1. 1. A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola minőségpolitikai nyilatkozata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. 1. A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola minőségpolitikai nyilatkozata"

Átírás

1 HELYZETELEMZÉS 1. Helyzetelemzés A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Magyar Bálint Oktatási miniszter által aláírt oklevél szerint partnerközpontú intézmény, mely sikeresen kiépítette a COMENIUS 2000 Közoktatási Minőségfejlesztési Program I. Intézményi modelljét. Kis iskolánk valamennyi alkalmazottja az intézmény minőségpolitikai nyilatkozata szellemében tervezi és végzi feladatait A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola minőségpolitikai nyilatkozata Fontosnak tartjuk, hogy a Jót, s jól! mottó szellemében folytatott tevékenységünkkel megőrizzük intézményünknek a kerület iskolái között kivívott előkelő helyét, hogy hírnevét öregbítsük, és hogy megszerzett tudásunkat továbbadjuk. Vállaljuk, hogy színvonalas, az európai normáknak megfelelő oktatással szilárd alapműveltséget, biztos alapkészségeket nyújtunk tanulóinknak, akik az itt töltött nyolc év alatt megszerezhetik azt a tudást, mely erőforrása az önálló gondolkodásnak, az értékteremtésnek, az erkölcsi helytállásnak, a magyarság és az emberiség iránti felelősségérzetnek. Iskolai specialitásaink: az angol nyelv emelt szintű oktatása, magas színvonalú anyanyelvi képzés, hangszeres zeneoktatás, sokféle szabadidősés sporttevékenység, különös tekintettel a napközis foglalkozásokra és a klub-tanulószobára, melyek tanítványaink tehetségének felismerését, annak kibontakoztatását szolgálják. Tevékenységünket szolgáltatásnak tekintjük, amelyet a társadalmi és partneri igényeknek megfelelően demokratikus légkörben végzünk. Partnereink körében folyamatosan vizsgáljuk elégedettségük mutatóit. Felelősek vagyunk abban, hogy diákjaink jól felkészült, kiegyensúlyozott, a felnőttek világában is boldogulni tudó emberekké váljanak. Mindezeket magasan képzett, szakmailag igényes, megújulásra képes, a minőség iránt elkötelezett munkatársakkal és a velünk együttműködő szülőkkel valósítjuk meg. Intézményünk kinyilvánítja, hogy nevelőtestületünk minden gyermek számára jó hagyományokra épülő szellemiségével nyújt megfelelő alapismereteket a továbbtanuláshoz, példát az igazi értékek, az egyetemes emberi tulajdonságok, helyes magatartásformák elsajátítására és gyakoroltatására. Minőségpolitikánk lehetővé teszi hogy, a törvényes, szakszerű és hatékony intézményműködtetés biztosítsa a felelősséggel átgondolt, gyermekszereteten alapuló, a gyermeki jogokat tiszteletben tartó pedagógiai programunk megvalósítását minden partnerünk elégedettségére.

2 1. 2. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai Félig sem oly fontos az, amit tanítunk gyermekeinknek, mint az, hogy tanítjuk. Amit az iskolában tanultunk, annak legnagyobb részét elfelejtjük, de a hatás, melyet egy jó oktatási rendszer szellemi tehetségeinkre gyakorol, megmarad. (Eötvös József) Pedagógiai alapelveink Nevelőtestületünk nevelő-oktató munkájának pedagógiai alapelve a gyermekszereteten alapuló, a gyermeki jogokat tiszteletben tartó gyermekközpontú pedagógia. Iskolánkban családias légkörben tartalmas munka folyik a célok elérése érdekében tanuló és tanár részéről egyaránt, ahol a tanuló is aktív részese a tanítás-tanulás folyamatának, ahol a tanuló felfedezheti az alkotás izgalmát és örömét, és ahol hozzásegítik egyéni fejlődéséhez, hogy megtalálja a majdani felnőttkori érvényesüléséhez vezető utat. Minden tevékenységünkkel arra törekszünk, hogy tanulóink a közös családi és iskolai nevelés és oktatás eredményeképpen az alábbi tulajdonságokkal rendelkezzenek. Cselekvéseiben, megnyilvánulásaiban: humánus, erkölcsös, becsületes, fegyelmezett, kötelességtudó, érdeklődő, nyitott, kreatív, alkotó, gyakorlatias, kellő önismerettel rendelkező, érzelmileg töltött egyéniség. Tanulásban, munkában szorgalmas: becsüli a tudást, jó eredmények elérésére törekszik (játékban, tanulásban, munkában), ismeri a tanulás helyes és hatékony módszereit, képes az értő olvasásra, gondolatait helyesen, szabatosan tudja megfogalmazni, továbbfejleszteni, és önállóan tud ismereteket szerezni, a mindennapi életben felhasználható képességekkel, készségekkel rendelkezik. Ismeri, tiszteli, óvja, ápolja: anyanyelvünket, nemzeti kultúránkat, történelmünket, a természetet, a környezet értékeit, érdekeit, szereti hazáját, más népek hagyományait, értékeit, az egyetemes kultúra legnagyobb eredményeit.

3 Ismeri és alkalmazza a közösségben éléshez szükséges pozitív magatartásformákat: ismeri és betartja a különféle közösségek (család, iskola, társadalom) harmonikus együttélését biztosító szabályokat, ismeri és alkalmazza az emberek közötti érintkezés, a kommunikáció elfogadott formáit és módszereit, viselkedése udvarias, beszéde kulturált, társaival együttműködik, szüleit, nevelőit, társait szereti és tiszteli, képes szeretetet adni és kapni, a sajátjától eltérő nézeteket megérti és tiszteletben tartja. Igénye van az egészséges életmód kialakítására: tiszteli az életet, egészségesen él, szeret sportolni, mozogni, megjelenése, és személyes környezete tiszta, ápolt, gondozott. Van elképzelése a jövőjét illetően: sajátos lelki békével rendelkezik, erkölcsi, szellemi és testi edzettsége életkorának megfelelő mértékű. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai: Az ember tudatos élőlény, aki képes saját maga és az őt körülvevő emberi, társadalmi és természeti környezet megismerésére, akinek célja, jövője van, aki akarattal rendelkezik, akinek életét érzelmek jellemzik; aki tudatos lényként kérdez, és válaszokat fogalmaz meg, akit a fizikai lét, a szellemi lét, az élet értelme, problémái és feladatai foglalkoztatnak. Az iskola általános céljai: A konstruktív életvezetés megalapozása, a személyiségek felkészítése magasrendű szociális funkciók ellátására, társadalmilag és egyénileg is eredményes magatartásés tevékenységformák kialakítása. Értékteremtés: A biológiai lét értékeinek megismertetése. Az én harmóniájára, autonómiájára vonatkozó értékek közvetítése. Társas kapcsolatok értékeinek megismertetése, gyakoroltatása. Társadalmi eredményességre vonatkozó értékek megalapozása. Humanizált társadalom és világkép értékeinek megismertetése. A tanulók egészséges fejlődésének elősegítése: értelmi, érzelmi-akarati, pszicho-motoros képességeiknek fejlesztésével. A nyolcosztályos képzés során kiemelt célunk az anyanyelvi és idegen nyelvi kultúra és kommunikáció fejlesztése.

4 Kiemelt célunk továbbá, hogy tanulóink a nyolcadik évfolyam végére egyéni képességeik alapján elvárható legjobb szinten feleljenek meg a helyi tantervben megfogalmazott követelményeknek. Rendelkezzenek olyan jól megalapozott, bővíthető ismeretekkel, készségekkel, képességekkel, jártasságokkal, amelyek képessé teszik őket tudásuk gyarapítására. Ismerjék és gyakorolják a kulturált viselkedéshez, a közösségben éléshez szükséges magatartásformákat. Alakuljon ki bennük határozott elképzelés saját közelebbi és távolabbi jövőjüket, sorsukat illetően Működési feltételek Személyi feltételek: Az oktató-nevelőmunkát 22 pedagógus végzi, közülük hárman egyetemi, 19 fő pedig főiskolai végzettséggel rendelkezik. A teljes állásban foglalkoztatottak képesítése: 1 fő történelem pszichológia 1 fő biológia kémia - informatika 1 fő matematika kémia 1 fő magyar történelem 1 fő fizika technika számítástechnika 1 fő tanító földrajz könyvtár - informatika 1 fő tanító testnevelés tánc 1 fő orosz magyar angol 2 fő tanító angol 1 fő pedagógia (napközi) 8 fő tanító Részfoglalkozásúak képzettsége: 1 fő magyar népművelő rajz (50%) 1 fő biológia testnevelés + gyermekvédelmi felelős (50-50 %) 1 fő ének-zene (Óraadó) A tantestület évek óta közösen munkálkodik a gyermekek fejlődése és tudása gyarapítása érdekében. A gyermekközpontúság, az igényes munkavégzés, a kreativitás, a megújulás, a jobbítás iránti törekvés jellemzi őket. Munkájuk hatékonyságát fokozza a jó információáramlás, az egységes szemlélet- és követelményrendszer alkalmazása. A pedagógusok és a gyermekek munkáját segítők: 1 fő pszichológus 0,5 fő gazdasági vezető 1 fő iskolatitkár 0,5 fő gazdasági ügyintéző 1 fő gondnok kézbesítő 1 fő fűtő portás 0,5 fő karbantartó

5 A konyhai dolgozókat az étkeztetést ellátó cég biztosítja. A takarítást MC-Tisztít Bt. és két megbízási szerződéssel alkalmazott takarító végzi. Az oktatás évfolyamonként - a második kivételével - egy tanulócsoportban folyik. Öt napközis és két tanulószobai csoportot indítottunk. A tanulói létszám szeptember 1-én 203 fő. Az iskola alkalmazottainak összetétele hosszú idő óta állandó. Az átlag életkor viszonylag alacsony. A pedagógusok négy munkaközösségben (alsós, felsős, osztályfőnöki és napközis) végzik munkájukat. A tantestület tagjait az új módszerek, korszerű ismeretek megszerzése iránti nyitottság jellemzi. A legtöbb gyermek családi háttere jó. Magas a többgyermekes családok aránya: hetvenegy gyermek él nagycsaládban. Otthonaik kényelmesek, rendezettek. Gyermekvédelmi nyilvántartásba harminc tanuló került. Legtöbbjük (15 fő) tanulási nehézséggel küzd, van aki (7 fő) magatartási zavar miatt, vagy szociális körülményei (5 fő) vagy a család rossz anyagi helyzete (3 fő) miatt kell fokozottabb figyelemmel kísérni. A létszám alakulását továbbra is nagymértékben befolyásolja a hatosztályos gimnáziumok elszívó ereje. Tanulóink nagy része jó képességű, ezért eredményeik alapján nagy arányban veszik fel őket a középiskolák. A szülők nagyobb része egyetemi, főiskolai végzettségű. Örvendetes tény, hogy nagyon alacsony a munkanélküliek aránya. Tárgyi feltételek: Az épület és udvara is megőrizte a jelentős mértékű változtatások ellenére barátságos jellegét. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata, a tanulók, a szülők és az iskola dolgozói összefogásának eredménye a folyamatos szépítés, megújulás. A termek, folyosók díszítése állandóan változik. A sok szép gyermekmunka kihangsúlyozza a megújult külsőt től kezdődően minden évben jelentős felújítás történt az iskolában a Képviselő-testület döntése jóvoltából. Megújult a konyha ebédlő, a tornaterem, a sportudvar, a tetőtérben kaptak helyet új szaktantermeink, a folyosók, a régi termek festése is megtörtént, három tanteremben ablakés egy tanteremben ajtócsere is történt. Művészszülők gyönyörű mozaikborítást készítettek az ebédlőben található oszlopokra, és különleges állatfigurákkal díszítették a fehér falat, több tanteremben szülői összefogás következtében kicserélték az egészségkárosító hatású neonégőket, a linóleumot, vagy új lambériát szereltek a falakra. A szülők legnagyobb szabású kezdeményezése a játszóudvar felújítása. Erre több részletben kerül sor. Az alapozás megtörtént, a középső részén kialakítandó gumitéglával borított focipálya elkészítésére és a füvesítésre is valószínűleg még ebben az évben sor kerül. A megújulásban az Erdőalja Alapítvány is nagy segítséget nyújtott az iskolának. Az alapítványnak köszönhetően egyetlen költségtérítéses programból sem maradt ki tanulónk anyagi nehézség miatt. Támogatásuk következtében új berendezés került több tanterembe, valamint az ebédlőbe, és jelentősen hozzájárult az audiovizuális eszközök frissítéséhez, és a játszóudvari tervek megvalósításához is. Az épületben 9 tanterem, 4 szaktanterem (technika, számítástechnika, természettudományi és művészeti szaktanterem a könyvtárral), két kis nyelvi szaktanterem,

6 szertárak, egy tornaterem, mellékhelyiségek, konyha és ebédlő, egy orvosi szoba, egy tanári és irodai egység található. A nevelő-oktató munka hatékonyságának növelése érdekében szemléltető- és audiovizuális eszközeinket folyamatosan bővítettük a költségvetés terhére vagy az Erdőalja Alapítvány segítségével. Pályázatok elnyerésével is tudtunk szemléltetőeszközöket, berendezéseket beszerezni. Számítógépparkunkat szülői támogatással sikerült bővíteni, folyamatosan korszerűsíteni. Jelenleg 9 (Pentium II-es) hálózatba kötött, korlátlan interneteléréssel rendelkező tanulói számítógépen gyarapíthatják tudásukat a gyerekek. A könyvtár a művészeti teremben kapott elhelyezést, felszerelése is majdnem előírásszerű már. Állománya az utóbbi években elsősorban szakmai jellegű könyvekkel, tartós tankönyvekkel és multimédiás eszközökkel bővült január 1-től önálló gazdasági egységként működik az intézmény. A gazdasági ügyintézéshez szükséges személyi- és tárgyi feltételek adottak. Az iskola a takarékos működésre, a költségvetési fegyelem megőrzésére törekszik minden területen Az oktató-nevelő munkánk színterei: A pedagógusközösségek: A pedagógiai-szakmai munka meghatározója a nevelőtestület. Közös gondolkodás következtében megalkotott pedagógiai programunk, és helyi tantervünk, környezeti és egészségnevelési programunk megvalósításáról az alkotóműhelyekként tevékenykedő munkaközösségek gondoskodnak. A különböző partnerek igényeinek összehangolására működik az Iskolaszék. A tanulóközösségek: A pedagógiai célok és feladatok megvalósítása az osztályközösségben, kisebb csoportokban, napközis és tanulószobai csoportokban zajlik az életkori sajátosságok figyelembe vételével. A Diákönkormányzat a tanulói érdekképviselet gyakorlása, a cselekvési önállóság, a demokrácia szabályainak megtanulása érdekében létrehozott, jól működő szervezet. A szülői közösségek Iskolánk nyitott a szülők felé. A nyíltság kölcsönös. Mutatja ezt a jól működő Iskolaszék és a Szülői Munkaközösség tevékenysége. A jó ötletekkel cselekvő módon segítő szülői közösség a fenti szervezeteken keresztül gyakorolja befolyását az iskolai életre. A szülők számára is fontos az iskola és a benne folyó tartalmi munka színvonalának emelése és segítése. Ennek érdekében működtetik az Erdőalja Alapítványt azzal a céllal, hogy javítsák a tárgyi feltételeket, illetve támogassák a rászoruló családokat Oktató-nevelő munkánk megvalósításának színterei a gyakorlatban

7 1. Tanítási órák ( kötelező és választható tanítási órák) 2. Tanórán kívüli foglalkozások Kötött tanórán kívüli foglalkozások: napközis és tanulószobai foglalkozások, iskolai sportköri foglalkozások. A napközis foglalkozások célja és feladatai A tevékenység a délutáni foglalkozásokon minden esetben az intézmény általánosan megfogalmazott cél- és feladatrendszerére és az egyéb nevelőoktató munka területeire meghatározott célok elérésére irányul. Kiemelt területek: a tanulók egyéni képességeinek fejlesztése, önművelés iránti igény felkeltése, kreativitás fejlesztése, szociális hátrányok enyhítése, beilleszkedési, magatartási, tanulási zavarok enyhítése, egészséges életmódra nevelés, közösséggé formálás, közéletiségre nevelés, a szabad idő hasznos és kulturált eltöltése: szabadban végezhető, sok mozgást igénylő csapatjátékok, sorversenyek, ügyességi versenyek, sokféle szabadidős technika tanítása: kézműves tevékenység technikái: papírmunkák, festés, vágás, agyagozás, gyöngyfűzés, batikolás, fonás, hímzés, kulturális tevékenységek: mondókák, mesék, versek olvasása, tanulása, bábozás, dramatizálás, zenehallgatás, múzeum-, színház-, mozi-,, könyvtár-, tárlatlátogatás. Kötetlen tanórán kívüli foglalkozások. A kötetlen foglalkozások formáiról a tantestület dönt a tanulói, szülői igények figyelembevételével, a rendelkezésre álló szakemberek számbavételével, az anyagi lehetősége figyelembevételével, a tanulói leterheltséget mérlegelve. Iskolánk a következő tanórán kívüli foglalkozásokat kínálja a változtatás jogát fenntartva: Napközis és tanulószobai foglalkozások, (térítésmentes) Sportkörök: mindennapos testnevelés biztosítása napi (1-1 óra,) (térítésmentes) úszás, (térítéses) Szakkörök: (térítésmentes) (Ezek a foglalkozások a klubtanulószoba keretében valósulnak meg.) tanulásmódszertan, számítástechnika,

8 rajz, ezermester, túra énekkar. Tanfolyamok: (térítéses) kézműves foglalkozás, foci-suli, sakk. Versenyek: tanulmányi: helyi, kistérségi, megyei, országos szintig felmenő (OM Közlöny szerint), kulturális: szavaló, szép kiejtési, éneklő ifjúság, stb. házi versenyek: a tanulmányi és kulturális területen, házi bajnokságok: különböző sportágakban. Diáknap: (A diákok döntése alapján változó.) fordított nap, gyermeknap, DÖK közgyűlés. Jeles napok: Ünnepek: Március 15. Október 23. Tanévnyitó ünnepély, tanévzáró ünnepély. Ballagás. Műsoros rendezvények, megemlékezések, vetélkedők: Föld Napja, Madarak és Fák Napja, Rákóczi Nap, Magyar Kultúra Napja, Költészet napja, Anyák napja, Október 6. Mikulás, Luca napi vásár, Karácsony, Angol Szalon, Kihívás Napja, Kerti parti, stb. Erdei iskola Az erdei iskola hagyományosan 5 napos program az ország különböző területeinek sokoldalú megismerése céljából. Tanulmányi kirándulások: osztály szintű, évfolyam szintű, iskolai szintű, érdeklődési körhöz kötött tanulmányi kirándulások: író, költő, művész, híres ember szülőházának megtekintése, neves évfordulókhoz kapcsolódó értékek, emlékhelyek megtekintése, turisztikai kirándulások,

9 botanikai kirándulások, nyelvtanulás céljából szervezett csereutazások. Múzeumlátogatások: (Aquincum, Természettudományi Múzeum, Petőfi Irodalmi Múzeum, Hadtörténeti Múzeum, Közlekedési Múzeum, Néprajzi Múzeum, stb.) tantárgyhoz kötődő múzeumlátogatások, időszakos kiállítások megtekintése, rendszeres, minden évfolyamon ismétlődő, egyazon múzeum meglátogatása. SAJÁTOS ARCULATUNK, HAGYOMÁNYAINK Minden tevékenységünk meghatározója az intézmény kisiskola jellege és az ebből adódó családias hangulat, a jó légkör. Ez egyaránt jellemző a diák-diák, diák-pedagógus, pedagógus-pedagógus és pedagógus-szülő kapcsolatra. Fontos feladat az iskola névadója, II. Rákóczi Ferenc emlékének ápolása. Ezt szolgálja az évenkénti megemlékezés születésnapján, és a különféle iskolai és fővárosi színtű, Rákóczihoz kapcsolódó rendezvényeken való részvétel. Ünnepélyes keretek között ez alkalommal kaphatják meg azok a tanulóink a legmagasabb iskolai elismerést, a Rákóczi kitűntető jelvényt, akik tanulmányi és közösségi munka terén is kiemelkedő teljesítményt nyújtottak itt töltött éveik alatt. Nagy hangsúlyt fektetünk az anyanyelvi kultúra és kommunikáció megfelelő színtű elsajátítására, valamint az idegen nyelvi képzésre. Ennek érdekében 3. osztályban kezdjük választható tantárgyként oktatni az idegen nyelvet, melyet a felső tagozatban emeltszinten tanulhatnak tovább tanulóink. Nyolcadik osztály végére a legjobbak TELC nyelvvizsgát tehetnek. A sikeres felvételi vizsgák megkönnyítése érdekében tanulóink a 6 8. évfolyamon félévkor és év végén is egy-két tantárgyból szóbeli vizsgán tesznek tanúbizonyságot felkészültségükről. Hagyományos rendezvényeinket, ünnepélyeinket mindig közös munka előzi meg. Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy nemzeti ünnepeink kapcsán méltóan emlékezzünk meg hazánk nagyjairól, és történelmünk dicső napjairól. A közösségi érzés, az összetartozás fokozása érdekében egymás megajándékozásával, és szép műsorral tesszük emlékezetessé Mikulás és Karácsony ünnepét. A kulturált viselkedés és magatartásformák elsajátítása és gyakoroltatása érdekében működik a DÖK, valamint ennek érdekében szervezzük az iskolánk kívüli nagyszámú és változatos szabadidős tevékenységeinket.. Fontos szerepet kap évről-évre az édesanyák és az iskola pedagógusainak köszöntése. Minden évben megrendezésre kerül a hagyományos tanévnyitó suli-buli, melyen mindenki részt vesz, akinek valamilyen kapcsolata van az iskolával, gyakran azok is, akiket

10 már csak szép emlékeik fűzik az iskolához..a Luca napi vásár, a farsangi karnevál, az őszi és tavaszi papírgyűjtési akció is az állandó rendezvényeink közé tartozik. A tanulmányi versenyek házi fordulóján kerülnek kiválasztásra az osztályok legjobbjai, akik a kerületi versenyeken mindig sikeresen szerepelnek. Évente többször - a szokásos tanulmányi kirándulásokon kívül - szervezünk túrákat, táborokat bel- és külföldre egyaránt. Már hagyományos az öt napos erdei iskolai is. Végzős diákjaink beiskolázási aránya hosszú évekre visszamenőleg 100 %-os. Tanulmányaikat legtöbben gimnáziumban, néhányan szakközépiskolában, ritkán egyéb oktatási intézményben folytatják. Sporttevékenységünk is élénk és eredményes. A heti három óra testnevelésen kívül kicsik és nagyok egyaránt részt vehetnek a délutáni tömegsport, vagy más szervezésű foglalkozásokon. Több sportág kerületi szintű versenyein is eredményesen szerepelnek tanulóink. Gyermekeink nyári pihenéséhez többféle táborozási lehetőséget biztosítunk. Évrőlévre egyre többen élvezik a jól megérdemelt pihenést a Balaton partján, vagy az iskolai szervezésű lovas-, vízi vagy vándortáborban. Partnerkapcsolataink ápolása érdekében folyamatos kapcsolatot tartunk fenn az Óbuda Hegyvidékiek Egyesületével. Havonta megjelenő Óhegy-hírek címmel megjelenő lapjuk hasábjain rendszeresen beszámolunk az iskolai eseményekről Nevelési-oktatási célok és feladatok megvalósítása a gyakorlatban Személyiségfejlesztés A személyiség egyik legalapvetőbb sajátossága, hogy meghatározott szerkezettel rendelkezik, tehát nem egyszerűen pszichikus folyamatok, állapotok és képződmények összessége, hanem a különböző szintű és funkciójú komponensek strukturált, dinamikus egysége. Ezért célunk elősegíteni: a helyi tantervünkben megfogalmazott ismeretanyag átadását és elsajátíttatását, az egyéni sajátosságok kibontakoztatását, a differenciált képességfejlesztést minden tanulónk számára. A fejlesztés középpontjában a tanulók tudásának, képességeinek, a harmonikus személyiség kibontakoztatása áll. A feladatok elérése érdekében figyelembe vesszük a tanulóink különböző adottságait, a környezeti hatások különbözőségeit, az életkori sajátosságaikat, fejlődésük eltérő mértékű ütemét. A szervezett.ismeretközvetítés és a tananyag feldolgozása során meg kell alapozni és fejleszteni kell a gyermek személyes képességeit: megismerési vágyát és képességeit, logikai gondolkodását, az összefüggések feltárásának a képességét,

11 emlékezetét, akarati tulajdonságait, önismeretét, igényszintjét, önfejlesztő képességét, kritikai érzékét, objektivitását, vitakészségét, kudarctűrő képességét, toleranciáját, alkalmazkodó képességét, együttműködési készségét, önállóságát, öntevékenységét, alkotási vágyát, önkifejező és befogadó képességét, tanulási módszereit. Minden pedagógusnak hozzá kell járulnia: az egészséges életmód, a helyes szokásrendszer, adekvát motivációs és pozitív célrendszer kialakításához, az értékek felismeréséhez, azokkal való azonosuláshoz, a megfelelő példaválasztáshoz, a helyes társas, illetve közösségi kapcsolatok létrejöttéhez, működéséhez, a tartalékai felismeréséhez, teljesítményei fokozásához, a szabályrendszerekhez való alkalmazkodáshoz, a pozitív világszemlélet kialakulásához A személyiségfejlesztés területén nemcsak a pedagógusok, hanem a tanulókkal kapcsolatba kerülő minden iskolai dolgozó kötelessége, hogy: megjelenésével, viselkedésével, beszédstílusával, társas kapcsolatával pozitívan hasson a tanulókra A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok A tanuló a közösségben, a közösséggel kölcsönhatásban fejlődik, illetve fejleszthető. A közösség autonóm egyének szerveződése, melyet a közös érdek-, cél-, értékrend és a közösségi tudat tart össze. A pedagógiai munkánk célja a közösségek fejlesztése, mert az igazi közösség kibontakoztatja, fejleszti az egyéniséget. Az életre való nevelésnek elengedhetetlen feltétele a közösségben való nevelés A közösségfejlesztés területei Az iskolánkban a közösségfejlesztés fő területei: a tanórák, a tanórán kívüli, szervezett iskolai foglalkozások (napközi, tanulószoba, szakkörök, tanulmányi kirándulások stb.), diák-önkormányzati tevékenységek (DÖK gyűlések, iskolagyűlések), szabadidős tevékenységek (klub rendezvények, színházlátogatások stb.). A közösségfejlesztés feltételei Ennek érdekében fontos feladata az iskolának: a tantestület egységes szemléletének megőrzése,

12 célmeghatározásának, követelményrendszerének, módszereinek az összehangolása, a családdal való folyamatos kapcsolattatásnak a megvalósítása, közös rendezvények szervezése, ahol a különböző közösségek együtt tevékenykednek, szórakoznak, jó kapcsolat kiépítése az adott közösséggel, korosztállyal. / Az iskolai közösségfejlesztés jellemzői: az összetartozás tudatát erősítő jelképrendszer kialakítása (iskolazászló, jelvény, induló stb.), hagyományok ápolása (névadó megünneplése), közös ünnepélyek, rendezvények megtartása (március 15., október 23., karácsony stb.), közös munkák szervezése (kertrendezés, környezet takarítás, szertárrendezés), iskolai szintű kirándulások, táborozások, erdei iskola, az iskolai értékek közös kialakítása, egységes értelmezése (családias, sikerorientált, demokratikus, nyitott stb.), az eredmények közös megünneplése (jutalmazás), az iskolai közösség előtt álló feladatok együttes megbeszélése (iskolagyűlés keretében), a különböző korosztályok számára együttes feladatok kimunkálása (vetélkedők, rendezvények esetében vegyes csapatok szervezése), osztályok közötti patronálási rendszer kialakítása (pl. elsősök beilleszkedésének segítése), egységes jutalmazási és büntetési rendszer működtetése. A tanórán megvalósítható, az osztály, illetve a csoport fejlesztését biztosító feladatok: a rövid és hosszú távú célok és feladatok közös kialakítása, a megbízatások rendszerének működtetése, a követelményrendszerek egységes értelmezése, a vállalások folyamatos ellenőrzése értékelése a tanár és a közösség részéről egyaránt, változatos munkaformák kialakításán keresztül a kölcsönös segítségnyújtás gyakoroltatása, osztályhagyományok kialakítása, az iskola közösségen belüli megkülönböztető jelek megalkotása, együttes sikerek megünneplése. A diák-önkormányzati tevékenység során megvalósítandó feladataink: a demokrácia gyakoroltatása, az öntevékenység biztosítása, a felelősségtudat kialakítása, az önálló szervezési és értékelési lehetőség biztosítása, a szabályrendszerek kialakítása és működtetése (házirend, DÖK szabályzat), a különböző szintek közötti társas kapcsolattartás formáinak, módszereinek a megtanítása, a szociális érzékenység, a tolerancia fejlesztése, a gazdálkodás alapjainak a megismertetése, a hivatalos ügyintézés alapvető formáinak a gyakoroltatása. A szabadidős tevékenységek közösségfejlesztő feladatai: a közös érdeklődési területnek megfelelő programok összeállítása a rétegspecifikus jellemzők figyelembevételével, az örömet adó munkaformák együttes kiválasztása,

13 a programokból következő erős érzelmi hatások együttes átélése, feldolgozása, lehetőség biztosítása az informális vezetők kiválasztódására, az alkotás, illetve befogadás élményét nyújtó tevékenységi formák szervezése, tartós aktivitásra ösztönzés az adott tevékenységi területen, pozitív töltésű életmódminták nyújtása, a csoporton belüli kapcsolatok megfigyelése és alakítása, a kölcsönös segítségnyújtás ösztönzése, a türelem, az alkalmazkodóképesség fejlesztése, a társadalmi együttélés szabályainak az elsajátíttatása A tehetséggondozás Célunk, hogy tanítványaink ne csak egy-egy tudományág ismereteit sajátítsák el, s azt gépiesen visszaadják, hanem legyenek képes önálló, alkotó gondolkodásra is. Motiválnunk kell őket arra, hogy értsék meg a körülöttünk állandóan változó világot. A felszíni jelenségek észrevételén túl legyenek képesek a lényegi dolgok felfedezésére, az összefüggések önálló felismerésére. Döntő fontosságú teendő, hogy tanítsuk meg őket tanulni, s tudatosítsuk, hogy a tanulás, mint folyamat, sohasem lehet befejezett. Rá kell ébreszteni a gyerekeket arra is, hogy a tudás valójában érték, ami nem attól válik azzá, hogy azt a külvilág miként használja, hanem attól, hogy a személyiség részévé, belső lényegi elemévé válik. Ne csak a tankönyvet, illetve a tanárt tekintsék a tudás egyedüli forrásának, hanem önállóan is használni tudják a különböző ismerethordozók (könyvtár, informatikai eszközök, INTERNET) által kínált lehetőségeket, a színház, koncert, múzeum és tárlatkiállítások iránti igényük kialakuljon, és folyamatossá váljon. Az első négy évben tanítási folyamat során nagy figyelmet kell fordítani a képesség és készségfejlesztésre, esetlegesen a felzárkóztatásra, figyelembe véve, hogy minden gyermek csak saját szintjéről és a neki megfelelő tempóban fejleszthető tovább. A tanulásra motivált gyerekek nyitottsága, érzékenysége lehetővé teszi - a múlt ismeretére építkező - reális és pozitív jövőkép felvázolását. A tehetséggondozás megvalósításának módjai: 1. gyorsítás, léptetés, 2. differenciált foglalkoztatás, 3. gazdagítás, dúsítás A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenység Problematikus vagy nehezen nevelhető gyermekek azok, akiknek a magatartása jelentősen eltér az adott korban elvárható helyes magatartástól, és az általánosan használt pedagógiai módszerekkel nem lehet eredményt elérni náluk. Különleges, egyéni bánásmódot kell velük kapcsolatban alkalmazni. Ezzel a tanuló közösségi viszonyulásait is segítjük rendezni. A pedagógusnak meg kell ismerni őket, és mindegyikkel ennek megfelelően kell bánni. A komolyabb magatartászavarral küszködő tanulószemélyiségét új alapokra kell helyezni. Részben a pozitív tulajdonságaira építve, részben megkönnyítve számára a sikert kell tevékenységét szervezni, segíteni. A legkisebb pozitívumot is azonnal jutalmazni kell. Már meglevő jó tanulóközösség esetén - természetesen előkészítve - hatni kell engedni a közösség jótékony befolyását is.

14 A beilleszkedési zavarral küszködő gyermekek fejlesztési formái A problematikus gyermekek nevelésénél törekedni kell a személyiségzavar mielőbbi felismerésére és gyógyítására. A legcélszerűbb olyan pedagógiai légkör kialakítása, amely biztosítja a gyermeki személyiség egészséges fejlődését, s így eleve megelőzi a magatartási rendellenességek kialakítását. A magatartási, személyiségfejlődési problémák gyakran társulnak tanulási problémákkal. Ha ezek elsősorban az anyanyelvi képességek területén jelentkeznek, érdemes fejlesztő pedagógus vagy más szakember segítségét igénybe venni. A fejlesztés mindenképpen kiscsoportos foglalkozások keretében érdemes végezni. A fejlesztés lényeges elemei a következők: készségfejlesztés: téri tájékozódás fejlesztése, irányok szerinti tájékozódás, artikulációs gyakorlatok, szókincs fejlesztése, ritmushoz kapcsolódó készségek fejlesztése (szótagolás, hangok, időtartama) A mondatalkotás fejlesztése is fokozatos, tudatos. Szókincsfejlesztés a fejlesztő óra mindegyik részében folyamatosan történik. Az íráskészség fejlesztése: kézügyesség, differenciált kézmozgás fejlesztése történik először. A fejlesztő órák tananyaga végig fejlesztő olvasó-író részből áll. Az órák mozaikszerűen tevődnek össze. Az óra céljától függ, hogy mikor melyik elem kap nagyobb hangsúlyt benne A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program A gyerekek mintegy 5%-nál fordul elő a POS (Psycho Organic Syndrom) tanulásképtelenség vagy tanulási zavar hátterében húzódó pszichoorganikus tünetegyüttes. Ezek a gyerekek tanulási és magatartási nehézségeik miatt sorozatos kudarcoknak vannak kitéve tanulmányaik során és szociális beilleszkedésük folyamán. A tanulási zavar mellé a finommozgások koordinációjának diszkrét vagy szembeötlő zavara is társulhat. A teljesítménydeficit akkor válik nyilvánvalóvá, ha a gyermek a környezet magasabb szintű kultúrigényeivel kerül szembe. Az ilyen gyermek nem tudja a korának megfelelő teljesítményt nyújtani a figyelem, a percepció (érzékelés, észlelés), tanulás, a szociális magatartás és a finommotorika terén. Az alapzavarokhoz társulnak, részképesség zavarok, mint a dyslexia, dysgráfia, dyscalculia. Tünetek: Motoros készségek fejlődése lemarad, nehéz a mozgások koordinációja, nehezen kapja el a feléje dobott labdát, ügyetlen a nagymozgásokban is, a kirakós és konstrukciós játékokban, gyenge a kéz-szem koordinációja, vizuális percepció fogyatékosságai, távolság felmérése, alaklátás gátolt, iránytévesztés, térbeli összefüggések felfogásának bizonytalansága, hallás és beszédfunkciók gyengék, emlékezete hézagos, tévesen idézi fel az eseményeket,

A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Pedagógiai programja

A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Pedagógiai programja Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest, 03, Tankerülete II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola :1037 Budapest, Erdőalja út 5. /Fax: 250-3269/6 @: erdoalja-a@kszki.obuda.hu : www.erdoalja.sulinet.hu

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM KISKUNHALASI FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KISKUNHALAS, SZABADSÁG TÉR 6. 6400

PEDAGÓGIAI PROGRAM KISKUNHALASI FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KISKUNHALAS, SZABADSÁG TÉR 6. 6400 2013 PEDAGÓGIAI PROGRAM KISKUNHALASI FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KISKUNHALAS, SZABADSÁG TÉR 6. 6400 1 Tartalom BEVEZETŐ... 2 1 Iskolánk nevelési programja... 3 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA GYŐRZÁMOLY PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA GYŐRZÁMOLY PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA GYŐRZÁMOLY PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Embereket formáljatok És rendben lesz a világ! (Jules Michelet) 1 Bevezető... 4 NEVELÉSI PROGRAM... 5 Az iskolánkban folyó oktató-nevelő

Részletesebben

AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 2840 Oroszlány Táncsics Mihály út 42. Telefon: 34/360-172 Fax: 34/360-965 Email: info@jozsefattila.hu Honlap: www.jozsefattila.hu

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM...5 Nevelési Program...6 1. Pedagógiai alapelveink...7 2. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai feladatai...9

Részletesebben

Pákozdi Nemeskócsag Általános Iskola. 8095 Pákozd, Arany János u. 1-5. OM azonosító: 202984 PEDAGÓGIAI PROGRAM

Pákozdi Nemeskócsag Általános Iskola. 8095 Pákozd, Arany János u. 1-5. OM azonosító: 202984 PEDAGÓGIAI PROGRAM 8095 Pákozd, Arany János u. 1-5. OM azonosító: 202984 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 PEDAGÓGIAI HITVALLÁSUNK... 5 ELŐSZÓ A FELÜLVIZSGÁLT ISKOLAI PEDAGÓGIAI PROGRAMHOZ... 5

Részletesebben

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület Szerencs, 2013.03.25. Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület 1 Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,

Részletesebben

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA PEDAGÓGIAI PROGRAM DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013 A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM: 037313 Az iskola székhelye: 2120 Dunakeszi, Iskola sétány 18. Telefon,

Részletesebben

Darus Utcai Általános és Magyar -Német Két Tannyelvű Iskola. Pedagógiai Program 2013.

Darus Utcai Általános és Magyar -Német Két Tannyelvű Iskola. Pedagógiai Program 2013. Darus Utcai Általános és Magyar -Német Két Tannyelvű Iskola 2013. 2 Darus Utcai Általános és Magyar -Német Két Tannyelvű Iskola P e d agógia i P ro g ra m 2013. március 3 TARTALOMJEGYZÉK AZ ISKOLA SZERVEZETI

Részletesebben

Pedagógiai program Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola és Alapfokú Zeneiskola 2013.

Pedagógiai program Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola és Alapfokú Zeneiskola 2013. Pedagógiai program Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola és Alapfokú Zeneiskola 2013. Tartalomjegyzék Bevezető Településeink jellemzői 5. A nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjára vonatkozó

Részletesebben

Fazekas Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. BEVEZETÉS... 2 II. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

Fazekas Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. BEVEZETÉS... 2 II. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 2 1.1 ISMERTETŐ AZ ISKOLÁNKRÓL... 2 II. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 2.1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI... 5 2.2. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL

Részletesebben

Pedagógiai Program (Elfogadva 2013. március 30.) Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskola

Pedagógiai Program (Elfogadva 2013. március 30.) Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskola Pedagógiai Program (Elfogadva 2013. március 30.) Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskola TARTALOMJEGYZÉK Küldetésnyilatkozat I. Iskolánk bemutatása Történetünk Legfontosabb jellemzőink, adottságaink Tárgyi

Részletesebben

Pedagógiai program. II. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai, feladatai, eszközei, eljárásai

Pedagógiai program. II. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai, feladatai, eszközei, eljárásai Pedagógiai program Tartalomjegyzék: Iskolánkról Nevelési program I. Pedagógiai alapelveink II. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai, feladatai, eszközei, eljárásai III. A személyiségfejlesztéssel

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK I II A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK 7 A KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ALAPJÁN ELKÉSZÍTETT ÚJ PEDAGÓGIAI PROGRAM

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 TARTALOM BEVEZETŐ 1. Jogszabályi háttér 5.o. 2. Az intézmény alaptevékenységéről 6.o. AZ ISKOLA KÜLDETÉSNYILATKOZATA A) NEVELÉSI PROGRAM I. Pedagógiai

Részletesebben

KLIK 053013 Taktakenézi Petőfi Sándor Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM OM azonosító: 029223 2015.

KLIK 053013 Taktakenézi Petőfi Sándor Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM OM azonosító: 029223 2015. KLIK 053013 Taktakenézi Petőfi Sándor Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM OM azonosító: 029223 2015. 1 S OLY JÓLESIK NEKEM ODATEKINTENEM, HOL EGY KIS VIDÁMSÁG VAN E SZOMORÚ VILÁGBAN (Petőfi Sándor) 2 1.Bevezető...

Részletesebben

Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola

Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Tartalom ISKOLÁNK KÜLDETÉSNYILATKOZATA... 3 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1.1 A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI,

Részletesebben

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Erkel Ferenc Ének-Zenei : 06-89/313-201 Általános Iskola és Egységes fax: 06-89/324-007 Pedagógia Szakszolgálat : erkelsuli@yahoo.com 8500 Pápa, Korona u.29. : www.erkelsuli.hu OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A Zalakomári Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hatálybalépése: 2004.09.01. Módosítva: 2005.08.30. Módosítva: 2007.12.12. Módosítva: 2008.11.21. Módosítva: 2009.08.31. Készítette: A nevelőtestülettel

Részletesebben

A ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE 2011. Az iskola nevelési programja

A ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE 2011. Az iskola nevelési programja A ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE 2011. A. Az iskola nevelési programja 1 P R E A M B U L U M AZ ISKOLA HIVATALOS ELNEVEZÉSE: Zipernowsky Károly AZ ISKOLA FENNTARTÓJA

Részletesebben

FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006

FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006 FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006 nevelőtestületének PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Gyermekeim, itt sok mindent megtanulhattok, de ez maga a kezdet, legyetek jók és tisztességesek a többire

Részletesebben

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE. Szentes, 2004.

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE. Szentes, 2004. A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE Szentes, 2004. 1 TARTALOM A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE... 1 I. Helyzetelemzés...6 II. Az iskola nevelési - oktatási céljai, alapelvei,

Részletesebben

Egységes Pedagógiai Programja 2010.

Egységes Pedagógiai Programja 2010. Dér István Általános Iskola, Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Egységes Pedagógiai Programja 2010. Mottó: Minden valóban szeretetteljes kapcsolatban jelen van az

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A HERMAN OTTÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS MUNKÁCSY MIHÁLY ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalom Bevezető 4 Helyzetelemzés 5 Az iskola nevelési programja 9 1. A nevelő-oktató

Részletesebben

A Kisgyőri Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda módosított nevelési programja

A Kisgyőri Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda módosított nevelési programja Tartalomjegyzék 1. NEVELÉSI PROGRAM 3 1.1 Helyzetelemzés 3 1.1.1 Tartalmi szabályozás új dokumentumai 5 1.2 Pedagógiai alapelvek és értékek - iskolánk pedagógiai hitvallása 5 1.3 Az iskolában folyó nevelő

Részletesebben

Pedagógiai program 2013

Pedagógiai program 2013 Pedagógiai program 2013 Tartalom Bevezető... 3 I. Az iskola nevelési programja... 5 1. Hitvallásunk...5 2. A nevelés-oktatás céljai...6 3. A pedagógusok nevelési-oktatási feladatai, ennek eszközei, eljárásai...

Részletesebben

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A 2200 MONOR, KOSSUTH LAJOS ÚT 98. Tel.: 06-29-410-717; 06-29-410-862 Fax: 06-29-416-266 E-mail: kossuth@kossuth-monor.sulinet.hu www.monorkossuth.hu

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készítette: Kozma Andrásné 2013. március 20.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készítette: Kozma Andrásné 2013. március 20. PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: Kozma Andrásné 2013. március 20. 1 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 3 1.2 A

Részletesebben

KÓS KÁROLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2030 ÉRD, ERCSI ÚT 8. OM azonosító: 032647 Telefon: 06-23-365-531 E-mail cím: kos.erd@hawk.hu Honlap: www.kos-erd.

KÓS KÁROLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2030 ÉRD, ERCSI ÚT 8. OM azonosító: 032647 Telefon: 06-23-365-531 E-mail cím: kos.erd@hawk.hu Honlap: www.kos-erd. KÓS KÁROLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2030 ÉRD, ERCSI ÚT 8. OM azonosító: 032647 Telefon: 06-23-365-531 E-mail cím: kos.erd@hawk.hu Honlap: www.kos-erd.hu Intézményvezető: Weszprémy Barna Gábor PEDAGÓGIAI PROGRAM

Részletesebben

TISZA KÁLMÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA. Békés Dévaványa Orosháza. 5900 Orosháza, Kossuth tér 1.

TISZA KÁLMÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA. Békés Dévaványa Orosháza. 5900 Orosháza, Kossuth tér 1. TISZA KÁLMÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA Békés Dévaványa Orosháza 5900 Orosháza, Kossuth tér 1. P e d a g ó g i a i p r o g r a m - N e v e l é s i p r o g r a m 1 Tartalom LEGITIMÁCIÓ... 4 A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA,

Részletesebben