánulásaiban: humánus, erkölcsös, becsületes, fegyelmezett, kötelességtudó, érdeklődő, nyitott, kreatív, alkotó, gyakorlatias, kellő önismerettel rendelkező, érzelmileg töltött egyéniség. Tanulásban, munkában szorgalmas: becsüli a tudást, jó eredmények elérésére törekszik (játékban, tanulásban, munkában), ismeri a tanulás helyes és hatékony módszereit, képes az értő olvasásra, gondolatait helyesen, szabatosan tudja megfogalmazni, továbbfejleszteni, és önállóan tud ismereteket szerezni, a mindennapi életben felhasználható képességekkel, készségekkel rendelkezik. Ismeri, tiszteli, óvja, ápolja: anyanyelvünket, nemzeti kultúránkat, történelmünket, a természetet, a környezet értékeit, érdekeit, szereti hazáját, más népek hagyományait, értékeit, az egyetemes kultúra legnagyobb eredményeit.

3 Ismeri és alkalmazza a közösségben éléshez szükséges pozitív magatartásformákat: ismeri és betartja a különféle közösségek (család, iskola, társadalom) harmonikus együttélését biztosító szabályokat, ismeri és alkalmazza az emberek közötti érintkezés, a kommunikáció elfogadott formáit és módszereit, viselkedése udvarias, beszéde kulturált, társaival együttműködik, szüleit, nevelőit, társait szereti és tiszteli, képes szeretetet adni és kapni, a sajátjától eltérő nézeteket megérti és tiszteletben tartja. Igénye van az egészséges életmód kialakítására: tiszteli az életet, egészségesen él, szeret sportolni, mozogni, megjelenése, és személyes környezete tiszta, ápolt, gondozott. Van elképzelése a jövőjét illetően: sajátos lelki békével rendelkezik, erkölcsi, szellemi és testi edzettsége életkorának megfelelő mértékű. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai: Az ember tudatos élőlény, aki képes saját maga és az őt körülvevő emberi, társadalmi és természeti környezet megismerésére, akinek célja, jövője van, aki akarattal rendelkezik, akinek életét érzelmek jellemzik; aki tudatos lényként kérdez, és válaszokat fogalmaz meg, akit a fizikai lét, a szellemi lét, az élet értelme, problémái és feladatai foglalkoztatnak. Az iskola általános céljai: A konstruktív életvezetés megalapozása, a személyiségek felkészítése magasrendű szociális funkciók ellátására, társadalmilag és egyénileg is eredményes magatartásés tevékenységformák kialakítása. Értékteremtés: A biológiai lét értékeinek megismertetése. Az én harmóniájára, autonómiájára vonatkozó értékek közvetítése. Társas kapcsolatok értékeinek megismertetése, gyakoroltatása. Társadalmi eredményességre vonatkozó értékek megalapozása. Humanizált társadalom és világkép értékeinek megismertetése. A tanulók egészséges fejlődésének elősegítése: értelmi, érzelmi-akarati, pszicho-motoros képességeiknek fejlesztésével. A nyolcosztályos képzés során kiemelt célunk az anyanyelvi és idegen nyelvi kultúra és kommunikáció fejlesztése.

4 Kiemelt célunk továbbá, hogy tanulóink a nyolcadik évfolyam végére egyéni képességeik alapján elvárható legjobb szinten feleljenek meg a helyi tantervben megfogalmazott követelményeknek. Rendelkezzenek olyan jól megalapozott, bővíthető ismeretekkel, készségekkel, képességekkel, jártasságokkal, amelyek képessé teszik őket tudásuk gyarapítására. Ismerjék és gyakorolják a kulturált viselkedéshez, a közösségben éléshez szükséges magatartásformákat. Alakuljon ki bennük határozott elképzelés saját közelebbi és távolabbi jövőjüket, sorsukat illetően Működési feltételek Személyi feltételek: Az oktató-nevelőmunkát 22 pedagógus végzi, közülük hárman egyetemi, 19 fő pedig főiskolai végzettséggel rendelkezik. A teljes állásban foglalkoztatottak képesítése: 1 fő történelem pszichológia 1 fő biológia kémia - informatika 1 fő matematika kémia 1 fő magyar történelem 1 fő fizika technika számítástechnika 1 fő tanító földrajz könyvtár - informatika 1 fő tanító testnevelés tánc 1 fő orosz magyar angol 2 fő tanító angol 1 fő pedagógia (napközi) 8 fő tanító Részfoglalkozásúak képzettsége: 1 fő magyar népművelő rajz (50%) 1 fő biológia testnevelés + gyermekvédelmi felelős (50-50 %) 1 fő ének-zene (Óraadó) A tantestület évek óta közösen munkálkodik a gyermekek fejlődése és tudása gyarapítása érdekében. A gyermekközpontúság, az igényes munkavégzés, a kreativitás, a megújulás, a jobbítás iránti törekvés jellemzi őket. Munkájuk hatékonyságát fokozza a jó információáramlás, az egységes szemlélet- és követelményrendszer alkalmazása. A pedagógusok és a gyermekek munkáját segítők: 1 fő pszichológus 0,5 fő gazdasági vezető 1 fő iskolatitkár 0,5 fő gazdasági ügyintéző 1 fő gondnok kézbesítő 1 fő fűtő portás 0,5 fő karbantartó

5 A konyhai dolgozókat az étkeztetést ellátó cég biztosítja. A takarítást MC-Tisztít Bt. és két megbízási szerződéssel alkalmazott takarító végzi. Az oktatás évfolyamonként - a második kivételével - egy tanulócsoportban folyik. Öt napközis és két tanulószobai csoportot indítottunk. A tanulói létszám szeptember 1-én 203 fő. Az iskola alkalmazottainak összetétele hosszú idő óta állandó. Az átlag életkor viszonylag alacsony. A pedagógusok négy munkaközösségben (alsós, felsős, osztályfőnöki és napközis) végzik munkájukat. A tantestület tagjait az új módszerek, korszerű ismeretek megszerzése iránti nyitottság jellemzi. A legtöbb gyermek családi háttere jó. Magas a többgyermekes családok aránya: hetvenegy gyermek él nagycsaládban. Otthonaik kényelmesek, rendezettek. Gyermekvédelmi nyilvántartásba harminc tanuló került. Legtöbbjük (15 fő) tanulási nehézséggel küzd, van aki (7 fő) magatartási zavar miatt, vagy szociális körülményei (5 fő) vagy a család rossz anyagi helyzete (3 fő) miatt kell fokozottabb figyelemmel kísérni. A létszám alakulását továbbra is nagymértékben befolyásolja a hatosztályos gimnáziumok elszívó ereje. Tanulóink nagy része jó képességű, ezért eredményeik alapján nagy arányban veszik fel őket a középiskolák. A szülők nagyobb része egyetemi, főiskolai végzettségű. Örvendetes tény, hogy nagyon alacsony a munkanélküliek aránya. Tárgyi feltételek: Az épület és udvara is megőrizte a jelentős mértékű változtatások ellenére barátságos jellegét. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata, a tanulók, a szülők és az iskola dolgozói összefogásának eredménye a folyamatos szépítés, megújulás. A termek, folyosók díszítése állandóan változik. A sok szép gyermekmunka kihangsúlyozza a megújult külsőt től kezdődően minden évben jelentős felújítás történt az iskolában a Képviselő-testület döntése jóvoltából. Megújult a konyha ebédlő, a tornaterem, a sportudvar, a tetőtérben kaptak helyet új szaktantermeink, a folyosók, a régi termek festése is megtörtént, három tanteremben ablakés egy tanteremben ajtócsere is történt. Művészszülők gyönyörű mozaikborítást készítettek az ebédlőben található oszlopokra, és különleges állatfigurákkal díszítették a fehér falat, több tanteremben szülői összefogás következtében kicserélték az egészségkárosító hatású neonégőket, a linóleumot, vagy új lambériát szereltek a falakra. A szülők legnagyobb szabású kezdeményezése a játszóudvar felújítása. Erre több részletben kerül sor. Az alapozás megtörtént, a középső részén kialakítandó gumitéglával borított focipálya elkészítésére és a füvesítésre is valószínűleg még ebben az évben sor kerül. A megújulásban az Erdőalja Alapítvány is nagy segítséget nyújtott az iskolának. Az alapítványnak köszönhetően egyetlen költségtérítéses programból sem maradt ki tanulónk anyagi nehézség miatt. Támogatásuk következtében új berendezés került több tanterembe, valamint az ebédlőbe, és jelentősen hozzájárult az audiovizuális eszközök frissítéséhez, és a játszóudvari tervek megvalósításához is. Az épületben 9 tanterem, 4 szaktanterem (technika, számítástechnika, természettudományi és művészeti szaktanterem a könyvtárral), két kis nyelvi szaktanterem,

6 szertárak, egy tornaterem, mellékhelyiségek, konyha és ebédlő, egy orvosi szoba, egy tanári és irodai egység található. A nevelő-oktató munka hatékonyságának növelése érdekében szemléltető- és audiovizuális eszközeinket folyamatosan bővítettük a költségvetés terhére vagy az Erdőalja Alapítvány segítségével. Pályázatok elnyerésével is tudtunk szemléltetőeszközöket, berendezéseket beszerezni. Számítógépparkunkat szülői támogatással sikerült bővíteni, folyamatosan korszerűsíteni. Jelenleg 9 (Pentium II-es) hálózatba kötött, korlátlan interneteléréssel rendelkező tanulói számítógépen gyarapíthatják tudásukat a gyerekek. A könyvtár a művészeti teremben kapott elhelyezést, felszerelése is majdnem előírásszerű már. Állománya az utóbbi években elsősorban szakmai jellegű könyvekkel, tartós tankönyvekkel és multimédiás eszközökkel bővült január 1-től önálló gazdasági egységként működik az intézmény. A gazdasági ügyintézéshez szükséges személyi- és tárgyi feltételek adottak. Az iskola a takarékos működésre, a költségvetési fegyelem megőrzésére törekszik minden területen Az oktató-nevelő munkánk színterei: A pedagógusközösségek: A pedagógiai-szakmai munka meghatározója a nevelőtestület. Közös gondolkodás következtében megalkotott pedagógiai programunk, és helyi tantervünk, környezeti és egészségnevelési programunk megvalósításáról az alkotóműhelyekként tevékenykedő munkaközösségek gondoskodnak. A különböző partnerek igényeinek összehangolására működik az Iskolaszék. A tanulóközösségek: A pedagógiai célok és feladatok megvalósítása az osztályközösségben, kisebb csoportokban, napközis és tanulószobai csoportokban zajlik az életkori sajátosságok figyelembe vételével. A Diákönkormányzat a tanulói érdekképviselet gyakorlása, a cselekvési önállóság, a demokrácia szabályainak megtanulása érdekében létrehozott, jól működő szervezet. A szülői közösségek Iskolánk nyitott a szülők felé. A nyíltság kölcsönös. Mutatja ezt a jól működő Iskolaszék és a Szülői Munkaközösség tevékenysége. A jó ötletekkel cselekvő módon segítő szülői közösség a fenti szervezeteken keresztül gyakorolja befolyását az iskolai életre. A szülők számára is fontos az iskola és a benne folyó tartalmi munka színvonalának emelése és segítése. Ennek érdekében működtetik az Erdőalja Alapítványt azzal a céllal, hogy javítsák a tárgyi feltételeket, illetve támogassák a rászoruló családokat Oktató-nevelő munkánk megvalósításának színterei a gyakorlatban

7 1. Tanítási órák ( kötelező és választható tanítási órák) 2. Tanórán kívüli foglalkozások Kötött tanórán kívüli foglalkozások: napközis és tanulószobai foglalkozások, iskolai sportköri foglalkozások. A napközis foglalkozások célja és feladatai A tevékenység a délutáni foglalkozásokon minden esetben az intézmény általánosan megfogalmazott cél- és feladatrendszerére és az egyéb nevelőoktató munka területeire meghatározott célok elérésére irányul. Kiemelt területek: a tanulók egyéni képességeinek fejlesztése, önművelés iránti igény felkeltése, kreativitás fejlesztése, szociális hátrányok enyhítése, beilleszkedési, magatartási, tanulási zavarok enyhítése, egészséges életmódra nevelés, közösséggé formálás, közéletiségre nevelés, a szabad idő hasznos és kulturált eltöltése: szabadban végezhető, sok mozgást igénylő csapatjátékok, sorversenyek, ügyességi versenyek, sokféle szabadidős technika tanítása: kézműves tevékenység technikái: papírmunkák, festés, vágás, agyagozás, gyöngyfűzés, batikolás, fonás, hímzés, kulturális tevékenységek: mondókák, mesék, versek olvasása, tanulása, bábozás, dramatizálás, zenehallgatás, múzeum-, színház-, mozi-,, könyvtár-, tárlatlátogatás. Kötetlen tanórán kívüli foglalkozások. A kötetlen foglalkozások formáiról a tantestület dönt a tanulói, szülői igények figyelembevételével, a rendelkezésre álló szakemberek számbavételével, az anyagi lehetősége figyelembevételével, a tanulói leterheltséget mérlegelve. Iskolánk a következő tanórán kívüli foglalkozásokat kínálja a változtatás jogát fenntartva: Napközis és tanulószobai foglalkozások, (térítésmentes) Sportkörök: mindennapos testnevelés biztosítása napi (1-1 óra,) (térítésmentes) úszás, (térítéses) Szakkörök: (térítésmentes) (Ezek a foglalkozások a klubtanulószoba keretében valósulnak meg.) tanulásmódszertan, számítástechnika,

8 rajz, ezermester, túra énekkar. Tanfolyamok: (térítéses) kézműves foglalkozás, foci-suli, sakk. Versenyek: tanulmányi: helyi, kistérségi, megyei, országos szintig felmenő (OM Közlöny szerint), kulturális: szavaló, szép kiejtési, éneklő ifjúság, stb. házi versenyek: a tanulmányi és kulturális területen, házi bajnokságok: különböző sportágakban. Diáknap: (A diákok döntése alapján változó.) fordított nap, gyermeknap, DÖK közgyűlés. Jeles napok: Ünnepek: Március 15. Október 23. Tanévnyitó ünnepély, tanévzáró ünnepély. Ballagás. Műsoros rendezvények, megemlékezések, vetélkedők: Föld Napja, Madarak és Fák Napja, Rákóczi Nap, Magyar Kultúra Napja, Költészet napja, Anyák napja, Október 6. Mikulás, Luca napi vásár, Karácsony, Angol Szalon, Kihívás Napja, Kerti parti, stb. Erdei iskola Az erdei iskola hagyományosan 5 napos program az ország különböző területeinek sokoldalú megismerése céljából. Tanulmányi kirándulások: osztály szintű, évfolyam szintű, iskolai szintű, érdeklődési körhöz kötött tanulmányi kirándulások: író, költő, művész, híres ember szülőházának megtekintése, neves évfordulókhoz kapcsolódó értékek, emlékhelyek megtekintése, turisztikai kirándulások,

9 botanikai kirándulások, nyelvtanulás céljából szervezett csereutazások. Múzeumlátogatások: (Aquincum, Természettudományi Múzeum, Petőfi Irodalmi Múzeum, Hadtörténeti Múzeum, Közlekedési Múzeum, Néprajzi Múzeum, stb.) tantárgyhoz kötődő múzeumlátogatások, időszakos kiállítások megtekintése, rendszeres, minden évfolyamon ismétlődő, egyazon múzeum meglátogatása. SAJÁTOS ARCULATUNK, HAGYOMÁNYAINK Minden tevékenységünk meghatározója az intézmény kisiskola jellege és az ebből adódó családias hangulat, a jó légkör. Ez egyaránt jellemző a diák-diák, diák-pedagógus, pedagógus-pedagógus és pedagógus-szülő kapcsolatra. Fontos feladat az iskola névadója, II. Rákóczi Ferenc emlékének ápolása. Ezt szolgálja az évenkénti megemlékezés születésnapján, és a különféle iskolai és fővárosi színtű, Rákóczihoz kapcsolódó rendezvényeken való részvétel. Ünnepélyes keretek között ez alkalommal kaphatják meg azok a tanulóink a legmagasabb iskolai elismerést, a Rákóczi kitűntető jelvényt, akik tanulmányi és közösségi munka terén is kiemelkedő teljesítményt nyújtottak itt töltött éveik alatt. Nagy hangsúlyt fektetünk az anyanyelvi kultúra és kommunikáció megfelelő színtű elsajátítására, valamint az idegen nyelvi képzésre. Ennek érdekében 3. osztályban kezdjük választható tantárgyként oktatni az idegen nyelvet, melyet a felső tagozatban emeltszinten tanulhatnak tovább tanulóink. Nyolcadik osztály végére a legjobbak TELC nyelvvizsgát tehetnek. A sikeres felvételi vizsgák megkönnyítése érdekében tanulóink a 6 8. évfolyamon félévkor és év végén is egy-két tantárgyból szóbeli vizsgán tesznek tanúbizonyságot felkészültségükről. Hagyományos rendezvényeinket, ünnepélyeinket mindig közös munka előzi meg. Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy nemzeti ünnepeink kapcsán méltóan emlékezzünk meg hazánk nagyjairól, és történelmünk dicső napjairól. A közösségi érzés, az összetartozás fokozása érdekében egymás megajándékozásával, és szép műsorral tesszük emlékezetessé Mikulás és Karácsony ünnepét. A kulturált viselkedés és magatartásformák elsajátítása és gyakoroltatása érdekében működik a DÖK, valamint ennek érdekében szervezzük az iskolánk kívüli nagyszámú és változatos szabadidős tevékenységeinket.. Fontos szerepet kap évről-évre az édesanyák és az iskola pedagógusainak köszöntése. Minden évben megrendezésre kerül a hagyományos tanévnyitó suli-buli, melyen mindenki részt vesz, akinek valamilyen kapcsolata van az iskolával, gyakran azok is, akiket

10 már csak szép emlékeik fűzik az iskolához..a Luca napi vásár, a farsangi karnevál, az őszi és tavaszi papírgyűjtési akció is az állandó rendezvényeink közé tartozik. A tanulmányi versenyek házi fordulóján kerülnek kiválasztásra az osztályok legjobbjai, akik a kerületi versenyeken mindig sikeresen szerepelnek. Évente többször - a szokásos tanulmányi kirándulásokon kívül - szervezünk túrákat, táborokat bel- és külföldre egyaránt. Már hagyományos az öt napos erdei iskolai is. Végzős diákjaink beiskolázási aránya hosszú évekre visszamenőleg 100 %-os. Tanulmányaikat legtöbben gimnáziumban, néhányan szakközépiskolában, ritkán egyéb oktatási intézményben folytatják. Sporttevékenységünk is élénk és eredményes. A heti három óra testnevelésen kívül kicsik és nagyok egyaránt részt vehetnek a délutáni tömegsport, vagy más szervezésű foglalkozásokon. Több sportág kerületi szintű versenyein is eredményesen szerepelnek tanulóink. Gyermekeink nyári pihenéséhez többféle táborozási lehetőséget biztosítunk. Évrőlévre egyre többen élvezik a jól megérdemelt pihenést a Balaton partján, vagy az iskolai szervezésű lovas-, vízi vagy vándortáborban. Partnerkapcsolataink ápolása érdekében folyamatos kapcsolatot tartunk fenn az Óbuda Hegyvidékiek Egyesületével. Havonta megjelenő Óhegy-hírek címmel megjelenő lapjuk hasábjain rendszeresen beszámolunk az iskolai eseményekről Nevelési-oktatási célok és feladatok megvalósítása a gyakorlatban Személyiségfejlesztés A személyiség egyik legalapvetőbb sajátossága, hogy meghatározott szerkezettel rendelkezik, tehát nem egyszerűen pszichikus folyamatok, állapotok és képződmények összessége, hanem a különböző szintű és funkciójú komponensek strukturált, dinamikus egysége. Ezért célunk elősegíteni: a helyi tantervünkben megfogalmazott ismeretanyag átadását és elsajátíttatását, az egyéni sajátosságok kibontakoztatását, a differenciált képességfejlesztést minden tanulónk számára. A fejlesztés középpontjában a tanulók tudásának, képességeinek, a harmonikus személyiség kibontakoztatása áll. A feladatok elérése érdekében figyelembe vesszük a tanulóink különböző adottságait, a környezeti hatások különbözőségeit, az életkori sajátosságaikat, fejlődésük eltérő mértékű ütemét. A szervezett.ismeretközvetítés és a tananyag feldolgozása során meg kell alapozni és fejleszteni kell a gyermek személyes képességeit: megismerési vágyát és képességeit, logikai gondolkodását, az összefüggések feltárásának a képességét,

11 emlékezetét, akarati tulajdonságait, önismeretét, igényszintjét, önfejlesztő képességét, kritikai érzékét, objektivitását, vitakészségét, kudarctűrő képességét, toleranciáját, alkalmazkodó képességét, együttműködési készségét, önállóságát, öntevékenységét, alkotási vágyát, önkifejező és befogadó képességét, tanulási módszereit. Minden pedagógusnak hozzá kell járulnia: az egészséges életmód, a helyes szokásrendszer, adekvát motivációs és pozitív célrendszer kialakításához, az értékek felismeréséhez, azokkal való azonosuláshoz, a megfelelő példaválasztáshoz, a helyes társas, illetve közösségi kapcsolatok létrejöttéhez, működéséhez, a tartalékai felismeréséhez, teljesítményei fokozásához, a szabályrendszerekhez való alkalmazkodáshoz, a pozitív világszemlélet kialakulásához A személyiségfejlesztés területén nemcsak a pedagógusok, hanem a tanulókkal kapcsolatba kerülő minden iskolai dolgozó kötelessége, hogy: megjelenésével, viselkedésével, beszédstílusával, társas kapcsolatával pozitívan hasson a tanulókra A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok A tanuló a közösségben, a közösséggel kölcsönhatásban fejlődik, illetve fejleszthető. A közösség autonóm egyének szerveződése, melyet a közös érdek-, cél-, értékrend és a közösségi tudat tart össze. A pedagógiai munkánk célja a közösségek fejlesztése, mert az igazi közösség kibontakoztatja, fejleszti az egyéniséget. Az életre való nevelésnek elengedhetetlen feltétele a közösségben való nevelés A közösségfejlesztés területei Az iskolánkban a közösségfejlesztés fő területei: a tanórák, a tanórán kívüli, szervezett iskolai foglalkozások (napközi, tanulószoba, szakkörök, tanulmányi kirándulások stb.), diák-önkormányzati tevékenységek (DÖK gyűlések, iskolagyűlések), szabadidős tevékenységek (klub rendezvények, színházlátogatások stb.). A közösségfejlesztés feltételei Ennek érdekében fontos feladata az iskolának: a tantestület egységes szemléletének megőrzése,

12 célmeghatározásának, követelményrendszerének, módszereinek az összehangolása, a családdal való folyamatos kapcsolattatásnak a megvalósítása, közös rendezvények szervezése, ahol a különböző közösségek együtt tevékenykednek, szórakoznak, jó kapcsolat kiépítése az adott közösséggel, korosztállyal. / Az iskolai közösségfejlesztés jellemzői: az összetartozás tudatát erősítő jelképrendszer kialakítása (iskolazászló, jelvény, induló stb.), hagyományok ápolása (névadó megünneplése), közös ünnepélyek, rendezvények megtartása (március 15., október 23., karácsony stb.), közös munkák szervezése (kertrendezés, környezet takarítás, szertárrendezés), iskolai szintű kirándulások, táborozások, erdei iskola, az iskolai értékek közös kialakítása, egységes értelmezése (családias, sikerorientált, demokratikus, nyitott stb.), az eredmények közös megünneplése (jutalmazás), az iskolai közösség előtt álló feladatok együttes megbeszélése (iskolagyűlés keretében), a különböző korosztályok számára együttes feladatok kimunkálása (vetélkedők, rendezvények esetében vegyes csapatok szervezése), osztályok közötti patronálási rendszer kialakítása (pl. elsősök beilleszkedésének segítése), egységes jutalmazási és büntetési rendszer működtetése. A tanórán megvalósítható, az osztály, illetve a csoport fejlesztését biztosító feladatok: a rövid és hosszú távú célok és feladatok közös kialakítása, a megbízatások rendszerének működtetése, a követelményrendszerek egységes értelmezése, a vállalások folyamatos ellenőrzése értékelése a tanár és a közösség részéről egyaránt, változatos munkaformák kialakításán keresztül a kölcsönös segítségnyújtás gyakoroltatása, osztályhagyományok kialakítása, az iskola közösségen belüli megkülönböztető jelek megalkotása, együttes sikerek megünneplése. A diák-önkormányzati tevékenység során megvalósítandó feladataink: a demokrácia gyakoroltatása, az öntevékenység biztosítása, a felelősségtudat kialakítása, az önálló szervezési és értékelési lehetőség biztosítása, a szabályrendszerek kialakítása és működtetése (házirend, DÖK szabályzat), a különböző szintek közötti társas kapcsolattartás formáinak, módszereinek a megtanítása, a szociális érzékenység, a tolerancia fejlesztése, a gazdálkodás alapjainak a megismertetése, a hivatalos ügyintézés alapvető formáinak a gyakoroltatása. A szabadidős tevékenységek közösségfejlesztő feladatai: a közös érdeklődési területnek megfelelő programok összeállítása a rétegspecifikus jellemzők figyelembevételével, az örömet adó munkaformák együttes kiválasztása,

13 a programokból következő erős érzelmi hatások együttes átélése, feldolgozása, lehetőség biztosítása az informális vezetők kiválasztódására, az alkotás, illetve befogadás élményét nyújtó tevékenységi formák szervezése, tartós aktivitásra ösztönzés az adott tevékenységi területen, pozitív töltésű életmódminták nyújtása, a csoporton belüli kapcsolatok megfigyelése és alakítása, a kölcsönös segítségnyújtás ösztönzése, a türelem, az alkalmazkodóképesség fejlesztése, a társadalmi együttélés szabályainak az elsajátíttatása A tehetséggondozás Célunk, hogy tanítványaink ne csak egy-egy tudományág ismereteit sajátítsák el, s azt gépiesen visszaadják, hanem legyenek képes önálló, alkotó gondolkodásra is. Motiválnunk kell őket arra, hogy értsék meg a körülöttünk állandóan változó világot. A felszíni jelenségek észrevételén túl legyenek képesek a lényegi dolgok felfedezésére, az összefüggések önálló felismerésére. Döntő fontosságú teendő, hogy tanítsuk meg őket tanulni, s tudatosítsuk, hogy a tanulás, mint folyamat, sohasem lehet befejezett. Rá kell ébreszteni a gyerekeket arra is, hogy a tudás valójában érték, ami nem attól válik azzá, hogy azt a külvilág miként használja, hanem attól, hogy a személyiség részévé, belső lényegi elemévé válik. Ne csak a tankönyvet, illetve a tanárt tekintsék a tudás egyedüli forrásának, hanem önállóan is használni tudják a különböző ismerethordozók (könyvtár, informatikai eszközök, INTERNET) által kínált lehetőségeket, a színház, koncert, múzeum és tárlatkiállítások iránti igényük kialakuljon, és folyamatossá váljon. Az első négy évben tanítási folyamat során nagy figyelmet kell fordítani a képesség és készségfejlesztésre, esetlegesen a felzárkóztatásra, figyelembe véve, hogy minden gyermek csak saját szintjéről és a neki megfelelő tempóban fejleszthető tovább. A tanulásra motivált gyerekek nyitottsága, érzékenysége lehetővé teszi - a múlt ismeretére építkező - reális és pozitív jövőkép felvázolását. A tehetséggondozás megvalósításának módjai: 1. gyorsítás, léptetés, 2. differenciált foglalkoztatás, 3. gazdagítás, dúsítás A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenység Problematikus vagy nehezen nevelhető gyermekek azok, akiknek a magatartása jelentősen eltér az adott korban elvárható helyes magatartástól, és az általánosan használt pedagógiai módszerekkel nem lehet eredményt elérni náluk. Különleges, egyéni bánásmódot kell velük kapcsolatban alkalmazni. Ezzel a tanuló közösségi viszonyulásait is segítjük rendezni. A pedagógusnak meg kell ismerni őket, és mindegyikkel ennek megfelelően kell bánni. A komolyabb magatartászavarral küszködő tanulószemélyiségét új alapokra kell helyezni. Részben a pozitív tulajdonságaira építve, részben megkönnyítve számára a sikert kell tevékenységét szervezni, segíteni. A legkisebb pozitívumot is azonnal jutalmazni kell. Már meglevő jó tanulóközösség esetén - természetesen előkészítve - hatni kell engedni a közösség jótékony befolyását is.

14 A beilleszkedési zavarral küszködő gyermekek fejlesztési formái A problematikus gyermekek nevelésénél törekedni kell a személyiségzavar mielőbbi felismerésére és gyógyítására. A legcélszerűbb olyan pedagógiai légkör kialakítása, amely biztosítja a gyermeki személyiség egészséges fejlődését, s így eleve megelőzi a magatartási rendellenességek kialakítását. A magatartási, személyiségfejlődési problémák gyakran társulnak tanulási problémákkal. Ha ezek elsősorban az anyanyelvi képességek területén jelentkeznek, érdemes fejlesztő pedagógus vagy más szakember segítségét igénybe venni. A fejlesztés mindenképpen kiscsoportos foglalkozások keretében érdemes végezni. A fejlesztés lényeges elemei a következők: készségfejlesztés: téri tájékozódás fejlesztése, irányok szerinti tájékozódás, artikulációs gyakorlatok, szókincs fejlesztése, ritmushoz kapcsolódó készségek fejlesztése (szótagolás, hangok, időtartama) A mondatalkotás fejlesztése is fokozatos, tudatos. Szókincsfejlesztés a fejlesztő óra mindegyik részében folyamatosan történik. Az íráskészség fejlesztése: kézügyesség, differenciált kézmozgás fejlesztése történik először. A fejlesztő órák tananyaga végig fejlesztő olvasó-író részből áll. Az órák mozaikszerűen tevődnek össze. Az óra céljától függ, hogy mikor melyik elem kap nagyobb hangsúlyt benne A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program A gyerekek mintegy 5%-nál fordul elő a POS (Psycho Organic Syndrom) tanulásképtelenség vagy tanulási zavar hátterében húzódó pszichoorganikus tünetegyüttes. Ezek a gyerekek tanulási és magatartási nehézségeik miatt sorozatos kudarcoknak vannak kitéve tanulmányaik során és szociális beilleszkedésük folyamán. A tanulási zavar mellé a finommozgások koordinációjának diszkrét vagy szembeötlő zavara is társulhat. A teljesítménydeficit akkor válik nyilvánvalóvá, ha a gyermek a környezet magasabb szintű kultúrigényeivel kerül szembe. Az ilyen gyermek nem tudja a korának megfelelő teljesítményt nyújtani a figyelem, a percepció (érzékelés, észlelés), tanulás, a szociális magatartás és a finommotorika terén. Az alapzavarokhoz társulnak, részképesség zavarok, mint a dyslexia, dysgráfia, dyscalculia. Tünetek: Motoros készségek fejlődése lemarad, nehéz a mozgások koordinációja, nehezen kapja el a feléje dobott labdát, ügyetlen a nagymozgásokban is, a kirakós és konstrukciós játékokban, gyenge a kéz-szem koordinációja, vizuális percepció fogyatékosságai, távolság felmérése, alaklátás gátolt, iránytévesztés, térbeli összefüggések felfogásának bizonytalansága, hallás és beszédfunkciók gyengék, emlékezete hézagos, tévesen idézi fel az eseményeket,

15 alacsony a frusztrációtoleranciája, nehezen tűri a követelményeket, gyakran változtatják a helyüket, feszültek, szertelenek, nekimennek az embernek, tárgyaknak, kellemetlenül viselkednek, alvásuk felszínes, kevesebbet alszanak kortársaiknál, rövid ideig képesek koncentrálni, hiperaktívak, a kudarcok miatt szoronganak, érzelmileg labilisak, figyelem összpontosítási képességük szintje alacsony, fáradékonyak, tanulási motiváció hiányzik, ami összefügg csökkenő önértékelésükkel. A fenti nehézségek bármelyikével küzdő gyermek nem képes teljesíteni, ezért többnyire kudarcok sorozata éri, maradék önbizalma is eltűnik. Ezután felad, vagy elutasít mindent. Ezért arra törekszünk, hogy stressz szegény, félelemmentes környezetet biztosítsunk számukra, az iskola nyugalmat, türelmet, biztatást és bizakodást sugározzon! Minden eszközzel a szorongás csökkentése a cél. Tevékenységünkkel igyekszünk elkerülni, hogy tanulóink féljenek a rossz osztályzattól, fenyegetettség-, feszültség-, félelemérzetet tapasztaljanak, sikertelenség, motivációvesztés érje őket, akadályoztatva legyenek a tanulásban. Ezért: elő kell segíteni a jobb hozzáállást: bátorítással, biztatással, követelményszint módosításával. A félelmet fel kell oldani, mert gátolja a teljesítőképesség kibontakozását. Nem várhatjuk el az általános érvényű normák teljesítését. Nagyobb türelmet kell velük szemben alkalmazni, az állandó figyelmeztetés túlkövetelést jelent. A kitűzött céloknak elérhetőnek, teljesíthetőnek kell lennie, okozzon örömet. Ne követeljünk egyszerre túl sokat. Kerüljük a sikertelenségeket, állítsuk helyre a gyerek önbizalmát. Az első feladat a cselekvési kedv újjáélesztése. A kiegyensúlyozott nevelés, amely egyénileg megállapított megfelelő arányú könnyítésből és terhelésből áll, segít a legjobban. A pszichés félelem következményei visszaesést, magatartászavarokban rosszabbodást eredményezhetnek. A magatartási zavarok okai: ha nem fogadja be az osztályközösség. A többiek eredményesek, őt csak kudarcok érik. A hibájukon kívül elszenvedett kudarcokon alig tudják túl tenni magukat. Saját önállóságukat illegális machinációkkal bizonyítják: bohóckodás, dac, kisebb lopások, indulatosság, oktatás zavarása stb. A magatartászavarok leépítése: A rezignált gyereket motiválni kell. Az agresszív gyereket feszültségeitől kell megszabadítani: pl. játékterápiával. Érdeklődési körén belül feladatot kell adni, olyan nagyokat, hogy megoldása sikerélményt nyújtson és ezzel a munkához közelítsen. Csak nyugodt légkörben lehet valamit megvitatni, mert rossz frusztrációtörésük miatt azonnal saját akaratukat kívánják keresztül vinni.

16 A gyermek kezdetben dicséretet vagy jutalmat kapjon, ezt azonnal alkalmazni kell, különben hatástalan. Nem szabad túlzásokba esni. Először valami pozitívumot kell találni, csak aztán a de kritikát elmondani. A megfelelő hangvétel és hangnem alkalmazása. Fontos a mérlegelő és következetes nevelés. A szabályoknak pontosan, konkrétnak, áttekinthetőnek kell lenni. Következetesen tartsuk - tartassuk be. Saját magatartásáért felelősséget kell vállalnia A pedagógus feladata, hogy az eltérő és más jellegű fejlődést is felismerje, elfogadja, ne gátolja azt, sőt segítse elő differenciált munkával. A gyereknek állandó támogatást kell adni. Az állandó tanulási drukk meglévő adottságaikat sem engedi kibontakozni. Több dimenziós tanítás, tanulás. Egyszerre több érzékleti csatorna használata a (vizuális, hallási, cselekvés - megfoghatóság). Csoportbontást alkalmazása. Kompenzációs tevékenységek használata: zene, tánc, sport, barkácsolás, festés, stb. A prevenció A prevenció a tanulási zavarok szűrésén a hiányosságok pontos megállapításán alapul. Kudarcaik orvoslására gyógypedagógiai segítség szükséges. A szülőket tanácsadással kell segíteni. A szülők sok türelemmel, kis léptékkel segítség gyermekük fejlődését. Fontos a nyugalom, a bizakodás, a biztatás. Tanulási nehézséggel küszködő tanuló korrigáló-kompenzáló tevékenységét enyhébb esetben a pedagógus végzi a tanítási órákon differenciált foglalkozás alkalmazásával, és a felzárkóztató foglalkozásokon heti egy-két alkalommal. Súlyosabb esetekben szakember (Nevelési Tanácsadó, gyógypedagógus, pszichológus, fejlesztőpedagógus, stb.) segítségét kell igénybe venni Az iskola gyermek-és ifjúságvédelmi feladatai: A tanulók veszélyeztetettségének megelőzése, megszüntetésére való törekvés, a hátrányos helyzetű és veszélyeztetett tanulók nyilvántartása és ellátása, a szociálisan hátrányos helyzetű tanulók segítése, egyéni képességeinek kibontakoztatása. A gyermekvédelmi feladatok megvalósítása Személy- és közösségfejlesztő programok, tartalmas szabadidős tevékenységek, szakkörök, tehetséggondozó programok szervezése. Önismereti csoportok működtetésével a nehezen beilleszkedő tanulók helyzetének javítása. Külső szakember, a Szülői Munkaközösség és a DÖK bevonása. A programokról való megfelelő tájékoztatás. Kapcsolat felvétel a közelben működő Művelődési Házakkal, sportpályákkal, Ifjúsági Irodákkal is. Prevenciós munka végzése a káros szenvedélyek, a drog-, és bűnmegelőzéssel kapcsolatban.

17 Adott esetben Szülői fórum szervezése. A szülőket tájékoztatása a legújabb gyermek- és ifjúságvédelmi rendelkezésekről és törvényekről. Szükség esetén családlátogatás alkalmazása. Szoros együttműködés a gyermekvédelmi felelős és az osztályfőnökök és az osztálytanítók között. A gyermekbántalmazás vagy egyéb pedagógiai eszközökkel meg nem szüntethető veszélyeztető tényező megléte esetén az illetékes külső intézmények (pl: Gyermekjóléti Szolgálatot) értesítése. Adott esetben a Gyermekjóléti Szolgálat felkérésére esetmegbeszélés. A tanuló anyagi veszélyeztetettsége esetén rendszeres vagy rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítás kezdeményezése a tanuló lakó-, illetve tartózkodási helye szerinti illetékes Önkormányzatnál és szükség esetén javaslattételt a támogatás természetbeni ellátás formájában történő nyújtására. Segítségnyújtás a továbbtanulási és pályaorientációs problémákban. A rászoruló gyermekek motiválása a délutáni napközis, illetve tanulószobai foglalkozásokon való részvételre. Étkezési és tankönyvtámogatás, karácsonyi és táborozási segélyek biztosítása. Pályázatok és ösztöndíjak figyelemmel kísérése, a lehetőségek kihasználása.. Mindezek mellett rendkívül nagy szerepe és fontossága van a programokat és feladatokat ellátó pedagógus személyes, jó kapcsolatának a diákokkal. A négyszemközti, bizalmas de irányított beszélgetések a mindennapokban nagyon sokat segíthetnek a problémák megoldásában. Ezt iskolánk kis létszáma és családias jellege lehetővé is teszi A szociális hátrányok enyhítését szolgáló tevékenység célja, feladatai: A hátrányos helyzetben élő tanulók felmérése, a hátrány okának és miben létének feltárása, a kiindulási állapot megállapítása, segíteni a tanuló beilleszkedését az iskolai életbe, a hátrányos helyzetű tanuló képességeinek felmérése, kibontakoztatása, egyéni ütemű fejlődésének, fejlesztésének megtervezése, alkalmazható módszerek megállapítása és alkalmazása, a tanuló és a család segítése az iskolai élet, a nevelés-oktatás minden területén, az eredményesség megállapítása. A szociális hátrányok enyhítését szolgáló tevékenységformák: felzárkóztató és tehetséggondozó programok szervezése, önismereti csoportok létrehozása, működtetése, mentálhigiénés programok, pályaorientációs tevékenység, szakkörök, tanfolyamok indítása, tanulmányi versenyek szervezése, komplex táborozások, kirándulások, erdei iskola, Felvilágosító munka a szociális juttatások lehetőségeiről, motiválás arra, hogy a gyermek napközis vagy tanulószobai ellátásban részesüljön, tankönyvtámogatás mértékének növelése, táborozási hozzájárulások, ösztöndíjak, pályázatok elnyerése.

18 2. Egészségnevelési program Az egészség megvédése az egyénnek és a társadalomnak is érdeke. Megvédéséhez, edzéséhez, visszaszerzéséhez ismeretekre van szükségünk, amelyeket az egészségnevelés nyújthat. Tartalma az egészségre, szemlélete a nevelésre vonatkozik. Az egészségnevelés a mindennapos nevelőmunka része. A megelőzés és a gyógyítás meghatározó fontosságú az iskolai munkában, a pedagógus és a szülők kapcsolatában, valamint a személyes példamutatásban. Az iskola feladata tehát: az egészség megvédésére, megőrzésére, visszaszerzésére vonatkozó, közérthető, de tudományos ismeretek átadása Megtanítani, hogy alapvető értékünk az egészség. Ennek megóvására magatartási alternatívákat ajánljon. Tanítson megfelelő egészségvédő magatartásra gyakorlással, segítséggel, példamutatással. Motiválja a tanulókat az egészségvédő magatartás szabályainak megtartására. Segítse az egészségvédő öntevékenységet az egészséges életmód kialakítását, a helyes döntések meghozatalát. 3. Környezeti nevelés A környezeti nevelés filozófiája Mottó: Bánjatok jól a földdel. Nem szüleitektől kaptátok, gyermekeitektől vettétek kölcsön. (kenyai közmondás) Ha az emberiség elfogadja a Földhöz tartozás etikáját, valóban a Földhöz fog tartozni. Része lesz, egészséges lesz, fennmarad. Ha nem fogadja el ezt a kötődést, akkor a sehová sem tartozás válik valóra: a szennyezés, túlnépesedés vagy a robbantás révén kitörli magát a létezők sorából. Kiderül, hogy nem sikerült alkalmazkodnia, megbukik a túlélés próbáján. (David Oates) A nevelést az a mód teszi környezetivé, hogy a tanuló azt megtapasztalja. Az iskolai környezeti nevelés arra irányul, hogy minden tanulóban alakuljon ki az a gondolkodási folyamat, amely képessé teszi a környezet tevékeny megismerésére, jelzések felfogására, értelmezésére és összefüggő rendszerben való gondolkodásra, a problémák okainak megértésére, megoldások keresésére, egyéni döntések felelősségének megértésére és meghozatalára.

19 Meggyőződésünk, hogy részesülni kell a tanulóknak a környezettel kapcsolatos tevékenységeknek alapot nyújtó környezeti etika kifejlesztésében és olyan képességek kialakításában, amelyek szükségesek a környezet védelmével és jobbításával kapcsolatos állampolgári kötelezettségek teljesítésében helyi, nemzeti, globális és egyetemes szinten egyaránt. További meggyőződésünk, hogy a nevelésnek minden elemét (természetes, épített, technológiai és társadalmi, gazdasági, politikai, kulturális, történelmi, etikai és esztétikai) szem előtt kell tartani felismerve összefüggéseiket, kiemelve, hogy mai tetteink folyamatként összefüggenek jövőbeli következményeikkel és hangsúlyozva az egyetemes gondolkodás szükségességét. Azt is valljuk, hogy a környezeti nevelésnek folyamatosnak kell lennie, át kell hatnia minden tantárgyat minden évfolyamon. A tanulóknak konkrét és közvetlen tapasztalatok megszerzését kell biztosítani bevonva őket saját közösségük valós környezeti problémáinak tárgyilag megközelítésű vizsgálatába. Hiszünk abban, hogy nevelésünkkel segíteni tudjuk tanulóinkat egy egyetemes környezeti etika a jövőre vonatkozó felelősségérzet és elkötelezettség kialakításában, mely képessé teszi őket a környezet védelmére és jobbítására az élőlények jelen és jövő nemzedékeinek fennmaradása érdekében. A környezeti nevelés célja 1. Célunk képessé tenni a tanulókat egy egyetemes környezeti etika kifejlesztésére, amely képessé teszi majdani felnőtt korukban őket, hogy a környezeti problémák megoldásával, sőt megelőzésével biztosítsák a fenntartható jövőt Földünk lakói számára. 2. Legfőbb célunk, hogy környezeti nevelésünk a tapasztalatszerzésen alapulva segítse a tanulókat megfelelő ismeretekhez, készségekhez jutni, hogy majdan elhivatott állampolgárokká váljanak, akik készek egyénileg és csoportosan a környezet minőségének védelmén, javításán és fenntartásán fáradozni minden élőlény jelenlegi és jövőbeli nemzedékeinek érdekében. A legfőbb cél öt részcélra bonható Észlelési tudatosság 2,1,2, Ismeretek Környezeti etika Állampolgári cselekvési készségek Állampolgári cselekvési tapasztalatok A környezeti nevelés minden tanítási órán és tanításon kívüli foglalkozáson folyik. 4. Minőségfejlesztés Szervezeti célok Az intézmény működtetésénél a következő célokat vettük figyelembe. 1. Jól felkészült, az új módszerek alkalmazására kész, de megújulásra is képes, a hagyományokat megőrizve hatékony tevékenységet folytató legyen tantestületünk.

20 2. Pedagógusaink munkájuk során legyenek a minőség iránt elkötelezettek, segítőkészek és együttműködők a partnereikkel szemben. 3. A pedagógus tevékenysége legyen mély elhivatottságon alapuló, állandóan fejlődő, új ismeretekkel, módszerekkel bővülő. 4. A pedagógusi munka legyen siker forrása a tanulók és a pedagógus számára egyaránt. 5. Az alkalmazottak végezzék feladataikat a minőségi elvárások szerint. 6. Munkatársaink legyenek elégedettek munkakörülményeikkel. 7. Kapcsolatunk közvetlen és közvetett partnereinkkel legyen konstruktív, amely megalapozza elégedettségüket. 8. A sajátos nevelési igényű tanulók eredményes oktatása érdekében fejlesztő pedagógus alkalmazása Minőségirányítási rendszere A vezetés felelőssége Cél: Az intézmény vezetése biztosítsa minőség iránti elkötelezettségével a működés rendjét, a szervezeti kultúra és a folyamatos fejlesztéshez szükséges erőforrásokat a partneri elvárásoknak megfelelően, a külső és belső jogrendszer és szabályozók előírásainak betartásával, a minőségpolitikai nyilatkozat, pedagógiai program ötévenkénti felülvizsgálatával, éves munkatervek készítésével, az irányított önértékelés lebonyolításával A vezetői ellenőrzés folyamatszabályozása Cél: Adat- és tapasztalatgyűjtés az értékeléshez és a folyamatos fejlesztéshez. 1. A vezetői kör a folyamat elején meghatározza az általános vezetői ellenőrzés területeit, szempontjait, gyakoriságát és módszereit. 2. Az iskolavezetés augusztus végén kiválasztja az ellenőrzött területeket. 3. Az iskolavezetés szeptember elején elkészíti az éves ellenőrzési tervet. 4. Az igazgató szeptember elején ismerteti az éves ellenőrzési tervet az alkalmazotti közösséggel, értekezleten. 5. Szeptember elején az ellenőrzésért felelős személyeket megbízza az igazgató. A megbízással egy időben az igazgató meghatározza a beszámolók idejét. 6. Az ellenőrzés időben ütemezett végrehajtása. 7. Az ellenőrzés tapasztalatainak megbeszélése az ellenőrzés után 1 héten belül. 8. Az ellenőrzést végző személy javaslatot tesz a feltárt hiányok pótlására. 9. Az ellenőrzést végző személy beszámol az ellenőrzés tapasztalatairól az igazgatónak. 10. Az ellenőrzés eredményeinek adattárba helyezése az ellenőrzési folyamat végén, amely majd az értékelési folyamat bemenete lesz A MIP működtetése A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Minőségirányítási Programjának működtetéséért az igazgató a felelős.

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

Beiskolázási információk

Beiskolázási információk Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola Teleki-Blanka-Grundschule Beiskolázási információk Ö R Ö K Ö S ÖKOISK LA 2017/2018 A TELEKI Iskolánkban a pedagógiai munka legfőbb célja olyan tartalmas, bensőséges

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17.

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17. PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA 2014. február 17. Az iskola rövid története 2001- Az iskola megnyitja kapuit, négy osztály veszi birtokba

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 A tevékenységi formák kialakításakor, megválasztásakor meghatározó a tanulók érdeklődése. A foglalkozások szervezését igényelheti

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... A Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola Pedagógiai programja SZÉKESFEHÉRVÁR 2013 Tartalom Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1. A nevelő-oktató munka

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista

Különös Közzétételi Lista Különös Közzétételi Lista 2016/2017. tanév Kisboldogasszony Katolikus Általános iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. OM 201747 1. A felvételi lehetőségek Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a felvételi

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. tanító,

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista

Különös Közzétételi Lista Különös Közzétételi Lista 2013/2014. tanév Kisboldogasszony Katolikus Általános iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. OM 201747 1. A felvételi lehetőségek Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a felvételi

Részletesebben

A KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA ŐRISZENTPÉTER MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI- ÉS INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉSI PROGRAMJA (KIEGÉSZÍTÉS)

A KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA ŐRISZENTPÉTER MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI- ÉS INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉSI PROGRAMJA (KIEGÉSZÍTÉS) A KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA ŐRISZENTPÉTER MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI- ÉS INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉSI PROGRAMJA (KIEGÉSZÍTÉS) ŐRISZENTPÉTER 2008 Készítette: Pátiné Horváth Ilona Szemerics Antalné Szépné László Valéria Anduska

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann

A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann különkiadás A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann Szeretettel várjuk a szülőket tájékoztató szülői értekezletre 2016. jan. 27 - én, szerdán 18 órakor,,

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA AZ ÉRSEKVADKERTI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PROGRAMJA OM azonosító: 032189 Intézményi azonosító: 112008 Készítette: Fábián Attila igazgató 2013 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...2 1. BEVEZETŐ...4 2.

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 2014/2015. tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre,

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Tanév megnevezése: 2016/2017. Személyi feltételek. 11 fő. magyar nyelv és irodalom 5 fő 5 fő főiskola magyar angol nyelv 4 fő

Tanév megnevezése: 2016/2017. Személyi feltételek. 11 fő. magyar nyelv és irodalom 5 fő 5 fő főiskola magyar angol nyelv 4 fő Az iskola neve: BUDAPEST XVIII. KERÜLETI EÖTVÖS LORÁND ÁLTALÁNOS ISKOLA Az iskola címe: 8 Budapest, Lakatos út. Az iskola OM azonosítószáma: 9 KLIK: 9 Tanév megnevezése: /7. pedagógusok által ellátott

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

Alsós munkaközösség munkaterve

Alsós munkaközösség munkaterve Alsós munkaközösség munkaterve 2013-2014. Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium (OM azonosító: 035282) Györgyi Albert) Az iskola dolga, hogy megtanítsa vélünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

A SZERB ANTAL GIMNÁZIUM

A SZERB ANTAL GIMNÁZIUM A SZERB ANTAL GIMNÁZIUM DIÁKJAINAK ETIKAI KÓDEXE átdolgozása készült: 2011. október Elfogadta: a Szerb Antal Gimnázium nevelőtestülete 2011. október 24-én Elfogadta: a Szerb Antal Gimnázium diákönkormányzata...

Részletesebben

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16.

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16. Napközis Munkaközösség Munkaterve 2013/2014-es tanév 2013. szeptember 16. Munkaközösségünk helyzete A Napközis Közösség Munkaterve 2013/2014-es tanév Iskolánkban a szülők igényének megfelelően biztosítjuk

Részletesebben

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV. 2013/2014 tanév

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV. 2013/2014 tanév GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2013/2014 tanév Készítette: Kaszáné Szászi Edit Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola Szent István Általános Tagiskolájának Gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse Nézz

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 GENIUS TEHETSÉGGONDOZÓ ALAPÍTVÁNY Budapest, 2013. április 30. TARTALOM 1. Egyszerűsített éves beszámoló 2. Kiegészítő melléklet 3. Közhasznúsági melléklet KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2016/17.

A tanév helyi rendje 2016/17. A tanév helyi rendje 2016/17. Az énekkari próbák rendje: : 13.50-14-30 : 13.50-14.30. Szeptember 1. 7. 6. 5-8. 12. 17. 24. 26. Tanévnyitó ünnepély: 8.00 1. évfolyam szülői értekezletek:17.00 Tűzriadó próba

Részletesebben

Különös közzétételi lista A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Különös közzétételi lista A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista 2016. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Tanító speciális képesítéssel: Tartósan távol: 1 igazgató, 2

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS Szülők számára tájékoztató Gyermekek számára iskolahívogató foglalkozás Ismerkedés minden tanítóval Hetente, csütörtök 16,30 óra Kertvárosi iskolaválasztó 2017. február 11. Beiratkozás

Részletesebben

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév Osztályfőnöki munkaterv 2016/17-es tanév Osztályfőnök: 5.a Fódi Judit 5.b Dienes Gábor 6.a Fekete Nagy Marianna 6.b Orbán Noémi 6.c Brotschollné Szabó Valéria 7.a Lóczy Ágnes 7.b Lipovics Mónika 8.a Arnold

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév 1. A KOLLÉGIUMBAN DOLGOZÓ PEDAGÓGUSOK VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE Név Igazgató Igazgatóhelyettes végzettség Szakképesítés (kompetencia terület) matematika-

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2011/2012 Készítette: Jantek Lászlóné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Munkaközösség tagjai: Bárányné Szaxon Szilvia Jantek Lászlóné Halász Lászlóné ŐSZI IDŐSZAK:

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához egyetem + 5 Főiskola 6 Főiskola Tanító, német sorszám Iskolai végzettség

Részletesebben

A Egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások formái

A Egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások formái A napközi otthoni, tanulószobai ellátás, és az egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások kérelmezésének rendje a) Általános iskolában a nevelés-oktatást a délelőtti és délutáni tanítási időszakban olyan módon

Részletesebben

Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján

Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Végzettség Szakok Munkaköre

Részletesebben

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája Az iskola pedagógusainak végzettsége, szakképzettsége: Sorszám végzettség Tantárgyfelosztás

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola OM azonosító: 201584 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA HESZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2642 Nógrád, Vasút sor 9. OM: 032274 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. tanév mely készült a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ 2010. A magyar iskolai tehetséggondozásnak jelentős értékei vannak, ezzel Európa élvonalában vagyunk a nemzetközi értékelések alapján, de ahhoz, hogy

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Horváth Bernadett tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán intézményvezető Fertőszentmiklós,

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

Múlt, jelen, jövő. A múltban már ott a jelen és csírázik a jövő. A jelenben még él a múlt és belép a jövő. A jövő gyökere a múltból, jelenből szívja életét. Mácz István Kora gyermekkori tehetséggondozás

Részletesebben

A WALLA JÓZSEF ÓVODA

A WALLA JÓZSEF ÓVODA A WALLA JÓZSEF ÓVODA Mottónk: Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot, ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát! Ha terved egy életre szól, embert nevelj! (kínai bölcs mondás) ÓVODÁNK TÖRTÉNETE: Walla

Részletesebben

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A nevelőtestület összetétele, feladatai A nevelőtestület létszáma 14 fő, csoportok száma 13 Név Szak óraszám feladat Kurinszky László földrajz - népművelő munkaközösség-vezető,

Részletesebben

2. Kérjük, szíveskedjen válaszolni az alábbi kérdésekre, + jelet téve a megfelelő rubrikába! Kérdések agyon Jónak Átlagos Gyenge

2. Kérjük, szíveskedjen válaszolni az alábbi kérdésekre, + jelet téve a megfelelő rubrikába! Kérdések agyon Jónak Átlagos Gyenge 9/A 1. Milyen elvárásai vannak iskolánkkal kapcsolatban? Kérjük, állítson fel fontossági sorrendet az 1-5 skála felhasználásával. Vigyázzon arra, hogy az 1. és 2. helyre maximum két területet jelölhet!

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör Esélyegyenlőségi Terv Mátyás Király Általános Iskola Csömör 2 Amit az esélyegyenlőségről tudni kell Az Országgyűlés 2003-ban elfogadta az Európai Unió és a hazai társadalom elvárásait tükröző 2003. évi

Részletesebben

FELSŐS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2015/2016

FELSŐS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2015/2016 FELSŐS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2015/2016 Készítette: Kulcsárné Balázsi Erika Munkaközösség vezető Apagy, 2015.08.31. 1 A gondolkodás teszi az ember nagyságát. (...) Az ember minden méltósága a gondolkodásban

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE LETENYEI ANDRÁSSY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA OM:037530 8868Letenye, Bajcsy-Zs.u.2. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendeletet módosító 32/2008. (XI.24.)

Részletesebben

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE. A pedagógus létszám szükséglet meghatározása a berhidai általános iskolákban

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE. A pedagógus létszám szükséglet meghatározása a berhidai általános iskolákban VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. (88) 592-660/166 (88) 592-660/ 225 e-mail: varpalota.tobbcelu.tarsulas@varpalota.hu Iktatószám: 204-2/2012 Ügyintéző:

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség További

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához:

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Miskolci Magister Gimnázium OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 2013/2014-es tanév 11. osztály Készítette : Berecz Mária OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKATERV Az osztályfőnöki órák tematikája illeszkedik iskolánk nevelési koncepciójába

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014.09.01.

Különös közzétételi lista 2014.09.01. Különös közzétételi lista 2014.09.01. 1., A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége Osztály Tantárgy Tanítja Végzettsége Szakképesítése Óvoda Óvodai csoportfoglalkozások Óvoda (Autista) Összevont

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2016 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben