Tanodakönyv. Javaslatok tanodák. szervezéséhez. Tanodakönyv

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tanodakönyv. Javaslatok tanodák. szervezéséhez. Tanodakönyv"

Átírás

1 Tanodakönyv Javaslatok tanodák szervezéséhez Tanodakönyv 2005

2 Tanodakönyv Javaslatok tanodák szervezéséhez

3 2

4 Tanodakönyv Javaslatok tanodák szervezéséhez Kiadja: Budapest,

5 A Tanodakönyv a Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerõforrás-fejlesztési Operatív Program központi program A komponens (Hátrányos helyzetû tanulók esélyegyenlõségének biztosítása az oktatásban) könyvsorozatának elsõ kiadványa, amely a sulinova Kht. Országos Oktatási Integrációs Hálózatának szakmai irányításával készült. A pécsi Amrita, a Budaörsi Tanoda, a mánfai Collegium Martineum, a pécsi Faág Tanoda, a budapesti Józsefvárosi Tanoda, a nagykanizsai Hétvégi Kollégium és a laki Rom Som Tanoda munkatársai, valamint Bacskay Bea, Bernáth Gábor, Békési Kálmán, dr. Dávid Mária, Derdák Tibor, Dr. Estefánné Dr. Varga Magdolna, Farkas Zsuzsanna, Hídvégi Márta, Kopp Erika, Lénárd Sándor, Lukács István, Ollé János, Rapos Nóra, Réthy Endréné, L. Ritók Nóra, Sallai Éva, Szilvási Jelena, dr. Szõke Judit, Tallér Júlia, Trencsényi László, Vámos Ágnes és Zágon Bertalanné gondolatainak, írásainak és interjúinak felhasználásával szerkesztette: Kerényi György Közremûködött: Bujdosó János Lektorálta: dr. Knausz Imre A grafikákat készítette: Oláh Zoltán Nyomdai munkák: Volumen Press Kft. Kiadja: sulinova Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbképzési Kht Budapest, Váci út 37. Telefon: Fax: Felelõs kiadó: Cselik Tibor ügyvezetõ igazgató ISBN

6 Tartalom Bevezetés 7 Az iskola gyengeségei 9 Mi a tanoda? 15 A tanoda céljai 17 A tanoda diákjai 21 Tanodai módszerek 25 Az iskolai sikeresség támogatása 25 Másfajta légkörben 25 Tovább, tanulni! 30 Tehetséggondozás 35 Pedagógiai módszerek 38 Családhoz kijáró magántanári program 38 Korrepetálás vagy tanulásmódszertan? 39 Mentorok, tutorok, segítõk 42 A projektmódszer 43 A kooperatív tanulás 45 A tanulók értékelése 48 Egyéni fejlesztési tervek készítése 51 Szociális segítségnyújtás a tanodában 54 Identitások, kultúrák 57 A tanoda kapcsolatrendszere 65 A család: partner 65 Kapcsolat az iskolával 67 Egyetemisták, fõiskolások, kortárs segítõk 69 Kapcsolat az önkormányzattal 70 Az idõ és a tér megszervezése 71 A munkatársak 75 Hogyan kezdjünk hozzá? 77 Lezárásképpen 83 Tanodák listája 85 Utószó 87 5

7 6

8 Bevezetés Magyarországon tíz éve mûködnek tanodák, sajnos, egyelõre nem túl sok helyen. Létjogosultságukat elõbb néhány elhivatott ember, késõbb mind több szülõ és gyerek, immár pedig az oktatásirányítás is felismerte. De miért van szükség egyáltalán ilyen intézményekre? Mi a baj a magyar iskolával, ami miatt rá kell segíteni ahhoz, hogy gyerekünk jövõjét biztosnak érezzük? Amelyik szülõ megteheti, külön szolgáltatást vásárol gyermekének, mások abban bíznak, hogy valahogy majd elboldogul csemetéjük, szerencsére sokaknak jó iskola és/vagy jó tanár jutott, de nagyon sok gyerek csak bukdácsol az iskolában, kimarad, nem tanul tovább. S sajnos, e gyerekek legtöbbje olyan családból érkezik, amelyet a szociológusok halmozottan hátrányos helyzetûnek neveznek. Nos, elsõsorban nekik segíthetnek a tanodák. Ez a könyv pedig azoknak, akik fejükbe vették, hogy településükön felállítanak egy tanodát. 7

9 8

10 Az iskola gyengeségei * A modern társadalom új iskolát és újfajta tudást igényel. A korábbi szelektív iskolarendszer helyett mindenki iskolájára van szükség, több okból is: a média mellett a társadalom alapvetõ integráltságának legfontosabb eszköze az iskola; a folyamatosan változó piac a munkaerõ sokféle kompetenciáját igényli; és szerencsére az emberek vágyai, szükségletei is sokszor túlmutatnak azon az élet- és társadalmi helyzeten, amelybe beleszülettek. Minél szélesebb kört elérõ és magasabb színvonalú oktatásra van tehát szükség. Ezt ma általában akadályozza a magyar iskolarendszer erõs szelektivitása (jelesül, hogy külön osztályba, iskolába koncentrálja a pedagógusok által problémásabbnak látott gyerekeket), és az, hogy ezzel összefüggésben oktatási rendszerünk nemzetközi összehasonlításban az esélyegyenlõséget legkevésbé biz-tosító oktatási rendszerek közé tartozik Európában: jelentõsen felerõsíti a gyermekek iskolai teljesítményében és késõbbi boldogulásában a szülõk szegénységébõl, a kistelepülési létbõl, a családi iskolázottsági deficitekbõl származó hátrányokat. A magasabb színvonalú oktatás a tudás újfajta megközelítésével és átadásával jár: problémamegoldásra, nyitottságra, valóságos önszabályozásra, élethosszig tartó tanulásra van szüksége a felnövekvõ nemzedéknek. Nem elégséges az elszigetelt tantárgyi tények, definíciók, általánosítások puszta ismerete. Helyükre a tantárgyi és tantárgyközi (személyes és szociális) kompetenciák, a találékonyság, a kreativitás, a problémamegoldás, a tanultak ismeretlen helyzetben való alkalmazni tudása kerül. Az iskolai hátrányok megítélésében, értékelésében a tanárok egy része a közvélemény * Ez a fejezet Bacskay Bea, Békési Kálmán, Kopp Erika, Lénárd Sándor, Ollé János, Rapos Nóra, Réthy Endréné, L. Ritók Nóra, Sallai Éva, Szilvási Jelena, Tallér Júlia, Trencsényi László, Vámos Ágnes és Zágon Bertalanné gondolatai, tanulmányai alapján készült Közoktatási törvény, 4., 15. bekezdés: A közoktatás szervezésében, irányításában, mûködtetésében, feladatainak végrehajtásában közremûködõk döntéseik, intézkedéseik meghozatalakor a gyermek mindenek felett álló érdekét veszik figyelembe. A közoktatásban a gyermek mindenek felett álló érdeke különösen, hogy a) az e törvényben meghatározott szolgáltatásokat megfelelõ színvonalon biztosítsák részére oly módon, hogy annak igénybevétele ne jelentsen számára aránytalan terhet, b) az e törvényben meghatározottak szerint minden segítséget megkapjon képessége, tehetsége kibontakoztatásához, személyisége fejlesztéséhez, ismeretei folyamatos korszerûsítéséhez. 9

11 nagy többségéhez hasonlóan hajlamos a szülõket, a családokat felelõssé tenni. Pedig: minden gyermek önálló, egyedi, megismételhetetlen, nincsenek átlagos gyerekek, legfeljebb olyan tanulók, akik adott élethelyzetüknek, családi körülményeiknek, temperamentumuknak köszönhetõen jobban tudnak alkalmazkodni az iskola elvárásaihoz. Mivel az iskolai követelményekhez történõ alkalmazkodást a fentebb említett körülmények közül a szociokulturális háttér alapvetõen meghatározza, ezért azok a gyerekek, akik hátrányos helyzetû és/vagy roma családból érkeznek az iskolába, sok esetben nehezen alkalmazkodnak az iskola elvárásaihoz hiszen az sem alkalmazkodik hozzájuk. Különösen igaz ez a magyar iskolarendszer esetében, amely az e helyzetbõl adódó problémákkal találkozva nem a tanulók sajátos nevelési vagy oktatási igényeihez alkalmazkodik, hanem szelektál: kisegítõ iskolába, szegregált, csök- Egy tanoda vezetõjének leírása a település iskolájáról Milyen is a «mi iskolánk»? A -i iskolába járó cigány gyerekek szülei is a -i iskolában «tanultak», pontosabban annak idején onnan maradtak ki. A szülõk átlagos iskolai végzettsége 6 osztály. Szakmája alig néhányuknak van, többségük funkcionális analfabéta. A családi kultúrában nem kap helyet az intellektuális fejlõdés, az otthoni tanulás. Ennek okait nem kívánjuk megindokolni, tény az, hogy a szülõk döntõ többsége elsõsorban rossz élményeket õriz egykori iskolai éveirõl. Gyerekeiket inkább megsiratják iskolába menetelükkor, minthogy büszkén kísérnék õket az elsõs évnyitóra. Féltik õket az iskolától. A -i iskolában igen megkérdõjelezhetõek a «pedagógiai» módszerek. A paraszt gyerekek «értenek a szóból», de a cigányok nem. Tendenciájában csökkenõ és enyhülõ, de még mindig gyakori a gyerekek testi fenyítése. A jelenleg itt élõ cigányok még sosem láttak tanárt paraszt gyereket verni: mert õk «értenek a szóból». Kevés olyan cigány fiatalt ismerünk, aki még sosem kapott verést a -i iskolában. Félnek is, féltek is. Még el sem jutottunk az iskola hátrányainak pedagógiai és strukturális elemzéséhez, de a bent folyó pedagógiai folyamat máris kudarcra van 10

12 kentett követelményekkel dolgozó osztályba sorolja õket. E gyerekek esetében azonban a nehézségek jelentõs része csupán átmeneti, megfelelõ segítségnyújtással, a hátrányok kompenzálását célzó fejlesztésekkel kiküszöbölhetõ. Kétségtelen, hogy a hátrányos helyzetbõl érkezõ gyermekeknek a mai magyar iskolában esetleg nagyobb arányban lehetnek tanulási nehézségei, ám ha az iskola jobban tudna alkalmazkodni a gyermekek eltérõ sajátosságaihoz, szükségleteihez, akkor e problémák egy része talán nem is jelenne meg. A hátrányos helyzetû gyerekek és fiatalok iskolai sikerességének támogatása az oktatás méltányosságának megvalósításával érhetõ el. Az oktatás méltányossága annak az oktatási környezetnek a kialakítását jelenti, amelyben minden gyerek családi, szociális, etnikai hátterétõl függetlenül ki tudja teljesíteni képességeit, tehetségét, és ezáltal esélye nyílik arra, hogy kényszerek nélküli döntéseket hozzon saját életérõl. A szociálisan eltérõ hátterû gyerekeket is oktató iskolának reményeink szerint az iskolai szegregáció eltüntetésével mind több iskola lesz ilyen a következõ alapelvekre kellene épülnie: amellett, hogy feladata az esélyek, lehetõségek bõvítése, közvetíti a társadalmi igazságosság szemléletét; az iskolai ismeretanyagot összeköti a gyerekek saját élettapasztalataival; kritikus a társadalmi egyenlõtlenségek tekintetében, tudatosan fellép a diszkrimináló gyakorlat ellen; a gyerekek egyéni szükségleteihez igazítja a tanulási/tanítási módszerek széles tárházát; a hátrányos helyzetû gyerekeknek nem kevesebbet tanít, hanem megtalálva a helyzetükbõl adódó különlegességüket, még többet vár el tõlük; nem korrigál, hanem az erõsségekre épít; tiszteli a gyerek családját és kulturális hátterét; családias, személyes, odafigyelõ. ítélve. Az a gyermek, akit vernek, egyre kezelhetetlenebbé válik, s hamarosan olyan lesz, hogy nem használ neki már a verés sem. A gyerekek meg védekeznek, és mivel testileg gyengébbek a felnõtteknél, nem tudnak ellenállni a fizikai támadásnak, ezért mentálisan védik magukat a megfélemlítõ pedagógus hatalmától: nem figyelnek oda! Ez a gyerek hatalma. De tudjuk azt is, hogy a megfélemlítés frusztrációt szül, ami közismerten blokkolja a szabad kreativitás kibontakozását. Elmarad a teljesítmény, a tehetség kibontakozása. Amikor a szülõk inkább siratják, mint bíztatják gyermeküket iskolába menetelkor, tudják jól, miért teszik. Mert nem tudják õket megvédeni attól, amin õk is kénytelenkelletlen keresztül mentek. 11

13 A magyar iskola sajnos még nem ilyen, és különösen nem az a legelesettebb családok, illetve a cigányok gyermekeivel: az oktatási rendszerek nemzetközi összehasonlítását végzõ ún. PISA-jelentések Magyarországot olyan szélsõséges esetként említik a vizsgált országok között, ahol kiugró a különbség az iskolázott és az iskolázatlan szülõk gyerekeinek iskolai eredményességében. A PISA-jelentés szerint az alsó és felsõ státuszú szülõk gyerekeinek iskolai teljesítménye közötti különbségek veszélyesen magasnak számítanak. Az elmúlt években tovább növekedett a tesztekben mért tanulói teljesítményekben a falvak és a városok közötti különbség. A hátrányos helyzetû gyerekeket nagy számban befogadó iskolák az átlagosnál rosszabb személyi és tárgyi feltételek között mûködnek. Kialakultak teljesen homogén, kizárólag cigány tanulókból álló iskolák. Kb. 770 homogén cigány osztály van, ahol mintegy 9000 cigány gyerek tanul. A teljes általános iskolai népesség 10%-át kitevõ cigány általános iskolások bõ egyharmada cigány többségû osztályokban végzi tanulmányait. A normál általános iskolák homogén cigány osztályainak 60%-ában csökkentett (felzárkóztató, kisegítõ) tananyag szerint tanítják a diákokat. Az általános iskolák szintjén etnikai és társadalmi szegregáció tapasztalható, a cigányok és legszegényebb gyerekek a településen a legalacsonyabb presztízsû iskolákba járnak. Iskolafokozat Nem cigány tanulók % n Cigány tanulók % c Esélyegyenlõtlenség mértéke n/c Általános iskola 8 osztályát elvégzi 88,5 36,5 2,43 Általános iskola után nem tanul tovább Általános iskola után szakmunkásképzõben továbbtanul Szakmunkásképzõt sikeresen befejezi Általános iskola után középiskolában továbbtanul 8,6 66,4 0,13 42,8 30,5 1,40 78,0 45,2 1,73 48,6 3,1 15,83 Középiskolát sikeresen befejezi 86,3 61,0 1,42 Középiskola után felsõfokom továbbtanul 26,7 26,7 1,00 Továbbtanulási esélyek a megelõzõ iskolai fokozatot elérõ normál korú tanulók százalékában. ( es évjárat. Kertesi Gábor: Cigány gyerekek az iskolában, cigány felnõttek a munkaerrõpiacon, Közgazdasági szemle, január) 12

14 A jogi szigorítás ellenére az általános iskolás cigány gyerekeknek most is kb. 20%-a jár gyógypedagógiai intézménybe, osztályba (a nem cigányoknál 2% az arány). A fogyatékosnak nyilvánított gyerekek integrálása lassú és számos problémával terhelt folyamat. A pedagógusképzés alaptartalmaként nem jelennek meg azok a tudásformák és kompetenciák, amelyek az átlagtól eltérõ tanulási szükségletû gyerekek oktatásához szükségesek. Nem biztosított minden gyerek számára a teljes idejû (3 éves kortól kezdõdõ) óvodai ellátás. Az eltérõ tantervû iskolákba (osztályokba) kerülõ gyerekek 36,8%-a nem járt óvodába, szemben a normál tantervû iskolákba (osztályokba) járókkal, kiknél ez az arány 4,9%. A hátrányos helyzetûek továbbtanulásának útja majdnem kizárólagosan a szakképzés felé vezet. A piacképtelen szakképzést nyújtó szakiskolák a hátrányos helyzetû fiatalok gyûjtõhelyeivé váltak. A peremhelyzetû diákok középiskolai továbbtanulásának ügyét az alapítványi, egyházi és magánkezdeményezések túlsúlya jellemzi. Közoktatási rendszerünkre az iskolafenntartók nagy száma és a társulási viszonyok hiánya miatt erõs polarizáció és szakmai izoláltság jellemzõ. A jelenlegi, szelektív iskolarendszer tehát felerõsíti a társadalmi-gazdasági helyzetbõl fakadó esélykülönbségeket, hátrányokat, sõt gyakran nagyban hozzájárul azok újratermeléséhez. A rossz körülmények közül érkezõ gyerekek minõségi oktatásának megteremtése, az oktatásirányításban az utóbbi idõben történt erõfeszítések ellenére, idõigényes folyamat. A szegregáció visszaszorítása közben sok, ma iskolába járó gyerek még elszenvedõje ennek a gyakorlatnak. Az iskola és az általa oktatott gyerekek tehát rászorulnak az iskolai sikerességet kívülrõl segítõ partnerre: így a tanodára is. Szerintem én szegény leszek, mert most is szegények vagyunk. De azért jó lenne, ha rendõr lehetnék, és lenne egy kertes házam, meg két gyerekem. Mást nem is szeretnék, csak egy jó nõt. Ismeretlen szerzõ a Józsefvárosi Tanoda újságjában 13

15 14

16 Mi a tanoda? A tanoda olyan intézmény, amely iskolán kívüli foglalkozás keretében a halmozottan hátrányos helyzetû tanulók, közülük is fõként a hátrányos megkülönböztetésük miatt még nehezebb helyzetben lévõ romák iskolai sikerességét, továbbtanulását kívánja elõsegíteni, ezáltal javítva késõbbi esélyeiket a munkaerõpiacon való érvényesülésre és a társadalmi integrációra. A tanodai programok célul tûzték ki, hogy azokat a gyerekeket segítsék, akik számára önmagában sem a család, sem az iskola nem tud megfelelõ feltételeket kialakítani az iskolai sikerességhez és a továbbtanuláshoz. Mivel a tanoda diákjainak is a jelenleg mûködõ iskolarendszerben kell sikereket produkálniuk, ezért a tanoda pedagógiai programjának azokat a kompetenciákat (is) fejlesztenie kell, melyek a mai magyar iskolában való boldoguláshoz szükségesek. A Józsefvárosi Tanoda kultúraközvetítõ iskola, mely képességfejlesztõ, tehetséggondozó, értékközvetítõ program megvalósításával a társadalmi mobilizáció lehetõségét kívánja megteremteni. Olyan stimuláló környezetet kívánunk nyújtani a gyerekeknek akiknek ez otthon nem adatik meg, amely a továbbtanulás irányába tereli õket, olyan intenzív értelmiségi légkört, amelynek hatására a tanulás érdekessé, fontossá válik. A Józsefvárosi Tanoda alapelvei Amikor a kompetenciáról beszélünk, akkor a legtágabb értelemben vett intelligenciáról szólunk: a «mit» egyszerû tudásán túl a «hogyan» tudását is magába foglaló operatív intelligenciáról. A kompetencia ugyanis akcióra vonatkozik, a környezet megváltoztatására csakúgy, mint a környezethez való alkalmazkodásra. (Jerome S. Bruner) Azokat a háttértudásokat kell megteremtenie, amelyekre az iskola elõzetesen építi a tananyagát, amelyek meglétét tehát az oktatási rendszer feltételezi. Ezek szerint a tanoda a sok 15

17 szempontból diszfunkcionálisan mûködõ oktatási rendszer által nem kezelt, sõt újratermelt hátrányok ellensúlyozására vállalkozik. A tanoda munkáját segíti a tágabb oktatási környezet is: olyan idõszakban élünk, amikor a közoktatás új alapokra helyezését minden résztvevõ elengedhetetlennek tartja. A tanoda nem vállalhat kisebb feladatot, mint azt, hogy diákjait az érettségiig eljuttassa. A továbbtanulás segítése érdekében a tanulási hátrányok kompenzálása kétféle, közvetlen és közvetett módon történhet. Közvetlenül segíthet a tanoda az iskolai teljesítmény javításában, a konkrét tananyag elsajátításához szükséges háttérismeretek, kompetenciák és készségek erõsítésével, amihez különféle alternatív pedagógiai módszereket alkalmazhat. Közvetetten pedig a diák személyiségének minél teljesebb kibontakoztatásával, önismeretének fejlesztésével, pozitív önképének erõsítésével járul hozzá a fenti célhoz. A tanoda tehát a tanulás helye, a lemaradások leküzdésének színtere, egy továbbtanulásra motiváló közösség, olyan hely, ahol a mai iskoláétól merõben eltérõ hatásrendszer éri a gyereket, egy intézmény, amelyet önként vállalt közösségként, családként él meg az ott tanuló gyerek. Az oktatási rendszer bonyolultsága, az alkalmazott ismeretek köre és száma, azok a nehézségek, amelyekkel a családok, különösen a legelesettebb családok a gyerekek iskolai teljesítményének nyomon követése közben találkoznak, valamint az a tény, hogy az iskolán kívül végzett egyéni munka megnöveli a gyerekek közötti szakadékot, mindmind ahhoz a felismeréshez vezettek, hogy a tanoda hatalmas fontossággal bír. Hiszen az iskolai tanítás kiegészítéseként ez a munka adja meg több ezer gyereknek és fiata lnak az esélyt arra, hogy a kiscsoportos foglalkozások keretében megtalálják a reményt, megértsék és átérezzék a tanulás és a felfedezés örömét. Így a tanodai foglalkozások nagyban hozzájárulnak az esélyegyenlõség biztosításához. A franciaországi tanodák alapelvei A Rom Som Tanoda a «Tanítva tanulni» nevet kapta. Tanodánk a mi cigány közösségünk modellteremtõ erejére épít. Családias környezetet teremtve egy, a szülõi feladathoz hasonló tutori rendszert építettünk ki. A Rom Som Tanoda felülrõl építkezõ rendszer, amelyben az idõsebbek iskolai sikerei követendõ modellként állnak a fiatalok elõtt. 16

18 A tanoda céljai A tanodák hármas célt tûznek ki maguk elé: 1. Hozzájárulnak az iskolai sikerességhez, olyan kereteket és programokat kialakítva, amelyek lehetõséget biztosítanak minden gyermek számára képességei kibontakoztatásához. 2. Megpróbálják csökkenteni a szociális hátrányok hatásait. 3. Segítenek megõrizni, illetve támogatják az otthoni kultúra értékeit, a tanulók kulturális identitását: a tanodákban minden gyerek otthonról hozott tudását és kultúráját értékként képviselheti, kamatoztathatja. Lássunk néhány példát, az elsõt Budapest nyolcadik kerületébõl. A Józsefvárosi Tanoda céljai: Programunk nem egyszerûen korrepetáló jellegû bár természetesen igény szerint a napi iskolai tanulnivalóban képesített pedagógusok segítenek, hanem mûveltségi területenként megszervezett fejlesztõ és ismeretbõvítõ foglalkozásainkkal, valamint szakkör-, illetve klubkínálattal kívánjuk felhívni a gyerekek figyelmét a körülöttük lévõ világ ismeretforrásainak gazdagságára, a tudásnak mint értéknek a jelentõségére. Emellett felkínáljuk az egyetemes és a magyarországi cigány kultúrával való mélyebb megismerkedés lehetõségét is. Az egyéniséget nemcsak az egyes ember vonatkozásában tekintjük értéknek, hanem az etnikai közösségek vonatkozásában is. Azt szeretnénk sugallni, hogy a cigány-volt érték, ahogy minden etnikai másság az egyáltalán, a világ sokszínûsége érték, gazdagság. Hogyan ír errõl a francia Tanodai Karta? Tanodai munkának nevezünk minden olyan projektet, programot vagy foglalkozást, amely az iskolával karöltve a gyerekek sikeres iskolai szerepléséhez megadja a szükséges támo- Társadalmunkban az oktatáshoz való jog alapvetõ emberi jog. Az a demokratikus követelmény, amely megkívánja, hogy mindenki jobb közoktatásban részesüljön és magas színvonalú képesítést szerezzen, a nemzet alapvetõ érdekei közé tartozik. Minden család érdekelt abban, hogy a gyermekek sikereket érjenek el az iskolában. A tanoda kiegészítõ és partneri szerepet tölt be azt iskola mellett, amennyiben mûködése során tiszteletben tartja az érintett résztvevõk szaktudását és kötelezettségeit, a gyermekek szükségleteit, és oktatási szempontból nem törekszik átvállalni az állam feladatait. A leginkább hátrányos helyzetû falusi és városi régiókban ez akár elsõdleges feladat is lehetne. A franciaországi tanodák alapelvei 17

19 gatást és eszközöket, vagyis azt a segítséget, melyet a gyermekek nem mindig kapnak meg családi és szociális környezetüktõl. Ezek a tanítási idõn kívül folyó programok a házi feladat elkészítésében nyújtanak segítséget és megadják a sikeres iskolai szerepléshez szükséges kulturális többletet. A segítségnyújtásnak ez a két kiegészítõ és oktatási jellegû formája hozzájárul a diák egyéniségének kibontakozásához és sikeresebb iskolai teljesítményéhez. A nagykanizsai Hétvégi Kollégium a következõ célokat tûzte ki maga elé: Olyan oktatási tevékenységek szervezése, amelyek révén a Hétvégi Kollégium diákjai az általános és középiskolákban sikeresebbek lesznek. Kapcsolatrendszer kialakítása a nagykanizsai oktatási intézményekkel, amelynek révén az iskolák szívesebben fogadják a gyerekeket, nagyobb odafigyeléssel foglal- A cigánytábor az jó? Igen. Azért, mert itt megtudják a roma gyerekek, hogy honnan származnak és mi a cigányság történelme. Ezt én is innen tudtam meg két évvel ezelõtt. Azért is jó, mert így legalább tanulnak a gyerekek, lesz miért tanulniuk. És akiknek nincs lehetõségük arra, hogy elmenjenek nyaralni, azoknak itt a lehetõség, mert ingyenes. Mert tanulni kell? Hát kell. Miért? Hogy ne legyenek sötétek, tudjanak normálisan beszélgetni, tisztában legyenek a szavak értelmével. És hogy vigyük valamire, és hogy legyen mire büszkének lennünk. Hogy például én nyertem az Európa-bajnokságot fociban. Vagy, hogy amikor azt mondják, hogy a Mercedes az egy kocsi neve, de az egy ember volt, a Benznek a lánya. A világ emlékszik az õ nevére, nem úgy, mint például Kovács Jánoséra, akire csak a családja emlékszik. Vagy, hogy például én találtam fel a tévét. Dú svájci? Nem, én is roma vagyok. Részlet a Józsefvárosi Tanoda újságjából 18

20 koznak velük. Olyan szabadidõs tevékenységek biztosítása, amelyek erõsítik a gyermekek identitását, segítenek elsajátítatni olyan ismereteket, képességeket, magatartásformákat, amelyeket a gyerekek otthonról nem hoznak, és amelyek a többségi társadalom intézményeiben hiányként jelentkeznek, valamint képesek a kollégiumhoz tartozó gyermekeket közösséggé szervezni. Egy észak-kelet magyarországi tanoda vezetõi így határozzák meg intézményük céljait: A Rom Som Tanoda a Tomor, Lak, Szakácsi, Homrogd községekben élõ cigány közösség megerõsítéséhez kíván hozzájárulni azzal, hogy a cigány közösség saját erõbõl történõ önsegítõ és modellteremtõ erejét felhasználva a közösségbõl származó gyerekek leggyengébb pontját erõsíti meg: az akadémiai tudás elsajátításának technikáit. Közvetlen cél a helyi cigány fiatalok önértékelésének és önbizalmának megerõsítése, tanulási technikáinak csiszolása, a tanulással kapcsolatos sikerélmények gyarapítása. Célunk az, hogy minél több, középiskolában továbbtanuló tutor jöjjön vissza hozzánk általános iskolások tanulását segíteni ami azt jelenti, hogy sokan tanulnak tovább középiskolában. De célunk az is, hogy minél több szülõt is hozzásegítsünk az általános iskolai bizonyítványhoz, valamint a szakmai végzettséghez. Végsõ és talán legfontosabb célunk bevinni a tanulást, a tanulás fontosságát a cigány gyerekek otthonába. Ennek érdekében erõsítjük, mozgósítjuk a közösség összetartó erejét. 19

21 20

22 A tanoda diákjai A tanoda tehát a hátrányos helyzetû gyerekek iskolai sikerességét hivatott elõremozdítani. De kik is õk? A Közoktatási törvény 121. paragrafusa (1) bekezdésének 14. pontja szerint: (E törvény alkalmazásában) hátrányos helyzetû gyermek, tanuló: az, akit családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyzõ védelembe vett, illetve aki után rendszeres gyermekvédelmi támogatást folyósítanak; ezen belül halmozottan hátrányos helyzetû gyermek, tanuló az, akinek a törvényes felügyeletét ellátó szülõje legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen, feltéve, hogy a szülõ a gyermek, tanuló után rendszeres gyermekvédelmi támogatásra jogosult, továbbá az a gyermek, az a tanuló, akit tartós nevelésbe vettek. Azt javasoljuk tehát, hogy az állami forrásokból mûködõ tanoda szolgáltatásai a legszegényebbeknek szóljanak, de természetesen ellenszolgáltatás fejében a középosztály gyermekei is igénybe vehessék. 21

23 Egyes programok, mint a budaörsi, a nagykanizsai, az alsószentmártoni vagy az ózdi az általános iskolás korú gyermekek oktatási nehézségeire reagáló korrepetáló programokból nõttek ki, ezekbe ágyazva építettek ki a középfokon való továbbtanulást segítõ programokat, más intézmények viszont mint a Józsefvárosi Tanoda vagy az Amrita tudatosan erre, a továbbtanuló csoportra koncentrálnak. Mivel a tanoda az érettségiig kívánja eljuttatni diákjait, életkor szempontjából a osztályos általános iskolás, valamint az érettségit adó középiskolába járó gyerekek jelentik a legfontosabb célcsoportját. A Józsefvárosi Tanoda szervezõi így írnak errõl: Két korosztályra koncentrálunk: azokra a felsõ tagozatosokra és középiskolásokra, akiknek tanulási szándékuk van, de stimuláló, segítõ légkör hiányában nem juthatnának el a középiskolába, illetve az egyetemre, fõiskolára. E két feladat összevonását az indokolja, hogy 22

24 a program így a középiskola bemeneti és kimeneti szakaszában is segítséget tud nyújtani a kerületi cigány gyerekek oktatásában, és a családok is két kritikus életszakaszban érzékelhetik a támogatást. Az általános iskolai tagozatra azok az osztályos tanulók nyernek felvételt, akiknek az intézményünk által nyújtott segítséggel reális esélyük van az érettségit adó középiskolában való továbbtanulásra. Azoknak kínáljuk fel ezt a lehetõséget, akik úgymond a második vonalat képviselik, azaz, bár jó képességûek, külön segítség nélkül nem lennének képesek eljutni a középiskola eredményes elvégzéséig, mivel ehhez nincsenek meg a tágabb értelemben vett eszközeik. Mindehhez természetesen szükséges a szülõk, a család együttmûködése is, ezért a kezdeti években mindenképpen csak olyan gyerekekkel kezdünk el dolgozni, akiknek a családja ezt egyértelmûen igényli. A középiskolai tagozat szolgáltatásait azoknak a fiataloknak ajánljuk fel, akik valamely érettségit adó középiskolába járnak, felsõfokú (fõiskolai, egyetemi, szakmai) tanulmányokra készülnek. Azzal szeretnénk támogatni tanulmányaik sikeres befejezését, hogy a program keretében megadunk nekik minden olyan háttérszolgáltatást, amelyet a középosztálybeli családok továbbtanulni szándékozó gyerekei megkapnak (egyéni felzárkóztatást, szakmai korrepetálást, könyvtárat, számítógépet, nyelvórákat, háttértudást, a gyerek háttérismereteit gyarapító élményeket). Ezzel, akárcsak a program egészével, azt kívánjuk elõsegíteni, hogy azok a gyerekek, akiket családjuk már önerejébõl eljuttatott egy bizonyos szintre, ne kallódjanak el, legyenek képesek végigjárni a nekik való pályát. Mindkét tagozat esetében felvételi követelmény az iskolai munkával kapcsolatos motiváltság, illetve a Tanodával kapcsolatos együttmûködési készség. A Rom Som Tanoda más módon dolgozik. 23

25 Elsõdleges célcsoportunk maguk a tutorok, akik mindannyian középiskolában tanulnak, többségük a digitális levelezõ képzésben. Az együtt tanulásra való felkészülés, a tanulásban nyújtott segítség, az ismétlés mind olyan részfeladatok, melyek nagymértékben fejlesztik õket is, tanulási technikáikat, ezáltal tanulmányi eredményeiket. A másodlagos célcsoportot jelenti az a harminc 6 8. osztályokba járó általános iskolás, akik csatlakoztak egy-egy tutorhoz, õk kizárólag a Tanodától kapnak iskolai munkájukat segítõ támogatást. Harmadlagos célcsoportunk a szülõké, akiket ösztönzünk tanulmányaik folytatására, újbóli megkezdésére, ennek érdekében keressük és szervezzük számukra a lehetõségeket, mert azt reméljük, hogy ha õk is elõrébb jutnak az iskolai végzettségük gyarapodásában, akkor inkább segítik és ösztönzik gyermekük iskolai elõremenetelét. 24

26 Tanodai módszerek Az iskolai sikeresség támogatása Másfajta légkörben * A tanodák fõ célja diákjaik iskolai eredményességének növelése kell, hogy legyen. Ezért olyan pedagógiai környezetet, légkört kell teremteniük, amelyet optimista tanár diák kapcsolat, inkább magasabb elvárások, mint gyógy feladatok, a fejleszthetõség hangsúlyozása, a sok szempontú gondolkodás értékelése, pozitív szerepminták felmutatása, ítéletmentes válaszkészség, a hatékonyság, a kompetencia érzésének erõsítése jellemeznek. Egy ilyen intézményben a tanítási-tanulási folyamatot, vagyis a tudás megszerzésének módját úgy értelmezik (és ennek megfelelõen foglalkoznak a gyerekekkel), hogy a tudást a tanuló aktívan hozza létre, nem csak passzívan elfogadja. A tanulók az új tudományos ismeretet a már általuk birtokolt tudásra reflektálva, azzal integrálva hozzák létre. A tanulás egyéni konstrukciós folyamat, amely azonban nagyon gyakran társas folyamatok során zajlik. A tanulók magukkal hozzák a világról alkotott saját elképzeléseiket, s minden lehetõséget meg kell kapniuk arra, hogy azokat kifejezhessék. A differenciálás komplex szemléletmódja a gyerekek közti különbségek tekintetében a személyiség egészét tekintetbe veszi. Nem csak a tantárgyban eddig elért eredményességet, hanem sok minden mást is: a tantárgyhoz, annak tanulásához szükséges összetett képességrendszert, az elõzetes tudást, e tudás elemeinek nem csak a meglétét vagy hiányát, hanem azok tartalmát, sajátosságait is. * Ez a fejezet Csirmaz Mátyás, Mayer Ágnes és Radnóti Katalin gondolatai, tanulmányai alapján készült Az én Józsefvárosom 1. A házak faláról omlik a vakolat, az utcák retkesek. 2. Sok szegény ember van. 3. Éheznek a gyerekek. 4. Éhen halnak. 5. Nincs munkalehetõség. 6. Sok a részeg, meg a csöves. 7. Egyre több a kábítószeres. Sok a kábítószer: hasis, speed, extasy stb. 8. Sok a szipus. 9. Az utcán szörnyûségek történnek. 10. A megszült gyerekeket megölik és a belsõ szervüket eladják külföldre. 11. A csecsemõket megölik. 12. Sok a gyerekrablás. 13. Sok a szórakozóhelyeken a kötekedés. 14. Sok a szexuális zaklatás, erõszak. 15. Az utcán sokan vannak a lugnyák, stricik. 16. A gyerekeket küldik kéregetni. 17. Lopnak, hogy legyen pénzük kajára, ruhára. 18. A cigány családokat kilakoltatják. 19. Vannak jó rendõrök is, meg rosszak is. (De azért) Ha minket molesztálna valaki, nem adnánk neki tíz percet sem. Mi azt gondoljuk, nagyon jó cigánynak lenni, hiába szenvedünk. Nagyon jó Józsefvárosban lakni. Cs. Mária és Sz. Erika írása a Józsefvárosi Tanoda újságjában 25

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ = Inklúzió Integráció (együttnevelés) Inklúzió I-I-I Innováció A saját pedagógiai gyakorlatunk optimalizálására irányuló folyamat Integráció Inklúzió Az integrációval be kívánják

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL Bander Katalin Galántai Júlia Országos Neveléstudományi

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27.

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27. A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása 2013. november 27. 1. Keretek - ORÖ megállapodás, Nemzeti Társadalmi Felzárkózási stratégia 2. Keretek - EU 2007-2013 - EU 2020,

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12 Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Társadalmi Széchenyi Megújulás István Operatív Program Továbbtanulást erősítő Pályázati konstrukció Társadalmi Megújulás Operatív

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Kedvezményezett: Szarvas Város Önkormányzata TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Esélyegyenlőségi programok megvalósítása a szarvasi közoktatásban ****** Minden gyermeknek joga van a legjobb tanárhoz, a legeredményesebb

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13.

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13. Beruházások a gyermekek érdekében Magyarországon: EU eszközök és támogatási lehetőségek Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok SZEMINÁRIUM 2014. Október 13. Iván Sörös Osztályvezető,

Részletesebben

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Szakközépiskola Nagy László Gimnáziuma 7300 Komló, Alkotmány u. 2. OM azonosító: 201286 Telephely kódja: 013 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482367 E-mail:

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat A pályázat célja: a sikeres munkaerő - piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen

Részletesebben

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ 2010. A magyar iskolai tehetséggondozásnak jelentős értékei vannak, ezzel Európa élvonalában vagyunk a nemzetközi értékelések alapján, de ahhoz, hogy

Részletesebben

Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ. 4352 Mérk Béke utca 19. Tel/fax: 44/554-044. E-mail: merkiskola@gmail.com TÁMOP 3.1.4.

Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ. 4352 Mérk Béke utca 19. Tel/fax: 44/554-044. E-mail: merkiskola@gmail.com TÁMOP 3.1.4. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ 4352 Mérk Béke utca 9. Tel/fax: 44/554-044 E-mail: merkiskola@gmail.com TÁMOP 3..4./08/2-2009-027 Tisztelt Érdeklődőink! Szeretnénk rövid tájékoztatást adni iskolánk

Részletesebben

Egésznapos iskola vagy tanoda?

Egésznapos iskola vagy tanoda? Egésznapos iskola vagy tanoda? A 2013-as tanoda monitoring-program fő eredményeinek továbbgondolása Lannert Judit Országos Neveléstudományi Konferencia, 2014, Debrecen 1 Kérdés: A tanodába járás összefüggésben

Részletesebben

HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI SZAKISKOLAI PROGRAMJA

HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI SZAKISKOLAI PROGRAMJA HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI SZAKISKOLAI PROGRAMJA Bevezető A Halmozottan Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi - Szakiskolai Programjába (a továbbiakban: AJKSZP)

Részletesebben

Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben. 2014. December 2.

Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben. 2014. December 2. Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben SZEMINÁRIUM 2014. December 2. Helyzetelemzés - NTFS következtetései Oktatás Oktatási rendszerünk nem képes megfelelő mértékben csökkenteni

Részletesebben

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B OM azonosító: 201286 Telephely kód: 001 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482-367 E-mail: gimnazium@nagylaszlo-komlo.sulinet.hu

Részletesebben

A vezető szerepe és feladatai a tehetséggondozásban

A vezető szerepe és feladatai a tehetséggondozásban A vezető szerepe és feladatai a tehetséggondozásban Közoktatásvezetők V. Országos Konferenciája Pécs, 2010. szeptember 23. Dr. Balogh László Magyar Tehetséggondozó Társaság elnöke l_balogh@tigris.unideb.hu

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 GENIUS TEHETSÉGGONDOZÓ ALAPÍTVÁNY Budapest, 2013. április 30. TARTALOM 1. Egyszerűsített éves beszámoló 2. Kiegészítő melléklet 3. Közhasznúsági melléklet KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

Olyan tehetséges ez a gyerek mi legyen vele?

Olyan tehetséges ez a gyerek mi legyen vele? Olyan tehetséges ez a gyerek mi legyen vele? Kérdések elitista megközelítés egyenlőség elv? ritka, mint a fehér holló nekem minden tanítványom tehetséges valamiben mi legyen a fejlesztés iránya? vertikális

Részletesebben

TANULÁS MAGATARTÁSKULTÚRA ÉLETVEZETÉS

TANULÁS MAGATARTÁSKULTÚRA ÉLETVEZETÉS TANULÁS MAGATARTÁSKULTÚRA ÉLETVEZETÉS Tapasztalatok tanoda-programok működéséről Előadó: Dr. Szakácsné Foki Katalin, elnök Iskolakultúráért Esélyteremtésért Egyesület Győr Iskolakultúráért-Esélyteremtésért

Részletesebben

BEISKOLÁZÁS 2014/2015

BEISKOLÁZÁS 2014/2015 BEISKOLÁZÁS 2014/2015 Az iskola jellege, célkitűzése: Gimnáziumunkban az általános műveltséget megalapozó, kétszintű érettségi vizsgára, felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére, valamint a munkába állásra

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

A 2013-as kompetenciamérés eredményeinek elemzése FI T-jelentés alapján

A 2013-as kompetenciamérés eredményeinek elemzése FI T-jelentés alapján A 2013-as kompetenciamérés eredményeinek elemzése FI T-jelentés alapján A sikeres életvitelhez, a társadalmi folyamatokba való beilleszkedéshez is folyamatosan megújuló tudásra van szükség. Tudásunk egy

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója Az iskola neve: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Az iskola OM-azonosítója: 028300

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat

Részletesebben

SZOLIDARITÁS ÉS SZERKEZETVÁLTÁS: Az informális intézmények szerepe a roma gyerekek. oktatásában

SZOLIDARITÁS ÉS SZERKEZETVÁLTÁS: Az informális intézmények szerepe a roma gyerekek. oktatásában SZOLIDARITÁS ÉS SZERKEZETVÁLTÁS: Az informális intézmények szerepe a roma gyerekek oktatásában Budapest, 2015. március 24. Stratégiai keretek - helyzetkép Oktatási rendszerünk nem képes megfelelő mértékben

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA Tanuló neve: Oktatási azonosító: Születési hely, idő: Anyja születéskori neve: Tanuló neve: Osztálya:.. Mit nevezünk iskolai közösségi szolgálatnak? Az iskolai közösségi szolgálat

Részletesebben

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK 1. 2. 3. 4. 5. Képzés címe TÁMASZPONT Projektmenedzsment, változásmenedzsment, innováció a TÁMOP közoktatás-fejlesztési projektjeiben CSAPATTEST: Csapatépítő tréning megújuló közoktatási

Részletesebben

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20.

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális pályázatok kategóriái Megjelentetésre váró közoktatási pályázati konstrukciók: 2010-ben terveink szerint 3 (TÁMOP

Részletesebben

Az oktatás s szerepe a társadalmi felzárk

Az oktatás s szerepe a társadalmi felzárk Az oktatás s szerepe a társadalmi felzárk rkózásban Dr. Köpeczi-Bócz Tamás Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság Felzárk rkózás kitörési lehetőségek

Részletesebben

Tanulói és szülői igény- és elégedettség - mérés. 2010. május

Tanulói és szülői igény- és elégedettség - mérés. 2010. május Tanulói és szülői igény- és elégedettség - mérés 2010. május Szülői igény és elégedettség - mérés I. A tanítás-nevelés minősége 4,02 1. Az iskolában magas színvonalú oktató-nevelő munka 3,78 folyik 2.

Részletesebben

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A Projektnyitó nap TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése /tanulói laptop program/ A nyírábrányi Ábrányi Emil Általános Iskola Informatikai

Részletesebben

Koragyerekkori nevelés, az alapkészségek kifejlesztése

Koragyerekkori nevelés, az alapkészségek kifejlesztése Koragyerekkori nevelés, az alapkészségek kifejlesztése Herczog Mária A Közoktatás megújítása Magyarországon 2007. szeptember 25. Tények és tévhitek Azt, hogy a nép fia vagy, igazolnod, sejh, ma nem azzal

Részletesebben

A tanárok és a pályaorientáció Életút-támogató pályaorientációra való felkészítés a tanárképzésben Az MPT Pályaorientációs Szakosztályának konferenciája Budapest, 2015. október 27. Dr. Borbély-Pecze Tibor

Részletesebben

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság Az IKT fejlesztési folyamat-szaktanácsadó, valamint az IKT mentor szaktanácsadó felkészítése a digitális kompetencia fejlesztés támogatására Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning

Részletesebben

Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése

Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése a Gallup Intézet nyilvános, bemért kérdőívei és feldolgozási módszere szerint Tanulói elégedettség kérdőívének kiértékelése Törpe tanulói

Részletesebben

Szécsényi Gyerekesély Program. Agnes Kende

Szécsényi Gyerekesély Program. Agnes Kende Szécsényi Gyerekesély Program Agnes Kende Gyerekszegénység elleni küzdelem Magyarországon A szegénységhez vezető fő társadalmi tényezők: Alacsony aktivitási ráta Iskolai végzettség Szakképzettség hiánya

Részletesebben

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Vissza a jövőbe TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Speciális integrációs és reintegrációs foglalkozások fogvatartottak, pártfogó felügyelet alatt állók, javítóintézeti neveltek számára 2012. május 31. Az Országos

Részletesebben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben Projekt címe: A körmendi Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL. TANÉV 1 Bevezető Iskolánk minőségirányítási politikájának megfelelően ebben a tanévben is elvégeztük partnereink elégedettségének mérését. A felmérésre

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

A projekt szakmai megvalósítása

A projekt szakmai megvalósítása A projekt szakmai megvalósítása sa Előad adó: : Szabó Istvánn nné szakmai vezető A magyar közoktatási rendszerből az egyes korosztályok közel harmada kerül ki úgy,hogy nem rendelkezik a foglalkoztathatóságukhoz

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Általános Iskola Tápiószele

Részletesebben

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében VIII. OTK, 2009. május 29 Hátrányok eredete,

Részletesebben

Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanév

Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanév Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2012-2013-as tanév A L SÓ TAGOZAT P edagógiai programunkban célul tűztük ki, hogy minden tanulónkat képességének megfelelő szinten

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra A tanulási folyamat születésünktől kezdve egész életünket végigkíséri, melynek környezete és körülményei életünk során gyakran változnak. A tanuláson a mindennapi életben

Részletesebben

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280 Kedves Tanuló! Bizonyára nehéz feladat előtt állsz, hiszen döntened kell arról, hogy milyen iskolában akarsz tanulni az elkövetkezendő néhány évben. Tájékoztatónkkal szeretnénk számodra segítséget nyújtani,

Részletesebben

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése Kaposi József A szempontok felsorolása a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet( a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) 2. számú mellékletéből

Részletesebben

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1.1. Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. 1.2. Rendelkezik a szaktárgy tanításához

Részletesebben

A KÖZOKTATÁS MEGÚJÍTÁSA MAGYARORSZÁGON

A KÖZOKTATÁS MEGÚJÍTÁSA MAGYARORSZÁGON A KÖZOKTATÁS MEGÚJÍTÁSA MAGYARORSZÁGON Oktatás és Gyermekesély Kerekasztal munkájának első szakaszát bemutató szakmai konferencia Budapest, 2007. szeptember 25. Az Oktatási Kerekasztal célja Egyrészt tisztázni

Részletesebben

EGY SAJÁTOS SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNY

EGY SAJÁTOS SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNY EGY SAJÁTOS SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNY KÖZÉPFOKÚ MŰVÉSZETI SZAKKÉPZÉS PÉCSETT Rajnai Richárd Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola Művészeti nevelés Meggyőződésem, hogy a középiskolában elsősorban művészetekkel

Részletesebben

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013-2014 TANÉV

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013-2014 TANÉV MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013-2014 TANÉV A Természet nagy könyve csak azok el tt áll nyitva, akik ismerik a nyelvet, amelyen írva van: a matematika nyelvét. Galileo Galilei Zalaszentgrót, 2013.

Részletesebben

József Attila Tagintézmény. Jó gyakorlat? Jó gyakorlatok? Jó gyakorlatok rendszere?

József Attila Tagintézmény. Jó gyakorlat? Jó gyakorlatok? Jó gyakorlatok rendszere? József Attila Tagintézmény Jó gyakorlat? Jó gyakorlatok? Jó gyakorlatok rendszere? Tanulónépesség jellemzői SNI tanulók nagy száma (51%) BTMN tanulók számának folyamatos növekedése (5%) Túlkorosság Többszörös

Részletesebben

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő A tehetségsegítő programokban korábban vagy jelenleg részt vevő tehetséges fiatalok kortárs tehetségsegítővé

Részletesebben

2. Kérjük, szíveskedjen válaszolni az alábbi kérdésekre, + jelet téve a megfelelő rubrikába! Kérdések agyon Jónak Átlagos Gyenge

2. Kérjük, szíveskedjen válaszolni az alábbi kérdésekre, + jelet téve a megfelelő rubrikába! Kérdések agyon Jónak Átlagos Gyenge 9/A 1. Milyen elvárásai vannak iskolánkkal kapcsolatban? Kérjük, állítson fel fontossági sorrendet az 1-5 skála felhasználásával. Vigyázzon arra, hogy az 1. és 2. helyre maximum két területet jelölhet!

Részletesebben

Megtartunk! A QALL Végzettséget mindenkinek! projekt hatodik regionális konferenciája Pécsett 2014.március 21. Volt egyszer egy DOBBANTÓ!

Megtartunk! A QALL Végzettséget mindenkinek! projekt hatodik regionális konferenciája Pécsett 2014.március 21. Volt egyszer egy DOBBANTÓ! Megtartunk! A QALL Végzettséget mindenkinek! projekt hatodik regionális konferenciája Pécsett 2014.március 21. Volt egyszer egy DOBBANTÓ! Budai- Városkapu Iskola, Pécs Összetett intézmény: több telephely,több

Részletesebben

Máltai Óvoda és Általános Iskola. Mentori rendszer 2013/2014

Máltai Óvoda és Általános Iskola. Mentori rendszer 2013/2014 Máltai Óvoda és Általános Iskola Mentori rendszer 2013/2014 A mentori rendszer bemutatása A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Iskola Alapítvány, a Máltai Óvoda és Általános Iskola és a Befogadó falu Program

Részletesebben

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYHEZ IGAZODÓ DIFFERENCIÁLÁS LEHETŐSÉGEI AZ ISKOLAI OKTATÁSBAN,

Részletesebben

Hogyan tudja segíteni a Nemzeti Tehetség Program a tehetséggondozást?

Hogyan tudja segíteni a Nemzeti Tehetség Program a tehetséggondozást? Hogyan tudja segíteni a Nemzeti Tehetség Program a tehetséggondozást? Tehetséggondozás gyakorlata konferencia Szolnok, 2013. május 30. Az NTP 2011-2012. évi cselekvési programjában támogatta: - a köznevelési

Részletesebben

WWW.ROMASTER.HU HBLF ROMASTER. Esélyprogram a Jövô Roma Vezetôiért

WWW.ROMASTER.HU HBLF ROMASTER. Esélyprogram a Jövô Roma Vezetôiért WWW.ROMASTER.HU HBLF ROMASTER Esélyprogram a Jövô Roma Vezetôiért HBLF ROMASTER Program a Jövô Roma Vezetôiért A ROMASTER tehetséggondozó Programot 2007 februárjában közösen hívta életre a Magyar Üzleti

Részletesebben

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő A lelkesedés nagyon fontos a siker elérése érdekében, lelkesedni pedig csak olyan dolog iránt tud az ember, amit szeret is. Amikor hivatást választunk érdemes tehát figyelembe venni az érdeklődési területeinket,

Részletesebben

CSERTÁN SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

CSERTÁN SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CSERTÁN SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 Preambulum A Csertán Sándor Általános Iskola személyiségközpontú és gyermekközpontú intézménynek vallja magát, nagy súlyt helyez a gyermekek

Részletesebben

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna.

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna. A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás Dr. Majoros Anna igazgatóhelyettes Erősségek Az intézet hírneve Nyitottság innovációra Vezetői

Részletesebben

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő Prievara Tibor Nádori Gergely A 21. századi szülő Előszó Ez a könyvecske azért született, hogy segítsen a szülőknek egy kicsit eligazodni az internet, a számítógépek (összefoglaló nevén az IKT, az infokommunikációs

Részletesebben

ÖNKÉNTESSÉG ÉS FELELŐSSÉGVÁLLALÁS

ÖNKÉNTESSÉG ÉS FELELŐSSÉGVÁLLALÁS A pedagógusképzés átalakításának országos koordinálása, támogatása TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0010 ÖNKÉNTESSÉG ÉS FELELŐSSÉGVÁLLALÁS Karlowits-Juhász Orchidea Miskolci Egyetem BTK Tanárképző Intézet Korunk

Részletesebben

A tanári mesterképzés portfóliója

A tanári mesterképzés portfóliója A tanári mesterképzés portfóliója TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0009 Szakmai szolgáltató és kutatást támogató regionális hálózatok a pedagógusképzésért az Észak-Alföldi régióban Dr. Márton Sára főiskolai tanár

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás)

Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás) Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás) 1. A felvételi vizsgák jelentkezési határideje: 2014. december 9. (kedd)-ig jelentkezés a hat és a négy, illetve öt évfolyamos képzésre jelentkezők

Részletesebben

MENTOROK. TÁMOP 3.4.1 Szent István Gimnázium

MENTOROK. TÁMOP 3.4.1 Szent István Gimnázium MENTOROK TÁMOP 3.4.1 Szent István Gimnázium mentor szó a következőket jelentheti: Mentór, Alkumusz fia Odüsszeia című epikus költeményben Télemakhosz atyai jóbarát A mai szóhasználatban egy olyan személyt

Részletesebben

2014-BEN IS LEHETŐSÉG VAN KREDITPONTSZERZŐ TANFOLYAMAINKON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE A TÁMOP-5.4.10

2014-BEN IS LEHETŐSÉG VAN KREDITPONTSZERZŐ TANFOLYAMAINKON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE A TÁMOP-5.4.10 HÍRLEVÉL 2014/I. 2014-BEN IS LEHETŐSÉG VAN KREDITPONTSZERZŐ TANFOLYAMAINKON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE A TÁMOP-5.4.10 kiemelt projekt keretében az idén is indulnak térítésmentes, a továbbképzési kötelezettség

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket!

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! A mi iskolánk Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! Minden család életében fontos esemény az iskolaválasztás és a beiratkozás. Döntésük megkönnyítéséhez szeretnénk

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium (OM azonosító: 035282) Györgyi Albert) Az iskola dolga, hogy megtanítsa vélünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti

Részletesebben

Kétegyháza KOMP-ra száll

Kétegyháza KOMP-ra száll Kétegyháza KOMP-ra száll Fekete Gabriella projektmenedzser Kétegyháza nagyközség Tartalmi-módszertani változás szükségessége Nemzeti alaptanterv Alapdokumentumok OKM Közoktatás-fejlesztési Stratégiája

Részletesebben

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai, szerepe a szakképzésben 1. Gyakorlati képzőhelyek

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 17.759/2012. Javaslat a Nógrád Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesülettel közművelődési megállapodás megkötésére Tisztelt Közgyűlés! A Nógrád Megyei

Részletesebben

Alulteljesítő tehetségek. Kozma Szabolcs

Alulteljesítő tehetségek. Kozma Szabolcs Alulteljesítő tehetségek Kozma Szabolcs. MOTTÓ Az eredetiség nem azt jelenti, hogy olyat mondunk, amit még senki nem mondott, hanem, hogy pontosan azt mondjuk, amit mi magunk gondolunk. James Stephens

Részletesebben

Diákok a közösség szolgálatában - önkéntes program bevezetése a KLIK TOLNA MEGYEI középiskoláiban Pályázat adatai

Diákok a közösség szolgálatában - önkéntes program bevezetése a KLIK TOLNA MEGYEI középiskoláiban Pályázat adatai Tartalom A pályázat célja... 3 A pályázat részcéljai... 3 Az intézmények által vállalt megvalósítandó tevékenységek (fotók)... 3 SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM... 3 Székhely Intézmény... 4 Bezerédj István Szakképző

Részletesebben

Mindenki iskolája. Nem az számít, hogy minek születik valaki, hanem az, hogy mivé nő fel. J.K. Rowling. Kapcsáné Németi Júlia szakmai vezető

Mindenki iskolája. Nem az számít, hogy minek születik valaki, hanem az, hogy mivé nő fel. J.K. Rowling. Kapcsáné Németi Júlia szakmai vezető Mindenki iskolája Nem az számít, hogy minek születik valaki, hanem az, hogy mivé nő fel. J.K. Rowling Kapcsáné Németi Júlia szakmai vezető Az esélyteremtés eszközei a befogadó pedagógiai gyakorlat megvalósításában

Részletesebben

A TEHETSÉG A TEHETSÉG NEM VÉSZ EL TATÁRSZENTGYÖRGYÖN TÁMOP 3.4.3-08/1-2009-0018

A TEHETSÉG A TEHETSÉG NEM VÉSZ EL TATÁRSZENTGYÖRGYÖN TÁMOP 3.4.3-08/1-2009-0018 A TEHETSÉG Vegyétek észre, ha egy gyermek különleges. Nem azért különleges, mert különb akar lenni, hanem azért, mert nem tud más lenni! (Szabó Magda) A tehetség nem mindig jelentkezik láthatóan, sokszor

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért!

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! TÁMOP-3.4.2/09/1. 2010. október 28. Pályázó: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Projekt menedzser: Bukovszki Andrásné

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY CHILI ÉS MANGÓ INNOVATÍV ISKOLA FEJLESZTÉS AZ ÉLELMISZERIPAR JÖVŐBELI SZAKEMBEREI SZÁMÁRA

SAJTÓKÖZLEMÉNY CHILI ÉS MANGÓ INNOVATÍV ISKOLA FEJLESZTÉS AZ ÉLELMISZERIPAR JÖVŐBELI SZAKEMBEREI SZÁMÁRA 2015. 06. 22. Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakképző Iskola SAJTÓKÖZLEMÉNY CHILI ÉS MANGÓ INNOVATÍV ISKOLA FEJLESZTÉS AZ ÉLELMISZERIPAR JÖVŐBELI SZAKEMBEREI SZÁMÁRA TÁMOP 3.1.4.C 14-2015-0217 jelű projekt

Részletesebben

Cogito Általános Művelődési Központ TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2010-0417 Projektzáró tanulmány. Projektzáró tanulmány

Cogito Általános Művelődési Központ TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2010-0417 Projektzáró tanulmány. Projektzáró tanulmány Projektzáró tanulmány 1 Projektzáró tanulmány Az elvégzett képzés főbb jellemzői Az elvégzett képzés neve: Egyéni bánásmód differenciált tanulásszervezés pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés

Részletesebben

Arany János Kollégiumi Program (AJKP)

Arany János Kollégiumi Program (AJKP) Tisztelt Osztályfőnök/Pályaválasztási Felelős! Az Arany János Kollégiumi Programra jelentkezéshez szeretnénk tájékoztatást nyújtani a leggyakrabban felmerülő kérdésekre adott válaszok segítségével. Milyen

Részletesebben

OH Tanügy-igazgatási és Területi Koordinációs Főosztály Az Oktatási Hivatal által nyilvántartott kerettantervek 2011.07.05.

OH Tanügy-igazgatási és Területi Koordinációs Főosztály Az Oktatási Hivatal által nyilvántartott kerettantervek 2011.07.05. 1. 6380/2005. Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium (1056 Budapest, Irányi u. 19-23.) Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium Alternatív Kerettanterve négy os 9-12. jóváhagyás (11779-3/2005. sz. miniszteri

Részletesebben