Az Ady Endre Városi Könyvtár és Mővelıdési Központ stratégiai terve

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Ady Endre Városi Könyvtár és Mővelıdési Központ stratégiai terve 2014-2018."

Átírás

1 Az Ady Endre Városi Könyvtár és Mővelıdési Központ stratégiai terve Az Ady Endre VKMK jelenleg is kiemelt helyet foglal el a város kulturális-szellemi életében, melyet tovább kívánunk erısíteni! Intézményünk összetettsége okán a legkülönbözıbb korosztályokat, rétegeket, csoportokat képes megszólítani és fogadni. Számunkra mindenki fontos, a legkisebb csecsemıtıl a legidısebb nyugdíjasig, ezért úgy kell dolgoznunk, hogy szolgáltatásaink-programjaink sorában mindenki találhasson kedvére valót. Legyen az egy jó könyv, egy érdekes, vagy egy kikapcsolódást jelentı film, egy szórakoztató rendezvény, netán egy tanulságos elıadás. Könyvtárként, közösségi térként, sıt idınként szolgáltató helyként is mőködünk, tevékenységünk, önként vállalt feladataink messze túlnınek a hagyományos szerepkörön. A jövı útjának az, hogy aki bejön hozzánk, annak próbáljunk segíteni ügyintézésében, legyen az Erzsébet-program üdülési pályázatának kitöltése-leadása interneten, vagy álláskereséshez egy rövid önéletrajz megszerkesztése számítógépen, vagy bármilyen közhasznú információ megadása! Területi e-magyarország Pontként amúgy is segítenünk kell a digitális világban kevésbé jártasoknak, de ezt még hangsúlyosabbá kívánjuk tenni! Természetesen, ha csak ilyen okokból is betér hozzánk egy személy, akkor próbáljuk meg ösztönözni, hogy nézzen körül, érdeklıdési körét megkérdezve ajánljunk figyelmébe újságokat, könyveket. Mindezekben fontos szerepe van a munkatársaknak. Manapság a digitális korszakban járunk, lassan követni sem tudja az átlagember a technikai fejlıdés útját! Ugyanakkor a különbözı új eszközök illetve a webkettes alkalmazások mellett szerencsére jelentıs igény mutatkozik még a személyes találkozásokra, hagyományos dolgokra is! Nekünk ötvöznünk kell a múltat, a jelent és a jövıt is! Reményeink szerint még hosszú távon a legfontosabb tevékenységeink közé tartozik a nyomtatott és elektronikus dokumentumok beszerzése-kölcsönzése, valamint a rendezvények szervezése is! - Háttér Intézményünk önkormányzati fenntartás önállóan mőködı költségvetési szerv. Elıirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezik. Pénzügyi, gazdálkodási egységgel nem rendelkezik, pénzügyi, gazdálkodási és számviteli feladatait Baja város Polgármesteri Hivatala látja el. Sajnálatos módon az elmúlt években mindennapi mőködésünket alapvetıen meghatározta a város anyagi helyzete, ebbıl adódóan folyamatosan elıfordultak korlátozások, finanszírozási nehézségek, késedelmes fizetések a szolgáltatók, közremőködık, a velünk valamilyen formában kapcsolatban állók felé, ami jelentısen megnehezítette életünket. Remélhetıleg 2014-tıl az állami adósságrendezés által is stabilizálódik pénzügyileg az önkormányzat és megszőnik ez a fajta bizonytalanság! - Személyi állomány A következı ötéves ciklus alatt a könyvtárosok és a mővelıdésszervezık között is több személy nyugállományba vonulása várható, megfelelı pótlásukra mindenképpen szükség van, ugyanis jelenlegi létszámunk éppen elégséges a folyamatos munkavégzés biztosításához. Nem lesz könnyő a nagy szakmai tapasztalattal, évtizedek alatt felhalmozott ismerettel-tudással rendelkezı kollégák pótlása, de a frissítés elkerülhetetlen! Sajnos a nyelvtudás hiánya gyengeségünk, ezért elınyt jelent majd, ha az újak beszélnek angolul vagy/és németül, kell, aki szót ért a mőemlék épületet megtekintı külföldi turistákkal. 1

2 - Továbbképzések A szakmai fejlıdés, az élethosszig tartó tanulás terén a kötelezı hét évenkénti továbbképzés teljes egészében utoljára 2004-ben történt meg, amikor is a könyvtárosok nagy része elvégezte az ECDL számítógépes tanfolyamot. Az eltelt években többen részt vettek órás képzéseken, de az idıközben megszőnt anyagi támogatás miatt a többségnek nincs meg az elıírt 120 órája. Egy gyermekkönyvtáros az Eötvös József Fıiskola óvodapedagógus szakára jár, hogy azt elvégezve még közelebb kerülhessen a kicsikhez. A következı idıszakban módot kell teremteni arra, hogy megfeleljünk a törvényi elıírásnak, illetve a saját szakmai tudásunkat, ismereteinket is tovább bıvíthessük. Ugyanezért fontos, hogy továbbra is rendszeres résztvevıi legyünk a vándorgyőléseknek, tanácskozásoknak, benne legyünk a szakmai vérkeringésekben erre mindig kell jutnia forrásnak. Könyvtári intézményegység - Gyermekkönyvtár A gyermekkönyvtár legfontosabb célja - a legkisebb korosztályoktól kezdve a középiskolásokig -, hogy játszva-tanulva a szabadidı hasznos eltöltésének színtere legyen. Alapvetı célkitőzése, hogy elısegítse, a 0-14 éves korosztály olvasóvá válását, illetve a könyvek szeretetére és a könyvtárhasználatra neveljen. Napjaink információáradata, a számítógépek és az Internet elterjedése újabb készségek kialakítását teszik szükségessé, amely az iskola mellett újabb feladatokat ró a gyermekkönyvtárra is. A gyermekkönyvtárak szolgáltatásainak tartalmukban és módszereikben a gyermekek igényeihez kell igazodniuk. Míg az iskola az olvasás, az önálló ismeretszerzés, a könyv-és könyvtárhasználati ismeretek elsajátítására helyezi a hangsúlyt, addig a gyermekkönyvtáraknak a jártasságok és készségek kialakításában van óriási szerepe. Jövıbeli terveink között szerepel, hogy kiemelt hangsúlyt kapjon a kamasz korosztály megszólítása; a számukra fontos információk, a figyelmükbe ajánlott könyvek, filmek, események a gyermekkönyvtáron keresztül eljussanak hozzájuk. Internetes fórumot, üzenı falat használhassanak, s az így kialakult baráti körök személyes találkozókat tarthatnak majd a könyvtár falain belül, alkalmanként egy-egy, számukra érdekes, ismert személy társaságában is. A kamaszoknak, a köreikben népszerő szerzıkkel való találkozás lehetısége mellett, önismereti elıadásokat kell szervezni, hogy ezek segítségével nyitottabbá váljanak a külvilág és egyben a könyvtár felé is. - Felnıtt részleg Az olvasói létszám növeléséhez fontos célkitőzés, hogy sikerüljön tagjaink sorában tartanitudni felnövekvı korukban is a gyerekeket. Az ifjúsági korosztály tagjai ugyanis sajnos létszámukhoz képest kisebb arányban járnak a könyvtárba akkor is jórészt csak a kötelezıajánlott olvasmányok miatt. A gyermekkönyvtárban zajló foglalkozások, a növekvı olvasótábor bíztatóak a jövıre nézve, de a már túlkoros fiatalokkal is kezdeni kell valamit. Számukra is nyújtanunk kell olyan kínálatot, lehetıségeket, melyek révén sikerül becsalogatni ıket, hogy aztán apránként, a köreikben népszerő kötetek elolvasása után felhívjuk a figyelmüket más, érdekes, tartalmas kiadványokra is, természetesen nem a legnehezebbel kezdve. Nagyon fontos az együttmőködés ezen a téren (is) az iskolákkal, hogy lehetıség szerint egymásra épülve-egymást segítve érjük el, hogy a tinédzser korosztály tagjai ne vesszenek el a kibertérben, hanem maradjanak a földön! Azaz ne csak a számítógép elıtt töltsék el szabadidejük nagy részét, hanem jöjjenek el a könyvtárba, kölcsönözzenek könyvet, olvassanak el egy folyóiratot, találkozzanak barátaikkal. Az eddigi gyakorlat szerint a középiskolák 9. évfolyamos tanulóit el-elhozták egy ismerkedésre hozzánk, de ez korántsem volt teljes körő. Kí- 2

3 vánatos lenne, ha minden középfokú oktatási intézmény összes tanulója megfordulna egyszer a könyvtárban osztályfınöki, vagy más tanóra keretében! A tanárok pedig minél többször bízzák meg olyan kutatómunkával a diákokat (pl. verselemzés, történelmi személyrıleseményrıl forrás, Bajával kapcsolatos információk keresése), melyek nem(csak) a világhálón, hanem intézményünkben találhatók meg. A tanulóknak a könyvtárba kelljen jönniük a feladat megoldásáért. Vannak erre jó példák, irodalomból portfóliót kellett készíteniük diákoknak pl. Petıfibıl, vagy Aranyból. A felnıtt korosztálynál továbbra is azt a szerzeményezési gyakorlatot kell folytatnunk, hogy tılünk telhetıleg a legszélesebb választékot kínáljuk a dokumentumokban, legyen az könyv, újság-folyóirat, dvd. A cél az, hogy lehetıség szerint mindenki találhasson kedvére valót ezek között. A nyugdíjasok a leghőségesebb tagjaink, akik közül sokan heti rendszerességgel cserélik a kivett könyveket, nagyrészt a szórakoztató irodalomból, így gondoskodnunk kell továbbra is a megfelelı folyamatos állománybıvítésrıl. A könyveket kölcsönzıkön túl több olyan rendszeres olvasónk is van, aki csak a napilapokat, folyóiratokat böngészi át. Van, aki naponta jár, más hetente 2-3 alkalommal, ık szinte már családtagoknak számítanak! Szeretném, ha a gyermekkönyvtárban évek óta zajló karácsonyi elismeréshez hasonlóan ezentúl a felnıtt részleg legszorgalmasabb tagjait (Könyvtárbarát olvasóit) is meglepnénk egy egy szerény ajándékkal, megköszönve egész éves kitartásukat, bizalmukat intézményünk felé. A könyvtárosok által szervezett rendezvények sokszínősége igen lényeges, a megszokott események mellett néha frissíteni kell, szükség van újdonságokra, melyek által bıvíteni tudjuk az érdeklıdık körét. Mindemellett természetesen egyes bevált, népszerő sorozatokat, elıadásokat is folytatni kell, hiszen igény mutatkozik rájuk. A városunkban élı kisebbségek számára is alkalmanként (vagy kérés esetén rendszeresebben is) gondoskodni kell anyanyelvianyaországi programokról, legyenek azok könyvbemutatók, író-olvasó találkozók, egyebek. - Külön győjteményeink Könyvtárunkban két kiemelt, korlátozottan használható külön győjtemény található, a helyismereti, illetve a régi könyves állomány. A Bajával kapcsolatos dokumentumok keresettek a kutatók körében, már jó néhány elıadás, tanulmány, illetve újságcikk és könyv is született az itt fellelt adatok alapján. Ezzel együtt akadnak kihasználatlan témák, melyek feltárása még várat magára. Ezért némi hírverést szeretnék a helyismeretnek (tv interjú, újságcikk), hogy még többen keressék fel kutakodás céljából az itt felhalmozott szellemi értékeket! A Bárdos Ferenc Helyismereti Klub havi összejöveteleire újabb elıadókat kell bevonni, tovább színesítve a palettát. Bajai szerzık-intézmények-cégek megjelenı könyveinek bemutatását kiemelten fontosnak tartom, itt a terem biztosításán túl az esemény megszervezését is vállaljuk, cserében mindössze két tiszteletpéldányt kérünk a kiadványokból a helyismeretbe. Az itt (és a raktárban is) tartósan ırzött újságok, folyóiratok köttetését is jó lenne folyamatosan elvégeztetni állományvédelmi okokból. Legutóbb három évvel ezelıtt a Katona József Megyei Könyvtár pályázati forrásból jelentısen csökkentette ezen a téren az évtizedes elmaradásunkat, remélhetıleg nem kell újból ennyi ideig várni erre! A régi könyvek iránt elvétve van hasonló érdeklıdés, pedig ez országos viszonylatban is különleges és értékes győjtemény. Az itt található kincseink nagyobb figyelmet érdemelnének! - Internet-számítógép használat Nagy népszerőségnek örvend az internet számítógép használat szolgáltatásunk, melyet a felnıtt részlegben 10, míg a gyermekkönyvtárban 4 gépen vehetnek igénybe az érdeklıdık. Gyakran elıfordul, hogy várni kell helyre. A képhez hozzátartozik, hogy idınként már-már 3

4 szociális intézményi jelleget öltünk egyik-másik használó okán, akiket helyenként alapvetı higiéniai, vagy köznapi viselkedési szokások elsajátítására kell rávennünk azért, hogy a többiek nyugodt, kulturált körülmények között gépezhessenek. Várhatóan a jövıben nem csökken az ilyen személyek száma, így nekünk is át kell gondolnunk, hogy mit tehetünk a békés egymás mellett élés érdekében. (Némely olvasó esetében is akadnak hasonló jellegő gondok ) Számítógépeink jelentıs része még Windows XP operációs rendszerrel mőködik melynek frissítését-támogatását megszünteti a Microsoft -, emellett elég lassúak is, így ezeket fokozatosan cserélni kell korszerőbb gépekre. Az idıskorúak digitális írástudásának javítására korábban több alkalommal tartottunk tanfolyamokat, melyeken a számítógéppel történı alapvetı ismerkedésen túl röviden az irodai programok alkalmazását és kiemelten az internet használatát sajátíthatták el a nyugdíjasok. Jelenleg is van igény ilyen okításra, ezért kellı létszám összejötte esetén indítani szeretnék jelképes áron képzéseket. Fontos feladatnak tartom ezen korosztály valamilyen szintő felzárkóztatását az informatika terén, még ha várhatóan soha nem érik utol unokáikat ebben... Ha már az internetrıl esett szó, a hagyományos régi információhordozók (a könyvek, folyóiratok) kínálatbıvülésén túl nem mehetünk el szó nélkül az informatika folyamatos változása, fejlıdése mellett sem. Meg kell próbálnunk lépést tartani ezzel! Honlapunk folyamatos karbantartása, fejlesztése mellett szeretném, ha készülne egy olyan applikáció, melyet az okostelefonokra letöltve intézményünkrıl jelennek meg információk, azaz a legkézenfekvıbb, leggyorsabban változó eszközökön is legyünk elérhetık. Az újfajta webkettes alkalmazások közé tartozó közösségi oldalak közül a facebookon jelen vagyunk, a twitteren történı regisztráció is felmerült már, azonban ez utóbbi használata a mostani létszám mellett igen nehézkes lenne, mivel szinte folyamatos gépi jelenlétet kíván. Honlapunkon mőködik az RSS, azaz a rendszeresen frissülı hírcsatorna is, amely rendezvényeinkrıl ad tájékoztatást a feliratkozottaknak. Közmővelıdési intézményegység A szervezeti egység szakmai tevékenységét jelentısen befolyásolja korlátozza az intézményi közösségi terek hiánya. Szeretném elérni, hogy vezetıi idım alatt megoldódjék ez a helyzet, az önkormányzat hathatós közremőködésével. A fenntartóval közösen elsısorban pályázati lehetıségek kihasználásával - szeretnék megoldást találni az infrastrukturális feltételek javítására. Sajnos a munkatársak házon belüli elhelyezése is méltatlan, ezen is segítethetne egy új telephely. (Korában két megoldás is lett volna erre, de különbözı okok miatt egyik sem valósulhatott meg.) Továbbra is mőködtetni kívánom a közmővelıdési szakmai mőhelyek rendszerét. A házon belüli programok kapcsán lassan egymásra találtak a könyvtári és a közmővelıdési munkatársak, már több közös rendezvényünk is volt. A jövıben ezt az együttmőködést az intézményi alapfeladataiból következıen - még inkább hangsúlyossá kívánom tenni. Alkalmanként két (több) szakmai mőhely forrásait együttesen hasznosítva jelentısebb, kiemelkedıbb eseményeket is szervezhetünk, jó hírünket tovább erısítve. Ha az egyik félnek akad valami jó kezdeményezése, arra a másik is rácsatlakozhat, esetenként pedig új színekkel gazdagodhat akár egy már mőködı rendezvény is az összefogás által. Nehezíti a helyzetet, hogy igazán nagyszabású-helyigényő (várhatóan 200 fı fölötti közönséget vonzó, vagy színpadi feltételeket igénylı) rendezvényt saját épületeinkben nem tudunk megtartani, erre a Baja Marketing Kft.- tıl kell termet bérelnünk, ami főtési idényben még a piacinál kedvezıbb áron is többletkiadást jelent. Bízom benne, hogy 2014-ben már kedvezıbben alakul a város anyagi helyzete, az állami adósságrendezés okán is, és viszonylag folyamatos lesz az intézmények finanszírozása, ami nagy könnyebbséget jelentene a programok megvalósításában (és a napi mőködésben is). 4

5 Az intézményi rendezvények mellett másfél éve az ÁMK-k megszőnését követıen - a városrészek kulturális programokkal, szolgáltatásokkal való megtöltése is a mi feladatunk az önkormányzat elıírásai szerint. Ennek a jövıben is igyekszünk eleget tenni a helyi iskolákkal, önszervezıdı közösségekkel szorosan együttmőködve. Sajnos az iskolákban tartott eseményekbıl - kényszerőségbıl - visszaveszünk. Ennek több összetevıje is van, egyrészt a szervezı kollegina mőhelypénzébıl nem futja arra, hogy minden hónapban rangos vidéki szereplıt hívjon meg egy tárlatra, a bajai mővészek pedig elég gyakran szerepelnek a város különbözı pontjain. Emellett éppen a kiállítóhelyek bısége okán többször is átfedés volt más tárlatok megnyitóival, aminek a mi rendezvényünk látta kárát a kevés érdeklıdı miatt. A helyzet anynyiban fog javulni, hogy a városházán készül majd folyamatosan egy havi elızetes összesítés, éppen a hasonló esetek jövıbeni elkerülése céljából. Ez vonatkozik a várhatóan nagyobb közönséget vonzó rendezvényekre is, ami ugyancsak jó hír a város egyik közmővelıdési intézménye számára. Örvendetes dolog, hogy ennyire élénk és sokszínő Baja kulturális élete, de ez egyúttal a már említett gondokat is okozza. A közmővelıdés hagyományos tevékenységformáin túl a nem formális tanítási módok alkalmazása is nagy jelentıséggel bír. Fontos feladatunk a halmozottan hátrányos helyzető, legalább általános végzettséggel rendelkezı emberek visszavezetése a társadalomba, megismertetésük nemcsak a kultúrával, de gyakran közvetlen környezetükkel, illetve alapvetı, a mindennapos élethez szükséges információkkal. Komoly kihívás ez, de megéri, ha a megszerzett új ismeretek és tudás által könnyebben találnak munkát, akkor újra értékes, hasznos tagjai lehetnek hazánknak! Összefoglaló Reményeim szerint öt év múlva egy folyamatosan fejlıdı, minden korosztály számos tagja által rendszeresen látogatott, korszerően felszerelt, épületileg kiváló állapotban lévı könyvtár, és egy nagyobb rendezvények befogadására is alkalmas, (majdnem) minden igényt kielégíteni képes közösségi térrel és szolgálati helyekkel rendelkezı mővelıdési központ vezetıjeként írhatom majd a beszámolómat! Bízom benne, hogy a következı években az újrainduló uniós forrásokra is számítva találkozunk majd olyan jelentısebb pályázatokkal, melyek révén közelebb kerülhetek álmaink megvalósulásához és a korábbiakban felsorolt nagyobb szabású feladatok-gondok egy része megoldódik! A szakmai rész meg az intézmény dolgozóin múlik. A várható személyi változások új lendületet, szemléletet hozva hozzásegíthetnek a kitőzött célok eléréséhez. 5

Beszámoló a Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár 2010.évi munkájáról

Beszámoló a Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár 2010.évi munkájáról Beszámoló a Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár 2010.évi munkájáról I. 2010. évi mőködéssel kapcsolatos általános jellemzık Intézményünk életében évek óta tapasztalható forrásmegvonások után a 2010.évi

Részletesebben

A települési könyvtári mőködés normái, valamint teljesítménymutatói

A települési könyvtári mőködés normái, valamint teljesítménymutatói Fehér Miklós könyvtáros Könyvtári Intézet Kutatási és szervezetfejlesztési osztály A települési könyvtári mőködés normái, valamint teljesítménymutatói A könyvtáram hogyan mőködjön? Hány négyzetméteren?

Részletesebben

16. számú elıterjesztés

16. számú elıterjesztés A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! 16. számú elıterjesztés Bátaszék város képviselı-testületének 2012. február 09-én, 14-órakor megtartandó ülésére a közmővelıdési intézmények

Részletesebben

123. számú elıterjesztés

123. számú elıterjesztés A határozati javaslatok elfogadásához egyszerő többség szükséges! 123. számú elıterjesztés Bátaszék Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 24-én, 14-órakor megtartandó ülésére beszámoló

Részletesebben

AZ INTERNETHASZNÁLAT JELLEMZİI AZ 50 ÉV FELETTIEK KÖRÉBEN. Kutatási terv. Készítette: 2009. április 22.

AZ INTERNETHASZNÁLAT JELLEMZİI AZ 50 ÉV FELETTIEK KÖRÉBEN. Kutatási terv. Készítette: 2009. április 22. AZ INTERNETHASZNÁLAT JELLEMZİI AZ 50 ÉV FELETTIEK KÖRÉBEN Kutatási terv Készítette: Sándor Judit 2009. április 22. Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 1 A PROBLÉMA MEGHATÁROZÁSA... 2 A SZAKIRODALOM ÁTTEKINTÉSE...

Részletesebben

ENYINGI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY BESZÁMOLÓJA 2012. ÉVI TEVÉKENYSÉGRİL

ENYINGI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY BESZÁMOLÓJA 2012. ÉVI TEVÉKENYSÉGRİL Enyingi Egyesített Szociális Intézmény 8130 Enying, Szabadság tér 2. Tel/Fax: 22/372-311; 22/572-065 e-mail: enying@egyszocint.axelero.net Száma: 56-2/3013 ENYINGI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY BESZÁMOLÓJA

Részletesebben

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Ifjúsági Cselekvési Terve (tervezet) Szakmai összefoglaló. Kecskemét, 2009. május 25.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Ifjúsági Cselekvési Terve (tervezet) Szakmai összefoglaló. Kecskemét, 2009. május 25. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Ifjúsági Cselekvési Terve (tervezet) Szakmai összefoglaló Kecskemét, 2009. május 25. Tartalomjegyzék 1. Vezetıi összefoglaló 5 1.1. A cselekvési terv elkészítésében

Részletesebben

Tények és változtatási javaslatok

Tények és változtatási javaslatok Gyermek- és ifjúságvédelem a fıvárosi középfokú kollégiumokban Tények és változtatási javaslatok Az anyag elkészítésében közremőködtek: Pleyerné Lobogós Judit gyermek- és ifjúságvédelmi szakértı, Balogh

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Az IKT eszközök az oktatásban

SZAKDOLGOZAT. Az IKT eszközök az oktatásban Debreceni Egyetem Matematikai és Informatikai Intézet SZAKDOLGOZAT Az IKT eszközök az oktatásban Konzulens: Dr. Papp Zoltán egyetemi adjunktus Készítette: Békési Attila informatika levelezı szak Debrecen

Részletesebben

IT-mentor. Best experiences EQUAL A/016. Befogadást az Információs Társadalomba - Most!! Az informatikai szektor, mint munkaadó

IT-mentor. Best experiences EQUAL A/016. Befogadást az Információs Társadalomba - Most!! Az informatikai szektor, mint munkaadó IT-mentor Az informatikai szektor, mint munkaadó EQUAL A/016 Best experiences Befogadást az Információs Társadalomba - Most!! Az életminıség, digitális esélyegyenlıség és a társadalmi megújulás Magyarországa

Részletesebben

A TELEHÁZAK SZEREPE A VIDÉKFEJLESZTÉSBEN: HATÁS- ÉS HATÉKONYSÁGVIZSGÁLAT

A TELEHÁZAK SZEREPE A VIDÉKFEJLESZTÉSBEN: HATÁS- ÉS HATÉKONYSÁGVIZSGÁLAT SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLİ DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI A TELEHÁZAK SZEREPE A VIDÉKFEJLESZTÉSBEN: HATÁS- ÉS HATÉKONYSÁGVIZSGÁLAT Készítette: Hohl Ferenc Gödöllı 2010 A doktori iskola megnevezése:

Részletesebben

A pénzügyi ismeretek oktatás az alap- és középszintő képzésben

A pénzügyi ismeretek oktatás az alap- és középszintő képzésben A pénzügyi ismeretek oktatás az alap- és középszintő képzésben Budapest 2008 TARTALOMJEGYZÉK: Bevezetı 4 A hazai lakossági befektetésekrıl a tıke piacon keresztül 6 Miért van szükség az alapszintő gazdasági

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR A doktori iskola vezetıje: Dr. UDOVECZ GÁBOR MTA doktora, egyetemi tanár Témavezetı: Dr. PIROS MÁRTA Fıiskolai tanár AZ ISKOLARENDSZEREN

Részletesebben

A Horváth István Általános Iskola

A Horváth István Általános Iskola A Horváth István Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Nevelni csak úgy tudunk, ha látjuk a gyerekben a felnıttet, akivé lesz lássuk meg a felnıttben a gyereket, aki volt. Mérei Ferenc- V. Binét

Részletesebben

Hallgatói igények és vélemények

Hallgatói igények és vélemények Hallgatói igények és vélemények tanulmány Szociális Informatika Segítı Foglalkozásúaknak - Képzési Központ program Készítette az Artefaktum Bt. Budapest 2008-02-28 Bevezetés Az alábbiakban a Szociális

Részletesebben

Csepreg Város. Önkormányzatának. gazdasági programja (2011 2014)

Csepreg Város. Önkormányzatának. gazdasági programja (2011 2014) Csepreg Város Önkormányzatának gazdasági programja (2011 2014) Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 2. Az Önkormányzat vagyongazdálkodása 3. Az Önkormányzat pénzügyi gazdálkodása 4. Gazdaságfejlesztés 4.1. Területfejlesztési

Részletesebben

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az elıterjesztést

Részletesebben

Hajdúnánás Város Középtávú Sportkoncepciója 2011-2016.

Hajdúnánás Város Középtávú Sportkoncepciója 2011-2016. Hajdúnánás Város Középtávú Sportkoncepciója 2011-2016. Tartalomjegyzék: Bevezetı SWOT-analízis Hajdúnánás Versenysport Szabadidısport, tömegsport Diáksport Szabadidısport Óvodai, iskolai testnevelés Középiskolai

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. Az intézmény bemutatása... II. Bevezetı. III. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, eszközei,

TARTALOMJEGYZÉK I. Az intézmény bemutatása... II. Bevezetı. III. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, eszközei, TARTALOMJEGYZÉK I. Az intézmény bemutatása... 6 II. Bevezetı. 9 III. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, eszközei, eljárásai.. 12 Alapelvek Közvetítendı értékek és megvalósításának

Részletesebben

Második esély típusú intézmények és programjaik

Második esély típusú intézmények és programjaik Második esély típusú intézmények és programjaik Készült az Equal program Ifjúság tematikus hálózat megrendelésére Készítette: Di Benedetto, Dario Erdei Gábor Györgyi Zoltán Kiss Ákos Budapest Debrecen,

Részletesebben

A BARCSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZÉPTÁVÚ KULTURÁLIS STRATÉGIÁJA 2010-2015

A BARCSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZÉPTÁVÚ KULTURÁLIS STRATÉGIÁJA 2010-2015 A BARCSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZÉPTÁVÚ KULTURÁLIS STRATÉGIÁJA 2010-2015 A Barcsi Kistérségi Közkincs Kerekasztal megbízásából készítette a barcsi Móricz Zsigmond Mővelıdési Központ Tartalomjegyzék

Részletesebben

Kertváros Gyáli Kistérség Szociális és Családvédelmi Központjának

Kertváros Gyáli Kistérség Szociális és Családvédelmi Központjának Kertváros Gyáli Kistérség Szociális és Családvédelmi Központjának 2010. évi BESZÁMOLÓJA Kertváros Gyáli Kistérség Szociális és Családvédelmi Központjának 2010. évi tevékenységeirıl Kertváros Gyáli Kistérség

Részletesebben

KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAM

KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAM Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 5400 Mezıtúr, Petıfi tér 1. KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAM Mezıtúr, 2008. szeptember Koll. PP 2008. szeptember - 1 - Tartalomjegyzék BEVEZETÉS-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Szılıskerti Általános Iskola Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Pedagógiai Program

Szılıskerti Általános Iskola Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Pedagógiai Program Szılıskerti Általános Iskola Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Pedagógiai Program Nyíregyháza, 2009. TARTALOMJEGYZÉK 1. HELYZETÉRTÉKELÉS 1.1 Iskolatörténet 1.2 Tárgyi feltételek 1.3 A feltételrendszer

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ

TÁJÉKOZTATÓ. a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ Csakis azért foglalkozunk a világ bajaival és nyomorával, hogy azután enyhítsük ıket. Hogyha csupán figyeljük és siránkozunk miattuk, még keservesebbé tesszük ıket, amellett minden haszon nélkül. (Joubert)

Részletesebben

Az informális tanulás egyik lehetséges példája: az INVITE-projekt a Kiss Pál Múzeumban. Dr. Vadász István, múzeumigazgató, Kiss Pál Múzeum, Tiszafüred

Az informális tanulás egyik lehetséges példája: az INVITE-projekt a Kiss Pál Múzeumban. Dr. Vadász István, múzeumigazgató, Kiss Pál Múzeum, Tiszafüred Az informális tanulás egyik lehetséges példája: az INVITE-projekt a Kiss Pál Múzeumban 1. A projekt-ötlet születése Dr. Vadász István, múzeumigazgató, Kiss Pál Múzeum, Tiszafüred 2007 márciusában egy csehországi

Részletesebben

Képességet mindenkinek! *

Képességet mindenkinek! * Képességet mindenkinek! * Információs társadalom mentor Szerkesztette: Gáspár Mátyás Lektorálta: Balogh István (IVSZ) Dr. Mlinarics József (Matisz) 2007. augusztus Tartalom Elıszó és köszönet 3 1. Bevezetés

Részletesebben

PÁLYÁZAT A Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar dékáni tisztségének betöltésére. Dr. Sótonyi Péter egyetemi tanár

PÁLYÁZAT A Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar dékáni tisztségének betöltésére. Dr. Sótonyi Péter egyetemi tanár PÁLYÁZAT A Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar dékáni tisztségének betöltésére Dr. Sótonyi Péter egyetemi tanár Budapest 2012 TARTALOMJEGYZÉK Nyilatkozat 3 Pályázat 4 Önéletrajz 21 Tudományos

Részletesebben

Helyhatósági választások

Helyhatósági választások Az önkormányzatok független idıszaki kiadványa 2010. szeptember Helyhatósági választások A Helyi Választási Bizottságok nyilvántartásba vették a településeinken induló polgármester és egyéni listás települési

Részletesebben

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 127. TÁRGY: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 127. TÁRGY: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 127. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben