Osztályf nöki program

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Osztályf nöki program"

Átírás

1 L O V A S S Y L Á S Z L Ó G I M N Á Z I U M Osztályf nöki program Készítette: B É K E F I Z S U Z S A H O M O N N A I J Á N O S Az osztályf nöki programban szerepl témák az OKI által min sített tantervek adaptációi. A min sítéssel az Országos Közoktatási Intézet szakmai felel sséget vállal azért, hogy ez a tanterv az általa megjelölt NAT illetve kerettantervi követelményeknek megfelel. A helyi adaptáció során kiválasztottuk a NAT követelmények osztályf nöki órákon feldolgozandó témáit, illetve magunk határoztuk meg az egyes témákhoz kapcsolt óraszámokat. Az eredeti tanterv az Országos Közoktatási Intézet tantervi adatbankjában az OKI 96KORMAIS-12 és az OKI 96EGRÉG 2-10 változat alatt szerepl min sített tanterv augusztusában átdolgozott változatból készült 2004-ben.

2

3 Iskolánkban a hagyományos osztályf nöki munka három f területet ölel fel. Az osztályf nök teend inek, kötelezettségeinek egy része adminisztrációs jelleg munka. Ilyenek az osztálynaplóval, anyakönyvekkel, bizonyítványokkal kapcsolatos munkák, a pályaválasztásnak, tanulmányi versenyeknek stb. nyilvántartása, ezekkel kapcsolatos összesítések és statisztikák. Az osztályf nöki munka másik része irányító, vezet jelleg feladat. Az osztályf nök saját hatáskörében jutalmaz, vagy büntet, illetve ezeket az eljárásokat kezdeményezi. Felel s az osztálya viselkedéséért, az osztálydekoráció elkészítését l a kiránduláson tanúsított magatartásukig. A teljes gimnáziumi vertikumra megtervezi, tanévekre lebontja és határozott pedagógiai céllal tartja az osztályf nöki órákat, tehát irányítja az osztályközösség nevelését. Az osztályf nöki munka harmadik része szervez, összehangoló funkció. Kapcsolatot tart az osztályba járó tanulók szüleivel, az osztályban tanító tanárokkal, a kollégista tanulók nevel tanáraival az iskola egészségügyi szolgálatával, a gyermek és ifjúságvédelmi felel ssel, képviseli az osztályba járó diákok érdekeit, figyelemmel van a tanulók szociális helyzetére, egészségügyi állapotára stb. Ezeket a feladatokat összehangoltan kell ellátni. A hagyományos osztályf nöki tevékenység említett három területe mellett a NAT illetve a kerettantervi követelmények teljesítése is részben az osztályf nöki órákon történik. A NAT és a kerettantervi követelmények ajánlott ismeretanyagát 23 témakörbe csoportosítottuk. Ezek a témák nem óráról-órára megtanítandó elméleti anyagot jelentenek, hanem át-átszövik az osztályf nök, illetve az osztályba tanító nevel k pedagógiai munkáját. Egy tanórai szituáció is adhat okot és ürügyet valamelyik téma felvetésére, megbeszélésére (pl. rendkívüli haláleset, betegség, árvíz, különös id járás, sportesemény, olimpiai gy zelem vagy veszteség, énekkari koncert, iskolai ünnepség utáni reakciók stb., stb.). Minden pedagógusnak, de különösen az osztályf nöknek jól kell szelektálnia a napi események világából, és össze kell tudni egyeztetnie az alábbi témakörökb l fakadó követelményekkel. Az éves munkatervek aktualizálása során és a napi gyakorlatban derül ki, hogy az itt felsorolt tartalmak közül mit milyen mélységben sikerült taglalni tanítványainkkal. Fontos ezért a záró (tanévet és különösen a tanulmányokat befejez ) id szak összegzése: mire jutott lehet ség, mit tudtunk a terveink közül megvalósítani, a tervezéskor fontosnak t n témák miért maradtak el. Ezeket az összesítéseket a tanév végi osztályf nöki munkaközösségi foglalkozásokon kell elvégezni, és a következ évfolyam osztályf nökeinek is át kell adni a tapasztalatokat. A fenti osztályfönöki kompetenciákat egészíti ki, illetve újragondolásra készteti a 2003-as Közoktatási Törvény néhány deklaráltan is új eleme. Itt most ezek közül kett t emelünk ki: A hátrányos megkülönböztetés tilalma (Kt ) Minden tanár, de speciális helyzete révén az osztályf nök különös felel ssége, hogy pontosan ismerje és és elismerje, hogy a közoktatásban tilos a tanulók hátrányos megkülönböztetése bármilyen okból. A törvényi el írás szerint nem elég a megkülönböztetés tilalmát betartani, hanem úgy kell nevelni, oktatni, hogy minden intézkedésben, cselekedetben, döntésben a tanuló mindenek felett álló érdeke érvényesüljön. E nagyon átfogó és részletesen szabályozott témakör megismerésére az osztályf nöki munkaközösség számára osztályf nöki körlevelet készítünk, melynek értelmezésére évente a tanévnyitó osztályf nöki munkaközösségi értekezleten kerül sor. Ugyancsak az osztályf nökök felel ssége, hogy ez a téma jelent ségének megfelel en szerepeljen az osztályf nöki órák anyagában is. A 9. évfolyamon A közösség alakulása témakörben természetesen kínálkozik a lehet ség a konkrét megtárgyalásra, a magasabb évfolyamokon szükség szerint kell vele foglalkozni. Az osztályf nöki feldolgozás a maradandóbb hatás érdekében segítségül hívhat más tantárgyakat (pl.drámapedagógia). Sajátos nevelési igény tanulók 2001.májusa Lovassy László Gimnázium

4 Fel kell készülni a sajátos nevelési igény tanulók iskolai problémáinak kezelésére is. Eredményes felvételi vizsga nyomán tanulói jogviszonya lehet iskolánkban testi, érzékszervi illetve a pszichés fejl dés zavarai miatt a tanulás egyes területeiben tartósan és súlyosan akadályozott tanulónak (dyslexia, dysgrafia, dyscalculia, hyperaktivitás stb.). Pedagógiai Programunkat maradéktalanul megvalósítani akkor tudjuk, ha egyre több pedagógus vesz részt ezzel kapcsolatos akkreditált továbbképzésben, hogy a sajátos nevelési igény gyerekek gondjaiban mentálisan és konkrétan is segíteni tudjon. Itt az érintett tanuló(k) és az érintett közösség(ek) összehangolódásáról is szó van. A konkrét feladatokat az osztályf nök az éves munkatervében jelöli meg. Az osztályf nököknek ismerniük kell iskolavezetés által kidolgozott eljárásrendet, hogy a szakért i illetve rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján sajátos nevelési igény gyermekek számára törvényes keretek között milyen módon írják el ezen tanulók számára a tanulmányi kötelezettségek teljesítését illetve a tanulók továbbhaladásának lehet ségét. Az osztályf nök különösen figyel azokra a tanulókra, akik a tanulmányaik teljesítéséban nagyon elmaradnak, teljesítményük tartósan lecsökken. Kezdeményezheti a tanuló iskolai egészségügyi szolgálat tagjaival való kapcsolat-felvételét vagy a rehabilitációs bizottság, küls szakért bevonását is kérhet, iskolán belüli fejleszt foglalkozásra utalhatja a tanulót. A nevel testület döntése alapján az osztályf nöki órák témáinak teljesítését, a feldolgozás tényét ellen rizzük, de nem osztályozzuk (l. PP 5.2). A magatartás min sítése (félévente): példás (5), jó (4), változó (2) és rossz (2), a szorgalom min sítése (félévente): példás (5), jó (4), változó (2) és hanyag (2). A min sítéseket a osztályf nöki munkatervben rögzített módon végezzük. A min sítéseknek igazodni kell a tanulók életkori sajátosságaihoz, a PP 3. pontjában rögzített alapelveken kell nyugodniuk, és tükrözniük kell a tanulók személyiségjegyeinek változásának irányát. A min sítésekben közösségi véleményeknek kell kifejez dni (tanulói és tanári közösségek is). Ezért a magatartás és szorgalom min sítések javasolt értékét, az osztályközösség és az osztályf nök egyeztetett véleményét az osztályozó konferencia kit zött id pontja el tt két héttel az osztályf nök a naplóba ceruzával bejegyzi. Az osztályban tanító szaktanárok ezeket a javaslatokat véleményezik. A vitatott esetekben az osztályf nök a konszenzus szándékával beszélgetést kezdeményez. Ha az osztályozó konferenciáig nem születik megállapodás, az igazgató az osztályf nök javaslatát a nevel testület döntésére bízza. Az osztályf nöki munkaközösség és tagjainak feladata az iskolai tankönyvrendeléssel és a tankönyv-segéllyel kapcsolatban: Az osztályf nök segíti az iskola tankönyvfelel sét a tanulók névre szóló tankönyvrendelésének lebonyolításában. A diákok szülei levelet kapnak, amelynek tartalmát az igazgató, az osztályf nöki munkaközösség vezet je és az iskola tankönyv felel se alakítják ki, az igazgató írja alá. A levél az 1159/2002. (IX.26.) számú kormányhatározat és a 26/2002 (V.17) OM rendelet alapján készül. Az osztályf nök segíti a levél tartalmának pontos értelmezését, és határid re begy jti a szül k válaszát és az egyéni tankönyvrendeléseket. Tájékoztatja a tanulókat a tankönyvvásárlással kapcsolatos tudnivalókról, az ingyenes tankönyvr l és az iskolai segélykönyvtári rendszerr l. Iskola-változtatáskor, illetve a gimnázium befejezésekor segíti a tanulót abban, hogy a nála lév kölcsönzött könyvekkel elszámoljon, a számára már nem szükséges tankönyveket, a segélykönyvtárnak átadja. Az osztályf nök segíti az osztályf nöki munkaközösség vezet jét abban, hogy a tankönyvsegély odaítéléséhez a nevel testület kell és alapos információhoz jusson annak érdekében, hogy a szociálisan leginkább rászorult tanulók jussanak a differenciálásból ered nagyobb összeghez április Lovassy László Gimnázium

5 OSZTÁLYF NÖKI MUNKAKÖRI LEÍRÁS A LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUMBAN 1. Az osztályf nök éves munkájának tervezése során szeptember 15-ig (a 7. ill. 9. osztályok esetében szeptember 30-ig) osztályf nöki munkatervet készít az osztályf nöki munkaközösség munkaterve alapján. A munkatervben a 23 témakörben megjelölt NAT követelményeknek osztályf nöki órák egységére lebontva szerepelniük kell. A szül ket anyagilag megterhel programpontok akkor tekinthet k véglegesnek, ha azokat az els szül i értekezleten a szül k többsége meger síti. (Kt. 13. és 114. alapján). 2. Az osztályf nök közvetíti az osztályának a kultúrált iskolai élet szabályrendszerét. Megismerteti, értelmezi és betartatja az osztály tanulóival a pedagógiai programunkon nyugvó HÁZIREND szabályait. 3. Az osztályf nök megismerteti az osztálya tanulóival az iskola hagyományait, múltjának és jelenének értékeit. 4. Az iskolai élet bármely területén (tanulmányi, kulturális, sport stb.) kiemelked teljesítményeket jutalmazza, jutalmazását kezdeményezi; a szabályok ellen vét ket figyelmezteti, szükség esetén megbünteti, megbüntetésüket kezdeményezi. 5. Az osztályf nök felel s az osztálya által szervezett rendezvényekért, ezeknek el készítésében és lebonyolításában személyesen is részt vesz. 6. Az osztályf nök felel osztálya viselkedéséért az iskolán kívüli, de az iskola által az osztály számára szervezett eseményeken (színház, mozi, hangverseny, osztálykirándulások stb.) is. Ezeken maga is részt vesz, vagy helyettesítésér l az iskolavezetés tudtával személyesen gondoskodik. 7. Az osztályf nök felel s az osztály termének dekorációjáért. Arra törekszik, hogy a terem külleme legyen szinkronban az iskola által közvetített értékekkel. A dekoráció kérdésében az osztályf nöknek az osztály tagjaival kell egyetértésre jutnia (lásd: Házirend). 8. Az osztályf nök a megszabott határid re eleget tesz adminisztrációs kötelezettségeinek. (Osztálynapló, anyakönyvek, bizonyítványok, a féléves és az év végi osztályozó konferenciák el készítésével kapcsolatos teend k, statisztikai összesítések, érettségi adminisztráció stb.). 9. Az osztályf nök figyelemmel kíséri az osztályban tanító tanárok munkáját. A pedagógiai program, a tanári munkaköri leírás, a Házirend, a szaktárgyi pedagógiai programok és az érvényes tantestületi határozatok alapján figyelmezteti kollégáit kötelességmulasztásaikra (adminisztráció, dolgozatjavítás, tanóra védelme, tantervi el írások stb.). Ennek eredménytelensége esetén köteles az iskolavezetéshez fordulni. Az osztályban tanító tanárokkal való harmonikus együttm ködésr l, a kiemelked szaktanári tevékenységr l szintén tájékoztatja az iskolavezetést és a megfelel szakmai munkaközösségeket. 10. Az osztályf nök rendszeres kapcsolatot tart az osztályban tanuló diákok szüleivel kollégista tanulók esetén a tanulók nevel tanárával. Szükség esetén az éves munkatervben el írtakon túl rendkívüli szül i értekezletet tervez. Rendszeres információval segíti a szül ket, hogy gyermekük személyiségének fejl désér l és tanulmányi el menetelér l hiteles képet nyerjenek. Az osztályf nök és a szül i ház kapcsolatában legyen meghatározó a pedagógiai program alapelveiben rögzített célok megvalósítása, illetve a megvalósítás színvonala. 11. Az osztályf nök éves munkatervében rögzített határid szerint szervezi és adminisztrálja az osztály tanulóinak fakultációs elképzeléseit és pályaválasztását. Ugyancsak szervezi és adminisztrálja a két utolsó évfolyamra vonatkozóan a tantárgyválasztásokat, az érettségi vizsgára vonatkozóan az érettségi vizsga szintjét és a tantárgyválasztásait. 12. Az osztályf nök köteles megvizsgálni az osztályban tanító tanárok bármelyike számára problémát jelent eseteket. Kollegái kérésére összehívja az osztályban tanító tanárok értekezletét, ha szükségesnek látja, ilyen értekezletet maga is kezdeményez. 13. Az osztályf nök képviseli az osztályába járó diákok érdekeit. A tudomására jutott jogsérelmeket saját hatáskörében, vagy az iskolavezetés bevonásával orvosolja. 14. Az osztályf nök köteles részt venni a tanévnyitó és tanévzáró osztályf nöki munkaközösségi 2004.április Lovassy László Gimnázium

6 értekezleten, továbbá amennyiben az iskola nevelési-oktatási helyzete indokolja az iskolaév átlagában maximum kett, az igazgatóság által szervezett évközi osztályf nöki munkaközösségi értekezleten. 15. Az évfolyamfelel s osztályf nöknek feladata saját évfolyamán a munka összehangolása, és a kapcsolattartás mind az osztályf nök kollégákkal, mind az iskolavezetéssel. Az évfolyamfelel sök minden évben a tanévzáró el tt megegyeznek az évfolyam többi osztályf nökével a következ tanév iskolai rendezvényeinek tartalmi kérdéseiben. 16. Az osztályf nöki programban rögzítettek min ségi megvalósítása érdekében az osztályf nök folyamatosan gyarapítja elméleti és gyakorlati pedagógiai ismereteit. Az önképzés mellett akkreditált rendszer továbbképzési formát is választhat. Ennek osztályf nökök számára legcélszer bb formája az iskolavezetés által szervezett és az iskolában zajló továbbképzés (Ez minimum 12 részvev esetén szervezhet.) 17. A tanulók egészségének védelmében az osztályf nök kapcsolatba lép a szül kkel (nevel tanárral), ha egy tanulón a testi-lelki károsodás bármilyen jelét észleli. Ennek eredménytelensége esetén konzultál az iskolaorvossal illetve az iskola egészségügyi szolgálat tagjaival Az iskola egészségnevelési programjában rögzítettek alapján. Különös gondot fordít az osztályába járó sajátos nevelési igény tanulóra, és vele kapcsolatban a Kt , és PP 3.1, b alapján jár el. 18. Az osztályf nök az osztály tanulóinak szociális helyzetével kapcsolatos információkkal segíti az iskolai szociális döntések meghozóit. Különös gondot fordít az osztályába járó hátrányos helyzet tanulókra, és velük kapcsolatban a PP 3.4, 4.3.5, 4.3.7b, pontjai alapján rögzített módon jár el. Szociálisan hátrányos helyzet tanítványairól a család meglátogatása által személyesen is tájékozódik. Szorosan együttm ködik az iskola gyermek- és ifjúságvédelmi felel sével a titoktartási kötelezettség betartásával. 19. Az osztályf nök rendszeresen kapcsolatot tart az iskolai diákönkormányzattal részben az osztályképvisel k útján, részben a diákmozgalomért felel s pedagógus segítségével. 20. Tanulmányi kirándulásra a tanév szorgalmi idejéb l egy nap fordítható. A munkaszüneti napokkal meghosszabbítva a tanulmányi kirándulás javasolt id tartama: 7-8. osztályban - 1 nap, osztályban 2 nap, osztályban 2, vagy 3 nap. A szociálisan hátrányos helyzet tanulók esetében az osztályf nök kezdeményezi a kiránduláshoz iskolai támogatás igénybevételét. 21. Ezen osztályf nöki munkaköri leírás mellékleteként értelmezend az iskolai jutalmazási és büntetési kódexe és ennek kódexnek része a magatartás és szorgalom min sítésének követelményrendszere. A 20. pontban rögzített tartalmat át kell dolgozni a Kt el írásai alapján. Ha a tanulmányi kirándulást a PP az ajánlott kategóriába sorolta (nem kötelez iskolai foglalkozás), akkor hogyan lenne szervezhet tanítási nap terhére? A 2004/2005 tanév iskolai rendezvénynaptára, az osztályf nöki munkatervek mindaddig nem véglegesíthet k, amíg az osztályf nöki munkaközösség egyeztetett véleménye alapján a szül i szervezetekkel és a diákönkormányzattal meg nem vitatja a kérdést az osztályf nöki munkaközösség vezet je. A kérdésben kiegészít nevel testületi határozatot kell hozni, és annak tartalma alapján kell a kérdést kezelni április Lovassy László Gimnázium

7 AZ OSZTÁLYF NÖKI ÓRÁKON ÉS FOGLALKOZÁSOKON AJÁNLOTT TÉMÁK ÉS KÖVETELMÉNYEK 23 TÉMAKÖRBE CSOPORTOSÍTVA Az egyes témák címe melletti (E) jel az iskola egészségnevelési programjára utal. A részletes kifejtést és a tanórák számának körvonalait az osztályf nöki munkatervek tartalmazzák. 1. Pszichikus m ködésünk (E) Mindazoknak az ún. lelki jelenségeknek a megismertetése, amelyek az ember viselkedésének vizsgálatához, megismeréséhez elengedhetetlenek. Legyen képes a tanuló elhelyezni a pszichikus megnyilvánulásokat az ész és érzés, az ösztönös és a tudatos rendszerében. Minimális teljesítmény: Az ösztönös és a tudatos cselekvés közötti különbségtétel, ezek felismerése Fogalmak: Érzékelés, észlelés, figyelem, asszociáció. - Az ember, mint biológiai és társadalmi lény. Az ösztönök. A tudatosság. Az emlékezet. Mnemotechnikai eljárások, amelyek használata révén létrejön a bevésés és a felidézés kapcsolata. A képzelet. A gondolkodás lényege, fejl dése. Filozófiai kérdések a gondolkodással kapcsolatban. Az akarat, akarati tulajdonságok. A tévedések. A gondolatok és érzelmek kölcsönhatása. Életérzés, depresszió, szenvedély. Az érzelmek tanulása. Szeretet, szimpátia, gy lölet, utálat, irigység, agresszivitás, frusztráció kezelésének lehetséges módjai. A nevel k felel ssége az agresszív és az intoleráns viselkedés észlelése esetén. 2. Személyiségünk (E) A helyes önismeret kialakítása. A másik ember megértéséhez, tiszteletéhez szükséges képességek, felismerések kialakítása. Önmagunk felvállalása, mások bírálatának segítségként való elfogadása. Önbizalom, helyes önszeretet. Tolerancia a másság irányában. Minimális követelmény: Tudja, hogy minden ember egyedi, hogy énünk egyes összetev i örököltek, mások megszerzettek. Legyen képes érvelni a másik ember személyiségének tisztelete mellett. Fogalmak: személyiség, jellem, temperamentum, embléma, starthelyzet, rivalizálás, konformizmus, nonkonformizmus, kompenzáció, önbizalom, szocializáció, önfelmentés. 3. Gondolkodás, kommunikáció, tanulás Értékelje a tudáson kívül a kreativitást, a különböz szellemi képességeket. A beszéd és a gondolkodás összefüggéseinek felismerése 2004.április Lovassy László Gimnázium

8 Módszerek: Kommunikációs, metakommunikációs esetjátékok Rudas János Delphoi örökösei c. könyvéb l A kommunikáció stílusa és hatékonysága ill. A nem verbális kommunikáció c. részekb l Fogalmak: A megismerési folyamat összetett jellege. Érzéki és gondolati megismerés elválaszthatatlan volta. Kreativitás a megismerésben. A társadalmi kommunikáció szintjei és az egyes szintek jellemz i. A kommunikáció eszközei, az üzenetek adása, vétele: kódok, szimbólumok alapján. Az emberi kommunikáció szintjei: direkt-, metakommunikáció. A verbális és a nem verbális kommunikáció. Szembenézés, tekintet (tekintési szabályok) mimika, gesztusok. Kultúrák különböz sége és a kommunikáció. A tanulás, az emlékezet. Rövid idej és tartós emlékezet. A megtanult ismeretek meg rzésének kérdésköre. Az ismétlés. A túltanulás. A motiváció. Negatív és pozitív motivációk. A programozott oktatás. Tanulási rendellenességek. A tanulás eredményének, a tudás felhasználásának kérdésköre. - Az intelligenciával párosuló megismerés okosságot, bölcsességet eredményezhet. E szavak jelentése, különbsége. A m veltség, intelligencia, okosság, bölcsesség fogalmának értelmezése. 4. Az emberi szellem Legyen képes értékként kezelni a kíváncsiságot, a kérdezést. Az emberi szellem néhány sajátossága. Módszerek: Beszélgetések a hitr l, az értékrendr l, a világnézetr l...stb. Szituációs játékok Rudas János Dephoi örökösei c. könyvéb l, pl. az önfeltárás serkentése ill. az Értékek és normák tisztázása cím részekb l. Az emberi szellem néhány sajátossága. Az emberi kíváncsiság. A kíváncsiság, mint genetikusan öröklött tulajdonság. Az ember, mint a világra nyitott lény. A nyitottság elveszítésének okai. A kérdezés jelent sége életünkben.. Az er feszítés, melyet a kudarc is serkenthet. A vallási hitet részben a kudarcok indukálják, a vallások is fejl dnek. Önérdek, csoportérdek, globális érdek. jainkat felismert szükségleteink - érdekeink alapján fogalmazzuk meg. Annak végiggondolása igen nagyjelent séggel bír, vajon önérdekünk, csoportérdekünk nem ellentétes-e a másik érdekeivel? Esélyeink jelent sen romlanak, ha a hit, a tudás, az állhatatosság, a lelkiismeretesség, a szilárd értékrendszer, vagy kreativitás hiányzik. Saját értékrendünket, céljainkat mindig vállalnunk kell. Nyitottság a világ változásaival kapcsolatban. A mindig új célok kit zésének fontossága. Az önmegvalósítás lehetséges módjai, akadályok. 5. Az ember, mint értékel lény Legyen a tanuló nyitott az értékek felismerésére és elfogadására. Legyen képes a megfontolt, meggondolt véleményalkotásra, mások józan, igazságos megítélésére. Ismerje a legfontosabbnak tartott értékeket. Módszerek: Önismereti gyakorlatok, Rudas János: Delphoi örökösei c. könyvéb l a Szerepjátékok, a Viselkedésváltoztatás, ill. a Vágyak tudatosítása, valamint az Értékek és normák tisztázása c. részekb l. Beszélgetés tanárokkal a teljesítmények igazságos elbírálásáról, különböz foglalkozású emberekkel 2004.április Lovassy László Gimnázium

9 értékrendszerük sajátosságairól (pl. m vészek, mérnökök, háztartásban dolgozó édesanyák, nyugdíjasok.) Színház, múzeum, tárlat-látogatások. Az értékelés az értékek segítségével történik. Az értékek az eligazodási pontok a számunkra. Az értékvállalás nem mindig tudatos, intenzitása is különböz. A család meghatározó szerepe az értékrend kialakulásában. Az "értékvezérelt magatartás", a nagyra tartott személyek követése tanulás útján jön létre. Az értéktanulás a feln tt korban is folytatódik, megküzdünk értékeinkért, a fáradság árán megszerzett anyagi, szellemi, erkölcsi értékek jobban a mienkké válnak, mint amelyet a véletlen juttatott nekünk. Az értékelés szempontjai: igazság - hamisság (ki kinek hisz, az ezzel kapcsolatos el ítéletek). Az értékelés nehézségei. Igazság és igazságosság. Az igazságosság szerepe a megállapodásokban, a terhek elosztásában, az anyagi javak elosztásában. Az illend, nem illend alapján történ "helyes - helytelen" megítélés. Az esztétikai megítéléshez használjuk a szép - rút kategóriákat. A szépség, és fajtái: természeti szép, m vészeti szép. Az ízlés, mint az esztétikai értékelés fontos szempontja. Miért szép? Kinek szép? Az ízlés, mint az esztétikai értékelés fontos szempontja. A kultúr sznob. A primitív. Az ízlés változásai. A divat. Nagyra tartott érték: a tudás. Vitathatatlan értékek: a szabadság, az egység, a munka, a szeretet (amely a kereszténységnél az els helyen áll). - A tetszés - nem tetszés, rokonszenv ellenszenv. Legyen képes a tanuló fontos helyzetekben a választási lehet ségek mérlegelésére, felismerni, indokolni maga és mások jó és hibás döntéseit. Különböz élethelyzeteket elemezve vázoljon fel különböz választási lehet ségeket, tudja megindokolni a döntések helyességét vagy hibás voltát. Tudja, hogy az emberek mást és mást tartanak jónak és rossznak, valamint azt is, hogy sokféle értékben és normában megegyeznek. Módszer: Esetelemzések a mindennapi életb l, az iskolából, a családból. Értékorientációs gyakorlatok az ELTE Tanárképz F iskolai Kar A pedagógiai etika kérdései az Etika - pedagógusoknak c. jegyzetb l (Tankönyvkiadó p.) ill. Rudas János Segít kapcsolat, Személyes kapcsolatok elmélyítése. Viselkedésváltoztatás ösztönzése c. részeib l. A gyermek néhány dologban választhat, dönthet. A feln tt nem csak dönt, esetenként döntenie kell. A küls környezet hatására mérlegelés, megfontolás, választás, feladatállítás. Az elhatározás, amely a szándék és a tett között áll. A jó szándék és a tett összefüggései. A tetten belüli közvetlen eredmény és erkölcsi hatás. A sikertelenség erkölcsi eredményei. Az egyén felel ssége a cselekvések részleteiért, a bels munkáért, a tetteiért, a következményekért. Az egyén erkölcsi megítélésének kérdései (a szándék és a tett ellentmond egymásnak). A cselekvések fajtái: szabad és kényszer cselekvések. A kényszer. Fajtái (küls és bels kényszer) 7. Mozgatóink (E) Legyen képes felfedezni a különböz viselkedések és döntések mögött végighúzódó mozgatókat. Fontos mozgatók ismerete. A valahová tartozás élménye, ennek torzulásai. Módszer: A Rejtjelek c. könyv egyes fejezeteit követ "gyakorlatok". Cselekvésünkben, magatartásunkban lév megszokások, új és új "szerepteljesítések", divatok. Cselekvéseink mozgatórugói együttesen a motivációk, azaz vágyak, törekvések, célok, megfeleléskészségek. Az európai kultúrában az eszmény a vágyak, célok és a megfeleléskészség harmóniája. A 10 motiváció, 2004.április Lovassy László Gimnázium

10 amely többé-kevésbé mindannyiunkat jellemez: - a kapcsolódás vágy információszerzés és elrendezés - tekintélykövetés feladatvégzés életcél - erkölcs szabadság - életmód dominancia - birtoklás Egyéni szükséglet-kombináció, tartós beállítódások, orientációk. Ezeknek felelnek meg az egyes szituációkban produkált viselkedés-attit dök. A motiváció tudatosságának, az önértékelés biztosságának függvénye az emberek befolyásolhatósága. A szuverén ember. A különleges hovatartozásból ered normák, értékek tekintetbe vétele, elfogadása. Az emberek közötti különbségek egy általános, humanista közelítésmóddal hidalhatók át. A befolyásolhatóság. A tömegkommunikáció manipuláló hatása. Az el ítélet (keletkezése, a stigmatizáció, negatív beállítódás másokkal, pozitív a sajátunkkal). Az el ítéletesség dönt okai: a frusztráció, negatív beállítódás másokkal, pozitív a sajátunkkal). Az el ítéletesség dönt okai: a frusztráció, és annak folytán el álló szorongás, feszültség, agresszivitás, éretlenség mások iránt, a saját értékek abszolutizálása, másokra er ltetése, gyanakvás, gy lölet, elzárkózás, b nbak-képzés. Az érintettek reakciói. A visszaút nehézségei. A megel zés esélyei: a nevelés fontossága, az autoriter nevelés veszélyei. Az önálló ítél képesség er sítésének fontossága. A gyerekek nevelésének alapelve legyen: azt keressük, ami közel hoz, és ne azt, ami elválaszt. 8. Az egyes ember fejl dése (E) Az ember fejl désben való szemlélete. Helyezzen el konkrét embereket (és önmagát is) a megfelel életkori szakaszba, s állapítsa meg, mennyiben érvényesek rájuk az adott életszakaszok jellemz i. Következetesen határozott követelményeket állítva hozzá kell szoktatni a gyermeket egy racionális életrendhez, a parancsok és tilalmak teljesítéséhez. Minimális teljesítmény: A különböz életkori szakaszok legf bb jellemz i. Különböz szakaszok az ember életében. A személyiség érése. Életkori jellemz k, fejl dési szakaszok. Az ember és a környezet kölcsönhatásban. A személyiség komplexebbé válása. Az iskoláskor: az osztályban elfoglalt hely összefügg a tanulási eredményekkel. Az iskoláskor játékai. Pontos meghatározások, megfogalmazások. A serdül kor: A biológiai érés és az ébredez nemi ösztön, mint e szakasz különleges jellemz je, a másodlagos nemi jellegzetesség megjelenése, érdekl dés a másik nem iránt, a társadalomba való belenövés, az idegrendszeri ingerlékenység, fáradékonyság. A fiúk kedvtelése az er, ügyesség, szellemesség bemutatása. A "még nem feln tt, már nem gyerek" kett ssége. Szellemi aktivitás felgyorsulása, kritikai képesség kibontakozása. Kritikus, önkritikus viselkedés. Példaképkeresés, a valahová tartozás fontossága. A társadalmi élethez való kritikus viszonyulás, és a konkrét valóság hiányos ismerete. Az érzelmi élet túlburjánzása. A baráti kapcsolatok szerepe. Hajlam a filozofálásra. Ifjúkor: A serdül kori változások stabilizálódnak. Az érdekl désirányok megszilárdulnak. Pozíciókeresés. Különbségek az egyes társadalmi rétegek fiataljai között ebben a vonatkozásban. Az erkölcsi fejl dés 3 szakasza: a szokáserkölcs, a szabályok vezérelte erkölcs és az elvek vezérelte szabályozás. Az egyénnél található szakaszok: az els szakasz erkölcsi meghatározottságú, cselekvési orientáltságú, differenciálatlan világképre, a másodikban a kritikai szemlélet el térbe kerül, a tapasztalatokat már összegezni kezdjük, a harmadik a világnézet által, elvek által vezérelt magatartás, gondolkodás, cselekvés. A megfelel családi, iskolai, közösségi háttér szerepe. E háttérrel bontakoznak ki a beolvadás, a szembefordulás és a szintézis szakaszai - utóbbinál az a lényeges, hogy individuális képességeink, 2004.április Lovassy László Gimnázium

11 tehetségeink stb. hogyan integrálódhatnak a közösségben. Mindennek feltételei: tökéletesed önismeret, a kontrollált akarat, érzelmek, az egészséges önszeretet, az empátia tudatos fejlesztése, egyszóval: a tudatos önformálás. 9. A család egészsége (E) Az egészséges életvitel alapelveinek elsajátítása Igényesség kialakítása a környezetük, testük tisztántartására. - Értsék meg a tisztaság betegségmegel z hatását. Legyenek képesek szabadidejüket ésszer en megtervezni. - A környezetbarát módszerek alkalmazása. Információk a nemibetegségekr l. Gyakorlottság megszerzése az els segélynyújtásban. Életmentésre és els segélynyújtásra irányuló készségek elsajátítása. - Az alapvet életm ködések zavarainak felismerése. A baleseti források felismerése, és elkerülésének lehet sége A tanuló tudja a napirendjét helyesen kialakítani. ruházkodása feleljen meg az öltözködés egészségügyi, higiéniai és esztétikai követelményeknek ismerje az egészség fogalmát, értékét és meg rzésének szabályait, módjait. legyen igényes a teste, ruházata és a közvetlen környezete tisztántartására és gondozására. külseje legyen ápolt. ismerje a nemibetegségek védekezésmódjait. ismerje az egészséget nem károsító fogamzásgátlás módjait. tudja a nemibetegségeket ellátó egészségügyi rendszerek címlistáját. - tudjon bajbajutott embertársán segíteni. gyakorolja be a veszélyelhárítás módszereit. tudja a háztartási balesetek okait és megel zési módjait. - ismerje a háztartási veszélyforrásokat. tudjon baleset esetén segítséget nyújtani. Ápolt küls (korszer testápolás) - a ruházat tisztántartása. Környezeti tisztaság Helyes napirend, életmód Az egészségmeg rzés társadalmi jelent sége Gyermekvállalás felel ssége. Nemibetegségek. A felel tlen partnerkapcsolatok. Hepatitis B szerepe (injekciós t vel történt fert z dések, HIV, Hepatitis B) Életmentés, els segély 10. Munkaszervezés (E) A családi szerepek bemutatása régen és ma Felel sségvállalás a napi feladatok ellátásában. A munkaszervezés (pihenés, teljesítmény) környezeti hatások bemutatása. A környezetbarát munkavégzés és a háztartási megtakarítási lehet ségek felismerése. A tanuló: Vállaljon kötelezettséget a háztartási és családi feladatok végzésében. Ismerje a háztartási munkák megszervezésének célszer módjait, pl. napi, heti id szakos nagytakarítás április Lovassy László Gimnázium

Osztályfőnöki program

Osztályfőnöki program LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM Lovassy-László-Gymnasium Pedagógiai Program Osztályfőnöki program A bevezetés tanéve: A bevezetés évfolyama: Alkalmazott osztálytípusok: 2013/2014-es tanév 9/Ny., 9/AJTP, 9. évfolyam

Részletesebben

Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola

Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010 Tartalomjegyzék 1. Az intézmény bemutatása 1.1. Küldetésnyilatkozat 4 1.2. Az iskola múltja, jelene 5 1.3. Az intézmény adatai 6 1.4. Az intézmény

Részletesebben

SZÉűHENYI ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS KÖZÉPISKOLA HATVAN PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Készítette: Fehér Józsefné intézményvezet

SZÉűHENYI ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS KÖZÉPISKOLA HATVAN PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Készítette: Fehér Józsefné intézményvezet SZÉűHENYI ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS KÖZÉPISKOLA HATVAN 2013 Készítette: Fehér Józsefné intézményvezet BEVEZETÉS... 5 1. HELYZETELEMZÉS... 7 2. SZEMÉLYI FELTÉTELEK... 8 3. TÁRGYI FELTÉTELEK... 11 I. NEVELÉSI

Részletesebben

Az emberi erőforrások minisztere 59/2013. (VIII. 9.) EMMI rendelete a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról

Az emberi erőforrások minisztere 59/2013. (VIII. 9.) EMMI rendelete a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról 65488 Az emberi erőforrások minisztere 59/2013. (VIII. 9.) EMMI rendelete a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. (1) bekezdés

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 SZÉCHENYI ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS KÖZÉPISKOLA HATVAN 2014 Készítette: Fehér Józsefné intézményvezet 1 Tartalom BEVEZETÉS... 5 1 HELYZETELEMZÉS... 7 2 SZEMÉLYI FELTÉTELEK... 8 3 TÁRGYI FELTÉTELEK... 10 I.

Részletesebben

Kormányrendeletek. A Kormány 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról

Kormányrendeletek. A Kormány 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 66. szám 10635 III. Kormányrendeletek A Kormány 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról A Kormány a nemzeti

Részletesebben

Egry József Középiskola, Szakiskola. és Kollégium. Pedagógiai Programja 2010.

Egry József Középiskola, Szakiskola. és Kollégium. Pedagógiai Programja 2010. Nem elég parányi tettekben gyakorolni a jót; az ember tökéletesülhet teremtmény; s mint olyannak meg is kell magát bizonyítani. (Kölcsey F.: Parainesis) Egry József Középiskola, Szakiskola és Kollégium

Részletesebben

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM VITÉZ JÁNOS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM VITÉZ JÁNOS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM VITÉZ JÁNOS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM A nevelőtestület elfogadta: 2004. 05. 28. A fenntartó jóváhagyta: 2004. 06. 15. Módosítva: 2007. 11. 16. Szakértői

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. OM azonosító: 028429 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-1341 Nyilvántartásba vételi szám: 00919-2008

PEDAGÓGIAI PROGRAM. OM azonosító: 028429 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-1341 Nyilvántartásba vételi szám: 00919-2008 OM azonosító: 028429 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-1341 Nyilvántartásba vételi szám: 00919-2008 Mottó: Egyszer mindent elér az ember, Azt is, mi most még messze cél, Csak küzdj és ne csüggedj

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 66. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 4., hétfõ. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 66. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 4., hétfõ. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 4., hétfõ 66. szám Tartalomjegyzék 2012. évi LXIV. törvény A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény, valamint

Részletesebben

PREMONTREI RENDI SZENT NORBERT PEDAGÓGIAI PROGRAM

PREMONTREI RENDI SZENT NORBERT PEDAGÓGIAI PROGRAM A PREMONTREI RENDI SZENT NORBERT GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. TARTALOMJEGYZÉK KÜLDETÉSNYILATKOZAT... 5 1. NEVELÉSI PROGRAM... 7 1.1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, ÉRTÉKEI,

Részletesebben

AZ EGRI KOSSUTH ZSUZSANNA SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS KÖNYVTÁR PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014.

AZ EGRI KOSSUTH ZSUZSANNA SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS KÖNYVTÁR PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. AZ EGRI KOSSUTH ZSUZSANNA SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS KÖNYVTÁR PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. Bevezető Az iskolák szakmai önállóságának, sajátos arculati bemutatásának legfontosabb alapdokumentuma

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA GYŐRZÁMOLY PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA GYŐRZÁMOLY PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA GYŐRZÁMOLY PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Embereket formáljatok És rendben lesz a világ! (Jules Michelet) 1 Bevezető... 4 NEVELÉSI PROGRAM... 5 Az iskolánkban folyó oktató-nevelő

Részletesebben

I. Jövkép. Küldetésnyilatkozat

I. Jövkép. Küldetésnyilatkozat I. Jövkép Olyan intézmény vagyunk, amely aktív kölcsönhatásban áll környezetével, tudatos része annak a társadalmi mikrokörnyezetnek, amelyben mködik. Szkebb társadalmi környezetünkhöz igazodunk, annak

Részletesebben

módosított Pedagógiai Programja 7. módosítás 2013. március

módosított Pedagógiai Programja 7. módosítás 2013. március Az módosított Pedagógiai Programja 7. módosítás 2013. március 1 Tartalom Előzmények 3 Az intézmény célja 4 Oktatási célok 4 Távlati oktatási célok 4 Nevelési célok, elvek 5 Az oktatásról 6 A tanárokról

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A FÓTI ÖKUMENIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM Székhely: 2151 Fót, Vörösmarty utca 4. OM azonosító: 032353 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hatályba lép: 2014. szeptember 1-jétől Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete

Részletesebben

A soproni Deák Téri Általános Iskola. pedagógiai programja

A soproni Deák Téri Általános Iskola. pedagógiai programja A soproni Deák Téri Általános Iskola pedagógiai programja Módosítás elfogadva a 1/2009/2010 (08.24.) számú tantestületi határozattal - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - Tartalomjegyzék: Bevezető 7 Az iskola

Részletesebben

Pedagógiai program. AQUINCUM Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Aquincum Bilingual Primary School. 1031 Budapest Arató Emil tér 1.

Pedagógiai program. AQUINCUM Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Aquincum Bilingual Primary School. 1031 Budapest Arató Emil tér 1. 2013 Pedagógiai program AQUINCUM Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Aquincum Bilingual Primary School 1031 Budapest Arató Emil tér 1. N E V E L É S I P R O G R A M... 5 1. NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁNK PEDAGÓGIAI

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI HELYI TANTERV. Évi óraszám: 36 óra /32 óra. Választott kerettanterv: nincs kerettanterv, irányadó a 20/2012.

OSZTÁLYFŐNÖKI HELYI TANTERV. Évi óraszám: 36 óra /32 óra. Választott kerettanterv: nincs kerettanterv, irányadó a 20/2012. OSZTÁLYFŐNÖKI HELYI TANTERV Évi óraszám: 36 óra /3 óra Választott kerettanterv: nincs kerettanterv, irányadó a 0/01. évi EMMI rendelet Oktatási segédanyag: Bácskai Júlia: Magánélettan 1- Szabó Kálmán:

Részletesebben

VITÉZ JÁNOS RÓMAI KATOLIKUS TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLA GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAM

VITÉZ JÁNOS RÓMAI KATOLIKUS TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLA GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAM VITÉZ JÁNOS RÓMAI KATOLIKUS TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLA GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAM ESZTERGOM 2004. Tartalom Oldal 1. Iskolánkról 1. 1. Az iskola története 3 1. 2. Az iskola értékrendje 3 1.

Részletesebben

KIS BÁLINT REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Átdolgozva: 2013.

KIS BÁLINT REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Átdolgozva: 2013. KIS BÁLINT REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Átdolgozva: 2013. 1. BEVEZETŐ: 1.1. Rövid áttekintés intézményünkről: Vésztőn 1681-től az államosításig működött református elemi iskola. A mintegy

Részletesebben

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület Szerencs, 2013.03.25. Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület 1 Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,

Részletesebben

CSűCSERG ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

CSűCSERG ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CSűCSERG ÓVODA 1149 Budapest Fráter György tér 12. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYI HÁTTÉR. 4 AZ INTÉZMÉNY JELLEMZ ADATAI.. 5 BEVEZET. 6 1. NEVELÉSI KONCEPCIÓ, PEDAGÓGIAI HITVALLÁSUNK..

Részletesebben

ÜZLETI, MVÉSZETI SZAKKÉPZ ISKOLA ALAPFOKÚ MVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS KOLLÉGIUM. Pedagógiai Program

ÜZLETI, MVÉSZETI SZAKKÉPZ ISKOLA ALAPFOKÚ MVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS KOLLÉGIUM. Pedagógiai Program ÜZLETI, MVÉSZETI SZAKKÉPZ ISKOLA ALAPFOKÚ MVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS KOLLÉGIUM Pedagógiai Program Készítette: 2007. június 11. Sajtos Attila Elfogadta: Az EVENTUS Igazgató ÜZLETI TUDOMÁNYOK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM II. = K O L L É G I U M =

PEDAGÓGIAI PROGRAM II. = K O L L É G I U M = 2013 PEDAGÓGIAI PROGRAM II. = K O L L É G I U M = Kempelen Farkas Gazdasági, Vendéglátó, Idegenforgalmi Alapítványi Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium OM 031973 2900 Komárom Frigyes tér 2-3. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

AZ ISKOLA HELYI TANTERVE... 56 1. VÁLASZTOTT KERETTANTERVEK... 56 2. A KÖTELEZŐ ÉS A NEM KÖTELEZŐ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK... 57 3.

AZ ISKOLA HELYI TANTERVE... 56 1. VÁLASZTOTT KERETTANTERVEK... 56 2. A KÖTELEZŐ ÉS A NEM KÖTELEZŐ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK... 57 3. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 3 KÜLDETÉSNYILATKOZAT... 4 A PEDAGÓGIAI PROGRAM TÖRVÉNYI HÁTTERE... 5 AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 7 1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, ÉRTÉKEI,

Részletesebben

Pedagógiai program. Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium 2092 Budakeszi Széchenyi u. 141.

Pedagógiai program. Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium 2092 Budakeszi Széchenyi u. 141. Pedagógiai program 2014 Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium 2092 Budakeszi Széchenyi u. 141. 1 Tartalom 1 AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1.1 A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI,

Részletesebben

Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAM

Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAM Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: Varga B. János igazgató Eger, 2013. december 13. Tartalom 1 Az iskola nevelési programja... 5 1.1 A nevelő-oktató

Részletesebben

A TALENTUM REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A TALENTUM REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA TALENTUM REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 8000 Székesfehérvár, Széchenyi u. 20. / Fax: 22/310-018 E-mail: iskola@albaref.hu A TALENTUM REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 Boldog az ember,

Részletesebben

SZEGEDI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Szeged, 2013.

SZEGEDI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Szeged, 2013. SZEGEDI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Szeged, 2013. Iskolánk jelmondata:... 4 JelképünK : A bagoly... 5 BEVEZETŐ... 6 1. AZ INTÉZMÉNY NEVELÉSI PROGRAMJA... 8 1.1. AZ OKTATÓ NEVELŐ

Részletesebben